Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

16 juli

Dag 217

De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet wel, dat Gij een Samaritaan zijt, en den duivel hebt? Jezus antwoordde: Ik heb den duivel niet; maar Ik eer Mijn Vader, en gij onteert Mij. Doch Ik zoek Mijn eer niet; er is Een, Die ze zoekt en oordeelt. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij den duivel hebt. Abraham is gestorven, en de profeten; en zegt Gij: Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal den dood niet smaken in der eeuwigheid? Zijt Gij meerder, dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten zijn gestorven; wien maakt Gij Uzelven? Jezus antwoordde: Indien Ik Mijzelven eer, zo is Mijn eer niets; Mijn Vader is het, Die Mij eert, Welken gij zegt, dat uw God is. En gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en indien Ik zeg, dat Ik Hem niet ken, zo zal Ik ulieden gelijk zijn, dat is een leugenaar; maar Ik ken Hem, en bewaar Zijn woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen. Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, gaande door het midden van hen; en ging alzo voorbij.
Johannes 8:48-59
Bij het horen van Zijn woorden worden de mensen onrustig en breken er rellen uit

Hoeveel hebben die foto van de Engel des Heren gezien? Hebben Gene of Leo hem hierbinnen? Is hij er? Hoeveel hebben hem gezien? Laat ons uw handen zien. Hoeveel geloven dat het dezelfde Vuurkolom is die de kinderen Israëls leidde? Gelooft u dat Jezus nu is teruggekeerd tot een Vuurkolom? Ik wilde even zien hoe goed u was onderwezen. Laat mij u iets tonen.

Hoeveel weten dat Hij de Engel des Heren was, de Vuurkolom die de kinderen Israëls leidde, steek uw hand op? In orde. “Voor Abraham was, BEN IK.” Daarna werd God gemanifesteerd in het vlees. Gelooft u dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoende? In orde. Hij zei: “Ik kwam van God en Ik ga naar God.” Is dat juist? “Ik kwam van God; Ik ga naar God.” Als Hij dan kwam van een Vuurkolom, dan keerde Hij terug naar een Vuurkolom.

U zegt: “Prediker, dat is niet schriftuurlijk.” Nee, dat betekent dat u uw Schriften niet kent. Toen Paulus onderweg was naar Damaskus, wat sloeg hem neer? Een groot Licht, dat zelfs zijn ogen verblindde. Degenen die bij hem waren zagen het Licht niet, maar Paulus zag het. Het was zo werkelijk voor hem dat het zijn ogen verblindde. En Hij zei: “Saul, Saul, het valt u zwaar tegen de prikkels te slaan.”

Hij zei: “Here, Wie bent U?” Wat zei Hij?

“Ik ben Jezus”, het Licht, “Ik kwam van God; Ik keer terug tot God.” Is dat juist?

Toen Petrus in de gevangenis was en de Engel des Heren binnenkwam, wat was het? Een Licht, de Vuurkolom. Let nu op, toen het tijdperk der Joden eindigde, eindigde het daarmee. Dit is het beëindigen van het heidentijdperk. Hier is dezelfde Vuurkolom waar de wetenschappelijke wereld een foto van heeft. Ze hebben hem in Duitsland toen het neerkwam en zalfde, weer wegging. Ze hebben hem in Zwitserland. Ze hebben hem in Amerika. Hij hangt daar in de Kunsthal voor religie, Washington D.C., met copyright, als het enige bovennatuurlijke Wezen dat ooit werd gefotografeerd in de hele wereld.

Aanhaling genomen uit de prediking: