Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Vragen en Antwoorden

Door William Marrion Branham

1 Ik weet niet of... Mogelijk hebben zij het misschien niet juist opgeschreven. Er staat: Jesaja 4:24. Nu, Jesaja 4 heeft maar zes verzen, dus ben ik... Ik weet niet of u bedoelde Jesaja 5:24. Er staat: "Wat is de bedoeling van de Schrift en wanneer zal het komen te geschieden, Jesaja 4:24?" Maar Jesaja 4 heeft zes verzen. Als u kunt... Wie het ook schreef, als u er nu over kunt denken en het opnieuw opschrijven, kan ik er aan beginnen, ziet u. Ik weet niet precies waar u naar verwijst. "Jesaja 4:24, wat is de betekenis van het Schriftgedeelte en wanneer zal het komen te geschieden?"

2 Nu, ik zou u niet te lang willen houden. Ik heb een... Goed, dank u, broeder. En ik heb enige plaatsen om naartoe te gaan en deze... Weet u, ik dacht dat ik hier een Schriftplaats had... Oh, excuseer mij, een brief van de heer Baxter. Voordat we vanmorgen aan de dienst beginnen, hier over, zou ik willen dat u met mij een ogenblik bidt.

3 Ik was uit de diensten gekomen met de allerbeste bedoelingen om in mijn dienst overzee te gaan, in de volgende paar dagen. Nu krijg ik een brief van broeder Baxter, broeder Cox las hem mij gisteravond voor over de telefoon en gaf hem mij vanmorgen, dat men probeert het nu weer uit te stellen. En ik weet niet of dit Satan is die mij er van probeert af te houden of dat het God is, die wacht op de juiste tijd. Ik weet het niet. Zij willen het een klein beetje uitstellen en ze bleven het uitstellen sinds oktober, november, december, januari, dit is nu bijna vier maanden dat zij het uitstellen.

4 En nu, het visioen is gekomen, het is hier geschreven in mijn Bijbel, precies wat er zal gaan gebeuren, maar wanneer weet ik niet. Nu, ik heb de mensen in goed vertrouwen verteld wat zij mij vertelden, om gereed te zijn omstreeks deze tijd.

5 Nu, de mensen denken, ik weet het, dat ik er gewoon niet eerlijk over ben. "O, wat... wanneer zal hij... Wanneer zal hij gaan?"

6 Maar als ik deze brieven krijg en men vertelt mij: "Wel, je kunt het nog niet doen, dit moet nog gedaan worden en dat moet nog gedaan worden." Dan voel ik mij slecht om de mensen tegemoet te treden. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar één ding zal ik doen en u allen met mij, ik ga het aan God toevertrouwen en zeggen: "Nu, Here, als U gereed bent, ben ik het ook." Zie. En als ik gewoon...

7 Soms is het de gemeente die uit haar evenwicht is, nu zijn het weer de visa of iets dergelijks. Weet u, er zijn gewoon dergelijke dingen. Het kan Satan zijn die probeert iets te doen. Dus terwijl wij vanmorgen bidden... En telkens als u gedurende de week bidt, bidt u voor mij en vraag God om, als het Satan is, om hem uit de weg te ruimen. Zie? En als het Zijn wil is, om mij dan hier te houden. Zie? Hij weet precies wat er gedaan moet worden. Er kan iets dergelijks zijn dat Hij rond trekt om het beeld juist te krijgen. Ik wil nooit vóór Hem uitlopen. Oh, als u dat doet, is het verschrikkelijk. Zie? Dus voel ik gewoon dat het is... dat misschien... Ik weet niet wat ik moet zeggen, omdat ik het niet weet.

8 Net als onze dierbare broeder George Wright. Velen van u kennen zijn toestand, is het niet? En u weet dat de dokters hem hadden opgegeven, dat hij werd verondersteld een week of meer geleden gestorven te zijn, zie, broeder George Wright. Ik ging erheen om hem te bezoeken en terwijl ik daar was bad ik en bad zo ernstig als ik maar wist voor hem te bidden. En toen ik thuiskwam vroeg ik mij af wat er zou plaats vinden. En na een paar dagen, wel, ik had afgelopen maandagmorgen een visioen, en wacht...

9 Nu, er is een vrouw waar ik voor bad, met kanker, en ik zag haar staan en zij had... Zij maakten haar open, ze was gewoon gevuld met kanker, ze naaiden haar gewoon weer dicht. Zie? Maar ze zal leven, ik weet dat.

10 Maar nu, broeder George Wright, ik had het visioen niet duidelijk. Ik kwam... In datzelfde visioen kwam ik naar buiten en zag ik zijn erf, zijn huis. En aan de linkerzijde van het huis, waar die bomen daar staan, een wilg, en precies daar boven zag ik wat klonten vuil, bijna zo groot als mijn vuist, naar beneden rollen. En ik hoorde die engel die aan mijn zijde stond iets zeggen over een graf en broeder George.

11 Nu, het was òf dat dit het graf van broeder George was dat ze aan het graven waren òf het schijnt mij... Nu, bedenk nu, ik zou dit niet willen vermelden... En ik geloof dat wij hier een luidsprekersysteem hebben dat hierdoor gaat of een recordersysteem, liever gezegd... Maar nu, ik wil het duidelijk maken zoals ik het hun deed. Ik geloof dat het deze...

12 Er was daar een stel mensen die hem uitlachten omdat hij geloofde dat God hem zou genezen, nadat de dokter zei dat hij... genezen worden. Wel, hij kan niet genezen, zie, de bloedprop is in zijn longen gegaan en hij spuwde bloed en al het andere. Hij zei: "Slechts het eerste propje dat naar zijn hart gaat of naar zijn hoofd, zal hem verlammen of hem doden." Zie? En hij is tweeënzeventig jaar oud, boven de toebedeelde tijd.

13 Maar ik geloof dat het dit was, dat hij het graf zou graven van enigen die hem uitlachten, het graf delven. En nu, ik wist niet dat hij grafdelver was, maar hij is het. Ik... En ziet u? En ik dacht dat hij hun graven dolf, dat is wat hij doet. En het scheen alsof er iets was over een graf en een graf delven, of iets dergelijks, en broeder George Wright.

14 Ik heb de Here nu al ongeveer vier avonden gevraagd om het weer voor mij te herhalen, als Hij wilde. Het kwam opdagen omtrent zeven of acht uur in de morgen. Ik vertrouw dat Hij het duidelijk zal maken. Maar ik geloof met heel mijn hart... Nu, dit is juist dat ik gelijk had toen ik zei dat hij het graf zou delven voor sommigen, voor hen die hem uitlachten, als ik het duidelijk zie. Maar ik ben er niet al te zeker van. Het was iets over het delven van een graf, en broeder George Wright. Ik geloof dat hij het graf moest delven voor iemand die hem uitlachte.

15 Nu, God is liefde, en o, we hebben Hem gewoon lief met heel ons hart.

16 Nu, vanmorgen willen wij niet teveel van onze tijd nemen over deze vragen. Ik zal ze naar mijn beste weten beantwoorden. Nu, vrienden, ik kan zoveel fouten maken over deze dingen. Ik ben slechts een mens zoals de rest van ons. En broeder Neville of één van deze andere predikers, enzovoorts, kan ze precies zo beantwoorden als ik. Maar ik doe dit met een doel, om iets te ontdekken van wat er in het hart van de mensen is.

17 Als ik er dan vier of vijf zie trekken aan één zaak dan denk ik: "O, o, hier zijn wij. Zie, ik weet nu waar u zich bevindt, een paar probleempjes in de gemeente." En nu, laten we de kleine vraagjes vergeten. En de hoofdzaak boven alles is om de gemeente in harmonie en liefde van God te houden, en door te trekken, indien we allen kunnen geloven dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonde en ongerechtigheid. Als de vrouw die naast u zit of de man die naast u zit niet gelooft dat Jezus werkelijk zichtbaar terug zal komen, laten wij het wel geloven en in ieder geval recht doorgaan. Wij zijn het niet met hen eens over de Schrift. Maar laten we de gemeente doen voortgaan in harmonie, omdat we daarin nog wat meer mensen opvangen. Maar als de gemeente niet in harmonie is, dan beschadig je de gemeente, dan beschadig je de zaak. U... het is gewoon... U kunt het gewoon niet doen. Maar als we over één ding kunnen samenstemmen, dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonde (dat is juist), en de zonde is weg, dan komen we vrij dicht bij de thuisgrens, broeder Neville. Als het bloed... als we gezegend zijn.

18 Ik heb een broer, we zijn bloedverwanten. Maar, oh, wat zijn we het miserabel oneens. Maar toch zijn wij broers.

19 Nu, ik dacht aan deze week, volgende week, als ik niet overzee ga, misschien... Broeder Cobbles komt over en hij wilde een campagne in Louisville beginnen en hij wilde de 'Armory' hebben, waar wij onlangs onze kleine genezingsdienst hadden. En de Here werkte enkele wonderbare dingen uit. Maar toen ontdekte ik dat die broeders uit Del Rio, Texas, de Jessup broeders, een dienst hebben in Louisville en ze hebben daar hun beste spreker voor deze aankomende weken. En hij zei dat hij niet precies wist wanneer hij zou gaan vertrekken. Charles, geloof ik dat het is, dat het daar deze aanstaande week zal zijn en ik zou zeker geen opwekking ergens beginnen terwijl er een campagne van dat soort bezig is.

20 En zij hebben ook een genezingscampagne. En dus is de genezingscampagne in de middag, deze namiddag. En ik zou geen samenkomst willen beginnen terwijl zij daar een samenkomst hebben, omdat ik weet wat het is om ergens te zijn en het juist... O, weet u, terwijl ik een samenkomst houd springt er iemand op en begint ook een dergelijke samenkomst. Het ziet er gewoon niet goed uit, het geeft het niet de juiste plaats, weet u. Dus zullen we wachten tot wat later, misschien zal de Here ons helpen. Hij zal ons in ieder geval helpen en dus geloven we alleen en houden vol en zijn getrouw aan God.

21 Nu, zullen we bidden:

     Vader in de hemel, laten Uw zegeningen nu op ons schijnen terwijl ik verder ga om deze vragen te beantwoorden. O God... Er zijn sommige ervan hier, die ik tot nu toe zelfs nooit heb bekeken, en slechts twee of drie die ik zojuist las. Ik bid, Vader, dat U mij zult helpen en mij wijsheid en begrip zult geven, zodat ik alleen maar spreek wat juist is. Sta het toe, Vader. En moge ik Uw wijsheid hebben en moge de Heilige Geest op dit moment neerkomen en de wijsheid geven die nodig is. Zegen ons tezamen vandaag, Here, als deze kleine tabernakel groep hier.

22 Zegen onze dierbare, geliefde broeder Neville hier, Vader, hij werkt maar voort, de herder hier in het herdersveld, die probeert te schapen te leiden in groene weiden met dikke klavers of naar het water en dan terug naar de schaduw van de boom, zorgend voor de zieken en de behoeftigen en de kleine kreupelen en zij die vermoeid zijn, en probeert hen op te dokteren en ze op te brengen, zodat zij echte schapen zullen zijn. O, Vader, ik bid dat U hem zult zegenen. Geef hem wijsheid en kennis en begrip.

23 En help ons allen tezamen nu, Vader, en wij zullen U de lofprijzing geven. In Jezus' Naam. Amen.

24 Nu, van sommige van deze hier zal ik nemen uit verschillende Schriftgedeelten waar ze bij behoren. Nu, we zullen gewoon aan enige beginnen en ze rechtstreeks verder beantwoorden zodat wij er zoveel mogelijk door kunnen nemen. En ik geloof dat wij ze alle kunnen nemen en ik zal een beetje in de gaten houden dat we vroeg kunnen weggaan.

25 De eerste is gewoon een vraag, een rechtstreekse vraag.

8 Ik werd gedoopt op de leeftijd van dertien. Zou ik het weer moeten doen?

26 Nu, dat is een aardig vraagje om te stellen. Welnu, vriend, ik laat dat altijd over aan de persoon.

27 Bedenk, ik weet niet... er is er één waarvan ik weet wie hem schreef; dat is deze hier en de man overhandigde hem zelf aan mij. En iemand stelde mij een vraag daar, die ik moet beantwoorden, maar zij stelden het nooit op papier en ik zei: "Als ik genoeg tijd heb na deze hier, zal ik hem beantwoorden."

28 Maar nu deze hier. "Zou ik... Was ik... Ik werd gedoopt op dertienjarige leeftijd. Zal ik me weer laten dopen?"

29 Als u steeds een Christen bent geweest, sedert u dertien jaar oud was, een gelovige in Christus, zou ik gewoon blijven zoals u bent. Ik zou het nu niet doen; als God u gezegend heeft en u sindsdien de Heilige Geest gaf.

30 En de doop is alleen een vorm, hij is slechts om aan de wereld te laten zien (of aan de samenkomst waarin u bent, waarin u op die tijd was) dat u voor getuigen bewijst dat u geloofd hebt dat God Zijn Zoon zond en dat Hij stierf en weer opstond op de derde dag en u werd begraven met Hem en bent opgestaan om in nieuwheid des levens te wandelen. En diezelfde mensen die zagen dat u werd gedoopt, zullen u in het oordeel ontmoeten. Zie?

31 En dan voorts, als iemand, een vreemde, zegt: "Werd u gedoopt?"

32 "Ja, ik ben gedoopt met mijn... in de dood en begrafenis van mijn Here."

33 Zie, ik geloof dat de doop... O, ik zeg met nadruk dat het absoluut noodzakelijk is, ik zou niet willen zeggen dat het niet belangrijk is, want het is belangrijk omdat het... Elk gebod van God is essentieel. Gelooft u dat ook niet? Het is belangrijk dat we gedoopt worden. Jezus deed deze bewering in Mattheüs, of Markus 16... Hij zei: "Gaat heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." En toen Hij met Nicodemus sprak zei Hij: "Tenzij een mens geboren wordt uit water en Geest, zal hij geenszins ingaan in het Koninkrijk." Er moet gedoopt worden. Ik geloof in onderdompelen, in de doop in de Naam van de Here Jezus Christus, om op te staan in nieuwigheid des levens, om te wandelen naar de geboden van God.

34 Maar als u zegt: "Broeder Bill, doopte u ooit iemand over die al gedoopt was toen hij klein was en toen weer overgedoopt werd?" Vele malen.

35 Er is een Schriftgedeelte in Openbaring, het tweede hoofdstuk, sprekend tot de gemeente, waar Hij zei: "Bekeert u en doet de eerste werken weer." En velen van hen leggen dat Schriftgedeelte zo uit dat het dit zegt, dat dit betekent dat u regelrecht terug moet gaan om dezelfde zaak over te doen. Wel, als u zult opmerken, geliefde Christenvriend...

36 Nu, ik ben het niet met u oneens, zie, omdat we het doopbad gevuld hebben. We zijn te allen tijde bereid om ieder te dopen die gedoopt wil worden. Maar we zijn het niet oneens. Als u gedoopt wilt worden, als dat iets is dat u in de weg staat en u voelt dat u het moet doen, doe het dan. Dat is juist. Doet u het dan. Laat niets u in de weg staan, laat het voor uzelf volmaakt duidelijk zijn.

37 Net als wanneer u jaren geleden iets had weggenomen en u voelt u alsof u dat in orde moet maken, gaat u dan heen en maak het recht. Het doet er niet toe wat het is. Houdt u alles zuiver. Omdat u stuit op die zaak en u kunt geen stap verder komen, totdat u dat uit de weg ruimt, ziet u. U moet gewoon elke last afleggen en de dingen die u zo gemakkelijk omringen.

38 En als u weer gedoopt wilt worden, ga door, want dat is de zaak om te doen. Ik heb velen overgedoopt.

39 Maar nu over die Schriftplaats waar u naar verwijst, die werd niet gesproken tot een individu, dat was tot de gemeente. Zie, de gemeente, wat zij hadden gedaan, zij hadden hun eerste liefde verloren, zie, de echte volheid die zij in het begin hadden. En hij zei: "Tenzij gij u bekeert en de eerste werken weer doet", rechtstreeks teruggaat en de zaak ophaalt. Hij spreekt tot de gemeente: "Tenzij gij u bekeert en weer teruggaat", anders zou Hij de kandelaar wegnemen.

40 En als u gedoopt wilt worden, en als u werd gedoopt toen u dertien was, of op welke leeftijd ook, wel, laat u dopen als dat u in de weg staat.

41 Maar om dat nu Schriftuurlijk te zeggen, om te kunnen zeggen dat u weer gedoopt zou moeten worden, dan is er maar één Schriftuurlijke weg die ik zou kunnen aankondigen, dat mensen opnieuw gedoopt werden. Er is maar één Schriftplaats in de hele Bijbel waar mensen herdoopt werden en dat waren zij die gedoopt waren door Johannes de Doper, voordat de Heilige Geest kwam. Paulus, in Handelingen 19:5, vertelde hun dat ze opnieuw gedoopt moesten worden in de Naam van Jezus Christus om de Heilige Geest te ontvangen. Zie?

42 U hoeft niet gedoopt te worden om de Heilige Geest te ontvangen, omdat u de Heilige Geest kunt ontvangen als uw hart recht is. Zie? Want in Handelingen 2 gaf Petrus een formule: "Bekeert u en laat u dopen in de Naam van Jezus Christus en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." Maar dan, in Handelingen 10:49, draaide God het om en gaf de heidenen de doop van de Heilige Geest voordat zij ooit gedoopt waren. Ziet u? Dus, u ziet dat het gaat om de toestand van uw hart.

43 Toen zei Petrus: "Kunnen wij het water weren als we zien dat dezen de Heilige Geest ontvangen hebben zoals wij in het begin?" Ziet u? Dus toen beval hij daar dat zij gedoopt moesten worden in de Naam van Jezus Christus.

44 Toen Paulus in Handelingen 19 zei... Paulus de bovenste delen van het land doorreisd hebbende, kwam te Efeze waar hij zekere discipelen vond en hij zei tot hen: "Hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde?"

45 Ze zeiden: "Wij weten niet... Wij weten niet of er een Heilige Geest is."

     Hij zei: "Waarin werd gij dan gedoopt?" Zij waren gedoopt.

     Ze zeiden: "Wij werden gedoopt in Johannes."

46 Hij zei: "Johannes doopte tot bekering, zeggende dat u moest geloven in Hem die zou komen", dat is in de Here Jezus Christus. En toen zij dit hoorden, werden zij weer gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Zie? Dus dan is dat...

47 Nu, in dit geval is het... Maar u zegt dat u gedoopt werd in de Christelijke doop op de leeftijd van dertien en u leefde een Christen-leven heel de weg of als u een paar keer teruggevallen bent...

48 Ik weet niet of zij een... Over dat teruggevallen zijn , ik wenste dat iemand mij dat zou vragen. Maar over teruggevallen zijn, bedenk dat u iedere dag terugvalt. Er is totaal geen manier dat u dat ontloopt. Goed. Maar u valt terug voor de mensen in de gemeente, maar niet voor God... Zie? U valt terug wat Christus betreft, maar niet wat God betreft. Want als u werkelijk zondigt bent u verloren. Maar u valt voortdurend. Paulus moest elke dag sterven. Is dat juist? Hij moest elke dag sterven en zich elke dag bekeren en zich telkens weer voortdurend bekeren. En als Paulus dat moest doen, dan zal ik het ook moeten. U ook? Dat is juist. Dus wij...

49 Maar nu, als u verlost bent en u voelt dat het bloed van Jezus Christus u reinigde van zonde, dan... ik... en u hebt een Christen-leven geleefd, dan zou ik niet denken dat het noodzakelijk is. Maar als u het wilt, goed, het zal fijn zijn, we zullen het graag doen.

50 Nu, hier is een kleine notitie die iemand mij daar achter gaf.

9 In welke toestand zal de gemeente zijn als het Evangelie terugkeert naar de Joden?

51 Nu, de persoon die dit vroeg verwees hier naar Lukas, de... Hij vertelde mij, onze broeder, dat hij verwees naar waar staat: "De heidenen zullen de muren van Jeruzalem vertreden totdat de heiden-bedeling zal zijn geëindigd." Dat is in Lukas 21:24. Luister nu aandachtig en moge dit begrepen worden. Een mooie vraag. Wonderbaar.

     Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan dat haar verwoesting nabij gekomen is.

52 Laten we dat nu goed begrijpen. "De verwoesting is nabij als u ziet dat Jeruzalem omsingeld wordt door heerlegers." Nu, daar is heel wat verwarring over geweest bij de mensen in de... Maar benader het vanuit een historisch standpunt, met de Bijbel.

53 Nu, de Adventistenbroeders, de Zevende Dags Adventistenbroeders geloven dat Jeruzalem weer omsingeld zal worden door legers. Welnu, dat zou waar kunnen zijn, omdat de Schrift dikwijls een dubbelvoudige betekenis heeft.

54 En hoevelen weten dat de Schrift een dubbelvoudige betekenis heeft voor elke profetie? Zeker heeft zij dat. Beslist. Ik zal het zeggen en het precies voor deze tijd bedoelen en het dan omkeren en weer betrekken op hier ergens. Zie? Zoals... En ik zal er één als voorbeeld geven als ik er heel snel één kan bedenken. O ja, hier is er een in Lukas... In Mattheüs 2 staat: "En Jezus werd uit Egypte geroepen opdat vervuld zou worden wat gesproken werd door de profeet, zeggende: 'Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen.'"

55 Nu, die profetie waarnaar door de profeet wordt verwezen, sloeg precies op Israël (hetwelk Gods zoon was) die Hij uit Egypte riep. Dat is juist, in Genesis en Exodus. Daar verwees het naar, maar het herhaalde zich. "Uit Uw..." Israël was Gods zoon. U weet dat. Hij vertelde Farao... Hij zei dat U... wat hij gedaan had aan Zijn zoon, dat Hij het leven zou nemen... Hij wilde Zijn zoon niet laten gaan, dus... Farao... God nam Farao's zoon van... en ... of de doodsengel die nacht. Dus, het heeft een dubbele betekenis.

56 En dus, nu als Jeruzalem omsingeld wordt door heerlegers, maar letterlijk, historisch was dat ongeveer in 96 [moet zijn: 70 – Vert] na Christus toen Titus Jeruzalem belegerd had. Maar let nu nauwkeurig hier op, dan kunt u het verschil zien, ik geloof dat Jeruzalem weer omsingeld zal worden door legers in de eindtijd. Maar ik geloof dat dit hier vergeleken werd met... toen Titus hen belegerde, toen de verwoesting bevestigd werd.

57 Nu, "de verwoesting", dat was toen Daniël, de profeet, sprak van "staande in de heilige plaats", let op, hij zei: "Als u de gruwel der verwoesting ziet staan in de heilige plaats." Zie, de gruwel (gruwel is 'onrein') der verwoesting. Verwoesten is "wegdoen", is "vernietigen". "Als u de gruwel der verwoesting ziet staan in de heilige plaats" werd schriftuurlijk vervuld toen Titus Jeruzalem omsingelde, nam de...

58 In het begin van dit hoofdstuk, waar zij Hem vroegen: "Wanneer zal de eindtijd zijn? En wat zal het teken zijn van de komst van Christus?" En zij vertelden Hem over de tempel, hoe hij was, hoe uitnemend hij versierd was met grote stenen en zo.

59 Hij zei: "Er zal een tijd komen dat niet één steen op de andere zal worden gelaten, die niet zal worden afgebroken." Hij begon hun tekenen en wonderen te geven. Toen nu Jezus sprak nam Hij Daniël, die in vervulling moest gaan, omdat alle profetie in elkaar moet passen. De hele Schrift wordt nergens gebroken.

60 Jezus zei: "De Schriften kunnen niet gebroken worden." Amen. En er... Ga ik naar de hemel? Zeker. De Schriften kunnen niet gebroken worden. Voor u, die niet gelooft in tekenen en mirakelen en wonderen, hoe zou u die Schrift kunnen ontkennen? De Schriften kunnen niet gebroken worden, evenmin als Christus hierboven weggedaan kan worden. Net zoals Zijn grote lichaam boven, en elke beweging van Zijn lichaam een beweging hier beneden op aarde weerkaatst, zo moet het beslist zijn. Als dan Christus... als uw... Goddelijke genezing, de kracht van God wordt genomen uit de letterlijke gemeente, of de geestelijke gemeente hier op aarde, dan is zij genomen uit Christus. Hij niet meer...

61 Maar o, wat een beeld van de ware Wijnstok daar, en wij zijn de ranken in die Wijnstok. Zie? Net zoals de Wijnstok beweegt, zo bewegen de ranken. Is dat juist? Hoe mooi is het dan van Zijn grote lichaam, Zijn grote bloedende armen en druppelende tranen en Zijn bloedende zijde en Zijn gestriemde rug, zo hangend boven de aarde zoals dit, tussen God de Vader en de stervelingen van deze aarde, terwijl Hij voor hen pleit en hen liefheeft... Evenals Zijn lichaam in beweging en kracht komt, wordt het gegeven in de gemeente.

62 Evenals Hij zei: "Ik zal Mijn handen op deze wijze bewegen" en Zijn letterlijke lichaam beweegt. "Gaat hierheen en predikt het Evangelie", zo zult u zien dat die gemeente rechtstreeks beweegt, want mijn schaduw moet tegelijk met mijn hand bewegen. Amen. Is dat juist? O, als ik daar aan denk! Daar is Hij, Zijn lichaam beweegt: "Gaat de hele wereld in, demonstreert de kracht." Het maakt niet uit of wij onze theologie en dergelijke leringen, enzovoort, laten bewegen, we falen bitterlijk. Maar nu beweegt de hand van God; tekenen en wonderen verschijnen. Wel, machtig.

63 Jezus zei toen Hij duivelen uitdreef... Niet om van deze vraag nu af te dwalen, even voor een ogenblik. Maar toen Jezus duivelen uitwierp, zei Hij: "Door wie werpen uw zonen ze uit? Als Ik door de vinger van God duivelen uitwerp, door wie werpen uw zonen ze dan uit?" Als u een betere tactiek hebt, toont het ons. Ziet? "Als Ik met de vinger van God..." Amen. Denk even, de "vinger" van God. Daar is God boven Christus, Christus boven de gemeente. Daar is God, de Vader, die een zeker ding zegt, dan beweegt God, de Zoon, Zijn hand en de schaduw volgt Hem. "Als Ik met de vinger van God duivelen uitwerp, door wie werpen dan uw zonen ze uit?"

64 Zie, ik wil dat u opmerkt. O, het maakt niet uit hoe groot een ziekte is of wat voor een aandoening de duivel op u kan leggen, er is alleen Zijn vinger maar nodig om ze te doen bewegen. O, tjonge! Kijk naar die grote sterke schouders en armen en spieren. Alleen Zijn vinger doet elke ziekte wijken en werpt duivelen uit. Wat een kleine zaak is de duivel. Hij neemt gewoon Zijn vinger en duwt hem dan weg. "Als Ik met de vinger van God..."

65 Laat mij u nu wat liefde van God laten zien. Als een schaap echter verdwaald was gebruikte Hij Zijn vinger niet. Hij legde het op Zijn schouders en Hij legde met Zijn hele Wezen, handen, het schaap over Zijn schouder. Het sterkste, krachtigste deel van een man is over zijn schouders en rug. U weet dat wel. Want al zijn armspieren en spieren strekken zich uit en Hij neemt het hele schaap; legt het op Zijn schouder en hier komt Hij, niet met Zijn vinger waarmee Hij een oud duiveltje uitwerpt, maar hier komt Hij met al Zijn beenspieren, met al Zijn armspieren, komt Hij door de woestijn en draagt het verloren schaap op Zijn schouder. Oh! "Als Ik met de vinger van God duivelen uitwerp, door wie werpen dan uw zonen ze uit?" O, halleluja!

66 In orde, terug naar het onderwerp:

     Maar wanneer gij zult zien, dat Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt,...

     Alsdan die in Judéa zijn, dat zij vluchten naar de bergen; en die in het midden er van zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij er niet in komen.

     Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is.

     Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over dit volk.

     En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken;...

67 Merk op hoe mooi hier de Schrift is om het specifiek te maken. Ten eerste: "Door de scherpte van het zwaard." Dit laatste zal door een atoombom gedaan worden. Maar dit is door de scherpte van het zwaard en de Joden zouden als gevangenen weggeleid worden onder alle volkeren. Het zal nooit meer op die wijze zijn; zij zullen in Palestina vergaderd worden voor de laatste keer. Zie? Dit sloeg op de dagen die voorbij zijn. En dat is exact in overeenstemming met de geschiedenis, het kwam precies op die wijze te geschieden.

68 Zij werden weggevoerd onder alle volkeren. In elke natie onder de hemel vandaag vind je Joden. O, in elke natie. Als u naar China gaat, vindt u er Joden. Gaat u naar Rusland, u vindt er Joden. U gaat naar de kleine eilanden, u vindt er Joden. Verspreid onder elke natie. Wat is het? Gods profetie. God was het van plan. En die Joden zijn mijlpalen, broeder. Als u hen ziet...

69 Ik weet dat ze blind zijn en weggevoerd en ze bedriegen en alles, maar zij werden door God misleid opdat u en ik uitzicht konden hebben. Zo is het. Maar ik zal dit zeggen in de geest van profetie, door de Bijbel, dat het uur van de Jood om terug te keren naar huis, op handen is. Beslist. Hij verhardde het hart van Hitler, dreef hen uit Duitsland; verhardde het hart van Mussolini, dreef hen uit Rusland. Hij drijft hen overal vandaan, zoals Hij deed in de dagen toen Hij hen uitleidde. En toen zij daar buiten in de woestijn waren en op het punt stonden om over te steken, wat vond er plaats? God bezocht het land met grote plagen en zo. Wat Hij opnieuw zal herhalen met Zijn twee dienstknechten, de twee olijfbomen van Ezechiël en ook van Openbaring 11. Hij zal die tekenen en wonderen herhalen.

70 Kijk naar die twee getuigen in Openbaring 11. "Ik zal macht geven aan Mijn getuigen en zij zullen de hemelen sluiten in de dagen van hun profetie. Zij zullen plagen zenden op de aarde als zij willen." Daar zijn zij, de twee getuigen in de laatste dagen.

71 Ik weet dat de moderne lering is dat dit het Oude en Nieuwe Testament is. Dat is verkeerd! Dat is verkeerd!

72 Hier zijn de twee getuigen, dit is absoluut een terugkeer van Mozes en Elia. U merkt daarbij op dat geen van hen... Mozes, hij stierf, maar waar ging hij heen? Hij moest weer opstaan. En Elia werd zelfs zonder dood opgenomen. Hij zal moeten sterven omdat elke sterveling dat moet, dus zal hij weer moeten terugkeren. En daar zijn de twee getuigen.

73 Let nu op:

     En zij zullen vertreden... En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards,... (het vierentwintigste vers) ... des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat... (Amen.) ... totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.

74 Schokkend nietwaar, te weten dat wij een gelimiteerde tijd hebben? God zei het. De heidenbedeling werd ingeluid met koning Nebukadnezar. O, hoe opmerkelijk. Hoeveel tijd zou ik hier aan kunnen besteden voor een paar ogenblikken. Maar merk op, iedereen wil zijn vraag. Maar terwijl wij ons met deze bezig houden, laten wij er aan denken omdat het nu zeer belangrijk is, juist nu.

75 Kijk! God leidde het volk der Joden. Zij waren nooit een natie, ze waren gewoon een volk. En zij waren nooit een georganiseerde kerk, zij waren gewoon de uitgeroepen gemeente. Er was nooit een organisatie onder de Joden; zij werden altijd door God geleid.

76 Toen zij politiek, nationaal wilden worden... een koning wilden hebben gaf God hun een koning, maar het werkte nooit. God is hun Koning. God is onze Koning. Zo is het. God is de Koning van de gemeente.

77 Nu, let dan op, toen zij werden omsingeld en weggevoerd naar Babylon, omdat zij probeerden de naties van de wereld na te bootsen... Wat een mooi beeld vandaag van de gemeente die probeert de wereld ginds buiten na te bootsen en weggevoerd wordt, met hun leven wordt weggevoerd. De gemeente leeft precies zoals de wereld, gaat tekeer, doet precies als de wereld, en al het andere, en beweert de gemeente te zijn. Je kunt dat niet doen. Beslist niet. Uw leven bewijst wat u bent.

78 Wat u bent... Zoals ik zei in het begin, wat je ergens anders bent, is wat je hier weerkaatst. Wat u bent, wat uw hemels of aards lichaam is ginds daarboven, wat uw hemels lichaam ergens anders is, is wat u hier weerkaatst. In het geestelijk land, wat u bent, is wat u hier bent. Als u nog een vulgaire gezindheid in het geestelijk land hebt, bent u hier vulgair gezind. Als u hier nog boosaardigheid hebt, nijd en twist, als u in het geestelijk land daarmee bent, weerkaatst het hier terug. Maar als uw gehele innerlijk wezen gereinigd en gezuiverd is, laat het zien dat u een lichaam hebt dat daarginds wacht, dat gereinigd en gezuiverd is, en het geeft een reactie in het vlees. Ziet u het niet? Zie, daar is het. "Als deze aardse tabernakel wordt afgebroken, hebben wij er al een wachtende." Zie?

79 Nu, in deze tijd, de eindtijd, hoe in deze vleselijke vergelijking, de nabootsingen van het Christendom allen zullen opgaan in één groot Babylon, precies zoals daar in het verleden gebeurde. En zij werden weggevoerd naar Babylon. Is dat juist? En de Bijbel zegt: "De engel des Heren riep en zei: 'Kom uit Babylon, Mijn volk.'"

80 Verwarring, het is: "Ik ben Baptist. Ik ben Methodist. Ik ben Presbyteriaan", dat alles is gewoon verwarring. Er is totaal geen verlossing in.

81 Zeg nu niet dat ik zeg dat de Baptisten geen verlossing hebben, of de Methodisten. Daar spreek ik niet over. Ik spreek over de kerk en haar politieke macht, het is politiek. En over politiek gesproken, of u Methodist bent of Baptist of Presbyteriaan of Katholiek, dat heeft er niets mee te maken. God erkent het zelfs niet, en het is vandaag in Babylon. En God roept een gemeente uit hen allen, trekt de reinen van hart er uit, maakt ze tot Zijn gemeente. Hoe prachtig.

82 En let op, ik zou hier iets kunnen vertellen dat zou schokken, maar als het zo is... Luister nu. Let op hoe Babylon... Wat vond er plaats in Babylon, toen er druk werd uitgeoefend op de ware aanbidders? Bedenk, slechts een handjevol, Sadrach, Mesach en Abednego en Daniël, van de ware aanbidders die in gevangenschap gingen, toen God hen er toe riep om werkelijk kleur te bekennen wat zij waren... Zij werden gedwongen om een afgod te aanbidden. Is dat juist? Afgoderij. Zij werden gedwongen een afgod te aanbidden. Zij moesten buigen voor een afgod. En als zij het niet deden, werden zij vervolgd.

83 O, wat een beeld zou je kunnen trekken uit Daniël, Openbaring, die tezamen binden en door de Schrift aantonen dat de gemeente in hetzelfde type vervolging komt voordat zij er uit geroepen wordt. Dat is de wijze waarop de heiden-gemeente er in gebracht werd, dat is de wijze waarop de heiden-gemeente er uit genomen zal worden. Zoals zij er in kwam, zal zij er uit gaan.

84 En zie hoe hij het beeld zag. En nu, bedenk dat het beeld... Nu, dit is mijn thuisgemeente. Kijk, ik geloof dat het beeld dat koning Nebukadnezar maakte, dat van Daniël was, een heilig man. Als u zult opmerken, had koning Nebukadnezar Daniël al genoemd... noemde hem "Beltsazar" wat zijn afgod was en hij maakte een beeld, en geen ander dan Daniël was in deze leeuwenkuil geworpen, enzovoort, en hij zei: "Niemand zou enige andere god dienen, enzovoort, behalve Daniëls God." Het was waarschijnlijk het beeld van een heilig man, een groot standbeeld, en iedereen moest zich hiervoor buigen.

85 Maar de gemeente, Sadrach en Mesach en Abednego... Daniël die de leider was, zoals Christus de Leider der gemeente is...

86 En zij moesten voor dit beeld buigen en het beeld aanbidden. Let op! En u merkt op dat in die tijden het rond Daniël stil was. Amen. O, en ik hoop dat u dit vat. Daniël was stil, liet hen... zij moesten hun eigen keuze maken.

87 In de dag bij het eindigen van de heidenbedeling zal er een beeld zijn en iedereen zal moeten buigen voor dit beeld en het aanbidden. Ofschoon het zo heilig is als ooit, moet u geen beeld aanbidden (beeldenaanbidding).

88 Nu, let op. Oh. Precies aan het einde stapt Daniël weer binnen. Hoe wonderbaar! Die avond vóór het grote feest van de bijvrouwen, enzovoort, komt er een handschrift op de muur: "MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN", aan de wand. En de uitlegging kon niemand geven, het werd geschreven in onbekende talen. Niemand kon het uitleggen.

89 Ze gingen hun beste geleerden halen. Zij zeiden: "Wij weten het niet."

90 Ze gingen al hun waarzeggers en astrologen halen. "Wij weten het niet. Wij weten er niets over. We hebben nooit zo'n taal gezien, hebben nooit zoiets in ons leven gehoord."

91 Maar er was een man. God had zijn man; Daniël was daar. Men zei: "Ga hem halen, want de Geest van God woont in hem."

92 Daniël kwam daar, begon te lezen en die taal op de muur uit te leggen, en hij gaf... Wat was de uitlegging? Niet: "O, gezegend zijt gij, o koning, leef voor eeuwig." Maar het was een zware, botte verwerping van hem. Hij zei: "U bent gewogen op de weegschaal en te licht bevonden."

93 Kijk, dat is dezelfde wijze. Zoals dat bovennatuurlijke het heidense koninkrijk inleidde, zo leidt het bovennatuurlijke dit heidentijdperk uit. Het koninkrijk werd ingeluid door het bovennatuurlijke; het zal uitgaan door het bovennatuurlijke. De muren van Jeruzalem zullen vertreden worden, zullen... het zou... "De heidenen zullen het bezitten, totdat de heidenbedeling geëindigd is." Dan keert God Zich tot de Jood. Amen. Oh!

94 O vrienden, ik wilde dat we dat echt goed zouden kunnen begrijpen. U niet? Om ongeveer een week dat ene onderwerp te nemen, zie, zodat we het grondig door de Schrift heen zouden kunnen onderzoeken.

95 Dat, let op, luister nu aandachtig wat Hij zei. "Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen, totdat de tijd der heidenen geëindigd is." Het beleg van Titus komt vervolgens en hij neemt Jeruzalem in. Hij zei: "Nu, hoorde u over de gruwel der verwoesting?"

     "Ja."

     "Wel, dat is wanneer de heidenen binnenkomen."

     "Ja, wij begrijpen dat", zeiden de discipelen.

     "Nu, de heidenen hebben hun regering nu gehad."

     "Zeker."

96 Was Jeruzalem toen onder heidens bestuur? Jazeker, de Romeinen hadden nog steeds het bestuur over Jeruzalem. En het begon ginds in het verleden door de gruwel der verwoesting, waarvan Daniël sprak.

97 Nu, Hij zei: "Die tijd is dicht nabij, want ze zullen deze tempel afbreken en de moskee van Omar er op plaatsen, welke hier op dezelfde plaats zal staan, de Mohammedanen, heidenen. En hij zal daar staan."

98 Heiden betekent "ongelovige". Dat was niet de gemeente nu. Dat was de heiden, zie, de ongelovige. Nu, en die zal staan totdat de heidenbedeling geëindigd zal zijn. Wanneer dan de heidenbedeling geëindigd is, moet de grote Vorst voor het volk staan, dat is Christus, in de eindtijd.

99 "Hij kwam tot Hem," in Daniël, "Wiens haar wit was als wol", zoals u Hem ziet in Openbaring 1, "tot de Oude van dagen. En het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Boeken (meervoud) werden geopend en elk mens werd geoordeeld uit de boeken, uit de dingen die er in geschreven waren." Kijk, de boeken werden geopend: "Hij zag Hem komen, en tien duizendmaal tienduizenden dienden Hem." De heiligen komen met Hem. Is dat juist, in Daniël? "En de boeken werden geopend", dat is het boek van uw leven, "en elk mens, elk mens werd aldus geoordeeld, de zondaar, aldus geoordeeld. En nog een boek werd geopend", hetwelk het boek des levens was, "en elk mens werd geoordeeld."

100 Nu, let op, bedenk altijd, houd het in drieën. Als u dit niet doet zult u zeker in verwarring geraken. Er werden drie klassen mensen geboren op de aarde; er waren drie klassen in het begin; er zullen drie klassen zijn in het einde. Wat...

101 Jezus keerde terug met tienduizend maal tienduizenden die Hem dienden. Herinnert u zich dat Hij zei: "Is het geen kleine zaak voor u om te brengen... of een ongewone zaak om uw zaak en uw problemen voor de wet te brengen; weet u dan niet dat de heiligen de aarde zullen oordelen?" De heiligen oordelen de aarde! Halleluja! Als ik daar aan denk! Om Hem te zien komen ginds, met de door Bloed gewassenen, na het duizendjarig vrederijk, de verlossing en de verlosten van alle eeuwen, die staan in Zijn tegenwoordigheid, de door Bloed gewassen bruid!

102 Niet zij die alleen goede mensen zijn, zij missen zeker de eerste opstanding. De Bijbel zegt: "En de rest van de doden leefden niet, totdat de duizend jaren geëindigd waren." Is dat juist? Dat zijn zij die hun namen geschreven hadden staan in het levensboek van het Lam, maar de doop van de Heilige Geest weigerden.

103 Alleen de uitverkorene gaat binnen in die tijd. Alleen de uitverkorene ontvangt het duizendjarig vrederijk. Oh broeder, wat voor mensen behoorden wij dan niet te zijn? Ik wil het hele millennium meemaken. Laten we elke last terzijde leggen en de zonde die ons zo lichtelijk omringt. Als de persoon iets verkeerds zegt of doet op deze wijze, bid voor hem en blijf doorgaan. Laat uw ene alternatief op God gericht zijn. Als niemand anders het haalt, haalt u het wel! Want er zal een uitverkorene zijn die in het duizendjarig vrederijk zal leven en zal ingaan en uitgaan met Christus gedurende duizend jaar en dan zullen zij de heerlijkheid ingaan met Hem en weer terugkeren. Als de opstanding van de goddelozen is voortgebracht, dan zal het millennium beginnen... Nadat het millennium voorbij is... dan zal Christus opgaan met de gemeente, en aan het einde van de duizend jaren zal Hij terugkeren met de gemeente.

104 Christus komt drie keer. De eerste keer kwam Hij om Zijn gemeente te verlossen. Is dat juist? De tweede keer komt Hij om Zijn gemeente te ontvangen. De derde keer komt Hij met Zijn gemeente. Zie? Hij is gekomen om haar te verlossen; Hij komt om haar weg te rukken en weg te grijpen in de tijd van de plagen, enzovoort, keert terug voor het millennium, om gedurende het millennium te leven.

105 En dan komen de grote Koning en Koningin neer voor het oordeel. Het gericht van de witte troon gaat zetelen en de boeken werden geopend. En daar staat de verloste, uit de Heilige Geest geboren gemeente van de levende God; ze staat daar in haar schoonheid om te oordelen. "De boeken werden geopend, het gericht zette zich en ieder mens werd aldus geoordeeld." Dat was de zondaar. "En nog een boek werd geopend", niet voor de Heilige Geest bruid, zij zal het nooit ondergaan omdat zij in de opname is.

106 Als u vanmorgen met de Heilige Geest vervuld bent en Gods kracht stroomt door elke vezel van uw lichaam, wat voor goed zou het doen dat u het oordeel ondergaat? U bent al geoordeeld en aangenomen en vervuld en reeds... reeds opgenomen in hemelse gewesten met Christus Jezus. Niet dat u het zult zijn, u bent het nu, nu opgenomen.

107 "Die Hij heeft geroepen, heeft Hij gerechtvaardigd; die Hij heeft gerechtvaardigd, heeft Hij verheerlijkt." En elke verloste persoon in de wereld vanmorgen, die onder het bloed van Jezus Christus is, vervuld met de Heilige Geest, heeft eeuwig leven en kan niet verloren gaan en is al in hemelse gewesten met Christus Jezus en zal nooit in het oordeel komen. Reeds verlost, is dat niet wonderbaar? Ziet u? Reeds verlost, nu zittend in hemelse gewesten met Christus Jezus en reeds verheerlijkt, reeds verheerlijkt!

108 U zegt: "Broeder Bill, zegt de Schrift dat?"

109 Jezus zei dat, of de Schrift zegt dat, of de schrijvers. Paulus zei: "Wie Hij heeft gerechtvaardigd, heeft Hij reeds verheerlijkt. Wie Hij heeft voorbeschikt, heeft Hij voorbestemd; wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij gerechtvaardigd; wie Hij heeft gerechtvaardigd, heeft Hij al verheerlijkt." Wat is het? Oh! (Excuseer mij.) Reeds verheerlijkt! Dan, als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, onze vezels en wezens reeds bewaard in God, is er een verheerlijkt lichaam reeds wachtende, en u moet er naartoe gaan zodra dit voorbij is. Wie Hij gerechtvaardigd heeft, heeft Hij al verheerlijkt!

110 Wat ik een poosje geleden zei, het negatief en het positief. Ik wenste dat ik scholing genoeg had om naar voren te brengen en het begrijpelijk en duidelijk voor u te maken, maar ik kan het gewoon niet vinden. Ik weet waar ik over spreek, maar ik kan het niet weergeven op de wijze dat ik wil.

111 [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... Rode Zee en al deze dingen waar zij de delfstoffen hebben in de gebieden die er daar zijn, de Joden, echt rijk, dan zal diezelfde zaak hun kamp weer verontreinigen. Ja! Zij zullen komen, de steden van de wereld. Rusland zal komen en zeggen: "Wij moeten dat spul juist hebben. Dat is uranium en alles daar, wij moeten het hebben." En als zij gaan, dan zal de slag van Armageddon plaats vinden. Dat zal zijn als God daar zal staan, zoals Hij deed in de vallei voor de kinderen van Israël en Hij zal opnieuw strijden. Maar dat zal plaats vinden tot de heidenbedeling zal zijn geëindigd. En als die tijd geëindigd is, wordt zij afgesneden.

112 [Leeg gedeelte op de band – Vert] Nu, naar mijn bescheiden mening, geliefde persoon die deze vraag hier stelde, naar mijn bescheiden mening hierover.

10 Wie waren deze reuzen in die dagen?

113 Nu, Josephus daar... Natuurlijk, ik weet dat onze gemeente, net als ik is. Ik ben maar een lagere school domoor en ik maak mij geen zorgen over scholing en zo. Ik geloof dat het de grootste verhindering is die het Evangelie ooit had. Maar toch, soms neem ik een paar boeken. Nu, mijn omgang met mensen zoals ikzelf, we staan op hetzelfde niveau, we zijn slechts de gewone mensen. En ik ben zo dankbaar. De Bijbel zei: "Het gewone volk hoorde Hem gaarne." De aristocraten waren toen van een andere klasse, maar het gewone volk, slechts het gewone soort mensen zoals wij zijn, de mensen die God liefhebben en niet veel van deze wereld hebben, ze hebben hun kinderen en gezinnen, we hebben God lief en gaan graag naar de kerk, geven de kleren van ons lichaam voor Zijn Koninkrijk, of iets dergelijks. We hebben Hem lief, we zullen alles doen; dat zijn de gewone mensen die Hem hoorden. En het is nog op dezelfde wijze vandaag, de gewone mensen hoorden Hem graag.

114 Nu, de rijke heeft teveel van de aarde om over te denken, zie. En de echte persoon daar met wie u niets kunt doen, in de kroeg, hij zal er gewoon geen aandacht aan schenken. Maar juist het gewone volk hoorde Hem graag.

115 En nu in de geschriften van Josephus, zei hij... Nu, hier was zijn uitlegging van deze "zonen van God" die de dochters der mensen namen. Hij zei dat het gevallen geesten waren die op de aarde...

116 Nu, u kent de... in Openbaring, het elfde hoofdstuk... of het zevende, nee, excuseer mij, het twaalfde hoofdstuk van Openbaring, de vrouw staande in de zon. "De rode draak sloeg zijn staart rond tweederde van de sterren en trok ze naar de aarde." We beseffen dat Satan in het begin een koninkrijk oprichtte in het Noorderland dat mooier moest zijn dan dat van Michaël en er was een dag dat hij de oorlog verklaarde in de hemel. En hij trok tweederde van de engelen-wezens met zich mee. Is dat juist?

117 Dat is de reden waarom wij slechts een minderheid zijn. Ik bedoel de kant... de kleine kant van de mensen vanmorgen, in de Christelijke sfeer, de door de Heilige Geest geboren mensen, omdat zij in het kleine deel zijn. Dat is juist.

118 En als u let op de geesten die opkomen uit Genesis en beginnen op te staan, let dan op die echte klassieke, hoog klassieke kerkaanbidding. Kijk ernaar, daarginds in Kaïn, kijk er vandaag naar. Ze komt rechtstreeks binnen, beweegt zich voort in de Farizeeën. En er zijn twee sekten van hen: Farizeeën en Sadduceeën. Zie, zij beweegt zich rechtdoor verder en kijk ernaar vandaag in het Katholicisme en dergelijke grote bewegingen, grote mooie plaatsen.

119 Wel, kijk naar Abel met het lammetje, zie, een heel gewoon... Kijk ernaar in de dagen van Jezus. Kijk ernaar de hele weg door in de Schrift als u het natrekt, u ziet hoe het is. Wij leven dan precies in die dag dat God Zijn kinderen heel de weg door geroepen heeft, die kleine draad, die kleine rode draad die helemaal recht door de Bijbel loopt, van de door het bloed gewassen volk. Let op!

120 Nu, deze "zonen van God" naar mijn mening, u zou zeker kunnen... Niet om het beter te weten of te proberen u voor de gek te houden of te zeggen dat Josephus niet wist waar hij over sprak, maar hij was een mens zoals ik. Het maakt niet uit hoezeer hij geleerd was, hij was slechts een mens. En het enige wat hij had, was uit onderzoek van oude geschriften, enzovoort, en oude relieken, enzovoort, maar hij had niet meer dan wij vandaag hebben, de Heilige Geest. Nu, hij ging gewoon te werk met het natuurlijk verstand.

121 Maar wij nemen het met het geestelijk verstand. Die "zonen van God" waarvan zij zeggen dat het engelachtige wezens waren... Ik geloof dat zij dat zijn. Ik geloof dat de...

122 Nu, Josephus zei hetzelfde, maar hij zei: "Zij drongen zich op en drongen zichzelf in het menselijk vlees en namen zonen... en namen de dochters der mensen." Nu, wij zijn een gemengde schare, we zijn verschillend hier vanmorgen, mannen en vrouwen, en kleine meisjes en jongens en ik spreek dit zodat de volwassenen het zeker begrijpen. Maar toen... Hij zegt dat toen de engelachtige wezens het verlangen van de vrouwen zagen, hoe mannen met vrouwen leefden, dat zij zich drongen in het menselijk vlees... En zij namen tot zich de dochters der mensen.

123 Wel, ik geloof dat niet. Ik geloof dit, dat zij daar in Kanaän waren geboren en zij werden geboren uit de groep van Kaïn die verspreid was naar het land Nod. En hij had een merkteken op zich dat niemand hem zou doden vanwege zijn moord... vanwege zijn moord op zijn broer. Maar als u opmerkt, zelfs de Israëlieten vonden sommigen van deze mensen toen zij daar overtrokken. Zij waren zo groot, dat hij zei dat zij er uit zagen als sprinkhanen ten opzichte van hen. Is dat juist? Honderden en honderden jaren later waren er grote, zware mannen, grote knapen. En soms graven zij hun geraamte op en men ontdekte dat zij grote mannen waren.

124 Nu, waar ik denk dat ze vandaan komen... Nu, hier is een beetje van mijn eigen leer nu. Er is alleen maar kerkvolk, zie. Ik geloof dat Kaïn de zoon van Satan was. Ik weet dat u het niet met mij eens bent, mijn eigen gemeente wel. Maar dat is toch... Totdat God mij anders laat zien, zal ik het blijven geloven, zie, dat hij de zoon van Satan was. Omdat ik die goddeloze, moordachtige geest niet zou kunnen plaatsen als komend uit God. Beslist niet. Hij moest op zijn pappie lijken, en zijn pappa was deze...

125 Toen de Satan vat kreeg op de slang... En de slang was geen reptiel, de vloek maakte hem tot een reptiel. Hij was net als een man, hij liep rechtop. En hij was bij deze vrouw daar en zij beging overspel en bracht haar eerste zoon voort, wat Kaïn was, met de natuur van zijn pappa. En ik geloof dat dit grote beest rechtop was als een man; en hij liep rechtop, en daar komen deze grote reuzen vandaan. Ja, dat is het precies. Nu, dat is mijn eigen gedachte en ik zou het mis kunnen hebben. Dat is mijn gedachte, zie. Maar zij waren grote mannen.

126 En als u hebt opgemerkt, God stond daar vóór Adam en Eva, Hij zegt: "Ik nam u uit het stof, tot stof zult gij terugkeren."

127 "En omdat u uw... gebracht hebt... omdat u luisterde naar uw... naar het beest in plaats van naar uw man, omdat u leven uit de wereld nam, zult u het in de wereld terugbrengen."

128 En Hij zei: "Slang, je benen zullen er af gaan, zie, je zult niet meer rechtop lopen en je zult geen beest zijn, je zult nu een reptiel zijn. En op je buik zul je gaan en stof zal je voedsel zijn."

129 Dat is waar ik geloof dat deze... Kaïn is naar de natuur van die bruut waarmee zij leefde, als een dier dat leefde met deze vrouw die dit kind voortbracht, die half bruut was en op een man geleek, een grote, zware knaap. En toen hij daar uitging en zijn kinderen uit hem begonnen voort te komen, en toen beestachtige, sexuele lusten zoals hun pappa in het begin, toen die oude lust-beesten deze dochters vonden en zo, namen ze tot zich de dochters der mensen. Dat is juist.

130 En wat brachten deze personen met zich mee, zeker, het kwam via diezelfde lijn, hetwelk deze gevallen geesten waren die op de mensen kwamen. Bedenk, dezelfde geesten die daar destijds leefden, vandaag... leven vandaag.

131 Kijk ernaar vandaag! Wel, wij hebben mensen in dit land die... Nu, ik ben niet... Dit... Ik ben een Amerikaan, u weet dat ik het ben. Maar laat mij u vertellen dat dit het slechtste land is op Parijs in Frankrijk na, dat ik van alles ter wereld ken. Ze is zo ontaard.

132 Wel, zelfs de buitenlanders in Afrika, in Zweden en... daar, zij zeggen: "Wat is er in de wereld aan de hand met u, Amerikaanse mensen, hebben jullie totaal geen respect meer voor jullie vrouwen? Vanwege al die liederen op de radio, het een of ander soort vuil, vulgair lied over vrouwen. Hebben jullie geen respect voor jullie vrouwen daar aan de overkant?"

133 Al onze liederen gaan over vrouwen of sex en lust, en dergelijke. Het is omdat de duivel er vat op heeft gekregen. Dat is precies juist. Het oude Hollywood en de televisie en alles spuien dat vulgaire, ongoddelijke spul uit. Het zal naar krantenkiosken gaan en al het andere. Het draait allemaal om uitgeklede vrouwen of zoiets. Dat is precies wat in den beginne begon en op dezelfde wijze zal het eindigen. Het is een schande!

134 En de ruggengraat van elke natie zijn de vrouwen, als het op moraal aankomt. En als u het moederschap breekt, breekt u uw natie. We zijn vandaag tot een plaats gekomen dat onze vrouwen sigaretten roken, en dergelijke, en whisky drinken en zo tekeer gaan dat het schandalig is!

135 Een jongeman die probeert een vrouw te vinden die zelfs maagd is, die moraal heeft, zal bijna naar de een of andere goede, kleine Heilige Geest gemeente moeten gaan om er een te vinden; en dat is helemaal juist, waar een man haar heeft beschermd voor dergelijke dingen, zodat ze nog een beetje fatsoen heeft.

136 U zou kunnen denken dat ik krankzinnig ben, maar broeder, neem het op en vind uit en zie of dat niet de waarheid is. Het is een schande! Goed. Zij waren de zonen van God die zijn... Nu, dat, ik kan mijn... verklaren. Zie, en ik weet als...

137 Ik had vandaag nog een vraag, zij zeggen: "Wel, broeder Bill, de Bijbel zei dat Eva zei: 'Ik heb een zoon van de Here gekregen.'" Precies juist. Het moest van de Here komen. De Here is de enige Schepper die er is. Hij... God schiep de duivel. Hoe is dat? God schiep de duivel. God schiep elke gevallen engel die er is. Is dat juist? Wel zeker. Dat was hun keus, niet de Zijne. Hij schiep u, wat doet u ermee? U zult op dezelfde wijze als zij geoordeeld worden. Daar bent u er. Zeker!

138 Dezen waren zonen van God, maar zij waren uit de genade gevallen en waren in deze beestachtige mannen gekomen en liepen weg met wellust. Als zij vrouwen zagen namen zij haar gewoon. Wel, ze zijn hier nog. De onzedelijkheid van Amerika is er vol van... Een man zonder de Geest van God zou een baby uit de armen van een moeder rukken om haar te verkrachten. Zonder God is hij niet veel beter dan een beest. Hij heeft nog die beestachtige, ongoddelijke natuur. En een man met... Zij zeggen: "Godsdienst maakt u zo, dat een mens gek wordt van de godsdienst." Godsdienst is het enige dat de mens zijn rechte verstand kan geven, dat is de godsdienst van Jezus Christus.

139 Ik zou door de Bijbel kunnen bewijzen dat u niet bij uw rechte verstand bent, totdat u Christus hebt gevonden. Dat is juist. Dat is erg sterk, maar ik kan dat bewijzen door de Schrift. Dat is juist. U wordt beestachtig, wellustig en alles, totdat u Christus Jezus hebt gevonden. Hij is de Lieflijke.

140 Nu, ik geef toe dat mensen teveel studeren en proberen te overdrijven en te moeilijk proberen te denken, en ze hebben soms geestelijke inzinkingen en zo ten gevolge van het studeren over de Here. U moet daarmee ophouden! U hoeft dat niet te doen. Het enige wat u moet doen is Hem liefhebben en gewoon Hem blijven liefhebben. Amen. Het is niet proberen om u ergens in te dringen of uzelf iets te maken wat u niet bent; blijf doorgaan en laat God u gebruiken zoals Hij wil. Wijd u toe, geef u over en blijf doorgaan, gelukkig, zingend, u verblijdend. Dat is de wijze.

141 De Bijbel zegt: "Alle dingen werken mede ten goede voor hen die Hem liefhebben." Wees er dus zeker van dat u Hem liefhebt, dat is het enige wat u moet weten. Amen. Heb Hem lief en loop door. Zeg: "Here, ik heb U lief; U weet dat ik U liefheb."

     "Hebt u dit lief?"

     "Beslist niet, ik heb U lief, Here." Zie?

142 Men zegt: "Wel, wilt u niet... Zou u niet graag een grote prediker willen zijn? Zou u dit niet graag willen zijn?"

143 "Nee. Nu, Here, wat... Als U wilt dat ik het zal zijn, wil ik het ook. Als u het niet wilt... Amen. Ik zal hier zijn, slechts een deurmat in deze gemeente."

144 "Welnu, ik geloof dat wanneer u zoiets doet, de mensen heel wat beter van uw gemeente zouden denken."

145 "Ik bekommer mij er niet over wat de mensen denken, ik wil weten wat U denkt, Here. Ik wil vlak bij U blijven, bij wat U mij vertelt om te doen. Ik heb hen allen lief, zeker."

     "Welnu, u kent zuster Zus-en-zo, u hebt haar niet lief."

     "Jawel, Here, zeker wel. Ik heb haar lief."

     "Waarom?"

146 "Omdat U haar liefhebt en U bent in mij. En ik moet haar wel liefhebben omdat U het bent in mij die haar uit mij liefhebt." Oei! Dat zal het doen.

147 Maar ik geloof dat het die beesten waren die daar vielen, dat zijn die wellustige beesten die vielen... Ziet u?

11 Betekent "de zonen van God" engelen of geesten uit de hemel?

148 Dat was de vraag van de persoon. In orde. Ik geloof dat het geen engelen waren. Zie, het waren wezens, "zonen van God", zoals de Schrift zegt. Geen engelen, zij waren zonen van God. En zij kwamen uit de hemel naar de aarde en werden in het vlees geplaatst, niet "drongen zichzelf in vlees." Ik geloof dat alle vlees sexueel geboren is, behalve Jezus Christus. Ik geloof dat Hij het enige maagdelijk geboren wezen is dat er ooit was, Jezus Christus. En ik ben het daarover niet met Josephus eens, hoewel hij een groot geschiedschrijver is. Maar ik geloof wel dat zij bovennatuurlijke wezens waren die neerkwamen en de geest van de mens overnamen. En ik geloof dat ze hier vandaag nog zijn, vandaag nog rondlopend in Jeffersonville, diezelfde beestachtige, wellustige, ongoddelijke geesten, die regelrecht in menselijke wezens wonen. Nu, op zekere dag zullen deze mensen sterven en als er nog een generatie is, komen zij regelrecht op hen.

149 Bedenk, God neemt Zijn man weg maar nooit Zijn Geest; dit is dezelfde Heilige Geest die zij op Pinksteren ontvingen.

150 Het is dezelfde duivel in godsdienstige vormen die de Christus vervolgde, het is dezelfde duivel die vandaag in de gemeente is, die lange gewaden draagt. En zij behoeven ze niet te dragen... Ik bedoel niet het kleed over hun lichaam, ik bedoel het kleed over uw ziel. Zie. "Wel, de dagen van wonderen zijn voorbij, er is niet zoiets." U spreekt over moderne Farizeeërs, helemaal precies.

151 De Bijbel zegt echter: "Ze zullen een vorm van godzaligheid hebben, maar zullen de kracht verloochenen. Keert u van dezulken af, gaat erbij vandaan. Blijft gewoon weg, houdt uzelf weg." Dat zijn nog steeds die zonen van God, maar ze zijn in een gevallen toestand. Ziet u wat ik bedoel? Sommigen van hen zijn predikers, sommigen van hen zijn diakenen, sommigen van hen zijn oudsten, sommigen van hen zijn bisschoppen, net zo vroom als ze maar zijn kunnen! Maar de Bijbel zei...

152 Nu, ik ga de vraag beantwoorden, broeder, die u mij zojuist stelde. Iemand zei:

12 Broeder Branham, ik wil de plaats weten waar ik mij aan vast kan binden en zeggen: "Déze man heeft de Heilige geest omdat hij dit deed, of deze vrouw heeft de Heilige Geest omdat zij dat deed."

153 Er is geen mogelijkheid ter wereld voor u om het te weten. Dat is juist. Er is geen manier in de wereld voor u om het te weten. God is de Rechter, wij zijn niet om te oordelen, zie, slechts om het Evangelie te prediken, te leven...

154 Een persoon kwam enige tijd geleden naar mij toe; ik predikte over wat ik onlangs zei. Hij kwam naar mijn huis en hij zei: "Broeder Branham, broeder, ik wil – ik wil – ik wilde zijn... ik wil van mijn zonden af. Ik wil een Christen zijn." Hij zat op mijn veranda.

155 Hij zei: "Ik hoorde over een grote man, een internationaal bekende man met de naam van Billy Graham." Hij zei: "Ik ging naar zijn samenkomsten en hij zei: 'Allen die een Christen willen worden, houdt uw hand omhoog en aanvaardt Christus als persoonlijke Redder.' Dus stak ik mijn hand op. Hij zei: 'Nu, gaat allen staan, we zullen bidden.' Dus bleef ik staan en bad zo oprecht als ik kon zijn." Hij zei: "En, maar het deed mij geen enkel goed."

156 Hij zei: "Toen ging ik naar de samenkomst van Oral Roberts." Hij zei: "Ik hoorde van hem en ik hoorde dat zij allen zo'n vreugde hadden." Hij zei: "Ik ging naar Oral Roberts en ik vroeg hem: 'Wat moet ik doen om een Christen te worden?' Hij zei: 'Trek u daar in terug...' Ik vertelde hem dat ik mijn hand had opgestoken in de samenkomst van Billy Graham. Hij zei: 'Blijft u in die gebedsruimte totdat u zo gelukkig bent dat u in tongen spreekt.'" Hij zei: "Ik ging er in en ik bad tot ik in tongen sprak." Hij zei: "Ik kwam er uit maar het deed mij geen enkel goed."

157 Hij zei: "Toen ging ik naar een andere samenkomst en zij vertelden mij dat ik nog niet geheiligd was en zij zeiden dat ik geheiligd moest worden en gelukkig moest worden en juichen, genoeg vreugde krijgen. Dus bad ik en bad totdat ik juichte, maar toch nog..."

158 Ik zei: "Broeder, elk van deze dingen is correct, elk van hen is goed. Het opsteken van uw hand, het spreken in tongen, juichen. Ik geloof in al die dingen, maar toch is dat de zaak niet. Zie, het is de Persoon, Christus Jezus, aannemen." Zie? Zie, het is niet...

159 Deze dingen zijn attributen. Juichen, spreken in tongen, rennen, juichen, schreeuwen, bidden, wat ook, dat zijn slechts attributen die volgen. Het eerste is om de Persoon aan te nemen, Christus Jezus. Zie? Dus er is geen bewijs waarbij wij het zouden kunnen zeggen. Omdat een man huilt? Ik heb mannen zien huilen, huilen, en krokodillentranen zien huilen en hij is nog net zo'n grote zondaar als hij zou kunnen zijn.

160 Luister, Jezus had niets dan schapen. Is dat juist? De schaapherder kent zijn schapen. Heeft iemand hier binnen ooit een geit horen schreeuwen? Wel, broeder, je kunt maar beter schaapherder zijn als je het verschil wilt kennen. Een geit zal precies zo blaten als een schaap. Ja, ja! Laat daarbuiten maar eens een geitje ergens in het nauw komen en een schaapje aan de andere kant gaan blaten. Bè... gaan blaten. Ze blaten precies hetzelfde.

161 En ik heb hen bij het altaar horen huilen en huilen: "O, God!" zo snikkend op die wijze, "O God!" en het was al de tijd een geit. Dat is juist. Juichen? Wel, ik heb ze zien juichen tot ze gewoon... en ze renden door de zaal en sprongen op en neer en juichten.

162 Nu, u zegt: "Broeder Branham, gelooft u niet in huilen?"

163 Begrijp mij niet verkeerd. Zeker geloof ik in huilen. Maar ik zeg dat het geen bewijs is, zie, omdat zij beiden huilen. Ik heb hen zien juichen zo hard als ze konden. Jazeker. En ze gingen zo tekeer dat... En er zijn er heel wat; u weet waar ik over spreek. Ik heb hen in tongen horen spreken, ze gingen naar buiten en leefden elk soort leven, deden van alles. Dus dat was geen teken.

     Maar u zegt: "U bent er tegen."

164 O nee. Ik geloof in het spreken in tongen, het is Gods gave in de gemeente. Als ik het eruit zou nemen, zou ik een deel van God eruit nemen. Als ik mijn tong uit mijn lichaam hier zou nemen, zou ik geen volledig lichaam hebben. Het lichaam van Jezus Christus heeft tongen er in. Het lichaam van Jezus Christus hier heeft tongen en als u ze eruit neemt, neemt u er een deel van Christus uit. Maar u kunt nog steeds niet zeggen dat dit het lichaam is. Zie, zie, zie?

165 Maar het gaat er om de Persoon, Jezus Christus, aan te nemen en deze andere dingen komen meteen daarbij binnen en zij passen tezamen. Laat elk lid in dit lichaam vanmorgen, laat dit groepje mensen, als we de gordijnen zouden kunnen wegtrekken langs elke kant, en elke persoon hier binnen zou de Persoon Christus Jezus ontvangen, zou er nooit een ruzie of zou er nooit een woordentwist zijn. Er zou slechts een volmaakte liefde zijn. Toch zou u nog dit geloven en dat geloven, maar het zou gewoon zo vol liefde zijn dat u gewoon zou... Zie? Dat is het. Nu, Jezus zei: "Aan hun vrucht zult u hen kennen." En de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, goedheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid.

166 Nu, ik zal... Ik zal u mijn inschatting geven van wat ik geloof dat het dichtst nabij is als bewijs dat een mens een Christen is, van alle dingen waarvan ik weet. Weet u wat het is? Het is zielennood, een persoon die altijd zo hongert en dorst naar God... Ze zijn gewoon dag en nacht... ze kunnen het gewoon niet uithouden. Ze moeten iets voor God doen. Ze zijn vol liefde en ze hebben gewoon... een zielennood, gewoon heel de tijd als in barensweeën. De Bijbel zegt: "Hij die voortgaat met tranen te zaaien zal ongetwijfeld weer terugkeren, zich verblijdend, kostbare schoven met zich mee brengend." Is dat juist? Al deze dingen.

167 Nu kijk, als er... Als deze gemeente... Als ik vanmorgen zou zeggen dat deze groep mensen en ik... God zegt: "Nu kijk, William Branham, ik zal jou verantwoording af laten leggen voor die groep mensen, wat u hun vertelt. Nu, wilt u dat ze allen juichen?"

     "Zeker, ik wil dat ze juichen."

     "Wilt u dat ze allen in tongen spreken?"

     "Ik wil dat ieder van hen het doet."

     "Wilt u dat zij allen dansen in de Geest?"

     "Ik wil dat ieder van hen het doet."

168 "Goed, wel, dat is zeer goed, maar wat zou je liever hebben dat ze doen?" Ja, ja!

169 "Ik zou liever een gemeente hebben die zo'n gebedslast op hun hart had, dat ze gewoon bij dit altaar bleven en hier dag en nacht zouden zijn, enzovoort; en in hun huis voortdurend in gebed waren, en nederig, en probeerden de mensen te bewegen tot God te komen en afspraken maakten in het ziekenhuis om de zieken te bezoeken, en probeerden mensen te bewegen naar de kerk te komen en recht te doen. Ik zou dat liever hebben dan al het andere tezamen, ofschoon het andere juist is en het behoort in de gemeente."

170 Maar als ik het moest hebben zou ik dat op de eerste plaats zetten, want wanneer u dat hebt zal het andere plaats vinden. Zie? Als je dat hebt, als u zo hongerig naar God bent, zal het juichen plaats vinden. Als u zo hongerig naar God bent zal het spreken in tongen plaats vinden. Als u zo hongerig naar God bent zult u doorgaan met hongeren en uzelf in acht te nemen. Nu, als u uzelf onverschillig ziet worden, bedenk dan, pas op, er is een andere geest die probeert zich binnen te werken. Blijf recht voor God, nederig, met zielennood. Wees gewoon al dat goede, ouderwetse...

171 Ik kan door de Bijbel bewijzen dat de eerste keer dat de Engel van God door het land ging om met de Heilige Geest te verzegelen, Hij alleen diegenen verzegelde die weenden en zuchtten vanwege de gruwelen die in de stad gedaan werden. Ezechiël, het negende hoofdstuk. Is dat juist? Plaatste een zegel op het voorhoofd van diegenen die zuchtten en het uitriepen vanwege de gruwelen die in de stad gedaan werden.

172 Nu, ik wil u een vraag stellen. Ik zal u deze vraag stellen. (Nu, we zullen eindigen zo snel als ik kan.) Wat zou er vandaag plaats vinden als de Heilige Geest door Jeffersonville ging, New Albany en Louisville, om vanmiddag diegenen te verzegelen die thuis zouden zijn: "God, zend een opwekking, gewoon zo hongerig naar een samenkomst. O God, kijk naar de zonden van de stad. O, is het niet verschrikkelijk, God? O, zou U niet alstublieft een opwekking willen zenden, God. Zend een goede prediker, zend iemand. O, Here, laat de Heilige Geest..." Waar, waar zou Hij verzegelen? Denk daar over.

173 Nu, "Wel, broeder Branham, wat bedoelt u?"

174 Ik bedoel dit en ik zeg dit nu eerbiedig, wandelend op broze draden. Ik geloof dat die dag ongeveer geëindigd is: degenen die binnen zijn, zijn binnen. Zie? De deuren zijn aan het dichtgaan, u hebt die last niet meer.

175 Billy Graham had samenkomsten door het hele land en Oral Roberts en de overigen van ons. We hebben geroepen en gebeden en gebeden en al het andere. Maar ziet u, de deuren zijn aan het dichtgaan. "Wie vuil is", ik haal de Schrift aan, "worde nog vuiler. Wie rechtvaardig is, worde nog rechtvaardiger. Wie heilig is, worde nog heiliger." En ik geloof dat de deuren der heidenen dichtgaan. Zie? De dag, de tijd, het seizoen is ongeveer voorbij, nog een paar meer moeten binnenkomen. De reden waarom u geen dergelijke samenkomst kunt hebben, is omdat er geen nood voor zielen meer is. U hebt die last niet.

176 Ik herinner mij jaren geleden. Je hoorde hen altijd spreken over zaagselsporen en zo in de Tabernakel. Dat maakte het niet iets meer, geen greintje meer. Maar toen was het fris, God die Zijn gemeente riep. Ik heb ze zien snikken en schreeuwen en de hele lange avond op het altaar zien liggen. Ik ben naar hun huizen gegaan en je kon hen horen als je daar kwam, gewoon in hun... in hun slaapkamer, mannen en vrouwen die uitriepen: "O God..."

177 Je kon hen door de kerk zien lopen en als ik zag dat de piano begon te spelen: "Jezus houd mij dichtbij het kruis" dan stroomden de tranen, weet u. [Broeder Branham snottert – Vert] Je wandelde deze gemeente in, vervolgens een andere gemeente in en je hoorde hen daar: "Er is een dierbare Fontein..." "O God, red mijn zoon. Red mijn dochter, ze is verloren, Here. Alstublieft!"

178 Je vindt dat niet meer. Wat is er aan de hand? De Geest van God heeft Zich teruggetrokken. Jezus zei, voorspelde dit, dat de liefde... dat de liefde van velen zou verkillen. "Omdat de ongerechtigheid zou toenemen, zou de liefde van velen verkillen." Zie? Koud worden, weggaan. De liefde sterft weg. En waar zij toe gekomen zijn is slechts een vorm; keihard op de piano slaan en schreeuwen: "Prijs God! Halleluja! Prijs de Here!" Zie, op die manier, het is slechts een vorm. Houd jezelf niet voor de gek, zie, gewoon jezelf voor de gek houden. Zie, het maakt niet uit, totdat wij... Ik ga zo, ik spreek...

179 Ik spreek niet over onze Tabernakel. Ik spreek over wat ik vind overal in de Verenigde Staten. Het is slechts een vorm geworden, slechts een soort handeling die we gewoon waren te hebben. Maar nood voor zielen is zo ongeveer voorbij. O, broeder, zuster, God zij ons genadig, wel, moge God genade hebben.

180 Kijk naar deze opwekkingen en zo, al hamerend en hamerend en hamerend en het Evangelie wordt duidelijker gepredikt, het is... Kijk ernaar vandaag, zodra een opwekking sluit gaan zij weg. Weet u wat?

181 Laat mij dit zeggen. Ik weet niet waarom ik hierover niet kan ophouden, kijk, Jezus zei: "Het Koninkrijk der hemelen is als een man die een net nam en het in de zee wierp. En toen hij het had opgetrokken had hij natuurlijk verscheidene soorten van de zee. Hij haalde schildpadden op en slangen en hij haalde rivierkreeft op, waterkevers, vis." Zie? En ik geloof dat het net...

182 Nu kijk, hier is een schildpad en hier is een vis. Die schildpad kan het niet helpen dat hij een schildpad is; hij was een schildpad van oorsprong. Zijn natuur is die van een schildpad en dat is alles wat er mee was. (Nu bedenk dat ik zei dat ik zou gaan ...?...) Zie, hij is een schildpad van oorsprong, hij is een schildpad nu. Als hij een slang is van oorsprong is hij nu een slang. Als hij een waterkever is van oorsprong...

183 En ik geloof dat het net uitgeworpen en uitgeworpen en uitgeworpen is, totdat zo ongeveer alle vis uit de vijver is gehaald.

184 Daarom zeggen zij: "Ja, ik had mijn handen omhoog. Prijs God!" "Ik wil gered worden. Prijs de Here!" En een paar dagen later: "O Lydia, weet je, dat spul is niet... 't is onzin. Ik geloof dat het goed was." Waarom? De natuur hier binnen is een waterkever van oorsprong, was een slang van oorsprong.

185 De vis is nu zo ongeveer afgezocht uit het meer. Het net zal worden gedroogd. Jezus zal komen. Hij zal Zijn vis dan tot Zich nemen. Ziet u wat ik bedoel? O, als er maar één greintje Christendom in u is, als er één greintje verlangen bij u is om God te dienen, houd het vanmorgen zo stevig mogelijk vast als u kunt en koester het met uw hele hart.

186 "De zonen van God namen tot zich dochters der mensen." Zeker waren zij zonen van God. Vandaag zijn zij nog steeds zonen van God, maar ze zijn gevallen zonen van God. Sommigen van hen, Schriftuurlijk, oei, wat kunnen zij de Schrift spreken! Ze zijn zonen van God. Weet u, Satan was de rechterhand van God. Weet u, hij weet meer over de Schrift dan enige theoloog in de wereld vandaag. Gesproken over... Hij keert seminaries ondersteboven, speciaal deze van de Baptisten hier waar men zegt dat "Jezus Christus geboren werd uit een Romein, of een Duitse soldaat." Ik heb daar een boek over, ik wil het u een dezer dagen laten zien. In orde.

187 Snel, Exodus... O, we zullen daar nooit aan toe komen tenzij wij terugkeren. Ik zal ze nu heel snel behandelen. Ik weet dat ik heel wat van uw tijd neem. Hebt u allen nog even langer geduld met mij? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

13 Zijn de honderdvierenveertigduizend, genoemd in Openbaring, het Joodse overblijfsel, dat... dat deel zal zijn van de opname van de gemeente? (over) Is het niet Israël van het begin van de...?... (Het spijt mij.) ... gaat in de tijd van de ...

188 Het spijt mij, een ogenblik tot ik dit ontcijferd heb; het ging er doorheen, het drukte door op het papier.

     ... te komen te geschieden gedurende de duizend jaren van Christus liever, dan dat die mens kan leven zoals deze moderne godsdienstige volgelingen. Ja, meneer.

189 Nu, een ogenblik, om dit goed te begrijpen. De vraag is: Zijn de honderdvierenveertigduizend, die een overblijfsel zijn van...

190 Ik wil eerst dat ene corrigeren, gewoon om zeker te zijn dat u... Zie, de honderdvierenveertigduizend...

     Zijn de honderdvierenveertigduizend, genoemd in Openbaring, het Joodse overblijfsel, dat een deel zal zijn van de opname van de gemeente?

     Is de honderdvierenveertigduizend...

191 Nu, even... ik ben... ik wil dit duidelijk in mijn gedachten hebben voordat ik er aan begin.

     Zijn de honderdvierenveertigduizend, genoemd in Openbaring, het Joodse overblijfsel, dat een deel van de opname van de gemeente zal zijn?

192 Ik wil dat eerst nemen. De honderdvierenveertigduizend is het Joodse overblijfsel, maar niet de opgenomen gemeente. Zie? Kijk nu in Openbaring, het zesde hoofdstuk, en u zult dat zien.

193 Dan zullen we het andere deel nemen aan de andere kant en ze hebben daar nog een vraag in. Let op deze dingen.

194 Goed, zie hier nu, Openbaring 6, daar vindt u het. Zie? Nu, we zullen gaan beginnen, hij gaat voort en spreekt over de ruiters, enzovoort, die uitgingen. "Toen hij opende..." Laten we het negende vers nemen van het zesde hoofdstuk van Openbaring:

     En toen Het het vijfde zegel geopend had,...

195 Ik ben abuis. Ik ben in het verkeerde hoofdstuk. Het is het zevende hoofdstuk:

     En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde,...

196 O, wat een mooie vraag en wat weinig tijd om er op in te gaan en gebed te hebben voor de zieken.

     En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom.

     En ik zag een andere engel neerdalen van de hemel, hebbende het zegel van de levende God;...

197 O zeker, dit is een wonderbare vraag. Zie? Nu, dat is een dramatisch beeld, Johannes nu, hier weg geplaatst van de aarde, nu in de Geest terugziende naar de aarde. En hij zag vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde.

198 Nu, "winden" in de Bijbel... Ik heb geen tijd om de Schriften voor u door te nemen. Maar we kunnen dit nemen. Als het niet correct beantwoord wordt, dan zal ik het op een andere keer nemen. De vier... De winden in de Bijbel betekenen "oorlogen en strijd". Zoals in de tijd van Job, u herinnert het zich, kwamen winden neer en namen de zonen. En u weet wat ik bedoel, het is narigheid. Zie?

     En ik zag vier engelen... (vier engelen of "vier boodschappers") staan op de einden der... of de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden...

     ... en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, (Nu, dat is het komen van de Here, waar hij van spreekt. Zie.)

     Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. (dienstknechten.)

199 Nu bedenk, de gemeente is niet Zijn dienstknechten. Wij zijn Zijn zonen, niet Zijn dienstknechten. De Jood is altijd Zijn dienstknecht. De gemeente is nooit Zijn dienstknecht geweest. Het zijn Zijn kinderen geweest. Zie? De dienstknechten.

     En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten van de kinderen Israëls. (Nu kijk, allen zijn Joden.)

200 Let nu op!

     Uit het geslacht van Juda waren twaalfduizend verzegeld; uit het geslacht van Ruben waren twaalf... het geslacht van Gad twaalf...

     ... en van Nafthali twaalf... en verder naar beneden... Simeon twaalf... Aser twaalf... En Zebulon twaalf... En Benjamin twaalf...

     En twaalf stammen van Israël, dus twaalf keer twaalf... is wat? Honderdvierenveertigduizend. Nu let op: alle stammen van de kinderen van Israël. Nu let op, zij waren "dienstknechten" van God.

201 Nu misschien kan ik dit duidelijk maken. Nu let op:

     Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare die niemand tellen kon,... (Nu, hier is een andere groep. Zie?) uit alle naties, geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen.

     En zij riepen met grote stem, zeggende:... (Luister naar deze Heilige Geest samenkomst!) De zaligheid zij onze God, Die op de troon zit, en het Lam.

     En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor de troon neer op hun aangezichten, en aanbaden God.

     Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen.

     En een uit de ouderlingen... (Let nu op, dat was... Johannes was in het visioen.) ... een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij,... (Nu, Johannes was een Jood en hij zag de twaalf stammen van Israël, hij kende hen.) Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?

     Waar kwamen zij vandaan? Nu, u hebt de Joden gezien, u kent hen allemaal, u telde ze op in stammen en vertelde hoeveel duizenden werden verzegeld. Maar wie zijn dezen van elk geslacht, taal en natie. Waar zouden zij vandaan zijn gekomen?

     En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het.

     Johannes, met andere woorden: "Ik weet niet waar zij vandaan komen. Ik ben een Jood en ik sta hier en ik zie mijn volk en zie hen die hier zijn."

     En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen;... (Zie?) ... de grote verdrukking... en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed... (niet het lidmaatschap van de kerken, maar) ... in het bloed van het Lam. (Zie?)
     Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel;...

202 Nu, waar dient mevrouw Branham mij? In het huis. Dat is de bruid. Mevrouw Neville, dat is waar zij blijft, dient u in het huis. Daar is de bruid, niet de dienstknechten... de bruid bedient...

     ... in Zijn tempel; en Die op de troon zit, zal hen overschaduwen.

     Zij zullen niet meer hongeren,... (Zij misten een paar maaltijden, lijkt het, nietwaar, toen zij hier waren.) ... niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.

     Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende... (een ogenblik) ... levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen... (dat is een wenende groep die daar in kwam) van hun ogen afwissen. (Zie?)

203 Nu let op, ze waren hongerig en dorstig en wenend, en ze kermden en smeekten, ze kwamen uit verdrukking. (Men zei: "Kijk dat stel heilige rollers, o, ze zijn gek!") Oh! Ja. Zie? Maar zij weenden en smeekten; zij ruzieden niet of maakten zich dik. En zij riepen en smeekten alleen. En zie, en zij waren uit alle geslachten, talen en naties.

204 Nu, de honderdvierenveertigduizend, dat waren de Joden. Abraham was Gods dienstknecht. De Joden zijn altijd Gods dienstknechten geweest. De heiden is nooit Zijn dienstknecht geweest.

205 Nu, ik moet hier nu snel doorheen gaan, omdat wij er nog twee of drie meer hebben. En ik zal me zo snel mogelijk haasten en niet proberen aan deze voorbij te vliegen. Maar ik zal terugkomen en ze volgende zondag weer nemen (zo de Here wil) en er meer tijd aan besteden.

206 Maar zie nu, hij zag alle vier hoeken van de aarde en de engelen staande op de vier hoeken der aarde. Nu, u zegt: "Ik dacht dat ze rond was." Dat weerhoudt haar niet om vier hoeken te hebben, ziet u. Goed.

207 Nu, "Op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden." Met andere woorden, hier gingen de winden, waaiend in de oorlogen en strijd die over de hele wereld kwamen. Wanneer gebeurde dat ooit? Nooit tot de Eerste Wereldoorlog. "Houdende de winden", en ze waren aan het strijden, trokken binnen om de leiding over te nemen.

208 En nu, hier kwam er nog Een. Nu, als u zult opletten en naar die Engel verwijst, hij is dezelfde Engel die in Ezechiël 9 verscheen toen de mannen van achter hun poorten kwamen met verdervende wapens en door Jeruzalem gingen om de Joden te vermoorden. Herinnert u het zich? Hij zei: "Houdt in! Houdt in! Stopt, totdat u door de stad bent gegaan en een merkteken hebt geplaatst op elk voorhoofd dat zucht en het uitroept vanwege de gruwelen die in de stad gedaan worden." Is dat juist?

209 Toen, nadat Hij het had gedaan liet Hij hen ingaan en slachten. Het was de vervolging onder Titus. Nu, ziet u, Hij is dezelfde Engel die weer te voorschijn kwam, komend uit het oosten vanwaar Jezus zal komen, en Hij heeft het zegel van de levende God. Glorie!

210 Nu, wat is het zegel van de levende God? O, als dat niet een groot geschilpunt is in de wereld vandaag! Sommigen zeggen dat dit het houden van de sabbatdag is en sommigen zeggen dat het is om dit en dat te doen. Maar de Bijbel zegt: "De Heilige Geest is het zegel van God." Efeze 4 :30 zegt: "Bedroeft de Heilige Geest van God niet waardoor gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing." Zie? Goed. Het is de Heilige Geest.

211 Wat kwam toen? Nu kijk! O, als ik hier aan denk springt mijn hart op. Nu, Hij zei: "Houdt de vier winden totdat (met andere woorden) wij de dienstknechten van onze God in hun voorhoofd verzegeld hebben." (De dienstknechten, de Joden.) Johannes draaide zich om en zei: "Ik zie honderdvierenveertigduizend wegverzegeld." Nu, de winden begonnen alle te waaien en ze zouden de aarde bedekt hebben en de slag van Armageddon zou plaats hebben gevonden in de Eerste Wereldoorlog, maar...

212 Nu, ik moet u hier een ander Schriftgedeelte laten zien. Jezus sprak over de mensen die... Hij zei: "Sommigen kwamen binnen om één uur en een ander uur, maar er waren mensen van het elfde uur, mensen van het elfde uur." Nu, u die geestelijk bent, lees tussen de regels, omdat ik hier stukken moet overslaan om haast te maken. Nu kijk. "Zij kwamen binnen, de mensen van het elfde uur." En juist nu... De eersten kwamen binnen en ontvingen een penning en de volgenden kwamen binnen en ontvingen een penning en de mensen van het elfde uur kregen dezelfde penning als de eersten. Is dat juist? Het elfde uur...

213 Let nu op, de Jood is de mijlpaal die wij nu volgen. Nu, toen de Eerste Wereldoorlog kwam, overkwam het elke Jood, zij werden verspreid over alle volken. Zoals de eerste Schriftplaats die vandaag werd gevraagd, hoe Hij hen zou verstrooien onder alle naties; daar zijn zij allemaal. En hier komen de winden in Jeruzalem, overal, een wereldoorlog.

214 En Hij zei: "Houd vast! Stop het, totdat wij de dienstknechten van onze God verzegeld hebben." Met andere woorden: "We brengen hen binnen uit alle volken; overal vandaan brengen wij hen binnen, omdat wij hen precies hier binnen moeten hebben om die honderdvierenveertigduizend te verzegelen. Houd het vast!"

215 En de Eerste Wereldoorlog stopte in de elfde maand van het jaar, de elfde dag in de maand, het elfde uur van de dag, zodat de mensen van het elfde uur binnen konden komen. De laatste roep voor de Jood! En hij zal dezelfde doop van de Heilige Geest ontvangen die zij daar oorspronkelijk op Pinksteren kregen, op dezelfde wijze gedoopt worden en alles, de mensen van het elfde uur die binnen komen.

216 Hij zei: "Houd het vast, nu, totdat we hebben verzegeld."

     "Hoe lang zult u het vasthouden?"

217 "Totdat wij de dienstknechten van onze God verzegeld hebben. Nu, wij verzegelen de heidenen, zij zijn weg verzegeld, duizendmaal duizenden door deze vervolgingen en verdrukkingen, zijn zij weg verzegeld. Maar wacht even! Even een ogenblikje! Laat de tijd niet komen totdat wij deze dienstknechten hebben verzegeld." En hij verzegelde honderdvierenveertigduizend. Toen werden de winden losgelaten.

218 Nu let op, en sinds de Eerste Wereldoorlog is er voortdurend een vervolging tegen de Jood geweest. Hitler stond op voor de Tweede Wereldoorlog, en toen hij het deed, begon hij te... Wat? Hij zou de hele wereld rondom verscheuren. Is dat juist? Hij zou het totaal verscheuren, helemaal. Ja, hij...

219 Alles moest communistisch worden. Herinnert u zich dat men op het punt stond om mij hier in de gevangenis te zetten? Ik predikte ditzelfde hier in de River Hall die avond. Jazeker. Zeggende: "Er zullen drie ismen zijn. En ze zouden alle uitlopen in één isme en dat isme zal een vervolging voortbrengen, die Jezus Christus weer naar de aarde zou zenden." En dat klopt precies. En dat was het Communisme, en Hitler en Nazisme, enzovoort, en hoe het fascisme van Mussolini en Hitler en Stalin... Ik zei: "Eén ervan zal de plaats innemen. Ik weet niet welke het zal zijn, maar ik geloof dat het de koning van het noorden zal zijn." Zeker herinnert u zich deze dingen en hoe die hier binnen werden onderwezen, en broeder Mahoney en u allen, van ver terug.

220 En ze zeiden: "Als u dat predikt..."

221 En over deze N.R.A. zaak, zei ik: "Dat is niet het merkteken van het beest, zeker niet. Het is een religieuze boycot, niet dat." Ik zei: "Dit is gewoon een voorloper om de mensen gereed te maken zodat ze weten dat dit nog maar het begin is. Juist hier is het begin der smarten, precies hier is waar wij beginnen. Precies hier begint de tijd dichtbij te komen. Nu let op, daar op die tijd..."

222 Nu, de vervolging kwam over de Joden, en zij begonnen hen uit elke natie te vervolgen en dreven hen regelrecht Jeruzalem in. Is dat juist? Iedereen, ze zullen rechtstreeks... En u zult er honderdvierenveertigduizend hebben. Kijk hier een beetje verder in Openbaring waar Johannes...

223 Meneer Bohanon hier zei tegen mij: "Ik kon die Openbaring niet begrijpen." Hij zei: "Daar stond de bruid op de Berg Sinaï." Hij zei: "Daar was de bruid ginds in de hemel." En hij zei: "Daar was de bruid en het water... de draak spoot water uit zijn mond om met haar oorlog te voeren." Hij zei...

224 Ik zei: "Meneer Bohanon, allereerst noemt u de verkeerde zaak de bruid." Ik zei: "De Joden zullen staan op de berg Sinaï, de honderdvierenveertigduizend. De bruid, inderdaad was de bruid in de hemel met Jezus. En de draak die water uit zijn mond spoot zal oorlog voeren met het overblijfsel van het zaad van de vrouw." Dat was deze groep hier, die moest heengaan, niet díe. Het overblijfsel van het zaad van de vrouw, de geheiligde gemeente, zonder dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, dat zijn degenen waar hij oorlog mee maakte. Zie?

225 Hier zijn zij, er zijn drie stammen. Houd altijd deze drie in gedachten. En hier zien wij deze honderdvierenveertigduizend rondom die grote, verloste bruid. Het is dit overblijfsel dat overgebleven was, daar zijn zij; daar zijn de Joden; daar zijn de honderdvierenveertigduizend verzegeld. Hier zijn degenen die geheiligd zijn, die weigerden de Heilige Geest te ontvangen. De gemeente zal vervolgen tegen... De Roomse Kerk en de hunnen zullen hen vervolgen. Maar de bruid is al opgenomen in de hemel. Daar zijn zij, precies geplaatst zoals de Bijbel zei dat ze zouden zijn. Zie?

226 Dus de honderdvierenveertigduizend zijn Joden, Gods dienstknechten. En als de Heilige Geest tot hen gepredikt wordt, en zij de doop van de Heilige Geest ontvangen helemaal precies zoals in het begin, dan is de heidenbedeling geëindigd, de gemeente is weg verzegeld, de opname komt.

227 De dagen der heidenen; het Evangelie is overal gepredikt, met nadruk onder de heidenen, het treknet wordt opgetrokken, proberend om elke vis die er in het water is binnen te halen. En kijk naar hen, de grootste...?... De vangst bestond uit allemaal schildpadden en waterspinnen, enzovoort. Zodra de opwekking voorbij is gaan ze weer rechtstreeks de wereld in. De vis is al bijna gestrikt. Ziet u wat ik bedoel?

228 Het Evangelie is gepredikt. U hoort geen geween meer, geen kermen meer, geen zuchten meer, geen roepen om de doop van de Heilige Geest. Ze willen wel binnen komen, men legt hun de handen op, bij honderden, en ze gaan tekeer en dansen misschien, of iets dergelijks. Dat is in orde, maar dat zijn alleen maar de attributen.

229 De Persoon Christus Jezus brengt het echte voort en houdt die persoon verzekerd in Christus totdat Hij komt. Daar is Hij. En nu, daarom is er geen geween meer, de deuren zijn zo ongeveer gesloten. De Boodschap is uitgegaan, het is ongeveer haar laatste keer, nog slechts een paar om getrokken te worden, die moeten ingaan in het Koninkrijk van God. De deuren zijn aan het sluiten!

230 Wat is dan het volgende? De Joden moeten de Heilige Geest ontvangen en gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus. Steeds maar vervolgden zij hen en maakten er lol over; en daar, zodra de Heilige Geest aan hen voorgesteld wordt, ontvangen zij de doop van de Heilige Geest. De heidengemeente is opgenomen. En achter hen die weigerden en slechts wandelden onder rechtvaardiging spuit de draak (de Roomse macht) het water, wat zich zal verenigen met het communisme, en de gemeente zo in een vervolging zal brengen. Daar worden zij precies uitgebeeld.

231 O broeder, als wij het zien komen; dat is de reden waarom ik bid. Daarom roep ik het uit tot God: "Here, laat mij naar deze Joden gaan. Laat mij daar in Afrika beginnen, werken met een paar van deze heidenen en Mohammedanen. En laat mij hier India binnengaan en proberen de ware Here Jezus te tonen die Zijn krachten en wonderen voortbrengt, Zijn doop, alles, en de Heilige Geest." Als zij dan naar Jeruzalem komen...

232 Broeder Beeler, dit was waar u over vroeg. Als zij naar Jeruzalem komen, wil ik daar staan en zeggen: "Nu, als Jezus de Zoon van God is die uit de dood opstond, weet Hij de dingen evenals dat Hij ze daar in het begin wist. Hij kan hetzelfde leven voortbrengen als daar vroeger. En als Hij dit doet, zult u Hem dan als uw persoonlijke Redder aannemen?" En dan laten zien dat God, door Zijn grote krachten en dingen van Zijn opstandingskracht, met ons is.

233 Dan wanneer zij dat doen, zeggen: "Nu, die Hem hebt ontvangen als uw persoonlijke Redder..." Ik hoop dat er duizenden van hen zullen zijn. Zeggen: "Dezelfde Heilige Geest die op de dag van Pinksteren viel is hier voor u."

234 Dan gaat daar op die tijd het Evangelie terug naar de Joden. Dan zal er daar een opwekking zijn onder die Joden, die duizenden en tienduizenden zal bevatten en... honderdvierenveertigduizend zullen in het Koninkrijk van God verzegeld worden door de verzegelende Engel.

235 Ik vertrouw dat Hij uit het oosten komt. Dat is de wijze waarop Hij nu van ons is, met Zijn zegel in Zijn hand. Dan, o, ik wil daar verzameld zijn. "Ik heb hier een vervolging gezonden en daar een vervolging en Ik heb de Joden laten lopen en hen gedreven zo hard als Ik kon. En ze zijn er in teruggedreven. Veel Joden in de Verenigde Staten (die er niet aan zullen ontsnappen) hebben al de Heilige Geest ontvangen. Maar Ik heb al de honderdvierenveertigduizend die daar staan, die de doop van de Heilige Geest zullen ontvangen."

236 En precies daar, zodra die verzegelende Engel begint die honderdvierenveertigduizend te verzegelen, wordt de deur voor de heidengemeente gesloten en de Joden brengen de Heilige Geest tot de Joden. En zij zullen een opwekking hebben die zich over de hele wereld zal uitstrekken. Halleluja! En de kracht van God zal onder de Joden gemanifesteerd worden. O, hoe wonderbaar! Oei. Oh!

237 Laat mij heel snel zien, Jesaja, we namen die "Zonen van God" door. Nu, laten we zien.

14 Is het Israël...

238 Zie of u dat zou kunnen lezen, broeder, ik... Het was wat in elkaar gevloeid, hij wiste het een paar keer uit. Het is warm... ik zal naar een andere kijken. Als u wilt, alstublieft. [Broeder Neville leest de volgende vraag: – Vert]

     Is niet de betekenis van Jesaja van "het omsmeden van zwaarden in ploegscharen" dat het zal komen te geschieden gedurende de duizendjarige regering van Christus, en niet door iets dat de mens teweeg kan brengen zoals zoveel moderne religieuzen ons vertellen?

239 Wie u ook bent, mijn dierbare broeder of zuster... Het ziet er uit als het handschrift van een man. Maar hoe dan ook, wie u ook bent, u hebt helemaal gelijk. Dat is wanneer de ploegscharen zullen worden gesmeed... of wanneer de zwaarden gesmeed zullen worden tot ploegscharen. Dat zal de duizendjarige regering voortbrengen. En al deze religieuzen culten die rondgaan en proberen de mensen op te voeden in het Koninkrijk van God... Dat zal zijn wanneer God Zelf zal komen in het bovennatuurlijke Wezen en in de bovennatuurlijke kracht, naar een bovennatuurlijk-gelovend volk, dat een bovennatuurlijke kracht zal ontvangen, die Gods zonen zal vormen. Halleluja! Het zal nooit meer door lezen of schrijven of wiskunde zijn, het zal door de kracht van de opstanding van Jezus Christus zijn. Dan zal de wereld geen oorlog meer leren.

240 Elke natie vandaag, elke kracht, elk koninkrijk, wordt geregeerd door de duivel. De Bijbel zegt het. En een dezer dagen zullen de koninkrijken van deze wereld de koninkrijken van onze Here en van Zijn Christus worden, en Hij zal heersen en regeren duizend jaar op de aarde. En de gemeente opnemen... Precies, dat is juist, geliefde lezer.

241 De honderdvierenveertigduizend zijn dienstknechten. Het grote aantal dat niemand tellen kon... "De schare die niemand tellen kon", zijn de heidenen.

242 Een ogenblikje nu, nog één dingetje daarover. Ik kan het niet... Ik zal zo dadelijk een gemeente-gebed hebben. Zie hier, ik geloof dat dit op dit moment belangrijker is. Ik wil voor de zieken bidden, maar we zullen ons haasten. In plaats van onderscheiding te hebben zullen we er gewoon recht door gaan. Ik wil u iets vragen. Is er zelfs nog één? Ik zal dan gewoon deze nemen en hem volgende zondag nemen, denk ik.

243 Kijk vrienden, hiernaar, hoe prachtig! Kijk. Wilt u nu goed opletten, deze persoon die deze vraag stelde. De honderdvierenveertigduizend nu, dat zijn de dienstknechten; zij zullen dienen. Als u opmerkte positioneel, in de oude Schrift...

244 Kijk altijd naar de schaduw als u wilt zien wat het positief is. Zo is het. Kijk ginds terug, zie wat het is. Nu, dat is vice versa sinds het kruis, en zie wat het positief is als u wilt zien wat de schaduw is. Daar in het verleden was het vooruit zien naar het kruis, we moesten terugkijken om de schaduw te zien, om te zien wat het kruis zou zijn; nu moet je vanaf het kruis terugkijken en zien wat de schaduw is. Zie? Kijk wat Christus was in de dagen dat Hij hier op aarde was. Wat Hij toen was, is Hij nu. Dit is Zijn schaduw. Ziet u wat ik bedoel? U weet, zoals ik het in het begin verklaarde, zo is het. Nu, als ik kijk vanaf het verleden, moet ik kijken wat de schaduw was om uit te vinden wat dit zal zijn, wat het kruis was.

245 Nu, op zekere dag was er zonde in Israël en er was een man uit de stam genaamd Levi. Zij trokken hun zwaarden en ze gingen met Mozes naar het kamp en zij vernietigden alles wat zonde was, is dat juist? God zag neer en zei: "Omdat u dit deed en voor Mij stond, uw... zullen al deze anderen u dienen. En jullie gaan rechtstreeks de tempel in als priesters." Is dat juist? "Jullie blijven in de tempel en de rest van hen zal werken en een tiende inbrengen en voor jullie zorgen." Is dat juist?

246 O halleluja! Als u kunt zien wat die tempel was, dat de Levieten de bruid waren. Nu, als de zonde overal opstaat, trekken de Levieten hun zwaard. De door de Heilige Geest geboren bruid treedt naar voren en zegt: "Jezus Christus in het positief is Jezus Christus in het negatief, precies hetzelfde. Zonde is nog zonde, het is verkeerd om deze dingen te doen!" Dat is juist, zij staan daar met een Zwaard.

247 God zegt: "Komt nu, de gezegenden van Mijn Vader." Dat is de bruid.

248 Daar zijn de dienstknechten en zie waar de dienstknechten gelegerd waren. Twaalf aan deze kant... Ik bedoel vier aan deze kant, vier aan die kant, vier aan die kant en vier aan die kant, twaalf stammen. De twaalf stammen zijn de honderdvierenveertigduizend. Kijk in het boek Openbaring, hij zag de stad met de twaalf fundamenten. Op elke poort was een naam van een apostel, en er waren twaalf poorten. En er omheen waren de twaalf stammen (halleluja!) er omheen gezet.

249 En daarin waren de verlosten (Halleluja!): zwart, blank, geel, bruin, en allen die door het bloed gewassen zijn zullen Zijn dienstknechten zijn. Hij zei dat ze met Hem zullen zijn. Zij zullen... De zon zal niet meer op hen vallen, zij zullen niet meer hongeren noch dorsten; en gedurende een groot eindeloos tijdperk zullen zij met Christus voor altijd leven en regeren: Hij, de Koning en zij, de Koningin, voor immer heersen en regeren.

250 De Here zegene u. Amen. Ik zal deze bewaren; zo God wil zal ik ze weer meenemen, misschien vanavond al en ze vanavond beantwoorden of wanneer ook broeder... We zullen er samen over spreken. De Here zegene u. Hebt u Hem lief met uw gehele hart?

O, ik wil Hem zien, naar Zijn gelaat opzien,
Daar voor altijd te leven door Zijn reddende genade,
Laat mij op de straten der heerlijkheid mijn stem verheffen;
Als alle zorgen voorbij zijn, eindelijk thuis, om mij altijd te verblijden (O my!),

Als ik reis door dit land, zingend terwijl ik ga,
Zielen wijzend naar Golgotha,
Naar de bloedrode vloed (niet naar de gemeente, naar Golgotha.)

251 Daar wijzen wij naar, niet naar een theologie, maar naar de bloedrode stroom, naar Jezus Christus. "Het leven is in het bloed", en Hij is het bloed van God, dat ons leven is, dat nu in ons leeft. "Gezegend is de band die bindt!"

252 Terwijl wij gaan bidden voor de zieken, wil ik nu een lied laten zingen. Ik wil dat zuster Gertie en haar dochter, als zij willen, hierheen komen. En dit is het oorspronkelijke, oude lied. Ik wil dat u het voor mij zingt: "Only Believe" [Geloven Alleen]. Ik herinner mij, dat ik toen die deur binnenliep; en dit lied heeft mij achtervolgd door de naties heen. En ik wil dat zij het zingen, zij was de eerste die het speelde, de eerste toen ik het hoorde. Een vriend van mij schreef het, Paul Rader. En voordat we bidden voor de zieken, wil ik dat zij het zingen terwijl Gods zegeningen rusten op de mensen, voor de zieken.

253 We hebben heel wat tijd genomen. Het spijt mij, broeder Neville. God zegene u. Houd u van vragen? Ik wel. O, en het waren werkelijk goede vragen; ze waren gewoon zo goed. En er is nog een stel. En, werkelijk, sommige hebben we nog niet grondig behandeld. O, er is nog zoveel om door te nemen. Maar moge de Here zegenen.

254 Houdt allen uw gedachten op Christus nu en laten we van de vragen teruggaan naar Goddelijke genezing. Hoevelen zijn er hier voor gebed? Laat ons uw handen zien, zij die willen dat er voor hen gebeden wordt. Goed, we gaan hen naar voren brengen en zullen dadelijk voor hen bidden, zodra onze zusters dit mooie lied zingen. Terwijl zij zich gereed maken, hangt de Belofte nu recht boven u; dit is de Bijbel. [Zuster Gertie en haar dochter zingen Only Believe – Vert]

Geloven alleen, geloven...

255 Nu, u die ziek bent, komt u nu rondom het altaar, als u wilt.

Alle dingen zijn mogelijk, geloven alleen;
Geloven alleen, geloven alleen,
Alle dingen zijn mogelijk, geloven alleen.

256 [Broeder Branham begint te neuriën "Only Believe" – Vert] Nu, hemelse Vader, we zijn vandaag zo dankbaar voor deze Schriftplaats en voor dit lied, "Only Believe". We kunnen U horen zeggen tot de vader die de jongen met vallende ziekte had: "Geloof alleen, want alle dingen zijn mogelijk."

257 Nu, wij bidden God, als deze mensen naar het altaar komen om voor zich te laten bidden, ziende dat wij hier zijn, negatief, slechts het negatief; dat het positief gewoon rondom ons is, de onsterfelijke Geest die op ons was, die nooit zal sterven. Hij zal er in al de eindeloze eeuwen zijn. En wij gaan nu voort als Uw gezalfde dienstknecht, om onze medemens te helpen hulp te ontvangen, met slechts één alternatief, Vader, dat is dat zij U zouden verheerlijken. En moge nu ieder die hier vanmorgen bij het altaar staat die ziek is, of lijdt, moge de Heilige Geest nu genezing toestaan aan elk van hen.

258 En wij als Uw kleine kudde, waarvan de zusters juist zongen: "Vrees niet, kleine kudde", wij weten, Here, dat het Uw welbehagen is om Uw Koninkrijk aan dezulken te geven. En wij weten dat U altijd nabij bent, want U zei: "Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, zal Ik in hun midden zijn. En wat zij ook vragen, Ik zal het geven."

259 Nu, overeenkomstig het Woord van God dat niet kan falen, Gods Woord, geef aan iedereen genezing, Here. Ze staan hier te wachten. Als wij met olie gaan zalven en handen opleggen en vragen om bevrijding, moge ieder van hen naar hun zitplaatsen gaan, terug naar hun huizen, terwijl ze U prijzen, normaal, volmaakt en gezond, om vanavond weer terug te keren, Here, in de dienst, en God lofprijs en glorie te geven voor hun genezing. Sta het toe, Here.

     En terwijl wij onze hoofden gebogen hebben:

260 Broeder Neville, kom bij mij, als u wilt. Ik wil dat broeder Fleeman en broeder... diaken of iemand hier, en broeder Cox, komt u allen hier om mij te helpen. Het zijn allen diakenen hier van de gemeente die ik voor deze keer roep.

261 En als wij voor hen bidden kunt u hen helpen als u wilt. Ik wil dat iedereen hier binnen werkelijk oprecht is. En als wij bidden voor de zieken wil ik dat u met ons mee bidt.

262 Ik zie een kleine jongen daar nu achter in zitten, die zoëven de zaal inliep en een hevige bloeding had. En de Here Jezus stopte het bloeden meteen wonderbaarlijk. Zie? Zijn ontferming zij geprezen, Zijn Naam zij geëerd. Zie hoevelen er hersteld zijn in de laatste paar dagen!

263 Denk er even aan dat dezelfde Here Jezus, die daar was in het verleden in de dagen der apostelen, hier nu is. En het is gewoon het beëindigen van de heidenen. Er is een grote beweging gaande onder de bovennatuurlijke gelovigen, omdat wij geloven dat God hier is.

264 Denk er even aan dat uw verheerlijkt lichaam hier nu in de Tabernakel is, de tegenwoordigheid van de Heilige Geest die uw verheerlijkte toestand is. U bent verheerlijkt in Christus juist nu! "Die Hij heeft gerechtvaardigd, heeft Hij verheerlijkt." En uw eigen verheerlijkt lichaam staat nu hier vlak bij u, in Christus Jezus, om u een kracht te geven als een stroom die in een batterij gaat. De Heilige Geest is in u. Hij is er om uw lichaam op te laden, om u nieuwe kracht te geven, u te genezen van de ziekte die u hebt, om u gezond te maken.

265 Nu, ik wil dat de gemeente, als zij willen, met onze zusters... als zij dat lied nog eens willen zingen. Nu, ieder van u bij het altaar...

266 Nu vrienden, als ik een misleider ben, ben ik onwetend van het feit. Ik probeer een Christen te zijn en met mijn hele hart probeer ik de mensen te helpen. En ik probeer u te helpen, Gods kinderen. En als ik mijn hemelse Vader liefheb, zal ik u, Zijn kinderen, liefhebben. Als ik niet... Als ik u misleid, heb ik geprobeerd God te misleiden; u bent Zijn kinderen; niemand kan God misleiden. Ik probeer u te helpen.

267 Dat is de reden waarom God mijn pogingen zegent. En misschien zijn ze zeer armzalig en voor sommige pogingen schaam ik mij en God weet dat ik er beschaamd over ben en berouw heb over mijn pogingen. Maar ik doe alles wat ik kan om Gods Koninkrijk te bevorderen en u, kinderen van Hem, te helpen. Neem Jezus vanmorgen aan als uw Geneesheer, precies hier op het podium, en u zult teruggaan naar uw zitplaatsen en naar uw huis en normaal en gezond zijn.

268 Nu, als Hij hier honderden zou genezen en duizenden en duizenden rondom te wereld, waarom zou Hij u dan niet genezen? Geloven alleen... Goed, zusters. Broeder Neville, ik wil dat u komt en hen zalft. [Broeder Branham en broeders bidden voor de zieken. Zuster Gertie en haar dochter zingen: "Only Believe" – Vert]