Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

17 juli

Dag 218

En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize! En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet wordt. En geneest de kranken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.
Lukas 10:1-9
Jezus spreekt tot zijn dicipelen die rondom staan

Hij zei: “Nu, Ik wil dat u de hele wereld ingaat en het Evangelie predikt (de hele wereld), en het Evangelie predikt aan elk schepsel.” Is dat waar? Hij zei: “Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven; in Mijn Naam zullen ze duivelen uitwerpen; ze zullen met nieuwe tongen spreken; ze zullen slangen opnemen; ze zullen dodelijke dingen drinken; als zij handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen.” En toen Hij dat deed, gaf Hij hun hun laatste opdracht.

Wat was de eerste opdracht die Hij ooit aan Zijn discipelen gaf? Wilt u dat ik het u voorlees? Het wordt gevonden in het tiende hoofdstuk van Matthéüs. Jezus gaf Zijn discipelen opdracht. Hij zei: “Ga heen, genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op, werp duivelen uit; om niet hebt u het ontvangen, geef het om niet.” Matthéüs, het tiende hoofdstuk. Is dat zo? Dat is zijn eerste opdracht aan Zijn apostelen.

Dat waren nu niet alleen de apostelen. Ze kozen er zeventig. Klopt dat? Zeventig waren er gekozen. En Hij gaf het aan alle zeventig; zond hen uit in tweetallen, twee aan twee. Hij zei: “Genees de zieken; reinig de melaatsen; wek de doden op; werp duivelen uit; om niet hebt u het ontvangen, geef het om niet. Neem geen geld mee en een heleboel wisselklederen en een grote koffer,” zei: “ga gewoon op pad.” Zei: “Want de arbeider is zijn loon waard. Muilkorf de os niet die het graan dorst.” Zei: “Ga op pad.” En toen gingen ze op weg en predikten. Dat was Zijn eerste opdracht.

Toen was Zijn laatste opdracht: “Gaat gij in de gehele wereld...” Nu, als Zijn eerste opdracht was om de zieken te genezen en duivelen uit te werpen, waarom zou u willen proberen de laatste opdracht af te snijden, die in werkelijkheid belangrijker is dan de eerste opdracht? De eerste opdracht werd gegeven voordat Jezus zelfs was verheerlijkt, voordat de verzoening zelfs was gemaakt. En als Goddelijke genezing bestond aan de andere kant van de verzoening, en de verzoening van Goddelijke genezing spreekt, hoe kunnen we het dan aan deze kant van de verzoening ontkennen? Dat kunt u niet. Dat kunt u niet. Het kan eenvoudig niet worden ontkend. Het is het Woord van God.

Aanhaling genomen uit de prediking: