Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

9 januari

Dag 28

Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.
Matthéüs 3:13-15
Johannes zegt tegen Jezus "Ik zou door U gedoopt moeten worden!".

Voordat Aäron, de hogepriester, ooit gezalfd kon worden, moest hij met water gewassen worden. Daarom werd Jezus, voordat Hij tot onze Hogepriester gezalfd kon worden, gewassen met water.

En dan werd geen zalfolie op Hem uitgegoten om Hem te zalven, zoals Aäron gezalfd werd met olie, Hij werd gezalfd met de Heilige Geest. “Want Johannes gaf getuigenis, ziende de Geest van God als een duif neerdalen en op Hem komen; en een stem sprak: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie het Mij behaagt te wonen.’” Dus de Bijbel zei, dat “Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest, rondgaande en goeddoende.” Zie, Hij werd gezalfd.

En voordat Hij gezalfd werd, moest Hij alle gerechtigheid vervullen. Zie, Hij moest gewassen worden met water, voordat de zalving op Hem kwam.

En het is een zeer mooi type van ons vandaag. Als priesters voor God moeten wij eerst gedoopt worden, onze zonden belijden en gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, onze zonden wegwassend; en dan zult u de zalving, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Zie, eerst gewassen en dan gezalfd voor de dienst. Geen prediker zou in de preekstoel moeten gaan zonder eerst gedoopt te zijn in de Naam van Jezus Christus. Omdat er slechts vergeving van zonden is in de Naam van Jezus Christus, er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven. “Bekering en vergeving van zonden moest onderwezen worden in Zijn Naam, beginnende te Jeruzalem.” Daar viel de Heilige Geest en zalfde voor het eerst. Dus moet een prediker of elke gelovige eerst gewassen worden van zijn zonden in de Naam van Jezus Christus; en dan gezalfd worden met de Heilige Geest om een getuigenis voor God voort te brengen.

En Christus was Gods getuigenis, omdat God in Christus was, de wereld met Zichzelf verzoenende. Nu, Hij zei: “Laat nu af, Johannes.” Dat is juist.

Met andere woorden: “Johannes, je bent een machtig man, je bent een grote, machtige profeet. En je openbaring van Mij is precies de waarheid. Je weet Wie Ik ben. Je weet het, omdat je bediening niet kwam van de mens. Je bediening kwam van God. Je leerde het nooit van een mens. Dit werd je niet onderwezen in een seminarie. Maar op de leeftijd van negen jaar ging je de woestijn in, omdat je geboren werd als een vreemd, eigenaardig kind. En vanaf je geboorte begon God met je te handelen. En zelfs vóór je geboorte zag de profeet je. En je bent een licht voor deze dag. Je weet Wie Ik ben, omdat God je in de woestijn vertelde dat er een teken zou zijn dat Mij volgt. En je hebt er al getuigenis van gegeven en je weet het. En wij weten van elkander wie wij zijn. Wij kennen elkaar. En het is waar dat je door Mij gedoopt zou moeten worden. Maar aldus betaamt het ons, Johannes, want als wij de lichten van deze dag zijn, moeten wij alle gerechtigheid vervullen. Het hele Woord van God moet door ons vervuld worden voor deze dag, want dit betaamt ons; het is betamelijk, het past ons, het is voor ons. Want als wij vandaag de ware getuigen van God zijn, Johannes, dan zijn wij de lichten van dit tijdperk. En als wij de lichten van dit tijdperk zijn, dan is er zoveel Schrift die vervuld moet worden gedurende dit tijdperk. En het is aan ons!” (Halleluja!) “Het is aan ons om te zorgen dat al Gods gerechtigheid wordt vervuld.” En wat is Zijn gerechtigheid? Zijn Woord!


Aanhaling genomen uit de prediking: