Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Hebreeën, vragen en antwoorden, deel 1

Door William Marrion Branham

     Hoe zou zij het zonder God kunnen doen? Dat zou werkelijk een echte zijn, zou het niet? Het had niet zonder de Here gedaan kunnen worden.

1 Ik ga niet uit al deze prediken. Maar ik dacht dat ik misschien op iets tamelijk moeilijks zou kunnen stuiten, weet u, dus dan kan ik maar beter voorbereid zijn. Maar o, het was heel erg gemakkelijk. Dus misschien zijn er dan niet erg veel vragen onder de mensen, die... Slechts zeer eenvoudige en gemakkelijke vragen. Maar ik zal graag proberen ze met de hulp van de Here zo goed als ik kan te beantwoorden.

2 En als zuster Arganbright hier vanavond binnen is... zuster Ruth. Bent u hier, zuster Ruth? O, hier. Ik heb de... O ja, ik heb het adres hier en... Nee, toch niet. Wel, ik kan het hier direct pakken. Ik had het in mijn portefeuille en ik liet mijn portefeuille thuis liggen. Nu, als de politie mij pakt wanneer ik naar huis ga, dan komt u, broeder Fleeman, mij maar te hulp. Zeg tegen Billy, dat ik mijn portefeuille thuis heb laten liggen, zodat ik vanavond zonder rijbewijs rijd. Ik dacht dat ik hem in mijn zak had; ik heb mij zojuist omgekleed. Ik was vanmiddag binnengewipt om snel wat gras te maaien en moest ermee ophouden en mij haasten en naar binnen gaan om mij om te kleden en hier naartoe jachten, en ik bracht het woordenboek mee, maar u kunt het direct na afloop daar krijgen.

3 Heb geen naar gevoel over die brief. Als ik er nooit één gekregen heb die niet erger was dan die, zou dat een fijne brief zijn. Dat was goed. Dat was erg, erg vriendelijk. Ik vertelde u dat ik hem niet zou lezen, maar ik beging een vergissing, weet u, en kon het gewoon niet langer uithouden. Ik was gewoon benieuwd naar wat zij gezegd had. En het was erg, erg vriendelijk geschreven zoals een echte onderwijzeres behoort te schrijven. Dat was goed en ik waardeer het. En het geeft je...

4 Zie, ik houd van brieven van iemand die een beetje met je van gedachten verschilt. Zie, als je steeds maar doorgaat en niemand verschilt met je, dan word je duf. Je moet een beetje verschil hebben, zodat je kunt begrijpen en diep gaat graven. En je komt gewoon in een sleur terecht als je niet oppast; dan raak je in moeite als je zo doet. Je moet gewoon een beetje in beweging blijven en iemand hebben die met je verschilt en zo nu en dan je veren opschudt.

5 Daar in Afrika vond ik twee leeuwtjes; het waren van die kleintjes, ongeveer zó. Gevlekt, heel klein leeuwtje, een leeuwtje en een leeuwinnetje. Nu, ze zagen eruit als katjes, ze waren ongeveer zó klein, kleine... alleraardigste kleine dingen, ze waren gewoon aan het spelen. Ik wilde ze meenemen naar Amerika, ik had ze in een vogelkooi. Ik zou ze meenemen, maar ik kon niets vinden om ze in te enten, een of ander serum. En men stond mij niet toe ze mee te nemen naar de Verenigde Staten zonder dat ze eerst ingeënt zouden zijn, en ik kon het in heel Afrika niet vinden. Maar als u wilde weten of hij een leeuw was of niet, geef hem dan maar eens een lichte tik. Hij zou met je afrekenen en je laten weten dat hij een leeuw was, dus dat laat u zo'n beetje zien waar hij staat.

6 Dat is de wijze waarop je zo nu en dan moet handelen, weet u, een beetje tegen de haren instrijken om iets te ontdekken. Maar nu, we worden niet kwaad zoals de leeuw; wij houden daar juist van, om... dat mensen vragen stellen. En vragen zoals die, zuster Ruth, zijn zeer, zeer goed voor mij. Het is een... Ik houd daarvan, zie. Het zijn alleen die hele hatelijke soort die ik niet graag krijg. Maar dat zijn... die was fijn.

7 Nu, we hebben enige goede, opporrende, vragen uit ons eigen midden. Er is daar in de achterkamer nu een prediker, die mij vroeg: "De twee profeten van Openbaring 11, komen zij vóór de opname? Of juist vóór het wegnemen van Israël? En wat..." Nu, dat is het soort vragen dat je bezighoudt. Maar deze eenvoudige vragen, zoals deze, dat is in orde.

     Maar nu, voordat wij beginnen. Laten wij onze hoofden buigen voor gebed.

8 Vader, er staat vermeld, dat toen U twaalf jaar oud was, U in de tempel werd gevonden met de schriftgeleerden en de wijzen, en met hen de Schriften besprak. En zij waren erg verbaasd; mannen van weleer, goed geoefend in de Schriften, en zie toch hoe een kleine Jongen van ongeveer twaalf jaar hen gewoon in verwarring kon brengen bij het verklaren van de Schriften. U was bezig met de zaken van Uw Vader. U zei tegen Uw moeder: "Wist u niet dat Ik moest zijn in de dingen Mijns Vaders", om de Schriften te verklaren met hun geestelijke betekenis?

9 En nu bidden wij, Here dat Gij, Die weet hoe zwak en broos wij zijn en hoe onderhevig wij zijn aan fouten, dat U gewoon vanavond tot ons wilt komen in de vorm van de Heilige Geest en de Schriften aan ons wilt verklaren. Ik wacht op U en ben afhankelijk van U. En als ik ooit, te eniger tijd, zou proberen mijn eigen gedachten of uitleg of een of ander zelfzuchtig iets er in te plaatsen, om te proberen het te laten klinken alsof de wijze waarop ik het verklaarde goed zou zijn, sluit dan mijn mond, Here, zoals U het bij de leeuwen deed toen zij achter Daniël aankwamen. Gij zijt nog dezelfde God.

10 En laat het volledig zijn... Daar wij van de Heilige Geest afhankelijk zijn, moge Hij deze dingen gewoon aan ons openbaren. En als Hij ze dan spreekt, ze zo eenvoudig maken, dat degene die de vraag stelde in staat zal zijn het te ontvangen. En als er een antwoord wordt gegeven dat tegengesteld is aan wat ik altijd geloofd heb, laat mijn hart zich dan ook verblijden, Here, om te weten dat ik iets nieuws gevonden heb en een goede weg van de Here. Want U zei: "Onderzoekt de Schriften, want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben en die zijn het die van Mij getuigen."

11 Nu, na deze Schriftonderwijzing zou het zeker vele gedachten enzovoort, opwekken. En ik bid, God, nu al deze vragen zo lieflijk en vriendelijk schijnen gesteld te zijn, dat de Heilige Geest ze vriendelijk en lieflijk moge beantwoorden. Want wij vragen het in Jezus' Naam en voor de glorie van God en voor de opbouw van Zijn gemeente. Amen.

12 Er zijn dikwijls zelfzuchtige motieven bij iets en dat bederft de hele smaak eraan. En nu, er zijn vragen over deze Schrift gesteld.

13 Nu, als ik vanavond een beetje slis, ik heb een tand eruit. En ik deed hem erin en ik kon niet prediken, ik ga langzamer als ik predik; ik neem hem eruit en ik fluit bijna.

14 Mevrouw Billy Graham vertelde een verhaal over hem, dat de keer dat zij hem het ergst opgewonden had gezien was toen hij vóór in zijn mond een tand eruit had. En hij had hem verloren en hij zou juist een televisie-programma hebben en hij kon niet... Hij zat op een plaatje met nog enkele kiezen eraan. En als hij begon te spreken floot hij "ffh, fh" door zijn tanden. En zij zei dat hij daar op zijn knieën ging, biddend en zwetend, tien minuten vóór de televisie-uitzending, en tenslotte vonden zij het, waar het uit zijn broek was gevallen in de teen van zijn schoenen. Eén van de hotelbedienden vond hem, die valse tand. En mevrouw Graham vertelde het over hem, hier. En zo kreeg ik het, een stukje krant, ik geloof dat ik het hier in mijn Bijbel heb.

15 En dus is het een beetje... Als we een beetje oud en vervallen raken, weet u, en deze moeten verliezen, dat maakt het slecht. En dus ik... toen ik daar buiten met broeder Roberson en anderen was, poetste ik ze op een morgen en brak er een stukje vanaf en ik moest ermee naar de dokter om het in orde te krijgen. Dus de Here voege Zijn zegeningen toe.

16 Nu, we gaan... Ik ga proberen om ze allemaal te behandelen als ik kan. En broeder Tony, door de genade van God kreeg ik de uitlegging van uw droom, en het was wonderbaar. Ik ben zo blij dat te zien. En het is een goede uitlegging, waarvan ik veronderstel dat ik hem niet in het openbaar hier moet uitgeven, dus zal ik hem u persoonlijk geven als u niet... als u het op die wijze wilt. Hij vroeg het mij onlangs op een avond. Hij had een droom en ik kon hem niet precies vertellen wat het was, totdat ik tot de Here ging en erover bad. Toen openbaarde de Here het mij en vertelde mij wat de uitlegging was. Het is wonderbaar en goed nieuws voor u, broeder Tony.

17 Nu, in de eerste vraag. Ik weet niet precies waar het eerst mee te beginnen, omdat het allemaal goede zijn. Maar nu, we proberen niet teveel tijd te nemen en misschien kunnen wij ze zondag afmaken als we er niet doorheen komen.

51 Verklaar wat er bedoeld wordt met "eeuwige straf" in Mattheüs 25:46. "Maar de..." Dat is de vraag.

18 Dan de tweede vraag:

52 "En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis." Is dat ongeveer hetzelfde als geworpen uit de gedachten van God?

     Welnu, wij hebben uw eerste vraag die gevonden wordt in Mattheüs, het vijfentwintigste hoofdstuk. Nu, wij zullen... Ik heb deze nooit bestudeerd, maar heb ze daar achterin doorgekeken en geprobeerd mijn best te doen om er zo goed als ik kan naar te kijken. En mijn... Sla uw Bijbels met mij op als wij het bestuderen. Nu, ik wilde dit ook uit het Griekse woordenboek hebben, zodat u het oorspronkelijke ervan hebt. En daar houd ik van. Dus dan zullen wij het zowel in het Grieks als in de andere talen hebben. En nu zal dit een beetje langzaam gaan, en studerend, omdat ik de Schriftplaatsen moet bemachtigen net waar ik ze maar vinden kan en ze op hun plaats moet krijgen. Goed.

19 Nu, is er iemand die een Bijbel wil om uit te studeren? Zo ja, steek dan uw hand op. Wij... ik geloof dat wij er drie of vier hier achterin hebben. Als u uit de Schrift wilt studeren, in orde. Broeder Cox, wilt u komen en deze Bijbels pakken? En het is goed voor u, als u kunt, om... (Daar is er een en neemt u er gewoon een af als u dat wilt.) En ieder die er een wil, houd gewoon uw hand omhoog, de jongeman zal ze u brengen, zie. En wij willen deze tezamen bestuderen en gewoon...

20 Nu, bij het lezen hiervan en de laatste hoofdstukken... De eerste zeven hoofdstukken van het boek der Hebreeën... Na de onderwijzing, natuurlijk hebben de jongemannen die deze onderwerpen opgenomen hebben, broeder Mercier en broeder Goad, ze verzameld, en ze zijn nu van plan ze in boekvorm uit te geven. En zij hebben het. Nu... en wij hebben ze nog maar halverwege uitgekamd, we hebben alleen maar de oppervlakte aangeraakt. En ik geloof, dat zij ze ingekort hebben... en hebben de goudklompjes eruit genomen en hebben de klompjes opgepoetst, gewoon een paar van de goudklompjes uit de onderwijzing van de Hebreeën. Broeder Mercier zal ze vrij spoedig in druk hebben voor een ieder die ze wil hebben.

21 Nu, dit hier, het brengt binnen... Je kunt er gewoon niet doorheen gaan... in een Evangelische gemeente, want dit is een Evangelische gemeente. Je kunt niet door een onderwijzing heengaan, zonder het wantrouwen en de gedachten van veel van de mensen te prikkelen. Dat krijg je. Nu, ik ben verre van een leraar, helemaal geen Bijbel-verklaarder. Maar ik probeer nooit iets te zeggen of zelfs iets te doen zonder eerst het beste ervoor te vragen of te ontdekken.

22 Er werd mij gisteravond door een dierbare broeder gevraagd: "Broeder Branham, broeder Seward zei eens, dat u zich gewoon nergens laat vastzetten, zie. Dat u altijd de een of andere manier hebt om eruit te komen of erbij vandaan te komen."

23 Ik zei: "Wel, de reden daarvoor is, dat ik altijd probeer te denken voordat ik iets doe. Ziet u? En dan als de mensen mij vragen, dan kan ik hun vertellen wat mijn gedachten waren. Zie?" Maar als u zuiver denkt, en voordat u iets doet probeert de zijde in te nemen die God wil dat u zult innemen, dan zou het werkelijk moeilijk zijn om vastgezet te worden.

24 U zou zich de tijd niet kunnen voorstellen dat Achab probeerde Elia vast te zetten. Zou u zich de tijd kunnen indenken dat de Farizeeërs probeerden om Jezus vast te zetten? Zie, Hij had snel het antwoord want alles wat Hij deed, deed Hij door de wil van God, en Hij... dat is de manier waarop Hij het kon krijgen. Nu, dit is de wijze waarop wij het in deze willen. Nu, de vraag is gesteld. Wij zullen ons bij de vraag houden [vraag 51 – Vert]:

     Verklaar wat er bedoeld wordt met "eeuwige straf", in Mattheüs 25:46.

25 Luister nu heel aandachtig. Iedereen nu, in Mattheüs 25:46:

     En dezen zullen heengaan in de eeuwige [In het Engels: "everlasting" – Vert] pijn;...

26 Nu, de vraag is: "Wat... Verklaar..." Nu, het woord eeuwig [Engels: "everlasting" – Vert] komt van het woord "voor eens en voor altijd", en voor altijd is "een tijdsruimte". Het betekent slechts "zoveel tijd" als voor altijd. Nu, als u even wilt lezen... Ik weet niet wie de vragen schreef, omdat niemand zijn naam erop schreef; het hoefde niet, die verlang ik niet, zie.

     Maar dezen zullen heengaan in de eeuwige ["everlasting"] pijn;... (Let nu op, dat zijn de goddelozen.)

27 Nu, geliefde persoon die de vraag stelde, lees gewoon de rest ervan:

     ... maar de rechtvaardigen in het eeuwige [Engels: "eternal" – Vert] leven.

28 De bozen zullen in de eeuwige [Engels: "everlasting" – Vert] straf gaan (een zekere tijdsruimte), maar de rechtvaardige heeft eeuwig ["eternal"] leven. U zult nooit eeuwige straf vinden, dat zou niet kunnen. Zie, als zij eeuwige straf kregen, hadden zij eeuwig leven en waren zij gered. Zie, het kan zo niet zijn. Nu, als u zult opletten, beantwoordt de gestelde vraag zichzelf. Ziet u?

     En dezen...

     Nu, let op, ik zal het voorgaande nemen:

     ... en zij...

29 In het twintigste... vierenveertigste vers:

     Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
     Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
     En dezen zullen gaan in de eeuwige... (eeuwigdurende) [Engels: "everlasting" – Vert] pijn;... (dat zijn de bozen) maar de rechtvaardigen in het eeuwige ["eternal"] leven.

30 Ziet u het verschil? De boze heeft eeuwigdurende pijn, maar eeuwigdurend is "een tijdsruimte". Nu, als het hetzelfde zou zijn geweest, zou er geschreven staan: "En dezen zullen heengaan in eeuwigdurende straf, de anderen zullen heengaan in eeuwigdurend leven." Ziet u? Of: "Zij zullen heengaan in eeuwige straf en de andere in eeuwige leven." Zie, als er een eeuwige straf is, om voor altijd en immer gestraft te worden, dan is hij een eeuwig... heeft hij eeuwig leven; en het enige eeuwige leven dat komt van God. Alles zonder een begin heeft geen einde, alles met een begin heeft een eind. Ziet u wat ik bedoel?

31 Nu, de Schrift zelf, die de dierbare persoon antwoordde... Nu, als u het in het woordenboek neemt, "en dezen zullen heengaan in 'ainion', afsnijding, en in eeuwige... en in vuur, in de poel van vuur." Nu, het woord a-i-n-i-o-n betekent "een ruimte van straf". In het Griekse woordenboek, precies hier, "ruimte van straf" of "tijd van straf". Zij zullen heengaan in een tijd van straf. Het woord a-i-n-i-o-n wordt gebruikt. Ainion, wat betekent "Tijden, een tijd, een beperkte tijd". Breng het hier dan terug in de vertaling, het Engels, dan is eeuwigdurend "een beperkte tijd". Zie, het komt uit het Grieks, "een bepaalde tijd". Het woord ainion, of a-i-n-i-o-n, ainion betekent "een bepaalde tijd van straf".

32 Maar lees dan ook de andere, "maar dezen zullen ingaan in het eeuwige". Dat is een verschil. Zie? Eeuwig leven. Eeuwig komt van het woord eeuwigheid en eeuwigheid had noch begin noch einde. Het is voor eeuwig en eeuwig. Nu, dat moet dat beantwoorden, zie, omdat als u de Schrift heel nauwkeurig leest, u het zult zien.

33 "En dezen zullen heengaan in eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen..." De bozen zullen in eeuwigdurende pijn gaan, gestraft worden gedurende een tijdsruimte; misschien een miljard jaren, ik weet het niet, maar u zult zeker gestraft worden voor uw zonden. Maar zo zeker als zonde een begin had, heeft de zonde ook een eind. De straf had een begin en de straf heeft een einde. En de hel werd geschapen voor de duivel en zijn engelen. Ziet u? Goed. Nu, ik heb er hier nog één om te beantwoorden, even in een paar minuten, wat een prachtige is, die er op aansluit.

     Nu, maar deze hier [vraag 52, Mattheüs 8:12 – Vert]: "En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis." Is dat ongeveer hetzelfde als hen uit te werpen uit de gedachten van God?

34 Nee, dat zal niet hetzelfde zijn. Nu, u verwijst hier naar het bruiloftsmaal. Nu, "En de kinderen des Koninkrijks", zoals hier gevraagd werd... De kinderen des Koninkrijks zijn de Joden en zij werden uitgeworpen in de buitenste duisternis. En zij zijn uitgeworpen in de buitenste duisternis en zij zijn door de tijd van wening en klagen en knersing der tanden gegaan. Zij werden in de buitenste duisternis geworpen, omdat het u en mij een tijd zou geven om ons te bekeren, maar zij werden nooit uit de gedachten van God geworpen. Hij zal Israël nooit vergeten. En naar Israël, zoals elke lezer van de Bijbel weet, wordt verwezen als "de kinderen des Koninkrijks". Zie, het is het Koninkrijk, de belofte. Met andere woorden: God handelde met de natie, toen Hij handelde met Israël, wat de kinderen des Koninkrijks zijn.

35 Nu, u herinnert u, dat Hij daar zei: "En Abraham en Izaäk en Jakob", op één plaats, "zouden komen en zitten in het Koninkrijk in de eindtijd." Zie, en dat Abraham, Izaäk en Jakob in het Koninkrijk zouden zijn; dat waren zij; zij waren het volk met de zegen van het Koninkrijk. Maar de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis.

36 Nu, waar de verwijzing hier vandaan komt, is de Bruidegom. Als de Bruidegom komt, terwijl zij... Vijf van de maagden gingen uit om de Here te ontmoeten en zij namen geen olie in hun lamp. En de andere vijf namen olie in hun lamp. Nu, als u het wilt opmerken, het is een prachtig beeld, zowel van de Jood als van de heiden, als de verworpenen. Houd in gedachten dat er steeds drie klassen mensen zijn; de Jood, de heiden (de formele); de Jood, heiden, en de gemeente. En als u die door elkaar haalt, zult u zeker in moeilijkheden komen als u Openbaring neemt. Want als u niet...

37 Zoals meneer Bohanon op en keer tegen mij zei: "Billy, ieder die zou proberen Openbaring te lezen, zou nachtmerries hebben. Wel", zei hij, "hier is een bruid, hier op aarde, en de draak spuwde water uit zijn mond om oorlog met haar te voeren." En hij zei: "Dan terzelfdertijd staat de bruid als de 144.000" (leer van de Jehova's Getuigen) "op de berg Sinaï. En tegelijkertijd is de bruid in de hemel." Nee, nee, u bent abuis.

38 Er zijn drie klassen mensen. Zie, dat is de verworpen Jood en daar is de slapende maagd, die de wateren... Het is niet het zaad van de vrouw, het is het overblijfsel van het zaad van de vrouw, naar wie de draak water uit zijn mond spuwde... Openbaring 11. En dan, in werkelijkheid waren de 144.000 Joden absoluut niet de bruid; zij zijn het overblijfsel van de Joodse kerk. En aangaande de leer van de Jehova's getuigen, die hen plaatst als de bruid, zie ik niet hoe je dat zou kunnen doen, omdat het de bruid niet is.

39 Als u wilt opmerken, staat er in Openbaring: "En zij zijn maagden en zij zijn eunuchs." En wat was een eunuch? Zij waren... Eunuchs waren de tempelbewaarders, die de koningin bewaakten, want zij waren... Zij waren mannen die steriel gemaakt waren. Zij hadden... Hebt u opgemerkt dat er staat: "Zij hadden zich niet verontreinigd met vrouwen"? Zij waren tempel-eunuchs. En het was een uitgekozen aantal dat God uit de uitverkorenen van de Joden had genomen. Nu, als u wilt opmerken... Als wij dat gewoon even een moment zouden kunnen nemen, zodat het zich een beetje vastzet in uw gedachten, waar u werkelijk kunt...

40 Laten we Openbaring, het zevende hoofdstuk, nemen en wij zullen hierin nu ontdekken, waar... wat er gezegd wordt. Het is een prachtig iets:

     En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde,... (Nu, dit loopt parallel aan Ezechiël 9, waar hij de vernietigingen der Joden zag. En hier ziet hij de vernietigingen der heidenen, Openbaring, het zevende hoofdstuk.) En... ik zag vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden... (Wind betekent "oorlog en twist".) ... opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. (Nu, dat is aanhoudende oorlog.)

41 O, als we tijd hadden om in bijzonderheden op deze vraag in te gaan. Dat gebeurde... Daar raakte Russell in de war. Russell profeteerde, terwijl hij deze komst zag, hij profeteerde, dat het de komst van de Here Jezus zou zijn, niet wetende dat het het wegverzegelen van de gemeente was. Ziet u?

42 En zij vragen zich af hoe de wereldoorlog... de Eerste Wereldoorlog. Kijk, hij stopte op 11 november, om 11 uur op de dag; de elfde maand, de elfde dag en het elfde uur. En onmiddellijk daarna werd de waterdoop in Jezus' Naam en de doop van de Heilige Geest aan de gemeente geopenbaard. Precies, onmiddellijk daarna.

43 En als u het nu terugbrengt naar Openbaring, hoe wij het tezamen verbonden, en tussen het tijdperk van Filadelfia en dat van Laodicéa... En de Methodisten hadden het tijdperk van Filadelfia, de broederlijke liefde. En het laatste tijdperk, gemeentetijdperk, was het tijdperk van Laodicéa, dat het lauwe tijdperk was. En Hij zei daarin: "Ik heb u een deur (open deur) gegeven." Een open deur! En als u naar deze Schriftplaatsen terug wilt verwijzen, zal het de hele Boodschap daar precies in één plaats samenbinden, om u te laten zien dat het precies...

44 Let hier op! Alles was geweest: Vader, Zoon, Heilige Geest, in de doop (waar wij direct toe zullen komen), wat absoluut een Katholieke geloofsbelijdenis was en nooit een christelijke leer. Beslist niet. Ik... We hebben het vanavond hier, om ons erin te verdiepen; ook nog met het woordenboek (Zie? Jazeker), en ook met de geschiedenis. Nooit werd iemand in de Bijbel ooit zo gedoopt, of gedurende de eerste zeshonderd jaar na de Bijbel. En ik kan het hier bewijzen met de leer van de Katholieken zelf, dat zij degenen zijn die ermee begonnen, met sprenkelen en begieten.

45 Het werd van daaruit in de wesleyaanse gemeente gebracht en tot de Methodisten gemeente, de Methodisten brachten het verder naar de Baptisten, de Baptisten brachten het weer verder en het is nog steeds een valse leer! En we kunnen naar de Bijbel terugkomen en u bewijzen dat de Bijbel zegt: "Gij hebt een naam dat gij leeft, maar gij zijt dood." Dat is precies juist. En zij hadden...

46 Ik kan bewijzen dat de Bijbel leerde, dat zij Zijn Naam zouden gebruiken voor de doop tot het donkere tijdperk, overeenkomstig de – het vierde tijdperk... van het gemeentetijdperk, het gemeentetijdperk van Pergamus. En Hij zei... En gedurende die 1500 jaren van donkere tijdperken zei iedereen: "Gij hebt een beetje licht over, omdat gij Mijn Naam niet verloochend hebt."

47 Toen het ging over dat andere tijdperk daar, het Katholieke tijdperk, zei Hij: "Gij hebt een naam dat gij leeft maar gij zijt dood! En gij hebt Mijn Naam verloochend." Daar hebt u het. Zie? Het past gewoon als één groot prachtig schilderij in elkaar, de hele Bijbel.

48 Let nu hierop:

     ... houdende de vier winden...
     En ik zag een andere engel opkomen van de hemel, hebbende het zegel van de levende God;... (Het zegel.)

49 Nu, wat is het zegel van de levende God? Nu, u adventistenbroeders zult zeggen: "Houd de sabbatdag." Ik wil dat u mij dat in de Bijbel toont. Het is er niet. Op niet één plaats... is het zegel...

50 Als u Efeze 4:30 wilt lezen, heel vlug, dan zult u ontdekken wat het zegel van de levende God is. Efeze 4:30 zegt: "Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing." Niet tot de volgende opwekking, maar u hebt eeuwige zekerheid. "Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing." Zie of Efeze 4:30 dat niet zegt; neem dan uw kanttekeningen en ga alle Schriftplaatsen daaruit na om het te ontdekken. Nu, "Verzegeld tot de dag van uw verlossing".

     ... hebbende het zegel van de levende God;...

51 Nu bedenk, dat de Heilige Geest niet eerder onderwezen werd als de doop van de Heilige Geest dan ná de Eerste Wereldoorlog. We hebben net ons gouden jubileum gevierd, veertig jaar, of het veertigjarig jubileum.

     ... en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,
     Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben... (Hier komt u nu tot uw vraag, "de kinderen", zie.) ... de dienstknechten van onze God... aan hun voorhoofden. Beschadigt niet, vernietigt de aarde niet, laat geen atoombom barsten, hebt geen afgesneden zaak totdat de dienstknechten van onze God verzegeld zijn.

52 Nu, als wij dit naar daarginds terug zouden kunnen brengen en daar een blik terug konden werpen – hoe dat zelfs bij "Het aflopen van de Wereldoorlog", in het tweede deel, waarin generaal Allenby had gevochten, totdat hij de grenzen van Jeruzalem bereikt had, en hij telegrafeerde terug naar de koning van Engeland en zei: "Ik wil niet op de stad vuren vanwege de heiligheid ervan." Hij zei: "Wat zal ik doen?"

53 Hij zei: "Bid."

54 En hij vloog er weer overheen en toen zij dat deden zeiden zij: "Allenby komt." En er waren daar Mohammedanen, die dachten dat hij zei: "Allah komt." En zij hesen de witte vlag en gaven zich over en Allenby marcheerde Jeruzalem binnen en nam het in zonder een schot te lossen, overeenkomstig de profetie. Zo is het, en gaf het aan de Joden terug.

55 Toen deden zij een Hitler opstaan om de Joden te vervolgen. En dat deed hen terugkeren van over de hele wereld.

56 En de Bijbel zei dat Hij "hen zou terugbrengen op de vleugelen van een arend". En toen zij begonnen terug te komen... Life Magazine publiceerde het een paar weken geleden, dat zij hen met duizenden terugbrachten naar Jeruzalem en zij gingen terwijl zij die oude mensen op hun rug meenamen. Zij werden geïnterviewd. Ik heb het allemaal op een film en op de foto. En hij zei... Daar hing de viersterren vlag van David; daar hing de oudste vlag ter wereld, de eerste keer dat deze wapperde sinds twee duizend jaar.

57 Jezus zei: "Als de vijgenboom zijn bladeren doet uitspruiten, zal deze generatie niet voorbijgaan."

58 En hier brachten zij die ouden van dagen binnen en zeiden: "Wat? Komt u terug om in uw thuisland te sterven?"

59 Ze zeiden: "Neen, wij zijn gekomen om de Messias te zien."

60 En broeder, ik vertel u, we zijn bij de deur! Daar zijn de knechten, zij die daarginds zijn. Niet deze groep Joden, die u van uw valse tanden zouden beroven als zij konden; dat is niet de Jood waarover Hij spreekt. Maar het zijn diegenen ginds, die hun wetten en zo hebben gehouden en zelfs niet eens wisten dat er een Messias was.

61 En broeder... te Stockholm, broeder Pethrus, zond hun een miljoen Nieuwe Testamenten en toen zij ze ontvingen, lazen zij ze. Ze zeiden: "Wel, als dit de Messias is, laten wij Hem dan het teken van een profeet zien doen en wij zullen hem geloven."

62 Wat een gelegenheid voor mijn bediening! Ik was nog geen twee uur van de poorten van Jeruzalem verwijderd om binnen te gaan, en ik was in Caïro, Egypte. En ik liep daar en de Heilige Geest zei: "Ga nu niet."

63 Ik dacht: "Ik verbeeldde het mij slechts. Mijn kaartje is gekocht, ik ben onderweg. De mensen staan daar buiten om mij te ontmoeten, de hele groep, scholen, enzovoort."

64 Ik liep een eindje verder en de Geest zei: "Ga niet! Ga niet!"

65 Ik ging terug naar de loketbediende en zei: "Ik annuleer dit kaartje. Ik wil naar Athene, Griekenland, naar Areopagus."

66 En hij zei: "Wel, uw kaartje geeft Jeruzalem aan, meneer."

67 Ik zei: "Ik wil naar Athene in plaats van naar Jeruzalem." De Heilige Geest wacht, die ure is nog niet gekomen. Het is gewoon niet juist.

68 Let op: "... de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden."

     Zeggende: Beschadigt de aarde niet,... totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. (Iedereen weet dat dat het zegel van de Heilige Geest is; let op.)
     En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren:... (Nu, als dat geen Joden zijn, let dan hierop.) honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten van de kinderen Israëls. (Geen enkele heiden daaronder. Dat is in de eindtijd.)

69 Let op!

     ... het geslacht van Juda... twaalf duizend... het geslacht van Ruben... twaalf duizend... en zo door, ... Gad... twaalf duizend...
     ... Naftali... en zo helemaal door tot Aser en... en Zebulon.

     En al deze twaalf geslachten van Israël. En twaalf maal twaalf is hoeveel? Honderdvierenveertig duizend. Daar zijn de honderdvierenveertig duizend Joden! Geen heidenen, Joden! Dat heeft niets met de bruid te maken. Dus zijn de Johova's getuigen verkeerd in hun leer. De Bijbel zegt duidelijk dat het Joden waren en geen heidenen. Zij zijn de dienstknechten van God en de heiden werd nooit als een dienstknecht beschouwd. Wij zijn zonen en dochters, geen dienstknechten.

70 Lees nu de rest ervan. Zoals de man die watermeloen at, zei: "Dat is goed, maar laten wij er wat meer van nemen." Goed, God heeft er hier in overvloed van. Let nu slechts op. Nu, we zijn nu bij het achtste vers:

     Uit het geslacht van Zebulon waren er twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Jozef waren er twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren er twaalf duizend verzegeld.

71 Zie, Johannes herkende ze allemaal, omdat hij een Jood was, hij zag de twaalf geslachten van Israël; twaalf duizend uit elk geslacht, twaalf keer twaalf duizend is honderdvierenveertig duizend. Daar hebt u ze, niet de gemeente, maar de Joden. De Bijbel zegt hier dat zij allen "de kinderen van Israël" waren, elk geslacht werd genoemd.

72 Let nu op, het negende vers:

     Na dezen... (Nu, hier komt de bruid.) Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon,...

73 Daar zijn uw tempel-eunuchs, slechts honderdvierenveertig duizend, slechts een klein beetje, alleen wat tempelbewaarders die met de bruid zullen zijn; slechts haar escorte. Dat zijn de honderdvierenveertig duizend, de escorte van de bruid; de tempel-eunuchs.

74 Let op. Natuurlijk weet ik dat u naar het veertiende vers gaat en zegt: "Wel, zij zijn met de bruid overal waar zij..." Absoluut! De eunuchs reizen met de koningin waar zij ook gaat. Werkelijk! Maar wat waren ze? Zij waren niets dan begeleiders en dat is precies wat de Schrift verklaart waar het hier om gaat.

75 Merk op:

     En na dezen... en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen,... (Daar is uw heidenbruid die opkomt, goed.) staande... voor het Lam,... (Daar is hun Verlosser, het Lam, niet de wet; het Lam, genade.) bekleed zijnde met lange witte klederen,... (Let op, binnen een paar minuten, zie of de witte klederen niet de gerechtigheid van de heiligen zijn.) en palmtakken waren in hun handen;
     En zij riepen met grote stem,... (Als dat geen Pinksteropwekking is, heb ik er nog nooit één gehoord.) zeggende: De zaligheid zij onze God, Die op de troon zit, en het Lam.
     En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor de troon neer op hun aangezichten, en aanbaden God.
     Zeggende: Amen. De lof,... heerlijkheid,... wijsheid,... dankzegging,... eer,... kracht,... sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen.

76 Dat klinkt als in de tijd van een kampsamenkomst, is het niet? Dat zal het gaan zijn. Wie waren dat? De honderdvierenveertig duizend? Helemaal niet! Dit grote aantal, dat niemand... uit alle geslachten, talen en naties. Kunt u het niet zien, mijn dierbare vriend?

77 Nu let op, lees het gewoon:

     En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?

78 De oudste zei tegen Johannes, die een Jood was en die de honderdvierenveertig duizend herkende... hij zei: "Nu, u kende hen, het waren allemaal Joden. Maar wie zijn dezen? Waar zijn zij vandaan gekomen?" Ziet u wat de oudste zei? "Een uit de ouderlingen antwoordde..." (dat zijn de oudsten vóór de troon), "antwoordde mij, zeggende: 'Wie zijn dezen die bekleed zijn met witte klederen? En van waar komen zij?' Nu, wij allen kennen de Joden en hun verbond, enzovoort, maar wanneer zijn dezen gekomen?" Let nu op!

     En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. ("Ik niet", zei Johannes. "Het is mij gewoon voorbijgegaan. Ik weet het niet.") En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen;... ("Door beproevingen en vele gevaren, netten en strikken ben ik al gekomen." Ziet u?) ... Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen,... (in de gemeente? Klinkt dat juist?) en hebben hun lange klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam.
     Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht... (Wie dient mij in mijn huis? Mijn vrouw. Klopt dat?) in Zijn tempel;... (Die met mij in mijn huis verblijft en in mijn huishouding, is mijn vrouw. Zij is degene die bij mij zit en mijn kleding wast en de dingen voor mij gereed houdt.) en Die op de troon zit, zal hen overschaduwen. (O, my, luister!)
     Zij zullen niet meer hongeren,... (Zij zagen eruit of ze een paar maaltijden gemist hadden toen zij aankwamen.) en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.
     Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Daar is zij, daar is uw bruid.)

79 Daar zijn uw honderdvierenveertig duizend, daar zijn uw dienstknechten. Dus "de kinderen des Koninkrijks" hier, geliefde persoon die de vraag stelde, het is een... die deze opmerkelijke vraag stelde. Ik geloof dat ik hem misschien hier achter in een... ergens heb laten liggen, maar "wanneer zij uitgeworpen zullen worden" betekent niet dat zij uit Gods gedachten geworpen zullen worden. Zij zijn voor een periode uitgeworpen buiten de geestelijke zegeningen. Zie, slechts voor een kleine periode.

80 Want toen de profeet Israël zag in deze dag waartoe zij moest komen, zei hij: "Wel, nu zal Israël er zijn als de sabbat zal worden weggenomen, en zij op de sabbatdag verkopen, net als op elke andere dag en al deze dingen." Hij zei: "Wel, zult U ooit... Zal Israël volledig vergeten worden?"

81 Hij zei: "Hoe hoog is het naar de hemel? Hoe diep is de aarde? Meet het met die stok die vóór u ligt." Hij zei: "Ik kan het niet!"

82 Hij zei: "Net zomin kan Ik Israël ooit vergeten." Zeker niet! Israël zal nooit vergeten worden.

83 Dus u ziet dat altijddurend en eeuwig twee verschillende dingen zijn. Israël werd verworpen, maar niet uit Gods gedachten. En Paulus spreekt er hier over, als ik een... tijd had om het te bestuderen, zodat ik snel tot de Schrift zou kunnen komen, die ... ik zou u er naar kunnen verwijzen, zie, wat in mijn gedachten komt.

84 Toen Paulus daar over sprak, zei hij dat wij als heidenen goed zouden moeten letten op de wijze waarop wij wandelden en wat wij deden. Zie? Want als God de eerste tak niet spaarde, zie, en wij, die er alleen maar in geënt zijn... Zie? En Israël dat voor een tijd verblind was, zei hij... Slechts voor een bepaalde tijd werd Israël verblind. Dat is juist, maar de sluier zal van hun ogen worden weggenomen. En dat is, als de laatste heiden in het Koninkrijk van God geboren is. Dan zal de sluier van Israëls ogen worden opgelicht. En zij zullen zeggen: "Dit is de Messias waar wij naar hebben uitgezien." Dat is juist, maar de heidendeur wordt gesloten (de ark wordt toegesloten); in die tijd is er geen genade meer voor de heiden.

85 Nu, ik neem heel wat tijd voor één vraag. En iemand zegt: "Nu komt u niet aan de mijne toe." Wel, we zullen ons haasten en zien of wij er aan toe kunnen komen.

86 Goed, hier is een lange. En elk stukje ervan, dat door de vrouw of man, of wie het ook is, gevraagd werd, is juist.

53 Is het niet waar, dat de Here Jezus niet stierf voor de hele wereld, bedoelende iedereen in de wereld, maar liever... (Nu, ik zou dat willen verklaren, maar zij, hij of wie het ook is... Het lijkt op het handschrift van een vrouw) maar liever voor dezen... liever voor dezen in alle delen van de wereld, dien de Vader Hem gaf, dezen, die God, vóór de grondlegging der wereld, ordineerde tot eeuwig leven, die Hij uitverkoren had overeenkomstig Zijn eigen voornemen?

87 Absoluut, dat is juist. Dat is helemaal juist. Jezus stierf niet alleen voor... Hij... Zijn doel...

88 Laten we zien. Ik geloof dat de... Ik geloof dat zij lezen... een vraag komt binnen over dit:

54 De Schrift vertelt ons ongetwijfeld, dat dezen degenen zijn die niet zullen... Er zullen er zijn die niet gered zullen worden. Daarom...

89 Dat klopt precies. De Schrift vertelt ons dat er mensen zijn, die door God verordineerd zijn om veroordeeld te worden.

90 Zou u dat willen lezen, zodat het altijd uit uw gedachten zal zijn? Goed, laten wij nu de brief van Judas opslaan. Judas zegt hier:

     Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God de Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard:

91 Ziet u aan wie hij dit adresseert? Niet aan de zondaar, het is niet slechts een evangelische dienst, maar aan de geheiligden en geroepenen. Zie, diegenen, die al in het Koninkrijk zijn.

     Barmhartigheid, en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd.
     Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemeenschappelijke zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.
     Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn,... (hoe?) ... die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid,...

92 Verordineerd van ouds. Niet dat God daar achterover leunend op Zijn troon zat en zei: "Ik zal deze man redden, ik zal die man verloren laten gaan." Dat was het niet! God stierf, en toen Jezus stierf, bedekte de verzoening de gehele aarde voor iedere persoon. Maar God, door voorkennis... Niet dat Hij wilde... Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij wilde dat iedereen gered zou worden. Dat was Zijn eeuwig doel. Maar als Hij God was, wist Hij wie wel en wie niet gered zouden worden. Als Hij het niet wist dan was Hij niet de oneindige God. Zo leert de Bijbel dat. Dat wij zouden kunnen...

93 Als we tijd hadden om hier Romeinen, het achtste hoofdstuk op te slaan, zou u het kunnen lezen. Romeinen, het negende hoofdstuk en vele andere plaatsen in de Bijbel, Efeze, het eerste hoofdstuk. En u kunt daar de verkiezing van God zien, opdat het vast zou staan, gaf God het verbond zonder voorwaarden. Hij zond Jezus om te sterven voor hen die Hij van tevoren kende. Zie?

94 Niet alleen om te zeggen: "Wel, zegt u dat God niet weet of zij gered zal worden of niet?" God wist dat u gered zou worden of u het wilde of niet, voordat de wereld ooit begon, of Hij zou God niet zijn.

95 Weet u wat het woord oneindig betekent? Kijk in het woordenboek en vind uit wat het woord oneindig betekent. Wel, Hij kende elke vlo die er ooit op aarde zou zijn, elke vlieg, elke mug, elke kiem. Hij wist het voordat zij ooit in bestaan kwamen, of Hij was God niet. Zeker wist Hij het. Goed.

96 Toen kon God hierin niet zeggen: "Ik zal jou nemen en jou naar de hel zenden; en Ik zal jou nemen en jou naar de hemel zenden." God wilde dat u beiden naar de hemel zou gaan. Maar door voorkennis wist Hij dat de één een gewetenloze zou zijn en de ander een heer en een Christen. Ziet u? Daarom moest Hij Jezus zenden om te sterven, om die man te redden, waarvan Hij van tevoren wist dat hij gered wilde worden. Begrijpt u het? Kijk nu hier:

55 De Schriften vertellen ons ongetwijfeld, dat dezen degenen zijn die niet gered zullen worden. Daarom, als de verzoening al de... het hele ras van Adam omvatte, en sommigen verloren gingen, omdat zij zich de belofte niet ten nutte maakten, of de voorziening niet wilden... moeten wij... zal er dan een machtiger kracht zijn dan de eeuwige plannen en doeleinden van de almachtige God? Zou het zijn... (dat vraagt de persoon nu in deze tweede vraag...) Zou niet de vrije wil van de mens een machtiger kracht zijn dan de eeuwige plannen en het doel van een almachtige God?

97 Nee, mijn broeder of zuster. Zeker niet! Er is niets krachtiger... De wil van de mens zou nooit vergeleken kunnen worden met het eeuwige doel van Gods oordeel. Het zou niet kunnen, zie?

98 Nu, uw eerste vraag was correct. De tweede vraag zou het niet kunnen zijn, vriend. Omdat, kijk naar de wijze waarop het hier geschreven is, zie: "Zou niet de vrije wil van de mens een machtiger kracht zijn dan de eeuwige plannen en het eeuwige doel van de almachtige God?" (Wel, zeker niet.) Hoe zou de wil van een mens een machtiger kracht kunnen zijn dan het doel van de almachtige God? En de mens in zijn vleselijke toestand om te willen wat hij wenst, krachtiger dan wat een eeuwige, volmaakte God zou zijn? Zeker niet! Het zou niet kunnen, zie? De eeuwige God, Wiens doel volmaakt is, hoe zou u kunnen zeggen dat een vleselijk mens hier beneden – het doet er niet toe hoe rechtvaardig hij zou kunnen zijn – zijn doeleinden zouden op geen enkele wijze vergeleken kunnen worden met dit: het doel van de eeuwige en almachtige God.

99 [Een zuster spreekt vanuit de samenkomst – Vert] Ja. ["Het spijt mij, ik wilde gewoon een vraag stellen en u begrijpt verkeerd wat ik daar bedoel."] Ja, in orde, zuster. ["Ik geloof dat helemaal niet, ik bedoelde dat Gods eeuwige doel de vrije wil van de mens terzijde stelt." ]

100 Dat is in orde. O wel, dan heb ik het verkeerd gelezen, zie. Goed. Ja, dan hebt u precies gelijk, zuster. Ik wist niet dat het uw vraag was. Goed. Maar laat eens kijken waar ik het hier heb, zie... Nu, laat mij eens zien: "... omvatte het hele ras van Adam, en sommigen waren verloren, omdat zij zich deze voorziening niet ten nutte maakten. Zou de vrije wil van de mens niet een machtiger kracht zijn dan de eeuwige plannen en het doel van de almachtige God?" Zie, ik had uw gedachten daar verkeerd begrepen. Ja, het eeuwige doel van de almachtige God... Wel, dat zet het weer op zijn plaats.

101 Ik veronderstel dat iedereen dat begrijpt. Als het zo is, steek dan uw hand op. Het is het eeuwige doel van de almachtige God, dat zeker ver uitgaat boven wat de mens kan doen. Nu...

56 Ik begrijp niet het licht over de waterdoop in het achtentwintigste hoofdstuk van Mattheüs, het negentiende vers. Wat betekent dit?

102 Welnu, misschien kost het mij niet meer dan een minuut. En laat iemand met mij opslaan, als u wilt, Mattheüs 28:19. En we zullen ontdekken wat de persoon eigenlijk... vijfentwintig... Nu, dit zal u sterk maken als u er slechts bij zult blijven. Het is goed, ziet u, het is niet Evangelisch, maar het is een...

103 Nu, wij zijn... Nu, hier is het waar de mensen proberen te zeggen dat er een tegenstrijdigheid is in de Bijbel. Nu, ik wil dat iemand opslaat... We zijn in Mattheüs 28:19. Of nee, ik wil dat iemand... Mattheüs 28:19. Ik wil dat iemand Handelingen 2:38 opslaat. Hebt u uw Bijbel daar, broeder Neville?

104 En ik wil dat u nu voor uzelf leest. En ik zal u een regelrechte tegenstrijdigheid in de Bijbel laten zien. En ik... wat de Bijbel... De mensen zeggen dat de Bijbel zichzelf niet tegen spreekt. Ik wil dat u dit in overweging neemt.

105 En dit maakt dat de professoren grijze haren krijgen. Maar het is eenvoudig. Nu, ik zal Mattheüs 28:19 lezen en volgt u mij. En sommigen van u met Handelingen 2:38, heb het gereed. Ik zal beginnen bij het achttiende vers, dit is het slothoofdstuk van Mattheüs.

     En Jezus, bij hen komende, sprak tot Zijn disci... of, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Waar is de macht van de Vader?)

106 Als al de macht in hemel en op aarde aan Jezus gegeven is, dan werd God machteloos, is het niet? Of vertelde Hij slechts een verhaaltje? Maakte Hij een grap? Hij meende het! Gelooft u niet dat Hij het meende? Wel, als alle macht aan Hem is gegeven, waar is Gods macht dan? Hij was God! Dat is juist. Dat is alles wat je ervan kan zeggen. Dat is gewoon alles wat er was. Zie, Hij was God; of er zit daar iemand, die enige macht had en deze niet meer heeft. Ziet u? Dus u kunt het niet door elkaar halen. Wij zullen op deze zelfde zaak hier ingaan. Goed.

     ... alle macht in hemel en op aarde is... in hemel en op aarde.
     Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
     En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld.

107 Handelingen 2:38, laat nu iemand het lezen. Wacht even een minuut. Handelingen, het tweede hoofdstuk, het achtendertigste vers. Luister nu heel aandachtig en heb gewoon geduld, en wij zullen nu zien. Nu, dit is tien dagen later, nadat Jezus hun verteld had in Mattheüs 28:19: "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes."

108 Nu, Petrus, tien dagen later... Zij hebben verder nog geen prediking gepredikt. Zij gingen in de opperkamer in Jeruzalem, en wachtten daar tien dagen op de Heilige Geest Die zou komen. Hoevelen weten dat? Op deze plaats... Hier is Petrus; Petrus heeft de sleutels tot het Koninkrijk. Goed, wij zullen zien wat hij doet. Mattheüs... of ik bedoel Handelingen 2, laten wij het zesendertigste vers nemen:

     Zo wete dan zeker het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die gij gekruisigd hebt. ("Tot Heere en Christus", geen wonder dat alle macht in hemel en op aarde aan Hem gegeven werd.)
     En toen zij nu dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders?

     Petrus antwoordde... En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

109 Nu, daar is een tegenstelling. Mattheüs zei: "Doopt in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest", en Petrus zei in Handelingen 2:38, tien dagen later: "Bekeert u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus."

110 Dan de volgende keer dat er over bekering werd gesproken, of over de doop, in de Bijbel, is in Handelingen, het achtste hoofdstuk, waar Filippus afdaalde en predikte tot de Samaritanen. En zij ontvingen de Heilige Geest en zij werden gedoopt in de Naam van Jezus Christus.

111 De volgende keer dat erover gesproken werd, was toen de heidenen het ontvingen, Handelingen 10:44:

     Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.
     Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken. Toen antwoordde Petrus:
     Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, die de Heilige Geest ontvangen hebben, zoals ook wij?
     En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in de Naam van de Heere Jezus Christus.

112 Nu, laat mij hier iets nemen, u gewoon een klein iets laten zien, zodat u het niet zult vergeten; ik wil u een kleine illustratie geven. Ik zal plaatsen... Hoeveel nationaliteiten van volken zijn er in de wereld? Er zijn er drie. De volken van Cham, Sem en Jafeth. Hoevelen weten dat? Wij komen uit die drie zonen van Noach. Chams volk, Sems volk... Jafeths volk zijn de angelsaksen, Sems volk zijn de... De drie generaties zijn: De Joden, de heidenen en de half Jood-heidenen. Nu let op, als die... en dit is Cham... Sem, Cham en Jafeth.

113 Nu, de eerste keer dat er ooit over de doop gesproken werd, was door Johannes de Doper. Hoevelen weten dat dit waar is? Goed, ik ga het hier neerleggen, helemaal hier: Johannes de Doper. En Johannes doopte de mensen in de rivier de Jordaan, hen bevelende, dat zij zich zouden bekeren en in orde met God zouden komen, en dat zij hun goederen zouden verkopen en de armen voeden, en dat de soldaten tevreden zouden moeten zijn met hun geld en in orde met God moesten komen. Hoevelen weten dat? En hij doopte hen in de rivier de Jordaan, besprenkelde hen niet, begoot hen niet, maar doopte hen onder! Als u het niet gelooft, is hier het woordenboek, onderzoek of het niet baptizo is, wat "dopen, onderdompelen, onder plaatsen, begraven" is. Nu, de eerste keer dat er ooit over de doop gesproken werd was daar.

114 De tweede keer dat er ooit over de doop gesproken werd, was toen Jezus het beval, Mattheüs 28:19.

115 De volgende keer dat er over de doop gesproken werd, was in Handelingen 2:38.

116 De daarop volgende keer dat er over de doop gesproken werd, was in het achtste hoofdstuk van Handelingen.

117 En de daarop volgende keer dat er over de doop gesproken werd, was in Handelingen, het tiende hoofdstuk.

118 En dan komen we vanaf de tijd dat Jezus hier zei: "Gaat daarom heen, onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes."

119 Laten wij nu deze Schriftplaats eerst rechtzetten. Ik heb u verteld, dat er niet één schriftplaats in de Bijbel is die de andere zal tegenspreken. Ik wil dat u mij deze brengt. Ik heb dat al zesentwintig jaar gevraagd en ik heb hem nog niet gevonden. Er is geen schriftplaats die een andere tegenspreekt. Als hij die wel tegenspreekt is het een door mensen geschreven zaak. Nee, meneer, er is geen tegenstrijdigheid in de Bijbel.

120 Nu, dit wat u zei: "Hoe staat het daarmee?"

121 Hier staat Jezus en zegt: "Gaat daarom heen, onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes."

122 En Petrus draait zich om en zegt: "Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus."

123 Daar is uw tegenstrijdigheid; zo lijkt het. Nu, als u leest met een vleselijk verstand en geen open hart, zal het een tegenstrijdigheid zijn.

124 Maar als u het leest met een geopend verstand; "De Heilige Geest heeft dit voor de ogen der wijzen en verstandigen verborgen", Jezus zei het zo en dankte God ervoor, "en heeft het aan kinderkens geopenbaard, aan dezulken die willen leren." Als u een verstand hebt, en geen zelfzuchtig verstand, maar een gewillig hart om te leren, zal de Heilige Geest u deze dingen leren.

125 Nu, als het niet overeenstemt... U zei: "Hoe weet u dat u gelijk hebt?" Wel, het is in overeenstemming met de rest van de Schrift. Als u dat niet doet, hebt u hier een duidelijke tegenstrijdigheid.

126 Nu, ik wil u een vraag stellen. Dit is het laatste hoofdstuk van Mattheüs. Ik wil het in een kleine vorm gieten, zodat ieder van u, ook de kinderen, het zullen begrijpen.

127 Bijvoorbeeld, als u een liefdesverhaal leest en aan het slot staat: "En Marie en Jan leefden nog lang en gelukkig." Wel, u vraagt zich af wie Jan en Marie waren, die nog lang en gelukkig leefden. Nu, als u wilt weten wie Jan en Marie zijn, dan kunt u beter teruggaan naar het begin van het boek en uitvinden wie Jan en Marie zijn. Ga hier dan terug en vind uit wie Marie was en uit welk gezin zij komt, en wie Jan was en uit wat voor soort gezin hij kwam en wat zijn naam was en hoe zij trouwden en alles wat ermee te maken heeft. Klopt dat?

     Wel, dat is hetzelfde als bij het lezen van de Bijbel hier. Toen...

128 Kijk, Jezus zei nooit: "Ga en doop de mensen in de Naam van de Vader, in de Naam van de Zoon, in de Naam van de Heilige Geest", de wijze waarop de drieëenheidsmensen dopen. Er is daar geen Schriftplaats voor in de Bijbel. Hij zei nooit: "In de namen (n-a-m-e-n), namen van de Vader, Zoon en Heilige Geest."

129 Hij zei: "In de (n-a-a-m) naam", enkelvoud. Kijk in uw Bijbel daar en vind uit of dat juist is, Mattheüs 28: "In de Naam..."

130 Niet "in de Naam van de Vader, in de Naam van de Zoon..." dat is de wijze waarop een drieëenheidsprediker doopt: "In de Naam van de Vader, in de Naam van de Zoon en in de Naam van de Heilige Geest." Dat is zelfs niet in de Bijbel.

131 "Dan in de naam..." U zei: "Wel, dan in de Naam van de 'Vader, Zoon en Heilige Geest'." Dan is er een zekere naam daar.

132 Wel, is Vader een naam? Hoevelen weten dat Vader geen naam is? Vader is een titel. Zoon is geen naam. Hoevelen weten dat Zoon geen naam is? Hoeveel vaders zijn hier? Steekt uw hand op! Hoeveel zonen zijn hier? Steekt uw hand op! Wel, wie van u heet "zoon"? Wie van u heet "Vader"? Goed, Heilige Geest is geen naam. De Heilige Geest is wat Hij is. Hoeveel menselijke wezens zijn hier? Steekt uw hand op! Ziet u? Daar bent u er, de Heilige Geest is wat Hij is. Vader, Zoon en Heilige Geest, geen van dezen zijn namen; het zijn geen namen.

133 Wel, dan als Hij zei: "Doopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest", dan zouden wij beter terug kunnen gaan en zien wie Vader, Zoon en Heilige Geest is. Laten we dan opslaan het eerste hoofdstuk van Mattheüs en zien Wie deze Persoon was waarin wij verondersteld worden te dopen, in welke Naam. En we beginnen nu met Mattheüs, het eerste hoofdstuk, het achttiende vers. Leest u allen aandachtig.

134 Nu, u die de vraag stelde, ik wil hier een kleine illustratie geven. Ik ga hier drie dingen neerleggen, zodat u het duidelijk zult begrijpen (de illustratie maken met deze Bijbels en boeken), om een illustratie te maken.

135 Goed, ik wil dat u aandachtig naar mij kijkt en ieder mij nu volgt. Nu, dit is God de Vader. Dit hier is God de Zoon. Dit hier is God de Heilige Geest. Nu, hoevelen begrijpen het? U zegt het mij na. Wie is dit hier? [De samenkomst zegt: "Heilige Geest." – Vert] Wie is dit hier? ["Vader."] Wie is dit hier? ["Zoon."] Nu, dat is de wijze waarop de drieëenheidsmensen het geloven. Zie, dat maakt ons tot heidenen, gewoon net zo rauw als het maar kan zijn.

136 De Jood... Dat is de reden waarom u met een Jood niets kunt beginnen. Hij zei: "U kunt God niet in drie stukken hakken en hem aan een Jood geven." Wel zeker niet, evenmin kunt u het mij. Zie? Beslist niet. Hij is één God. Dat is precies juist. Geen drie goden Nu, let op hoe eenvoudig het is.

137 Nu, we gaan ontdekken. Nu, wie is... Wie is dit? Enkelen spreken het nu uit. God de Zoon. Klopt dat? Dit is de Zoon. Wel, dan is God Zijn Vader. Klopt dat? Hoevelen geloven dat Zijn Vader God is, steek uw hand op. Hoevelen geloven dat God de Vader van Jezus Christus is? Goed.

     De geboorte van Jezus Christus was nu aldus;...

138 Nu, wij gaan terug om uit te vinden wie Vader, Zoon en Heilige Geest is, in de Naam waarvan Mattheüs zei dat wij zouden dopen. Zie, de Naam; niet namen nu, omdat het geen namen kunnen zijn, omdat er daar geen naam is.

     De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want toen Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit... (God de Vader. Zegt de Bijbel dat? Wat zegt de Bijbel?) ... werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest.

139 Wie van dezen is dan Zijn Vader? Nu, de Bijbel zegt dat dit Zijn Vader is, en Jezus zei dat dit Zijn Vader was. Nu, wie is Zijn Vader? Nu, als Hij twee vaders had, wat dan? Als Hij twee Vaders had, is Hij een onwettig kind.

140 Laten wij nu een eindje verder lezen:

     Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet openlijk te schande wilde maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
     En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de... [Samenkomst antwoordt: "Heilige Geest." – Vert]

141 De wat? De Heilige Geest? Wel, hoe kan de Vader Zijn Vader zijn en tegelijkertijd de Heilige Geest Zijn Vader zijn? Nu, dan had Hij twee Vaders, als dat juist is. Nee meneer! De Heilige Geest is God. De Heilige Geest is God. Dus God en de Heilige Geest is dezelfde Persoon, of Hij had twee Vaders.

142 We zullen zien of wij na een poosje kunnen uitvinden wie Jan en Marie zijn. Goed, we vinden uit of Petrus en Mattheüs elkaar probeerden tegen te spreken of niet, kijk of de Schrift Zichzelf tegenspreekt. Het is een gebrek aan geestelijk begrip. Zo is het.

     En alzo hij deze dingen in de zin had...

143 Ik had dat twintigste vers al. Nu het eenentwintigste vers:

     En zij zal een Zoon baren... (deze Persoon Die van de ene Persoon, God, was) en gij zult Zijn Naam noemen... (hoe?) [De samenkomst antwoordt: "JEZUS".]... want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
     En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere gesproken is, door de profeet, zeggende:
     Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten Emmanuël; dat is, overgezet zijnde, God met ons.

144 Dus wie waren Jan en Marie die nog lang en gelukkig leefden? Wie was Degene die zei: "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest"? Wie was de Vader? De Naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest? [Iemand zegt: "Jezus." – Vert] Zeker was het dat. Zeker, geen tegenstrijdigheid daarover. Geen sprankje. Het zet alleen de Schrift recht. Hij was de Vader, Zoon en Heilige Geest. God was Immanuël Die bij ons woonde, getabernakeld in een lichaam, genaamd "Jezus".

145 Nu, de eenheidsleer van de Eenheidsgemeente, daar ben ik het zeker niet mee eens, die geloven dat Jezus één is zoals uw vinger één is. Hij moest een Vader hebben. Zo niet, hoe kon Hij dan Zijn eigen Vader zijn? En als Zijn Vader een man was zoals de drieëenheidsmensen zeggen, dan werd hij onwettig geboren met twee vaders. Dus u ziet, dat u beiden ongelijk hebt door te argumenteren. Ziet u?

146 Maar de waarheid ervan is dat zowel Vader, Zoon als Heilige Geest, één Persoonlijkheid is. [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... God woonde in een tabernakel van vlees, om de zonde van de wereld weg te nemen. Dat is precies juist, "God met ons". Nu daarom, als Mattheüs 28:19...

147 Nu, u onderzoekt de Schriften, en als u kunt vinden waar één persoon in de Bijbel... (Nu, denk erover na, laat dit niet over uw hoofden voorbijgaan.) ... waar één persoon in de Bijbel ooit gedoopt werd in de Naam van de "Vader" en de "Zoon" en de "Heilige Geest", kom dan naar mij terug en vertel mij dat ik een huichelaar ben en ik zal een bord op mijn rug plaatsen en door de stad lopen. Het is niet in de Schriften, van Genesis tot Openbaring. Maar elke persoon in de Bijbel werd gedoopt in de Naam van Jezus Christus!

148 U zegt: "Wacht een ogenblik, prediker. Hoe staat het dan met Johannes?" Hij doopte in geen enkele naam!

149 Goed. We ontdekken wat er gebeurde; laten wij opslaan Handelingen, het negentiende hoofdstuk. Daar vinden wij discipelen van Johannes. Elke persoon werd gedoopt in de Naam van Jezus Christus en nu vinden wij hier deze groep, Handelingen, het negentiende hoofdstuk. En laten we het nu beginnen te lezen, en we vinden discipelen van Johannes:

     En het geschiedde, terwijl Apollos... (die een bekeerde advocaat was) te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen van het land doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende,... (Zij waren volgelingen van Jezus.)

150 Als u hebt opgemerkt in het voorgaande hoofdstuk; daarvoor hadden ze zo'n geweldige tijd dat ze juichten en zich verblijdden. Hoevelen weten dat dit waar is? En Aquila en Priscilla woonden de samenkomst bij. En Paulus en Silas waren geslagen en gegeseld en in de gevangenis geworpen. Klopt dat? En zij kwamen hier en vonden Aquila en Priscilla. En ze hadden daar een opwekking door een Baptistenprediker, genaamd Apollos, die uit de Schriften bewees, dat Jezus de Christus was. Nu vindt Paulus hem.

     ... Paulus, de bovenste delen van het land doorreisd hebbende, kwam te Efeze; en enige discipelen aldaar vindende,
     Zeide hij tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen [In het Engels: "sinds" – Vert] gij geloofd hebt?

151 Nu, u dierbare Baptistenvriend, als dat niet de stutten van onder uw theologie wegslaat, als u zegt, dat u de Heilige Geest ontving toen u geloofde.

152 Maar Paulus wilde deze Baptisten vragen: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen, sinds u geloofde?" Nu, let op wat zij zeiden:

     En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heilige Geest is.
     En hij zei tot hen: Waarin... [Engels: "Tot wat" – Vert] (Nu, als u het Griekse woordenboek hier wilt nemen, zal het u laten zien: "Tot hoe werd u gedoopt?") Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden tegen hem: In de doop van Johannes. (Hier terug. "Johannes doopte ons.")

153 Nu wil ik u vragen: Als u die doop had, zou u er mee tevreden zijn? Dezelfde man die met Jezus de rivier in liep en Jezus Christus doopte, diezelfde man had deze mensen gedoopt. Dat is een tamelijk goede doop; niet besprenkelen, niet begieten, maar onderdompelen in de oude, modderige Jordaan op dezelfde plaats als waar Jezus gedoopt werd. Denk daaraan.

154 Paulus zei: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt?" Zij... hij... Zij zeiden: "Wij weten niet of er een Heilige Geest is."

     Hij zei: "Hoe werd u gedoopt?"

     Zij zeiden: "Wij zijn gedoopt."

     "Hoe werd u gedoopt?"

     "Onder Johannes!"

155 Let nu op wat Paulus zei: Let hier op:

     En hij zeide tot hen:... zijt gij dan gedoopt?... In die van Johannes. En zij...
     Maar Paulus zei: Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Hem, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus.

156 Zie, Johannes doopte slechts tot bekering, maar de waterdoop in Jezus' Naam is voor de vergeving van zonden. De verzoening was toen nog niet gedaan, zonden konden niet worden verzoend. Nu... Het was slechts een antwoord van een geweten, zoals onder de Wet.

Lukas 16:16 zegt: "De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van die tijd af wordt het Koninkrijk verkondigd." Let nu op en wees wakker:

     En Paulus zeide tot... (let nu op) ... Hebt gij... ontvangen...

157 Het vijfde vers:

     En die hem hoorden werden gedoopt (opnieuw) in de Naam van... Jezus Christus.

158 Klopt dat? Toen werden deze mensen, de mensen in Handelingen 2, gedoopt in Jezus' Naam. De Joden werden gedoopt in Jezus' Naam. De heidenen werden gedoopt in Jezus' Naam. En elke persoon in de gehele Bijbel werd gedoopt in Jezus' Naam.

159 Vind nu één plaats waar iemand anders ooit gedoopt werd op enige andere wijze, en ik zal hier regelrecht teruggaan en u laten zien waar de Katholieke kerk het toegeeft en zegt dat u ervoor boog. En zij zegt: "Er zouden enkele Protestanten gered kunnen worden, omdat zij enkele Katholieke leerstellingen hebben, zoals de doop in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest." Hij zei: "De heilige Katholieke kerk heeft het recht om die plechtigheid van de Naam van Jezus te veranderen in 'Vader, Zoon en Heilige Geest'." En de Protestantse kerk vindt het goed. Maar déze niet, ik blijf bij de Bijbel. Ik geloof de Bijbel.

160 U zegt: "Broeder Branham, draagt u mensen op om overgedoopt te worden?" Absoluut! Paulus deed het hier.

161 Nu let op, laten wij Galaten 1:8 nemen en uitvinden wat Paulus zei:

     Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

162 Daar hebt u het. "Als wij of een engel." En Paulus, dezelfde man, droeg het volk op om overgedoopt te worden die een heel wat betere doop hadden dan wat u hebt gehad, mijn broeder; omdat Johannes de Doper Jezus' eigen neef was, achterneef, terwijl hij zijn eigen Neef in de rivier de Jordaan doopte en zich gelijk omdraaide en Johannes' discipelen doopte. En Jezus zei: "Dat zal niet werken", of Paulus zei het, en beval, dat zij weer overgedoopt zouden worden in de Naam van Jezus Christus, voordat zij de Heilige Geest konden ontvangen; nadat zij hadden gejuicht en God geprezen en een geweldige tijd hadden, een grote opwekking, en uit de Bijbel bewezen (met hun theologie) dat Jezus de Christus was. Hoevelen weten dat dit de Schrift is, het achttiende hoofdstuk? Zeker is het dat. Daar bent u er. Dus daar is geen twijfel aan.

163 Laat mij u nu een klein grondbeginsel geven. Nu, Hij ging nooit uit de orde, maar in Lukas... Mattheüs, het zestiende hoofdstuk, zegt Jezus, als zij van de berg afkomen: "Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?"

164 "Sommigen zeggen dat U Elia bent en sommigen zeggen dat U de profeten bent en sommigen zeggen dat U dit of dat bent. "

165 Hij zei: "Maar wie zegt gij?"

166 Petrus zei: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God."

167 Let op! "Gezegend zijt gij, Simon Bar-jona (de zoon van Jonas) vlees en bloed heeft u dat nooit geopenbaard." Amen!

168 Zie, het moet komen door geestelijke openbaring. Vlees en bloed vertelden Abel nooit dat hij verkeerd was, of Kaïn, dat hij verkeerd was; vertelden Abel nooit dat Kaïn verkeerd was. Maar het was een openbaring die Abel had. "Het was bloed!" Wij komen bij die vraag binnen een paar minuten. Het was bloed, geen fruit, dat ons uit de Hof van Eden voerde. "Het was bloed." En het werd Abel, door geestelijke openbaring, door God geopenbaard dat het bloed was. "En hij, door geloof," zegt Hebreeën 11:4, "hij offerde Gode een meer welgevallig offer dan Kaïn." God accepteerde zijn offer. Daar bent u er. Zie, hij offerde het door geloof, door openbaring.

169 Let nu op. "Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard," (meteen overstappend naar de Here Jezus) "maar Mijn Vader Die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. En op deze rots..." (de openbaring van Jezus Christus) "op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen." Dat is wat Hij zei. Geestelijke openbaring... "En Ik zeg dat gij Petrus zijt en Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk geven. En wat u ook... Omdat u een geestelijk open kanaal tussen hier en de hemel hebt. Vlees en bloed: u was nooit op een seminarie, had geen scholing, volgde nooit een cursus theologie. Maar u was afhankelijk van God en God openbaarde het aan u, en het zijn absoluut de duidelijke Schriftplaatsen die het tezamen binden. Ik zeg dat u Petrus bent, dat is juist, en Ik zal u de sleutels geven; en wat u bindt op aarde, zal ik in de hemel binden; wat u ontbindt op aarde, zal Ik in de hemel ontbinden."

170 En Petrus was de woordvoerder op de dag van Pinksteren, toen zij allen bevreesd waren om te spreken. Hij sprak en zei: "Gij mannen van Judéa, en allen die te Jeruzalem wonen, laat dit aan u bekend worden en luistert naar mijn woorden. Dezen zijn niet dronken zoals gij vermoedt, aangezien het de derde ure van de dag is, maar dit is wat gesproken werd door de profeet Joël: 'Het zal geschieden in de laatste dagen,' zegt God, 'dat Ik Mijn Geest zal uitgieten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En op mijn dienstknecht en dienstmaagd zal Ik van Mijn Geest uitstorten. En ik zal tekenen geven in de hemelen boven en op de aarde beneden, en rookpilaren en damp. Het zal komen te geschieden vóór de grote en verschrikkelijk dag des Heren zal komen, dat wie de Naam des Heren zal aanroepen, behouden zal worden.'" Daar bent u er. O my!

171 "Laat mij vrijuit tot u spreken over de patriarch David;" zei hij, "hij is zowel gestorven als begraven, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, zag hij Hem reeds aan Zijn rechterhand. 'En ik zal niet bewogen worden. Bovendien zal Mijn vlees rusten in hope, omdat Hij Mijn ziel in de hel niet zal verlaten, noch Uw Heilige verderving laten zien.'"

172 "En David is zowel dood", zei hij, "als begraven, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, zag hij reeds de komst van de Rechtvaardige, Die God zowel Here als Christus gemaakt heeft." O my! Daar zijn uw Schriftplaatsen. Daar is de zaak. Dat is het.

173 Wij ontdekken hier nu dan, dat de correcte wijze en de echte wijze en de enige wijze, die ooit verordineerd werd... En Petrus had de sleutels en op de dag dat hij predikte zeiden zij... Nu let op, hier is de eerste gemeente. U Katholieken, luistert hiernaar, u navolgers van Campbell, luistert hiernaar. U, Baptisten en Methodisten, luistert hiernaar. U, Pinkstermensen, luistert hiernaar. Church of God, Nazareners, Pelgrimheiligheidsmensen, luistert hiernaar.

174 Petrus had de sleutels en hij had de autoriteit, of Jezus loog. En het is onmogelijk voor Hem om te liegen; "twee onveranderlijke dingen", het is onmogelijk dat God liegt. Hij had de sleutels. Jezus had hem de sleutels gegeven. Toen Hij op de derde dag opstond, had Hij de sleutels van dood en hel, maar niet de sleutels tot het Koninkrijk. Petrus had ze. Dat is precies juist.

175 En let nu op, Petrus, u hebt de sleutels aan uw zijde hangen en u predikt. De vraag komt, de eerste bekeerlingen van de nieuwe gemeente. De eerste christelijke gemeente. Nu Katholiek, nu Baptist, Methodist, Presbyteriaan, bent u in de leer van de nieuwe gemeente? Komt erachter of u het bent.

     Wat kunnen wij doen, mannen broeders?

     Petrus stond op en zei: Bekeert u,... ieder van u... (Kijk uit, jongen; op de wijze waarop je die sleutels hier plaatst, zal Christus ze in de hemel plaatsen.) Bekeert u,... ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus,... (Dat is hoe je hierin komt.) tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

176 De sleutels gingen "klik" hier, en het ging "klik" daar. Dat is de reden waarom de discipelen van Johannes moesten komen en opnieuw gedoopt moesten worden in de Naam van Jezus Christus, voordat zij de hemel konden ingaan, en de Heilige Geest konden krijgen. Hij hield Zijn woord. Dus brengt het u nu niet in verwarring, is het wel? Ziet u? Zeker, Mattheüs 28:19 waren titels, geen namen.

177 Goed, hoeveel tijd hebben we nog? Kunnen wij nog vijftien minuten benutten om een paar vragen meer heel snel te beantwoorden? Kan het? Goed, we zullen echt snel voortmaken. Ik heb er hier twee onderaan die ik snel zou willen nemen en die direct hierbij aansluiten, als ik kan. Dan kan ik zondagmorgen de rest nemen.

57 Was Kaïn een nakomeling van de slang? (Dit is een goede.) Zo ja, waarom werd Eva niet zwanger dan pas nadat Adam haar bekende?

     Dezelfde... De volgende vraag is hetzelfde.

58 Was het een letterlijke boom waarvan Eva de vrucht at? Zij zag dat hij goed was voor voeding.

178 Goed, broeder, zuster, wie het ook was, laten wij teruggaan naar Genesis en hier iets ontdekken. Laten wij naar Genesis 3:8 gaan, als u wilt. Goed, en luister nu heel aandachtig.

179 Nu, ik zal het verhaal naar voren brengen. Het was allemaal zuiver en heilig, er was geen zonde of bezoedeling. Nu, ik zal deze eerste vraag eerst nemen. De boom in het leven... het midden van de tuin, in het midden van de boom... De boom was "de vrouw". Ik zal u dat door de Schriften bewijzen als u slechts een paar minuten geduldig wilt zijn.

180 Wij zullen eerst kijken of zij was... of zij zwanger was voordat zij Adam bekende of niet, of voordat... Luister:

     En zij hoorden de stem van de HEERE God, wandelende in de hof, aan de wind des daags; Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de HEERE God, in het midden van het geboomte van de hof.
     En de HEERE... riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?
     En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in de hof, en ik vreesde; want ik ben naakt;... (Nu, de dag daarvoor wist hij dat niet; er was iets gebeurd, iets aan hem was geopenbaard, dat hij naakt was.) daarom verborg ik mij.
     En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten,...?

181 Deed het eten van de boom hem beseffen dat hij naakt was? Zoals ik dikwijls heb gezegd (dit is geen grap, ik bedoel het niet als een grap), maar "als het eten van appels vrouwen deed beseffen dat zij naakt zijn, kunnen wij beter de appels opnieuw ronddelen." Ziet u? Het was geen naakte... Het was geen boom, een appel, die zij aten, het was sexueel. Let op:

     ... Hebt gij van die boom gegeten, waarvan Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?
     Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten.
     En de HEERE... zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: Die slang heeft mij bedrogen,... (Huh?) Die slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. (Lang voordat zij zwanger werd, ziet u, door Adam.)

182 Adam bekende haar, en zij werd zwanger en bracht Abel voort.

183 Maar ik wil u vragen, gewoon vanuit een letterlijk standpunt. Nu, om u te bewijzen dat zij de boom was, elke vrouw is een vruchtboom. Hoevelen weten dat? Bent u niet de vrucht van uw moeder? Zeker bent u dat. En in het midden van de vrucht, of in het midden van de boom, de vrucht, die zij niet mocht aanraken.

184 Als u wilt opmerken, was Jezus niet de Boom des levens? Beloofde Hij niet in Mattheüs... of Johannes, het zesde hoofdstuk: "Ik ben het Brood des levens, dat van God uit de hemel kwam"?

185 Als een man van de vrouw eet... En kijk, door de geboorte van... door de vrouw sterven wij allen, omdat wij onderworpen zijn aan de dood (klopt dat?) door een geboorte van de vrouw. Door de geboorte van de man, leven wij allen voor immer. De vrouw is een boom des doods, de man is een boom des levens; want de vrouw draagt zelfs geen leven in zich. Dat klopt precies. De levenskiem komt uit de man, zie, correct, en gaat in de vrouw. En de vrouw is niets dan een broedmachine; en de baby is niet verbonden, dan alleen met de navelstreng. Niet één druppel van het bloed van de moeder is in de baby; geboren in haar bloed, maar niet één druppel in de baby. Zoek uit... Lees het doktersboek, of vraag uw dokter en u zult het zien. Het is er niet, beslist niet, nog geen druppel ervan. Zij is alleen maar het ei, dat is alles. En het leven komt van de man.

186 Dat is een prachtig type om te laten zien dat door de vrouw, door de natuurlijke geboorte, wij allen moeten sterven, omdat wij dood zijn om mee te beginnen, en slechts door de Man, Christus Jezus, kunnen wij leven. En daar zijn de twee bomen in de Hof van Eden. Kunt u het niet zien?

187 En let op! En op die dag werd er een cherub geplaatst om deze boom te bewaken, omdat als zij ooit die Boom des levens zouden aanraken, zij allen voor immer zouden leven. Hoevelen weten dat? Zij zouden allen voor eeuwig leven. En de eerste keer dat zij ervan zouden proeven... De engel zei: "Wij zullen het bewaken." En er werden daar cherubijnen geplaatst met die vlammende zwaarden tegen het oosten om het te bewaken. Zij namen het terug naar het oosten, en bewaakten die Boom met vlammende zwaarden, zodat zij niet binnen konden komen om ervan te nemen (van deze Boom).

188 En toen Jezus kwam zei Hij: "Ik ben het Brood des levens, wanneer iemand van dit Brood eet, zal hij nimmermeer sterven." Daar is uw Boom.

189 Daar is uw vrouw, daar is uw sex, die de dood brengt. Net zo zeker als er een sexueel verlangen is, laat zij dood achter. En zo zeker als er een geestelijke geboorte is, laat deze eeuwig leven achter. De dood komt door de geboorte van een vrouw en leven komt door de geboorte van een Man. Amen! Daar bent u er.

190 Laten wij nu teruggaan naar Kaïn. Zou u mij kunnen vertellen waar die geest en die gemeenheid vandaan kwam? Als Kaïn... kijk, als Kaïn de zoon van Adam was, die een zoon van God was, waar kwam dan dat boze vandaan? Het eerste wat hij deed toen hij werd geboren was haten, hij was een moordenaar, hij was jaloers. En neem nu de natuur van zijn vader, het allereerste begin, Lucifer, en hij was... In den beginne was hij jaloers op Michaël, waardoor de hele moeite begon. Hoevelen weten dat? En Kaïn was de natuur van zijn vader, waardoor hij jaloers was op zijn broeder en hem doodde. Die zuivere... die natuur kon niet uit dat reine zaad komen... Zij moest uit deze verdraaide stroom komen. En let op Kaïn zodra hij werd geboren.

191 En toen werd Abel na hem geboren, toen werd zij zwanger door Adam en hij bekende haar en zij bracht de zoon Abel voort. En Abel was een type van Christus; en toen Abel gedood werd, nam Seth zijn plaats in; dood, begrafenis en opstanding van Christus, in type.

192 Maar nu, Kaïn aanbad; al zijn vleselijke werken, net eender als de vleselijke gemeente vandaag. Ze gaan naar de kerk, zij aanbidden. Kaïn aanbad; hij was geen ongelovige, hij was geen communist. Kaïn was een gelovige; hij ging naar God, hij bouwde een altaar. Hij deed elk godsdienstig ding dat Abel deed, maar hij had niet de geestelijke openbaring van de wil van God. Gezegend zij de naam des Heren! Daar bent u er. Ziet u het? Hij had niet de geestelijke openbaring en dát is er vandaag met de gemeente aan de hand. En Jezus zei dat Hij Zijn gemeente op die geestelijke openbaring zou bouwen. Begrijpt u het? O my, uw ogen komen nu open. Zie? De geestelijke openbaring...

193 Kaïn kwam; hij bouwde een altaar, hij aanbad, hij bracht een offer, hij knielde neer, hij prees God, hij aanbad God, hij deed al het godsdienstige dat Abel deed. En God weigerde hem botweg, omdat hij niet de geestelijke openbaring had!

194 Volg diezelfde lijn van Kaïn; regelrecht door tot in de ark, vanuit de ark regelrecht tot in Israël, van Israël door tot Jezus en van Jezus door tot op deze dag; en zie of die vleselijke fundamentele kerk, stijf en strak, geschoold... Ik bedoel mannen die de Schriften hebben, die de hele leer en de theologieën kennen; ze kunnen het verklaren, jongen, net zoals dat [Broeder Branham knipt met zijn vinger – Vert] maar zonder geestelijke openbaring! Zo is het. Dat is de leer van Kaïn.

195 De Bijbel zegt: "Wee hen! Omdat zij achter de leer van Kaïn aangingen, in de dwaling van Bileam liepen en omkwamen door het tegenspreken van Korach." Hetzelfde boek Judas zegt: "Zij waren voorbestemd tot deze verdoemenis." Zeker zijn zij dat. Ziet u? Wat was Bileam? Hij was een bisschop. Hij stond boven de hele gemeente. Hij kwam daar, net zo fundamenteel als hij maar kon zijn. Hij offerde... Zie hem daar staan in de beroemdheid, temidden van deze grote hoogwaardigheden. En het waren geen ongelovigen, het waren gelovigen.

196 Die stam van Moab kwam uit Lots dochter. Lot, die leefde... Lots dochter, die leefde met haar vader en zwanger werd en een kind voortbracht, en dat kind was... zo ontstond de stam van Moab. En zij waren een grote denominatie. Een groot, bloemrijk volk, en zij hadden prinsen en koningen en hoogwaardigheden. Ze hadden bisschoppen en kardinalen en van alles.

197 En hier komt een troep heilige rollers aan, de andere groep, Israël. Een kleine, oude groep, die geen denominatie was, interdenominationelen. En ze deden alles wat er op de kaart te doen was, ook het slechte. Maar wat was het? Zij hadden de geestelijke openbaring en God was met hen in een Vuurkolom.

198 O, ik weet dat zij vleselijke dingen hadden en de mensen zeiden: "Zo'n stelletje bocht als die, niets aan te doen dan ze eruit te gooien." Maar zij hadden de geestelijke openbaring en zij hadden een geslagen Rots, zij hadden een koperen slang, zij hadden een Vuurkolom, die met hen meeging. Halleluja! Ik weet dat u denkt dat ik opgewonden ben, maar dat ben ik niet. Ik voel mij gewoon goed.

199 Let op. Als ik denk: "Diezelfde God leeft vandaag bij ons." Het is nog steeds de geestelijke openbaring van het Woord. Zeker is het dat. Het is eeuwig juist. Gezegend zij de Naam des Heren. Jazeker.

200 Daar stond hij op met die groep fundamentalisten, die groep Baptisten en Presbyterianen; zij stonden daar op de heuvel en hadden hun bisschop daar buiten. En zij waren net zo godsdienstig, hadden dezelfde soort godsdienst, zij aanbaden dezelfde God. Zij zeiden: "Kijk daarginds, naar die troep uitschot. Wel, ze hebben zelfs geen denominatie. Ze zijn niets dan een troep kwakende, gillende, heilige rollers."

201 Klopt dat? Precies, dat waren zij. Als u niet gelooft dat zij heilige rollers waren, ga dan terug naar Genesis en ontdek... Toen zij overstaken, toen er een wonder werd verricht, en Mirjam een tamboerijn greep en langs de oever ging; en ze speelde erop, terwijl ze danste in de Geest, en Mozes zong in de Geest. Als dat geen groep is die wij vrije heilige rollers noemen, weet ik niet wat het wel is; zingend en springend en prijzend. En ál die tijd haatten de volkeren hen, maar God was met hen. Zij hadden de geestelijke openbaring, en volgden de Vuurkolom.

202 En Moab zei: "Nu, kijk hier. We zullen al de kardinalen en al de bisschoppen roepen en al de ouderlingen en ze hier bij elkaar krijgen. We zullen er wat aan doen, want we zijn een godsdienstige natie. We zullen niet toestaan dat die propaganda zich niet vermengt met onze fijne denominatie."

203 En dus hadden zij hen daar verzameld. En zij bouwden twaalf altaren; dat is precies wat Israël had, twaalf altaren. Ze legden er twaalf offers op, stieren; precies wat Israël had, wat God vereiste. Ze legde er twaalf schapen op, vertegenwoordigende de komst van de Here Jezus Christus; twaalf schapen in beide plaatsen.

204 Al de hoogwaardigheidsbekleders, de bisschoppen en alles stonden er omheen. Zij staken het offer aan. Zij baden, hieven hun handen op naar Jehova en zeiden: "Jehova, hoor ons!" Wat probeerden zij te doen? En hun oude Bileam trad zo naar voren en de Geest kwam op hem neer. Zeker, maar hij was een vleselijk iemand.

205 De Geest kan op een huichelaar vallen, de Bijbel zegt het. U hoorde mij dat nu onderwijzen. "De regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige." Maar het moet overeenstemmen met het Woord, dáár verkrijgt u het.

206 Toen hij dat deed en de... toen de Geest door hem de Waarheid vertelde... Hij probeerde Israël te vloeken, en Hij zegende Israël.

207 Nu, als God alleen maar een mooie kerk en een fijne bisschop, en een wonderbare herder, een geschoolde groep mensen respecteert, dan was Hij plichtgebonden om dat offer te accepteren, omdat hij net zo fundamenteel juist was als Israël juist was; maar hij had de geestelijke openbaring en de wil van God niet. Daar hebt u het; dat is vandaag het verschil.

208 Kijk naar Jezus. Zij zeiden: "Weg met die kerel. Wij weten dat Hij een Samaritaan is. Hij is gek. Wilt U ons leren? Wel, U werd in overspel geboren. U was niets dan een onwettig kind om mee te beginnen. Wie is Uw vader? U zegt dat God Uw Vader is; U godslasteraar! Wat, U zou ons iets willen vertellen? Wij zijn predikers, wij zijn bisschoppen; vanaf onze over-over-over-over-over-over-overgrootvaders waren wij predikers en bisschoppen. Wij zijn in de kerk geboren en getogen. We hebben de hoogste seminaries doorlopen. We kennen elk Woord tot op de letter nauwkeurig. En U probeert ons te leren? Waar bent U ooit naar school gegaan. Waar hebt U dit geleerd?"

209 Hij zei: "U bent van uw vader de duivel", zei Jezus.

210 Zij hadden geen tekenen en wonderen onder hen. Zij hadden geen Goddelijke genezingen en dergelijke onder hen. Zij hadden geen zegeningen onder hen. Maar Jezus was absoluut een geestelijke openbaring van de Schriften.

211 Zij zeiden: "Wel, er staat zo en zo geschreven."

212 En Jezus zei: "Ja, en er staat ook geschreven." Maar God bevestigde Zijn mannen door Zijn tekenen.

213 Petrus zei hetzelfde in Handelingen 2; hij zei: "Gij mannen van Israël; Jezus van Nazareth, een Man Die onder u is bewezen door God door tekenen en wonderen die God door Hem in uw midden deed, en wat gij allen zelf weet," daar hebt u het, "Hij, zijnde overgeleverd door de voor... of door de grote Sanhedrin Raad daar. Maar door de voorkennis van God, verordineerde God dat Hij deze dood zou sterven. U hebt Hem overgeleverd; met wrede en boze handen hebt u de Vorst des levens gekruisigd, Die God opwekte. En wij zijn er getuigen van."

214 Tjonge, wat een prediker! Hij kon zelfs zijn eigen naam niet schrijven, maar hij kende God. Zij zeiden dat zij bemerkten dat hij met Jezus geweest was. Zeker, het is een geestelijke openbaring. O my! Nu, daar bent u er.

215 Kaïn was precies in die lijn; die vleselijke gemeente is vandaag in dezelfde lijn. De geestelijke gemeente heeft nog steeds de Vuurkolom, heeft nog steeds de tekenen en wonderen, heeft nog steeds dezelfde Christus, wat zij helemaal vanaf het stervende lam in de Hof van Eden bevestigt, tot de tweede komst van het Lam. Absoluut, Dezelfde gisteren, heden en voor immer.

216 En die lijn van Kaïn, godsdienstig en opgepoetst en geleerd, regelrecht door hetzelfde; precies hetzelfde, elke dag precies hetzelfde. Critici en vervolgers, zoals Kaïn van Abel, zo zijn zij het vandaag en zijn ze het geweest en zullen ze het altijd zijn: vleselijk, ongelovigen. Zo is het.

217 Nu, Genesis 3:8, en ook zette ik het twintigste vers hier, waar ik een poosje geleden naar keek:

     Voorts noemde Adam... Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is. (Zie, dat was nadat deze verleiding al had plaatsgevonden.)

218 Kaïn was... Nu, wacht! U zegt: "Hoe kon een slang, een serpent...?"

219 Maar broeder, let hier op, de Bijbel zegt niet dat hij een slang was; de Bijbel zegt dat hij het listigste van alle dieren van het veld was. Hij was geen reptiel, hij was een beest. Hij was een... En daar...

220 En laat mij u dit gewoon als een klein teken onder ons geven als u wilt. Hier is waar de wetenschap helemaal in de war is gemaakt. Wat zij kunnen vinden, dat het dichtst bij de mens is, is de chimpansee. Hoevelen weten dat? Maar er is daar iets tussen. Zij kunnen de beenderen van de chimpansee niet laten overeenkomen met de beenderen van de mens. Toch komt hij er het dichtst bij. Ze kunnen hem voort laten komen vanaf een larve. Ze kunnen hem voort laten komen vanaf een kikkervisje. Ze kunnen hem helemaal tot het dier brengen en elk dier. Ze kunnen hem tot een beer brengen. Neem een beer, trek de huid eraf, het is precies als van een kleine vrouw. Precies hetzelfde. Neem haar rug en alles, zet haar... daar neer, en ga dan de vrouw precies zo zetten... zet de vrouw zo neer. Het is precies hetzelfde als een beer. De vorm van de voet loopt hetzelfde en de vorm van de hand loopt zo, net als van een menselijk wezen. Maar een chimpansee komt er nog dichter bij. Het is het bijna, maar zij kunnen het niet vinden.

221 Hier is een klein geheim, als u het wilt weten. Weet u waar het zich bevindt? Het is voor hen verborgen. Zij kunnen al de beenderen opgraven die zij willen. Ze kunnen graven... De opgravers kunnen graven, en de wetenschap, en de tijdrekenkundige kan de tijdschalen meten met atomische maten, maar zij zullen het nooit ontdekken. Want dat was de slang die meer op een man geleek dan iets anders dat er op aarde was, en God vervloekte hem en plaatste hem op zijn buik en veranderde hem volslagen in een slang zonder gelijkenis op een mens. Krab nu even uw hoofd, geleerden, en laat ze dat voor een poosje nemen.

222 Maar de Bijbel verklaart dat "hij het listigste was van alle dieren van het veld." Dat is juist. Hij was die verbinding, die staat tussen de mens en de aap, en God vervloekte hem en plaatste hem regelrecht terug op zijn buik vanwege wat hij gedaan had. Hij verleidde deze vrouw en ze bracht haar eerste zoon voort, Kaïn, naar de natuur van de slang, op inspiratie; de duivel was in de slang gegaan die dat deed.

223 En toen werd zij zwanger en bracht voort; zij werd weer zwanger, nadat zij verleid was. Let nu op, zij verleidde, zij was bijna... Wel, zij deed verkeerd. Maar zij was letterlijk wettig toen zij zwanger werd van haar man, want dat zou vele, vele keren daarna, vele maanden en vele dagen daarna kunnen zijn; je kunt dat niet zeggen, wij weten het niet, maar zij bracht voort van Adam.

224 En iemand kreeg zelfs de vraag en zei: "Wel, de zoon... hij zei dat zij was... Toen Kaïn werd geboren, zei ze dat zij een zoon van de Here had gekregen." Absoluut, zeker, het moest zo wezen. Het was de natuurwet. Dit is precies de wijze waarop u er vandaag bent. Toen u werd geboren, kwam God niet even neer en maakte u. U bent een afstammeling van uw vader en moeder. En u zult een... er zal een... uw kinderen zullen nakroost van u zijn. Het is telkens een voortplanting, steeds maar door, zoals zaadbomen en dergelijke; maar terug naar het oorspronkelijke. Ik hoop dat dit het verklaart.

225 Hoeveel tijd hebben we nog? Geen meer. Luister naar deze goede vraag voor de volgende, aanstaande zondag: "Door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam." Wij zouden dat willen weten. Christus ten tijde... Nu, ik geloof dat ik daar een paar Schriftgedeelten, goede Schriftplaatsen over heb. [Broeder Branham beantwoordt deze in deel 2, paragraaf 361, als vraag 60 – Vert]

226 Hier is een goeie, net als... Zou u mij nog één of twee minuten meer willen geven om dit te beantwoorden? Het kan zichzelf beantwoorden.

59 Als u zegt dat de bozen niet eeuwig zullen branden... (Wel, nu heb ik een Jehova's Getuige op de vlucht gekregen, is het niet?) Als u zegt dat de bozen niet eeuwig zullen branden, bedoelt u dan in de hel of in de poel van vuur? Ik weet dat er staat in Openbaring (dat is het twintigste hoofdstuk) dat de hel zal worden geworpen in de poel van vuur. Als ze niet eeuwig branden, wat gaat er dan met hen gebeuren?

227 Net zoals ik het zojuist behandeld heb, broeder of zuster, wie het ook was; zij worden uitgeblust, er is niets meer van hen over. Ze hadden een begin en daar is een einde; ze zijn gewoon niets meer. Hoe zullen... Hoelang zij zullen branden, dat is alleen moeilijk te zeggen. Maar kijk, er...

228 Als u dit slechts in uw gedachten kunt houden, zie, het is erg eenvoudig. Er is maar één soort eeuwig leven en dat komt door God Zelf. En God alleen is eeuwig leven. Als u hier even in het woordenboek het Griekse woord zoë opzoekt. Zoë is "eeuwig leven". Eeuwig leven is "God". En Jezus zei: "Ik geef hun eeuwig leven." En als u hier in het woordenboek kijkt, staat er "zoë". Dat is het enige eeuwige leven dat er is. Geen plaats in de Bijbel waar ooit staat dat er een eeuwige hel is; er staat dat zij zullen branden "voor altijd en immer".

229 Neem nu het woord "voor altijd en immer". En kijk naar de aeon – aeon... Hebt u het hier in de Bijbel opgemerkt? Hoevelen hebben het ooit horen zeggen: "En aeonen en aeonen...?" Hoevelen weten dat een aeon een "tijdsruimte" is? Welzeker, iedereen weet dat een aeon een tijdsruimte is.

230 "En zij zullen branden gedurende aeonen", dat zijn tijdsruimten. Geworpen in de poel van vuur en zullen branden gedurende aeonen. Aeonen betekent "tijdsruimten". Zij mogen misschien branden gedurende honderd miljoen jaren van bestraffing; maar tenslotte moeten zij tot een eind komen; helemaal uitgeblust worden. Ziet u, omdat alles wat niet volmaakt is een verdraaiing van het volmaakte is; en het had een begin, dus moet het een einde hebben.

231 Maar wij, die geloven in de Here Jezus Christus, hebben Zoë, "Gods eigen leven" in ons, en hebben eeuwig leven. Geen leven hebben voor altijd en immer; de zondaar heeft leven voor altijd en immer, maar wij hebben "eeuwig leven".

232 Broeder Cox zat niet lang geleden op het pad voor mijn huis, voordat wij de... nadat wij de stenen daar hadden gelegd, en hij pakte een klein, oud fossiel op en hij zei: "Broeder Branham, hoe oud is dat?"

233 "O," zei ik, "tijdrekenkundig zou u kunnen zeggen dat het tienduizend jaar oud is. Een of ander klein soort zeemonster dat eens leefde, een klein zeedier dat misschien geleefd heeft in ver vervlogen eeuwen."

234 Hij zei: "Bedenk eens hoe kort het menselijk leven is in vergelijking met dat leven."

235 Ik zei: "O, maar broeder, dat ding heeft een eind, maar het leven dat wij in Christus hebben, heeft geen einde. Dat mag misschien twee of drie eeuwigheden geleefd hebben, maar het zal nooit eeuwig leven hebben, omdat eeuwig leven alleen van God komt."

236 Eeuwig. "Hij die Mijn Woorden hoort en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nooit in de verdoemenis komen, maar is overgegaan van dood in leven." Daar bent u er; u krijgt eeuwig leven door een gelovige te zijn. Een ongelovige heeft leven voor immer. Een eeuwig... een gelovige heeft eeuwig leven en kan niet verloren gaan, omdat het eeuwig is.

237 Maar een gelovige, hij zal gaan... Een ongelovige zal door de wereld gaan, hij zal ellendigheden en leed hebben; wat hij een geweldige tijd noemt, "Woepie, een geweldige tijd." Vrouwen, wijn en een geweldige tijd; hij denkt dat hij maar doorgaat. Hij zal sterven, hij zal in een poel van vuur en sulfer gaan, die brandt, waar het branden maar doorgaat voor altijd en immer en misschien zal zijn ziel voor een honderd miljoen jaren gepijnigd worden in een poel van vuur en sulfer.

238 Ik... U zegt: "Zal het net eender zijn als gewone sulfer?" Ik geloof dat het een miljoen maal erger zal zijn dan dat. Ik geloof dat u niet zou kunnen... het niet zou kunnen omschrijven met vuur, door een letterlijk vuur. De enige reden dat er staat "door vuur" is, omdat vuur het meest verterende ding is dat wij hebben. Het verteert en vernietigt absoluut alles. Dat doet het vuur. Wel dan, het zal daarin zijn, maar u zult een ziel hebben die gestraft zal worden door een of andere soort...

239 Nu, u moet letten op het woord vuur, omdat de Heilige Geest gebruikt wordt met "de Heilige Geest en vuur"; omdat vuur van de Heilige Geest de zonde uitbrandt, ziet u, en rein maakt.

240 Maar dit vuur komt van de hel, er staat: "een poel van vuur". En wat het ook is, het is een straf met pijniging. De rijke man hief zijn ogen op in de hel en zei: "Zend Lazarus met een beetje water aan zijn vingers om op mijn lippen te doen, want deze vlammen pijnigen mij." Denk niet dat er geen brandende hel is en een letterlijke hel. Die is er. Als er een letterlijke duivel is, is er een letterlijke hel.

241 Maar ziet u, alles wat verdraaid is heeft een einde, omdat het tenslotte moet terugkomen tot die zuiverheid en heiligheid van God. En God is eeuwig, en als wij eeuwig leven hebben, is God in ons en wij kunnen net zomin sterven als dat God kan sterven. Daar bent u er.

242 Nu, de tekst verklaart eigenlijk zichzelf, zie, en maakt het juist. Nu, laat eens zien. Ik had een... Ik weet niet of... Ja:

     Wat zal... Wat zal er van hen worden?

243 Zij sterven uit; er is niets meer van hen over. De ziel gaat, de geest gaat, het leven gaat, het lichaam gaat, de gedachten gaan, de herinnering gaat.

244 En er zullen daar zelfs geen gedachten van kwaad meer zijn, of het ooit gebeurde, in de heerlijkheid. Dat is juist, het zal allemaal... Zou u zich voor kunnen stellen, dat hier mensen zullen zijn, hier in dit gedeelte...

245 Zegt de Bijbel niet: "Zelfs de gedachten van de bozen zullen vergaan"? Zelfs de gedachten ervan zullen vergaan.

246 Hier, aan deze kant, zal een man staan; hier is God, de grote Heilige hier, en dan te weten dat daarginds een put is met zielen die erin branden? Wel, dat zou geen hemel kunnen zijn. Zelfs de gedachten, de gedachtenis, alles wat verdraaid is, elke kwade gedachte, alles zal vergaan en alles wat kwaad in zich heeft. En wij zullen niets dan zuiverheid zijn, met "Zoë", het leven van God, tot in eeuwigheid en gedurende eeuwen die maar voort rollen en rollen en rollen en zo maar door; het zal nooit eindigen, het zal eeuwig zijn!

247 "Zij gingen in de eeuwigdurende pijn, maar de rechtvaardigen gingen in eeuwig leven." Begrijpt u het? Immerdurende straf en eeuwig leven, wat een verschil!

248 Nu, ziet u, het is niet... Nu, ik weet, tot u, mijn geliefde jongeren, ik bedoel niet te proberen mijzelf voor te stellen als een weet-al. Als ik dat zou doen...

249 Nu, ik heb nog drie of vier goede vragen. Ik zal ze zondagmorgen nemen, zo de Here wil.

250 Nu kijk. Zie, deze roepen vragen op. Ik ben een oude prediker. Ik ben zesentwintig jaar in de bediening. En ik ben hier zeer dankbaar voor, dat ik dit kan zeggen, dat mijn... ik heb nooit geprobeerd om iets in mijn leven te presenteren zonder dat het mij eerst geopenbaard werd. En ik ben zo dankbaar dat de engel des Heren... terwijl ik geen scholing, geen bekwaamheid bezat. En deze engel kwam neer en is mijn van God gezonden hulp geweest. En Hij heeft mij daarbij nooit één ding verteld of het paste absoluut in elkaar van Genesis tot Openbaring, zodanig dat... Ik schreef het snel op toen Hij zei: "En u zult een gave van Goddelijke genezing gebruiken." En ik schreef het op, precies zoals Hij het gezegd had.

251 En binnen ongeveer drie jaar daarna, vestigde de manager mijn aandacht erop en zei: "Broeder Branham, hebt u dat opgemerkt? Dat is zo volmaakt, dat Hij u zelfs 'een gave' vertelde."

252 Zie, Hij zei nooit "de gave". En iedereen in de Bijbel... elke gave is "de gave" behalve Goddelijke genezing, en het is "een gave". Het zijn "gaven van genezing". U kunt allerlei soorten gaven van genezing hebben, verschillende manieren. Maar elke andere gave is "de gave": de gave van profetie, de gave van dit. Maar Goddelijke genezing is in het meervoud: "gaven". En ik merkte dat nooit op, dat de Heilige Geest zo volmaakt is. O, gezegend zij de Here!

253 Begrijpt u, dat dezelfde Heilige Geest Die deze Bijbel door honderden mannen schreef, met tijdsverschillen van honderden jaren... en niet één van hen weersprak de ander, elk ervan was volledig en de een heeft zelfs nooit van de ander gehoord.

254 En Paulus vertrok en was ginds in Arabië en bezocht zelfs nooit Jeruzalem gedurende veertien jaren, maar was daar in Jeruzalem en ginds... ging van... ging nooit naar Jeruzalem, maar was daar in Arabië en begon te prediken, had zelfs Petrus en de rest van hen gedurende veertien jaar nooit gezien. En toen zij tezamen kwamen, predikten zij precies hetzelfde: waterdoop in de Naam van Jezus Christus en Goddelijke genezing en de kracht van God.

255 O, ik ben zo blij, dat ik kan zeggen dat ik één van hen ben:

Eén van hen, ik ben één van hen,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen,
Dat ikéén van hen ben. (Halleluja)
én van hen, ik ben één van hen,
Gewoon zo blij dat ik kan zeggen,
Dat ik één van hen ben.

Er zijn mensen bijna overal,
Wier harten geheel in vlam staan
Met dit vuur dat viel op Pinksteren,
Dat reinigde en hen rein maakte.
O, het brandt nu binnenin mijn hart.
O, glorie voor Zijn Naam!
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen,
Dat ik één van hen ben.

Zij waren vergaderd in de opperkamer,
Allen biddend in Zijn Naam.
Zij werden gedoopt met de Heilige Geest
En kracht voor de dienst kwam.
Nu, wat Hij deed voor hen die dag,
Zal Hij voor u hetzelfde doen.
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen,
Dat ik één van hen ben.

Ik ben één van hen, ik ben één van hen,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen,
Dat ikéén van hen ben. (Halleluja!)
én van hen, één van hen,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen,
Dat ik één van hen ben.

256 Luister, ik heb een kleine boodschap voor u:

Kom, mijn broeder, zoek deze zegen,
Die uw hart van zonde zal reinigen,
Die de vreugdeklokken zal laten luiden
En uw ziel in vlam zal houden;
O, het brandt nu binnenin mijn hart,
O, glorie voor Zijn Naam!
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen,
Dat ik één van hen ben.

257 Bent u niet blij dat u één van hen bent? Wat is het? Het is de Geest Die openbaart. Het is een openbaring van God. "Op deze rots..." Het maakt mij niet uit of een aartsbisschop...

258 De Katholieke priester zat niet lang geleden in mijn huis. En hij zei: "Meneer Branham, ik kom u een vraag stellen."

     Ik zei: "Goed meneer."

     Hij zei: "Ik heb hier een brief van de bisschop aan u."

     Ik zei: "Goed meneer."

259 Hij zei: "Wilt u voor de beweringen die u doet uw hand opheffen en plechtig zweren dat u de waarheid zult vertellen?"

260 Ik zei: "Dat wil ik niet." Ik zei: "De Bijbel zegt: 'Zweer ganselijk niet, noch bij de hemel noch bij de aarde, want het is Zijn voetbank. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee.' Als de bisschop wil horen wat ik zeg, zal hij mijn woord ervoor moeten nemen. Als hij dat niet wil, ik zweer niet."

261 Het was de kleine priester hier boven in de Heilige Hartkerk; hij zei: "Doopte u Pauline Frazier op een zekere datum?"

262 Ik zei: "Ja, beneden in de Ohio Rivier."

263 Hij zei: "Hoe doopte u haar?"

264 Ik zei: "Ik doopte haar door onderdompeling onder water in de Naam van de Here Jezus Christus."

265 Hij schreef het op en zei: "Weet u, de Katholieke kerk doopte vroeger zo."

     Ik zei: "Wanneer?"

     Hij zei: "In het eerste tijdperk."

     Ik zei: "Welk eerste tijdperk?"

     Hij zei: "Wel, in het begin."

     Ik zei: "Welk begin?"

     Hij zei: "In de Bijbel."

     Ik zei: "Bedoelt u het eerste... in de discipelen?"

     Hij zei: "Zeker."

     Ik zei: "Noemt u de Katholieken de... U zegt dat de discipelen Katholiek waren."

     Hij zei: "Zeker waren zij dat."

     Ik zei: "Ik dacht dat de Katholieke kerk niet veranderde?"

     Hij zei: "Dat doet ze ook niet."

266 Ik zei: "Waarom zegt Petrus dan: 'Bekeert u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus'? En u zei dat hij was... hij was een paus?"

267 "Ja."

268 "Waarom doopt u dan in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest? En hij dompelde onder en ú besprenkelt. Nu, wat is er gebeurd?"

269 Hij zei: "Maar, ziet u, de Katholieke kerk heeft macht om alles te doen wat zij willen." (Huh.)

270 Ik zei: "En u noemde de discipelen Katholieken?"

271 Hij zei: "Ja."

272 Ik zei: "Meneer, ik heb Josephus, ik heb het 'Boek der martelaren' van Foxe, ik heb 'De vroege tijdperken' van Pember, ik heb de 'Twee Babylons' van Hislop, de oudste geschiedenissen die er in de wereld zijn, laat mij daarin zien waar de Katholieke kerk ooit werd geordineerd of ooit in een organisatie kwam... Zeshonderd jaar na de dood van de laatste apostel."

     "O," zei hij, "wij geloven wat de kerk zegt."

     Ik zei: "Ik geloof wat de Bijbel zegt." Ziet u?

     "Wel," zei hij, "God is in Zijn kerk."

273 Ik zei: "God is in Zijn Woord." Ik zei: "Als..." Hij zei... Ik zei: "De Bijbel zegt niet dat God in Zijn kerk is, maar de God... de Bijbel zegt dat God in Zijn Woord is. 'In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God; en woonde onder ons.'" Zo is het. Ik zei: "God is in Zijn Woord."

274 Hij ging buiten verder en vertelde dit. Hij zei: "Wel, we konden niet argumenteren, omdat u in de Bijbel gelooft en ik in de kerk geloof."

275 Ik zei: "Ik geloof dat de Bijbel Gods geïnspireerde Woord is en dat er niet één tegenstrijdigheid in is. En het is Gods Woord, Zijn eeuwige plannen voor alle komende eeuwen. Hij zei: 'Hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal niet voorbijgaan.' Zo is het. Ik geloof het Woord."

276 Hij ging naar mevrouw Frazier. Hij zei: "Mevrouw Frazier, wilt u hier een papier tekenen dat u erin toestemt dat uw dochter een lid van de Katholieke kerk kan zijn?"

277 Ze zei: "Ik zou nog liever met haar naar het graf lopen."

278 Hij zei: "U moest u schamen." Hij zei: "U moest dankbaar zijn, dat dat meisje uit die onzin komt, in de Katholieke kerk."

279 Ze zei: "Wat als het uw dochter was die naar mijn gemeente kwam, wat zou u ervan zeggen?"

280 "O," zei hij, "dat is wat anders."

281 Zij zei: "Nee, dat is het niet." Hij wist dat hij ergens geweest was toen hij dat vrouwtje daar buiten verliet. Hij wist dat hij ergens geweest was. Ze zei: "Nu, dezelfde deur staat open waardoor u binnengekomen bent."

282 Zie, dat is de manier. Laat niet over u lopen, u hoeft niet over u heen te laten lopen. Als God vóór u is, wie kan dan tegen u zijn? Juist. Het probleem vandaag is dat men een slappeling is in plaats van iemand met een ruggengraat. Sta voor God en recht!

283 Dezelfde Heilige Geest Die neerkwam op die apostelen en terug in de tijdperken, is vandaag nog steeds in Zijn gemeente, degenen aan wie God Zich heeft geopenbaard. "Niet degene die wil noch degene die loopt, maar God Die Zich ontfermt." Het is God, door Zijn verkiezing, Die de mensen brengt en hun ogen opent. U zou het nooit kunnen zien, u bent blind en zou het nooit kunnen zien tenzij God uw verstand opent. De Bijbel zegt dat u blind bent en niet kunt zien. Het helpt u niet om het te proberen. Met al de opvoeding, geleerdheid, die u zou kunnen krijgen, wordt u alleen voortdurend blinder.

284 Nu, u Church of Christ hier, u spreekt waar de Bijbel spreekt en u bent stil waar het stil is, wat doet u met enkele van deze dingen? U bent daar machtig stil over. Goed.

285 Zie, er is geestelijk geopenbaarde Waarheid voor nodig. Dan komt God neer en openbaart Zichzelf en bevestigt dat het de Waarheid is. Amen! Hebt u Hem lief? Ik ook. Amen.

286 Goed, wilt u allen, Methodisten, de Baptisten nu de hand schudden? En u Presbyterianen?

287 "Nu," zegt u, "broeder Branham, weigert u gemeenschap met Baptisten en Presbyterianen die niet dopen...?"

288 Nee meneer, dat doe ik niet. Ik beschouw hen als mijn broeders. Absoluut! Het maakt mij niet uit of u helemaal niet gedoopt bent, of u gedoopt werd in de naam van "de Roos van Saron, de Lelie der Vallei en de Morgenster", dat zou niet... dat zou net zo goed zijn als "Vader, Zoon, Heilige Geest". Gewoon drie titels. Hij was de Roos van Saron (nietwaar?), de Lelie der Vallei, de Morgenster, al dat. Zeker was Hij dat. Er is echter slechts één ding mee en hier is wat het is: de correcte schriftuurlijke wijze is in de Naam van Jezus Christus, als u de schriftuurlijke weg wenst. Dat is juist. Dat is de correcte wijze.

289 Nu, als u gedoopt bent in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest... en u voelt dat dit juist is, amen. Als het een goed antwoord tot God is uit een zuiver geweten tot God, amen. Ga rechtdoor, zie.

290 Maar wat mij betreft, wat mij aangaat, als u mij zou vragen: "Broeder Branham, moet ik overgedoopt worden?" Dan zou ik zeggen: "Ja", wat mij aangaat.

291 Het vrouwtje kwam hier onlangs en zei: "De Here riep mij om een prediker te zijn." Ik geloofde dat niet, niet meer dan dat ik geloofde dat zij over de maan zou kunnen springen. En zij...

292 Ik zei: "Wel, dat is heel goed, zuster." Ik zei: "Bent u getrouwd?"

     "Ja."

     " Hebt u twee kinderen?"

     "Ja."

     Ik zei: "Wat is... Is uw echtgenoot gered?"

     "Nee."

     Ik zei: "Wat gaat u met hem doen?"

     "Hem thuis laten."

293 Ik zei: "Dat is het beste aas dat de duivel ooit had. U bent een aardige vrouw om mee te beginnen en u knijpt er hier tussenuit en gaat het veld in, u zult een voortdurend aas en een doelwit voor de duivel zijn. En uw man, thuis, een jonge man, en u laat hem achter met deze twee kinderen; hij zal met een andere vrouw beginnen uit te gaan en deze kinderen zullen één dezer dagen een andere pappa hebben." Ik zei: "In de eerste plaats, als God een vrouw riep, dan sprak Hij Zijn Woord tegen." Ik zei: "Nu, als u dit wilt, dat is in orde." Ik zei: "Nu, onderscheiding, u zegt dat de Here u onderscheiding heeft gegeven. Wilt u uitgaan en op het podium komen en het proberen?"

294 Ze zei: "Ja." En u ziet wat er gebeurde.

295 Ziet u, het is enthousiasme. Het moet tot het Woord komen. Als het niet in het Woord is, dan is het niet juist. Het maakt mij niet uit wat uw emoties zijn, het is niet juist. Amen! Dat klinkt goed. Amen!

296 Goed:

Wij zullen wand'len in het licht, zo'n mooi licht,
Komen waar de dauwdruppels van genade helder zijn.
Schijn helemaal om ons heen, bij dag en bij nacht,
Jezus, het Licht van de wereld.

Al gij heil'gen van het Licht, verkondigt
Jezus, het Licht van de wereld;
Dan zullen de klokken des hemels luiden,
Jezus, het Licht van de wereld.

Wij zullen wand'len in het licht, zo'n prachtig licht,
Komen waar de dauwdruppels...
Schijn helemaal rondom ons, bij dag en bij nacht,
Jezus, het Licht van...

297 Nu, ik wil dat iedereen zich omdraait en handen schudt, vier richtingen, met iedereen nu, terwijl wij dit opnieuw zingen:

Wij zullen wand'len in het Licht, heerlijk Licht (Amen)
Komen waar de dauwdruppels van genade helder zijn;
Schijn helemaal rondom ons, bij dag en bij nacht,
Jezus, het Licht van...

298 Hebt u de Methodisten lief? Zeg: "Amen." [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] De Baptist? De Presbyteriaan? De Katholiek? De... O, hebt u hen allen lief? Zeg dan: "Amen." ["Amen."]

Wij zullen wand'len in het Licht, wonderschoon... (handen schuddend, terwijl wij gaan)
O, komen waar de dauwdruppels der genade helder zijn;
Schijn helemaal rondom ons, bij dag en bij nacht,
Jezus, het Licht van...

299 Voordat wij ons slotlied zingen... Nu, het is mogelijk dat ik hier zondag weer zal zijn. Nu, daarna zal ik niet eerder terug zijn dan na kerstmis, zie, omdat ik naar Michigan ga, van Michigan naar Colorado, van Colorado naar Idaho, van Idaho naar Californië en dan zullen we terugkomen. En het is mogelijk (ik wil dat u voor mij bidt) dat ik in Waterloo, Iowa, zal zijn, dat begint op 24 januari tot en met 2 februari, zie, in een grote arena daar, ziet u. Ik werd daarnet opgebeld en ik heb van nu tot zondag om te bidden. Zie, te Waterloo, Iowa, wat dichtbij is.

300 Maar nu, vergeet het niet, luister naar de radio-uitzending van de broeder om 9 uur, zaterdagmorgen. We zullen hem opbellen en het hem laten weten. En dat zal over de W.L.R.P. zijn, het Neville kwartet om 9 uur, zaterdagmorgen. We zullen... Als ik ze niet kan nemen, zal broeder Neville de vragen afmaken. Wilt u dat, broeder Neville, voor zondagmorgen? [Broeder Neville lacht en zegt: "Een grote opdracht." – Vert] Wel, kijk, als u in moeite geraakt, zal ik u te hulp snellen. Hij zal kijken. Goed.

301 Goed:

Neem de Naam van Jezus met u,
Kind van smart en wee;
Hij zal u vreugde en vertroosting geven,
O, neem Hem mee waar u ook gaat.

Kostbare Naam, o hoe zoet!
Hoop der aarde en vreugd' des hemels;
Dierbare Naam (kostbare Naam), o hoe zoet! (hoe zoet),
Hoop der aard' en vreugd' des hemels.

302 Nu, als u een Baptist wilt kennen die gelooft in juichen; dat is het soort juichen waarin ik geloof. Die oude moeder die daar gewoon zat, en de Geest kwam op haar. Zij begon te schreeuwen, zij kon het niet inhouden, zij liep terug en omhelsde haar dochter. Dat is de wijze waarop ik het graag zie. Amen. Dat zijn de echte goede ouderwetse gevoelens vanuit het hart. O my, een oude beproefde gerijpte heilige, klaar om naar huis in de heerlijkheid te gaan. Slechts wachtend op de oproep, ziet u, terwijl zij gewoon een wonderbare tijd heeft.

     Goed, broeder Neville nu, wat hij ook wil doen.