Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

De Messias

Door William Marrion Branham

1 U mag gaan zitten. Het lijkt wel of ik thuis kom als ik weer hier kom. Ik hoorde daarachter van uw herder de wonderbare dingen die de Heer hier gedaan heeft in de thuisgemeente sinds ik hier was... Hij zei dat u een bijna constante opwekking heeft gehad van het uitstorten van de Heilige Geest. Oh, is het niet wonderbaar om precies op Gods tijd te zijn, precies op de goede tijd? Dat doet ons gewoon iets.

     Nu, wij hebben er een in de Tabernakel gehad. Ik had een serie onderwerpen, zoals ik u vertelde, over de zeven laatste gemeente-tijdperken en oh, my. Toen ik vorige zondag eindigde met het vierde hoofdstuk van Openbaring... mijn gemeente bestond uit ongeveer vierhonderd mensen, of driehonderdvijftig, zo ongeveer, en ik...

2 Terwijl ik sprak en de gebedsrij opgeroepen had, en sprak over de weerschijn van de Shekina heerlijkheid aan de sterren, aan de... sterren, aan de glazen zee waar de offeranden gewassen werden, weet u, die de zondaren vertegenwoordigt, het water der afzondering...

     En terwijl ik daarover aan het spreken was en me vervolgens omdraaide om voor de zieken te bidden, kwam de Engel des Heren precies neer voor hen allen, ging verder en stond in de hoek daar. En driehonderd of meer mensen stonden er wel vijftien minuten naar te kijken, schreeuwend, huilend, en God prijzend. Iedereen keek. De eerste keer dat het ooit zo voor onze gemeente gekomen is; het kwam binnen en bewoog zich precies daarheen en stond daar.

     Ik zei: "Kunt u het zien?" Iedereen begon te schreeuwen en te vallen. Daar was het: het grote amberkleurige licht van de Vuurkolom, volmaakt rond, en het stond daar. Toen begon het zich een schaduw te vormen, en het schaduwde elk van die gemeente-tijdperken af, precies zoals ik ze onderwezen had, in die Vuurkolom. God weet dat dit de waarheid hier is, voor Zijn Bijbel. Dat... Hij... We leven in de eindtijd, zeker.

3 Oh, ik ben zo blij dat de profeet beloofde dat het licht zou zijn in de avond. In dit uur, waarin het zo donker is in de wereld, te weten dat we leven en wandelen in het licht, het licht dat Hij beloofde dat Hij het zou doen... Hij beloofde het, en hier zijn we, het bevoorrechte volk vanavond, om van die dingen in de eindtijd te genieten.

     Nu, herinnert u, de kerk zal geen geweldig grote zaak zijn. Zij is altijd, in elk tijdperk, in de minderheid, gewoon een kleine... En gedurende de Middeleeuwen ging het licht bijna helemaal uit. En dan gaat het bijna weer helemaal uit in dit tijdperk, het Laodicéa gemeente-tijdperk.

     Broeder Jack nodigde me uit om hier die zeven gemeente-tijdperken eens te komen prediken. Ik hoop dat ik een kans krijg om dat te doen. Oh, we hebben er zeker thuis van genoten, de Heilige Geest heeft ons zo gezegend.

4 En nu gaan we hier vandaan naar Beaumont, en door naar de westkust, en komen terug en gaan naar Ohio, dan door naar Virginia, en North Carolina; weer terugkomend daarvandaan gaan we naar Bloomington, Springfield, Chicago; dan daar vandaan naar noordelijk Brits Columbia, Fort St. John en Grande Prairie, Dawson Creek, en daar doorheen. En we hopen tegen juni weer terug te zijn, zo de Here wil, om... Dan, na zes maanden, zijn we op tijd terug voor het buitenland, misschien, zo de Here wil, op die tijd.

5 Nu, we zijn blij hier vanavond te zijn en zovelen te zien die gekomen zijn, met glanzende gezichten en open harten en... 't Is een wonderbare tijd, nietwaar? We zijn vol verwachting vanavond, en ik ook, dat de Heer aan ons Zijn kracht en heerlijkheid bekend zal maken, Zichzelf aan ons zal tonen. En of Hij het doet of niet, we zullen Hem toch geloven.

6 Ik ben net bij een vrouw vandaan gekomen die uit Duitsland is gekomen. Een paar weken geleden heeft ze een baby verloren. En ze stond eens in Californië vlakbij de plaats waar ze een baby'tje brachten dat dood was, dat 's morgens stierf omstreeks drie of vier uur. De ouders hadden de hele dag gereden en het was ongeveer drie, vier, vijf uur, ja ongeveer zes uur in de middag, de moeder zat achterin de auto, en hield deze kleine koude gedaante in haar armen. En toen ze bij de plaats kwamen waar ik was, in San Bernardino, brachten ze de kleine baby naar de plaats waar ik stond. Ik zei: "Oh, hoe lang is de baby al dood?"

     Ze zei: "Sinds vanmorgen vroeg."

     En ik pakte de kleine koude gedaante op. Het was al verstijfd. En deze mensen die erom heen stonden... Ik hield het in mijn armen, begon te bidden tot onze dierbare Heer. Ik voelde dat de baby weer warm werd. Bleef het gewoon vasthouden, een paar minuten, en het begon te schoppen, te huilen. Ik gaf het terug aan zijn moeder. Dus toen...

7 Nu zie, we maken deze dingen niet bekend. Zie? Feitelijk is er tegenwoordig teveel vertoon in onze... We proberen iets groots te hebben, om iets geweldigs te adverteren. Nee, daar is het niet voor. De wereld zal het toch nooit ontvangen. Hij komt naar de gemeente. Het is voor de gemeente, de mensen van God. Deze grote aantrekkelijke dingen werken niet in het Koninkrijk van God. Mensen zullen verbaasd zijn als ze ontdekken wie er gelovigen zijn en wie niet. Het zal zijn zoals het was toen Johannes kwam. Bij de eerste komst van Jezus was daar Anna in de tempel, en Johannes de Doper, en... en slechts enkelen die werkelijk gelovigen waren, ontvingen het echt. Nu, we kijken uit naar Zijn komst.

8 Dit moedertje dat daar stond, zij... Haar baby was gestorven, daar in Duitsland. Haar man is een legerprediker. En ze belden daar vandaan, ongeveer vijf keer per dag en nacht, om me te vragen te komen, en zeiden dat ze wisten dat God die kleine baby zou opwekken. Ik zei: "Laat me gaan bidden", en ik ging heen om te bidden, bad die middag, die nacht.

     En ik zal u laten zien of de dokters geloven of niet. Toen ze de dokter mijn boek al had gegeven om te lezen, over... ik geloof dat het heette: "Een profeet bezoekt Afrika" of zoiets. En toen... Ze zei: "God zal de baby opwekken." De moeder zei: "God zal de baby opwekken." En de baby was al dood voor ze het wisten, ongeveer vier of vijf uren. En men zond de vader het bericht door op de basis waar hij was. En de baby was al dood, was in de nacht gestorven.

     En dus zei de dokter: "Goed, ik vertel je wat ik zal doen." Hij zei: "Ik zal er heen gaan en de zuurstof weer aanzetten." En hij liet die baby daar twee dagen liggen met de zuurstof aan, wachtend. En ik was hier aan het bidden. Ze zouden me overvliegen met een straalvliegtuig. Ik kon hier vandaan gaan met een legervliegtuig en dezelfde dag terug komen, naar Duitsland.

9 En op een morgen omtrent de dageraad stond ik op, mijn vrouw ging de kamer uit, en... Ze ging de kamer uit. Ik was net wakker geworden en ik lag daar zo'n beetje. Opeens hoorde ik iets de kamer binnen komen en ik keek. Er was iets aan het bewegen in de kamer. En ik sprong op en ik zei: "heer, wat wilt U Uw dienstknecht laten weten?"

     Hij zei: "Bestraf dat niet. Dat is de hand van de Heer." Zie?

     Dus belde ik haar op. Ik zei: "Nee. God heeft uw baby geroepen."

     En dus, toen ze ons kwam bezoeken die avond... Ik liet haar thuis achter toen ik gisteren wegging. Ze zei: "Wat was het, broeder Branham? De zwakte van mijn geloof?"

     Ik zei: "U heeft groot geloof. U heeft voor uw baby gebeden. U en uw man hielden eraan vast: 'God, wek die baby op.' Maar Hij wilde het niet doen, want Hij weet wat het beste is. En u houdt nog steeds van Hem. Dat is echt geloof. Als bergen zich verplaatsen en zo kan iedereen geloof hebben. Maar laat het eens achteruit gaan, en zie hoe het werkt. Dan bewijs je of je geloof hebt of niet."

     Iedere zoon die tot God komt moet getuchtigd en getest worden door God. Dus bedenk, onze beproevingen geven ons geduld, en geduld geeft ons hoop enzovoort. Dus we houden ons gewoon aan God vast. Of Hij ons zegent of niet, we zijn hier om Hem hoe dan ook te geloven, want Hij heeft het beloofd. En om te zien hoe Hij...

10 Nu, voordat we het onderwerp benaderen door het lezen van het Woord... Want geloof komt door het horen, het horen van het Woord van God. Ik wil het niet te lang maken, want broeder Jack, toen hij me opbelde en vroeg om hier langs te komen (wat ik graag deed), zei dat ze nog meer zieken hadden die wilden dat er voor hen gebeden werd. We dachten dat we dat maar zouden doen, en dan een beetje tot u spreken voordat we voor de zieken gaan bidden. En ik heb Billy hierheen gestuurd vanavond. Hij zei dat hij gebedskaarten uit zou geven, zodat, als er een opeengedrongen menigte zou zijn, we hen dan via de gebedskaarten zouden afroepen. En zo niet, dan hoeven we het niet te doen.

     Dus voordat we Zijn Woord benaderen, laten we Hem nu benaderen voor een ogenblik van gebed.

     Zijn er nog mensen die gedacht willen worden in dit gebed vanavond? God zegene u. God verhoort uw gebeden. Hij kent uw noden. Nu, met uw hoofden gebogen, misschien is er een zondaar, man, vrouw, jongen of meisje die wil zeggen: "Gedenk mij, broeder Branham, voor God vanavond als u bidt." Wilt u uw handen opsteken? God zegene u; God zegene u; God zegene u. Velen, over het hele gebouw, ongeveer tien of vijftien handen gaan omhoog, zondaren.

     Sommigen zonder het licht van God in hun ziel door de Heilige Geest, wilt u uw hand opsteken, om te zeggen: "Gedenk mij, broeder Branham." God zegene u. Oh, handen overal.

11 Onze Hemelse Vader, wij komen voor Uw troon van genade en barmhartigheid. We komen nederig in de Naam van Jezus want we zijn er zeker van dat Hij ons zal horen, want Hij zei: "Als u de Vader iets vraagt in Mijn Naam, zal Ik het doen." Dus dat is de belofte, we weten dat dit waar is. Het geeft niet hoeveel ons ongeloof het hindert, toch is het waar. Dus we geloven vanavond met alles wat in ons is, dat U ons hoort.

     We geloven dat u hier bent, en U onze gebeden wilt verhoren. Speciaal voor die zondaren, die hun handen opstaken, mogen zij het licht van God vanavond zien. Moge dit altaar hen zo vinden dat ze er verootmoedigd op liggen, vergeving smekend voor hun zondige ziel. Sta het toe, Heer. Ik bid voor diegenen die nog niet de Heilige Geest in hun leven hebben om hen te leiden. Moge God in die controle-toren komen vanavond en het overnemen, hun licht geven en hun leven leiden in dit donkere uur, nu het tot een tijd gekomen is waar naties niet meer weten wat te doen.

     Maar Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven. We zijn zo blij dat we U ooit gevonden hebben, Heer, jaren geleden, zo dierbaar aan ons hart. U bent een tegenwoordige Hulp in tijden van benauwdheid. Ik bid voor hen, voor iedereen, dat ze met de Heilige Geest vervuld zullen worden vanavond.

     Zegen de zieken en de aangevochtenen die hier in het gebouw zijn en buiten het gebouw, aan de beterende hand of waar ze ook mogen zijn. We bidden voor genade voor hen, Vader.

12 Nu, we zouden U willen vragen de gemeente te zegenen, haar verder te zegenen. We willen u danken voor wat U doet voor deze plaatselijke gemeente van gelovigen, deze geheiligde, Godvrezende mensen die Uw Naam vrezen, Heer, en geloven dat U op een dag zult komen om ons te ontvangen. Hoewel we in het stof slapen, het zal niet hinderen, want de trompet van God zal klinken en de doden in Christus zullen eerst opstaan. We gaan hoe dan ook. De dood kan ons niet stoppen. Niets kan ons hinderen Hem te ontmoeten.

     O God, we zijn zo blij om het Bloed van Christus aan onze ziel aangebracht te hebben, Zijn Geest in ons wonend. We bidden nu dat U ieder van ons vanavond inwoners van het Koninkrijk zult maken. God, genees de zieken en aangevochtenen. Verkrijg glorie voor Uzelf.

     En nu we Uw Woord benaderen voor een boodschap voor deze wachtende gemeente, sommigen wachtend om gezegend te worden, sommigen wachtend om vervuld te worden, sommigen wachtend om genezen te worden, sommigen wachtend om gered te worden, laat de Heilige Geest ieder van ons bedienen, Heer, zoals onze noden zijn. En mijn grote nood nu, Heer, bent U. Kom en spreek, o God, en laat de Heilige Geest over het Woord bewegen zoals Hij over het water bewoog in den beginne, en zeggen: "Daar zij licht", terwijl het Woord uitgaat, want we vragen het in Jezus' Naam. Amen.

13 In het lezen, als u het wilt opschrijven... En ik ben eraan gewoon de laatste weken om te spreken en de Schriftgedeelten op te schrijven en ik heb ongeveer vier bladzijden hier. Ik zou niet weten hoe ik er ooit aan toe zou komen. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     Als u het wilt doen, nu, ga gerust uw gang. Ik denk soms nu dat het einde zo nabij is, dat ik u een beetje over het onderwerp zou leren.

     U kunt naar het boek van Johannes gaan, het eerste hoofdstuk. En we zouden het eerste Schriftgedeelte willen lezen uit het eerste hoofdstuk, en het tweede Schriftgedeelte uit het vierde hoofdstuk van Johannes. Johannes 1:41–43 en Johannes 4:24–26. Eerste hoofdstuk, vers 41:

     Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren;

     Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden de Messias, dat is, overgezet zijnde, de Christus.

     En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cefas, wat overgezet wordt Petrus.[Engels: een steen – Vert]

     En in het vierentwintigste vers van het vierde hoofdstuk lezen we dit:

     God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

     De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen.

     Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.

     Ik wil daarvan een woord van vijf letters nemen voor een tekst: M-e-s-s-i-a-s, Messias.

     Ik wil mijn onderwerp vanavond nemen rond het woord: "De Messias". Het woord betekent "De Gezalfde", of het zou gebruikt kunnen worden: "De Gezalfde Koning". En het betekent ook "Christus". Maar we gaan het eerst gebruiken met deze gedachte van "De Gezalfde Koning".

14 Het komt het eerst voor in Genesis 3:15, als u wat teksten op wilt schrijven, het beloofde Zaad van de vrouw, wat de Gezalfde zou zijn. Door de hele Schrift spreken alle profeten van die Komende, de gezalfde Koning. Ik houd van dat woord "gezalfd", de door God gezalfde. En Hij zou een Koning zijn die Israël naar de vrijheid zou brengen uit alle naties en hen regeerders over de naties zou maken. De gezalfde Koning zou dat doen.

     Ik geloof dat Jezus van Nazareth iedere beschrijving vervulde waar alle profeten aangaande de Messias over spraken. Ik geloof dat in Jesaja 9:6... Toen Israël om een teken gevraagd had, zei God: "Ik zal ze een eeuwigdurend teken geven." Een teken... een eeuwig teken dat altijd zou duren. Hij zei: "Een maagd zal zwanger worden." Dat zal een teken zijn. "En Diegene, die uit haar geboren zal worden, Zijn Naam zal genoemd worden Raadsman, Vredevorst, Machtige God en Eeuwige Vader." En ik geloof dat Jezus aan alle beschrijvingen voldeed die Jehova gaf als de komende Koning en Messias.

     Het geeft niet hoe groots... Velen geloofden dat Hij verslagen was in Zijn werk; Hij is nog steeds Koning. Hij is nu een Koning. Hij is de Koning der heiligen. Openbaring zegt dat: "Gij Koning der heiligen..." Hij heeft een Koninkrijk. Bent u niet blij dat u tot dat rijk behoort, vanavond, tot het rijk van de Gezalfde? Niet alleen dat, maar Hij heeft ons tot koningen en priesters van God gemaakt, gezalfden voor God.

15 Nu, hoewel Jezus, Die aan al deze eigenschappen voldeed... En de Joden hadden deze beloften jarenlang gelezen. Hoe kon het ooit tot hen komen en weer gaan, zonder dat ze het zagen? Die theologen, zo belezen in de Schriften, zo precies met hun Schriften en toch faalden ze in Hem de Gezalfde te zien. Het klinkt alsof het niet zou kunnen gebeuren. Het ziet er naar uit dat ze hem zouden kennen, zo goed waren ze op de hoogte. Maar God verblindde hun ogen.

     Het laat zien dat het de hand van God was. Hij was te duidelijk bekend. Zijn tekenen van de Messias bewezen dat Hij de Messias was, bewezen dat Hij de Gezalfde was. En dat zij het misten, moest wel de hand van God zijn Die hen verblindde, omdat ze het niet misten, of, beter, omdat ze het niet zouden hebben gemist. En het is precies hetzelfde vandaag. Als het Evangelie verborgen is, is het verborgen voor hen die blind zijn. En de enige manier waarop ze het gezicht kunnen krijgen is door God.

16 Nu, Jesaja 9:6, we zullen het maar niet lezen, maar Hij zou de Eeuwige Vader, de Machtige God zijn. Toen God de mens schiep in Genesis 1:26, laat dat zien (als u die tekst opschrijft, Genesis 1:26), laat dat zien dat God de mens in de eerste plaats maakte om een god te zijn. De mens was gemaakt om een god te zijn, een mindere god. Hij was geschapen in het beeld en gelijkenis van God. Hij had handen zoals God; hij had voeten zoals God, ogen, oren en intelligentie zoals God, zijn gehele aard, want hij was een zoon van God. En Jezus sprak over hem als god.

     Jezus zei: "Hoe kunt u Mij veroordelen als Ik zeg de Zoon van God te zijn? Staat er niet in uw wet geschreven dat u goden bent? En als zij diegenen goden noemen tot wie het Woord van God kwam, hoe kunt u Mij veroordelen als Ik zeg dat Ik de Zoon van God ben?" Hij sprak over de profeten, de gezalfden, mindere gezalfden. Jezus was zo gezalfd dat Hij meer was dan een profeet. Jezus was zo gezalfd dat Hij de volheid van de Godheid lichamelijk was. Hij was God. De profeten hadden dezelfde soort zalving, alleen in een mindere mate.

     En in Genesis 1:26, toen God de mens schiep, maakte Hij hem een god, want Hij gaf hem een rijk, en hij had het bestuur. Hij had macht over de vogels in de lucht, het vee, over de winden, de golven, de vissen van de zee, alles. Hij had het bestuur over alles. Hij was een regeerder, gezalfd als regeerder, want hij was in het beeld en gelijkenis van God met een aards domein. Daarom zegt de Bijbel dat de aarde zucht, huilt, wachtend op de openbaarmaking van de zonen van God. De wereld wacht erop dat de mens terug komt in zijn juiste staat.

17 Nu, hij is gemaakt in het beeld en de gelijkenis van God. Dat maakt zijn... Toen God hem schiep, gaf God hem wat van Zijn Geest, deel van Zijn leven, en hij is in het beeld en gelijkenis van God. Daarom zoals hier in de... Aan de mens in zijn natuurlijke conditie, zoals we nu zijn, kunt u zien dat hij veel meer is dan een dier, zoals ze proberen te zeggen dat we zijn; want de mens, in zijn gevallen toestand, hoewel hij een gevallen zoon van God is, kan zich nog steeds verbeteren. Hij heeft een intelligentie. Hij bouwt voor zichzelf een beter huis, levensomstandigheden. Hij maakt voor zichzelf betere reiscondities. Hij kan zichzelf nu door de lucht spoeden met negentienhonderd mijl per uur in een straalvliegtuig of raket.

     En hij heeft het zichzelf zo gemaakt dat hij bijna rond de wereld kan reizen in slechts vierentwintig uur. Stuurt alleen een soort satelliet de lucht in, boven de ruimte waar de lucht ronddraait (de baan van de wereld), en staat stil, en ziet de wereld onder hem door draaien en in vierentwintig uur helemaal rond gaan, terwijl hij gewoon stil staat op één plaats.

     Omhoog de lucht in gaan, en daar staan, dan meteen terug neer komen en weer thuis zijn, gewoon boven de draaiende aarde blijven staan, waar de aarde haar baan rond trekt, en zo de winden enzovoort maakt, de stroming. De wereld die rond draait, ongeveer tegen de vijfentwintig honderd mijl per uur. Nee, ik zal zeggen ongeveer elfhonderd mijl per uur. Het is vijfentwintighonderd mijl rondom en het gaat iedere vierentwintig uur rond. Het is tamelijk dicht bij elfhonderd mijl per uur. En hij gaat naar boven in de lucht en hij trotseert dat, staat boven de aantrekkingskracht, en staat daar en ziet de wereld onder hem door draaien. Hij is knap, intelligent. Hij is gemaakt in het beeld en gelijkenis van God en in hem is licht.

18 Nu, bijvoorbeeld, als een mens gered wordt, is hij bijna ongeveer zoals... Het licht dat in hem komt is ongeveer zoals dit kleine witte knoopje aan mijn overhemd. Dat is wanneer God in het binnenste deel van een mens komt. In het binnenste deel van een mens of... Een mens is gemaakt volgens het systeem van een tabernakel: in de buitenhof, dan het heilige, en het heilige der heiligen; de Shekina heerlijkheid aan de binnenkant, de voorhang.

     Nu, aan de buitenpoorten van een mens zijn vijf zintuigen die de ingang zijn naar zijn lichaam. Aan de binnenkant, wat zijn ziel is, of de... De ziel is de natuur van de geest die aan de binnenkant van zijn hart is, wat zijn ziel maakt, die de sfeer rondom hem bepaalt. Die heeft ook vijf ingangen.

     Dan aan de binnenkant heeft hij slechts één poort, een ingang om in de Shekina heerlijkheid in te gaan, waar God in hem binnen kan komen en het over kan nemen in de controle-toren. En die weg is door eigen wil. Of u het wilt of niet, dat is aan u. Maar dat is de enige weg die open is voor de mens, zodat God in zijn hart kan komen, door eigen wil. Dat brengt hem precies weer terug net als Adam en Eva op de vrije morele keuze. U kunt goed of slecht kiezen, welke u zelf wilt.

19 Nu, eigen wil... Dan komt God in de mens, in het hart, welke de geest is. Dan maakt de geest de ziel en voorts woont de ziel in het lichaam. Nu, als een man bekeerd is, laten we zeggen, net als dat kleine witte knoopje, begint er iets in zijn hart. Nu, dat deel is God. God... Als hij wedergeboren is door de Geest van God, dan woont Gods Geest in hem.

     Nu als... Hij kan die Geest laten groeien en alle wortel van bitterheid eruit laten nemen, en Gods weg weer door hem heen laten duwen; hij kan terugkomen in dezelfde conditie waar hij in was toen hij in de hof van Eden was. Jezus zei in Markus 11:24: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, als u tot deze berg zou zeggen: 'Word verplaatst' en niet twijfelt in uw hart, maar gelooft dat wat u heeft gezegd zal komen te gebeuren, dan kunt u hebben wat u gezegd heeft." Dat zet hem precies weer terug in oppermacht. Het zet hem precies terug in de conditie.

20 Nu, we zijn gemaakt uit lichtmeters. Binnen in ons is kosmisch licht. Nu, dat kosmisch licht is een licht waar men een röntgenfoto mee kan maken. De röntgenfoto komt niet van het röntgenstralen-licht, het komt van uw eigen licht. En als dan dat kosmisch licht, laten we zeggen, naar een plaats gedrukt kan worden waar niet het kosmisch licht maar eeuwig licht... God oppermachtig zou kunnen wonen, om ons denken te doen, ons wandelen te doen, ons praten te doen, dan is het niet langer de mens; het is God in de mens.

     (Ik veronderstel dat ik u doof maak met dit ding, want ik hoor het rondgaan. Het geeft een verschrikkelijke geluid. Ik ben het niet; het is dit. Nu, zie, wijt het daar aan.) Nu, hij heeft licht, leven. Eeuwig leven is het licht van God dat in de mens woont. En als hij zich over wil geven aan de Geest, des te meer wordt hij als een niet zondig mens, en wordt hij meer als God.

21 Niet zo lang geleden namen ze een röntgenfoto van een man die voor een zieke man bad ("Reader's Digest" schreef erover), en ontdekten dat een straal van licht uit een van de mannen kwam (niet uit ieder van hen), maar een van de handen van de man weerkaatste een straal licht toen ze een stuk loodfolie onder de hand van de man legden. Ik veronderstel dat u het zelf gelezen heeft.

     In Engeland lieten ze alle "genezers" (zo noemden ze hen) los op alle ziekenhuizen, en daar werd tachtig procent meer genezing gedaan door Goddelijke genezing dan medicinale genezingen bewerkstelligd hadden. "Reader's Digest" nam het over, hier. Dat was in "Newsweek", en "Reader's Digest" nam het op en beproefde het.

     En men vond uit dat er een straal van licht is. Toen deze man oprecht, niet wetende dat ze het aan het doen waren, zijn handen op een man legde en een ernstig gebed bad, legden ze de röntgenfoto vast en vonden dat er een licht kwam van zijn hand. God wist waar Hij over sprak toen Hij zei: "Leg uw handen op de zieken en ze zullen genezen." Hij wist waar Hij over sprak. Oh, ik wil zien dat de gemeente daar in die plaats doordringt waar het kan komen zoals God wil dat het is.

22 Zoals God vlees werd en de Messias werd, zo worden wij, als wij onszelf kunnen overgeven om de gezalfden te worden zoals Hij was, kleine messiassen, kleine lichten. Dat is wat de gemeente verondersteld wordt te zijn: lichten, kleine gezalfden. Dat is Gods gemeente.

     Zijn staande licht is het licht van de Messias, de herrezen Christus in Zijn volk, de gezalfden, die Zijn licht voortdragen in alle gemeente-tijdperken. Soms gaat het bijna geheel uit; dan komt het weer terug. Gods Gezalfde, Gods Messiaanse gemeente... Als "Messias" "de Gezalfde" betekent, en het betekent "Koning", dan als de gemeente gezalfd is door de Messias-geest, wordt het een mindere, maar toch nog een Messias; want het heeft Zijn licht, Zijn kracht weerkaatsend, Zijn heerlijkheid weerkaatsend, Zijn heerschappij weerkaatsend. Dus is het Messias. Oh, hoe weerkaatst het Hem in Zijn Koninkrijk, in Zijn domein.

     Het probleem vandaag is dat we de kerk hebben dood-georganiseerd en we hebben organisatie gekregen in plaats van Messiaans licht. We hebben Russellieten, bekeerlingen en allerlei andere soorten lichten ["Russellite, proselyte, and all other kinds of light." Dit is een woordspeling – Vert] Maar we hebben Messiaans licht nodig. Wat de gemeente vandaag nodig heeft: het licht van de Messias. Oh, ik houd van Hem om Zijn goedheid.

23 Nu, dat is waar. God heeft messiassen geroepen... God heeft ons geroepen, en we worden koningen en priesters voor God. Zoals Jezus Gods Hogepriester was, worden wij een mindere priester. Jezus was... God woonde in Hem in de volheid om de uitdrukking van God aan de wereld te laten schijnen, want God was in Christus en verzoende de wereld tot Zichzelf. En zoals God in Christus was en de wereld met Zichzelf verzoende, zo komt God in Zijn gemeente en zalft enige kleine messiassen voor Zichzelf. O my. Ziet u het?

     Dezelfde dingen die Hij deed zijn in Zijn gemeente. Dezelfde kracht die Hij had is in Zijn gemeente. En Zijn gemeente wordt Zijn rijk, en Hij is Koning over dit rijk, en wij zijn koningen en priesters, die geestelijke offeranden aanbieden aan God, de vrucht van onze lippen, die Zijn Naam prijzen. Amen. O my. Daar heeft u het: 'messiëttes'. Messiassen, kleine messiassen, kleine gezalfden. Gezalfd waarvandaan? Het Hoofd, gezalfd vanaf die Grote.

24 Oh, toen Jezus op aarde was konden ze niet ontkennen dat Hij de Messias was, want Hij deed de tekenen van de Messias. De Joden waren verblind en dat is de reden dat ze Hem niet zagen en Zijn tekenen als Messias niet zagen. Dat is er aan de hand met de kerk vanavond: ze is verblind. De buitenwereld, die kunnen het niet zien, want de god van deze aarde heeft hun ogen verblind voor de dingen die geestelijk zijn. Oh, als we het alleen maar zouden kunnen begrijpen...

     Jezus ging rond en deed de tekenen van de Messias, en de mensen lasterden Hem. En als zij de grote gezalfde Koning belasterden, de Messias, hoe veel te meer zullen zij hen van Zijn huishouding, van Zijn Koninkrijk, belasteren? Beëlzebub, en van alles noemden ze Hem, ze noemen u erger dan dat: "Heilige roller, heilige springer" of zo iets. Ze hebben er altijd een lasternaam voor, want het komt van de duivel. En ze noemden degenen van Zijn huishouding, zei Hij, meer dan ze... Als ze Hem dat noemden, hoe zullen ze dan degenen van Zijn huishouding noemen? Maar het maakt toch geen verschil.

25 Nu, u zegt: "Nu, broeder Branham, Jezus had het teken van de Messias. Hoe weten wij wat het teken was?" Goed, toen Hij kwam... De Bijbel zegt dat wanneer de Messias zou komen, Hij een profeet zou zijn en de tekenen van de profeet zou tonen. Iedere Schriftleraar weet dat. Mozes zei: "De Here uw God zal een profeet zoals ik verwekken."

     En die... Toen Hij die tekenen deed om Zichzelf openbaar te maken, zoals in hoofdstuk 4 hier, toen Hij de vrouw vertelde dat ze vijf echtgenoten had, zei ze: "Meneer, ik zie dat U een profeet bent. We weten dat wanneer de Messias komt, Hij ons alle dingen zal vertellen."

     Hij zei: "Ik ben het, Die met u spreekt."

     Ze rende de stad in en vertelde alle mensen van de stad: "Kom en zie een Mens Die me alle dingen vertelde die ik gedaan heb. Is dit niet precies de Messias?"

     Jezus zei zelf: "Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet. Als Ik beweer de zalving te hebben, en niet de werken van God doe, want Ik ben gezalfd door Hem, met Hem... Ik ben het niet die de werken doe. Dat is... De Vader woont in Mij. Hij doet de werken. En als Ik niet die werken doe, geloof Mij dan niet, maar als Ik ze doe, geloof ze."

26 Nu, dat betrof de Messias. Hier komt het voor de kleine messiassen, de gemeente. Bent u klaar? In Johannes 14:12 zei Jezus: "Hij die in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij ook doen." Kleine messiassen. Precies. Kleine messiassen, de vertegenwoordiging van de Messias hier op aarde, toch...

     Markus 16. Hij zei: "Gaat heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie. Deze tekenen zullen (de messiassen) volgen: hij die gelooft en gedoopt wordt zal gered zijn. Hij die niet gelooft zal verloren zijn, en deze tekenen zullen hen volgen die geloven." Hoe ver? In de hele wereld. Tot wie? Ieder schepsel. Oh, ik ben zo blij. Hoe kunt u dat wegnemem?

     Men zei: "Het is alleen maar voor de discipelen."

     Voor de discipelen? Hij zei: "Aan de gehele wereld en aan ieder schepsel. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven."

27 Ik sta verbaasd over mensen die niet geloven in de tekenen en wonderen die de gelovigen volgen... Hoe kunt u ooit de geschiedenis van de kerk lezen en dan denken dat het met de apostelen ophield? In de gemeente-tijdperken... Ik las "De Nicea Vaders", het concilie van Nicéa, o, al de oude schrijvers die ik kon bedenken; ik las "De twee Babylons" van Hislop en vele andere oude boeken.

     En helemaal terug tot de vroege Katholieke kerk... Terug naar de eerste zeshonderd jaren na Christus, daar waren Irenaeus, Martinus, Columba, enzovoort, al die godzalige mannen. Ze predikten de doop in de Naam van Jezus Christus. Ze predikten de vergeving van zonden. Ze predikten het spreken in tongen. Ze wekten de doden op; ze genazen de zieken. Tekenen en wonderen volgden hen rechtstreeks de Middeleeuwen in, en door de Middeleeuwen heen. Er is altijd een minderheid geweest die dat Evangelie-licht liet schijnen. Wat was het? Kleine messiassen, degenen die de vertegenwoordiging van het Messiaanse Koninkrijk hooghielden.

     Jezus faalde nooit. Hij deed helemaal precies wat Hem opgedragen was. Hij kwam om een Koninkrijk te vestigen en Hij deed dat. Het Koninkrijk van God komt in het hart door de kracht van de Heilige Geest, brengt Gods Geest over een gezalfde gemeente om tekenen en wonderen te doen zoals Hij deed, om te bewijzen dat de Messias Koning is over Zijn Koninkrijk. Amen. Ik voel dat ik nu zelf graag een beetje zou willen jubelen.

28 Oh, als er zoveel mensen zijn met een kaart: "Kom en sluit u bij ons aan, kom, sluit u hier aan en kom, sluit u daar bij aan" en: "Wij hebben de grootste, wij hebben dit, wij hebben de duurste." Wat voor verschil maakt dat? Dat is allemaal dwaasheid en zal vergaan.

     Maar het Koninkrijk van God wordt gevestigd in het hart en de ziel van een mens door een openbaring van Jezus Christus. En Hij zei: "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel kunnen er geen weerstand tegen bieden." Op deze openbaring, en als u een openbaring hebt wordt u een gelovige, en gelovend zullen deze tekenen hen volgen die geloven.

29 Ziet U wat de Messias is? De Messias is het Koninkrijk van God, gezalfden, degenen die gezalfd zijn met dezelfde Geest waar Hij mee gezalfd was. Iemand zei tot Hem op een dag: "Zullen mijn zonen aan Uw linker- en rechterhand zitten?"

     Hij zei: "Kunt u de beker drinken die Ik drink? Kunt u gedoopt worden met de doop waar Ik mee gedoopt ben?"

     Ze zei: "Jawel."

     En Hij zei: "Dat zult u. Maar aangaande het Koninkrijk, om aan de rechter- en linkerkant te zitten, is niet aan Mij om te geven."

     Dat laat zien dat we dezelfde beker van vervolging kunnen drinken, Beëlzebub genoemd worden of wat het dan ook mag zijn, en toch gedoopt worden met dezelfde Geest als waarmee Hij gedoopt werd. Dus als Hij de Messias genoemd werd, Die Hij was, want Hij was gezalfd met die Heilige Geest... en iedere gemeente die gezalfd is met dezelfde Heilige Geest is een kleine messias, een kleinere, mindere god. En op een dag, wanneer dit lichaam opgestaan is, hoop ik dat God van tevoren op een groep mensen beslag kan leggen die Zijn kracht in iedere dimensie vertonen waarin het verondersteld wordt te zijn.

     De Messias, de Gezalfde, een Koning om vrij te maken, een Koning... U bent koningen en priesters, koningen om binnen te brengen, priesters om te bedienen, een messias. Zijn tekenen zouden volgen in alle tijden, Zijn licht weerschijnend, Zijn tegenwoordigheid, bij de mensen van Zijn Koninkrijk.

30 Nu, u hoeft niet te sterven om dit te krijgen. U moet geestelijk sterven maar u hoeft niet lichamelijk te sterven. Het binnenste is waar God binnen komt om u te besturen. Naarmate Hij Zichzelf in u naar voren brengt, laat geen wortel van bitterheid toe, haat, kwaadaardigheid, ruzie... Dat zal Hem meteen weer wegjagen.

     Haal gewoon alle gemeenheid en bijgeloof, en al het ongeloof uit u weg. En iedere keer dat u een beetje ongeloof uit u verwijdert, stapt God binnen en neemt het over. Verwijder ongeloof...

31 Hij zei tegen Jozua: "Overal waar u uw voetzolen zet, dat geef Ik u." En vanavond, als we het Koninkrijk binnengaan, Gods Koninkrijk, en er al de Filistijnse ongelovigen uithalen, en al de Amorieten en de Amalekieten en wat nog meer, het zo uit ons gooien, dan nemen we het in bezit. Amen. Daar houd ik van.

     Ze zeggen: "De dagen van wonderen zijn voorbij."

     "Jullie Amorieten, ga uit mij. Ik heb hier een voetstap gezet; ik heb het ingenomen."

     "Er bestaat niet zoiets als visioenen zien."

     "Ga eruit, jullie Amalekieten, ik kom eraan."

     Daar heeft u het. U brengt het naar voren. Vanaf dat kleine knoopje neemt het uw hele gestel over, en verspreidt het zich, God, Die door U heen werkt, in u en om u heen.

32 Geen wonder dat Elia zijn lichaam op die dode baby legde en het tot leven kwam. Het was God in die man. God had het overgenomen. Hij was gezalfd. Jezus zei dat hij dat was. Iedere profeet van God in het Oude Testament was gezalfd met de Heilige Geest. Dat waren ze. Dan waren ze mindere lichten. Hij was de volheid van God, omdat Hij de Messias was. Zij waren dan kleine messiassen, kleinere messiassen, want ze waren gezalfd met dezelfde Geest waar Hij mee gezalfd was, alleen had Hij het in de volheid.

     En ieder mens vandaag die de ware doop met de Heilige Geest heeft ontvangen is gezalfd met dezelfde Geest als Jezus van Nazareth, die uitging, goed doende en de zieken genezende. Oh. Dat maakt dat ik me goed voel, om te weten dat Hij vandaag leeft.

     Er is iets met een mens. Hij is een god. Hij was gemaakt om een god te zijn. Zijn doel hier op aarde was om een god te zijn, om de regering te hebben over alles op de aarde. Oh, my. Nu, laat dat u niet doen wankelen, want ik heb nog meer Schriftgedeelten hier opgeschreven. Zie?

33 Een paar dagen geleden zag ik op een televisie-uitzending een man met paranormaal intellectueel geloof die een glas water neerzette en terugstapte en zich op dat glas water bleef concentreren tot het barstte, alleen door concentratie en door naar dat glas water te kijken. En het glas brak en het water stroomde eruit; alleen door intellectuele concentratie. Waarom? Dat is zijn gestel. Zo is hij gemaakt. Als hij dat kan doen, als hij een kracht in zich heeft door intellectueel denken, waardoor een glas water kan breken, en dat terwijl hij een zondaar is, laat dat zien dat er iets in die man gemaakt is. Hij is in een gevallen, een verdorven toestand. Maar als die man slechts terug kan gaan naar God, en God in zich kan binnenlaten, met die kracht losgelaten voor het Koninkrijk van God...

     Hij had geen geleider. Hij was als een automatisch geweer. Het spatte iedere richting uit. Maar als die geest die in een mens is bekeerd kon worden, en Christus daar binnen kan laten, waar hij een geleider heeft... Een geleider is een draad die het geleidt. Amen. En laat een man gaan met datzelfde geloof in de geleider van het Woord van God, dan kan hij de doden opwekken, de melaatsen genezen, duivels uitwerpen. Amen. Hij is gemaakt als een god. Hij lijkt op God. Zeker. Dat is de reden dat God een mens was, de mens was god. En dit zijn Zijn nakomelingen: de mensen. Hij probeert slechts op een mens houvast te krijgen, probeert een mens in Zijn hand te krijgen.

34 Nu, geen geleiders... Nu, niet alle theologie is het goede soort geleider, weet u. Er is een hoop theologie die de zaak isoleert. Er zijn een hoop kerken die zeggen: "De dagen van wonderen zijn voorbij; er is niet zoiets als Goddelijke genezing; alleen duivels spreken in tongen." Nu, dat is een isolator. U wilt zoiets niet hebben. Ga daar vandaan. Ga terug naar het Woord. Het Woord is Gods geleider. Een man die Gods Woord gelooft, Gods Woord heeft, staat zo hoog als deze gebouwen hier rondom als hij er op handelt. Het is de baas. Het leidt de man. Het leidt de geest. Als het daar in is...

     Een mens is gemaakt om een groot geloof te hebben. Wat maakt...? Ik heb hier in deze tabernakel enige tijd geleden gepredikt over "Dorst naar het leven". Wat maakt een vrouw zo dat ze uit wil gaan om te rock-en-rollen? Wat maakt dat een jongen, een jonge tiener, dat wil doen? En dat niet alleen, maar ook opa en oma. Waar doen ze het voor? Wat maakt dat ze hier uit gaan? Waarom willen mensen zo handelen? Het is omdat ze geschapen werden om naar iets te dorsten en... Ze waren geschapen om te dorsten, echter om te dorsten naar God. En ze proberen die heilige dorst te stillen door de duivel toe te staan om er dat, wat hij pleziertjes noemt, op te stapelen.

     U zult het nooit, nooit, nooit stillen totdat God binnen komt en de controle over u neemt. U kunt dansen; u kunt drinken; u kunt overspel plegen; u kunt doen wat u wilt; en u wordt wakker met een hoofdpijn, en op een dag in de hel. Maar de reden waarom u dat doet is omdat u geschapen bent in de gelijkenis van God, om naar God te dorsten. God wil daar binnen komen. God wil Zijn Woord in u laten komen en het als een geleider laten werken.

     "God heeft het gezegd." Net als Abraham...

     "God zei dat u een baby zult hebben."

     "Hoe weet u dat u het zult krijgen?"

     "God heeft het gezegd."

     "U bent honderd jaar oud, hoe kunt u het krijgen?"

     "God heeft het gezegd." Hij was gezalfd. Amen. Hij was gezalfd. En hij had het Woord, en het Woord was voor hem gezalfd. Het was een geleider om hem naar de baby te leiden.

35 Elke man of vrouw die vanavond datzelfde Woord van God zal nemen... "Door Zijn striemen zijn wij genezen." Laat de zalving, de Messias, op u komen; die geleider leidt u rechtstreeks naar uw genezing. Het zal u naar redding leiden. Oh, ik houd er zo van.

     Dat zal het doen, want u werd geschapen om te dorsten, geschapen voor God. En de duivel probeert u te verleiden, u te doen denken dat u daar een fijne tijd heeft, houdt u blind, zoals hij het de Joden doet en heeft gedaan, tot de tijd dat u de grens overschrijdt. En dan is het afgelopen met u.

     Het gaat erom waar deze natie vandaag is, en niet alleen deze, maar andere. De wereld zal het niet geloven. De Bijbel zei in II Timotheüs 3, dat in de laatste dagen de mensen roekeloos, opgeblazen, zouden zijn, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; verraders, lasteraars, onmatig, zonder liefde voor hen die kleine messiassen zijn; verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers van God; hebbende een vorm van godzaligheid.

36 Kijk nooit uit naar dat soort grote super-evangelisatie en dergelijke om iets te doen. Dat is niet Gods manier om het te doen. Hij kwam naar de Zijnen. De Zijnen hebben Hem niet aanvaard. Zie? Hij was klein. Hij deed niet...

     Nu, Hij woonde precies daar in Palestina, bijna Zijn hele leven, en ik zou zeggen dat tachtig procent van de mensen niet eens wist dat Hij daar was. Maar Hij was naar de gemeente gezonden. Hij was gezonden tot de mensen die Hij zou aannemen. Hij kende de Zijnen; de Zijnen kennen Hem. "Mijn schapen kennen Mijn stem." Laat dat niet voorbij gaan, Shreveport. Alstublieft, houdt dat vast. "Mijn schapen kennen Mijn stem door Mijn Woord. Mijn Woord, als het geleerd wordt en het niet hetzelfde verklaart als wat Ik deed, dan is het de verkeerde geleider." [Leeg gedeelte op de band – Vert]

37 ... messias-zijn. Zo heeft de adelaar het ook gekregen. We weten dat.

     En nu, we zeggen in de mens, de mens... Voordat ik dat onderwerp verlaat... De mens, wat is hij? Hij heeft een hand zoals God, heeft ogen zoals God, heeft oren zoals God, heeft een lichaam zoals God. Hij was gemaakt naar Gods beeld. Hem werd een aarde en een bestuur gegeven. Hij werd god gemaakt over de aarde om de aarde te regeren, een mindere god. God regeert het heelal, alles. Maar aan de mens werd de aarde gegeven, om de aarde te regeren. Hij was een kleine messias.

     Dat is hij vanavond ook, als hij terug gaat naar God. Hij is een 'messiëtte', een kleine messias. Als Hij had... Als "messias" "de gezalfde" betekent en u bent gezalfd, wat bent u dan? Dat is precies juist: een kleine messias. We noemen dat zo vanwege het Woord, tot we er dadelijk toe komen in de Schrift. Goed.

38 Heeft u hier ooit over nagedacht? Laat me u even iets vragen. Kijk eens even naar mij. Dit is mijn hand; dat is mijn vinger; dit is mijn oor; dit is mijn neus; maar wie ben ik? Dat ben ik niet. Dat is iets wat aan mij toebehoort. Zie? Dit is mijn hand, maar wie ben ik, die de eigenaar is van die hand? Zie, dit is slechts een huis waar ik in woon. Wat voor soort...

     Nu, er moet iets daar binnen zijn dat "ik" genoemd wordt. "Ik" moet ergens zijn, want dit behoort aan mij. Ziet u het? "Ik" is iemand, want ik ben de eigenaar van iets. Ik heb een hand. Het behoort aan mij. Nu, wie is die "ik" waar dat aan toebehoort? Dat is uw geest. Nu, het ligt eraan wat voor geest dat is. Aan wie u uw leden onderwerpt, diens dienstknecht bent u.

39 En nu, als u een glas water kunt breken omdat u een telepathie heeft, een geestelijke opvatting, en een zekere kracht die u uit kunt uitstralen doordat u mens bent, een kracht van geestelijke druk die onzichtbaar is en onbekend, slechts door die cyclus... Als u een glas water kunt laten barsten... Maar dat soort geest is een menselijke, verdorven, verdoemde geest, want u werd gemaakt in de beeltenis van God; wat kunt u dan doen als u de God die u geschapen heeft, binnen laat komen en u besturen? Amen. U kunt elke belofte van God waarmaken. Jawel, iedere belofte die God beloofd heeft zal komen te geschieden. Goed.

     Gods gave is Zijn Woord. God beloofde het, gaf een gave, zond een gave. U neemt de gave, en dan met Zijn Woord, is daar uw geleider. Met een gave van God... Als God u de gave van de Heilige Geest geeft (Gelooft u dat?), wel, het Woord van God is een geleider om die kracht mee te gebruiken. Wat de Heilige Geest u beloofde, dat is wat u kunt doen.

40 Zie, dat is het wat het Woord naar voren brengt. Het Woord gaat uit, en de Heilige Geest volgt het Woord. Waar ook het Woord gepredikt wordt... U ziet uw voorganger het prediken. En dan opeens weet u, "ffffft" [Broeder Branham maakt een blazend geluid – Vert], de Heilige Geest gaat door het gebouw heen. Zie? Dat is juist. Het is de geleider van het Woord. Het woord gaat... of, het Woord is de geleider van de Geest, want waar het Woord wordt gepredikt, volgt de Geest het. Waar het ook gaat, wel, de Geest volgt het Woord. Oh, ik vind dat heerlijk. Ik houd van goede Bijbellessen, en de Bijbelse Heilige Geest die terug komt en de Bijbelse leer bevestigt.

     Als de Heilige Geest het niet bevestigt, dan heeft u uw draden kortgesloten. U heeft ergens een aarde. Jazeker. Als u dat Woord aangesloten kunt krijgen op de dynamo, dat grote Ding dat de volheid van de stroom uitgeeft, zal Hij die kleine draad voor u in brand zetten. Dat is zo. En het zal werken voor u doen.

41 Toen Johannes de Doper voortkwam, was hij een deel van het Woord. Hij was net als een kleine messias. Hij was door God verordineerd door het Woord. Hij was een gave van God die tot de wereld kwam. Gelooft u dat? Jesaja 40 zei dat hij de stem was van een die in de wildernis riep. En toen hij kwam en zijn positie ging innemen om in de wildernis te roepen, was hij daar volmaakt onbevreesd mee. Amen. Jazeker. Broeder, nu kijk eens hoe groot hij was.

     Nu, toen God sprak over het komen van Johannes, zei Hij dat alle bergen huppelden als kleine rammen, de bladeren klapten in hun handen, en de hoogten werden vernederd en de laagten werden verhoogd. Ik stel me voor dat de theologische vertaling daarvan was: "Heilige broederen, op een dag zal God de galerijen van de hemel terugschuiven, Jakobs ladder neerlaten, en daar zal een machtige profeet uit de lucht komen neerwandelen; en een engelen-geleide zal met hem zijn wanneer hij naar de aarde neerkomt. Hij zal hier op het plein uitstappen, precies bij de tempel, waar de heilige tempel is en als Kajafas hogepriester is, zal hij zeggen: 'Edelachtbare, ik ben gekomen.'"

42 O, my. Wat gebeurde er? Toen hij kwam, kwam daar een oude baardige man uit de wildernis, met een stuk schapenvel om zich heen, die waarschijnlijk maar één keer in de drie maanden een bad nam, die daar liep, tot z'n knieën in de modder stond en zei: "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij." Toen huppelden de bergen als rammetjes. Toen klapten de bladeren in hun handen. Toen werden de hoogten laag gemaakt en de laagten hoog.

     Wat de mens groot noemt, noemt God dwaasheid. Ik vraag me af van onze grootsheid van evangelisatie vandaag, of God dat geen hoop dwaasheid noemt. We proberen om geweldig groot te doen, om iemand te zijn, verwaande kwasten en dergelijke. Ik vraag me alleen af wat God ervan denkt. Wel, Hij zou hebben... Het is niet...

43 Dit Evangelie zal de wereld niet gaan schokken. Het is niet wereldschokkend; het is schokkend voor de kerk. Het schokt de kerk. Precies nu in deze laatste paar jaren is de kerk geschud zoals ze nog nooit... En de wereld weet er niets van. Het was niet bedoeld om de wereld te schokken. Die zijn toch dood. U kunt die oude dode karkassen daar toch niet schudden. Die zijn tweemaal dood, bij de wortel afgerukt. Hoe kunt u het doen?

     "Nu, ik behoor bij..."

     "Nu, blijf erbij horen." Zie? U kunt ze niet schudden.

     "Nu, grootmoeder deed zus en zo."

     Dat is... Het is niet belangrijk wat grootmoeder gedaan heeft, wat is God nu aan het doen? Dit is het licht. Wandel daarin. Grootmoeder leefde in haar dagen. Dat was goed, maar u kunt niet in haar leven leven. Waarom draagt u haar kleren dan niet, zuster? Misschien was dat net een beetje te sterk, maar... Nee, u wilt haar kerk nemen, maar u wilt niet haar kleren dragen.

44 Alle echte profeten van God roepen het uit tegen de zonde. Alle gezalfden doen dat. Dat is waar. Dat doen ze. En God houdt Zijn Woord bij ieder. Dat doet Hij altijd. God zal u nemen... Dat betekent, dat u iedere belofte ontvangt als u door het Pinkster-wisselkantoor gaat.

     Weet u, als u een cheque schrijft zullen ze die cheque niet uitbetalen totdat het door het wisselkantoor gaat. Het moet door het wisselkantoor heen; dan wordt de cheque betaald. En als u zegt dat u bekeerd bent, en u bent klaar om door Gods Pinkster-wisselkantoor te gaan, dan zal God iedere gave uitbetalen die Hij beloofde. Amen.

     Probeer Handelingen 2:38 eens, en zie of dat Zijn wisselkantoor is. Weet u, Paulus zei tegen mensen in Handelingen 19 dat ze nog niet door het wisselkantoor gegaan waren. Jawel. Hij zei... Oh, ze hadden daar veel vreugde, maar hij zei: "Heeft u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde?"

     Ze zeiden: "We wisten niet dat er zoiets bestond."

     Hij zei: "Hoe werd u gedoopt?"

     Ze zeiden: "We zijn prima gedoopt."

     Hij zei: "Hoe? Waartoe?"

     Ze zeiden: "Met die van Johannes."

     Hij zei: "Dat werkt niet. U moet door het wisselkantoor gaan. God heeft Zijn bank klaar gemaakt om er deze beloften mee uit te betalen."

45 Petrus zei op de Pinksterdag: "Deze beloften zijn voor u en uw kinderen en hen die verre zijn, zovelen als de Here onze God roepen zal." En toen ze bij Handelingen 2:38 kwamen heeft God de cheque gehonoreerd, ging door het wisselkantoor en hier komt het terug. Ze beginnen in tongen te spreken, te profeteren en God groot te maken.

     En God... Als een gelovige zijn naam als een gelovige tekent en door Gods Pinkster-wisselkantoor gaat met de doop met de Heilige Geest, zal God iedere belofte en alles uitbetalen. Zijn bank is goed. Zijn beloften zijn werkelijk.

46 Alles is in Jezus' Naam getekend. Het kan niet op een andere manier getekend worden: dat werkt niet. Hij kent geen titels; Hij kent alleen de Naam. Amen. Gelooft u dat? Zeer zeker is dat zo. Jazeker. Slechts Zijn Naam is het enige dat Hij... Hij zei: "Vraag de Vader iets in Mijn Naam." Nu, gaat u nu niet vier of vijf verschillende namen daarop zetten. Hij zal er niets van weten. De cheque komt terug. U zult een valse uitnodiging krijgen.

     Maar wanneer u door het wisselkantoor gaat... God zal u laten weten of het door het wisselkantoor komt of niet. "Wat u vraagt zal gegeven worden. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u, vraag wat u wilt, (Johannes 15) het zal u gegeven worden." Juist. Dan heeft u de zalving. Dat zijn de messiassen – 'messiëttes', liever, de kleine messiassen. Dezelfde gave die op Hem was...

     Hij gehoorzaamde het Woord; en toen Hij kwam om het Woord te vervullen, toen God... Hij was de Messias. Hij was Jezus toen Hij geboren werd. Maar toen de Heilige Geest op Hem kwam na Zijn doop, was Hij gezalfd met God. God was in Hem, want Hij kwam om het Woord te vervullen.

47 Als u naar dit altaar komt, kom hier om Gods Woord te vervullen op de uitnodiging aan u: "Wie wil, die kome."

     U moet niet komen om een handtekening: "Welnu, Heer, als u mij van deze maagklachten afhelpt, geloof ik dat ik U zal dienen." Zo moet u niet komen. Kom, vertel Hem dat u een schurk bent. U bent helemaal niet goed. U wilt vervuld worden met de Heilige Geest, en u bent helemaal niet goed. U verdient helemaal niets, u verdient te sterven en naar de hel te gaan. Maar omdat Hij u uitnodigde om te komen: "Ik kom, Heer. Niets kan ik U aanbieden; ik grijp me slechts aan Uw kruis vast." Dan bent u er. Hij zal dat dan honoreren. Er is een basin met water beneden. Zie of Hij Zijn Woord niet bevestigt. Hij doet dat altijd, als het door Zijn wisselkantoor gaat. Maar het moet door het wisselkantoor gaan.

     Als een mens zegt dat hij Jezus gelooft, en Hem als persoonlijke Redder aanneemt, geeft God hem een chequeboek: wat hij dan ook maar wil vragen, als hij slechts onderaan met Jezus' Naam wil tekenen. Ga daar niet naar toe met een andere naam, want het zal niet werken. Zie? U moet door het ware Pinkster wisselkantoor gaan. Als u dat doet, dan zal uw cheque erkend worden, en God betaalt altijd Zijn beloften uit. Ieder van Zijn kleine messiassen krijgt zijn bewijs terug.

48 We leven in de laatste dagen, in het laatste tijdperk, het Laodicéa tijdperk, een van de donkerste tijden die er ooit geweest zijn sinds de Middeleeuwen, nu is het een schijnheiligere tijd dan toen. Zij hadden helemaal geen licht. Avondlicht is een verraderlijk uur. Iedereen weet, dat, als u reist, u maar beter een beetje langzamer moet gaan rijden als het avondlicht valt. Is dat zo? We moeten een boodschapper hebben in dit avondlicht. Wist u dat? God beloofde het in het Laodicéa tijdperk.

     Ik was in de Schrift aan het lezen onlangs in de bergen. Ik zat daar te lezen, en de Heilige Geest zei me naar een zekere boom toe te gaan en daar te staan. Hij wilde tot mij spreken. Ik stond daar een half uur. Hij zei helemaal niets. Ik ging liggen onder deze eik en legde mezelf voor Hem neer. Ik zei: "Heer, U sprak tot mij ongeveer een mijl verderop en zei mij hier op de berg te komen (deze Sportsman's Hollow, zoals ik het noemde) en U zou tot mij spreken." Toen liet Hij mij zien, toen Hij Maleachi opende, het vierde hoofdstuk, en zei: "Zie, de dag komt, brandende als een oven, en de hoogmoedigen zullen verteren..." (Als u het op wilt schrijven, Maleachi 4.)

     En Hij zei: "Het zal de hoogmoedigen verteren en de rechtvaardigen zullen wandelen over de as van de goddelozen." Nu, toen... En Hij zei: "Zie, Ik zend U de profeet Elia, voor de grote en verschrikkelijke dag des Heren zal komen; het zal... En Hij zal de harten van de vaders naar de kinderen brengen en de kinderen van de vaders, of de harten van de kinderen naar de vaders."

49 Welnu, ik zei: "Dat was goed. Ik geloof dat." Jezus zei, toen de discipelen Hem dat vroegen... Ze zeiden: "Welnu, waarom zeiden de...?" Toen Hij er aanspraak op maakte de Messias te zijn, zeiden zij: "Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elias eerst moet komen?"

     Jezus zei: "Hij is al gekomen, en jullie hebben hem niet gekend." Toen begrepen ze dat Hij over Johannes de Doper sprak. Hoevelen hebben dat ooit gehoord? Welnu, my, u heeft allemaal de Bijbel gelezen. Johannes de Doper... Maar, bedenk, dat was niet de Elia waar Hij van sprak van de laatste dagen, want de wereld is nooit verbrand en het millennium is nog niet begonnen. Kijk goed naar de Schrift. Kijk goed bij het lezen ervan. Ga naar Maleachi 4 voor een ogenblik. Kijk daar. Ik heb dat nooit eerder geweten. Ik probeer nooit wat te zeggen totdat de Heilige Geest het eerst komt openbaren. Kijk, Maleachi 4:5:

     Ziet, Ik zend u Elia de profeet, eer dat die grote... dag des HEEREN... (Die grote verschrikkelijke dag dat Hij de aarde zal verbranden.)
     En Hij zal het hart der vaderen tot de kinderen terugbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen;...

50 Kijk. De eerste keer dat Elia kwam, keerde hij de harten van de vaders, de oude patriarchen-vaders (zie?) destijds, die oude Joden, naar het geloof van de kinderen die Hem net aangenomen hadden, en Hem geloofden als de komende Messias. "De harten van de vaders naar de kinderen keren, en (een voegwoord, de zinnen verbindend, als Hij de tweede keer komt) de harten van de kinderen terug naar de Pinkstervaders." Halleluja. Daar heeft u het.

     Dus hoe kan het avondlicht iets anders zijn dan weer terug naar Handelingen? Precies. Toen Hij zei dat voordat die dag komt, de aarde zal branden als een oven en de rechtvaardigen zullen wandelen op hun as... O, broeder, we kijken uit naar een licht dat komt. Het is hier.

     En bedenk, als deze Elia komt... Ik zal u een beschrijving van hem geven. Als Elia komt, is dat de boodschapper aan het Laodicéa gemeente-tijdperk. We zien dat Elia zal komen voordat... Bedenk u, Elia was degene die in een wagen omhoog ging, nooit de dood heeft gesmaakt. En de boodschap van deze grote boodschapper die zal komen in de laatste dag in het Laodicéa gemeente-tijdperk, de Pinkstertijd, zal degene zijn die de gemeente de opname in zal leiden. Precies. Hij was zelf opgenomen, en hij zal met de gemeente naar de opname komen.

51 En bedenk ook... Ik zal u enige van de beschrijvingen geven over deze man. Hij zal een vrouwenhater zijn. Dat zal hij zeker. Kijk naar wat hij was betreffende Elia: Izebel. Kijk bij Johannes: Herodias. Zie? Nog iets, hij zal sterk tegen denominaties zijn. Kijk naar Elia, kijk naar Johannes. "Denk er niet aan bij uzelf te zeggen: 'We hebben Abraham tot onze vader.' God is bij machte deze stenen tot kinderen van Abraham te maken." Hij zal denominaties haten; hij zal immorele vrouwen haten. Hij zal een man van de wildernis zijn, die in de wildernis woont, eruitkomend met zijn Boodschap. En hij zal de harten van de mensen brengen...

     Oh, er zijn wel honderd Elia's geweest in de laatste dagen: Alexander Dowie, en zovelen in de wereld vandaag, die zeggen dat ze Elia zijn; ze zijn de Elia van de dag. Elia zal terug gaan naar de oorspronkelijke Pinkster-Efeze-gemeente en diezelfde Boodschap tot de mensen brengen met de tekenen van de Messias. De Bijbel zegt dat.

52 Hij zei: "Er zal een dag komen, die geen dag zal zijn. Maar in de avondtijd zal het licht zijn." Is dat zo? Nu, kijk. De zon gaat op in het oosten. Nu, dit is... U zegt: "Dit is een dag geweest, dat de... We zijn kinderen van de Evangelie-dag." Dit is een dag van donkerheid geweest voor de kinderen. De morgenster kondigt slechts het komen aan, regelrecht omgekeerd van wat het letterlijk is; want de morgenster die daar toen rees, is de morgenster die het komen van de Zoon aankondigt, en één kondigt het weggaan van de Zoon aan. De natuurlijke zon daalde toen die ster de zijne aankondigde en het Evangelie net begon. Wij zijn kinderen van het licht, maar we... De wereld is nu in duisternis.

     De gemeente is door de donkerste tijd heen gegaan; zij ging door de donkere Middeleeuwen. Maar de avondster... De avondster is degene die het licht aankondigt. Het is de avondster die het licht aankondigt aan de gemeente. De gemeente heeft slechts in de minderheid bestaan, slechts heel weinig, maar een kleine groep. Maar uiteindelijk zal de dag... die bazuin van God zal klinken en de dag zal eeuwig aanbreken. De dageraad komt, en deze ene grote Geest van God zal op iemand komen in deze laatste dagen, die deze Boodschap zal aankondigen en de harten van de kinderen zal terugbrengen naar de Pinkstervaderen.

53 En hoe was het boek der Handelingen geschreven? Begin het te lezen. Zie hoe we het verontreinigd hebben met allerlei dwaze dingen van onszelf. Maar er zal op een dag iemand komen: een licht, voor het uitgaan, deze open deur die voor de gemeente gezet is. Kijk uit en zie of het niet een dezer dagen komt. God zal de Elia sturen. Zo zeker als ik in deze kansel sta, zal Hij hem sturen; en die Elia zal de mensen regelrecht terug schudden naar de originele Pinksterleer.

     Nu, begin met Pinksteren en zie hoe het was. Kijk wat ze deden. Kijk of het handen schudden is. En het zal regelrecht terugkomen. Toen Petrus op de dag van Pinksteren daar predikte, toen ze allemaal vervuld waren met de Heilige Geest en in andere tongen spraken, zeiden deze mannen: "Nu, wat kunnen we doen om dat te krijgen?"

     Petrus zei: "Bekeert u, ieder van u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen, voor hen die verre zijn, zo velen als de Here onze God zal roepen." Dat was het originele Pinksterlicht.

     Nu, dat is de morgenster, en de avondster zal hetzelfde licht reflecteren. Hij zal met een stem in de wildernis roepen over de komende Messias. Hij zal ook de tekenen van de komende Messias laten zien. Hij zal een profeet zijn van God, een groot man. En als hij komt, kijk wat hij zal doen. De Bijbel spreekt erover dat hij dit zal doen.

54 En voordat de dag komt, moet daar een tijd komen in de gemeente om te vervullen wat Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen." Sodom, de wereld is in de Sodom-conditie. We weten dat allemaal. Is dat zo, gemeente? De wereld is in een Sodom-conditie. Nu, kijk. Wat voor een soort boodschap ontving Sodom? Ze hadden een moderne Billy Graham die erheen ging en tot de intellectuelen predikte. Enkelen werden er maar uit gehaald en die waren een schandvlek en brachten schande, en de vrouw werd een zoutpilaar toen ze achterom keek.

     Nu, merk dat op. Eén Engel stond buiten met Abraham. De Engel die bij Abraham bleef (niet wetende wie hij was, zoals verondersteld), nadat Hij had gezegd: "Abraham, waar is uw vrouw, Sara?"

     Hij zei: "Zij is in de tent achter U."

     De Bijbel zegt dat ze in de tent achter de Engel was. En Hij zei: "Ik zal u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. Ik heb u die baby beloofd, Ik zal er voor zorgen dat u hem krijgt."

     En Sara lachte in zichzelf. En toen ze dat deed, zei de Engel des Heren: "Waarom heeft Sara gelachen?"

55 Nu, Hij zei dat dat zou gebeuren voor het komen van de Heer. "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Heer." Ziet u, vrienden? Het zal hetzelfde soort licht weerschijnen als dat de morgenster reflecteerde. En wat gaat Hij doen? De kinderen terugroepen naar het geloof van de vaders, de Pinkstervaders.

     Paulus, Silas, Johannes, Markus, Irenaeus, Martinus, Columba, die allen, die grote martelaren die dit Evangelie gepredikt hebben en eraan vast hielden, er precies bij bleven en werden weggedrongen. Toen de grote klassieke groep een organisatie begon te willen... U ziet dat in de Bijbel gesproken wordt over "de daden van de Nikolaïeten". Toen werd, wat de daden waren in het ene gemeente-tijdperk, een leerstelling. Weet wat "Niko" betekent? Ik heb het opgezocht. "Niko" betekent "overwinnen, overheersen".

     Wat overheersen? De leken, als alle heiligheid aan één man gegeven wordt, slechts één man alleen. Hij is de enige die heilig is, en hij is degene... De kerk kan leven op elke manier die ze willen als ze het maar aan hem biechten. Huh! De Heilige Geest is voor wie maar wil, voor leken en al. Het is Gods wil niet om het slechts aan één heilige man te geven. Het is de Heilige Geest onder een volk dat is wedergeboren, tekenen en wonderen tonend, diezelfde gemeente. Die avondster zal hetzelfde licht reflecteren als de morgenster.

56 Maar zie, als het gekomen is zal er een tijd zijn, zei Hij, dat er noch nacht noch dag zal zijn. U kunt er bijna niets van zien, een sombere dag, zoals we hebben gehad, regenachtig in ons land, somber. "Maar in de avond zal het licht zijn." Het avondlicht zal komen.

     Welnu, het avondlicht, de zon in de avond is dezelfde zon die 's morgens opgaat. Het avondlicht moet hetzelfde licht weerschijnen als dat de zon in de morgen weerscheen. Het is alleen maar het ondergaan van de zon en het rijzen van de zon. Ziet u het? Nu, we zijn in de avondtijd. O, dank God voor het avondlicht, dat Zijn belofte reflecteert en het vervult.

57 Nu, de wereld is in een Sodom conditie. Oh, Zijn adelaartjes... Ik heb het hier, waar ik eens over preekte, de morgenlichten, de morgenster, dezelfde boodschap. Het is nu een hele lange tijd avond geweest. Het is een sombere tijd, dus een gevaarlijke tijd. Bedenk, avondschemer is de gevaarlijkste tijd van alles; je moet oppassen als je reist. En dit is de gevaarlijkste tijd waarin u ooit leefde. De Bijbel zei in Mattheüs 24: "Het zou gebeuren in de laatste dagen dat zelfs de uitverkorenen misleid zouden worden, indien dat mogelijk zou zijn."

     Ik hoorde Billy Graham onlangs in een boodschap zeggen: "De uitverkorenen zijn al misleid." Nee, nee. De uitverkorenen zullen niet misleid worden. Nee, nee. Dat zullen ze niet. Nee. Kerkmensen wel, maar niet de uitverkorenen. Die werden gekozen van de grondlegging der wereld. Die kunnen niet misleid worden. Het is onmogelijk, zegt Hebreeën 6. Ze zullen niet misleid worden.

     Maar het is een gevaarlijke tijd voor de gemeente in deze avondtijd, want daar... Kijk, ze zullen naar de kerk gaan en bijna precies zijn als de Pinkstergelovigen. U zult... Ze zullen roepen, dansen, met tongen spreken en al het andere, zo dichtbij dat het de uitverkorenen zou verleiden als dat mogelijk was. Maar onthoudt: de enige manier waarop u weet dat u gelijk heeft is om de Geleider, het Woord te volgen. Het brengt de absolute Waarheid voort. Zie? Houdt de Geleider vast, weest er mee vervuld. Jazeker.

58 Nu, we ontdekken dat deze Laodicéa gemeente, het gemeente-tijdperk is waar we ons nu in bevinden (als u het wilt lezen, Openbaring het derde hoofdstuk), we zien wat er gedaan... Wat gebeurt er als deze boodschap verondersteld wordt uit te gaan? De kerk was zo werelds geworden, en had zich zo georganiseerd, dat ze haar eigen God eruit georganiseerd had.

     Het meest deerniswekkende Schriftgedeelte dat ik ooit gezien heb is Hebreeën – is Openbaring, het derde hoofdstuk, bij het Laodicéa gemeente-tijdperk: Jezus die buiten Zijn eigen kerk staat, kloppend, proberend om weer binnen te komen. In de eerste gemeente wandelde Hij tussen de zeven gouden kandelaren, de gemeente-tijdperken. Maar in dat van Laodicéa was Hij aan de buitenkant, en probeerde weer terug te komen in Zijn eigen kerk. Het laat zien wat dit tijdperk aan Hem gedaan heeft.

     Ze hebben Hem eruit georganiseerd. Ze hebben Zijn leerstellingen eruit georganiseerd. Ze hebben Zijn Bijbel eruit georganiseerd. Ze hebben een boek met geloofsbelijdenissen, van filosofieën enzovoort die ze lezen, en ze aanvaarden dit er voor in de plaats: koude belijdenissen, in plaats van God binnen te laten komen en een kleine messias uit hen maken, hun de doop met de Heilige Geest te geven die tekenen en wonderen laat zien. Ze hebben het er allemaal uit georganiseerd en Hem aan de kant geschoven.

     Nu, Hij is buiten, en pleit voor het laatst, probeert weer binnen te komen bij de deur. "Zie, Ik sta aan de deur en klop"; het Laodicéa gemeente-tijdperk, proberend weer in Zijn eigen kerk te komen, waar ze Hem uit weggewerkt hebben. Is dat niet verschrikkelijk? Dat is het aandoenlijkste wat ik kan bedenken: Hem in Zijn eigen kerk, die Zijn leven gaf voor die kerk, en dan doen ze zo. En Hij zond het licht naar de kerk, en zei dat Hij dat deed, maar ze verwierpen het en duwden Hem naar buiten, accepteerden een of andere geloofsbelijdenis, of iets wat de kerk gemaakt had. En daar is Hij, staande aan de buitenkant, en probeert binnen te komen.

59 Nu laat me tot slot dit zeggen, want het wordt te laat. Ik heb ongeveer nog twintig Schriftgedeelten hier opgeschreven, maar ik zal er niet toe komen. Laat me dit zeggen. Heeft u het bemerkt? Buiten de kerk... Luistert u? Zeg: "Amen." [De gemeente zegt: "Amen." – Vert] Buiten de kerk, en proberend binnen te komen... Bedenk, degenen in de denominaties zagen Hem nooit. Het zijn degenen aan de buitenkant, die Hem zagen. Ze hoorden geklop, maar ze zagen het niet.

     Zo is het vandaag. Een mens die het niet kan, die zal rond gaan vandaag, zeggend: "Wel, ik heb er nooit iets van gezien. Ik ben erheen gegaan; ik heb nooit iets gezien." Zie, hij kan het niet zien. Hij is zo vast georganiseerd dat hij helemaal niets kan zien. Maar als u ooit vrij genoeg kunt komen om buiten te komen en te zien Wie daar staat te kloppen, om te zien Wie deze dingen aan het doen is... Ziet u wat ik bedoel? Ga naar de buitenkant, buiten.

     Wees niet zo georganiseerd, want als u dat doet, kunt u niets zien. Het enige wat u kunt zien is uw denominatie. Maar als u aan de buitenkant kunt komen, zult u Jezus zien in al Zijn glorie en Zijn genade, proberend om in Zijn mensen te komen. Oh, ik kijk naar Hem Die daar staat.

60 Ik sprak over Messias, de Messias, kleine messiassen. Zij zijn het licht van de kerk vandaag, het licht der wereld. Jezus zei tot de discipelen: "Gij zijt het licht der wereld." Nu, u bent een kandelaar die op een heuvel gezet is, een licht dat van overal vandaan gezien kan worden. We zijn het licht. Als we dat zijn, weerschijnen we Zijn Messias-licht. De Messias-tekenen volgen de kleine messiassen, precies zoals het de Messias volgde.

61 Enige tijd geleden in uw fijne kerk hier, ik geloof dat ik over dat onderwerp hier gepredikt heb: "Zoals de adelaar haar nest opschudt", over haar jongen fladdert. Ik geloof dat ik daarover hier gepredikt heb, broeder Jack, of ergens anders. Jawel, "De adelaar die haar nest opschudt..."

     Ik houd ervan om de grote adelaar te observeren. Weet u, die vader-adelaar... Weet u, God noemde Zichzelf een Adelaar. Wist u dat? Hij noemde Zijn profeten adelaars. Zeker deed Hij dat. Hij vertelde dat... Deze adelaar, Jakob, Hij vond hem in een verschrikkelijke wildernis, en zoals de adelaar haar nest opschudt... Nu, we ontdekken dat Hij Zichzelf ook Adelaar noemt, dus is Hij Jehova-adelaar. En dan heeft Hij een stel adelaartjes: adelaartjes, zoals "kleine messiassen", adelaartjes.

     Nu, ik kan de grote vader-adelaar zien rondlopen over het nest. Hij vindt het heerlijk naar zijn kinderen te kijken. Oh, my. Hij vindt het zo heerlijk om naar ze te kijken. Hoe zien ze eruit? Net zoals hij. Ze zijn geen bastaarden. Ze zijn niet half-buizerd en half-kraai en iets anders. Ze zijn adelaars. Amen.

     Dat zijn wij vandaag. We zijn Methodisten, Baptisten, Assemblies, en dit-en-dat en zus-en-zo, buizerds, kraaien en van alles en nog wat, hoe kunnen we adelaartjes zijn? Hoe kunnen we dat zijn, als we het teken van God onder ons zien bewegen en het iets anders noemen? Halleluja.

62 Hij vindt het fijn, want hij weet dat ze volbloed zijn. Ze hebben zijn vlees, ze hebben zijn bloed, ze hebben zijn geest. Amen. Hoe trots kijkt hij over zijn adelaartjes als hij rondloopt. Amen.

     De kleine adelaartjes kijken naar hem en zeggen: "Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij." Kijk naar mijzelf, oh. "We gaan gauw vliegen, hè, papa?" Zie? Oh, hij vindt het fijn om naar ze te kijken. Ze lijken op hem. Ze doen zoals hij. Ze zijn zijn vlees, zijn bloed, zijn geest. Amen. Zo is Gods gemeente, Zijn adelaartjes, Zijn kleine messiassen. Ze lijken op Hem; ze doen zoals Hij; ze prediken zoals Hij, ze doen de werken die Hij deed. "De dingen die Ik doe zal hij ook doen. Meer dan deze zal hij doen, want Ik ga naar de Vader." Amen. "Deze tekenen zullen Mijn adelaartjes volgen." Amen. "Ze zullen precies doen wat Ik doe. Als Mijn Geest in hen is dan zullen zij de werken doen die Ik doe. Als ze niet de werken doen die Ik doe, is dat omdat Mijn Geest niet in hen is..."

63 Stel dat Hij neerkeek op een van die kleine adelaartjes, en het eerste wat je ziet is dat hij een snavel als een buizerd heeft. Hij zou zeggen: "Nou, wacht eens eventjes hier, er is iets niet in orde." Een oude kraai sprong op in het nest en begon te zeggen: "Kras, kras, kras. De dagen van wonderen zijn voorbij. Kras, kras, kras. Er is helemaal niet zoiets als Goddelijke genezing." Ha, ik wed dat hij gewoon zijn grote poot uitsteekt en hem er meteen uitstoot. En hij zal zijn nek breken zo zeker als de wereld. Zie? Jawel. "Oh, er is geen... Dat is geestelijke telepathie. Zulk soort dingen zijn er niet in deze dagen." Jij buizerd van het vlees, en dat is nog dood vlees ook.

     Dat is wat de... God wil adelaartjes. Hij wil kleine messiassen. Hij wil mannen en vrouwen die tekenen en wonderen hebben, gezalfden. Hij wil een gemeente die vervuld is met de Heilige Geest, een gemeente die reflecteert dat Hij dezelfde is, gisteren, heden en voor altijd. God stierf niet. Hij baarde slechts een Koninkrijk, met Zijn kleine messiassen er in. Amen. Ieder woord dat Hij zegt, daar zeggen ze "Amen" op. Dat is zo. Ja, zeker. Ze lijken op hem, handelen zoals Hij; ze geloven het, hebben de Geleider aan het werk met tekenen en wonderen die volgen. Dat is de Messias. De Messias leeft vanavond. Hij is niet dood. Hij leeft voor altijd. Gelooft u dat? Wat zei Hij dat het zou zijn?

Het zal licht zijn in de avondtijd;
De weg naar de heerlijkheid zult u zeker vinden. (Is dat zo?)
In de waterweg is het licht vandaag,
Begraven in de dierbare Naam van Jezus.
Jong en oud, bekeert u van al uw zonden;
De Heilige Geest zal zeker binnen komen.
De avondlichten zijn gekomen;
Het is een feit dat God en Christus één zijn.

64 De mens was geschapen om een god te zijn. God werd geschapen om mens te zijn. Oh, Messias. De grote Jehova woonde in een menselijk lichaam, maakte dat lichaam zoals het Zijne, zodat Hij een menselijk lichaam kon zijn, een kleine messias, om Zijn aarde te regeren en te besturen. Amen. "De werken die Ik doe, zullen zij ook doen." Oh, ik houd daar van.

     Jehova loopt heen en weer over Zijn troon en zegt: "Dit zijn Mijn adelaartjes. Jawel. Zij zijn vlees van Mijn vlees en been van Mijn been. Zij zijn geboren door Mijn Geest en gewassen in Mijn bloed." Amen. "Zij zijn de Mijne. Zij zijn de Mijne. Wat Ik hun ook zeg, zij geloven het. Waarom? Zij zijn adelaars. Dat zijn ze. Zij zijn adelaars, precies zoals Ik een adelaar ben. Zij zijn kleine goden, terwijl Ik de grote God ben. Dat is zo. Ik ben Jehova-Papa. Zij zijn Mijn kinderen." Daar heeft u het. Hij beloofde dat deze dingen zouden gebeuren.

     Nu, als we kinderen van Zijn Koninkrijk zijn, zouden die tekenen zich onder ons kenbaar moeten maken. Is dat zo? Nu, we kunnen erover spreken, en erover praten en er de hele avond over door kunnen blijven gaan. Maar werkt het?! Dat is het volgende punt. Dat is het volgende. Als het werkt, dan is het waar. Gods Woord beloofde in Johannes 14:12: "Hij die in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij ook doen." Is dat juist? Ik geloof dat, U ook? Goed zo. Laten we onze hoofden nu voor een ogenblik buigen.

65 Vader God, het uur des tijds is aangebroken. We realiseren ons dat er geen enkele manier voor ons is om iets te vinden, geen enkele plek om naar toe te gaan, dan alleen naar Jezus. We zijn aan het einde van de tijd. We zien al deze dingen gebeuren. We zien onze natie precies bankroet. We zien onze wereld failliet. We zien Communisme binnen zwiepen, een ongoddelijke geest, die "het ijzeren gordijn" heet. We zien er een opkomen daarginds in China, die "het bamboe gordijn" heet. Dan zien we er een opkomen die "het paarse gordijn" heet, het Roomse gordijn, dat de wereld overneemt.

     Nu, Vader God, we bidden dat U ons dit laat gedenken: dat deze dingen Uw beloften zijn. U beloofde ons deze dingen in de avondtijd. We zijn zo blij te zien dat U Uw Woord aan het vervullen bent in ons leven. We bidden, Vader, dat u een honger en dorst zult veroorzaken. Nu, deze paar woorden waren met horten en stoten. Ik bid dat U ze bekend zult maken aan het hart van de mensen, dat ze zich zullen realiseren dat God een kracht is. Hij is een kracht.

66 Christus was de volheid van God. Hij was de gezalfde Jehova. Hij was Jehova's gezalfde lichaam, Jezus van Nazareth. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend. En Hij stierf zodat hij dit gevallen menselijk ras zou heiligen en hen weer terug zou brengen tot zonen van God, om gezalfden te zijn, gezalfd met de Heilige Geest om uit te gaan om Zijn Koninkrijk te reflecteren totdat Hij terugkwam helemaal door de zeven gemeente-tijdperken heen. En dan bij het laatste tijdperk, vinden we Hem aan de buitenkant van Zijn eigen kerk, proberend om weer binnen te komen.

     Maar Hij beloofde dat Hij in die dag een licht zou sturen, en we hebben het gevonden, Heer. We hebben het gevonden en zien dat het een goede Geleider is, want we hebben het Woord dat we geloven vastgehaakt aan de God van de hemel Die het beloofde; en we vinden dat de stroom die de eerste tekenen deed precies terug komt en dezelfde Messiaanse tekenen doet. Dan, Vader, weten we dat het Woord dat we de Geleider noemen goed is, want het brengt iedere belofte voort. We danken U daarvoor, Vader.

     We bidden dat U de verlorenen zult redden, de zieken genezen, degenen zult vullen met de Heilige Geest die dat verlangen, en Uw gemeente bemoedigt. Terwijl we verder gaan met Uw bediening, Heer, in de genezingsdienst, bevelen we deze mensen en alles bij U aan, in Jezus' Naam. Amen.

67 Wat is het nu? Ik houd de klok in de gaten, en ik wil u niet te lang houden. We moeten ook vroeg in de morgen beginnen. Wat beloofde Hij? Hij beloofde dat er in de avond licht zou zijn. Hij beloofde dat. Kunt u zien wat ik bedoel als ik "kleine messiassen" zeg? Steek uw hand op als u dat ziet. Als Messias "gezalfde" betekent, en Hij was de Messias want Hij was gezalfd met de volheid van God, dan zijn wij ook gezalfd met dezelfde Geest.

     Nu, u zegt: "Als... Hoe weet je dat je gezalfd bent met dezelfde Geest?" Wel, hetzelfde leven, dezelfde dingen die Hij deed... "Hij die in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal Hij ook doen." Wat zei Hij in Johannes 5:19? "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen dan wat Hij de Vader ziet doen: dat doet de Zoon precies zo." Elke echte "kleine messias" zou dezelfde Boodschap hebben. Is dat juist?

68 En bedenk, wie waren het die het eerst de doop ontvingen, de Heilige-Geest doop? Joden. Wie daarna? Samaritanen. Het laatste waren het de heidenen (is dat juist?), want zij werden binnen gebracht na de dood, begrafenis en wederopstanding. En zij hebben niet... Nu, zij hebben zeer zeker de Boodschap ontvangen.

     Nu, let op, de nakomelingen van Cham, Sem en Jafeth... Nu, de nakomelingen van Cham en de nakomelingen van Jafeth zouden zien... Dat zijn de stammen van de aarde, de drie stammen op aarde. Nu, we zien dat de Joden het Messiaanse teken van Jezus ontvingen. De Samaritanen ontvingen het van Jezus. Maar nu, de laatste dagen... Nu, de heidenen ontvingen dat niet, want zij zochten niet naar een Messias. Wij waren heidenen in die dagen, onze mensen, de Angelsaksen. Wij waren heidenen, en aanbaden afgoden. Moabieten en wat dies meer zij, Amorieten enzovoort – dat waren onze mensen. Nu. Maar nu hebben we tweeduizend jaar naar een Messias gezocht.

69 Nu, hoe maakte Hij Zichzelf toen bekend? Door Jezus te sturen en Hem te zalven met Zijn eigen Geest. En Jezus zei: "Als Ik de werken van Mijn Vader niet doe, geloof Mij dan niet." Is dat zo? "Als Ik de werken doe, gelooft u dan de werken." Nu... Want, waarom? Hij sloot zich niet aan bij hun organisaties, hun denominaties. Hij verzette zich tegen allemaal en foeterde hen uit. Men zei dat Hij de kerken verscheurde en alles. Zoudt u verwachten dat Zijn Geest ooit iets minder doet als Hij weer komt? Hij zal hetzelfde doen, want het kan niet veranderen. Het is God.

     Wij kunnen veranderen. Wij als mensen kunnen veranderen, maar God kan niet veranderen. Hij moet Dezelfde zijn. Hij is oneindig, wij zijn eindig. Dus kan Hij niet veranderen.

     Dus als Hij op Zijn gemeente komt in de laatste dagen, wat zal het zijn? Een eruit getrokken groep mensen, gezalfd met de Geest van God. Zij zullen "kleine messiassen" zijn. Zie? Zij zullen de gezalfden zijn. En als Zijn Geest in hen is, zullen zij de dingen doen die Hij deed, helemaal precies. Is dat niet juist?

70 Dan als u zegt... Als u dat kunt nemen, en het Woord met de dynamo verbindt, dan als de dyn... Dan als de stroom terug komt en zegt dat het goed is, dan heeft u een verbinding. Als u het daar opzet en er gebeurt niets, dan heeft u ergens een isolator, heeft u ergens een gebroken snoer. Zie? Maar maak het vast aan de dynamo; als de stroom doorkomt, dan heeft u een vrije geleider. U heeft een geleider. En als u wilt geloven dat het zo is...

     Ik vertel u hoe ik het ontvangen heb. Ik kwam precies op de manier waarop de Bijbel het zegt. Ik ben nooit afgeweken voor welke denominatie dan ook. Mijn eigen Baptistenkerk heeft mij eruit gezet, want ik wilde geen vrouwelijke prediker bevestigen. Het is niet Schriftuurlijk, en het is niet juist. En ik zei: "U kunt mij er net zo goed uit zetten, want dat moet vroeg of laat toch gebeuren. Dus loop ik er maar uit voordat u dat gaat doen." Juist.

71 Toen ik – als het over een hoop van deze dingen gaat vandaag, ik... Toen ik nog maar een jongen was, voordat ik ooit hoorde van Eenheid, Tweeheid, drie Goden, vier Goden, of wat ze ook maar hebben, geloofde ik dat er één God was en ik geloofde dat Zijn Naam Jezus was. En ik werd gedoopt in de Naam van Jezus Christus door een Zendeling-Baptistenprediker, want ik heb hem gevraagd dat te doen. Sindsdien heb ik het altijd gepredikt.

     Er is geen tekst in de Bijbel... Brengt u mij één tekst waar ooit iemand gedoopt werd in enige andere... Laat mij één plaats in de Bijbel zien waar ooit iemand gedoopt werd, waarbij de titels van Vader, Zoon en Heilige Geest gebruikt werden. Of lees de geschiedenis en vertel me, tot de Katholieke kerken georganiseerd werden, dat iemand in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest gedoopt is, dan zal ik van de kansel afstappen.

     Het is een Katholiek dogma en iedere man of vrouw die op die manier gedoopt is, is niet gedoopt in de gemeente van de levende God. Ze zijn gedoopt in de Katholieke kerk. Dat is hun belijdenis. Laat het me zien in de Schriften; laat het me zien door de geschiedenis, waar het dan ook buiten de Katholieke kerk ooit gedaan werd.

     En Luther heeft het naar voren gebracht, en Wesley na hem. Hier komen we nu tot dit. Elk van die gemeenten kwam met: "Hij heeft Mijn Naam niet verloochend." Maar als het komt tot dat Thyatira gemeente-tijdperk, zegt Hij: "U heeft een naam. U heeft de naam dat u leeft; maar u bent dood." Dat is het.

72 Ik bedoel niet dat de waterdoop in Jezus' Naam u redt, maar dat is de juiste Christelijke doop. U bent gered door geloof (Dat is juist.) door Christus. Dat is juist. Maar dat is de goede doop. Dat is de manier waarop u gedoopt zult worden (precies), de manier om in Bijbelse orde te blijven. U moet op die manier gedoopt worden.

     Dan wanneer u de Heilige Geest ontvangen hebt en de kracht van God op u komt, dan zult u precies dezelfde dingen doen als die Jezus deed, want het is Zijn Geest in u. Als dat niet zo is, dan is er iets fout. Dat is juist. O glorie. Ik voel me alsof ik nu bijna zelf in tongen kan spreken.

73 Weet u, de eerste keer dat ik ooit in tongen sprak was in een Baptistenkerk, predikend. Ik stond op een podium te prediken zo hard als ik kon en sprong naar beneden in het midden van het pad. En ik zei enige woorden in onbekende talen, niet wetende wat ik zei, keek rond en de hele gemeente strekte hun nek uit en keek rond. En iets antwoordde door me heen: "Ik ben de... wilder-... een rots in een dor land, een schuilplaats in de tijd van storm." Het was de eerste keer dat ik ooit in tongen sprak.

     En, my, ik wist dat er ergens iets echts aan was. Ik wist het niet, maar ik bleef doorgaan tot ik het vond, gewoon doorgaan, verkocht alles, en kocht die grote parel. My, het kan me niet schelen... Als de Bijbel het zegt, geloof ik het. Het kan me niet schelen hoeveel organisaties, hoevelen dit, dat of iets anders zeggen. Het is Gods Woord, en het is de Waarheid en ik blijf er helemaal bij. Dat is alles. En de enige manier dat u het ooit zult gaan maken is woord voor woord bij de Bijbel blijven.

74 Onlangs op een avond was ik aan het prediken over de vier levende wezens, en probeerde te... Het waren geen beesten, want de woorden in... Het zijn levende schepselen. In Hebreeën – In Openbaring, het vierde hoofdstuk, het vertaalde woord is "zoon: z-o-o-n", wat "levende schepselen" betekent. In Openbaring 11 en Openbaring 17 is dat een heel andere naam, en betekent het "een wild, ongetemd beest." Maar dit waren levende schepselen.

     Wat waren het? Het waren cherubims, zoals die aan de poort de heilige plaats bewaakten. We zien ze in Ezechiël het eerste hoofdstuk, toen het amberkleurige licht van God en de regenboog en de glorie van God daar waren. Waar we een foto van hebben, op dezelfde manier als dat zij het daar zagen. We lieten er een foto van maken. En daar was het, precies in het gebouw. Men nam een foto van het Licht (juist), precies zoals Ezechiël het zag. Ezechiël 1:26–28 laat u er een foto van zien, precies zoals hij de glorie van God zag.

75 Nu, u ziet dat het oog van de camera soms datgene kan zien wat het menselijk oog niet kan zien. Dat is juist. Zij zagen het toen mensen het niet zagen. Maar we raken zo volgepropt, onze belichtingsmeters. Waar ze eigenlijk heilige belichtingsmeters moeten zijn, raken ze zo volgepropt met dwaasheid en denominaties en dergelijke, dat we niet verder kunnen zien dan onze neus, of zo iets. We zien die dingen daarbuiten niet.

     En de Heilige Geest is hier vandaag. Hij is precies dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, dezelfde kracht, dezelfde tekenen, dezelfde wonderen, dezelfde God, dezelfde doop, dezelfde Heilige Geest, precies hetzelfde. Alles is hetzelfde, want Hij kan niet veranderen. Amen.

76 Juist. Nu, ik geloof dat hij gezegd heeft de gebedskaarten A uitgegeven te hebben. Is dat zo? Gebedskaart... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     Gelooft u het, gemeente? Die cheque moet goed ondertekend zijn, of ze zullen het terugsturen. Duidelijk, geen raadsels, maar werkelijk weten wat het is... Nu, vul het in. En nu, Hij heeft al...

     Nu, laten we een zieke nemen. Iemand die ziek is, steek uw hand op. Dat is... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

77 ... zal nooit voet op deze aarde zetten tot de gemeente weg is. Hoevelen weten dat? "Wij die leven en achterblijven zullen niet voor gaan of hen hinderen die slapen. De bazuin van God zal klinken, we zullen opstaan en opgenomen worden om Hem in de lucht te ontmoeten." Dat is juist. Dan komt Hij terug om Zichzelf bekend te maken aan... zoals Jozef deed aan zijn broeders, de honderd vier en veertig duizend. Maar de gemeente is opgenomen, en binnen gegaan. Bedenk, toen Jozef zichzelf bekend maakte aan zijn broeders, waren zijn vrouw en ieder van hen in het paleis, geen heidenen daar. Hij had ze allen weggestuurd.

     En zo zijn ze – het gemeente-tijdperk wordt beëindigd bij het derde hoofdstuk. Johannes werd opgenomen, de gemeente vertegenwoordigend. En vandaar naar het negentiende, is ze niet... of komt ze niet weer tevoorschijn tot ze komt om met haar Bruidegom te trouwen. Nu, het is het gaan van de Joden vanaf hoofdstuk 4, het uitkomen van de Joden.

78 Nu, als Christus komt en Zichzelf vanavond levend bewijst... Nu, als ik het goed heb gezegd, als ik het goed heb gezegd dat Hij de Messias was, en de gelovigen... Dat betekent dat Hij "De Gezalfde" is en wij hebben Zijn zalving. Zou dan dezelfde zalving niet iedere keer hetzelfde laten zien? [Leeg gedeelte op de band – Vert]

79 Ik houd van u. Broeder, het zal te laat zijn om zo tegen u te spreken bij het oordeel, als u achtergelaten bent. Ik wil dat u klaar bent. We zijn... ik weet niet wanneer Hij komt, maar als Hij vanavond komt wil ik klaar zijn. Als hij niet komt tot volgende week, wil ik dan klaar zijn. Dus ik wil klaar zijn als... En als ik slaap, dat zou mij niet hinderen. Ik zal toch opstaan. Zie. Maar terwijl ik hier ben wil ik iedere gram van mij voor Hem beschikbaar stellen en ik wil dat dat bij u ook zo is.

     Nu, deze dame hier, ik ken haar niet. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... doen hetzelfde als wat in Sodom gedaan werd. Hoe velen geloven dat nu met uw hele hart? Goed. Nu, ik geloof... Nu, bedenk, opdat u het menselijke deel er niet in krijgt, God werkt alleen door de mens. Hoevelen weten dat? De mens is Gods... Dat is de reden dat Jezus God was. Dat is... God werkte door een Mens (is dat zo?), de wereld met Zichzelf verzoenende. Nu, Hij was de Messias. Dan worden u en ik ook 'messiëttes' of kleine messiassen, want we zijn gezalfd met dezelfde Geest. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... een lagere school opleiding en ik weet niets. Het enige wat ik weet, is dat ik gered ben. Dat is alles wat ik weet. Ik weet dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij is mijn Redder. Ik geloof Hem. Ik geloof dat hij God gemanifesteerd in vlees was. Ik geloof dat Hij stierf, weder opstond, en terug gekomen is in de vorm van de Heilige Geest om de gemeente te zalven. Ik geloof dat ieder woord van die Bijbel de waarheid is. God, geef me geloof om het te laten antwoorden. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... heb ik zien gebeuren vanaf dat ik u allen verliet, zo ongeveer, misschien twintig, dertig bezoeken per dag op verschillende plaatsen en daar thuis. Het zou enige geweldig fijne boeken beslaan. Dat zou het zeker. Maar we zeggen er niets over, slechts nu en dan tegen de gemeente. We verspreiden het niet rond. Jezus zei: "Zeg het aan niemand." Zie? Dit is voor de gemeente. Het is voor de gelovigen. Zie?

     Nu, als u een gelovige bent, nu...?... Kijk of de Heilige Geest zal bewegen. En als Hij dat doet, hoevelen van u zullen met uw gehele hart geloven? Als het precies hetzelfde doet als dat het deed toen het op een Mens was die Jezus van Nazareth heette, dan zult u geloven dat dit van de kleine messiassen de waarheid is. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

80 ... broeder, maar het is Zijn Geest. Ik ben een zondaar, maar het is Zijn Geest die ergens doorheen moet werken. Hij moet iemand hebben om doorheen te werken. Zie? Elia was een mens die aan dezelfde gevoelens onderhevig was als wij. Is dat waar? Hij had zijn goede en slechte tijden. Zijn temperament en zijn verontwaardiging vlogen op. Hij was precies zoals u of ik. Maar hij bad ernstig. Hij was een profeet. Hij bad ernstig en sloot de hemelen, liep er recht naar toe en zei: "Er zal geen regen of dauw vallen tot ik het oproep." Hij had een antwoord. Dat is de reden dat ik hier vanavond voor deze vrouw sta. God heeft het beloofd, en ik geloof God. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

81 ... gezien in het visioen. Hoevelen hebben me dat horen vertellen voordat ik zelfs maar naar Finland ging? Kijk hier naar de handen. Broeder Jack stond daar toen het gebeurde – een kleine jongen, precies zo gedood...?... precies op de manier dat we het opgeschreven hadden op het schutblad van onze Bijbel. Daar kwam hij weer terug tot leven, z'n kleine geest was eruit – in het land der doden; God riep het terug.

     Zie, een geestelijke kracht van een mens kan een glas breken, een zondaar is zo gemaakt dat... Laat God daarin komen, dan kan hij terugkomen en de doden opwekken. Zie, het is Zijn belofte. Eerst moet u de wil van God vinden; dan het doen.

     Maar zeg: "Het is niet Gods wil in elke..." Het is Gods wil. We hebben het zelf gezien. Ik heb het ongeveer vijf verschillende keren zien gebeuren, en ik weet dat het waar is.

82 Nu, hier is hetzelfde, op een amateuristische wijze, als wat Jezus deed: spreken tot de vrouw. Eergisteren kwam er een man naar mijn huis en stond daar, en hij zei... Ik liep al het hekje uit. Ik ging hem wegsturen naar het kantoor, naar broeder Mercier en de anderen. Hij zei: "Broeder Branham?"

     Ik zei: "Ja."

     Hij zei: "Kunt u mij helpen?"

     Ik zei: "Nu, als u zult gaan..." Iets zei: "Neem hem mee naar binnen." Toen hij net zat, zei ik: "Vertel me niet wie u bent. Ik zal het u vertellen." Begon op die manier, en vertelde hem alles... De Heilige Geest begon het mij te openbaren, zijn hele leven.

     Hij zei: "Dat is juist. Dat is juist." Hij zei: "Meneer, dat is juist."

     Ik zei: "Uw... U woont hier niet; u woont in Madison. U bent in Evansville, Indiana, geweest en kwam in een hoop persoonsverering terecht, nietwaar?"

     "Ja."

     "Bijbelschool, dacht hij dat het was."

     Hij zei: "Goede genade, man. Hoe weet u dat?" En dus toen we – hij ging naar buiten, hij zei: "Zeg, ik begrijp dat niet."

83 En ik zei: "Was u ooit in een van mijn bijeenkomsten?"

     Hij zei: "Ik wist uw naam niet eens tot ongeveer vijf... ongeveer vijfentwintig minuten geleden. Een man zei me, toen ik door Louisville kwam, dat ik hier moest komen; een man die meneer Sandy heet." Hij zei: "Ik kende uw naam niet eens."

     Ik zei: "Wel, nu, dat is mijn bediening."

     Hij zei: "Als ik het goed begrijp was Jezus tegen Zijn discipelen aan het spreken en wist Hij wat in hun harten was."

     "Dat is zo."

     Hij zei: "Dan is dat God Die door u heen tot mij spreekt."

     Ik zei: "Jongen, u weet er meer van dan een heleboel die de samenkomsten voor een lange tijd volgen. Dat is juist."

     Hij zei: "Wel, prijs God, het is nu dan allemaal voorbij." Daar heeft u het.

     Een jongen die per vliegtuig net uit Engeland kwam: hetzelfde. Nu, hier is het, begint bij de Tabernakel. Dit heeft ongeveer achtenveertig jaar geduurd. Hij is God, nietwaar, zuster? [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... bejaard iemand, oud, een echt oude dame. Het is uw moeder. Er is iets aan de hand met haar oor, en ze heeft ook complicaties. Is dat juist? Als dat juist is, steek uw hand op. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... u heeft in uw hand hier? Goed, neemt u dat en leg het op haar. Gelooft u dat u nu genezen bent? Laat me u de handen opleggen. Vader God, ik leg handen op haar in de Naam van Jezus Christus. Mogen deze dingen komen te geschieden. We vragen het om Gods wil, in Jezus' Naam. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

84 U geloofde dat ik terug zou komen, zodat zij boven kon komen... [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... U had iets verkeerds in het hoofd, zoals een migraine hoofdpijn. Juist. Het brengt u in een zenuwinzinking. Nu, u lijdt aan zwakte. Het lijkt net alsof – het lijkt net op een koord waaraan getrokken wordt tot al de draden bijna gebroken zijn en dat verzwakt de...?... U zult helemaal in orde zijn. Inez... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

85 ... daar zit te bidden, dame met haar armen over elkaar, heeft moeite met uw longen. Dat is waar. Ik bleef twee vrouwen zien. Ik vraag me af waar die andere is. Goed, u heeft Hem aangeraakt. Hef uw handen op en zeg: "Ik aanvaard mijn genezing, Heer." Ga heen en wees gezond. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... daar, eveneens, heeft oorklachten. Als hij alleen maar zou geloven met zijn hele hart... Jawel. Goed, ontvang uw genezing. Ga... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... nietwaar, zuster? U heeft een slechte maag, nietwaar? Dat kwam door uw nervositeit, die maakte dat u maagklachten kreeg. U zegt: "Broeder Branham, u raadde nervositeit. Doordat ik nerveus was dacht u dat ik maagklachten had." Iemand dacht dat. Dat was zij niet, maar iemand anders. [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... dat ik het raadde. Zoudt u willen dat God uw schoonzuster ook genas? Zou u dat willen? Gelooft u dat Hij me zal vertellen wat haar mankeert? Diabetes. Nu ga heen en geloof. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

86 ... Messias onder ons bewegend. Hij is ook in u daarbuiten. [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... uw dochter, allebei lijdend aan schildklierproblemen. Als u met uw gehele hart gelooft, zal Jezus Christus u gezond maken. Amen. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... grote moeilijkheden, aan bed gekluisterd. Ik zeg u: wat u nodig heeft is Christus in uw hart. Zie? U hebt nodig om een Christen te worden; accepteer Christus als uw Redder. Dat is veel vertrouwen in een zondaar, om hier te komen en de gave te krijgen zoals dat, om genade voor haar moeder te krijgen. Er is geen twijfel aan dat God het zal doen. Geloof Hem hier nu voor uw verlossing...?... Daar heeft u het. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

87 ... wat uw moeilijkheid is? Iemand daar achteraan, met een geelachtig jasje aan. Dat is het. Ik zag haar voor me verschijnen en ik zag dat Licht daar hangen en keek toen weer naar beneden. Goed, Hij heeft u genezen, zuster, het is allemaal voorbij. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... over uw mond, en kijkt naar me, en zegt: "Prijs de Heer", op die manier. U heeft moeite met uw mond en met uw gezicht. Is dat juist? Als dat juist is, steek uw hand op. Goed, Jezus maakt u gezond. Ga naar huis en geloof het. Is Hij niet wonderbaar? Hij is de Heer... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... gelooft dat Hij het goed maakt? Kleinzoontje, heeft een gezwel boven op zijn hoofd. Mevrouw Pierson, ga, en geloof met uw gehele hart. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

88 ... U bent de Here Jezus. We houden van U. We weten dat Uw zalving hier is. Wel, het is echt overal, Heer. Ik bid dat de mensen U nu zullen ontvangen als hun Redder en als hun Genezer. Sta het toe, Heer, door Jezus' Naam.

     Houdt uw hoofden gebogen voor een ogenblik. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

89 Het is even geleden... [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... de gebedsrij. De gebedsrij komt eraan. [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... Nu, kom, kniel hier even neer, alstublieft. Als u gelooft in de Messias, geloof dat Jezus gestorven is en weer opgestaan, kom hier precies voor me staan, hier bij het altaar voor een ogenblik en bid. God zegene u, meneer. De anderen nu, u die Christus als uw Redder wilt aanvaarden en... kom hier nu heen. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ...?... Kom, zondaar vriend. Kom, kom tot Christus nu, de enige hoop, de enige kans. De avondlichten schijnen. Kom, terwijl het nog dag is, terwijl u nog kunt komen. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... ze zijn allen aan het zinken. Ze zijn weg. De dag is voorbij, het is al ver in de nacht, de avond is ver... De dag is ver voorbij, de nacht gaat door. De avondster verspreid haar licht. Welnu, avondlicht, de gevaarlijke tijd... Blijf niet in uw stoel zitten. Kom hier, u zonder Christus, u die Hem wilt kennen als uw Redder. Kom hier en kniel neer terwijl Hij de zieke mensen geneest. Hij geneest de ziel en het lichaam beide. Bidt, u mensen die de Heilige Geest heeft, terwijl deze zondaren hier aan het altaar snikken. Bidt: "Moge God u helpen." [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... heb geloof... Een jonge dame zoals u, en nerveus, gelooft u dat Hij die nervositeit zal genezen? U heeft het uw hele leven gehad. Gelooft u dat Hij u gezond zal maken? Laat me slechts mijn handen op u leggen. Ik geloof dat de Heilige Geest hier is. Ik geloof dat de zalving hier is. O, Jezus, dit arme jonge meisje, gebonden door deze duivel van benauwdheid. Kom uit van haar, Satan. Ik gebied u bij de levende God haar te verlaten... U kunt haar niet langer houden. Verlaat haar. U zult nu gezond worden. Ga en geloof met uw hele hart. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     Gelooft u dat God uw hart zal genezen en u gezond zal maken? Ik leg mijn handen op mijn zuster in de naam van Jezus Christus zo dat zij genezen kan worden. In Jezus' Naam vraag ik het. Amen. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     Ik leg mijn handen op mijn zuster in de Naam van Jezus Christus. Moge zij genezen worden. Amen. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

90 ... gelovigen hier binnen? O, fijn. Nu, terwijl ik bid voor... Hoe velen willen dat er voor hen gebeden wordt? Steek uw hand op. Juist. Nu, waarom legt u niet uw handen op elkaar, terwijl ik hier bid. Leg slechts uw... U bent gelovigen. De Heilige... U bent net zo goed een kleine messias als iemand anders, als u een gelovige bent. Is dat juist? "Deze tekenen zullen volgen" (wat?) "hen," (h-e-n, meervoud) "die geloven." Is dat juist? "Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen ze herstellen." Is dat juist? Goed, buig slechts uw hoofd en wees nu aan het bidden voor elkander, terwijl ik bid voor... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

91 ... in de kerk. Waar is broeder L.C.? Zeg, u heeft zeker een hoop gewicht verloren sinds ik u verscheidene jaren geleden ontmoette. Ik heb eens bij u thuis gegeten. Ik weet niet waarvoor u hier bent. U weet dat. Maar het zou u kunnen helpen als ik even tot u spreek. Is dat zo? Want ik ken u zo goed; zou het helpen als ik even tot u sprak? Ik kende u... [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... L.C. en ik daar met die zeewolf die u voor me klaarmaakte...?... Ik waardeerde dat.

     Ik heb uw geest nu. U weet dat er net iets gebeurde. Ik ving uw geest op. U heeft een heleboel moeite gehad. U bent in het ziekenhuis geweest of zo iets. U bent... Zie? Dat is juist. U heeft complicaties – gewoon gesloopt en nerveus, en moeite met uw oren en toen... Dat is juist. Echt nerveus en gesloopt. Gelooft u dat ik het allemaal weg kan nemen door de Naam van Jezus Christus? Kom hier. U, duivel die probeert deze godzalige vrouw vast te houden, ik daag u uit in de Naam van Jezus Christus haar te verlaten. Ik zet haar vrij in de Naam van Jezus Christus. Het is voorbij, vriend. Ga naar huis en wees gezond...?...

92 U realiseert zich dat u met die kanker zult sterven als God u niet geneest? Gelooft u dat Hij u gezond zal maken? Ik leg handen op deze vrouw en daag deze duivel uit in Jezus' Naam om van haar uit te komen. Amen. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     Ik leg handen op deze vrouw en daag deze duivel uit. In de Naam van Jezus Christus, kom uit van haar. Amen. Dat is genoeg. Dat maakt het in orde. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ...?... enige tijd geleden... Iets gebeurde er net met u, nietwaar? U stond hier, en u werd er helemaal opgewonden van, nietwaar? ...?... Neem Hem mee terug met U. Amen. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     ... slecht. Maar God is immers de Genezer daarvan. In de Naam van Jezus Christus, moge het haar verlaten en zij gezond zijn.

93 [De gemeente zegt broeder Branham na – Vert]: Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent. Ik geloof dat U de Messias bent. Ik geloof dat U in Uw Koninkrijk regeert, waarvan ik een deel ben door mijn geloof in Uw beëindigd werk. U heeft ons deze belofte gedaan, dat "deze tekenen zullen volgen, hen die geloven: als ze hun handen leggen op de zieken zullen ze herstellen." Ik ben een gelovige; vergeef mijn ongeloof. Een gelovige heeft z'n handen op mij. Ik bid voor die gelovige; die gelovige bidt voor mij. Ik accepteer mijn genezing op de basis van Uw Woord. Ik kan Hem nabij voelen als Geleider, die het Woord neer doet komen om mij gezond te maken.

     Nu, Satan, ik daag u uit...?... in de Naam van Jezus Christus uit hen te komen...?...

     Sta op uw voeten nu. Accepteer uw genezing. Prijs God met uw gehele hart. Glorie, halleluja. Prijs de...?...