Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

4 juni

Dag 175

Velen dan van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan dezelve horen? Jezus nu, wetende bij Zichzelven, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: Ergert ulieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, daar Hij te voren was? De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou. En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.
Johannes 6:60-65

Ik sprak eens met een zeer beroemd man hier in de stad, die een grote christelijke reputatie geniet en hij zei: “Ik heb op een avond geprobeerd het boek Openbaring te lezen.” Hij zei: “Johannes moet een flinke hap hete peper hebben gegeten en een nachtmerrie hebben gehad.” Kijk, een boek van geheimenissen, terwijl het voor de ware gelovige de openbaring van God is, Die wordt geopenbaard in het tijdperk waarin wij leven.

“Mijn woorden zijn geest en leven.” Jezus zei dat. En opnieuw: “Het Woord is het Zaad dat een zaaier zaaide.” Wij weten dat dat waar is. Het is God in Woordvorm en het kan alleen maar door Hemzelf worden uitgelegd. Het menselijk verstand is niet in staat het verstand van God uit te leggen. Hoe kan een klein eindig verstand het oneindige Verstand verklaren, terwijl wij niet eens het verstand van een ander kunnen verklaren?

En u zult opmerken dat Hij de Enige is Die het kan uitleggen, en Hij verklaart het aan wie Hij wil. Er staat niet: sterfelijke wezens vanouds die eertijds en op velerlei wijze over de aarde wandelden. Gòd openbaarde Zich eertijds en op velerlei wijze aan Zijn profeten. Zie?

En let op: aan wie Hij het wil openbaren. En Hij beschikte het zo, dat Hij Zich in de Schriften kon verbergen voor de knapste theoloog die er maar is. O my. Hij kan Zichzelf verbergen en daar rechtstreeks in de Schrift aanwezig zijn, en u kijkt er de hele dag naar en ziet het nooit, kijkt er uw levenlang naar en ziet het nooit. Hij kan Zich verbergen terwijl Hij er toch is. Nu, laat dat alstublieft overal goed tot u doordringen, dat God in het Woord Zich zo in dat Woord kan verbergen, dat geen theoloog of school ter wereld Hem ooit kan vinden. En toch is Hij daar. U zegt: “Is dat juist, Broeder Branham?” Hoe zit het dan met de Farizeeën en Sadduceeën? Hoe was het dan in ieder ander tijdperk? Hij heeft het gedaan. Zeker. Hij heeft het zo in ieder tijdperk gedaan.

Aanhaling genomen uit de prediking: