Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Het gesproken Woord is het oorspronkelijke Zaad, deel 1

Door William Marrion Branham

1 Dank u, broeder Neville. Heeft u een doopdienst in de tussentijd? [Broeder Neville zegt: "Direct nadat u klaar bent." – Vert] Nadat ik klaar ben. Goed? Uh-huh.

2 Goedemorgen, vrienden. Ik ben zo blij om hier te zijn! En vanmorgen beginnen wij wat eerder. Het spijt mij altijd om te zien dat er niet voldoende ruimte is om de mensen te laten zitten. En ik weet dat het moeilijk voor u is om te staan. Ik heb voor vanmorgen aangekondigd dat dit de tijd zou zijn dat ik ruimschoots de tijd zou willen nemen. En ik denk dat het echt heel mooi zou zijn, terwijl de dienst voortgaat en enigen willen gaan zitten, als anderen gaan staan, om elkaar een beetje rust te gunnen. En als u naar buiten wilt gaan en even wilt rondlopen, bedenk dan dat het perfect in orde zal zijn, daar het een lange dienst is. Dan kunnen wij van plaats verwisselen. En nu zijn ze...

3 We weten dat men hier bij de tabernakel met een bouwprogramma bezig is voor een ruimere en grotere kerk met voldoende zitplaatsen. En ik geloof dat de kerk hier slechts voor tweehonderdvijftig tot driehonderd mensen zitplaatsen heeft. En er zijn er nu waarschijnlijk honderd meer hierbinnen. Het zal dus... En ik kwam binnen en zag de mensen heen en weer rijden, die geen plaats konden vinden om ergens te parkeren. En natuurlijk, wanneer zij daar dan bij de deur komen, en zien dat de ruimten afgeladen zijn en ze langs de muren opeengepakt staan, enzovoort, en dat het podium helemaal vol zit met mensen, enzovoort; dan gaan zij weg. En wij willen dat iedereen de Boodschap van de Here hoort, wanneer we die proberen te brengen.

4 Ik wil dit direct aankondigen, dat ik zal proberen tot twaalf uur te spreken. En dan daarna... En ik zal u om twaalf uur laten gaan, en dat zal iedereen de tijd geven om iets te gaan eten. Gedurende die tijd zal de prediker, de voorganger, broeder Neville hier, een doopdienst hebben, gedurende deze tijd. En u mensen die naar buiten glippen om iets te gaan eten, we zullen daarna terugkeren. En ik zal proberen om precies om twee uur achter de kansel te staan om dan vanmiddag verder te gaan.

5 En ik ben deze week veel in gebed geweest. En ik zou er zelfs niet doorheen komen als ik niet ongeveer een vierde, of misschien een derde, had weggelaten van wat ik tegen de mensen wil zeggen. Nu, wij danken u dus voor de fijne samenwerking om naar de samenkomsten te komen en wat u voor ons gedaan heeft, om ons te helpen en voor ons te bidden.

6 En ik had het voorrecht enkele ogenblikken geleden met een oude man en vrouw te spreken die... Wij kennen hen als broeder en zuster Kidd, die al die jaren zeer trouw zijn geweest. Zij kwamen enkele ogenblikken geleden aan. Ik zei hun langs te komen; ik wilde hen even spreken. En wat een voorrecht was het om met oude mensen te spreken die het Evangelie al predikten toen ik nog een baby was. En het glorierijke oude Evangelie wordt steeds beter naarmate wij het einde van de weg naderen.

7 En nu liggen hier enkele gebedsdoekjes, en over een poosje wil ik daarover bidden. En laten we nu even onze hoofden buigen voor een woord van gebed.

8 Onze hemelse Vader, U zei in Uw Woord: "Als Ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal Ik alle mensen tot Mij trekken." En dit is ons doel in het leven, om voor een stervende generatie van mensen omhoog te houden dat Jezus Christus nog steeds de Zoon van God is, de Redder van de wereld. En ik ben zo blij om te weten dat ik leef waar mensen zijn die dat geloven, en tezamen met de duizenden die Hem als hun Redder hebben aangenomen.

9 En wij weten dat nadat dit leven beëindigd is, er een leven zal zijn aan de andere zijde, dat zo heerlijk zal zijn dat deze moeiten en de weinige uren waar wij doorheen gaan – deze schemeringen en schaduwen des levens hier op de testgrond – dat we nu enkel in de baan komen om te wachten op de aftelling. Want spoedig zal er een tijd komen dat Gods tijd is vervuld. De grote arm die de tijd zolang weerhouden heeft, zal tenslotte loslaten, en Zijn gemeente zal van deze aarde weg bewegen de ruimte in, ginds naar een land waar geen ziekte, leed, ouderdom, of dood zal zijn. Daarom zijn wij vandaag vergaderd, Here, om ons gevoel over deze dingen uit te drukken.

10 Wij zijn zo blij om te weten dat dit bijeenbrengen van mensen voor iets niet tevergeefs is; dat het bewezen is de grootste realiteit te zijn die de wereld ooit heeft gekend, dat de Zoon van God niet dood is – Die de beloften deed – maar voor eeuwig onder ons leeft. Bovenal zijn we vanmorgen zo gelukkig, Here, al zouden wij de wereld bezitten en gedurende honderden jaren jong kunnen zijn om ons daarin te verheugen, maar dat zou slechts een korte periode zijn vergeleken met de tijd die is weggelegd voor degenen die Hem liefhebben. Daarom proberen wij onze broeder en zuster te wijzen op dit grote uur dat ons nadert. En naarmate wij die tijd zien komen, Here, branden onze harten. Wij willen ons gereed maken.

11 En een voor een gaan wij de weg af. Wij hebben zojuist één uit ons midden begraven. Onze zuster Bell ging snel heen – overeenkomstig haar verzoek – zo snel dat wij niet bij haar konden komen om met haar te bidden. Maar het was haar verzoek om te gaan; te zien hoe goed U bent om in alle dingen te voorzien die wij in ons hart verlangen. U slaat er niet één over. U beloofde het.

12 Nu bidden wij, dat U vandaag harten ertoe zult brengen U te begrijpen, degenen die U niet begrijpen. Breng zondaars tot bekering; leid zieke mensen tot de genezende kennis van God. O God, zegen Uw heiligen en bind hun harten tezamen. En als deze geluidsbanden uitgaan naar de steden en de kerken, naar alle naties door heel de wereld, mogen predikende broeders die het misschien eens verkeerd begrepen hebben, het nu begrijpen, opdat Uw gemeente gereed gemaakt mag worden.

13 En nu, o Here, Die mij afscheidde van mijn moeder, Die mij al de dagen van mijn leven heeft gevoed, en mij tot dit uur heeft gebracht; door Uw genade, daar ik voelde dat het Uw wil was dat ik aan de mensen zou uitleggen waarom ik heb gehandeld en gedaan zoals ik heb gedaan, mag het op zo'n wijze zijn dat de mensen een beter begrip zullen hebben, Here, van de merkwaardigheid van Uw dienstknechten. Sta deze dingen toe, Vader. En deze Schriftplaatsen en een tekst en woorden die wij met gebed en studie hier gedurende de week hebben opgeschreven, mogen zij overal waar ze gehoord worden op goede grond vallen, een grond die ze kan vasthouden en voeden. En dan zal alle lof U gegeven worden, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

14 Voor de mensen buiten in de auto's, die niet kunnen binnenkomen, schakel ik hier nu een klein instrument in. En zet uw radio aan op elf-vijftig, elf-vijftig, en u zult de boodschap direct op uw radio in uw auto krijgen. Nu, is dit de verbinding hier? Hij staat aan; is deze voor de banden?

15 Dan, aan al mijn vrienden, zowel hier als waar deze banden ook mogen heen reizen, ik voel dat ik de mensen een uitleg verschuldigd ben over vele dingen die ik gezegd en gedaan heb. Zo menigmaal zijn mensen naar mij toegekomen, die zeiden: "Onze voorganger zegt... Waarom wilde u dat doen, broeder Branham? Waarom zei u dit? En hoe komt het dat u het op deze manier doet?" Nu, met heel mijn hart, alles wat ik gedaan heb, heb ik gedaan met de beste bedoeling die ik wist. En alles wat ik heb gezegd, heb ik gezegd vanuit mijn hart. En ik heb het met een bedoeling gedaan. En ik zal vanmorgen met Gods hulp vanuit de Bijbel proberen het doel uit te leggen, en waarom ik het heb gedaan.

16 En in een groep mensen van deze grootte zijn er waarschijnlijk veel predikers die hier zitten. En velen zullen dit horen. En ik wenste dat ik tijd genoeg had dat ik... om alles waaraan ik gedacht heb, en wat ik in lijn met de Schrift heb gebracht, of liever, waar ik Schriftplaatsen bij heb gebracht, voor te leggen aan de mensen. Maar, tot mijn broeders: Zelfs als u het oneens met mij mag zijn geweest; ik spreek nu zowel voor hier als voor de banden. U kunt het misschien vaak met mij oneens zijn geweest wegens de... mijn standpunt voor wat ik denk dat juist is. En u hebt een recht om het met mij oneens te zijn, omdat u het anders kunt zien. Maar ik hoop dat ik vanmorgen met Gods hulp in staat zal zijn u de reden te tonen waarom ik dit standpunt heb ingenomen. En ik heb nooit...

17 Menigmaal ben ik uitgevaren tegen kerken, denominaties, de kleding der vrouwen, het gedrag van mannen. Ik denk dat ik dit grondig met de Schrift ondersteund heb. En nooit heb ik één keer, God kent mijn hart, ooit een slecht gevoel tegenover iemand gehad. Ongeacht of zij het met mij oneens waren zover als het oosten is van het westen, ik had hen nog steeds lief. En zolang ik de Geest van God in mij heb, zal ik altijd Zijn gemeente, Zijn mensen, liefhebben. Ongeacht wat zij doen of hoe ze mij behandelen, dat heeft er niets mee te maken. Ik heb hen nog steeds lief.

18 Ik herinner me een tijd dat er een man was, Mozes genaamd. Deze mensen – we zouden het in het zuiden zo uitdrukken – haalden het bloed onder zijn nagels vandaan, hielden hem gewoon voortdurend bezig, alles ging gepaard met gezeur of geklaag, enzovoort. Maar Mozes, toen het tot een ontknoping kwam, toen God zei: "Scheid u van hen af, want Ik zal u nemen om een natie te beginnen", toen wierp Mozes zichzelf op het pad van Gods wraak. Zei: "Neem mij en niet het volk", dat hij rebellen had genoemd, rebellie tegen God en tegen hem. Toch had hij hen zozeer lief dat hij zei: "Neem mij en red hen." Dat was Christus in Mozes.

19 En als iemand, ongeacht hoezeer een ander het oneens met hem is, als hij dit gevoel niet heeft, dan is er, geloof ik, een gemis aan Christus, als hij vanuit zijn hart (niet zijn lippen maar zijn hart), als hij niet op die manier zo'n gevoel jegens de mensheid heeft.

20 Ik was een keer verbaasd, deze keer niet enkel voor een gevoel voor humor. Maar er was een samenkomst in Chicago en een kleurling zat daar en bleef zeggen: "Ik wil dr. Branham ontmoeten." Hij had een hele grote hoed op, droeg zeer grote kruisen, twintig tot vijfentwintig centimeter lang en breed over zijn borst en gewaden, en zeer vreemd gekleed met typische ringen en kralen, enzovoort. En ik zei tegen broeder Baxter die mijn metgezel was: "Vertel het hem. Breng hem naar de kamer. Daar zal ik hem ontmoeten."

21 En hij ging tegenover mij zitten, en hij zei: "Zal ik u aanspreken met 'vader', of met 'eerwaarde', of met 'oudste'? Of hoe zou u willen dat ik u betitel?"

22 Ik zei: "Als u mij liefheeft, noem mij 'broeder'." En uit respect deed hij dat.

23 En hij gaf mij zijn titels waarvoor ik, o, enkele regels nodig zou hebben om de titels van de naam van de kerk, en zijn titel in de kerk, op papier te schrijven. Maar hij zei één ding dat mij altijd is bijgebleven. Hij zei: "Ik ben hierin geïnteresseerd, broeder Branham. Ik ben..." Hij had mij verteld waarin hij geïnteresseerd was, in zijn kerk en deze dingen. Hij zei: "Ik ben geïnteresseerd in één ras," zei hij, "dat is het menselijke ras."

     Ik zei: "Daarop kunnen wij elkaar de hand schudden."

24 Het menselijk ras, voor iedereen, voor elk geloof, voor elke kleur, en voor elk persoon waar Christus voor stierf, dat is mijn interesse deze morgen. En ik heb altijd geprobeerd dat tot mijn interesse te maken – mijn interesse.

25 Nu wil ik lezen. En dan... het is niet mijn bedoeling te prediken, want het zal waarschijnlijk minstens, voor wat ik hier te zeggen heb, het zal me waarschijnlijk vier of vijf uren kosten. Dus nu, na ongeveer twee uur, zullen wij uit elkaar gaan om te gaan eten, om dan tegen twee uur terug te komen. Wees hier vóór tweeën, want ik wil precies om twee uur beginnen. Wees hier om ongeveer half twee, als u kunt. Dan zullen wij voor vanavond op tijd uit zijn.

26 Ik moet deze namiddag nog vertrekken naar Tifton, Georgia, waar ik morgenavond een dienst moet houden in de gehoorzaal van de middelbare school daar, gewoon een predikingsdienst. En vanaf daar weet ik het niet, gewoon waarheen Hij vandaar leidt. Vanuit veel plaatsen – broeder Arganbright en anderen van overzee hebben gebeld om daarginds direct te beginnen; helemaal in het westen, ginds in Canada, de wereld rond. Maar ik zal... u zult het weten... geloof...

27 Ik geloof dat u het beter zult begrijpen nadat ik geëindigd ben. Als God mij wil helpen het u te geven op de manier waarop het mij werd gegeven, dan zult u het, hoop ik, na de dienst begrijpen. En dan, als er vragen zijn die u niet begrijpt, vraag ik u uw boeken mee te brengen. En dan kunt u, die bandrecorders hebt, de banden krijgen en ze in uw huis afspelen, en ga zitten met een open hart, gewoon een open hart. Begin er gewoon aan en zeg: "Here, ik heb mij nu net ontspannen. Ik ga luisteren." En dan, wanneer u iets opvalt, zet de bandrecorder af en ga de Schrift erbij halen.

28 En de Bijbel zei, Jezus zei: "Die zijn het die van Mij getuigen." Zie? Laten wij het door de Schrift heen bekijken en zien of het juist is. Nu wil ik opslaan...

29 [Iemand spreekt tot broeder Branham – Vert] Pardon? Precies hierin. Hij liet me de verschillende microfoons zien om te gebruiken. Er zijn er hier zoveel deze morgen dat ik niet weet met welke ik moet beginnen.

30 Laten we nu naar de Schrift gaan. Ik zal in Genesis beginnen en ik eindig vanavond in Openbaring. Ik geloof het Woord. Genesis, te beginnen met het eerste hoofdstuk; ik wil een deel van het Woord lezen. En als nu iemand zou willen, dat iemand de... Houd uw potlood en papier enzovoort nu bij de hand, want ik heb veel Schriftplaatsen. Ik wil steeds doorgaan met lezen van deze Schriftplaatsen.

     In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
     De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
     En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
     En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
     En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.
     En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
     En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.
     En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.
     En God zeide: Dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.
     En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was.
     En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, zaadzaaiend kruid, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
     En de aarde bracht voort grasscheutjes, zaadzaaiend kruid naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was.
     Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

31 Nu, ik wil vanmorgen beginnen met mijn tekst door dit te gebruiken: Het gesproken Woord is het oorspronkelijke zaad. Nu, dit is waarop ik mijn tekst wil baseren: Het gesproken Woord is het oorspronkelijke zaad. Nu, als u het wilt opmerken, God zei: "Laat het voortbrengen naar zijn aard." Wat het ook was, het moest naar zijn aard voortbrengen.

32 Nu, dit Woord van God is eeuwig. God, Die oneindig is, kan niet iets zeggen en het dan later in iets anders veranderen vanwege een betere beslissing. Omdat elke beslissing van God volmaakt is. Hij kan niet... Als Zijn Woord eenmaal gesproken is, kan het nooit sterven. Het leeft voort, voort, voort, en kan nooit sterven, omdat het God is. Zijn Woord kan evenmin sterven als Hij kan sterven. Dit is de reden dat wij in I Johannes... of Johannes, het eerste hoofdstuk, lezen: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord werd vleesgemaakt." Hetzelfde Woord dat in het begin gesproken werd met Zijn eeuwig doel, kwam hierheen en werd vleesgemaakt en woonde onder ons. Gods Woord!

33 Enkele jaren geleden hoorde ik dat een vrouw (nu, dit kan misschien niet authentiek zijn) die met haar tong aan radium likte, terwijl zij het mengde om het op de wijzers van klokken en uurwerken aan te brengen; het doodde de vrouw. En jaren later – men had haar schedel bewaard voor een autopsie – zeiden ze dat je instrumenten kon nemen (wat men ook gebruikte) en tegen die schedel houden en met een gerommel kon je dat radium nog steeds in haar schedel horen doorgaan, nadat zij reeds jaren dood was. Radium gaat voortdurend verder. Het Woord van God gaat voortdurend verder.

34 Mij werd verteld dat als we een instrument te pakken konden krijgen dat het kon opvangen, dat dan de stem van een mens, mijn stem die ik vandaag gebruik, tienduizend jaar vanaf nu nog steeds in de lucht kan worden opgevangen. Zoals een bloemblaadje dat middenin een vijver valt. En de kleine golfjes gaan, nadat men ze niet meer met het blote oog kan zien, voort tot zij de oever bereiken. En de luchtgolf van onze stemmen reist voortdurend om de aarde heen. Daardoor zal onze stem, hetgeen wij zeggen, ons oordeel zijn. Ons getuigenis zal direct tegen ons oprijzen. Onze eigen stemmen zullen in onze eigen oren weerklinken bij de oordeelstroon van God, want Zijn grote instrument vangt elke stem die gesproken heeft op, ieder woord dat gemompeld is.

35 En nu bestaat er slechts één manier om die stem die verkeerd is te stoppen, dat is zich bekeren. Alleen God kan het stoppen. Als het niet gebeurt, gaat het voort, en u ontmoet het ginds in de eeuwigheid. Daarom, omdat God volmaakt is en Zijn stem eeuwig, zal Zijn eigen stem ermee in overeenstemming moeten zijn. Daarom moet Hij in elke beslissing volmaakt zijn, want als Hij eenmaal iets zegt, moet het aldoor zo blijven, en terugkomen bij het oordeel.

36 Nu, als u werkelijk begrijpend wilt zijn, of tracht te zijn, zult u zien waarom ik altijd het standpunt dat ik inneem voor het Woord van God heb ingenomen; omdat alle andere dingen moeten vergaan. God is eeuwig, en Zijn Woord is eeuwig. Nu, als u studeert... Ik zal proberen zo uitvoerig mogelijk te spreken, zodat u de woorden zult begrijpen, en ik doe dat ook voor de banden. Want u moet weten dat deze Bijbel Gods Woord is.

37 Nu, wij weten dat wij tot een oordeel komen, dat de stem van God ons ergens zal inhalen, want het werd aan iedere sterveling gegeven om die te horen. Predikers zijn hier verantwoordelijk voor. En als deze stem van God elk persoon moet achterhalen, dan moeten we... u moet het horen, hier of bij de oordeelstroon.

38 Als dus de kerk de stem van God heeft, dan moet u de stem van de kerk horen, zoals onze Rooms-katholieke mensen ons vertellen. En als zij onderling zo verward zijn en verschillen in hun leer – de Roomsen, de Grieken en de verschillende typen – dan kan er geen enkele plaats voor geloof zijn. Want welke is dé kerk? Is de Roomse kerk juist, of is de Griekse kerk juist, of heeft een van de andere kerken gelijk? Hebben de Lutheranen gelijk, de Baptisten gelijk, de Methodisten gelijk, de Presbyterianen gelijk? Of wie heeft er gelijk, als er zoveel verschil onder hen is? De een staat even ver van de ander als het oosten van het westen.

39 Maar volgens mij is de stem van God de Rechter. Het is dus de stem van God, en als deze zo volmaakt is, moet het van een volmaakte bron komen.

40 En als mensen het op deze en gene wijze brengen, met hun verschil van denominaties, dan is er... er is geen manier om ons geloof te bouwen op wat zij zeggen. Ik hoop dat dit duidelijk is. Zie? Want als iemand zegt dat het op deze manier is, en iemand zegt: "Je moet je bij deze kerk voegen. Alleen deze kerk heeft redding." Dat is de Katholieke versie. De Lutheraan komt langs en zegt dat zij de weg zijn. Hier komen de Methodisten langs met iets anders, de Baptisten met iets anders, de Pinkstermensen met iets anders. En er schijnt zo'n opeenhoping van verwarring te zijn.

41 Wanneer je dan dit geschreven Woord naar onze broeders brengt, zeggen velen van hen: "Wel, die dagen zijn er nu niet." Een ander zegt: "Het is slechts geschiedenis." Weer een ander zegt: "Het is een boek met gedichten." De volgende zegt: "De kerk heeft het recht het te veranderen." Waar staan wij dan? Waar is dan een rustplaats voor geloof?

42 Terwijl God, Die eeuwig is... Ik geloof, dat als wij geoordeeld moeten worden – en heb dat altijd geloofd – als wij door iets geoordeeld moeten worden, dat het zal zijn door het Woord van God waaraan de opdracht is gegeven.

43 Als wij dan door dat Woord moeten worden geoordeeld, zou God een onrechtvaardig God zijn om zo'n verwarring op aarde te plaatsen, waardoor het arme menselijk verstand zo verbijsterd raakt dat het niet weet wat te doen. En de een zal tot deze toetreden en zich dan weer bij die voegen. Als een arme kerel probeert te denken en probeert op de juiste plaats te komen, dan zal hij naar deze denominatie luisteren, dan zal hij naar een andere denominatie luisteren. En deze lijkt beter te zijn dan die; hij zal daarheen gaan. En het eerste wat gebeurt, is dat hij weer terug is bij de eerste. Hij weet gewoon niet wat hij moet doen.

44 Maar als God de wereld door iets gaat oordelen, zal het door Zijn Woord zijn. Ik geloof dat.

45 En nu, mijn broeders. Nu, wanneer ik dit zeg, bedoel ik niet alleen deze kleine groep hier vanmorgen, maar ik bedoel wereldwijd waar deze banden naartoe gezonden zullen worden. Ik wens dat u een poosje geduld met me zou willen hebben, en bedenk dat er een zekere plaats zal moeten komen voor een oordeel.

46 Dan zeggen sommigen: "The King James Version, of een zekere andere vertaling. En nu zijn ze bezig met een Standaard Vertaling, of zoiets."

47 Ik geloof dat indien God de soevereine God is – wat Hij is – de Eeuwige, Hij erop moet toezien. Het is Zijn zaak. Als ik naar de hemel wil gaan, naar Zijn plaats, is het aan Hem om mij een plaats aan te wijzen waardoor ik weet wat ik moet doen, iets waarop je je hand kunt leggen en zeggen: "Dit is het." Bent u het daarmee eens? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Er moet... Het is Zijn zaak.

48 Hij zou onrechtvaardig zijn... Als ik zei: "Here, ik was Lutheraan", en de ander zei: "Wel, ik was Katholiek." Wel, daar zijn er al twee die het oneens zijn met elkaar. Nu, wat zal de arme man moeten doen? Wel, wat als de Katholieke kerk gelijk heeft? Dan zijn alle Lutheranen verloren. Wat als de Lutheranen gelijk hebben? Dan zijn alle Katholieken verloren.

49 Kijk, je moet ergens iets hebben waardoor geloof zijn rustplaats kan vinden. En wat mij betreft... ik weet niet hoe u erover denkt. Maar voor mij is de Bijbel het onfeilbare Woord van God. En ik geloof dat God over Zijn Woord gewaakt heeft zodat er niet één leesteken uit zijn plaats is.

50 Mijn dochter daar achteraan, Rebekah, zei: "Pappa, op school hebben we bewezen dat deze wereld miljoenen en miljoenen jaren oud is. Is dat dan niet in tegenspraak met de Bijbel?"

     "Nee," zei ik, "dat is het niet."

51 "Wel," zei ze, "als de verschillende studies van rotsen en formaties en stalactieten en stalagmieten, enzovoort, door dat druppelen gedurende miljoenen jaren dat bewijzen, en God zei dat Hij de hemelen en aarde maakte in vierentwintig uur, weerlegt... spreekt dat de Bijbel dan niet tegen?"

     Ik zei: "Nee."

52 Als u het wilt opmerken, toen God Mozes over de Bijbel vertelde, zei Hij: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde." Punt! Hoelang het duurde, zijn onze zaken niet. Dan gaat Hij verder en brengt Zijn tijd binnen van het planten van zaden in de aarde. Maar "In den beginne" kunnen wel honderden biljoenen, triljoenen jaren geweest zijn, aeonen van tijd, maar "God schiep de hemelen en de aarde." Punt! Dat maakt het vast. Dat is de eerste stap. Zie? Hij maakt geen fouten.

53 Paulus, de grote prediker zei, vertelde Timotheüs: "Bestudeer het, laat zien wat je waard bent, snijd het Woord van God recht." Bestudeer het met een open hart. En dat is wat ik probeer te doen.

54 Nu, met mijn geloof in het Woord op die manier, kan ik geen enkele eigen uitleg aannemen, want de Bijbel verklaart dat de Bijbel geen eigenmachtige uitlegging toestaat. Nu, de Geest openbaarde dat gewoon. Ik ken de tekst, maar ik weet nu niet helemaal precies waar het in de Schrift staat. Maar u die het opschrijft, u zult het vinden. Ik geloof dat het in Petrus staat, dat de Bijbel geen eigenmachtige uitlegging toelaat. Als de geïnspireerde schrijver dat dus zei, en als dat verkeerd is, hoeveel andere delen zijn er dan wel niet verkeerd? Het is helemaal juist of helemaal verkeerd. U kunt er niets anders van maken.

55 Dus u met: "Wel, wat betreft de kerk," zegt u, "wel, maar de kerk dan!" Nee. Als u naar de kerk gaat, welke kerk is dan juist? Welke kerk heeft gelijk? Zie?

56 U moet weer terugkomen tot iets waar geloof op moet rusten. En voor het mijne is dat op het Woord van God, gelovend dat deze Bijbel Gods programma voor de mensen is. En dat is het altijd geweest!

57 Jezus zei: "De Schrift moet worden vervuld", wat betekent: "alles wat in de Schrift geschreven staat." Nu, houd dit in gedachten, omdat u de band nu krijgt. Aan het einde van deze banden zult u ontdekken dat ik daar weer op terugkom, dat alles wat in de Schrift staat, moet worden vervuld. Nu, laat me dat gewoon laten indringen, klas. Zie? Alles wat in de Schrift staat, moet worden vervuld. Als God dan iets heeft gezegd – daar hebt u het – moet het worden vervuld.

58 Of, als het niet gebeurt, dan is het niet het Woord van God. Als dan blijkt dat het Gods Woord niet is, waar zijn wij dan aan toe? Laten we iets nemen dat er als God uitziet, of iets dat wij willen doen; zoals de Bijbel zei: "Eet, drink en wees vrolijk, want morgen sterven wij." Zie? Nu, als dat niet het Woord van God is, dan zijn wij allemaal verloren.

59 En als dat het Woord van God is, is God absoluut aan Zijn eer verplicht. De God Die de bron van alle eer is, Die het begin van alle eer is, Die de oorsprong van alle eer is, Die de oorsprong van alle waarheid is, moet standhouden bij wat Hij heeft gezegd.

60 En als dit niet Gods Woord is, wie is God dan, waar is God, of is er wel een God?

61 "O," zegt u, "broeder Branham, ik voel het." O, de heiden kan u hetzelfde zeggen over zijn afgod. Reizen doet u iets, wanneer u het zelf ziet. "Dus, ik... ik geloof, omdat ik kon kijken en dit zien." Ja. "Ik geloof als... ik geloof omdat ik zo veranderd werd. Omdat..." Dat doe ik ook. Maar vergeet niet dat de heidenen hetzelfde doen.

62 Wel, de moraal van Afrika zou sneeuw-... sommige van die stammen zouden Amerikanen hier die zichzelf Christenen noemen, zich beschaamd doen voelen over zichzelf, de moraal en reinheid onder de mensen die heidense afgoden aanbidden. Dus: "Misschien is dat God"? Begrijpt u wat bedoel?

63 Ziet u, wanneer je de zaak onder ogen ziet, gaat er heel veel mee gemoeid, daarom moet je ergens iets hebben om op terug te vallen en je hand op te leggen.

64 Nu, laten wij de Lutherse beweringen nemen: zij falen. Laten wij de Katholieke beweringen nemen: zij falen. Laten wij de beweringen nemen van Baptisten, Pinkstermensen: zij falen. U kunt dus geen vertrouwen in hen stellen.

65 Maar er is geen enkel ding in deze Bijbel geschreven of God heeft door iemand bewezen dat het de waarheid is. Zie? Het is de waarheid. Zoals ik vaak heb gezegd dat mijn geloof misschien niet zou kunnen klimmen waar Henoch klom, maar dat ik beslist niemand in de weg zou willen staan die zo hoog kon klimmen; groot geloof.

66 Nu, deze achtergrond wordt gebruikt als de reden waarom ik de Bijbel geloof. En daar vandaan neem ik mijn tekst.

67 Nu, het volgende dat ik wil zeggen, is dat ik niet geloof dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Ik heb wereldwijd iedereen die zoiets beweert uitgedaagd naar mij toe te komen om dat te bewijzen. Zie? Kom, bewijs het. De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. U bent het die de Bijbel tegenspreekt. God kan Zichzelf niet tegenspreken. Als Hij dat doet, dan is Hij God niet. En als dit Woord God is, en het spreekt zichzelf tegen, dan laat u God Zichzelf tegenspreken. Waar is uw God dan? Het wordt dan een beetje moeilijk nietwaar? Gecompliceerd. Als God Zichzelf tegenspreekt, is Hij niet meer dan wat ik ben, of niet meer dan wat u bent, want Hij kan Zichzelf tegenspreken. Het Woord is daar, maar het is verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen.

68 Daarom zegt iemand dat Mattheüs 28:19 – waar staat: "Gaat heen, onderwijst alle volken en doopt hen in de Naam van de Vader, Zoon, en Heilige Geest" – Handelingen 2:38 tegenspreekt, dat zegt: "Bekeert u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus."

69 Het is geen tegenspraak! Iedereen die ooit is gedoopt, moet gedoopt worden in de Naam van de Vader, Zoon, en Heilige Geest. En als u niet gedoopt bent met de Naam van "Jezus Christus" te gebruiken, bent u níet gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent gedoopt in wat titels die bij een naam horen. Als dat is... als dat niet de juiste openbaring is, dan zou de Bijbel verkeerd zijn toen het verder ging en men iedereen in de Naam van "Jezus Christus" doopte. Maar als de Bijbel doopte – ieder van de apostelen door heel het tijdperk heen doopte in de Naam van "Jezus Christus" nadat Jezus hen opdroeg hen te dopen in de Naam van de "Vader, Zoon en Heilige Geest" – dan spreekt de Bijbel zichzelf absoluut tegen. Maar als u ernaar kijkt, is dat niet zo. Ze deden precies wat Hij zei. Geen titels, maar Naam! Er is dus geen tegenstrijdigheid.

70 Hoeveel meer zou ik hier naar voren kunnen halen, wat ik zelfs op schrift heb, waarvan mensen zeggen dat het zichzelf tegenspreekt. Ik heb gedurende vijfentwintig jaar – bijna dertig nu – gevraagd of er iemand is die het mij toont. Het is er niet. Nee, meneer.

71 Het is daar, de Waarheid, geheel de Waarheid, en niets dan de Waarheid. En ons geloof rust precies daar, precies daarop wat God heeft gezegd. Probeer niet... probeer het niet uit te leggen. Zeg het precies op de manier waarop het wordt gezegd. Voeg er geen enkele privé-uitleg aan toe. En ik geloof dat er niets anders is.

72 Nu, ik hoop dat als dit kwetst, het niet gemeen is. Ik probeer te zeggen waarom ik geloof wat ik geloof, en waarom ik heb gehandeld op de manier waarop ik heb gehandeld, de dingen die ik heb gedaan. Ik probeer mezelf aan de wereld te verklaren dat ik dit gedaan heb omdat dit mijn overtuiging is.

73 Ik geloof dat elk woord dat aan deze Bijbel wordt toegevoegd, en wie er ook schuldig aan is dit te doen, dat zijn deel uit het boek des levens zal worden weggenomen. Openbaring 21: "Een ieder die hieraan zal toedoen of hiervan zal afdoen." Ik geloof niet dat enige geloofsbelijdenis of enig dogma, of iets anders, maar alleen het letterlijke Woord van God, Gods plan is. Elk ander ding is zondig, en er zal mee afgedaan worden, en zal eeuwig verloren zijn; elk mens, elke geloofsbelijdenis, elke denominatie, of iets dat zal toevoegen of één letterteken van dit Woord zal wegnemen.

74 God, Die geen god van gisteren is, die een boek schreef en het in handen van een groep mensen gaf, en het verward liet worden en al het andere, om dan de wereld met dat boek te gaan oordelen?

75 Maar de God Die het schreef, leeft, leeft erin en bevestigt Zijn Woord. Nu, bij het bestuderen van de banden wil ik dat u dit hier, deze opmerking, echt nauwkeurig bestudeert. Zie?

     Nu, ik begin bij Genesis.

76 Ik ben nu in Openbaring om dit samen te brengen dat dit Gods Woord is. Openbaring zegt: "Een ieder die ervan zal afdoen of eraan zal toedoen, zijn deel zal worden afgedaan uit het boek des levens." Ik kom tot de Schrift en citeer het straks. Openbaring, het laatste hoofdstuk.

     Dat is het eerste hoofdstuk waarin dit wordt genoemd. Wat?

77 Wat is het Woord? Nu, het is eeuwig. Er moet niet mee geknoeid worden, eraan toegevoegd of vanaf genomen worden. Zie? Er moet niet mee worden geknoeid. God ziet daarop toe. Er moet niet aan worden toegevoegd, niets daartoe. Niets kan er van worden weggenomen, omdat het eeuwig is. Zie?

78 Nu, om een fundament te leggen, om u duidelijk te maken dat wat ik probeer te zeggen hier tussen Genesis en Openbaring in ligt en dat het zich met niets anders zal mengen. Nu, vanaf hier zullen wij het oneens gaan zijn, vanaf hier tot vanmiddag vijf uur. Zie? Hier zullen we het oneens over zijn. Hoeveel zijn er die het ermee eens zijn dat dit Gods Oordeelsboek is, dat wij geoordeeld zullen worden overeenkomstig het Woord van God? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] "Er zal niet aan toegevoegd of van afgenomen worden." Waarom is dit dan gedaan? Nu, wij zullen daartoe komen. Waarom is dit op zo'n ruwe manier gedaan? Nu, we zullen het gaan ontdekken, tussen Genesis en Openbaring, tot regelrecht in onze tijd, gedurende de andere tijden.

79 Nu, laat mij dit voor de banden echt duidelijk maken. Nu, nadat ik u verteld heb waarom ik het Woord geloof, en wat God erover gezegd heeft, en hoe er niet van afgenomen of toegevoegd zou moeten worden, wil ik naar het diepere deel ervan gaan, naar het verband van deze lange tekst die ik heb uitgeschreven, en u uitleggen en tonen wat er is gebeurd. Dan kunt u de reden zien waarom ik geloof wat ik geloof. Zie? Nu, het kan niet vermengd worden, en het zal met niets anders verbasterd kunnen worden. Het zal niet kruisen.

80 Het is tegenwoordig een geweldige dag van het kruisen van dieren, maïs, tarwe, het maken van een beter uitziend product; maar het is waardeloos. Het is verrot. Er zit geen leven in. Het sterft; kan zichzelf niet reproduceren. Het is dood.

81 Want alles wat we vandaag op aarde hebben in zijn originele vorm, is een gesproken woord van God.

82 Daarom kan een muildier, een bastaard geboren dier door een kruising, zichzelf niet weer voortbrengen. God maakte een paard en Hij maakte een muildier, of, maakte een ezel. Als je die twee laat paren, krijg je een muildier. Het is een bastaard; daarom kan het zichzelf niet opnieuw voortbrengen.

83 We zullen nu straks het slangenzaad aanroeren. Het kan zichzelf niet opnieuw voortbrengen.

84 Let nu op mijn tekst: Het gesproken Woord is het oorspronkelijke zaad. Ik wil dat nu bewijzen.

85 Laat ons nu even Mattheüs 24:35 opslaan. En terwijl we deze Schriftplaatsen voor een ogenblik doorzoeken, zal ik zien hoeveel tijd we hebben. En ik wil hier iets van het Woord lezen wat Jezus sprak. Mattheüs 24, het vijfendertigste vers. Het vierentwintigste hoofdstuk, vijfendertigste vers, toont hoe eeuwig dit Woord waarover we gesproken hebben, is. "Voorwaar..." 34.

     Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
     De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

86 Nu, zou u dat dan met iets kunnen mengen? Nu, in het boek Openbaring, het tweeëntwintigste hoofdstuk en het negentiende vers; ik zou dit graag willen lezen. Openbaring, het tweeëntwintigste hoofdstuk, en het negentiende vers, en kijk wat dit zegt. Laten we bij het achttiende vers beginnen. "Want ik betuig aan een ieder..." Vergeet nu niet dat dit vanaf Genesis is waar Hij het Woord sprak. Zie?

     Want ik betuig aan een ieder,... (dat is priester, paus, bisschop, staatsopziener of wie ook) die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

87 Wat dan met uw dogma's? Wat met uw onschriftuurlijke geloofsbelijdenissen waar u naar luistert? Van alle denominaties wordt er niet één uitgezonderd.

     En indien iemand afdoet van de woorden van het boek dezer profetie,... (Zeggend dat het niet hetzelfde is, u weet het, zie?) God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

88 Ook al is hij een prediker, zie, ook al is hij heel zijn leven een kerklid, of is hij een bisschop of een paus; wie hiervan één woord zal afdoen, slechts één woord!

89 Beseft u dat het één woord was dat Eva betwijfelde wat al de moeite veroorzaakte? Van één gesproken woord betwijfelde Eva dat het de waarheid was, en het veroorzaakte elke ziekte, elke kwaal, elke lijdende baby. Veroorzaakte elk ziekenhuis dat gebouwd moest worden, elke operatie die ooit werd verricht, elke dode die ooit stierf; omdat één persoon één woord geloofde... één woord niet geloofde. Daar hebt u het. Wat probeerde Eva te doen? Het te verbasteren, het met iets te vermengen.

90 U moet het nemen op de wijze zoals God het sprak! Het zal met niets mengen. Nee, meneer. Jezus zei eens: "Als u het geloof had als een mosterdzaad." Men heeft mij verteld dat mosterdzaad zich niet laat kruisen. Je kunt het met niets mengen. Je kunt andere granen mengen, maar je kunt mosterdzaad niet mengen, zie, omdat het niet wil kruisen. En als u dat soort geloof hebt!

91 Dat is er één, één woord van God nemen, daar is het waar zoveel evangelisten onder bezwijken. We zullen er later toe komen. Hoe zij zeggen: "O, wij geloven dit." En ze zullen dat nemen en zij geloven dat ene woord, en ze kunnen dat laten werken. Maar hoe zit het met het andere dat er op volgt?

92 "Gezegend is hij die al Zijn geboden, bevelen, doet." Zie? "Hij zal het recht hebben om de Boom des levens binnen te gaan. Want daarbuiten zijn de tovenaars, honden, en pooiers, enzovoort."

93 Nu, ik heb een gemengde klas, maar ik heb hier heel wat stof dat werkelijk grof is. Dus wil ik dat u zusters het begrijpt, zie, wees zeker dat u het begrijpt.

94 Nu, daarom geloven wij het. En het is het Woord van God. Daarom is Gods gesproken Woord oorspronkelijk. En alles wat God schiep – in bestaan sprak – is oorspronkelijk.

     En u kunt iets van Zijn schepping verbasteren, als het op de tweede plaats komt.

95 Dat is de reden dat Eva kon doen wat zij deed met haar eigen zaad, omdat zij niet in de oorspronkelijke schepping was. Zij is een bijproduct van de man; niet in de schepping van God. God schiep het geheel, en toen nam Hij een deel van Zijn schepping en maakte een hulp.

96 Dat is de reden dat u een ezel en een paard kunt kruisen, maar het blijft niet zo. Het betekent dood.

97 Maar het oorspronkelijke heeft leven. Het komt weer terug. Ik hoop dat u het nu kunt zien. Het oorspronkelijke heeft het leven.

98 Dat is dus de reden dat ik denk dat sekten en denominaties en organisaties sterven. De geschiedenis bewijst dat ze allemaal dood zijn. Zij stonden nooit meer op; zij zullen het nooit. Zij kunnen zichzelf niet opnieuw voortbrengen; hebben niets om zich mee voort te planten; ze zijn steriel. Dat is waarom Eva's kinderen sterven.

99 Ik neem mijn tijd, zodat de banden... het geeft de mensen tijd om er over na te denken. Ik wil absoluut niet gehaast zijn. Ik wil gewoon mijn tijd nemen. Ik weet niet wat er van hier af aan zal gebeuren, maar ik wil dit tot de mensen brengen. Zodat, al neemt God mij op een dag van de aarde weg en al leef ik niet om Zijn komst te zien, de Boodschap nog steeds zal voortleven. Zeker. Blijf bij het Woord.

100 Vergeet nu niet dat elk gesproken woord van God het oorspronkelijke zaad is. God plantte alles in de aarde door Zijn Woord. En zolang u bij het oorspronkelijke zaad blijft, zal het zich gewoon voortplanten en zich opnieuw reproduceren. Verbaster het: het sterft!

101 En Eva, de vrouw, was het eerste verbasterde dat er ooit was. Nu, ik hoop dat u de banden niet afzet totdat wij verder komen en dat straks bewijzen, zie, om u te tonen waarom. Zij was een verbasteraarster, een bruid. Merk op dat daardoor de dood voortkwam, door te proberen het Woord van God te nemen en er wat wijsheid mee te vermengen. Zie? U wordt niet verondersteld dat te doen.

102 En ongeacht of u gelooft dat het is... verstand hebt om het uit te leggen. Zeg gewoon: "God zei het, en dat maakt het vast. En God heeft het zo gezegd, en dat is alles." Als u het niet kunt uitleggen, laat het dan zo. Maar zeg slechts: "Het is zo, omdat God het heeft gezegd." Zie? Dat is het. God heeft het gezegd.

103 Let nu op. Nu, het laat zich niet vermengen. Er moet niet mee geknoeid worden. God zal degene straffen die dat doet. En het laat zich tot niets anders verbasteren. Het is Gods Woord alleen. God heeft uw woord bij het Zijne niet nodig. Wij worden niet verondersteld onze eigen woorden te spreken; wij worden verondersteld Zijn Woord te prediken, Gods Woord.

104 Nu, daarom kan echt leven slechts komen, of zichzelf reproduceren, door zijn originele voortplanting. Ziet u, leven! Nu, bestudeer dat nu, wanneer u de banden bestudeert. En denk erover na. Leven, l-e-v-e-n, kan slechts worden gereproduceerd door zijn oorspronkelijke voortplanting, de wijze waarop het in het begin startte, dan reproduceert het zichzelf. Zie? Als het dat niet doet, is het een kruising; het loopt af. Sommigen verdwijnen in de eerste generatie. Zie? Ze zijn gelijk verdwenen. Ze zullen spoedig ontdekken dat ze achterop raken. Het kan geen juist leven naar voren brengen omdat het gekruist is.

105 Genesis 1:11, de Bijbel zei... Jezus... God zei: "Laat ieder zaad voortbrengen naar zijn aard." Nu, toen God dat zei, legde dat het vast. Het is voor altijd vastgelegd. "Laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard." Het mengen geeft een superoogst. Het is een superoogst van wat?

106 Luister nu. Laten wij het rustig aan doen. Door het te mengen... Ik probeer me in te houden. Zo'n tekst, daar zou ik over kunnen prediken. Maar ik probeer me ervan te weerhouden.

107 Zoals bewezen is, zal het, door het te mengen, een superoogst voortbrengen. Maar wat voor soort oogst? Een oogst van onechtheid, dood. Verbaster uw maïs; het zal een grote oogst voortbrengen, een betere oogst, er beter uitziend, maar het is dood. Plant het opnieuw; het kan zichzelf niet opnieuw voortbrengen. Het heeft afgedaan. Het is afgelopen.

108 Zoals Eva, zie, zij bracht een verbasterde oogst voort. Kijk naar ons vandaag, en u kunt rondkijken en zien dat het waar is. Uh-huh. Zie? Zeker deed ze dat. Het was Gods doel niet. Beslist niet. Ik moet me gewoon inhouden voor iets waaraan ik nu juist denk. Zie?

109 Het mengen brengt een verbasterde oogst voort. En een gekruiste oogst is een dode oogst voor zover het voortplanten betreft. Het zal zichzelf niet voortplanten. Het kan het niet, omdat God het heeft gezegd. Het moet voortbrengen naar zijn aard en u hebt het vermengd. Nu, u kunt daar precies zien hoe het met de kerk zal aflopen. Ze sterft daar, want ze kan niet naar haar aard voortbrengen. Waarom? Ze is vermengd! U kunt niets met haar doen. Ze is dood. Het is afgelopen. In orde.

110 Daarom heeft elke generatie haar eigen opwekking, een kans met het Woord, zodat de soevereine God bij het oordeel... John Wesley's groep zal opstaan, en deze stijve Methodisten van vandaag zullen zich ervoor moeten verantwoorden. Luther zal opstaan. De Katholieken zullen opstaan (achter Irenaeüs, Martinus, Polycarpus en diegenen), en zullen in het oordeel moeten staan voor het verbasteren van het Woord van God met dogma's. Deze groep Lutheranen die Luthers opwekking volgden, zullen zich voor hetzelfde ding moeten verantwoorden. De er uitgegooide groep Baptisten die volgden op John Smith's opwekking, zullen hetzelfde moeten doen. Alexander Campbells groep zal hetzelfde moeten doen.

111 En de Pinkstermensen zullen hetzelfde doen. Die oorspronkelijke opwekking, toen de Heilige Geest viel, riep er een volk uit, en God probeerde Zijn Woord tot haar te krijgen. En zij organiseerden het, gingen erbij zitten en werden een denominatie, en stierven precies daar.

112 U zegt: "Maar kijk wat zij doen." Wij zullen daar vandaag wat later op terugkomen. Zie? Wij komen dan precies tot al de... Ik doe er nu alleen het zaad in. Dan zullen wij u na een poosje tonen wat er gebeurde. Uh-huh.

113 Nu, daarom heeft elke opwekking haar eigen opwekking... heeft elke generatie haar opwekking. God verwekt Zelf een man, maakt hem gereed met Zijn Woord, en laat hem met de boodschap voor dat tijdperk uitgaan. En zodra die man van het toneel is weggenomen, grijpt iemand anders het en verbastert het. Het komt allemaal terug tot een volmaakt..., alles...

     Ik zou hier voor een ogenblik kunnen stoppen. Wij hebben geen haast. Zie?

114 Ga terug. Dat is precies waarmee het ginds in het begin in Genesis begon. God begon met Zijn gewas van het menselijk ras, en Eva verbasterde het. Ziet u wat er gebeurde? Er is dus een oordeel voor Eva.

115 Luther plantte. Al de overigen! Christus plantte. De apostelen plantten. De profeten plantten. Zei Jezus niet: "Welke van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd die God zond?" Leerde Hij niet dat een koning eens zijn dienstknecht zond, en dan weer een dienstknecht zond, en nog een dienstknecht zond, enzovoort, en toen tenslotte zijn zoon zond? Zie?

116 Aan iedere generatie werden ze gegeven, want het herhaalt zich weer precies zoals bij E-..., E-..., Adam en Eva, de eerste oogst in de hof van Eden. De helft van hen was verloren; de wijze maagd, dwaze maagd. De helft van hen, de een hield het Woord, de ander kruiste het; van begin tot eind, zo snel als het maar kan gaan, precies op die manier. Het is door alle eeuwen heen zo geweest. We zullen het door Gods Woord en door de geschiedenis hier bewijzen. Dat is juist. Verbastering!

117 Verbastering begon het eerst in Eden, begon in Genesis. Daar is het begonnen. En het eindigt hier in Openbaring bij de tweede komst van Christus.

118 Onthoud dit nu goed. Daarom heeft elke generatie haar eigen opwekking, ze krijgt een kans bij het Woord. Dan verbasteren zij het. In plaats van ermee verder te gaan, gaan zij ergens anders naartoe.

119 Mijn opdracht, en ik geloof dat God mij ervoor geroepen heeft... Ik moet vandaag enkele persoonlijke dingen zeggen, omdat dit is wat ik u zei dat ik zou doen, zie, om het aan de wereld te vertellen. Ik geloof dat mijn opdracht voor de aarde is om (wat?) het komende Woord vooraf te gaan, zie, het komende Woord, wat Christus is. En in Hem, Christus, is het Millennium, en Hij heeft hier alles, omdat Hij het Woord is. Zie? In orde.

120 Jezus zei in Johannes 3:5 – nu, als u dat wilt noteren – Johannes 3:5. Wij kennen het allemaal, maar ik zal het toch opslaan. Misschien dat iemand bij de banden niet in staat is om het precies op dat tijdstip op te slaan. En ik zal hier lezen in Johannes het derde hoofdstuk, en het vijfde vers. En we zullen zien wat Jezus zei. Wij kunnen misschien net ervoor, bij het derde vers beginnen.

     Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
     Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan, en geboren worden?
     Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

121 Is dat een zaad? Ieder gesproken woord van God is een zaad. Dat is juist. Ik zal dat binnen een ogenblik bewijzen, waar Jezus dat zei. Ieder gesproken woord van God is een zaad.

122 Dus: "Tenzij iemand opnieuw geboren wordt." Waarom moet hij wederom geboren worden? Hij is dood, het vlees waarin hij is. Hij is een bastaard. Hij moet wederom geboren worden. Waarom? Hij werd in zonde geboren door Eva's zonde, gevormd in ongerechtigheid; komt leugens sprekend ter wereld. Hij is een leugenaar om mee te beginnen. Het doet er niet toe hoe knap, geleerd, of wat hij ook is, hij is een leugenaar. De Bijbel zegt dat hij dat is. Hoe heilig zijn ouders ook waren, of wat dan ook; hij is een leugenaar om mee te beginnen. En de enige manier waarop hij de waarheid kan zeggen, is door met zijn eigen lippen te zeggen wat de Waarheid is. Dat is de enige wijze waarop Waarheid kan komen. Is het iets wat tegengesteld is aan dat Woord, dan is hij toch een leugenaar. Dat is aardig bot, maar dat is wat God zei. Uh-huh. "Laat ieders woord een leugen zijn, en het Mijne de waarheid." Zie? Bij alles wat van zijn lippen komt in tegenstelling met het Woord, om het te ontkennen, of het in een ander geslacht of een andere generatie te plaatsen, of wat het ook is, maakt hem een leugenaar. Zo is het precies. Hij moet wederom geboren worden, dan ziet hij ieder woord. De enige manier waarop hij wederom geboren kan worden, is dat leven van God in hem, om dat leven voort te brengen.

123 Een zaad moet water hebben om te groeien. Nu, u doet een zaad in de grond. Als er geen vocht in de grond is, is het stof, en het zal niet groeien in het stof. Dat kan het niet. Het heeft een bepaald percentage vocht nodig, anders wil het niet groeien. Is dat juist? "De letter doodt. De Geest geeft het leven." Zie? Nu, het heeft vocht nodig om te groeien.

124 Zijn Woord is een zaad. Nu, laten we om dit te bewijzen Lukas het achtste hoofdstuk, het elfde vers, opslaan en zien of dat waar is of niet, of de Bijbel zegt dat Zijn Woord een zaad is. Lukas, het elfde hoofdstuk... of het achtste hoofdstuk liever, en het elfde vers, en we zullen zien wat God erover zei; het achtste hoofdstuk, elfde vers. Nu gaat Hij voort en begint te vertellen. Er is veel over te zeggen. Laten we beginnen bij het vierde vers en het gewoon lezen.

     Toen nu een grote schare bijeenvergaderde, en zij van alle steden tot Hem kwamen, zo zeide Hij door gelijkenis:
     Een zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien; en toen hij zaaide, viel het ene bij de weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op.
     En het andere viel op een steenrots, en opgegroeid zijnde, is het verdord, omdat het geen vochtigheid had.

125 "Vochtigheid", Baptisten, Presbyterianen, Lutheranen, zonder het water. En wanneer hij pas bekeerd is, kijkt hij regelrecht naar Christus; hij gelooft. En het eerste, weet u, is dat die denominatie hem aan een plaats vastbindt, en de vochtigheid van de Geest is van hem weggegaan. Hij wordt een denominatielid, en hij is dood. Niet alleen Baptisten, maar Pinkstermensen! U gelooft dat niet, ik weet dat velen van u dat niet geloven. Maar wacht u slechts even, we zullen zien of de Bijbel dit wel of niet verklaart. In orde, "geen vochtigheid", het laatste woord in het zesde vers van het achtste hoofdstuk. "Geen vochtigheid."

     En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mee opgroeiende, verstikten het.

126 Zie? Wat was dat? Hij gaat verder en zegt dat sommigen, zodra zij worden... Ik ga vandaag niets of niemand sparen. Zie? Wat ik gewoon denk van de Christen Zakenlieden en de rest van hen, van deze Pinksterorganisaties en deze mensen die al deze grote dingen van miljoenen dollars bouwen, is, dat de rijkdommen van de wereld de heerlijkheid en de Geest van God eruit hebben geperst. Ze sterven, omdat ze verstikt zijn. De wereld, de zorgen van de wereld, het verstikte hen eruit vandaan.

127 De vrouwen willen actief zijn en hun haar kort knippen en waterhoofdkapsels hebben; korte broekjes dragen en eruit zien als de rest van de wereld. De predikers staan achter de kansel met... oefenen hun "amens" en zijn bang voor het Woord van God vanwege hun boterham. Als zij niet in een Cadillac kunnen rijden, worden zij zelfs niet meer als geestelijk beschouwd. Dat is juist. Als zij zich niet kunnen kleden in de beste kleding, en al het andere kunnen doen, worden ze beschouwd als: "Ze zijn teruggevallen. Ze zijn zo-en-zo niet."

128 Een oude man daar achterin, de oude broeder Kidd, vertelde mij vanmorgen dat ze hem niet meer willen omdat hij oud is en precies bij het Woord blijft. Wat is er aan de hand? Zij missen vochtigheid. Dat is juist. "En het viel op..."

     En het andere viel op de goede aarde, en opgegroeid zijnde, bracht het ... vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft, om te horen, die hore.

129 O, wat een gelijkenis! Wat zou ik nu graag over deze tekst willen prediken, een prediking. "Dit zeggende", het achtste hoofdstuk, of het achtste vers in het achtste hoofdstuk.

     ... het andere viel op goede aarde, en opgegroeid zijnde, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij:...

130 Schreeuwde het uit, misschien zoiets als dit, toen Hij zei: "Zal honderdvoudige vrucht voortbrengen."

     Hij, die een oor heeft... die hore.[Broeder Branham roept het uit – Vert]

131 Uh-huh. Met andere woorden: "Als uw oor in overeenstemming is met God, laat hem horen." Zie?

     En Zijn discipelen vroegen Hem, zeggende: Wat mag deze gelijkenis wezen?
     En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan;...

132 "De verborgenheden". Ziet u waarover Hij hier spreekt? Let nu op. Wat zijn de verborgenheden van het Koninkrijk? Let even op.

     ...verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan.

133 Ziet u? Maar Gods Woord gaat regelrecht door naar het oordeel om hen te oordelen, omdat ze het zagen. Het was daar.

     Dit is nu de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods.

134 Wat is het zaad des levens? Het Woord van God. Dus om te leven, kunt u niet door een geloofsbelijdenis komen. U kunt niet door een denominatie komen. U moet terugkomen tot het Woord, nu, het Zaad des levens. Goed.

135 Zijn Woord is Zijn zaad, en Zijn Geest is het water. Nu direct terug naar Johannes 3:14, daar krijgt u het opnieuw, ziet u. Zie? De Geest brengt omhoog... is het water. Nu kijk, Johannes 3:14. We begrijpen wat het betekent. Als u het wilt lezen.

     En gelijk Mozes de koperen slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden.

136 Zie? Nu, zoals Mozes de koperen slang verhoogde, zo werd Christus om dezelfde reden verhoogd. Wat is het nu? Mozes verhoogde de koperen slang zodat de mensen die omkwamen water mochten hebben om te leven. Kijk, Jezus... O God! Jezus is het Woord van God.

     We gaan dit nu vanmiddag vastspijkeren, zie, dit bewijzen.

137 Jezus is het Woord van God. En Hij werd opengebarsten, dat leven. Het leven is binnenin het zaad. Want dit leven, hetgeen de Geest is, het water vloeit er overheen; de Geest over het zaad van God, en het zal het leven van het zaad voortbrengen. En als het iets anders voortbrengt, dan is er een ander soort zaad daar. Amen. Begrijpt u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Als de Geest van God naar voren komt om het zaad water te geven, als het het zaad is dat water krijgt, dan zal het het leven van het zaad voortbrengen. Is dat duidelijk? ["Amen."] Het produceert het leven van het zaad, want daarvoor is het gegeven.

138 Ik geloof dat de Bijbel het Woord is, de gehele Waarheid. En Jezus is het gemanifesteerde Woord. Hij en Zijn Woord zijn één en hetzelfde. Wat was Hij? Nu kijk. Hij was dat Zaad.

139 Ik moet iets achterhouden teneinde het er hier deze avond in te krijgen, ziet u. Het is moeilijk.

140 Hij was dat Zaad dat Eva had moeten voortbrengen. Begrijpt u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Hij was het Zaad dat Eva had moeten voortbrengen. Maar zij verbasterde het door Gods Woord niet te geloven.

141 Hij was dus dat Zaad. En de enige manier dat er leven kon zijn, in het reproduceren van leven, was dat het leven door dat Zaad moest komen. En dat Zaad moest sterven teneinde het leven te verspreiden. Oh! Kunt u het niet zien? Daarvoor werd het water gegeven, om het zaad te bewateren. De Heilige Geest Die in de hof van Eden was, was er om het zaad water te geven.

142 De mens werd niet gemaakt om te sterven; hij werd gemaakt om te leven. Maar verbastering bracht leven... of dood liever. Zij verbasterde het. Nu, ontkent u het slangenzaad? Dan wil ik u vragen waarom u... Hoe zit het dan met die begrafenisdiensten? Zij was verbasterd. Ieder van ons is verbasterd van het originele. Dat is de reden waarom u voortdurend sterft.

143 Maar, o God, er is een kiem van leven die komt van het echte Zaad. Maar God bewees dat het Zijn Zaad was: Hij wekte Hem weer op. Zie? Zodat door dat leven dat over het oorspronkelijke zaad komt – zoals aan Eva gegeven was – over Zijn echte gemeente, het opnieuw leven voortbrengt door de geboorte, door de schoot van Zijn bruid. Zie? O, het is rijk en glorieus! Ik zal het een beetje tijd geven om erover na te denken, zodat het zal inzinken. Hij is dat Zaad. Hij is dat Zaad dat voortkwam door het Woord van God. "Mij geschiede naar Uw Woord." Daar is het zaad, zie, dat het Woord neemt.

144 Nu, Jezus is het gemanifesteerde Woord. Hij en het Woord zijn één en hetzelfde, en daarom werd het in Hem zo volmaakt gemanifesteerd. Dat is de reden waarom God Zichzelf zo volmaakt in Jezus manifesteerde: omdat Hij het Zaadwoord, het Kiemwoord Zelf was. De kiem die in het zaad is, is het leven in het zaad. Begrijpt u het? Zie? Het was de... Hij was het Kiemwoord van God. De Kiem is de Geest; de Kiem is het Water.

145 En Jezus moest daar opengebroken worden teneinde dat Zaad Zijn leven voort te laten brengen, om ander zaad dat zou komen water te geven. Oh! Ziet u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Hij zei zelfs: "Andere schapen heb Ik, die zelfs niet van deze schaapskooi zijn. Zij zullen dat gaan zien. Zij zullen dat Woord ontvangen en er precies bij blijven. En Ik zend de Geest uit om het water te geven, en het zal precies eender voortbrengen." Het zal wonderen voortbrengen. Het zal de kracht van God voortbrengen. Het zal voortbrengen. En het zal niets ontkennen, omdat het een verwant zaad is met het Zaad.

146 Het kan niet zeggen: "Meneer Klit, komt u maar bij mij wonen." Nee. Nee, meneer. Nee, nee. Dat zal het niet doen. Inderdaad niet. Het zal gewoon niet mengen. U kunt dood en leven niet mengen. U kunt niet dood en levend zijn tegelijkertijd. Uh-huh. Zie?

147 Ziet u dus wat ik bedoel? Het is de kiem die van het Zaad komt. Hij is dat. Hij is het Woord van God volkomen gemanifesteerd. Daarom was in Hem... Wat? Dat was de zaak die... Hij is de ware Zoon van de eerste Adam, Hij was de Zoon Die beloofd was om via Adam het menselijk ras voort te zetten. En Eva kruiste het door de slang en bracht een geslacht voort van bastaardkinderen, geboren om te sterven, zonder leven. En Jezus kwam en was dat Zaad. Hij bewees het. Alles wat Adam verloor, was Jezus. Ziet u het? Hij is de juiste. Eva zou tenslotte dat Kind voortgebracht hebben. Maar zij verbasterde het, bracht de slang binnen, luisterend naar wijsheid, begrip en kennis.

148 Nu, wacht tot wij daarmee tot de bruid komen. Zie? Dat is wat... Dat is de reden dat ik geloof wat ik geloof. Het moet terugkomen tot dit Woord.

149 Dit is de reden dat ik "kom" zeg, als iemand met mij wil discussiëren, met mij over dit Woord wil spreken. Dat is juist. Ik heb dat telkens aangeboden. Als u denkt dat de Naam van "Jezus Christus" niet de juiste manier is om te dopen, kom er met mij over spreken. Uh-huh. Als u niet gelooft dat er zoiets is als het slangenzaad, kom en bezoek mij, laten we gewoon het Woord nemen. Als u niet gelooft dat vrouwen lang haar zouden moeten hebben, en dat dit hun bedekking is, kom er met mij over spreken, met het Woord. Als u niet gelooft dat het einde van de tijd nabij is, en deze dingen waarover ik spreek, kom er met mij over spreken. Zie? Kom bij mij. Broeder Zaad, kom gewoon. Goed.

150 U kunt geen zaad zijn en het met het Woord oneens zijn, omdat het Woord het zaad is. En als u het Woord bent, hoe kunt u het er dan mee oneens zijn? U zou het met uzelf oneens zijn. U zou uw eigen doel tenietdoen.

151 Zoals iemand zei: "Waarom zou u... Waarom gaat u eigenlijk altijd naar dergelijke mensen?" Wel, als ik het niet deed, zou ik het werkelijke doel waarvoor ik hierheen gezonden werd, tenietdoen. Er moet een licht zijn.

152 Nu, naarmate wij verder doorgaan, zullen we deze dingen aanhalen en u precies laten zien hoe zij zichzelf op orde zetten, gewoon geheel volmaakt met het Woord. Nu... Ja, meneer. Hij is...

153 Daarom kon God door Hem heen werken. En wat zei Hij, toen Hij hier op aarde was? "Ik doe niets tenzij de Vader het Mij toont." Volmaakt.

154 En alles wat Hij deed, werd altijd door de Schriften betuigd. Hij zei: "Onderzoek de Schriften, want zij zijn het die van Mij getuigen. En als Ik de dingen niet doe waarover zij spraken, dan ben Ik dat oorspronkelijke Zaad niet. Maar als Ik werkelijk die zaak doe, waarom gelooft u Mij dan niet?" Dat is juist. "Als u Mij zelfs niet kunt geloven, de wijze waarop Ik sta, geloof dan het Woord dat Ik zeg, geloof de werken die Ik doe, omdat Mijn zaad slechts kan voortbrengen wat Ik ben."

155 De klit kan alleen een klit zijn. U kunt het kruisen met elk ander ding, maar het blijft toch een klit. Dat is juist. Het zal zich uitdrukken. Dit is de reden waarom een tweeledig persoon een huichelaar is. Dat is een bastaard. Een man die beweert een man van God te zijn, en het Woord ontkent, is een huichelaar. Een muildier dat beweert een paard te zijn, is geen paard. Als hij zei: "Ik ben een ezel." Evenmin. U bent een hypocriet, bastaard geboren, zo is het precies. Dat is grof, maar zo is het. Hij was dat niet van plan. De mens heeft dat gedaan met zijn wijsheid. Dit is waartoe hij komt. Daar loopt alle mensenwijsheid op uit, om als bastaard geboren te worden. In orde.

156 Nu, daarom werd Jezus zo volmaakt gemanifesteerd; God werd in Jezus zo volmaakt gemanifesteerd omdat Hij het Woord van God was. Hij was Gods Woord. Dat is de reden waarom Hij niets anders kon voortbrengen dan enkel en alleen God. En als God in u is, wat kunt u dan nog meer zijn?

157 Zei Jezus niet van de profeten tot wie het Woord van God kwam... Tot wie kwam het Woord van God? [De samenkomst zegt: "Profeten." – Vert] Profeten. Noemde Jezus hen geen "goden"? ["Amen."] Waarom? God werd in hen gemanifesteerd. Wat was het? Het gesproken Woord gemanifesteerd. Zie? Dat is het. Zei: "Hoe kunt u ontkennen, zeggen... Als u enige wijsheid had, zou u het begrijpen." Hij zei: "Ik... hoe kunt u zeggen dat u... Wij noemden ze... God Zelf noemde hen 'goden'." En zei: "Hoe kunt u dan zeggen dat u hen gelooft en Mij loochenen wanneer Ik zeg dat Ik de Zoon van God ben?" Waarom zagen zij dit toen niet? Hetzelfde vandaag. "Ik ben dat Zaad dat moest komen, het Vrouwenzaad."

158 "Ik zal u een zaad geven", tegen de slang. De slang had haar reeds bevuild. Hij zei: "Maar uw Zaad dat Ik u geef, zal zijn kop vermorzelen." Hij zal die zaak opnieuw terugbrengen. Amen! Ik wens... ik wens slechts dat iedereen dat zou kunnen zien. Zie? "Ik ben gekomen om te overwinnen, en te corrigeren wat Eva heeft gedaan. En de enige manier waarop Ik het kan doen, is door een vrouw die het Zaad geloofde; omdat eens een vrouw het Zaad niet geloofde." Een vrouw geloofde het Woord, waar één het niet geloofde.

159 "Ik ben die Overwinnaar. Ik ben Degene Die gekomen is om leven te geven, om door Mijn dood de straf te betalen voor wat zij gedaan heeft. Door Mijn leven zal aan u gegeven worden dat dit over u heen vloeit. En u zult zonen Gods en dochters van God zijn, zie, zolang het zaad daarin is."

160 Als u het kruist, krijgt u niets anders dan een denominationeel bastaardkind. Dat is alles. Alles wat het Woord loochent. Excuseert u mij, zusters. Ik wil dat u... Ik moet het gewoon zeggen op de wijze waarop het hier staat. Zie? En dat is... dat is de wijze waarop het is.

161 Al Gods zonen moeten hetzelfde zijn. Jazeker. Geboren te zijn uit Woord en Geest brengt ons weer terug naar het gesproken Woord, zoals in Johannes 3. Zie? Geboren te zijn uit water en Geest, wat doet dat? Dat brengt u weer regelrecht terug naar de plaats waar u in het begin had moeten zijn. Zie? Dat is de reden van Christus' dood: het brengt ons regelrecht weer terug naar (waar?) zonen van God.

162 Als Eva dat Kind had voortgebracht... Zij zou het tenslotte hebben gedaan. Had God haar niet verteld: "Vermenigvuldig u en vervul de aarde?"

163 Maar zij moest deze kant opgaan en de rol van een hoer spelen. Wel, u zegt nu: "Dat is plat, broeder Branham." Maar wacht eventjes, we zullen daar wat later op ingaan. Zie? Zie? U zegt: "Dat kan helemaal niet." Wel, we zullen ontdekken of het Woord het zegt of niet. Zie? Dan is het juist. Ze zijn niet... Het is niet verborgen. Als het dat is, is het verborgen voor degenen die verloren zijn. Zie? Dat is juist. Zie?

164 Nu, nu, dit brengt u regelrecht terug naar het gesproken Woord. Dan zijn wij Gods Woord gemanifesteerd. Zie? Jezus zei hetzelfde. "Die in Mij gelooft, de dingen... en Wie Ik ben, waarvoor Ik kom, en het voornemen dat Ik uitvoer om een mens ertoe te brengen het Woord van God te geloven, en er niets anders bij te nemen, de werken die Ik doe, zal Hij ook doen." Daar hebt u het.

165 Waarom wordt het vandaag niet gedaan? Het is gekruist, bastaard kinderen, gemengd. Het kan niet... Het is een muildier. Het weet niet wat het gelooft.

166 Een muildier weet niet wie zijn pappa is, wie zijn mamma is. Hij weet het niet. Hij is geen volbloed. Hij stelt niets voor. Hij is een onwettig schepsel.

167 Op die manier is ieder persoon die beweert in God te geloven en Zijn Woord niet gelooft, hij zal een kerkleer aannemen en dit versmelten met het Woord. Kijk, u bent niet van God. U bent dood. U kunt niet dood en levend tegelijkertijd zijn. Dus zelfs het Woord van God groeit niet; u speelt gewoon de rol van een huichelaar. Laat dat gelden voor bisschop, priester, kardinaal, of wie het ook mag zijn. Dat is juist. Het moet het Woord zijn, anders bent u dood; gewoon een onwettig kind, Gods Woord (Gods deel) zal niet groeien. U kunt in hetzelfde veld opgroeien, waar we straks op zullen komen, maar u... u bent beslist niet in de schaapskooi. Het zal niet groeien. In orde. In orde.

168 Dan zien we dat. Het gesproken Woord, dan zijn we Gods Woord gemanifesteerd. Zo wil God Zijn gemeente zien, om Zichzelf te manifesteren. Hoe kan Hij Zichzelf manifesteren tenzij Zijn eigen zaad in die persoon ligt?

169 Hoe kunt u uw eigen gedachten gebruiken én God Zichzelf door u heen laten manifesteren? Hoe kunt u uw eigen geloof nemen en zeggen: "Wel, mijn voorganger leert, mijn... mijn geloofsleer zegt dat deze dagen van won-..." Hoe zult u dat doen en dan een gemanifesteerde zoon van God zijn? Hoe zult u het doen? De dood van Jezus betekende niets voor u. "O, ik neem Hem aan als mijn Redder." U doet het niet! U zegt dat u het doet, maar u doet het niet. Uw werken bewijzen wat u bent.

170 Jezus zei hetzelfde. "Als u denkt dat Ik onwettig geboren ben..."

171 Zij zeiden: "Wij zijn zonen van Abraham en wij hebben niemand nodig om ons te leren."

172 Zei: "Als u kinderen van Abraham was, zou u Mij kennen." Zei: "Wie van u veroordeelt Mij voor zonde, ongeloof? Toon Mij één ding dat de Vader over Mij beloofde dat niet is vervuld." Huh! "Toon mij één ding dat de Vader beloofde dat Ik niet heb vervuld. Zonde is ongeloof. Laat Mij het u dan eens zien voortbrengen." Dat, dat versloeg hen. Zie? Zeker. Zei: "Wie beschuldigt Mij? Wie kan... wie kan Mij veroordelen van zonde, ongeloof? Zie? Als Ik niet geloof, waarom doet de Vader dan door Mij zoals Hij doet, ieder woord dat Hij beloofde? Nu, laat Mij zien waar u het hebt in de uwe."

173 Wie is dan de onwettig geborene? Zij waren het, onwettige kinderen die beweerden Gods kinderen te zijn. Jezus zei: "Gij zijt van uw vader de duivel, en zijn werken doet gij." Welk soort werken deed de duivel? Probeerde het Woord van God door Eva heen te verbasteren.

174 Dat is precies hetzelfde als wat deze grote denominaties vandaag doen. De werken van de duivel, hun vader, doen zij. Zij proberen een geloofsbelijdenis te nemen en het te mengen met het Woord van God. Dat is wat Satan in het begin deed, de vader, de duivel. God zegene u, broeders. Kom eruit! Jezus zei het. Als u één spatje van God in u hebt, behoort u te kijken en dat te zien. Verbasterd! O my!

175 De werken die Jezus deed! Als een mens het zaad van God in zich heeft, met de Geest van God Die dat zaad water geeft, dan zullen dezelfde werken die Jezus deed... die in Jezus werden gemanifesteerd – Die het oorspronkelijke Zaad van God is – dan zal Zijn dood u terugbrengen tot het oorspronkelijke zaad van God. En als dezelfde Geest Die in Hem was in u is, zullen dezelfde werken openbaar worden.

176 Gelooft u dat niet? Goed. Laten wij nu Johannes 14:12 opslaan. U zegt: "Ik ben een gelovige, broeder Branham. Ik ben echt een gelovige." Goed. Ik zal zien of Jezus u er één zou noemen, zien of het Woord van God u zo noemt.

     Voorwaar, voorwaar... (absoluut, absoluut) zeg Ik u: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. (Wat is het? Hetzelfde zaad.)

177 Kan niet... Hoe kunt u hier tarwe planten, en tarwe hier, en zeggen: "Ik zal hier komkommers krijgen, en tarwe hier?" Dat kunt u niet. De enige manier waarop u komkommers zult krijgen, is door komkommers te planten. Als u het verbastert, dan zal het geen komkommer zijn. Het zal een huichelaar zijn. Is dat juist? Het zal een huichelaar zijn, vrienden. Ik moet dit gewoon zeggen. Het is geen van beide. Het is geen komkommer, of waarmee u het teelt. Het is een kruising en het is een slecht product. En het is dood in zichzelf, en het kan zichzelf niet meer voortbrengen. Het is precies daar dood. Het gaat achteruit, het zal niet vooruitgaan. Dat beëindigt het. Dat is alles. Maar als u een komkommer wenst, begin met een komkommer.

178 Als u een gemeente wenst, begin met het Woord van God. Als u leven van God wenst, begin met het Woord van God. Aanvaard het Woord van God in Zijn volheid, elke mate ervan. En laat dan... En als dat de volheid van God in u is, dan zal de regen die valt precies voortbrengen wat in uw tuin is.

179 Nu dan, waar komt uw "Spade Regen" op terecht? U ziet waar dat na een poosje naar toegaat, is het niet? Kwam over die wilde kolokwinten die Elia had, waarvan ze dachten dat het pompoenen waren, of die school der profeten daarginds, die denominatie die zij hadden. Verzamelden wat wilde kolokwinten en dachten dat het... dat het erwten waren. O, wel.

180 De werken dan die in hem gemanifesteerd zullen worden, zijn dezelfde, want het is hetzelfde Zaadwoord van God. Gods Zoon was Zijn voorbeeld Zaad, en hetgeen Zijn leven was toen de Geest na Zijn doop op Hem werd uitgegoten. En de Heilige Geest kwam op Hem. Hetzelfde leven dat Hij produceerde, wel, diezelfde watergevende Geest van de Heilige Geest zal hetzelfde soort leven voortbrengen, hetzelfde doen als wat Hij deed, als het hetzelfde zaad is. Het zaad van de Zoon van God zal een zoon van Gods zaad voortbrengen.

181 Nu, schaamt u zich, vrouwen met kortgeknipt haar. Schaamt u zich, predikers die deze Waarheid ontkennen en zeggen: "Dat is in orde. Het haar heeft er niets mee te maken." Maar God zei van wel. Ziet u waar het aan toe is? Zie?

182 Daarom geloof ik het Woord. Het is een zaad. En als de regen op het zaad valt, zal het naar zijn aard voortbrengen.

183 Nu, wat is er aan de hand met deze opwekkingen? Wat doen wij? "Krijg er een miljoen meer in '44", Baptisten, Presbyterianen en wat ook meer, Pinkstermensen.

184 Maar waar is die manifestatie van de werken van Jezus Christus: "Ik doe niets tenzij de Vader het Mij eerst toont"? Waar komt dat soort zaad vandaan? De Heilige Geest zal water geven en dat zaad voortbrengen. Het is het water voor het zaad. Als het zaad is geplant, is dat het waar het water voor komt.

185 Als het water op u valt, zegt u: "Prijs God, laat mij u iets vertellen, prediker! Ik ben Die-en-die en ik geloof niet in dat spul." U bent slechts een denominatielid. U bent gewoon een oude huichelaar om mee te beginnen. Dat is welk soort zaad er geplant werd.

186 Begrijp... begrijp... begrijp mij niet verkeerd. Ik heb u lief, schat. Ik probeer dit tot u te brengen. Zie? Ik zal... ik zal ermee stoppen wanneer ik het vandaag beëindig. Ik zal het laten gaan. Maar ik wil dat u eenmaal weet wat juist is, en de reden waarom ik geloof wat ik geloof. Ik geloof dat de duivel u misleid heeft. Ronduit gezegd, ik weet dat hij dat deed. Overeenkomstig Gods Woord, wat niet kan falen. Hij heeft u misleid. Jazeker. Dit is waarom ik die dingen predik op de wijze waarop ik het doe, omdat Gods Woord het zei.

187 "O," zegt u, "wel, broeder Branham, dit is een andere dag." Het is evenwel hetzelfde Woord.

188 Zij hadden daarginds uit de schuur wat tarwe uit de tijd van Jozef, en brachten het en plantten het hier enkele jaren geleden. Zag u dat in het tijdschrift? En het bracht een tarweoogst voort. Het was nog steeds tarwe; dat is de reden. Het enige wat het nodig had, was alleen wat water.

189 Gods Woord is precies hetzelfde als toen Hij het daarginds duizenden jaren geleden sprak. Het enige wat het nodig heeft is water.

190 Waarom krijgen wij geen oogst? Omdat we het verkeerde soort zaad erin deden. "Hoeveel van u allen zouden uw attestatie willen aanvragen?" Tweemaal meer een kind van de hel dan u was toen u begon. "Hoevelen van u Methodisten zouden graag Baptisten willen worden? U, Baptisten, willen Pinkstermensen worden? Breng gewoon uw lidmaatschap hierheen." O, in 's hemels naam! Larie! Afval! Afval van de duivel. Daar is helemaal geen leven in. Het is verbasterd, huichelachtig, dood, dubbel dood, uitgetrokken bij de wortels. Zei Jezus niet: "Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgerukt worden"? Denominatie, of wat het ook is, het zal uitgerukt worden.

191 Alleen Gods Woord zal standhouden. Juist! Dat is wat Hij zei. "Ieder mensenwoord is een leugen, maar het Mijne is de Waarheid."

192 Waar gaan wij dan heen? U kunt maar beter tot uw verstand komen. Maar u kunt het niet horen tenzij u voorbestemd bent om het te horen. Wij zullen daarop ingaan. Geen wonder dat het valt als water op de rug van een eend, hij is gemaakt om het water af te schudden, niet om het te absorberen.

193 De ark was gemaakt van goferhout en sittimhout. Het is het meest... Het is gewoon helemaal hol. Er zit niets anders in dan lucht. Alles is eruit genomen; het groeide op die manier, het lichtste hout dat er is, lichter dan balsa. Waarom deden ze dat? Zodat hij het met teer kon doordrenken. "Als het eikenhout geweest was," zegt u, "zou eikenhout niet even goed zijn geweest?" Absoluut niet. Het zal niets absorberen. Het stoot het af. Het is afstotend, en dit is absorberend.

194 En een echt zaad van God zal de Geest absorberen. Al het denominationalisme is er uitgenomen. Al het ongeloof is eruit. En wanneer de Heilige Geest in die kiem des levens komt die daar ligt, brengt het een ander zaad voort, precies daaraan gelijk. Er wordt nog een zoon van God geboren. Amen. Een andere amateur-god, zoon van God!

195 Ik ben een Branham omdat ik geboren werd uit Charlie en Ella Branham. Dat maakt een Branham van mij, omdat ik hun zaad ben. De verbintenis van hen beiden, met hun kiemen tezamen, vormde een zaad, en dat vormde mij.

196 Wanneer God en Zijn Woord één worden, halleluja, zodat... Wanneer Gods Geest het zaad van God bevloeit, het Woord van God, dan produceert het God. En dat is niet het individu. Het is God, want (wat?) u bent dood. U bent uzelf niet meer. U beschouwt uzelf als dood, uitgehold, wachtend op de zaadkiem. Wat is het dan? U bent het niet meer; het is niet de mens. Het is God in de mens. Het is de zaadkiem zoals in het begin, gesproken Woord. Het is Gods Woord gemanifesteerd in de mens. Dan is het de mens niet; het is een mens die gestorven is. Hij kan geen bastaard en een zoon tegelijkertijd zijn. Hij is een zoon des doods of een zoon des levens. Als hij dus de zoon des doods is, geef hem over aan de duivel en laat hem het doden... Geef hem over aan God, bedoelde ik, en laat Hem de duivel doden die in u is, hem eruit jagen, u uithollen. Laat dan God Zijn eigen leven in u planten, dan bent u het niet meer. Het is Gods leven, omdat het Gods Woord is dat door de Heilige Geest is bevloeid, en dat zal hetzelfde voortbrengen. Begrijpt u het?

197 Ik zou daar heel graag enkele minuten over willen prediken; maar met dertig of veertig bladzijden Schriftplaatsen hier... en ik heb er tot nu toe slechts drie gehad. My! In orde.

198 Gemanifesteerd, de werken op dezelfde manier gemanifesteerd door ons, want het is hetzelfde Woord. Nu, als u de werken van Christus wilt doen, doe hetzelfde als wat Hij deed. "Die in Mij gelooft, zal Mijn werken hebben." Wat is dat? Gelooft (wat?) dat Hij de oorspronkelijke Zaadkiem is Die komt. Waar is het zaad?

199 Hier, laat mij deze zakdoeken nemen. Hier is de man die verondersteld werd er te zijn. Precies hier, dit is de man die verondersteld werd er te zijn.

200 Wat gebeurde er? Eva verbasterde het, bracht voort wat het voortbracht. Wat gebeurde er toen mee? Het ging over in dood; bleef gewoon sterven, sterven. Nu, deze ene kwam, zodat uit...

201 Nu, hier staat het Woord, precies hetzelfde. Hier ligt het Woord, precies hetzelfde. Wat gebeurde er nu? Hier is het Woord. Nu, het Woord dat God sprak: "Vermenigvuldig u en vervul de aarde", kon geen plaats vinden om te landen.

202 Tenslotte sloeg dit Woord aan in de schoot van een maagd. We zullen vanmiddag nog verder spreken over de twee baarmoeders. En wat gebeurde er? Van Hem kwam de levenskiem voort, de zaak die geeft, het water dat aan de... de kern zijn kans geeft zich voort te planten. De Geest kwam uit Hem en ging omhoog.

203 Hier zijn wij. Wij kwamen eraan. Wat gebeurde er? Wij geloven het. Wij geloven het. Nu, wat heeft Jezus gezegd? "Die in Mij gelooft." Zie? "Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, de manifestatie van... De Heilige Geest kwam in de vorm van een duif, kwam op Mij en deed dit, niet door verbastering, maar door maagdelijke geboorte." Niet volgens de... de normale gang des levens, zoals het verwekken van een kind door een man met zijn vrouw; nee, niet zo. Geen verbastering, maar een maagdelijke geboorte. "Nu, hierdoor geef Ik dit leven, want wanneer u door geloof zult aanvaarden wat Vader – al de profeten, heel het Woord van God – zegt, dan zal Ik dit leven op u uitgieten en u zult... kunt niets anders produceren dat wat Ik ben!" Amen. "De werken die Ik doe, zal hij ook doen." En wat deed Hij? Enkel hoe de Vader Hem leidde, wat Hij zag. Johannes 5:19, slechts... "Ik doe niets tenzij de Vader het Mij toont."

204 Wat was Hij? Maakte Zichzelf tot een Man. "God werd vleesgemaakt en woonde onder ons. Het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons." Gods gesproken Woord bracht door een maagd een lichaam voort. En in dat lichaam kwam het water, de Geest. "En gewassen door het water van het Woord." En ging toen in Hem, woonde in Hem, en toen kon het leven van God Zichzelf manifesteren door Christus. God was in Christus, de Gezalfde. Christus betekent "de Gezalfde", een Man Die gezalfd was. "En God woonde in Hem." Wat was het? De Kiem met het vlees, de Gezalfde, vlees dat gezalfd was met de Geest van God, bracht het Woord van God voort in manifestatie. "En wij aanschouwden Hem, de Eniggeborene van de Vader, vol van genade." Zie?

205 Daar waren wij, zie. Hij was Gods Woord gemanifesteerd. En nu stierf Hij, teneinde de schuld te betalen van uw verbastering. My! My! Daar hebt u het. Wat is het? Opdat u aan uzelf zou kunnen sterven, tot u zichzelf niet meer bent, en vervuld bent met Zijn Woord, Zijn Woord gelovend. En dan komt de Heilige Geest Die in Hem was neer om dat Woord te bevloeien, om het te laten groeien. Zie? En wat is het dan? God Die Zich manifesteert, het werk van Zijn eerste Zoon voortzettend, zijn Eniggeborene, zie, Die stierf voor ons verbasterde leven; opdat Hij ons zou kunnen terugherstellen om weer zonen en dochters van God te zijn, opdat door de gemeente heen hetzelfde leven zou vloeien, door het Woord, om het werk voort te zetten en openbaar te maken zoals het in Christus was. Christus was Gods Woord openbaar gemaakt. En Hij stierf, gaf Zijn leven, zodat Hij de Geest kon zenden; neemt Zijn lichaam op en zendt de Geest terug om te bevloeien, betaalt de verlossingsprijs, indien wij het zullen geloven. Dat betekent dat het daar direct is als u het gelooft. "Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe..." Dan komt de Heilige Geest op hetzelfde Woord van God.

206 "Nu," zegt u, "waarom beroept u zich dan op de Bijbel?"

207 De Bijbel moet in u zijn. Het Woord is een zaad. Zolang het hier ligt, zal het niets doen. Maar wanneer het hier binnenkomt, wanneer het in het hart komt, dan begint het door de Heilige Geest de werken van God te manifesteren. Dan komen visioenen, komt er kracht, komt er nederigheid. Al uw "alles beter weten" is weg. U wordt niets. Christus wordt levend. U sterft; Hij leeft. Daar gaat het om. Omdat Hij stierf, leef ik. Wanneer ik sterf, leeft Hij opnieuw. En wanneer ik sterf, beloofde Hij mij leven. En ik stierf aan mijzelf, zodat ik Zijn leven kan bezitten. En hoe doe ik dat? Door Zijn Woord te nemen, Zijn zaad. Leg Zijn zaad hierin door geloof, en geloof het, en dan brengt het precies voort wat de Bijbel heeft gezegd.

208 Nu, mijn broeders, onderzoek het, door heel het land. We vinden heel wat nabootsingen.

209 Laat ons nog even verdergaan. Zie? In orde. In Zijn gemeente zouden dezelfde werken gemanifesteerd worden als die gemanifesteerd werden in Christus. Hij zei dat in Johannes 14:12. "Hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord geenszins." Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] In orde.

210 Voorbestemd, zoals Hij was, maakt het Woordzaad vlees. Ik stop hier nu liever. Misschien u niet, maar iemand anders ginds in de bandenwereld kan het misschien niet begrijpen. Voorbestemd! Alle zonen en dochters van God zijn voorbestemd. We zullen straks tot de Schriftplaatsen komen. Ik citeer het u gewoon: Efeze, het eerste hoofdstuk, het vijfde vers. Goed. Wij zijn voorbestemd. Waarom? Christus is het oorspronkelijke Zaad. En dit oorspronkelijke Zaad was voorbestemd door de voorkennis van God, Die wist dat de val zou komen, en Hij bestemde Hem voor om onze plaats in te nemen. Begrijpt u het? Alle zonen en dochters van God zijn voorbestemd.

     "Maar," zegt u, "zal Hij er dan enigen veroordelen?" Beslist niet.

211 U hebt hier een vrije morele keuze. Maar omdat Hij weet... Hij, Die God is, de Oneindige – zoals ik er met u over sprak – Hij wist van tevoren alles wat er zou zijn. Hij wist wie zij waren.

212 Nu, Hij liet dat Eva niet doen. Hij liet het haar niet doen, maar Hij wist dat zij het zou doen.

213 Nu, geen wonder, ik geloof dat Hij in het twaalfde hoofdstuk van Lukas zei... ik geloof dat dat het is. Schrijf dat niet op. Ik kom er nog aan toe. Ik heb het opgeschreven, het komt zo. Hij zei: "Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Jesaja sprak terecht over u. Jesaja zag u reeds." En daar zitten zij met ogen, oren, en al het andere, maar toch kunnen zij niet zien. Waarom? Zij zijn weerspannig tegen het Woord van God. Toen zei Jezus: "O, gij huichelaars. Gij zijt de... gij zijt de kinderen van de duivel, en zijn werken doet gij, vervolgens veroordeelt gij Mij," zei Hij, "en wijst Mijn bediening af." Dan, toon mij waar uw bediening het volle Woord van God voortbrengt, zoals de Zijne. Zie? Zie?

214 Nu, voorbestemd zoals Hij was. Nu zegt u: "Wat bepaalt die voorbestemming?" God, formeel... Nu, iedereen die dat niet begrijpt; ik wil dat u uw hand opsteekt als ik hiermee klaar ben. Zie? God, in het begin, droeg Adam en Eva op zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen. Dat is hoe seks gegeven werd, waarom het was. Maar waardoor kwam de verbastering? Het brengt dood. Nu, wij krijgen dit vanmiddag, in de twee baarmoeders. Zie?

215 Merk nu op. Nu, hierdoor voorzag en predestineerde God een wereld van zonen en dochters. Hij bestemde hen voor om daar te zijn. En wegens verbastering... Het niet geloven van Gods Woord veroorzaakte de verbastering. God heeft het weer regelrecht teruggebracht zodat u geen bastaard meer hoeft te zijn. U kunt regelrecht terugkeren tot het oorspronkelijke Woord van God en een zoon van God zijn zoals u in het begin verondersteld werd te zijn. Zie?

216 Christus kon er niets aan doen dat Hij was wat Hij was; Hij was de Zoon van God. Dat is het. Ziet u nu wat ik bedoel? Kijk, als u voorbestemd werd, dan ziet u het Woord van God, en u gelooft het. Waarom? (Daar is iets nieuws.) Zie? Waarom?

217 Hebt u ooit gehoord van een karaktertrek in een familie? Iemand, een... een zoon zal zijn vader of de moeder, of de grootvader, de grootmoeder een beetje nadoen. Die karaktertrek in de familie. U hebt ervan gehoord, nietwaar?

218 Wel, dat is hetzelfde met voorbestemming. In het begin werd van u verwacht dat u hier op de juiste wijze zou komen. Maar aangezien u op de wijze kwam waarop u kwam, bent u onderworpen aan de val. Maar omdat u voorbestemd bent, hoort u het Woord. Het brengt u regelrecht terug tot waar u voorbestemd was. Amen. (Ik heb dat nooit eerder gezien.) Het brengt u direct... Wat veroorzaakt dat u het Woord van God gelooft en deze andere dingen afwijst? Het is omdat u was... Er is iets in u. Daar helemaal terug had u moeten... Wat? U bent gemaakt om hier voor eeuwig te leven.

     "Ik wil hier de Schrift voor, prediker."

219 Hier komt het. "Allen die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij geroepen; allen die Hij heeft geroepen, heeft Hij gerechtvaardigd; en allen die Hij heeft gerechtvaardigd, heeft Hij reeds verheerlijkt."

     "Wat is dan het nut van prediken, broeder Branham?"

220 Er is een... er is een oogst daarbuiten. Het enige wat ik doe, is het net uitwerpen. Ik werp het daar eenvoudig uit en kijk waar het heengaat. Als zij het weerstaan, het vet van het vuil van de wereld en de denominaties het afstoten, kan ik het niet helpen. Maar als er daar één is die het kan absorberen, zal hij zich omkeren om een zoon of dochter van God te zijn, net zo zeker als de wereld, amen, omdat het voorbestemd is.

221 Daarom kon God Zijn werken door Jezus heen doen: Hij was de voorbestemde Zoon. "Hij was het Lam geslacht voor de grondlegging der wereld." Nog vóór honderd biljoen triljoen miljoen jaren geleden – waarvan we een poosje geleden zeiden dat Genesis 1:1 erover sprak – werd Hij precies toen voorbestemd om Zijn plaats in te nemen. Amen. Dat is de reden waarom Hij de wil van de Vader deed. Hij was het gemanifesteerde Woord.

222 En elk van de andere zonen zal dezelfde manifestatie hebben, en dat zijn degenen die voorbestemd waren. Die kleine groep, in iedere generatie, zal in de opstanding opkomen, geheel terug vanaf het begin van de wereld. En de reden was dat zij eraan vasthielden. Zelfs Paulus sprak ervan in Openbaring, of in Hebreeën, het elfde hoofdstuk, en zei: "Zij zwierven rond in schaapsvellen en geitenvellen, werden verjaagd, en gekweld, en gefolterd; welker deze wereld niet waardig was." Amen. Hadden niets te eten, en zwierven rond, en werden buiten gezet, en vervolgd, en in stukken gezaagd zoals men met Jesaja deed, en vele anderen. Paulus sprak van deze mannen. Van wie werd gezegd dat hij in stukken werd gezaagd? Jesaja, de profeet, zelfs voorbestemd voor de wereld begon. Hij had moeten komen door de schoot van Eva. Maar toen kwam hij door de schoot... schoot van een vrouw; zijn geest moest hier komen om een getuige te zijn.

223 Zo was het ook met Jezus, Hij kwam als een Getuige van de dood, begrafenis en opstanding; dat de mens zal sterven, maar opnieuw zal leven door Hem, want Hij is het Zaad dat moet opkomen. Amen. Ik hoop dat u het ziet. Goed.

224 Voorbestemd zoals Hij was, wordt het Woordzaad vlees in u, Zijn gemeente, Gods Woord.

225 U zegt: "Zeker, broeder Branham, ik geloof het, ieder woord." Blijf dan niet aan uw traditie vasthouden. Zie?

226 Sta pal met dat Woord. En blijf daarbij; let op wat er gebeurt. Zeg: "O Here, ik geloof het. Zend de Heilige Geest." Let dan op. Als Hij dan begint er getuigenis vanaf te leggen, dan weet u dat u het hebt. Niet door een of andere sensatie; de duivelen doen dat. Niet door een bepaald wonder; de duivelen doen dat. Maar door uw voortdurend geloof in het Woord van God, en het leven dat u leeft, nooit iets ontkennend. In orde. Dat laat het Woord vlees worden, zie, vlees en dezelfde Water-Geest.

     Ik zal even wachten. Ik kan hier niet aan voorbijgaan. Zie?

227 Jezus was het Zaad van Abraham, vleselijk gesproken. Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Een voorbestemd Zaad van Abraham. En toen de Heilige Geest op Hem viel, bracht Hij welk soort leven voort? Hij bracht een geloofsleven voort. Wat voor soort leven?

     "Bedoelt u dat Hij een bijwoner zou zijn zoals Abraham?"

228 Dat is het waar mensen vandaag zo verward door raken. Zij proberen te denken dat een man van God dit moet doen, en dit volgen, en dat doen. O genade, nee. Wat was...

229 Hoe was Christus het Zaad van Abraham? Niet in Zijn... zozeer in Zijn lichaam. Want Izaäk, dat zaad van Izaäk viel tenslotte en stierf; het viel terug en verbasterde ook. We zullen er direct op komen. Zie? Maar het geloofszaad van Abraham, dat hij Gods Woord geloofde ongeacht wat de omstandigheden waren! Daar hebt u het. Tjonge! Weet u, ik kan wel juichen. Kijk. Zie? Kijk. Het geloofszaad van Abraham, wat was dat? Niet Abrahams lichaam, maar Abrahams geloof. Abrahams geloof in (wat?) het Woord van God. Ongeacht wat er kwam, hij noemde alles ermee in tegenspraak, alsof het er zelfs niet was. O my, zou dat deze denominaties niet aan stukken scheuren? Hm, hm, hm, hm! Dat zou het zeker.

230 Zelfs als de waarheid van huwelijk en echtscheiding werd uitgebracht in het licht waarop het hier in de Bijbel staat, zou het elke kerk in deze stad – iedere andere stad – opbreken, als ze zouden proberen ernaar terug te keren. Ze zijn aan beide kanten verkeerd. Ik kan het bewijzen door het Woord. Zij zijn beiden verkeerd. In orde. Of een man dit of dat zou moeten doen, of een vrouw dit of dat. Ik zal het niet zeggen omdat er nu al genoeg verwarring onder hen bestaat. Zie? Uh-huh. Jezus zei: "Laat hen varen. De blinden leiden de blinden." Wel, ze zouden er slechts over twisten. Ze zouden het niet geloven. Als zij geboren zijn tot eeuwig leven, zullen ze het Woord geloven. Zie? Dat is juist. Als zij dat niet doen, zal God Zich aan hen manifesteren. Als zij het niet geloven, wel, dan zullen zij het niet geloven. Dat is alles.

231 Laten wij eerst tot dit komen. We kunnen daar misschien wat later toe komen. Maar laten wij eerst hier voor zorgen, zie, en zien waarom wij deze dingen moeten geloven, hoezeer wij ze moeten geloven. U moet ze geloven. Als u het niet doet, bent u verloren. Dat bent u.

232 "Wat geloven, broeder Branham? U?" Beslist niet, niet mij. U gelooft mij, en...

233 Ik vertel het Woord. Ik beweer hier niets. Ik zeg u slechts wat de Bijbel zegt over het geloven van dit Woord. En dat heb ik gedaan: proberen dat Woord te geloven precies op de wijze waarop het staat geschreven; ik voeg er niets aan toe, neem er niets van af. Ik lees het gewoon zoals het er staat, en geloof het precies zo. En door de genade en hulp van de almachtige God heeft Hij het bevestigd

234 En ik vraag iedereen het te weerleggen. Nu, u bij de banden, kom het doen. Noem mij één keer dat ik u ooit iets verkeerds vertelde; dat het niet gebeurde. Noem mij iets, op welk tijdstip dan ook, dat God nooit heeft bevestigd of precies heeft uitgewerkt volgens de wijze waarop het werd gezegd. Goed.

235 Voorbestemd, zoals Hij was, het maakt dat het Woordzaad hetzelfde Water wordt op (wat?) deze gemeente vandaag. Is er een voorbestemde bruid? Zei God dat Hij een bruid zou hebben zonder vlek of rimpel? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Dan is ze voorbestemd. Nietwaar? ["Amen."] Zie? Wel, Christus was voorbestemd. Hij was het Koninklijke Zaad van Abraham, en wat deed het? Toen de Geest op Christus kwam, legde Hij getuigenis af van het Woord van God. En wanneer het... wanneer de Water-Geest op het Woordzaad valt, zal het koninklijke zaad van Abrahams geloof in Gods Woord dezelfde soort oogst produceren.

     U zegt: "Dat geloof ik niet."

236 In orde, laten we het uitzoeken. Laten wij eens gaan kijken. Zijn wij Abrahams zaad? Genesis 17. Ga terug in Genesis en neem het zeventiende hoofdstuk. Ik laat een heleboel hiervan weg, maar ik moet enkele ervan hierbij aanhalen. Want de een of andere criticus kan langskomen en zeggen: "Ik geloof dat niet." We zullen hier dus gewoon wat tussen plaatsen zodat Hij hem kan weerhouden dat te zeggen. Zie? In orde, 17:7, laten wij bij het zesde vers beginnen.

     En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, (Abrahams zaad), en Ik zal u tot volken stellen, (heidenen en allen) en koningen zullen uit u voortkomen.
     En Ik zal Mijn verbond oprichten (nu, let op) tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.

237 Wat is nu het zaad van Abraham? Niet zijn vlees. Paulus zei dat de uiterlijke Jood niet de Jood is, het is de Jood die het inwendig is. Zie? Wat is het zaad van Abraham? Degenen die het gehele Woord van God geloven ongeacht wat de denominatie, of pappa, of mamma, of wie dan ook zegt. Zij geloven het gehele Woord van God. God zei: "Ik zal Mijn verbond nú oprichten, dit verbond voor u en voor uw zaad in elke generatie na u voorbestemmen, met degene die het zal geloven." Daar hebt u het, zaad van Abraham. Nu zegt u... Let nu op. God zei: "Ik zal het oprichten met het zaad."

     "Wel," zegt u, "broeder Branham, dat geeft iedereen..."

238 Wacht nu even. Laten wij nu naar Efeze gaan, naar het boek Efeze, en we zullen beginnen bij het eerste hoofdstuk van Efeze. En dan zullen wij hier wat lezen en gewoon zien wat God over dit onderwerp te zeggen heeft. Luister nu. Paulus, nu, let op de manier waarop hij dit adresseert.

239 Laat nu iedereen wakker zijn, we hebben... op uw uitkijkpost. We hebben nu nog enkele minuten, dan zullen we... Ongeveer vijfenveertig minuten, zoiets, dan zullen we u laten uitgaan voor de lunch. Nu kijk.

     Paulus, een apostel...

240 Wat is een apostel? Een gezondene. "Paulus, een gezondene van Jezus Christus." Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] "Door de wil van het Sanhedrin"? Ik las dat verkeerd, is het niet? "Door de wil van de Lutheranen, of van de..."? Wel, hoe dan ook:

     Paulus, een gezondene van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen...

241 Aan wie is het? Aan iedereen? Absoluut niet. Niet iedereen kan het aannemen. Uh-huh. Dat is juist.

     ...aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus.

242 Zij die daar reeds in zijn. Ik hoop dat ik daartegen spreek in deze samenkomst vanmorgen, degenen die reeds "in Christus Jezus zijn". Nu, zij zijn het waar dit aan wordt geadres-...

243 Kijk, je kunt de... die baby's daarbuiten er niets over vertellen. Ze kunnen geen vlees eten. Ze moeten melk drinken. Ze zijn onvolgroeid. Zie? Bedenk dus dat zij geen vast voedsel kunnen eten.

     ... nu, tot de gelovigen in Christus Jezus.

     Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. (In orde.)
     Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft...

244 Hij spreekt nu tot de gemeente. Dit zijn niet degenen daarbuiten. Dit is de gemeente.

     ...met alle geestelijke zegening in de hemel...

245 Zoals deze morgen, degenen die het liefhebben en het gewoon opeten. Zie?

     ...in de hemel in Christus.
     Gelijk Hij ons uitverkoren heeft...

246 Kiezen wij Hem? Huh? "O, broeder Branham, neem mij niet kwalijk, ik deed het." Nee, volgens het Woord deed u het niet.

247 Jezus zei: "Gij hebt Mij nooit gekozen. Ik koos u." O ja. Wanneer koos Jezus haar? Wanneer zei Jezus dat Hij Zijn gemeente koos? "Vóór de grondlegging der wereld."

248 "Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem", bij de laatste opwekking die dr. Die-en-die had? Nee, nee. U kunt dat misschien in een geloofsbelijdenis, een tekstboek, lezen, maar niet hierin. Zie?

     Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld,...

249 Wanneer werden wij gekozen, bij de laatste opwekking, de avond dat wij gered werden? Wel, toen er geen wereld was, geen sterren, geen atomen, geen moleculen, toen werden wij gekozen. Amen. O, laat mij daar niet over beginnen te prediken. Ik probeer hier slechts iets uit te leggen. In orde.

     ...vóór de grondlegging der wereld, opdat wij...

250 Wat? Leden? Nee. "We zouden, o, nadat wij gered zijn, doen wij gewoon wat wij willen"? Nee.

     ...heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in...

251 Lidmaatschap? Nee, nee. Het is liefde, nietwaar? Dat is juist. In orde. In de liefde. Excuseer mij, ik ben nu aan het hakken, denk ik. Ik zou dat niet moeten doen. In orde.

     ... in de liefde;
     Die ons tevoren (Wat? V-e-r-o-r-d-i-n-e-e-r-d. Oh!) verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, (Het zaad vanaf het begin, zie?) door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil;

252 Wie deed het? God. Wanneer deed Hij het? Vóór de grondlegging der wereld. Als wij dan in een onwettige geboorte komen door Eva's bederf, wat ons allemaal haar kinderen maakt en onderworpen aan de dood, dan moet de soevereine God een weg maken om Zijn kinderen te verlossen. "En al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal tot Mij komen. En niemand kan komen tenzij Mijn Vader hem trekt." O my! Nu, waar is uw reusachtig ding dat u hebt gedaan? U hebt nooit iets gedaan. U behoorde u te schamen. Het is God Die alles deed! Het wiel draait gewoon goed.

253 Onlangs kwam iemand en zei dat iemand iets slechts over mij had gezegd, en mij beschuldigde van iets dat verkeerd was. En ik zei: "O, vergeet het."

254 Zei: "Hoe kunt u het zo opnemen? Dat heeft betrekking op uw gezin."

255 Ik zei: "O my!" Ik zei: "Dat was voorbestemd voor de grondlegging der wereld om mij een beproeving te geven." Ik zei: "O my, my, my! Zeker. Dat is dus in orde."

     Zei: "Hoe kunt u het zo opnemen?"

256 Ik zei: "Als ik zo naar beneden zou kijken, zou ik heel de tijd vallen."

257 Zo gaat het met de mensen vandaag: "Als ik de waarheid van Gods Woord accepteer, broeder Branham, zullen ze me eruit schoppen." Wel, waar kijkt u hier naar uit? Kijk hier naar het einde van de weg. Want een mens die zo kijkt, weet niet waar hij heengaat, hij kijkt hiernaar. Maar als u naar daarginds kijkt, geeft u er niet om wat er nu gebeurt; u weet waar u heengaat. Zie? Dat is het. Kijk waar u heengaat. Blijf pal achter het Woord staan. In orde.

258 "Bestemde ons voor tot aanneming." Gelooft u nu dat wij voorbestemd waren? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Nu, was Jezus voorbestemd? ["Amen."] Hij was het Lam van God, reeds geslacht voor er een licht was, voor er een meteoor was, voor er een molecule, atoom, of iets was. Hij was de Zoon van God, geslacht. O, de grootheid van God!

259 Dan proberen die kleine pindabreinen, uit één of andere kleine verzonnen bovennatuurlijke broedmachine hier, dat te betwisten en te zeggen dat het niet juist is. Dat is een schande. Wie bent u?

260 Sommigen van hen zeggen zelfs dat "er geen hel is." En u zit er dag in dag uit bovenop – achtduizend mijl dik – precies onder u, vulkanisch; en dan kijkt u op en tart God en Zijn Woord. Wanneer u het Woord tart, tart u God, Juist.

261 O my, hoe groot zijt Gij, Here! Hoe dankbaar zouden wij moeten zijn! In orde.

262 Gelovigen van het Woord en de Geest moeten dus één zijn. Begrijpt u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Gelovigen, het Woord en de Geest, zijn absoluut één. U denkt niet zelf. U gebruikt uw eigen verstand niet. Is dat niet geweldig? ["Amen."] De gezindheid die in Christus was, is in u. Zie? De gezindheid die in Christus is; en u zult het Woord nemen precies zoals Hij deed, omdat Hij het Woord was. En als de gezindheid van Christus in u is, bent u het Woord. U bent Gods levende Woord, vertegenwoordigers van Hem hier op aarde, dat is juist, die het werk voortzetten. De gemeente zou op die wijze moeten zijn. En wanneer dit zo is, wordt de Bijbel opnieuw gemanifesteerd zoals in de dagen van de eerste discipelen. Net zoals bij de discipelen, de Bijbel leeft opnieuw in u.

263 Nu, laat eens kijken. Ik moet proberen om ten minste ongeveer vijftien bladzijden hier zeer snel door te nemen. Ik haat het gewoon om dat te doen. Maar ik zal er doorheen moeten snellen. Want als ik het niet doe, dan zal ik het vanmiddag moeten doen... Ik heb morgen een samenkomst, en nu moet ik gewoon opschieten. Goed. We zullen proberen het nu een klein beetje sneller te doen, als ik kan; het flink aanpakken. Gelooft u? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Goed.

264 En wanneer dit zo is, wordt de Bijbel opnieuw gemanifesteerd zoals in de vroegere dagen van Christus. Zie? Omdat u een voorbestemd zaad bent, net zoals Christus was. En wanneer de regen op het zaad valt, brengt het leven zichzelf voort, wanneer de Heilige Geest valt.

265 Toen het op die zaden viel waarvan... Jezus zei dat Hij hen koos (wanneer?) vóór de grondlegging der wereld, toen waren zij een voorbestemd zaad. Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Toen hadden zij zich teruggetrokken in de opperkamer, deze zaden, het Woord. En het Woord lag daar zonder leven erin. "Plotseling kwam er een geluid van de hemel, toen de wateren begonnen neer te stromen, en het vulde werkelijk het gehele huis waarin zij gezeten waren." En de zaden begonnen te groeien. Het begon zich te manifesteren – het Woord van God dat gemanifesteerd werd. Goed.

     Waarom zijn dan de opwekkingsvuren gaan liggen?

266 Nu, ik heb ongeveer tien Schriftplaatsen hier – als u er hier naar zou kunnen kijken – waar ik over behoorde te spreken. Maar ik moet er een hoop van overslaan zodat u de grote lijnen ervan kunt krijgen. Goed.

267 Waarom zijn dan de opwekkingsvuren gaan liggen? Nu moet ik wel namen noemen. Ik zal het hierna niet meer doen, tenzij God het mij vertelt. Maar ik moet namen noemen. Ik moet dingen zeggen die ik niet wil zeggen, maar ten einde dit duidelijk te maken.

268 U kunt nu zien waar ik naartoe ga, de reden waarom ik gedaan heb wat ik gedaan heb. Ik geloof dat dit het Woord is. En ik geloof dat Christus een gemeente heeft, en de gemeente is het veld. We zullen er na een poosje toe komen. En je moet het Woord in het veld krijgen voordat de Geest ooit iets kan doen. Zie?

269 Waarom zijn dan de opwekkingsvuren gaan liggen? U hoort niet erg veel meer van Billy Graham, evenals grote evangelisten. Oral Roberts zet het land niet in vuur en vlam zoals hij vroeger deed. Over mijn samenkomsten wordt zelfs niets gehoord. Dat zijn er slechts drie. Wat is er aan de hand?

270 We zullen nu echt wat diepgaand onderwijs krijgen. Zie? Ik zal het nu gewoon moeten gebruiken. En als deze band in handen zou vallen van Billy Graham of Oral Roberts, dan wil ik dat u weet, mijn broeders, dat ik u niet geringschat. Ik sluit mijzelf – als u het opmerkt – daarbij in als uw medebroeder in het Evangelie. En ik denk dat u hierna, broeders, een beter begrip zult hebben waarom ik heb gedaan wat ik heb gedaan. En ik hoop dat ik genade vind in Gods ogen, en bij u, om u eerlijk en waarheidsgetrouw de reden te vertellen waarom.

271 Nu, Billy Graham; de wereld stond hier niet lang geleden in vuur en vlam met Billy Graham. Je hoort er nu zeer zelden over. Hij gaat nog steeds door, maar wat is er aan de hand? Oral Roberts, wel, zette de aarde in lichterlaaie; is nu aan het luwen. Tommy Osborn. Het zijn allemaal goede, godvruchtige mannen. Wat is er gebeurd? Gelovend dat God mij voor een bediening heeft geroepen, wat is er met de mijne gebeurd? Nu, hier zullen wat vragen beantwoord moeten worden. Wat is er gebeurd?

272 U zegt: "Broeder Branham, de uwe is het meest uitgedoofd van allemaal." Dat, dat is waar. Dat is juist.

273 Van Billy Graham wordt meer gehoord dan van mij, en van Billy wordt meer gehoord dan van Oral. Van Oral wordt in één dag meer gehoord dan van mij in zes maanden. Tommy Osborn, Tommy Hicks, elk van deze godvruchtige mannen, van hen wordt meer gehoord. Dus, wat dat betreft, is de mijne verder weggeëbd dan al die van hen. Wat is er gebeurd?

274 "Broeder Branham, u die dit zegt, u vertelde ons dat u werkelijk het Woord gelooft en alles, wel, wat is er dan met u gebeurd? Wat vond er plaats?" Dat is wat wij willen weten. Dat is wat wij willen weten.

275 Nu, zet uw gedachten even aan de kant. Trek de paraplu neer, en schud de regen af, en open uw hart even een ogenblik, en luister.

276 Herinner u, de Bijbel zei in Genesis – we lazen het in het eerste hoofdstuk om onze gedachten voor de dag op te baseren: "Ieder zaad naar zijn aard." Het zal naar zijn aard moeten voortbrengen. Dat is juist. Elk zaad zal dat moeten voortbrengen. Bedenk dat de aarde vol zaden is en dat de regen ervoor zorgt dat het naar zijn aard voortbrengt.

277 Ik geloof dat het dichtbij de oogsttijd is. Gelooft u dat niet? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] U bent het daar allemaal mee eens. ["Amen."] Wij zijn dichtbij de oogsttijd. Nu, de zaden zijn geplant. Dat is wat er aan de hand is. De zaden zijn geplant. Oh!

     O God! Ik wenste dat u kon zien wat er toen aan mij voorbijging.

278 De zaden zijn geplant. Vergeet niet dat er een tijd is om te planten en dan een oogsttijd. Men weet dat het zo werd gezegd. Goed.

279 Nu, er zijn drie verschillende soorten zaden geplant. Van de denominatie, Billy Graham; hij was de hoofdplanter. Oral Roberts voor de Pinkstermensen. Het pinksterzaad is geplant; ik spreek nu over de organisatie. En dan is het Woord geplant. Nu, u zult het moeten begrijpen, mensen. Ik zeg dit niet meer, tenzij God het mij vertelt. Ik wil dat u dit goed en duidelijk begrijpt. Er zijn drie zaden geplant.

280 Dat is de reden waarom het planten ongeveer voorbij is. Zie? Het is helemaal voorbij. Zaden moeten worden geplant voordat de regen valt. Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Of, anders gezegd, de Geest. Nu, u zult het daarmee niet eens zijn, maar houd even vol. Zie? Zaden moeten worden geplant; en dan valt de regen om het zaad water te geven. Is dat juist? ["Amen."] Nu wil ik...

281 Is er hier iemand die Hebreeuws verstaat, Hebreeuwse woorden kent? Goed. Kijkt u het maar na als u wilt.

282 Nu, wij horen zo vaak – en zoveel organisaties en iedereen – erover spreken dat we in de "spade regen" zijn. Onzin. Zoiets is er nu niet.

283 O, er gebeurt iets. Ik kan het gewoon aan mij zien voorbij trekken. Het heeft de Geest gevat. Zie? Amen. Ik weet dat dit de waarheid is. Het is ZO SPREEKT DE HERE. Door een visioen, zie, gewoon bewegend en komend. Ik kan nauwelijks hier naar beneden kijken. Zie? Telkens wanneer ik kijk, zie ik het gewoon zo voor mij omhoog bewegen en afbreken, en naar deze kant bewegen en zie het die kant opgaan. Ik heb geprobeerd enkele mannen die hier beneden verspreid zitten gade te slaan. Kijk erbij vandaan, en overal waar ik kijk, is het daar precies eender. Zie? Goed.

284 Laten we teruggaan en het nu opnieuw proberen, om er zeker van te zijn het erin te krijgen. Ik weet niet wat er precies gebeurde langs die lijn. Kijk.

285 Ik geloof dat het vlakbij de oogsttijd is. De zaden zijn geplant, denominatiezaden van de kerken zoals de Evangelische, zoals Baptisten en Presbyterianen en Lutheranen. En de pinksterzaden zijn geplant in de Pinksterorganisatie, door grote mannen zoals Oral Roberts, Tommy Hicks en Tommy Osborn, grote mannen van God. Zie? En ik geloof dat het Woord van God geplant is, onvervalst, weg bij al die organisaties vandaan. Zo staan de zaken ervoor. Zie? Het zaad heeft nodig...

286 De zaadplant moet zaadwater hebben voordat hij kan groeien. Er moet water zijn om te vallen, voordat het zaad dat geplant is, kan groeien.

287 Nu, "Wel," zegt u, "broeder Branham, daar is onze..." Ik weet het. Dat is juist. Ik vat uw gedachte nu, ziet u. U kunt het nu niet verbergen. Uh-huh. Goed. Wees dus voorzichtig met wat u denkt.

288 Nu, het zaad moet worden geplant. En dan moet het water hebben teneinde te groeien.

289 Nu, u zegt: "Wel, broeder Branham..." Ik zal uw gedachten daarover uitdrukken. "Wij hebben het water gehad." Zo zij het. Dat is correct. U hebt het water gehad.

290 Hebt u ooit kool of zoiets, of zaden, of iets dergelijks geplant? Gewoonlijk hebben ze wat water, gieten er gewoon een beetje op. Zie? Goed.

291 Maar wacht nu even. Wat hadden wij in die plantingstijd? De vroege regen.

     "O," zegt u, "broeder Branham, onzin!"

292 Nu, wacht gewoon even. Neem het woord "vroege" in Joël 2, en kijk er naar, en zie of het Hebreeuwse woord... Ga naar het Hebreeuws en kijk of het niet zo is. Als u het wilt opschrijven, m-o-u-r-e-h, moureh, en neem het Hebreeuwse woord, vertaal het, en kijk wat moureh betekent. Onderwijzing, de onderwijzings-"regen" is voortgekomen.

293 De denominationele onderwijzingsregen is uitgegaan: "Een miljoen meer in '44" – Baptisten. Zo-en-zo, zo-en-zo, leden in de kerk. Oral Roberts en die broeders met de Pinksterbeweging, de economische... de grote Pinksterbeweging die in de miljoenen liep. Zie? Dat is juist. En het Zaad is uitgegaan, het Woord, voor de minderheid, de groep.

294 Nu, let op. Vergeet nu niet het woord m-o-u-r-e-h; moureh betekent onderwijzing, de "vroege regen". Het spreekt van de moureh-"regen", de onderwijzingsregen. Onderwijzingsregen ging voort. Billy Graham heeft de wereld beroerd; de Pinkstermensen hebben de wereld beroerd; en het Woord heeft de wereld beroerd.

295 Nu, wat is er nu aan de hand? Zij wacht nu op "de spade regen". Dat is wanneer zij haar vruchten voortbrengt. Oh! Hum! Ik hoop dat u dit vat. Dan zal de soort zaad die u in uw veld geplant hebt, de soort oogst zijn die u zult binnenhalen. Als de denominaties meer leden willen, is dat wat zij zullen krijgen; dat is wat zij verkregen hebben. De Pinkstermensen willen meer Pinkstermensen; dat is wat zij zullen krijgen. Juist. Maar het Woord zal zonen en dochters van God voortbrengen. Uh-huh. Uh-huh. Juist. Dat komt ook. Let op. Kijk wat die grote spade regen verondersteld wordt te doen, hoe zij over de muren zouden lopen, eroverheen springen, en hoe zij een aanstormende legerbende zouden zijn. Wacht gewoon even. Uh-huh. De soort oogst die u zult krijgen, is het soort zaad dat u in het veld plaatste. Goed.

296 De twee denominatiesoorten (begrijpt u het?), de twee denominatiesoorten zullen zich samen verenigen om naar Sodom te gaan.

297 Maar het Woord zal bij de uitverkorenen blijven, het koninklijk zaad. Amen. Zie? Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen."

298 Twee engelen gingen er heen, twee gezalfde predikers gingen naar Sodom om te proberen een man die teruggevallen was eruit te halen; hij had een spatje van God in zich. En zijn vrouw, zijn bruid, u weet wat er met haar gebeurde; zij was in ongenade gevallen. En kijk naar zijn dochters; en kijk wat er werd uitgebroed nadat hij eruit kwam. Hij was altijd een haar in de soep. U weet dat dit waar is. Excuseer me voor deze uitdrukking, maar weet u, iets wat je doet kokhalzen. Dus dat is een... Zo was het steeds. We weten dat. Nu, je kunt Gods Woord niet ontkennen.

299 Maar er was er Eén Die bij Abraham bleef, Die een teken gaf. Ja. Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] In orde. Goed. Eén bleef achter.

300 Hoe werden Abraham en zijn groep genoemd? Het uitverkoren zaad, dat er nooit heenging. Ze waren pelgrims. Ze reisden hier, ze reisden daar; ze trokken hierheen, ze trokken daarheen; niet kerkelijk gebonden.

301 Maar de kerk ging erheen en bouwde een stad voor zichzelf. En Lot werd de priester, of de bisschop, of de... weet u, wat het daar ook was, de grote man, zat daar in de stad en deed de rechtspraak, degene die zegt (de bisschop of staatsouderling): "Nee, wij willen die kerel niet in ons midden. Beslist niet. Hij is het niet eens met onze theologie. Dat kunnen we niet gebruiken." Dat is de oude Lot. Daar zit hij. "Als hij de geloofsbrieven van onze groep niet op zak heeft, willen wij hem helemaal niet hebben." Wie maakte u rechter over het huis van God, u bastaard? Uh-huh. Huh! Gods Woord zal hoe dan ook gepredikt worden.

302 Martinus ging naar een dergelijke groep, en die kerel wilde zelfs niet opstaan om hem respect te geven, nadat hij de poorten verbroken had. God brandde zelfs zijn gewaad van hem af, onder hem, deed hem opstaan om die profeet van God te begroeten die de stad binnenkwam. Uh-huh. Dat is juist. Zijn zetel vatte vlam, de troon waarop hij gezeten was. Dat is juist. U hebt de kerkgeschiedenis gelezen. Jazeker. Hij ging daarheen met het ware Woord, deed wonderen en tekenen, en bewees met het Woord wie hij was. Zij hadden hun eigen bisschopsraad, en zij hadden wat zij wilden, en dat was gewoon wat zij wilden. Maar God zal erop toezien dat... Misschien waren er enkele uitverkoren kinderen daarbinnen, en hij moest daarmee in contact komen. Dat is juist.

303 Bedenk dus, wat was het? Nu, laten wij hier een ogenblik stoppen. Lot had eenmaal zelf de keuze om niet kerkelijk gebonden te zijn. Klopt dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Eens had hij de keuze om met Abraham mee te reizen, maar de liefde voor de wereld verstikte hem. Dat is wat er vandaag is gebeurd.

304 En vergeet niet dat degenen daar in Sodom nooit een van die bovennatuurlijke wonderen zagen. Ze hadden een verblinding. En de prediking van het Woord verblindt de ogen van de ongelovige. Dat is wat Billy Graham en die anderen hebben gedaan, ze hebben de ogen verblind van die ongelovigen daarbuiten. Dat klopt.

305 Nu, u kunt niet ontkennen dat Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst." Hier staat het in de Bijbel. Zie? Het zal hetzelfde zijn bij de komst van de Zoon des mensen.

306 Nu, let op. Maar daar was er Eén Die het Woord was. Hij was het Woord, en waar verbleef Hij? Bij degene met de belofte, de uitverkorene. Het Woord bleef bij de uitverkorene. En het Woord van God vandaag zal bij de uitverkorene blijven, het koninklijke zaad van Abraham, door de belofte.

307 Welk soort werken deed het? Toen het ongeveer achthonderd jaar later in de vorm van Jezus Christus gemanifesteerd werd, deed het dezelfde werken als die Diegene daar deed, het Woord deed, bij de poort van Abrahams tent. Zat met Zijn rug naar de tent gekeerd; vertelde Abraham dat zijn naam Abraham was, niet Abram, wat zijn naam altijd geweest was. Maar zijn naam was Abraham, omdat God hem enkele dagen tevoren had ontmoet en hem had verteld dat zijn naam Abraham was. Zei: "Waar is uw vrouw...", niet S-a-r-a-ï. S-a-r-a. "Waar is uw vrouw Sara?" Alsof Hij het niet wist.

     Zei: "Zij is in de tent achter U."

308 Hij zei: "Ik zal u gaan bezoeken." "Ik", het persoonlijk voornaamwoord, "Ik zal u gaan bezoeken overeenkomstig de tijd des levens," oh, "en u zult die baby krijgen waarop u gewacht hebt."

309 De spade regen staat op het punt te vallen. U hebt dat zaad daar nu lang genoeg in gehouden met te geloven. En u kijkt uit naar een komende Zoon, en Hij komt! Amen. Dat is de echte gemeente vandaag, zie, dat uitverkoren zaad. "U hebt naar Hem uitgekeken, en Ik zal Hem tot u zenden." Amen. Wat zei dat? Het Woord.

     "O," zegt u, "was dat het Woord?" Neem mij niet kwalijk.

310 Abraham noemde Hem "Elohim", dat is de Almachtige, de in Zichzelf Bestaande. Hij was het Woord, Elohim.

311 Tot wie kwam Hij? Abrahams zaad. Herinner u nu dat Hij niets te maken had met die denominaties. Hij bleef precies bij de uitverkorenen en predikte, dat is juist, en toonde het teken. En Jezus zei... Nu, wacht nog even.

312 Toen, Sara in zichzelf... Let op dat verderfelijke, zie. Nu, feitelijk, door dit niet te geloven, zou God haar daar precies gedood hebben. Wist u dat? En ze kwam naar buiten en ontkende het. Abraham... Met andere woorden, ze lachte in zichzelf. Nu, zij mag misschien nooit een glimlach getoond hebben, maar diep in haar hart lachte ze een beetje. "Ik, een oude vrouw, honderd jaar oud, vijftig jaar na de menopauze, de tijd des levens. Leefde met hem al die jaren! Wel, we hebben gedurende vijfentwintig, misschien dertig jaar niet meer als man en vrouw geleefd. Zie? En wil Hij daarmee zeggen dat ik lust zal hebben met mijn heer, Abraham?" Haar man!

313 Dat is het soort vrouwen dat u allen behoorde te zijn; zou moeten zijn. Paulus zei hetzelfde. Heb uw man zozeer lief. Niet iets verbasteren. Zie? Vergeet niet dat uw gedachten... We zullen daar vanmiddag toe komen, de "schoot; gedachten". Dus nu... Maar daarin had zij Abraham zozeer lief dat zij hem "haar heer" noemde.

314 "Mijn heer die ook oud is, en ik die oud ben, zou ik opnieuw genot hebben met hem?" En zij... [Broeder Branham doet Sara na die heimelijk lacht – Vert]

315 En de Engel toonde Abraham Wie Hij was, dat Hij het Woord was. Hij zei: "Waarom lachte Sara?"

     Hij riep haar dus tevoorschijn en ze zei: "Dat deed ik helemaal niet."

     Hij zei: "Maar u deed het wel."

316 Wat? Dat is genade. Zie? Precies daar zou God haar hebben gedood, precies daar, maar Hij kon het niet. Oh! Ziet u onze domheid? Hij zou ieder van ons doden, maar Hij kan het niet. Om Sara te doden, moest Hij Abraham nemen, want Sara was een deel van Abraham. Zij waren één, in vereniging. En Hij kan de gemeente niet nemen en haar vernietigen, omdat ze een deel van Hemzelf is, Christus; deel van Hemzelf, het Woord vleesgemaakt. Oh! Verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid. Kon het niet. Begrijpt u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Hij kon haar niet doden. Hij kon haar leven niet nemen, omdat zij een deel van Abraham was. Zie? Zij was vlees van zijn vlees, en been van zijn been.

317 Als we verkeerd handelen, zeg dan niet: "Wel, ik maakte een fout." Nee, dat maakt geen... Abraham maakte ook fouten. Zie?

318 Maar Hij zou de gemeente niet kunnen nemen. Hij kan de uitverkorenen niet doden; Hij kan uw leven niet nemen, omdat u een deel van Hemzelf bent. U bent het Woord. Het Woord is in u. Het heeft Zich gemanifesteerd, Zichzelf bewezen: liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid. Al de woorden van God, u gelooft dat elk ervan werkt, en God werkt door u. Zie? U bent een deel van het Woord, hetwelk Christus is. En ons werd geleerd dat Hij het Woord is. "En wij zijn vlees van Zijn vlees, en been van Zijn been." Daar hebt u het.

     Nu komen we ergens.

319 Moureh, moureh, de regen, de "vroege" regen, de plantingsregen is uitgegaan. Nu, wat was er gebeurd? De vroege regen werd geplant; de spade regen viel. Wat gebeurde er? Sodom en zijn Sodomieten werden verbrand; Abraham ontving de beloofde zoon. Jezus zei: "Laat hen samen opgroeien. Het kaf zal gebonden, gebundeld, en verbrand worden. De tarwe zal naar de schuur gaan." Zie? De spade regen is gewoon nabij. We zullen...

320 Ik wil daar niet te lang mee wachten, omdat ik weet dat ik er hier echt iets goeds over heb. Zie?

321 De twee denominaties zullen zich verenigen, Pinksteren en deze andere zullen zich verenigen. Maar het Woord zal bij Abrahams beloofde zaad blijven, zoals destijds. Jezus zei: "Zoals het toen was..." Hebt u oren gekregen om te horen? Ogen om te zien? Begrip om te begrijpen? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Jezus zei: "Zoals het was, staat er niet geschreven...?" Zou Hij niet zeggen – als Hij deze morgen hier stond – zou Hij dit niet zeggen: "Staat er niet geschreven dat, zoals het was in de dagen van Sodom, het zo zal zijn bij de komst van de Zoon des mensen?" ["Amen."] Ziet u niet dat hier de twee oogsten opkomen, die hun laatste regen ontvangen? Ze zijn meegekomen tot aan die laatste regen. Zie? Wat gebeurde er toen? De engelen en de Here verdwenen. Toen kwam de regen. Goed.

322 Let nu echt aandachtig op. Nu, ik geloof dat ik met dit onderwerp hier bezig was, ja, over de regen, en de la-... voor de spade regen. Alle tekenen wijzen nu naar het einde. Iedereen die Gods Woord gelooft, weet dat. Zelfs...

323 Laat mij hier gelijk bij iets anders stilstaan. Ik zal namen moeten noemen. Ik bedoel niet ruw te zijn, maar ik moet... ik ben... Ik heb God verteld dat ik er geen doekjes om zou winden, dat ik hierheen zou komen en helemaal precies zou uitdrukken wat ik heel mijn leven heb geweten, en dan zijn er hier een paar dingen aan het eind die ik zal moeten achterhouden – dat weet ik – maar ik... ik zal het u openbaar maken voor zover Hij het mij toelaat. Ten eerste ben ik...

324 Mevrouw Wood weet dat nadat ik dit kreeg, en nog veel meer bladzijden buiten dit, dat de Heilige Geest zei: "Doe dat niet." Belde ik u op, mevrouw Wood, en zei ik dat Hij mij vertelde dat niet te doen? Ik trok mij dus terug en bad. En die avond kwam Hij tot mij in een visioen en zei: "Ga dit doen. Neem dit en plaats het daar, omdat zij dit niet zullen verstaan. Het is nog niet de tijd voor dit. Plaats dit hier." En ik deed het. Dat is juist. "Gehoorzaamheid is beter dan offerande." Zie? Goed. Gehoorzamen!

325 Nu, nu kijk. We zijn... We tonen u dat wij bij de eindtijd zijn, zelfs de dwa-... De gelijkenis van de wijze maagden en de dwaze maagden is onder ons. Nu, kijk. De dwaze maagd – maagd... Neem me niet kwalijk. De dwaze maagd zal de bastaard zijn. Zie? Zij had het zaad zonder de olie, de vochtigheid om het te doen groeien. Nu, wat is ze aan het doen? De twee groepen, de Pinkstergroep en de denominatiegroepen van de wereld (de Evangelische groepen) zijn bijeen gekomen. Zie? Waarvoor? Om naar Sodom te gaan, zie, zie, merk op, om deze oogst binnen te halen. Merk de dwaze maagd op.

326 Hebt u dit opgemerkt, zelfs bij een van mijn grote vrienden, een echte geleerde, een man die knap is, intelligent, een briljante Pinksterman? En ik merk op dat mijn broeders in de Christen Zakenlieden de lof van God uitjubelen omdat zij daarbinnen Episcopaalse predikers en Katholieke priesters gekregen hebben. Ik vraag mij af of deze mannen niet vast in slaap zijn. Beseft u dat? Ze zeggen: "O, het is het geweldigste wat u ooit hebt gehoord, broeder Branham. Wel, deze Episcopaalse mensen komen hierheen en ze zeggen dat ze de Heilige Geest hebben gekregen. Ze spraken in tongen. Zij hebben deze dingen gedaan. Glorie aan God! Ik vertel u dat ze... dat ze... dat ze zijn... wel, dat het een ommekeer in hun kerk heeft teweeggebracht." O my!

327 Broeders, weet u niet wat dat is? Het is het teken. Wanneer de wijze maagd olie wil... Of, de dwaze maagd, liever gezegd, wil olie, en terwijl zij het koopt, is dat de tijd dat de Bruidegom komt. O, u Pinkstermensen, wat is er aan de hand? Wel, je kunt het niet zien tenzij God het je toont; dat is een ding dat zeker is. Als je daarginds niet geboren bent, ertoe voorbestemd, zul je het missen. "Zalig zijn de oren die kunnen horen." Zalig zijn de harten die kunnen verstaan, want de tijd is nabij. Elk teken wijst erop. Zie?

328 Kijk welk soort opwekkingen zij hebben. Grote opwekkingen hebben ze gehad. Het lijkt goed, nietwaar?

329 U zegt: "Broeder Branham, nu hebt u ons op een dood spoor gezet." Dat is waar ik u wilde hebben.

     "Hoe kun je nu weten wat goed of verkeerd is?"

330 Geef het de Woordtest. Dat is de manier om te zeggen of het goed of fout is. Dat is het; geef het gewoon de Woordtest, kijk wat het zegt over het Woord. Elke geest, kijk wat hij zegt over het Woord. Als hij het Woord ontkent, is hij niet van God. Zie? Ongeacht wat het is, als hij het Woord ontkent, is het niet van God. Kijk, geef het de Woordtest, en zie wat er gebeurt.

331 Jezus waarschuwde ons voor deze dingen. Mattheüs, het vierentwintigste hoofdstuk en het vijfendertigste vers. Ik wil daar even naar verwijzen vanwege de banden. Een ogenblikje nu. We hebben nog maar zo'n twintig minuten tot we sluiten, en ik ben er zeker van dat we er zelfs niet voor een derde doorheen komen, maar ik moet dit hoe dan ook lezen. Zie? Mattheüs 24:35. Luister nu aandachtig naar wat Jezus zei. Nu, hoe dit... Hoe Hij ons vertelde dat de twee geesten zo dicht bijeen zouden zijn, "dat het zelfs de uitverkorenen zou misleiden". U weet dat. Nietwaar? Nu, zal dit waar zijn? Jazeker. Mattheüs 24:35 zegt:

     De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

332 Zie? Nu, hij... Dat de twee geesten zo dicht bij elkaar zouden staan, nu, het moet zo zijn. Het moet op die wijze zijn. De Pinksterdenominatie moet zo echt handelen als de echte, dat Jezus zei dat alleen de uitverkorenen niet misleid zouden worden. Dat doodt me bijna. Maar, mijn denominationele broeders, kunt u niet zien waarom ik gedaan heb wat ik deed? Zie? "Zo dicht bijeen dat het zelfs de uitverkorenen zou misleiden, indien het mogelijk ware."

333 Maar wat de uitverkorenen betreft, die zijn uitverkoren tot eeuwig leven. Nu, over spijkers met koppen slaan, gesproken, we zullen hier over een poosje echt spijkers met koppen slaan, het werkelijk raken. Zie? De... Bedenk dat de uitverkorenen de enige soort is die het zal vatten.

     "Wel," zegt u, "hoe weet je dat je niet verkeerd bent?"

334 Test mij dan door het Woord. Kom, toets uw denominatie met dit Woord. Laten wij zien wie gelijk heeft. "Beproef alle dingen", zegt de Bijbel.

335 U zegt: "Het maakt geen enkel verschil of je zo gedoopt wordt of zo." Het maakt wel verschil. Dat is wat Satan Eva vertelde.

336 Enigen waren reeds gedoopt in Handelingen 19. Een goed Christen, Johannes de Doper nog wel, doopte hen. Paulus zei: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde?" We zeiden...

     Hij zei: "Wij weten niet of er een Heilige Geest is."

337 Hij zei: "Hoe werd u dan gedoopt?" Als u het gevat had, zou u het geweten hebben. Zie? "Maar hoe zou u kunnen hebben... Hoe werd u gedoopt?"

     Hij zei: "Door Johannes, de grote man die Jezus doopte."

338 Paulus zei: "Dat zal nu niet werken. Want Johannes doopte nooit – alleen tot bekering – niet voor vergeving van zonden; het Offer was nog niet geofferd." En toen zij dit hoorden, werden zij over gedoopt in de Naam van Jezus Christus.

     Wat als Mozes zei...

     God zei: "Doe uw schoenen uit, Mozes."

339 Zei hij: "Weet U, ik knoopte ze vanmorgen wat te stevig vast, Here. Ik zal meer eerbied tonen, ik zal mijn hoed afnemen"? Dat zou niet gewerkt hebben. Hij zei nooit "hoed". Hij zei "schoenen".

340 En dat is de duivel die dat probeert wit te wassen, zoals hij bij moeder Eva deed. Het is elk woord de Waarheid, precies op de wijze dat God het daar schreef. Dat is de wijze waarop ik het geloof.

341 Nu, u kunt zo doorgaan. Als u zegt: "Wel, wij hebben de waarheid", wel, ga dan zo door. Dat is in orde. Als u zo blind bent, ga gewoon door met strompelen in de duisternis. Dit is het Woord dat u zal oordelen, broeder, niet uw kerkleer.

342 O, het lijkt goed. Jazeker, het lijkt goed. En u zegt: "Wel, broeder Branham, wacht even. God zij geprezen, ik heb hen daar zien uitgaan en de zieken genezen." O zeker; dat heb ik ook gezien. "O, ik heb hen in tongen zien spreken." Jazeker, dat heb ik ook.

343 Ik heb nooit geloofd – en er is niemand die het met Gods Woord kan bewijzen – dat het uiteindelijke bewijs van de Heilige Geest spreken in tongen is. Ik wil dat de man komt die dit kan. Ik heb telkens die uitdaging gedaan. Ik geloof in spreken in tongen. Jazeker. Maar ik heb duivels in tongen zien spreken. Heksen en tovenaars spraken in tongen en legden het uit, en ontkenden dat er zoiets was als Jezus Christus. Ik heb mannen in tongen zien spreken die met de vrouw van een andere man leefden; hij stond daar en keek mij recht in het gezicht, er kwam een visioen vóór hem; ik riep hem terzijde en maakte hem tot een getuige. En u noemt dat de Heilige Geest? O ja.

344 U zegt: "Wel, broeder Branham, gelooft u niet dat de Heilige Geest in tongen spreekt?" Jazeker. Maar geef het de Woordtest. Zie?

345 Jannes en Jambres volvoerden wonderen. Dat is juist. Nietwaar? Beslist. Jannes en Jambres. Toen Mozes naar Egypte ging, konden Jannes en Jambres, die twee toverdokters, alles wat Mozes deed als teken, eender voortbrengen. Twee duivels! Mozes zou zeggen: "Vliegen!" Zij zeiden: "Vliegen!" Mozes zei: "Een staf op de grond!" Zij zeiden: "Een staf op de grond!" "Een slang!" "Een slang!" Dat is juist. Zij konden wonderen volvoeren.

346 De Bijbel zei dat "in de laatste dagen duivels zouden opstaan en wonderen volvoeren en de mensen zouden misleiden." Verschrikkelijk hard, broeder, maar u moet de waarheid weten.

347 Jezus zei: "Velen zullen tot Mij komen in die dag, en zeggen: 'Here, Here, heb ik niet dit gedaan, en dat gedaan, en dat gedaan, enzovoort, in Uw Naam?'" Hij zal zeggen: "Ga weg van Mij, gij werker der ongerechtigheid." Wat is ongerechtigheid? Iets waarvan u weet dat het verkeerd is, en dat u toch doet. En u weet dat Gods Woord juist is. Waarom speelt u de huichelaar? Wegens uw organisatie, en u pakt hier wat op en wilt de rest ervan niet nemen. Gij werker der ongerechtigheid! Hij zei: "Ga weg van Mij. Ik heb u zelfs nooit gekend." Nu, dat is... U waadt of hier, of hierna, door de hel. Dus... Zie? Nu, onthoud dat het waar is. Dat is wat Jezus zei.

348 Jannes en Jambres stonden Mozes tegen. Onthoud dat. En de Bijbel zei: "Zoals zij Mozes tegenstonden, zouden zij – deze geesten – in de laatste dagen weer opnieuw verschijnen." Wat? Net voor de bevrijding van de mensen. Halleluja! De bevrijdingstijd is hier.

349 Jezus zei daar in Mattheüs 24 dat "zij de ware uitverkorenen zouden misleiden, indien het mogelijk ware." Slechts de uitverkorenen zullen het vatten, slechts één hier en daar. De ware uitverkorenen, indien mogelijk.

350 "Zoals Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, zo zullen deze mensen van verdorven verstand aangaande het Woord dat doen, aangaande de Waarheid." [Zie II Timotheüs 3:8 – Vert] En het Woord is de Waarheid. Is dat juist? Nu, dit is geen taptemelk, vrienden. Zie? Kijk. Zij...

351 De Bijbel zegt, Jezus zei, dat "zij zozeer op elkaar zouden lijken, dat zij de echte uitverkorenen zouden misleiden, indien het mogelijk ware." Maar het is niet mogelijk. Dat zaad zal daar vallen omdat het voorbestemd is om daar te vallen. De zaden zijn uitgegaan; de denominaties zijn gezaaid. Het Woord is gezaaid. Zie?

352 En Jannes en Jambres, zij, deze mensen, de Bijbel zei dat deze duivels zouden opstaan in de laatste dagen en de mensen zouden misleiden door deze wonderen en tekenen die zij konden doen. Waardoor zult u het verschil kennen? Het Woord. De... Zelfs het Oude Testament zei: "Als zij niet in overeenstemming met de wet en de profeten spreken, is er geen leven in hen", als zij één ding ontkennen.

353 Toon mij dan één persoon die ooit werd gedoopt met gebruikmaking van de titel 'Naam van Vader, Zoon, en Heilige Geest'. Waarom doet u het dan? Een geloofsleer, verbasterd, dode kinderen, bastaardkinderen, dubbel dood, bij de wortels uitgerukt! "En elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal ontworteld worden. Zowel hemelen als aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal geenszins voorbijgaan", zei Jezus.

354 Ziet u nu waarom ik daar zo aan vastgehouden heb? Toon mij één plaats waar het geen vloek is voor een vrouw om haar haar af te knippen. Daar hebt u het. Dan twist u met mij.

355 Dan zeggen de mensen: "Broeder Branham is een profeet. O, je kunt hem geloven zolang hij tot de mensen spreekt en hun hun zonden vertelt, en dergelijke dingen. Maar wanneer hij gaat onderwijzen, geloof dat niet." Wel, u arme huichelaar. U weet helemaal niets! Zegt de Bijbel niet dat "het Woord des Heren tot de profeten kwam"? Ik noem mijzelf geen profeet. Ik ben geen profeet; maar u zegt dat. Ik zeg wat u zei, en dan keert u zich af en zegt zoiets dergelijks? Zeg niet dat u het niet deed. Ik heb het zelfs op de geluidsband toen u het zei. U wist dat niet, is het wel? Ik wil wel eens horen dat u zegt dat u het niet deed. Dat is al wat ik wil dat u zegt. Ik zal uw eigen stem voor u laten afspelen.

356 "Zoals Jannes en Jambres Mozes tegenstonden." Wonderwerkers, maar waar was het Woord, het ware Woord? Daar waren kerels die wonderen deden. Daar waren kerels die alles konden doen op het gebied van wonderen.

357 Maar daar stonden twee gezalfde profeten, of één profeet en zijn helper. Daar stond een gezalfde profeet, Mozes genaamd, die het ZO SPREEKT DE HERE had. En bij het einde werd het allemaal gemanifesteerd, vóór de bevrijding. Is dat juist? De zogenaamde wonderwerkers stierven allemaal uit.

358 En wat zij proberen te doen, ze proberen een spade regen te fabriceren. Onzin. Wel, de spade regen zal de hele wereld treffen, broeder. Er is een vroege regen geweest, woorden zaaiend. Dat is juist. Nu zult u zien wat de spade regen voortbrengt. U zult ontdekken dat er een vereniging zal komen. De Pinkstermensen en al de groepen zullen samenkomen, en zij zullen de deuren sluiten voor die jongens die er niet naar willen luisteren. U zult zelfs niet worden toegestaan uw mond te openen. Juist. Dat is wanneer Hij zal komen. Dat is wanneer Hij Zich zal tonen. Dat is wanneer u een regen zult zien. O my! Lig stil. Wees rustig. Uh-huh. Laat het gaan. O!

359 Maar het Woord was bij die gezalfde profeet, omdat het Woord des Heren tot de profeet kwam. Nu, God verandert Zijn systeem niet. Nee, nee. Hij verandert nooit Zijn systeem.

360 Nu, wat was het? Daar stonden er weer drie. Daar gingen Jannes en Jambres en ze deden wonderen. Zoals zij die naar Sodom gingen; deden één klein wonder, verblindden de mensen. Zie? Daar stond Abraham, de gezalfde, met God, en zijn hulpe, Sara. Klopt dat? Hier stonden Jannes en Jambres die wonderen deden, elk ding dat Mozes kon doen met het teken van wonderen; tekenen. Daar stond het gezalfde Woord, de profeet, met zijn helper, zijn assistent.

361 O, ik wou dat ik daar nu over kon prediken voor een uur of twee, of zoiets. In orde. In Genesis 1, vergeet het niet: "Elk zaad naar zijn aard." Het moet voor altijd op die wijze zijn. Daar zijn al die typen.

362 Iemand die zou zeggen, zou kunnen geloven dat de gemeente door een verdrukkingsperiode zal gaan, ik vraag mij af waar u daarvoor ooit een zaad zou kunnen vinden? Wanneer zelfs... "Wel," zegt u, "ik geloof dat het dit zegt, wat zij zullen doen." Dat is in orde. Hebt u opgemerkt waar de regens toentertijd op vielen? Waar viel het op? Noach was in de ark voordat het oordeel trof. Bij Sodom; Lot was uit Sodom voor het ooit plaatsvond. Zie? We zijn...

363 We gaan helemaal niet door een verdrukkingsperiode. We gaan in een opname, een dezer dagen. Beslist. Wat wij doen... Waarom moet u geoordeeld worden? Hij doorstond mijn verdrukking: Jezus Christus. Precies daar heeft mijn verdrukking plaatsgevonden. Ja. Ik aanvaardde Hem en was vrij. "Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan." Dat is juist. Mozes was veilig beschermd met Israël toen de verdrukking inzette. Dat is juist. In orde.

364 Ieder zaad moet naar zijn aard voortkomen. "God maakte de mens naar Zijn beeld, naar Zijn aard", om Zijn Woord te zijn op aarde. Hij drukte het uit in Jezus Christus. Wat was het? God was in Christus. Dat is een Man naar Zijn aard. Zie? Want God, Die het Woord is... Hoevelen weten dat Hij het Woord is? Toen het Woord in Christus was, een Man, een menselijk Man, en zich door Hem heen uitdrukte, was dat God, het Woord, in Christus, Die Zichzelf uitdrukte.

365 "En God maakte in het begin de mens naar Zijn eigen beeld." En dat is het soort mens dat God vandaag maakt. Het seminarie en de broedmachine broedplaats broeden een hoop bastaarden uit, zie, de scholen. Maar wanneer God een man roept, is hij in Zijn eigen beeld, het Woord werd levend gemaakt in hem. Dat is juist. Daar is hij. Dat is Gods man, de mens in Zijn eigen beeld, in Zijn werkelijke gelijkenis. En Jezus zei: "Hij zal de werken doen die Ik doe."

366 God maakte dus de mens naar Zijn eigen beeld, naar Zijn aard. Zijn aard! Wat is Zijn aard? Het Woord. Hij is het Woord. Als een mens dan Gods Woord ontkent, hoe kan hij dan in Gods beeld zijn? Stel slechts die vraag. Vraag het uzelf af. Hoe kunt u in Gods beeld zijn, en Gods Woord loochenen, wanneer het Woord het uitgedrukte beeld van Hemzelf is?

     "O," zegt hij, "dat betekent het niet."

367 Zegt het uitgedrukte beeld van God: "O, ik zei dat, maar ik bedoelde dat eigenlijk niet. Ik... ik was daar verkeerd. Ik neem dat terug. Dat was voor een andere tijd. Ik bedoelde dat niet"? O genade! Bocht, draf van de duivel, waarmee hij Eva voedde. Maar laat hem niet proberen dat door de keel van een uitverkorene te proppen. Beslist niet. Zij zullen dat niet geloven. "Kom toch bij onze club." Word nergens lid van!

368 U moet geboren worden – geen lid worden – een nieuwe schepping, ja, in Zijn eigen beeld, van Zijn aard, om Zijn uitgedrukte Woord op aarde te zijn. Nu, Jezus was Gods uitgedrukte Woord. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Wat moeten wij dan zijn? Eveneens zonen van God, die met het uitgedrukte Woord in de gemeente voortgaan. Dat is het mystieke lichaam van Christus, hetzelfde werk voortzettend dat Jezus deed toen Hij hier op aarde was. Zie? Dat is het soort naar Zijn aard.

369 Nu, u kunt de Lutherse aard hebben van de Lutheranen; de Methodistenaard hebben van de Methodisten; de Katholieke aard van de Katholieken; de Pinksteraard naar zijn aard; de Eenheidsaard naar de zijne; de Drie-eenheidsaard naar de zijne.

370 Maar als u naar Gods aard bent, is dat anders, zie, u bent het uitgedrukte beeld van het Woord dat Zichzelf tot uitdrukking brengt. O my! Wel, dat zal het wel moeten. Als het water erop valt, moet het dat uitdrukken. Dan, dan geeft hem dat een geboorte, een type, en hij... nadat... God maakte de mens in Zijn eigen beeld. Ik... ik denk niet dat ik tijd heb voor deze volgende uitspraak. Het is een juweeltje. Maar ik wil niet... Al Gods woorden zijn juweeltjes, zie. En kijk eens waar ik tegen etenstijd verondersteld werd te zijn. Ik ben er ongeveer zover bij vandaan, ongeveer een zesde ervan. Hum. Goed. Kan ik... Laten wij het gewoon daarbij laten. Wat zegt u? En dan... Ja. Hoeveel kunnen er vanmiddag terugkomen? Steek uw hand op. Ja. Ja. Goed. Ik wil u niet te lang houden. Ik zal... ik zal gewoon... Ik wil u niet uitputten. En nu zal ik... Nu, jullie bandenjongens, laat de banden gewoon nog even lopen, en ik zal dit zo dadelijk zelf uitschakelen. In orde. Nu, we...

371 Onze laatste gedachte hier was dat God de mens maakte naar Zijn eigen beeld, naar Zijn aard. God maakte een mens naar Zijn aard. Begrijpt u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Een mens naar Zijn aard. Wel, welk soort mens was hij? Als u wilt terugkijken en zien wat Hij was toen Hij werd vleesgemaakt, dat is het soort mens dat Hij maakt. Klopt dat? ["Amen."] Een mens naar Zijn aard. Amen. Dat is juist. Nietwaar? ["Amen."] Dat is Zijn soort mens.

372 Hij zei op een andere keer eens tot een man: "U bent naar Mijn eigen hart." Een man naar Zijn eigen hart, David. Herinnert u zich dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] De Geest van God in David. David, een verworpen koning. De gezalfde wordt altijd verworpen. David, de verworpen koning, ging de heuvel op toen zijn eigen volk... Ik wil hier de volgende drie minuten over prediken. Terwijl Davids eigen volk had moeten... Zijn eigen soort onttroonde hem, zijn eigen zoon, en joeg hem van de troon af.

373 David ging weg, en er kwam zelfs een van hen op hem af en spoog op hem, op deze gezalfde koning. En deze kleine armzalige knaap kwam eraan, kreupel in zijn leer. De Bijbel zegt dat hij kreupel was, weet u. En hij kwam eraan, op die koning spugend. Let op Christus. Spoog op hem; die boodschapper aan zijn zijde (een engel vertegenwoordigend), trok een zwaard en zei: "Zou het hoofd van die hond erop blijven, die op deze koning spuugt?" Een engel zei: "Ik zal hem doodslaan."

374 David zei: "Berg uw zwaard op. Ik moet dit doen." Ging naar boven op de top van de heuvel, van Jeruzalem, keek terug naar beneden – een verworpen koning – en hij weende.

375 Achthonderd jaar later stond de Zoon van David, de Geest Die voor een deel in David was, op dezelfde heuvel; een verworpen Koning, Die bespuwd en bespot werd. Klopt dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Ik kan mij indenken dat God zei... De engelen die daar met Hem meeliepen, toen Hij daarginds omhoogging naar Golgotha, zeiden: "Zal het hoofd van die hond op hem blijven?"

     "Laat hem begaan." O my!

376 Er zal een tijd komen. Maar wat gebeurde er toen David terugkeerde? Het verhaal veranderde. David kwam triomferend aanrijden. Deze kerel rende en schreeuwde om genade. Zeker.

377 Laat hen begaan. Hij zal op een dag in kracht komen. Dan zullen degenen die lachten de andere kant opgaan. Dat is juist. Laat hen gewoon begaan.

378 Maar God zei: "David, gij zijt een man naar Mijn eigen hart." Wanneer God een mens schept, is hij naar Zijn aard.

379 David zei: "Uw Woord heb ik verborgen in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige, Here." Het enige wat hij nodig had, was de regen. David zou helemaal in orde zijn geweest als hij slechts die regen zou hebben gehad, maar de Heilige Geest was nog niet gegeven. Hij had het Woord, en het Woord was in hem, en hij kon het weten. Hij zei: "Ik heb het in mijn hart verborgen, Here. Het zal misschien niet ontluiken en handelen zoals het zou moeten, maar ik heb het daar verborgen, Here. Ik heb het verborgen." Maar toen Jezus kwam, Die het gemanifesteerde Woord was, nam Hij de levenskiem eruit, en brengt deze nu terug naar het Woord. En als Davids beker overliep, wat behoorde de onze dan te doen? Zeker. Zonder de Geest... Amen. Is Hij niet wonderbaar? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Hebt u Hem lief? ["Amen."]

Is Hij niet wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar?
Is niet Jezus, mijn Heer, wonderbaar?
Ogen hebben gezien, oren hebben gehoord,
Wat is opgetekend in Gods Woord;
Is niet Jezus, mijn Heer, wonderbaar?

380 Is Hij dat niet? Hoevelen houden ervan? Hoevelen houden van Hem? O my! Wonderbaar!

381 Nu, het is ruw, vriend. Het is erg ruw. Ikzelf bedoel dat niet te zijn. Ja. Ik hoop dat u dat begrijpt. Zie? Maar vandaag geef ik de verklaring waarom ik de dingen heb gedaan die ik heb gedaan.

382 Nu, hier is een kleine analyse voordat we sluiten voor de lunch. Ik wil dat u weet dat ik... Mijn motief en mijn doel is Gods Woord geweest. Mijn motief is Hem te behagen. En ik kan niet naar alles luisteren en Gods Woord geloven; evenmin kan ik naar alles luisteren en God behagen. Mijn motief is Zijn Woord te kennen en God te behagen door Hem te dienen door Zijn Woord. Niet dat ik iets heb tegen...

383 Nu, elke persoon hierbinnen die geboren is uit de Geest van God, die in de uitverkoren groep is, was wellicht eens een Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Pinkstergelovige, of iets dergelijks. Nu, u weet dat. U weet dat. Dan begrijpt u dus, wanneer wordt gezegd: "Ga naar hen toe", dat dit is wat je moet doen. Er is daar iemand binnen; wanneer je het zaad zult zaaien, zal er op een dag een oogst zijn. Het zal vallen...

384 Sommigen zullen langskomen en zeggen: "Ach, hij is niets dan een... Hij is een misleider." Zeiden ze niet hetzelfde over onze Heer? "Er is niets mee." Wel, dan, waarom onderzoekt u het niet met mij? "Niets anders dan een misleider." Zie? Toets het dan met het Woord. Zie? Als het niet het Woord is, dan is het misleidend. Zie? Welnu, als uw theologie verschilt met het Woord, dan is het niet goed. Zie?

385 Nu, anderen zullen langskomen, en zeggen: "Wel, weet je wat, ik geloof dat ik het een poosje zal proberen." U zult verstikken. Dat is juist. Zie?

386 Maar wanneer u echt uzelf ontledigt, en zegt: "Here Jezus, niet meer ik, maar U voortaan." Zie? Dan zal het honderdvoudig voortbrengen. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Ik geloof het ook, met... met vrijheid en gerechtigheid voor allen. Dat is juist. Jazeker. Ik zweer trouw aan mijn Heer, zie, om Zijn Woord te prediken en op Zijn Waarheid te staan.

387 Al kost het mij mijn leven, ik zal gewoon op dezelfde manier voortgaan. Want het zou... Het zou een geweldige zaak voor mij zijn – niet dat ik het doen wil – maar als ik het zou moeten, om mijn bloed op deze aarde uit te storten, zoals degenen die hun bloed gaven voor dezelfde zaak. Zoals degenen die stierven in de leeuwenkuilen; zoals zij die stierven aan de kruisen; degenen die in stukken gezaagd werden; die uit hun organisaties geschopt werden; en rondzwierven in schapenvellen en geitenvellen; en verlaten werden. Het zou een groot voorrecht voor mij zijn. Zoals de discipelen van Christus terugkeerden en het louter vreugde achtten dat zij in staat waren de smaad te dragen die op Zijn Naam werd gebracht. Zij konden dat voor Hem lijden, hun weinige lijden. Ik wil niet lijden. Niemand wil lijden.

388 Ik zou graag de handen ineenslaan met al de denominaties, en zeggen: "Broeders, laten wij gaan." Ik zou dat graag doen. Als ik het doe, neem ik mijn hand uit de Zijne. Het zij verre van mij dat ooit te doen. Als ik alleen sta, sta ik met Hem en Zijn Woord. Zoals Eddy Perronet zei: "Ik sta op Christus, de vaste Rots; alle andere grond is zinkend zand."

     En Christus is het Woord. "In den beginne..."

389 En wat is het? Ieder woord brengt voort. "Ieder zaad brengt voort naar zijn aard." Het denominatiezaad zal voortbrengen naar zijn aard. De Pinksterorganisatie zal voortbrengen naar zijn aard. De Baptisten zullen voortbrengen naar hun aard. Wat is het? Organisatie, voortdurend, voortdurend. Zo God wil, zullen wij deze namiddag aantonen hoe zij begonnen, en wat het veroorzaakte, en waar de Bijbel zei dat zij het zouden doen, en hoe zij zullen eindigen, wat precies het einde zal zijn.

390 God zegene u allen in de auto's. Velen van u die in de auto's zitten, die niet konden binnenkomen, luisteren mee door deze microfoon. En God zegene u die rondom deze muren staat; en u die hier deze morgen zitten.

391 En ik vertrouw erop dat ik door de genade van God geen enkele aanstoot gegeven heb, maar ik wil mezelf duidelijk maken. Nu, als u hetzelfde gelooft wat ik deze morgen gezegd heb, zou u dan niet op dezelfde wijze uw standpunt willen innemen? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Zeker zou u dat.

     Laat ons voor een moment onze hoofden buigen.

392 Genadige hemelse Vader, wij proberen niet de samenkomst tot een afsluiting te brengen, maar alleen een pauze voor een weinig rust van enkele ogenblikken. En mogen nu deze zaden die vanmorgen gezaaid zijn, mogen zij op goede vruchtbare grond gevallen zijn. Mogen zij overvloedig voortbrengen, Here, een overvloed aan eeuwig leven. Nu bidden wij, Vader, dat deze zaden die gezaaid zijn, zullen liggen wachten tot de spade regen valt. Wachten! "Zij die wachten op de Here, zullen hun kracht vernieuwen." God, mogen wij niet op het Woord vooruitlopen, maar bij het Woord blijven. Sta het toe, Here. Zegen ons nu.

393 En voor degenen die weggaan om te eten, bid ik dat U hun hun lunch zult geven en hun voedsel wilt zegenen, en geef hun sterkte, en breng hen vanmiddag echt vroeg terug, Here. Mogen zij hier in de tempel zitten wachten.

394 En wilt U mij helpen als ik ga bidden, en terugkom. Ik bid dat U mij vanmiddag fris wilt zalven. Sta het toe, Here, dat ik aan de mensen mag brengen wat ik geloof dat Uw Woord is. Sta het toe, Vader.

395 Ik bid dat U onze dierbare, geliefde herder, broeder Neville, wilt zegenen, onze dierbare broeder. Over enkele minuten zal hij met een groep mensen het water ingaan om hen te dopen.

396 En, Vader, als hier vanmorgen iemand is die anders is gedoopt dan in de christelijke doop, waarvan Uw grote dienstknecht Paulus... En hij zei dat hij het Woord van God in zich had. En hij zei: "Als een mens of een engel, zelfs een engel die neerkwam uit de hemel," zoals Satan in de vorm van een engel was, "neerkomt en iets anders zegt dan hetgeen hij heeft gezegd, laat hem vervloekt zijn." Vader, wij weten dat dat in de Schriften geschreven staat. En ik bid, Vader, dat het in hun harten zal inzinken, dat het deze Paulus was, die de mensen die niet gedoopt waren in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van hun zonden, dat hij het was die hen opdroeg om opnieuw gedoopt te worden. Moge het naar de mensen gaan, Vader. Mogen zij dat beseffen terwijl deze doopdienst eraan komt.

397 Mogen zij beseffen dat dit de Waarheid is, wetend dat zij niet één woord uit de Schrift kunnen voortbrengen om hun trinitarische voorstelling van "drie Goden" te ondersteunen. Vader, natuurlijk geloven wij dat U een drie-eenheid in bedieningen bent, van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zeer zeker geloven wij dat, Here, maar niet om U tot drie Goden te maken. Maar om U één God te maken Die drie ambten uitoefent, zowel Vader, Zoon, als Heilige Geest; en de Naam van die God werd Jezus Christus genoemd. Nu, dit is de Naam van de Vader, Zoon, en Heilige Geest.

398 Vader, mogen de mensen het zien, en gehoorzaam zijn tot de waterdoop voor de vergeving van hun zonden. En mogen deze weinige woorden voor de doop nu diep in het hart van eenieder vallen, want wij weten niet hoeveel langer wij nog hebben, Vader. Het komt erg dichtbij.

399 De vijand, waarover wij verwachten te spreken vanmiddag, gaat steeds dieper, wordt steeds brutaler. Sedert zij de troon hebben ingenomen, marcheren zij door. Here, wij zien het aan elke kant. Niet het communisme, Here. Mogen de mensen in staat zijn om te begrijpen dat het Romanisme is, "de oude moederhoer en haar hoerendochters". En we zien hen, Here, tot een beeld worden voor het beest. En hier bevinden we ons.

400 Vader God, wees nu genadig. En laat ons allemaal in veiligheid komen, in de Ark, en gereed zijn voor de spade regen. Wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

401 Nu, tot u die hier in het gebouw bent, als u nu wilt wegglippen om iets te eten te krijgen, in orde, als u dat wilt. Kom dan terug, kom hier zo snel mogelijk na de dienst terug.

402 Laten we nu een ogenblik gaan staan. Laten wij gezamenlijk opstaan. Hoevelen geloven het Woord van de Here? Steek uw hand op. Amen. O, dank de Here! O, wat heb ik Jezus lief.

O, wat heb ik Jezus lief,

403 Here Jezus, zegen deze zakdoeken. Geef ze, Here, de zalving van de Geest. Ik bid het U in Jezus' Naam.