Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

20 november

Dag 344

Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kajafas, den hogepriester, alwaar de Schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde Hem van verre tot aan de zaal des hogepriesters, en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren, om het einde te zien. En de overpriesters, en de ouderlingen, en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij Hem doden mochten; en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan den tempel Gods afbreken, en in drie dagen denzelven opbouwen. En de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U? Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God? Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter hand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van node? Ziet, nu hebt gij Zijn gods lastering gehoord. Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten. En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het, die U geslagen heeft?
Matthéüs 26:57-68
Jezus wordt voor de hogepriester gebracht om veroordeeld te worden

Hebt u ooit in de Schrift opgemerkt dat Jezus werd weggeleid? Hebt u zich ooit afgevraagd waarom Hij niet in een huis werd geboren en in een wieg, zoals bij een baby het geval is? Hij werd geboren in een schuur, een stal. Lammeren worden niet geboren in wiegjes; ze worden in stallen geboren. Hij was het Lam van God.

Abel leidde zijn lam, en Christus werd weggeleid, het Lam dat naar de slachtbank werd geleid. En toen Abel in type zijn lam op het altaar offerde, toen was het slaan op zijn hals, zijn kleine bloed, en zijn aderen die uitpuilden, en het bloed dat zich over zijn kleine lichaam verspreidde, en de witte wol die in bloed baadde, en het blaten, blaten, blaten, terwijl hij zwakker werd, totdat hij tenslotte stopte met beven en stierf, toen typeerde dat de Here Jezus Christus op Golgotha: verwond, Zijn lokken vol bloed dat over Zijn lichaam druppelde en roepend in een taal die slechts kon worden uitgelegd door geestelijke onderscheiding: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Hij stierf, Jezus deed dat, terwijl Hij in tongen sprak. Hij was een Lam Die een taal sprak zoals Abels lam. Abel, die het lam kruisigde, kon niet verstaan wat het lam zei. En evenmin konden degenen die kruisigden verstaan wat het Lam van God zei. Maar de uitleg was dit: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” In elk type bleef het gedurende de jaren van kracht.

En in het Oude Testament, als iemand iets verkeerds had gedaan, dan moest hij onder het bloed komen om weer gerechtvaardigd te worden, want zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonden. Hoe mooi, hoe treffend komt dat vandaag tot ons. Zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonden. Ongeacht tot welke kerk u behoort, welke denominatie, welke organisatie, hoe goed de vader of moeder ook was die u had, het is een persoonlijke aangelegenheid. Want geen enkele man of vrouw vandaag hoeft theologie te studeren om te worden gered; u bent helemaal niet verplicht bepaalde gebeden te leren. Het enige wat u moet doen is het gestorte bloed van de Here Jezus Christus aannemen, dat is bereid. Dan worden er door het gestorte bloed zonden vergeven.


Aanhaling genomen uit de prediking: