Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

2 augustus

Dag 234

En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan. Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. Wee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben dezelve gedood. Zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken uwer vaderen; want zij hebben ze gedood, en gij bouwt hun graven. Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij sommigen doden, en sommigen zullen zij uitjagen; Opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht! Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd. En als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeën hard aan te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken; Hem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen mochten.
Lukas 11:45-54
Jezus zit in de schaduw en predikt

God neemt deze mensen wanneer zij niemanden zijn, dan zullen zij zich aan Hem overgeven. D.L. Moody uit Chicago, hij kwam uit Boston; hij was een schoenmaker; een heel klein kereltje, onbekwaam, steunde niet op zichzelf. Nu, als u deze grote scholen neemt die zij hebben, de Moodyschool daarginds, het eerste wat Dwight Moody zou doen als hij opnieuw kon opstaan en die school zien, was zich van die school ontdoen.

Als Maarten Luther zou kunnen opstaan, zou het eerste wat hij zou doen zijn: zien af te komen van de Lutherse organisatie. John Wesley zou hetzelfde doen. Deze mannen richtten deze organisaties niet op, het waren de mannen die hen volgden, die het deden.

Paulus organiseerde nooit een kerk, want hij zei zelf: “Na mijn heengaan zullen velen onder u, uit uw eigen groepen, opstaan en bedorven dingen spreken.” Het was na de dood van Paulus en honderd of tweehonderd jaar erna dat zij de Katholieke kerk vormden, de eerste organisatie. Mannen stonden op. Het was na de dood van Moody dat zij de Moodyschool hadden; na de dood van Wesley dat zij de Wesleyaanse kerk vormden; na de dood van Luther dat zij de Lutherse kerk vormden. God stuurt helden; en zij bouwen [graftomben].

Geen wonder dat Jezus zei: “Gij gewitte wanden!” Hij zei: “Jullie verfraaien de graven van de profeten en jullie zijn het zelf die ze erin hebben gebracht.” Dat is juist.

Deze grote mannen staan op; daarna bouwen zij een gedachtenis voor hen. Ik denk er net zo over als David: “Diende God goed in zijn eigen generatie.” Dus dat is de manier waarop het moet worden gedaan. Houd de organisaties en dingen die er achteraan kwamen bij u vandaan.

Moody, die kleine oude schoenmaker, hij was zwak. Hij was een toonbeeld van zwakheid. Hij had geen enkele opleiding en zijn taalgebruik was zo armzalig, het was verschrikkelijk. Eens kwam er een man naar hem toe die zei: “Meneer Moody,” zei: “uw taalgebruik is het armzaligste wat ik ooit in mijn leven heb gehoord.”

Hij zei: “Ik win zielen met mijn onwetendheid, wat doet u met uw opleiding?” Ik denk dat dat een goed antwoord was.

Aanhaling genomen uit de prediking: