Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

24 december

Dag 12

En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen; En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.
Matthéüs 1:22-25

De Persoon van Jezus Christus was zo uniek dat niemand het had hoeven te missen dat dit de Zoon van God was, omdat Hij een volmaakte betuiging was van de Schrift die over Hem geschreven was. Op die manier wordt iedere Christen herkend: wanneer zijn leven precies die dingen betuigt waarvan verondersteld wordt dat een Christen die doet.

Hoe Hij daar kon staan en zeggen: “Heden is deze Schrift recht voor uw ogen vervuld.” Wat buitengewoon! Wat eenvoudig en toch begrepen de mensen het verkeerd. Waarom? Het komt omdat ze de uitlegging van de een of andere priesterorde namen waar ze naar luisterden. En de geschiedenis herhaalt zich altijd en de Schrift heeft een meervoudige betekenis in zich en een meervoudige openbaring.

Bijvoorbeeld, zoals er in de Bijbel staat dat: “Uit Egypte roep Ik Mijn Zoon.” (Met betrekking tot Jezus.) Kijk in de kantlijn en u zult ontdekken dat het ook slaat op Jakob; datzelfde Schriftgedeelte. Jezus was Zijn grotere Zoon. Jakob was Zijn zoon die Hij uit Egypte riep, wat de Scofield verwijzing en alle andere verwijzingen erover zeggen, omdat dat de Schrift is waar het naar verwijst; dus heeft het een dubbele betekenis. Het sloeg op Jakob die eruit geroepen werd èn op Jezus Die eruit geroepen werd.

En zo is het vandaag. Dat we ons in zo’n chaos bevinden en de mensen in gebreke blijven om de waarheid van God te zien, komt omdat er teveel mensengemaakte uitleggingen van Gods Woord zijn. God heeft niemand nodig om Zijn Woord uit te leggen. Hij is Zijn eigen Uitlegger.

God zei in den beginne: “Er zij licht” en er was licht. Dat heeft geen uitleg nodig.

Hij zei: “Een maagd zal zwanger worden” en zij werd het. Dat heeft geen enkele uitleg nodig. Gods uitleg van Zijn Woord is wanneer Hij het bevestigt en bewijst dat het zo is. Dat is Zijn uitleg: door het te laten geschieden. Daarin ligt Gods uitleg, wanneer Hij Zijn Woord laat geschieden; dan legt Hij het aan u uit.

Zoals toen er nog nooit licht was geweest en Hij zei: “Er zij licht”, en daar was het; dat hoeft door niemand te worden uitgelegd. Maar wij hebben er door mensen gemaakte systemen in gemengd. En wanneer u dat doet, haalt u het uit zijn verband. Het is altijd zo geweest.

Maar ik denk nog steeds hoe treffend het moet zijn geweest. Denk eraan. De Messias. Waarom faalden zij om Hem te zien? Omdat hun eigen leiders, die Hem hadden moeten kennen, die in de Schrift onderlegd behoorden te zijn, die begrip van de Schriften hadden moeten hebben, deze Man kleineerden en zeiden: “Hij is een onwettig Kind om mee te beginnen.” Wij zouden dat niet geloven. Jaren later geloven wij dat niet; wij zouden willen sterven voor het zeggen dat Hij een maagdelijk geboren Zoon was. Maar het zal op een dag gebeuren dat voor dezelfde dingen die wij Jehova vandaag zien doen, mensen in de toekomstige tijd - als deze er zal zijn - zullen sterven, voor de zaak waar wij vandaag over spreken. U zult dat wel moeten, wanneer het teken van het beest komt en het hun niet wordt toegestaan het Evangelie op deze wijze te prediken.

Aanhaling genomen uit de prediking: