Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

De toren van Babel

Door William Marrion Branham

1 ... O God, mogen we vanavond gemeenschap hebben rondom het geschreven Woord. Moge de Heilige Geest alles wat gedaan of gezegd is inspireren voor de glorie van God. We vragen het in Jezus' Naam. Amen. U kunt gaan zitten.

2 Ik werd bijna overrompeld. Ik keek hier naar beneden naar een kleine broeder uit Arkansas van ver daarginds uit die grote staat Arkansas. Wat doet u hier toch in dit koude land? Wel, overal waar ik ga ontmoet ik mensen uit Arkansas. Het was één van mijn eerste plaatsen waar ik heen ging na het verlaten van St. Louis, waar wij in het Keil Auditorium waren. We gingen naar Arkansas en ik zal die mensen nooit vergeten; hoe zij kwamen. Volgens de krant waren er achtentwintigduizend mensen in Jonesboro en de stad heeft denk ik, ongeveer acht- of tienduizend inwoners.

3 Dertig mijl rondom de stad was er geen plaats meer, want zelfs alle boerderijen waren bezet. Tenten waren opgezet en dergelijke, en mensen woonden erin, onder oude vrachtwagens... In de regen... Als het regende hielden de mensen stukjes zeildoek en kranten boven hun zieken en wachtten tot er voor hen gebeden zou worden. Het maakte geen enkel verschil of zij deze week of volgende week aan de beurt waren, wanneer het ook was, het zou in orde zijn, ziet u.

4 Ik herinner me daar in Corning... U woont er dichtbij, is het niet? Daar heb ik iets gezien wat, veronderstel ik, misschien Dwight Moody of Sankey of enigen van hen in hun dag gezien hebben. Ik was de woestijn ingegaan. Ik had me teruggetrokken en was daar afgezonderd om te bidden voor de dienst begon. Ik zag mensen uit die stoffige wegen komen, op weg naar de samenkomst, later in de middag. Ik merkte jongedames op, prachtige jongedames van nog geen zestien of achttien jaar oud, die hun schoenen en kousen onder de arm droegen. Net voor ze daar aankwamen gingen ze zitten om het stof van hun voeten te slaan en hun kousen en schoenen aan te trekken. Zij hadden slechts één paar en die mochten niet verslijten. Doch zij hadden de Here echt lief.

5 Enige van de meest bijzondere wonderen die ik ooit in Amerika heb gezien vonden daar plaats. Ik wil een dezer dagen naar Arkansas terugkeren om een echte ouderwetse gemeenschap te hebben rondom het Woord en met Gods volk.

6 Welnu, we zijn vanavond een beetje vroeg en dus gaan we zoals gebruikelijk iets uit Gods Eeuwig Woord lezen. We willen vanavond uit het boek Genesis lezen. Ik wil dat u luistert als wij lezen uit het elfde hoofdstuk, het zesde vers.

     En de Here daalde neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien.

     En de Here zei: Ziet, de mensen zijn één,...

7 Vanavond wil ik spreken over de Eensgezindheid. Terwijl we nu voor deze inleiding rechtstreeks het Woord ingaan, is het heel verbazend te bedenken hoe de mensen die men hier zag één waren. En weet u, dat is Gods plan. God wil dat de mensen één zijn. Het is vreemd te geloven, maar de duivel probeert zijn plan tot uitvoer te brengen en brengt de mensen één onder zijn plan.

8 Nu heeft God een plan en de duivel heeft een plan. De duivel probeert alle mensen onder zijn plan te krijgen, terwijl God bezig is de mensen één te doen zijn onder Zijn plan. Er zijn dus twee grote geesten in de wereld. Een ervan is de duivel - de ander is God.

9 De duivel heeft boodschappers - God heeft boodschappers. En wij zijn vrij om onze keus te bepalen aan wie wij onszelf willen overgeven - dat maakt uit wiens dienaren wij zijn. Maar als u hebt opgemerkt, toen ik afgelopen zondag predikte over de dorst die in de mensen is, maakte God de mens om te dorsten - doch te dorsten naar Hem. Daarom werd er dorst in een mens gelegd. Maar de duivel komt langs, verdraait het en laat de mensen dorsten naar hem, naar de dingen van de wereld.

10 De Bijbel zei: "Als u de wereld, of de dingen van de wereld liefhebt, is de liefde van de Vader niet in u." Dan ziet u dat de duivel verdraait. Hij kan niet iets scheppen, maar hij kan verdraaien wat God reeds geschapen heeft. De duivel is geen schepper, hij is een verdraaier van de oorspronkelijke schepping.

11 Wat is zonde? Het is gerechtigheid verdraaid. Hoevelen begrijpen dat? Goed. Ik was even benieuwd.

12 Ik ben een zuiderling en wij zijn gewend aan iets meer reactie. De noordelijke mensen zijn wat gematigd en ik ben al zo lang in het zuiden dat u gewend zult moeten raken aan mijn zuidelijke manier van doen en ik met uw Yankee-wijze. Maar ik wil u laten weten dat wij de oorlog hebben gewonnen! Daarover valt niet te argumenteren. Daar woont één zuiderling en geen Yankee's, dus wonnen wij de oorlog.

13 Ik denk dat het bijzonder treffend was toen die kleine Yankee stervende was en de zuiderling hem een telegram zond waarop stond: "God zegene u, Yankee. Ik hoop je spoedig weer te zien." Waarom kon men dat niet in het begin gedacht hebben en het daarbij laten? Maar ik zou graag willen zeggen dat er slechts... Het heeft een hele levensperiode gekost om de oorlog te winnen, maar tenslotte kregen we het voor elkaar. Goed. Doch er komt een geweldige tijd.

14 Sprekend nu over de vijand en hoe hij de gerechtigheid verdraait in ongerechtigheid... Nu, omdat wij een gemengde menigte zijn, zowel mannen als vrouwen, bijna allen volwassenen, ben ik er zeker van dat u het zult begrijpen. U luistert ook naar uw dokter en ik ben uw broeder.

15 Het is wettig en rechtmatig en godsvruchtig voor een man om zich een vrouw te nemen en met deze vrouw te leven. Een andere vrouw zou hetzelfde voor hem kunnen zijn, maar haar aan te raken zou de dood zijn. Daar ligt het verschil - gerechtigheid verdraaid.

16 Dat is de wijze waarop alle zonde is. Het is gerechtigheid verdraaid. God liet u dorsten naar Hem - en God liet de Kerk één zijn onder Zijn heerschappij, maar de duivel maakt hen één onder zijn domein.

17 En als u nu enkele van de dingen wilt opmerken in de Mohammedaanse godsdienst... als wij even de tijd zouden kunnen nemen, met de dingen die er zijn en hoe ze verdraaid worden. In de Mohammedaanse godsdienst, waarin ik het voorrecht heb gehad het land te bezoeken vlakbij het graf van Mohammed; en bij zijn graf stond een wit paard dat daar al tweeduizend jaar lang heeft gestaan. Om de vier uur (geloof ik) wordt de wacht verwisseld en een gezadeld wit paard staat te wachten op de opstanding van Mohammed. Men zegt dat hij zal opstaan uit de dood, het paard bestijgen en de wereld veroveren.

18 Ziet u, dan kijken zij uit naar de veroveraar die aan zal komen rijden op een wit paard. Hoe dàt uit de Schrift verdraaid is, omdat Jezus zal komen, rijdend op een wit paard, Zijn kleed in bloed gedompeld. Zijn Naam - het Woord van God. Maar ziet u, de duivel heeft deze theorie genomen en het verdraaid - voor Mohammed. Maar waarlijk zal Jezus komen op het witte paard. De Bijbel zegt het.

19 U kunt in elke valse cultus die u maar wenst terecht komen, en u zult menig groot symbool van het echte Christendom zien.

20 Welnu, in de toren van Babel als u die toren zult opmerken... het was het begin, Babylon, waarover ik later in deze week zal spreken, zo de Here wil. Babylon, deze stad, was volgens het patroon van de hemel. En daarin had men de rivier de Eufraat die vlak naast de troon stroomde. En de tuin... hangende tuin... en dat is naar de hemel afgebeeld, want de rivier des Levens vloeit langs de troon van God. Ziet u, de vooruitgang die de mens maakte, vormde een afbeelding - verdraaiing.

21 In deze geweldige zaak was een man met de naam Nimrod. Nimrod was bezig om alle overige steden en het land onder één grote heerschappij te brengen, tonend dat het een door mensen gemaakte theorie is, naar een patroon. Doch Gods kerk wordt verenigd onder God. De mens heeft er niets mee te maken. Zij wordt verenigd onder God.

22 En dit Babylon, dat het begin was van..., in de schepping in Genesis... We zien het helemaal terug in Openbaringen, en het spreekt van deze kerkelijke wereld in de laatste dagen van nu, en zal zich tenslotte verenigen onder de antichrist - een door mensen gevormde godsdienst.

23 Maar ik ben dankbaar te kunnen zeggen dat Gods Kerk ook verenigd zal worden onder één hoofd - God. Maar de door mensen gevormde godsdiensten zullen alle in deze antichristelijke godsdienst binnen komen.

24 Daarvan zullen twee vormen zijn. De ene vorm zal uit Rome komen (hetwelk het beest zal zijn) en er is een beeld voor het beest, (wat het kerkelijke hoofd van de Protestantse kerk zal zijn, wat uitloopt op een beeld voor het beest onder de denominationele wereld). En het zal allemaal onder één grote heerschappij komen. De antichrist zal degene zijn die op de troon wordt geplaatst en daar gezeteld is. Anti - tegen. Bijna precies gelijk, maar zijn onderwijzing is niet uit de Schrift. Er is genoeg uit de Schrift om het te doen lijken of het goed is, maar het zal verkeerd zijn.

25 Ik weet dat u zegt: "Broeder Branham, u verwijst naar het huidige Rome."

26 Dat is het precies - en niet alleen Rome, maar ook het Protestantisme. Het is het precies! De Bijbel zegt het. En daar is het - de duivel die de mensen onder één hoofd verenigt, een kerkelijk hoofd, een mens op aarde.

27 De Bijbel zei, dat hij zou zitten in de tempel van God, tonend dat hij God is. En hoe hij een drievoudige kroon zou dragen en al die dingen die hij zou doen - de stedehouder van hemel, aarde en vagevuur. En hieronder zou een beeld voor hem zijn, waarin al de overigen zich zouden verenigen. Maar de kerk van de levende God zal zich verenigen onder de kracht van God en het oppertoezicht van de Heilige Geest.

28 Gods kerk zal verenigd zijn. O, bent u niet blij, in dit donkere uur wanneer alles wordt afgescheiden, de mensen geven er niet om... zij schijnen niet... het lijkt alsof hun harten steeds verder van God raken. De wereld wordt kouder en kouder en onverschilliger, omdat deze grote kerkelijke hoofden zich aan het vormen zijn.

29 In Rusland, Rusland probeert de wereld te verenigen onder het communisme. Rusland... de duivel die Rusland onder controle heeft, probeert heel de wereld te verenigen onder het communisme. Zij zullen nooit in staat zijn het te doen.

30 Dan proberen de V.N., de Verenigde Naties, zich te verenigen onder een verenigde politie-macht - nog een door mensen gemaakt systeem. Het zal nooit werken - het kan niet werken. Maar zij proberen het allemaal.

31 Laat me dit met eerbied doch overeenkomstig het Woord van God zeggen, dat iedere natie vandaag door de duivel beheerst wordt. De Bijbel zegt het. Satan toonde onze Here de koninkrijken der wereld en hij zei: "Deze zijn allemaal van mij om ermee te doen wat ik maar wil; en als U mij wilt aanbidden, zal ik ze U allemaal geven."

32 Jezus wist dat Hij in het Duizendjarig Rijk dit alles zou beërven, dus zei Hij: "Ga achter mij, Satan!"

33 Indien de wereld door Christus werd geregeerd, zouden we de wapens op een hoop gooien en er zou geen kogel meer geschoten worden. We zouden geen spoetniks en waterstofbommen nodig hebben om mensen te vernietigen. Wanneer Christus de heerschappij van deze wereld overneemt als de Koning der Koningen en Heer der Heren, zullen de mensen tot Hem verenigd worden onder één geweldig groot domein. Dat zal een tijd zijn!

34 Alle volken willen de mensen verenigd hebben. Duitsland vond dat ze allen Duitsers moesten zijn. Rusland vindt dat ze allemaal Russen zouden moeten zijn. De Westerse wereld denkt dat ze allemaal hieruit moeten komen. Men wil ze één taal laten spreken, zoals ze in Babel deden. God zei: "Ze zijn één taal." En Hij wil dat ze allen één taal spreken.

35 Men wil dat ze allemaal personen worden die verenigd zijn, maar het zal nooit plaats vinden onder heerschappij van de mens. Maar dit wil ik zeggen dat er een tijd komt wanneer alle volken vergaderd zullen worden onder één Koning, en dat zal Jezus Christus zijn, Gods Zoon. En ze zullen één taal spreken. Zij zullen één van hart en één van zin zijn.

36 Daniël zag het einde toen de steen zonder handen uit de berg werd gehouwen en deze de koninkrijken van de wereld binnenrolde en ze verpletterde. Zij werden als afval op de vloer; het kaf dat door de wind werd weggeblazen, maar de steen bedekte de héle aarde. Die Steen is Christus.

37 Eenmaal zal er één natie, één volk, één vlag zijn... het oude ruwe kruis. Geprezen zij de levende God!

"Mijn hoop is gebouwd op niets anders
Dan Jezus' bloed met Zijn gerechtigheid;
Wanneer alles rondom mijn ziel bezwijkt,
Dan is Hij al mijn hoop en steun.

Op Christus, de vaste Rots, sta ik;
Alle andere grond is zinkend zand..."
Alle andere grond... Kerken, denominaties, naties, "V.N.'s", wat het ook moge zijn, het is allemaal zinkend zand. Het zal tot een einde moeten komen.

38 Ik heb het voorrecht gehad om in Rome te staan, waar de grote Caesar heel de wereld onder het Romeinse Keizerrijk probeerde te verenigen en vandaag moet u zes meter diep graven om de ruïnes van die stad te vinden.

39 Ik stond in Egypte, waar de grote farao's leefden die de wereld probeerden te verenigen onder Egypte en u moet twintig tot dertig voet graven om de ruïnes van de stad te vinden... "Want hier hebben wij geen blijvende stad," zegt de Bijbel, "maar we zoeken er een die komt."

40 Niet lang geleden... Ik ging naar een plaats waar ik als kleine jongen ben geweest. Toentertijd zag ik een grote boom waaronder ik gewend was te gaan zitten. En ik zei: Wanneer ik een oude man ben zal ik terugkeren en onder die boom gaan zitten en zal ik omhoog kijken naar zijn takken om zijn schoonheid te bewonderen zoals ik vandaag doe, als twaalfjarige jongen. Er is van die boom niets overgebleven dan een stronk. Waarom? Er is hier niets wat kan blijven. Het moet ophouden; en elk sterfelijk ding spreekt van een Onsterfelijke die komt, want alles wat we zien is een verdraaide handeling van iets dat werkelijk bestaat.

41 Ik trouw een paartje en zie een lieflijk jong meisje in de bloei van haar tienerjaren, een jongeman met zijn schouders naar achteren, die daar eenparig staan, terwijl hun harten in overeenstemming kloppen. Ik denk: "Is het niet een al te prachtig beeld om door de dood bedorven te worden!" Maar het duurt slechts een paar jaren tot hun haar grijs wordt, hun schouders gebogen en daar keren ze terug naar het stof. Wat is het? Het is een beeld zoals zij daar staan, van een land aan de overzijde van de rivier waar elk symptoom van de dood is weggenomen. Daar zullen onsterfelijken staan in Zijn gelijkenis - die de zon en de sterren in glans overtreffen.

42 Die grote morgenster heeft niets van zijn schoonheid verloren sinds de Here hem uit Zijn hand blies en hem in zijn hemelbaan hing. Maar kijk wat een paar jaar aan ons doet. Maar wat heeft Hij in de Schrift gezegd? Hij zei: "Zij, die velen tot gerechtigheid hebben geleid zullen de sterren in glans overtreffen." Dus kijken we uit naar een stad wiens Bouwmeester en Maker God is.

43 Nadat u deze grote zaak ziet die ik in uw gedachte probeer op te bouwen voor een samenhang, probeer ik u hieruit te laten zien dat daar het werk van een vijand is. En de werking van de vijand door een bedorven geest probeert datgene te doen wat de Geest van Christus probeert te doen. De vijand probeert, zoals het 'pro en contra', om heel de wereld te verenigen onder één geweldig hoofd. De wereld is daarmee bezig, Rusland, V.N. - en laat me nu nog wat verdergaan - en de kerk is bezig het te proberen met menselijke organisaties.

44 Het zal nooit werken. Het is niet Gods programma. Ik kan dit met Zijn Woord bewijzen. Maar weet u, God maakte u een persoon om u te laten verlangen zó te zijn, dat Hij u zou kunnen vullen met Zijn goedheid. Welnu, een mens moet vol zijn van iets. Zo is het.

45 Dit is de tijd van "keuze maken". U kunt niet langer neutraal blijven. U kunt misschien weggaan voor de boodschap geëindigd is, maar u kunt niet als dezelfde persoon die deur uitgaan zoals u bent binnen gekomen. Dat is zo. U zult die drempel vanavond overgaan als een beter of als een slechter persoon dan u was toen u binnenkwam. U kunt niet anders. Het is aan u om een beslissing te nemen. Let nu op! Het is een tijd om een keuze te maken. U kunt niet neutraal blijven.

46 Het is tijd om te kiezen. U moet deze dag kiezen wie u van plan bent te dienen. En de duivel heeft vele dingen betoverend voorgesteld, die u kunt kiezen indien u het wenst. U kunt niet blijven zoals u bent, omdat u wel zal moeten... als u leeg bent...

47 Nu, ik wil dat dit onder ons blijft. En de goede Heer des Hemels weet dat ik dit niet zal zeggen om verschillend te zijn, maar ik zeg dit alleen om een waarheid te tonen. Onze grote evangelisten die heden de wereld doorkruisen... Niet lang geleden had ik het voorrecht aan een ontbijt te zitten met deze beroemde Billy Graham, waarvan ik geloof dat hij Gods dienstknecht is, die de natie doorkruist om hen tot Christus te roepen, de wereld tot Christus te roepen en tot bekering.

48 Ik hoorde hem voor een groep predikers zeggen - terwijl hij de Bijbel zo omhoog hield - zei hij: "Dit is het voorbeeld." Hij zei: "Paulus ging een stad binnen en hij maakte één bekeerling. Hij kwam een paar jaar later terug en hij had dertig bekeerlingen." Hij zei: "Ik ga een stad binnen en heb twintigduizend bekeerlingen. Ik kom binnen een jaar terug en heb er geen twintig meer."

49 O, wat wilde ik graag iets zeggen! Maar dat was zijn samenkomst. Billy Graham vertelt de mensen met zijn boodschap zich te bekeren en zich af te keren van zonde. En dat is een essentiële boodschap. God heeft Billy Graham verkozen om het te doen. Geen ander kan het doen zoals hij het gedaan heeft, omdat hij de Here volgt. Hij is in de Geest van Johannes die voor de eerste komst van Christus voortging en bekering predikte en geen wonderen deed, maar hij predikte en bracht de gebieden in beweging en maakte hen gereed voor de boodschap die daarna moest komen.

50 Maar heden, zoals Billy Graham, onze geliefde broeder, de mensen zich laat 'ontledigen' van hun zonde, heeft hij niet de boodschap 'om weer te vullen'. Dat is er aan de hand. U bent ontledigd. Doch laat mij nederig als uw broeder tot u spreken. De Bijbel zei: "Wanneer de onreine geest van een mens is uitgegaan, wandelt hij in dorre plaatsen." Met andere woorden, hij trekt overal rond om een rustplaats te vinden. Een geest kan niet veel kwaaddoen tot hij iemand vinden kan waardoor hij kan spreken of leven.

51 Juist kort geleden kon ik de geest in de samenkomst aanvoelen. En u allen die uw brieven inzendt ter verontschuldiging voor de eerste avond, of twee, die dacht dat het een of andere geestelijke opzet was en nu overtuigd bent, zeker vergeef ik u. God doet het ook en de Here zegene u. Jazeker!

52 Wanneer nu de samenkomst aan de gang is en een boze geest is in de samenkomst, is die geest bijna onschadelijk toat hij iemand pakken kan waar hij doorheen kan werken. Wanneer hij er dan doorheen kan werken, kan het zeker schade aanrichten, omdat het een boze geest is. En de Heilige Geest is hier om te trachten iemand te vinden om doorheen te werken en wanneer Hij iemand vindt waardoor Hij kan werken, kan het goed doen.

53 Ziet u de twee geesten? Hun beweegredenen? Doelstellingen? Let op hoe het is. Let op hun werken. Let op hun vruchten. Dan kunt u zien welke geest op u is.

54 U wordt door de geest gemotiveerd. Als u geen geest hebt bent u dood. En als u een geest hebt, motiveert het uw leven. En als uw leven de vrucht van een Christen voortbrengt is het een Christelijke Geest.

55 U kunt gevuld zijn. Let nu op deze boze geest. Wanneer hij uitgaat wandelt hij in dorre plaatsen en zoekt naar een plaats om rust te vinden. De Bijbel zei dat "hij er geen kon vinden". Dus zegt hij: "Ik zal terugkeren naar waar ik uitgekomen ben". Hij keert terug naar deze persoon waar hij eens in was en hij vindt het huis geveegd, schoongemaakt, geheiligd - alle veroordeling verdwenen. O, een echt gelukkige gelovige! Maar het is léég, en hij zegt: "Kom hier"... tot zeven andere geesten, erger dan hij.

     Wilt u alstublieft proberen dit te begrijpen!

     De Bijbel zei dat het de waarheid is. Jezus zei dat het de waarheid is. En hij keert terug naar dit huis.

56 Een mens die beleden heeft dat Christus zijn Redder is, van zijn goddeloosheid bevrijd werd, stopte met drinken, roken, liegen en stelen. Hij werd geheiligd - schoongeveegd. Zijn huis is helemaal geveegd. Hij voelt zich vrij. Zo keert hij dan terug en vindt dat huis. Dan gaat hij zeven andere geesten halen, erger dan hij was, en komt terug in deze persoon. En de Bijbel zegt dat de laatste staat van die mens zevenmaal erger is dan het in het begin was.

57 Wat is er nu gebeurd? Een evangelist komt langs. Zij prediken bekering en u reinigt u van uw zonden. En wanneer u dan gereinigd bent, gaat de duivel bij u weg. U brengt de dingen die u gestolen hebt terug. U gaat uw verkeerde dingen aan uw vrouw of uw man belijden. U bent werkelijk schoongemaakt. En het geval is dan dat u, net schoongemaakt, een werkelijk goed doelwit voor de duivel bent geworden.

58 Welnu, nadat de mensen geloofd hadden en gedoopt waren, werden zij gevuld met de Heilige Geest. Dat is Gods goddelijke programma. Als u vervuld bent van de wereld... Wanneer u gered bent, kunt u wel gevuld worden met goede gedachten, enzovoort, maar tenzij u met God gevuld bent... God zond de Heilige Geest naar de aarde om de kerk te inspireren. U zou misschien gevuld zijn met gedachten. U zou misschien gevuld zijn met theologie. U zou misschien gevuld zijn met geleerdheid - een 'weetal'. U mocht gevuld zijn met religie - en nog steeds bent u een doelwit van de duivel. Zo is het.

59 Toen God u maakte, zodat u zich kon leegmaken... Want toen u geboren werd, werd u gemaakt met een plek om gevuld te worden. Van nature bent u een kind van de duivel. Wanneer uw evangelist langs komt, bekeert u zich en wordt gereinigd. Ziet u hoe de duivel komt? Hij brengt het naar u terug en zet u in een kleine denominatie en u zegt: "Onze kerk is de grootste." U bent verkeerd, precies daar bij het begin. Dan wordt u trots, hoogmoedig. "Wel, het veroordeelt mij niet thuis te blijven en televisie te kijken." "Het veroordeelt me niet om gezellig een sigaretje te roken of af en toe wat te drinken." Uw vruchten vertellen wat u bent!

60 Dan hoort u dat er een predikant verschijnt... U was misschien in een Bijbel aan het lezen en u ziet waar Jezus wonderen verrichtte. U gaat ermee naar de voorganger. "O", zal hij zeggen, "nu kijk, wij geloven dat niet." Wie is wij? Wie is de "Wij geloven het niet"? Hij en wie? Het is niet hij en God, want God schreef het. Het is hij en iemand anders.

61 En als u er achter wilt komen, ziet u dat het dezelfde beweegreden is die het was bij de toren van Babel - om een door mensen gemaakte aardse heerschappij te stichten. Maar God wil dat niet. Hij wil niet dat u allemaal verenigd bent onder de Methodisten, onder de Baptisten, of onder enig kerkelijk leiderschap. Hij wil niet dat u allen verenigd wordt onder Rome. Hij wil niet dat u allen verenigd wordt onder een kerkheerschappij. Hij wil dat u verenigd bent onder Zijn Geestelijk Koninkrijk - de Heilige Geest. En wanneer de Heilige Geest komt, sterft de wereld en u wordt gevuld met de doop van de Heilige Geest.

62 De duivel is dan een persoon die van u weg moet blijven. U bent onder Gods heerschappij. U bent een nieuw schepsel. De Heilige Geest is in deze lege plek gekomen en vulde deze op.

63 Een voorganger, een cultus, wat literatuur die u kunt lezen, zou misschien tegen u zeggen: "De dagen van wonderen zijn voorbij." Dat is een beste plaats voor de duivel om een van die geesten binnen te laten glippen en van u een slechtere persoon te maken dan toen u een zondaar was, omdat een religieuze zondaar de ergste van allen is. Dat is de ergste. Jezus heeft dat gezegd. Het is de ergste geest.

64 Dan zou u misschien naar een samenkomst gaan waar de geweldige kracht van de Here is. Het eerste wat u zou zeggen als u het zag is: "Ik vraag me nu af als ik hierin verzeild raak, of ze niet mijn attestatiebrief bij de kerk terug zullen geven." Ziet u waar u staat? Nu, misschien doen ze het niet...

65 Er zijn fijne denominaties, fijne voorgangers - Methodisten, Baptisten, allerlei types die geloven in de bovennatuurlijke werking van God, die geloven dat een mens wedergeboren moet worden en gevuld met de Heilige Geest. Ik dank God voor elk van hen. Er zijn velen van hen die geloven. God heeft Zijn kinderen zitten in elke plaats.

66 Maar wat ik probeer te zeggen, in het merendeel zult u zien dat al die kerken... Ik wil u Methodisten, die niet geloven in goddelijke genezing, iets vragen. Wat zegt u van John Wesley, uw stichter, toen hij op zijn paard reed om voor een zieke vrouw te bidden en het paard in een hol van een buidelrat struikelde, en viel en zijn been brak? John stapte van zijn paard, pakte een fles olie en zei: "Heer, U maakte dit paard, net zoals u mij maakte", en zalfde het paard met olie, en hij besteeg hem weer en reed weg. Wat doet u hiermee? Als u het vandaag in een moderne Methodistenkerk predikte, zouden ze u de deur uitgooien. Jazeker.

67 Maar ziet u wat het is? De oude moederhoer van de Bijbel, (Openbaring 17) had dochters - en zeker hoef ik daar niet over in details te treden. Protestantisme is een produkt van het Katholicisme. Dat is het zeker. Zij brachten heel wat van die nonsens daaruit mee en houden het nog steeds vast, doen het nog steeds - ver weg van schriftuurlijk onderwijs - ver van de leer der apostelen.

68 Zij maakten een apostolische geloofsbelijdenis voor zichzelf. Ik wil dat iemand mij vertelt waar de apostelen ooit zo'n geloofsbelijdenis hebben aangehaald! Nooit en te nimmer! Maar u rust daarop. En u noemt uw priesters: 'vader' en Jezus zei: "Noem niemand 'vader'."

69 U mensen, u geeft uw gebedenboeken uit - zowel Protestanten als Katholieken - en zeggen gebeden op en herhalen ze steeds opnieuw, zowel Protestanten als Katholieken. Jezus zei: "Gebruik geen ijdele herhalingen zoals de heidenen doen, denkend dat ze door veel spreken gehoord worden." Ziet u wel?

70 De pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Zo is het. Het ligt allemaal onder veroordeling - elke door mensen opgebouwde theorie. Dat is de reden waarom deze zitplaatsen leegblijven als een opwekking zoals deze naar de stad komt, maar God zal het tòch zenden. En de nieuwsbladen zullen het uitbazuinen. Op de oordeelsdag wanneer men ter verantwoording wordt geroepen, zult u schuldig worden bevonden zoals degenen van voorheen.

71 Zei Jezus niet dat de koningin van Scheba, de koningin van het Zuiden, heel de weg van de uiterste delen der wereld kwam, gezeten op de rug van een kameel (drie maanden) om een gave van God te zien, hetgeen Salomo was? Hij zei: "Voorwaar, Ik zeg u, groter dan Salomo is hier." En ik zeg vanavond, dat een grotere dan Salomo hier is. Het is de persoon van Christus in de Heilige Geest, vervullend en werkzaam, tevoorschijn brengend in het mensenleven evenals Hij hier deed.

72 God maakte voor u een plek die ontledigd kon worden. U kunt niet het oude leven alleen maar oppoetsen. U kunt het oude leven niet een face-lift geven. Het moet sterven en een nieuw leven moet in haar geboren worden. Zij heeft geen manicuursel nodig, of wat het ook is wat u op uw lippen aanbrengt - wat de vrouwen doen, weet u, om er beter uit te zien. Zij heeft geen watergolf in het haar nodig. Zij heeft geen lippenstift nodig. De kerk heeft een geboorte nodig en een vervulling van de Heilige Geest. Met haar haren gekruld en haar lippen geverfd is zij nog steeds hetzelfde oude meisje. Zij is nog steeds een twijfelaarster. Zij heeft nog steeds haar twijfels. Zij heeft angsten. Zij zit helemaal in de knoop en wil niet de waarheid horen omdat hetgeen in haar is, het haar niet wil laten horen. Zo is het. Jazeker!

73 U ziet een vrouw van slechte zeden op straat, u gaat naar haar toe en vertelt haar: "Zeg vrouw, je bent verkeerd."

     Ze zal zeggen: "Bemoei je maar met je eigen zaken!"

74 En een hardnekkig kerklid is zevenmaal slechter dan die vrouw! Vertel haar: "Er is een grote opwekking gaande. U zou erheen moeten gaan. De Here Jezus heeft zich gemanifesteerd, de zieken genezen. Mensen ontvangen de Heilige Geest."

     "Ga toch heen! Wat is er met u aan de hand? Ik behoor aan een kerk. Ik ben net zo goed als u."

     Wel, zij weet niet beter.

75 Doch spreekt u tot een fatsoenlijke vrouw en vertelt haar dat het verkeerd is zo te doen; zal ze zeggen: "Amen, ik weet dat het verkeerd is." En u vertelt haar - man of vrouw, die geboren zijn uit de Geest van God - dat de doop van de Heilige Geest hier is om hun harten te vullen, zullen zij roepen: "Amen", want zij voeden zich en leven uit het Woord van God. Zeker doen ze dat.

76 Maar ziet u, zoals het in de wereld is zo is het in de kerk. Men probeert iets te bouwen. God heeft uw hulp niet nodig om Zijn koninkrijk te bouwen. God wil alleen maar dat u het Woord predikt. Hij zal het bouwen verrichten. Hij is de Architect. Hij heeft de plannen hier uitgespreid liggen.

77 Goed, wat zullen wij dan doen? God maakte voor u een plek om de dingen van de wereld op te ruimen. De natuur nu, plaatste een geest daarin waarmee u de dingen van de wereld lief krijgt en u weet dat u verkeerd bent wanneer u dat doet. Of u nu een kerklid bent... U kunt zo godsdienstig wezen als u maar zijn kan en daarmee net zo vol van de duivel zijn. Dat is zo.

78 Als u het Woord van God betwijfelt, dat elk woord ervan de waarheid is, is het de duivel die u dat vertelt. Jazeker. Het is ruw, maar het wordt tijd, hoog tijd dat een of ander zachtaardige prediker zijn rubberen handschoenen uittrekt en het evangelie predikt zoals het geschreven staat en ophoudt met te proberen rond te gaan met de voorliefde van z'n seminarie ervaring.

79 Ik heb altijd medelijden met een kip uit een broedmachine. Een kuiken die in een broedmachine geboren werd piept, maar heeft geen moeder om naartoe te gaan. Dat brengt mij een seminarie prediker in gedachte, die niets anders over het Woord van God weet dan wat het seminarie vertelde. Piepend en geen moeder om naartoe te gaan!

80 Maar wanneer u werkelijk geboren bent onder de vleugels van Zijn genade en kracht, zult u met elk woord dat Hij gezegd heeft instemmen dat het de waarheid is. En wanneer God in het bovennatuurlijke beweegt zal uw hart er direct naar hongeren.

81 U zult niet aan de kant gaan staan en zeggen: "Mentale telepathie, een duivel, Beëlzebub! Dat geloof ik niet! Mijn kerk leert dat niet!" U zou zeggen: "God zij voor eeuwig geprezen!" Want u bent vervuld.

82 U kunt niet leeg blijven - leeg is ijdelheid. Dat is er aan de hand met de hedendaagse bekeerlingen. Zodra u tot bekering komt begint u ledig rond te gaan. U zou op uw knieën moeten zijn om God te zoeken voor de doop van de Heilige Geest om vervuld te worden. Dan hebt u een muur - met Zijn gezegende tegenwoordigheid bij u.

83 Wanneer de vijand binnenkomt, zoals de leeuw in de kuil die nacht bij Daniël, schijnt het Licht van God naar buiten en hij keert zich van u af; als de heer des huizes zijn huis niet bewaakt heeft. Zeker.

84 Welnu, verenigd op de dag van Pinksteren (of net daarvoor) waren de discipelen allen gereinigd. Al hun zonden waren vergeven, en Jezus de Herder - de oude hen, als het ware, zoals Hij zei dat Hij ze had willen vergaderen als een hen haar broedsel - toen dan de geest van de duivel werd weggehouden, wachtend op de tijd van vervulling... En hoewel er maar twaalf man waren, kreeg één van hen de zalving van de duivel.

85 Nadat hij Jezus al die heerlijke werken had zien doen - was hij degene die de soldaten leidde, die een doek om Zijn hoofd bonden en Hem met een knuppel of een stok op het hoofd sloegen en zeiden: "Vertel ons wie U sloeg en we zullen U geloven." Nadat hij Jezus gevolgd was en Zijn wonderen zag en hoorde... Hij zag een Jood komen aanlopen. Jezus vertelde hem wie hij was, waar hij vandaan was gekomen. En na dit allemaal te hebben gezien, betwijfelde deze zelfde man het. Nadat hij Hem met de vrouw bij de bron van Samaria zag.... hij haar haar zonde vertelde en de Farizeeërs hoorde zeggen: "Hij is een waarzegger" en dan na de beminnelijke Jezus gezien te hebben, de vrouw die Zijn kleed aanraakte en genezen werd, wilde hij nog steeds niet geloven en stond een geest van ongeloof toe bij hem binnen te komen, omdat hij aan de buitenkant was onderwezen. Ziet u wat ik bedoel? O, wat is ongeloof een afschuwelijke zaak. En toch hebben mensen die belijden Christenen te zijn dit in zich zitten. Roekeloos, opgeblazen, zegt de Bijbel, in de laatste dagen. Doet me dit vreemd voelen? Zeker niet, het laat me dit weten: dat de eindtijd nabij is.

86 Want de Bijbel zegt dat de Geest nadrukkelijk spreekt. Weet u wat het woord nadrukkelijk betekent? "...dat in de laatste dagen" - Dat zijn deze "...zware tijden zullen komen. Want mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn..." "Ik ben Dr. Ds. Jones en mijn seminarie ervaring... Ik heb al mijn graden." "Ik ben 'doctor in de wijsbegeerte'." "Onze voorganger is tot zus en zo gepromoveerd." Dat heeft niets met God te maken.

87 Niet lang geleden kwam er een man bij me die zei: "Broeder Branham, ik kan uw hele muur met mijn graden behangen." En hij zei: "Telkens, wanneer ik mijn doctorsgraad haalde, dacht ik dat ik Christus zou vinden. Toen ik mijn graad in de wijsbegeerte haalde, toen ik mijn kandidaats haalde, zocht ik in dit alles naar Christus, en nog heb ik Hem niet gevonden." Hij zei: "Hebben de leraars het verkeerd gehad?" Ik zei: "Christus wordt niet gekend door deze theologische graden, maar Hij wordt gekend in de persoon van de Heilige Geest, die neerdaalde op de Pinksterdag." En de man viel dwars over mijn koffietafel in mijn eetkamer en daar ontving hij de Heilige Geest. Amen! En vanavond predikt hij goddelijke genezing op het veld en is een van de voortreffelijke mannen van deze tijd.

88 En wat deed de kerk? Sloten hem direct buiten de kerk. "Gezegend zijt gij wanneer men u uit de synagoge en dergelijke, zal werpen terwille van Mijn Naam." Want de Bijbel zei: "Ze zullen koppig, hoogmoedig zijn." Wanneer? In de laatste dagen. "Liefhebbers van televisie, genoegens, meer dan liefhebbers van God - trouwelozen, valse beschuldigers." "Ik wil u maar zeggen, ga niet naar die samenkomst daar, omdat het niks waard is." Valse beschuldigers - De Bijbel zei het. "Hebbende een vorm van godsvrucht maar verloochenen de kracht daarvan." Welke kracht is dat?

89 De discipelen vroegen - een ogenblikje - de discipelen stelden deze vraag toen zij zagen dat Judas Hem verraden had en alles op het punt stond te gebeuren; ze zeiden: "Heer, zult Gij nu het Koninkrijk voor Israël herstellen?"

     Let op wat Hij zei: "Het is niet voor u om dat uur te weten, maar ga naar de stad Jeruzalem en u zult aangedaan worden met Kracht van omhoog, voor u een getuige kunt zijn." Een getuige moet iets weten. Een getuige moet een ervaring hebben gehad. En u kunt geen getuige van Christus zijn toat de Heilige Geest u gedoopt heeft.

90 Jezus stond Zijn discipelen niet toe het Evangelie te prediken toat zij de Heilige Geest ontvingen, hoewel zij het voorrecht hadden drieëneenhalf jaar lang met Hem te wandelen. Ofschoon het heilige mannen waren; aangenaam in Zijn ogen; Hij stond hun niet toe te gaan prediken voor zij daar gewacht hadden en alle geschilpunten kwijtgeraakt waren en toen kwam de Heilige Geest.

91 Wat de wereld vandaag nodig heeft is diezelfde vervulling. Wanneer het ontledigen geschied is, is er een vervulling nodig. Wat brengt die vervulling teweeg wanneer het binnenkomt? Waar u twijfels hebt, brengt het geloof; waar u onverschilligheid hebt, brengt het liefde; waar u haat had brengt het gemeenschap, en dan zal op een dag de Kerk van de levende God verenigd worden onder één geweldig hoofd en dat zal het Hoofd van God zijn. God in de eenheid van het Lichaam van Christus, zal de Regeerder en de Koning en de Heer zijn over de gehele Kerk, onder Zijn toezicht. Dan zal zij opgenomen zijn.

92 Alle torens van Babel die men vandaag mag bouwen; alle raketten die men heden mag uitvinden; alle socialisme en communisme dat men mag aanwakkeren, alle kerkelijke systemen, zullen falen, maar ondanks dit alles, zal God een Kerk verenigd hebben onder Zijn Koning, onder Zijn Koningschap door de doop van de Heilige Geest.

93 Jezus zei: "Deze tekenen zullen degenen die geloven volgen. In Mijn Naam zullen zij duivels uitwerpen; met nieuwe tongen spreken. Indien zij slangen opnemen of iets dodelijks zouden drinken, zou het hun niet schaden. Zij zullen handen op de zieken leggen; zij zullen genezen." Grote tekenen en wonderen - "De werken die Ik doe zullen zij ook doen. Zelfs meer dan dit zullen zij doen, want Ik ga naar de Vader. Een kort poosje en de wereld zal Mij niet meer zien; toch zult gij Mij zien want Ik zal met u zijn..." Wat? Giet uit, wordt leeg. "...Dan zal Ik in u zijn tot het einde der wereld" - de voleinding. Jazeker. "Ik zal met u zijn zelfs in u tot het einde der wereld."

94 Wanneer die Geest daarbinnen is, krijgt het een houvast op Gods eeuwig Woord, en het noemt alles wat er tegengesteld aan is alsof het er niet was. Het maakt niet uit wat er plaats vindt, wat de wereld zegt, wat al het andere zegt... Als God de belofte gedaan heeft, zal de man die met die Geest bekleed is, zich houden aan die belofte van God, omdat hem niets in de weg staat.

95 De kerk is rein. De kerk wordt gereinigd door de Heilige Geest. Twijfel wordt uit hun geweten gebrand en ongeloof is weggenomen. En wanneer zij Gods Woord een bepaald iets horen zeggen, geloven ze het. O, zij houden zich eraan. Zij gaan er niet bij vandaan.

96 En, mijn vrienden, de wereld vandaag verlangt mensen te zien die met Christus verenigd zijn, om de echte oorspronkelijke Geest van Christus tentoon te spreiden - dappere helden. En mag ik tot slot zeggen: de wereld verlangt helden te zien. Zij vereren helden; dat is goed. Een oud gezegde is: de lafaards sterven een miljoen doden terwijl helden nimmer sterven.

97 Er is een verhaal dat in mijn gedachte komt. Ik zou het een ogenblikje voor u willen aanhalen. Het is een verhaal over een held, dat al te vaak vergeten wordt. Velen van u mannen van mijn leeftijd, en u vrouwen zullen het uit onze schoolboeken goed herinneren.

98 Het gebeurde jaren geleden in Zwitserland. De kleine Zwitsers waren de bergen ingetrokken en hadden zich enkele huizen gebouwd. Zij hadden hun eigen economie, enzovoort; en hun kleine huizen. En zij hielden ervan. Zij waren geen oorlogvoerende mensen; ze waren vredelievend.

99 En toen plotseling op een keer was er een groot machtig leger Zwitserland binnengetrokken. Het waren goed getrainde mannen, ze zaten zoals die stoelen daar - als een stenen muur. Grote schilden, grote speren, goed geoefende krijgslieden. En zij marcheerden Zwitserland binnen om af te nemen wat de Zwitsers hadden. De Zwitsers trokken heen om hun huizen te beschermen, kusten hun vrouwen, hun kinderen en hun baby's vaarwel. Zij namen oude zeisen, rotsblokken en stenen, grote stevige knuppels en trokken naar de vallei, het aankomende leger tegemoet.

100 Toen zij zich daar verzamelden, een klein handjevol mannen, marcheerde overal om hen heen een geweldig leger. Wat konden ze beginnen? Zij stonden - hopeloos, hulpeloos elkaar aan te kijken: zij waren verslagen. Er was geen ontkomen aan. Het was afgelopen met ze.

101 Na een poosje stond er een man op die Arnold von Winkelried heette. Hij stapte naar voren en zei: "Mannen van Zwitserland, ginds over de berg staat een wit huisje waar mijn vrouw met drie kleine kinderen wachten." Hij zei: "Toen ik ze vanmorgen vaarwel kuste..., ik zal ze nooit meer op deze aarde terugzien."

     Ze zeiden: "Arnold von Winkelried, wat ga je doen?"

     Hij zei: "Deze dag zal ik voor Zwitserland sterven."

     "Wel", zeiden ze, "Arnold von Winkelried, dat zal geen nut hebben. Waarom zeg je dat je voor Zwitserland wilt sterven?"

     Hij zei: "Neem wat je daar hebt - ploegscharen, kleine oude sikkels, stokken, knuppels, en stenen en volg mij. En vecht zo goed als je kunt met wat je daar hebt."

     Ze zeiden: "Wat wil je doen?"

102 Hij wierp zijn sikkel neer (het ding waarmee hij zou vechten), hij hief zijn handen omhoog en schreeuwde naar dat grote leger. Hij keek om zich heen; hij zag waar de meeste speren waren. Elk was in uniform, in gelid, om hen regelrecht tegen de berg te drijven, steeds maar verder. O, zo doet de duivel - drijft ze regelrecht de hoek in. Hij hief zijn handen omhoog en hij schreeuwde: "Aan de kant voor de vrijheid!" en het aankomende leger verbaasde zich wat. Hij begon te rennen en schreeuwde weer: "Uit de weg voor de vrijheid."

103 Toen hij regelrecht in deze geweldig grote bos speren liep, waar vele op hem gericht waren om hem te raken, greep hij ze zo met zijn armen, pakte een armvol van die speren en drukte ze in zijn boezem. Zo'n demonstratie van ware heldenmoed bracht dat geweldige leger helemaal in de war en het dreef hen op de vlucht.

104 Daar kwamen de Zwitsers met knuppels en stokken en sloegen dat leger hun land uit en sinds die tijd hebben ze tot nu toe nooit meer een oorlog gehad; omdat één man de heldenrol speelde en deed wat goed was. Dat is nooit overtroffen en zeer zelden is er zo'n heldendom meer geweest. Maar o, dat is nog maar zoiets gerings.

105 Tot op een dag vele jaren geleden, toen Adams kinderen, het ras van deze wereld in een hoek werd gedreven door ziekte, ziektes en zonde... Hun waren profeten gezonden - zij doodden hen en zij hadden allerlei wetten en weigerden hen. En Adams ras was in de hoek gedreven.

106 Toen was daar Eén die uit de hemel naar voren trad en zei: "Ik ga naar de aarde om deze dag Mijn leven te geven." Hij zocht waar de dikste angel was: de angsten van Adams ras was de dood. Hij greep de dood toen Hij naar Calvarie ging en trok het in Zijn boezem en Hij vertelde Zijn discipelen: "Maak jezelf nu leeg en ga daarginds heen. Wacht daarginds tot Ik jullie iets stuur om mee te vechten."

107 Gezegend zij... Neemt u mij niet kwalijk... Gezegend zij de Naam van de Here! Hij zond de Heilige Geest en zei: "Volg Mij! Werp zonde en ziekte tegen de muur." Mannen en vrouwen, het grootste wat ooit de Kerk van God gegeven is, is niet het houden van een kerkelijke attestatie in uw hand, maar gevuld te zijn met Gods Heilige Geest en het koninkrijk van de duivel te verlaten tot onze Hoofdaanvoerder het komt overnemen.

108 God zegene u. Denk niet dat ik buiten mezelf ben. Het is waar; ik weet waar ik over spreek - dappere mannen. Vrouwen, u die in God gelooft, u die beweert de Geest van God in uw hart te hebben - als u ziek of behoeftig bent, u hebt daar het wapen om die ziekte te bestrijden. Het is in ú: God heeft het u gegeven.

109 Waarom zullen we als een lafaard achterblijven. Waarom zullen we aan de kant staan? Laten we de Aanvoerder volgen. Laten we Hem die naar Calvarie ging, volgen. Toen Hij naar Calvarie ging was Hij verwond om onze overtredingen; door Zijn striemen werden wij genezen.

110 Neem wat Hij u geeft en bestrijd ziekte en zonde. Vecht het ongeloof opzij. Vertel de duivel dat hij een leugenaar is. Christus zei dat Hij de wereld overwonnen heeft. "Groter is Hij die in u is dan degene die in de wereld is." Groter is de kracht van Christus in u dan die ziekte die u vanavond in uw lichaam hebt. Groter is de kracht van Christus dan die kleine zonde waar u gemakkelijk in vervalt en die u niet kunt overwinnen. Laten we die Heilige Geest nemen en de duivel verslaan en zegevierend tevoorschijn treden als de helden van het kruis.

     Laten we bidden.

111 Jehovah, Jehova-Rapha, Jehova-Jireh, we komen in Jezus' Naam. We komen omdat Hij zei: "Vraag de Vader iets in Mijn Naam en Ik zal het doen." Hier is vanavond een kleine groep mensen, die door worstelt terwijl ze proberen onder de banier te blijven, en de duivel sist tegen hen. Zij kijken uit op die grote legermuur die hen overal omsingeld heeft, die hun vertelt dat de dagen van wonderen voorbij zijn en dat zoiets niet bestaat.

112 O Here God, mogen zij die hoop van dat eeuwige Leven dat hun hart vervulde vastgrijpen - de Heilige Geest. En als Hij hen niet vervuld heeft, moge Hij het nu doen. Moge alle twijfel verdwijnen en moge dit kleine lichaam van mensen vanavond gevuld worden met Gods vervullende kracht om de plaats van ongeloof en twijfel in te nemen en hun geloof te geven, liefde, geluk, blijdschap en de Heilige Geest, om een houvast te krijgen op die belofte die God geeft, zoals Abraham van ouds, en de dingen die niet zijn noemen alsof zij waren, omdat God het zei. Sta het toe, Heer.

113 Terwijl we overal in dit gebouw onze hoofden gebogen hebben, vraag ik me af of hier vanavond iemand zou zijn zonder de Heilige Geest, die zou zeggen: "O Heer, wees mij genadig. Ik schaam me dat ik om deze torens van 'door-mensen-opgerichte kerkelijke systemen' rondhang - van al deze twijfel en dergelijke wat ermee gepaard gaat. Heer, neem mij vanavond uit deze heerschappij en plaats mij in Uw domein door de doop van de Heilige Geest. Ik wil het nu, Heer. Geef mij geloof voor mijn genezing. Geef me geloof om te geloven dat mijn zonden vergeven zijn, en al deze dingen. Geef me geloof zodat de Heilige Geest in mij zal komen en mijn ziel van vreugde zal overvloeien."

114 Zou u uw hand naar Hem willen opheffen en zeggen: "Ik wil het ontvangen." God zegene u, dame. God zegene u, u, u, u (over het hele gebouw). God zegene u daar achter, dame. Ik wacht. God slaat u gade. En u aan deze kant, allen uit deze rij hier, ja, God zegene u.

115 "Ik wil de Heilige Geest. Ik heb er genoeg van rond te gaan met een halfslachtig leven. Driftbuien, ruzies, gekibbel, twijfels en angsten zijn allemaal in mijn hart, broeder Branham, maar ik wil het er allemaal uit hebben. Ik wil tot een plaats komen waar ik een schijnend licht kan zijn. Ik wil dat mijn leven is zoals dat van Stefanus." Hoe onbevreesd was hij. Ze zeiden dat zijn gezicht blonk als van een engel. Het hoefde geen verblindend licht te zijn. Een engel zou streng kunnen zijn en weten waarover hij spreekt.

116 Hij stond voor de Raad van het Sanhedrin en zei: "Gij stijfnekkigen, onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat de Heilige Geest zoals uw vaderen deden; zo doet gij." Hij was een engel. Hij had een boodschap. Het woord "engel" betekent boodschapper. Maak mij een boodschapper, Heer, van de Goddelijke Kracht van Christus door de Heilige Geest in mijn hart.

117 Zou u uw hand willen opsteken, nog iemand die het niet heeft? Zijn zegen is op u, meneer. De zegening is op u, jongedame. God zegene u, jongeman. De Here ziet u.

118 Goed, in orde, nu met uw hoofden gebogen, laten we God bidden u te vullen met de Heilige Geest precies waar u bent. "Broeder Branham, wilt u naar beneden komen en mij de handen opleggen voor de Heilige Geest?" Ik hoef dat niet te doen.

119 Terwijl Petrus deze woorden sprak in het huis van Cornelius viel de Heilige Geest op hen die het Woord hoorden. Geloof komt door horen, niet opleggen van handen maar door horen. Horen van wat? Het Woord van God.

120 Ik heb op mijn nederige wijze geprobeerd u de torens te tonen die gebouwd zijn, de torens van Babel die zullen moeten vallen. Nu verwijs ik u naar een toren en er is slechts één weg daar naartoe. Dat is door de Heilige Geest.

121 U kunt niet neutraal blijven. De Bijbel zei dat in deze dag ieder die niet met de Heilige Geest verzegeld was het merkteken van het beest zou hebben. Wat is het merkteken van het beest? Ongeloof. Weet u niet wat... Indien uw voorganger u in het Oude Testament onderwezen heeft dat, wanneer de bazuin schalde, als een mens vrij wilde zijn, hij vrijuit kon gaan. Als hij het niet deed, wandelde hij naar de deurpost en werd met een priem door zijn oor geboord, omdat hij weigerde vrijgelaten te worden. En als u weigert vrijgelaten te worden, dan zult u die onderdrukker de rest van uw dagen dienen. En u bent verloren.

122 "Wat is het zegel van God, broeder Branham?" De Heilige Geest. U zegt: "Is dat schriftuurlijk?" Absoluut. Er zijn veel teksten, maar laat mij u er een geven zodat u het niet zult vergeten. Efeze 4:30 zei: "Bedroeft niet de Heilige Geest van God, waarmee u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing." Daar is het zegel van God. Dit is wat ik u probeer te vertellen. U hebt uitgekeken naar het zegel van God dat zou komen in de laatste dagen - niet op uw voorhoofd. Als u zegt dat het op uw voorhoofd is is dat uw kennis, zoals u het begrijpt. Maar de Bijbel zegt dat het zegel van God de doop van de Heilige Geest is. Ieder die het in zijn hart heeft is vrij. Zij worden verzegeld met de kennis van God, in hun voorhoofd, dat zij zeker weten dat Jezus gestorven is en weer opgestaan, omdat zij Hem kunnen zien.

123 "Een korte tijd en de ongelovige zal Mij niet meer zien, u echter zult Mij zien" - degenen die het zegel hebben. "Want Ik zal met u zijn, zelfs in u tot het einde der wereld." "De werken die Ik doe zult gij ook doen. Zelfs groter dan dit, want Ik ga naar Mijn Vader." De ongelovige wereld wandelt in dikke duisternis verder om een toren van Babel heen. Een aanraking of het een of ander, rondom een of ander bijgeloof, een of andere cultus... terwijl de echte gelovige en de tekenen en wonderen... en het is verborgen voor de ogen van de ongelovige. Open uw harten nu en laat Hem binnen.

124 Ik wil ook de predikers in het gebouw vragen om speciaal op dit moment te bidden. Dit is een geweldig ogenblik - dit ogenblik zal zonder twijfel de bestemming van velen bezegelen.

125 Eén ziel is tienduizend werelden waard. Hoe groot is dit moment. Here God, Schepper van hemelen en aarde... Jehova, daal nu neer door de genade van de Here Jezus, de Gezegende en stort de heilige olie van Uw Geest in ieders hart hier - zij die hongeren.

126 Er staat in de Bijbel geschreven: "Terwijl Petrus deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op hen." Geen wonder, zij waren allen dorstig! U zei: "Gezegend zijt gij, als ge hongert en dorst naar gerechtigheid, want gij zult vervuld worden." Hoe kunnen wij tot mensen over Christus spreken wanneer zij niet naar Hem dorsten? Wanneer zij in hun menselijke gedachten verkeren en tevreden zijn. Niet wetend dat zij miserabel, ellendig, blind en arm zijn zonder het te weten.

127 God, wees genadig vanavond voor degenen die hun hand opsteken, die verlangen dat de Heilige Geest zal binnenkomen. Moge Hij nu neerkomen, de stromen van Zijn zegeningen uitgieten in ieders hart en ze vullen tot overvloeiende blijdschap - dat zij mogen weten dat Hij leeft.

128 Geef hun begrip hoe U aan te nemen. Geef hun te verstaan dat U daar bent met nog groter verlangen om in hun harten te komen dan zij zelf hebben. Moge elk vreemd gevoel, elke duivel die daar bij hen rondhangt en sist: "Je zult het niet ontvangen, je ontvangt het niet." Mogen zij die duivel een leugenaar noemen. God deed de belofte en God zal Zijn belofte houden. Maar hoe kunnen wij, wanneer we ineengedoken zitten als een schildpad in zijn schild...?

129 Ik bid U God dat U deze menigte mensen wilt verlossen en de Heilige Geest van omhoog met een geweldig krachtig geruis op hen wilt neerzenden. Mogen hun harten nu geopend zijn. En als zij slechts de Heilige Geest ontvangen, Heer - zal Hij hun verkondigen dat alle zegeningen van God hun toebehoren. Sta het toe, Vader, in de Naam van de Here Jezus. Amen.

130 Hebt u Hem niet lief? Gelooft u dat dit de Waarheid is? Ik ben niet zo'n kerkelijke prediker. Maar kon ik alleen maar uirukken wat ik zie in mijn hart: ik zie de eindtijd. Ik weet dat de boodschap waar is. Als ik in dit uur zou sterven, de boodschap is waar. En ik geloof dat de ogen van de mensen, menigmaal, verblind zijn. Maar God is rechtvaardig, in elk tijdperk.

131 Hij zond Noach... hoevelen werden gered? Hoevelen werden in de dagen van Lot gered? Jezus zei: "Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen." Jazeker - slechts een paar, maar de boodschap ging toch verder.

132 Luister nu. Hoevelen geloven dat God hier is? Laat ons uw handen zien. Hoevelen geloven dat Hij Jehova-Rapha is, de Heer die u geneest? Hoevelen geloven dat Hij Jehova-Jireh is, de Here zal voorzien in een offer. Luister vrienden, te vaak is mijn bediening in Amerika niet erg krachtig geweest, omdat de mensen zo verward schijnen. De één onderwijst dit en de ander dat; in plaats van dat men gaat zitten om de Bijbel te nemen en het zelf te lezen en overtuigd te worden door de Heilige Geest.

133 Nu kijk, u hoeft niet... U bent onderwezen dat mensen u de handen opleggen. Dat is goed; mijn bediening is om getuigenis af te leggen van het bewijs van Jezus Christus' opstanding uit de dood. Nu dachten sommigen van u dat het gedachtenlezen was. U schreef uw brieven vandaag waarin het staat.

134 Gisteravond nam ik de mensen die gebedskaarten hadden en stuurde ze terug en ik nam enkel diegenen die zonder gebedskaarten waren. Vrienden, laat me u zeggen, als een dienaar van Christus... Hier zitten Gene en Leo, mijn boezemvrienden. Hier is Dr. Vayle; mijn zoon, Billy. Daar is broeder Sothmann, de Canadese manager, broeder Norman, die deze samenkomst arrangeerde. Vele mannen... telefoneer naar mijn stad, telefoneer naar de burgemeester van mijn stad, dhr. Hodenpehl; bel de rechter; bel de politie; bel Dr. Sam Adair, de voornaamste dokter in het Zuiden (de grote kliniek). Vraag hun wat voor, welke visioenen plaats vinden. Vraag hun of het waar is.

135 Bel Dr. Sam Adair vanavond op en vraag hem wat hij doet als hij in een moeilijke situatie komt. Hij komt naar mijn huis, gaat op zijn knieën en daar ligt hij neer voor God, hij en ik, tot God een visioen toont, en vraag hem of het ooit één keer gefaald heeft. Bel hem op mijn kosten - Dr. Sam Adair... hij is hoofd van een grote kliniek daar. Vraag hem hoe hij ooit die kliniek daar kreeg, toen hij bij mij thuis huilde en zei dat de stad een kliniek nodig had en ik vertelde hem precies waar hij gebouwd zou worden en hij zou hem bouwen.

     Hij zei: "Je kunt dat terrein niet kopen tot vijfentwintig jaar vanaf nu, het is in het gerechtshof in Boston."

     Ik zei: "ZO SPREEKT DE HERE, het zal binnen vierentwintig uur van jou zijn." En ik zei: "Je zult daar een kliniek hebben die uit rode bakstenen gebouwd zal worden. Je zult een bord bij de deur hebben..." enzovoort, op die wijze.

     Hij zei: "Billy, ik twijfel geen seconde aan je, zoon."

     Ik zei: "De Here heeft het je gegeven, doctor."

136 Bel hem vanavond en vraag hem wat er heeft plaats gevonden. De volgende ochtend belde hij me op. Hij zei: "Ik ben me naar geschrokken. Zij hebben me net opgebeld en er is iets gisteravond gebeurd en wij hebben het terrein al gekocht." Vraag naar de kankergevallen die hij naar mij zond, uitgeteerd, totaal geen hoop meer. Wij bidden erover... Hij laat mij ijlings naar het ziekenhuis komen. Wij gaan dan de kamer in en sluiten de deur. De Here zal dan een visioen geven en òf zeggen dat zij zullen heengaan òf wat er gaat gebeuren. Vraag hem of het ooit heeft gefaald. Dit hier is maar gering. Dit is het geringste wat ik ooit in één van mijn samenkomsten heb zien gedaan worden. Dat is waar. Ik heb alles gedaan om de zaak los te krijgen.

137 Ik kwam eraan... en u dacht: gebedskaarten. Ik veranderde van de gebedskaarten. Ik probeer van alles. Ik ben hier als uw dienaar en uw broeder. Deze dingen hier... Hier zit Banks Wood ergens, mijn boekverkoper.

138 Leo en Gene. Hier zijn twee jongens (één een katholiek en de ander, geloof ik niet dat hij ergens bij hoorde). Toen zij naar Hammond kwamen, Indiana, enkele jaren geleden, en de Heilige Geest zagen uitroepen onder die duizenden mensen, één van hen droeg een geweldig grote baard; en zij vormden zich een eigen F.B.I. om te komen kijken of deze dingen ècht waren. Zij kwamen naar mijn huis zich voorstellend als evangelist, enzovoort, en de Heilige Geest kwam direct neer en riep het uit. Hier zitten zij nu. Ziet u? Waarom kunt u het niet verdragen? Wat is er aan de hand?

139 Meneer Wood - hij zit hier ergens - vertelde me... zit precies hier... Ik was helemaal in Louisiana; ik zag dat hij verwond werd en ik riep hem aan de telefoon en vertelde hem op te passen. De volgende dag sneed hij zijn duim af. Zijn arm zou eraf gehakt zijn als de Heilige Geest... Een paar avonden geleden toen wij in Chicago waren, zag ik hem midden in de rook en vertelde hem voorzichtig te zijn. Hij zou daar ter plekke loodvergiftiging gekregen hebben, kwam in die dikke rook terecht en het leek of hij daar in zou hebben kunnen sterven.

140 Vraag hoe dingen week na week en maand na maand voorzegd zijn voor het ooit gebeurde. Later in de week zal ik u tonen wat dit is. Dit is uw eigen geloof en dat is de reden waarom die dingen niet plaats kunnen vinden. Het is u die moet trekken aan de Heilige Geest.

141 Jezus heeft geen visioen gezien over de vrouw; het was haar geloof dat Hem aanraakte. Daarom werd Hij zwak. Het is uw geloof dat het veroorzaakt, niet het mijne. U bent het die het doet. En indien u die spookachtige gevoelens van u af krijgt en werkelijk God gelooft, zal deze zaak uitbreken in één grote geweldige halleluja-opwekking - en de lamme, blinde, kreupele... en van alles zal plaats vinden. Maar zolang u afgesloten zit, hoe kan Hij het dan doen?

142 Ik geloof in conservatief zijn maar dat niet alleen, doch dat behoudende geeft u een geest van bijgeloof. Vertel mij niets. Ik sta hier nu. Ik weet waar ik over spreek. De Heilige Geest is hier in het gebouw nu; zal ieder van u precies waar u zit genezen als u het zult geloven. Hij heeft het al gedaan. Hoevelen geloven dat? Gelooft u het? In orde, ik zal zien hoeveel u gelooft.

143 Buig uw hoofd voor een ogenblik. Leg uw hand op iemand dichtbij u. Keer u nu af van elk bijgeloof. U bent onder de heerschappij van Christus ("Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, zal Ik in hun midden zijn.")

144 U mag mij een huichelaar noemen, maar u zult het binnen een minuut uitvinden. Ik zie op dit moment mensen genezen worden. Dat is waar - nu! U zou het misschien niet direct gewaarworden, maar als de voorgangers in dit gebouw geen mensen naar zich toe zullen zien komen, nadat ik weggegaan ben, die vertellen dat maagkwalen en dergelijke dingen ze verlaten hebben - ben ik een vals getuige. Het is waar, ik zie het. Ik sla het nu gade in een andere wereld. Gelooft u!

145 Gelooft u. Zeker, als een arme, onwetende Hottentot in Afrika, die zelfs niet weet wat zijn rechter of linkerhand is, het kan aannemen, wat met u die de Bijbel kan lezen en bent onderwezen in Christendom? Als die arme man het moet geloven door er eenmaal naar te kijken, (omdat ik de volgende dag weer ergens anders heen moet gaan)... en duizenden uit hun rolstoelen opstonden - kreupelen en blinden - wat dan met ú? O God, hoe genadig bent U. Hoe verdraagzaam - niet willende dat er iemand verloren zou gaan.

146 Sluit u nu in met God. Belijdt uw zonden. Belijdt uw ongeloof. Vertelt God dat u beschaamd bent over uzelf over uw ongeloof. Ik daag u uit dat te doen en u zult de heerlijkheid van God zien.

147 Ik voel mij gezalfd op dit moment om wat anders te doen dan ik ooit gedaan heb. Ik heb dit nog nooit in mijn leven gedaan, maar ik voel me geleid het nu te doen.

148 Belijd nú uw zonde. U zegt: "Ja maar ik ben een Christen." Belijd uw ongeloof. Vertel Christus dat u nooit meer ongelovig aan Hem zult zijn. Op dit moment neemt u Hem aan. Op dit moment zal het voorbij zij. U zult er nooit meer over klagen. Het maakt niet uit hoe het eruit ziet, hoe het voelt; u gaat het geloven, omdat God het zei. God heeft het gezegd.

149 U bent uit Babylons toren gekomen. U bent in de vallei gekomen, waar de Lelie der Valleien is. U bent naar de kant van de berg gekomen waar de genade van God overvloedig uit de Levensfontein stroomt.

150 Belijd uw fouten. Zeg: "God..." Als u tegen iemand iets gedaan hebt, zeg: "Ik zal teruggaan en het in orde maken." Doe dat nu. Ik wil van ieder van u, als ik dit gebed uitspreek, ik wil van u dat u het bidt. Zegt u het hardop met mij mee. Ik spreek het gewoon uit, maar u bidt het vanuit uw hart. Met uw hoofden gebogen, ogen gesloten - iedereen. Kijk niet op voor ik het u zeg. Ik kijk alleen om te zien wat ik kan zien.

151 Zeg mij dit na: Almachtige God, Schepper van hemelen en aarde, Auteur van eeuwig leven, Gever van elke goede gave, wees mij genadig, o God. Vergeef mijn ongeloof. Ik geloof het Evangelie. Ik geloof dat U hier bent. Ik geloof dat U nú Uw Woord in mijn lichaam volbrengt - open de kanalen. Ik stort mijn ongeloof uit. Ik ontvang Uw Geest. Ik geloof dat U nu in mij bent. Ik geloof dat mijn ziekte zal verdwijnen.

     Hoe kan dood en leven in mijn lichaam bestaan wanneer U daar binnen bent? Ik geloof U en ik neem U aan als mijn Geneesheer.

152 Houdt uw hoofden nog gebogen. Dat is uw gebed. Dat is úw gebed. Nu ga ìk voor u bidden. Houdt u ingesloten - houdt u ingesloten met God. Hebt niets anders in uw gedachten. Hij is precies bij u - precies daar aan uw zijde. U zegt: "Ik wil de Heilige Geest, broeder Branham." Goed. Hij is precies daar om het te geven. U zegt: "Ik wil genezing in mijn ogen, broeder Branham." Hij is direct daar om het te geven. "Ik wens genezing voor mijn baby." Hij is juist daar om het te doen. "Ik wil dat mijn broeder of mijn moeder..." Hij is daar precies om het te doen. Precies daar - Jehova-Jireh, het voorziene Offer.

153 Ik zal nu voor u gaan bidden. De Bijbel zegt: "Het gebed van de gelovige zal de zieke behouden. God zal hem oprichten." Als ik genade in uw ogen gevonden heb door de werking van de Heilige Geest wil ik met heel mijn hart nu bidden dat de Heilige Geest aan u getuigenis zal afleggen dat het werk volbracht is.

154 O God, Mijn Vader, ik kom in Jezus' Naam om voor deze mensen te bidden, die nu eerlijk en oprecht hun fouten hebben beleden. O, gezegende God, moge dit een avond zijn die ze nooit zullen vergeten. Moge de Heilige Geest nú in ieders hart komen en alles verwijderen, elk ding, alle ziektes van hun lichaam.

155 Ik daag de duivel nu uit voor een debat: "Satan, je wordt gewaar dat je verslagen bent. Je hebt geen wettelijke rechten. Jezus Christus, mijn Heer, oneed je van elke autoriteit die je had, toen Hij stierf op Golgotha om de zonde en ziekte weg te nemen. En je bent niets anders dan een bluffer en we noemen je bluffer. Je weet dat toen onze Heer bij de boom kwam, Hij de boom vervloekte. De volgende dag was hij verdord. En onze Heer sprak tot zijn discipelen: 'Heb geloof in God. Want als gij zult zeggen, GIJ ZULT ZEGGEN tot deze berg, wordt bewogen: Twijfel niet in uw hart, maar geloof dat wat u gezegd hebt zal gebeuren, dan kunt u hebben wat u gezegd hebt.' Satan, jij kent de Schrift hierover. En ik heb deze mensen net onderwezen dat God in hen is en als God in hen is en zij spreken tot deze ziekte en zeggen: 'Ga weg van mij' en twijfelen niet in hun hart, dan zal die ziekte op dat moment moeten verdwijnen, want Christus heeft het gezegd. Want zij zijn het niet die spreken, het is de Vader die in hen woont die spreekt. Zij zijn in nood dus KOM UIT VAN HEN in de Naam van Jezus Christus. Ik zeg dit als Gods dienaar door een boodschap van een engel, die gezalfd is en bewezen heeft aan deze mensen dat Jezus hier is en de boodschap waar is; dus, kom uit van hen in de Naam van Jezus Christus. Ik bezweer je iedere zieke te verlaten en heen te gaan in de uiterste duisternis in de Naam van de Here Jezus Christus."

156 Hoorde u dat? Ik ben er zeker van dat u dit gehoord hebt. Hoevelen hebben dat geweldig, bulderend geluid zojuist door het gebouw horen gaan? Dat was het! Zeker zult u niet langer twijfelen. Dat was God die terug sprak! Kunt u niet zien? ... Sta op...

157 Gelooft u dat u genezen bent? Gelooft u dat God gebed beantwoordt? Heft uw handen naar Hem op. Dankt Hem ervoor. Het is over. U bent genezen. Jezus zei: "Indien gij zult zeggen..." Wat is het? Wanneer u uit Babylon weg bent, bent u uit ongeloof weggekomen, bent u van onder bijgeloof uitgekomen, bent u van onder al deze dingen uitgekomen; en u wordt vervuld met Gods eigen Leven. Uw stem is Zijn stem. U bent het! - Ik sprak het.

158 Daarstraks in mijn kamer vertelde God mij dit te doen en hier gebeurt het. Hij heeft het nu gelijk bevestigd. Amen! Gezegend zij de Naam van de Here! O, wat een tijd! Dit is de eerste keer dat het gebeurd is sinds Zuid-Afrika. Hoelang wilt u nog rondtasten in ongeloof?

159 Hebt u het gemerkt? De wind zwiepte zojuist hier over het podium, toen de Heilige Geest hier overstak, omdat het het gesproken Woord van God was dat het deed. Amen!

160 Hoevelen van u zijn genezen? Steekt uw hand op. Hoevelen van u voelen een verandering in hun lichaam? Steekt uw hand op. Daar is het, u bent nu genezen door de glorie van God. Allen die zich anders voelen - als u uw arm niet kon bewegen, beweeg hem. Als u niet met uw oor kon horen, steek uw vinger in uw oor en luister - u kunt horen. Als u niet kon lopen, ga op uw voeten staan. Als u blind was, haal uw oogbeschermers van uw ogen af; u kunt zien. De Heilige Geest ging zo net door deze plaats ter bevestiging van het Woord. Halleluja! Gezegend zij de Naam des Heren.

161 Een soort wind ging door het gebouw. Hoevelen konden het voelen toen het hier voorbij ging? Steekt uw hand op. Weest eerlijk met uzelf. Die wind die door het gebouw ging dat is de Heilige Geest. Zeg het, en het zal geschieden. Als een geweldige lieflijke wind: "whoesh", van achteren vandaan dwars over tot hiertoe en ik hoorde het toen het over het gehoor trok. U hoorde het en voelde het ook. Het is Zijn tegenwoordigheid. Allen die zich nu anders voelen; allen die nu voelen dat ze genezen zijn; allen die nu voelen dat Christus in u is...

162 Wat was dat? Net zoals de Heilige Geest kwam op de dag van Pinksteren - kwam regelrecht neer; de wind zwiepte hier gewoon langs. Hoevelen zijn er getuigen van? Steekt uw hand op. Ieder oprecht vanuit uw hart... Daar is het. Het zwiepte daarnet dwars door het gebouw. Het is dezelfde Heilige Geest - dezelfde Heilige Geest; komt door hetzelfde Woord. Gezegend zij de Naam des Heren! Amen!

163 Allen die geloven dat u genezen bent, gaat staan. Ieder die gelooft dat u zich anders voelt - dat u nu genezen bent, gaat staan. Amen. Amen. Dat is het. Amen. Terwijl wij wachten, als u zich anders begint te voelen.... Als u hoofdpijn had, en het weg is, ga staan. Als u een maagkwaal had, sta op als het weg is. Ga staan als een getuige. Daar zijn ze. Wat deed het? Het is de Heilige Geest die het deed. Amen - vervuld met Zijn goedheid. O my! O, voelt u zich niet goed?

Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied, (iedereen!)
Ik prijs mijn Redder, heel de dag;
Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied,
Ik prijs mijn Redder, de ganse dag.

     Laten we het nog eens zingen. Iedereen, pak de toon op.

Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied, (iedereen!)
Ik prijs mijn Redder, heel de dag;
Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied,
Ik prijs mijn Redder de ganse dag.

164 Hoe voelt het om genezen te zijn? Wuift uw handen naar Hem - hoe het voelt om genezen te zijn. Kijk eens daar. Vertel mij dat de duivel niet verslagen is? Zeker is hij dat. Amen. Hij is wonderbaar! O my! Hoevelen kennen dat lied: "Wondervol, wondervol, is Jezus voor mij. Raadsman, Vredevorst, machtig God..."

Wondervol, wondervol, is Jezus voor mij.
Raadsman, Vredevorst, machtig God is Hij.
Redde mij, bewaart mij van alle zonde en schande.
Wondervol is mijn Verlosser; Prijs Zijn Naam!

Wondervol, wondervol, is Jezus voor mij.
Raadsheer, Vredevorst, machtig God is Hij,
Redde mij, bewaart mij van alle zonde en schande.
Wonderbaar is mijn Verlosser; Prijs Zijn Naam!

165 Ter opbouwing, indien daar misschien nog een twijfelaar afwachtend toekijkt, wat ik nu in mijn hart voel en tegen mijn geest in gaat. Iemand denkt dat dat brullend geluid dat zojuist voorbij ging werd veroorzaakt door een vliegtuig of zoiets. God, die mijn plechtige Rechter is, die Geest kwam over het podium... deed zelfs mijn jas aan mijn zij wapperen en bulderde regelrecht over dit gebouw. Ik voelde het - zag het toen Het heenging. Hoevelen zijn nu getuigen? De Bijbel zegt: "Bij monde van twee of drie getuigen..." Het is absoluut geen... Het is de Heilige Geest.

166 Herinnert u zich toen Jezus eens in gebed was en daar een dondergeluid van de hemel kwam? Hoevelen herinneren zich dat? En sommigen van hen zeiden... "O, iets... Het onweert", of zoiets dergelijks. Die sceptische geest leeft nog steeds, maar God leeft ook nog steeds. Hij is hier - dezelfde ruisende, machtige wind die op de Pinksterdag uit de hemel kwam is precies hier om datzelfde weer te getuigen. De almachtige God is de Rechter van alle dingen. Amen, hebt u Hem lief? Prijs de Heer. In orde, laat ieder nu elkaar de hand schudden, terwijl we "Wondervol" opnieuw zingen. U Methodist en Baptist komt nu tot een besluit. In orde.

Wondervol... (draai u om en schud met ieder om u heen de hand)
Raadsheer, Vredevorst, machtig God is Hij,
Redde mij, bewaart mij van alle zonde en schande.
Wondervol is mijn Verlosser. Prijs Zijn Naam!

     Prijst de Heer. Voelt u zich nu goed? Alles voorbij - alle twijfel is verdwenen. Wuift uw handen naar Hem. Het is allemaal weg. Alle twijfels zijn verdwenen. O my. Wonderbaar, wonderbaar, goed, alle twijfels zijn weg. God zegene u. Dr. Vayle.

     (Dr. Vayle laat het gehoor weggaan na sluiting met gebed.)