Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Abraham

Door William Marrion Branham

1 God zegene elk van u. Goedenavond, vrienden. Het is vanavond een voorrecht weer in de gemeente terug te zijn om over het Woord, het eeuwige Woord van de eeuwige God des hemels te spreken. Een weinig vermoeid omdat we vanmorgen twee diensten hadden bij het gemeenschappelijk ontbijt van de Christen Zakenlieden. De Here gaf ons een grote zegen.

     Er gebeurde iets in mijn eigen leven wat ik nooit vergeten zal. En daarom ben ik de Here zo dankbaar voor een bevestiging over hetgeen ik probeerde voor de Here te doen, waarin de Here bewees dat het Zijn wil is geweest. En u weet hoe men zich voelt wanneer je... wanneer zoiets gebeurt: het doet je je werkelijk goed voelen.

     Welnu, ik heb u een beetje lang gehouden; dat spijt me. En ik haastte mij gewoon vanmorgen, ik dacht dat ik het echt goed deed en ik zei: "Het is vijfentwintig minuten voor elf." En de klok had een uur stilgestaan, zei broeder Dean. Dus denk ik dat het gewoon de wijze is waarop het gaat, weet u, wij komen gewoon tijd tekort. Er is zoveel om te zeggen en zo weinig tijd om het te zeggen.

2 Morgenochtend, ik denk om elf uur of half twaalf, wanneer de kerk is uitgegaan, zou ik, zo de Here wil, weer hierheen komen voor een kleine boodschap aan de gemeente. Dat is dus nadat de voorganger en allen geëindigd zijn met hun ochtendwerkzaamheden en de zondagsschool.

     En dan is het morgenavond dat wij gaan bidden voor de zieken. Dat is als er genoeg komen. Zie? Wij moeten er voldoende hebben om een gebedsrij te vormen als we voor de zieken gaan bidden. Pas geleden zei de jongen hier bij het uitdelen van de gebedskaarten dat, na ongeveer twintig, dat dat de laatste was, dat er niet meer waren. Kon geen enkele kaart meer uitdelen omdat er niet zoveel waren. Dat is wat wij meemaken in een kleine kerk, weet u, wanneer wij kerksamenkomsten hebben. Kijk, je krijgt in de grote gehoorzalen...

     En als u dan morgenavond enige geliefden hebt die gebed verlangen... Nu zijn wij van plan, zo God wil, om morgenavond voor de zieken te bidden. Wees hier om zes uur voordat enige van de gemeentewerkzaamheden beginnen en krijg dan een gebedskaart en wees morgenavond gereed voor gebed. Wij weten niet precies hoe, maar misschien zullen we proberen op volgorde voor hen te bidden, of hoe de Here het ook leidt. En dan de daaropvolgende zondagavond is er weer gebed voor de zieken, als de Here voorziet en het toestaat.

3 En dan woensdag is... woensdagmiddag ga ik spreken in het Old Pisgah Home. Broeder Smith, denk ik, Smith is geloof ik zijn naam, een zeer fijne broeder. Ik heb overzee zendingswerk met hem gedaan en hij is gewoon een wonderbare man. En ik geloof dat zij daar een serie bijeenkomsten hebben, dus zou ik daar aanstaande woensdagmiddag spreken om dan hier voor de woensdagavonddiensten terug te zijn.

     En dan de volgende maandag proberen wij te zien of we er een dag tussen kunnen krijgen om naar broeder Espinosa in San Bernardino te gaan voordat wij naar Bakersfield vertrekken, of vlakbij Bakersfield waar de... Wat is de naam ervan, broeder Gene? Visalia. Ik geloof dat men daar een gehoorzaal had en zij bepaalden het tussen Fresno en Baker [Bakersfield] om zo beide menigten te kunnen ontvangen, want er zijn daar mensen uit beide steden die verlangen om daar te komen, en zij hebben het precies daar tussenin geplaatst, in Visalia. Wees daarom in gebed.

4 En van daaruit gaan wij rechtstreeks naar Ohio, terug naar het sneeuwlandschap. En wij zijn daar met de samenwerkende Assemblies en de onafhankelijken en allen tezamen in de Ohio gehoorzaal. En wat is de naam van die plaats, Gene? Ohio? Middletown, Ohio, het is een basketbalcentrum. En vandaar vertrekken we naar, ik geloof dat het Monroe is, Virginia, of daar ergens, waar vanavond ongeveer veertig centimeter sneeuw ligt. En dan keren wij daar vandaan de week erop terug en gaan naar Bloomington, Illinois. En dan zijn we gedurende de laatste tien dagen, acht of tien dagen, in Chicago in de Lane Tech, waar we zo vaak heengaan. Dit wordt gesponsord door de Volle Evangelie Christen Zakenlieden.

     En ik ben één dag thuis en ga dan naar Brits-Columbia, hoog in het noorden waar de sneeuw echt hoog ligt. En zo ben ik dan in Grande Prairie en ik denk dat het volgende Dawson Creek is, en dan Fort Saint John. Dat is de laatste halte voordat je Anchorage, Alaska krijgt, 2400 kilometer ver de rimboe in. Dan, zo de Here wil, kom ik terug om nadien overzee te gaan. En ik hoop dan aanstaande herfst een poosje, zo de Here wil, in de vroege herfst van oktober, november, hier weer in het vaderland terug te zijn. Als de Here vertoeft, en zo niet, als Hij mij voor die tijd wegneemt, zal ik u aan de andere kant ontmoeten. Als Hij vertoeft, zal ik bij u zijn, en dan gaan we daarheen om Hem te zien (zie?) en gaan Hem boven in de lucht ontmoeten. Nu, dat zou elk moment kunnen gebeuren; wij weten het niet, we kunnen het gewoon niet zeggen. Maar...

5 En wij zijn zendelingen. Ik sprak er vanmorgen een paar, en zij spraken over 'wat denkt u over de Amerikaanse situatie hier?' Het is net als bij alle anderen – de zendelingen enzovoort – wij geloven dat de opwekking nu in de andere landen is, bij de mensen daar. Er is ongeveer... U weet dat er zoveel vis in het meer is, en wanneer de laatste er is uitgehaald, is dat alles. God zal geen abnormaal lichaam hebben. Hij zal geen hand met zes vingers eraan hebben. Zie? Het zal zo zijn, dat als dat lichaam compleet is, dat dat alles is. Zie? Ongeacht hoeveel u predikt of wat Hij doet, er zullen er geen meer bijkomen.

     Zo gaat het bijna altijd in ons thuisland, vrienden. Het is een verschrikkelijk uur waarin wij leven. U beseft het niet. Vraag het aan enige andere evangelisten; neem niet alleen mijn woord, of kijk over het hele land, kijk waar u de grote massa's naar Christus ziet komen. Wel, je kunt daar in Bombay, India, vijf minuten iets over de Heer naar voren brengen, of vier of vijf woorden spreken, en vijfduizend mensen huilen daar om gered te worden. Dat is waar. En dan gaan wij hier van plaats tot plaats en trekken en zwoegen, en trekken en zwoegen. Het wil gewoon niet... Er is slechts één ding wat de Amerikaanse mensen kunnen doen en dat is daarginds een programma sponsoren. Hier hebben zij het geld en daarginds hebben zij niets en kunnen er niet voor betalen, maar zij zijn zeker gewillig en verlangend om het te horen. Staande op een vliegtuigtrap staan je daar tienduizenden uit te zwaaien, enkel... of je nog vijf minuten meer over Jezus wilt prediken, gewoon nog een paar woorden.

6 Ik zeg dit omdat ik hier vanavond een Indiase vrouw vlak voor mij zie zitten. En komt u uit India? O, zuid India. Wel, er is een geweldige gelegenheid, zo de Here wil, zal ik deze aanstaande oktober daar in de buurt van Calcutta zijn, en verder in de omgeving van Bombay, en daar vandaan misschien verder naar Thailand. Dat hopen wij. De Here heeft die samenkomsten werkelijk gezegend. Misschien hebt u de samenkomst van Bombay gemist toen ik daar was, of was u daar? [De zuster zegt: "Die heb ik gemist." – Vert] U miste het. Vermoedelijk hebt u erover gehoord. [Haar man zegt iets onverstaanbaars] Pardon? [Hij herhaalt het.] Is dat waar? Wel, dat was wonderbaar. Het was daar een geweldige samenkomst. God heeft uw volk stellig gezegend.

     En ik zal nooit in mijn leven die samenkomst daar die avond in Bombay vergeten. Zij... Toen ik werd bezocht door de bisschop van de Methodistenkerk en veel van de leiders, toen wilden ze niet dat ik kwam onder dat sponsorschap waaronder ik was. En zij... Ik had het geld van die arme vrouwen en mannen aangenomen om daarheen te gaan en ik zou daar hoe dan ook gaan bedienen terwijl ik er was. Al zou de manager het in de war schoppen omtrent de reisroute, of het sponsorschap... Maar, o my, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel mensen naar een samenkomst zien komen. En de burgemeester van de stad was er.

7 En dat was toen de blinde man die daar stond zijn ogenlicht ontving. Toen ik iedere Mohammedaan en elk van diegenen uitdaagde: "Kom, geef hem zijn ogenlicht, en ik zal u geloven", zie. "Laat de God..." Hij was een zonaanbidder. Nu waren zijn ogen blind omdat hij de schepping in plaats van de Schepper aanbad. Ik zei... Ik was ginds in de tempel van de Jains, weet u, en de Boeddhisten, en zij allen daar, zeven of acht verschillende religies, en elk ervan was tegen Jezus Christus, en ze geloofden er niet in.

     Dus die avond toen die grote uitdaging kwam, zaten zij daar allemaal, en zei ik: "Nu, hier is een man die al twintig jaar blind is, en u denkt dat ik zijn gedachten lees." U weet, heilige mannen, enzovoort, de aanbidders. En ik zei: "U denkt dat het telepathie is, dat het zijn gedachten lezen is om hem te vertellen wat zijn naam is." Ik kon hem zelfs niet uitspreken en moest het spellen. Zie? En dus zei ik: "Dat was juist." En hij was een man die twee kinderen en een vrouw had. En één jongen was acht en de andere tien, of zoiets.

     Ik zei: "Nu dacht u dat het verstandelijke telepathie was. Welnu, als dat verstandelijke telepathie is, komt u dan hier. Ik weet niets over telepathie. Als het dat is, u bent er een genie in. Ik weet niets over psychologie. Komt u hierheen en geeft u hem zijn ogenlicht en ik zal u volgen." Ik zei: "De Mohammedaanse godsdienst is zo geweldig, en deze Koran is juist", zei ik, "laat dan de Mohammedaanse priester hier komen en hem zijn ogenlicht geven, en ik zal een Mohammedaan worden." Zie?

     Ik zei: "Nu, ik daag u uit, iedereen, in de Naam van Jezus Christus om te komen om hem zijn ogenlicht te geven." Ik zou dit nooit gezegd hebben als ik niet een visioen had gezien dat hij zijn gezichtsvermogen terug zou krijgen. [De samenkomst lacht – Vert] Maar ik wist waar ik stond. Dat was de stilste groep waarvan u ooit hebt gehoord. Duizenden... Wel, het had mij twee uur gekost om daar met een auto naartoe te komen.

8 En de man stond daar dus, en ik zei: "Hij zei dat hij de God zal dienen die hem zijn gezichtsvermogen geeft." Ik zei: "Dat is een zeer grote uitdaging voor de Mohammedaanse godsdienst, de Boeddha's, Jains, Sikhs, of wat het ook zou mogen zijn; hier is het." Dus niemand... Ik zei: "Waarom bent u zo stil?" Ik zei: "Weet u de reden waarom zij niet komen? Het is omdat zij het niet kunnen. En ik kan het evenmin, maar de God des hemels heeft Zijn Zoon Jezus Christus, Wiens getuige ik ben, doen opstaan." Zie? Ik zei: "Ik zag een visioen dat hij zijn ogenlicht gaat ontvangen." En ik zei: "Als hij zijn gezichtsvermogen niet krijgt, dan ben ik een valse profeet. Jaag mij India uit. Als het is... als hij zijn ogenlicht ontvangt, hoe velen van u zouden dan Christus willen ontvangen als persoonlijke Redder, en alles omtrent uw Mohammedaanse profeet, enzovoort, vergeten?" En zover als u kon zien, massa's handen, honderdduizenden. Daar was het; dat is het.

     Ik vroeg hem dichterbij te komen; ik vertelde hem... Ik zei tegen de vertaler: "Vertaal dit niet." Ik zei: "Hemelse Vader, het is opnieuw een berg Karmel." Ik zei: "U zult niet toestaan dat Uw Woord verslagen wordt, want U liet mij de man zien die zijn gezichtsvermogen gaat ontvangen." Ik zei: "Laat de God Die mij het visioen toonde dat zijn ogen geopend zouden worden, laat Hem de ogen openen." En hij gaf een schreeuw, en hij kon daar net zo goed zien als ik. Hij ging weg. Hij rende naar de burgemeester van de stad.

9 Ik moest het podium verlaten. Toen ik daaruit gekomen was, had ik geen schoenen meer aan en de zakken waren van mijn kleding af. En er waren zeer lange rijen mensen, ik denk de bewakers of zoiets, en zij hadden lange stokken, weet u, om hen weg te houden. En die mensen renden over hun voeten heen en onder hun benen door, klommen over hun ruggen heen alleen maar om je aan te raken. Ik moest de stad verlaten. Kon zelfs niet de stad uitkomen zonder bescherming te hebben.

     En die man heeft voor de gouverneur of de... wat het was... president, denk ik dat het daar genoemd wordt, getuigenis gegeven. En de burgemeester van de stad was er getuige van. Ik heb zijn naam; ik heb het nu in een van mijn zakken, ik denk in het motel, in een van de zakken van mijn jas.

     En zij nodigden mij uit om weer terug te komen, naar wat? New Delhi? New Delhi? New Delhi, denk ik dat het is, waar zij een amfitheater hebben en een miljoen mensen kunnen plaatsen. Dus hoop ik terug te gaan. Hij is nog steeds God. Amen. Hij verandert nooit. Het uur is komende.

10 En zoals ik vanmorgen gesproken heb, als een mens ooit eens in die landen komt en de nood van die mensen ziet, dan voelen wij ons beschaamd. En daarginds zijn mannen die het Evangelie prediken en door onze kleine kerken worden ondersteund zoveel als het in ons vermogen ligt, en sommige mannen prediken het Evangelie zonder schoenen aan te hebben. Dat is waar. Zendelingen die het Evangelie prediken zonder schoenen aan; eten misschien twee keer in de week een bordje rijst met kerrie; trekken door de rimboe heen en overal om te proberen het Evangelie te prediken. En wij bouwen voor zes miljoen dollar gebouwen alsof we hier voor altijd zullen zijn, en prediken dat de komst van de Here nabij is. Voor mij is dat geen gezond verstand. Ik... ik wil daar niet over beginnen; we zijn met een ander onderwerp bezig.

     Nu, gisteravond... Laten we voordat wij het Woord benaderen eerst tot de Auteur naderen in gebed. Laten we onze hoofden buigen.

11 Onze hemelse Vader, wij zijn vanavond opnieuw vergaderd in de Naam van de Here Jezus Christus, onze liefhebbende Redder, Uw Zoon. Wij zijn vergaderd in Zijn Naam, want Hij heeft beloofd dat als er twee of drie in Zijn Naam zouden vergaderen, en ook maar iets eenparig zouden vragen, zij het zouden ontvangen. Nu, Vader, wij zijn meer in aantal, maar het toont alleen Uw bereidwilligheid om de gemeente tegemoet te komen, ongeacht hoezeer zij in de minderheid zijn; nog steeds wilt U Uw volk tegemoet komen. En vanavond bidden wij dat U wilt komen om ons te zegenen.

12 Morgen, zondag, zullen duizenden preekstoelen rondom de wereld geopend zijn. God, sommige ervan in de andere landen zijn reeds geopend: het is zondagmorgen in andere landen. Wij bidden, Vader, dat U Uw predikers overal wilt zegenen. Zalf Uw zendelingen waar zij ook zijn. Uw dienstknechten die voor de zieken bidden, God, mogen zij zo gezalfd zijn dat overal grote tekenen en wonderen zullen geschieden in ieder mens van elke kerk en in elk stadium van Christendom. Here, mag er een tijd aanbreken dat God Zijn Geest zodanig zal uitstorten dat de critici zullen terugdeinzen, en de gemeente van de levende God bijeen vergaderd zal worden, zoals een hen haar broedsel bijeen vergadert. Sta het toe, Vader.

     Wij bidden voor deze gemeente die de deuren heeft opengezet om ons hier binnen te laten. Wij bidden dat U morgen de voorganger, de zondagsschoolonderwijzers, het koor en al hun activiteiten, hun leken, hun diakenen, beheerders, en wat ook meer wilt zegenen. Mogen in de ochtend wanneer zij voor de zondagsschoolklas bijeenkomen, mogen grote tekenen en wonderen tot stand komen. Mag de Heilige Geest in het gebouw neerkomen en een opwekking beginnen zodat men overstelpt onder de kracht van God overal op de grond ligt. Slechts om een voorbeeld in heel de stad te zijn van wat God kan doen wanneer Zijn volk bijeenkomt en zich verzamelt om te bidden.

13 Neerkijkend vanavond op deze Indiase broeder met zijn vrouw en kleine kinderen... ben zo dankbaar, Here, dat zij hier vanavond bij ons zijn. En het laat ons zien, Here, dat het echt zo is wat geschreven staat in het Boek, dat God geen aanziener des persoons is. En U... U houdt in alle landen in ere degenen die U willen aanbidden en U vrezen. Wij zijn daar zo dankbaar voor, dat U een universele Vader voor ons allen bent, een eeuwige Vader. En wij bidden, Here, dat U vanavond Uw eeuwige zegeningen op ons wilt zenden.

     Vergeef ons onze zonden gelijk wij vergeven degenen die tegen ons hebben gezondigd. Mag er nergens een wortel van bitterheid in onze harten zijn achtergebleven. Mag de Heilige Geest ons leven en ons geweten uitzuiveren, opdat dit Woord dat wij nu gaan brengen, gezalfd door de Geest mag voortkomen. Besnijd de lippen die spreken en de oren die horen, opdat het niet in ondiepe grond of op rotsen zal vallen om door de vogels uit de lucht weggepikt te worden. Maar mag het in goede vruchtbare grond van geloof vallen en honderdvoudig voortbrengen. Sta het toe, Here. Wij dragen het alles aan U op en onszelf daarbij inbegrepen, in de Naam van Jezus Christus. Amen.

14 Ik heb zelf van deze boodschappen genoten, wat ik daaruit heb ontvangen over Abraham. Het is die... Geniet u ervan? Abraham. En terwijl je het benadert, weet je niet wat je zult gaan zeggen, want de Heilige Geest leidt van het ene naar het andere. En wij genieten er zeker van. Wij... Gister... eergisteravond bespraken we hem toen hij door God werd geroepen. Gisteravond zagen wij hem toen hij zichzelf had afgescheiden tot volle gehoorzaamheid. En wij ontdekken dat je niet gezegend kunt worden en dat God niets voor je kan doen totdat je Hem volledig gehoorzaamt.

15 Welnu, hier is een kleine instructie die ik tot de zieken zou willen zeggen. U zou hier kunnen komen om voor gebeden te worden; u zou engelen kunnen hebben die u de handen opleggen, en het zal u nooit enig goed doen tenzij u het eerst gelooft en het aanvaardt en het belijdt, want Hij is de Hogepriester van onze belijdenis. Wij moeten het eerst belijden voordat Hij het kan getuigen voor God. Want Hij is daar de Hogepriester om bemiddeling te doen op onze belijdenis van wat Hij voor ons heeft gedaan.

     Nu, wat is Goddelijke genezing? Betekent het nu dat we moeten wachten tot morgenavond om genezen te worden? Nee, zeker niet. Moet ik naar de kerk komen? Welnee. Het moment dat u God gelooft en het aanvaardt als uw persoonlijk eigendom, op dat moment is het geëindigd. Dat is juist. "Wanneer werd ik genezen, broeder Branham? Ik werd verleden week gered; ik werd eergisteravond gered; tien jaar geleden." U werd negentienhonderd jaar geleden gered toen Jezus op Golgotha voor u stierf. En elke verlossende zegening die God voor u heeft... Jezus heeft op het kruis gezegd: "Het is volbracht." Voor alles is reeds betaald.

     Net zoals u in het pandjeshuis zou zitten en God kwam en haalde u eruit. O, wat een prachtige les zit daarin. Misschien komen wij volgende week aan Ruth en Naomi toe en de bloedverwant verlosser. Dat is een prachtige les. Zoveel... De hele Bijbel is wonderbaar, en gewoon alles ervan, want het is het Woord van God.

     Het moment nu dat u uw genezing of uw redding kunt aanvaarden, of u nu op straat loopt of u bent... waar u ook maar bent; het moment dat u het aanvaardt, dat is wanneer u zich hebt omgekeerd.

16 Ongeveer een jaar geleden was ik in mijn tuin het gras aan het maaien, of ik probeerde het. Soms gebeurt het dat ik mijn overall moet aantrekken om een paar rondjes te maaien en dan komt iemand binnen en je moet voor hen gaan bidden. Dan ga ik via de achterdeur naar binnen, kleed mij om en kom terug. En ik had net geen benzine meer en ging naar de veranda en ik zag een oude gedeukte vrachtwagen voor het huis stoppen, en via de straat kwam een heer de kleine oprijlaan op lopen. En hij zei: "Ik ben op zoek naar broeder Branham."

     En ik zei: "Ik ben broeder Branham." Hij keek naar mijn overall en alles en hij zei: "Ja, meneer."

     Ik zei: "Ja zeker."

     En hij zei: "Goed, broeder Branham, ik wilde u even spreken maar ik geloof dat u druk bezig bent."

     Ik zei: "Nooit te druk bezig om over de Here te spreken." En hij zei: "Wel..."

     Ik zei: "Wilt u niet binnenkomen?"

     Hij zei: "Nee, ik zal hier gewoon op de veranda gaan zitten."

17 Hij zei: "Broeder Branham..." Hij vertelde mij waar hij vandaan kwam en zei: "Ik werd geboren en opgedragen of gewijd, hoe ze het ook noemen, als een Lutheraan." En hij zei: "Ik denk dat het, toen ik een kleine jongen was, voor zover ik weet, de laatste keer is geweest dat ik ooit naar de kerk ben geweest, tenzij mijn moeder mij soms meenam waar ik niets over weet." Hij zei: "Ik ben getrouwd", een heel fijne zakenman. Hij zei: "Ik had heel wat zaken, een heel mooi autobedrijf, en ik heb heel veel geld verdiend." Zei: "Op een dag ging mijn vrouw naar de Pinkstermensen." Ik ga het aanhalen zoals hij het zei: "Ging naar de Pinkstermensen en kreeg de geesten op haar." En zei: "Zij had een goed leven." En zei: "Ze kwam bij mij en probeerde mij erheen te laten gaan om de geesten op mij te krijgen. En ik zei: 'Nee, lieverd, als je wilt gaan, ga dan gewoon.' Zei: 'Nu, vergeet niet, als je je leven gaat veranderen...'" Hij zei: "We leefden een gewoon Amerikaans leven: cocktailparty's, dansen, drinken en van alles." En hij zei dat hij blij was om haar fatsoenlijk te zien worden. Zei: "Dat deed ze, en het maakte een ander persoon van haar." En zei: "Ik dacht, wel, als zij dat doet, ben ik heel blij dat zij het doet." En hij zei tegen haar: "Nu, je hebt het chequeboek en als jouw kleine kerk soms geld nodig heeft, is jouw naam op de cheque evengoed als de mijne. Ga je gang en schrijf ze uit. Maar wat mij betreft, ik ben niet religieus." Zei: "Als jij godsdienstig wilt zijn, ga je gang."

18 En hij zei dat zij ongeveer een jaar naar dat kerkje ging. En zei: "Zij hielden daar een conferentie in Tennessee." Ik veronderstel dat het de Kerk van God van Profetie was, want daar houden zij gewoonlijk hun conferenties. En hij zei dat zij daarheen ging. En zei: "Ik was in die buurt bezig een auto te verkopen aan enige dames." En hij zei dat hij, terwijl het zomer was, zijn jas aandeed. Zei: "Liep voor hen uit om de verkoop te doen." En hij zei: "Toen ik terugkeerde, dacht ik opeens, heb ik die vrouw die tweede set sleutels wel gegeven? En ik stak mijn hand in mijn jaszak en ik pakte daarin een vierkant labeltje met een vraagteken erop en aan de achterkant stond: 'Waar wilt u de eeuwigheid doorbrengen?'" Wel, zei hij: "Ik keek en dacht: 'Wel, ik vraag mij af wie dat in mijn zak heeft gestopt?' En ik gooide het gewoon in de prullenbak." En zei: "Iets zei tegen mij: 'Maar dat moet in orde gebracht worden.' Ik bukte en raapte het weer op", en hij zei dat hij begon te beven en dacht: "Dat is waar. Ik ben al over de veertig, ik behoor dus uit te vinden waar ik die zal gaan doorbrengen." En zei: "O, kijk nu hier, je raakt gewoon helemaal in de war. Dus ik gooide het weer weg, probeerde me om te draaien, zette de ventilator aan, enzovoort." En zei... Hij keek er weer naar. Het bleef doorklinken in zijn hart. "Waar wil jij de eeuwigheid doorbrengen?" Hij raapte het voor de derde keer op en hij zei dat het hem zo nerveus maakte dat hij zelfs niet... hij ging naar huis.

19 Hij zei dat hij hoorde dat de welbekende evangelist Billy Graham net een staat van hem vandaan een samenkomst hield. Hij zei dat hij naar die samenkomst was gegaan en dacht om het met meneer Graham te gaan bespreken. En zei: "Meneer Graham sprak die avond een opmerkelijke boodschap en hij zei: 'Allen die willen zien... Jezus Christus willen ontvangen, sta op en steek uw hand omhoog.' Ik stond op en stak mijn hand op." Zei: "Zij namen mij mee in de kamer en vroegen mij of ik geloofde dat Hij de Zoon van God was. En ik zei: 'Ja, dat doe ik.' En zij zeiden mij dat mijn geloof mij een Christen maakte en zeiden dat het nu allemaal voorbij was."

     Hij zei: "Broeder Branham, maar het was niet allemaal voorbij. Ik ging weg en ging toen naar een andere plaats en de mensen werden de Vrije Methodisten genoemd. En zij zeiden dat ik geheiligd moest worden en gelukkig worden en juichen en dan zou het allemaal voorbij zijn." En zei: "Zij bleven bij mij en ik werd blij, geheiligd, en juichte, en het was..." Maar zei: "Zij zeiden mij dat het allemaal voorbij was, maar dat was het niet."

     En hij zei: "Toen ging ik naar een beroemde Pinksterbroeder die de natie heen en weer doorkruist, één van de grootste Pinkstergroepen." En zei: "Hij vroeg of ik ooit in tongen had gesproken? Nee. Hij zei: 'Dan heeft u de Heilige Geest niet ontvangen.' Zei: 'Ga dan naar de andere tent en ontvang de Heilige Geest.'" Zei: "Ze waren heel vriendelijk voor mij, werkten aan mij, en van alles." En zei: "Ik bleef daar binnen en daar waren enkelen die bij mij bleven tot diep in de nacht. Uiteindelijk viel de kracht op mij en ik sprak in tongen." Hij zei: "En ik ging weg, en de evangelist die ik de volgende dag opzocht, zei dat het allemaal voorbij was." En zei: "Broeder Branham, het was niet allemaal voorbij."

20 En hij zei: "Toen ging ik vandaar naar de... vandaar ging ik naar de Voice of Healing." En zei: "Toen ik bij de Voice of Healing kwam, kwam ik bij al die broeders daar en zij vertelden mij dat ik de scheidingslijn in mijn leven was overgestoken en dat er voor mij geen plaats was. Ze zeiden: 'De enige die u kan rechttrekken, is broeder Branham, ga naar hem toe, hij is een profeet.'" Nu, dat is verkeerd, maar hij zei: "Hij is een profeet; hij zal in staat zijn terug te kijken en zien waar u de grens bent overgestoken, en misschien kunt u teruggaan en iets doen. Er is iets wat u niet hebt gedaan of... u kunt hem maar beter gaan bezoeken." Hij zei: "Broeder Branham, hier ben ik."

     En ik zei: "Wel, broeder, ik ben geen profeet, maar de Here laat mij dingen onderscheiden om de mensen eruit te helpen, een kleine, nederige gave." Ik zei: "Maar ik noem mijzelf geen profeet. Maar daarvoor heeft u geen profeet nodig. U heeft alleen nodig om rechtgetrokken te worden; dat is alles. U hoeft niet..."

21 Ik zei: "Ik wil u iets vragen." Ik zei: "Wat Billy Graham u vertelde, was de waarheid." En ik zei: "En wat de Methodisten u vertelden, was de waarheid. En wat de Pinkstermensen u vertelden, was de waarheid. Maar het was niet héél de waarheid." Zie? Ik zei: "Het was de waarheid maar niet alles ervan." Ik zei: "Ik geloof in het ontvangen van Christus als persoonlijke Verlosser; dat geloof ik. Ik geloof in heiligmaking en om een leven te reinigen, en gelukkig te worden en te juichen; ik geloof dat. Ik geloof in spreken in tongen en de doop van de Geest, en ik geloof daar allemaal in." Maar ik zei: "Dat is niet precies waarover wij spreken."

22 Ik zei: "Ik wil u iets vragen." Ik zei: "Nu, herinner u, dat u gezegd hebt dat u in veertig jaar van uw leven niets hebt gedaan."

     Hij zei: "Broeder Branham, ik heb elke wagen verkocht die ik had en gaf het [geld] aan predikers en evangelisten. Ik heb alles gedaan wat ik maar wist te doen om verzoening te doen voor wat ik in mijn leven heb gedaan."

     Ik zei: "Dat was niet noodzakelijk; u hoefde dat niet te doen." Zie? Ik zei: "God vereiste nooit van u om dat te doen." Ik zei: "U kunt uw weg er niet in kopen. Dat is niet de gedachte." Maar ik zei: "Zijn genade neemt u naar binnen."

     Hij vroeg: "Wel, wat moet ik doen?"

     Ik zei: "Helemaal niets, u kunt niets doen. U vertelde mij dat u zich gedurende de eerste veertig jaar van uw leven niet om God bekommerde, maar u raapte een klein stukje papier op waar 'waar wilt u de eeuwigheid doorbrengen?' op stond. En Iets zei: 'Dat moet in orde worden gebracht.' U kon daar niet bij vandaan komen. Nu, u ging langs deze weg en plotseling begon u die kant op te gaan. U bekommerde zich niet om God; toen keerde u zich om en begon naar Hem te zoeken." Ik zei: "Precies daar waar u zich omkeerde, dat is precies waar u veranderd werd, precies daar."

     Hij zei: "Dan heb ik het heel de tijd gehad!"

     Ik zei: "Beslist."

     Hij zei: "Wel, geloofd zij God!" (Zie?)

23 Niet op een of andere sensatie, maar hebt u het geloofd? Zie? Dat is waar u kreeg... u kreeg... Kijk, het doet er niet toe hoeveel sensaties van heiligmaking... Het is een sensatie om geheiligd te zijn. Het is een sensatie om de doop van de Heilige Geest te ontvangen. Maar wanneer u Christus als uw Redder ontvangt, laat dat u omkeren. Geen mens... Jezus zei in het Evangelie van Johannes 5:24 (denk aan een handjevol en twee dozijn eieren. Zie?) [Het betekent zoiets als: "Maak er geen drukte over." – Vert], 5:24: "Wie Mijn Woord hoort, en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft (tegenwoordige tijd) eeuwig leven, en zal niet in het oordeel komen maar is overgegaan uit de dood in het leven." Daar bent u er. Zie? Precies daar keerde u zich om. Dat is één deel van de Heilige Geest. Heiliging is een ander deel van de Heilige Geest. Wanneer u er dan zo vol van wordt dat u niets anders meer kunt doen, zoals broeder Roe zei, dan geeft Hij u een andere taal. En dan proberend... Hij maakt u gewoon vol. Daar is de Heilige Geest voor nodig. "Niemand kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem eerst trekt. Allen die de Vader Mij gegeven heeft, zullen tot Mij komen." Dat is het. Dus wanneer u de geringste aandrang in uw hart voelt om tot Christus te komen, doe het dan direct, want dat is de geweldigste zaak die u ooit te beurt valt, dat God u roept naar het huwelijksmaal van Zijn Zoon. Ik weet niets wat heerlijker is.

24 Welnu, uw geschiedenis over Abraham, wij zijn gisteravond gebleven tot waar hij door een grote beproeving moest gaan. En Sara had besloten dat zij hem Hagar zou geven als vrouw, en zij bracht een baby voort en noemde hem Ismaël; en Abraham wist nog steeds dat dit niet goed was, dus ging hij naar God. Het was Gods plan om dat te doen, maar God had hem de baby bij Sara beloofd. En nu was hij honderd jaar oud en Sara was negentig.

     En hij stelde zich voor Gods aangezicht en God verscheen hem en kwam tot hem in de Naam van de almachtige God, en het Hebreeuwse woord daar is El Shaddai, wat de 'Almachtige' betekent. En we zagen dat dit Hebreeuwse woord Shad in het Hebreeuws 'borst' betekent. Shaddai betekent 'God met borsten', een God met borsten om Zijn eigen kracht in Zijn gelovige kinderen te gieten. Wanneer zij ziek zijn, wanneer zij zwak zijn, wanneer de geest op een dieptepunt is, dan giet Hij Zijn kracht in hen uit als zij een houvast krijgen op Zijn borst van belofte en beginnen te trekken uit de kracht van deze beloften.

25 De Sterke met borsten, o, ik denk dat dit een geweldig mooi beeld is. Kijk, wat een vertroosting voor een oude man van honderd jaar oud die nog steeds op Gods belofte staat. Nu zegt de Bijbel: "Ze waren op zeer hoge leeftijd; ze waren hoogbejaard." Een oude man die zich aan Gods belofte had vastgehouden... En zei: "Ik ben Degene met borsten, en u bent niet meer dan een huilerig klein kind." Sara's baarmoeder was al veertig jaar opgedroogd, zij was haar menopauze al gepasseerd sinds veertig of vijftig jaar, het was misschien in geen tijd gebeurd. Daar was zij, alle aderen in haar waren opgedroogd en zij was onvruchtbaar. En hij... om een man te zijn, hij was zo goed als dood: was zelfs geen man meer op die wijze. En daar was hij als oude man, en zijn vrouw echt oud. En God zei: "Maar Ik ben de Moeder (amen). Ik ben de Moeder, neem gewoon... blijf gewoon vasthouden aan Mijn belofte en blijf trekken. Ik ben in staat om iets voor u te doen." O, daar houd ik van.

26 En om hem te tonen wat Hij zou gaan doen, veranderde Hij zijn naam in het zeventiende hoofdstuk. En Hij veranderde Sara's naam. Dat is juist. Let op die namen, die betekenen iets. Waarom veranderde Hij Jakobs naam in Israël? Waarom veranderde Hij Saulus' naam in Paulus? Waarom heeft Hij al die dingen gedaan? Nadat Hij overwon en binnenging in de heerlijkheid, zei Hij dat Zijn Naam was veranderd. In Openbaring is een belofte gegeven aan degenen die hebben overwonnen dat Hij Zijn nieuwe Naam bekend zou maken. Dat is juist. Telkens als zij overwonnen, werd hun een nieuwe naam gegeven.

     Toen Abraham tenslotte had overwonnen, werd zijn naam Abram veranderd; zei: "U zult niet meer Abram worden genoemd, maar Abraham." Gaf hem een deel van Zijn Naam, hechtte Zijn naam eraan vast: Elo-him. H-i-m en h-a-m: Elohim. Met andere woorden: "Ik ben de Vader van alle dingen. Zie? En Ik zal u een vader van naties maken, daarom heb Ik het veranderd en geef u een deel van Mijn Naam: vader van naties, h-a-m." Zie? Elohim, Abraham... Dat is een goede beoordeling, hebt u daar ooit aan gedacht? Een grote evangelist vandaag, genaamd Graham, G-r-a-h-a-m, Billy Graham, denk eens in hoe God in Zijn genade, hoe Hij van tevoren dingen weet, en de dingen die Hij doet.

     Merk nu op wat Hij daar deed; Hij veranderde Saraï in Sara. Sara ï's naam Sara ï in Sara. Merk op dat Sara 'prinses' betekent. En hij was vader van volkeren. O, is dat niet prachtig? Voor die oude man en oude vrouw, nu honderd jaar oud, staat de belofte op het punt vervuld te worden.

27 Nu ontdekken wij hierna – Abraham had zich reeds afgescheiden – dat hij eropuit trok om zijn broeder Lot te pakken te krijgen en dat hij hem terugbracht. Bracht hem terug uit de handen van de vijand die hem zouden hebben gedood, bracht hem terug, dacht dat deze er nu misschien uit zou komen om zich af te scheiden van al de dingen van de wereld. In plaats daarvan keerde hij regelrecht terug naar Sodom, als een varken naar zijn modderpoel en een hond naar zijn uitbraaksel. Zij keren er weer regelrecht naar terug.

     Daarom heb ik dit altijd zo benadrukt. Het geeft niet hoeveel ik er tegenin ben gegaan, het zal toch hoe dan ook worden gedaan. Maar op de oordeelsdag, wanneer deze bandopname erbij wordt gehaald in de hemel, onthoud dat het dan tegen u gehouden zal worden. Zo is het. De Pinksterkerk die koud en formeel wordt, keert rechtstreeks terug in haar enorme diepten van organisatie. "En zolang wij bij de kerk behoren, is dat alles wat noodzakelijk is." U moet wederom geboren worden. U moet de Geest hebben. U moet de werken, tekenen en wonderen, enzovoort, hebben, zoals God beloofd heeft. En daaraan zie ik dat de kerk aan het afkoelen is. Het maakt niet uit hoeveel ik ertegen predik. Ik zou daar kunnen staan en zeggen dat vrouwen geen korte broeken moeten dragen, vrouwen hun haar niet moeten knippen; zij doen het hoe dan ook. Ik kan zeggen dat de Pinksterkerken geld in geweldige grote dingen steken, en modieus worden, en zich organiseren, en al de anderen uitsluiten evenals de andere kerken deden die voordien zijn gevallen. Zij zullen het hoe dan ook gaan doen. God zei dat ze het zouden doen.

28 Maar wat ik probeer te doen, is, om te rukken en te grijpen en ze daaruit vandaan te trekken. Toen ik vandaag in de samenkomst predikte, viel de Heilige Geest op een jonge knaap die daar was gekomen, en sprak in een Franse taal terwijl hij geen woord Frans kent. En een man die daar stond en die niets over vertolking wist – twee van hen, één was een tolk voor de Verenigde Naties – sprak, en de Heilige Geest sprak en getuigde dat de Heilige Geest mij gezonden had om dit werk te doen en om daar trouw aan te blijven, en ongeacht wat de zaak ook is er trouw aan te blijven. Ze zullen het gaan lezen op een... Zie, toonde het precies onder de Pinkstermensen. Ja zeker. Broeder, sla er acht op. Vlucht naar de Rots. Ga naar de vrijstad. "De Naam des H EEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een Hoog Vertrek gesteld worden." De grote muren van Babylon zijn aan het instorten.

29 Zoals ginds in India toen men daar die aardbeving had, ik geloof net in het jaar dat ik daar binnenkwam; het moet ongeveer zes jaar geleden zijn. Ik pakte de krant op, de Engelse krant, en daarin stond: "Ik vermoed dat de aardbeving voorbij is." In India hebben ze geen mooie omheiningen en dergelijke zoals u die hier hebt. Ze rapen rotsblokken op en maken hun omheiningen. In de avondschemering staan de dieren daar bij elkaar. De kleine vogels gaan daarin en bouwen er hun nesten. Op een dag zagen zij alle vogeltjes wegvliegen, ze gingen weg. En al het vee kwam niet rondom de muren enzovoort staan. Ze liepen weg naar het midden van het veld en stonden tegen elkaar aangeleund in de zon. Zij vroegen zich af wat er aan de hand was. Toen schudde een grote aardbeving de plaats, schudde de muren neer. Wat was er gebeurd? Als alle vogeltjes in hun kleine rotsspleten waren gebleven, zouden ze gedood zijn. Als de dieren onder die omheiningen en muren van grote rotsblokken gestaan zouden hebben, zouden die op ze zijn gevallen en gedood hebben. Wat was het? God liet ze door instinct weten dat de aardbeving ging komen en ze vluchtten weg voor hun veiligheid. Als God... Dezelfde God Die hen de ark in riep, had hen van de muur weggeroepen. Hij is dezelfde God.

30 Welnu, als God een koe en een paard en een schaap en een vogel kan gebruiken om door instinct de komende wraak te ontvlieden, kunt u maar liever maken dat u wegkomt van deze grote oude muren van Babylon en naar Jezus Christus vluchten, want zij zal afbrokkelen en één dezer dagen vallen. Herinner u dat er een Steen uit de berg werd afgehouwen zonder handen die Babylon kwam binnenrollen, en waar hij ook heenging, brak hij haar af. En het koninkrijk van deze wereld zal net zo zeker vallen. Elk door mensen gebouwd koninkrijk zal moeten vallen zodat het Koninkrijk van God de voorrang kan krijgen. Elke door mensen opgebouwde organisatie zal vallen en verkruimelen tot stof, opdat de kracht van de Heilige Geest de gemeente zou mogen nemen en haar opnemen in die plaats omhoog. Dat is juist. Ja zeker. Zij... Alles heeft zijn doel gediend, maar wij zijn bij de tijd aangekomen, broeder, dat God Zijn volk eruit roept. De Steen die uit de berg werd uitgehouwen zonder handen komt binnenrollen en verplettert Babylon, beweegt rechtstreeks verder. Ga weg van de dikke muren, vriend! Kom in Jezus Christus! Dat is de enige Plaats van veiligheid of toevlucht die ik ken.

31 Wij zien daar dat, toen Abraham uitvond wat God hem wilde laten doen, dat Hij hem zegende en zijn naam veranderde, en Sara's naam veranderde, en hun een stellige belofte gaf dat dit zou gaan gebeuren. Dan vinden wij hem, ik geloof in het achttiende hoofdstuk. We ontdekken dat hij buiten op het veld is, ergens in de woestijn, een moeizaam leven.

     My. O, ik weet niet waarom dat in mij blijft opborrelen. Ik... Vergeef me. Nee, vergeef mij niet. Nu, dat zou verkeerd zijn. Wat is er aan de hand, broeders? Ik was hier niet lang geleden en ging naar een grote groep fijne Pinkstermannen toe, en ik zei: "U geeft de verkeerde getuigenissen. U spreekt er altijd over hoe God u zegent, hoeveel grote dingen u hebt gekregen, hoeveel Cadillacs u kunt bezitten en al dergelijke dingen. Dat is een heel groot verschil met hoe het eerste Pinksteren was. Zij verkochten alles wat zij hadden en gaven het aan de armen en gingen uit om het Evangelie te prediken. Ergens is er iets fout." Dat is precies juist.

     Er was een man die opstond, hij zei: "En broeder Branham, dat was de grootste fout die de mensen ooit maakten." Wij waren in Jamaica. Als er hier iemand is, broeder Bonamore herinnert het zich, denk ik. Ik weet niet of broeder... Ja, zat daar bij mij die avond.

     Ik zei: "Meent u mij te vertellen dat u denkt dat God een fout maakt? God maakt geen fouten. Een man die door God geleid wordt; zij werden door God geleid om dat te doen."

32 Hij zei: "Toen de vervolging kwam, hadden zij geen enkel huis om naartoe te gaan. Ik veronderstel dat u denkt dat dit een fout was."

     Ik zei: "Schaamt u zich. Weet u niet beter, bent u zolang in Pinksteren geweest en weet u niet meer over God dan dat? Dat is precies wat God moest doen. Zij hadden niets om naar terug te keren; zij gingen overal heen om de boodschap door het gehele land te verspreiden. God weet wat Hij doet." Laat hen geleid worden, zeker. God maakt geen fouten. Het zijn u en ik die de fouten maken. God maakt ze niet. Wanneer u zich door de Geest geleid voelt, ga door, ga door, blijf gewoon verdergaan.

33 Abraham hier was niet ginds in Sodom om te zien hoeveel hij kon krijgen. Hij was daarbuiten in de velden in gehoorzaamheid aan God. Mogelijk had Sara niet de nieuwe jurken die mevrouw Lot had, en hield zij zich niet op met alle modes. Toch werd er gezegd dat er in het hele land geen vrouw was die zo schoon was als zij. Zij was een moeder, en ook hield zij zoveel van haar man dat zij geen nauwsluitende jurken droeg, en de straat opging en zich gedroeg zoals de moderne mevrouw Lot deed, en dergelijke dingen. Zij noemde haar eigen echtgenoot "heer". En de Bijbel zegt: "Wier dochters gij zijt, zolang u het Woord gehoorzaamt." Dat is waar.

     Daar was zij dan. En we zien hen daarginds. Het was een schrale tijd; de kudden werden kleiner. Alles scheen te zijn... Maar Abraham hield zich aan de belofte. Amen. Daar maken wij onze fout, broeder. Het zijn niet onze organisaties die de fout maken; wij in de organisaties maken de fout. Zie? Het is in orde zolang u... indien u in de belofte zult blijven. Maar wanneer u toch in deze dingen geraakt, wordt u stijfjes en wilt u handelen zoals de rest van de wereld. En daarom gaat God er rechtstreeks bij vandaan.

     Ik kijk in het gelaat van een van de grootste historici die er in de Verenigde Staten is. En ik wil u zeggen... broeder Paul Boyd, die daar zit. En ik ga u één ding zeggen: toont u mij één stukje uit de geschiedenis waar ooit een gemeente die tot een organisatie is geworden, als die niet afvallig werd en nooit meer opstond. Vind het: nooit deed ze dat, nooit zal ze dat. Het is niet de wil van God. We zullen er de volgende week op doorgaan.

34 Merk nu op, terwijl wij verdergaan met Abraham. Abrahams verblijf in het land; hij verbleef daar waar God het hem had verteld. En zolang hij daar bleef, was God met hem. Toen hij uit het land vertrok, kwam er een vloek op hem. Zodra u weggaat van Gods belofte, maak u dan maar klaar voor moeite. Zo is het precies.

     Wij zien nu dat hij op een dag daarbuiten zat. Laten wij er een toneelstukje van maken zodat deze kleine makkers het hier kunnen begrijpen. Op een morgen zie ik nu Abraham in de tentopening zitten. Er stond daar voor zijn plaats een grote eikenboom. Men beweert dat de eik er nog steeds staat. Ze zeggen dat men hem heeft geprepareerd. Wel, daar waar hij zijn tent had opgeslagen, daarbuiten in de wildernis... Lot was daarginds, my, ik veronderstel dat, als zij zoiets gehad zouden hebben, hij een grote sigaar gehad zou hebben en burgemeester van de stad zou zijn. En mevrouw Lot en haar dochters en zij allen zouden naar de modeshows gaan, televisie kijken en de levensstijl van die dagen volgen. Maar Sara bleef getrouw; Abraham bleef getrouw; zij stonden met God, verbleven daarbuiten.

35 Welnu, wat gebeurde er? Op een dag toen Abraham daar zat, ik veronderstel ongeveer om elf uur die ochtend, keek hij en zag hij daar wat aankomen. En hier kwamen drie mannen aanwandelen, hun kleding helemaal onder het stof.

     U weet dat daar iets mee is; u kunt Gods zegen rechtstreeks voorbij laten gaan en het niet weten als u niet hebt doorgebeden. Daar denk ik aan, om opgebeden te zijn.

     Niet lang geleden was er een kleine Ierse vrouw die uit Ierland was overgekomen en ze vertelde dat zij op een schip was en ze was... Ongeveer, o, ongeveer de tijd dat ze dichtbij New York genaderd waren, zwiepte een geweldige orkaan over de oceaan en het schip zond gelijk SOS-berichten uit, dook gewoon alle kanten op. De muziekkorpsen hadden gespeeld en ze hadden al hun rock-'n-roll en wat zij maar konden, uitgevoerd. En zij begonnen... het orkest begon te spelen... De kapitein zei: "Laat iedereen bidden; laat iedereen bidden op de manier zoals u het in uw kerk doet." En het orkest begon te spelen: "Nader mijn God tot u." En dat begonnen ze allemaal te doen.

36 Een kleine Ierse vrouw begon heen en weer te lopen. En de kapitein zei: "Als wij het in deze storm slechts gedurende dertig minuten kunnen uithouden, komen wij in de haven en gooien het anker uit." Zei: "Maar kunnen wij het niet binnen dertig minuten, dan zullen wij op de bodem van de zee zijn."

     Die kleine Ierse vrouw zei: "Glorie voor God. Halleluja."

     De kapitein liep dus naar haar toe en zei: "Dame, begreep u wat ik zei?"

     Ze zei: "Ik heb u duidelijk verstaan, meneer."

     Hij zei: "Ik zei dat wij binnen dertig minuten vanaf nu misschien wel op de bodem van de zee zullen zijn als we het niet dertig minuten langer in deze storm kunnen uithouden."

     Ze zei: "Ik begreep wat u bedoelde." Zei: "Halleluja. Prijs God."

     Zei: "Waarom bidt u niet?"

     Ze zei: "Ik ben opgebeden. Ik hoef geen enkel gebed meer te doen. Ik was om te beginnen al opgebeden."

     Wel, zei hij: "Waarom kon u halleluja zeggen, wetend dat u op de zeebodem zou kunnen zijn?"

     Ze zei: "Meneer, ik ben onderweg uit Ierland om een dochter van mij in New York te bezoeken." Ze zei: "Ik heb een dochter in glorie en een in New York. Als wij zinken, zal ik diegene daarboven zien, en als wij zullen landen, zal ik hier die andere gaan zien. Binnen dertig minuten zal ik één van hen gaan zien." Dat is juist. Opgebeden... Amen. Dat is de manier om te zijn, opgebeden. Wees er gereed voor. Zij zou één van hen binnen dertig minuten ontmoeten. [De samenkomst lacht en applaudisseert – Vert] Zij wist dat het óf... Het maakte geen enkel verschil voor haar, daarboven of hier beneden; zij zou één van hen binnen dertig minuten gaan zien. Nu, dat is goed, dat is fijn. Zo behoort de gemeente altijd te zijn, opgebeden.

37 Abraham was opgebeden en zat daarbuiten. Waarschijnlijk wist Lot daarginds niet wat er buiten in de woestijn gaande was. Maar toen Abraham keek, was er iets omtrent die Man Die daar vooraan kwam aanwandelen, waarvan hij bemerkte dat Hij er wat ongewoon uitzag. O my. Een ongewoon uitziende Man... Hij liep op hem af en als u opmerkt, was het eerste wat hij zei: "Mijn..." Niet "mijne heren". Ik verschil stellig met die Joodse broeder, die onlangs 's avonds in Shreveport die opmerking maakte. Niet "mijne heren", maar "Mijn Heer", één. "Mijn H-E-E-R, wilt U niet binnenkomen?" Nu, laat ieder van u op de vertaler daar letten, dat was Elohim, zo noemde Abraham Hem. Bracht Hem binnen en zei: "Wilt U niet binnenkomen en gaan zitten? Ik zal wat water voor U gaan halen en Uw voeten wassen. Neem wat brood." En zei: "Dan, U... Voldoe aan Uw verlangen, dan kunt U verdergaan, waar u ook heengaat." Ik kan hem in mijn verbeelding naar binnen zien glippen en zeggen: "Sara, Sara, ssst. Er is daar Iemand buiten; vlug, maak wat van meel of maismeel klaar."

38 En hoe velen hebben wel eens een zifter gezien? Is er enige vrouw... Wel, van welk deel van Kentucky komt u? Vroeger zag ik mam met die oude zeef naar de meelton gaan en ze had een klein rond ding zoals een kaasvorm met een ijzeren zeef op de bodem en ze schepte het zo op, op die manier, en zij had een oude wig waarmee ze de klonten erdoorheen wreef wanneer het oude meel vochtig was geworden. Hebt u dat weleens zien gebeuren?

     Pas geleden kocht ik hier voor mijn vrouw een koffiemolen, weet u, een van die dingen waarmee je het zelf kunt fijnmalen. Wel, vanaf dat ik een kleine jongen was, heb ik geen koffieboon meer gemalen. Ik... mijn job was om het lampenglas schoon te maken, weet u, met een pijpenrager [van vodden of krantenpapier – Vert] in het lampenglas gaan, herinnert u zich dat? Ik moest daar met mijn handen langs schuren om ze schoon te krijgen...

39 En ik zie Abraham daarheen lopen en zeggen: "Zeg, kneed wat van het meel heel goed en maak het klaar; bak wat broodjes op de haard." Ging naar buiten en liet een dienstknecht het kalf halen om te bereiden. Toen kwam hij terug om deze mannen het eten te brengen. Welnu, zij gedroegen zich alsof ze vreemdelingen waren, als het ware uit een ander land. En zij kwamen gewoon langs. En zo kan ik me voorstellen dat Abraham misschien die oude vliegenmepper ging halen en naar buiten kwam, weet u, toen het donker werd en de... Hoe velen weten wat een "fly bush" is? Nu, ik weet dat deze mensen hier Kentuckiërs zijn. Ja. Ik herinner mij dat wanneer er visite zou komen, dat wij ze buiten lieten zitten en die oude vliegenmepper namen, en ik moest daar staan om de vliegen weg te jagen; mijn arme kleine arm zou bijna breken van het wegjagen van de vliegen. En terwijl mama aan het koken was, moest ik bij het fornuis staan en het zweet weg waaieren met de vliegenmepper, weet u, zo rondzwaaiend om de vliegen weg te houden van de plaats waar wij aten. Wij zijn armelijk opgegroeid. En zo namen wij de boter en de room en plaatsten het in het melkhuis, of niet het melkhuis, maar bij een kleine plek daar bij de bron, en de pot van aardewerk werd overdekt, weet u, en de room van de melk werd wel zo'n dikke laag. Menigmaal glipte ik naar binnen en nam er een kopje van, terwijl zij het probeerde te bewaren. O, wat was dat goed!

40 Nu zien wij dat Abraham dit voedsel naar buiten bracht en het voor deze mannen neerzette, en zij aten. Nu was Abraham nieuwsgierig om uit te vinden waarvoor hun reis moest wezen, omdat hij wist dat daar Eén van hen, die Voornaamste, God was. Hij wist dat dat God was; hij noemde Hem Elohim. Dus nu, wat vertegenwoordigde dat?

     We zien dat twee van hen opstonden en doorgingen naar Sodom. Zij gingen daarheen om te prediken, om diegenen eruit te roepen die uitgeroepen zouden worden. En wij zien dat toen hij daar kwam en begon te prediken, dat zij niet veel wonderen deden, hen alleen met blindheid sloegen. Dat was... Het prediken van het Evangelie slaat hen blind. Maar er was...

41 Bedenk nu dat bij het oordeel altijd drie klassen mensen zijn. In Daniël ontdekken we dat de bruid met Christus terugkomt. Tienduizend maal tienduizenden kwamen met de Oude van dagen mee. Het oordeel begon en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend dat het boek des levens was. Kijk, de slapende maagd staat op voor het oordeel. En een boek van de goddelozen werd geopend, en Hij scheidde de schapen van de bokken, maar de opgenomen gemeente komt met Hem terug.

     Jezus komt drie keer. Hij kwam eerst om Zijn bruid te redden. Hij komt de tweede keer om haar weg te nemen, Hij komt de derde keer met haar: om Zijn bruid te redden, om Zijn bruid te ontvangen, en om Hem met Zijn bruid terug te brengen als Koning en Koningin over de aarde, gezeten op Zijn vader Davids troon.

42 En nu weten wij dat er steeds drie klassen mensen zijn. Wij merken het vandaag op. Er zijn Lutheranen, Methodisten, Pinkstermensen geweest. Daar is de zondaar – de goddeloze – de slapende maagd, en de echte maagd. Altijd. Wij ontdekken nu dat daar de Sodomieten waren, daar was Lot, de lauwe kerk, en hier was Abraham die zich van hen had afgescheiden en apart leefde. Nu, het woord gemeente zelf betekent 'afscheiding'.

     Israël was het volk van God totdat zij in de woestijn kwamen en eruit geroepen werden, toen werd het de gemeente van God. Gemeente betekent 'uitgeroepen, opzij gezet'. En Abraham was de uitverkoren gemeente. Lot was de slapende maagd of de formele kerk. En dan was daar de zondaar, de Sodomiet.

43 Let nu op. De Sodomiet en de formele mensen daarginds, Lot in zijn formele toestand... Welnu, hij was ongetwijfeld een goede man. Er staat: "De zonden van de stad kwelden zijn rechtvaardige ziel." Maar er was een uitverkoren gemeente, geroepen, voorbestemd door God, Abraham, geroepen toen hij vijfenzeventig jaar oud was, hem werd een belofte gegeven om de beproeving te laten bewijzen dat het zeker zou zijn. Wacht tot wij hier een beetje verder zijn gekomen waar Hij het positief zeker maakte. In orde. Vertelde hem over het kind dat hij zou gaan krijgen. En Abraham twijfelde niet aan de belofte van God. Ongeacht hoeveel extra dollars hier lagen, en hoe rijk hij in Sodom kon zijn, en wat hij kon doen, hij bleef bij God staan, hield vast aan de belofte. Dat is de uitverkoren gemeente. Sommigen van hen zitten bij de Methodisten, sommigen bij de Baptisten, sommigen bij de Pinkstergroepen. De uitverkoren gemeente zal worden geroepen uit alle groepen. Dat is juist. Dat is degene die de stem hoort.

44 Waarom hebben zij, toen Jezus, de Here Jezus Christus kwam, waarom hebben zij Hem niet herkend? Zij hebben het nooit herkend totdat het te laat was. Zij wisten helemaal niet dat Elia de profeet van God was. Wel, zij stuurden hun kinderen erheen om hem te plagen, noemden hem kaalkop omdat hij kaalhoofdig was geworden vanaf dat hij een jonge knaap was. Zij wisten helemaal niets. Zij geloofden helemaal niet dat hij een profeet was. Natuurlijk niet. Zij geloven het nooit. Zei Jezus niet: "U bent witgepleisterde graven, u verfraait de graven van de profeten en u bent degenen die ze erin hebben gebracht."

     Kijk naar Jeremia, Jesaja, elk van de profeten. Zij herkenden het niet totdat het allemaal voorbij was. En toen Johannes kwam, wisten zij niet wat... Jezus Zelf zei: "Dat was de Elia waarvan gesproken was. En zij hebben met hem gedaan wat ze maar wilden." En zelfs de discipelen wisten niet dat Johannes die Elia was. En toen Jezus kwam, wisten zij niet dat Hij Jezus was; zij herkenden niet dat Hij de Christus was. Maar voor degenen die verordineerd waren tot eeuwig leven: "Mijn schapen horen Mijn stem." Zij herkenden het.

45 Laten we teruggaan naar Patricius. U, Katholieke mensen die hem een Katholiek noemen, ik wens dat u de geschiedenis daarvan zou willen ophalen. Hij was geen Katholiek; hij protesteerde tegen de bisschop in Rome. Zo is het precies. Zijn school bevindt zich in Noord Ierland. Hij geloofde niet in dat eenmansbestuur. Hij geloofde in de besturing van de Heilige Geest. Ja zeker. Ook geloofde hij in de doop van de Heilige Geest en spreken in tongen en de kracht van de Heilige Geest. De heilige... Wat probeerde ik te zeggen? Columba deed hetzelfde. Martinus deed hetzelfde, Irenaeüs hetzelfde. Zij allen geloofden in de kracht van God, in Goddelijke genezing en de kracht van de Heilige Geest. Al deze heiligen van oudsher.

     Dan hadden zij een groep bisschoppen die vormelijk waren en een organisatie wilden maken, en zij organiseerden de kerk en mengden zonde met enige kerkelijke bijgelovigheden en vormden hun organisatie. Daar komt de moederorganisatie vandaan. Daar komt regelrecht elk van de overige kerken uit vandaan. Lees Openbaring 17 en kijk of het niet zo is: de moederhoer en haar dochters waren hoeren. Wat is een hoer anders dan een prostituee, hetzelfde. Wat veroorzaakt dat? Geestelijk overspel bedrijven tegen de ware Vader, de ware Echtgenoot, doordat men door mensen gemaakte dogma's en belijdenissen aanneemt. Het veroorzaakt dat de mensen formeel worden; het brengt hen in een oude formele aanbidding. Wij aanbidden God in Geest en in Waarheid, God zoekt dezulken die dat doen. Ja. Absoluut.

46 Wij zien nu dat Abraham, Abraham daarbuiten bleef; hij was uitverkoren, een uitgeroepen gemeente. En bedenk, de Man die in menselijk vlees was, deze Man at het vlees van een kalf. Hij dronk de melk van de koe. Hij dronk... at zijn brood en had er boter op, dronk de melk van de koe. En Abraham noemde Hem God. Kijk, neem... Kijk naar de vertalers, doorzoek het, vind uit of dat juist is: Elohim, God. Nu wil ik dat u opmerkt dat het iets vertegenwoordigt, iets wat wij u nadrukkelijk willen laten zien.

     Nu, bemerk dat wij dan ontdekken dat toen de twee mannen weggingen, de predikers heengingen om te prediken, twee engelen heengingen om in Sodom te prediken... Zij hebben dit nooit gedaan, deze zaak, dit teken dat zij erheen gingen om hun teken te tonen dat ze kwamen om hen eruit te halen. Maar het was niet hetzelfde teken als het teken dat de uitverkoren gemeente kreeg. De uitverkoren gemeente kreeg een ander teken. En merk nu op wat de gemeente daarbuiten kreeg: Degene Die achterbleef bij de uitverkoren gemeente. Herinnert u het zich toen Hij sprak? Hij zei: "Abraham..." Noemde hem bij zijn nieuwe naam die God hem zojuist gegeven had. "Abraham, waar is Sara (S-a-r-a, haar nieuwe naam)?" Wel, Hij was Degene Die hun die had gegeven. Ja.

47 Iemand zei, en ik heb deze bewering menigmaal gedaan: "Broeder Branham, u gelooft toch niet dat die man God was?"

     Ik zei: "De Bijbel zei dat het God was." Zie? Hij was het. Hij is de Schepper. Alles wat Hij wenst, zou Hij kunnen doen. Hij pakte gewoon wat petroleum en kosmisch licht en calcium en kalium en [Broeder Branham blaast – Vert] blies erin en stapte in het lichaam en ging erheen. Dat is precies de wijze waarop Hij het deed. Hij had daar engelen op dezelfde manier. Hij kan hetzelfde doen. Waar kwamen wij vandaan? Wie maakte de aarde? Waar kreeg Hij het materiaal vandaan om de aarde te maken? Vertel mij waar Hij heenging om het te krijgen. Deze aarde waarop wij wonen is het gemanifesteerde Woord van God. Deze preekstoel is het Woord van God. [Broeder Branham klopt op de preekstoel] Dit is het Woord van God gemanifesteerd. God sprak het, en Hij is een Schepper, en Hij schiep het uit dingen die hier niet waren om het van te maken. Hij schiep het. Had een doel; Hij kan scheppen. Hij kan doen wat Hij maar wil; Hij is God.

48 Abraham noemde Hem God. Dat is Wie Hij was. Abraham behoorde het te weten omdat hij met Hem sprak, had zijn hele leven al met Hem gesproken. Ik denk dat hij behoorde te weten Wie Hij was. Zeker. Vertelde hem: "Ik, Ik ben gekomen om deze belofte die Ik u heb gedaan, te vervullen." Wie was Degene Die daar tot hem sprak? "Ik, Ik ben Diegene", zei Hij. En merk dan op toen Hij zei: "Abraham, waar is uw vrouw Sara?" Abraham, niet Abram, Abraham... En God had hem net in het vorige hoofdstuk die naam van Abraham gegeven. Zij hadden in die dagen geen nieuwsbladen en televisies en dergelijke. Abraham woonde daar op zichzelf, daarbuiten, hij en zijn vrouw en zijn mensen, zijn dienstknechten. Dus God was aan hem verschenen en had zijn naam veranderd, en de Engel noemde hem Abraham. God veranderde Saraï's naam in Sara en noemde haar Sara. "Waar is uw vrouw Sara?" Hoe wist Hij dat hij zelfs getrouwd was? Hoe wist Hij, een Vreemdeling, dat zijn naam Abraham was? Hoe wist Hij dat Hij zijn naam van Abram in Abraham had veranderd? Hoe wist Hij dat Hij Sara in Sara had veranderd? En hoe... of Sara ï in Sara. Hoe wist Hij deze dingen?

49 En Abraham zei: "Zij is in de tent achter U, daar achterin."

     Hij zei: "Ik ga u bezoeken, Abraham." Met andere woorden: "Ik heb u beloofd dat Ik u dit kind zou geven en u hebt Mijn Woord geloofd, nu ga Ik u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens en u zult deze baby gaan krijgen."

     En Sara, die achterin zat af te luisteren, zei in zichzelf... welnu, ze zei het in zichzelf. Bedenk nu, diep in haar hart: "Zou ik ooit plezier hebben, ik, een oude vrouw, negentig jaar oud, grootmoeder, bet- over-, overgrootmoeder met mijn man, oud, mijn heer daarbuiten, hij is oud, honderd jaar oud, en hier ben ik negentig jaar oud, en zou ik ooit weer als een jonge vrouw zijn?" Zij dacht: "Dat is raar", en ze lachte.

     En de Engel zei: "Waarom lachte Sara?" En dat niet alleen, maar Hij herhaalde de woorden aan Abraham wat Sara dacht in haar hart. Hij zei: "Hoe zou dat kunnen?" Amen. Zo is het. Zittend met zijn rug naar de tent gekeerd... Toen werd Sara echt bevreesd. Zij zag wat zij had gedaan. "Waarom lachte Sara met in haar hart te zeggen: 'Hoe kan ik ooit weer wellust met mijn echtgenoot hebben?'" Maar Zijn woorden werden bevestigd; Hij was God.

50 Nu, wat was het? Nu, Jezus verwees naar diezelfde zaak. En Hij zei: "Zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen." Nu, let op. "Waarom gaat u er niet op uit om die geweldige zenuwcentra te treffen?" Ik werd niet gezonden naar die zenuwcentra, maar naar de uitverkoren gemeente, daarheen. Zij zullen het nooit geloven. Ik weet dat hier vanavond – en toen ik gisteravond die onderscheiding had – en ik voel het op dit moment: er zijn hier velen aanwezig die dat niet geloven. Vertel me niets anders; ik kan uw naam noemen. Dat is waar. Vertel me niet iets anders. Dat is juist, ik weet wat uw ziekte is. God kan mij hier direct uw ziekte noemen, zeker. En ik voel het. Waarom probeert u hierover de huichelaar te spelen? Wilt u niet zijn wat u werkelijk bent? Eén ding is dat u bevreesd bent. Ik verwijt het u niet. E én woord ertegen zal nooit vergeven worden. Maar ik wil u laten weten dat de Schrift niet iets mystieks is zoals sommigen van u predikers denken dat het is. Het is geen telepathie. Mag God genade hebben voor uw zondige ziel. U hebt geen preekstoel nodig; u hebt een altaar nodig. Zo is het. Kom in orde met God. Onthoud, dat één woord ertegen nooit zal worden vergeven in deze wereld of in de toekomende wereld. U zegt nu: "Ik ben het niet." Vertel mij niet wie u bent; ik weet het. Zie? Ja zeker. Dus luister nu, ik waarschuw u alleen. Onthoud, God heeft beloofd dat dit zou gebeuren. Amen.

51 Merk op, Hij zei... Let op, wat was het? God in menselijk vlees. En God zou Zichzelf opnieuw in menselijk vlees vertegenwoordigen vlak voor de komst van de Zoon des mensen. Welk vlees? Uw vlees, mijn vlees. God, Die neerkomt van de hemel, God verlangend naar gemeenschap... Hoe mensen... Het schijnt dat er zoveel verstandelijke theologie over lijkt te zijn dat u mist om de onderscheiding van de Geest te begrijpen.

     Zoals een knaap mij onlangs probeerde te vertellen dat er drie Goden waren: Vader, Zoon, en Heilige Geest. Vader is een bedeling van de Vader; het waren geen drie Goden, maar drie bedieningen van dezelfde God: het Vaderschap, het Zoonschap en de Heilige Geest, dezelfde God in Elk ervan. U hoeft daarvoor geen Nicea Concilie te hebben. Het is God, altijd dezelfde God, één God. Hij was in het Vaderschap; dat is de reden dat Matthe üs [28:19 – Vert] zei: "Doopt hen in de Naam van de Vader, Zoon, en Heilige Geest." Niet drie Goden, één God in drie bedieningen: Vader, Zoon, en Heilige Geest, drie eigenschappen. Beslist.

52 Hij was in de Vuurkolom als God, Jehova. Hij... Niemand kon Hem aanraken. Zonde stond zó ver bij Hem vandaan; Hij kon niet dichtbij hen komen. Toen kwam Hij en overschaduwde een maagd, schiep een bloedcel in haar schoot. Het kind kwam voort, Jezus, een heilig lichaam, noch heiden noch Jood, Gods eigen bloed. En toen kwam de grote Heilige Geest uit de hemel neer, de Geest van God als een duif afdalend en kwam op Hem: "Deze is Mijn geliefde Zoon (correct in de juiste vertaling) in Wie Ik behagen heb om in te wonen. Mijn Vader woont in Mij." Vraag aan elke goede vertaler van de Schrift en vind uit of dat in het Hebreeuws niet zo is. Ja zeker. "In Wie het Mij behaagt te wonen." Jezus zei: "De Zoon kan niets doen uit Zichzelf. Ik ben het niet die de werken doet, maar Mijn Vader. Hij woont in Mij, Immanuel." Geen andere God daarboven en een andere hier, en nog een daar, dat is heidens. E én God in drie bedieningen: God, de almachtige Vader kwam neer en woonde in Zijn Zoon Christus Jezus. Hij gaf Zijn leven, trachtend om terug te keren tot gemeenschap met Zijn volk, proberend terug te komen. Niemand kon de prijs betalen, allen waren zondaren. En Zijn eigen Zoon werd voor ons tot zonde gemaakt om onze zonden weg te nemen. En dat maakte dat dezelfde Vader neerkwam in de vorm van de Heilige Geest om in ons te wonen, en door ons heen zou werken zoals Hij in Zijn Zoon werkte Die geschapen was. Amen. Daar is uw waarheid.

53 Je hebt hier één kant van de weg waar wordt gezegd: "God is één zoals je vinger één is. Hij kan niet Zijn eigen Vader zijn." Aan de andere kant wordt gezegd: "Hij is drie verschillende Goden." Welnu, als Hij drie verschillende Goden is, dan zijn God de Heilige Geest en God de Vader twee verschillende personen, want de maagd was zwanger geworden door de Heilige Geest. Welke was Zijn Vader? Had één Vader; de Heilige Geest en God is dezelfde Geest. Dat is correct. Dan in dat geval... O, het is niet mysterieus. Als Hij had... Indien een man was... als er twee Zijn Vader waren, dan is Hij geestelijk beslist een onwettig kind. Kijk, het is helemaal door de war, het slaat nergens op. Het enige is dat de mens het wil uitvinden met zijn hoofd in plaats van hun hart naar God te laten uitgaan, dan zou God hun deze dingen openbaren indien zij het Hem lieten doen. [Broeder Branham klopt op de preekstoel – Vert] Ja zeker.

     Hij kan Zijn eigen Vader niet zijn; Jezus kon niet de enige Jezus, één God, en dergelijke zijn. Hij werd door God de Vader geschapen. Ja. En God de Vader woonde in Hem zodat Hij Zijn bloed mocht gebruiken voor heiliging, en om Zijn gemeente te reinigen met diezelfde Geest om in Zijn gemeente te leven, om de werken en de tekenen te verrichten en de Schrift te vervullen hetwelk Hij beloofd heeft: "In de laatste dagen zal het zijn zoals in de dagen van Sodom, zo zal het bij de komst van de Zoon des mensen zijn."

54 [Leeg gedeelte op de band – Vert] ...?... Dat is het, leren wat iemand anders... Wat zei Jezus tegen Petrus? "Gezegend zijt gij, Simon, zoon van Jonas. U hebt dit nooit in het seminarie geleerd. Vlees en bloed hebben dit nooit aan u geopenbaard, maar Mijn Vader Die in de hemel is heeft dit aan u geopenbaard, en op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen; en de poorten der hel kunnen dat niet overweldigen." Daarom gaf Hij de sleutels aan hem. Hij had de openbaring. Het is geopenbaarde waarheid.

     O, die kleine dingen waarover zij strijden en zich afscheiden, tonen aan dat het niet van God is anders zouden zij zich niet op die manier afscheiden. Waarom komt u niet bijeen en bent broeders, zusters; laat de kracht van God onder u werken. Die zal het allemaal uitwerken. God is de Leermeester van de gemeente, de Heilige Geest. Correct. U hoeft niet heel uw leven te gebruiken alleen om te proberen zoiets te leren. Het beste is dat u weet dat u gered bent en begint te wandelen met God. Wat Hij u wil laten weten, zal Hij u openbaren.

55 Daar was God Almachtig vleesgemaakt in een herdenking dat... Jezus zei: "Nog een kleine tijd en de wereld ziet Mij niet meer; maar gij zult Mij zien, want Ik zal met u zijn, zelfs in u, in u, tot het einde van de voleinding", helemaal door tot het einde van de wereld: Jezus Christus is gisteren, heden en voor eeuwig Dezelfde. Hij is hier. Het is Christus Die in u en mij en de rest van ons werkt, proberend Zijn Woord bijeen te brengen om Zijn Woord te bevestigen en te vervullen. Waarom genas Jezus de zieken in Mattheüs 12, Mattheüs 8, geloof ik dat het is? Hij zei: "Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet." Het Woord van God moet worden vervuld. Dit is het uur.

     Telepathie noemt men het. Daar noemden ze dat eveneens zo: een duivel. Hij zei: "Het is onvergeeflijk om de Geest van God Die zoiets volbrengt zo te noemen." Ik wil dat u hierover nadenkt voordat u uw beslissingen gaat nemen. Er is een nieuwe bediening die God heeft bekrachtigd en wij weten dat het Gods waarheid is. Maar op de een of andere wijze werkt het gewoon niet in Amerika. Wel in andere plaatsen. Nu, heerlijker dan wat wij hier hebben.

     Maar, ziet u, wij zondigen onze dag van genade gewoon weg; dat is al wat het is. In 1956 heb ik dat voorzegd, en het is sindsdien altijd zo geweest, voortdurend wegvallend. Zie? Maar God zal die uitverkoren gemeente eruit trekken. Hij is... Hij is verplicht het te doen; Hij zei dat Hij het zou doen.

56 Kijk nu naar die Engel met Zijn rug toegekeerd, Die Sara vertelde hoe zij erover dacht. Als dat niet het Woord van God is dan weet ik het niet. De Bijbel zei in Hebreeën 4: "Het Woord van God is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard, en zelfs een onderscheider van de gedachten van het hart en verstand." Juist. Het onderscheidt; het is het Woord van God. En het Woord van God is in u indien u het Woord toelaat, want Hij is het Woord. "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God; en het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons." Ziet u dat? Dan datzelfde Woord, Christus, de belofte, de Heilige Geest, noemt u de derde Persoon in de drie-eenheid, dat is fijn, dat is wat het is, Christus, de Heilige Geest in u. Hij was eens in een Vuurkolom. Toen Hij kwam, was Hij vleesgemaakt. Nu is Hij in uw vlees gekomen.

     Wat is Hij bezig te doen? God neerkomend, proberend dichterbij Zijn volk te komen zodat Hij geliefd en aanbeden kan worden. En in het tijdperk van Laodicea hebben wij Hem buiten gezet. Hij staat te kloppen, proberend om weer binnen te komen. [Broeder Branham klopt op de preekstoel – Vert] "Zo velen als Ik liefheb, bestraf en kastijd Ik: bekeert u", zei Hij. Daar zijn wij beland. Dat is God, dat is God onze Vader in de vorm van de Heilige Geest Die probeert in onze levens terug te komen om ons te leiden. Hij heeft een gemeente nodig, zoals ik gisteravond zei, om te zorgen dat die hoofdsteen erop komt. Het moet daar volmaakt opkomen. En de gemeente zal moeten groeien tot volmaaktheid. U zegt: "Volmaaktheid?" Dat is wat Hij heeft gezegd: "Weest gijlieden volmaakt zoals Mijn Vader in de hemel volmaakt is." God... Laten we ergens op ingaan. Laten we hier even een klein voorbeeld nemen. Let hierop. Zoals ik vanmorgen al zei, als een wijnstok het leven van druiven in zich heeft, zal hij druiven voortbrengen.

57 Welnu, van deze Vuurkolom die met de kinderen de woestijn inging, weet iedereen dat dit God was. Wij weten dat dat God was, Hij zei tegen Abra... tegen Mozes: "Ik ben Die Ik ben. En Ik heb de kwelling van Mijn volk gezien en hun gekreun gehoord vanwege de slavendrijvers, en Ik ben neergekomen om hen te bevrijden." Nu, dat was de Vuurkolom in die struik. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] De Engel van het verbond. Wel, het was een... Hij leidde hem de berg Sinaï op en schreef de geboden. Zelfs als een dier de berg aanraakte, moest het gedood worden. Wat was het? Omdat er geen offer voor de zonde was; een dier.

58 Kijk, wanneer zij in het Oude Testament een zondoffer brachten, namen zij een lammetje, legden hun handen erop, beleden hun zonden, en zijn keel werd doorgesneden. En wanneer de kleine makker stervende was, al schoppend en blatend, wel, dan vloeide het bloed helemaal over de handen van de aanbidder. En dan voelde hij de dood uit dat dier weggaan terwijl het zich uitstrekte en stierf, en hij wist dat dit dier in zijn plaats stierf. Maar de Bijbel zegt dat hij wegging met hetzelfde verlangen dat hij had bij het binnenkomen, want, zie, toen die bloedcel gebroken werd, kon die dierlijke geest niet terugkeren en overeenstemmen met de menselijke geest. Het dier heeft geen ziel. Daarom kon deze niet terugkeren. Daarom ging hij naar buiten met hetzelfde geweten. Maar wanneer iemand door geloof komt en zijn handen op het hoofd van Jezus Christus legt en Zijn lijden voor uw zonden voelt... En omdat die bloedcel op Golgotha gebroken werd, komt niet alleen het leven van een menselijk wezen terug, maar het leven van God komt daardoor terug en maakt u een zoon en dochter van God.

59 Kijk naar die Vuurkolom die toen werd vleesgemaakt en onder ons woonde. Wat zagen wij gisteravond van Hem, wat deed Hij? Hoe zij Hem kenden door de onderscheiding van de gedachten van het hart. Zij wisten dat dit die profeet was waar Mozes over gesproken had. Hij beweerde die te zijn. Zij wisten dat het zo was; dat was de wijze waarop Hij was. Nu is Hij daar weer naar teruggekeerd, wist u dat? "O nee, broeder Branham." O ja, dat deed Hij ook.

     Hij sprak toen Hij hier op aarde was, Hij zei: "Ik kwam van God en Ik ga naar God." Is dat zo? En nadat Hij gestorven was, begraven, verrezen, en opgevaren naar omhoog... Saulus van Tarsen was op een dag onderweg naar Damaskus om de mensen gevangen te nemen die aan het aanbidden waren. En plotseling straalde een groot fel Licht voor hem, en hij viel op de grond. En dat grote Licht was zo helder, dat het licht van Sauls ogen werd uitgedoofd en hij voor een tijdje blind was. En Hij zei: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?"

     Hij zei: "Wie bent U, Here?"

     Hij zei: "Ik ben Jezus." Ging weer terug naar de Vuurkolom.

60 En wij hebben de foto ervan hier bij ons, de Pinksterkerk. Halleluja! Nu, is het dezelfde Geest? Is het dezelfde Vuurkolom? George J. Lacy, het hoofd van de FBI van vingerafdrukken en documenten, daar is zijn document, er staat op geschreven: "Licht trof de lens." Hij zei: "Hier komt geen psychologie aan te pas, want dit mechanische oog van de camera zal geen psychologie opnemen." Het trof de lens.

     Kreeg er meteen daarna hier nog een van op een andere plaats, kreeg ze in Zwitserland en Duitsland. Men wilde weten of hun foto's het zouden opnemen. De grote Duitse camera's kwamen tevoorschijn. En ik stond daar; ik zei: "Zeker, als God het zal toestaan." Toen ik daar dan naar voren was gekomen en aan het spreken was, zei ik: "Daar komt het." En deze Duitser stond daar en liet bij het nemen zijn fototoestel doorklikken. En toen het dit deed, toonde het de Heilige Geest Die neerdaalde, toonde toen... liet de man met zijn omgekeerde boordje zien, en ik zei door de Geest tegen hem: "U staat daar als een priester, maar u bent geen priester. U bent zelfs geen Duitser." Ik zei: "U bent een Italiaan; u bent een leider van twintigduizend communisten. U ging er vandoor met een afdeling. U hebt in de bergen een klein weeshuis. U hebt geen ontbijt gegeten omdat u maagklachten hebt. Dat is ZO SPREEKT DE HERE." Ik zei: "Eet uw ontbijt, Jezus Christus maakt u gezond." Hij ging zitten en begon zo snel als hij kon te eten terwijl hij huilde. En ze namen de foto van de Heilige Geest Die neerkwam, toen Hij opsteeg, toen Hij bezig was met de zalving, en toen Hij wegging, ik stond daar precies midden in het daglicht. Wat is het? Geen psychologie. Bent u zo ver van God verwijderd, mijn broeder? Geen psychologie, de camera weet er meer over dan u.

61 Nu, is het de Heilige Geest? Wel, als het de werken van Jezus Christus doet, dan is het dezelfde Geest Die op Hem was. Dan kunt u er met zekerheid op rusten dat u die in God gelooft, en gelooft dat u de Heilige Geest hebt, dat dit dezelfde Heilige Geest is, omdat Hij hetzelfde doet als wat Hij deed toen Hij op de echte Zoon van God was. Wanneer Hij komt op aangenomen zonen en dochters doet Hij hetzelfde als wat Hij daar deed.

     Als ik u vertelde dat ik de geest van John Dillinger had, zou u van mij verwachten dat ik twee grote revolvers zou hebben, als ik zijn geest had. Als ik de geest van een kunstschilder had, zou u van mij verwachten dat ik schilderijen schilderde van de golven daarbuiten; die prachtige golven aandachtig te bekijken en ze dan te schilderen. Als ik de geest van een kunstenaar had, zou ik het kunnen. Als ik de geest van een monteur had, zou ik naar uw auto kunnen luisteren en u vertellen wat er verkeerd aan is. Als ik u vertel dat ik de Geest van Christus heb, dan doe ik de werken van Christus. Kunt u mij niet geloven, wel, geloof de werken. Geloof dat God het heeft gezonden. Wilt u het niet geloven omdat ik mij niet aansluit bij organisaties en dergelijke, geloof dan dezelfde werken en word gered. Zo is het.

     Ik weet dat het moeilijk is; ik weet niet waarom ik het zeg. Maar het moet ergens gezegd worden. Het moet de waarheid zijn; het moet worden bekendgemaakt. [Broeder Branham klopt op de preekstoel – Vert] Op de dag van het oordeel zal ik u daar ontmoeten in de Naam van de Here Jezus. Hij zal nog steeds bevestigen dat het de waarheid is omdat het in Zijn Bijbel staat. "En hemelen en aarde zullen voorbijgaan; Mijn Woord geenszins." Amen. Kom terug naar God. Dat is de roep. Keer weer terug naar God!

62 Abraham noemde Hem Elohim. Keerde Zijn rug toe, het laat u zien wat God toen deed, want Abraham herkende dat dat God was in menselijk vlees, precies hier met hem verblijvend en met hem sprekend. Jezus zei, met andere woorden, Hij zei tot... Weet u wat de Engel des Heren daar bij Sodom deed? Kijk wat de Sodomieten aan het doen waren. Ze waren aan het kopen en bouwen, o my, aannemers door het hele land, gebouwen. Hebt u ooit zo'n tijd gezien? Ik kan thuis zelfs niet meer op konijnen gaan jagen, het zijn allemaal huizenbouwprojecten waar de boerderij stond. Ik weet niet wat we zullen moeten gaan doen als je nog wilt eten. Zie? Bouwen, bouwen. Dat is precies wat Jezus heeft gezegd dat plaats zou vinden. Heeft Hij dat gezegd? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Zij trouwden, gaven ten huwelijk, net zoals in de tijd van Noach. Kijk naar Reno, Nevada, en kijk hier.

63 Deze natie zou beter af zijn als het had... als het een... Ik kan dat maar beter niet zeggen. In orde. Maar in ieder geval is het beter om drie of vier vrouwen te hebben dan... Ik zou liever voor God willen staan met drie getrouwde vrouwen of vijf getrouwde vrouwen die aan mijn zijde staan, dan daar te staan met één echtgenote en rond te rennen met de vrouw van een andere man. Ja zeker. Ik zou een betere kans maken bij God. Je kunt zondaren niet dwingen een christelijke plicht te doen, om dat te doen. Ze kunnen het niet totdat zij wedergeboren zijn. Dat is juist. We zijn bij lange na geen christelijke natie. Hoe kunnen wij elke drankgelegenheid op de hoek openen, en de zaken runnen zoals wij doen, en onszelf dan Christenen noemen? Dat zijn net zomin Christenen dan dat een zwijn iets weet over een dameszadel. Wel, u zou dat geen christendom kunnen noemen. Wij zijn geen christelijke natie, in geen geval. Er zijn Christenen in deze natie, maar het is geen christelijke natie. Ik dank God voor de Christenen die hierin zijn. "Het zijn niet allen die tot Mij zeggen 'Here, Here', die binnen zullen komen; maar degene die de wil doet van Mijn Vader Die in de hemel is." Dat is degene die binnenkomt.

64 Wat voor nut heeft het om halfslachtig te zijn? Wat voor zin heeft het om een lauwe gemeente te hebben? Wees óf gloeiend heet óf ijskoud. Maak geen aanspraak op Pinksteren tenzij u Pinksteren leeft. Spring niet hoger dan u leeft. Zo is het. Het is een schande; het brengt een schandvlek op de anderen. Het zijn niet zozeer de drankgelegenheden die de ongelovigen schaden; het zijn deze mensen die beweren iets te bezitten en handelen als de wereld: dat is het struikelblok. Een gemeente van wie wordt verondersteld in vuur te staan voor God, en die dan rondgaat met deze Geest van God Die komt te noemen... om daarover te zeggen dat het mystiek is, dat het gedachtenlezen is, het allemaal dit, dat, of nog wat anders is omdat wij niet tot hun organisatie behoren... Schaamt u zich! God zij uw zondige zielen genadig. U zult dat op de oordeelsdag ontmoeten en misschien voordat u tot het oordeel komt; dat is waar, want God het heeft beloofd.

     O, wij zijn in een verschrikkelijke tijd, vrienden. O, de wereld is aan het zinken, de natie is stervende.

Naties vallen uiteen, Israël ontwaakt,
De tekenen die de profeten voorzegden;
De dagen der heidenen zijn geteld,
Met verschrikkingen gekweld;
Keer terug, o verstrooiden, naar uw eigendom.

De dag van redding is nabij,
Mensenharten bezwijken van angst,
Weest vervuld met Gods Geest,
Uw lampen schoongemaakt en helder,
Zie omhoog! Uw verlossing genaakt.

     O, wat een dag waarin wij leven! Wat als Paulus in deze dag zou leven? Wat als de Petrus in deze dag zou leven en de toestand van Pinksteren zou zien? Hij zou u schudden; zeker zou hij dat, omdat hij de Heilige Geest in zich had. Zeker zou hij dat doen.

65 Nu, kijk, ik wil u tonen wat God beloofde aan deze overwinnaars, wat God deed voor die overwinnaars. Ik heb nog vijftien minuten om op tijd te stoppen. Laten we zien wat God deed. Direct toen Abraham het daar herkende en zei: "Ja, dat is God." Noemde Hem Elohim, mijn Heer, niet mijne Heren, mijn Heer. "Mijn Heer", zei hij. Hoofdletter H-e-e-r. Merk op hoe hij Hem noemde. En toen hij Hem herkende en wist wat het was, vroeg hij om genade voor een bepaalde hoeveelheid mensen, zoveel mensen, en tenslotte ging hij van vijftig naar tien, maar ze waren niet in Sodom te vinden, anders zou Hij de stad hebben gespaard. Maar Hij kon hen daar zelfs niet in al de kerken vinden. Er konden geen vijf of tien oprechte mensen zijn; Hij kreeg er slechts drie uit vandaan: had er vier en een van hen keerde zich om, keek achterom: zijn vrouw. Weet u, zij wilde haar fijne Hollywood dingen en haar mooie plaats niet verlaten. En zij veranderde in een zoutpilaar.

66 Kijk niet achterom. "Wie zijn hand aan de ploeg slaat en omkijkt, is niet waardig om te ploegen." Zo is het met deze kerk, broeder. U sloeg uw handen aan de ploeg en noemde uzelf Pinksteren, gevuld met de Heilige Geest; stop met kijken naar de wereld en handelen als de wereld, uzelf op te maken als de wereld en al dat soort rommel, en om wereldse dingen te hebben en thuis te blijven om televisie te kijken in plaats van naar de gebedsdienst te komen. Terwijl zondaars naar het altaar komen, is er niemand die in beweging komt, men is niet meer geïnteresseerd.

     Laat mij u een kleine waarschuwing geven. In Ezechiël, hoofdstuk 9, zegt de Bijbel; vertelde aan de man die moest merken met de Heilige Geest: "Ga door de stad en zet een merkteken op degenen die zuchten en het uitroepen vanwege al de gruwelen die in de stad bedreven worden." Hoe velen hebben dat gelezen? Zeker. Merk niemand anders dan zij. Tel ze na op uw vingers en houd ze omhoog naar mij; hoeveel mensen kunnen iemand in dit gebouw een merkteken geven die dag en nacht zuchten en het uitroepen over de gruwelen die in deze stad worden gedaan? Ik zie geen vinger. "Zet alleen een zegel op diegenen die zuchten en kermen over de gruwelen die in de stad zijn gedaan." Velen van hen zijn zelfs bevreesd ertegen te prediken. Velen van hen zijn bang. God geve ons mannen met een backbone [ruggengraat] in plaats van een wishbone [kippenborst]. Ja zeker. Geef ons nog een Johannes de Doper. Zend hem uit, zalf hem met de Heilige Geest; die zich voor niets zal inhouden maar bij het Woord blijft staan. En als hij staat met het Woord, wees dan niet bevreesd. God zal Zijn Woord bekrachtigen.

     Ik ben in allerlei benauwende plaatsen gekomen waar duivels en al het andere oprezen. Ik heb gezien dat ze met blindheid geslagen werden, neergeveld en van alles. Vrees niet; sta daar recht met het Woord en let op wat God doet. Wees er slechts zeker van dat u recht staat met God. Blijf bij dat Woord en kijk wat er gebeurt.

67 Als broeder Arganbright hier in de buurt is, zou hij u het verhaal kunnen vertellen; ik dacht eraan hoe vijftien toverdokters aan de ene kant en vijftien aan de andere kant een storm opriepen om de tent in Zwitserland weg te blazen, of ik geloof dat het Frankrijk was... Duitsland. Waren van plan de tent weg te blazen. Ze vertelden ons dat zij het van plan waren. En ze zaten daar en knipten die veren en begonnen door hun handelingen heen te gaan: "Vader, Zoon en Heilige Geest. Lu-lu-lu-lu-lu. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie hoge woorden", zeiden ze. Op die manier, en hier kwam de storm opzetten. Broeder Arganbright zal u hetzelfde vertellen, hoe tienduizenden mensen in de tent zaten die op en neer sprong. Ik zei: "Bid, broeder Arganbright." Ik zei: "Broeder Louster, vertaal dit niet." Ik zei: "Hemelse Vader, ik stapte hier uit dat vliegtuig in de Naam van Jezus Christus omdat U mij hierheen hebt gezonden. U heeft beloofd dat U voor mij zou zorgdragen. Wat kan ik doen in een geval als dit? Ik bestraf die storm in de Naam van Jezus Christus!" Binnen een seconde vertrok de storm recht over de tent heen en trok zich terug. De donder begon zo terug te rollen. En duizenden renden naar het altaar om gered te worden. En de toverdokters waren verslagen.

68 Die man die daar in de samenkomst zat en probeerde een van zijn toverkrachten op mij los te laten om mij te laten blaffen als een hond, om zich daar te laten gelden, wist het niet. Terwijl hij daar zat, bleef ik die vreemde geest maar voelen. Ik dacht: "Ik houd er niet van om dat te noemen omdat hij iemands vriend is. Jezus zei: 'Laat ze samen opgroeien; je trekt de tarwe eruit wanneer je het onkruid weghaalt.'" Ik bleef doorgaan en hij bleef doorgaan. Na een poosje bleef de Heilige Geest tot mij spreken, ik keerde mij om en zei: "U misleider, waarom wilt u in de samenkomst komen, de dienst van God, om te proberen iemand te misleiden?" En hij bleef rondkijken alsof ik tegen iemand sprak, en ik zei: "U bent het waartegen ik spreek." Ik noemde zijn naam. Ik zei: "Omdat u dit deed tegen de Geest van God, zal iemand u hier uitdragen." En hij is nog steeds verlamd. Hij schreef een brief en zei: "Wat moet ik doen?"

     Ik zei: "Bekeer u!"

     Hij zei: "Kom, neem dit van mij af."

     Ik zei: "Ik heb niets... ik heb er helemaal niets mee te maken dat het op u kwam. U bracht het zelf op u. De Bijbel zegt: 'Het is veel beter dat een molensteen om uw nek wordt gehangen en u in de diepten van de zee wordt geworpen dan de gezalfde van God te ergeren.'" Zo is het. Wij hebben onze vrees voor God en het respect voor Christenen verloren. O, hoe behoorden wij tot God terug te keren!

69 Kijk wat God hier aan Abraham toonde omdat hij het Woord had geloofd. Let op wat er plaatsvond. Wat deed Hij bij Sara? Weet u wat Hij bij Sara en Abraham deed? Hij toonde wat Hij zal doen bij al degenen die van Sara's en Abrahams zaad zijn, het zaad van Abraham, wat Hij zal gaan doen. Weet u wat Hij deed? Kijk wat zij onmiddellijk daarna hebben gedaan. Zij ondernamen een lange reis vanwaar zij hun kamp hadden opgeslagen daar bij Sodom tot heel de weg naar Gerar in het land van de Filistijnen, ongeveer 480 kilometer. Dat is wel een lange wandeling voor een oude man van honderd jaar en een kleine oude oma met een shawltje om haar schouders, om zo 480 kilometer te gaan wandelen. Zo was het niet. Hij veranderde hen opnieuw in een jonge man en jonge vrouw. Ik kan het bewijzen. Dat deed Hij. En dat is een belofte aan heel Zijn zaad dat Zijn Woord zal nemen en er op die manier aan zal vasthouden. Hij veranderde Sara opnieuw in een jonge vrouw zodat zij die baby zou kunnen krijgen.

70 Nu wil ik iets zeggen. U luistert naar uw dokter; ik ben uw broeder. Nu, kijk, als zij zo oud was, had Hij haar hart moeten versterken anders had zij geen geboorteweeën kunnen doorstaan: een negentigjarige oude vrouw. Dat is juist. Hij zou haar hart hebben moeten opknappen. De melkklieren van haar borsten waren opgedroogd. Zij hadden geen... In die dagen rookten vrouwen geen sigaretten, dus werden hun baby's grootgebracht met borstvoeding (ziet u?), en ze gaven ze geen koemelk. Dus zij moesten ze met borstvoeding voeden. En de melkklieren waren opgedroogd. Kijk eens wat een toestand. Hij zou haar hebben moeten opknappen. God knapt niet op; Hij maakt nieuw. Ik kan Sara zien terugkeren tot een lieflijke vrouw van ongeveer vijfentwintig oud. Ik kan Abraham zien die ongeveer vijfentwintig of dertig jaar oud is. Ik kan Sara op een ochtend wakker zien worden en horen zeggen: "Lieverd, wist je dat die bochel bij je schouders is verdwenen?"

     Ik kan hem horen zeggen: "Lieveling, die prachtige bruine ogen die je altijd had, komen terug. En de kleur van je haar komt weer terug." O my. Ja.

71 Nu zegt u: "Nu, broeder Branham, wacht een ogenblik, wacht even." Zie? De Bijbel is een liefdesverhaal voor de gelovige. Welnu, wanneer ik overzee ga en mevrouw Branham schrijft me een brief en ze zegt: "Lieve Billy, ik zit hier vanavond; ik heb net de kinderen naar bed gebracht. Ik heb zojuist voor je gebeden en ik weet dat God jou zegent." Kijk, dat is wat zij zegt, maar ik lees tussen de regels door. Ik heb haar lief. Zie? Ik weet waarover zij spreekt. Zij zal mij er niet alles over vertellen, maar natuurlijk weet ik het hoe dan ook door de manier waarop zij schrijft.

     Welnu, dat is de manier waarop u de Bijbel leest: tussen de regels door. God heeft... daarom verbergt Hij het voor de ogen van de wijzen en verstandigen, die zeggen: "Ik heb een Ph.D., een D.D.D." Weet u wat D.D. betekent? Dead dog [dode hond; de samenkomst lacht – Vert] Dus vertel ik u, broeder, dat wij dat vandaag niet nodig hebben. Wij hebben niet een of andere theologie, maar knie-ologie nodig. Ja. Wel, de Bijbel noemde het een stomme hond, dat zou dus nog even slecht zijn. Ziet u? Zei dat zij stomme honden waren, D.D.'s.

     Nu, merk op, daar bevond hij zich dan in. "Ik heb dit en ik kreeg dat." Wel, dat is goed. Ik wil Jezus graag hebben. Zij bemerkten dat Petrus en Johannes onwetend en ongeleerd waren, maar moesten opmerken dat zij bij Jezus waren geweest. Geen van beiden konden hun handtekening zetten of wat ook, maar zij wisten dat zij bij Jezus waren geweest; dat is wat wij moeten doen: weten dat zij bij Jezus waren geweest.

72 Welnu, wanneer u de Bijbel leest... Hij heeft het voor de ogen van de wijzen en verstandigen verborgen en wil het aan kinderkens openbaren, degenen die willen leren. Dus wanneer u dit hier gaat lezen, let op wat er gebeurt, het toont u wat Hij heeft gedaan. Ten eerste... Nu zegt u: "O, broeder Branham, zij waren alleen maar..." Nee, de Bijbel vertelde dat zij hoogbejaard waren (dat is waar), hoogbejaard.

     Welnu, mijn wettische broeder, ik wil u niet te hard knijpen, maar ik wil u laten weten dat ik u toch wel iets met het Woord kan knijpen. Zie? Ik wil u niet bezeren, maar ik wil dat u gadeslaat wat er gebeurt.

     Hij gaat naar Gerar. En toen hij daar aankwam... Ik ga nu uw kant van de zaak nemen. Hier komt omaatje aan strompelen, bijna honderd jaar oud, met een mutsje op tegen het stof en een shawltje om, weet u. En weet u, Abimélech daarginds in Gerar was een koning en hij zocht een vrouw. En daar waren al die mooie Filistijnse vrouwen, maar toen hij grootmoedertje zag, zei hij: "Dat is degene waarop ik heb gewacht."

     O, Abraham zei: "Betoon mij nu jouw vriendelijkheid; zeg dat je mijn zuster bent." Wat zij was. Zei: "Zeg dat je mijn zuster bent." Want, kijk, in die dagen... Ik zou hier iets tussen willen plaatsen, mocht de prediker er soms over wil prediken en het door de Bijbel heen willen nagaan. Bedenk dat mannen evenveel vrouwen hadden naar wat zij zich konden veroorloven. Maar geen vrouw kon tegelijkertijd twee levende echtgenoten hebben. David had vijfhonderd vrouwen, maar geen ervan had nog een andere echtgenoot. Ik kan nu maar beter gelijk stoppen. Zie? Goed. Als zij daar alleen maar de waarheid over wisten, zou het deze kerken helemaal uiteenscheuren. Zo is het.

73 Merk nu op wat er ging gebeuren. Als u slechts komt tot waar God enige dingen van de Geest aan u zou kunnen openbaren... Nu, merk op. Hij zei: "Nu, zij zullen mij doden en jouw leven sparen." Want zolang hij met haar getrouwd was, zei hij: "Zeg dat je mijn zuster bent, dan zal het goed met mij gaan."

     Welnu, hier was Abraham op weg daarheen en hier was kleine Sara, grootmoedertje, weet u, die meekwam, en Abimélech zei: "O, dat is een schoonheid; dat is degene die ik wil: grootmoeder..." Nee, dat klinkt dwaas, is het niet? Zie? Zo was het niet. Zij was een prachtige vrouw. Zeker, zij was weer jong. O. Maak u geen zorgen, moeder, op een dag gaat het komen. Let op, vader, wees gewoon het zaad van Abraham. Heb dat geloof; dat is wat ervoor nodig is. "Wij die gestorven zijn in Christus, wij zijn Abrahams zaad." Maar u moet dood zijn in Christus, Christus aannemen, de Heilige Geest in u, dat is Abrahams Zaad, en Hij zal u weer doen opstaan. Ouderdom zal niets te betekenen hebben.

74 Onlangs vroeg ik hier aan een natuurkundige: "Kunt u mij alstublieft iets vertellen? Is het zo dat telkens wanneer ik eet... Ik ben uit het stof der aarde gemaakt en telkens wanneer ik voedsel neem, vernieuw ik dan mijn leven?"

     Hij zei: "Dat is correct. Het maakt bloedvaten en het bloed, u krijgt nieuw bloed uit uw voedsel, dat maakt nieuw leven."

     Ik zei: "Weet u, toen ik zestien jaar was, at ik hetzelfde voedsel als nu." En ik zei: "Elke keer dat ik at, werd ik groter en sterker. En nu, ongeacht hoeveel ik eet, word ik ouder en zwakker. Als ik mijn leven vernieuw, waar is... wat gebeurt ermee? Vertel me, ik heb hier een kan water en een waterglas staan. En ik begin water uit deze grote kan in dit glas te schenken en het begint vol te worden en het wordt halfvol, en ik begin sneller te schenken en het blijft steeds naar beneden gaan. Bewijs mij dat wetenschappelijk." Dat kunt u niet. Ik kan het met de Bijbel. Het is een bepaling. Zo is het.

75 Dat is juist. God heeft het bepaald. Toen Hij u en moeder op de juiste leeftijd zag, toen u jong was en getrouwd en gelukkig, herinnert u het zich, vader? Voordat de kinderen kwamen, weet u, was zij de knapste waar u ooit naar hebt gekeken. O my, u vond haar gewoon een schoonheid. En hoe bewonderde zij u, daar staande met die rechte schouders. Na een tijdje keek u eens goed en zei: "Moeder, er komen rimpels rondom die mooie ogen."

     "Ja, pap, er komen hier wat grijze haren en bovenop word je kaal." Wat is er aan de hand? Kijk, dood begint in te zetten. Hij gaat u op een dag te pakken krijgen. Maar luister, in de wederopstanding zal er helemaal niets zijn wat de dood symboliseert. Wij zullen vernieuwd zijn. Halleluja.

     Ik heb bovenop nog ongeveer vier of vijf haren over, en een paar dagen geleden (of een tijdje geleden) was ik ze aan het kammen. En mijn vrouw zei: "Billy, wist je dat? Je bent bijna kaal, schat."

     Ik zei: "Maar ik heb er niet één van verloren."

     Ze zei: "Vertel me dan waar ze zijn?"

     Ik zei: "Wacht even, lieverd, kom hier." Ik zei: "Vertel jij mij waar ze waren voordat ik ze kreeg. Ze moesten ergens vandaan komen. Vertel mij waar ze waren voordat ik ze kreeg, dan zal ik jou vertellen waar ze op mij wachten totdat ik bij ze kom." [De samenkomst lacht en applaudisseert – Vert] Halleluja! Mijn God is Abrahams God. Amen. Elke haar op uw hoofd is geteld. Alle rimpels zullen wegvlieden; ouderdom zal verdwijnen. O, glorie voor God. En wij zullen voor eeuwig een nieuw schepsel zijn, staande te midden van jeugd en geluk. Amen. Dat is onze God.

76 O, ik zal waarschijnlijk maar en lepelvol stof zijn, maar op een dag zal Hij mij roepen, doet [Broeder Branham maakt een blazend geluid – Vert]: "Billy, kom tevoorschijn."

     Ik zal zeggen: "Hier ben ik, Heer. Hier ben ik, Vader." Ja zeker.

     Hij zal nooit komen zeggen: "Nu, meneer Branham, Charles, u en Ella moeten opnieuw geboorte geven aan William, want hij was een van Mijn dienstknechten." Nee, nee, Hij zal gewoon spreken en ik zal Hem antwoorden. Amen. Halleluja! 'Halleluja' betekent Prijs onze God. En ik denk dat Hij alle lofprijs waardig is.

77 Iemand zei niet lang geleden tegen me; ze zei... Een vrouw die aan een andere denominationele kerk behoorde; ze zei: "Broeder Branham, ik vind slechts één ding verkeerd in uw bediening."

     Ik zei: "Wat is dat?"

     Ze zei: "U schept teveel op over Jezus."

     Ik zei: "Ik doe wat?"

     Ze zei: "U schept teveel op; u maakt Hem Goddelijk."

     Ik zei: "Hij was Goddelijk."

     En ze zei: "O, Hij was een profeet."

     Ik zei: "Hij was meer dan een profeet; Hij was de God van de profeten." Dat is waar.

     "O", zei ze... U weet over welke religie ik spreek. Ik wil uw gevoelens niet kwetsen; het was een vrouw van de Christian Science [Christelijke Wetenschap – Vert]. Ziet u, want velen van hen komen naar de samenkomst en worden genezen; dat is in orde.

78 Ze zei: "Wel, Hij was een goede man; ik geloof dat Hij een profeet was."

     Ik zei: "Hij was óf God, óf de grootste misleider die de wereld ooit heeft gehad." Hij was God Zelf.

     En ze zei: "Ik zal het met uw eigen Bijbel bewijzen. U zei dat u een fundamentalist bent. Ik zal met uw eigen Bijbel bewijzen dat Hij niets anders dan een mens was."

     Ik zei: "Bewijs het."

     En ze zei: "In Johannes, het elfde hoofdstuk, toen Jezus naar het graf van Lazarus ging, zei de Bijbel dat Hij huilde. Dat bewijst dat Hij een menselijk wezen was zoals u."

     En ik zei: "Is dat uw Schriftgedeelte?"

     Ze zei: "Ja."

     Ik zei: "Zuster, dat is dunner dan de bouillon verkregen uit een schaduw van een kip die de hongerdood stierf." Ik zei: "Dat zou nooit kunnen standhouden."

     Ze zei: "Wat bedoelt u daarmee?"

     Ik zei: "Hij huilde als een mens, dat is juist, toen Hij naar het graf liep. Maar toen Hij daar stond met Zijn gebogen schouders en ze rechttrok en zei: 'Lazarus, kom uit!', en een man die al vier dagen dood was op zijn voeten stond en weer leefde, was daar meer dan een mens voor nodig." Ja zeker. Het was God. "Ik ben de Opstanding en het Leven", zei God. Geen mens, geen profeet, maar God. Dat is wat Hij was. "Ik ben de Opstanding en het Leven", zei God. "Wie in Mij gelooft, al ware hij dood, toch zal hij leven. Een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven." Zei: "Gelooft gij dit?"

     En ze zei: "Ja, Here, ik geloof." Dat is het; er moet iets gaan gebeuren. Geen mens, God...

79 Laten wij nu Abraham volgen. Dus Sara... Abimélech zei: "Weet je, daar is die mooie Hebreeuwse vrouw." Hij zei: "Is dat uw man?"

     "Nee, dat is mijn broeder."

     Hij zei: "Dat is waar, dat is... dat is mijn zuster." Wat zij ook was, zijn halfzuster.

     "Wel," dus hij zei, "welnu, ik neem haar mee naar het paleis en zij zal mijn vrouw worden en ik geef u er heel veel spullen voor." Zie?

     "Goed." Dus nam hij haar daar mee naartoe. En zou u zich een man kunnen indenken die zoiets doet? Dus hij ging daar...

80 Kijk, waarom... waarom deed hij dat? Waarom sloot hij een compromis? Hij was uit de belofte. Hij ging naar Gerar. Dat is de reden waarom u, vrouwen, uw haar afknipt en make-up gebruikt; en u mannen sigaretten rookt en zich gedraagt op de wijze waarop u doet. U raakt uit de belofte en blijft nog steeds diakenen en leden, enzovoort. Zoals deze Baptisten, Presbyterianen, Methodisten, Pinkstermensen, enzovoort; u raakt gewoon regelrecht uit de belofte, dat is alles. De duivel duwde u en hij... Blijf hier waar u behoort, opgebeden. Dat is juist. U laat de duivel tegen u spreken en luistert naar hem.

81 Welnu, hier bevond hij zich, had zich daar gevestigd als een kleine gluiperige lafaard. Zat daar... God vergeef mij om zo over Zijn profeet te spreken, maar ik probeer hier tot een punt te komen. We letten nu op deze Abimélech die naar huis ging, en ik kan mij voorstellen dat hij, nadat hij zijn bad had genomen en zijn pyjama had aangetrokken en zijn gebeden had gedaan, op bed lag met zijn tenen omhoog, dat hij zei: "O, tenslotte heb ik degene die ik verlangde, gevonden." Lag op zijn bed en zei: "Morgen zal ik met deze mooie Hebreeuwse vrouw gaan trouwen." Ze hadden haar helemaal versierd met oorringen en al deze dingen, weet u. "O, wat ziet ze er mooi uit, morgen ga ik met haar trouwen." En terwijl hij daar op bed lag, sprak de Here: "U bent zo goed als een dode man." Die goede heiligheids-broeder... Maar Hij zei: "U bent zo goed als een dode man." Zei: "Deze vrouw is de echtgenote van een andere man."

     Wel, hij zei: "Here, U kent de oprechtheid van mijn hart. Vertelde zij mij dat niet?"

     "Ja, Ik weet het."

     "Vertelde hij mij dat niet?"

     "Ja, Ik weet het. Dat is de reden dat Ik u weerhield om tegen Mij te zondigen. Nu, haar man is Mijn profeet." Amen. Nu, als u genade wilt aanschouwen, kijk hier dan naar. Terwijl hij zich daar bevond, loog hij over zijn vrouw... "Maar haar echtgenoot is Mijn profeet. Ik wil uw gebeden niet horen, maar breng haar terug en laat hem voor u bidden en dan zal Ik u genezen." O, halleluja! O, broeder, kunt u het zien? Het zaad van Abraham geankerd in Jezus. "Haar echtgenoot is Mijn profeet." Zo is het. "Breng zijn vrouw naar hem terug en geef hem een offer en laat hem voor u bidden", want iedere baarmoeder had Hij gesloten. Dat is waar. De natie zou helemaal zijn uitgestorven en niet meer hebben bestaan. Maar hij was gewillig; hij was een goede man.

     Hij ging erheen en bracht de vrouw terug, gaf haar aan haar man terug, en God zegende hem en zegende Abraham. Toen begon Abraham naar zijn thuisland terug te keren, regelrecht terug naar de plaats waar de Engel hem had ontmoet en het teken had getoond door Zijn rug toe te keren. Diezelfde God leeft vanavond.

82 Ik zal geen tijd meer hebben om deze andere te behandelen; ik neem het morgen in de zondagsschooldienst, deze laatste kleine aantekening hier. Ik heb het eenentwintigste, twintigste, het laatste deel van het twintigste en eenentwintigste hoofdstuk met enkele Schriftgedeelten die ik nog graag zou willen doornemen. Ik zal dat morgen in de zondagsschooldienst nemen, hoe Hij het voor hem opneemt en Jehova-Jireh wordt.

83 O, broeder, de Engel des Heren is hier vanavond. Hij is Jehova God in uw vlees. Hij is Jehova God in mijn vlees. Diezelfde God sterft nooit. Hij is zo echt als wat. De zaak is dat de mensen Hem niet herkennen. Zij beseffen niet... En wanneer Hij komt, zeggen ze: "Nu ja, heel goed, denk ik. Het ziet er wel goed uit, uh-huh. Ik denk dat het wel goed is." O, broeder, als niet elk woord in die Bijbel waar is, is het niet Gods Woord. Het is niet Gods Woord als het zo niet is. Maar als het zo is, dan is het... Als God Zijn Woord bevestigt, dan is het waar. Amen. God houdt Zijn Woord; gelooft u dat niet?

     Hij is hier. Hij is hier. Ik zeg dit in de Naam van de Here. Denkt u dat Hij hier is? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Nu, Hij kan mijn vlees gebruiken net zoals Hij iets kon scheppen, want Hij schiep mij hoe dan ook. Hij zou uw vlees kunnen gebruiken; Hij schiep en maakte u, gelooft u dat niet? Als u nu slechts uw hart wilt openen en uzelf uit de weg zult krijgen, zal Hij binnenkomen en u gebruiken. Hij is dezelfde God; Hij geeft dezelfde tekenen. Amen. Gelooft u het? Kijk naar Hem. Laat ik mijn rug toekeren, bid voor iets wat verkeerd met u is. O, dat is een uitdaging.

84 Ja meneer. Hier staat een man voor mij; hij staat hier precies... Laat me nu zien waar hij zich bevindt? Ja, zit precies daar, stropdas los van voren, licht pak aan, dun haar bovenop, lijdend aan een hartkwaal. De man met het grijs uitziende pak aan, zit hier precies naar mij te kijken. U was aan het bidden: "Heer, laat hem mij aanraken." Is dat waar? Steek uw hand op als dat juist is. Als dezelfde Engel mij kan vertellen wat hij in zijn hart heeft gezegd, waarom is het dan niet dezelfde God? Uw hartkwaal is voorbij, broeder; ga naar huis en wees gezond. Amen. Waarschijnlijk hebt u geen gebedskaart, is het wel? U hebt geen gebedskaart. U hebt er geen nodig.

     Ziet u wat ik bedoel? De... Zie, hij komt net weer tot zichzelf. Ik keek rond; ik zag hem daarachter staan met dat dunne haar, en ik keek; ik dacht: "Waar zit hij?" En keek die kant op en daar was hij; hij zat daar. De man... heb hem nooit in mijn leven gezien. Als wij vreemdelingen zijn, steek dan uw hand op, meneer. Was elk woord dat gezegd werd, juist? Was dat wat u dacht en wat u deed? Daar hebt u het.

85 Wat heeft Hij dan gezegd? Want toen die Man daar zat, God in Zijn vlees, deze Man in vlees, zei Hij: "Waarom heeft Sara in haar hart gezegd dat het niet kon gebeuren?" Dan komt dezelfde Engel hier en zegt: "Waarom...? U hebt gezegd dat het zal gebeuren; laat Hem mij aanraken." Amen. O, waarom bent u zo wantrouwend? Amen. Heb slechts geloof. Ziet u het niet, vrienden? Kunt u ontwaken, Pinkstermensen? Wilt u niet uw geweten schudden? Wilt u niet uw ziel aansporen? Amen.

     Nu begint het overal. O, Jehova-Jireh, de Here is in staat voor Zichzelf in een offer te voorzien. Amen. Heb geloof. Wat denkt u, broeder? Ik vermoed dat u misschien denkt dat ik ruw ben. Dat ben ik niet. Ik ben uw broeder. Ik ben uw broeder. Dat is waar, broeder. Ik heb u lief. Ik besef dat ik hier in een georganiseerde kerk ben, de Assembly of God, een van mijn grootste sponsors, mijn broeders. Maar ik vind het verschrikkelijk om hen koud en afgekoeld te zien worden. Ik ben niet tegen die organisatie. Ik ben niet tegen de Eenheidsbroeders daar, of de Methodisten, of de Baptisten, ik zeg overal hetzelfde. Maar wat ik probeer te zeggen, is: Schudt uzelf, broeder. Krijg uw ogen van deze zaken af...

86 Hier, wacht even, er verscheen hier een vrouw voor mij, iemand die bidt: Zenuwontsteking, ogen... De vrouw heeft een rode jurk aan. Hier zit zij precies. Gelooft u dat Hij u wil genezen? Mevrouw Curry, als u dan met heel uw hart wilt geloven, zal God u gezond maken. Als dat waar is, steek dan uw hand op. Goed, dat is het.

     Ik daag u uit het te geloven. Wat is het? Dezelfde Here God Almachtig. Hij is hier, inwonend in menselijk vlees. Halleluja, halleluja! O my. Zijn Geest is over het hele gebouw. [De samenkomst verheugt zich – Vert] Waar was ook alweer die vrouw tegen wie Hij had gesproken? Waar is zij? Was u het, dame? De vrouw tegen wie Hij toen sprak, waar zit ze? O, hier, deze dame, ja. In orde. Aanvaardt u nu uw genezing? Ik ken u niet. Ik heb u nooit eerder in mijn leven gezien, weet niets over u. Maar deze dingen zijn waar, is het niet? Daar hebt u het. Goed. In orde. Ziet u, ik heb haar nooit gezien; daar zijn mijn handen voor God. Kijk wat Hij doet.

87 O, broeder, zuster, als u maar uit uw schulp komt, trek eruit vandaan. Kom eruit, leg u voor God neer en zeg: "Here God, niets in armen breng ik mee, ik klem mij enkel aan Uw kruis vast." Dat is goed.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Prijzen het Lam voor zondaren geslacht;
Geef Hem glorie, alle gij volken,
Want Zijn bloed heeft elke smet weggewassen.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Prijzen het Lam voor zondaren geslacht;
Geef Hem glorie, alle gij volken
Want Zijn bloed heeft elke smet weggewassen.

Ik heb Hem lief, ik... (O my, aanbid Hem. De harde, snijdende boodschap is nu voorbij. Laten we Hem aanbidden.)
... Hij mij eerst heeft liefgehad (Hebt u Hem niet lief? Is Hij niet wonderbaar?)
... kocht mijn verlossing
Op Golgotha's kruis.

Ik wil Hem prijzen (Voelt u zich nu niet helemaal gereinigd?) Ik wil Hem prijzen,
Prijzen het Lam voor zondaren geslacht,
Geeft Hem nu glorie, alle gij volken,
Want Zijn bloed heeft elke smet weggewassen.

88 O, doet u dat niet iets? Die vaneen snijdende Geest Die door het gebouw gaat en hakt en besnijdt. Wat betekent het woord besnijden? Overtollig vlees afhakken. De kerk krijgt teveel overtollig vlees, het zwaard van God snijdt het weg. Wanneer wij het dan ondergaan, voelen wij ons helemaal besneden en gereinigd. Paulus zei: "Ik aanbid Hem, ik aanbid Hem in de Geest."

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Prijzen het Lam voor zondaren geslacht;
Geef Hem glorie, alle gij volken,
Want Zijn bloed heeft elke smet weggewassen.

89 O, is Hij niet wonderbaar? Is er hier een zondaar die weet dat God een belofte doet en God Zijn belofte houdt? God spreekt hier en als een man het Woord van God predikt, zal God Zijn Woord ondersteunen. U hoeft daar niet naar te gissen; Hij leeft; Hij is hier nu. Wilt u Hem als uw Redder? Kom naar het altaar, als u wilt, terwijl wij het opnieuw zingen. "Ik wil Hem prijzen, het Lam prijzen, voor zondaren geslacht." Goed. Wilt u naar het altaar komen?

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Prijzen het Lam voor zondaren geslacht;
Geeft Hem glorie, alle gij volken,
Want Zijn bloed heeft elke smet weggewassen.

90 O, wonderbaar. Wat zou er in India gebeuren als die altaaroproep op deze manier werd gedaan? Je zou je moeten terugtrekken, zij zouden je onder de voet lopen. Duizenden zouden rondom het altaar komen staan. Zij hebben Hem lief. Wanneer zij God zien, geen materiële, geen God Die een historische God is, maar een God Die vandaag tegenwoordig is. Een God uit de geschiedenis Die Zichzelf vertoont... en ik zal dit volgende week prediken: "De God van de geschiedenis verschijnt op het toneel." Zien of Hij een historische God is, of dat Hij niet dezelfde God vandaag is. Amen. Ik heb Hem lief, u niet?

Mijn geloof ziet op naar U,
U, Lam van Calvarie,
Goddelijke Redder;
Hoor mij nu terwijl ik bid,
Neem al mijn zonden weg,
O, laat mij vanaf deze dag
Volledig de Uwe zijn!

Terwijl ik 's levens donkere doolhof betreed,
En smart zich rondom mij verspreidt,
Weest Gij mijn Gids;
Beveel duisternis te veranderen in dag,
En veeg bedroefde tranen weg
Laat mij nooit afdwalen
Bij Uw zijde vandaan.

91 Wil niet iemand anders zijn weg naar het altaar maken, terwijl deze berouwvolle zielen hier het uitroepen?

Mijn geloof ziet op naar U,
Gij Lam van... (Kom, zondaar-vriend, u zult nooit dichterbij kunnen zijn.)
Goddelijke Redder; (Wat met de lauwe Christen? Waarom komt u niet hierheen en bidt ook?)
Hoor mij nu terwijl ik bid,
Neem al mijn zonden weg,
Laat mij nooit afdwalen,
Bij Uw zijde vandaan.

92 Wilt u niet komen. Kom lieflijk, nederig naar het kruis. God zegene degenen die komen. Baan uw weg hierheen en kom hier nu rondom het altaar. Laten we een tijd hebben voor gebed. Waarom niet degenen die zich wat neerslachtig voelen? Kom, dierbare zuster, ik zie u daar precies vanaf het balkon hier naartoe komen. Kom: "Zoals ik ben, zonder een verontschuldiging, dan dat Uw bloed werd gestort voor mij. Omdat ik Uw belofte geloof. O, Lam van God, ik kom!" Dat is het. De kilheid zal nu verbroken worden.

Zoals ik ben, zonder een verontschuldiging,
Maar dat Uw bloed werd gestort voor mij,
Omdat ik beloof... mij tot U te komen,
O Lam van God, ik kom! Ik kom!

Zoals ik ben en niet gewacht,
Om mijn ziel te verlossen van een donkere smet,
Tot U, Wiens bloed kan reinigen van elke vlek,
O Lam van God, ik kom! Ik kom!

     Nu, ieder van u, buig uw hoofd, hef uw handen omhoog naar God en begin te bidden. Bid nu zelf. Kniel gelijk neer en begin te bidden. Dat is het.