Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Dingen die niet zo waren van den beginne

Door William Marrion Branham

1 ... van Zijn dagen, onderwijzende dingen die niet zo waren. Ik veronderstel dat als Hij vandaag zou komen, Hij hetzelfde zou vinden: dingen die niet zo waren van den beginne. Altijd wanneer je wilt weten wat waarachtig is, moet je teruggaan naar het begin. Ga terug naar Genesis, en je kunt elke cultus daarvandaan nemen en elke waarheid van deze dag. Net als... alle planten beginnen in Genesis, want Genesis is het zaadhoofdstuk van de Bijbel. En als we willen weten wat juist is, moeten we teruggaan naar het begin.

2 Hetzelfde als wat ik gisteravond probeerde te zeggen, dat wanneer God eenmaal een uitspraak doet, Hij nooit kan afwijken van die uitspraak. Hij moet het de gehele weg zo houden. Wat Hij zei in Genesis, is hetzelfde in Openbaring, en langs de gehele weg. Hij is God, en dat is alles. Zie? En al Zijn woorden zijn waar.

3 Nu, we ontdekken dat toen Jezus kwam, Hij de leraren vond die het Woord van God hadden genomen en het verdraaid hadden zoals het hen uitkwam. Ze hadden de geboden van God genomen en die verdraaid tot een leerstelling.

4 Nu, onthoud, er is maar één Schepper, en alles... Satan is geen schepper. Wat is zonde? Zonde is onrechtvaardigheid, en onrechtvaardigheid is verdraaide rechtvaardigheid.

5 Misschien kan ik het duidelijker maken. Ze zijn... U bent een gemengde vergadering. U luistert naar uw dokter; ik ben uw broeder. Als een man leeft met zijn vrouw is dat rechtvaardigheid: hij is met haar gehuwd. Dezelfde handeling met een andere vrouw betekent dood. Het één brengt leven, het ander betekent dood. Zie? Onrechtvaardigheid is rechtvaardigheid verdraaid. Wat is een leugen? Het is een verkeerde voorstelling van de waarheid.

6 Dus dat is wat Jezus deed. En waar wij allen in terecht zullen komen zolang wij nemen en toevoegen, of afnemen van Gods Woord, is dat we Gods Woord verdraaien.

7 Dus toen Jezus kwam, ontdekte Hij dat ze Gods Woord genomen hadden en het hadden verdraaid, en er een door mensen gemaakte traditie van hadden gemaakt. En Hij zei: "Waarom doet u met het... verandert u het Woord van God?" Door hun tradities te nemen en het Woord van God te veranderen, het iets laten zeggen dat het in werkelijkheid niet zei...

8 We ontdekken dat Hij dat ondervond in Zijn dag. En Hij zal het hier vandaag ondervinden. En Hij, in de tegenwoordigheid, of in de Persoon van de Heilige Geest, dezelfde God Die er altijd is geweest, wonende in Zijn mensen in de vorm van de Heilige Geest... het getuigt door de ware gelovige, dat de mens Gods Woord verdraait zodat het past in hun leerstelling in plaats van hun leerstelling in Gods Woord te laten passen.

9 Ik wil dat iemand de apostolische geloofsbelijdenis in de Bijbel vindt, zoals wij het vandaag zouden zeggen. "Ik geloof in de heilige Rooms-katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen." Alles wat communiceert met de dood is spiritisme. "Er is slechts één Bemiddelaar tussen God en de mens: de Mens Christus Jezus." Dat is alles. Er is geen andere bemiddelaar. Dus alles... Ze verdraaien de dingen, maken een apostolische geloofsbelijdenis.

10 Als de apostel een geloofsbelijdenis had, dan was het Handelingen 2:38. Hij had... Dat is wat ze constant predikten en de mensen hebben ingeprent. Het was berouw tonen aan God, en zo verder. Dat is... Als er enige geloofsbelijdenis in de Bijbel is, dan zou dat het zijn wat de apostelen gebruikten.

11 Dus zij... Hun gehele leiding van de Heilige Geest bleef bij het Woord. En als enige man of engel ooit iets zegt dat tegenstrijdig is aan het Woord, Galaten 1:8 zegt: "Die zij vervloekt." Het moet het Woord van God zijn.

12 Paulus zei: "Als een engel van de hemel tot u komt met een ander evangelie dan hetgeen u al gehoord hebt, die zij vervloekt." Wij geloven daarom dat hemel en aarde zullen vergaan, maar dat Gods Woord nimmer zal vergaan, want het Woord is God. God kan niet vergaan; de schepping zal vergaan, maar God kan niet vergaan.

13 Geen plaats voor grappen... De kansel is geen plaats voor grappen. Ik vind dat het Woord van God hier vandaan gepredikt behoort te worden met de plechtigheid van het hart, en we zouden het moeten onthouden. Maar slechts om te zeggen dat... om dit punt te maken, de oude 'darkie' hier ergens in het zuiden deed eens een uitspraak, zei: "Hij zou liever op het Woord van God staan dan te staan in de hemel." Ze vroegen hem waarom. Hij zei: "Omdat zowel hemel als aarde zullen vergaan, maar Gods Woord niet." Dat is juist. We moeten op het Woord blijven staan.

14 Toen Jezus kwam, zei Hij: "Mozes heeft u vanwege de hardheid van uw hart een scheiding van uw vrouw toegestaan. Maar het was niet zo van den beginne." Nu, we vinden uit dat zij de geboden van God namen en die krachteloos maakten.

15 Toen Jezus kwam, vond Hij mensen die naar de kerk keken voor redding. Wat kregen ze? Leerstellingen. Iedere denominatie stelt haar eigen leerstelling op. En toen was dat wat Hij vond, dat de mensen voor redding afhankelijk waren van de kerk; en ze vonden door mensen opgestelde leerstellingen.

16 En als Hij vandaag persoonlijk zou komen en tot ons zou spreken, dan zou Hij hetzelfde vinden: mensen die het Woord van God proberen te laten passen bij hun denominatie, leerstellingen aan hen gevende. En er is geen redding in een leerstelling als het niet de Bijbel is. Het moet Bijbels zijn, omdat Zijn Woord is... Alles wat wij nodig hebben, is Zijn Woord. En Zijn Woord, omdat Hij het Woord is... Het Woord van God is God. Dat is alles. Het is Zijn Woord, Hijzelf. Hij is... "In den beginne was het Woord, en het Woord was met God, en het Woord was God." En het Woord is nog steeds God. Het is nog steeds God.

17 Nu, we ontdekken dat toen Hij kwam, dat Hij ondervond dat de mensen de geboden van God namen en ze krachteloos maakten door de geboden van God te nemen en ze te laten passen bij hun leerstellingen, waardoor het krachteloos werd. En de kerk keek... De mensen keken naar de kerk in plaats van te kijken naar Gods Woord. Dus daarom zei Hij: "Het was zo niet van den beginne."

18 We vinden dat het vandaag hetzelfde is, zoals ik vanmorgen al twee of drie keer geciteerd heb, en (kijkend naar de klok, het maakt me nerveus)... Dus ik... ik wil dit erover zeggen, namelijk: "Dit is waar." Het was toen in die dag zoals het nu is, en nu zoals het toen was; ze schreeuwen het uit: "Waar is God?"

19 Wel, juist datgene dat... Ze verlieten God toen ze Zijn Woord verlieten. Dat is de reden dat wij dingen hebben zoals wij ze vandaag hebben, omdat mensen het Woord van God hebben verlaten.

20 Als een dokter een recept schreef, een voorschrift, en u voegde er iets aan toe, of haalde er iets vanaf, dan zou u de patiënt doden. Dat is juist. U moet het precies zo houden als dat het geschreven is. Er is genoeg tegengif daar om het gif te bestrijden, genoeg gif om de bacteriën te doden. En teveel gif erin zonder het tegengif zou de patiënt doden, en teveel tegengif zonder het gif... Wat zou het doen? Het zou uw patiënt niet helpen. Dus u moet het juist houden.

21 En dat is hoe Gods Woord is. Het is Gods voorschrift. Ja, broeder. Het is Gods voorschrift voor Zijn mensen om elke ziekte, elke aandoening te genezen. Zonde en fysiek, wat het ook moge zijn, het is allemaal volbracht in Gods Woord. Amen. Het is Gods Woord. Het was zo in den beginne; het was zo in de middeleeuwen; het was zo in elke eeuw, en het is zo deze morgen; gewoon hetzelfde als het was toen Hij het sprak, want het kan geen spatje afwijken, omdat het Gods Woord is.

22 Dan is het geen wonder dat de mensen vandaag het uitschreeuwen: "Dagen van wonderen zijn voorbij! Er is niet zoiets als Goddelijke genezing!" Waarom doen zij dit? Omdat ze Gods Woord hebben genomen en hun leerstelling ermee hebben vermengd, en zij hebben de zaak verkeerd gemengd. En er zit geen kracht in. Als een engel, een bisschop, een aartsbisschop, of wat het ook mag zijn, komt, en één woord verandert, zal dit het gehele voorschrift veranderen. Laten we exact zeggen wat er staat. Wat God heeft gezegd, laten we dat precies zo houden.

23 De kerken zijn vergaan vandaag. Ze zijn ergens in een woede-uitbarsting terechtgekomen, maken organisaties, maken denominaties, laten mensen geloofsbelijdenissen volgen in plaats van Christus. Ik wil geen geloofsbelijdenis dan Christus, geen wet dan liefde, en geen boek dan de Bijbel. Dat is precies wat we gekregen hebben: Gods leer, het is Gods voorschrift. Het is Gods tegengif voor zonde. Het is Gods tegengif voor onze genezing, en het is... het is Gods gemanifesteerde kracht aan ons als wij het Woord in ons leven nemen.

24 Nu, we ontdekken dat zij daarop antwoordden: "Waar is de God van Mozes?" De reden dat Mozes bij God bleef, en wat het was, was dat God Mozes' voorschrift volgde... dat Mozes Gods Woord volgde, de manier waarop... Petrus, Jakobus en Johannes troffen elke keer doel omdat zij het Woord volgden.

25 Hier enige tijd geleden... Iedereen weet dat ik van schietschijven houd en schieten, enzovoort. En ik had een klein Model 70 Winchester. Ik stond daarbuiten en vanaf vijfenveertig meter [50 yards – Vert] op een schietbaan, schoot ik acht kogels door hetzelfde gat vanaf vijfenveertig meter afstand. En het geweer raakte een beetje ontsteld. Je moet ermee spelen en eraan rommelen. En ik houd ervan om dat te doen; het kalmeert mijn zenuwen een beetje. En hij ging afwijken. Ik kon hem niet meer in lijn krijgen. Ik dacht dat de bedding vervangen moest worden.

26 Ik stuurde hem terug naar de Winchester Company. Zij stuurden hem terug, en zeiden: "O, broeder Branham (of meneer Branham)," stond er, "dat Winchester is een van de beste." Zeiden: "Het zal op vijfenveertig meter tweeëneenhalve centimeter [een inch] afwijken; op drieëntwintig meter [25 yards], bedoel ik; tweeëneenhalve centimeter op drieëntwintig meter." Zeiden: "Dat is het beste wat u ooit zult krijgen."

27 Ik wist beter. Ik wist dat ik ermee op vijfenveertig meter acht kogeltjes achter elkaar doorheen had geschoten. Dus ik wist dat dat niet klopte. Nu, dat is de manier... En ik kon niet rusten totdat ik het weer op orde had. Nu, hij zal het weer net zo doen.

28 Nu, ik ben niet een van die mensen die ervan houdt om in het wilde weg te schieten: "De kerk zegt het, dus laten we daarbij blijven." Als de apostelen door het Woord van God, door de geboden van God, door dezelfde Heilige Geest Die wij hebben, de kogeltjes schoten naar Goddelijke genezing, naar de krachten van God, als we daar dan bij blijven, en we weten dat het daar is, dan blijven we totdat we scherp gesteld hebben, dat is alles, want we weten dat het eens doel trof.

29 Hoe kunnen de dagen van wonderen voorbij zijn en Jezus Christus Dezelfde gisteren, vandaag, en in eeuwigheid? Hoe kan die God dood zijn Die weder opgestaan is en voor eeuwig leeft? Hoe kunnen we komen tot een leerstelling terwijl God geen leerstelling heeft?

30 God is een Persoon. God woont in Zijn gemeente, en u bent Zijn gemeente. Als u wedergeboren bent en gevuld met de Heilige Geest, bent u Gods gemeente. God woont in u. U weet dat Hij tabernakelt bij u. Toen God neerkwam, vlees werd gemaakt en onder ons woonde, wat deed Hij toen? Hij spreidde Zijn tent uit onder de mensen. Hij veranderde Zijn gedaante van God tot mens om te worden... zodat de mens kon worden zoals Hij. O, Hij werd mij, opdat ik door Zijn genade Hem kon worden.

31 O, wat een geweldige zaak! We zullen nooit begrijpen wat het was. Geen wonder dat mensen vandaag uitroepen: "Waar is God?" Ga terug naar het Woord. Ga terug naar het begin.

32 In het begin zei Hij tot Zijn discipelen: "Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het Evangelie. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven." Dat was het. Ga terug naar datzelfde Woord. Het zal dezelfde zaak produceren. Zij volgden dat Woord en het stelde scherp en trof doel. Elk kogeltje, elke belofte die God deed, werd gemanifesteerd.

33 Als wij naar datzelfde Woord zullen teruggaan, zal het dezelfde kogeltjes laten inslaan, dezelfde wonderen doen, dezelfde dingen verrichten, hetzelfde licht maken, hetzelfde schepsel maken, de doden opwekken, de zieken genezen, duivelen uitwerpen, visioenen zien, profeteren. Het is hetzelfde Evangelie dat toen de kogeltjes afvuurde. Als we zullen teruggaan naar datzelfde...

34 Ofwel, krijg het geweer terug in dezelfde toestand als waarin het oorspronkelijk was, alle vibraties eruit, dan zal hij die kogel correct afvuren. En als we alle vibraties van ongeloof uit ons vandaan krijgen, dan zal Gods werk nog steeds zijn zoals het was in het allereerste begin. Dat is volkomen juist. Het zal elke keer afvuren. Het heeft het eens gedaan; het zal het weer doen. Wees niet tevreden met een geloofsbelijdenis of zoiets. Blijf precies daar totdat het Woord vuurt.

35 Het herinnert me aan de tijd dat de moeder en vader, of pleegvader van onze Here Jezus, Hem hadden meegenomen naar het Pinksterfeest. En ze waren drie dagen op reis, en uiteindelijk misten ze Hem. Ze konden Hem niet vinden.

36 Dat is hoe het nu met de kerk is gegaan. Zij is meer gegaan... Zij is op een reis van ongeveer tweeduizend jaar gegaan, en ze missen Hem. Hier is het. Er verschijnen overal tekenen van Zijn komst, en ze zeggen: "Waar is God? Waar is God? Wat is er van Hem geworden?"

37 Is het u opgevallen dat Maria en Jozef Hem zochten onder hun familie, maar dat ze Hem niet vonden? Vandaag gaan we terug om te zien of de Methodisten Hem hebben, de Baptisten Hem hebben, de Presbyterianen, of de Lutheranen. Nee, meneer. Ze hebben Hem niet gevonden. Noch zullen wij Hem vinden vandaag. Het maakt niet uit hoeveel we proberen terug te gaan en sommige van die oude dode denominaties te herzien, het zal ons nooit lukken.

38 Waar vonden ze Hem? Waar ze Hem achtergelaten hadden. Halleluja! Denkt u dat ik een heilige roller ben? Ik vermoed dat ik het ben. U zult Hem vinden precies zoals zij: waar ze Hem achtergelaten hadden. Waar ze Hem hadden achtergelaten, daar vonden ze Hem. Dat is waar de kerk Hem zal vinden.

39 Waar hebben ze Hem achtergelaten? Bij het Pinksterfeest. Waar zal de kerk Hem vinden? Daar bij het Pinksterfeest waar ze Hem achterlieten toen ze wegtrokken van de leer van de apostelen enzovoort. Daar terug in de vroegere tijdperken trokken ze ervan weg en vormden hun eigen leerstellingen en begonnen de leer van de Nikolaïeten, vormden de Katholieke kerk, organiseerden een religie van wat wordt genoemd het Christendom. En daarvandaan hebben ze georganiseerd en de dingen afgebroken en al de Christenen in leerstellingen gebracht enzovoort, en het allemaal door elkaar gegooid totdat het gewoon dezelfde puinhoop is als die Hij vond toen Hij kwam. Zo is het exact.

40 Terug naar het begin waar we Hem achtergelaten hebben toen Hij krachtig was, toen Hij de doden opwekte en de zieken genas en duivelen uitwierp; dat is regelrecht terug naar het begin waar we Hem verlieten!

41 U zegt: "Waar is Hij? Is Hij bij de Methodisten? Is Hij bij de Baptisten?" Of zelfs: "Is Hij bij de Pinkstermensen?" Beslist niet. Ga terug naar de... niet de Pinksterorganisatie, Pinksterdenominaties, dat is een naam. Wie kan Pinksteren organiseren? Vertel het me. Pinksteren is geen organisatie. Pinksteren is een ervaring voor elke gelovige, dat zijn degenen die het ontvangen. Terug naar de ervaring, niet terug naar een organisatie, maar terug naar een ervaring. Pinksteren is een ervaring.

42 Laat me u iets zeggen. Kijk naar de vruchten die de Pinksterkerken vandaag dragen, u zult ontdekken dat ze niet bij het begin begonnen zijn: argumenterend, ruziënd, opruiend, onderste boven, hierheen trekkend en daarheen trekkend. Jezus zei in Johannes 14, of Johannes 15: "Ik ben de Wijnstok; gij zijt de ranken." Is dat juist?

43 16 Nu, u boeren, u uit Texas, Louisiana, en wat u mag zijn hier, eenieder met gezond verstand die ooit een wijnstok heeft zien groeien, weet dat de wijnstok geen vruchten draagt. De ranken van de wijnstok zijn het die vruchten dragen, maar die krijgen hun leven van de wijnstok. Jezus is onze Bron des levens. Beslist. Nu, we zullen opmerken dat als Jezus de Bron van ons leven is, dat Hij de ware Wijnstok is. Hetzelfde leven dat in de wijnstok is, is in de rank. En als die wijnstok een eerste rank voortbrengt, en die rank is... een tros druiven komt eruit voort. Als hij ooit een andere rank voortbrengt, zal het een druiventros zijn. Zal hij nog een rank voortbrengen, dan zal het een druiventros zijn. En het zal dezelfde soort rank zijn tot aan het einde van de wijnstok. O God. (Nu, ik heb mijn half uur nodig; ik ben bijna klaar om het te raken.) Amen.

44 Telkens wanneer die wijnstok een rank voortbrengt, zal die als de eerste rank zijn. Waarom? Omdat het leven dat in de wijnstok is dezelfde soort ranken zal voortbrengen. Als de eerste wijnstok druiven voortbracht, zal de volgende geen pompoenen voortbrengen. De volgende zal geen citrusvruchten voortbrengen. En dan zal het, nadat het een tijdje zo is doorgegaan, nog niet gebeuren.

45 Als de ware wijnstok een rank voorbrengt, en als Jezus als eerste de Rank is, of de Wijnstok, en men van de eerste rank die vruchten droeg daar een boek van Handelingen achteraan schreef... Is dat juist? De Pinkstergemeente, de ware Pinkstergemeente... En van hen werd een boek van Handelingen geschreven met tekenen en wonderen die de gelovigen volgden. Als die echte ware Wijnstok nog een ware rank voortbrengt, zullen ze daar een boek van Handelingen achteraan schrijven. Beslist.

46 Hier in Arizona niet lang geleden, keek ik bij een man in zijn tuin naar een boom: een citrus-boom. Er zaten negen verschillende soorten vruchten aan één boom. Het was... Elk ervan was een ander soort vrucht. Het was een sinaasappelboom om mee te beginnen, maar hij had granaatappels; hij had... hij had citroenen; hij had grapefruit, allemaal verschillende soorten citrusvruchten. Waarom? Ze waren daarin geënt. Ze leefden van het leven van die boom, maar ze konden niets anders voortbrengen dan wat ze waren. Ze konden geen sinaasappels voortbrengen omdat ze een geënte wijnstok waren. Maar elke keer dat die boom een ware tak voortbracht van zichzelf, was het een sinaasappelboom, die alleen sinaasappels droeg.

47 Zo is het vandaag. We hebben Methodisten, Baptisten, Presbyteriaanse wijnstokken in de ware wijnstok geënt die leven van de kracht ervan. Maar het kan niets anders dragen dan leerstellingen en denominaties. Maar als die wijnstok ooit een andere rank voortbrengt, dan zal het interkerkelijk zijn, aangedreven door de Heilige Geest, precies zoals het was in de dagen van Pinksteren. Terug naar het begin. Amen. Ik kan beter stoppen. Amen.

48 Als die wijnstok ooit een andere rank voortbrengt, zal het net zo zijn als in het begin. We enten er allemaal verschillende kerkelijke leerstellingen in: Baptist, Methodist, Pinksteren, Presbyteriaan, Lutheraan, Baptist. En elk daarvan draagt Baptistenvruchten, Methodistenvruchten, Pinkstervruchten en al het andere. Maar wanneer hij terugkomt, als die wijnstok ooit een andere ware rank voortbrengt, zal hij Heilige Geest-vruchten dragen. Amen. Het zal...

     Ze zeggen: "Wel, wij zijn Methodisten."

     "Het was niet zo van den beginne."

     "Wij zijn Baptisten."

     "Het was niet zo van den beginne."

     "Wij zijn Presbyterianen."

     "Het was niet zo van den beginne."

     "Wij geloven niet in spreken in tongen."

     "Het was niet zo van den beginne."

     "Wij geloven niet in Goddelijke genezing in onze kerk."

     "Het was niet zo van den beginne." Halleluja! Al wat we nodig hebben vandaag is...?... ga weer terug naar het begin, terug naar het begin. Halleluja! Mijn tijd is om. Laten we bidden.

49 Here Jezus, o, mag ik leven om de dag te zien dat de gemeente teruggaat naar het begin. Sta het toe, Here. Vul deze kleine plaats deze morgen. Zalf deze kleine voorganger hier, Here, en deze anderen. Geef ons van Uw heerlijkheid. Geef ons van Uw genade. Geef ons een ontmoeting hier, Here.

50 Laten we andere dingen vergeten en teruggaan naar het begin, want we weten dat onze Meester spreekt in onze harten deze morgen. Haal die geënte wijnstokken daar weg. Scheid uzelf af van ongeloof. Ga terug naar het begin. Dat is waar het zo was. En, Here, wij willen alles zoals in het begin.

51 Here, laat onze ervaring, als we die nog nooit gehad hebben tot op deze morgen... Als er hier iemand zit die nog nooit die Geest-ervaring heeft gehad zoals in het begin, en dezelfde Geest heeft gekregen Die uitgestort werd in het begin... Waarom zouden we een vervangingsmiddel nemen? Waarom zouden we zoiets als fanatisme nemen? Waarom zouden we een of andere radicale, koude, formele, onverschillige geloofsbelijdenis nemen, terwijl de Pinksterlucht vol is van de ware zaak? Waarom een vervangingsmiddel nemen?

52 Here, laten we teruggaan naar het begin en het ontvangen zoals zij in het begin, en dezelfde werken hebben, tekenen, wonderen die dezelfde vruchten dragen: liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, deugd, zachtmoedigheid, mildheid, geduld. God, sta het toe. Hoor ons, Vader, want wij vertrouwen deze kleine gemeente en opwekking in Uw handen aan U toe. In de Naam van Jezus Christus. Amen.

     God zegene u. Ik heb er een hekel aan om snel weg te gaan, maar het is na elven nu. Ik zie u vanavond.