Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Merkteken van het beest

Door William Marrion Branham

1 Laat ons even een ogenblik blijven staan terwijl we onze hoofden buigen voor gebed. Ik vraag me af, terwijl we onze hoofden hebben gebogen, of er ook hier binnen zouden zijn die graag zouden willen dat er in het gebed aan hen wordt gedacht. Laat het even bekend worden als u uw handen opsteekt en zegt: "God, wees mij genadig, ik heb een grote nood vanavond."

2 Onze hemelse Vader, wij naderen tot Uw troon – Uw grote genadetroon – in de Naam van de Here Jezus, onze Redder. We naderen op die wijze, omdat U ons vertelde om zo te komen, en we zouden ontvangen waarom we vragen. En we zijn zo blij te weten, dat we in onze harten kunnen rusten op die verzekerdheid, dat U in staat bent te volvoeren wat U zegt. Want vanavond voelen we, dat we door geloof Abrahams zaad zijn en met alles wat in tegenspraak met Gods Woord is, handelen we alsof het niet bestond, omdat God Waarheid heeft gesproken. En wij geloven dat Hij de Waarheid heeft en dat Hij de Waarheid is.

     Nu, we bidden voor diegenen die hun hand opstaken. Elke hand Heer, U weet wat ze van node hebben, U weet wat er in hun harten is, kent de gedachte van hun geest toen ze hun hand opstaken. Ik bid dat U hun zonden zult uitwissen, hun ziekten zult wegnemen. Geef hun het verlangen van hun hart, Heer, en mogen ze hier lang en gelukkig leven, als dat mogelijk is, om de tweede komst van de Heer te zien.

     Wij bidden dat U het Woord zult zegenen vanavond als we er gemeenschap rond hebben, sprekend vanavond over die grote geweldige zaak die regelrecht voor onze deur staat en nu aan het gebeuren is in onze steden en over de hele wereld. We bidden U dat U ons van Uw Woord zult geven, Uw zalving, Heer, opdat we zouden mogen weten hoe we moeten spreken als orakel van God – we vragen het in Jezus' Naam. Amen. U mag gaan zitten.

3 Het is een groot en heerlijk iets om te komen naar het huis van de Here; en we hebben ons zo verheugd in deze samenkomst hier in de kerk bij onze broeder Buntain en de verenigde predikers in deze grote gemeenschap die we hebben gehad en al de mensen, al de leken van de verschillende kerken, elke geloofsbelijdenis, ras en soort.

     Toen ik vanavond naar het podium kwam, ontmoette ik toevallig een paar van mijn vrienden. Ik ontmoette broeder Oz hier buiten. De eerste keer dat ik hem in jaren heb gezien. Ik herinner me de eerste maal dat ik in Edmonton, Canada was. Ik geloof dat u daarginds bij ons was gedurende die samenkomst. Broeder Hollander hier, fijn hem te zien en verder de verschillende anderen.

     En ik weet, ieder van u... Ik zou graag de tijd hebben om u de hand te schudden, en mee naar huis gaan en zien hoe... Ik weet dat uw vrouw de beste kokkin is die er in het land is. Ik weet dat. Ik geloof het. En dus zou ik graag met u naar huis willen gaan, maar ik geloof dat ik zoiets ongeveer veertien jaar geleden in Canada zei.

     Maar ik verwacht dat te doen een dezer dagen daar in het grote duizendjarig rijk, waar we gewoon een overvloed van tijd kunnen hebben, ons niet behoeven te haasten, de kinderen niets zal overkomen, er is geen... niets kan enig kwaad doen.

4 Ik dacht eraan om ergens heen te gaan... Ik houd van bergen. En als ik denk aan het duizendjarig rijk, zou ik graag een paar miljoen jaar besteden met alleen maar rond te zwerven over de bergen en rond te kijken. Ik houd daarvan. Ik denk dat ik bij een zuster daar zou binnenlopen in de bergen, misschien is ze daar een miljoen jaar geweest, rondwandelend, zoals een dame, weet u. Lijkt wel een jonge hond of zoiets, maar zij wandelt misschien rond met een grote tijger of iets dergelijks. Ik zou zeggen: "Hoe gaat het met u, zuster?"

     "Wel," zou ze zeggen, "u bent broeder Branham."

     "Ja."

     "Hoe gaat het met u? Ik ben blij u te zien."

     "Hoelang bent u hier nu, denkt u, als u tijd zou rekenen, als er zoiets als tijd bestond?"

     "O, een paar miljoen jaar of zo, 'k heb een klein wandelingetje gemaakt."

     O, zou het niet wonderbaar zijn? En het is niet zo maar een of andere mystieke droom. Het is de waarheid. Het is waarheid, het is werkelijk waar. We gaan ergens heen... zijn iemand als we daar komen. Ik houd daarvan.

5 Nu, gisteravond waren we in het boek Openbaring en spraken over het zegel van God en het merkteken van het beest, en ik nam ze beiden samen... Tussen twee haakjes, ik had een paar Schriftplaatsen opgeschreven. Ik heb ze laten liggen op de hoteltafel en Billy ging terug om ze te halen... En ik haastte me naar buiten, ik hoorde hem fluiten en mij roepen. En ik dacht, terwijl hij daarginds heen was gegaan om mijn Schriftgedeelten te halen, dat ik graag iets op gisteravond zou willen terugblikken, en ook een paar aankondigingen doen.

6 Nu, ik heb drie boodschappen te prediken morgen, dus... en ik... Uw smog doet mijn keel werkelijk totaal geen goed, hij wordt slecht. En morgenvroeg word ik verondersteld de radio-uitzending te hebben bij het ontbijt van de Volle Evangelie Zakenlieden in Clifton's Cafetaria. Ik geloof dat het op Broadway is. Broadway Street. Er zijn er daar twee. Deze is op de hoek van de zevende straat van Broadway, waar het normale ontbijt wordt gehouden. Ik spreek voor de uitzending. En dan onmiddellijk na de uitzending, wil ik me richten tot het lichaam van gelovigen daar. Dat is morgenochtend.

     En dan, morgenavond, hier terug in de tabernakel, of de kerk liever. Morgenavond denk ik dat we zouden... bij de slotdienst hier in de kerk zou het fijn zijn als we morgenavond een gebedsrij hadden. Denkt u ook niet? Na de boodschap, dan een gebedsrij. Zend er dus jongens heen morgenavond om precies zes uur, zodat ze hier de rest van de dienst niet zullen storen, om de gebedskaarten uit te geven, en we zullen morgenavond de gebedsrij roepen, en voor iedereen daar bidden, nu voor de genezing van hun lichamen.

7 En dan, zondagmiddag daar in de stedelijke gehoorzaal, de grootste zaal. Ik geloof dat het een hele grote zaal is. We hopen dat u wat vrienden mee zult brengen, omdat ik denk dat er ongeveer zo'n vijfenveertighonderd zitplaatsen zijn. De laatste keer dat ik daar was, ongeveer twaalf tot veertien jaar geleden, had broeder Charles Fuller daar in die tijd samenkomsten – een groot Christen. Ik ben er zeker van dat u allen broeder Fuller van hier kent en... [Iemand spreekt tot broeder Branham – Vert] Wat? Zondagavond, ja, zondagavond om zeven uur, geloof ik dat het is. En dan, dat is deze komende zondagavond, het slot van de campagne.

8 Dan gaan we vandaar naar ginds in Visalia. O, sommige van die namen hier in de omtrek! Al die namen daar in... daar is alles met G's en H en deze Sint... Sint... zoals dit San Josie hier, zoals het mij in de oren klinkt. Ze zeggen me...

     Ik hoorde eens een knaap daar aankomen (terwijl ik op Billy wachtte). Hij zei... ging naar binnen, en hij zei: "Dame, kunt u mij zeggen (het was in een restaurant) waar Sint Josie ligt?"

     Ze zei: "Wat?"

     Zei: "San Josie."

     "Zo'n plaats bestaat niet."

     "Maar hier staat het precies op de kaart!"

     Zei: "Dat is San Jose."

     Toen zei hij: "Oh."

     Ze zei: "Waar komt u vandaan?"

     Zei: "Kentucky."

     Ze zei: "Wel, hierzo zijn alle J's H's."

     Hij zei: "Wel, ginds in Kentucky noemen we een J J en een H H. Ik snap niet hoe jullie het hier doen."

     Ze zei: "Ik zie dat u in de dienst bent."

     Hij zei: "Ja mevrouw."

     "Wanneer komt u uit dienst?"

     Hij zei: "O, omstreeks huni, huli..."

     Ik geloof dat hij het heel gauw door had. In juni, juli. Hij zei: "Huni, huli." Dus, al deze Spaanse namen, ik haal ze allemaal door elkaar.

9 Dus... Maar dit is Ven... waar het ook is, daarginds. Het is ergens tussen Fresno en Bakersfield. En dan kregen we de ondersteuning van de predikersgroep daarginds, en we hebben vijf avonden, te beginnen op de tweeëntwintigste tot en met zondag. (Dank u.) En ik heb vijf avonden met diensten; en we zijn... Elk van uw vrienden daar in de omgeving zullen we graag verwelkomen om ons te bezoeken. We zouden het waarderen als ze komen.

     Nu, de... Wanneer we weggaan willen we niet dat u ophoudt naar de gemeente te komen. We willen dat u gewoon door blijft gaan met komen, gewoon door blijft gaan met komen, hoe dan ook. Als ik hier in de buurt woonde, zou dit hier misschien waarschijnlijk mijn thuisgemeente zijn. Als ik hier woonde – op deze plaats. Ik houd ervan. Het is een prachtige kleine kerk, u hebt een lieflijke voorganger hier. En ik ben er zeker van dat elke man die het Volle Evangelie predikt, dat ik daar zou worden vertegenwoordigd, want dat is wat ik geloof. Niets tegen de anderen, maar wat mij betreft, mijn smaak, ik zou daarmee verbonden willen zijn.

10 Nu, vergeet de aankondigingen niet. Morgenochtend, Clifton's Cafetaria, u die daarginds bent of afgestemd hebt. Ik geloof dat... Is het een rechtstreekse uitzending of wordt dat opgenomen op de band? Het is een directe uitzending morgenochtend... Ik weet niet op welk station het komt, maar dan... Ik vermoed dat de broeder hier... hebt u hier ook geen uitzending broeder op zondag? Of...? Nee, geen uitzending. En andere predikers, we waarderen deze fijne groep predikers die ons hier in de samenkomsten hebben geholpen. Velen van hun mensen zijn gekomen. En ik waardeer deze mensen zeker. Ik wil hier iets tot hen zeggen.

     En ik heb hard geprobeerd om mijn kleine dierbare vriend ervan af te brengen om deze samenkomst daar in de stadsgehoorzaal te houden. Dat deed ik; maar hij voelde mee met de mensen, zei hij, die moesten staan en zo. Maar hier is de reden dat ik het niet wilde, broeders. Nu, ik weet dat u me soms hoort uitvaren tegen die denominaties, maar dat is niet tegen de mensen die in de denominaties zijn. Dat is tegen de denominatie zelf. Nu, ik besef dit, dat als we daar morgenavond heengaan, als... Wat als...? Als we volledige samenwerking hadden met al de predikers, dan zou het fijn zijn om daarginds heen te gaan. Dat is juist. Maar... Ik bedoel zondag, neemt u me niet kwalijk. Als we volledige samenwerking hadden met al de predikers, als zij hun kerken wilden sluiten, enzovoort... Maar om daarheen te gaan... sommigen van de mensen zijn ziek, dus komen zij erheen opdat er voor hen gebeden wordt. En misschien wisten de voorgangers het niet van tevoren, dus hadden ze hun eigen programma's voor die avond. Ik houd er niet van dat te doen, broeders. Echt waar. Ik houd er niet van om dat te doen, omdat per slot van rekening, deze zaak twee kanten heeft, weet u. Dat is juist.

11 En ik... Als er iets is waarvoor ik respect heb, is het mannen Gods, dienstknechten van God. En soms als u het ontdekt... de meest achterdochtige mensen ter wereld zijn de predikers. Dat is zo. Zij zijn de achterdochtigste van allemaal. Ik wil zeggen waarom, omdat ze herders zijn. Juist. Ze houden de wacht over hun schapen, ziet u? Ze hebben het recht om achterdochtig te zijn en te wachten en op te letten. Maar wanneer u ziet dat het Woord en God samenwerken, dan is dat de tijd om erin mee te gaan, ziet u, als u ziet dat het Woord en God samenwerken.

     Dus ik wilde gewoon de dienende broeders laten weten, dat de reden dat dit daarginds was, is, omdat de broeder dacht, dat het misschien de mensen een kans zou geven dat ze allemaal konden zitten. Zijn hart is daar recht in. Ik begrijp wat hij bedoelt, maar voor mij, ik wilde gewoon hier in de kerk blijven, precies hier en doorgaan. Maar hij zei, dat er zondagavond zovelen weer teruggegaan waren. En dan ook het aankondigen van genezingsdiensten, dat zou maken dat er nogal wat meer komen.

12 Dus nu morgenavond, wees aanwezig om zes uur en we zullen een gebedsrij hebben morgenavond, zo de Here wil. Wat mij betreft, zoals mijn gevoelens erover zijn, zullen we elke avond een gebedsrij hebben, ziet u? Want deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Niet in één avond, de laatste drie of vier avonden, of de Heilige Geest is onder ons in de samenkomst gekomen, gaat heen onder de mensen en roept ze, vertelt ze wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat ze doen, enzovoort, en wat er verkeerd is en wat er zal gebeuren en al die dingen.

     En dan vermeerdert het geloof van de mensen. Dan zou ik zeggen: "Nu, hoevelen hier zijn gelovigen?" Door het gehele gebouw gaan de handen omhoog. "Nu, leg iemand de handen op. Bid niet voor uzelf, maar bid voor hen, omdat zij voor u zullen bidden", ziet u? Welnu, als dat niet Schriftuurlijk is, weet ik het niet. "Belijdt elkaar uw fouten en bidt voor elkaar." "Deze tekenen zullen diegenen volgen die geloven. Als ze hun handen op de zieken leggen, zúllen ze genezen." Dat is de Schrift. Zo voel ik dat elke avond, elke persoon voor wie gebeden wordt en die handen worden opgelegd, elke avond. Zeker.

     Nu, mijn handen zouden niet meer zijn, dan de handen van iemand anders, het is alleen... Het is alleen een ander mens. Maar het is Gods hand die u op u wilt. En Hij deed... het is God Die de belofte deed. Indien... "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken zullen leggen, zullen ze gezond worden." Dat is precies wat God beloofde. Dus vanaf dat punt nemen we de draad op.

13 Nu, terug naar ons Schriftgedeelte en naar onze les. Las broeder Borders... las u uit de Schrift? Goed, ik houd ervan uit de Bijbel te horen lezen. Openbaring (ik sloeg het meteen op) het zevende hoofdstuk, is het waaruit we het meest zullen gaan spreken vanavond, denk ik.

     Nu, laten we nog wat terugkijken naar dat van gisteravond. Nu, ons onderwerp is dit. We hadden... eerst hadden we genezingsdiensten, en toen gingen we over tot diensten van het prediken van het Evangelie. Nu hebben we twee avonden van onderwijzing en morgenavond en zondagavond zijn genezingsdiensten. Nu, gisteravond begonnen we te onderwijzen over de twee onderwerpen, die ik erg essentieel vind en ik zou niets over deze dingen zeggen tenzij ik dacht dat het noodzakelijk was, zie?

     Het eerste is om de gemeente te waarschuwen. Daarvoor staat de wachter op de toren. Wanneer hij de vijand ziet komen, waarschuwt hij diegenen die in de stad zijn. En dan, als de wachter niet waarschuwt, zal God het bloed van de stad van zijn handen afeisen. Dat is juist. Maar als hij wel waarschuwt, en de mensen besteden er geen aandacht aan, dan is hun eigen bloed op hen. En dat is de reden dat ik het precies uitleg zoals het hier staat geschreven, ziet u? En dan is het uw zaak op de dag van het oordeel.

     Wanneer ik wegga van deze wereld, indien ik nog bij bewustzijn ben, bij het heengaan, wil ik in staat zijn net als Paulus te zeggen: "Er is van geen mens bloed aan mijn handen, want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen", zover ik het weet... Precies op de manier zoals het is.

     Dank u voor uw brieven met opmerkingen en zo. Ik waardeer ze zeker heel erg.

14 Nu, het merkteken van het beest, het zegel van God. Nu, hoevelen waren er hier gisteravond, laat ons zien... die in de dienst waren? O, ongeveer iedereen veronderstel ik. Goed nu, daarom, om een kleine achtergrond te krijgen, waar we vanavond heengaan. Nu, ik moest beide onderwerpen nemen en ze samenvoegen, omdat ze parallel lopen aan elkaar. En we ontdekken...

     Ik kondigde aan wat ik in het begin dacht dat ze waren, en nu gebruik ik de Schriften om te bewijzen wat ik denk dat juist is. Ik geloof dat het zegel van God de Heilige Geest is. De Bijbel ondersteunt dat. Het merkteken van het beest is de Heilige Geest te verwerpen. Er zijn slechts twee klassen mensen. En terzijde... Redding en verwerping begon in Genesis, zoals al het andere begon.

15 Zeg, ik kreeg een notitie vandaag waarop stond: "Zou u kunnen bewijzen dat de 'Assemblies of God'-kerk in Genesis begon?" Wat de organisatie aangaat weet ik het niet, maar de geest die in de 'Assemblies of God'-kerk is, begon in Genesis. Dat is precies juist. En al de andere wedergeboren kerken begonnen in Genesis, en al wat verondersteld wordt kerk te zijn, gewoon gevestigde kerken, zij begonnen in Genesis. En ze werden beide vertegenwoordigd in de eerste twee zonen, zowel Kaïn als Abel. Kaïn ontving het merkteken van het beest en werd weggezonden. We beseffen dat de slang, die degene was die zijn moeder had verleid, een dier was en geen reptiel. Hij was de listigste van al de dieren des velds. En Genesis 14... of Genesis 4:15 liever, daar zond God... gaf Kaïn een merkteken. En zodra Kaïn was gemerkt, ging hij uit de tegenwoordigheid van de Here. Hebt u het begrepen gisteravond? Hebt u het gelezen? Zodra het merkteken kwam, ging hij uit de tegenwoordigheid van de Here en nam zich een vrouw uit het land Nod. Nu, begrijpt u het? Ziet u wat het betekent? De gemeente. Nu, God...

16 Kaïn was precies zoals een gewone man. Hij kwam... hij was precies zoals Ezau en Jakob. We zouden ze daar weer als patroon kunnen nemen. En door de Bijbel heen zien we die geest opkomen, opkomen, opkomen en tenslotte hier precies tot een hoogtepunt komen, in dit tijdperk waarin we nu leven, geloof ik. Nu, als u het zult opmerken, Kaïn was een man, een natuurlijke man van de wereld, zoals Ezau, en hij had een religieuze inslag. Hij wist dus dat er een God was. Hij geloofde het, en hij ging naar...

     Nu, kijk, daarin verschil ik van mening met de kerken, dat het enige wat u kunt doen is gewoon te geloven en God erkent het als rechtvaardigheid. Wel, dat is waar, in één betekenis van het Woord. Het is een deel van de Waarheid, maar niet de hele Waarheid. Een fijne Baptistenbroeder kwam niet lang geleden bij mij en zei: "Broeder Branham, wat kon Abraham ooit meer doen dan geloven? Abraham geloofde, en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend."

     Ik zei: "Dat is juist, maar God gaf hem een teken, het zegel van de besnijdenis, dat Hij zijn geloof had erkend."

17 Nu, de Heilige Geest is het zegel van God. Als u zegt dat u gelooft en niet de Heilige Geest hebt ontvangen, dan heeft God nog nooit uw geloof erkend (dat is juist), omdat het zegel een erkenning is dat God Zijn werk in u heeft afgemaakt en beëindigd. Dat is juist. Dat Hij het erkent... zeker.

     Iemand zei: "Waarom maakt u het zo losjes, broeder Branham, door Johannes 5:24 te noemen?" Dat is het begin van de Geest. Dat is juist. Ik geloof dat een mens... Zodra u gelooft in de Here Jezus Christus, is het een deel van de Heilige Geest. Wanneer u wordt geheiligd, nog een deel van de Heilige Geest, reinigt u. Dan wordt u gevuld met de Heilige Geest. Juist. Nu, maar: "Die Mijn Woord hoort, en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven." Daar is slechts één type van. Dat is Gods leven.

18 Nu, we bemerken dat Kaïn een altaar maakte en hij legde er een offer op. Hij ging heen en beleed zijn geloof in God en aanbad God, met andere woorden, precies zoals de religieuze mens vandaag. Negenennegentig van de honderd, bijna. Zij zeggen: "Hier is het. Het is het beste wat ik kan doen." Kaïn zei: "Dit is... ik bouwde een altaar; ik hoor hier bij de gemeente. Ik bracht een offer. Dit is het beste wat ik kan doen. Neem het of laat het liggen. Daar is het."

     Dat is gewoon een... dat is de houding van de mensen vandaag. "Ik ga naar de kerk. Ik zal ze met alles helpen. We bouwden een mooi gebouw. We hebben dit allemaal gedaan. We hebben dat allemaal gedaan. Ik heb aan het weduwenfonds gegeven en ik doe dit allemaal. Daar is het, het beste wat ik kan. Neem het of laat het liggen."

     Maar God zal het laten liggen. Hij liet het daar voor Kaïn liggen en Hij zal het daar voor ú laten liggen. "Er is een weg die een mens goed schijnt, maar het laatste van dien zijn wegen des doods." Er is slechts één voorziene weg voor God, dat is door de bloedstroom naar de Heilige Geest. Zonder dat is het afgelopen met u, is het met u ten einde, zult u nooit binnengaan.

19 Bemerk: "Tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij op geen enkele wijze het Koninkrijk binnengaan." Dat is juist. U moet komen, ongeacht hoe religieus u bent, wat u allemaal doet, dat heeft er niets mee te maken. Dat maakt u een aardig goed burger, maar nog niet een burger voor dat Koninkrijk daar. Misschien voor dit koninkrijk hier. Maar het Koninkrijk van God is binnenin u. U wordt geboren in het Koninkrijk. Het Koninkrijk komt binnen... Het Koninkrijk van God is de Heilige Geest. U behoort tot dat Koninkrijk.

     Dat is de reden dat vrouwen hun haar niet knippen, geen shorts dragen. Dat is de reden dat mannen geen sigaretten roken en dergelijke. Zij zijn van boven. Hun geest onderwijst hun rechtvaardigheid, heiligheid. Zij vloeken niet, ze gebruiken geen vuile taal en zo. Waarom? Zij zijn geboren van omhoog. Zij zijn anders. Zij zijn burgers van boven.

20 En nu, let op. Maar de wereld zegt: "Wel, ik hoor bij de kerk. Ik hoor bij de 'Assemblies'-kerk. Ik hoor bij de 'Four-square'-kerk. Daar is het. Dat is het beste wat ik kan doen. Neem het aan of laat het liggen." Als u een bord soep kreeg en er zat een spin in, dan zou u het niet opeten. U zou de zaak aansprakelijk stellen die het u gaf. Dat is juist, dat is waar. U zou het doen. U zou het voor geen geld opeten; maar u laat gewoon toe dat elk soort dogma door uw keel wordt gewerkt naar uw ziel. Per slot van rekening zal dit lichaam hoe dan ook gaan sterven. Beslist.

     Enige tijd geleden was ik in een museum. En ze hadden er de analyse gemaakt van een mens die vijftig pond woog... honderdvijftig pond liever gezegd. Zijn lichaam was vierentachtig dollarcent aan chemische stoffen waard. Er zit ongeveer net genoeg witkalk in om een kippennest te bestrooien en zoveel calcium en zo. Bij elkaar genomen was het vierentachtig cent. Er stonden daar twee jongens. De één zei tegen de ander: "Jan, wij zijn niet erg veel waard, vind je wel?"

     Hij zei: "Dat is waar, dat geloof ik ook."

     Honderdvijftig pond, u bent vierentachtig cent waard. Nu, u bent niet erg veel waard om mee te beginnen, vind u wel? Maar zeker zorgt u goed voor die vierentachtig cent. U hangt er een jas omheen van marterbont van vijfhonderd euro en trekt uw neus zo hoog op dat als het regent u bijna verdrinkt. U zorgt zeker goed voor die vierentachtig cent, jazeker.

21 Maar u hebt daarbinnen een ziel die tienduizend werelden waard is, en laat er de duivel van alles inproppen en noemt het rechtvaardigheid en religie, in plaats van dat u Gods juiste weg erover neemt. Juist. Uw ziel is tienduizend werelden waard.

     Uw lichaam is maar vierentachtig cent waard. U sleept het rond en draagt er zeker zorg voor. O, u scheert het en knapt het goed op, maar o... siert het op! Maar die ziel, die siert u zeker niet op. U laat alles voorgaan.

     Geeft men u daar een spin in, u zou het restaurant aanspreken dat hem aan u gaf. Maar een kerk kan u vertellen: "Schud de voorganger de hand. Zeg dat u God gelooft. Aanbid, en dat is alles wat u hebt te doen."

     Als dat juist is, dan was Kaïn juist! Maar bedenk, dat God tegen Kaïn zei: "Aanbid zoals uw broeder en gij zult wel doen." Maar hij wenste het niet te doen.

     Dat is de wijze waarop het vandaag is. Men wil God niet aanbidden in Geest en in Waarheid. Ze willen gewoon naar de kerk gaan en aanbidden op de wijze dat de kerk zegt te aanbidden. Aanbid wat God zei te aanbidden! Jezus zei: "God is een Geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in Waarheid."

     Juist. Voeg ze tezamen, het Woord en de Geest samen. Als de Geest in het Woord is, zal het Woord Zichzelf manifesteren. Zo is het precies. De reden dat u de gave van onderscheiding ziet en genezingen en dergelijke, is dat het Woord wordt gemanifesteerd.

22 Jezus zei: "Gaat heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie." Hij heeft nooit gezegd: "Gaat heen in de gehele wereld en bouwt kerken en doet zus en zo." Die dingen zijn goed, maar Hij zei niet: "Gaat heen in de gehele wereld en leert het Evangelie", Hij zei: "Predikt het Evangelie." Met andere woorden, het Evangelie te prediken zou zijn om de kracht van de Heilige Geest te demonstreren.

     Paulus zei: "Het Evangelie is niet gekomen in woord alleen, maar in kracht", manifestaties van de Heilige Geest. Het moet zo zijn. Het direct daaropvolgende woord zegt: "En deze tekenen zullen hen volgen die geloven." Juist. Het moet het Woord manifesteren.

     Als de Geest in het Woord is, de ware Geest van God in het Woord... "Als gij in Mij blijft en Mijn Woord in u, vraagt wat gij wilt, en het zal u gegeven worden." Het komt regelrecht terug tot de Schrift. U kunt niet buiten de Schriften gaan. Het brengt zichzelf regelrecht terug en brengt zichzelf elke keer in evenwicht.

23 Maar Kaïn wilde iets moois... Nu, gisteravond zei ik, herinner u, dat schoonheid het oog boeit. De Katholieke kerk leerde al lang geleden dat het oog de poort tot de ziel is, om schoonheid te maken, enzovoort. En de mensen vallen ervoor. Hollywood leerde het lange tijd geleden.

     De duivel wist het voordat iemand van u het wist. Dat is precies juist. Dat is de tactiek waarmee hij werkte, hetzelfde. Stichtte zelf een mooier koninkrijk. Het is altijd prachtig geweest. Zelfs nadat de vloek op de duivel kwam, hij werd een slang, maar hij was nog steeds een prachtig schepsel. Zie hoe gracieus hij zich kan bewegen en hoe prachtig zijn kleuren zijn. Zelfs zijn vloek nam nooit zijn schoonheid van hem weg.

     Denkt u dat Judas Iskariot een oude dronkaard was met z'n kraag omhoog en z'n haar opzij gekamd? Hij was een knappe kerel, jongen. Jazeker. De duivel is daar te schrander voor.

     Toen ik naar Pig Alley ging, broeder Moore en ik, en een paar vrienden, dachten we dat we die oude publieke vrouwen van Pig Alley zouden zien, gewoon iets wat zich voortsleept... Satan is daar te schrander voor; de mooiste vrouwen die u ooit hebt gezien, ziet u?

     Hij is schrander. Zonde is verleidelijk; zonde is prachtig. Maar het is de dood! Dat is juist. Kijk niet naar schoonheid. Kijk naar waarheid; niet naar schoonheid.

     Dat is er aan de hand met de gemeente vandaag. Ze gaat achter schoonheid aan en is stervende, dat is juist, omdat ze de dood aangrijpt. Ik wil daar niet te lang bij stilstaan. Ik zou erover gaan prediken.

24 Maar we ontdekken echter dat Kaïn vervolgens wegging van God, en zichzelf een vrouw nam uit een andere groep, in het land Nod. Dat is precies wat de mens doet die niet wil komen en God in Geest en in waarheid wil aanbidden. Hij gaat weg en neemt zich een kerk die hem zal bevredigen. Gaat weg.

     Maar bedenk, Seth was een type. Abel was degene die werd gedood, Seth nam zijn plaats in, wat een teken was van de dood, begrafenis en opstanding van de Here, weer teruggeplaatst. Merk op, hoe die zaden verder voortkwamen, gisteravond.

25 Nu, we gaan hier verder door, en nemen een paar van onze Schriftgedeelten die we gebruikten, dat het zegel het teken was, hoe het zegel in de plaats van een naam werd gebruikt, men plaatste deze, en de Naam van Jezus Christus is het zegel van God, de rechtvaardigheid van God. "De Naam van de Here is een machtige toren, de rechtvaardigen ijlen daarheen en zijn veilig." Is dat Gods zegel? "Wat gij de Vader ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen." Is dat juist? "Wat gij ook doet, in woord of werk, doe het alles in de Naam van Jezus." Is dat juist? Alles wat u doet...

     Petrus zei op de dag van Pinksteren: "Bekeert u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."

     Het zegel van God, Gods merkteken, zegel, identificatie, is de Naam van de Here Jezus. En wanneer Jezus in u komt, legt Hij Zijn Geest erin. Het maakt niet uit hoeveel namen u aan de buitenkant ervan schrijft, als de Geest daar niet is... Die getuigt van de Waarheid.

26 Dan ontdekken we dat God, in Eden, Kaïn nam en merkte en hem wegzond, maar Seth bleef in de tegenwoordigheid van God, en God gaf hem zijn vrouw. Dat is de wijze van de ware gemeente. Ze bleef in de tegenwoordigheid van God.

     O, ik wilde dat ik Paul Boyd, de geschiedkundige hier zou kunnen brengen. Tussen twee haakjes, hij heeft drie jaar gewacht op een van de persoonlijke gesprekken. Ze sturen het naar huis... Ze komen uit Azië, uit Afrika, uit India, overal vandaan, wachten jaren op die interviews. Als ze daarvoor binnenkomen, zitten we daar tot de Heilige Geest spreekt. En deze morgen, terwijl we aan het spreken waren, braken de visioenen door.

     Dit is een evangelisatiedienst. Bij mij thuis en op verschillende plaatsen, daar geschiedt het profetische. Mensen komen, die niet weten welke kant ze heen moeten, en we wachten daar dan tot de Heilige Geest... Zij zeggen niet één ding, laat de Heilige Geest het spreken doen. En Hij komt en openbaart het en vertelt hun wat ze hebben gedaan, wat ze moeten doen. Ik heb slechts die ene persoon alleen. O, hoe God wonderbaarlijk...

     Vanmorgen was het zo geweldig. Ik moest naar de waterkant gaan daar beneden ergens en ik kwam de herder tegen toen ik probeerde... Het beroerde me zo hevig. Ik probeerde mijn kracht weer terug te krijgen, vanwege de grote machtige visioenen die zich ontvouwen en openbaren en vertellen wat u hebt gedaan, wat u niet gedaan behoorde te hebben en wat u moet doen, en wat er zal komen te geschieden nadat u het doet. O, dat is God, de enige...

     En niet één keer... Ik wil iemand die tegenwoordig is, of waar ook, vragen of hun ooit iets werd verteld, dan dat het elke keer gebeurde, helemaal precies, omdat Hij niet kan liegen. Het is God, God kan niet liegen.

27 O, levend onder de Heilige Geest... Bedenk, Seth nam zijn vrouw... God moet hem zijn vrouw hebben gegeven. Hij bleef bij God. En nu, de gelovige, die bij de Bijbel zal blijven, en bij God zal blijven, dan zal hij... De ware gemeente zal de bruid van Jezus Christus zijn. De ander zal een bruid van de wereld hebben, gewoon alles. We ontdekten dat gisteravond.

     En ook lazen we daar waar Kaïn en Abel beiden begonnen. En toen brachten we het over op Babylon, hoe Babylon verscheen in Genesis en toen in het midden van de Bijbel, het laatste van de Bijbel. We hadden het waar Jezus... toen Hij op het toneel verscheen en toen Hij van het toneel verdween. Judas kwam op dezelfde wijze. De antichrist en de Heilige Geest kwamen op dezelfde manier. En de Schriftplaatsen daarvoor: Mattheüs 27:20–26.

28 En dan ontdekken we hier in... We ontdekken dat Israël... We namen Israël en vergeleken het met Moab. Hoe dat Israël getrouw bleef aan de bloedlijn, getrouw. Dan ontdekken we daar Moab, onwettig, fundamenteel precies hetzelfde als Israël. Maar Israël, dat de ware bloedlijn had, had tekenen en wonderen die hen volgden. Zij hadden een koperen slang, Goddelijke genezing. Zij hadden de roep van de Koning in het kamp. Zij hadden de geslagen Rots voor hun redding. Zij hadden een hemelse Vader Die hen voedde van boven. Zij hadden een heerlijke tijd, met niets in één juk ingespannen, gewoon een interdenominationaal rondreizen. Men stak de gek met hen, omdat ze zelfs geen natie waren, gewoon een verstrooid volk.

     Maar hier is wat ik hoop dat u begrijpt. Zij waren op weg naar hun vaderland. Een volmaakt type van de ware gemeente vandaag, op weg naar hun vaderland. Amen. Ronddolend in schapenvachten en geitenvellen, behoeftig, enzovoort, maar wij zien uit naar een stad, welker bouwmeester en maker God is. Dat is de manier waarop de ware gemeente vandaag voortgaat.

     En de grote fundamentalisten, zoals Moab, komen naar voren met dit volmaakte offer, zoals Israël had. Even fundamenteel en dergelijke als Israël, maar ze hadden de Geest niet!

29 We zouden verder door kunnen gaan met Kaïn... met Ezau en Jakob. God zei dat de voorkennis, opdat de voorbestemming van God zou mogen... niet dat God Ezau wilde veroordelen, maar wetend wat hij was... Als God God is, wist Hij alles. Hij kende elke vlo die er ooit op de aarde zou zijn. Hij kende elke mug die er ooit op aarde zou zijn, vóór de aarde ooit werd geschapen; wist hoeveel keren hij met zijn ogen zou knipperen en hoeveel vet hij zou opleveren als hij werd uitgesmolten. Hij is oneindig!

     Wie kan vertellen wat oneindig is? Als Hij niet oneindig is, is Hij geen God. En als Hij oneindig was, wist Hij alle dingen van den beginne. En daarom kon Hij uitverkiezen, niet omdat Hij het wilde, maar omdat Zijn voorkennis Hem deed weten wie er wel en wie er niet zou zijn.

     Dat is de reden dat van de gehele gemeente, elke persoon die ooit in de opname zal zijn, hun naam werd gezet in het boek des levens van het Lam voor de grondlegging van de wereld, zegt de Bijbel. Juist, God wist het.

30 Jezus kwam door de voorkennis van God Die het wist, en Jezus kwam om die gemeente te verlossen, of terug te kopen. De predikers zijn zoiets als dat ze naar een vijver gaan en er een net ingooien en het binnenhalen. Het Koninkrijk van God wordt vergeleken met een man die met een net naar de kust ging. Toen hij het inhaalde had hij waterspinnen, adders, slangen, kikkers en al het andere, maar hij had ook vis. Nu, wij weten niet wat wel, en wat geen vis is. Het enige wat wij worden verondersteld te doen is te vissen met het net.

     En broeder Buntain is hier al een lange tijd aan het vissen. Ik kom hier om mijn net te nemen en met u te vissen, broeder Buntain. Ik werp het daar uit en haal het op. Hier komen ze naar het altaar, staan op en belijden Christus. Ik weet niet wat geit is, wat schaap is, wat een spin of kikvors of wat ook is, maar God wist voor de grondlegging van de wereld wat het was.

     "Alles wat de Vader Mij gegeven heeft, zàl tot Mij komen, en geen mens kan komen tenzij Mijn Vader hem eerst trekt. Alles wat de Vader Mij hééft (verleden tijd) gegeven, zal tot Mij komen." Dat is juist, Hij zei het. Nu, ik weet niet wie het is. Ik werp gewoon het net uit en zeg: "Komt allen die vermoeid en belast zijt." En dan weet God wie wàt is. Ik weet het niet. Niemand anders weet het. Het is gewoon Gods zaak. Dus is het onze plicht te blijven doorgaan tot Hij komt.

31 Nu, daarom maakt de grote gemeente zichzelf gereed. En we ontdekken dat Ezau en Jakob, voordat één van de kinderen was geboren, dat God zei dat Hij de ene liefhad, en de ander haatte. En bedenk, ze waren tweelingen; dezelfde moeder, dezelfde vader, begrijpt u het? Tweelingen. Elke opwekking brengt tweelingen voort, zeker. Er worden tweelingen geboren naar de natuurlijke mens en de geestelijke mens. Het was vroeger in de Hof van Eden, Kaïn en Abel. Hetzelfde begon daar, en blijft zich verspreiden.

     En kijk naar de gemeente. Jezus, de herder; Judas, de penningmeester. Broeders uit dezelfde stam, enzovoort – precies in dezelfde groep, dezelfde gemeente. De één de voorganger, de ander de penningmeester; één is een duivel, en één is God. Dat is de wijze waarop het gaat. Jezus zei dat in de laatste dagen de twee geesten zo dicht bij elkaar zouden zijn, dat het zelfs de uitverkorenen zelf zou verleiden, ware het mogelijk. Indien het mogelijk ware, maar dat is het niet. Ze zullen het nooit doen. Goed.

32 Maar de... Hij ontvangt het ware zegel, en het zegel van God is de Heilige Geest. Nu zijn we terug om te beginnen waar we gisteravond eindigden, bij Ezechiël, het negende hoofdstuk. Hoevelen hebben het gelezen? Hebt u er grote vreugde uit ontvangen door het nu te lezen? Daar voorzag de profeet Pinksteren en vertelde wat er plaats zou vinden. Hij zag zes mannen aankomen van de kant van de Bovenpoort; en zij hadden vernietigingswapens. Herinner u. Hebt u opgemerkt, dat het alleen voor Jeruzalem bedoeld was? Alleen voor Jeruzalem, omdat het daar is waar de Joden... God handelt met de heidenen als individuele personen. Maar Israël is een natie, Gods natie. Ja!

     Een zendeling stond in mijn gemeente. (Ik hoor broeder Fred Sothmann zo nu en dan "Amen" zeggen daar binnen ergens. Hij zit daar in de zaal. Hoe dan ook, enige van de broeders uit de tabernakel.) Een Joodse broeder, die heel de tijd bezig geweest was om Israël binnen te komen, proberend iets voor de Joden te doen. Hij zei dat hij ze wilde winnen voor de Here. En hij kwam naar de tabernakel onlangs 's morgens en hij stond op toen de zalving er was.

     Hij zei: "Broeder Branham, ik zou u graag een vraag willen stellen. Hoe zal ik ooit in Jeruzalem binnenkomen? Ik heb elke manier geprobeerd."

     Ik zei: "Ik zou niet weten wat ik u moet vertellen."

     Op dat ogenblik ongeveer bewoog de Heilige Geest en zei: "Het gebeurt niet op die manier, omdat Israël op één dag geboren zal worden."

     O, we zijn dichtbij. O, we zullen daar dadelijk aan toekomen, zo de Here wil.

33 En we ontdekken dat voordat de slachting plaatsvond... Luister nu, mis dit niet! Voordat de slachting begon, zag hij een man daar aankomen, gekleed in het wit. Wat stelt wit voor? Rechtvaardigheid van de heiligen. En hij had een schrijvers-inkthoorn aan zijn zijde. Hij ging eerst door de stad Jeruzalem heen en zette een zegel op diegenen die zuchtten en weenden over de gruwelen die in de stad werden gedaan. Is dat juist, Bijbellezers? En toen de slachting begon, werd er gezegd: "Spaar niet, oud, jong, kinderen, baby's, wat het ook is. Verdelg volkomen al wat dit teken niet heeft." Zie? Er werd niets overgelaten. Of zij ontvingen het zegel, of ze hadden het zegel niet.

     Dat is de reden in deze dag waarin wij geraken (we komen er dadelijk toe hier in het Nieuwe Testament), dat het zegel van God de Heilige Geest is, en wat daarbuiten is, is voor de slachting, is verloren.

34 Nu, we namen gisteravond de geschriften van Josephus, enzovoort, waar ik naar verwees en velen van de andere oude geschiedschrijvers. Josephus schreef... waarschijnlijk schreef hij over dezelfde dagen en leefde hij in de tijd dat Jezus van Nazareth op aarde wandelde. Nu... en hij sprak erover dat die mensen die... Ik geloof dat hij ze aanduidde als kannibalen, alsof ze het lichaam van Jezus van Nazareth aten. Het was natuurlijk het avondmaal dat ze namen. Hij wist het niet. Hij was slechts een onbekeerde geest. Hij was alleen maar geschiedschrijver.

     Maar hij... Zij slopen weg uit Jeruzalem, toen ze zagen dat die zaak begon te geschieden, en gingen weg en trokken Judéa in en trokken erbij vandaan.

     Maar de Joden, de grote organisaties, iedereen kwam bij elkaar en kwam terug. Ze zeiden: "We zullen naar het huis van de Here gaan. Jehova is onze bescherming. En wij hebben gewoond in dit... God bouwde dit huis. Jehova deed dit. En Salomo wijdde deze tempel in en dit is een erg heilige plaats."

35 Een... Maar zij verwierpen de Messias, toen Hij tot hen kwam, helemaal precies op de wijze dat de profetieën zeiden dat Hij zou komen en precies die dingen deed die de Bijbel zei dat Hij zou doen. Maar Hij kwam niet overeenkomstig hun theologie. (Ik hoop dat dat u niet kwetst, maar ik hoop dat het diep verankert.) En zij kwamen. Hij toonde Zijn Messiaanse teken, helemaal precies op de wijze dat de Bijbel zei dat Hij zou doen. Hoevelen geloven dat? Zeker doet u dat.

     Wat was het Messiaanse teken? Hij was de God-Profeet, ziet u? En dan... toen zij het deden, hoe noemden zij dit Messiaanse teken? Kan iemand me het vertellen? Hoe noemden zij het? Beëlzebul. Een duivel, een waarzegger. Omdat Hij hun gedachten kon bemerken, wist wat ze dachten, en ze vertelde over die dingen.

     En de ware Joden? Wat zeiden zij dat het was? "Dat is het teken van de Messias."

     En Nathanaël zei: "Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God, waarlijk Gij zijt de Koning van Israël."

     Hij zei: "Omdat Ik u vertelde dat Ik u zag voordat u naar de samenkomst kwam, gelooft u het? U zult in staat zijn nog grotere dingen dan deze te zien."

     U moet eerst geloven; het geloven, dan zult u grotere dingen zien.

36 Nu, we bemerken wat plaats vond, maar de oprechte... de grote kerken, de organisaties, de Farizeeën, de Sadduceeën en Herodianen en al dezen, zeiden: "Hij is Beëlzebul." Zij moesten iets antwoorden, ze moesten het hun samenkomst vertellen, dus zeiden ze: "Hij is van de duivel."

     Nu, houd dat in gedachten. En zij waren religieuze mannen, heilige mannen, godzalige mannen, voor zover het de wereld betrof. Als er één zonde tegen hen was, zouden ze worden gestenigd! Geleerden, gepromoveerd, seminarie-geleerden, in de lijn van de geestelijken; en ze waren vervloekt. Jezus zei: "Gij zijt van uw vader de duivel."

     Veroordeelt u dan niet de Heilige Geest wanneer Hij uitroept wat u bent? Ziet u? Blinden leiden de blinden en zullen ze niet allen in de gracht vallen? Zeker.

37 Let op de Schriften. Let op de belofte. Weet dat het uur naderbij komt.

     De discipelen, vervuld met de Heilige Geest, gemerkt met dat teken aan hun voorhoofd, dat zegel van God, zij begonnen uit te kijken. En toen ze zagen dat wat Jezus zei kwam te geschieden, gingen ze daar uit weg.

     En laat mij u zeggen, u zou er beter ook uit kunnen gaan, broeder. Wacht tot we ertoe komen binnen een paar ogenblikken, ontdekken hoe dicht we nabij zijn. O, Jezus zei dat hetzelfde bezig zou zijn plaats te vinden juist vóór Zijn wederkomst. "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen." Beloofde het, God zwoer erbij, enzovoort. Dus het moet hier zijn.

38 Nu, ik wil dat u werkelijk de regenjas van rond uw hart weghaalt, de paraplu naar beneden doet en zet uw Methodisten-paraplu daar in de hoek, en zet uw Baptisten-paraplu in de hoek, en zet uw Pinkster-paraplu in de hoek, en laten we kijken naar Gods Woord. Zet ze daar allemaal nu neer, en laat ons naar Hem kijken. Ziet u?

     De Bijbel voorzegde het door Ezechiël, de profeet. En de Heilige Geest kwam, en deed helemaal precies wat er was gezegd. En zelfs de kleine baby's, de Bijbel... de geschiedschrijver zei... Nu, herinner u, de Bijbel zei: "Spaar niets: klein of jong of oud, geenszins." Allen die niet dit zegel van God hebben, zullen op een andere manier worden gemerkt.

     En kijk, wie werden er zo gemerkt? Levenslang, mensen die hun leven gaven voor de geestelijkheid... Priesters en vermaarde mannen. Grote priesters en geleerden. Hoevelen weten dat dit waar is? Zeker, zeker het is waar. Net zo heilig, even lieflijk, waarschijnlijk fijne mensen, burgers van het land. Maar dat is geen excuus. Wanneer God iets zendt en u blijft in gebreke erin te wandelen, dan zit u ernaast. Dat is alles. Of u doet het, of u doet het niet. Dat is de wijze waarop het was. Allen die niet in de ark gingen, verdronken. En dat was alles, ongeacht wie ze waren.

     En dat is hetzelfde: allen die niet in Christus zijn vandaag, zullen zonder Christus vergaan. Zo is het. Dus u kunt niet zeggen: "Ik ben Methodist of Baptist of Pinksterman", of wat anders ook. U moet van Christus zijn. En als u van Christus bent, zult u de werken van Christus doen. Dat legt getuigenis af, en bewijst dat het er is. Dat is net zo duidelijk als de Schrift of zoals ik het weet te zeggen. Dat is net zo duidelijk als de neus op dit grote gezicht, of de grote neus op dit gezicht van mij, beter gezegd. Dat is juist.

39 Nu, merk op hoe hij het deed. Nu, degenen die gewaarschuwd waren, gingen weg en heel de rest ging de stad binnen. En de geschiedschrijver zegt, dat ze alle bast van de bomen aten. Titus omsingelde haar – de stad – de stad Jeruzalem, ze was ertoe aangewezen. Nu, onze tijd is aangewezen voor de hele wereld; maar dit was voor de stad Jeruzalem, voor de Joden alleen.

     En Titus, toen hij binnentrok, hij... hij omsingelde de stad, hield ze daar twee of drie jaar vast. En toen hij het deed, aten ze het gras van de bomen af... de bast van de bomen af, het gras van de grond en kookten zelfs elkaars kinderen en aten die op. Moeders kookten hun baby's en aten ze op. Gek, krankzinnig. Toen, tenslotte, toen hij doorbrak, richtte hij een slachting aan en doodde, tot het bloed de poorten van de stad uitstroomde.

40 Een groot God Die vol liefde is... Hij is vol liefde. Om liefde te zijn, moet Hij oordeel hebben, om rechtvaardig te zijn. Dus, Hij is een genadig God vanavond. Maar mijn vriend, wanneer u voor Hem in dat oordeel staat op die donkere, bewolkte dag, zal Hij een God vol toorn zijn! De Bijbel zegt het zo, in Zijn toorn.

     Ik was ginds bij de rivierkant... Ik sleep voor m'n... had een steenslijper ginds uit Colorado. Hij had een paar stenen, en hij sleep een kleine steen, die ik wilde meenemen naar mijn kleine meid, voor een dingetje om om haar hals te dragen, een kruisje. En hij zei: "Toon mij hoe ik het moet slijpen."

     De steen was helemaal helder, maar het leek een beetje ruw, alsof er wolken hingen. En ik zette dat bovenaan het kruis.

     En een dame zei: "Waarom zou u dat doen? Waarom slijpt u niet het mooie heldere stuk hier eraf?"

     Ik zei: "Het kruis is niet mooi. Het is een teken van lijden en schande."

     Ze zei: "Maar waarom dan?"

     Ik zei: "Dat zijn wolken van Gods toorn. God goot Zijn toorn uit op Christus, Die mijn plaats innam op Golgotha. Hij stierf onder de oordelen en de wraak van God. God goot Zijn brandend oordeel uit op Hem, en Hij nam mijn plaats in." Ik zei: "Ik was een zondaar en Hij nam mijn plaats in."

     En ik merkte dat er tranen in de ogen van de vrouw kwamen.

     Ik zei: "Wij zijn zondig en we hebben geen hoop. Maar God wist dat wij deze oordelen moesten doorstaan, en Jezus nam ze voor ons op Zich. En die wolken die boven het kruis hangen, waren Gods toorn, uitgegoten op Hem en Hij droeg de toorn van God in Zijn eigen lichaam, opdat wij vrij zouden mogen zijn."

     O, wat een geschiedenis. Wat een waarheid! Gods toorn.

41 Nu ziet u hoe het werd voorgesteld in Ezechiël, het negende hoofdstuk, als Jeruzalem. Nu komen we bij Openbaring. En nu zou ik graag willen dat u, die uw pen bij u hebt, dit opschrijft. Ik zou graag willen dat u opschrijft: Openbaring 14:6–12. Dat zijn de drie laatste engelen, de drie engelen na de zeven laatste engelen. Er waren drie speciale engelen die naar voren kwamen. Hebt u dat opgemerkt? En nu wil ik dat u let op die drie laatste engelen.

     De eerste engel (dat is Openbaring 14:6–12), de eerste engel had... blies de bazuin van het Evangelie en liet het eeuwige Evangelie prediken over heel de wereld. De tweede engel predikte een soort van heiligheids-Evangelie, zie, omdat hij zei dat de gemeente hoererijen had bedreven. En de derde engel schreeuwde het uit om aan het merkteken van het beest te ontkomen.

     Let op! De eerste engel, na de reformatie, Luther, predikte het Evangelie. De tweede engel, Wesley, heiliging, de hoererij, hij trok de gemeente recht. Maar de derde boodschap, de Pinksterboodschap, behoorde... de ware boodschapper, die hen waarschuwde te ontkomen aan het merkteken van het beest, zeggende: "Wie het merkteken van het beest ontvangt, dezelve zal de wraak van God uitdrinken, die ongemengd ingeschonken is in de beker van Zijn toorn; en zal worden uitgegoten op de mensen."

     Dat is de eigenlijke boodschap vandaag: de derde engel, de derde boodschap, de laatste boodschap. De Lutherse boodschap van rechtvaardiging; de Wesleyaanse boodschap van heiliging; en de Pinksterboodschap van het zegel van God. "Ontkom aan het merkteken van het beest. Kom uit van die grote muren van Babylon. Word verzegeld in het Koninkrijk van God."

42 Let op. Het direct volgende vers, het twaalfde, dertiende vers. "Gezegend zijn de doden die in de Here sterven." Wat is het volgende? Armageddon. De gemeente is dan weggegaan, na de boodschap van de derde engel.

     Ik predikte onlangs in de gemeente over die engelen en nam de zeven laatste engelen door en de boodschap van de engelen. En deze speciale zalving kwam van deze drie tijdperken, deze drie laatste engelen.

     Merk nu op, in Openbaring 7, werd Johannes opgenomen in de Geest, in de heerlijkheid, en hij zag dit komen en hij zei:

     ... zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden... (Nu, luister aandachtig. Houd uw Schriftgedeelten klaar om ze op te schrijven.) ... houdende de vier winden... opdat geen wind zou waaien op de aarde,...

     (totdat zij) ... de knechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

     Nu, vergelijk dat met Ezechiël 9. Zie Hem naar voren komen met slachtwapens en die vasthouden totdat de schrijver uitging en verzegelde.

43 Merk op. Nu hier:

     En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God;... (komend van het oosten.)

     En hij zou de dienstknechten van onze God aan hun voorhoofd verzegelen.

     Nu, we weten dat de gemeente nooit 'dienstknechten' werd genoemd. De gemeente is: zonen en dochters. Israël is Gods dienstknecht. Abraham was Zijn dienstknecht. Israël is Gods dienstknecht, maar de gemeente wordt genoemd: Zijn zonen en Zijn dochters. Hebt u het opgemerkt? Houd de vier winden vast – hoe lang? Tot we de dienstknechten (Israël) van onze God aan hun voorhoofd hebben verzegeld.

     O, laat me even teruggaan naar een geschiedenis, voordat we iets verdergaan. Let op wat er plaats vond. Nu, de dienstknechten van onze God, Israël... Israël werd eens verstrooid in Babylon, was ginds in de... Babel. Toen ze de tweede keer waren teruggebracht... De eerste keer was Egypte, en toen Babel, vervolgens verstrooid door het Romeinse Keizerrijk.

44 En Jezus zei in Mattheüs, het vierentwintigste hoofdstuk: "Leer een gelijkenis." Zoals ik u gisteravond begon te tonen, stelden ze Hem drie vragen, en Hij beantwoordde hun drie vragen. Maar toen ze wilden weten wanneer de tijd van Zijn wederkomst zou zijn, zei Hij: "Wanneer gij ziet dat de vijgeboom zijn knoppen doet uitlopen, en al de andere bomen, weet dat de tijd nabij is, ja, voor de deur."

     Nu, de oude huichelaar neemt dat, de oude ongelovige, en zegt dat die generatie is voorbijgegaan, dat elke generatie is voorbijgegaan, en dat Hij loog. Hij loog niet! Het is omdat zij niet de geestelijke toepassing van het Woord hebben. Hij had het niet over de generatie van toen; Hij sprak van de generatie die zag dat de vijgeboom zijn knoppen deed uitlopen.

45 Kijk terug in Joël, het tweede hoofdstuk, waarover ik hier niet lang geleden predikte, de vier insecten. Wat de knager overliet, at de kaalvreter en wat de kaalvreter overliet at de sprinkhaan. (Herinnert u zich die prediking? Ik geloof dat het hier in Californië was bij het ontbijt. Ik geloof dat het in Phoenix was.) Wat de Methodisten overlieten aten de Baptisten en wat de Baptisten overlieten aten de Pinkstermensen. Het had de hele wijnstok neergehaald. "Maar Ik zal herstellen, spreekt de Here."

     En zie, datzelfde insect... het is dezelfde zaak, alleen in verschillende stadia. De knager wordt de kaalvreter, enzovoort, en verder door. En het is een insect. Begon met de broederlijke liefde weg te eten, nam de Bijbel, en verving deze voor iets anders. En ik gaf de vier hoofdzaken en bewees het door de Schrift, de dingen die ze eruit wegaten – de onderwijzing van het ware Woord van God, broederlijke liefde.

     Zoals Paulus zei, begon het al in 1 Korinthe 13. Al die dingen hoe ze het opaten, en gewoonweg de gemeente opvraten tot er een stompje over was. Maar Hij zei: "Ik zal herstellen, spreekt de Here." Dat is juist, al de jaren dat zij hebben gegeten en al de dingen die zij hebben gedaan.

46 Bemerk, Israël, toen... is altijd deze vijgeboom geweest. Wanneer u ziet dat deze boom haar knoppen doet uitlopen – wat? De generatie die ziet dat Israël een natie wordt, die generatie zal niet voorbijgaan totdat alles is vervuld.

     Kijk! O, ziet u het niet? Hier, kijk naar hen. Nu, God heeft altijd de Joden moeten drijven. Zij hadden nooit de Heilige Geest. Velen van hen wilden zelfs hun profeten niet geloven, hun boodschappers, en Hij moest hen voortjagen.

     En dat is wat Hij zal moeten gaan doen met de heidengemeente. Hij zal deze denominatie-barrières moeten gaan afbreken. We laten het communisme toe om ons rondom te verslinden, en dan zullen we samen moeten gaan komen. God zal maken dat Zijn Woord wordt vervuld omdat het verbond onvoorwaardelijk is. Niet: "Indien gij zult, zal Ik." Maar: "Ik heb het al gedaan." Dat is juist. O, dat vind ik fijn. Dat maakt dat ik me gewoon religieus voel.

47 Let nu op wat Hij hier deed. Niet: "Als gij zult, zal Ik." Dat eindigde toen Adam zijn verbond verbrak en Israël háár verbond verbrak vanaf Exodus 19, enzovoort. Maar dit verbond is genade. God zwoer... vertelde Abraham. Hij zwoer bij Zichzelf, dat het zo zou zijn en Hij deed een eed bij Zichzelf.

     Dus, door het ware zaad van Abraham is Jezus Christus, wat de genade van God is, en géén wet erbij. Beslist niet! De wet is er helemaal niet mee verbonden. U bent hoger dan de wet, boven de wet. Het is liefde. Liefde staat bóven de wet. Genade. De wet kwam door Mozes, genade en waarheid kwamen door Jezus Christus.

     Ik wilde dat ik daar nog een paar avonden langer voor had, om te prediken over: "Hoort Hem." Op de Berg der verheerlijking hebt u het volmaakt gezien, hoe God dat zou nemen... dat daarin uitwerkte, en precies toont hoe die wetten, en leermeesters, enzovoort, en wat er plaatsvindt.

48 Echter, nu bemerk, Israël... God moest Farao's hart verharden om ze de eerste keer uit te drijven. En Hij heeft deze keer hetzelfde gedaan. Hij verhardde Hitlers hart tegen de Joden... Dat deed de oorlog beginnen. Herinner u, God zei: "Wie ooit Israël vervloekt, zal Ik vervloeken; wie Israël zegent, zal Ik zegenen." En zij waren over de hele wereld verstrooid. Toen verhardde Hij Hitlers hart, verhardde Mussolini's hart, verhardde Stalins hart. Al de verschillende harten van de naties, Hij verhardde ze. En tenslotte opende Hij de weg. En Israël is aan het terugkeren, en reeds in haar vaderland.

     Als u wilt zien welke dag van de maand het is, kijk op de kalender. Als u wilt zien welke dag in de tijd het is voor het komen van de Here, kijk waar Israël is. Dat is Gods uurwerk. Daar is zij in haar thuisland. De oudste vlag ter wereld, de zespuntige ster van David, de oudste vlag ter wereld wappert weer voor de eerste maal in vijfentwintighonderd jaar. Jazeker! Ja, de standaard die zou worden opgericht – Israël, Palestina bloeiend als een roos.

     U las het in de tijdschriften en zag hoe ze terugkwamen, helemaal uit Iran, enzovoort. Het tijdschrift 'Look' nam artikelen op, hoe ze heengingen naar die Joden. Ze wilden niet in dat vliegtuig. Die oude rabbi ging daarheen en zei: "Onze profeet zei ons, Jesaja, honderden jaren geleden, duizenden jaren geleden, dat wanneer wij terugkwamen in het vaderland, we terug zouden komen op de vleugels van een adelaar. Daar is hij." Amen. Ze gingen er meteen in en weg gingen ze.

49 Toen broeder Arganbright, een van onze broeders hier... een die mij deze keer naar de westkust liet komen, hij was daar en nam de film mee. Andere films... Ik heb er een: 'Drie minuten voor Middernacht'. En de wetenschap zegt dat het zo is: drie minuten voor middernacht. En we kijken daarheen, en zien al die Joden geplaatst in hun vaderland.

     Lewis Pethrus, hoeveel hebben er al eens van hem gehoord? Van de gemeente in Stockholm in Zweden, wonderbare broeder. Hij zei tegen me: "Broeder Branham, de Joden hebben altijd hun profeten geloofd." Hij zei: "Indien u slechts naar Israël zult gaan."

     Ik zei: "Fijn, dat lijkt me wel goed."

     Hij zei: "Kijk, ik zond hun een miljoen van deze Testamenten."

     Zij lezen van achteren naar voren. En ze lazen die Nieuwe Testamenten. Ze vroegen deze Joden en zeiden: "Waarom komt u naar huis? En je neemt pappa en mamma mee en de blinden en zieken, en brengt ze mee! Komt u naar het vaderland om te sterven?"

     Ze zeiden: "We zijn gekomen om de Messias te zien." Amen.

     Broeder, geen zorgen. Heidenen, uw dag is zo ongeveer voorbij. Laat mij u waarschuwen, in de Naam van de Here, de heidendeur is aan het dichtgaan! Net zo zeker als ik hier sta. Jezus zei dat de Mohammedanen altijd de muren van Jeruzalem zullen vertreden totdat de bedeling van de heidenen is voleindigd of vervuld. Daar is zij, Israël in haar eigen land, een natie met haar eigen leger, en met haar eigen geld. Amen. Ze is nu een volledige natie. De vijgeboom doet haar knoppen uitlopen en ze zijn al uitgebot.

50 En toen zij daar kwamen, gaven ze hun deze Nieuwe Testamenten. Vraag het Lewis Pethrus. Ze lazen dit Nieuwe Testament, over wie Jezus was. Ze hadden nooit over Hem gehoord. Ze zeiden: "Als dit de Messias is, dan is Hij niet dood. Laat ons Hem dan het teken van de Messias zien doen en wij zullen Hem geloven. Laat ons Hem het zien bewijzen. Wij geloven onze profeten en de Messias zal een profeet zijn. Laat ons Hem het teken van de Messias zien doen, een profeet, en we zullen geloven dat Hij de Messias is."

     O, wat zat dat perfect in elkaar – perfect gewoon. Ik zei: "Here, laat mij gaan."

     En toen ik uitstapte in Cairo, Egypte, juist voor we die koning Faroek ontmoetten en we... te Rome. Toen gingen we naar Cairo, Egypte. Ik had mijn kaartje in de hand om te gaan. Ik ging naar boven en ze hadden de vlucht al afgeroepen. En de Heilige Geest sprak en zei: "Niet nu, dit is nog niet het uur. Er is nog meer nalezing te doen." Ik kon het nauwelijks geloven. Ik ging naar buiten achter de hangar, God is mijn Rechter, en ik bad, knielde neer.

     Ik zei: "Hemelse Vader, over een uur of twee zal ik in Palestina zijn. Ik zal die Joden uitdagen en zeggen: 'U zei dat als die Messias de ware Messias is en als u Hem het teken van een profeet ziet doen, u Hem zult geloven.'" (Krijg een Jood ertoe dat hij u iets belooft, hij zal zijn woord houden!)

     "'Nu, als dat de Messias van de Bijbel is, dan was Hij een profeet en is Hij nog steeds een profeet. Nu, als Hij het teken van de Messias doet, zult u Hem geloven?' Precies op dezelfde gronden zeggen: 'Kies zelf een groep mannen uit, en zet ze hier ergens neer. Zoek uit of Hij nu de profeet is of niet. Laat ons zien of het gedaan wordt, regelrecht op dezelfde gronden als waarom uw vaderen... voorvaderen, de Heilige Geest verwierpen.' Een Jood bracht het naar de heidenen, hier brengt de heiden het terug naar de Jood. Wanneer die Jood het Evangelie ontvangt, zijn de dagen der heidenen voorbij."

     Maar Hij wilde me niet laten gaan. Waarom weet ik niet... even een moment, we zullen in de Schrift tonen waarom.

51 Merk op. Verhardde hun hart. Nu, wanneer was er ooit een complete wereldomvattende strijd sinds die tijd? Het was de Eerste Wereldoorlog. Al de legers, de naties verzamelden zich in één... [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... Zij reden bij het eindigen van de eerste Wereldoorlog.

     Niemand weet vandaag aan de dag wie er ooit een vredesverklaring aflegde. Keizer Wilhelm zei, dat hij het niet heeft gedaan. Geen generaal zei dat hij het deed. Maar merk op hoe vreemd het was. Het was op elf november, om elf uur op de dag, de elfde dag van de maand, de elfde maand van het jaar, het elfde uur van de dag, en om elf minuten voor elf. Wat was het? "Houd vast!" Stopte mysterieus.

     Wat veroorzaakte het? Gods beslissing ging uit om het vast te houden. "Houd de vier winden vast," (winden betekenen oorlog en strijd, weten we), "totdat we Israël weer terug in Palestina hebben gekregen. Houdt de vier winden vast." En het stopte daar precies, te elfder ure, omdat...

     Herinnert u zich dat Jezus sprak over de mensen van het elfde uur? En degenen die binnenkwamen te elfder ure, wat zei Hij? O, wees niet stom, wees geestelijk. Kijk. Hoe zei Hij het? De mensen van het elfde uur kregen hetzelfde loon als degenen die in het eerste uur kwamen. Dan moet de doop van de Heilige Geest regelrecht teruggaan en de Jood verzegelen, zoals de eerste werd verzegeld – dat volk van het elfde uur. "Houd de vier winden vast. Laat de wereld niet vernietigd worden, totdat we de dienstknechten van onze God hebben verzegeld aan hun voorhoofd."

52 Het moet ongeveer vijftig jaar geleden zijn, toen de Heilige Geest uit het oosten kwam en op de mensen viel; en de Pinkstermensen, en Azusa Street, enzovoort, begon. Nu, wat zal er gaan gebeuren? Ze zullen het moeten vasthouden, vernietig de wereld niet. Natuurlijk zouden zij het toen hoe dan ook niet hebben kunnen doen. Maar nu hebben ze de record-bom, die de gehele aarde zal vernietigen. Dat is juist.

     Het vasthouden, tot wanneer...? "Totdat we aan het voorhoofd, de dienstknechten van onze God hebben verzegeld." O broeder. Daar bent u er. Dat is het.

     ... de dienstknechten van onze God... aan hun voorhoofden.

     En hij gaat hier verder en zei:

     En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend... (dat betekent twaalf duizend uit elke stam.)

     O my, ziet u niet wat ik bedoel? De Schrift stelt het perfect. Nu bedenk, allen zonder dat, vergingen.

53 Nu, de Eerste Wereldoorlog – Tweede Wereldoorlog – en nu zijn we gereed voor de Derde Wereldoorlog. Het broeit overal. Wat is het? Israël is in haar vaderland, wachtend op haar Messias; de heidengemeente, het Pinkstertijdperk, Luther, Wesley; en nu is het Pinkstertijdperk lauw geworden en spuwde Jezus uit. En Hij spuwt hen uit (juist), het Pinkstertijdperk.

     Maar juist aan het einde, voor de wereld zal worden verwoest, zei Jezus: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn in de dagen van het komen van de Zoon des Mensen." Dat houdt in dat de heidengemeente dezelfde kracht, dezelfde engel, dezelfde getuige zou ontvangen, de...

     Zeker kunt u dat zien. Het is net zo duidelijk als het maar kan. Een kind zou het kunnen zien, zie?

54 Daar bent u er. We zijn in de eindtijd. Alles toont het aan. Overal waar u maar in de Bijbel heen wilt gaan; hier precies liggend. Kijk hier, de wereld is nerveus. Wat is er aan de hand? Alles, de naties wankelen.

Naties wankelen, Israël ontwaakt;
De tekenen die de Bijbel voorzegde.
De dagen der heidenen zijn geteld, met gruwelen belast;
"Keer terug, o verstrooiden naar het uwe." (Dat is juist.)

De dag der verlossing is nabij.
De harten der mensen begeven het van angst (dat is zo, nietwaar?)
Word vervuld met de Geest, uw lampen schoon en helder,
Zie omhoog, uw verlossing is nabij.

Valse profeten liegen, ze ontkennen Gods Waarheid.
Dat Jezus Christus onze God is...

     O, wat is er eigenlijk aan de hand met deze wereld?... Wat is er verkeerd? O, word wakker, u mensen, en keert u tot God! Wat is er met u aan de hand? Kunt u niet de grote beroering zien die God... Zijn engel die neerdaalt en handelt, dezelfde tekenen en wonderen doende, helemaal precies wat Hij zei dat Hij zou doen? Elke avond voor u?

     Wel, u zegt: "Het ziet ernaar uit dat ze erover moeten weten in Washington D.C.." Hij ging niet naar Kajafas, Hij kwam tot de Zijnen. Deze engel daalde niet af naar Sodom, ging niet mee met de rest van de moderne Billy Graham en zo. Zij gingen daarheen en probeerden hen eruit te roepen. Maar deze engel bleef bij de uitverkoren gemeente, Abraham, de eruitgeroepene. Amen. Whew! Glorie! Hoe wonderbaar.

55 Wat is het zegel van God? Wat is het zegel van God? Efeze 4:30. "Bedroeft niet de Heilige Geest van God, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag dat de gemeente wordt verlost in de heerlijkheid."

     Nu opnieuw, opent u nog een Schriftgedeelte; Efeze 1:13. Paulus spreekt. Galaten 1:8 zegt: "Indien er een engel van de hemel kwam die iets anders predikte, laat hem vervloekt zijn." Ja. "Nadat gij geloofde, werd gij verzegeld met de Heilige Geest der belofte." Nadat u geloofde, u...

     Nu, Baptistenbroeder, Presbyteriaan, laat mij u iets vragen. U zegt dat u de Heilige Geest ontvangt wanneer u gelooft? Paulus zei: "Nádat u geloofde werd u verzegeld met de Heilige Geest." Achteraf!

     Handelingen 19. Paulus ontmoette enige Baptisten – Apollos, een bekeerde advocaat, één van Johannes' discipelen, die daar het Evangelie predikte, en grote vreugde had, jubelend en God prijzend. Toch hadden zij niet de Heilige Geest.

     Paulus kwam daar en bleef de hele avond bij Aquila en Priscilla. Ze hadden in de gevangenis gezeten voor het prediken van het Evangelie en het uitwerpen van de duivel uit een meisje. En toen kwam hij naar waar zij waren, en ze namen hem mee naar de... naar... Omdat ze tentenmakers waren, verbleef hij bij hen, toen gingen ze naar waar Apollos zijn samenkomst had. Nadat de dienst voorbij was, zei Paulus tegen hen: "Hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds gij geloofde?"

56 De een of andere man zei onlangs: "Zo staat het niet in het oorspronkelijke." Ik bestrijd dat. Ga en haal de 'Emphatic Diaglott' en zie of die niet hetzelfde zegt. "Hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds gij geloofde?" Hier precies staat: "Nadat gij geloofde, toen werd gij verzegeld met de Heilige Geest der belofte."

     Neem niet die lauwe bruid daarginds. Kom hier verder binnen. Kom in de ...?... en krijg het. Kom op het juiste pad van Christus, de Heilige Geest, hoor van de hemel.

     "Hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds u bent..."

     Ze zeiden: "We weten niet of er een Heilige Geest is."

     Hij vroeg: "Hoe werd gij gedoopt?"

     Ze zeiden: "In de doop van Johannes zijn wij gedoopt."

     "Maar dat werkt niet meer." En hij beval hun weer overgedoopt te worden in de Naam van Jezus Christus. Hij legde zijn handen op hen en de Heilige Geest kwam op hen en zij spraken in tongen en profeteerden en verheerlijkten God, nadat zij gelovig geweest waren, gejubeld en een grootse tijd gehad hadden. Ze hadden echter de Heilige Geest nog niet.

     O, wat zei Paulus? "Indien een engel van de hemel een ander Evangelie predikt, hij zij vervloekt." Omdat Satan zijn eigen gedaante kan veranderen. Maar blijf bij het Woord. Zo is het.

57 Nu, nadat u geloofde, toen werd u Abrahams zaad, waarlijk Abrahams zaad. Wanneer u wordt... Hoe worden we Abrahams zaad? Door dood te zijn in Christus. Dan zijn we Abrahams zaad en erfgenamen met Abraham overeenkomstig de belofte.

     "Nadat", zoals genoemd, betekent: een voleindigd werk. "Nadat u gelooft..." Nadat, betekent iets wat geweest is... iets daarvoor. Dan is dit een beëindigd werk. Het zegel is een beëindigd werk. Wanneer u uw volledige brief hebt geschreven, waar het ook zal gaan zijn, verzegel het met uw naam. Nadat het pakket helemaal gereed is, verzegel het.

     Wanneer u uitgaat op de... Ik werkte vroeger een poosje met mijn vader bij de spoorweg. We moesten een goederenwagon inladen. Ik lette op. We moesten het daar laden. Toen we de hele wagon zo goed als mogelijk hadden geladen, de wagon, kwam de inspecteur langs en hij schudde eraan. Hij ging zo door om te kijken of er iets loszat. Als er iets loszat, keurde hij het af.

     Dat is er aan de hand met de inspecteur die vanavond voorbij gaat. Hij gaat bij heel wat van onze levens voorbij, de reden dat we de Heilige Geest niet ontvangen. O, we zouden tekeer mogen gaan, doen alsof we het ontvangen. Maar... aan de vruchten wordt u gekend – daar wordt u aan gekend. En hij schudt, en vindt een los plekje hier, van ongeloof, een los plekje daar, een kleine losse plaats hier. Hij keurt het af en zet het weer terug. Het moest stevig verpakt zijn (amen), omdat u een ruwe weg hebt te reizen.

     En wanneer God een man of vrouw de Heilige Geest geeft, schudt Hij elke losse veer die in hen zit eruit. U hebt een rit voor de boeg. Amen! O, kijkt of ze goed geladen is. Wat deed Hij? Rechtvaardiging, Hij riep haar. Heiliging, Hij reinigde haar. De Heilige Geest: Hij verzegelde haar, pakte haar stevig in. Dan sluiten ze de deur. Dan, wat is het laatste? Brengt een zegel aan op die spoorwegwagon, tot zijn bestemming. Amen. Niet tot de volgende opwekking, maar tot zijn bestemming. Amen.

     Daarom... bedroeft niet de Heilige Geest Gods Waarmede u bent verzegeld tot... de volgende opwekking komt? Nee! Tot u er acht op slaat en zich bij de andere kerk aansluit? Nee! Tot de dag van uw verlossing. Wanneer God u de Heilige Geest geeft, is het een voleindigd werk. Amen.

58 Wanneer een baby, zoals ik onlangs 's avonds zei, ter wereld komt, wat gebeurt er het eerst in het natuurlijk leven? Het water breekt, als het de natuurlijke geboorte betreft. Wat is het volgende? Er komt bloed. Wat is het volgende? Er komt leven.

     Dezelfde elementen die uit Christus kwamen, is wat wij ondergaan om terug te gaan in Zijn lichaam. Wat was het eerste wat kwam? Zij doorstaken Zijn zijde met een speer en er kwam water uit. Bloed kwam er uit. "In Uw handen beveel Ik Mijn geest."

     1 Johannes 5:7, als u het wilt opschrijven, er staat: "Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord (wat de Zoon is) en de Heilige Geest; en deze drie zijn Eén." Maar: "Drie zijn er die getuigen op de aarde, het water, het bloed en de Geest." Zij zijn niet één, maar zij zijn tot één. U kunt niet de Vader hebben zonder de Zoon, u kunt de Zoon niet hebben zonder de Heilige Geest.

     Maar u kunt gerechtvaardigd zijn zonder geheiligd te zijn, en u kunt geheiligd zijn zonder de Heilige Geest te hebben. Maar wanneer het voleindigd is, zowel rechtvaardiging als heiliging, is het zegel van de Here Jezus Christus op u gelegd door de doop. Amen.

59 Ik heb nog tien minuten, ik hoop niet dat we dit moeten laten liggen tot morgenavond. "Nadat" betekent een voleindigd werk. Het is af, is reeds gecompleteerd. Nu, mijn dierbare vriend, ik maak helemaal geen onderscheid in kerken. Ze zijn allemaal precies hetzelfde voor mij, de denominaties. En als ik hier de naam van een kerk moet noemen, bedoel ik het niet... met geen enkel woord... Er zijn net zoveel goede mensen in die kerk als er in welke kerk ook zijn, omdat er slechts één kerk is, en we worden daar niet bij aangesloten, we hebben geen enkele naam in deze kerk. Het is gewoon het lichaam van Christus – het mystieke lichaam.

     U hebt uw organisaties, en dat is volkomen goed zolang u zich niet afsluit en uw broeder niet binnenlaat, zie, of hem afkeurt. De zaak... Als u zult erkennen dat er hier een broeder is en daar een broeder is, dan is dat in orde. Maar de mensen, wanneer u organisaties krijgt, klemmen zij zich vast aan de organisatie, in plaats van aan het kruis en Christus, ziet u? Daarom, zij...

     Als u een organisatie hebt, en u trekt het op, en als u eindigt met een komma: "We geloven dit, plus zoveel als de Here ons zal openbaren" – dat is goed. Maar als u het eindigt met een punt, sterft u daar precies. En toon mij er één die niet beëindigd wordt met een punt. Zeker, dat is het, ziet u?

60 Niet de mensen erin. Beslist niet. De Katholieke kerk, dat was... De eerste georganiseerde kerk ter wereld, was de Katholieke kerk. Vraag het welke geschiedschrijver ook. Toon mij, waar er ooit daarvoor een organisatie was. De Katholieke is de moeder van elk van hen. Openbaring 17 zei hetzelfde; zei dat zij een hoer was, en ze was een moeder van hoeren. Dat zouden geen zonen hebben kunnen zijn, zij moesten dochters zijn. Dus dat zijn de protestantse hoeren (denominaties) met haar. Dat is juist. Wat is het onderscheid tussen hen? Beiden zijn hetzelfde.

     De vulgairste vrouw in Long Beach kan een reine dochter voortbrengen. Maar als zij de gewoonten van haar moeder opneemt, wordt zij wat haar moeder is. Dat is helemaal precies wat er gebeurde met onze Protestantse kerken.

61 Ik zal de aandacht gaan vragen voor één denominatie-kerk, de eerste kerk die ooit tot mij over Jezus Christus sprak, toen ik een zondaar was – de zevende Dag Adventisten. De zevende Dag Adventist zegt dat het zegel van God de sabbat is, omdat een zegel een voleindigd werk toont, dat hij is verzegeld in de sabbat; en het houden van de sabbatdag is de herdenking dat u verzegeld bent.

     Nu, u Adventisten weet dat. U kent Dr. Smith en de gehele Bijbelkring lectuur en dat alles. Ik heb ze allemaal in mijn studeerkamer en alle Jehova-getuigen en dergelijke meer. Wanneer ze echter opkomen, ken ik hun standpunt. Ik weet waar ze heengaan.

     Dus nu, de sabbatdag is geen zegel. De sabbat was een zegel van Gods schepping. Hij beëindigde het toen en verzegelde het, dat is juist, met Zijn sabbat. Maar het was een type van de Christelijke sabbat. Nu, nadat Hij Zijn schepping had voleindigd, gaf Hij hun de sabbat als een zegel (dat is precies juist), dat Hij Zijn schepping had voleindigd. Toen, toen Hij Zijn verlossingsplan had voleindigd, had Hij een ander zegel. Glorie!

62 Nu, mijn Adventistenbroeder, ik wil u iets vragen. Dat is precies juist. De sabbat, dat is een wat vreemd woord. De sabbat is in werkelijkheid een Hebreeuws woord dat r-u-s-t betekent, rust. Het is een rustdag, sabbatdag. U houdt op met werken, enzovoort.

     God voleindigde Zijn werk en kwam er nooit meer op terug. Hebreeën 4 spreekt daar van: "Want God rustte op de sabbatdag. En Hij zei op een bepaalde plaats, een andere keer, door David: 'Heden, wanneer u na zo'n lange tijd Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet.' Dan, als Jezus hun een andere sabbat zou hebben gegeven, zou Hij er achteraf over gesproken hebben. Maar er blijft dus een houden van de sabbat voor het volk van God, want wij die tot Zijn rust zijn ingegaan, zijn opgehouden met onze werken, zoals God met de Zijne."

     Wanneer gaan wij binnen in Zijn rust? Nu, u met uw pennen, sla met mij op Jesaja 28:8–12. Hier zult u het begrijpen.

     ... het is gebod op gebod,... regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. (Houd vast aan wat goed is.)
     Daarom zal Ik door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken;

     "En dit is de sabbat. Dit is de rust, die Ik zei dat er zou komen. Maar naar dit alles wilden zij niet horen, liepen hoofdschuddend weg", enzovoort.

     Hij zei dat het zegel van de voleinding van de redding... Luther – rechtvaardiging; Wesley – heiliging, maar wanneer de sabbat komt, de werkelijke rustdag, zou het zijn wanneer "met stamelende lippen en andere tongen... zal Ik tot dit volk spreken, en dit is het voleindigde werk." Halleluja! Dit is het zegel. Dit is de sabbat.

63 Ziet u het niet? Het is de Heilige Geest, broeder. Dan gaat u binnen in het voleindigd werk. Als u alleen gerechtvaardigd bent, dat is in orde. Dat is goed. Als u bent geheiligd, dat is goed. Maar wanneer u de Heilige Geest ontvangt is het een voleindigd werk. En God heeft Zijn plan van verlossing voltooid en het verzegeld met de doop van de Heilige Geest. Amen. O my! Hoevelen geloven het? De Heilige Geest op elke plaats in de Bijbel, is het voltooide werk. En God voltooide Zijn werk.

     Hij riep Zijn discipelen door rechtvaardiging. Hij heiligde hen in Johannes 17:17, gaf hun macht tegen onreine geesten. Ze gingen uit en wierpen duivelen uit en kwamen terug, zich verblijdend. Hij zei: "Verblijdt u niet omdat gij duivelen uitwerpt, en ze aan u onderworpen zijn, maar verblijdt u, omdat uw namen zijn opgeschreven in de hemel."

     Ik wil u nu iets vragen, mijn broeder. Als uw naam staat opgeschreven in de hemel, is dat goed genoeg? Beslist niet. Nee, zeker niet. Judas hoorde helemaal bij hen; Judas was een even grote eend in de poel als de rest van hen. Hij kwam regelrecht door rechtvaardiging, ging door heiliging, bad voor de zieken, had grote resultaten. Maar toen het tot Pinksteren kwam, bekende hij kleur.

64 En dat is helemaal precies wat de denominatie-kerken vandaag hebben gedaan. Ze zijn gekomen door rechtvaardiging, heiliging. Maar wanneer het komt tot de doop van de Heilige Geest, met dat tongengedoe en tekenen en wonderen en engelen die verschijnen, enzovoort – willen ze er niets mee te maken hebben. Dus daar is het zo dicht bij elkaar dat het zelfs de uitverkorenen zelf zou verleiden, ware het mogelijk. Glorie!

     U zult me toch een 'heilige roller' gaan noemen. Ik geloof dat ik dat ben. Ik heb wel nog nooit gerold, maar als Hij het me ooit zal zeggen, zou ik regelrecht aan komen rollen zo hard als ik zou kunnen. Ik zou liever naar binnen rollen, dan helemaal niet binnenkomen. Dus... goed.

65 Let op, broeder. Het is de waarheid. Herinner u, toen Jezus kwam... Daniël, hij kwam tot de Oude van Dagen, de Oude van Dagen, Wiens haar wit was als wol, wat betekent dat Hij een rechter was, zoals alle rechters een pruik dragen van witte wol. Rechters.

     Weet u, in Openbaring was Hij omgord rond de borst, niet als een priester, hier rond de middel; rond de borst, op deze manier, zoals een rechter. Een rechterskleed. Hij zal rechtspreken. Dat is de reden dat Johannes Hem niet alleen op een sabbatdag zag, of alleen op een zondag; hij zag Hem op de dag des Heren, het komen van de Here, toen Hij Rechter was; niet op al deze andere dagen.

     We zien Hem hier nu, we zien Hem toen Daniël Hem zag, en Hij kwam met tienduizendmaal tienduizenden van Zijn heiligen. Is dat juist? En de boeken werden geopend, en nog een boek werd geopend, wat het boek des levens was. En ieder mens... ziet u?

     Daar komt uw lauwe kerk op, de slapende maagd. Hier is de ware, gekomen met Hem uit de heerlijkheid, na aan het bruiloftsmaal geweest te zijn. En daar was de zondaar. Witte troon werd... het oordeel werd gereedgemaakt... het oordeel voor de witte troon. O, daar bent u er.

66 Hier kwam deze kerk precies op. Judas werkte er precies omheen, verleidend, door rechtvaardiging, opgewerkt in heiliging, ging uit en genas de zieken en had genezingsdiensten en zo, keerde vervolgens terug. Maar toen het kwam tot het ontvangen van de doop van de Heilige Geest, bekende hij kleur.

     Nu, mijn Wesleyaanse vriend, mijn Nazarener Pelgrim Holiness-aanhanger, niet om uw gevoelens te kwetsen, noem niet de groep mensen dwaas die in tongen spreekt, noem ze geen stel 'heilige rollers' wanneer ze zich zo gedragen, omdat daar precies... Judas opkwam. En u zegt dat de volledige heiliging de Heilige Geest is. Ik verschil met u van mening. Heiliging reinigt het glas; de Heilige Geest vult het glas. Dat is precies juist.

     Hier staat een glas. Wat als ik het daarbuiten vind? Het zit vol modder, lag buiten ergens op het erf waar de kippen lopen. Zoudt u vrouwen heengaan en daar water in doen voor uw man? Ik zou dan niet graag uw man zijn. Maar dan, wat als u deed...

     Wat is het eerste wat u doet? U pakt het op uit de modderige klei. Dat is rechtvaardiging. Wat doet u dan? U neemt het mee naar binnen en laat het door een proces van koken en steriliseren gaan en reinigt het. Wat betekent 'heiliging'? Het is een samengesteld Grieks woord wat betekent gereinigd worden en opzij gezet om te dienen. Juist. Het woord heiligen in het Engels betekent 'rein maken'. In het Hebreeuws betekent het 'heilig maken'. En in het Grieks betekent het 'heiligen'. Heiligen, rein en heilig is hetzelfde. Wat is het? Geheiligd en weggezet om dienst te doen.

     Maar gezegend zijt gij die hongert en dorst naar deze gerechtigheid, want gij zult gevuld worden, in dienst gezet, verzegeld tot de dag van uw verlossing. O, het is het zegel van de Heilige Geest, broeder. Dat is het zegel van God. Dat is juist. Verzegeling.

67 Nu, de Joden zijn de volgenden om het te ontvangen. De Pinkstermensen hebben het gehad. De Methodisten, Baptisten, zij allen kwamen uit verschillende organisaties, ze zitten hier vanavond. Ik ben zelf een Baptist, of ik was het. Ik ben nog steeds Baptist, maar ik ben een "Pinkster-Baptist", met de Heilige Geest. Ik ben een "Nazarener-Pinkster-Presbyteriaan-Baptist". O, u weet wat ik bedoel, alles daarin samengenomen.

     Wat het verschil maakt is de Heilige Geest. Dat is wat mij verzegelde in het Koninkrijk van God. Dat verzegelde elke Methodist, elke Katholiek, elke Presbyteriaan. Wij zijn allen menselijke wezens. En door één Geest zijn we niet allen verenigd in één kerk, niet door één hand die we allen hebben geschud, niet door één water, maar door één Geest zijn we allen gedoopt in één lichaam, door de Heilige Geest en verzegeld tot de dag van onze verlossing. Amen. Dat is de Heilige Geest. Nu, gelooft u het?

     Nu bedenk, op aarde zullen er slechts twee klassen mensen gaan zijn. (Ik begin het laat te maken, moet sluiten.) Gelooft u?... Hoevelen geloven dat de Heilige Geest het zegel van God is? Nu, herinner u, we brachten het voor en tegen juist naar voren, naast deze andere lauwe kerk, gewoon een denominatie-broeder. Ziet u wat ik bedoel? Ze gaan zij aan zij.

68 Precies zoals het daar staat... velen sloegen het op in Hebreeën daar, ziet u? "Als we willens en wetens zondigen nadat we de kennis der waarheid ontvangen, blijft er geen offer meer voor de zonde over."

     Neem een moeder, zoals... Iemand vroeg me: "Wat betekent dat: 'Als we opzettelijk zondigen nadat we de kennis van de waarheid hebben ontvangen, dan blijft er geen offer voor de zonde meer over'?" Wel, hij is er nog nooit in gekomen. Dat is juist. Hij ontving slechts de kennis ervan.

     Precies zoals Israël. Toen Israël begon over te steken, het beloofde land binnengaand, zonden ze spionnen uit. Twee van hen kwamen terug en zeiden: "We kunnen het innemen." Jozua en Kaleb. De anderen zeiden: "Nee, we kunnen het niet doen." Dus hingen ze daar precies rond bij de grens, totdat ze stierven. En degenen die de belofte geloofden staken over en gingen binnen.

     Zoals een vrouw... Een jongen krijgt een roeping in zijn leven. Hij zegt: "Wel, mamma waste boven een wasbord om mij naar school te sturen. Ik wil prediker zijn." Goed, en hij wordt prediker. Hij gaat weg en haalt zijn Ph.D. of zijn doctorsgraad of wat hij ook haalt. En hij komt terug met zijn bachelorsgraad of wat ook. Hij komt terug. Hoe dan ook, hij is een prediker.

     Dan heeft hij altijd begeerten en zo in zijn gemeente, naar de dames en dergelijke dingen. Misschien rookt hij en hij weet dat hij dat niet behoorde te doen en hij zegt: "God, dat is niet goed voor een man Gods." Dan wordt die zaak van hem weggenomen. Hij is geheiligd.

     Hij komt regelrecht weer in het grensgebied. Kijkt er precies overheen en ziet de doop van de Heilige Geest. Maar hij zegt: "Als ik dat doe, zal de denominatie mij eruit gooien." Ga maar weer terug en sterf dan in het grensgebied, als u dat wilt.

69 "Hij die zondigt..." Wat is zonde? Ongeloof. Ik wil dat iemand mij zegt wat de definitie van zonde is, afgezien van ongeloof. "Hij die niet gelooft, is reeds veroordeeld." Dat is waar. Hij die... U krijgt zelfs niet de eerste...

     Wat als...? Overspel plegen is geen zonde, sigaretten roken en drinken is geen zonde – dat zijn attributen van ongeloof. Als u een gelovige was, zou u dat niet doen. Zie? Dat is juist. Dat is precies juist. Zie, dat is ongeloof. Wat is het?

     Als we opzettelijk ongelovig zijn... Dat bent u die hier vanavond bent, Presbyterianen, Methodisten, of u zonder de Heilige Geest. "Zo wij willens ongelovig zijn, nadat we de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer over voor de zonden." U keert God de rug toe. Wat doet u dan? Zegelt uzelf weg en neemt het merkteken van het beest en gaat heen zoals Kaïn, uit de tegenwoordigheid van God.

     Dat is schokkend nietwaar? Regelrecht tot de grens komen en het dan niet geloven. U gelooft het, maar u bent bang om het te nemen. Hij die willens zondigt (willens niet gelooft) nadat hij de kennis van de waarheid heeft ontvangen... Citeer dat met mij: "Hij, die willens zondigt, nadat hij de kennis van de waarheid heeft ontvangen, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een vreselijk uitzicht op het vurige oordeel, en 'Ik zal het vergelden', spreekt de Here." Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God.

70 Nadat het vlak bij u wordt gebracht, en u is getoond dat het het zegel van God is, en alleen maar vanwege prestige, u zou iets moeten opgeven; of uw denominatie loslaten, of iets, om het te ontvangen, en dan loopt u erbij weg. Weet u wel wat u doet? U zegelt uzelf uit het Koninkrijk weg – het merkteken van het beest.

     Toen God Kaïn vertelde, zei: "Ga slechts heen en aanbid zoals uw broeder. Breng een lam. Kom en aanbid net zoals je broeder." Zei: "Je zult goed doen. Doe zoals je broeder doet, het zal in orde zijn met je."

     Maar hij wilde het niet doen. Zei: "Dit is het beste wat ik kan offeren, neemt U het of laat het liggen." En hij werd gemerkt en ging uit Gods tegenwoordigheid weg.

71 Nu, dit mag kwetsen, maar, broeder, wanneer ik daar kom, op die grote stormachtige morgen, vuur valt overal, mensen gillen en huilen en ik hoor de oude levensboot fluiten, dan wil ik er zeker van zijn dat mijn kaartje in orde is, broeder. Zoals de oude gekleurde man zei: "Heer, ik heb het al lang geleden met U besproken. Ik wil geen moeilijkheden bij de rivier." Zo is het. "Ik wil geen moeilijkheden bij de rivier." Beslist niet. U zou het beter nu in orde kunnen maken. Nu, en na deze avond ligt het in uw handen. "Hij die het willens niet zou geloven, nadat hij de kennis der waarheid heeft ontvangen..."

     Ziende dat de engel des Heren komt, alles bewijzend in de laatste dag; ziende dat het eeuwige Evangelie is gepredikt door Luther, ziende dat heiliging is gepredikt door John Wesley; en nu het Evangelie hier dat u waarschuwt tegen het merken... Wend u niet af. Kom dicht bij Christus.

     U zegt: "Nu, broeder Branham, is dat het merkteken?" Ja!

72 Laat me u hier een klein Schriftgedeelte geven voor een ogenblik. Ik wil dat u met mij opslaat Exodus. Of u hoeft het niet te doen, schrijf het slechts op: Exodus 21:6. Als een slaaf was verkocht en het jubeljaar kwam... In het jubeljaar blies de priester van het jubeljaar de bazuin. Hoevelen weten dat? De bazuin was... de bazuin, en hij blies erop en wanneer hij het deed, kon elke slaaf vrij teruggaan naar zijn thuis.

     Als hij buiten op het veld was, schoffelend met een schoffel en iemand hier sloeg hem met een zweep en hij hoort... "Wat was dat? Wat was dat?" De Evangeliebazuin klinkt! Goed nieuws.

     Gooide z'n schoffel neer en draaide zich meteen om en zei: "Je hebt niets meer over me te vertellen, ik ga naar huis, naar mijn vrouw en kinderen, ik werd hierheen verkocht in slavernij, maar... hoort u die bazuin klinken? Dat betekent dat ik als Hebreeër het recht heb... Ik ben een man met een geboorterecht; ik heb een recht. Ik kan in vrijheid gaan, zonder iemands geld."

     Niet: "Als u dit zult doen of dat zult doen", ziet u? De hele zaak was genade. Amen. Niet: "Als u wilt", maar, "als u de bazuin zult horen, het jubeljaar." De Here predikte het aangename jaar, het jubeljaar. Hoe zouden we (maar ik let op die klok) daarop door kunnen gaan.

73 Maar als u de bazuin hoort, zie. Horen... Geloof komt door wat? Door horen. Niet slechts luisteren met uw oor; maar als u het hoort, dat betekent dat u het begrijpt, het aanvaardt. "Ik hoor u. Ik geloof het", ziet u? Horende.

     Stefanus zei: "Gij hardnekkigen, onbesnedenen van hart en oren", zie? Onbesneden. Ze konden het horen met hun oren, maar ze waren onbesneden, ze konden het niet geloven. Zie? Onbesneden van hart en oren. Het begrijpen. "O, het is voor mij allemaal een mysterie."

     Zoals Kaïn: "Neem het of laat het liggen. Ik ben lid van de kerk geworden. Dat is het beste wat ik maar kan doen." In orde Kaïn. Je bent gemerkt met het beest en ga maar verder door in je denominatie. Maar ieder van u kunt tot Christus komen en worden verzegeld door de Heilige Geest. Maakt u uw keuze.

     Nu let op, u hoort de Evangelieba... Wat is de Evangeliebazuin? Het goede nieuws. De Heilige Geest is hier. Hoe weet u dat het er is? Zie het werken. Zie wat het doet. Het is het goede nieuws.

74 Nu, wat als deze schoffelende man zei: "Wel, ik geloof niet dat ik wil gaan." O, o! Het af te wijzen, wat deden ze? Ze namen... zijn meester moest hem dan meenemen naar de Methodisten-, Baptisten-, Pinkster-, of Presbyteriaanse kerk en hem meenemen naar de muur en zijn oor tegen de muur houden en een els nemen en een gat in zijn oor boren en hij merkte hem. En nooit meer was hij vrij!

     En als u de waarheid hóórt en u ervan afwendt dan is uw oor verstopt en zult u het nooit meer horen. U zult uit de tegenwoordigheid van God weggaan en zeggen: "Mijn moeder was Presbyteriaan, ik ben net zo goed als de rest." Uw moeder leefde in het licht dat zij had. Maar dat betreft ú niet. Dat is juist.

     Kajafas leefde in al het licht dat hij kende, maar Jezus was op aarde in die tijd. Al die orthodoxe gelovigen, ze hadden hun grote organisatie en denominaties en dergelijke. Zij wandelden in àl het licht dat zij hadden. Maar het Licht stond regelrecht voor hen. Maar zij waren hardnekkig, onbesneden in hun hart en oren; zij wílden het niet doen! En toen verzegelde God hen. En ze waren veroordeeld op dat moment in Jeruzalem en stierven, gingen naar de hel. Dat is juist.

     Maak uw keuze. Geloof in de Here Jezus Christus en word vervuld met de Heilige Geest. Word vervuld met Zijn Geest. Uw lampen schoon en helder.

75 Ten tijde van de avond zal het licht zijn. Dat is zo. Terwijl de avondlichten schijnen, waarom ontvangt u het niet? Waarom komt u er niet naartoe? Word niet wegverzegeld. Blijf niet dood zitten. Geloof in de Here Jezus Christus en word verzegeld in het Koninkrijk.

     Wat is het merkteken van het beest? De Heilige Geest te verwerpen, de grenslijn, zie? Nadat hij eens tot de erkentenis der waarheid is gekomen... want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest... komend tot aan de kennis der waarheid en ziende... Als ze de waarheid zien en de kennis ervan zien en zien dat het hier is en het zien werken, zien dat het juist is en de kennis der waarheid hebben; en zich dan weer afwenden, blijft er geen offer voor de zonde meer over.

     Precies zoals Kaïn in den beginne, zo zal het zijn aan het einde (dat is Hebreeën, het tiende hoofdstuk) en zullen worden weggemerkt, uit de tegenwoordigheid van God, en zullen een Baptist, Presbyteriaan of een Pinkster-christen zijn door denominatie alleen, voor de rest van hun dagen. Ze zullen hun denominatie dienen in plaats van Christus, hun geloofsbelijdenis dienen.

     Ze zijn Katholiek, Methodist, Protestant of wat u ook mag zijn, maar als u niet... Als u van Christus bent, bent u verzegeld met de Heilige Geest. Zo niet, dan zult u een dezer dagen worden gemerkt en gewoon... U bent gekoppeld aan uw organisatie, dat is alles wat u ooit hebt geweten, en u zult worden veroordeeld aan het einde.

76 Onze hemelse Vader, de uren worden duister, de tijd is op handen. Naties breken, Israël ontwaakt, elk teken dat de Bijbel voorzegde, zal komen te gebeuren. U beloofde al deze dingen en U zei dat het zou gebeuren. Wij weten dat het waar is. Ik bid, Vader, dat U vandaag genadig zult zijn en de verlorenen zult redden. Sta het toe. En mogen ze worden verzegeld met de Heilige Geest en de Verlosser niet van zich wegsturen. Sta het toe in Jezus' Naam. Amen.

77 O my, ik weet dat ik de waarheid heb verteld. Ik weet het. "Mijn schapen zullen Mijn stem horen", zei Jezus. Zoals Hij hier zei dat hier een teken is. Hoe weten we dat Hij hier is? Deze... de Heilige Geest is hier precies nu. Ik hoor Hem spreken in tongen en vertolken. Ik zie Hem tekenen en wonderen doen. En zie Hem zelfs... En het laatste teken zou het Messiaanse teken zijn. Jezus zei precies...

     Wat was het laatste teken dat Abraham kreeg vlak voordat Sodom verbrandde? Die engel stond daar: God Zelf in het vlees. We namen dat door, nietwaar? Abraham noemde Hem: "Elohim." God stond daar, een Vreemdeling.

     En let op hoe Hij Abraham noemde. Noemde Abraham bij zijn nieuwe naam. Hij ontving hem net een paar dagen tevoren. In plaats van Abram, was hij Abraham. Noemde Sara bij haar prinsesse-naam. "Abraham, waar is uw vrouw Sara?" Hoe wist Hij dat hij getrouwd was en hoe wist Hij dat hij een vrouw had en hoe wist Hij dat haar naam Sara was?

     Hij zei: "Ze is in de tent achter u."

     Zei: "Ik zal u gaan..." (Ik – persoonlijk voornaamwoord.) "Ik zal u gaan bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. U weet, dat Ik dit zal gaan doen. Ik beloofde het u. U hebt er vijfentwintig jaar op gewacht."

     En Sara, in haar hart, lachte en zei: "Zou ik ooit wellust met mijn heer hebben, ziende dat ik oud ben en voorbij de jaren van baren en hij ook oud is?"

     En de engel zei: "Waarom lachte Sara, zeggend in haar hart dat het eenvoudig niet kan gebeuren?"

     Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen."

78 Hoe veroordeelde Hij de naties? Toen Hij bij Petrus stond en zei: "Uw naam is Simon, gij zijt de zoon van Jonas."

     Hij zei: "O, dat is het."

     Toen Filippus kwam, en Nathanaël haalde... vertelde het Nathanaël; hij zei: "Niets goeds kan er uit Nazareth komen."

     Hij zei: "Kom en zie."

     En toen hij kwam zag Hij hem aan en zei: "Zie, een Israëliet in wie geen bedrog is."

     Hij zei: "Rabbi, vanwaar kent Gij mij?"

     Hij zei: "Eer Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag Ik u."

79 Hij trok langs de weg van Samaria... Dezen waren Joden; nu, de Samaritanen. Geen heidenen. Wij zagen niet uit naar een Messias. Wij hadden een knots op de rug, wij waren heidenen, ziet u, aanbaden afgoden. Hij deed dat niet voor heidenen. Maar Hij deed het voor de Joden en Samaritanen... Er zijn slechts drie rassen: de volken van Cham, Sem en Jafeth.

     Nu, als Hij dat deed voor de Samaritaanse vrouw, Hij ging naar haar toe en zei: "Geef Mij te drinken."

     Ze zei: "Het is niet de gewoonte dat U Die een Jood bent, een Samaritaanse vrouw iets vraagt." Hij zei: "Maar als u wist tot Wie u sprak..." Zei: "Ga en haal uw man dan maar."

     Ze zei: "Ik heb geen man."

     Hij zei: "Dat is juist, u hebt er vijf gehad."

     Ze zei: "Meneer, ik bemerk dat Gij een profeet zijt. Nu, we weten... We hebben hier goede leraars in ons land, daar in Samaria. Wij weten dat als de Messias komt, Hij dit zal doen, maar wie zijt Gij?"

     Hij zei: "Ik ben het."

     Ze ging de stad in en zei: "Kom en zie een Man Die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan, is dit niet de Messias zelf?"

     In de Bijbel staat, dat zij geloofden dat Hij de Messias was, vanwege wat Hij de vrouw vertelde. Zij wist meer over God dan de helft van de predikers van Hollywood, in de toestand waarin zij was, omdat ze was getraind door de Heilige Geest. Daar bent u er.

     Hij is God. Hij is nog steeds God. Dat is Hij zeker.

80 Kijk naar hem in de boom, die morgen toen hij naar beneden keek. Zacheüs zou zich gaan verbergen en kijken waar Hij was. Toen Hij voorbij kwam, hield Hij stil en zei: "Zacheüs, kom naar beneden. Ik wil met je naar huis gaan voor het middageten."

     Kijk naar de blinde Bartimeüs die Hem daarbuiten aanraakte. "Gij Zoon van David, heb genade." Het stopte Jezus; en al die drukte en dat leven dat doorging. Ziet u, Hij wist het.

     Kijk naar de vrouw die Zijn kleed aanraakte, toen wegging en ging zitten. Hij zei: "Wie raakte Mij aan?" Petrus berispte Hem, en zei: "Waarom zegt U zoiets. Kijk naar de mensen hier, die U de hand schudden en U 'Rabbi' noemen, enzovoort. Waarom zegt U zoiets?"

     Zei: "Maar Ik werd zwak. Deugd, kracht ging van Mij uit."

     Hij keek in het rond, zag daar een kleine vrouw en zei: "Uw geloof heeft u gered, uw bloedvloeiing is over."

     Nu, Hij heeft datzelfde beloofd bij het sluiten van het tijdperk der heidenen. Hoevelen geloven dat? Dat is juist. Nu, houdt Hij Zijn beloften? Ik daag u uit het te geloven. Amen. Dat is hoezeer ik weet dat Hij hier is. Gelooft u het? Hebt u slechts geloof en betwijfel het niet. Geloof het. De Bijbel zegt: "Indien gij kunt geloven." Is dat zo? Geloof in de Here Jezus Christus.

81 De vrouw die daar precies zit, bidt voor haar dochter, die een inwendige bloeding heeft. Gelooft u met heel uw hart? Goed, u kunt dan hebben waarom u hebt gevraagd. Amen. Ik ken de persoon niet, heb ze nooit in mijn leven gezien. Gelooft u met heel uw hart?

82 Recht achteraan... ver achterin daar. Ziet u dat Licht niet dat daarginds staat? Het hangt boven een kleurling-vrouw, die in deze eindrij zit daar achteraan. Ze heeft een blauwachtige jurk aan met rode... soort van witte kraag. Ze bidt voor haar zwager, hij heeft kanker, dat is "Zo spreekt de Here". Sta op daar achterin, vrouw, wie ik ook noemde. Dat is waar, is het niet? Glorie! Zoals u hebt geloofd, zo zij het. Ik heb de vrouw nooit in mijn leven gezien. Ik zal mijn handen opsteken, ik heb haar nooit gezien. Gelooft u dat Hij hier is? Wat deed zij? Ze raakte iets aan.

83 Nu, ik zal mij omdraaien. U zegt: "U kijkt naar hen, psychologie." Luister, geloof. Laat de Here God Zichzelf God tonen. Nu, ik zie hier een man voor me staan. Ik zal gewoon spreken en... wie het ook is... De man lijdt aan een hartkwaal. Hij draagt een donker pak en een of ander soort kleine 'Colonet'-das. Hij is een kleine man. Staat hij al op zijn voeten? Zijn naam is Coates. Geloof met heel uw hart en ontvang uw genezing. Indien gij zult geloven met heel uw... God zegene u, ga naar huis en wees genezen.

84 Gelooft u? Ik weet dat Hij hier is. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Gelooft u? Nu, leg elkaar de handen op. "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven."

Het zal licht zijn in de avondtijd.
Het pad naar de heerlijkheid zult u zeker vinden.

     Gelooft u het? Nu, bid voor elkaar. Leg uw handen... Bid voor elkaar en u kunt worden genezen. U zult morgenavond zelfs geen gebedsrij hoeven hebben.

85 Het zegel van God is de doop van de Heilige Geest. Het merkteken van het beest is het te verwerpen. Ontvang de Heilige Geest. Hoevelen van u willen de doop van de Heilige Geest? Ga op uw voeten staan. Hoevelen willen verzegeld worden in het Koninkrijk van God door de Heilige Geest? Sta op uw voeten. Sta op en ontvang het. Dat is goed. Boven op het balkon, wijs Hem niet af. Sta op uw voeten. Ontvang de Heilige Geest. Amen. Sta op en geloof het.

     Nu, u allen daar die de Heilige Geest hebt ontvangen, kijk wie daar staan, sta op en leg hen de handen op. Sta op en leg de handen op hen, die de Heilige Geest zoeken. Laat de predikers hun handen naar deze kant uitstrekken. "En zij zonden Petrus en Johannes... en hij legde hun de handen op en de Heilige Geest kwam op hen."

     Here Jezus, ik draag deze dienst aan U op. Vul hen met de Heilige Geest, Here. Genees hen in de Naam van Jezus Christus. U bent hier...