Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Superteken

Door William Marrion Branham

1 Dank u zeer. En de Here zegene ieder van u. Terwijl wij voor een ogenblik blijven staan, laten we dan tot deze grote Persoon spreken Die wij deze middag aanbidden, onze Here Jezus.

     Onze hemelse Vader, wij buigen onze harten en onze hoofden voor U, zodat wij op deze eenvoudige manier door gebed mogen uitdrukken dat wij met U in verbinding staan, dat wij dankbaar zijn voor alles wat wij met onze oren gehoord en met onze ogen hebben aanschouwd van Uw tegenwoordigheid bij Uw gemeente in deze laatste dag van deze grote tekenen van Zijn komst.

     En mag het voor Uw gemeente een verheugende tijd zijn. Want er is gezegd dat als deze dingen beginnen te geschieden, wij onze hoofden omhoog moesten heffen, want verlossing is nabij. En wij bidden dat dat onze houding zal zijn.

     En wij zijn dankbaar voor wat U voor ons hebt gedaan en het effect dat Uw tegenwoordigheid bij de mensen heeft achtergelaten. En moge het altijd daar zijn. Mogen zij U, Jezus, altijd met hun gehele hart liefhebben.

     Op een dag zal ik, Uw dienstknecht, moeten heengaan. Maar als U mij zou wegnemen voordat ik een kans heb gehad om weer terug te komen, laat hun dan weten dat U de onsterfelijke God bent Die niet kan sterven en dat U voor immer bij hen zult zijn. En als het U zou behagen voor Uw dienstknecht om een keer terug te keren om te bedienen met Uw dienstknechten, dan bid ik dat U dat ons wilt toestaan.

     Zegen elke prediker. God, wij bidden dat elke man van God fris gezalfd zal worden met de Heilige Geest. En dat, zoals onze broeder het uitdrukte, jonge mannen zullen opstaan en gezalfd zullen worden met de Geest, de Geest van liefde, de Geest van gemeenschap, de Geest van kracht, opdat zij mogen helpen om dit Evangelie naar de hele wereld te brengen.

     Want, Here, wij beseffen dat deze zaak vandaag noodzakelijk is. Het is later dan wij denken. En wij bidden, hemelse Vader, dat U hun kerken hier wilt zegenen, en mag er hier in Chicago een ouderwetse opwekking uitbreken. En mag de Heilige Geest neerkomen en veroorzaken dat dit gebeurt. Ik bid voor de afdeling van de Christen Zakenlieden dat U hen wilt zegenen, en mogen zij instrumenten zijn om vele mensen binnen te brengen in de gemeenschap van Christus. Sta dit toe, Here, voor hen allen.

     Dank U voor deze gehoorzaal en voor degenen die ons dit laten gebruiken. Wij zijn dankbaar, Here, om nog in een vrij land te zijn, waar wij God nog steeds kunnen aanbidden overeenkomstig wat ons eigen geweten ons voorschrijft. Wij zijn dankbaar voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die nog steeds de boodschap geloven. Zegen deze technici, beheerders van het gebouw, Vader, wij bidden dat U met hen wilt zijn, en met een ieder in Goddelijke tegenwoordigheid.

2 Dank U, Vader, voor de gaven van Uw mensen die hebben geholpen om deze samenkomst doorgang te doen vinden. Ik bid dat U iedereen wilt zegenen. Ik dank U voor het liefdeoffer dat Uw kinderen mij door Uw aanwijzing gaven. En ik bid, hemelse Vader, dat het honderdvoudig tot hen terug zal komen. En mogen zij er overvloedige zegeningen van ontvangen in de heerlijkheid, waar onze schatten, echte schatten, bewaard worden.

     Help ons nu en heilig het Woord als ik mijzelf eraan overgeef, en aan de Geest, zodat wij hier vanmiddag vandaan mogen gaan zoals degenen die van Emmaüs kwamen, zeggend: "Waren onze harten niet brandende in ons toen Hij onderweg tot ons sprak?" Want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen. U mag gaan zitten.

3 Dank u zeer voor uw fijne aanwezigheid, voor alles wat u heeft gedaan en gezegd, en voor alles wat u hebt gegeven en uw samenwerking. Ik wil deze middag deze fijne groep broeders hier achter mij bedanken voor deze grote vertegenwoordiging van predikers: broeders van hetzelfde dierbare geloof, die voor hetzelfde Evangelie staan dat wij prediken.

     Moge God uw bedieningen vruchtbaar maken, waar u ook bent, en elke keer wanneer u predikt nieuwgeboren baby's binnenbrengen. Mogen grote Pinkstertekenen in uw gemeente opgewekt worden en geweldig grote dingen door Christus gedaan worden. Moge deze afdeling nooit sterven. Wij weten dat de gemeente dat niet doet. En ik bid dat ook de afdeling het niet doet. Dat ze gemeenschap met de gemeente zal hebben totdat de tijd komt... God wees met hen.

4 En wat betreft al u dierbare mensen die mij kleine gaven hebben gezonden. Een broeder zond mij een grote hoeveelheid koekjes. En o, zoveel dingen... En gaven die mensen aan Billy en de anderen deze week hebben gegeven als een offer voor God, enzovoort; en de liefdeoffers.

     U herinnert zich wat ze zijn; het zijn offers voor de buitenlandse zending. En dan gaat wat ik niet echt voor mijzelf en de kinderen nodig heb, het overige gaat dan naar de buitenlandse zending om het Evangelie uit te dragen zo gauw ik erheen kan gaan. En ik weet dat het aanstonds zal gebeuren. Ziet u, ik weet het gewoon.

     En het is voor degenen in de buitenlandse gebieden die zichzelf geen voedsel kunnen verschaffen. Wij hebben hun zelfs nooit om een cent gevraagd. We gaan er gewoon heen, ondersteunen alles met het geld dat u mij gegeven heeft, omdat ik weet dat ik mij ervoor moet gaan verantwoorden, en ik wil er zeker van zijn dat het op de juiste manier zal gaan. Want ik ben degene die het moet verantwoorden als een rentmeester over Gods geld.

5 En ik vertrouw dat de Almachtige u buitengewoon overvloedig zal zegenen. En moge nu Zijn genade op u rusten. En onthoud, dat elke keer dat u mij een kaartje zou willen schrijven, alleen Jeffersonville, Indiana, genoeg is. En als u dat wilt, het is Postbus 325. Wij proberen niet om uw adres te krijgen, omdat ik denk dat mijn secretaris van de gemeente hier vandaag is met broeder Jim Maguire, en ik weet dat wij een moeilijke tijd hebben om iemand te vinden die helpt om deze brieven te beantwoorden. Maar wij zijn er alleen maar in geïnteresseerd om te proberen u te helpen, met doekjes die we aan u kunnen opsturen, of met een vraag.

     Nu, als er een vraag is over een leerstelling, vraag dat niet aan mij. Ik heb liever dat u dat aan de herder zou vragen. Ziet u? Omdat het is... het... Dat is zijn plicht. Als hij u tot zover veilig tot God heeft gebracht, zal hij u er voor het overige van de weg ook doorheen leiden. Dus u... En vraag gewoon aan uw herder iets over leerstelling, want ik houd er niet van om deze vragen te beantwoorden, omdat er misschien hier iemand van ons is waarmee we zouden mogen verschillen, de een met de ander. Er is geen... Geen twee duimen van ons zijn hetzelfde, zeggen ze. Geen twee van onze neuzen. Ik veronderstel dat u daar blij mee bent, broeders, dat u geen neus hebt zoals de mijne.

6 En er zijn dus... Wij zouden het oneens kunnen zijn over het eten. De een zal van appeltaart houden, terwijl ik zeker die grote, warme kersentaart gewaardeerd heb die pas geleden naar mij toe werd gebracht. Wacht gewoon totdat ik eraan begonnen ben. En ik houd er dus werkelijk van. Ik zal er een gastronomisch jubelfeest mee hebben, zo de Here wil.

     Want ik ben hoe dan ook hongerig, want gedurende de samenkomsten eet ik slechts één keer per dag, en soms twee keer: een klein, licht ontbijt en dan ongeveer op het midden van de dag iets lichts en dan wacht ik tot de volgende ochtend; soms eet ik helemaal niet. Ik geloof dat bij de laatste samenkomst die ik had, ik tussendoor deze kleine vanillewafels at en een bepaald soort poedermelk nam, om er de hele samenkomst op te teren, zodat ik op mijn best kon zijn. Er zaten daar jonge studenten en ik wilde gewoon juist zijn, zodat, als de Heilige Geest sprak... En Hij deed het. Dat is waar.

7 En eet slechts wat ik nauwelijks zou kunnen... En onthoud, vrienden, dat ik doorlopend op het veld ben geweest sinds Kerstmis, gewoon constant doorgaand, totdat ik echt vermoeid ben geworden, werkelijk vermoeid ben deze middag. En het zal nog wel een poosje duren voordat ik wat rust krijg. Ik krijg een paar dagen. Ik vertrek nu voor een dag of drie, vier, van rust. Maar iedereen weet dat je niet in drie of vier dagen kunt uitrusten. Je moet gewoon een volledige rust nemen om weer opgebouwd te worden.

     En kijk, u ziet hier precies wat er hier allemaal gebeurt. Wel, gedurende de dag met deze vraaggesprekken komen er heel, heel veel meer. En hier ziet u gewoon wat... De Heilige Geest roept iemand en zegt iets over hen zoals dat. Maar in deze privégesprekken zijn er mensen die misschien Christenen zijn, en zij hebben misschien iets in hun leven waarvan zij eenvoudigweg niet kunnen... zij kunnen er niet vanaf komen. Ze weten geen kant op te gaan. En zij moeten een woord van God krijgen.

     En ik zou wensen dat ik tegen zo iemand kon zeggen: "Kom maar." Maar vriend, ik geloof dat mijn secretaris daarginds zegt dat er zeshonderd zoveel wachtenden zijn van over de hele wereld. En zie? En dus is het... Maar wij zijn blij om uw naam op de lijst te zetten. En zodra we kunnen, zullen we ze laten komen. En iemand...

8 U weet dat de Bijbel bepaalde dingen zegt, maar als... Er zijn dingen in het leven die vaststaan. Zoals de geboden, ze hadden de tien geboden. Maar toen had God een ziener waardoor, als er iets gebeurde dat niet in de geboden stond, het dan de profeet was die met Gods Woord openbaarde hoe het verder moest.

     En God verandert niet. Hij heeft nog steeds dezelfde toegangen. Er zijn... Als we ze maar gewoon openen, dat is alles. Wat we vandaag nodig hebben, is het openen van deze toegangen, zoals ik onlangs 's avonds zei over het blijven graven, al de blokken eruit graven. We hebben nog steeds de... De kanalen zijn hier. En ze zijn allemaal geopend op Golgotha, en ze waren geopend in de woestijn, en ze zijn vandaag open, als we de rommel maar aan de kant kunnen krijgen, al ons ongeloof, en geloven dat God nog steeds God is.

9 En als u graag zou willen dat ik over een doekje bid en dat aan u toestuur, zal ik blij zijn om dat te doen. Ik zie dat zij hier elke dag en avond doekjes hebben neergelegd. Wij versturen ze bij de duizenden rondom de wereld. En zij kunnen meer doen dan wij. Het enige is dat het contact maakt met de mensen. Er gebeuren veel grote dingen. Ze zijn gratis. Wij hebben niets van onszelf dat we verkopen. We hebben hier enige boeken die zij verkopen, maar ze behoren niet aan ons; ze zijn van meneer Stadklev, en meneer Lindsay, en verschillende anderen.

     Dan kopen wij ze van hen voor veertig cent minder; veertig procent. En dan moeten wij zoveel betalen per week voor de jongens die ze verkopen, en zoveel voor het vervoeren ervan, en zoveel voor de vrachtprijs. Je kunt het er zelfs niet uithalen. Dat is alles. De samenkomst moet daarmee helpen.

10 En dan is het zoals ik altijd gezegd heb, dat, als er iemand langskomt... Het is aan Leo en Gene en degenen die de boeken verkopen... En zij worden door de gemeente betaald als zaakwaarnemer van de boeken om die te verkopen. Als iemand langskomt, moeder, vader, of iemand, en ze zeggen: "Ik zou er graag een willen hebben, maar ik heb echt geen stuiver, ik wil alleen..." Ze geven het hoe dan ook aan hen. Ze kunnen het krijgen. Tenslotte gaat het er om, om te proberen het Woord van God uit te dragen. Ergens, een deel van het offer, of iets anders zal dat opvangen. En wat we overhouden, investeren we opnieuw in wat meer boeken. Misschien drukt iemand anders ze, en wij kopen deze van hen. Ik eigen ze me niet toe. Ze zijn van iemand anders.

     Dus waardeer ik hen allen en mijn... zeker mijn medepredikers, broeder David duPlessis, en broeder Boze, en velen van de grote predikers hier in Chicago, die ik het voorrecht had te ontmoeten. Mag de rijkste zegen van de Here op u zijn, Zijn dienstknechten, en op u, Zijn volk.

11 Nu moet ik vanmiddag een beetje snel zijn, omdat we geen tijd hebben. En ik respecteer zeker u mensen die hier naartoe gekomen bent, en de schapen van deze herders hier die God hun gegeven heeft in het opzienersambt door de Heilige Geest. En wij zullen proberen om u vroeg genoeg uit te laten gaan zodat u naar huis kunt gaan om vanavond naar de kerk te gaan.

     En ik denk dat dit het principe van de Christen Zakenlieden was. Wij hebben dat lang geleden aangenomen. Als het niet in de tijd van de kerk is... Zelfs als alle kerken samenwerken, hebben wij liever de zondagmiddag, zodat mensen... Ik vind dat ieder van u uw kerk behoorde te bezoeken. Ik denk dat het uw plaats is, uw post van plicht.

12 Nu ik zou vanmiddag willen lezen... Ik heb hier wat teksten opgeschreven en enige Schriftgedeelten en kleine verwijzingen, enzovoort. En ik zou het fijn vinden, als u aantekeningen van deze dingen maakt, en als u mij een paar ogenblikken uw onverdeelde aandacht geeft, gewoon zo snel als de Heilige Geest mij wil laten stoppen... Sla met mij op Jesaja, het zevende hoofdstuk, en het veertiende vers. Ik wil dit lezen als Schriftlezing.

     Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.

     En ik wil deze avond spreken over het onderwerp van "Het Superteken". Als ik het zou mogen noemen als een onderwerp, of een tekst: Superteken.

     Dit is een dag van 'super'. Alles moet super zijn. Of als zij niet hebben... Als het geen superproduct is, zal het niet verkopen. En wij herinneren ons, omdat menselijke wezens... God kende hun natuur, en iets in een mens is, ongeacht hoe diep hij is gevallen, toch zo ontworpen dat hij een zoon van God is: in ontwerp. God ontwierp hem naar Zijn eigen beeld.

13 En wij kijken soms naar onze fijne huizen. Ik ga dikwijls naar Miami, Fort Lauderdale, Florida. En deze mensen daar doen meer aan hun achtertuin dan... en maaien hun gras beter dan ik met de haren doe die ik nog over heb. Uiterst verzorgd, sommige mensen halen zelfs elk grassprietje weg. Prachtige bouwwerken met reusachtige schilderingen die misschien duizenden dollars kosten. De palmbomen met een snoer van neonlichten eromheen. En grondverlichting die 's avonds de kleuren van de regenboog reflecteren, en prachtige lampen. Met jachten achterin de tuin, in het water dat via een kanaal komt dat gevoed wordt door het water dat via het grote schiereiland binnenkomt.

14 En ik stopte en dacht eraan dat het ongeveer driehonderd jaar geleden een moeras was met daarin de oorspronkelijke kaaimannen, krokodillen, moerassen. Mensen gaan daarin met machines en graven al de struiken eruit die in de weg staan, enzovoort. Ze gebruiken grote blazers om dit zand op te spuiten. En leggen funderingen en bouwen huizen, en maken er een verhoogde weg doorheen, enzovoort, bouwen prachtige bouwwerken.

     Wat is daar de oorzaak van? Omdat hij van binnen een amateur schepper is. Hij kan niet scheppen, maar hij kan iets nemen dat reeds geschapen is en er bijna een andere schepping uit maken. Zijn intelligentie, zijn intellect...

     Nu zien we het verschil. Een dier verandert nooit zijn verblijfplaats. De vos leeft nog steeds zoals hij duizenden jaren geleden leefde. De vogels bouwen nog steeds hetzelfde soort nest. En de vissen schieten nog steeds kuit in het zand. De aap leeft nog steeds in de boom. En we zien dat het dierenleven nog steeds primitief is. Maar de mens is in het beeld van God, daarom blijft hij opbouwen.

15 Zodat wij vandaag tot een plaats gekomen zijn dat alles waarover wij spreken wat enige koopwaarde heeft, super is. Wij gaan naar de supermarkt. De kleine winkel op de hoek krijgt geen klanten meer. De supermarkt moet super-duper zijn: iets groots. U koopt spaarzegels, betaalt er per stuk vijf cent voor: ze verkopen zegels. Denk niet dat ze u gegeven worden, u betaalt er duur voor.

16 Maar het is om de ogen van het publiek te vangen; televisie, kranten. Pas geleden luisterde ik naar een radio-uitzending. Ze zeiden: "Wees niet ouderwets, gebruik de nieuwe afwasmiddelen. Niets afwassen, niet afdrogen. Haal de vaat gewoon door het water. Het is perfect schoon, en alles wat u hoeft te doen is gewoon... wel, dompel het gewoon in het water en zet het in het rek. Het is in orde. O, wees niet ouderwets."

     Die reclameboodschap was voorbij en er kwam een andere. En deze zei: "Beschadig uw mooie handen niet met deze nieuwe afwasmiddelen, gebruik een zeker middel...", een ander ouderwets soort middel, Oxydol. Zeiden: "Omdat ze er als de handen van grootmoeder zullen uitzien. Kijk hoe de handen van moeder eruit zien. Zij gebruikten zeepsop; beschadig uw handen niet met deze nieuwe schoonmaakmiddelen die zij hebben." En Colgate Palmolive Peat brengt beide artikelen op de markt, daar precies in Jeffersonville.

     Kijk, de mensen houden ervan om bedrogen te worden. En de duivel houdt hen in die toestand, zodat, wanneer er iets echts komt, zij nog steeds denken bedrogen te worden. "Zij die wachten op de Here... zij die God kennen, zullen heldendaden doen."

17 Maar wij bevinden ons in een 'super': superkoopjes, super, super, super, super, super, alles super: super auto's, supervliegtuigen. O, supervliegtuigen en supersnelheid. Alles is super. Een superras, o, iedereen wil een superras zijn. Hitler vertelde de Duitsers dat zij supermensen waren: en vonden uit dat zij dat niet waren. Super, super, alles is super.

     En nu draait alles uit op verstand, als u even wilt stoppen en het bestuderen. Want het is een schepsel dat God heeft geschapen. En zij hebben dat superidee. Het moet super zijn. Dus al deze dingen betekenen één ding: het is een teken. Het is een teken dat de superduisternis komt, superduisternis. Zij hebben...

18 Adam begon ermee in de hof van Eden. Hij wilde een supergodsdienst. En alles is super, super. En het betekent slechts dat wij de duisternis in gaan met deze superdingen, want ze hebben een supergeweer gekregen waarmee ze een super cel kunnen afschieten [chemisch wapen – Vert], die een superruimte kan opblazen en van alles. Alles is een superschot, ze doden... O, de mens heeft altijd geprobeerd zelf een superzaak tot stand te brengen.

     Hij wil nooit Gods manier ervoor nemen. Hij wil zelf iets bereiken. Adam had een supergodsdienst. Hij had een door hemzelf gemaakte religie, proberend een supergodsdienst te hebben zonder een verzoening voor zonde. Mensen proberen vandaag datzelfde te doen.

     Hebben een religie zonder verzoening. U moet een verzoening hebben. En wanneer verzoening u aanraakt, bent u gewassen van zonde en ongeloof. Maar Adam wilde iets supers, iets wat hijzelf kon doen. Hij wilde iets bereiken. Dat is in een mens. Adam toonde het toen hij voor zichzelf schorten van vijgenbladeren maakte om die om te doen. Wij ontdekken dat hij dat superding wilde, iets dat hij zelf wilde doen.

19 Een beetje verder in Genesis vinden we een man die Nimrod genaamd wordt. Hij wilde een supertoren bouwen. Hij wilde iets bouwen dat hij aan de wereld kon nalaten. "Ziet u wat ik bereikt heb, iets wat ik heb gedaan. Nu, u mensen, ga gewoon door en leef elk soort leven dat u wilt, en als God ooit een neiging krijgt om ons te vernietigen, dan zullen wij gewoon deze toren oprennen. Wij zullen totaal geen last hebben van de vloed. Leef zoals u wilt."

     Dat is de manier waarop de mens het vandaag probeert te doen met zijn supergodsdienst. "Leef zoals u wilt. Wij hebben een heilig man die voor u bidt, de priesters, de bisschop, of zo iemand. Ga gewoon door. Wij hebben superstructuren. Wij hebben grote kerken en grote organisaties. Ga gewoon door. Zolang u er maar toebehoort, is het in orde." U zult gaan ontdekken dat het zal vallen zoals iedere menselijke prestatie. Dat moet wel.

20 Dan komt daarna een man genaamd Nebukadnezar, die dacht dat hij een superstad zou kunnen bouwen, iets dat hij zelf kon bereiken. Op een dag wandelde hij naar buiten en hij zei: "Kijk wat ik heb gedaan!" En God veranderde zijn hart in het hart van een beest. Hij had de beste wetenschappers van de wereld, zoals Nimrod had om de toren te bouwen. En Nebukadnezar had de beste wetenschappers, het beste leger, de beste technieken die te krijgen waren. Hij plaatste het allemaal binnenin een grote supermuur, waarvan zelfs wordt gezegd dat zij wagenrennen op die muur konden houden.

     En hij had daar van alles binnen; wat deden zij zodra zij daarin kwamen? "Leef op elke manier die je maar wilt. Geen andere natie kan ons deren. Niemand van buitenaf kan binnenkomen. Wij hebben de wereld overwonnen." Wat gebeurde er op een nacht? Onthoud dat God van bovenaf kan kijken.

21 En toen zij een televisieshow hadden, wilden ze een paar moppen tappen over religie, en zij gingen de heilige vaten van God halen, en begonnen er gekheid over te maken door er wijn uit te drinken. En daar verscheen op de muur een geschrift in een onbekende tong. En geen van allen van hun superras wist wat het betekende. Maar zij hadden één man onder hen die onbekende tongen kon uitleggen: Daniël.

     En onthoud, dat dat de manier is waarop de heidengemeente binnenkwam. En dat is dezelfde manier waarop ze weggaat. En op dit grote feest van Beltsazar kwam God neer en gebruikte de Chaldeeën om rondom te stad te graven en haar droog te leggen, en ze kwamen onder de poort door. De superstad werd tot niets gemaakt. Daarom ligt ze vandaag in puin.

     Ons eigen geliefde land hier; toen wij uit Engeland kwamen, dat in die dag de koningin van de zee werd genoemd, en zij noemt zich nog steeds de koningin van de zee... Wij wilden hen verslaan, daarom bouwden wij een superschip. Wij bereikten iets door een groot schip te bouwen waarvan onze wetenschappers en onze grote intelligente mensen zeiden dat het niet kon zinken. God toonde met Zijn machtige hand dat, ongeacht wat een mens kan bereiken, het tot stof moet vergaan. De Titanic zonk zoals alle door de mens bereikte prestaties.

     Ons superschip deed geen greintje goed. Maakte een bepaalde reis en liep tegen een ijsberg aan en zakte naar de bodem van de zee.

22 Frankrijk probeerde de Siegfried Linie te bouwen en Duitsland de Maginot Linie. En na de eerste wereldoorlog wilde Frankrijk nog steeds vrouwen, wijn, en geweldige tijden. En zij bouwden de Linie en richtten al hun geweren op Duitsland. "Kom op nu. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn. Alles is gewoon fijn."

     Wat gebeurde er? Duitsland marcheerde er regelrecht omheen. Ze vergaten om ruimte uit te sparen om hun geweren te keren, en Duitsland vernietigde het. Duitsland bouwde later de Maginot Linie. De Amerikaanse clusterbom blies alles ervan op.

     Dus u ziet dat een mens met alles waarmee hij zich probeert te verbergen achter zijn eigen prestatie, bestemd is om te verliezen. Ik wenste dat ik genoeg opleiding had om dit te plaatsen zoals ik weet dat het is. En ik hoop dat wat ik aan opleiding tekort kom, door de Heilige Geest zal geopenbaard worden door Zijn Wezen.

23 Zodat u kunt zien dat elk ding dat door mensen is gemaakt, moet verbrokkelen. En de mens is constant, door zijn natuur, aan het proberen iets te bereiken dat hij kan nalaten als een gedenkteken van iets dat hij deed.

     De kerk heeft geprobeerd iets te bereiken. Zij probeerden een organisatie tot stand te brengen door mensen gemaakte theorieën, door opleiding, door mensen gemaakte theologie. Proberen te... Elk persoon werkt voor zijn organisatie. Wat is ermee gebeurd? Waar is God in de hele zaak? Elke kerk, en elke gemeente wil dat hun herder een Ph.D.-, L.L.D.-titel heeft, wat goed is, zolang als u dat heeft plús God. Maar wanneer u meedoet met deze wedloop om te proberen zelf iets op te bouwen, om te tonen dat uw organisatie slimmer is, of een beter geklede groep, hogere ethiek heeft, de burgemeester van de stad naar uw kerk komt, dan bevindt u zich op zinkend zand.

     Vergeet dat niet, Chicago. Als ik nooit meer tot u spreek, onthoud dat. Deze dingen moeten zinken en verdwijnen.

24 De Baptisten denken eraan om een organisatie voor zichzelf te maken, de Methodisten hetzelfde, de Katholieken ook, Presbyterianen eveneens, Nazareners, Pinkstermensen, Pelgrims-heiligheid, allemaal: een door mensen gemaakte prestatie. Maar het is net zo zeker dat het zal zinken als dat Nimrods toren zonk, en Nebukadnezars stad. Zoals de Amerikaanse Titanic zonk, zo zullen zij zinken: moeten het, iedere door mensen gemaakte prestatie.

     Waar is de Titanic vandaag? Op de bodem van de zee. Waar is Nimrods toren? Zij is ingestort. Waar is Nebukadnezars onsterfelijke stad? Ze zonk. Waar is de Siegfried Linie van Frankrijk? Zij is in stukken geblazen. Waar is Maginot Linie van Duitsland? Zij barstte in stukken. Waar is de naamkerk? Dood. Wat is het? Het is allemaal een historische herinnering. Alles wat overgebleven is van de Siegfried Linie is historie. Alles wat is overgebleven van die Maginot Linie is geschiedenis. Alles wat van de torens is overgebleven, is geschiedenis.

25 En alles wat de kerk vandaag heeft, is geschiedenis: wat Moody zei, wat Sankey zei, wat Finney zei, wat Smith zei, wat zo en zo zei; het is geschiedenis. Maar God leeft nog steeds eender en Hij zal altijd leven!

     Het is geschiedenis. "Wij begonnen in 1909." "Wij begonnen in... ver terug in Luthers tijd." "Wij begonnen op..." O my. God begon nooit en Hij zal nooit eindigen. Alles wat een begin heeft, heeft een einde. Maar het zijn deze dingen die nooit begonnen die nooit eindigen.

     Dat is de reden – ongeacht hoeveel moeite we doen in deze wereld om onze oogst te vermeerderen, onze denominaties, onze gebouwen, onze structuren – waardoor ze allemaal zullen beginnen en eindigen. En wij hadden een begin en een eind. Maar als wij Christus ontvangen, ontvangen wij God. God is eeuwig, en wij worden eeuwig met God door eeuwig leven, dat nooit begon en nooit zal eindigen!

26 Laat dat nooit bij u weggaan! Blijf dat in uw verstand en hart levend houden zolang als u leeft. Elke door mensen gemaakte prestatie moet vallen! Maar het is in hem om dat te doen, om zo te doen. Adam, zijn vader, bewees het.

     Hij wilde eenvoudig niet gewoon doorgaan en Gods wil doen, doen wat God zei. En toen hij ontdekte dat hij verkeerd was, toen probeerde hij het op zijn eigen manier. Hij probeerde een gedenkteken na te laten. "Ik was degene die begon met de Adam-religie." O, het is hier nog steeds. Zeker is het er. Het is nog steeds hier; wij hebben het nog steeds: door mensen gemaakte theorieën zonder een verzoening.

     O, ze claimen de verzoening, maar de verzoening reinigt van zonde. En zonde is ongeloof. En als iemand een ongelovige is van het Woord van God, en zegt dat Jezus Christus niet Dezelfde is, in dezelfde kracht, dan is hij een ongelovige. Hij zou tot de grootste denominatie mogen behoren en een Ph.- L.L.D.-titel hebben. Hij zou een professor, bisschop kunnen zijn of wat dan ook, hij is nog steeds een ongelovige zondaar.

27 Jezus zei tegen dat door mensen gemaakte systeem in Zijn dagen... Zij waren heilig. Je kon ze van niets beschuldigen, eerbiedwaardige mannen, heilig en zonder blaam. Hij zei: "U bent uit uw vader, de duivel", omdat zij Hem niet geloofden. Hij was het vleesgemaakte Woord van God, hier onder ons levend op aarde: Gods Woord.

     O, het is nu alles geschiedenis geworden. God blijft. Maar in dit alles, zoals het zigzaggende weerlicht in een stormachtige nacht oplicht, toont het aan dat er licht in de duisternis kan zijn. Het bewijst dat hoe donker het ook wordt, er nog steeds licht kan zijn.

     Dus omdat mensen tekens willen maken en tekens hebben, zei God op een dag: "Ik zal hun een eeuwig Superteken geven. Ik zal hun een Teken geven en het zal een Superteken zijn, een eeuwig Teken. Het zal nooit veranderen. Het zal hetzelfde blijven, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Ik zal hun een Teken geven." Zij willen het niet ontvangen, maar toch geeft God het.

28 Het deed er niet toe hoezeer zij het niet ontvingen, het was daar hoe dan ook. Hoezeer zij het ook vandaag niet ontvangen en menselijke prestaties willen, blijft Gods Teken toch hetzelfde, een Superteken. Geen opgepoetste zaak van de wereld met een heleboel opleiding en menselijke prestaties, nee, niet dat, geen dingen van de wereld of verbonden met de wereld. Hij zei: "Ik ben niet van deze wereld."

     Wel, wat zal dat zijn? Het zal Gód zijn vleesgemaakt onder ons. Gód vleesgemaakt onder ons, dat zal het Superteken zijn: God in vlees! Het behoorde de wereld te raken, Jehova, God Die één van ons werd, Zijn vorm veranderde door van de grote onsterfelijke Jehova een kleine Baby te worden. Hij had kunnen komen met een verwelkoming van de hele hemel, als Hij dat gewild had. Elke engel, elke aartsengel uit de hemel zou in het gelid hebben gestaan, en de trompetten zouden geschald hebben zodat het de hele aarde had doen schudden, als Hij ervoor gekozen zou hebben om op die manier te komen.

29 Hij had met pracht en praal kunnen komen, maar Hij deed het niet. Hij bracht een Superteken. Hij had kunnen komen met trompetgeschal, met een aardbeving, terwijl Hij uit de hemel neerdaalde vanaf de gouden galerijen met een engelen-escorte, vliegende cherubs met vleugels over hun gelaat en over hun voeten, roepend boven Hem: "Heilig, heilig, heilig zijt Gij, Here God, Die was, Die is." Hij had op de manier kunnen komen als Hij dat gewild had.

     God had op die manier kunnen komen, maar Hij zei: "Ik zal hun een Superteken geven, gaan aantonen dat hun door mensen gemaakte rommel dwaas is. Al hun opgepoetste glitter stelt niets voor. Ik ga hun een Superteken geven." O, Hij had als een engel kunnen komen. Hij had beslist als een grote glanzende Engel kunnen komen, zwevend door de lucht. Dan zou iedereen het geloofd hebben.

30 Maar Hij gaf een Superteken zodat ongeveer één tiende van hen het zou geloven. Kijk, wat mensen groot noemen, noemt God dwaas. En wat mensen dwaas noemen, noemt God groot. Nu, wij kunnen hier Jesaja's woord niet betwisten, want God zei door Jesaja: "Ik zal hun een eeuwig teken geven (eeuwig!): een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en Zijn naam zal Immanuel zijn. Ik zal in Hém zijn", Gód met ons, een Superteken, geen gepolijste geleerde, maar een Superteken.

     Er is geen vermelding over Hem dat Hij ooit naar een seminarie ging, er is geen vermelding over Hem dat Hij ooit een door mensen gemaakte theologie leerde, maar de... Op de leeftijd van twaalf jaar ging Hij met de wijzen in dispuut, en zij konden Zijn Woord niet weerstaan. Amen. Daar is uw Superteken: staan met het Woord.

31 Ze zeggen: "De dagen van wonderen zijn voorbij", en al dit soort dingen. Laten zij het bewijzen. "Ik zal u een eeuwig teken geven, het Superteken." O ja. Nu, Hij had als een engel kunnen komen. Hij had kunnen komen zoals Hij maar wenste. Maar Hij koos ervoor om als Abrahams zaad te komen (Amen!), Abrahams Superzaad. Dat is juist. De manier waarop Hij verkoos te komen in deze laatste dagen om Gods supertekenen te tonen, een superras... O ja. Niet wat u een superras noemt, maar wat God een superras noemt... Omdat zij wat hebben gekregen? Bovennatuurlijk kracht!, met bovennatuurlijke tekenen!, door een bovennatuurlijk geloof in een bovennatuurlijk Woord!, van een bovennatuurlijke God. Amen! U spreekt over super. Whew.

     Een supernatuurlijke God in een supernatuurlijk lichaam in natuurlijke mensen, supernatuurlijke tekenen gevend... Halleluja. Ja. Een superras... Zij die hun God kennen, zullen daden doen, grote heldendaden, en bovennatuurlijke tekenen tonen: een volk, Abrahams zaad, een teken van de bovennatuurlijke Christus Die bovennatuurlijk is opgestaan uit de dood.

32 En na tweeduizend jaar proberen de critici die Hem daar toen probeerden om te brengen, vandaag hetzelfde te doen. Maar dezelfde tekenen, hetzelfde bovennatuurlijke Teken wordt nog steeds onder bovennatuurlijke mensen getoond!, die het zaad van Abraham zijn. Amen! Ik voel me goed. Amen. Bovennatuurlijk, bovennatuurlijk...

     Als u niet gelooft in het bovennatuurlijke, hoe kunt u dan in God geloven? Bovennatuurlijk geboren door een bovennatuurlijke geboorte, door een bovennatuurlijke kracht; over super gesproken. Wat bezielt de mens? Hij wil 'super'. Dus wat doet hij met zijn super? Ermee dood gaan. Wat... God wist vanaf het begin dat Hij Zijn volk een Super moest geven, een Super Die nederig is en eenvoudig, om hen naar het leven te brengen, niet naar de dood! O... Amen! Bovennatuurlijk...

     Nu onthoud, dat daar een natuurlijk zaad van Abraham was en een bovennatuurlijk zaad van Abraham. Nu, wat het natuurlijke zaad van Abraham betreft, overeenkomstig Genesis 22:16 en 17, zei Hij: "Uw zaad zal de poort van zijn vijand bezitten."

33 Toen hij Izak geofferd had, in Genesis 22:16 en 17, zei Hij: "Uw zaad zal de poort van zijn vijand bezitten." Begrijpt u het? Nu, het natuurlijke zaad van Abraham was Izak. Dus door het zaad van Izak ontdekken we dat zij de poorten van hun vijand bezaten.

     Op een keer hadden zij er drie daar in Babylon, in die enorm grote stad daar, die als een superstad was gebouwd. Maar zij hadden iets bovennatuurlijks. En zij gooiden hen in een supervuur dat zeven keer heter was gestookt dan het ooit gestookt was. En daar was een bovennatuurlijk teken van een bovennatuurlijke God Die in het vuur stond, hen bovennatuurlijk redde! Amen. Wat deden zij? Zij bezaten de poorten van de oven, hun vijand.

34 Er was er daar nog een, genaamd Daniël, Abrahams zaad. Wat gebeurde ermee? Hij bleef trouw aan God. Hij wist dat hij het zaad van Abraham was. Hij wist dat hij het goede deed. Zij gooiden hem in de leeuwenkuil en er kwam een bovennatuurlijk Licht (een dier is bang voor licht, weet u), dus er kwam een bovennatuurlijk Licht, een bovennatuurlijke Engel kwam neer bij een man die geloofde in het bovennatuurlijke. En het bovennatuurlijke bevrijdde hem. En hij bleef de hele nacht in de leeuwenkuil, en werd er de volgende ochtend bovennatuurlijk uitgebracht omdat hij geloofde en vertrouwde in een bovennatuurlijke God. En hij bezat de poort van de leeuwenkuil. Ja.

     Er was er een, genaamd Mozes, die geloofde in een bovennatuurlijke God, die Hem had ontmoet en met Hem sprak op een bovennatuurlijke manier, bij een bovennatuurlijke struik, bij een bovennatuurlijk vuur in een struik. En hij kreeg een bovennatuurlijke boodschap: één man om erheen te gaan, een eenmansinvasie om Egypte over te nemen, een bovennatuurlijke boodschap. Maar het kwam van de bovennatuurlijke God.

35 Dus hij ging daarheen en deed een bovennatuurlijke zaak. Want hij bracht bovennatuurlijke tekenen (Halleluja!) tot een natuurlijk volk. En zij bevrijdden Israël bovennatuurlijk. Als iets natuurlijks op zijn pad in de weg kwam... Hij kwam bij de poort van de Rode Zee; maar hij geloofde in een bovennatuurlijke God, en hij bleef in de richting van de zee voortbewegen, en de bovennatuurlijke kracht van de bovennatuurlijke God verrichtte een bovennatuurlijke actie en bevrijdde hem. Whew! Glorie! Dat is juist!

     Hoe? Door een denominatie? Door een bovennatuurlijk teken, door een bovennatuurlijke man, die een bovennatuurlijke bediening had. Onthoud dat Hij niet verandert. Glorie. Als dat met het natuurlijke zaad gebeurde, wat met het bovennatuurlijke zaad? Ja.

36 Er zijn zoveel dingen; als we tijd hadden om in te gaan op wat Hij met het natuurlijke zaad deed, hoe zij dat door Izaks zaad deden... Deze Izak was het zaad. Vader Abraham, Izak, en Jakob, hoe Elia en vele andere grote profeten de natuurlijke... de grote bovennatuurlijke tekenen hebben gedaan. Maar al deze grote helden stierven. Er was één ding dat zij moesten doen, en dat was sterven, omdat zij het natuurlijke zaad waren.

     O, gezegend zij God. Maar op een dag verscheen daar het bovennatuurlijke Zaad, dat geboren werd door een bovennatuurlijke geboorte, hetzelfde geloof, niet geboren door natuurlijke geboorte maar door de bovennatuurlijke geboorte, door het bovennatuurlijke geloof dat Abraham had, niet overeenkomstig zijn... het seksuele verlangen van Abraham en wat God op die manier bij hem deed, maar door een bovennatuurlijk geloof dat hij had.

37 En geloof is bovennatuurlijk; het doet bovennatuurlijke dingen. En door Abrahams geloof – toen hij hier was – kwam honderden jaren later het bovennatuurlijke Zaad waarin hij geloofd had. En toen dit bovennatuurlijke Zaad op aarde kwam, deed Hij het bovennatuurlijke teken van een bovennatuurlijke Profeet. Hij was groter dan een profeet. Hij was een God-Profeet om aan natuurlijke mensen een bovennatuurlijke geboorte te geven.

     Wat deed Hij toen? Hij ging ons voor. Hij stierf, maar zij konden Hem niet vasthouden. Abrahams graf is daar nog steeds. Izaks graf is daar nog steeds. Maar er is een leeg graf bij het bovennatuurlijke Zaad dat een bovennatuurlijk werk heeft gedaan, dat een bovennatuurlijke opstanding had!

38 Wat deed Hij door dat te doen? Hij overwon dood, hel, en het graf, en bezat zijn poorten, stond op de derde dag op in een bovennatuurlijke opstanding en zei: "Ik heb de sleutels van dood en hel." Amen. "Ik ben Degene Die eens dood was, en nu ben Ik voor altijd levend. En omdat Ik leef, zal het zaad van Abraham ook leven!" Daar bent u er.

     "Voorwaar, Ik ben altijd bij u, zelfs tot het einde der wereld. En de werken die Ik doe, zult gij ook doen." Onthoud dat Jesaja zei: "Het zal een eeuwig Teken zijn." Hij stond op.

     Sommige van u mensen die er niets over weten, denken dat Hij een historische God is, dat wij iets aanbidden dat lang geleden ver terug in het verleden was. Maar diezelfde God stond op uit de dood als een bovennatuurlijk Teken, en is na tweeduizend jaar nog steeds levend, is nog steeds precies hier, en kan wonderen werken zoals Hij deed toen Hij hier op aarde was, door een bovennatuurlijk volk dat geboren is uit een bovennatuurlijke Geest met het bovennatuurlijke geloof dat Abraham had in dezelfde zaak! Amen! Een waar teken aan de wereld in de laatste dagen dat Hij nog steeds leeft.

39 Abrahams bovennatuurlijke zaad, een bovennatuurlijk volk, geen denominatie genoemd... Als ik vraag: "Bent u een Christen?"

     "Ik ben een Methodist."

     "Bent u een Christen?"

     "Ik ben Katholiek."

     Dat toont dat u geen Christen bent. Zie? Als u een Christen bent, bent u wederom geboren. Als u een wederom geboren Methodist bent, dan bent u een Christen, niet een Methodist; u bent een Christen. En het woord Christen betekent 'Christus gelijk' zijn. En als u zoals Christus bent, dan leeft Zijn Geest in u, en deze tekenen van de bovennatuurlijke opstanding vergezellen u: bovennatuurlijke tekenen, bovennatuurlijke kracht. Levend...

40 Het zaad in Izak was natuurlijk. Dat was het eerste zaad. Zijn tweede zaad was geloof, het geloof dat Abraham in God had, hetgeen het natuurlijke zaad voortbracht. Het geloof dat Abraham in God had, veranderde zijn lichaam toen hij een oude man was en bracht het natuurlijke zaad voort. En datzelfde geloof bracht Christus naar de aarde, omdat het een belofte van God was die God had gedaan dat Hij Hem naar de wereld zou zenden. En hetzelfde geloof in diezelfde belofte is een eeuwig teken dat Hem onder Zijn volk brengt en Hem doet opstaan uit de dood, wat Hem maakt tot Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Amen!

     Het natuurlijke zaad is de organisatie. Beslist. Het bovennatuurlijke zaad is een teken. Ja. U kunt het organiseren. Dat is juist. U kunt organiseren... U kunt God niet organiseren. U kunt een groep mensen organiseren. U kunt God niet organiseren, omdat Hij een Teken is. Ik vraag u dit tegen te spreken. "Ik zal u een bovennatuurlijk Teken geven, een eeuwig Teken."

41 Wat Hij was toen Hij op aarde kwam, zal Hij voor eeuwig zijn. Whew...?... Ik vergat dat gewoon. Ik wist zelfs niet dat ik aan het transpireren was. Gewoon deze dauwdruppels, ik kwijl heel wat, maar ik vertel u dat ik zo dichtbij Kanaän ben, dat ik van de nieuwe druiven eet, en dat maakt dat ik kwijl. Amen. [De samenkomst lacht en verheugt zich – Vert]

     Een bovennatuurlijke God wekte Jezus bovennatuurlijk op en heeft Hem levend aan de wereld getoond, zodat in Abrahams zaad in de laatste dagen hetzelfde teken getoond zou worden waarvan het bovennatuurlijke Zaad zei: "Abrahams superzaad vandaag zal net zo geloven als vader Abraham", omdat het Superzaad het zo zei toen Hij daar stond en zei: "Zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen." Die Engel, God vleesgemaakt onder hen, stond met Zijn rug naar de tent gekeerd en vertelde Sara waar zij aan dacht, vertelde Abraham waar Sara aan dacht en deed in de tent.

42 Jezus zei dat het dat soort teken zou zijn in de laatste dagen. Want Hij had het bovennatuurlijke teken van de Messias aan de Joden getoond en aan de Samaritanen, nadat zij duizenden jaren van onderwijzing hadden gehad. Maar de heidenen hadden het niet gekregen.

     Nu, wat is het voor soort teken? Een theologisch teken? Nee, zeker niet. Een bovennatuurlijk Teken. Wat is het? Een Messias in menselijk vlees (Glorie!), een Superteken, de Heilige Geest (Amen!), de Heilige Geest, de opgestane Messias levend in een volk, een zaad van Abraham, dat gelooft dat Hij is. En hetzelfde bovennatuurlijke zaad zal net als hun vader Abraham geloven. Als zij hetzelfde zaad zijn, zullen zij hetzelfde teken geloven. Glorie! [De samenkomst verheugt zich – Vert]

43 De organisaties zullen het niet geloven. Zij zullen het verstandelijke telepathie noemen. Zij zullen het de duivel noemen. Maar het bovennatuurlijke zaad van Abraham dat geboren is door de bovennatuurlijke kracht van God, gelooft hetzelfde bovennatuurlijke Teken, omdat hetzelfde bovennatuurlijke Woord het heeft gezegd. Amen! Het eeuwige teken... O, hoe krachtig, hoe groot, hoe glorieus is onze God; bovennatuurlijk, er is niets natuurlijks bij, geen enkele organisatie ermee verbonden, geen door mensen gemaakte leerstellingen. Het is God vleesgemaakt onder Zijn volk met een bovennatuurlijk geloof. Amen. Gelooft u het?

     Laten wij dan onze hoofden buigen. O God, het bovennatuurlijke Wezen, de tijd ontglipt mij. De tijd ontglipt ons allen, Here. We herinneren ons slechts het vorige jaar, wat er in het laatste jaar gebeurde. Het gaat maar door, tijd vliegt voorbij. We zien de aarde sterven. We zien mensen sterven. We zien gebouwen in elkaar storten, naties vallen, organisaties falen.

44 O, wij zijn zo blij te weten dat er onder ons Eén is Die bovennatuurlijke is, Die Zichzelf bekend maakt aan een volk dat gelooft in het bovennatuurlijke. God zei dat Hij ons een Superteken zou geven, en het zou een eeuwig teken zijn. Dan, Here God, bewijst U dan Zelf dat U de eeuwige God bent. U heeft het gedaan; U zult het doen. En hier zijn wij in de laatste dagen, en het is niet zo geweest sinds Jezus hier was.

     Die generatie ontving het Teken, het bovennatuurlijk Teken, en geloofde het niet en ging over in chaos. En hier is het, nadat al de theologen hun grote torens van Babylon hebben gebouwd, en we ontdekken dat zij geen bovennatuurlijk teken zien. En nu bent U in dit laatste uur neergekomen met een bovennatuurlijk Teken onder Uw volk om een bovennatuurlijk zaad van Abraham te roepen, en een volk uit de heidenen te nemen ter wille van Uw Naam. U zei dat U het zou doen. En hier bent U.

     Onze Schriften vertellen ons dat Jezus Christus Dezelfde is: hetzelfde Teken. Gisteren zei Jezus: "Dezelfde tekenen die Ik doe, zult gij ook doen." Ik bid God, dat zij het zullen zien en het geloven, en geloven in Jezus Christus als hun Redder.

     [Tongentaal door een zuster, en twee uitleggingen door twee broeders worden gegeven. "Ja, ziet, het is niet door meeslepende woorden van menselijke wijsheid, maar door demonstratie van de Geest en de machtige kracht van uw God. Ja, indien gij gelooft; ja, indien gij ontvangt; ja, indien gij uzelf overgeeft, ziet, dan zal de Here uw God in uw midden werken op een manier zoals u nog nooit hebt gezien. Ja, indien gij uzelf uitlevert aan de Here uw God, zal Hij u reinigen en u zuiveren; ja, Hij zal u reinigen en u in orde maken. En u zult voortkomen, ja, omdat gij gezuiverd zijt.""De Here uw God is in uw midden. Ja, indien gij u overgeeft aan Hem, zal Hij uw ziel bevrijden en u maken als een groot leger dat oprukt in het aangezicht van de vijand, als daar een grote Goliath naar voren komt. Ja, maar Ik zeg tot u, wat gij behoort te doen, doe dat snel." – Vert] Amen. Amen. Ja, Here. Amen. Dank aan God.

45 Zijn hier nu enigen die God niet kennen, na die boodschap, die op hun voeten willen gaan staan en zeggen: "Ik wil Hem aannemen als mijn persoonlijke Redder"? Het is nu aan u. U bent degene die de beslissing neemt. Precies nu, doe het snel.

     Dank u. God zegene u. God zegene u. Iemand anders? God zegene u drieën. Iemand anders? Sta op en zeg: "Ik wil Hem als mijn Redder aannemen. Ik geloof met heel mijn hart dat het Woord van God is vleesgemaakt onder de mensen vandaag." God zegene u, meneer. Iemand anders?

     Steek uw hand op of uw... Zeg: "Gedenk mij, ik wil..." God zegene u, dame. Iemand anders? Sta gewoon op. Wij hebben geen ruimte voor een altaaroproep om de mensen hierheen te laten komen. We willen slechts dat u opstaat en zo getuigt door op te staan. Als u opstaat, zeg: "Ik geloof Jezus Christus, de Zoon van God; ik aanvaard Hem als mijn Redder."

46 "Getuig over Mij voor de mensen en Ik zal over u getuigen voor Mijn Vader en de heilige engelen." Zouden er nog enigen meer zijn voordat wij sluiten, voordat we de dienst veranderen? Goed. God zegene u. God zegene hen. Ja, iemand steekt zijn hand op. God zegene u, meneer. God zij met u, mijn broeder. God zegene u, meneer, die daar opstaat met het rode shirt aan. God zij met u. Ja, en u ook. Waar u ook bent, God zegene u, is mijn gebed.

     O, geloven alleen. Alle dingen zijn mogelijk, geloven alleen. Goed.

     [Tongen en uitlegging worden gegeven. Eén broeder spreekt in tongen en één broeder geeft de uitleg. ... "in uw hart hangt gij tussen twee meningen in: 'Ja, het is niet de stem van de Here die u roept', maar het is de Here. Ja, de Here, de Geest van de levende God Die op uw hart inwerkt. Ja, gij weet zonder een schaduw van twijfel, ja, dat het de Here uw God is. Ja, de Here uw God zal niet altoos twisten met de mens. Maar Ik zeg tot u: Wat gij ook doet, doe het snel. Want het is de Here uw God, Die roept. Ja, dit is een visitatie, een visitatie van de Here uw God in het midden van u. Ja, indien gij rebelleert, ja, dan zal de Here Zijn hand terugtrekken." – Vert]

     Hm, hm, hm, hoe kunt u er weerstand aan bieden, mensen? Hoe kunt u dat doen? Wat zal er gebeuren als u hier zonder God bent met... en weet dat u fout bent? Waarom staat u niet op? Ik hoor een geest daar zo over het Woord van God heen schreeuwen, zoals dat...

47 Enigen van u, Christenen die aan de kant van die man staan die daar opstond, wilt u even tot hem spreken en daar met hem bidden. De plaats is hier te vol om een altaaroproep te doen. En degenen die opstonden, enige Christenen die er omheen staan en hem kennen, spreek nu even over zijn ziel tot hem. Vertel hem dat Jezus hem vergeeft.

     God vergeeft u, mijn broeder, u die daar op uw voeten staat. Zeker. Als u opstond... Gelooft u Hem als uw Redder? U wilt Hem... Gelooft u dat Hij u redt? Dan bent u gered, mijn broeder Vic, u bent nu een van ons. Ga precies het Koninkrijk van God binnen. Jazeker. Als u met heel uw hart kunt geloven...

     Zouden er hier anderen zijn die willen opstaan en zeggen – eenvoudig door op te staan – zeggen: "Ik aanvaard Hem. Ik geloof Hem. Ik geloof dat de Boodschap waar is." God zegene u daar achteraan. De Here vergeeft allen... allen van u daar. Een ieder van u, die Christenen zijn en er rondom staan, vertel hun wat God voor ze betekent.

     Daarginds door deze rij, is daarginds iemand die zou willen opstaan en zeggen: "Ik wil Hem voor mijzelf aanvaarden, precies hier." Iemand in deze rij? God zegene u, daar achterin en heel dit pad door. God zegene u, meneer.

48 U Christenen, die dicht bij hen staan, steek uw hand naar hen uit en zeg: "God zegene u." Daar in de linker rij, daarginds, helemaal aan... Zou iemand daar willen opstaan en zeggen: "Ik zal Hem nu als mijn Redder aanvaarden." Hoe kunt u het weigeren, broeder, als het Woord hier is, en Geest, en kracht en teken? De wereld wil een of ander wonder, willen iets supers. Hier is het, bovennatuurlijk, superkracht.

     Goed. Ik was van plan om aan mijn predikende broeders te vragen om vandaag bij mij te komen staan om voor de zieken te bidden, zodat de mensen duidelijk zouden mogen begrijpen dat Christus de zieken geneest en gewoon alle dingen...

     [Een zuster spreekt in tongen; een broeder geeft uitleg. Een broeder spreekt in tongen; een broeder geeft uitleg. Een zuster spreekt een profetie uit. Het is zo goed als een herhaling van de voorgaande profetieën – Vert]. Hmm, prijs God. Amen. Amen. Wij danken de Here. Amen.

49 Nu, u hoorde wat de Geest tot de mensen zei. Zie? Dat betekent, Chicago, dat u iets zou mogen ontvangen. Ziet u? En het zou uw laatste keer kunnen zijn. Dus als er enige twijfel is; de Geest sprak het daar zelfs vier keer uit. Zie? Welnu, u zou uzelf aan Christus moeten geven. Is er hier iemand die het niet gedaan heeft? Ga staan, of steek even uw hand op, zeg: "Gedenk mij, o Here, gedenk mij." God zegene u. Laat... God zegene u, jongeman. God zegene u.

     Goed, God zegene u, jongeman. Daar zijn twee jonge mannen. God zegene u. God zegene u. God zegene u, dame. God zegene ook die jongedame. Ja, dat is fijn. Hij ziet u en kent u. Hij weet alles over u. Dezelfde God Die Jezus uit de dood deed opstaan, is hier nu. Gelooft u het?

     [Tongen, uitlegging, profetie worden gegeven. Een zuster spreekt in tongen. Een broeder geeft de uitleg. "Ja, ziet, de Geest van God Die de Christus opwekte uit de dood zal ook uw sterfelijk lichaam opwekken als, als de Geest in u woont. Ja, gij zult niet leunen op uw eigen verstand, maar gij moet worden gevuld met de Geest van de levende God. Verklaart niet het Woord dat degenen die geleid worden door de Geest van God, dat zij zonen van God zijn? Ja, de hele wereld wacht en kreunt voor de manifestaties van de zonen van God. Ja, indien gij komt tot de Here uw God, en uzelf aan Hem voorstelt, dan zal Hij uw ziel reinigen, ja, Hij zal u 'Mijn zoon' noemen. Ja, en Hij zal u uitzenden, en Ik zal zijn als een gezalfde. Ja, ziet, de Here uw God is de Voleinder voor Zijn volk, zelfs deze dag, ja, zelfs deze laatste dag. Ja, er zal nooit meer in zulk een wijze bediend worden, want de Here uw God heeft u bijeen geroepen voor één doel. Ja, Hij heeft u verordineerd opdat gij zoudt horen, ja, en opdat gij de machtige beweging van uw God zou zien. Ja, ja, en Hij heeft beloofd aan u, ja, het Woord, ja, dat het Woord zegt dat het Woord werd vleesgemaakt en onder ons woont. Maar ziet, de Geest zegt, ja, de Geest zegt, het vlees werd Woord gemaakt, ja, ja, Ik woon onder ons." Een zuster spreekt een profetie uit, maar deze is amper te verstaan – Vert]

Geloven alleen, geloven alleen,
Alle dingen...(Dit zijn tekenen. Let op wat Hij nu doet; let op wat Hij doet.)
Geloven alleen, geloven alleen,
Alle dingen...

50 Hoeveel zijn er ziek, steek uw handen op, zeg: "Ik ben ziek, broeder Branham, ik heb hulp van God nodig. Ik ben in nood." God zegene u. Wees nu echt eerbiedig, zit voor een ogenblik heel rustig. Laat nu de Heilige Geest Zijn gang gaan; we hebben tekenen, tekenen van Zijn tegenwoordigheid gezien. Let nu op en kijk of Hij niet een Superteken toont.

     Ik was van plan om de predikers hierheen te roepen om te bidden voor de zieken. Maar toen ik de Heilige Geest door de mensen heen hoorde spreken, kwam er iets neer. Ik heb niet de gave van spreken in tongen of uitlegging. Het is een andere gave. En ik dacht: "Here, hoe zit het met deze mensen?" Hij zei: "Dat is een teken."

     Nu hier komt het Superteken. "Ik zal u in deze laatste dagen een Superteken geven, een Superteken."

     Bid, geloof God, u allen, geloof eenvoudig dat God u zal genezen, en kijk of Hij nog steeds de Hogepriester is Die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Het is nu zo makkelijk, doe uw hoofden omhoog en kijk deze kant op. Als u gelooft dat ik Zijn dienstknecht ben, zult u zien of het goed of fout is.

     Bid. Bid gewoon voor uzelf. Laat iemand zeggen: "Here Jezus, laat mij Uw kleed aanraken. Ze vertellen mij dat U een Hogepriester bent Die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Eens raakte een vrouw Uw kleed aan en U keerde Zich om en vertelde haar over haar bloedvloeiing en zei dat haar geloof haar gered had. Laat mij U aanraken, Here, zien of het juist is." Geloof slechts.

     Hier zit een kleine vrouw, precies hier, met een groenachtig uitziende jurk aan, een kleurlingvrouw. Ja. U bent voor iets aan het bidden. Kleine, magere vrouw; heeft u een gebedskaart? U heeft geen gebedskaart. Ik wilde slechts weten of u in de rij zou komen of niet. Zie? U heeft geen gebedskaart. Gelooft u dat ik Zijn profeet ben?

     Als God mij zal vertellen wat uw moeite is, zult u mij dan geloven? U bidt niet voor uzelf. U bidt voor uw moeder. Zij is niet hier. Zij is in de staat Tennessee. Dat is juist. Wilt u dat ik u vertel waaraan zij lijdt? Zult u mij dan met heel uw hart geloven? Zij heeft een gezwel in haar maag. Dat is ZO SPREEKT DE HERE GOD.

     Ik heb de vrouw nog nooit in mijn leven gezien. Is dat juist, dame? Zijn wij volkomen vreemden? Gewoon een vrouw die binnenkwam en daar ging zitten. Dat is de waarheid. Is het allemaal waar? "Ziet, Ik zal u een eeuwig teken geven." Jezus is opgestaan uit de dood. Zij raakte iets aan.

51 Daar zit een vrouw, die precies daar zit. Zij lijdt aan een... zij heeft een rugprobleem en een nierprobleem. De kleurlingdame die precies daar zit aan de linkerkant, aan deze kant; zij kijkt naar mij. Zij zoekt de doop met de Heilige Geest. Mevrouw Frane, ontvang uw genezing en de Heilige Geest. [De samenkomst verheugt zich – Vert]

     Kijk of dat waar is. Ik ken de vrouw niet, heb haar nooit in mijn leven gezien. Als dat waar is, dame, wuif met uw hand heen en weer. Maar als dat de dingen zijn waarnaar u zoekt en wat er allemaal mee is, als dat alles waar was, wuif gewoon, blijf met uw handen heen en weer zwaaien. Goed. Ga en u kunt hebben waarvoor u gevraagd hebt, omdat u het Superteken aanraakte. Amen.

52 Gelooft u met heel uw hart? Er zit daar een andere vrouw achter haar, precies daarachter. En deze vrouw zoekt ook naar een groot iets, dat is een baby. Mevrouw Cary, als u met heel uw hart zult geloven, kunt u uw kind krijgen. Ik zend het u in de Naam van Jezus Christus.

     Ik ken de vrouw niet. Zij is een volkomen vreemde voor mij. Maar als dat juist is, dame, als alles juist was en als alles wat gezegd werd juist was, sta dan op. Goed. God zegene u. Als wij vreemden zijn, wuif dan zo met uw handen. Goed. Goed. U zult een Superteken ontvangen. Amen.

     Zie, Hij is nog steeds God. Amen. Gelooft u met uw gehele hart? Heb slechts geloof.

53 Hier zit een kleurling meisje, zit precies hier aan het eind van de rij. Zij lijdt aan hartproblemen. Ik ken u niet, dame. U komt hier niet vandaan. U komt uit Zion, Illinois. Uw naam is mevrouw Fitzgerald. Dat is waar. Als dat waar is, ga dan staan en aanvaard uw genezing, claim uw geloof in de levende God. God zegene u. Ga en geloof.

     Die kleurling dame die haar omhoog hielp, lijdt ook; u heeft TB aan de ruggengraat, en uw naam is mejuffrouw Davis, en u komt uit Zion. Die dame die haar omhoog hielp, is een zuster van dit andere meisje. Uw naam is ook Fitzgerald en u komt uit Zion. Dat is juist. Het is waar. En u heeft keelproblemen, maar u bent genezen; Jezus Christus maakt u gezond. Amen. [De samenkomst verheugt zich – Vert]

     Gelooft u met heel uw hart? Wat met iemand die daarginds zit? Mevrouw Smith, met lage bloeddruk, gelooft u dat Jezus Christus u gezond maakt? Als u het gelooft, mevrouw Smith, sta dan op uw voeten, aanvaard het en geloof het met heel uw hart. U zult gezond worden en de lage bloeddruk verlaat u.

     Ik ken de vrouw niet, nooit in mijn leven gezien. Maar dat is waar. Gelooft u? Heb geloof in God. Twijfel niet.

54 Iemand raakte mij in mijn zij aan, waarvan ik veronderstel dat het mijn zoon was die denkt dat ik er ongeveer voldoende van gehad heb. Geloof gewoon met heel uw hart.

     Mejuffrouw Bailey, twijfel niet, maar geloof in de Here Jezus Christus en u zal genezen zijn. Ga terug naar Gary en vertel hun hoe groot God is.

     Gelooft u? "Ziet, Ik zal u een Superteken geven, God gemanifesteerd in vlees!" Kunt u het niet zien, Chicago, na al deze jaren dat ik hier bij u geweest ben: God gemanifesteerd in menselijk vlees, door de genade van Jezus Christus! "Ik zal u een Superteken geven." [De samenkomst juicht en prijst God – Vert]

Ik houd van Hem, ik houd van Hem,
Omdat Hij mij eerst liefhad
En mijn redding kocht
Op Calvarie's kruis.

Ik houd van Hem, ik houd van Hem,
Omdat Hij mij eerst liefhad
En mijn redding kocht
Op Calvarie's kruis.

55 Iedereen die een gebedskaart heeft, steek uw hand op; houd uw gebedskaart in uw hand omhoog. Gelooft u dat ik Zijn ziener ben, Zijn... Gelooft u dat ik het niet ben? Ik ben... ik ben uw broeder. Gelooft u het? Gelooft u dat God Zijn Woord heeft bevestigd, dat wij het teken hebben van spreken in tongen en uitlegging, vervolgens het Superteken van Zijn opstanding?

     Als u het gelooft, wil ik iedereen in de Naam van Jezus Christus gezond verklaren. Als u het gelooft en uw gebedskaart wilt laten vallen... Laat uw kaart op de grond vallen. Laat uw kaart vallen. Dat is het. Ontvang uw genezing! Gooi gewoon uw kaart op de grond en zeg: "Ik geloof God. Dat is goed genoeg voor mij; precies nu geloof ik God." Gooi uw kaarten weg; zeg: "Ik bewijs dat ik met heel mijn hart geloof dat Jezus Christus, de Zoon van God, leeft en regeert in glorie."