Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Meer dan Salomo is hier

Door William Marrion Branham

1 Goedenavond, vrienden. Het is eens groot voorrecht om hier vanavond weer terug te zijn in de gehoorzaal, of vergaderzaal. En we zijn zo blij om weer dit voorrecht te hebben om met u te spreken; maar ik hoop niet zo lang als gisteravond.

     Mijn zoon sprak met enige predikers en zij vroegen: "Hoe lang spreekt broeder Branham ongeveer?"

     Hij zei: "O, niet te lang, tenzij hij spreekt over het onderwerp Abraham, omdat hij zich daar soms gewoon in verliest."

     En gisteravond was ik hier ongeveer twee uur en vijfenveertig minuten. Iemand zei deze morgen tegen mij: "Hoe zit het met Abraham? Dat moet iets zijn." [Broeder Branham lacht – Vert]

     U bent zulke fijne mensen, en ik houd ervan om te spreken tot mensen die op het Woord reageren, om dierbare zielen tot de Here te zien komen. Het maakt het echt fijn. Het is een van de grootste vreugden van mijn hart.

2 Ik herinner mij een keer toen ik een jonge prediker was. Ik... Er was een zuster van een andere predikersvriend van mij, en ik bracht haar op een avond na de dienst naar huis, en we reden over de weg. En zij was een soort formele Christin, in naam, zou ik zeggen. En ik geloof dat zij in Christus geloofde, enzovoort, maar zij was er niet zo diep op ingegaan zoals ik denk dat een Christen zou moeten gaan om Christendom te belijden. En ze zei: "Wat denk je ervan om morgenavond naar de show te gaan?"

     Ik zei: "Ik ga niet naar shows."

     En ze zei: "Wel, ze hebben hier een ijsbaan, ga je mee schaatsen?"

     Ik zei: "Ik ga niet schaatsen."

     Ze vroeg mij mee naar drie of vier verschillende plaatsen, en ik zei: "Ik doe dat niet."

     Ze zei: "Wel, als een jongeman hier van ongeveer tweeëntwintig jaar oud, waar krijg jij enig plezier uit?"

     Ik zei: "In het huis van de Here." Ik zei: "Dat..."

3 En een paar avonden daarna was ik in een kerk, en de jongedame zat daar achteraan. En die avond deed ik dus een altaaroproep en ongeveer twintig mensen kwamen huilend rondom het altaar staan, jonge mensen. Ik gebaarde naar haar; ik zei: "Ik krijg daar meer vreugde uit dan alles wat de wereld kan opleveren." En het is... de zaak is, dat je weet dat je... Als je 's avonds gaat liggen, voel je dat je iets gedaan hebt, je hebt geprobeerd om iemand te helpen. Dat is waarvoor we hier zijn, om te proberen de lasten van het leven gewoon een beetje lichter voor u te maken (zie?), en om diegenen te helpen die Christus niet kennen, om Hem te leren kennen.

     Wat betreft het bidden voor de zieken: ik liep de trap op en ik hoorde ze spreken over vrijdagavond voor de noodgevallen. Wel, dat is waar, we zullen erheen gaan en voor al de noodgevallen bidden. Ze hebben daar die avond natuurlijk voor uitgetrokken.

4 Nu, bedenk dat Goddelijke genezing niet berust op het opleggen van handen; dat is in orde. Nu, dat zijn de Amerikaanse mensen. Zij moeten handen op zich gelegd krijgen of zij zullen het gewoon niet geloven. Dat is alles. Je moet ze op de een of andere manier aanraken anders werkt het niet. Maar nu, als u mij slechts een ogenblik wilt verdragen.

     Niet om anders te zijn, maar dat is niet de wijze waarop God met de heidenen handelt. Dat was een Joodse traditie. Herinner u dat de Jood tot Jezus zei: "Mijn dochter is ernstig ziek, en zij is stervende." Zei: "Kom, leg Uw hand op haar en zij zal in orde komen": Joods. Maar toen hij naar het huis van de Romein ging, de heiden, zei hij: "Ik ben zelfs niet waardig dat U onder mijn dak komt. Spreek slechts het woord." Zie? En Jezus keerde Zich om tot de Joden en zei: "Ik heb zo'n geloof in Israël niet gezien." Zie?

5 Wel, wat zei die Romein? "Ik ben een man onder autoriteit en ik ben een centurion." Dat betekende dat hij honderd man, een honderdtal, honderd mannen onder hem had staan. En hij zei: "Ik zeg tot deze man 'ga', en hij gaat, en tegen deze man 'kom' en hij komt." Waarom? Hij was over hen aangesteld. Hij was een meester over hen. En waarom zei hij dat tegen Jezus? Omdat Hij een heerser was, over alle ziekten kon heersen, en alles wat Hij zei, moest zo zijn. O, is dat niet een echte wijze om Hem te ontmoeten? "U hoeft slechts te zeggen dat mijn zoon leeft, en hij leeft. Spreek slechts het woord. Dat is alles wat U hoeft te doen."

     Nu pas geleden, in Durban, Zuid-Afrika, waarvan ik niet weet of de jongens ooit dat boek wel of niet hebben uitgegeven, geschreven door kapitein Julius Stadsklev... We waren in Durban, Zuid-Afrika, aangekomen nadat wij samenkomsten in Johannesburg hadden gehad. En, o my, er gebeurden zoveel dingen dat het uren zou kosten om te vertellen wat de Here deed... Maar toen wij naar Durban gingen...

6 Ik zal het nooit vergeten; Sidney Smith, de burgemeester van Durban, kwam me halen en hij zei: "O, broeder Branham, dit is Afrikaanse geschiedenis." Hij zei: "U... ze stromen hier al vijf dagen naar binnen." En zei: "Zij zijn nu al vier of vijf dagen onderweg en brengen hun geliefden op eigengemaakte karren mee, zodat zij elkaar kunnen meenemen. En als de leeuw komt, duwen ze hem omhoog in een boom totdat de leeuw weg is en gaan dan weer door: 'Breng ze erheen'", proberend hen naar de samenkomsten te brengen. Want zij hadden gehoord wat de Here in een andere plaats had gedaan, Johannesburg, en daarna was het in Johanna... vele plaatsen. En dus...

     En ik vertel u: Christendom in Afrika is een zwakke zaak. Dat is het zeker, omdat wij lezen, schrijven en rekenen hebben onderwezen in plaats van wat Jezus ons vertelde te doen. Hij zei: "Ga in heel de wereld en predik het Evangelie. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven." Nu, Hij heeft nooit gezegd: "Ga het Woord onderwijzen." Hij zei: "Predik het Evangelie." En het Evangelie is om de opgestane Christus te tonen; dat is de Heilige Geest. Paulus zei: "Het Evangelie komt niet alleen in woorden, maar door de kracht, de manifestaties en de demonstraties van de Heilige Geest." Het behoort Markus 16 te vervullen.

7 En ik ging met meneer Sidney Smith naar buiten, de burgemeester van Durban, op weg naar de racebaan waar... Het is de op-een-na grootste racebaan van heel de wereld. En daar hadden ze... al de stoelen waren weggenomen, helemaal rondom het parcours en aan de andere kant waren zitplaatsen opgezet. Dat was pas onze tweede dag daar. We hadden nog één dag over. En dit was op een zondagmiddag.

     O, u weet hoe mensen een evangelische telling doen; sommigen van hen zeggen "een half miljoen". U weet hoe zij dat doen als... Dus het is... Ik schat dat het er heel wat minder waren dan wat zij zeiden over het aantal mensen.

8 Maar vandaag proberen mensen te zien hoeveel mensen u daar uit kunt krijgen. Dat heeft er niets mee te maken. Het gaat erom of Christus daar is of niet (zie?); dat is de hoofdzaak. En het is... En ik zou liever alleen zijn en bij Hem zijn, dan met tien miljoen en dat Hij daar niet is. Ik... Als Híj er maar is. En dat is de hoofdzaak. Het is niet wie de grootste menigte kan krijgen om dat breed uit te meten in de kranten, en dat allemaal. Wel, de Katholieke kerk kan ons daar allemaal mee verslaan. In de Verenigde Staten kon meneer president Kennedy ze allemaal verslaan, veronderstel ik, hier in de Verenigde Staten.

     Dus zijn het niet de menigten. God woont niet in menigten; Hij woont in nederige harten. Daar is Hij. "Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar zal Ik in hun midden zijn." Daar willen we naar kijken, niet naar de grote bloemrijke dingen, maar naar de werkelijkheid van een opgestane Here Jezus.

9 Nu, toen bemerkte ik daar in die samenkomst dat velen daar hangertjes rondom hun nek hadden. De meesten van hen droegen helemaal geen kleren. Het waren primitieve inboorlingen. En daarom zei ik: "Waarvoor dienen die hangertjes rondom hun nek?" [Tag, een bandje met een soort amulet eraan – Vert]

     Hij zei: "O, dat is een kenmerk. Zij zijn Christenen."

     Ik zei: "En hebben ze afgoden bij zich?"

     "O ja, zij dragen hoe dan ook afgoden met zich mee."

     Nu, dat is de kracht van het zogenaamde Christendom. En dus, ik... Wat doen zij? Een moeder stuurt haar kind daarheen om een zendeling te zijn, denken dat hij een David Livingstone zal zijn. En wat gebeurt er? Hij woont in het mooiste hotel, heeft een mooie auto en rijdt naar de gebouwen van de mijnen, heeft een danspartijtje als ze uit de diamantmijnen omhoog komen, en deelt wat traktaten uit. Wat weten zij daarover?

10 Maar de dagen van David Livingstone zijn er nu niet meer. Zij gaan de jungles niet meer in. En dat is de kracht van de zendelingen in het buitenland, dat zij hun proberen abc's te onderwijzen. En wat doet u? U maakt van hen een tweemaal zo erg kind van de hel dan zij waren om mee te beginnen. Zij gaan de stad in, en vrouwen moeten een revolver in hun handtasje meenemen om niet aangerand te worden. Als hij daarbuiten in de stam is, onder de condities van de stam, dan is hij in orde. Het enige dat hij nodig heeft is Christus, want hij heeft... Hij heeft stamwetten die Christendom overtreffen, op wat voor manier u het ook neemt.

     Bijvoorbeeld een jonge vrouw daar in een bepaalde stam, als zij niet getrouwd is terwijl zij op een bepaalde leeftijd is gekomen, dan moet zij haar stamkleuren verwijderen omdat zij in ongenade is gevallen. En voordat zij is getrouwd, wordt zij getest op haar maagdelijkheid. Als zij bevonden wordt schuldig te zijn, moet zij vertellen welke man dat gedaan heeft; zij worden beiden gedood. Wat als dat in de Verenigde Staten zou gebeuren, zouden er dan niet heel wat gedood worden onder de zogenaamde Christenen? Kijk, zij hebben daarom geen moraal nodig. Wat zij nodig hebben, is om een Redder te kennen.

11 Dus begonnen zij daar naar binnen te stromen. En daar liep een kleine kerel rond met een afgod in zijn hand. En ik zei... Hij zei: "Zou u met hem willen spreken?" Zei: "Hij is een Shangai." Zij hebben de Xhosa's en de Shangai en de Basothu en de Zoeloe, en zoveel verschillende stammen. En hij zei... Hij zei: "Hij is een Shangai; ik spreek zijn taal." Zei: "Zeg alles wat u maar wilt tegen hem, ik zal het voor u vertalen."

     En de burgemeester reed er met zijn auto naartoe. Ik zei: "Hallo, Thomas." Ik noemde hem Thomas omdat hij, een Christen zijnde, een afgod droeg. En ik zei: "Hallo, Thomas." Ik vroeg: "Ben je een Christen?"

     "Ja." Hij geloofde in Amoyah. Amoyah komt van het woord 'een ongeziene kracht' zoals de wind: Amoyah. Hij geloofde in Amoyah.

     Ik zei: "Waarvoor neem je dan de afgod mee?"

12 Wel, hij had een goede reden. Zijn papa droeg hem. Op een dag ging een leeuw achter zijn papa aan; hij zette de kleine afgod neer, maakte vuur, en zei het gebed op dat de toverdokter hem verteld had, en de leeuw werd bang en rende weg. Ik zei: "Ik ben een leo yakta." Leo is 'leeuw'; yakta is 'jager'. Ik zei: "Ik jaag op leeuwen en ik ken de natuur van ze. Noch het gebed, noch de afgod joegen de leeuw op de vlucht, het vuur deed dat. Het dier is bang voor vuur." O, wel, hij zou hem hoe dan ook meenemen. Als de Ongeziene faalde, zou deze het niet doen. Dus daar is de kracht van Christendom.

13 Maar op de dag toen de samenkomst begon, stuurde ik Billy erheen om gebedskaarten uit te geven. O, genade, je kon gewoon zoiets niet bedenken. Hij had nauwelijks nog kleding aan toen hij terugkwam. De mensen wilden ze persé hebben. Ik heb er een kleurenfoto van, waar zij hen per stam hadden ingesloten, er waren er honderdduizenden. Ik had vijftien vertalers. Als ik zou zeggen: "Jezus Christus de Zoon van God", zou ik water kunnen gaan drinken en gaan zitten totdat één...

     Vroeger hoorde ik de Pinkstermensen in tongen spreken en ik dacht: "My, dat kan niet goed zijn." Maar na die dag besefte ik dat het juist was. Er kan geen geluid gemaakt worden tenzij het betekent... Weet u, ik geloof dat de Bijbel zoiets zegt: "Er is geen geluid zonder een betekenis." U ziet dat ieder geluid een betekenis heeft voor iets. Als de bazuin het onzekere geluid geeft, dan...

14 Dus een van hen begon... Ik zou zeggen: "Jezus Christus de Zoon van God", een van hen zou beginnen te ... [Broeder Branham doet de verschillende talen van de vertalers na – Vert] Een ander doet ... [ander geluid], dat betekent "de Zoon van God, Jezus Christus." En anderen maakten allerlei soorten eigenaardig kwelende geluiden in hun keel als vogels, maar dat betekende "Jezus Christus, de Zoon van God". Het werd daar vertaald voor hun stammen van tienduizenden Mohammedanen. En dus toen... Zij zijn het soort dat verondersteld wordt hard te zijn. Ze komen van de oude Meden en Perzen die niet wijzigen of veranderen.

     En toen ontmoette ik een zendeling; hij zei: "Denk eraan, broeder Branham, dat ik hier dertig jaar geweest ben en ik heb één dierbaar juweel gekregen."

     Ik zei: "Wat is dat?"

     "Ik won één Mohammedaan voor het Christendom." Dat is werkelijk iets voor een zendeling om een Mohammedaan voor het Christendom te winnen.

15 Dus op die dag zei ik: "Welnu, wij kunnen geen gebedskaarten gebruiken om de mensen zich te laten opstellen, daarom zal ik een zendeling van elke stam vragen om tenminste een of twee uit elke stam te krijgen en hen hier op het podium te brengen." Wel, ze hadden een podium gebouwd, een beetje hoger dan dit, best een beetje hoger, langs de hele racebaan; grote speakers waren overal neergezet. En ik zei...

     Ik haalde de geschiedenis van Jezus aan. Ik zei: "Nu, wat betreft genezing of redding, het is iets wat Hij reeds voor u gedaan heeft. Het is het uwe. U moet het alleen aanvaarden, en met Goddelijke genezing hetzelfde. Maar een vraag die in uw gedachten is, misschien net zoals het overal bij de meeste Amerikanen in hun verstand zit, enzovoort: 'Is Hij werkelijk levend of waren het de Joodse tradities, dat zij Hem gestolen hadden uit het graf en Hem wegnamen; is dat het?'" Ik zei: "Dat is wat u zich afvraagt."

     Ik zei: "Nu, het geval is dat Hij claimt Dezelfde te zijn, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Als Hij dat dan is, zal Hij dan niet doen zoals Hij gisteren deed?", en gaf hun gewoon het eenvoudige verhaal. Het kostte mij een uur om het te doen, alleen spreken, om het tot hen te brengen. Uiteindelijk stemden zij ermee in.

16 Wel, de zendelingen hadden de mensen in de rij opgesteld. Er waren ongeveer acht of tien artsen, en van allerlei denominaties van overal vandaan stond men daar opgesteld.

     En op het slagveld vragen wij niet: "Bent u Methodist? Bent u een Baptist?" Broeder, het is om te proberen heidenen daar te krijgen. Dat is alles. Zelfs Katholieke priesters waren daar niet gekleed als Katholieke priesters, maar met kleding aan zoals de inboorlingen. Zie, u bent dan op het slagveld.

17 Net zoals ik gisteravond zei: Als we ten strijde gaan, zegt u niet: "Bent u een Hoosier? Bent u een corn-cracker? [Een schooier of armoedzaaier uit Kentucky – Vert] Wie bent u?" Dat maakt geen enkel verschil. Wij zijn er voor één zaak: dat is voor de natie. Dat is de manier waarop wij in het Christendom staan. Dat is de wijze waarop wij thuis zouden moeten staan, op die manier, als... Wij zouden een groter front hebben om te bevechten als we dat zouden doen.

     Dus toen de... De eerste die opkwam, was een Mohammedaanse vrouw. En ik zei: "Spreekt u Engels?"

     "Nee."

     Daarom kwam de Mohammedaanse vertaler. En de vrouw was een rasechte, met een stip tussen de ogen, enzovoort, met een rode stip, wat betekent dat zij een echte Mohammedaanse was en een ontkenner van Christus. Daarom zei ik: "Wel, waarom komt u bij mij, die een Christen ben? U, als Mohammedaanse, waarom gaat u niet naar uw priester toe?" O, zij zijn...

18 Zij geloven in God. Dat zijn de kinderen van Ismaël, de... Iedere morgen klinkt die grote gong daar en de priester komt naar buiten en zegt: "Er is één ware en levende God." Dat is juist. "En Mohammed is Zijn profeet."

     Wij geloven dat er een ware en levende God is, en Jezus is Zijn Zoon.

     En zij zeggen: "Het is verre dat God de Zoon heeft, de Geest een zoon heeft." Zij geloven dat dus niet. Natuurlijk moeten zij op die manier zijn; zij zijn Ismaëls kinderen.

     Dus toen... dus toen deze vrouw; en ik zei: "Waarom gaat u niet naar uw priester?"

     Ze zei steeds door middel van de vertaler, ze zei: "Ik geloof dat u mij kan helpen."

     Ik zei: "Heeft u ooit het Nieuwe Testament gelezen?"

     Ze zei: "Dat heb ik."

19 En ik zei: "Als u het Nieuwe Testament dan gelezen hebt, als Jezus Christus die Profeet is waarover gesproken werd door Mozes dat die zou komen, sprak van de Profeet die zou komen, zou Hij dan een profeet zijn?"

     Ze zei: "Hij zou het zijn."

     Ik zei: "Als Hij dan gestorven is en weer opgestaan, en uw god, uw profeet dood en begraven en al tweeduizend jaar in zijn graf ligt..." Ze veranderen iedere vier uur de wacht, ik ben daar geweest. Een wit paard, en verwachten zijn komst, en hij zal de wereld rond rijden... Maar ik zei: "Hij is dood; zijn graf is daar en hij is daarin begraven en hij is vergaan." En ik zei: "Maar onze Heer, Messias, de Profeet van God", ik zei, "toen de Zoon van God hier op aarde was, toen Hij wegging, toen zond Hij Zijn Heilige Geest terug op de gemeente om dezelfde dingen te doen die Hij deed, en toonde dat Hij nog steeds onder hen de Profeet was." Ik zei: "Gelooft u dat?"

     Ze zei: "Als dat zo is, zal ik het geloven."

20 Ik zei: "Dan als Mohammedaan tot een Christen, of een Christen tot een Mohammedaanse", ik zei, "misschien bent u... Ik zeg dat in deze sectie allemaal Mohammedanen zitten. Er zijn op zijn minst tienduizend van u die daar zitten." Ik zei: "Ik kan de taal van deze vrouw niet spreken. Maar nu, als deze Jezus de Messias is... En de Messias, zoals ik voor u heb aangehaald uit de Bijbel, wat Hij deed toen Hij hier op aarde was om te bewijzen dat Hij de Messias was – en zij faalden om het te herkennen behalve degenen die bestemd waren tot leven..." Ik zei: "Als Hij dan levend is en beloofd heeft dat de werken die Hij deed wij ook zouden doen, zult u dat geloven, u, Mohammedaanse mensen?" En zij staken hun handen op.

21 Dus ik keerde mij naar haar toe en ik zei... Keek, en ik zag het visioen. Ik zei: "Nu, uw man is een korte man. Hij heeft een zwarte snor. En uw naam is..." Ik moest het spellen. Ik kon het niet uitspreken. En zij stak haar hand op: "Dat is waar." Ik zei: "U was laatst in het kantoor van een dokter. De dokter was kaal en hij was een niet al te oude man. Hij onderzocht u, en hij zei dat u een gezwel had, of een cyste aan uw linkerborst. Uw man wachtte in de hal op u."

     En de tranen rolden langs haar wangen. Ze zei: "Dat is waar."

     En ik zei: "Nu, wat... Aanvaardt u Jezus als uw Redder?"

     Ze zei: "Ik wijs Mohammed nu af en aanvaard Jezus Christus als mijn Redder."

     Ik zei: "Dan, in de Naam van Jezus Christus, verklaar ik u genezen. Ga, laat uw dokter u onderzoeken en breng mij zijn getuigenis."

22 De volgende die kwam, was een vrouw die een blanke vrouw was. Zij was "Afrikaans". Nu, je hebt "Afrika" en er is verschil tussen hen; dit is de donkere man. "Afrikaans" is de Boer, de blanke man in Afrika. En ik zei: "Spreekt u Engels?" Het is een tweetalig land.

     En ze zei: "Dat doe ik."

     En ik zei: "Gelooft u dan dat God Zijn Zoon zond om in uw plaats te sterven?"

     Ze zei: "Ik ben een Christin, meneer Branham."

     En ik zei: "Wel, gelooft u dan van mij dat ik Zijn dienstknecht ben?" U moet opletten op de woorden die u tegen ze spreekt. En ik zei: "Gelooft u dat?"

     Ze zei: "Ik geloof dat het verhaal dat ik in uw boek las waar is. Ik geloof dat u Gods dienstknecht bent."

23 Ik zei: "Als ik dan Gods dienstknecht ben, als ik u kon genezen en het niet zou doen, dan zou ik een verschrikkelijk persoon zijn, als ik u op wat voor manier ook zou kunnen helpen." En ik zei: "De enige manier waarop ik u kan helpen, is door een Goddelijke gave. Als Hij hier Zelf zou staan, kon Hij niet meer doen, omdat Hij het voor uw genezing enzovoort reeds gedaan heeft."

     Zij bevestigde dat. Ik keek naar haar en ik zei: "U bent ook naar een dokter geweest en hij zei dat u een cyste aan de eierstok had."

     Ze zei: "Dat is waar." En ik keek en ik zag een begrafenisstoet. Ik zei: "Maak u gereed voor de dood."

     En ze zei: "Wat bedoelt u?"

     Ik zei: "U zult nog maar een klein tijdje langer leven." En zij was bij haar man gaan zitten en binnen tien minuten viel ze neer door een hartaanval. Zij was dood. En...

24 Nu, als ik een genezer was geweest, had ik haar genezen. En diezelfde avond stierf een vriendin van de burgemeester van die stad, een oude vrouw van zestig jaar oud. En ik werd naar de plaats gezonden waar zij was, en zij werd opgewekt uit de dood. Zie? Het is God; Hij doet gewoon wat Hij wil.

     Onthoud dit nu, u die deze 'Christelijke Zakenlieden' leest, wanneer zij erin zetten 'heeft de doden opgewekt', onthoud, dat voordat u dat publiekelijk uitgeeft, u gedocumenteerde verklaringen van dokters moet hebben, enzovoort, dat dat waar is. En van alles wat u daarin leest, hebben wij gedocumenteerde verklaringen. Dat is...

25 Die baby die daar in Mexico stierf... Zoals u las, stierf die baby die morgen om negen uur, ondertekend door een dokter, en het was die avond tien uur toen de kleine Katholieke vrouw in de... daar stond te schreeuwen en tekeerging, waar dertig- of veertigduizend mensen... En ik zond broeder Moore daarheen om voor de baby te bidden. En zij zouden... Wel, dertig of veertig ordebewaarders konden haar niet uit de rij houden. Zij rende tussen hun benen door en probeerde van alles om daar te komen; en het regende zo hard als het maar kon.

26 Ik keek verderop en zag een kleine baby voor me, lachend, naar mij kijkend. Ik zei: "Breng hem hier." Het was eenvoudig niet meer dan handen opleggen op het kleine natte dekentje, en de kleine kerel begon te schoppen en te schreeuwen. Zij knielde snel neer om 'Gegroet Maria' te zeggen, en ik zei: "Dat is niet nodig, geef God de eer", en ging door.

     En daarna ging broeder Espinosa naar de dokter, ging er de volgende dag achteraan. En wij hebben een getekende verklaring van de dokter dat de baby die morgen om negen uur stierf met dubbele longontsteking, en dit was ongeveer half elf de volgende avond, dus... toen de baby tot leven kwam. Een getekend document...

27 Datzelfde vindt u over Finland; ik heb van de burgemeester van de stad zijn eigen stempel dat hij erbij stond toen de jongen daar dood lag, zwaar gewond na een aanrijding met een auto, en werd opgewekt uit de dood door een visioen, dat twee jaar voordat het gebeurde, werd verteld. Zie? Dus dit zijn allemaal gedocumenteerde verklaringen dat zij waar zijn.

     Nu, die middag, aan het einde van die opwekking, of het einde van die samenkomst, was de volgende die kwam een kleine scheel kijkende jongen. En de arme kerel, hij zou... Ik zou u kunnen vertellen op wat voor manier zij eten, maar het zou u ziek maken. Wat zij vinden om te eten, zit vol maden, wat gewoon nog meer vlees is. Zij schenken er gewoon geen aandacht aan. Ziet u? Zij bouwen er antistoffen tegen. Dus zij... zij eten. En hij zou... Het bloed zal helemaal over zijn buikje.

28 En hij was een Zoeloe; de Zoeloes zijn grote, flinke, sterke mannen. Hij gooit zijn speer ['assegaai'] en met zijn hand pint hij een leeuw vast op de grond. De Shangai en vele anderen zijn kleine kerels die de leeuw recht in de speer laten springen. Zij sleepten deze. [Om een geurspoor te maken – Vert] Wat wij een speer noemen, noemen zij een assegaai.

     Dus deze kleine kerel kwam naar het podium; ik zei: "Nu, het gehoor kan zien dat de kleine vent scheel kijkt." Ik zei: "Iedereen weet dat." Ik zei: "Welnu, ik kan het kind niet genezen, dat weet iedereen." Maar ik zei: "Als de Heilige Geest nu kan openbaren wat dat heeft veroorzaakt, of hoe het gebeurde..." Ik keek naar de kleine jongen en ik zei: "Ja, zijn vader en moeder zijn nogal uitzonderlijk voor Zoeloes. Zijn moeder is een extreem dunne vrouw. En zij zijn Christenen. En in de hut waarin zij wonen, hangt als u erin gaat aan de rechterkant van de deur een foto van Christus aan de muur. En de baby werd scheel geboren." En ongeveer honderd meter van mij vandaan stonden de moeder en vader op, om het te bevestigen door de vertaling van de Zoeloevertaler.

29 En toen ik weer omkeek naar de kleine jongen, waren zijn ogen net zo recht als de mijne. Ik zei: "Iedereen ziet dat de kleine kerel genezen is, laat hem dus doorlopen."

     Dus ging ik door. Binnen een paar minuten hoorde ik een geruzie daarachter op het podium en ik keek om. Het was een kleine Britse dokter. En deze kleine dokter was erover aan het argumenteren. En daarom...

     Broeder Ern Baxter – ik weet dat veel van u broeder Ern Baxter kennen – en hoeveel van u hebben over broeder F.F. Bosworth gehoord? Ik hoorde dat hij had... Ik hoorde dat hij hier in deze stad, of ergens in dit land, een van de laatste mannen was die een Goddelijke genezingscampagne hield. U had geen betere kunnen krijgen; F.F. Bosworth, ik... Toen hij stervende was, trok ik hem in mijn armen en riep: "Mijn vader, mijn vader, de wagens en ruiters van Israël." Hij was een man die waardigheid en kracht aan de Pinksterkerk gaf: F.F. Bosworth.

30 Welnu, hij stond op het podium. En hij kwam eraan, hij zei: "Ik wil met hem praten."

     De man zei: "Nu, terwijl broeder Branham onder de zalving is, zult u hier een rassenrel veroorzaken of zoiets", omdat zij daar sowieso milities hadden die daarop letten, omdat zij rassenoorlogen hadden. En toen zei ik... Keerde mij om en ik zei: "Wat is er aan de hand, dokter?"

     En hij keek naar mij en zei: "Hoe weet u dat ik een dokter ben?"

     Ik zei: "Waar bent u zo nieuwsgierig naar?" Hij zei... Toen lieten zij hem omhoog komen.

     En hij zei: "Meneer Branham, wat hebt u met die jongen gedaan?"

     Ik zei: "Niets."

     Hij zei: "Welk soort verlakkerij probeert u uit te halen?"

     Ik zei: "Wat bedoelt u?"

31 Hij zei: "Wat deed u met deze jongen? Hypnotiseerde u die jongen?" Hij zei: "Ik zette hem daar zojuist zelf op het podium en hij was scheel. Nu is hij niet meer scheel." Zei: "Hypnotiseerde u hem?"

     Ik zei: "En de Britse Medische Association gaf u een vergunning om medicijnen voor te schrijven, en dan weet u niet meer over hypnose dan dat?" Ik zei: "Als hypnose een kind zijn ogen recht kan maken, denkt u dan niet dat u mannen een beetje hypnose zou moeten toepassen?"

     En hij zei: "Ik ben nieuwsgierig, meneer Branham." Hij zei: "Ik ben een Christen en ik ben opgegroeid in de Anglicaanse kerk." Hij zei...

32 Nu, de calla-lelies daar, zusters, zou u moeten zien. Onze kleine zijn ongeveer zo groot, en sommige van die zijn ongeveer 45 centimeter in doorsnee, ze groeien daar in het wild in de woestijn, in de oerwouden; geel en wit. Er stonden daar overal enorm grote boeketten van.

     Hij zei: "Welnu, ik weet er een God is, omdat die lelie niet zou kunnen leven zonder leven." Hij zei: "Dat leven is ergens verborgen in de lelie." Hij zei: "Ik weet dat er een God is. Maar om tastbaar genoeg te zijn om de ogen van een scheel kind recht te maken, dat kan ik niet begrijpen."

33 Ik zei: "Meneer, ik heb het kind zelfs niet aangeraakt. Het gebeurde hier voor het gehoor; zij zagen het schele kind hier tussendoor."

     Hij zei: "Er gebeurde iets tussen daar en hier."

     Ik zei: "Jezus Christus genas hem."

     En toen pakte meneer Bosworth hem bij de arm en zei: "Meneer, u zult gewoon terug moeten gaan."

     En hij zei: "Wacht even een ogenblik." Er was daar een grote microfoon van gevlochten staaldraad omdat hij zover moest dragen, verscheidene stadsblokken verder waar zij lagen, enzovoort. Hij zei: "Even een ogenblik." Hij zei: "Meneer Branham, wilt u mij vertellen dat Jezus Christus zo tastbaar is dat Hij schele ogen recht kan maken?"

     Ik zei: "Dat is juist, door geloof, als u het gelooft."

     Hij zei: "Dan aanvaard ik Hem als mijn persoonlijke Redder."

34 En toen ik Johannesburg verliet ongeveer zes... ongeveer tien dagen later, stonden daar ongeveer twintig- of dertigduizend mensen om gedag te zeggen. En hij sprong over het hek tussen de bewakers door en rende weg en greep mij om mijn nek, en is een zendeling geworden. En toen hij zijn armen om mijn nek sloeg, begon hij in tongen te spreken op het plat... daarbuiten bij het vliegtuig. Nu is hij vanavond een medische dokter voor de zendingsdokter daar in de grote gebieden van Afrika.

     De volgende kwam op het podium. Als u mij wilt excuseren voor het nemen van zoveel tijd voor een getuigenis. Zij... De volgende man kwam, en zij leidden hem als een hond. Hij had een ketting om zijn nek. En ik kon niet uitleggen wat het was, omdat het een gemengd gehoor was. Maar de man had in zijn leven nog nooit een bad genomen. Hij was misschien in zijn twintiger jaren: liep op zijn handen en voeten met een ketting om zijn nek. Hij was zelfs geestelijk niet in orde.

35 En zo brachten zij hem naar boven. En ik zei: "Dat arme sterfelijk wezen. Als iemand die man kon helpen en het niet zou doen, is hij zelfs niet waardig om zelf te leven." Ik zei: "Ik kan hem niet verder helpen als de Heilige Geest mij niet zal vertellen wat er met hem is gebeurd." Ik zei: "Ik kan dat doen door een Goddelijke gave. Maar als hij zal geloven," zei ik, "dan zal ik voor hem bidden."

     En toen begon ik naar hem te kijken. Ik zei: "Hij werd op die manier geboren." En het was zo dat zijn ouders niet ver weg zaten. En ik zei: "Maar nu, sinds ik zijn aandacht krijg, denkt hij aan zijn broer. Zijn broer reed", zei ik, "op een gele geit of op een gele hond, en het... hij verwondde zijn knie en hij loopt met twee krukken." Ik zei: "Hij is veel jonger en smaller dan deze man." Maar, zei ik: "Waar zijn broer ook is, ZO SPREEKT DE HERE, hij is genezen." Ik zei: "Hij hoeft niet meer met zijn krukken te lopen."

36 En ongeveer een stadsblok ver weg hoorde ik een schreeuw. Hier komt hij springend aan, net zo hard als hij maar kan met de krukken in zijn handen. En hij kreeg... Hij was genezen. Wel, toen hadden we ongeveer twintig minuten nodig om hem rustig te krijgen.

     Gedurende die tijd keek ik, en zag ik een visioen boven hem. De man stond normaal rechtop. Ik dacht: "O my. Hier is nu de tijd om mijn gehoor te krijgen." En ik zei: "Als God deze arme kreupele sterveling gezond zal maken, hoeveel van u mensen zullen Jezus als uw Redder aanvaarden?" En zover als je kon zien, werden de zwarte handen omhooggestoken.

     Ik wist dat het zou gaan gebeuren, omdat ik het gedaan zag worden in het visioen. Ziet u? Als je dat ziet, dan is het allemaal voorbij. Dan kunnen er niet genoeg... dan zijn er niet genoeg duivels uit de hel die dat kunnen stoppen, omdat het reeds is... Het is een voleindigd werk. Het enige is om te wachten tot het gebeurt. Dat is exact wat onze Here zei. Dat is wat iedereen in de Bijbel... Jezus zei: "Ik doe niets tenzij Ik het de Vader eerst zie doen." Zie? Zo is het precies.

     Dus ik keek naar de man. Ik wist dat hij gezond zou worden. Daarom zei ik: "Tot u, Mohammedanen, daarginds..." Hun handen gingen omhoog.

37 Welnu, ik zei: "Ga op je voeten staan; Jezus Christus maakt je gezond." En hij probeerde... U weet dat ze dikwijls voor clown spelen voor de toeristen. Zij probeerden... dachten dat hij een stammendans deed. Hij deed zo met zijn handen [Broeder Branham laat het zien – Vert], de arme man, was zelfs geestelijk niet in orde. En ik zei: "Ik bedoelde dat niet; bedoelde dat niet."

     En de vertaler probeerde het hem te vertellen. Ik zei: "Sta op." En hij deed...?... [Broeder Branham imiteert de taal van de man – Vert], net alsof hij danste, weet u, probeerde dat op zijn handen en voeten te doen: geen kleding aan, alleen een vod. En ik kreeg greep op de ketting en ik zei: "Sta op. Jezus Christus maakt je gezond." En toen hij wat... Stond voor de eerste keer in zijn leven op zijn voeten. Daar stroomden de tranen over zijn zwarte buik, spatten zo op...

38 En ik zag dertigduizend inboorlingen in één altaaroproep tot Jezus Christus komen. Ik zei: "Hoe velen van u willen Christus ontvangen als persoonlijke Redder?" En er gingen dertigduizend op hun voeten staan. En ik zei...

     Broeder Baxter zei: "Broeder Branham, ik denk dat zij aan lichamelijke genezing denken." Ik zei... Ik liet het weer door de vertalers gaan en ik zei: "Ik bedoelde geen lichamelijke genezing; ik bedoelde dat u heeft... u Christus, Gods Zoon, als uw Redder aanvaardt. En als u oprecht bent, maak dan uw afgoden op de grond kapot." En het leek op een zandstorm, alsof er een atoombom was ingeslagen, en er ging een paddenstoel van stof omhoog.

39 En de volgende morgen – op maandagmorgen – belde Sidney Smith mij op; hij zei: "Broeder Branham, u heeft nog nooit zoiets gezien." Zei: "Wees... Ga naar het raam van uw hotel dat op de zee uitkijkt en let op wat er door de straat komt."

     En ik keek, en komend door de straat waren er zeven vrachtwagens vol... Nu, u die F.F. Bosworth kent, weet dat hij er geen evangelische tellingen op na houdt. Ik deed een gebed voor de hele menigte. Er stonden vier mensen op het podium. Ik deed een algemeen gebed, en F.F. Bosworth schatte dat er vijfentwintigduizend wonderen in één keer gedaan werden. Wel, het was tienmaal meer dan met Pinksteren. En nu... En hier is...

40 De volgende morgen kwamen zij door de straat, zeven van deze grote Afrikaanse vrachtwagens, my, veel langer dan onze vrachtwagens hier, gewoon volgeladen met oude... met dingen waarop ze hen gedragen hadden, en stokken en stretchers en karren en dingen waarop zij hadden gereden. En hier kwamen zij er achteraan, waar zij de dag tevoren nog in hadden gezeten, en de volgende dag liepen zij over straat en zongen: "Geloven alleen, alles is mogelijk, geloven alleen."

     Ik heb het dikwijls gehoord, en elke keer als ik het hoorde, deed het wat in mijn ziel, omdat het jarenlang mijn themalied is geweest. Maar nooit trof het mijn hart zo, om te horen hoe dertig-... hoe al deze tienduizenden inboorlingen langs de straat kwamen en niet langer meer in oorlog waren.

     Ik heb een stukje uit de Durban krant waarin staat dat ze in drie maanden tijds – ik ben vergeten hoeveel vuurwapens en ladingen dingen die zij hadden gestolen – weer terugbrachten. Zij hadden afgerekend met de zonde.

41 Laat mij hier nog iets anders zeggen. Wij worden verondersteld beschaafd te zijn. Deze vrouwen die daar stonden, deze vrouwen, waarvan één geboorte gaf aan een baby, die nog geen zes meter van mij vandaan zat... Zij had er helemaal geen dokter bij. Zij pakte gewoon het kleine ding op. Een dame die naast haar zat, die bevallen was, gaf de kleine een protoplasma klap op de billetjes. En zij tilde hem omhoog tegen haar borst en begon de baby te voeden en ging gewoon door met de baby te wiegen en naar mijn prediking te luisteren. Net zo primitief als zij maar konden zijn...

     Maar weet u wat, zo gauw zij Jezus Christus als persoonlijke Redder hadden ontvangen, daar staande met niets anders om dan een kleine lap die zo'n beetje van voren om hen heen hing, toen zij dat terrein verlieten, vouwden zij hun armen om uit de tegenwoordigheid van mannen weg te lopen om kleding te halen en aan te trekken.

42 Nu, waarom is het dat wij onszelf Christenen noemen en elk jaar meer kleding uittrekken? Welnu, ik kan niet begrijpen dat als een ruwe heiden Christus ontvangt, zij beginnen... Zij beseften dat zij naakt waren en de dames vouwden hun armen en liepen weg. God, help Amerika. Binnen in mijn hart voel ik de tranen neerdruppelen: "Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik over u gebroed als een hen over haar broedsel. Maar laat mij u waarschuwen, het uur is ophanden."

     Iemand heeft een tien dollar biljet dat hier ligt, achtergelaten. Ik denk niet dat het voor mij was, dus als het... Het was misschien voor de collecte of zoiets. Het behoort aan iemand. Ik hoop dat ik niet... Ik zal het precies hier onder deze Bijbel leggen, of wie ook... waarvoor het is.

     Welnu, het spijt me dat ik u lang houd, maar ik houd ervan om af en toe te getuigen. Ik zal vanavond proberen om hiermee niet over de vier uur heen te gaan, als ik er misschien wat aan kan doen. Ik ben... [Broeder Branham en de mensen lachen – Vert] En als ik er overheen ben, laat iemand mij aan mijn jasje trekken. Ik probeer geen grappen te maken, maar ik zei dat net om de bedoeling duidelijk te maken.

43 En voordat wij het Woord benaderen, laten wij de Auteur benaderen. Hoe velen kennen Booth-Clibborn, William Booth-Clibborn? O, hij is een spreker die in zeven verschillende talen predikt. En hij is een boezemvriend van mij. Hij schreef mijn favoriete lied "Neerkomend van Zijn heerlijkheid". ["Down from His glory" – Vert] En hij is... O, hij schreef "Zie, de Bruidegom komt", en veel van deze liederen. Hij is een Engelsman, maar hij bevindt zich nu in Oregon. Het is een fijne man, een echte goede man, maar hij is zo'n... O my, hij weet... Hij kan de Bijbel in het Grieks prediken; het prediken in alles wat hij maar wil. Hij predikt in zeven talen.

     En op een dag waren hij en ik in Shreveport bij broeder Moore, en wij waren ergens over in discussie. En ik stond aan de tegenovergestelde kant van het argument. En ik zei er het een en ander over tegen broeder Booth. En hij zei: "Maar luister hier, jongeman, jij kent gewoon je Bijbel niet!"

     Ik zei: "Dat mag waar zijn, broeder Booth, maar ik ken de Auteur zeer goed."

     Hij zei: "Nu, is dat niet lief?" Zei: "Jack, je moet gewoon van hem houden." [Broeder Branham lacht – Vert]

     Dus zou ik liever de Auteur kennen dan Zijn Boek te kennen, omdat Hij het Boek zal openbaren als wij de Auteur kennen. Laten wij dus voordat we het Boek ingaan, tot de Auteur spreken met onze hoofden gebogen, als u wilt.

44 Grote, almachtige, eeuwige, oneindige God, wij naderen nederig Uw troon van genade, omdat wij uitgenodigd zijn om te komen door de Here Jezus, met te zeggen: "Als gij de Vader iets vraagt in Mijn Naam, zal Ik het doen." Dan komen wij met de gezegende zekerheid om te weten dat wij zullen ontvangen waarvoor wij vragen. Er is geen enkele schaduw van twijfel in onze harten. Als het er is, vergeef ons, Here, want het is zonde om Gods Woord en Zijn belofte niet te geloven.

     Wij vragen of de Heilige Geest vanavond bij ons wil komen, in deze paar gerangschikte woorden wil komen van de samenhang van deze tekst die ik vanavond heb gekozen om over te spreken, tot dezen die gekocht zijn door Uw bloed.

     En ik ben mij ervan bewust, Vader, hoe ik mij zou voelen als ik twee druppels van het letterlijke bloed van Uw dierbare Zoon vanavond in een glas vasthield. Hoe ik het tegen mijn hart zou drukken, en het opzij zou houden zodat mijn tranen er niet in zouden druppelen, in de wetenschap dat dit het bloed was dat mij gered heeft, mij genezen heeft. Door dat bloed werd ik door Zijn genade een zoon van God. Hoe zou ik dat koesteren en er voorzichtig mee zijn, zodat ik mijn voeten goed zou neerzetten. Ik zou voor niets ter wereld willen struikelen en het verspillen.

45 Maar, Here, vanavond heeft U, volgens Uzelf, een grotere schat voor U in mijn handen geplaatst dan dat bloed. Want U heeft vanavond het gekochte van dat bloed in mijn handen geplaatst, want U dacht werkelijk meer van Uw volk dan van Uw eigen bloed, omdat U Uw bloed voor hen vergoten hebt.

     Hoe moet ik dan tot hen naderen, Here? Ongeveinsd, oprecht, met een volledig overgegeven hart met verzekerdheid, wachtend op de Heilige Geest voor de zalving, omdat ik de woorden die ik zeg op de oordeelsdag rechtstreeks onder ogen zal moeten zien wanneer Uw kinderen daar staan. God heb genade met ons.

     Ik bid dat U de spreker en de toehoorder wilt heiligen. Zalf de woorden zodat het in de harten van de mensen mag vallen, dat het honderdvoudig mag voortbrengen. Dit is ons doel. Ons motief is om het Koninkrijk van God te zien doorgaan. God, wij geloven dat het Uw wil is, dus mag het komen te geschieden dat wij Jezus Christus zondaren zien redden, zien dat degenen die teruggevallen zijn, worden thuisgebracht naar gemeenschap, de zieken genezen worden door geloof in Zijn Naam. Amen.

46 Welnu, om al onze gedachten opzij te zetten, de kleine dingen die wij misschien hebben gedacht of gezegd, laten we dit in Goddelijke orde benaderen. Ik zou graag het Woord lezen, omdat mijn woorden zullen falen. Ik ben een man. Maar ik lees Zijn Woord. Als er dan niets anders is, als u niets anders krijgt, dan zult u iets krijgen als ik het Woord lees.

     In Mattheüs 12:42, lezen wij deze woorden:

     De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en het veroordelen; want zij is gekomen van het einde der aarde, om te horen, de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier!

     Graag neem ik dit als tekst: "Meer dan Salomo is hier."

47 Nu, Jezus had Zijn generatie bestraft voor het niet geloven in Zijn bediening. Hoe duidelijk God het ook gemaakt had, toch geloofden zij het niet. En zij waren gekomen om van Hem een teken te vragen. En Hij zou hun een teken geven. En zij wisten, en waren beter onderwezen, om nooit te proberen een starre theologie te geloven, omdat daar teveel van is... er teveel van zijn. Maar God betuigde Zich altijd door een teken dat een theologie bevestigt.

     Nu, als hier Bijbelstudenten zijn... Daar ik in een Bijbelschool ben, en ik voor knappe predikers en studenten spreek... En iedereen weet dat zij in het Oude Testament een wet hadden: dat waren de tien geboden. En dan hadden zij wat zij de Urim en Thummim noemden. Die Urim en Thummim was een conglomeratie van lichten die reflecteerden op de borstplaat die Aäron droeg, vanaf de twaalf stenen, hun geboortestenen, die de twaalf stammen van Israël vertegenwoordigden.

48 Welnu, als een profeet profeteerde of een dromer een droom droomde, dan, ongeacht hoe echt het leek – de theologie zou perfect precies juist mogen zijn – maar voordat zij het konden aanvaarden als zijnde van de Here, namen zij hem mee naar de Urim en Thummim, en ze lieten deze profeet profeteren tegen die Urim en Thummim, of de dromer zijn droom vertellen. En als de Urim en Thummim nooit bewoog, was het fout. Maar als de Urim en Thummim in het bovennatuurlijke ging, en een conglomeratie van lichten voortbracht, het bovennatuurlijke er vandaan kwam of een teken, dan was de profeet juist. Dat was de betuiging.

     Herinnert u zich Saul, toen hij zei dat de Urim hem niet antwoordde, enzovoort, en... Zie, dat was hun wijze om het te weten.

49 Nu, vandaag, nadat dit priesterschap van Aäron ophield, heeft God een andere manier, een andere Urim en Thummim. Dat is de Bijbel. Als de man iets predikt dat tegengesteld is en niet gevonden wordt in het Woord van God, dan laat ik het gaan. Maar als hij predikt wat in het Woord staat, en God komt erop terug en betuigt het door het Urim-teken dat het de waarheid is, dan is dat Gods betuiging dat het juist is. Om dat niet te geloven, betekent verloren te gaan.

     Jezus... De Joden waren onderwezen om te geloven dat zij een Messias zouden hebben. En hun was verteld dat deze Messias een Profeet zou zijn. En hun was verteld dat Hij het teken van de profeet zou doen.

     Nu had Israël een manier om een profeet te testen, want als een profeet profeteerde en hetgeen hij zei niet kwam te geschieden, dan was hij geen profeet: laat hem gaan. Maar kwam het te geschieden: luister dan naar hem, omdat God hem gezonden had. Nu...

50 En deze Messias was het Hoofd en de God van al de profeten. Hij was over hen allen aangesteld. God has slechts één hoofdprofeet in elke generatie. Er waren nooit twee tezelfdertijd op het veld. Elia en Elisa wandelden arm in arm, maar hij werd nooit volledig een profeet totdat Elia's mantel op hem neergevallen was. Dat is waar. Zie? Zij hadden geringere profeten, enzovoort, maar het...

     Een profeet is een man die geboren is en uitverkoren en voorbestemd voor die generatie. De Bijbel onderwijst dat. Dat is juist. Door Gods voorkennis plaatst Hij daar een bepaalde persoon voor. Nu... Toen Jezus dan kwam en al de woorden vervulde die... Hij werd verondersteld om die Profeet te zijn. Weet u het niet... Ze vroegen het aan Hem. "Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Wat zeggen zij? Bent U die profeet?" zeiden zij.

     "U hebt het gezegd." (Zie?)

51 Of: "Wij zien uit naar een profeet." De vrouw bij de bron waar wij gisteravond over spraken, zei: "Wij weten, dat als de Messias komt, Hij die Profeet zal zijn. Hij is die Gezalfde. Hij zal ons het teken tonen van de Messias."

     Jezus zei: "Ik ben Hem, Die tot u spreek."

     Zij ging naar de stad en vertelde aan de mannen: "Is dit niet de ware Messias? Hij vertelde mij de dingen die ik heb gedaan." En de mannen geloofden het.

     Wel, herinner u dat Hij nooit enige zieke genas. Omdat Hij God was, wist Hij dat Filippus daarheen zou gaan om de zieken te genezen na Pinksteren. Hij sprak alleen tot hen, deed geen enkel wonder meer. Maar dat had bewezen dat Hij de Messias was, omdat Hij het geheim van het hart kende.

52 Wel, hoe velen geloven in dit gehoor, onder u Methodisten, Baptisten, en Pinkstermensen, en wat u ook mag zijn; hoe velen van u geloven dat de Bijbel waar is, en Johannes 1, waar staat: "In den beginne was het Woord, en het Woord was met God, en het Woord was God. En het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons." Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Dat was Christus.

     Hoe velen geloven dan Hebreeën 4, waar staat: "Het Woord van God..." hetgeen Christus is. Is dat juist? Hij is het levende Woord. "Het Woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en is zelfs een onderscheider van de gedachten van het hart." Weer terug naar het Woord; en het Woord is bij ons.

     Nu, hoe komt het Woord van de Here? Het Woord kwam tot de... Het Woord van God kwam tot de... [De samenkomst antwoordt: "Profeet." – Vert] Zij hebben dat nooit betwijfeld dat hij het Woord van de Here had, omdat wat hij had gezegd, kwam te geschieden. Daarom was het het Woord van de Here.

     En Jezus kwam dat doen, en zij noemden Hem een waarzegger, Beëlzebul, een duivel. "En noemden het werk van God een boze geest" en Hij zei dat dit "lasteren was tegen de Heilige Geest en nooit vergeven zou worden in deze wereld, noch in de wereld die komt."

53 Geen wonder dat Hij hen bestrafte, het hun vertelde. Ze zeiden: "Wij zoeken een teken." En nadat Hij het ware Messiaanse teken bewezen had... En zij waren zo overgegeven aan hun theologie, dat zij het niet wilden zien. Zij wilden het gewoon niet. Dat is alles. Het stond duidelijk vóór hen.

     Wel, iedereen met... die weet... zijn normale verstand heeft, en de Bijbel zal kennen, weet dat Jezus nooit tegengesteld aan de Schrift komt. Hij kwam overeenkomstig de Schrift. Maar Hij kwam tegengesteld aan hun theologie. En dat is de wijze waarop de Heilige Geest in de laatste dagen is gekomen. Het is exact in overeenstemming met de Schrift gekomen, maar tegengesteld aan de theologie van de mensen. Is dat duidelijk, dat... Het komt op die wijze.

54 Nu, Hij bestrafte hen omdat zij Zijn Messiaanse teken niet geloofden en het een boze geest hadden genoemd. Lees gewoon het volgende... de rest van het hoofdstuk, het begin van het hoofdstuk en zie wat er was gebeurd.

     Toen Hij daar die dag Nathanaël vertelde, zei: "Ik zag u voordat u onder... toen u onder de vijgenboom zat, zag Ik u." Nathanaël die een voorbestemd man was voor eeuwig leven, zei: "Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël."

     Hij zei: "Gezegend zijt gij." Zie? "Omdat Ik u dit vertelde, geloofde u; grotere dingen dan deze zult gij zien." Kijk, hij was toen gereed om hogerop te komen in een andere sfeer, zodra hij... Hij zou grotere dingen zien. Zei dat hij in staat zou zijn om de engelen te zien nederdalen en omhooggaan boven de Zoon des mensen. Nu... Omdat hij op grotere hoogten kwam.

55 Zoals u die net Christus door rechtvaardiging hebt aanvaard, aanvaard Hem dan door heiliging en reinig uw leven. U rookt nog steeds. Let op wat er gebeurt, hoeveel verschil het maakt. U kijkt terug naar rechtvaardiging. U, die alleen gerechtvaardigd staat en nooit de doop met de Heilige Geest hebt ontvangen, stap hoger in die sfeer en kijk dan naar beneden naar de rest ervan. Zie? Blijf gewoon wandelen totdat u na een poosje zo licht wordt dat u gewoon omhoog in de opname kunt gaan.

     Wij zongen gewoonlijk een oud lied: "Elke dag brengt mij weer een ronde hoger, hoger." Zie, dat is wat wij behoorden te doen. Stook nooit hetzelfde vuur de tweede avond op dezelfde grond. Blijf gewoon hoger en hoger klimmen.

56 Ik was een paar dagen geleden in Phoenix en zij waren een kort lied aan het zingen: "Ik ben omhoog, omhoog, omhoog aan het gaan." En verder: "Hij ging omhoog totdat hij bij de Melkweg kwam." En dat is wat wij moeten bereiken. "En toen nam hij een home run [naar de hemel – Vert] toen hij de Melkweg bereikte." Dat is dus wat wij moeten doen.

     Maar toen Jezus volvoerde en aan Zijn eigen volk het precies toonde overeenkomstig de Schriften, toen werd Hij door hen uitgedaagd. En er staat dat "Hij vele machtige werken niet kon doen vanwege hun ongeloof". Nu, als zij dezelfde Heilige Geest het in deze dagen bedriegerij noemen, een verstandelijke telepathie, hoe kunt u dan een opwekking verwachten? Hoe kunt u het verwachten, als Jezus het duidelijk heeft gezegd, en de profeten profeteerden dat in de avondtijd deze dingen zouden gebeuren? Ik wenste dat wij een maand hadden om hier te blijven en het zo te onderwijzen dat u het met een onfeilbaar bewijs zou zien dat dit zo is.

57 En als Amerika er dan naar kijkt, maken zij er gekheid over: "Heilige roller, waarzegger, een geestelijke waarzegger..." Iedereen die de onderscheiding van de Geest verstandelijke telepathie noemt: de man is krankzinnig. Hij weet niet eens de eerste stap van verstandelijke telepathie omdat het psychologie is; het bewijst dat hij niet eens weet waarover hij spreekt. Het toont zijn eigen onwetendheid van het beroep dat hij beweert te hebben. Hij weet zelfs niet de eerste stap van de psychologie als hij onderscheiding van de Geest psychologie noemt.

     Mensen maken het... Zij moeten ergens een antwoord op geven. En als zij dat doen, in plaats van te bidden en God te vragen het te openbaren, trekken zij daar gewoon hun eigen conclusie uit, wat hun conclusie is, zoals het in de hof van Eden was. "De vijgenbladeren waren het beste." En daarom aanvaarden zij het: "Mijn kerk gelooft dat niet en dat stelt het vast." Het is wat God heeft gezegd, niet wat uw theologie zegt. Het is wat de Bijbel erover zegt. Dat is de toestand waarin Jezus de kerk vond.

58 Dus beseffen wij dat. En nu ga ik u niet zo lang houden als gisteravond, als ik er misschien iets aan kan doen. Vrienden, ik spreek alleen door inspiratie en kan alleen iets zeggen als Hij het zegt. En daardoor heb ik soms veel tijd nodig.

     Maar ik wil dat u opmerkt dat God in alle generaties door heel de Bijbel heen het altijd op Zijn tijd deed, als Hij tekenen en wonderen en gaven zond onder de mensen. Zodat Hij in de grote algemene opstanding rechtvaardig kon zijn. Want Hij kan hier een man neerzetten... Probeert u het dan niet te ontkennen. "Want hier staat de persoon waardoor Hij tot u sprak en u bent zonder excuus", wat Hij daar over de koningin zei, weet u.

59 Nu, op welke tijd God ooit een gave zond aan de wereld en de mensen het ontvingen, dan werden zij... dan was het een gouden eeuw voor hen. Maar als zij het verwierpen, dan geraakten zij in chaos, en rampen, en in bestraffing. Nu, u geschiedkundigen van de Bijbel, onze... Vertel mij wanneer zij ooit één keer Gods gaven en Zijn tekenen verwierpen en zij ooit voorspoedig waren.

     Op een keer, toen zij ten oorlog gingen, sprak Hij... God sprak tot hen, zei: "Als u voorspoedig wilt zijn, doe dan Mijn profeten geen kwaad. Geloof Mijn profeten als u voorspoedig wilt zijn." Welnu, wij weten dat als deze Verenigde Staten van Amerika de gave van God zou ontvangen die tot hen gezonden is... Want uit Amerika zijn evangelisten en zendelingen uitgegaan die wereldwijd een genezingsopwekking begonnen, zoals de Engel van de Here eenendertig jaar geleden daar aan de rivier sprak, toen dat Licht, de Vuurkolom daar hing.

60 En de kranten namen het op: "Mysterieus Licht verschijnt boven een plaatselijke Baptistenprediker", een jongen, terwijl hij er vijfhonderd in de Ohio rivier doopte. En Hij zei: "Zoals Johannes de Doper gezonden was om de eerste komst van Christus vooraf te gaan, zal deze boodschap de tweede voorafgaan." Hier zijn wij. Deed het dat? Zie? Van daaruit wakkerde het Oral Roberts aan, Tommy Hicks, T. Osborn, enzovoort; en zij gingen rond en rond de wereld. Zie? Het deed het.

     Bemerk nu, als Amerika Gods gave had ontvangen, dan zou het een gouden eeuw voor ons zijn geweest. Als alle Amerikaanse kerken Gods gave zouden ontvangen... Wat is Gods gave aan de kerk? De Heilige Geest. Wat als al de Amerikaanse mensen die in Christus geloofden de Heilige Geest zouden ontvangen? Zij hoefden zich dan niet af te vragen wie in de spoetnik zou gaan, of wie in een apparaat zou gaan met een doorsnede van tweehonderdvijftig kilometer. Die kerk zou in glorie zijn voordat zij een spoetnik konden opstarten. Dat is... dat is juist.

61 En u zou zich geen zorgen hoeven te maken... Nu, zij zijn zo bevreesd. Wel, als zij... Als zij Gods gave voor ons zouden ontvangen, wel, dan zouden wij niet proberen om diepe kuilen te graven om ons voor de atoombom te verbergen, en men zou alle nieuwsberichten om een schuilplaats te bouwen om in te gaan, uitschakelen.

     Ik wil u iets vragen. Zij beweren dat deze nieuwe waterstofbom... En dat is de enige waar wij van afweten. Wij weten niet wat zij achterhouden. Maar ze kunnen daar in Moskou, Rusland, staan, en een bom timen bij de stand van de sterren precies op dit gebouw, en hem door radar leiden, en ze in positie plaatsen gericht naar elke belangrijke natie en iedere belangrijke stad in de wereld. Alleen maar aan een koordje trekken en daar gaat hij. Iemand zal op een dag teveel wodka drinken en daar gebeurt het.

62 En elke natie staat daar en zegt dat zij hetzelfde hebben. En een van deze bommen zal een dezer dagen op iemands radarscherm verschijnen en daar gaat hij los. En dat kan voor de morgen gebeuren. Maar voordat dat gebeurt, gaat de gemeente omhoog. Dat is juist. Dus als het zo dichtbij is, hoe dichtbij is dan de komst van Christus? Deze moet weggaan voordat dat gebeurt.

     Ik geloof niet dat de gemeente door de verdrukking gaat. Ik geloof niet dat de Schrift dit ondersteunt. Ik... Nu, als ik hiermee verschil, gooit u dat dan maar weg zoals het botje van de kip, zoals ik zei, of een pit uit de... Zie?

63 Maar onthoud, er viel geen druppel regen totdat Noach in de ark was. Er viel geen vuur totdat Sodom... Lot uit Sodom kwam. Jezus zei: "Zoals het was in die dagen, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen."

     De gemeente is reeds... Zij hoeft niet geoordeeld te worden. Zij is reeds geoordeeld; want Christus is geoordeeld, en Christus onderging haar oordeel. Als wij in Hem zijn, zijn wij vrij van oordeel. Als God u oordeelt, dan is Hij onrechtvaardig. Christus nam ons oordeel voor ons. "En door één Geest zijn wij gedoopt in dat lichaam. Hij die in Mij gelooft, heeft eeuwig leven, en zal niet in het oordeel komen", Johannes 5:24. "Hij die Mijn woorden hoort en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven." Amen. Dat is het Evangelie. O, hoe gelukkig zouden wij moeten zijn, omdat we alleen maar hoeven uit te zien en te wachten op die glorieuze tijd.

     Maar Amerika veroordeelt het, verwerpt het. Zij hebben liever hun theologie. Nu, Jezus verwees hier naar Salomo. Maar voordat Hij dat deed...

64 Er is hier één man over wie ik graag een poosje wil spreken, en dat is die man Jona. Zoveel mensen wijzen Jona af, zeggen: "O, hij is een Jona." Maar Jona ging nooit uit de wil van God. Hoe kan een profeet uit de wil van God gaan? Hij was Gods profeet, hoe zou hij het kunnen? Ik las hier niet lang geleden een boek over zoiets. Het zou een verzinsel mogen zijn, of het zou waar mogen zijn. Maar Jona nam... God vertelde hem om naar Tarsis te gaan. Elia vertelde ook aan Elisa om achter te blijven in Gilead. Maar hij ging mee. Zie?

65 Maar wij moeten opletten. God leidt Zijn kinderen, en de voetstappen van de rechtvaardigen worden door God verordineerd. Zij worden geleid door de Heilige Geest. Soms denkt u dat u een fout maakt, maar als de Geest u leidt, ga het hoe dan ook doen. Als de Heilige Geest tegen sommige mensen in de rolstoelen zegt: "Sta op en begin te lopen", loop hoe dan ook.

     "Hoe zal ik het gaan doen?"

     Dat zijn niet uw zaken. Luister alleen naar wat de Geest zegt. Als Hij u vertelt om naar het altaar te komen en u te bekeren: doe het. "Mijn buurman, mijn herder..." Het maakt mij niet uit wat hij zegt. Ga doen wat de Heilige Geest zegt. "Zonen van God worden geleid door de Geest van God."

     Nu, ik ben dikwijls naar steden gegaan. Ik dacht dat ik een fout maakte, maar ik bleef gewoon doorstrijden. Na een poosje bleek het geen fout te zijn.

66 Jona werd verondersteld naar Ninevé te gaan. Ninevé was een stad van bijna de grootte van St. Louis hier: duizenden mensen. En waren bij God vandaan gegaan en begonnen afgoden te aanbidden. En wij kennen de geschiedenis. Jona werd verondersteld naar Ninevé te gaan, maar hij nam een schip naar Tarsis. Dus als hij naar Ninevé was gegaan, zou het verhaal niet zo zijn opgeschreven zoals het is.

     Hij was dus onderweg naar Tarsis, en de grote zee begon te bulderen en tekeer te gaan. En Jona, een goede, oprechte man, vertelde hun over zijn zonden, en zij bonden zijn handen en voeten en gooiden hem in de oceaan. En God had daar een grote vis om hem in te slikken.

     Weet u, ik heb altijd medelijden met Jona gehad, want veel mensen kijken als het ware op deze manier, ze zeggen: "Mijn hand is verlamd. Wel, er werd voor mij gebeden; er is geen verschil." "Mijn buik doet pijn; geen verschil." Zolang u daarnaar kijkt, zult u helemaal niet veranderen. U moet kijken naar wat God heeft gezegd.

67 Hier enige tijd geleden, ongeveer vijftien jaar geleden, ging ik bidden voor een jongeman die lag te sterven met zwarte difterie: de moeder en vader riepen of ik wilde komen. Wel, ik ging erheen. En de dokter was een Katholieke dokter en hij wilde mij niet naar binnen laten gaan. Hij zei: "Bent u een getrouwde man?"

     Ik zei: "Ja, meneer."

     "Heeft u kinderen?"

     Ik zei: "Ja, meneer."

     Hij zei: "Ik kan u niet naar binnen laten gaan." Zei: "Dat is besmettelijk."

     Ik zei: "Meneer, ik ben een prediker van het Evangelie, ik..."

     Hij zei: "Dat maakt mij niet uit." Zei: "Dat is besmettelijk. U bent er niet tegen ingeënt."

     Ik zei: "Wel, dat mag waar zijn, maar God zal voor mij zorgdragen."

     Hij zei: "Luister, meneer." Hij zei: "Ik kan u niet naar binnen laten gaan."

     Ik zei: "Wel, de moeder en vader staan daar te huilen, laat..."

     Hij zei: "De jongen is stervende. Hij is al gedurende de afgelopen vierentwintig uur stervende."

68 Ik zei: "Ik wil u iets vragen, dokter. Nu, wij verschillen in theologie, u bent Katholiek en ik Protestant. Maar", zei ik, "wij aanbidden dezelfde God. U neemt alleen een andere weg. Maar ik zou u iets willen vragen. Als dat een Katholieke jongen was die daar lag te sterven, en de priester stond daar, en die jongen riep om hem, en de vader en moeder smeekten dat hun zoon de laatste riten van de kerk zou ontvangen, zou u hem dan binnenlaten?"

     Hij zei: "Wel, zeker."

     Ik zei: "Ik beteken net zoveel voor hen als een priester zou betekenen voor een Katholieke jongen."

     En hij zei: "Wacht even. De priester is geen getrouwde man; u wel."

     En ik zei: "Als ik een verklaring zou willen ondertekenen dat ik ben... ik verantwoordelijk ben... En dat het mij niet zal overkomen?"

     Ik overtuigde hem uiteindelijk, en hij kleedde mij aan als een Ku Klux Klan en... helemaal over mijn gezicht heen.

69 En ik ging daar naar binnen. En daar was een kleine verpleegster. En de jongen was gedurende twee dagen bewusteloos geweest. En ik begrijp helemaal niets over medicijnen. Maar hoe dan ook, zij namen een cardiogram van hem en er was iets waarop je kon zien dat iets helemaal tot onderaan de wijzerplaat ging. En hij leefde nauwelijks. Ik ben vergeten hoeveel hartslagen hij per minuut had.

     En daar stonden de oude vader en moeder; zei: "O", zoiets dergelijks, "moeder, kijk. Broeder Branham is hier. Het zal gaan worden... De Here zal nu gaan genezen."

     Ik bad voor hem. Ik zei: "Hemelse Vader, ik kom hier nu als Uw dienstknecht. Ik kom met geloof. Ik... U liet mij om een of andere reden binnen, want die dokter ging een beetje overstag en liet mij binnen. En nu leg ik handen op deze dierbare stervende jongen, en ik roep om zijn leven dat het vernieuwd mag worden voor hem, in de Naam van Jezus Christus." Ik stond op.

70 En de moeder en vader begonnen elkaar te omhelzen, en hij zei: "Is het niet wonderbaar, moeder?"

     En ik zei: "Gelooft u het?"

     "O, zeker."

     Het ging zo door. En ik begon weg te lopen. En de kleine verpleegster liep er naartoe. En zij waren gewoon aan het juichen en God aan het te prijzen voor de genezing van de jongen. Hij bewoog helemaal niet. En de moeder... De kleine moeder en vader verheugden zich, dus de verpleegster ging erheen en ze zei: "Meneer, ik geloof in... geloof zelf," zei ze, "maar hoe kunt u daar staan en zo doorgaan terwijl dat uw enig kind is dat daar ligt te sterven?"

     "O," zei de vader, "hij is niet stervend. Hij leeft. Hij zal gaan leven."

     "Wel," zei ze, "hoe komt u aan zoiets?"

     Zei: "Wel, hij zal zeker leven."

71 Ze zei: "Luister meneer." Zei: "Het is goed om geloof te hebben, en wij allen geloven in geloof in God." Zie, daar ga je weer terug naar die bastaardtheologie. Zie? En zei... Maar, zei ze: "Wanneer die wijzer..." wat het ook was.

     Nu, als er een dokter aanwezig is; ik weet niet wat het was. Maar hoe dan ook, ooit... Als het ooit zo omlaag gaat, die hartslag met deze ziekte, is het nooit in de geschiedenis bekend geweest dat het ooit weer terugkwam.

     Die heilige oude man sloeg zijn armen rond de nek van de kleine verpleegster en hij zei: "Lieverd, jij hebt geleerd om op dat apparaat te letten. Daar heb jij verstand van." Zei: "Ik neem het jou niet kwalijk; dat heeft een hoop goede dingen gedaan." Hij zei: "Maar, zie je, het hangt er vanaf waar je naar kijkt." Zei: "Jij kijkt naar wat dat apparaat zegt; ik kijk naar wat een belofte van God zegt."

     En die jongen is vanavond een zendeling in Afrika, vader van twee kinderen en predikt het Evangelie.

72 Het hangt ervan af waar je naar kijkt. De Bijbel, de Christen, kijkt naar het ongeziene, niet wat u hier ziet, maar wat God heeft gezegd. Het is een belofte. Het maakt niet uit wat de wetenschap zegt of wat dan ook, het is wat God heeft gezegd.

     U weet dat mensen over symptomen spreken. Ik denk dat Jona het ergste geval van symptomen had waarvan ik ooit geweten heb. Bedenk dat hij in de buik van een walvis zat. En nu was hij ver weg in de oceaan op een meerdaagse reis, misschien was het daar zeventig meter diep. En er was een storm op zee, en zijn handen waren achter hem vastgebonden.

73 En weet u wat hij deed? Als de vis zijn buik vol gegeten heeft, dan gaat hij naar de bodem van de zee om te rusten. Geef uw goudvis te eten en kijk wat er gebeurt. Hij gaat naar beneden om te rusten. Hij had dus deze profeet in zijn buik en was daarom behoorlijk vol. Daarom ging hij naar beneden om te rusten. En daar zat hij met zijn handen achter zich vastgebonden, en als hij zich omkeerde in het braaksel van de walvis, als hij deze kant opkeek, was daar de walvisbuik, de andere kant was de walvisbuik, overal waar hij keek, was daar walvisbuik. Nu, er is niemand hier vanavond in die slechte toestand. U weet dat.

     Maar weet u wat die profeet zei? Hij weigerde om de walvisbuik te zien. Hij zei: "Zij zijn liegende ijdelheden. Ik wil daar niet naar kijken." Hij zei: "Maar ik wil nog eenmaal opzien naar Uw heilige tempel." Want toen Salomo de tempel opdroeg, bad hij, een man, een aardse man die later terugviel. Toen hij de tempel van God opdroeg, bad hij; hij zei: "Here, als Uw volk ergens in moeite is en in de richting van deze heilige plaats kijkt en bidt, hoor dan van de hemel." Zoveel vertrouwen had hij in het gebed van Salomo, een man bij een aardse tempel.

74 En ik weet niet wat God gedaan heeft. Hij moet daar een zuurstoftank of zoiets in geplaatst hebben. Maar Hij hield hem gedurende drie dagen en nachten in leven en leverde hem af bij Ninevé, waar hij verondersteld werd naartoe te gaan. En als Jona zoveel geloof kon hebben in het gebed van een man, een aardse man die later terugviel, in een aardse tabernakel met handen gebouwd, hoeveel temeer zouden wij onder deze omstandigheden geloof kunnen hebben in het bloed van Jezus Christus, Die niet in een aardse tempel zit, maar zit aan de rechterhand van God de Vader met Zijn eigen bloedige klederen, en bemiddeling doet op onze belijdenis? Hoeveel temeer kunnen wij elk symptoom ontkennen dat tegengesteld is aan het geloof van God dat ons leidt? Hoe kunnen wij zoiets doen? Nu, ik zal u vertellen: Jona was welbeschouwd niet zo, maar Jona was wel in de wil van God.

75 Welnu, de mensen waren begonnen beesten en dieren te aanbidden. Dat is wat heidenen doen: dieren aanbidden. Ik zie al deze mensen hier met al hun hondjes om zich heen terwijl ze geboortecontrole toepassen. Ik geloof dat het zo ongeveer teruggekeerd is naar Amerika.

     We komen er weer op terug en we ontdekken dat zij aanbidden... De god van de zee was een walvis. Zij waren vissers van beroep. Alle mannen waren met hun netten aan het vissen. En op een dag, ongeveer elf uur die dag, komt hier de zeegod aan, de walvis, rijst op uit de zee. Alle mannen werden bang omdat de grote zeegod eraan kwam. Hij haastte zich naar de oever, stak zijn tong uit als een loopplank, en de profeet liep daar overheen en begon te profeteren: "Bekeer u, of deze plaats zal binnen veertig dagen vergaan." Hij ging regelrecht door de straten met zijn glimmende kale hoofd: "Bekeer u, of deze plaats zal vergaan. Bekeer u, of deze plaats zal vergaan." Zeker, de god spuugde de profeet uit. Zeker, God weet hoe Hij dingen moet doen. Hij weet het gewoon zo te maken dat elk ding goed uitwerkt.

     Jezus verwees hier naar hem. "Een boos en overspelig geslacht zoekt naar tekenen", zei Hij. Zoekt naar tekenen... Maar, zei Hij: "Zij zullen een teken ontvangen, want zoals Jona drie dagen en nachten in de buik van de walvis was, zo zal de Zoon des mensen..."

76 Nu wil ik u iets vragen, snel nu, omdat ik zie dat we moeten opschieten. Ik wil u iets vragen. Over welke generatie sprak Hij? Hoe velen weten dat een Schriftplaats altijd een samengestelde betekenis heeft? Zeker doet het dat. "Uit Ninevé..." "Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen", Mattheüs 3. Kijk naar de verwijzing: het was Jakobs zoon die Hij eruit riep; ook Jezus, Zijn Zoon. Zie?

     Goed. Nu, als Hij sprak over een boos en een overspelig geslacht, dan was het dit geslacht. Een boos en een kwaad, een overspelig geslacht. En Hij zei dat zij een teken zouden ontvangen. Nu, zet uw denkkap op. Zet hem op en open uw hart. Zet daarbij een geestelijke trechter op om het op te vangen. Onthoud, Hij zei: "Dit boos en overspelig geslacht zou een teken ontvangen." Welk soort teken? "Het teken van de opstanding." Begrijpt u het? Christus Die vanavond levend onder ons is en dezelfde dingen doet die Hij deed. "Een boos en overspelig geslacht zal een teken van de opstanding ontvangen." Dat is het precies, exact wat de Schriften hebben beloofd: "Zullen een teken van de opstanding ontvangen."

     Nu, snel naar mijn laatste gedachten. Ik wenste dat we meer tijd hadden, maar dat hebben we niet.

77 Toen kwam Hij bij Salomo. "In de dagen van Salomo..." Geef mij nu uw onverdeelde aandacht voor ongeveer tien minuten. In de dagen van Salomo was het een gouden tijdperk. God gaf een gave aan de aarde. Het was een gave van onderscheiding. Salomo had een onderscheiding. Hoe velen weten dat? En hij kon onderscheiden omdat het van God kwam. Het Woord van God was met Salomo; hij kon onderscheiden. Wel, al de mensen verzamelden zich rondom die gave. O my, en elke prediker weet dat dit de gouden eeuw voor Israël was: geen oorlogen; en zij bouwden de tempel; en alles was vredig en van alles, de... omdat zij de gave ontvingen die God gezonden had.

     En in die dagen hadden zij geen televisie, dank de Here. Maar zij... En het enige dat zij hadden om nieuws door te geven, was van lip tot oor. En elke karavaan die langskwam, zou over deze grote gave horen. Ze zouden naar de kerk van Salomo gaan en ernaar kijken, om dan terug te keren en het aan de natie door te geven, zodat zijn roem overal werd uitgebazuind.

78 Ver weg in Scheba – kijk op uw landkaart hoe ver het is, helemaal naar beneden door de Saharawoestijn – passeerden mensen dat land. Er was daarginds een kleine koningin, en zij hoorde over de faam. Iedereen die erdoorheen zou komen, door Egypte zou komen, zou zeggen: "O..." of die door Israël zou komen, zou zeggen: "Je zou naar Israël moeten gaan. O, hun God is een levende God. Hij beweegt Zich onder hen. Zij hebben daar een man die gezalfd is met Zijn Geest. En hij doet dingen die geen mens kan doen. Het is bovennatuurlijk." En de kleine koningin begon erover te horen, iedereen sprak erover.

     Wat als wij eens zo over onze God zouden spreken, hoe Hij de Heilige Geest geeft, en vrede, en vreugde, en begrip? O, zou dat niet wonderbaar zijn? Nu: "Geloof komt door... [De samenkomst zegt: "Horen." – Vert], het horen van het Woord van God." Nu, haar hartje begon te hongeren. U weet dat u niet over God kunt spreken zonder dat uw hart begint te hongeren als daar iets in u is. Dus begon haar hartje te hongeren: "O, ik vraag mij af of dat waar is?"

     De volgende karavaan kwam langs: "Bent... bent... bent u in Israël geweest? Zij vertellen mij dat daar een opwekking gaande is."

     "Jazeker, ja, ja, ja."

     "Zag u het?"

     "Ja. O, ik vertel u; ik heb nog nooit zoiets gezien. Wel, er heeft op aarde nog nooit zo iemand bestaan. Die wijsheid, die onderscheiding is perfect."

     "Zag u het?"

     "O, het deed wat bij mij. Ik weet dat het zo was. Zie? Zeker, het was wonderbaar. O, u had het moeten zien. O, die man, hij... hij... Wel, het kon de man niet zijn; ik voelde zijn hand. Ik schudde zijn hand. Hij droeg kleding zoals wij. Maar hij is gezalfd met de Geest van God, en hij geeft God al de lof. Hij zei dat God hem de gave gaf om de mensen te leiden. O, alles is zo glorieus. U zou het moeten zien."

79 Geloof komt door horen. Nu, vandaag zouden wij zeggen: "Ha. Hm. Wij zijn Methodisten. Wij zijn Baptisten. Wij hebben niets met die rommel te maken. Nee." Dat is de reden dat wij nergens komen. Dat is waar. "Heilige rollers. Dat stelletje Pinkstermensen? Nee... nee, daar is niets mee, met dat stelletje heilige rollers." Zie, ga door. Onze naam staat daar ergens op een bom geschreven. We... wij zullen hem gaan krijgen. Wij zullen de beloning krijgen, maak u geen zorgen. Zo deden zij het in de dag toen zij Jezus verwierpen. Zo deden zij het in de dag dat zij al de anderen verwierpen, Noach verwierpen, en zo verder. En God faalt nooit. Hij is altijd Dezelfde. Daarom zullen we hem krijgen.

80 Nu, wij zien wat er als eerste gebeurde. Laten we nu even gedurende een paar minuten opletten. Welnu, de kleine koningin begon te dorsten, te hongeren en te dorsten. Wat zei Jezus? "Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid." Of ze het nu zouden krijgen of niet, zij... door er alleen maar naar te dorsten, bent u gezegend. Dus zei ze: "Ik moet erheen om het te zien."

     Dus het eerste wat zij deed, weet u, was naar haar voorganger, haar bisschop, gaan, voordat zij erheen kon. Want u weet dat zij van hoge komaf was, weet u. Ik kan haar dus daarheen zien gaan en ze zegt: "Heilige vader, zij vertellen mij dat de Israëlieten daar een opwekking hebben, en hun God is neergekomen, wonend in een man, en hij heeft een krachtige onderscheiding. En er is niets mee te vergelijken."

81 "Mijn dochter, [Broeder Branham schraapt zijn keel – Vert] ik ben de heilige eerbiedwaardige vader, en je moet werkelijk begrijpen dat als er iets in het bovennatuurlijke gaande is, onze kerk het zou hebben." Die hebben we nog steeds, weet u. "Dus laat dat stelletje. Dat is een ongeletterd stel daar. Er is niet zoiets. Dat is gewoon een namaak geloof. Er is daar niets mee. Ga daar niet heen."

     "Wel," zei ze, "kijk. Als het in onze kerk was, waarom zie ik het dan niet in onze kerk?" Dat is een goede vraag. "Waarom zie ik het niet? Welnu, ik ben hier en mijn grootmoeder behoorde tot deze kerk. Mijn grootmoeder en grootvader waren hier lidmaten. Mijn overgrootvader en overgrootmoeder waren hier, en wij hebben nog nooit één beweging of iets bovennatuurlijks gezien. Dus nu vertelt u mij daar alles over, en over deze afgoden, enzovoort, en u heeft hier een heleboel boeken en een hoop theologie, maar ik zie er niets van. Maar zij vertellen mij dat daar iets levends is (Amen, daar houd ik van.), iets dat werkelijk is, iets dat zichzelf kan verwerkelijken (Halleluja!), niet verbasterd, maar het kan het juiste voortbrengen."

     Wel, zei hij: "Nu, mijn dochter, luister. Besef je niet dat je een maatschappelijke positie hebt? Je behoort tot de... al deze genootschappen, en dingen. Als je gaat, dan weet je wat er gaat gebeuren."

     "Het maakt mij niet uit wat er gaat gebeuren." Jongen, als een man of een vrouw naar God begint te hongeren, dan is daar niets wat hen kan stoppen. Zij gaat weer naar huis.

     Ik wenste dat we daar langer bij konden blijven, maar we moeten ons haasten.

82 Zij gaat dus terug naar huis, en ze zegt: "Weet je wat? Ik ga hoe dan ook. Het maakt mij niet uit of zij mij excommuniceren en mijn naam uit het boek halen; ik ga hoe dan ook. Het maakt geen enkel verschil. Als onze kerk er niet mee wil samenwerken, betekent dat niets. Ik ga omdat er Iets in mijn hart mij vertelt dat er ergens een levende God is. En ik ben vastbesloten om Hem te vinden." Amen. Nu, als u dat krijgt, is er niets wat u kan stoppen. Geen heilige vaders, of bisschoppen, en niets anders zal u gaan tegenhouden; geen heidense ceremonies, geen door mensen gemaakte theologie of iets anders, als God in uw hart aandringt. Als Hij dat niet doet, wee u. God zij u genadig.

     Dan zien we dat ze zei: "Welnu, als zij mijn naam uit het boek halen..."

     Al de zusters kwamen eromheen staan, zeiden: "U bent de koningin."

83 Ze zei: "Het maakt mij niet uit wat ik ben. Ik zal deze roep moeten beantwoorden die roept." Als de diepte roept tot de diepte, moet er een diepte zijn om aan die roep te beantwoorden. Dat is juist. Voordat er een vin op de rug van een vis was, moest er eerst water voor hem zijn om in te zwemmen.

     Als u gelooft in Goddelijke genezing... Als u dat doet, zeg: "Amen." [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Dat toont dat er ergens Goddelijke genezing is (dat is waar), anders zou u daar nooit naar verlangd hebben.

84 Pas geleden las ik in de krant over een kleine jongen die de gummen van zijn potloden opat. En zijn moeder vond hem toen hij aan het pedaal van een fiets at. Ze namen hem mee naar het laboratorium, of naar de kliniek om hem te onderzoeken. Ontdekten dat zijn kleine lichaam zwavel nodig had. Hij vond dat in rubber. Waarom? Dat is waar zwavel inzit, in rubber. Zie, voordat er een trek kon zijn naar zwavel, moest er zwavel zijn om aan dat verlangen te voldoen. Voordat er een schepping kon zijn, moest er een Schepper zijn om de schepping te scheppen. Halleluja!

     En als wij hier vanavond hongeren naar Goddelijke genezing, is daar ergens een Fontein open. Hongert u naar meer van God, dan is er ergens meer van God, anders zou u de honger niet hebben. Dat is eenvoudig de wet ervan, van God, een van Zijn wetten, zoals zaaien en oogsten, enzovoort.

85 Bemerk nu dat zij klaar staat. Ze zei: "Nu, wacht even. Het zou niet waar kunnen zijn. Ik weet het niet, maar ik geloof dat het zo is. Dus, weet je, als het waar is, zal ik veel geld meenemen. Ik zal het gaan ondersteunen. En als het niet waar is, kan ik mijn geld mee terugnemen. Het..."

     Weet u, het zou de Pinkstermensen goed doen om haar advies aan te nemen. Veel mensen ondersteunen dingen op de radio van mensen die lachen en u een heilige roller noemen, gekheid over u maken, maar toch ondersteunt u radioprogramma's met zulke rommel met uw zuur verdiende geld. Ik zou het ergens in doen waar het werkelijk goed zou doen. Dat is juist. Predikers hebben dat nooit tegen mij gezegd om dat te zeggen. Ik praat gedurende de samenkomsten met niemand. Ik ben alleen in de kamer. Maar dat is waar. Als dat zo is, is dat niet alleen uw geld waard, het is uw leven waard, het is alles waard. Als het niet juist is, laat het gaan.

     Ik stel mij dus voor dat zij al de rollen kocht en probeerde te lezen wat Jehova was. Dat is een goede manier; ontdek wat Hij is, dan ziet u of Hij het is of niet.

86 Dat is de manier waarop mensen dat vandaag behoren te doen: lezen wat Jezus gisteren was, vervolgens zien of Hij het vandaag is. Dat is juist. Zien of Hij vandaag hetzelfde handelt als gisteren. Zien of het dezelfde Geest is, dezelfde God heel de Bijbel door. Zien of Hij het is. Zien of Hij dezelfde zaak toont. Als dan uw theologie daaraan tegengesteld is, kom dan van uw theologie af en neem God. Dat is juist.

87 Wel, onthoud nu, kijk. Zij had een hoop moeilijkheden waar zij doorheen moest gaan. Die kleine koningin had heel wat om onder ogen te zien. Bedenk, wat deed zij? Misschien schafte zij voor zichzelf een klein legertje aan, een stel eunuchen en wat meisjes om met haar mee te gaan. En bedenk dat zij een lange weg moest afleggen. En daarnaast, de kinderen van Ismaël bevonden zich in de woestijn. En zij waren rovers. Wel, wat een gemakkelijk iets zou dat zijn met al dat...

     Ze nam veel goud mee, specerijen waarvan de rest van de wereld niets afwist, en wierook, en geweldig kostbare schatten. Wel, die kleine... Deze Ismaëlieten, deze snelle rijders, hadden op hen in kunnen rijden en die kleine groep doden, en dat geld nemen en binnen een paar minuten er vandoor gaan.

88 Maar weet u, als iets in uw hart beweegt om God te vinden, dan kent u geen vrees. U zegt: "Kan ik lopen, broeder Branham?" U hongert er werkelijk naar om te lopen, God plaatste dat in uw hart... U zegt: "Ik zou een misstap kunnen maken." Wat? Misstap? God zal u er doorheen helpen. Weest u daar nooit bezorgd over als God dat in uw hart zegt.

     Bijvoorbeeld: "Broeder Branham, ik zou graag zijn zoals... Ik zou graag het volle Evangelie willen prediken, maar ik ben er bevreesd voor. Zij zouden mij kunnen excommuniceren. Zij zouden mijn papieren kunnen afpakken." Gooi ze naar hen terug en begin met God te wandelen.

89 Een verpleegster vertelde mij pas geleden iets, ze zei: "Ik kan in Goddelijke genezing geloven, maar ze zouden mijn diploma van mij weg kunnen nemen als ik... Iedereen die Goddelijke genezing belijdt..." Daar in het ziekenhuis waar ik voor enige mensen bad, werden zij genezen. Ze zei: "Als ik dat belijd, zullen ze mijn verpleegkundigenrechten, of mijn diploma [Engels: 'schapenvacht' – Vert] afpakken."

     Ik zei: "Dat is een geitenvel. Gooi het weg en ga een echte schapenvacht halen"; ik zei: "ja, waar het bloed van Jezus Christus staat opgeschreven." Dat is waar. Alles... Ik geloof in medicijnen. Ik geloof in doktoren. Ik geloof in ziekenhuizen. Maar wees geen fanaticus. Ga niet naar dat extreme om te denken dat deze dingen de enige dingen zijn. God is Degene Die de genezing doet. Die andere dingen zijn slechts natuurlijk.

     Ik geloof in machinerie. Ik geloof in auto's, en ik geloof in zeep om je handen mee te wassen en de kleding die we dragen, en machines en dingen. Ik geloof daarin. Maar dat hoeft mijn geloof in de almachtige God niet te hinderen om te weten dat Hij Degene is Die ze geeft en naar me toe stuurt. Dat is helemaal juist. Zeker.

90 Wij merken op dat zij veel had wat haar strijd opleverde. Maar u weet, als iemand echt naar God dorst, is er niets dat hem zal kunnen stoppen. Zij ging door. Nu, onthoud, ze was er niet binnen vijftien minuten. Heeft u de afstand gemeten? Weet u hoe lang het duurt, hoe lang de rit zou gaan duren? Wel, ten eerste moest zij de Saharawoestijn door. En zij ging niet in een luchtgekoelde Cadillac. Nee, maar zij ging op de rug van een kameel; het kostte haar drie maanden om er te komen: drie maanden! Geen wonder dat Jezus zei: "Zij zal voor deze generatie staan en haar veroordelen."

91 Mensen wonen aan de overkant van de straat en willen niet komen, hebben auto's en vervoer en van alles en nog... Dat toont het aan. Zij zal met deze Verenigde Staten en deze generatie staan in de dagen van haar opstanding en deze natie veroordelen! Jezus zei dat. Dat maakt het juist.

     Zij kwam niet in een luchtgekoelde bus of een Cadillac. Zij moest waarschijnlijk bij nacht reizen met de kleine karavaan met een paar eunuchen bij haar. Maar zij was vastbesloten om te ontdekken of dat God was of niet. Al die tijd lezend, en zij moest bij nacht reizen. Op de dag hield ze zich ergens op bij een kleine oase terwijl de wind huilde, en ze las de rollen, wat God was en wat Hij zou... wat zij kon verwachten als het God was.

92 En toen zij daar eindelijk aankwam... Welnu, zij kwam nooit om zoals sommige mensen in Bloomington, en zo verder, te doen als ze binnenkomen. Zij komen binnen, gaan even zitten: "Ik ga weer. Iemand... Mijn dienstmeisje, mijn zus en zo, vroegen mij om te gaan, dus ik denk dat ik ga. Maar als hij iets zegt dat tegengesteld is aan wat ik geloof, stap ik gelijk op." Dat toont uw onwetendheid. Dat toont in wat voor soort huis u bent opgevoed.

     Ik werd grootgebracht in een huis in de bergen van Kentucky, maar mijn mama voedde mij beter op, om respect te tonen. Als ik kom, zou ik blijven om ernaar te luisteren, of ik zou helemaal niet komen. Maar ze staan gelijk op en... "Bij het eerste dat hij zegt dat ik niet geloof, stap ik op." Daar bent u er. Ga vooral je gang. Dan...

93 Maar zij kwam om te blijven. Toen zij uiteindelijk arriveerde bij de poort, wat deed zij toen? Zij laadde de kamelen af, zette haar tent op, en maakte zich klaar om te blijven totdat zij overtuigd was; nam de Schriften door totdat zij het had onderzocht, om te zien of het goed was of niet.

     Nu, dat is de wijze waarop wij het zouden moeten doen. Geen wonder dat zij deze generatie zal veroordelen. Zij moet wel. Zij is... zij zal haar veroordelen. Zij bleef. Niet zeggen: "Wel, als zij meer dan twintig minuten prediken, broeder, dan ben ik verdwenen." Goed. Maar zij bleef dag na dag. Zij kwam omdat er Iets in haar hart aan het trekken was. U zegt: "Maar, broeder Branham, dat betekent dat ik misschien twee uur slaap tekort kom." Het betekende een koninkrijk voor haar. Maar het betekende ook leven voor haar.

     U denkt dat ik hard ben, maar dat ben ik niet. Zie? Ik wil u alleen maar laten weten wat de waarheid is.

94 Dus bleef zij daar. Zij laadde haar kamelen af en zette haar tent op. Ik kan me voorstellen dat er de volgende morgen... Nu een klein tafereeltje bij het sluiten. Ze gaat naar de... Ze zei: "Nu zal ik het ontdekken. Ik weet ongeveer wat Jehova is omdat ik de profeten gelezen heb, en ik weet wat ik bedoel."

     Wel, de kerkklokken luidden en de muziek speelde, en na een poosje kwam voorganger Salomo naar voren. Hij ging het podium op. En hij lette op de eerste die kwam met de gebedskaart of wat ze ook hadden. Wie... hoe... Op de manier die zij hadden gekozen, kwam de persoon naar voren. Zij bemerkte dat de onderscheiding perfect was. Ik denk me in dat haar hartje begon te bonzen. De volgende kwam naar voren: perfect. De volgende kwam naar voren: perfect. De volgende kwam: perfect. O my. Ik stel me voor dat zij naar haar tent terugging en haar dienstmeisjes riep, zei: "O, het is gewoon exact, helemaal exact overeenkomstig dit Woord, deze Schrift hier die ik las. Het is in overeenstemming met wat iedereen mij verteld heeft. Ik ga een kaart voor mijzelf halen en ga daar ook heen. Ja, beslist. Want ik ga erheen."

95 Dus zij nam haar toe-... voorzetsel... [Broeder Branham zoekt het woord – Vert] En toen zij tot een plaats kwam waar zij naar voren moest gaan... nam haar toebereidselen, liever gezegd. Toen zij voor Salomo kwam, zegt de Bijbel, was er niets voor Salomo dat voor hem verborgen bleef over haar. Hij vertelde haar wat er in haar hart was.

     Weet u wat die kleine heidense vrouw deed? Zij keerde zich om, omdat Salomo het had gezegd en zij wist dat het van God kwam. Ze zei: "Gezegend zij de Here God." Let op het woord Elohim, 'grote Jehova'. "Gezegend zij de Here uw God, Die u deze dingen geeft. Alles wat ik gehoord heb, was waar, en meer dan ik hoorde", omdat zij zich niet gehaast had (zie?), "meer dan ik hoorde is waar." En ze zei: "Zelfs deze mannen die bij u zijn, zijn gezegend, die hier dagelijks voor u staan en erop letten hoe deze gave werkt. Gezegend zijn zij die bij u zijn. O, dit is glorieus!", zei ze.

96 En Jezus zei: "Zij zal opstaan in dag van het oordeel en deze generatie veroordelen, want meer dan Salomo is hier." O God, wees ons genadig, is mijn gebed. Ik zou graag een beetje willen doorgaan. "Gezegend zijn de mensen die bij u zijn, die dit heel de tijd constant zien. Alles wat ik gehoord heb, is juist, en meer. Er is meer dan dat ik gedacht had; het is waar."

     Laten we onze hoofden buigen.

     Here Jezus, U bent nog altijd dezelfde God. Er is geen verschil in U. U bent God op het dak. U bent God op de berg. U bent God in het dal. U bent God van de zee. U bent God van de hemelen. U bent God van de schepping. U bent de God van ons leven. U bent de God van alles wat er is. U bent God. Ik bid U, Here, voor deze kleine groep mensen, ongeveer twee- of driehonderd mensen die hier vanavond bij elkaar zitten. Toch legde U de hele weg van de hemel af om de roep van één blinde te horen. U kwam op een keer heel de weg van de hemel af om de oceaan over te steken naar één man die krankzinnig was, de maniak van Gardara, om die ene man te genezen, om weer terug naar Uw huis te gaan. U zou... Zou U vanavond uit de heerlijkheid willen komen om Uw Woord te bevestigen, omdat de Bijbel zegt dat U erover waakt om het te bevestigen?

97 O God, laat het zo zijn dat zij niet op deze arme ongeletterde domme man zullen letten, die hier staat en probeert het Woord te spreken. Maar moge de grote Heilige Geest komen en spreken. Zij zijn een lieflijk gehoor, Here. Ik houd ervan tot hen te spreken. Ik houd hen iedere avond te lang. Maar, Vader God, één woord van U zal meer betekenen dan miljarden woorden die ik zou kunnen zeggen. Kom, en bewijs dat wat ik zeg de waarheid is, dat een meerdere dan Salomo hier is. Kom, en bewijs het aan hen, Here, dat U de opgestane Here Jezus bent Die Uw Woord houdt.

     Ik beveel mijzelf, en deze gemeente, en deze zieke mensen in Uw handen, in de Naam van Jezus Christus. Amen.

98 Nu, wilt u nog tien of vijftien minuten wachten? Ik zal geen tijd hebben. En waar is Billy Paul? Hij... Wat voor kaarten gaf hij maandag uit, weet u het? Of de dag dat ik dat uitgaf... Zondag was het, bad ik voor de zieken? Wat waren zij? A's? A's, goed. Vanaf waar heb ik opgeroepen? Het eerste gedeelte ervan, vanaf 1? Laten we ze oproepen vanaf het laatste gedeelte. Laat eens zien. Laten we beginnen van... waar? Laten we beginnen vanaf 75. Laten we zien of we dat hebben. Is A-1...

     Is A-75 hier? Steek uw hand op. Laat iemand op uw kaart kijken. Nee? Wel, wij zullen vanaf ergens anders beginnen. O, goed. Goed. A-75, is dat juist? Kom gelijk hierheen, jongeman. A-76, waar is het? Goed, meneer. A-77, steek uw hand omhoog.

99 We zullen aan iedereen toekomen, we zullen ze gewoon oproepen als we kunnen. 77, waar was ik gebleven? 70... 77, 78? Wie heeft A-78, kom hier, 78. Nu, er is ergens iets fout. 75, 76, wie heeft 77? 76? Deze dame heeft 76. Wie heeft gebedskaart A-76? Goed. Iemand stak op het verkeerde moment zijn hand op. Doe dat niet. U maakt ons in de war. Goed, 76, 77, 78, 79. 79, steek uw hand omhoog, alstublieft. Goed, 80.

     Nu, als u niet kunt opstaan, u mensen in de rolstoelen... U heeft geen gebedskaarten? Wel, u hoeft geen gebedskaarten te hebben om genezen te worden; dit zijn alleen mensen die op het podium komen. Nu, 71... of, waar begon ik nu? [Een broeder zegt: "75" – Vert] 75. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 81 steek uw hand op. 82, steek uw hand omhoog als u kunt. 83, 84, 84? Goed. 85, 86, 87, 87?

     Kijk bij uw buurman. Het zou iemand kunnen zijn die doof is en niet kan horen. Kijk op uw buurman zijn kaart. Kijk in de... Waar? Heeft het. Goed. 87, 88, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, (2, 3, 4, 5) 96, 97, 98, 98? Heb ik... Ik miste het. 98, steek uw hand op, 98.

     [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... een gebedskaart. En u bent ziek en u wil dat God u geneest, steek uw hand op. Steek waar ook uw handen omhoog, overal.

     Nu, alstublieft, wees niet gehaast. Blijf gewoon rustig gedurende een paar minuten. U zult... u... Het zal... Wat zou belangrijker kunnen zijn? Als de wereld stil zou staan, als zij een bom gingen maken die de rest van de wereld zou opblazen, zou dat nog steeds niet essentieel zijn. Als u honderd miljoen dollar zou krijgen, zou het nog steeds niet essentieel zijn. Is onze God levend? Is ons geloof tevergeefs? Is Hij werkelijk of is Hij niet werkelijk?

100 Als ik zei tegen... Als al deze mensen die daar in de rolstoelen zitten... Ik denk dat de reden waarom zij kwamen... Ze zijn binnengekomen; er zal voor hen gebeden worden. Wij zullen morgenavond hierheen komen om voor al de rolstoelen te bidden, is dat zo? Of, wanneer is het, morgenavond? [Een broeder zegt: "Vrijdagavond." – Vert] Vrijdagavond hebben ze gereserveerd voor de rolstoelen. Dat betekent niet... Dat hoeft u niet persé, u kunt precies nu genezen worden. Wacht niet tot vrijdagavond. Ik daag u uit in deze rolstoelen om deze kant uit te kijken en te geloven dat ik Gods profeet ben, of, excuseer mij, Gods dienstknecht. Alstublieft... Ziet u, dat woord verdrijft en verstoot mensen. Ik ben geen profeet; ik ben alleen Zijn dienstknecht. Gelooft u dat met uw hele hart.

101 Ik kan u niet genezen. Nee, meneer, noch iemand anders kan u genezen. Het is uw eigen geloof dat het doet. Als u maar beseft dat het dezelfde Jezus is... Toen Hij hier op aarde was, zei Hij: "Ik doe niets tenzij de Vader het Mij toont." Is dat juist, volgens u, predikers? Johannes 5:19. Denk eraan dat Jezus nooit één wonder verrichtte tenzij God het Hem toonde, niet Hem vertélde, maar het Hem toonde door een visioen, of de Bijbel vertelde iets verkeerds; vertelde Jezus een leugen. Maar dat kon Hij niet; Hij is God.

     Jezus zei in Johannes 5:19: "Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, de Zoon kan niets doen uit Zichzelf, maar wat Hij de Vader ziet doen, dat doet de Zoon insgelijks." Kijk of dat niet in uw Bijbel staat, de King James, of Moffatt, of welke vertaling u ook wilt neemt. Kijk of het niet hetzelfde is. Krijg de originele Griekse Diaglott, als u wilt. U zult daar hetzelfde vinden. "Ik doe niets tenzij de... Ik de Vader zie..." Met andere woorden, Hij voerde het uit in een scene.

102 Welnu, terwijl wij hen nu in de rij krijgen, wil ik u iets vragen. Kijk. Er was in de Bijbel een keer een vrouw die geen gebedskaart had, zullen we zeggen, maar ze zei: "Ik geloof dat die Man de Zoon van God is, dus als ik slechts Zijn kleed kan aanraken, zal ik gezond worden." Hoe velen weten dat dit waar is? En zij raakte Zijn kleed aan, is dat zo? Zij ging terug in het gehoor. Misschien ging zij zitten zoals u, misschien stond zij. Ik weet het niet.

     Maar Jezus stopte. En iedereen was bezig zijn handen en armen om Hem heen te slaan, en ze zeiden: "Rabbi, wij zijn blij dat U hier bent." "Kom, Rabbi, wij hebben gehoord van de vele dingen die U gedaan hebt in Galilea. Wij zouden graag zien dat U hier iets doet." "Hoe maakt u het, Rabbi? Kom en ga met mij mee naar huis voor het diner."

103 Maar die kleine vrouw reikte naar Hem. Nu, lichamelijk kon Hij het niet gevoeld hebben, omdat dat kleed los hing, en er was een onderkleed. Want ik zou het ook niet gevoeld hebben als het op mijn jaspand was, zoals wij het hier noemen. En hoe dan met dat grote loshangende kleed? Maar geestelijk voelde Hij het. Let op wat Hij zei. Hij zei: "Wie raakte Mij aan?"

     En Petrus werd zo geprikkeld, hij zei... Hij bestrafte Jezus. De Bijbel zei dat Petrus Jezus bestrafte, zei: "Waarom zegt U zoiets? Wel, het klinkt alsof U gestoord bent. Wel, iedereen raakt U aan, en waarom zou U zoiets dergelijks zeggen?" Bestrafte Hem.

     Hij zei: "Ik bemerkte dat Ik zwak werd." Is dat juist? Nu, u leest de King James: "Deugd ging van Mij uit", wat sterkte betekent. "Ik bemerkte dat Ik zwak werd."

104 Welnu, als één visioen, één persoon de Zoon van God zwak kon maken, wat zou het met mij doen, een zondaar gered door Zijn genade? Zie? Nu, als u... Ik kan er niet teveel nemen, u weet dat. Je valt gewoon om. En toen Jezus zei: "Grotere dingen dan deze zult gij doen", neemt u dan de Griekse Emphatic Diaglott en ontdek of er niet staat "meer dan deze zult gij doen", in plaats van groter, meer. U kunt niets groter doen, maar u kunt er meer van doen, omdat dat er zou zijn, "meer zult gij doen."

     Nu, en Hij keek rond over het gehoor totdat Hij de vrouw vond. En Hij zei, vertelde haar dat zij een bloedvloeiing had en dat haar geloof haar had gezond gemaakt. Is dat waar? Nu, hoe velen geloven dat Hij vanavond nog steeds diezelfde Christus is? Hoe velen weten dat het Nieuwe Testament, het Boek Hebreeën zegt dat Hij precies nu, deze minuut, onze Hogepriester is Die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden? Hoe velen weten dat? Als Hij dezelfde Hogepriester is, zou Hij op dezelfde wijze handelen. Hij is de Wijnstok, wij zijn de ranken. Hij kan niets doen; Hij wacht op ons om het te doen. Hij maakte ons erfgenamen, en wij zijn werkers met Hem.

105 Nu, raak Hem aan met uw zwakheden. U, zonder een gebedskaart, raak Hém aan. En als ik u de waarheid verteld heb, dan zal Hij door mij tot u terugspreken en hetzelfde tegen u zeggen als wat Hij op die dag zei. Hoe velen zullen Hem liefhebben en Hem geloven, en Hem aanbidden, en voor Hem sterven als Hij vanavond hetzelfde voor ons doet, nadat wij... onderscheiding...

     Hemelse Vader, dat is zover als welke man dan ook kan gaan. De volgende bent U, Vader. U moet spreken, want ik kan niets meer zeggen. Nu komt het tot een ontknoping: is Uw Woord waar of is het niet waar? En laten al deze mensen in deze rolstoelen, al deze mensen met hartkwalen, al deze mensen met TB, kanker, wat het ook mag zijn, laat hen, Vader, U aanraken. Mag ieder persoon hier genezen worden. O eeuwige God, ik bid voor elk van hen.

106 Hoor mijn gebed, Vader. Ik zou zo graag, met heel mijn hart, willen zien hoe U iedereen geneest. En, Vader, U heeft iedereen genezen. Ik bid dan voor hun geloof, dat het in dit uur niet zal falen, dat zij zullen weten dat er nooit zoiets als dit is geweest sinds de dagen van Christus Zelf. En U beloofde dat het terug zou zijn in deze laatste dagen, en hier is het. Sta het toe, Here. Ik vertrouw op U. Ik zeg dit vrijmoedig omdat ik geloof dat U vanavond hetzelfde zult doen als wat U altijd hebt gedaan. Ik draag mijzelf aan U op, in de Naam van Jezus Christus. Amen.

107 Wel, laat het bekend zijn aan dit gehoor dat ik niet beweer onze Here Jezus Christus te zijn. Hoe velen begrijpen dat? Jezus is in de hemel. Als Hij komt, zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden. Maar ik zeg wel dat Zijn Geest, de Heilige Geest, hier is. En door een Goddelijke gave van die Heilige Geest – toen ik een kleine jongen was, nog maar een paar maanden oud – zag ik mijn eerste visioen. Tienduizenden daarvan zijn sindsdien gebeurd en niet één daarvan heeft ooit gefaald. Ik spreek hier tot mensen die met mij rond de wereld zijn gegaan. En steek uw handen op als ik ooit iets gezegd heb in de Naam van de Here, dan dat het kwam te gebeuren. Iedereen hier die mij iets hoorde aanhalen met ZO SPREEKT DE HERE, heeft het ooit gefaald om juist te zijn? Steek uw handen op en kom het mij vertellen. Zie, het is waar. Dan is het God. Mensen kunnen dat niet doen.

108 En onthoud nu, u mensen in de rolstoelen, u allemaal, of u zonder gebedskaarten, het gaat er niet om of u hier bent of niet, dat... Om mij aan te raken, zal u geen greintje goed doen. Mij aanraken, zal geen enkel goed doen. Maar als u Hem zult aanraken, dan zal het gebeuren, omdat Hij reeds voor uw genezing betaald heeft. Laat ons horen dat u het gezamenlijk zegt. [De samenkomst herhaalt broeder Branham als hij het volgende zegt – Vert] "Hij heeft mij reeds genezen. Here, help mijn ongeloof, zodat ik mag geloven en de Hogepriester kan aanraken, Die aangeraakt kan worden door het voelen van mijn zwakheden." Nu heeft u het, onthoud het nu.

109 Allen van u in die rij die weten dat ik niets over u weet, steek uw handen op; allen die in deze gebedsrij zijn, iedereen. Allen die in het gehoor zijn en die weten dat ik u niet ken of maar iets over u weet, steek uw handen op. Daar bent u er. Nu, hier zegt de Bijbel het, hier heeft de Bijbel het beloofd, de Heilige Geest... En als deze werken – onthoud dat – die gedaan zullen worden, herinner u dan dat deze grote vreugde die u voelt, hetgeen de Heilige Geest wordt genoemd, waar is.

110 Luister nu, u Pinkstermensen. Zei Paulus niet: "Als een van u in tongen spreekt en er geen uitlegger is, dan zullen de onwetenden zeggen: 'Wel, u bent gek.' Maar als er een profeet onder u is die zal profeteren en de geheimen van het hart zal openbaren, dan zullen zij neervallen en zeggen: 'Waarlijk, zijn God is bij u.'" Is dat juist? Wel, als u gelooft in spreken in tongen, hoe kunt u dit dan ontkennen? Zie? Ziet u wat ik bedoel?

111 Welnu, wie is de eerste? Wie is het in de rij? Deze... Ben jij het, jongeman? Wil je hierheen komen? Een jonge knul, denk erover na. Nu, ik heb deze jongen nog nooit in mijn leven gezien, zover als ik weet. Wij zijn vreemden voor elkaar. Is dat juist, steek je hand op, meneer, bij deze Bijbel. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien, weet niets over hem. Maar hij staat hier ergens voor. Misschien is hij ziek; ik weet het niet, heb geen idee. Als hij ziek is, kan ik hem niet genezen. Maar als ik mijn handen op hem leg en zeg: "Je zal worden genezen. Prijs God, je bent genezen. Ga en geloof het." Wel, dat is in orde. Als hij het zal geloven, zal hij gezond worden, dat geloof ik, als hij het echt zou geloven, geen namaak geloof, maar het werkelijk geloofde. Gelooft u dat niet? De jongen zou genezen worden.

112 Misschien zijn het financiële problemen. Misschien zijn het huiselijke problemen. Misschien is hij getrouwd en hebben hij en zijn vrouw problemen. Misschien hebben hij en zijn vriendin problemen. Misschien is hij niet getrouwd. Ik weet niet waarvoor hij hier is, ik heb geen idee. Maar de God des hemels is er voor nodig om het te openbaren. Nu, als Hij het doet, zal iedere persoon die hier is, weten dat het een bepaalde Geest moet zijn.

     De jongen is misschien een student hier op deze school. Ik weet het niet. Als het zo is, ik... en de Heilige Geest iets voor hem doet, vertrouw ik dat hij heer genoeg zal zijn om het hun te gaan vertellen. Zie? Dat is juist. Ik hoop dat het zo is. [Broeder Branham heeft problemen met de microfoon – Vert] Pardon...?... Dit ding is een beetje... Goed. Nu, wie over deze microfoon gaat, weet ik niet. Als het visioen je treft, moet u beseffen dat ik ergens heen kijk en ver weg iets anders zie gebeuren, misschien iets van jaren geleden en van alles.

113 Welnu, ik ga u vragen om heel eerbiedig te zijn. Als de Heilige Geest iets doet en u wilt Hem prijzen, is dat wat u zou moeten doen. Maar terwijl wij hier nu staan, laten we nu eerbiedig en rustig in de Shekina binnengaan, in de tegenwoordigheid van God, ik en deze jongeman hier, die elkaar nog nooit in ons leven hebben ontmoet op aarde. Mensen hier zullen de eeuwigheid ingaan om God te ontmoeten en moeten antwoorden op die dag van het oordeel. En wij kijken naar elkaar over Gods heilige Bijbel heen.

     U bent een man die... Misschien gaf iemand van hen u een gebedskaart en het gebeurde vanavond gewoon dat uw nummer werd opgeroepen. En dat is alles wat u erover weet. Wij staan hier. En als God mij het geheim van uw hart wil openbaren en het u vertellen, en als Hij het aan mij wil vertellen om u te vertellen waarvoor u hier bent, of wat er verkeerd is met u, of iets waarvan u weet dat ik er niets vanaf weet, zou u het met uw hele hart geloven, jongeman? Zou heel het gehoor geloven met heel hun hart? Want ik en deze jongeman die hier staan, zijn twee mannen die voor eeuwig met elkaar verbonden mensen zijn, volgens Gods Bijbel die hier ligt. Zie?

     Nu, Here, is het aan U. Ik kan alleen Uw Woord spreken. En Uw Woord is de Waarheid, en ik benader dit in het bloed van de Here Jezus Christus, dit belijdend wat aan mij bediend werd door een engel, hetgeen niet kan falen omdat het God is.

114 Nee, u komt niet van deze school. U komt zelfs niet uit deze staat. U komt uit een andere staat. U komt hier uit Missouri. Juist. En u bent een prediker, een jonge prediker. U bent in verwarring over uw bediening, wat u moet doen. Dat is in uw hart en gedachten geweest. U probeert zelfs een persoonlijk gesprek met mij te krijgen om te ontdekken wat u met uw bediening moet doen. Blijf waar u bent; Hij staat op het punt om u te verplaatsen. Gelooft u mij?

     Hier is nog iets. U heeft iemand op uw hart waarvoor u bidt. Het is een man. Hij is stervend aan kanker en u staat hier in zijn belang. Zijn deze dingen waar? Zij zijn het. [De broeder zegt half huilend: "Ja." – Vert] Gelooft u nu dat u krijgt waarvoor u gevraagd hebt? ["Ja."] Ga dan; Gods vrede zij met u.

115 Nu, laten we even onze handen opheffen. Pinkstermensen, hoe kunt u zich stilhouden als de ware God Die u liefheeft zo rechtuit en waarachtig is? Geloof alleen. Beëdigde schriftelijke verklaringen, de Heilige Geest... Goed.

     Ik ken u niet, dame. Ik wil dat u mij aankijkt over de Bijbel. Ik ken u niet, is het niet? Wij zijn vreemden voor elkaar, maar als Jezus Christus mij wat in uw hart is wil openbaren, net zoals Hij sprak tot de vrouw bij de bron en mij iets zou willen openbaren wat u weet... Als ik iets was – ik zou het niet weten – want u weet dat ik u niet ken en u kent mij niet. Zijn deze dingen waar?

     U zegt: "Wat bent u aan het doen, broeder Branham?" Het is het Woord van God hierin dat scherper is dan een tweesnijdend zwaard, een Onderscheider van de gedachten van het hart: Christus, het levende Woord van God, Zichzelf bekendmakend met onfeilbaar bewijs. Gelooft u mij als zijnde Zijn profeet, of Zijn dienstknecht?

116 Ja, u bent ziek. Als God mij zal beschrijven wat uw ziekte is, zult u het dan geloven? Het is in uw nieren en in uw blaas. Als dat juist is, steek dan uw hand op. Het een veroorzaakt het ander; het komt van uw nieren, geïrriteerdheid in de blaas. U strijdt er al een poosje tegen. Het gaat u nu verlaten. Gelooft u dat?

     U komt niet hier vandaan. U komt uit een andere stad, maar u komt van Illinois, Urbana. Dat is juist. U bent...?... Dat is waar, is het niet? Als ik u vertel wie u bent, zal het u helpen? Mevrouw Potts, heb geloof. Gelooft u met heel uw hart? Dat zou het moeten vastmaken.

     Wees gewoon eerbiedig. Wees echt eerbiedig. Geef ons gewoon nog vijf minuten meer. Volgende persoon, alstublieft.

117 Kom, kijk over deze Bijbel heen. De God des hemels kent ons beiden. Hij weet waarvoor u hier bent; Hij weet waarvoor ik hier ben. Maar u kennen, doe ik niet. Ik heb geen idee waarvoor u hier bent. Maar als de God des hemels mij wil openbaren waarvoor u hier bent, zult u mij geloven dat ik Zijn profeet ben? Want als... Ik kan u niet genezen. U weet dat. Maar het brengt alleen uw geloof omhoog naar genezing.

     Wat zou dit betekenen voor u mensen daar in de rolstoelen? Kijk gewoon; geloof nu alleen. Uw uur is dicht nabij als u het nu precies zult geloven.

     Loop alstublieft niet rond. Zie, elk van u is een geest, en ik heb met elk van uw geesten contact zoals een adem, de zalving van de Heilige Geest. Alles is zondevol als dat op u komt, alles waarnaar u kijkt, is zondevol. En om niet te gehoorzamen... Dat is wat Hij mij vertelde: "Als u de mensen ertoe kunt krijgen u te geloven en dan oprecht zult zijn", als ik dan zeg: "Wees rustig, loop niet rond" en u doet dat niet, dan bewijst dat, dat u het niet gelooft. Zie? En dat ketst naar mij terug. De Heilige Geest zegt: "Laat ze. Laat ze gaan."

     Maar ik roep dag en nacht tot Hem: "Here, doe het nog niet. Laat mij het opnieuw proberen", omdat ik besef wat de hemel betekent.

118 Heeft u ooit het kleine getuigenis gelezen van de 'Christen Zakenlieden', de kleine verandering in het visioen dat ik laatst had? Ik wil dat iedere persoon hier er een van krijgt. Als u er niet genoeg geld voor hebt, neem het dan toch. Ik zal ervoor betalen.

     U heeft het gelezen? [De zuster zegt: "Ja." – Vert] Is dat niet prachtig? Hoe zou ik ooit kunnen toestaan dat iemand die plaats daar zou missen.

     U bent nerveus, complicaties, een hoop dingen zijn er verkeerd met u. Maar er is één belangrijk ding dat u op uw hart heeft, en dat is voor iemand anders; dat is een jonger persoon, het is een vrouw. Het is uw dochter. Zij is verschrikkelijk nerveus. En zij heeft een operatie ondergaan; dat is de oorzaak ervan. ["Ja." ]

119 U komt hier niet vandaan. Oorspronkelijk komt u uit Arkansas. Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent? Zou het u helpen? Mevrouw Martin, ga naar huis; Jezus Christus maakt u gezond. Heb geloof, twijfel niet. Geloof in de Here.

     Welnu, het maakt mij zwak, broeder. Alstublieft, laat iedereen alstublieft rustig zijn. Zit stil, alstublieft, alstublieft, alstublieft. Ik vraag u, alstublieft, sta niet op, alstublieft. Want het verlaat mij (ziet u?), en dan moet ik weer terugkomen. Zie? Alstublieft, blijf slechts eerbiedig. Goed.

120 Ik veronderstel dat wij vreemden voor elkaar zijn. Zijn wij dat, meneer? [De broeder zegt: "Ja, dat zijn we." – Vert] Goed, meneer, wij zijn vreemden. Als de Here Jezus mij kan openbaren wat uw probleem is, zult u mij dan geloven? ["Dat geloof ik zeker."]

     Ik zeg dit niet graag tegen u. Wilt u dat ik het u hoe dan ook vertel? ["Ja."] U bent overschaduwd, kanker. U bent ten dode overschaduwd. U had enige gewoonten die u moet opgeven. Dat is waar. Wilt u het doen? ["Ja."]

     Laat mij u iets tonen. Ik voel een andere geest binnenkomen, de duivel. U probeert in orde te komen met God. Ronduit gezegd: u bent pas gedoopt om in orde te komen. ["Ja."] Dat is juist. ["Op paaszondag."]

     Die dame die daar zit met leukemie, gelooft u dat Jezus Christus u gezond maakt? Als u geloof hebt, zal Hij het doen... Aanvaardt u het? Gelooft u dat Hij u zal genezen en gezond zal maken? Hebt u een gebedskaart gekregen? U hebt hem niet? Zie, het is ook kanker, zuster. U hoeft geen gebedskaart te hebben. Steek uw hand op naar Christus, zeg... De dame die daar zit met het rode jasje dat over haar schoot ligt, dat... Ziet u allen niet dat Licht dat over de vrouw hangt?

121 Ik wil u iets vragen. Wees eerlijk met mij. Toen ik over kanker en dood sprak, gebeurde er iets vreemds met u. Is dat waar? Had u een eigenaardig gevoel dat over u kwam? Zie? Is dat juist? Als dat juist is, zwaai met uw hand zodat de mensen het daar zullen zien. Zie? Kijk, het is ook de dood over de vrouw. Het is leukemie, of dat is wat uw dokter zegt. En hij heeft gelijk.

     Nu, u bent beiden onder de schaduwen van de dood. Die donkere streep komt bij deze vandaan. Wat is het? Het is die duivel hierin die kanker wordt genoemd. Kanker is een Grieks woord, of een medisch woord dat 'krab' betekent. Maar het is een duivel; het is een doder, een kweller. Het is op deze man en in die vrouw. En, kijk, hij riep om hulp om te proberen deze man het niet te laten geloven, en de Heilige Geest dwong hem ertoe, en wierp geloof op de vrouw. Zij raakte Iets aan. Kijk, die duivel dacht dat hij daarmee kon wegkomen. Wilt u beiden geloven in Jezus Christus en Hem aanvaarden als uw Geneesheer, steek uw hand op. [De broeder zegt: "Ik geloof." – Vert] Dan, in de Naam van Jezus Christus, veroordeel ik die duivel om u beiden te verlaten en weg te gaan. Ga, en wees gezond. Ga, en wees gezond.

122 Als er hier iemand is die eraan twijfelt, dan behoorde u beschaamd te zijn over uzelf. U bent slechter af dan zij waren.

     Hoe maakt u het? Is daar geen zaalwachter die deze gebedskaarten inneemt? De mensen kruisen de rij met hun gebedskaarten in hun hand. Nu, als u alleen maar een paar momenten langer wilt wachten. Eerlijk, wij... we zullen... we zullen stoppen. Ik... Zie, als u beweegt, opstaat en rondgaat, verbreekt dat precies het contact met de Geest. Zie? Het is in het gehoor.

     Die man die daar precies zit met artritis, gelooft u dat God u gezond zal maken? Goed, meneer. U was aan het bidden, nietwaar, meneer? Kijk hoe ver hij van mij vandaan is. Goed, geloof met heel uw hart en de artritis zal u verlaten.

123 De man die hier precies achter zit, twee of drie rijen achter hem daar, heeft een prostaatkwaal. Meneer, u bad, en iets trof u. Toen ik artritis zei tegen die man, trof u iets. Als dat waar is, steek uw hand op; de man is enigszins kaalhoofdig, draagt een bril... Dat is exact juist. Gelooft u dat ik Zijn profeet ben? Dan verklaar ik u genezen in de Naam van Jezus Christus.

     De man precies achter hem heeft nu gewoon een berg geloof. Juist. Ik ken u niet, meneer, maar u lijdt aan nervositeit en complicaties. Als dat juist is, steek dan uw hand op. Ontvang uw genezing; Jezus Christus maakt u gezond. Heb geloof; twijfel niet!

     Nerveus, bloedarmoede, hoge bloeddruk... Dat is juist. Is dat waar, dame. Steek uw hand op. Aanvaardt u uw genezing? Goed, in de Naam van Jezus Christus, u...

124 Waarvoor steekt u uw hand op, de vrouw daarachter? Gelooft u dat ik Gods profeet ben? [De zuster zegt: "Amen." – Vert] Gelooft u dat als God mij kan vertellen wat uw moeite is, u het dan met heel uw hart zult aanvaarden? U heeft een vrouwenkwaal en eczeem. Als dat juist is, ga dan op voeten staan. Dan, ga naar huis en wees genezen in de Naam van Jezus Christus.

     Kunt u niet zien dat het de Here Jezus is? Ik daag een ieder van u uit om dat te geloven. Die mensen daar waren zonder gebedskaarten of zoiets, geloofden alleen.

     Gelooft u dat ik Zijn profeet ben? Als God mij de dingen in uw hart zal openbaren... Ziet u, ik ben bijna uitgeput, dus kan ik hier niet veel langer blijven staan. Doe het niet, alstublieft. Ik ben... Kijk naar mij. Zoals ik zei, net als Petrus en Johannes die door de Schone Poort gingen en zeiden: "Kijk naar ons."

125 U hebt last van uw ogen. U wilt dat er voor gebeden wordt. Natuurlijk, zult u zeggen, omdat u een bril draagt. Niet alleen dat, maar u heeft ook last van uw oren. U heeft problemen in uw neus die u niet kunt zien. Als dat juist is, steek uw handen op. Dat is waar. Ze weten niet wat het is, maar het zijn eigenlijk uitwassen die uw neus daar verstoppen. Dat is juist. En nog iets anders, u heeft ook borstproblemen. Dat is waar.

     U komt niet uit deze stad. U komt niet uit dit gebied. U komt uit Michigan. [De zuster zegt: "Precies." – Vert] Dat is juist. Uw naam is mevrouw Swanson. Nu, ga naar huis en wees genezen, in de Naam van Jezus Christus. ["Dank u, Jezus." ]

126 Gelooft u, ieder van u? Leg dan uw handen op elkaar. Ik kan gewoon niet langer blijven...?... Leg uw handen op elkaar waar u ook bent...?... Leg uw handen op elkaar. In de tegenwoordigheid van de Heilige Geest... Ik kan gewoon niet langer blijven staan, omdat u allen daar wit geworden bent. Het is helemaal... het is precies een Licht over een ieder van u. Als ik genade heb gevonden in uw ogen, als u mij gelooft, u hier in de gebedsrij, waar u ook maar bent... Als u met uw hele hart gelooft, en ik genade heb gevonden in uw ogen... De Heilige Geest is hier vanavond zo ondoordringbaar geworden, alsof er overal een Licht overheen is. Ik kan de mensen daar niet meer zien. Het schijnt zo gezalfd te zijn.

     Het enige dat u kan hinderen om genezen te worden, is uw ongeloof. U, in de rolstoelen, waar u ook bent, de Heilige Geest heeft gewoon de hele plaats verlicht met Zijn kracht. Waarom aanvaardt u het niet? Sta op. [De samenkomst bidt en juicht – Vert]

     Satan, ik bestraf je, duivel, in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Kom uit van dit gehoor en verlaat hen.