Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

De pijl van Gods bevrijding

Door William Marrion Branham

1 Wees met ons als wij avond aan avond doorgaan met deze samenkomst, moge Uw tegenwoordigheid hier zijn, Here, de grote kracht van de Heilige Geest. Mogen zij zelfs niet in staat zijn om maandag de verblijfplaats te veranderen. Moge het doorgaan, Here. Oh, laat Uw Geest neerkomen. Help ons nu terwijl wij U aanbidden. In Jezus' Naam, Uw Zoon, vragen wij het. Amen.

2 Het is vanavond buiten een beetje modderig, is het niet? Maar het is heel wat koeler, dat is één goed ding. We zijn daar erg blij om, dat het niet zo...

3 Inderdaad besef ik dat ik een paar dagen moet afnemen van de samenkomsten, maar ik ben blij dat broeder Gerholzer gekomen is om te helpen en te... Ik wil dat ieder van u hem komt horen... Het zal u zeker goed doen. Hij bad voor de zieken voordat ik zelfs in de bediening was. En dat is dezelfde man, is het niet? Dus dat is erg fijn. En dan, hier is de reden waarom ik werkelijk...

4 [Leeg gedeelte op de band – Vert] Ik weet niet wat ik moet doen. Als ik hier op zondag wegga, heb ik een halve dag om het te doen; en dan vijfendertighonderd mijl rijden om in de samenkomst te komen en daar tussen in nog een samenkomst te hebben. U kunt zich het wel indenken, zie. Ik vroeg broeder Moore of we hierom een paar dagen eerder konden vertrekken, en hij zei: "Zeker, broeder Branham." Dat waardeer ik in broeder Moore en de gemeente hier; het zijn echte Christenen met begrip en zo en zij... Ik vertel u dat dat heel wat waard is, te weten dat je een vriend hebt die je trouwer blijft dan een broeder, en mensen die begrip hebben.

5 En o, zeker, ik zou hier graag een maand bij u blijven. Ik zou het graag doen, maar ik kan het niet. Tenslotte, vrienden, wil ik u iets vertellen wat u niet weet. Ik ben gesmaad vanwege mijn komst hierheen. Zie? Dat is juist. Ik had honderd samenkomsten, meer dan honderd samenkomsten, die opbelden voor twee weken... Ik ben net uit de conventie gekomen. En mensen, uit plaatsen waar ik nooit geweest ben, zeiden: "Als u slechts voor één avond wilt komen, broeder Branham." En ze hadden al tien jaar lang geprobeerd om mij te laten komen, maand na maand, gedurende tien jaar. En dan zien ze mij weer naar Shreveport komen waar ik het grootste deel van mijn tijd ben geweest om een samenkomst van twee weken te houden.

6 Zij zeiden: "Wat moet u daar in Shreveport doen? Wel, wat is daar nu zo belangrijk? Wat is daar in Shreveport belangrijk?"

7 Weet u, Jezus in Zijn bediening in het leven hier, probeerde goedgunstig de dingen om zich heen te delen met iedereen en dat is wat ik ook probeer te doen. Ik weet dat wij een wonderbare tijd hebben gehad – ik wel. Ik had enige van de beste zalvingen en één boodschap speciaal, die de Here mij daar onlangs gaf. Ik heb nooit iets gehad dat mij zo trof in mijn leven, een boodschap aan de gemeente: "Het Lam en de Duif." Vergeet het niet.

8 Nu, de laatste keer hier op het podium... Tussen twee haakjes, voordat ik begin dat te zeggen, broeder Moore en ik moeten samen eerst in Californië zijn. En misschien zal ik, zo de Here wil, als ik naar Californië vertrek, een of twee avonden laten vallen en bij u zijn als wij doorgaan naar Californië. Zal dat de pijn misschien een klein beetje verzachten? Dat zal fijn zijn.

     Nu, hoevelen begrijpen dit en willen voor ons bidden? Ik ben er zeker van. Dank u, broeder en zuster, dat is fijn van u. Ik heb u daarvoor lief.

     En nu, ik... Broeder Moore gaat naar Californië. Wij gaan naar de Internationale Azusa Street bijeenkomst. Dit is het vijftigste jaar. En ik had iets op mijn hart, zoiets als een openbaring – het vijftigste jaar van... het jubeljaar van Pinksteren. Terwijl ik een jaar of wat geleden bij de Westgate was, scheen de Here het op mijn hart te leggen en ik bracht het uit voor verscheidene duizenden mensen en het vatte gewoon vlam.

9 En nu zal er in de Angeles Tempel hier de grote Azusa Street bijeenkomst zijn. En op 10 september aanstaande, geloof ik dat het is, de 16e, op de 16e te beginnen. Ik heb het voorrecht en de eer om de diensten, de eerste paar diensten, te openen. Broeder Oral Roberts, Tommy Hicks en o, velen zullen er zijn in deze grote bijeenkomst. En er zullen velen komen uit verschillende delen van de wereld, naar deze grote... Dat is het begin van Pinksteren in Amerika – de oude Azusa Street. En dit is vijftig jaar – het Jubeljaar is gebazuind. U kunt nu vrijuit gaan of achterblijven.

10 Wij zullen dus daarheen gaan. En dan, broeder Espinoza die daar met ons in Mexico was een paar maanden geleden, met broeder Moore, broeder Brown en wij allen daar, waar wij een wonderbare tijd in de Here hadden. Broeder Espinoza was mijn tolk, zo'n lieflijke broeder en hij was zo aardig voor mij. Hij wilde weten of ik over zou willen komen om bij hem een samenkomst van een maand te houden; een samenkomst van een maand! Wel, ik kan dat gewoon niet doen.

     Als mijn samenkomsten opgezet zouden worden op grote schaal, zie, dan zou het anders zijn, dan zou ik een maand kunnen blijven. Maar als je werkt op kleine schaal, waar niet teveel financiën mee gemoeid zijn, geen radioprogramma's, of iets anders, dan voel ik mij vrij om te gaan waar de Here mij zal leiden. Zie? En mij hier ophouden en een paar avonden blijven, daar een paar avonden, hier een paar avonden in een gemeente, waar het ook zou zijn, dat maakt niet uit. Ik heb niets nodig dan alleen de kleren die ik draag en...

11 Zeg, tussen twee haakjes, een dame gaf mij een pak terwijl ik hier was en ik waardeer dat zeker, mijn dierbare vriendin, wie het ook was, de dame daar helemaal achterin. God zegene u daarvoor, zuster. Ik stel dat zeker op prijs. Ik had het gisteravond willen noemen en ik dank u echt. Zo kom ik aan mijn kleding, doordat de mensen ze mij geven. En bedenk, het maakt mij niet uit om gebruikt spul te krijgen, dat is in orde wat mij betreft. Ik werd zo opgevoed, ik stel het zeker op prijs. Mijn Here had geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen. Zo is het. En voor... ik... de Here heeft mij een kleine plaats gegeven om daar met mijn gezin te wonen en we zijn gelukkig. Zo lang wij hebben... Niet dat... ik heb ons gezin niet... Zelfs als wij het ons zouden kunnen veroorloven, en een groot liefde-offer zouden krijgen, zouden wij ons een beetje luxe kunnen veroorloven, maar ik doe dat niet. Beslist niet. Als ik maar een beetje over heb, gebruik ik het voor de buitenlandse zending. God weet dat dit waar is. En ik... Nu, omdat ik de rentmeester daarvan ben, als het mij overhandigd wordt, moet ik er op die dag verantwoording over afleggen. Ik wil dat het op die wijze is als ik...

     Ik wil alles zuiver hebben als ik bij de rivier kom. Ik wil dan geen moeite hebben. Als er enige moeite is, wil ik het nu in orde maken. Zo is het. Ik wil het direct in orde maken, omdat ik die morgen mijn kaartje in mijn hand wil hebben en gereed zijn voor het vertrek. Ik wil het dan allemaal in orde hebben. En ik probeer mijn best te doen met alles wat ik kan, broeder, zuster.

12 En nu, er zijn vele goede Baptisten en Presbyterianen en zo hier. Ik waardeer uw pogingen om hier te komen en mij te helpen zondaars te winnen voor Christus. En nu, ik mag dan niet kunnen spreken als uw herder, ik heb de opleiding niet. Ik heb de bekwaamheid niet, maar u hebt mij verdragen met wat God mij gegeven heeft om zondaars door te winnen. En ik stel dat op prijs.

13 Ik wil u een antwoord op gebed laten zien. Hoevelen waren hier gisteravond? Laat ons uw handen zien, overal in het gebouw. Wel, dat is fijn. Nu, ik wil dit zeggen, herinnert u zich dat er ergens een dame was, ik geloof de eerste vrouw of zo... In ieder geval ergens op de band zal het u tonen... Ik vroeg een vrouw die gedurende enige tijd opgezwollen was met buitensporig veel vocht in haar lichaam, en vertelde haar dat God haar op de een of andere wijze had aangeraakt.

     En ik zei tegen haar: "Dame, wilt u zo vriendelijk zijn dit te doen" of iets dergelijks... zij herhaalden het voor mij omdat het als een droom voor mij scheen. Ik zei: "Wilt u vanavond uw lichaam meten met een touwtje en morgenavond terugkomen en ons laten zien hoeveel het minder geworden is?" En een lange tijd was deze vrouw geweest... Hoevelen herinneren zich dat ik dit tegen de vrouw zei? Wel, zij bracht het touwtje mee. Hier is het. En zij is iets meer dan anderhalve inch (bijna vier centimeter) minder geworden dan de avond tevoren... dat is in ongeveer achttien uren. Prijs de Here!

     Is de dame hier? Is de vrouw aanwezig die gisteravond genezen werd? Hier, hier is de dame nu. Laten wij zeggen: "Prijs de Here!", broeder en zuster. [De samenkomst zegt: "Prijs de Here!" – Vert] God zegene u, zuster, dat u dit deed. Dit zal een gedachtenis zijn dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Amen. Wat zijn wij dankbaar! En ik ben ook dankbaar voor uw getrouwheid, zuster. Nu, deze arm zal gewoon verder minder dik worden. U bent nu gezond. De Here Jezus...

     Nu, u zegt: "Kijk daar, vier centimeter in ongeveer zestien of achttien uur", geloof ik, vanaf de tijd dat zij hier wegging, toen zij zichzelf mat, totdat ze terugkwam. En nu, als Elia een kleine wolk zag met ongeveer de maat van een mannenhand, zei hij: "Ik hoor het geluid van een overvloedige regen. Maakt u gereed."

14 Dus, o my, ik bid dat het deze week zo'n wonderbare tijd zal zijn dat de krukken en zo over deze palen hier zullen hangen. God zal verheerlijkt worden. Ik vertrouw dat het zal gebeuren. En op een dag hoop ik naar Shreveport te komen in een samenkomst als deze, waar ik gewoon zal staan en bidden voor de zieken als zij voorbijkomen. Ik wil dat zo graag doen. Ik weet niet waarom... maar toch, daar mijn bediening gegeven is... Als ik met een samenkomst begin en het begint niet, in orde. Maar als het eenmaal begint, kan ik het niet stoppen. Elke keer dat ik daar een persoon ontmoet, is het er weer, is het daar weer. Zij trekken van overal. Daarom is mijn bediening nooit een echt succes geweest in Amerika. Maar o, wat heeft de Here de landen overzee gezegend! Zie?

     In Amerika heeft men de mensen geleerd: "Je moet je handen op hen leggen of je moet hen met olie zalven." Nu, dat gelooft men en er is geen manier om dat ooit te veranderen. Zie? Het zit al in hen geworteld. Dat is... U kunt er niets aan doen.

15 En op een dag, zo de Here wil, ik probeer er juist nu vanaf te komen en vraag de Hemelse Vader... En door een visioen vertelde Hij mij over een tent waarvoor broeder Moore en anderen nu naar Californië gaan om te zorgen dat hij voor de eerste keer opgezet wordt. Ze maken daar een kleine plaats waar wij voor de mensen kunnen bidden en ik mij even van de mensen kan verwijderen, zodat ik niet die trek voel als ik bid. Dat maakt mij zwak; daarom moet ik eerder van het podium. Neem het mijn zoon niet kwalijk; het ligt niet aan mijn zoon. Hij blijft dichter bij mij dan alles wat ik ooit in mijn leven had. Hij weet precies wat hij moet doen. Als hij er niet was, zou ik in het krankzinnigengesticht zijn, omdat zij mij op het podium laten blijven.

     Ik heb het eens aan predikers toevertrouwd en u hebt gehoord dat ik van het veld af moest en dat ik er gedurende twee of drie jaren niet overheen kon komen. En mijn zoon is mij trouw en ik stel dat op prijs. Dus staat hij mij trouw bij. Hij staat op het podium en let op mij en als hij ziet dat ik een beetje wit om mijn mond word, zegt hij: "Pa, het maakt mij niet uit of er daar vijftigduizend zijn. Als u niet mee komt, zal ik u op mijn schouder leggen en zult u moeten komen." Dat is wat zijn moeder hem gezegd heeft te doen.

     Zij wilde mij bijna niet meer zonder hem naar de samenkomst laten gaan. Zij zegt: "Billy ga mee. Ik weet wat anders met pappa gebeuren gaat. Hij zal helemaal in de war terugkomen en alles. Dus ga jij mee en ongeacht wie er is of niet is, als je ziet dat hij genoeg heeft, [van het zwak worden door de zalving – Vert] haal hem dan van het podium af." Dus ik waardeer dat in mijn zoon, Billy Paul.

16 En nu, vrienden, mijn bediening is zo. Mijn bediening is niet om mensen aan te raken. Ik ontdek dat het niet al te veel betekent voor de Amerikaanse mensen. Maar overzee hoeven zij maar één bovennatuurlijk iets verricht te zien worden en ieder van hen zal wat dan ook afleggen... ze zullen hun krukken neerleggen, opstaan uit hun rolstoel en naar huis gaan. Indien nodig zijn er mensen om hen te helpen lopen tot zij kracht hebben ontvangen.

17 In Durban, Zuid-Afrika, waar één persoon... waar die bovennatuurlijke gave in werking was... geloof ik... Nee, neem mij niet kwalijk, ik geloof dat het er vier waren, vier van hen, en één persoon op het podium. Ik deed het anders en deed een massaal gebed, en broeder Bosworth, ik ken geen eerlijker man vandaag op de wereld, schatte dat er vijfentwintigduizend buitengewone genezingen waren op dat ene gebed. Zeven trucks volgeladen met krukken en beugels en stokken en golfstokken waarmee zij gelopen hadden, weet u, werden van het terrein opgeraapt toen de samenkomst afgelopen was. Zij hadden ze niet meer nodig... waren allemaal gebruikt. Zij zien slechts één ding en men zegt: "Ja, Hij is God. Hij leeft." Dat is alles wat nodig is. Zo eenvoudig.

18 Maar wij zijn zo geleerd. O, wij moeten het precies op onze manier hebben, zie. Daar missen wij het, precies daar. Dat is waar... Nu, wij weten... Ik ben ook een Amerikaan en het is de lieflijkste streek in het land. Hoewel het in een teruggevallen toestand is, is dit mijn thuis. Ik houd ervan. Maar toch zijn wij... O, wij behoeven zendelingen in dit land, meer dan ergens anders ter wereld, voor zover ik weet. Dat is juist. Zendelingen zijn hier hard nodig.

19 Slechts één bovennatuurlijk ding daar en alle heidenen die daar zitten, die zelfs niet weten wat hun linker- of rechterhand is, geheel naakt, zonder een draad aan hun lijf, die daar zitten te kijken, kijken omhoog door de modder in hun haar... En als je handelt alsof je hen liefhebt, huilen ze gewoon. Vervolgens zien zij dat bovennatuurlijke daar neerkomen en die heiden bij zijn naam noemen, hem vertellen wat er zoal verkeerd met hem is. My, dat is alles wat zij willen weten. Dat is ruim voldoende. "Als u zegt: 'Hij is hier', slaat dat op míj." En zij leggen het gewoon neer, lopen weg, gewoon zo eenvoudig.

     Maar als wij beginnen het onze neer te leggen, zeggen wij: "O, ik vraag mij af. Laat ik het erop wagen en zien of dit zal werken of niet." Het zal niet werken. Dat is alles. Het... U hebt het daar precies gemist. En dus... ik... Als God mij helpt zullen wij in Amerika van nu af aan naar de grote tent komen. Ik zal gaan bidden voor de zieken en doorgaan, terwijl ik in Amerika ben. En dan, net zoals de Here mij zal leiden om bepaalde dingen op die wijze te doen en dan bewaren we dit voor overzee. Want daarginds kun je er honderdduizenden zielen mee winnen, ziet u, en hier doet het niet veel goed.

20 Nu ga ik iets uit het Woord lezen. We gaan er regelrecht op in en verwachten dat God ons een van de grootste diensten vanavond zal geven die wij ooit hebben gehad. En ik vertrouw dat morgenavond als de broeder naar het podium loopt, de Heilige Geest Zich over dit gebouw en alles beweegt: dat elke zieke persoon die onder de tent is, genezen zal worden en ook buiten in de auto's genezen zullen worden.

     Nu, hoevelen hebben Hem lief met heel hun hart, met heel hun ziel, met heel hun verstand? Amen. Dat is wonderbaar.

     Nu, wees gereed en in gebed nu, terwijl wij iets uit deze gezegende oude Bijbel lezen. In het Boek Koningen lezen wij dit:

     En hij zei: Open het venster tegen het oosten. En hij opende het. Toen zei Eliza: "Schiet." En hij schoot. En hij zei: "Dit is de pijl van de verlossing des Heren."

     Moge Hij Zijn zegeningen toevoegen aan het lezen van het Woord. De Pijl van Gods bevrijding, geschoten uit een boog.

21 Nu, u weet dat, hoe geheimzinnig het ook schijnt, God altijd Zijn Woord houdt. Het maakt niet uit hoe onredelijk het moge schijnen voor de mensen, God houdt Zijn Woord. Als God een belofte van iets doet, zal God die belofte houden. Als u en ik een belofte maken, breken we hem niet omdat wij het opzettelijk willen doen, maar soms veroorzaken de omstandigheden ons het te doen.

     Maar God die oneindig is en daarom de hele toekomst van de beginne kent, Hij kan niet... Hij doet geen belofte tenzij hij weet wat er gaat gebeuren. En Hij houdt altijd Zijn belofte. Soms schijnt het of het belachelijk is, zoals Hij handelt om Zijn belofte te houden, maar God houdt hem altijd.

22 Hoe vreemd hebben de mensen er misschien over gedacht in de dagen van Noach, toen hij een ark aan het bouwen was om zichzelf en zijn huisgezin te redden, omdat er regen uit de hemel zou komen. Maar God liet het desondanks regenen.

     En ik denk aan Mozes. Hoe stond hij daar boven op de berg bij dit brandende braambos, hij had alle hoop op bevrijding verloren. Het leek er niet op dat de bevrijding voor het volk waarvoor hij eens zo dapper stond, ooit zou gaan komen. Maar in het Licht van God, staande bij dat brandende braambos, veranderde alles in hem.

23 En ik denk dat het vandaag hetzelfde is, dat velen van ons het zicht op bevrijding verliezen. Hier zit een kleine jongen vóór mij, die geloof ik waarschijnlijk kinderverlamming heeft, met zijn kleine armen verdraaid. Ik kijk naar een dame hier met een witte stok, die vóór mij zit, waarschijnlijk een blinde vrouw; een lieflijke jongedame die hier op een hospitaalbed ligt. Misschien hebben velen van u kanker, een hartkwaal en ziekten die u zullen gaan doden. Maar u verliest elke gedachte aan bevrijding zodra de dokter zegt: "Het is ongeneeslijk."

24 Wel, broeder, als wij ooit in de tegenwoordigheid van God zouden komen zoals Mozes, wel, het was een revolutie voor hem. Wel, ik... Het was een omwenteling. Toen hij in het licht van die Engel van God kwam, toen hij daar die dag op die berg stond, kwam alles wat hij wilde, of dacht dat het nooit zou gebeuren, tot werkelijkheid.

     En ik geloof dat als mannen en vrouwen vandaag ooit in het licht van de Heilige Geest zouden stappen, onder de zalving van Gods Geest en het licht van Gods Woord, alles wat God beloofd heeft, voor u zal oplichten en weer werkelijkheid worden.

25 Wel, de reden waarom Mozes in het begin faalde... hier is wat er aan de hand was: Het was dat hem ontbrak wat het brandende braambos had. Zo is het. En wat onze mislukking vandaag is, is dat het ons ontbreekt aan wat de Heilige Geest hééft. De Heilige Geest heeft alle goede dingen voor ons. En als wij de Heilige Geest ontvangen, dan zijn alle dingen mogelijk; en niet alleen mogelijk, maar aan ons beloofd. Jezus zei: "Vraag de Vader iets in Mijn Naam, Ik zal het doen. Als gij in Mij blijft en Mijn woorden in u, vraag wat u wilt, het zal u gegeven worden." Zie? Als wij in het licht van Gods Woord stappen, met de zalving van de Heilige Geest om het licht erop te doen schijnen, broeder, dan wordt het onmogelijke iets gerings.

26 God vraagt ons Zijn Woord te geloven. Hij zendt de Heilige Geest om dat Woord van kracht te voorzien als Hij erin valt. Als het Woord gepredikt wordt en de Heilige Geest het Woord brengt, geeft Hij er kracht aan en doet hetzelfde licht over Gods gezegende belofte flitsen. God zei: "Ik heb gedacht aan Mijn belofte aan Abraham, Izaäk en Jakob en Ik zend u erheen om het te doen." Zie. Dan, toen Gods Woord, Zijn belofte, werd verlicht door de tegenwoordigheid van de Engel des Heren... houdt Mozes nu maar eens tegen. Hij is onderweg. God houdt altijd Zijn belofte.

27 In onze tekst vanavond – het is een zeer buitengewone tekst voor mij – had men een hele reeks koningen gehad sinds de dood van Achab. En Elia had hem verteld hoe hij zou sterven en wat God zou doen vanwege zijn boosheid. En hoe Izebel gevoed zou worden aan de honden omdat zij de kwade zaak gedaan had, die zij had gedaan.

     En bedenk, mijn broeders en zusters, u zult oogsten wat u zaait. U die... Wel, dat is Gods wet. Dat is Gods natuurwet. U zult oogsten wat u zaait.

28 Dus nu, geliefde mensen, u hier in Shreveport, laat dit een waarschuwing voor u zijn. Als u gelooft dat ik Gods dienstknecht ben, luistert. Het beste wat u bij de Life-tabernakel kunt doen, en overal elders, is een ouderwetse gebedssamenkomst gaan houden en de eenheid van de Geest bewaren, doorgaan met omhoog te zien en uit te zien naar de komst van de Here. Houdt al de wereldsgezindheid uit u, hoezeer het ook pijn doet; besnijdenis door de Heilige Geest zal de wereldse dingen wegsnijden. Nu, u begint te voelen dat er heel wat wereldsgezindheid bij u binnensluipt. Dus, krijg het er nu uit, hoe erg het ook is. Ik... Life-tabernakel, tot wie ik spreek. Nu, u Baptisten-broeders, spreekt tot uw mensen daar hetzelfde.

     Maar ik begin op te merken dat er iets anders is. Het is niet meer dezelfde Life-tabernakel waar ik vroeger naartoe kwam. En ik wil u eraan herinneren vanavond: blijft die ouderwetse gebedssamenkomst houden. Laat de ouderwetse Heilige Geest onder u blijven neerkomen. Houdt de wereld eruit. Verzegelt Christus erin. En als u op de een of andere wijze het gebed nalaat... Bedenkt slechts, wat u zaait zult u oogsten. Denkt daaraan.

     U hebt één van de beste gemeenten waar ik ooit in mijn leven in kwam. Van overal, van elk werelddeel, is de Life-tabernakel één van mijn favorieten. Het breekt mijn hart om te zien dat u de wereld in u laat kruipen door de wijze waarop u handelt. Doet dat niet meer. Maakt u er los van. Bidt u eruit en laat God terugkomen en het overnemen. Onderwerpt uzelf aan God en krijgt de ouderwetse zegen weer terug.

     En Shreveport, u geliefde, dierbare zuiderlingen hier, die de fijnste mensen bent die ik ooit heb ontmoet. Ik zeg dit niet om een compromis met u te sluiten, ik zeg het omdat ik u liefheb. Als u een echt goede behandeling wilt hebben en een echt goede, ouderwetse gastvrijheid, kom dan naar Louisiana. Ik meen dat vanuit mijn hart.

     En ik vertel u, laat de wereld niet binnenkruipen. Laat de wereld niet in uw gemeenten komen, broeders. Bidt het uit, vast het uit, tot God neerkomt en een houvast krijgt. Dat is juist. Houdt de vreugde des Heren onder de heiligen. Houdt hen vol gebeden. En bewaakt elk plekje. Als Noach een lek zag in zijn ark, dan deed hij er wat pek in. Dat is het beste wat ik weet om het lek buiten te houden, de wereld eruit, is het lek dicht te stoppen. Dat is het beste wat ik weet te doen. Er is maar één manier om dat voor elkaar te krijgen – dat is gebed. Gebed stopt het lek. Gebed verandert dingen.

29 Nu, er was een lange rij koningen geweest. Achab, de goddeloze, was door een boog beschoten en gedood. En Izebel werd uit de kamer geworpen toen zij probeerde Jehu het hof te maken of te dansen. Of Jehu, toen hij er aan kwam rijden, liet de eunuchs haar uit het venster op straat werpen.

     En wist u wat? Laat mij het u vertellen, Life-tabernakel. Ik zie dat sommigen van u, vrouwen, beginnen make-up te gebruiken en die rommel, net als de overige vrouwen van de wereld. Dat doodde mij bijna toen ik hier onlangs binnenkwam en dat zag. Kijk, er is maar één vrouw in de Bijbel die ooit haar gezicht verfde. U verft uw gezicht niet om God te ontmoeten, maar om mannen te ontmoeten. En de vrouw die dat deed, voedde God aan de honden. Dus als u dat gaat doen, bedenkt dan dat God u heeft overgeven als een of ander hondevoer, als u iemand dat ziet doen.

30 Nu, blijft erbij vandaan. Onthoudt u van alle schijn van kwaad. U mag misschien denken dat ik u een uitbrander geef, maar broeder, ik geloof dat het hier nodig is. Zie. Er is iets verkeerd. [Broeder Branham klapt één keer in zijn handen – Vert] Er is iets... Nu, ik wil niet dat u boos op mij wordt, ik ben uw broeder. En God zal mij verantwoording voor u laten afleggen op de dag van het oordeel. Dat is juist.

     En al laat de hele Pinksterwereld het erbij zitten, doet u het niet. Blijft u trouw aan God. Bidt veel. Leeft recht. Verzaakt alles voor God en Zijn volk. En komt uit de wereldse, ongoddelijke dingen, waar de Bijbel over spreekt. De Heilige Geest roept de mensen eruit. Ongeacht wat uw buurvrouw doet en hoe goed zij is, wat deze knaap ook doet... verenig u niet met dat ongeloof. Het zal regelrecht op u springen. Amen. "Gaat uit het midden van hen en scheidt u af", zegt God, "en ik zal u aannemen." Dat is juist.

31 Dat is de reden waarom het zo moeilijk is om hier een tentsamenkomst te houden. Daarom is het zo moeilijk om een samenkomst van enig type te hebben, omdat wij in die dingen verzaken. Wij behoorden hier een echte samenkomst te hebben. Zeker moeten wij die hebben met zulke fijne mensen. En u predikers, als u hun dat niet vertelt, moge God genade hebben met uw zondige ziel. Juist. Zeker. Dan is er iets verkeerd. U moet de wereld eruit krijgen, voordat Christus binnenkomt. Hij wil Zich niet verenigen met ongeloof en de dingen van de wereld.

32 Nu, kijk vriend. Na Achab komen er steeds meer grensgelovigen. Nadat Achab was vertrokken, nam een ander zijn plaats in, en zo verder, totdat we komen bij koning Joas, die gedurende deze tijd koning was. Hij was een lauwe grenslijn prediker – of gelovige. Elke wijze waarop de mensen wilden handelen, was in orde bij Joas. O, hij had een paar hoogten weggenomen waar heiden-aanbidding was en hij deed een paar van deze dingen, maar toch week hij niet af van de zonden en dergelijke, van zijn vader. Hij wilde gewoon elke weg gaan die de mensen maar wilden gaan.

33 Nu, is dat niet precies zoals de predikers vandaag? Zoals de samenkomst wil gaan, zo predikt de prediker tot hen. Ik wil u vertellen dat een door God gezonden, uit de Heilige Geest geboren prediker geen compromis zal sluiten met enige samenkomst. Dat is juist.

     Zou u zich Johannes de Doper kunnen voorstellen? Toen zij Herodias die avond binnenbrachten en Herodus, liep Johannes regelrecht op hem toe en zei: "Het is niet wettig voor u om haar te hebben." Die man had de Heilige Geest. Hij sloot geen compromis; hij vertelde de waarheid. Maar hoe staat het nu? Het is allemaal voorbij. Wat zal het zijn op de Dag van het Oordeel als het hoofd van Johannes de Doper vóór Herodias verschijnt? Wat zal het dan zijn?

34 Broeder, als u ooit een standpunt gaat innemen voor God, doe het nu. Dit is de tijd. Nu is het de tijd dat wij het nodig hebben. Nu is het de tijd dat de gemeente gewogen wordt in de weegschaal en te licht wordt bevonden. Na al deze grote mirakelen en tekenen en wonderen die God door mannen heeft laten doen door het hele land, is de kerk toch in de armzaligste teruggevallen toestand die ik ooit in jaren ben tegengekomen. Dat is juist. Ik predik tegen Pinkstermensen. Amen.

35 Toen ik tien jaar geleden voor het eerst onder uw groepen kwam, zag het eruit als een gemeente, maar vandaag ziet het eruit als de wereld. Dit is de waarheid. Er is ergens iets gebeurd. U draagt betere kleding, verdient wat meer geld, maar het haalt gewoon het leven uit u, dat is alles. Nu, u... Dat is de waarheid. Zo is het. U probeert te handelen als de rest van de wereld.

36 Neemt u... Vandaag is het een tijd van compromissen sluiten. Dat is de waarheid. U schildert uw trap rood en let maar op en zie of uw buurman zijn trap ook niet rood verft. Zeker. U draagt een rond hoedje met een veer erop naar de kerk en je ziet al de vrouwen naar de kerk komen met een rond hoedje met een veer erop. Zo is het. Beslist. Ze willen allen op elkaar lijken.

     Het is een tijd van bij elkaar passen. U weet dat het waar is. Het is een tijd van bij elkaar passen. Amen. Dat moet thuis zijn gekomen. Goed. Luister. Dat is waar. Nu, ik zal u vertellen, mijn broeder, het maakt mij niet uit of mijn schoenen bij mijn broek passen of dat mijn broek past bij mijn jas. Ik wil dat mijn ervaring past bij Gods Bijbel. Daarvoor is het tijd om bij elkaar te passen.

     Als u iets wilt laten passen, laat dan uw ervaring passen met die van Paulus. Amen! Dat hebben wij vandaag nodig: een tijd dat wij passen bij het geloof van Paulus van de Bijbel. Dat is ons voorbeeld. Goed, een werkelijke aanpassingstijd. Probeer u niet bij uw buurman aan te passen, pas u aan bij sommigen van de heiligen van de Bijbel. Als u een heilige bent, handel als een heilige, wandel als een heilige, kleedt u als een heilige, spreek als een heilige, bid als een heilige, geloof als een heilige, kleedt u als een heilige, wees als een heilige, leef als een heilige, sterf als een heilige en ga naar de hemel als een heilige. Amen.

37 Afscheidingstijd. Dit grenslijn-geloof, dit halverwege, lauwe... Weet u dat de Bijbel zegt dat deze dag zou komen? Het Laodicéa-Gemeentetijdperk. Hij zei dat u lauw zou zijn en God misselijk in Zijn maag zou maken. Hij zei dat Hij u uit Zijn mond zou spuwen. De Laodiceanen, net genoeg religie om je misselijk te maken. Als er iets op hun weg komt: "Ik zou dat maar liever niet doen." O broeder, als ik het zou willen doen, doe ik het. Maar ik weet vanavond dat er een goede, ouderwetse doop van de Heilige Geest is, die je God zo doet liefhebben, dat je er niet meer om geeft om het te doen. Amen.

     Het is de vreugde, onuitsprekelijk en vol van heerlijkheid. Vroeger zaten de oude heiligen van God bij elkaar en zongen het lied van verlossing en zongen van het bloed en de kracht van God. En vandaag is het bijna zo koud tot op het vriespunt. U zingt die ouderwetse liederen van vroeger niet meer. U ziet hun gezichten niet meer oplichten terwijl ze zingen en in hun handen klappen en hun handen opheffen tot God en God prijzen, de hele nacht bidden en in de korenvelden liggen en zo. Wel, u kunt geen dertig minuten meer in de kerk zitten zonder te mopperen of te grommen. Dat is waar. Het is de waarheid. Grenslijn-, lauwe Laodiceanen. My, schaamt u!

38 O, wat een dag waarin wij leven. Zoals de dag van Joas, grenslijn, halverwege, lauw, weggewaaid, heen en weer geslingerd door de winden, wolken zonder regen, heen en weer geslingerd, nooit lerend of bekwaam om tot de kennis der waarheid te komen. Wordt niet door alles heen en weer geslingerd. Wordt niet heen en weer geslingerd door alles wat u ziet op de televisie. Wel, sommige Christenen vandaag zitten thuis op woensdagavond om televisie te kijken. U weet dat het waar is. Wel, u weet dat dat de poort is van heel Hollywood daar buiten. Het is niets anders dan één bundel van enorme prostitutie, en sommige van de smerigste...

39 Kijk naar de politie-verslagen die ik heb. Politie-verslagen waarin die filmsterren... en u wilt handelen zoals zij? Wat gebeurde er met Christus? Wat gebeurde er met de heiligen in de Bijbel? U probeert het patroon te volgen van Hollywood en u te kleden als Hollywood en te handelen als Hollywood. Daarom hebt u heel wat van die Hollywood evangelie-predikers, die op en neer springen op het podium en twee uren besteden aan de offers. We behoorden weg te gaan van die rommel en God te vertrouwen, op onze aangezichten te liggen en te bidden tot die ouderwetse Heilige Geest opwekking weer uitbreekt. Amen. Dat is juist. Het is een schande zoals wij handelen. Keer terug tot God.

40 Nu, deze oude koning dacht dat hij met elke wind kon meewaaien. Hij werd door alles heen en weer geslingerd. Dan bent u nooit standvastig. U weet niet wat u gelooft. En de mensen vandaag blijven liever thuis om te kijken naar "Ik houd van Lucy" of hoe heet het? Lucy – Lucy en nog wat. Zij zijn erg 'losjes' ['Loosey' klinkt in het Engels hetzelfde als 'Lucy' – Vert]. Ik wil dat nog eens zeggen. Laten wij los worden voor... Precies. Dat mag misschien in orde zijn voor een heiden, maar het is het niet voor Christenen. Het is niet voor Christenen. Christenen zullen niet zeggen... die hebben het Woord van God lief. Als u iets in u hebt dat zich wil voeden met dergelijke onzin, is het nodig dat u zich bekeert. Dat is juist.

41 Waar kwam al uw oude rock-en-roll en boogie-woogie vandaan? Uit het hartje van Afrika. Ik heb Afrika juist verlaten. U, vrouwen met die verf op, weet u waar dat vandaan komt? Dat is een merkteken van heidendom. Zij beschilderen hun gezicht en daar komt het vandaan. Heidenen doen het. Christenen wassen hun gezicht. Zo is het. Dat mag u misschien een beetje schroeien, broeder, maar u kunt beter hier geschroeid zijn dan ergens anders branden. U kunt maar beter in orde komen. Amen.

42 God houdt van de waarheid. En de waarheid zal u vrij maken. Als u de waarheid wilt weten. Christus is de Waarheid. De Heilige Geest leidt tot de Waarheid, de hele waarheid, als u de waarheid ontvangt...?... [De samenkomst aanbidt – Vert] Hij is hier nu, de Heilige Geest...?... kracht...?... Zijn Woord. En als de Heilige Geest in u is, voedt Hij Zich op het Woord van God en niet op de televisie en 'True Story' tijdschriften en liefdesromans. Daar gaat u, mensen, die zich Christenen noemt, in op. Waarom doen uw kinderen...?

43 Zie hier. In minder dan drie maanden wist elke teenager in het land, van vijf tot achttien jaar oud, wie David Crockett was. Iedereen op straat zong: "Davy Crockett." Het een of ander verzonnen onzin-verhaal; hij doodde een beer toen hij drie jaar oud was. Hoe krankzinnig! Maar de kinderen willen wasberevellen petten en al het andere dragen en geweren aan hun zij. O, een goedkoop verhaaltje en men is er gewoon overal vol van. Onzin!

44 En u, Christenen, met de boodschap van God, als de wereld dat kan overbrengen bij het publiek en een hoop onzin en dergelijke kan verkopen aan kinderen, hoeveel temeer behoorden de Christenen het programma van de Here Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest, de Opstanding en Eeuwig Leven en de komst van de Here bekend te maken. Er zijn honderden, duizenden kinderen vanavond in Amerika die u alles over Davy Crockett zouden kunnen vertellen, maar geen woord weten over Jezus Christus.

45 Wat is er aan de hand? Dat is waarom wij...?... thuis, stoppen hun hoofd voor de televisie in plaats van voor de Bijbel. Ik heb niets tegen televisie als het gebruikt wordt voor Gods programma, goed. Het was Gods wijze in het begin. Wie maakte de luchtgolven, enzovoort? Maar de duivel nam het over en bedierf het.

46 Hollywood kreeg er houvast op... alles waar zij houvast op krijgen, is verrot, omdat zij voor niets anders kunnen komen. Ik las in een misdaadtijdschrift hoe die zeer beroemde vrouwen daar buiten op straat van de prostitutie leven, die voor vijftig dollar per nacht met een man leven en zo, langs de hele kust en gaan daar op stap met vier of vijf mannen. En jullie meisjes, willen dat als voorbeeld nemen? Als de mannen daar, die verondersteld worden zulke filmsterren, enzovoort, te zijn, dat zij zoveel met vrouwen leven dat de natuurlijke levenswijze verandert, dat zij verdorven worden. En dan zeggen dat u dat als voorbeeld wilt nemen?

47 Kijk ginds naar Golgotha waar een man aan het kruis hing en stierf, het enige echte voorbeeld dat ooit in de wereld gesteld werd voor menselijke wezens om bij te leven; dat is de Man Christus Jezus. Amen. Juist. Dan noemen wij onszelf Christenen en laten onze zielen daarmee samenstemmen, met zoiets dergelijks. Geen wonder dat de wereld binnenstroomt. Geen wonder dat er iets gebeurt. Geen wonder dat u geen ziel-beroerende samenkomsten meer hebt, omdat de wereld binnenlekt. Grenslijn, halfwas, slap. O my, wat een toestand.

48 Nu, ondanks dat alles zal ik u laten zien dat er hoop is. Deze oude koning Joas hoorde dat de profeet ziek was en hij ging erheen om hem te bezoeken. En toen hij hem ging bezoeken, kwam hij niet oneerbiedig. Hij wilde komen met respect. Hij liep naar boven... Hij had genoeg van God over zich om te weten dat hij deze profeet moest bezoeken met eerbied. Dus liep hij naar boven en weende over hem en zei: "Mijn vader, mijn vader, de wagens van Israël en zijn ruiters." En toen hij...

49 Zie dat is de manier als u iets van God wilt hebben. Kom niet naar een samenkomst als deze om gekheid te maken. Kom niet om het een of ander soort verhaal van de ene plaats naar de andere te brengen. Als u dat doet, zult u nooit iets van God ontvangen. Lees de Bijbel niet om erover te twisten. Lees de Bijbel om hem te leven. Juist.

50 Dus toen hij erheen ging en hem zag, respecteerde hij hem. Hij zei: "Mijn vader, mijn vader, de wagens van Israël en zijn ruiters." Met andere woorden: "Mijn vader, u bent meer waard dan alle wagens van Israël en alle ruiters daarin." En hoe waar is dat. Ik zeg vanavond, hoewel Elisa beschouwd werd als een 'heilige roller', een fanaticus, door de moderne wereld, was zijn aanwezigheid in die natie toch meer waard dan alle paarden en wagens die zij hadden. En ik wil vanavond zeggen dat een goede, ouderwetse, Heilige Geest-tentsamenkomst meer is om ons te beschermen, dan al de atoombommen die wij zouden kunnen scheppen in een miljoen jaren. Dat is juist. Respect.

51 Hij ging niet zeggen: "Nu, hé, heilige roller, weet u wat mijn herder mij zojuist over u vertelde?" Hij deed dat niet. Hij ging erheen met eerbied en hij weende over hem. En omdat hij kwam en het met eerbied benaderde, had God respect voor hem.

52 God zei tegen Elisa: "Nu, sta op." En Elisa stond op en zij stonden net ongeveer op het punt om in hun teruggevallen toestand belegerd te worden door een ander land, de Syriërs. Zij kwamen om hen te pakken en Elisa wist dat. Maar omdat deze ene man zichzelf vernederde en vóór God kwam en zei: "O, mijn vader, hoe hebben wij u nodig", respecteerde God het. Hij respecteerde Elisa en God respecteerde hem. En als u Gods Bijbel zult eerbiedigen en Gods Heilige Geest, zal Hij u respecteren. Amen. Probeer het niet tegen te spreken of te zeggen dat het niet zo is. Geloof het alleen. Dat is alles.

53 Let nu op hem. Elisa zei: "Ga uw boog halen." En hij deed er een pijl in. Hij zei: "Open het venster tegen het Oosten." Het Oosten is de richting waaruit Jezus zal komen. En hij zei: "Nu, let op. Nu wil ik dat u de pijl op zijn plaats zet en zover als u kunt, terugtrekt." En hij deed het. Hij zei: "Schiet." En wat gebeurde er toen hij schoot? De pijl vloog weg. Hij zei: "Haal de pijl." En toen hij terugkwam zei hij: "Sla tegen de grond." Hij sloeg drie keer tegen de grond. En de profeet werd toornig op hem. Hij zei: "Waarom sloeg u hem niet vaker? Waarom deed u er niet iets anders mee, sloeg u hem niet meer keren?" Hij zei: "U sloeg hem drie keer, waardoor u slechts drie overwinningen zult hebben."

54 Dat is zo ongeveer hetzelfde wat vanavond is gebeurd in de Christelijke kerk. Wij hebben, zoals hij zei dat het was, de pijl van Gods bevrijding geslagen. God zond de pijl van bevrijding tot ons. De pijl van bevrijding is de Heilige Geest die gezonden is, geschoten uit de boog van Gods liefde. Juist. Toen de eeuwigheid tot eeuwigheid werd samengetrokken door het koord van liefde, schoot God de pijl van bevrijding in de gemeente op de dag van Pinksteren. Amen! En de gemeente werd in haar hand gegeven... Halleluja! Aan de gemeente werd de pijl van Gods bevrijding ter hand gesteld. Amen.

55 De Heilige Geest zal de gemeente bevrijden uit elke chaos waarin zij zou kunnen komen. Maar wat doet zij ermee? Men raapte de pijl op en zij sloegen drie keer. Dat was een teruggevallen koning. Zij sloegen met de pijl en zeiden: "Wel, wij zullen een kerk bouwen." Dat is in orde. "Wij zullen theologie leren." Dat is in orde. "Wij willen psychologie onderwijzen en een organisatie maken." Dat is ongeveer zover als u sloeg. Zij sloegen zo dat ze vele zegeningen tekort schoten.

56 En de gemeente vanavond... hoor mij! De gemeente slaat vanavond nog tekort. De gemeente heeft tekort geslagen betreffende de doop met de Heilige Geest. Zij sloeg tekort voor bevrijding van zonde. Zij sloeg tekort...

     O, u zegt: "Ik ga naar de kerk."

     Broeder, als u die doop met de Heilige Geest hebt, neemt het die oude drift uit u weg. Het laat u een jurk aantrekken en laat u zich gedragen als een dame. Het zal u doen ophouden met roken, drinken, liegen, stelen en alles. Broeder, als u de doop met de Heilige Geest hebt, scheidt het u af. Het bevrijdt u van de dingen van de wereld. Amen. Het doet u God liefhebben. Het doet u naar de kerk gaan. Het doet u Hem aanbidden. Het doet u uw buurman erover vertellen. Het laat u boven de zonde leven. Halleluja!

57 Maar de moderne kerk heeft tekort geslagen. O, zij hebben slechts geslagen dat ze zeggen: "Wij hebben een kerk. Wij hebben een goede leraar. Wij hebben theologie." Dat is ongeveer wat u erover weet. Elke belofte in het Boek is de mijne. Elk hoofdstuk, elk vers, elke regel. Halleluja! God zond de doop van de Heilige Geest en gaf hem in handen van de gemeente, de pijl van Gods bevrijding, om te bevrijden van ziekte, van zonde, van vermoeidheid, van moeite, van wereldsgezindheid, van al het overige. Maar wij hebben tekort geschoten. Amen.

58 Die eerste groep Joden deed dat niet; zij sloegen het voor alles wat God voor hen had. Zij hadden allerlei tekenen, wonderen, mirakelen, verscheidene gaven van de Heilige Geest, alles. Zij hadden het. Maar wij schieten eraan tekort.

59 De doop van de Heilige Geest is in de laatste dagen gekomen tot de heidenen in de westerse landen. En God schoot de pijl van bevrijding naar ons en wij hebben hem net lang genoeg geslagen om onszelf te maken: "O, ik ben van de Assembly. Halleluja!" "Ik behoor tot de Church of God. Glorie voor God. Halleluja." Dat doet u totaal geen goed.

60 Nu, broeder, God zei niet dat u met een organisatie moest slaan. Het wordt aan iedere persoon gegeven om mee te slaan tegen de krachten van de duivel, of het ziekte, zonde, vuiligheid, terugvallen, koppigheid, o my, of wereldsgezindheid is. Amen.

61 Maar wij slaan tekort. O, we gaan naar de kerk en wij sluiten ons aan bij de kerk en wij denken dat het in orde is. Dat is niet in orde. Broeder, schiet niet tekort aan iets van Gods zegeningen. De Bijbel zegt: "Jezus Christus is Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer." Sla het! Amen. Wees niet bang, God zei het. "Ik ben de Here die u geneest." Sla het! God zei het. Het is de pijl van bevrijding. Hij is vanavond in de gemeente gebracht.

62 Wij spreken over een historische God. Dat is er vanavond aan de hand. De gemeente is onderwezen dat het een historische zaak is en het geen betrekking heeft op de tegenwoordige tijd. Wat voor goed doet een God van Elia als Hij vanavond niet dezelfde God is? Wat voor goed doet een God van Mozes, die de Hebreeuwse kinderen uit Egypte bevrijdde, wat voor goed doet die God in de geschiedenis als Hij vanavond niet Dezelfde is? Wat voor goed doet een God die wandelde langs de oevers van Galilea, destijds, die de ogen van de blinden opende, de doven en stommen deed horen en spreken, de zieken genas, de melaatsen reinigde, doden opwekte; als Hij niet Dezelfde God vanavond is, wat voor goed doet dat? Halleluja! Amen. Wat voor goed doet Hij?

63 Wat voor goed doet het om uw jongens een opvoeding te geven van de een of andere grote... om ze al de geschiedenis, alle theologie te laten leren, hun de Bijbel te onderwijzen? Als u zich dan omkeert en diezelfde groep mannen vertelt dat de dagen der wonderen voorbij zijn en dergelijke, wat voor goed doet het dan de geschiedenis te kennen? Wat voor goed doet het om aan uw vogel orthodox voer te geven, het beste wat u hem kunt geven, en hem dan op te sluiten in een kooi en hem er niet uit te laten?

64 Evenzo is het vandaag met al onze scholing, met al onze theologie, met al onze kerk-denominaties en zo, wij leggen de mensen vast door hun te vertellen dat de dagen der wonderen voorbij zijn. "Er is niet zoiets vandaag. Ze kunnen niet genezen worden. Er is niet zoiets als de doop van de Heilige Geest." "Al dit spul", zeggen zij, "is onzin."

65 Wat voor goed deed het om hun de Bijbel te prediken als u hen opgesloten gaat houden en zegt dat God ons vele jaren geleden verliet? Als Hij nu niet dezelfde God is in bevrijding als daar in het verleden... als nu, zoals Hij toen was, is Hij niets voor ons waard. Hij is een dode leraar, dan is Hij een historische zaak.

66 Nu, hoe krijgt u een man warm bij een geschilderd vuur? De man zou dood vriezen. U kunt zeggen: "Wel, broeder, kijk eens naar dit mooie brandende vuur. Het brandde tweeduizend jaar geleden." Wat voor goed zal het aan deze man doen die hier staat te bevriezen? Als Jezus Christus uit de dood opstond en zei: "Ik zal altijd met u zijn tot aan het einde der wereld." Wat voor goed doet het om hem te onderwijzen in het een of ander historisch boek als u niet kunt bewijzen dat Hij Dezelfde vandaag is? Amen. Als Hij vanavond niet Dezelfde is in alles wat Hij in het verleden was, is Hij geen God. Amen.

67 De pijl van bevrijding werd aan de gemeente gegeven, maar wereldsgezindheid, ongeloof, bijgeloof en al het overige is binnengekropen. Het bracht wereldsgezindheid in de gemeente. Het bracht twisten in de gemeente, redeneringen, verschillende denominationele bolwerken. De een zegt: "Ik ben van deze weg. Ik ben van die weg. Ik ben van Paulus. Ik ben van..." O my! Dát is er aan de hand.

68 Maar broeder, tòch is de pijl van bevrijding met genade gevuld vanavond, gegeven aan de gemeente. Wat wij moeten doen, is hem opnemen en slaan voor de heerlijkheid van God. Dat is juist. En elke Goddelijke zegening die God beloofde is van u, door geloof, als u het zult aanvaarden. Gelooft u het? Ik geloof het, in het licht van Gods Woord, dat God hier beloofde dat Hij een zeker iets zou doen.

69 En Hij ontmoette Mozes daarboven op de berg. En Mozes had met al zijn leer geprobeerd, met alles wat hij wist over de Bijbel, alles wat zijn moeder hem had geleerd, met al wat de leraars hem onderwezen hadden. Hij probeerde heen te gaan en het in zichzelf te doen en hij faalde. Maar toen op een keer de Engel van God neerkwam en God sprak in de kracht van de Heilige Geest, werd Gods Woord werkelijk. Toen de Heilige Geest het aan Mozes openbaarde, was hij een ander mens.

70 Ik zal u vanavond vertellen, mijn broeder en zuster, u zou misschien gedacht hebben dat dit fanatisme of zoiets is, maar als u eenmaal met God uittrekt en Zijn belofte neemt en u daarnaar uitstrekt en zegt: "Nu, Here, ik geloof erin...?..." Let dan op wat er plaats vindt. U zult een ander persoon zijn. In het licht van Gods Woord mag u leven en geloven en de Here Jezus dienen.

     Laten wij bidden.

71 Onze Hemelse Vader, dit is de avond, dit is de tijd dat mensen moeten jagen naar het Koninkrijk. Dit kan misschien de laatste keer zijn dat mannen of vrouwen hier het ooit zullen horen. Dit kan misschien de laatste gelegenheid zijn. De dood kan hen misschien vóór morgen wegnemen. Dit kan misschien de laatste keer zijn dat sommige mensen ooit onder een tentsamenkomst zitten. O, God des Hemels, wilt U spreken, Here? O, moge de Heilige Geest deze weinige gebroken woorden nemen en in hun harten doen zinken. Flits dan met de Heilige Geest over hen, zodat zij tot leven zullen komen en er opnieuw leven kome in elk hart. Sta het vanavond toe, Here. Verkrijg heerlijkheid uit de dienst en red zondaars, roep teruggevallenen naar huis terug en genees de zieken. Wij vragen het in Christus' Naam.

72 En met onze hoofden gebogen, ga ik u vragen of er hier vanavond een man of vrouw is die schuldig is aan zonde? Het maakt mij niet uit hoe lang u tot een kerk behoord hebt, of u het ooit was of niet was, u bent schuldig en u hebt genoeg werkelijke eerbied voor God. Terwijl ieder zijn hoofd gebogen heeft, zijn ogen gesloten, zou u uw hand naar God willen opheffen en zeggen: "God, door mijn hand op te steken, geef ik toe dat ik schuldig ben. Ik wil vergeving." Wilt u het doen?

73 God zegene u. God zegene u, u, u, u, u. Ja. My, my, velen. Daarginds. En God zegene u, jongeman. God zegene u, jong persoon. God zegene u, jongedame. God zegene u, zuster. God zegene u, dame. Dat is wonderbaar. Dat is wonderbaar.

74 De Heilige Geest is hier, sprekend, de heerlijke zegeningen van God neerbrengend. Iemand aan de buitenkant, God zegene u, jongedame. Ik zie uw hand. God zegene u, meneer. Ik zie de uwe. Dat is juist. Verder nog? Ergens anders? God zegene u, daar achter in de hoek. Dat is wonderbaar.

75 Iemand anders? ("Broeder Branham, ik weet één ding, wij moeten de feiten onder de ogen zien, wij moeten dit weten.") Het mag misschien een beetje ruw zijn en ruw gehanteerd, maar broeder, wij leven in het laatste uur. Wij moeten hier ophouden met het Evangelie te hanteren met glacé-handschoenen aan. ("Maak mij een kleintje om mij bij de kerk aan te sluiten.") Jezus zei: "Tenzij een mens wederomgeboren wordt, kan hij zelfs het Koninkrijk van God niet zien." Een wederomgeboren persoon is Gods geheiligd kind.

     Als u vanavond niet in die toestand bent, zou u dan eerlijk genoeg met God willen zijn om uw hand op te steken, iemand die het niet gedaan heeft? Er zijn er twintig of meer die hun handen opsteken. Wil iemand anders die z'n hand nog niet heeft opgestoken...? God zegene u, meneer. God zegene u, jongeman. God zegene u, daar achter, broeder. Ja meneer. Dat is fijn. God zegene u, daarginds, kleine dame. Ik zie u, en God zeker. Ik weet het. Hij kent zelfs elke mus.

76 U zegt: "Broeder Branham, ik ben schuldig aan de zonde waar u vanavond tegen gepredikt hebt. Ik ben schuldig aan het thuis blijven van mijn kerk en te kijken naar de televisie. Ik ben schuldig aan het lezen van smerige lustopwekkende tijdschriften. Ik ben schuldig aan het kijken naar vulgaire plaatjes. Ik ben schuldig aan het kijken naar vrouwen op straat die onzedelijk gekleed zijn. Ik ben schuldig aan al deze dingen, terwijl ik mijn hoofd had moeten afwenden en een Christen-heer of -dame had moeten zijn." Bent u schuldig? Antwoord dan voor God door uw hand op te steken en te zeggen: "Ik ben schuldig."

77 God zegene u. God zegene u. God zegene u. Dat zijn eerlijke harten. Dat zijn eerlijke harten. Zeker. God zal dat eren. Tien of vijftien handen meer gingen omhoog. Jazeker. Schuldig. Ik ga bidden en God vragen, en bidt u ook en vraagt God, dat Hij elk beetje van de schuld vanavond zal wegnemen.

78 Onze Hemelse Vader, o God, dierbare Here, ik heb geprobeerd om het vanavond met mijn hele hart naar voren te brengen. Ik zie de zinkende zanden. Ik zie Satan hier die val zetten voor deze lieflijke mensen. O God, wilt U hoe dan ook liefde in hun harten brengen om hun te laten weten dat ik hen liefheb. Ik probeer met mijn hele hart hun te vertellen wat de waarheid is en wat juist is.

79 Velen, ja, dozijnen hebben vanavond hun hand opgestoken, dat zij schuldig waren. Almachtige God, zou U een berouwvolle ziel afwijzen? Nee. "Hij die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." Ik bid vanavond, God, dat verlossing door elk van deze harten zal stromen en dat zij gezond gemaakt zullen worden en van deze tabernakel of tent weggaan vanavond om zich nooit meer aan deze dingen over te geven.

     Als de heidenen zichzelf op straat halfnaakt presenteren, moge dan die Christen-heer door de Heilige Geest zijn hoofd afwenden. Als die televisie begint met allerlei lage, dwaze onzin rommel, van zondaars die op zekere dag naar de hel zullen gaan tenzij zij zich bekeren, als dat oprukt om de Christenen van God te beïnvloeden, onder druk te zetten, moge de Heilige Geest dan spreken tot hun hart en zeggen: "Denk aan die avond in de tent toen Ik u daarvoor veroordeelde en u uw hand opstak." En mogen zij nooit meer schuldig zijn. Sta het toe, God.

80 Nu, opdat de mensen zouden weten dat U nog levend bent, opdat de mensen zouden mogen weten dat wij niet slechts spreken om te spreken, dat wij niet proberen iets in te voeren waar wij niets over weten...

     Ik dank U, Hemelse Vader, dat ik door genade U ken in de kracht van Uw opstanding. Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven, Here. Ik schaam mij ervoor. Er waren vele plaatsen waar ik naartoe had moeten gaan en plaatsen waar ik niet naartoe had moeten gaan. Ik ben anders gegaan en heb anders gedaan en ik heb er spijt van, God. En ik heb berouw met mijn hele hart en vraag dat U mij wilt zenden, Here, naar de vier hoeken van de aarde. En laat mij, terwijl ik in leven ben en ik nog sterk ben, laat mij uitgaan om het Evangelie te prediken zoals nooit tevoren. O God, ik vernieuw mijn geloften met U hier vóór deze mensen. O, ik bid dat in Christus' Naam, dat U mij zult zalven, Here, met de Heilige Geest, dat U mij tekenen en wonderen zult laten zien en mijn lichaam versterken. O, vernieuw de visioenen, Here.

81 Zegen deze Life Tabernakel die deze samenkomst ondersteunt, en de Baptisten en de Methodisten, de Presbyterianen en wat dan ook, die hier vanavond vergaderd zijn. Mogen hun kerken in brand staan en de ouderwetse Heilige-Geest-opwekking hier in Shreveport inslaan. Moge de pijl van Gods bevrijding vallen op deze groep vanavond, zodat het absoluut heel Shreveport en haar omgeving zal omwentelen met een ouderwetse Heilige Geest opwekking. Sta het toe, Here.

82 Zegen onze dappere broeder, die hier morgenavond zal staan om deze samenkomst verder te beëindigen. O, Vader, zend de Heilige Geest om een levende beweging te maken vanavond, dat U levend bent en voor eeuwig leeft. In Christus' Naam vraag ik dit. Amen. Halleluja.

Wij vinden veel mensen die niet kunnen begrijpen
Waarom wij zo gelukkig en vrij zijn;
Ik ben de Jordaan overgestoken naar het schone land Kanaän
En dit is als de hemel voor mij.

O, dit is als de hemel voor mij (voor mij)
O, dit is als de hemel voor mij;
Ik ben de Jordaan overgestoken naar Kanaäns schone land
En dit is als de hemel voor mij.

O, als wij gelukkig zijn, zingen en juichen wij,
Sommigen begrijpen het niet, dat zie ik;
Maar wij zijn vervuld met de Geest, er is geen twijfel aan.
O, dat is er aan de hand met mij,

O, dat is er aan de hand met mij (Prijs de Here)
O, dat is er aan de hand met mij.
Ik ben vervuld met de Geest, er is geen twijfel aan
En dat is er met mij aan de hand.

83 Allemaal. [De samenkomst aanbidt – Vert] Terwijl wij het zingen, denkt eraan iemand om u heen de hand te schudden, Methodisten en Baptisten... Weet u, deze ouderwetse godsdienst zal maken dat een zijden jurk en een katoentje hun armen om elkaar heenslaan en elkaar "zuster" noemen. Het zal maken dat een smoking en een overall elkaar "broeder" noemen.

O, dat is er met mij aan de hand; (Keert u om en schudt iemand de hand)
O, dat is er met mij aan de hand;
Ik ben vervuld met de Geest, er is geen twijfel aan
En dat is wat er met mij aan de hand is.

84 Halleluja. Ik voel ervoor om een lied te zingen. Is dat goed? In orde.

Het is de ouderwetse Heilige Geest
En de duivel zou er niet nabij willen komen.
Dat is de reden waarom mensen Hem vrezen,
Maar Hij is goed genoeg voor mij.

Het is de ouderwetse godsdienst,
Het is de ouderwetse godsdienst,
Het is de ouderwetse godsdienst,
Die is goed genoeg voor mij.

Hij zal genoeg zijn als ik sterf,
Hij zal u laten stoppen met liegen,
Hij zal de duivel laten vluchten;
En Hij is goed genoeg voor mij.

Geef mij deze ouderwetse godsdienst,
Geef mij deze ouderwetse godsdienst,
Geef mij deze ouderwetse godsdienst,
Hij is goed genoeg voor mij.

Hij is zo goed, ik wil geen andere,
Want Hij laat mij mijn broeder liefhebben.
Hij brengt dingen onder de bedekking vandaan,
En Hij is goed genoeg voor mij,

O, geef mij deze ouderwetse godsdienst,
Geef mij deze ouderwetse godsdienst,
Geef mij deze ouderwetse godsdienst,
Hij is goed genoeg voor mij (of wij kunnen het zingen zoals:)

Hij was goed voor Paulus en Silas,
Hij was goed voor Paulus en Silas,
Hij was goed voor Paulus en Silas
En Hij is goed genoeg voor mij.

Het is de ouderwetse godsdienst,
'k Heb die ouderwetse godsdienst,
'k Heb die ouderwetse godsdienst,
Hij is goed genoeg voor mij.

     Amen. Allen die deze ouderwetse godsdienst hebben... Nu, laten wij onze handen opheffen en zeggen:

'k Heb die ouderwetse godsdienst,
'k Heb die ouderwetse godsdienst,
'k Heb die ouderwetse godsdienst,
Hij is goed genoeg voor mij.

85 Amen. Een paar minuten geleden zaten hier zondaars die hun handen ophieven, zingend: "Ik heb de ouderwetse godsdienst." Amen. Zeker, Hij doet de duivel op de vlucht slaan. Dat is wat Hij doet. Hij doet u iedereen liefhebben. Hij maakt dat u de Here liefhebt. Hij maakt dat u uw vijand liefhebt. Hij maakt dat u iedereen liefhebt, en Hij is goed genoeg voor mij. Hij was goed voor Paulus en Silas. Hij was goed voor de Hebreeuwse jongelingen. Hij was goed voor pa en ma, goed genoeg voor mij. Zo is het.

     "Het Oude Schip van Sion", kent u dat lied? Kent u het? Laten wij het zingen.

Het is het oude Schip van Sion,
Het is het oude Schip van Sion,
Het is het oude Schip van Sion,
Kom aan boord, kom aan boord.

Het heeft mijn oude vader doen landen,
Het heeft mijn oude vader doen landen,
Het heeft mijn oude vader doen landen,
Kom aan boord, kom aan boord.

86 O, ik houd van die ouderwetse liederen. Ik ben gewoon ouderwets. Ik ben opgevoed met maïsbrood en bruine bonen en was gewoon om de ketel leeg te likken en mamma maakte een taart van...?... Weet u, en de suikerglazuur af te likken. En, weet u, wij kinderen kregen het dan in ons haar en aan onze wenkbrauwen en al het andere, maar weet u wat ik vanavond denk? De Christenen hebben een goed oud 'ketellikken' nodig. Krijg het in uw wenkbrauwen en helemaal over u. Amen. Dat is juist. Ik voel mij godsdienstig. Ja, werkelijk. Ik voel mij gewoon goed in mijn hart om vergaderd te zijn met zo'n groep mensen, bestemd voor de hemel, gaande naar de Heerlijkheid. Goed.

87 Hoevelen hier zijn ziek en aangevochten? Laat ons uw opgeheven hand zien, als u kunt. Steekt uw handen omhoog, u die wilt dat God u geneest. Wonderbaar. Goed. Nu, als deze goede ouderwetse verlossing van God tot ons gebracht wordt door de doop met de Heilige Geest... In die doop van de Heilige Geest, de Heilige Geest is niemand anders dan de Geest van de Here Jezus Christus, die neerkwam op de dag van Pinksteren, om bij ons te wonen en in ons, tot het einde van de wereld. En als Hij nog dezelfde Heilige Geest is die viel op Pinksteren, en Hij vanavond nog dezelfde kracht heeft die Hij had op Pinksteren... Wij moeten niet denken dat onze God zwak werd in tweeduizend jaren als Hij met ons zal leven tot in eeuwigheid.

88 [Leeg gedeelte op de band – Vert] ...als de Messias komt, zal Hij ons al dergelijke dingen vertellen. Zie? Dat zal het teken zijn van de Messias. "Maar wie bent U?"

     Hij zei: "Ik ben het."

     Nu, als Hij Jezus was op die wijze gisteren, moet Hij Jezus zijn op die wijze vandaag, als Hij Dezelfde is.

     Nu, het enige wat anders is, is dat Hij geen stoffelijk lichaam heeft. Zijn lichaam zit boven op de troon van God. Dat is niet Jezus' troon waar Hij op zit vanavond. De Bijbel zegt: "Hij is gezeten op de troon van Zijn Vader." Klopt dat? "Hij die overwint zal met Mij zitten op Mijn troon, zoals Ik overwonnen heb en zit op Mijns Vaders troon." Nu is Zijn troon op de aarde. Hij moet hier zijn bij mensen.

89 Nu, zie, u zult nooit een engel zijn, dat weet u. U zult nooit een engel zijn. U zult nooit oud worden, u zult nooit gerimpeld zijn, u zult nooit ziek zijn, u zult nooit een zorg hebben. En u zult nooit een engel zijn. U zult een menselijk wezen zijn – alleen onsterfelijk. U zult een verheerlijkt lichaam hebben zoals Zijn lichaam. U zult zowel eten als drinken en leven en liefhebben en verenigd zijn voor immer en immer. Geen spoken, die rondvliegen in de lucht. Nimmer. De Bijbel leer dat niet... God maakte engelen. Ja. Maar hij maakte u nooit een engel. Hij maakte u om een mens te zijn. En Jezus kwam neer... God kwam neer, werd vlees gemaakt, werd een Mens om hier met Zijn volk op de aarde te wonen. En op zekere dag komt Hij terug in dat stoffelijke, verheerlijkte lichaam.

90 Nog één gedachte voordat wij de gebedsrij roepen. Ik wil u iets vragen. Wat denkt u van de Hebreeërs daar in Egypte? Ik wil dat u diep nadenkt. Wat was er aan de hand met de Hebreeërs daar in Egypte? Iedere keer dat zij werden geslagen en striemen op hun rug hadden, geslagen door de vijand, gespuwd in het gezicht, geschopt, en wat ze ook maar deden... Als ze de straat afkwamen, dan keken zij in die kist, die kleine rode kist daar, die het lichaam van Jozef, de profeet, bevatte; en zij wisten door dat teken dat zij op zekere dag eruit zouden trekken. Zij zouden er op zekere dag uittrekken. Dat was het teken dat God hun gaf.

91 Jozef zei: "De Here zal tot jullie komen en Hij zal jullie bezoeken, maar laat mijn beenderen hier niet achter. Maar op die dag, als jullie uittrekken, neemt mijn beenderen met jullie mee." Elke keer kon een Hebreeër, ongeacht in welke moeite hij was, naar die beenderen kijken en gedenken dat er een belofte was, dat hij op zekere dag naar het beloofde land zou gaan.

92 En vanavond denk ik aan Zijn heerlijkheid. Nadat wij... en wij hebben een open graf hier. Wij gaan uit naar de kerkhoven; as tot as, stof tot stof, van onze geliefden. Wij besprenkelen de kluiten. Ik heb het gedaan bij mijn vrouw, baby, vader, broer. Ik weet wat het betekent en ik kan met u meeleven, wanneer zij besprenkelen, as tot as en stof tot stof. Mijn hart voelt mee. Maar dan kan ik op Paasmorgen opnieuw een bloem pakken en hem daar plaatsen, in dat graf kijken en weten dat zij daar ergens in de tegenwoordigheid van God zijn. "Hij die Mijn Woord hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nooit in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven."

93 Ik denk daaraan. En dan denk ik: "O, Hope, mijn vrouw, is heengegaan. O, Sharon, mijn lieve baby, is heengegaan. Pappa, Edward, Charles, mijn broer, jullie zijn heengegaan." Terwijl ik dan aan het graf sta, daar neerkijk en hun namen daar geschreven zie, hun foto die daar ligt en een kleine bloem, dan denk ik: "In de tegenwoordigheid van God..." Maar ik denk: "Ik zou jullie vandaag niet kunnen zien omdat jullie in een ander lichaam zijn, een hemels lichaam. Ik zou niet in staat zijn om jullie daar te zien." Maar iedere keer als zij uitroepen: "Here, hoe lang?", de zielen onder het altaar; kijken zij, daarginds, terwijl zij daar onder het altaar zitten, zittend daar bij de troon en daar zit het stoffelijk lichaam. Amen. Als wij een leeg graf zien, wat Jezus heeft beloofd, dat zij weer uit het graf zouden opkomen...?...

94 Elk Woord van God is een teken. Weet u dat? Waar God is, daar zijn tekenen. Tekenen... "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven", zegt de Bijbel. Zo is het. Tekenen overal. Er zijn overal tekenen, wij hoeven ze niet te zoeken, maar God geeft ze. Dat is Zijn genade. Hij geeft ze. Wij gaan ze zoeken en dan... dat is verkeerd. Maar wanneer Hij ze geeft door Zijn genade, is dat wonderbaar.

95 En er is een teken hier dat wij op zekere dag van hier zullen heengaan. Wij zullen uit dat graf weer omhoog gaan, omdat er een leeg graf is in Jeruzalem. Amen. En dan daarboven, als wij willen, komt U terug en bezoekt met ons... Er is een teken dat zij op zekere dag vlees gemaakt zullen worden, alhoewel hun lichaam daar ligt, de huidwormen hebben het opgegeten, maar toch is er een stoffelijk lichaam dat eenmaal zal opstaan uit de dood. Op zekere dag komen zij weer naar de aarde terug. O, ik wil met hen zijn. Amen.

     Job zei: "Hoewel de huidwormen dit lichaam vernietigen, toch zal ik in mijn vlees God aanschouwen, Die ik zal zien voor mijzelf, mijn ogen zullen Hem zien en geen ander." Dat is juist. Hij wist dat Hij tevoorschijn zou komen, omdat God het had beloofd.

96 En wij hebben een teken vanavond. Een zendeling doorkruiste eens het land. En hij zei dat er een ongelovige als gids bij hem was. Hij zei: "Jullie knapen komen hier allen praten over iets wat je niet kunt zien. Het is allemaal onzin." Hij zei: "Er is niet zoiets. Als ik u was, zou ik me maar eens bezinnen en naar huis gaan." De zendeling zei geen woord.

     Die avond maakten zij hun kamp. De volgende morgen toen zij opstonden, vertoonde de zon zich boven de woestijnheuvel en de man die de ongelovige was, ging naar buiten en zei: "O, wat een morgen." Hij zei: "Zeg, er waren hier gisteravond jakhalzen in de buurt."

     Hij zei: "Hoe weet je dat er jakhalzen waren?"

     Hij zei: "Ik zie de tekenen waar zij waren."

     Hij zei: "Ik zie geen jakhals."

     Hij zei: "Er waren hier rondom toch sporen. Ik weet dat ze hier waren."

     Hij keek omhoog naar de zon en zei: "Halleluja! God leeft nog. Ik zie de tekenen en Hij is nog op de troon." Amen.

     En vanavond, als Jezus hier komt om de zondaars te redden en Zijn Woord uit te brengen en Zijn tekenen en wonderen te laten zien, juichen wij onze lofprijzingen tot God. Onze Christus leeft vanavond. Amen.

     Laten wij bidden.

97 Hemelse Vader, nu is de grote strategische tijd nabij. De tijd is op handen dat... Ik heb tot U getuigd met mijn hele hart. Ik heb met mijn hele hart geprobeerd te vermanen en het Koninkrijk van God te verhogen en het oordeel de mensen voor te houden. En zij hebben berouw, Here. Velen hebben hun handen opgestoken met eerlijke belijdenissen, dat zij zich schamen over hun zondig leven. God, ik geloof niet dat iemand zijn hand opstak die U niet vergaf. En nu om hun te laten zien dat U hier bent, niet dat U het ooit zou moeten doen, maar moge U hier binnen verschijnen vanavond op zo'n lichamelijke wijze, dat zij zullen zien en gelukkig zijn, dat zij hun handen tot een God opstaken die leeft. En als wij in deze geweldig gespannen tijd leven en in de kranten kijken, zien wij het grote Armageddon opkomen. Wij zien de tanks, de atoombommen. Wij zien dat het einde van de heidenen nabij is. Wij zien de wereld er rijp voor. Wij zien zonde aan alle kanten. Het is nu tijd. Het is op handen.

98 God, wij zijn zo blij dat wij een levende God hebben. Wij hebben Iemand die ons beloofd heeft hier met ons te zijn en Die Zich zichtbaar vertoont onder ons. En wij danken U ervoor. Wilt U Uw nederige dienstknecht door Uw voorbestemde gave, U vanavond laten vertegenwoordigen voor Uw volk, bid ik, terwijl ik mijzelf voor U verneder. In de Naam van Jezus, Uw Zoon. Amen.

99 Op de een of andere wijze voel ik mij zo goed vanavond vanwege de heerlijkheid van God die hier is. Ik wilde het hiervoor zo graag zien doorbreken. Goed. Waren het gebedskaarten met een 'R' gisteravond? Hadden zij een 'R'? Ik geloof zij een 'R' hadden. Goed. Ik geloof dat wij er gisteravond de laatste van riepen. Laten wij er dan vanavond de eerste van roepen. In orde.

     Iemand... Nu, als u hier niet bent, we zullen het eerst bezien, zij zijn misschien vanavond niet teruggekomen. Heeft iemand R, nummer 1? Kijk naar uw gebedskaart. Ja. Dat is dan goed. In orde. Kom hier naartoe, dame. R, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7, nummer 8, 9, 10, 11, 12. Er zijn ongeveer een dozijn handen die vanavond werden opgeheven voor de eerste serie.

     Soms doe ik dat, roep... Hoevelen er die avond werden gered, zo velen roep ik er naar het podium. Zovelen er gered werden, probeer ik te nemen, als ik kan. Ik vraag God om mij genade te geven. U zegt: "Nu, wat..." Ik wil dat gewoon. Ik heb zekere dingen van God. Ik zeg: "Nu Here, als U er vijftig wilt redden vanavond, zal ik er vijftig roepen. En u zult mij kracht geven voor vijftig. En als U er zoveel wilt redden, wel, geeft U mij kracht voor zovelen." Gewoonlijk noem ik het en ik schat dat ongeveer twaalf handen, die opgestoken worden...?... om het positief te maken. Ik wil verder gaan. Laten wij zien, wat werd het laatste genoemd? 13, 14 en 15. Laten R, nummer 12, 13, 14 en 15 komen. Dat zal het een rond getal maken en misschien... Misschien heb ik iemand buiten gezien. Wees er zeker van dat ik eerlijk was met de Here. Nu, hebt u Hem niet lief? Is Hij niet wonderbaar?

100 Nu luistert, vrienden, terwijl de ordebewaarders daar beneden zijn... alstublieft broeders, als u wilt, gaat en stelt de mensen op in een rij, zodat zij op hun nummer zullen komen. Nu, terwijl zij dat doen, hoevelen hebben er geen gebedskaart en willen dat Jezus hen geneest? Laat ons uw handen zien. God zegene u, God zegene u, aardige jongen. God zegene je. Overal helemaal in het rond. Dat is goed.

101 Nu, u hoeft geen gebedskaart te hebben. U hoeft alleen maar geloof te hebben. Is dat juist? U moet geloof hebben. Dat is alles. God zei nooit: "Een ieder die een gebedskaart heeft..." Hij zei: "Een ieder die geloof heeft, die gelooft." Klopt dat? Een gebedskaart heeft er niets mee te maken. Een gebedskaart is alleen maar om voor de zieken te bidden. Nu, hoevelen geloven dat gaven en roepingen onberouwelijk zijn? De Bijbel zegt het. God heeft ze in de gemeente geplaatst. God!

102 Nu, luistert, kleine kinderen, laat mij u hier nu een kleine waarschuwing geven, Shreveport. Weest heel voorzichtig in de komende dagen. Nu, alles wat juicht en God prijst is niet uit God. Kaïn deed hetzelfde. Maar dat past in de Schrift. Zie? Zij komen uit Gods Woord. Zie? Nu, weest op uw hoede. Bedenkt dat als God een opwekking zendt, de hel er ook een zendt.

     Toen Mozes en Aäron heengingen om de Egyptenaren te verslaan, stonden daar ook Jannes en Jambres. Zij stonden daar en zeiden: "O, wij zullen Mozes gewoon nadoen." Bedenk, zij konden ziekten brengen, maar geen ziekten genezen. Er is niemand die kan genezen behalve God. God is de enige Genezer. Zo is het. God is de enige Genezer. Nu, en de vruchten ervan bewijzen wat het is. Zie? "Aan hun vruchten zult u hen kennen." Is dat niet juist?

103 Nu, ik wil dat u de Here Jezus liefhebt en... o, met uw hele hart. Goed? Nu, ik vertel u nu wat, ik wil slechts dat u een paar minuten wacht. Ik... misschien, ik geloof dat als ik gewoon bid voor deze mensen, terwijl zij doorlopen, het in orde zal zijn. Ik geloof het.

     Laat nu de dame komen. Blijf hier even een ogenblik staan. Nu, slechts een ogenblik. Nu, dame, om u nu te laten weten dat de zalving van de Heilige Geest hier is... Ik wil dat u gelooft. Wilt u het? Is dit uw eerste keer dat u ooit in een van mijn samenkomsten was? Nee. U bent eerder in een samenkomst geweest. Maar ik ken u niet, is het wel? Ik ken u niet. Maar als u God zult geloven, zal die vrouwenkwaal die u hebt, u verlaten. Gelooft u het? God zegene haar en geneze haar, bid ik. Amen.

104 Dame, ik ken u niet, God wel. Maar die doodsschaduw van de kanker, God kan u genezen, als u het gelooft. Gelooft u het? Ga dan naar huis.

     Wat als ik u, dame, zonder zelfs voor u te bidden, zou vertellen dat God daar in de stoel bij u was? Zou u het accepteren? Ga dan heen en geloof het, en u kunt genezen zijn in Jezus' Naam. Ga, prijs de Here.

     Gelooft u het, dame, met uw hele hart? Ga dan en geef...?... Laten wij zeggen: "Prijs de Here." [De samenkomst zegt: "Prijs de Here" – Vert]

     Gelooft u, dame, met heel uw hart? Gelooft u dat God u gezond zal maken en die suikerziekte van u wegnemen? Gelooft u dat Hij het zal doen? Gelooft u dat Hij het uit u weg zal nemen? Wel, in orde. Amen.

     Prijst de Here. Gelooft u allen? Hebt alleen geloof. De Bijbel zegt: "Als u kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk."

105 Hoe maakt u het, dame? Ik ken u niet, is het wel? Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht ben, Gods dienstknecht? Gelooft u dat wij, die vreemden voor elkaar zijn, denkt u dat God aan mij zou kunnen openbaren wat uw kwaal is? Gelooft u dat Hij het zou kunnen? Ja? Zou u het willen accepteren als van God komend? Zou u willen geloven dat het van God komt? Goed. Zal de rest van u het geloven?

     Iemand zei... Laten wij het geval nemen van onze Here Jezus, eventjes maar. Laten wij het geval nemen van onze Here Jezus. Hier zat Hij aan een bron en er kwam een vrouw. U bent hetzelfde geval vanavond. Zie? Niet dat... misschien dezelfde zaak. Ik ben dat in de verste verte niet. Ik ben slechts een dienstknecht van de Here Jezus. En ik zeg niet dat u een vrouw van lichte zeden bent zoals die vrouw, maar het is weer een man en een vrouw. En Christus zei dat Hij met ons zou zijn tot aan het einde der wereld. Als Hij dat dan is, zal het een teken zijn voor de mensen dat zij zich geen zorgen behoeven te maken. Dezelfde Christus die deze uitspraak deed, is hier. Is dat juist? Zult u het geloven, gehoor? [Het gehoor zegt: "Amen" – Vert]

106 Als de Here mij iets zou willen openbaren over deze vrouw hier, misschien meer dan wat haar moeite is, zou u het dan accepteren, geloven met uw hele hart?

     Kijk dan naar mij, wilt u, zuster. Nu, dit is een gave. Het is slechts een gave van God. Ik heb geen wijze om u te kennen, weet niets over u. Maar kijkt u slechts een ogenblik naar mij en laten wij geloven terwijl ik met u spreek. Zie? Fijn. Nu... Jazeker. U bent in een stervende toestand. Dat is juist. Omdat u kanker hebt, niet alleen kanker maar kankers. U hebt er twee en zij zijn beiden aan uw borst. Dat is juist. U bent buitengewoon zenuwachtig, is het niet? En u komt niet uit Shreveport. Zeker niet. U komt uit Arkansas. Dat is juist. Uw naam is Rosalee. Is dat niet juist? Nu, ga terug naar Arkansas en geloof in de Here Jezus Christus, en wees gezond. Amen.

107 Wat is het? Overgave aan de Heilige Geest. Laten wij onszelf aan Hem overgeven vanavond. O, Hij is hier. O, God, met heel ons hart geven wij ons over. Geef het over aan Hem, Here, in Christus' Naam. Amen. Nu, visioenen zijn het die mij zwak maken, zeker. Visioenen genezen niet. Visioenen betuigen alleen God (amen) en Zijn goedheid.

108 Gelooft u dat God u geneest van uw galblaaskwaal, u, dame, die daar zit? Gelooft u dat Hij u gezond zal maken? Als u het gelooft met uw gehele hart, kunt u hebben waar u om vraagt. Als u het gelooft. Amen. Zie. Ik betwijfel of de dame... Hebt u een gebedskaart, dame? Geen gebedskaart? Hebt u een gebedskaart? U hebt geen gebedskaart, is het wel? Ja. U hebt een gebedskaart. Goed. Wel, dan zult u hem nu niet meer nodig hebben. Het is uw geloof dat Hem aanraakte. "Indien u kunt geloven."

109 Dame, tweede dame vanaf het einde daar, een oudere dame met een bril op die deze kant uitkijkt, ze heeft lage bloeddruk. Gelooft u dat Jezus stierf om u te genezen, zuster? U die daar zit op een roze kussen, kijkend naar mij, met een gespikkelde jurk aan, die daar opziet, ja, u daar. Gelooft u dat Jezus Christus u gezond zal maken? Steek uw hand op als u het gelooft. Goed. Neem het dan aan. Amen.

     Ziet u hoe onbewust geloof is? De vrouw zit daar, die zoveel in haar hart dacht dat zij zelfs niet hoorde dat ik tot haar sprak. Dat is juist. Maar, ziet u, God sprak tot haar. Amen. Als dat niet is, "Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer", dan... Het is niet... Dat is de Bijbel. Amen. "Indien u kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk."

110 Wij zijn vreemden voor elkaar, dame. Wel, u ziet er uit als een goed gezond persoon. Ik heb u nooit gezien. Maar de Here Jezus kent u, is het niet? En u gelooft Hem? Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht ben?

     My, wat een geloof beweegt zich in dat gehoor. Dus... Ik hoop dat u het op die wijze kunt houden.

     U bent buitengewoon zenuwachtig omdat u lijdt aan een kwaal in uw dikke darm. Dat is juist. Het is een tumor in uw dikke darm. Dat is juist. Klopt dat niet? U hebt ook een maagkwaal, het veroorzaakt ook uw maagkwaal. Dat is juist, is het niet? Ik lees uw gedachte niet, maar dat is wat de dokter zegt. Dus u gelooft dat u nu zult gaan genezen? Goed. Wandel dan op uzelf, in de Naam van Jezus Christus. Moge God u zegenen. Amen.

     Gelooft u Hem? [Het gehoor zegt: "Amen" – Vert] Twijfel niet. Heb geloof.

111 Hoe maakt u het? Zijn wij vreemden voor elkaar? Dat zijn wij. Ik ken u niet. U kent mij niet. Ik weet geen enkel ding over wat er met u aan de hand is, u weet dat. Ik weet het niet. Eerlijk gezegd, er is niets. Het enige waarvoor u hier bent, u staat hier voor iemand anders. Dat is uw broer. Hij is hier niet. Hij is noordwest van hier in een plaats genaamd Oklahoma. Hij is een alcoholist en u wilt dat ik voor hem bid. Goed. Ga uw weg.

     Here Jezus, red de man. In Jezus Christus' Naam. Halleluja.

     Heb geloof in God.

     Hoe maakt u het? Wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet, u kent mij niet. God kent ons beiden. U bent hier opdat ik voor u zal bidden. U hebt een gezwel over uw linkeroog. Het kan nu niet gezien worden maar het is er toch. Is dat niet juist? U hebt huidkanker op uw gezicht. Is dat niet juist? U wilt dat er voor u gebeden wordt. Is dat de waarheid? Kom dan hier en ik zal het doen.

     O God, in Jezus' Naam bid ik dat U deze ziekte weg zult nemen. Nu, ik vervloek het in Jezus' Naam; kom uit van haar.

     God zegene u, zuster.

112 Heb geloof in God. Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Als u kunt geloven dat de Bijbel zegt dat alle dingen mogelijk zijn. Gelooft u dat? Amen.

     Ik zie hier twee kleine kinderen staan, hier binnen. Hun moeder is bij hen. Zij hebben beiden voorhoofdsholteontsteking. Goed. Gelooft u dat de Here Jezus zal maken dat de kinderen gezond zullen zijn? Als u het kunt, als u geloof hebt en God gelooft, zal God het doen. Twee... een kleine jongen en een klein meisje. Heb geloof nu en God zal het u toestaan. Goed.

     Wilt u... Geloof je, kleine zuster, met je hele hart dat Jezus Christus de Zoon van God is? Ja? Ik ben een vreemde voor je. Ik ken je niet. Zag je nooit. Je zat in het koor...?... is het niet? Dat is juist. Je bent zenuwachtig, is het niet? En je gelooft dat God je beter zal maken? Geloof je dat Hij je beter zal maken en genezen? De andere zaak... het verlangen dat je op je hart hebt voor iemand anders. Dat is juist. Een vrouw die ergens over de rivier woont, Bozier. En zij heeft gewrichtsreuma. Klopt dat? Amen. Geloof je dat ik Gods dienstknecht ben? Goed. Ga dan en ontvang waar je om gevraagd hebt. In de Naam van de Here Jezus. Amen.

113 God kan die operatie aan u voorbij doen gaan, de tumor zelfs zonder een operatie wegnemen en u gezond maken. Gelooft u het? Goed. Ontvang het dan in Christus' Naam. Amen!

     Ik daag het gehoor uit om te geloven. Ik daag iedereen uit om te geloven in de Naam van Jezus Christus. Kijk deze kant op. Kijk niet naar mij, maar kijk naar Hem. Hij is opgestaan uit de dood. Gelooft u dat? Bid. Twijfel niet. Heb geloof. Amen.

114 Gelooft u dat uw hoge bloeddruk u zal verlaten, met uw hand omhoog? Gelooft u dat Hij het zal doen? Ja. Gelooft u dat Hij het van u wegneemt? Dat Hij het doen zal? Goed. U kunt het hebben.

     Waarom huil je, klein Mexicaans meisje, denk ik. Spaans? Geloof je dat ik Gods profeet ben? Wil je hier even opstaan? Sta even op. Kijk naar mij. Ik heb altijd succes met Mexicaanse mensen, omdat zij geloven. Kijk even hierheen. Er is iets om je heen. Ik zie donkere schaduwen die je proberen te volgen. Je bidt, alleen je wilt iets voor iemand anders. Het is voor je vriendin die lijdt aan nervositeit. Is dat niet juist, kleine dame? Als ik je vertel wat de moeite in je hart is, wil je dan geloven dat ik Gods profeet ben? Je wilt gered worden en de Heilige Geest ontvangen. Is dat niet juist? Daarvoor word je nu opgeroepen.

115 Ieder hier die de doop van de Heilige Geest wil, gered wil worden, kom met haar mee. Halleluja! Kom nu meteen naar boven als u gelooft dat Jezus hier is, en dat God u kan redden. Komt hierheen. Komt... allen, ieder van u die de doop van de Heilige Geest wenst. Wij zullen straks nog voor de zieken bidden. Komt. Allen die gered willen worden. Allen die hun hand opstaken...?... Ik geloof dat God op dit moment op het punt staat iets geweldigs te doen. Komt hier, ieder van u. Knielt hier rondom ergens neer. Dit is de tijd om te komen en Christus te ontvangen.

     Kom aan, Baptist. Kom aan, Methodist. Kom aan, Presbyteriaan. Ik daag u uit in Christus' Naam. Kom en beproef God. Kom, geef God een kans. Wilt u het doen? Kom nu direct naar boven, ieder van u. Iedereen. Al dezen die hun handen hebben opgestoken. Komt nu naar boven. Hier komt een kleine kreupele jongen om de Heilige Geest te ontvangen. O, u behoorde u te schamen over uzelf... dat u niet wilt komen om Christus te ontvangen. Dit is het. Wilt u komen? Wilt u komen?

116 Buigt uw hoofd, overal. Laten wij een woord van gebed hebben. Ik voel de Heilige Geest bewegen en iets groots staat op het punt te gebeuren.

     O, Christus, ik heb mijn best gedaan, Here, om op te roepen...?... En ik heb hen aan U aangeboden en U bent gekomen. Ik heb het Woord gepredikt en ik heb hun verteld dat U bent opgestaan uit de dood. En hier...?... zijn wij, Here, als hun getuigen. En hier bent U, en hebt dezelfde dingen gedaan die U deed toen U hier op aarde was. En u bent hier vanavond in de vorm van de Heilige Geest. U bestraft zonde. U roept een opwekking. U roept Uw volk. Het uur van bevrijding, de pijl van bevrijding...?... God. Ik bid in Christus' Naam dat U menigten wilt zenden, ieder die een nood heeft voor U, om naar dit altaar vanavond te komen om Christus te ontvangen. Wilt u komen?

117 Dat is juist, dame. Dat is goed. Kom eruit. Sta op uw voeten. Het is de Heilige Geest, die tot u spreekt. Ja. Mijn hart zou niet zo voelen als ik niet... Ik zou dit niet zeggen als ik het niet meende. Verwacht u dat ik hier zou staan om dingen te doen in de Naam van de Here, om een huichelaar te zijn? Wel, ik zou het voor niets ter wereld willen doen. Ik voel mij geleid, dat er mensen zijn daar buiten die naar dit altaar moeten komen. Zo is het. Dus als... U weet wie u bent. Ik daag u uit om naar het altaar te komen, in Christus' Naam.

     En bedenk, als ik u ontmoet op de dag van het Oordeel en u wordt veroordeeld, is het niet mijn fout. Het is niet Gods fout. Ik heb Zijn Woord gepredikt. Hij heeft het bevestigd met tekenen en wonderen die volgden. Hij is hier vanavond. Hij is uit de dood opgestaan.

     Nu, als u Hem wilt, kom. Er is een bron gevuld met bloed, vloeiend uit de aderen van Immanuël; als zondaars zich onderdompelen in het bloed, verliezen zij al hun zondevlekken. En als u niet zeker bent, mijn vriend, u die trouw blijft aan een kerkbelijdenis, als u vasthoudt aan een lidmaatschap, kunt u maar beter nu komen. Ik zou u nooit meer kunnen zien in dit leven. Uw lamp zou mogen uitgaan voordat wij elkaar weer ontmoeten. U zou misschien nooit...?... maar dit is uw avond. God zegene u, jongeman. Dat is goed. O, overtuigd... God zegene u, dame. Kom naar boven. Kom uit uw zitplaats. Kom naar boven.

118 Bedenk, u hebt geen verwachting om te leven. U kunt misschien vóór morgen sterven. Maar één ding is zeker: u zult gaan sterven. Ieder van u hier zal God ontmoeten. En u zult Hem ontmoeten in het Oordeel. En u zult u moeten verantwoorden voor deze boodschap vanavond. U zult u allen moeten verantwoorden voor Zijn verschijning hier op dit podium, precies hier in Shreveport, Louisiana, door de onfeilbare tekenen, zegt de Bijbel, onfeilbare tekenen dat Jezus uit de dood is opgestaan.

119 Ik ben Zijn getuige om dit te zeggen, dat Hij u roept om naar het altaar te komen, jong en oud. Methodist, Baptist, Pinkstermensen, Lutheranen, wie maar wil, Hij roept om naar het altaar te komen. Er is een bron gevuld met bloed...?... Komt naderbij. U allen, volgt het pad hier naar het altaar. Houd op met kijken naar de televisie. Houd op met kijken naar de dingen van de wereld. Kijk naar Golgotha nu. Zie op Christus. Kijk naar Degene, Die voor u stierf. Kijk Wie de straf betaalde. Kijk naar Degene, Die zich zelfs geen zonde meer herinnert. Ga weg van de dingen van de wereld.

120 God zegene u, dame...?... langer u zou kunnen leven. Kom nu. Wie anders wil komen? Komt, iedereen. Nu, als u een nood hebt voor iets anders van de Here, kom naar het altaar juist nu. U die de doop van de Heilige Geest wilt, baan nu uw weg naar het altaar. Baan uw weg, u die teruggevallen bent. Baan uw weg, u die de doop met de Heilige Geest wilt, u die genezing wilt, baan uw weg naar het altaar. God zegene u. Wie u ook bent, baan uw weg naar het altaar nu.

121 Kom naar deze plaats waar ik als Gods profeet spreek in Christus' Naam dat Hij hier is met open armen, gereed om elke persoon te geven, elke zaak, de pijl van volledige bevrijding. Gods pijl van bevrijding is in uw hand. Wees niet bevreesd om er mee te slaan. Dit is uw uur van beslissing. [De samenkomst aanbidt de Here – Vert] Dit is het uur – de tijd. Sla! Sla! Sla! Sla het; sla alles wat hindert. Sla Calvarie; raak de zoom van Zijn kleed aan. Heft uw hart op. Heft uw handen op. Heft uw zielen op. Heft uw lofprijzing aan. Laat uw aanbidding omhoog gaan, laat uw tranen komen, laat alles omhoog komen. Amen...?...

122 Wat een licht, wat een tijd, wat een bevrijding! Wat een volk. Prijs God. Genees elke zieke persoon. Satan, laat hen los. In Jezus' Naam veroordeel ik u. Kom eruit, Satan. Bevrijd hen van de televisie, van alle dingen van de wereld. Sta het toe, o God, Uw zegeningen op hen.

     Steekt uw handen omhoog en prijst Hem en ontvangt alles wat u nodig hebt, iedereen in het gebouw. Sta op uw voeten en prijst Hem... [Broeder Branham en de samenkomst gaan door de Here te aanbidden – Vert] ...?... op de manier dat...?... de zieken worden genezen, de heerlijkheid van God komt neer. Amen. Prijs de Heer. Halleluja, halleluja. Geprezen zij de Naam van de Here. Hoe lief hebben wij U. Hoe prijzen wij U. Hoe aanbidden wij U. Hoe...?... Glorie voor God. Geprezen zij God. Prijs de Here. Zend de Heilige Geest...?... Genees elk hart. Genees elke kritische...?... Hoor, Here. Vul met de Heilige Geest. Breng heerlijkheid neer. Breng redding van de ziel. O, God, ik bid U in Christus' Naam...?... met mijn hele hart, met mijn gehele kracht...?...