Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Het gesproken Woord is het oorspronkelijke Zaad, deel 2

Door William Marrion Branham

     [De middagdienst begint hier, na een korte onderbreking van ongeveer negentig minuten – Vert]

1 Welnu, dat is fijn, broeder Kidd. Dat is heel fijn. Precies waar we ons bevinden. [Broeder Kidd zegt iets tegen broeder Branham – Vert] Amen. Hij wil iets zeggen over zijn genezing.

2 [Broeder Kidd zegt:] "Ja. Ik ben degene die twee jaar geleden werd genezen. En ik ben halverwege klaar voor de stekker als die eruit getrokken wordt." [Letterlijk: voor de laatste lade die uit de kast getrokken wordt – Vert] "Moeder belde broeder Branham op en hij kwam, hij en... hij en zijn zoon. En ze vertrokken hier om twee uur en hij kwam en bad voor mij. Hoe... Ik had geen gevoel vanaf... vanaf mijn middel naar beneden toe, helemaal niets. En een uur nadat hij voor mij gebeden had – hij was vertrokken – voelde ik alles terugkomen. God genas mij van de kanker. Ze zeiden: 'Hij heeft geen nieren.' Ik heb een paar nieuwe gekregen. Weet het niet, maar God kreeg ze weer aan de praat. Maar het is mij overkomen. Eenentachtig jaar oud, heb jarenlang overal onderzocht, heb geholpen een hervorming op gang te brengen in Pinksteren. Daar moet ik zo om lachen. Broeder Branham vertelt het: 'Ze moeten allemaal zonodig muurtjes van verdeeldheid bouwen tussen elkaar, en ze kunnen geen opwekking hebben.' Dat is zo. Hij heeft daar gelijk in." [De samenkomst lacht]

3 Zo is het precies, broeder Ed. Daardoor komt het. O, is dat niet wonderbaar? Ik houd van dat kleine getuigenis, broeder.

4 Nu, de autoradio is aangesloten; ze zeggen dat het hierin is, dit gedeelte hier.

5 Voelt iedereen zich goed, nu? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Welnu, we zullen nu gelijk beginnen tot middernacht, dan zullen we... ["Amen."] We zijn zo blij dat de Here ons heeft geholpen en ons gezegend heeft.

6 Nu, voor we opnieuw beginnen, laten we even een kort woord van gebed richten tot Degene tot Wie wij nu spreken.

7 Genadige hemelse Vader, U hoort het getuigenis van deze godvrezende, heilige, oude man. Heel de tijd door hebben hij en zijn kleine vrouw samengewerkt, en hoe heeft zij bij U moeten aanhouden en smeken om een prediker uit haar man te maken, en hier is hij! En toen hij daar op sterven kwam te liggen, hadden de beste dokters in het land gezegd: "Het is afgelopen met hem. Hij kan nog maar een paar uur leven. Het is afgelopen. Zijn lichaam is weggeteerd door kanker. Hij zal nooit meer een stap kunnen lopen. De infectie in zijn enkels, enzovoort, heeft hem al weggenomen." Maar hier is hij, jaren later, nog steeds voortgaande. We zijn toch zo dankbaar, Vader. Het bewijst, dat wanneer het Woord is geplant en dan water heeft gekregen, het de oogst zal voortbrengen.

8 Wij bidden nu, Vader, dat U ons vanmiddag de woorden uit Uw Woord zult laten uitleggen. Het is Uw Woord, en wij willen het precies zo uitleggen als het is. En geeft U het dan water, Here, met de Geest. Wij vragen, terwijl wij onszelf met de Boodschap aan U toevertrouwen, dat U ons wilt gebruiken, in Jezus' Naam. Amen.

9 Nu, om direct voort te maken. Mijn vrouw vertelde mij vanmorgen hoe moeilijk het voor de mensen was, weet u, hun benen verkrampen en dergelijke, bij de dames, en bij anderen die zoals ikzelf een beetje ouder worden, en zo aan de kant moeten blijven staan. Ik waardeer dat, uw getrouwheid. En we zullen nu regelrecht naar de Boodschap teruggaan en verdergaan. Ik wil niet te gehaast zijn, en toch wil ik voldoende voortmaken om te proberen het vanmiddag – als ik kan – klaar te krijgen.

10 Zodra we dan klaar zijn, zullen we regelrecht doorgaan naar Tifton, Georgia, niet voor een doorgaande samenkomst; wij zijn daar in de aula van de middelbare school voor slechts één avond. Dat is morgenavond, en alleen een dienst om te prediken; en ik zal een gewone, kleine tekst nemen of iets waarover ik hier al gepredikt heb, omdat het slechts is om de mensen daar te bezoeken. Ze hebben geen regelmatige vaste samenkomst, of wat dan ook. Dus we...

11 En nu, vanmorgen zijn we gestopt, terwijl we spraken over onze tekst die gevonden wordt in Genesis, het eerste hoofdstuk, en dan voornamelijk het elfde vers. Het gesproken Woord is het oorspronkelijke zaad.

12 En nu is mijn doel vanmorgen en vandaag om te proberen mijn handelwijze aan de mensen uit te leggen. [Broeder Branham vraagt aan iemand: "Staat die aan? Ja." – Vert] Probeer de mensen nu mijn handelwijze uit te leggen, waarom ik de dingen heb gedaan die ik heb gedaan. En ik besef dat deze banden worden opgenomen en zullen worden uitgezonden. Waarschijnlijk zullen veel mensen ze horen nadat ik van hier ben heengegaan, als Jezus vertoeft. Maar ik wil zeggen dat ik het Woord van God geloof, dat het, dit, de Waarheid is.

13 Nu, we zijn gebleven waar de... bij de laatste dagen, wat er gebeurd is met de bediening van de evangelisten die een paar jaar geleden nog het land in brand zetten, en dat het lijkt of ze allemaal zijn gestopt. Nu, ik bedoel niet dat ze van het veld af zijn. Ze gaan nog steeds door, maar het lijkt of er geen resultaat is. Ze bereiken niets. Zie? Wat is er aan de hand? De akker is reeds ingezaaid. Zie? Onthoud dat nu. Vergeet het niet.

14 Iemand vroeg me dat Hebreeuwse woord nog eens te herhalen, in Joël, het tweede hoofdstuk, Joël 2:28, waar hij spreekt over het komen van de vroege en late regen. Het woord "vroege" is het Hebreeuwse woord m-o-u-r-e-h, moureh, wat onderwijzing betekent. Met andere woorden, er zal een onderwijzingsregen zijn en een oogstregen. Nu, we hebben de onderwijzingsregen gehad, en we zijn nu gereed voor de oogstregen. U weet, de eerste regen is als u het zaad plant, dat begint uw oogst te laten groeien. Dan vlak voordat hij rijp is, komt er weer een oogst. [Broeder Branham bedoelt regen – Vert] Dat is wat ze de oogstregen noemen. Wij weten wanneer dat is. Het zijn de voorjaarsregens en dan de regens rond juni die uw oogst voortbrengen. Nu, we hebben ontdekt dat de regen de Geest was.

15 En we zijn gekomen tot waar ik mijn gedachten weergaf over hoe de hele zaak zal gaan zijn. Dat wil zeggen, ik geloof dat de... dat de regen is gebracht, de regen. Dat is de reden waarom we zo stil worden, omdat de grond reeds is ingezaaid. Je kunt nauwelijks een plaats vinden die niet is bezaaid. Het is uitgegaan via radio, televisie, banden, woord, door van alles. Er is door heel het land gezaaid. Er zijn zaden geplant. Nu, welk zaad er ook geplant werd, u kunt er niets anders van krijgen dan de zaden die geplant werden. Begrijpt u het nu? Het zullen de zaden zijn die zijn geplant. Welnu, de Geest zal vallen, maar het zal een oogst voortbrengen van het zaad waar het op valt. Nu, vergeet dat niet. Goed.

16 Ik voorzeg dat de twee denominationele groepen, de Pinkster- en Evangelische groepen, zullen samenwerken in een denominatie, zich zullen verenigen en lid zullen worden – zij allen – van de Federatie van de Raad van kerken, of de Raad van kerken. Ze horen er al bij; zij allemaal. En door hen zal dwang worden uitgeoefend, of een boycot, die alles zal stoppen wat niet behoort tot die vereniging van kerken. Dit is wat een... De Bijbel zei dat er een boycot zou zijn, zozeer zelfs dat het zou maken dat de mensen niet meer konden kopen of verkopen, tenzij ze dit, het merkteken van het beest, wat Romanisme is, hadden ontvangen; en het beeld van het beest, wat Protestantisme is. Dat het beeld... Het beest had macht, autoriteit, om het beeld leven te geven, om te spreken, en dat deed het. En dat is de Raad van kerken, wanneer zij zich verenigen.

17 Nu, er zitten hier veel jonge mensen. Ik weet het niet, Jezus zou deze middag kunnen komen. Hij zou volgend jaar kunnen komen. Ik weet niet wanneer Hij zal komen. Maar bedenk, als ik niet meer leef om die dag van Zijn komst te zien... Hoewel ik hoop die te zien, en op de een of andere manier geloof dat ik die zal zien. Nu, ook al zie ik die niet, laat dit Woord nooit uit uw oren en uw hart wijken. Zie? Onthoud gewoon dat ik spreek in de Naam van de Here.

18 Nu, ik geloof met heel mijn hart dat het op die wijze zal aflopen. Er zal iets zijn als een vereniging, een boycot. Alle plaatsen zoals deze hier zullen worden gesloten. En u zult niet in staat zijn om te spreken tenzij u toestemming of een vergunning van deze Raad van kerken hebt gekregen voor het houden van een dienst. Het is bijna... Het is zelfs nu al te zien in de denominaties. Het toont hoe de zaken er voorstaan. Jazeker. U zult het krijgen. En daar zal het op uitdraaien. Dat is mijn voorzegging, als een dienstknecht van Christus, door het begrip dat ik heb van dit Woord, en de inspiratie. Tot zover zal het komen. De... Alle tekenen duiden op het einde. Ik heb het er pas over gehad. Het is zelfs al zover dat de...

19 De dwaze maagd is begonnen het uit te roepen om olie. Nu bedenk, zij was een maagd. En als zij een maagd is, is zij een gemeente. Zie? We zullen daar vanmiddag toe komen, in Openbaring 17. Als ze een maagd is, is ze een gemeente, want de gemeente is een maagd.

     Paulus zei: "Ik heb u aan Christus verbonden als een reine maagd."

20 De hoer van Openbaring 17 was een kerk. Johannes bewonderde haar vanwege haar... haar schoonheid, wat ze was. Ze was een prachtig ding. Maar toch "werd in haar het bloed gevonden van elke heilige van Jezus Christus; werden vermoord in haar." Dat is waar. Ik geloof dat het er achtenzestig miljoen zijn, volgens de martelarengeschiedenis, die de Rooms-katholieke kerk ter dood heeft gebracht, sinds Augustinus van Hippo. Achtenzestig miljoen Protestanten werden gedood en opgetekend op de lijst der martelaren, door de Katholieke kerk, omdat ze het niet eens waren met haar leer. Geen wonder dat de Bijbel zei: "In haar werd het bloed gevonden van elke martelaar."

21 Nu, nu, zei Jezus niet dat er een tijd zou komen dat "ze u zouden doden, denkend dat zij God een dienst bewijzen?" [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] En ze zijn daar oprecht in. Ze zijn geen huichelaars. Zij geloven dat. Dat is hun onderwezen.

22 En wanneer dat Woord... Wanneer dat Woord daar geplant is, moet het een oogst voortbrengen. Zeker moet het dat. Bedenk, we blijven bij "het zaad". Dat is onze tekst, ons zaad. Het gesproken Woord van God is een zaad. Zie? Het zal terug moeten komen tot dit Woord, en dat Woord zal voortbrengen wat het zegt.

23 Daarom geloof ik in Goddelijke genezing. Daarom geloof ik in visioenen. Daarom geloof ik in engelen. Daarom geloof ik in deze Boodschap, omdat het uit het Woord van God komt. En alles wat buiten het Woord van God is, geloof ik niet. Het zou waar kunnen zijn, maar nog steeds zal ik alleen blijven bij wat God heeft gezegd, om er zeker van te zijn dat ik het goed heb. Nu, God kan doen wat Hij wil. Hij is God. Maar zolang ik bij Zijn Woord blijf, weet ik dat het in orde is. Dat geloof ik.

24 Nu, deze dwaze maagd is een vrouw. Ze is een gemeente, maar ze is dwaas. Zie? Ze heeft gewoon getalmd, en toch heeft ze... heeft ze zichzelf de bruid genoemd.

25 En bedenk, alles verloopt in een drie, voor volmaaktheid. Drie is het getal van perfectie.

26 Gods bedieningen: Vader, Zoon, Heilige Geest. God de Vader was de God Die leefde in de Vuurkolom. Hij probeerde Israël tot Zich te trekken. Ze wilden niet komen. God de Vader leefde in de Zoon, wat Hem God de Zoon maakte; dezelfde God, het uitgedrukte beeld van God, het Zaad van God gemanifesteerd, proberend de mensen tot Zich te trekken. Zij kruisigden Hem. De Heilige Geest is dezelfde God Die er in den beginne was, in de Zoon van God, en nu hier (de andere bediening van God) in de laatste dagen, levend in de gemeente; proberend het Woord, het gesproken Woord, zoals ook de andere twee bedieningen deden, tot de mensen te brengen, en zij verwerpen het. Het is dezelfde zaak. Het zijn de drie bedieningen of manifestaties van één God in werking. En God Die vandaag in Zijn volk werkt, is God Die werkt. Zie? Het is God in de mensen.

27 Zo de Here wil, wil ik daar morgenavond over spreken: "God in Zijn heelal, God in Zijn Zoon, God in Zijn volk", enzovoort. Ik heb er hier al eerder over gesproken, geloof ik.

28 Nu dan, deze dwaze maagd, toen zij olie ging kopen... ze werd gestuurd om olie te kopen. En toen zij dat deed, ontdekte zij dat ze te laat was. Waarom? Waarom, vriend? De zaden zijn reeds geplant. Zie? Er waren er drie ten tijde van Sodom.

     Er is altijd een getal van drie geweest, heel de tijd.

29 Er zijn drie komsten van Christus. Hij kwam eenmaal om Zijn bruid te verlossen. Hij komt vervolgens in de opname om Zijn bruid weg te nemen. Hij komt opnieuw in een duizendjarig rijk met Zijn bruid.

30 Alles is in drieën. Drie is een volmaakt getal. Vijf is het getal van genade; zeven, volheid; twaalf, aanbidding; vierentwintig... of veertig, verzocht worden; en vijftig is het jubeljaar. Het woord pinksteren betekent vreugdefeest, vijftig. Zie? Welnu, God in Zijn getallen, Hij is volmaakt in Zijn getallen. Hij is volmaakt in Zijn Woord. Hij is volmaakt in Zijn handelen. Hij is volmaakt in alles, want Hij is een volmaakte God. Ja.

     En we zien dat in deze maagden...

31 Nu kijk, in de Bijbel is sprake van een "hoer". Nu, ik wil dat mijn zusters mij vergeven. Ik ben... Dit is wat de Bijbel zegt. Vandaag spreek ik gewoon duidelijke taal. Noemt haar: "De hoer, en een moeder van hoeren", wat hetzelfde is. Nu, als u oplet, in de Bijbel wordt gesproken over een "hoer", en dat is een kerk. Als in de Bijbel gesproken wordt over een "hoerendochter", is dat een kerk. En als in de Bijbel gesproken wordt over een "bruid", is dat een kerk. Daar hebt u de drie. We zullen ze over een ogenblik nader bezien om u te tonen wiens bruiden zij zijn, en hoe ze werden verworpen, en al die dingen erover, zo de Here wil.

32 Nu, allereerst wil ik dit zeggen, voordat ik het vergeet. Vrees nooit het communisme. Communisme is slechts een werktuig in de handen van God. Het is een goddeloze zaak, precies zoals koning Nebukadnezar was, maar Hij stuurde hem daarheen, en rukte Israël weg vanwege hun ongehoorzaamheid. Want de profeet had hun verteld wat er op komst was, en hij vertelde hun in hun land te blijven en God te gedenken. Zij wilden dat niet. Ze gingen hoe dan ook door, en de koning kwam meteen, en greep hen hoe dan ook, omdat Hij had gezegd dat hij dat zou doen. Communisme is iets dat...

33 De reden dat het communisme is opgekomen, is vanwege de ongeoorloofde zaken van de Katholieke kerk, overzee in Rusland. Ze namen al het geld en hadden alles opgepot, en dat was de hele kwestie. Dat is precies wat het communisme deed ontstaan.

34 Toen die kleine jongen werd opgewekt uit de dood, daar in Finland, stonden die grote communistische soldaten daar en groetten toen ik voorbij kwam, en de tranen stroomden over hun wangen. Zeiden: "Wij zullen zo'n God aannemen, zeker, een God Die de doden kan opwekken en Zijn Woord houdt. Zeker." Zie? Maar wanneer het niet meer is dan slechts naar een kerk gaan en leven als de duivel, en al dat andere, zoals de rest van de wereld, en u hebt niets te bieden, dan geloven ze er niet in. En om eerlijk te zijn, ik ook niet. Zo is het. Zo is het.

35 Er is geen Schriftgedeelte dat zegt dat communisme de wereld zal regeren. Maar er is een Schriftplaats, en heel de Schrift, die heeft gezegd dat het Romanisme het zal doen. Houdt u dat dus in de gaten.

36 Kijk vanavond. Kijk gewoon wat er gisteravond nog gebeurde. Deze senator van Kentucky sprak erover dat nu een Republikein de zetel daar had om de staat Kentucky te vertegenwoordigen. En hij zei: "Hij is Protestant, en zal er niet voor buigen", hij, die een Katholiek is. Ze worden zo brutaal als ze maar kunnen. En bedenk, er zijn andere dingen die daarmee gepaard gaan.

37 De tijd van de dwaze maagd, we zien dat. Dingen die nog nooit zijn gebeurd – die geen van de mannen, de leraars van vroegere tijden, hebben kunnen uitspreken zoals wij nu kunnen, omdat deze dingen er nú zijn. Nu, de dwaze maagd en de bastaard Pinkstermensen – dat is hetzelfde – zijn verbasterd met de dingen van de wereld.

38 Nu, onthoud dat ik een pinkstergelovige ben, maar geen pinkstergelovige door denominatie. Daar heb ik een hekel aan. Ik ben een pinkstergelovige door ervaring. We moeten de... De Methodisten zijn pinkstergelovigen, de Baptisten zijn pinkstergelovigen, de Katholieken zijn pinkstergelovigen, als ze de pinksterervaring hebben. U kunt pinksteren niet organiseren, want het is een ervaring, en het is God. En God kan niet worden georganiseerd.

39 Nu, nu; Jezus heeft ons verteld dat deze dingen zouden komen. Nu, Hij vertelde ons wat er zou plaatsvinden; de dwaze maagd zou opstaan, en welke dingen ze zou doen; en hoe de mensen het zouden uitroepen in hun dag en olie wilden, maar dat ze te laat zouden zijn. Zie?

40 Nu, let op die drie, die drie kerken. Daar is de hoer; zij wilde absoluut niet komen, welnu, alles draait om haarzelf. Er was een dwaze maagd, wat de Protestantse kerk is. En daar was de bruid. Zie? Nu, daar zijn de drie stadia van de gemeente in de laatste dagen. Let nu op. We zullen ze u regelrecht gaan tonen vanaf Genesis, en ze dan hier brengen en ze in Openbaring plaatsen, in de opname, zo de Here wil.

41 Al deze dingen zien er echt uit. Pinksteren ziet er echt uit. Ik denk dat de... "Wel, ik behoor tot een Pinksterorganisatie." Dit betekent niets meer dan wanneer u in een varkenshok zou wonen. Zou geen enkel verschil maken. Dat zou het niet. Het is gewoon een schallend koper en een rinkelend cimbaal, ja, ongeacht waartoe u behoort, als u niet geboren bent uit de Geest van God en de Heilige Geest ontvangt. En de reden...

42 Als u niet hebt, als u niet heel het Woord van God gelooft, hebt u de Heilige Geest nog niet ontvangen. Juist. Dat is precies waar. De Heilige Geest... Wanneer u de Waarheid hoort, en de Heilige Geest leidt u er niet heen, dan is daar een andere geest bezig u ervan weg te houden. Dus dan is de geest die u in u hebt, niet de Heilige Geest. O ja.

43 Nu hebben we gezien, toen we bezig waren, dat er werd gezegd: "Zoals Jannes en Jambres Mozes tegenstonden." We spraken daarover, hoe deze dingen er nu in de laatste dagen zouden zijn.

44 En het laatste citaat dat wij gebruikten was dat "God elk zaad maakte naar zijn aard." Dat is Zijn... Zie? Want toen Hij Zijn mens maakte in Zijn beeld, was dat een zaad van Zijn Woord. En toen Jezus werd vleesgemaakt, was Hij het vlees van het Woord van God. En als wij het Woord van God aanvaarden, dan worden wij Gods Woord in ons vlees. Zie? De gemeente zou in die toestand moeten zijn.

45 Nu dan, nadat Hij de mens in Zijn eigen beeld had gemaakt... "Naar Gods beeld schiep Hij hem." Nu, nadat Hij dit deed... Mis dit nu niet. Nadat God Zijn mens had gemaakt naar Zijn eigen beeld, door Zijn eigen gesproken Woord, toen was dat de volmaakte mens. Maar waar de val kwam, was toen Hij een bijproduct uit hem nam, en een bruid voor hem maakte. Daar ligt nu de moeilijkheid. Als u geestelijk was, zou u het al begrepen hebben. Zie? Zie? Hij... Het was Adam niet die in de problemen kwam. Het was Adam niet die het Woord betwijfelde. Het was zijn bruid die het Woord betwijfelde.

46 En het is Jezus niet Die het Woord betwijfelt, want Hij was het Woord. Zie? Het is Zijn bruid. Daar komt de verbastering vandaan.

47 Het kwam niet door Adam. Schande over u, die dat niet ziet. Het is niet Adams fout. Hij had daar niets mee te maken. Als de dood door Adam is gekomen, dan kwam het door God. Dood kwam door een kruising.

48 Dood kan niet komen door Gods Woord. Dood komt door het te kruisen tot een denominatie, en een geloofsbelijdenis in plaats van Christus, een dogma in plaats van het Woord. Het komt niet door het Woord. Het Woord is leven. Jezus zei: "Mijn woorden zijn leven." En de Geest wekt dat Woord op en brengt het tot leven. Door het te kruisen, wordt dood veroorzaakt.

49 En als Adam Gods Woord is, Zijn gesproken Woord, Zijn oorspronkelijke zaad – want hij was toen de eerste door schepping – dan was Zijn tweede Adam evenzo door schepping gesproken Woord. Volgt u mij? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

50 Nu, Adam misleidde niet... werd niet misleid. Maar zijn bruid werd misleid. Christus, vandaag, wordt niet misleid. Het Woord is niet misleidend. Het is de bruid die het misleiden doet, met het Woord. Ziet u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

51 Nu, Hij gaf hem een bruid, een type van de tweede Adam. Hij gaf de eerste Adam een bruid; zij viel. Hij gaf de tweede Adam, Christus, een bruid; zij viel. Zo is het precies. Waarom? Ze is niet origineel. Zij is een bijproduct.

52 De bruid vandaag is een bijproduct. Zie? Zij, ze noemt zichzelf de bruid. Maar wat ze is, ze bestaat uit materiaal van een organisatie, niet uit het Woord; er zit net genoeg Woord in om het een soort bijproduct te maken, om het huichelachtig te maken. Eva geloofde het meeste van het Woord, maar zij betwijfelde er één deel van. Vandaag kan zij zelfs Handelingen 20... of Mattheüs 28:19 niet in overeenstemming brengen met Handelingen 2:38. Zie? Het verwart haar. Dit is slechts één kleine plaats uit honderden andere.

53 Nu, de bruid van Adam was een type van de bruid van de tweede Adam. Nu, Adams bruid...

     [Leeg gedeelte op de band – Vert] (Heb ik de band stopgezet?)

54 Adams bruid kon niet wachten. God had Adam en Eva verteld: "Word talrijk en vervul de aarde." Het was een toekomstig iets, een belofte. Zij was zijn vrouw nog niet, want zij... hij had nog nooit met haar geleefd.

55 De bruid van Christus is nog niet Zijn vrouw; het bruiloftsmaal zal nog plaatsvinden. Begrijpt u het? Let op, o, dit is rijk!

56 Ze kreeg haast, en wat deed zij? Ze kruiste haar zaad. Ze vermengde het met het zaad van de slang. En toen ze dat deed, bracht ze een... Wat bracht zij voort? Zij bracht een kind des doods voort. Een kind dat... zij verdierf elk kind daarna.

57 En toen de gemeente van Jezus Christus verdorven werd in de tijd van Rome, na haar maagdelijke geboorte, en met Pinksteren aan Christus was gegeven, zij... Wat deed zij? Ze kruiste zich met Roomse dogma's. En de Protestantse kerk heeft precies hetzelfde gedaan. Ze kan niet wachten.

58 Een vrouw is verloofd met een fijne, jonge, reine man, en voor zij samenkomen, wat heeft ze gedaan? Ze wordt zwanger bevonden van iemand anders. Dan was haar eigen zaad, dat beloofd is... Haar eigen lichaam, dat beloofd is aan haar vriend, haar toekomstige echtgenoot, wordt vol zaad bevonden van een andere man. Wat een schande!

     Dat is precies wat Adam vond.

59 Dat is wat Christus heeft gevonden. Kon niet wachten. Dat is wat er vandaag met de mensen aan de hand is. Ze kunnen niet wachten op de werkelijke Heilige Geest om de gemeente in haar positie te brengen. Ze moeten iets produceren, iets opwerken. "Het echte bewijs: spreken in tongen", om meer leden in de kerk te krijgen. Al dat soort onzin, in plaats van te wachten op de Here voor de werkelijke manifestatie van de opstanding van Christus Die Zichzelf bekendmaakt onder de mensen. Ze kan niet wachten.

60 Wat deed zij? Ze ging heen en werd bevrucht met denominationalisme. Eerst was het de Assemblies of God, toen kwam de Eenheid, toen kwam daarna wat al niet meer. Nu is de zogenaamde bruid bevrucht met allerlei soorten onzin, schande. De vrouwen willen voor niets ter wereld een beetje aandacht schenken aan wat Gods Woord zegt, de mannen evenmin, en zelfs de predikers niet; dan dat een bruid noemen!

61 Wat is het? Ze is bevrucht. Christus' bruid werd bevrucht met de wereld, zich kledend als de wereld, zich gedragend als de wereld, geweldige kerken, fijn. Wat? Het toont wat ze is. Ze is van de duivel. Dat is wat Satan in het begin heeft gedaan, proberend een geweldig, prachtig koninkrijk in de hemel te bouwen, en daarvoor werd hij eruit geschopt, uit de hemel verbannen. En dat is met Christus' moderne bruid gebeurd, ze is eruit geworpen, want zij is van God verbannen, omdat zij een hoer is en geen maagd. Het is diep, maar ik hoop dat u het begrijpt.

62 Adams bruid kon niet wachten, maar zij vermengde haar zaad op onwettige wijze. Onwettig!

63 Wij worden verondersteld Gods Woord te geloven, en dat alleen! Nu broeders, hier en bij de geluidsband, ziet u waarom ik strijd voor dat Woord, woord voor woord? Ik heb u verteld dat ik geloof dat het Gods Waarheid is. God heeft die Bijbel beschermd. Hij moet de wereld door iets oordelen: door Jezus Christus Die het Woord is. En dit Woord werd vleesgemaakt om Jezus Christus te worden. Ik laat het gewoon even doordringen. Denk er aan, het Woord!

64 En nu vindt Hij haar helemaal bevuild. Denkt u dat Hij zoiets zal trouwen? Nooit. Hij is heilig. Ze kon niet wachten. Onwettig!

65 Dat is wat Adam ontdekte. Nu broeders, zuster, kijk terug. Als u naar de schaduw van iets kijkt, is het de juiste uitdrukking van het werkelijke beeld dat komt. U ziet dus dat Adam moest ontdekken dat zijn vrouw zwanger was. En ze zei: "De slang heeft mij verleid." Nu wij... u...

66 Ik zal binnen een paar ogenblikken het van beide kanten laten zien, zo de Here wil, zie, u laten zien dat het onmogelijk is dat het iets anders is.

67 Nu, Adams bruid kon niet wachten, maar zij ging als eerste voorop.

68 Zo is het vandaag, de bruid van vandaag. Ze wil iets fabriceren. "Prijs God!", ze moet het opwerken, op het podium. Ze moet alles hebben. Zie? Wat is ze aan het doen? Iets aan het produceren.

69 Kijk waar het op uitloopt. Je kunt zien dat er verder niets is. Het is onecht. Precies waar. Als het niet zo was, zou deze wereld in brand staan door de kracht van God; de gemeente zou in brand staan. O! Wat? De doden zouden worden opgewekt, en allerlei dingen zouden er plaats vinden.

70 Maar waarmee werd zij ingezaaid, voordat Christus tot haar kon komen? Wat had zij, voordat Hij tot haar kon komen om Zijn eigen zaad te planten? Onkruidzaden, de wereld, denominatiezaden. Dat is waarom zij nu op dit moment haar oogst binnenhaalt.

71 Ik hoop dat u zich niet van streek maakt, maar ik hoop dat het rechtstreeks tot een plaats komt waar ik kan vertrouwen dat God het u gegeven heeft. Zie?

72 Nu, zij vermengde haar zaad op onwettige wijze, onwettig ten opzichte van het Woord. Wat probeerde zij te vinden? Luister nu aandachtig. Waar zocht zij naar? Wijsheid.

73 Wijsheid! En dat heeft zij vandaag gedaan. Zij heeft haar predikers weggestuurd naar scholen, hen uitgebroed in een machine, psychologie, allerlei soorten zaken die behoorden te... niet eens in de Bijbel staan. En ze heeft haar... haar eieren uitgebroed. En toen ze klaar was, heeft ze een product voortgebracht van een groep mensen die het met alles op een akkoordje willen gooien, en Gods werkelijke Boodschap verwerpen, niet wetend wat ze aan het doen is. Ze heeft het niet in de gaten. Ze gelooft niet, ze denkt niet dat ze verkeerd is.

74 Evenmin dacht Eva dat ze verkeerd was. Eva dacht dat zij gelijk had. En als dat een beeld was, en dit het tegenbeeld is, zal het op dezelfde wijze moeten werken als met het beeld. Nu, dat is gewoon wat mij betreft net zo duidelijk als twee maal twee vier is.

75 Let nu op wat er gebeurde met Eva's kinderen, de eerste die geboren werd.

76 Nu, als God zei: "Word talrijk," tot zijn bruid, tot Adams bruid, "en vervul, vermenigvuldig u en vervul de aarde", was dat Gods opdracht. En dat zou ze hebben gedaan, en hij eveneens, door zich met elkaar te verenigen. Maar wat gebeurde er? Toen Adam zover was om tot haar te komen, was ze reeds moeder. Ziet u wat ik bedoel?

77 Nu, hetzelfde is gebeurd met Christus' gemeente, Christus' bruid. Nu, we zullen zo meteen nog verder teruggaan dan dat.

78 Merk op, in deze bruid, wat deed ze toen? Haar eerste kind kwam voort, het was een bastaardkind. En hij was vol dood, en veroorzaakte dood, en elkeen sedertdien is dood. Nu ziet u dat het seks moest zijn. Waarom sterft u, als het geen seks was?

79 Want als God een opdracht geeft, kan deze niet teniet gedaan worden. Gods Woord is eeuwig. Het kan niet falen. Toen Hij zei: "Vermenigvuldig u en vervul de aarde", was dat Gods eeuwige doel. Met dat uit te voeren, kunt u niet sterven. Want omdat het Zijn Woord is, moet u leven.

80 Als dat kind op de juiste wijze was voortgebracht, zou er geen dood zijn geweest. Maar zij kon niet wachten.

81 Dat is er vandaag aan de hand. U wilt er een soort vertoning van maken met schreeuwen, springen, in tongen spreken, of zoiets, in plaats van te wachten tot het werkelijke Woord van God wordt gemanifesteerd door de bruid.

82 Dit soort, dat het Woord neemt, is Gods ware bruid die kinderen voortbrengt. Zij kunnen niet sterven. Een kind dat door de bruid wordt voortgebracht door het Woord, kan niet sterven, omdat het het Woord is. Amen. Hebt u dat begrepen? Zij kan niet sterven, want ze is... Dat kind kan niet sterven, want hij is een Woordkind, hij is een zaadkind, hij is een eeuwig kind. Halleluja!

83 Dat is precies wat Jezus Christus was, een gesproken, eeuwig Kind. Hoefde niet te sterven, maar Hij deed het om de schuld te betalen. Dit was de enige manier waarop het betaald kon worden. Niemand anders kon het doen; zij waren allen op seksuele wijze geboren, naar het plan van de duivel. Hebt u het nu begrepen? Zie?

84 Maar elk mens, ongeacht of hij de paus, priester, bisschop, of wat dan ook is, hij sterft omdat hij een... een bastaard is. Zo is het precies. Hij werd geboren uit Satan en Eva. Ze mogen het noemen wat ze willen. Het was Satan en Eva. Het oorspronkelijke Woord had er niets mee te maken. Het oorspronkelijke Woord was leven. Hij had het verbasterd, en het bracht dood voort.

85 En als de kerk vandaag – zij die zichzelf Pinksteren noemen, zichzelf Baptisten noemen, wat ze maar willen – wanneer zij dit Woord met dogma's kruisen, brengt het een dood kind voort. En ze kan geen leven in zichzelf hebben. Zij is dood en haar kinderen zijn dood. God zei: "Ik zal haar op een bed van wereldgelijkvormigheid werpen en haar kinderen doden." God zei dat, in Openbaring. Hoevelen weten dat dit waar is? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] "Haar op een bed van wereldgelijkvormigheid werpen," – daar bevindt zij zich nu – "en haar kinderen doden, ze doden met vuur." We letten op waar de... Wat gebeurt er met het onkruid dat zich tussen de tarwe bevindt? Het wordt verbrand.

86 O, u kunt het Woord niet laten liegen. Het is de Waarheid. Soms bent u kritisch, en we zouden het verkeerd kunnen opvatten. Maar als u het rechtdoor laat lopen, zal het één-twee, één-twee, één-twee, één-twee, rechtdoor gaan.

87 "Wierp haar op een bed van wereldgelijkvormigheid." Ze kan niets anders voortbrengen dan dode kinderen. Als dan een denominatie slechts een bastaardkind kan voortbrengen, waarom wilt u er dan nog bijhoren?

88 Nu, broeders, dat is de reden waarom ik er tegen ben. Ze is een "hoer" om mee te beginnen. De Bijbel zei dat zij een "hoer" was. Dat is klare taal, maar ik vertelde u dat ik vandaag duidelijk zou gaan spreken. Dat is wat ze is. Ze pleegt geestelijke hoererij, door dogma's en geloofsbelijdenissen te nemen in plaats van het Woord, en ze leert haar kinderen hetzelfde te doen.

89 Nu, haar kinderen zijn dood uit de schoot voortgekomen. Ze zal moeten sterven, dat is absoluut waar, precies zoals elk ander mens. Luister. Net zo zeker als ieder sterfelijk mens zal sterven die de schoot van een vrouw opent, zo zal elk persoon die door hen geboren wordt, sterven, omdat zij een bastaard is, onwettig, en haar kinderen zijn onwettig. Dat is correct. Ik hoop dat dit niet over uw hoofd heengaat.

90 Nu, Jehova had eens een bruid. Adam had een bruid. Jezus had een bruid. Jehova had een bruid. Weet u dat? Hij moest haar wegdoen. Ze werd een hoer, dus deed Hij haar weg. Dat is precies wat Hij zei. Zij werd een hoer, een prostituée. Wat bracht haar ertoe? Ik wilde dat we tijd hadden om dit te lezen, misschien kom ik nog aan iets ervan toe. Op dit moment... Het was in de tijd van Samuël toen Israël een Koning had, een God. En zij was een maagd. Ze zou iets gaan voortbrengen. En wat gebeurde er? Ze begon om zich heen te kijken en zag dat de andere naties koningen hadden, dus wilde zij zijn als de rest van hen.

     U, teruggegleden Pinkstermensen, dat is precies wat u hebt gedaan.

91 Deze oude prediker die hier zit, vandaag bijna honderd jaar oud. Toen Pinksteren daar doorbrak, kon je hun niets over enige organisatie vertellen. Ze zouden er niet naar luisteren. Ze noemden dat de dingen van de duivel, en die mannen hadden gelijk.

92 Maar wat hebt u gedaan? U moest zo doen als de rest van de kerken. U moest het organiseren. Toen, zoals hij zei, trok u muurtjes tussen u op, ging over op onderwijzing: "Men moet dit niet leren. Prijs God! Halleluja! Op die manier." En op en neer springen en in tongen spreken, zeggend: "Schrijf hem in als lid; hij heeft het ontvangen." Hij is niet juist gedoopt, noch met het water, noch met de Geest. Hij is verkeerd; en zijn vruchten bewezen het. Hij heeft het verkeerde soort zaad gekregen om op te groeien. "Prijs God, broeder, we zullen u hier de handen opleggen en u tot oudste maken. Ik zal u zeggen wat u – u... We zullen deze organisatie hier gaan bouwen tot ze groter is geworden dan de Assemblies." Zo is het precies gegaan. Lees de geschiedenis van Pinksteren en kijk of dat niet zo is, of van iedere andere kerk. De Baptisten willen de Methodisten overtreffen. De Methodisten willen de Lutheranen overtreffen. De Lutheranen willen de Katholieken overtreffen. Iedereen wil overtreffen, iemand overtreffen. Zie? Dat is de... dat is de geest van de organisatie.

93 Jezus zei: "Slechts weinigen zullen er zijn die gered zullen worden. Eng is de poort en smal is de weg, en er zijn slechts weinigen die hem zullen vinden." Slechts een paar! Als Hij zei "weinigen", is dat het Woord van God, dat zaad, waar er weinig van zijn. Het zullen er geen tientallen miljarden zijn. Het zullen er maar een paar zijn die hem zullen vinden. Zij die ertoe voorbestemd zijn, zij horen het.

     De vroege regen is nu gevallen.

94 Nu, Jehova had een bruid die Hij liefhad, maar zij ging hoereren (Wat deed ze?) achter de andere machten van de wereld aan.

95 En wat deed Hij met deze heilige, oude, gezalfde profeet? Want het Woord des Heren komt tot de profeet. Hij kwam. Die oude profeet Samuël kwam naar hem toe. Hij zei: "Kinderen, kom eens even om mij heen staan. Ik wil met jullie spreken, jullie allemaal. Waarvoor willen jullie eigenlijk een koning? Jehova is jullie Koning."

96 Waarom willen jullie een geloofsbelijdenis? De Bijbel is jullie geloofsbelijdenis. De Bijbel is de Waarheid. De geloofsbelijdenissen zijn leugens. Jullie zijn dood, door mensen gemaakt.

97 "Apostolische geloofsbelijdenis", toon mij dat in de Bijbel. Wie heeft ooit zoiets gehoord: "Ik geloof in de gemeenschap der heiligen"? Ieder die gelooft in de gemeenschap der heiligen is een spiritist, gemeenschap met de doden. Er is slechts één middelaar tussen God en de mensen, en dat is Christus, en Hij is niet dood, maar Hij leeft voor altijd, is opgestaan uit de dood. Protestanten slikken dat allemaal, met een rond boordje om, en ik weet niet wat allemaal meer; met al de catechismussen van de kerken, slikken het net eender. Ze houden ervan, beslist, net als de rest van de wereld.

98 "O, weet u, vroeger waren we van Pinksteren. We stonden daar op de hoek met een tamboerijn in onze hand, en we baden. En de vrouwen stonden daar met hun lange haar dat naar beneden hing, en prezen God, en dat soort dingen."

99 O, lieve hemel! U kijkt wel uit om zoiets te doen. Ze zouden u regelrecht in uw gezicht uitlachen, een echte Christen zou dat doen; om daar te staan met een bloempotkapsel van afgeknipt haar op die manier, met een pan vol verf opgesmeerd zoals dat, en een jurk die eruit ziet als een afgestroopte knakworst. Om zo naar buiten te gaan en dan uzelf daarginds "een heilige van God" noemen? U weet wel beter dan dat. Eveneens weet de wereld beter dan dat. Schaamt u! U kunt beter bij die hoek vandaan blijven als u niet meer kunt voortbrengen dan dat. Ik ben niet kritisch. Ik ben niet buiten mezelf. Ik vertel u de waarheid, en u zult dat in de dagen die komen, ontdekken. Maar het is precies zoals het altijd is geweest. Het gaat altijd voorbij, en dan zullen ze het pas zien als het te laat is. Ze hebben het telkens zo gedaan. Ze hebben het reeds gedaan.

100 Jehova's bruid wilde gaan hoereren zoals de overige mensen deden, zoals de anderen. Dat is wat Jezus' bruid wilde doen.

101 De oude Samuël, tot wie het Woord kwam! Tot wie komt het Woord? De profeten. Wat? Die oude profeet liep naar voren en zei: "Nu wacht even, kinderen. Waarom willen jullie daar achteraan gaan?" Zei: "Heb ik jullie ooit iets verteld in de Naam des Heren dan dat het kwam te gebeuren?" Herinnert u zich dat? Hoevelen hebben dat ooit gelezen? Zeker heeft u dat. "Heb ik u ooit iets gezegd in de Naam des Heren dan dat het kwam te gebeuren? En nog iets, ben ik op reis gegaan om grote campagnes te houden, enzovoort, om u al uw geld afhandig te maken? Heb ik dat?" Hij zei: "Heb ik ooit om iets gebedeld?" Ik spreek nu over Samuël, ja, iemand tot wie het Woord des Heren kwam. Zei: "Heb ik u ooit gevraagd om... om zoveel geld bij te dragen, en om zus of zo te doen?"

102 "Nee." Ze zeiden: "Nee, dat hebt u nooit gedaan. U hebt ons nooit iets gezegd dan wat juist was."

     Hij zei: "Waarom zouden jullie dan dat achterna willen lopen?"

103 Ze zeiden: "Samuël, u hebt volkomen gelijk, maar wij willen het toch."

     Dat is helemaal precies wat de Pinkstergemeente heeft gedaan.

104 Om die reden treed ik niet tot hen toe. Zeker. Ik wil een maagd blijven voor God, met Zijn Woord. Of ze nu... Ik hoef geen geweldige grote shows en dat soort dingen te hebben. Ik heb het geweigerd. Ik wilde mijzelf niet laten vastbinden. Dat was niet mijn wijsheid; dat was Gods wijsheid. Als ik zou moeten uitgaan, zodat ik kon... bij de mensen en de duivel moest leuren en hun vertellen: "Ja, ik moet zoveel hebben voor een televisie-uitzending, en ik heb zoveel nodig voor dat. U zult ervoor moeten betalen", dan zou ik ook zo de touwtjes in handen moeten hebben. Maar ik heb u nooit iets in de Naam des Heren verteld dan wat is gebeurd. Ik heb u nooit iets anders verteld dan het Woord. Oordeel zelf. Heb ik u ooit om iets gevraagd? O nee. Nee. God heeft daar zorg voor gedragen. Ik heb geen grote programma's die ondersteund moeten worden. Ik zou er geen willen. Ieder die God toebehoort, zal naar God horen. Voel je slechts geleid door de Geest, waar je heen moet gaan en wat je moet doen, en doe dat, dat is alles wat nodig is. Houd dat vast. Geen geweldig groot programma waar miljoenen dollars mee gemoeid gaan om geld in het laatje te brengen, miljoenen en miljoenen en miljoenen; en enigen van hen bouwen nu waar miljoenen en biljoenen dollars ingaan.

105 Ik voel me er niet slecht over dat ik bekritiseer. Het is gerechtvaardigde kritiek. Ik wil niemands gevoelens kwetsen. Maar ik wil liever de gevoelens van een mens kwetsen dan de gevoelens van God. Als Hij u een opdracht geeft, en u hier uitzond om deze dingen te doen, en het onder de mensen bewezen heeft, dan behoorde u ernaar te luisteren. Ik vertel u de waarheid. God is aan het bewijzen dat het de waarheid is. Alleen door... Niet alleen door Zijn tekenen, maar Hij bewijst het door Zijn Woord dat het de waarheid is. Dat is precies juist.

106 Dus Jehova's bruid ging hoereren. En wat deed ze? Ze bracht opnieuw een groep buitenechtelijke kinderen voort. Is dat juist? We weten dat het de waarheid is. Ze moesten er zelfs voor worden weggehaald door koning Nebukadnezar, enzovoort.

107 Christus' bruid heeft hetzelfde gedaan. Wat is er aan de hand? Kunnen niet wachten. O nee. Uh-huh. Kunnen gewoon niet wachten. Ze moeten iets produceren. Ze kunnen niet wachten tot de Heilige Geest komt en vaardig wordt in de gemeente. Kijk, ze willen meer leden hebben in hun denominatie.

108 Als het was gebleven zoals het vroeger ging, zo'n honderd jaar geleden, of vijftig jaar geleden, toen Pinksteren pas opkwam in deze laatste dag, toen het Woord begon te worden gepredikt; als het zo was gebleven, dan zouden zij vandaag waarschijnlijk niet meer dan vijftig leden hebben gehad. Dat is waar. Maar ze zouden door bloed gewassen zijn. Ze zouden de kracht Gods in zich hebben. Dan zou de wereld schudden onder de geweldige impact van het Woord, dat vlees was, en woord voor woord gesproken werd.

109 Maar vandaag, wel, het is een schallend koper en een rinkelende cimbaal. Dat is waar. Het is gewoon onzin geworden, een voorwerp van bespotting, een smaad voor de wereld, een schande voor God.

110 Ik ging een eetgelegenheid binnen, drie broeders. Twee broeders en ik gingen die plaats binnen tegenover Springfield, Missouri, onlangs 's morgens om te ontbijten, toen ik van Arizona kwam. En daar was een kleine dame op wie broeder Woods mijn aandacht vestigde, die er uitzag als onze zuster Collins, blond, met een grote bos haar van achteren. En hij zei: "Ziet ze er niet zo uit als broeder Willard Collins' vrouw?"

111 Ik zei: "Jazeker." Toen kwam een oudere dame voorbij. Ik zei: "Ik veronderstel dat dát haar moeder is. Kijk die grote bos haar eens." Ik zei: "We zijn hier dichtbij de kerk van de Assemblies of God, het hoofdkwartier van de Assemblies of God. Daarom zijn ze zo."

112 Er zat daar ook een hele groep zustertjes met waterhoofdkapsels; zo groot. Dat waren de studenten. Kleine Ricky, en zij allemaal bij elkaar, weet u, veel drukte makend. Ze droegen allemaal hun Bijbel onder hun arm. Dus we keken naar hen tot ze allemaal naar buiten gingen, giechelend en lachend, en zich aanstellend zoals de moderne mensen. Dat is... dat is de oogst van Pinksteren die opkomt voor morgen, als er een is. Waarom? Waarom? Waarom? Omdat dit de zaden zijn die werden gezaaid. Dat is precies waar.

113 Toen ze naar buiten ging, zij allemaal naar buiten gingen, kwam deze kleine dame nog even langs en vroeg: "Kan ik nog iets voor u allen doen?"

     Ik zei: "Ik zou u graag een vraag willen stellen."

     "Ja, meneer."

114 Ik zei, alsof ik een vreemdeling was... Ik dacht, misschien kent ze ons. En ik zei: "Is dat geen Bijbelschool daar aan de overkant?"

     Ze zei: "Ja meneer, dat is het."

115 Ik zei: "Ik vermoed dat u daar heel wat klandizie van hebt." Nu, broeder Fred Sothmann zat erbij, en broeder Banks Wood daar, twee van de beheerders van de gemeente. En ik zei...

     Ze zei: "Ja, dat is zo."

     Ik zei: "Ik veronderstel dat u daar ook bij hoort?"

     Ze zei: "Nee." Zei: "Het spijt me. Ik niet."

116 En ik zei: "De reden dat ik dacht dat dat zo was, is omdat u zulk mooi lang haar hebt. Ik neem aan dat zij uw moeder is?"

117 Zei: "Nee, meneer." Zei: "Ze werkt hier gewoon." Ze zei: "Nee, ik heb geen..." Zei: "Ik houd van lang haar. Ik heb een dochtertje en ik laat haar ook lang haar dragen." En ze zei: "Mijn man houdt van lang haar."

118 Ik zei: "God zegene hem." En dus zei ze, wel, ze zei... Ik zei: "Wel, dat is vreemd. Waren dat studenten hierbinnen, die meisjes met deze omhooggewerkte kapsels, zoals de vrouw van de president dat heeft?"

     "Ja." Toen we opstapten...

     Ik zei: "Dank u."

119 We liepen naar buiten. Ik zei: "God heeft die vrouw daar geplaatst als een berisping voor dat stel bastaardgeboren kinderen aan de overkant van de straat." Dat is waar.

120 Onwettig geboren, gaan achter de dingen van de wereld aan! Hoeveel vrouwen, denkt u, die Izébel nadoen, de "first lady" van dat land, hoeveel daarvan zullen er vanavond, vandaag, in de hemel zijn? Zie? Zie? De dingen van de wereld! "Als u de wereld liefheeft, of de dingen van de wereld, is de liefde Gods zelfs niet in u." Daar hebt u het. Wat is dat? Het beste van de oogst voor morgen, in Pinksteren, de grootste beweging in het land. Daar hebt u het. Dat is de bruid. Ik begrijp het niet. In orde.

121 Wat probeert zij te doen? O, ze fabriceert wat gespring op het podium. Niet om het belachelijk te maken; het is in orde. Ze fabriceert wat anders. Waarom? Om leden in de kerk te krijgen. Wat is er aan de hand? Ze kan gewoon niet wachten. Zie? Ze kan niet wachten tot God het doet. Ze moeten daar ergens leden binnenkrijgen. Dus vertellen ze hun: "U moet dat doen", en daar gaan ze. Zie? Daar komt het zaad al meteen op. "U moet het doen." Ik heb...

122 Ik ben een zendeling. Ik heb de Afrikanen bloed van een dier zien nemen en het zo over zichzelf uit zien gieten – spiernaakt, mannen en vrouwen. Deden verf op hun gezicht. Daar komt het vandaan. Verf is een heidens gebruik; niet voor ons menselijke wezens, Christenen, gelovigen; dat was het nooit. Het was niet op... Er was slechts één vrouw in heel de Bijbel die zich ooit beschilderde en dat was Izébel, een duivelin. Zij dus... Ze deden verf op hun gezicht. Hadden grote lange voorwerpen die op stukken hout leken in hun oren; de Zoeloes. Het is een stuk hout wat maakt dat het vlees van het oor uitrekt tot helemaal hier. Soms snijden ze hun lippen open en trekken die wijd uiteen. Ze denken dat het mooi staat. Brengen bloed aan over hun borst en verder naar beneden over hun benen en zo, en maken dan strepen als een zebra. En jubelen, dansen in de geest, en spreken in tongen, en aanbidden duivels. Het bewijs van de Heilige Geest?

123 Ik ben daar zelf in India geweest waar ze de vuurlopers hadden, en van alles en nog wat, en ik weet dat het de waarheid is. Een geweldig groot afgodsbeeld met robijnen in zijn oren als oorringen, en dat soort dingen. En ze steken pijnlijke dingen en scherpe voorwerpen in hun vlees, en slaan zichzelf. En ze naaien hun lippen dicht als ze hebben gelogen, en doen boete. En ze steken een sabel hier door hun lippen, of door hun kin naar boven door hun neus, en laten hem zo uitsteken. Ze nemen grote vishaken, waar ballen aan hangen zoals kerstboomballen en vullen die vol met water, en haken ze met duizenden aan hun lichaam dwars door hun vlees. En gaan daar dan heen om rond dit afgodsbeeld te dansen, op die manier, en doden een geit en aanbidden zo. En lopen dwars door rood gloeiend vuur zonder een schroeiplek. Laten eens een paar van u Pinkstermensen dat proberen.

124 Maar het werd gedaan, door de Hebreeënkinderen, maar zij hebben de Here, hun God, nooit verzocht. Zij waren er gewoon ingeworpen. Zij probeerden niet om iets te fabriceren.

125 Dat is wat er vandaag aan de hand is met de Pinkstermensen, zij fabriceren iets. Ze kunnen niet wachten. O God! Ze kunnen gewoon niet wachten, dus plegen ze overspel. Amen. Onkruid, om iets te fabriceren, en wat brengt het voort? Zoals de eerste keer, bij de eerste bruid die niet kon wachten.

126 Ze bracht dood voort door een bastaardgeboren kind, van wie wij allen kinderen zijn. Maar God kwam in het vlees om ons een andere geboorte te geven, om ons terug te brengen tot oorspronkelijke zonen en dochters van God. Zie? Daar hebt u het. De levenskiem van Eva kwam nooit. Het gebeurde nooit. Waarom? Zij vermengde het. Hield het bij hem vandaan, in plaats van dat Adam op de bestemde tijd tot haar gekomen zou zijn als bruid. Precies zoals Christus tot de groep zou zijn gekomen. Christus zou tot Zijn gemeente zijn gekomen. Hij had beloofd dat te doen.

127 God had beloofd hen te zullen vermenigvuldigen, maar zij moesten wachten tot Gods tijd.

128 Dat is wat er vandaag aan de hand is. Zij willen niet wachten tot Gods tijd. Ze willen iets anders hebben. En zo gebruikt de duivel precies daar zijn wijsheid om het hun te geven, door een organisatie te vormen, groter dan de overigen te zijn.

129 Ziet u nu waarom ik er tegen ben? Zeker. Ik ben er tegen met alles wat in mij is. Zolang het Woord hier binnenin is, zal het er altijd tegen zijn. God is er tegen. God zei dat Hij het was. Zo is het.

130 Kon gewoon niet wachten, daarom kwam de zaadkiem van Eva er nooit. Gekruist met Satans leugen, werd zijn lieflijke bruid verontreinigd. En zo gebeurde het ook met Christus' bruid. De bruid, wat maakte nu dat zij verontreinigd werd, Adams bruid? Omdat zij nooit bij Gods Woord bleef. Is dat waar?

131 Ik vraag het u. Nu, als het niet zo is, zeg het dan niet. Maar als het zo is, zeg het dan. De reden dat God... De reden dat Adams bruid... Daar zijn de drie: Adam, Christus, God. De reden waarom Adams bruid nooit het Kind des levens op de juiste manier heeft gedragen, is omdat zij Gods Woord niet geloofde. Als dat juist is, zeg: "Amen." [De samenkomst antwoordt: "Amen." – Vert] De reden dat Jehova's vrouw, of Zijn bruid, werd weggezonden, was omdat zij Gods Woord, de profeet, verwierp. Klopt dat? ["Amen."] De reden dat Christus' bruid in echtscheiding wordt weggezonden, is omdat zij het Woord van God heeft verworpen zoals Eva deed, zoals de rest van hen deed. ["Amen."] Helemaal precies. Allen hoeren, allen verontreinigd, hun man kon niet tot hen komen. Ze waren reeds bevrucht voordat hun echtgenoot tot hen kwam. O God, als dat geen deerniswekkend schouwspel is! Denk eens aan een jongeman die tot een vrouw komt, en haar met zaad van een andere man in zich vindt. Wat een zaak! Dat is wat God overkwam. Dat is wat Adam overkwam. Dat is wat Christus overkwam. O! Ja.

132 Ze bleef nooit bij het Woord, en veroorzaakte een bastaardtoestand. Dat is wat Israël deed. Ziet u waar ze aan toe is? Dit is wat Christus' bruid deed. Ziet u waar zij aan toe is? Precies terug bij de anderen.

133 Christus' Pinksterbruid heeft hetzelfde gedaan. Zij kan geen geestelijke Woordkinderen voortbrengen, want zij is zelf een bastaard. Hoe kan zij het doen, terwijl zij zich met de denominaties gekruist heeft? Heeft zich met hen verenigd, en van alles, is hetzelfde geworden als zij. Zit in de Raad van kerken, al het andere; net zozeer een bastaard als de overigen. Hoe kan ze het doen? Ze kan het niet.

134 Nu, ik heb gewoon zoveel te zeggen dat ik hier snel doorheen moet gaan. Ik... Over elk ervan zou ik willen prediken. Zie? Let nu op.

135 De ware bruid, halleluja, er zal er één gaan zijn. Waarom? Ze is voorbestemd. Ze zal geen denominatie worden, want zij is voorbestemd. Zie? Ze hoeft zich geen zorgen te maken over een denominatie. Ze is reeds voorbestemd om haar plaats in te nemen. Kijk. Zoals Maria...

136 Ik wil dat u dit nu begrijpt en het niet mist. Bent u gereed? Zeg: "Amen." [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

137 Als Christus tot Zijn bruid komt, zal zij een maagd zijn zoals Maria was. Want God zal Christus niet via de schoot van een hoer brengen, en evenmin zal Hij de bruid zo laten komen. Hij kan zijn Woord niet brengen door een hoer van Zijn Woord.

138 Dat zijn afschuwelijke woorden, maar dat is wat de Bijbel zegt. Ik zeg wat deze zegt. Want het is... Dit moet begrepen worden.

139 De beproefde, ware bruid, zal net als Maria een maagdelijke schoot hebben voor de bruid van het Woord, welke Christus is. Wanneer Christus, het Woord, tot de bruid komt, zal zij hetzelfde zijn als Hij: een maagd door het Woord. O God!

     Ik hoop... ik hoop dat het overkomt, broeder Neville. Ik...

140 Zie? Zie? Ik hoop dat u het begrijpt. Wat was Hij? Woord, het Woord van God. "Op Zijn kleed stond een Naam geschreven: 'Het Woord van God.'" "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord is vleesgeworden, en heeft onder ons gewoond." Hij is God, en God is het Woord.

141 En wanneer Zijn bruid komt, zal zij hetzelfde voortbrengsel zijn als wat Hij is. Maagdelijk! Hoorde Christus tot een denominatie? Behoorde Jehova daartoe? Zijn bruid evenmin. Zij is een deel van Hem. Zij heeft geen dogma nodig. Zij zal er geen hebben. Ze zal absoluut maagdelijk zijn. Hoe? Door het Woord. Amen. Ze zal elk woord dat God zegt, bekrachtigen met een "Amen! Amen!" O! "Mij geschiede naar Uw Woord. Amen!" O my! Daar hebt u het. Gods Woord bekrachtigen.

142 Een maagdelijke schoot hebben. Waaruit zal zij voortkomen? Uit een maagdelijke schoot, het Woord. Waar kwam Jezus uit voort? Een maagdelijke schoot. Zie?

143 Toen Adam tot zijn vrouw kwam, was zij zwanger. Ze had iets gedaan. Ze was gemengd. Ze was verbasterd, het kind, en het stierf. Maar toen Jozef tot zijn bruid kwam, was zij zwanger, maar met leven. Adams vrouw, of Adams bruid, toen Adam... Voordat ze tezamen kwamen; precies zoals Jozef en Maria, precies zoals Christus en de gemeente nu. Ziet u het niet? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Zie?

144 En voordat ze tezamen kwamen – Adam en Eva – was ze bevrucht met het bedorven zaad van de slang. En toen Adam tot zijn vrouw kwam, vond hij haar bevrucht met dood. Zie? Dood! Hoe? Geestelijke en lichamelijke dood.

145 Maar toen Jozef, de mens, tot zijn vrouw kwam... Glorie! Kan het nauwelijks inhouden. Ze was bevrucht met leven, het Woord van God, vlees geworden in haar schoot.

146 Om dat gesproken Woord terug te brengen, om dat Woord van God terug te brengen dat hier Woord was, komend door een menselijke schoot. Amen. God zal het hoe dan ook doen. Hij sprak het, en het zal zo moeten zijn. Amen. Dat is onze God. O, dat is rijk, broeders, als u het kunt opnemen, als u het kunt vatten.

147 Daar ontdekte hij, toen... toen Adam tot zijn vrouw kwam, was ze bevrucht met het verkeerde zaad. Toen Jo-... Dat zaad stierf. Toen Jozef tot de zijne kwam, was zij bevrucht. Nu, wat was de oorzaak van de verschillende bevruchtingen? Omdat Adams vrouw het Woord betwijfelde. Klopt dat? Jozefs bruid geloofde het Woord. Het verschil.

148 Dus wat is het dan? Het is het Woord, o, dat dierbare Woord. Dat is het. De wereld werd geformeerd door het Woord van God. Halleluja! Daar sta ik op, precies daarop. Laat alle denominaties en al het andere maar vallen, laat ze maar doen wat ze willen. Ik sta op dat Woord.

149 Daarom heb ik gedaan wat ik heb gedaan. Daarom heb ik de denominaties laten vallen. Ze zeggen: "Wel, hij is gewoon een... breekt kerken af." Ze zeiden hetzelfde over onze Heer. Zie? Ze zeggen dat telkens weer. Zie?

150 Nu, nu, Hij heeft haar gevonden. Christus komt tot Zijn bruid; hoe vindt Hij haar? Dezelfde zaak. Waarom? Toen ze in het begin van start ging... Nu luister. Ik wil niet dat u dit mist. Toen ze begon, was ze een maagd. Ze zou in orde gaan zijn. Ze trok rechtdoor, die eerste gemeente, het was werkelijk wonderbaar. God gaf Hem een bruid, en wat deed ze? Als u de geschiedenis kent, in 606 gaat ze er regelrecht heen en bevrucht zichzelf met Roomse dogma's, een organisatie. En van toen af aan gaf die oude "moederhoer" in de Bijbel geboorte aan kerken, en het waren "hoerendochters", wat een hoer is. Dat zijn Protestanten, want zij werden allen regelrecht uit haar geboren, en elk van haar nam haar eigen ding, organisatie. Ziet u nu waarom ik er tegen ben? Goed.

151 Nu, want de geboorte van het Woord is Christus, niet verontreinigd met denominaties. De eerste gemeente, geen denominaties, alleen het Woord, en de Geest bevochtigde het. Broeder, de... God legde het Woord zo neer, en de Heilige Geest bevloeide het, en daar ging ze. Ze bracht kinderen voort. Beslist.

152 Maar deze gemeente kan het niet. Ze is te strak georganiseerd. Zie? Ze kan het niet. Ze heeft zich met de wereld vermengd. Kijk nu wat ze deden. Nu, wat?

     God bevestigde Zijn Woord door Zijn lichaam heen. Klopt dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

153 Toen ging ze hoereren, zoals Adams vrouw in Eden deed, en Jehova's vrouw in de dagen van Samuël deed toen ze een koning nam. Ze deed God in echtscheiding, haar Verloofde en Zijn Woord; en Zijn profeet – Zijn spreekbuis voor Zijn Woord – en ging hoereren zoals de rest van de naties. En God deed haar in echtscheiding. Hetzelfde heeft Hij vandaag gedaan. Dezelfde daad.

154 Zonen van de bruid plegen overspel, zie, met de... De bruid, Gods Zoon... Zijn bruid van Pinksteren, maagdelijk met het Woord, ging hoereren en pleegde overspel precies zoals Adams vrouw deed, precies zoals Jehova's vrouw deed. En hier is de vrouw van de Zoon, zij gaat hoereren, overspel plegen met de Romeinse goden; meervoud, goden! En ter wille van haar minnaars, de Romeinse goden, probeerde ze haar eigen Man te nemen en Hem in drieën te delen, om haar minnaars te behagen. God wees genadig voor een... Ze hebben beslist honderden goden; o, zeker, Astarte, de zonnegod, en Baalim, de zonnegod, en de koningin des hemels, en al dat gedoe daar. De bruid dus, om haar slecht bekendstaande minnaars te behagen.

155 Sprak God niet in Salomo's Hooglied, en vertelde daar hoe zijn vrouw niets anders dan een hoer was, en zich heel de tijd opende, en elke minnaar nam die voorbijkwam? Ik spreek onverbloemd, maar dat is wat de Bijbel zei. Elke man die met haar op stap wilde, kon met haar gaan.

156 Dat is hetzelfde als wat de bruid van Christus heeft gedaan. Opende zich voor elke oude smerige, vuile gewoonte van elke organisatie die ze ooit hadden, om hetzelfde te doen.

157 Ik zal hiervoor bekritiseerd gaan worden. Dat is goed. Ik zal er ook voor gezegend worden, want het zal de Waarheid gaan zijn. Het is Gods Waarheid. Want Hij wil dat het gezegd wordt, en hier is het... ik probeer mijn best te doen om het te zeggen. Zie?

158 Zij probeerde haar vele minnaars te behagen. Zo handelend, vermengde zij, probeerde zij het Woord van God te vermengen met haar minnaars. Maar dit wilde niet werken, daarom zei ze: "Verwerp dat", en maakte haar eigen woord. Nu beweert zij zelf het Woord te zijn. Maar laten de Katholieken... of de Protestanten niets van de Katholieken zeggen, want zij doen hetzelfde in de Raad van hun eigen kerken: hoereren. Geen wonder dat ze hoerendochters worden genoemd. Dat is hard, nietwaar? Dat scheurde u de huid van uw rug, maar dat is soms nodig om u wakker te maken. Juist. Dat is precies wat ze deed. Zij verliet Jezus, de Woord-Echtgenoot.

159 En precies zoals bij Samuël; zij lieten Samuël in de steek en namen Saul. Verlieten de profeet die gezalfd was met het Woord, en namen een koning met een scepter. Terwijl ze tenslotte tot de Koning zou zijn gekomen, de scepter in het duizendjarig rijk. Maar nu is zij verworpen. Hij ging naar de heidenen voor een bruid. Klopt dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Het is het Woord.

160 Nu, ze verliet Jezus, het Woord; Jezus, het Woord; en huwde een andere man, genaamd de paus, met dogma's. Nu heeft ze Jezus niet. Ze heeft een paus. Nu hebben wij geen... De Protestant heeft Jezus niet. Hij heeft een denominatie gekregen, dezelfde zaak, een beeld voor het beest. Dus kan zij haar kinderen geen Woordgeboorte geven, geen van hen. Zij is zelf een hoer. De Bijbel zei dat ze dit was. "Ze had een beker in haar hand, en was haar leer aan de mensen aan het uitgeven, wat een gruwel was, de onreinheid van haar ontucht." Wat is ontucht? Het is onrein leven. En wat ze als haar leer aan de mensen geeft, is de vuilheid van haar ontucht. "En de koningen der aarde, en allen, werden dronken gemaakt met de wijn van haar ontucht." Helemaal precies. Kijk naar ze. Jongen, daarvoor zullen ze je over een poosje je keel afsnijden. Niet alleen Katholieken, maar Protestanten.

161 Luister, jullie Methodisten. Wie heeft Joseph Smith gedood? Roep nu maar. Hoewel ik niet in zijn leer geloof, geloof ik evenmin in de uwe. Dat geldt niet voor dáár; het is hier. Dat is de reden. Joseph Smith had evenveel recht om zijn religie hier in deze natie te prediken als u dat heeft, maar jullie doodden hem hier in Illinois. Schoten hem zonder reden neer, omdat hij iets een beetje anders had. Dan gaat u tekeer over de Katholieke kerk. Kom uit die hoop onzin vandaan, u Methodisten, die verordineerd bent tot eeuwig leven. John Wesley zou zich in zijn graf omdraaien, door zo te handelen. Zeker zou hij dat. John Wesley stichtte nooit zo'n kerk. Een stel ricky's en elvissen deed dat na John zijn dood, dat klopt, John Wesley niet.

162 Het zijn niet de voormalige eerste Pinkstermensen die het ooit tot zoiets lieten komen. Het is dezelfde groep na zijn dood. Dat is waar. Jezus Christus zou zoiets dergelijks niet hebben gesticht, wat wij nu hebben, Pinksteren genaamd, net zo min als de Heilige Geest. Maar het is iets wat u hier voor in de plaats hebt gekregen.

163 Maar de Heilige Geest is iets dat ze nu niet kunnen doden. Hij zal hoe dan ook een bruid nemen. Amen. Hij zal er hoe dan ook één nemen. Hij zei dat Hij dat zou doen; bestemde haar voor.

164 Zij verliet Jezus, haar Woord-Echtgenoot, om een paus te trouwen, daarom kan zij geen geboorte geven, geestelijke geboorte. Zij kan wel een denominationele geboorte voortbrengen. Ze heeft daar overvloedig zaad van. Ze kan geen geestelijke geboorte voortbrengen. Zij... Omdat ze een hoer was, is het enige wat zij kan geven denominationeel leven, en een heleboel tamtam.

165 De Katholieke kerk zelf is gebouwd op een paar bijgeloven van christendom en een heleboel Roomse gebruiken.

166 En een Pinksterkerk is even slecht, een heleboel gespring, en geroep, en spreken in tongen, en dat soort zaken. Wanneer dat stopt, hebben ze genoeg temperament om een cirkelzaag te bevechten en u uit hun samenkomst te zetten. Al zou God daar binnenkomen en de doden opwekken, en u was het niet met hen eens, dan zouden ze u eruit werken, als u niet tot hun organisatie behoort.

167 Nu, deze oude "moederhoer". Ik kom in een ogenblik op haar terug. Zij beweert macht te hebben om zonden te vergeven. Maar u wordt niet geoordeeld voor uw beweringen, u wordt niet gekend door uw beweringen. U wordt gekend door uw werken. Hoe zou zij zonden kunnen vergeven? Kijk naar haar.

168 Toen Jezus hetzelfde deed, zeiden ze... "Veroordeel Mij; toon Mij aan waar Ik het Woord niet geloof." Zij beweert macht te hebben om zonden te vergeven, maar dat komt alleen door het Woord. Dat is waar. Alleen God kan zonden vergeven. Klopt dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Zeiden die Farizeeën dat niet? Wat was de gedachte, wat was er aan de hand met dat stelletje blinde huichelaars? Waarom? Omdat zij niet zagen dat dát het Woord was dat bij hen stond. Hij is het Woord. God zij geprezen. Daarom kon Hij zonden vergeven. Hij was God. Hij was het gemanifesteerde Woord.

169 Nu zegt de Katholieke kerk dat Jezus hun macht gaf. Hij deed het; Hij gaf de gemeente macht. Dat is waar. Wij geloven dat.

170 Al haar dochters zijn hoeren. Al haar dochters, haar denominationele dochters zijn hoeren. "Broeder Branham, dat is een groot woord." Dat is niet mijn woord; dat is Zijn Woord. Zo is het precies. Het is niet het mijne. Het is het Zijne. Goed.

171 "Hoe," zegt u, "hoe zijn ze, hoe zijn ze hoeren geworden? Wel, het zijn goede mensen, zo-en-zo."

172 Ik zeg daar niets over. Ik zeg niet wat ze zijn. Ik zeg niet dat de Katholieken geen goede mensen zijn; ze zijn evengoed als ieder ander. Het zijn menselijke wezens zoals wij. Maar wanneer het die oude kerk betreft: zij is fout. De Protestanten zijn even goed. De Methodisten zijn net zo goed als de Baptisten of Pinkstermensen, of ieder ander. Ze zijn allemaal hetzelfde.

173 Maar de zaak is, hoe kan zij nu een hoer zijn? Waarom? Geef haar de Woordtest. Zo weet u het. Uh-huh. Beproef haar eens met het Woord en kijk wat ze zegt. "O, natuurlijk, ons werd op het seminarie geleerd dat die dagen niet... Het is een... Het was vroeger zo, maar, uh, dat was lang geleden in de dagen van de apostelen. Dat was alleen voor de apostelen." U, zogenaamde kerk van Christus: "Spreek waar de Bijbel spreekt, en zwijg..." Wel, ik zou graag horen dat u nu wat zei. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Nee. U zwijgt. Gods Woord brengt alles tot zwijgen, broeder. Niemand kan roemen. Dat is waar.

174 Al haar dochters zijn hoeren. Hoe? Door hetzelfde te doen als hun mammie: geestelijke ontucht plegen tegen het Woord. Zo werd de Katholieke kerk een hoer, zo worden haar dochters hoeren, dezelfde zaak, geestelijke ontucht tegen het Woord.

175 Zij en haar dochters hebben een hoererende schoot. Slechts dood kan uit hen voortkomen. God kan geen leven voortbrengen door dood En alles wat dood geboren is, leeft niet. En kan een... Zoals Job zei: "Kunt u een rein iets uit een onreine laten komen? Nee, niet één." Juist. Hoe kan ze zelf geboorte geven wanneer ze zelf dood is? Hoe kan ze maagdelijk zijn terwijl ze een hoer is? Zie? Daar hebt u het. Dat is de hele zaak. O my!

176 Nu zullen we op iets heel rijks gaan komen, vol vitaminen, van Genesis tot Openbaring. Let op.

177 En zij en haar dochters hebben een hoerenschoot. Slechts dood kan uit hen voortkomen. Als u tot de organisatie wilt toetreden, en denkt dat het met u in orde is, dan ziet u waar u bent beland. U bent precies midden in de dood beland. Helemaal precies. Als u dat nu niet kunt zien, bent u geestelijk blind. Zie?

178 Welnu, laten we nu teruggaan en de draad weer oppikken en tot iets komen. Weet u nog wat de dienst van vorige zondag was? "De poort tot de ziel." Herinnert u het zich? Nu, er is een lichamelijke schoot. Er is een schoot voor de geest. Geloofde u dat? Er is een geestelijke schoot en een lichamelijke schoot. En het verstand is de schoot voor de geest. Waarom?

179 Nu, onthoud dat. Ik vertelde het u vorige zondag en tekende het hier voor u uit. Deze vijf zintuigen waar dit zaad via de buitenkant binnenkomt: zien, proeven, voelen, ruiken en horen. Vijf aan de binnenkant: geweten, enzovoort, aan de binnenkant vijf. Nu, aan de levenskant is er slechts één. Dit betekent dat u het recht hebt van vrij moreel handelen, om te accepteren, binnenlaten of buitenlaten. Zie?

180 Dit is hoe overspel... [Leeg gedeelte op de band – Vert] Een ogenblik. [Leeg gedeelte op de band.]

181 Dit is hoe geestelijk overspel wordt bedreven: wanneer u beter weet door het Woord van God, door middel van het verstand, en een leugen van de duivel aanneemt die tegenstrijdig is aan het Woord van God.

182 Dat is precies wat Eva deed, met eerst een geestelijke gemeenschap, die, door Satans leugen te geloven, de schoot van haar verstand binnenkwam. Dat verontreinigde haar ziel, bracht dood in haar ziel, toen vond de natuurlijke daad plaats.

183 En dat is de enige manier waarop een vrouw ooit overspel kan plegen tegenover haar echtgenoot, door eerst een of andere man haar erin te laten praten, en dan een andere man te ontvangen die haar echtgenoot niet is. Dan heeft ze overspel gepleegd.

184 En wanneer de bruid van Jezus Christus mensengemaakte geloofsbelijdenissen en dogma's de plaats van het Woord van God laat innemen, dan pleegt zij overspel. Zei Jezus niet: "Wie een vrouw aanziet... heeft reeds overspel in zijn hart met haar gepleegd; een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel met haar gepleegd"? Waarom? Zij liet het in zijn gedachten komen. Dat is de schoot waar de zaken in beweging worden gezet. Satan komt binnen.

185 Wij werden ingezaaid met het Woord. "Eens zal Ik het leven in de aarde brengen en de aarde vervullen." Wat Eva faalde om te doen, deed Maria. Zij nam het Woord. Eva nam Satans leugen. Maria nam Gods Woord. En door Maria's Zaad vult de aarde zich opnieuw, door middel van Zijn bruid, door middel van het Woord, en dit zal het duizendjarig rijk tevoorschijn brengen. Door middel daarvan gaat het Woord uit, en het Woord wordt geplant in elk voorbestemd hart. En de Geest komt neer en geeft het water, en zij kunnen niet sterven. "Ik zal hem weer opwekken in de laatste dagen." O, broeder, zuster, dat is... dat is werkelijk.

186 Wat is het? Het verstand is de schoot voor de geest (Wat?) om binnen of buiten te laten. Dat is de manier waarop ze overspel plegen, door een duivel aan te nemen, een satanische geest iets in zich te laten stoppen dat tegenstrijdig is met het Woord van God. Dan heeft ze overspel gepleegd.

187 Eva ontving – luister hiernaar – het verkeerde zaadwoord, Satans leugen tegenover Jehova's Woord, wat resulteerde in dood.

188 Nu, we zullen in een paar ogenblikken van dit onderwerp afstappen. Maar ik wil dit overduidelijk hebben gemaakt voordat ik tot het punt kom dat ik moet stoppen. Ik zal hier nu een bladzij overslaan, over ongeveer een minuut.

189 Nu kijk. Eva, wat deed ze? Ze ontving het verkeerde zaad. Hoe deed ze dat? Door Satans leugen te geloven. Hoevelen zeggen dat dit juist is? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Wel, zeker, dat is juist. Beslist. Zij aanvaardde Satans leugen. Wat bracht zij voort door dit te doen? Satan zei: "Weet je, dit is heerlijk. Dit is iets wonderbaars. Wist je dat je daarvoor gemaakt werd? Wel, in werkelijkheid werd je voor dit doel gemaakt."

     "O, werd ik dat?"

190 "O, het is een lust voor het oog. Het is goed. Echt. Je moet. Je moet het proberen."

191 "Maar de Here God zei: 'Niet – niet – niet dat, nog niet.' Wacht, wacht even. Nee. Nee."

     "Maar, weet je..."

     "O, als we dat doen, zullen we..."

     "O, je zult geenszins sterven."

192 Die duivel met z'n gladde tong. Hij heeft geen hoeven en een gevorkte staart, nee, zoals ze proberen u te laten geloven. Hij is een gehaaide kerel achter de preekstoel. Juist. Uh-huh. Of een kleine ricky met zijn haar naar beneden gekamd als een eend, die daar op z'n gemak zit om de dochter van een moeder kwaad te doen, dat is de kerel die eraan komt met een kleine lieve... O, ik zal dat laten gaan.

193 Welnu, de schoot; Eva ontving het verkeerde zaadwoord. Luister nu heel aandachtig. We zullen dit regelrecht vastnagelen, zo de Here wil. Zij ontving het verkeerde woord. Wat deed het? Het was Satans leugen, zei dat "ze wijs zou zijn."

194 "Wel, ze zou tot de grote kerk behoren. In de stad zou goed over haar gedacht worden. Wel, ze zou als de rest van de mensen zijn." Huh! Zeker. Dat is precies wat Jehova's bruid geloofde. Zo is het precies.

195 Dat is precies wat Satan zou hebben geprobeerd te zeggen toen het Woord tot Maria kwam. Maar zij schudde hem af.

     Zei: "Hoe zal dit wezen?"

196 Zei: "De Heilige Geest zal u overschaduwen. Het is het Woord van God."

197 Zei: "Mij geschiede naar Uw Woord." Dat bracht het leven. Daar hebt u het.

198 "Wel, weet je," zei Satan, "ze zullen je allemaal uitlachen." Dat kleine meisje met haar blozende wangen besteedde daar geen enkele aandacht aan.

199 Ze ging regelrecht naar Judéa. "Weet je, ik zal een baby krijgen", voordat ze iets voelde, omdat het Woord daar reeds Zijn intrek had genomen. Dat was alles. Ze hoefde niet voor de tweede keer door de gebedsrij te gaan, weet u. Nee, nee. Beslist niet. Beslist niet. Zij geloofde het. Ze had geen enkel teken van leven. Ze had helemaal geen teken van zwangerschap. Ze voelde helemaal niets. Daar is... Alles was gewoon zoals het altijd was. Maar ze ging het iedereen vertellen: "Ik zal een baby krijgen." Waarom? "God zei het." Wat is dit? Het koninklijke zaad van Abraham.

     "Zul je een baby krijgen, Abraham, bij die vrouw?"

     "God zei het."

     "Wel, je vertelde me dat vijfentwintig jaar geleden."

     "Ik weet het, maar God zei het."

200 Dat is het. Daar hebt u het. Dat is hetzelfde. Wat zegt u vandaag?

     "Wel, weet je, de denominatie zal je eruit schoppen."

     "Maar God heeft het gezegd. God heeft het gezegd."

     "Wel, weet je, als je op die manier wordt gedoopt..."

201 "Wel, God heeft het gezegd." Dat is het. Dat is het. Daar is uw maagd. Daar is ze. Niet alleen ten opzichte van de doop, maar al het andere, de rest van het Woord. Zie?

202 Dus, wat? Dit was zowel lichamelijk als geestelijk bij Eva. De eerste keer, en voortdurend.

203 Ik heb u verteld, en u vanmorgen gevraagd, zusters, mij te vergeven, zodat ik dit kan noemen. Telkens wanneer een vrouw de verkeerde stap doet... Ik spreek nu over Christus en de bruid.

204 Maar elke keer als een vrouw een verkeerde stap doet, moet ze het eerst aannemen in haar verstand. Juist. Eén of andere gladde jongen moet haar overreden, en ze luistert ernaar tegen eigen beter weten in, dan wordt de handeling gepleegd.

205 Dus eerst trof Satan Eva's gedachten. En in de schoot van haar verstand betwijfelde zij Gods Woord; toen kwam de werkelijke daad.

206 En de enige manier dat wij ooit wederom geboren kunnen worden, is door eerst in de schoot van het verstand het Woord te ontvangen, en dan komt de Geest daar overheen en brengt het tot leven. Daar hebt u het. Daardoor komt het. Dit is de werkelijke Evangelieonderwijzing, broeder. Ik geloof dat wanneer Paulus hier vandaag zou zijn, hij hetzelfde zou leren als ik in dit uur. Goed.

207 Wat waren de gevolgen bij haar? Lichamelijke en geestelijke dood.

208 Wat zijn de gevolgen bij degenen die de andere kant aanvaarden? Het mondt vandaag uit in deze gekheid die ze nu hebben, zowel lichamelijke als geestelijke dood. Zowel lichaam als geest zullen worden vernietigd, er niet meer zijn. Zo is het precies.

209 Let op Maria's schoot. Maria's schoot, het natuurlijke verstand, zie, was een maagdelijke schoot. Waarom? Zij geloofde Gods Woord. Ongeacht hoezeer iedereen haar bekritiseerde, hoeveel dingen een ander ook zei, dat had er niets mee te maken. Zij geloofde Gods Woord onvoorwaardelijk. O, ik wilde dat ik dit duidelijk kon maken. Begrijpt u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Zie? Zie? Eerst kwam haar verstand. Voordat de handeling ooit plaatsvond in haar letterlijke schoot, moest de handeling eerst hier binnenin plaatsvinden, om de Geest binnen te laten komen om de rest van het werk te doen. O my!

210 Glorie! Voordat de eigenlijke geestelijke geboorte kan plaatsvinden, moet het Woord Zelf Zich een weg banen door uw gedachten; het geloven. "Die Mijn woorden hoort, en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, en zal nooit tot het oordeel komen, maar is... of door de verdrukkingsperiode gaan, maar is overgegaan van de dood in het leven." Zo is het. O my!

211 Let nu op. Maagdelijke schoot, haar verstand; maagdelijke gezindheid, om Gods Woord te geloven.

212 U zegt: "Nu, kijk eens hier. O, wel, broeder Branham, zo zou het niet kunnen zijn. Dat is onmogelijk. John Wesley zou dat hebben gezien. Die-en-die zou dat hebben gezien." Huh!

213 Zeker, de duivel zou hetzelfde tegen Maria gezegd kunnen hebben. "Wie ben jij? Wat, je bent de armste van de stad. Je bent nog maar een jong meisje, zestien jaar oud, achttien, hier bezig met water te halen uit deze pomp. Je vader is dood; je moeder daarginds een oude blinde vrouw. Hoe ter wereld zal jij ooit... Hoe?" Anna was haar moeder, wordt ons verteld. "Hoe ter wereld zul jij dat gaan doen?"

214 "Luister, mijn oude moeder is een blinde vrouw, maar zij is een godvruchtige vrouw. Door haar lippen heeft ze een zaad in mijn hart geplant. Ik heb uit Gods Woord gelezen dat God in Jesaja 9:6 zei: 'Een maagd zal zwanger worden.'"

215 Halleluja! Kunt u het zien? Het Woord neemt vlees aan. Daar hebt u het. God zal een gemeente gaan hebben. Ze zal geboren worden uit het Woord van God, omdat ze het levende Woord van God is. Ziet u het?

216 "Hoe weet je dat? Wel, het zal gaan... Weet je hoe je van nu af aan zult worden genoemd? Je zult worden genoemd..."

217 "Het maakt mij niet uit hoe ik word genoemd. Dat heeft niets te betekenen. Mij geschiede overeenkomstig het Woord des Heren." O, zou iedereen dat vandaag kunnen zeggen? O, als mensen dat echt vanuit hun hart, wij allen dat zouden kunnen zeggen, zie: "Mij geschiede naar Uw Woord, Here." My! Het werkelijk menen. Eén of twee, of ergens daarbuiten, het zal een voorbestemd iemand oppakken, die dit werkelijk meent. En, broeder, dan zult u vonken zien vliegen op datzelfde moment. Zo is het. Wanneer u dit daar werkelijk hebt, om dit te ontvangen wat gaat komen, die besproeiing die op dat Woord begint te vallen. Jazeker.

218 Nu, wat was het? Een maagdelijk verstand, schoot, maagdelijke schoot voor de baby. Gevolgen? Eeuwig leven.

219 Eva, zo'n goede vrouw als ze was, zo maagdelijk als ze was; maar eerst liet ze twijfel binnenkomen door het woord, een leugen van de duivel. Wat deed hij? Kreeg contact met haar op de verkeerde manier. Wat was haar kind? Dood.

220 Maria, maagdelijk verstand, maagdelijke schoot. Toen de duivel haar probeerde te verzoeken, en hij kwam... Want de engel kwam tot haar en zei: "Je zult een baby krijgen."

     Satan zei: "Nou, uh, onderzoek dat liever eerst."

     De engel zei: "Het is een daad van God."

221 En zij dacht ongetwijfeld aan Jesaja 9:6. Ze zei: "Zie de dienstmaagd des Heren." Wat waren de gevolgen? Maagdelijke geboorte, eeuwig Woord in haar, en zij bracht eeuwig leven voort. Goed.

222 Jehova's bruid vermengde, Jehova's bruid vermengde zaad. "Hoe bedoelt u dat nu, broeder Branham? Vanmorgen zei u dat 'Jehova's bruid overspel pleegde.'" Ik zal het niet weglaten.

223 Laten we nu heel goed opletten. We hebben nog ongeveer een uur, vermoed ik. Ik heb hier nog meer, ik zal er enkele van moeten overslaan, en dan over een paar minuten gewoon beginnen te lezen, zie, gewoon zo snel als ik kan om het klaar te krijgen. Nu, over een uur, geloof ik, kunnen we gaan, als u het met mij wilt volhouden, en met mij mee bidt. Zie?

224 Nu, waarin ging Jehova's bruid ooit verkeerd? Goed. Wat zond Jehova naar Zijn bruid in Egypte? Hij beloofde Abraham dat Zijn bruid, het zaad, gedurende vierhonderd jaar als bijwoner in Egypte zou verblijven. Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] De tijd kwam dat het Woord moest worden vervuld.

225 Zijn wij in de tijd dat het Woord moet worden vervuld? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Beslist. Voor bevrijding, om eruit gehaald te worden. Goed.

226 Hoe kregen zij het Woord? Vormden zij een organisatie, een groep mannen en priesters die samenkwamen en zeiden: "Nu, broeders, we zullen hier een verkiezing houden. En de uitslag was eenstemmig: we zullen een organisatie hebben die de 'Farizeeën' wordt genoemd, en daardoor zal God gaan werken"? God heeft nooit iets dergelijks gedaan, deed dat nooit.

227 Wat zond Hij hun? Profeet. "En het Woord van de Here kwam tot de profeet." Deed hem precies uit hun eigen midden opstaan, een profeet. En zalfde hem en betuigde hem, precies temidden van al de andere duivels die werkten met wonderen en al het andere; omdat Mozes bij het Woord bleef.

228 Haalde die groep mensen op; een gemengde menigte ging met hem op weg. Toen ze aan de andere kant waren gekomen, vlakbij het beloofde land, pleegde Zijn dierbare bruid, voordat zij daar kwamen, overspel met Moab. Vertel mij nu dat ze het niet deed. Hoe deed ze het? Door een leugenprofeet, tegen het Woord van God. Toch had hij al de tekenen en alle kerkrituelen; hij was net zo geestelijk als Mozes, of even goed.

229 Kijk. Luister. Luister aandachtig nu. Hier zit Israël in een kamp, niet kerkelijk gebonden. Juist. Wat was het? Ze hadden een gezalfde profeet bij zich. Ze hadden een Vuurkolom. Een rots waaruit water kwam om hun water te geven. Ze maakten het goed. En let op, ze hadden zeven altaren. Dat is volmaakt. Op die altaren gingen zeven reine dieren, rammen. En een ram stelde het komen van Christus voor.

230 Moab. Wat gebeurde er toen Bileam daarheen ging? Hij bouwde zeven altaren, precies zoals zij het hadden. Praat niet op hen in, fundamenteel gezien, omdat u maar beter kunt weten waarover u spreekt.

231 Jezus zei: "Het zou bijna de uitverkorenen misleiden." Geestelijk; geopenbaard. Als u het begrijpt, het Woord, dan ziet u het Woord gemanifesteerd worden.

232 Kijk. Hier bevonden zij zich; hier was Moab. Zijn verblijfplaats... Zonder twijfel was hij een bisschop, zeker, een belangrijke knaap. En hij bouwde zeven altaren. Hij legde er zeven rammen op, uitdrukkend dat hij geloofde dat er een Messias zou komen. Broeder, als het aankomt op fundamentalisme, had God hen beiden moeten erkennen.

233 Toen Kaïn een altaar voor de Here bouwde – Satans zoon een altaar voor de Here bouwde – bouwde hij eenzelfde soort altaar als Abel. Ze aanbaden beiden. Zij gingen beiden naar de kerk. Ze betaalden allebei hun verplichtingen. Ze deden allebei hun plichten. Ze knielden neer en aanbaden dezelfde God. En één werd aangenomen, en de ander was verloren.

     Hoe is dat gekomen? Jezus zei: "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen."

234 De Katholieke kerk zegt: "Er is daar een rots, en de kerk is daarop gebouwd. Of de... En Petrus was die rots." En de Katholieke kerk zegt dat Petrus bij hen begraven is. Dat is een leugen, voor zover als ik het kan zien. Want van het tijdstip dat ze zeiden dat Petrus daar werd begraven, zei de Bijbel dat hij in Jeruzalem was. Zie? Hij was nooit in Pal-... daarginds. Maar, hoe dan ook, ze zeggen dat hij daar was. Er is in werkelijkheid geen Schriftgedeelte dat zegt dat Paulus [Broeder Branham bedoelt Petrus – Vert] daar ooit is geweest, behalve in de geschiedenis. Maar ze zeggen dat Petrus daar begraven werd, als hij daar was. Wat maakt het eigenlijk uit? Dat was niet waar Jezus over sprak. Ziet u hoe ze de natuurlijke zaak erin vermengd hebben?

235 Wel, de Protestanten zeiden: "Nee. Jezus zei dat Hij die Rots was." Welnu, Hij heeft dat nooit gezegd.

236 Hij zei: "Gezegend zijt gij, Simon, zoon van Jonas. Vlees en bloed heeft dit: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God' niet aan u geopenbaard. Vlees en bloed... Je leerde dit nooit op een seminarie. Een bepaalde denominatie heeft je dit niet geleerd. Maar Mijn Vader Die in de hemel is, heeft het geopenbaard. En op deze rots, de geestelijk geopenbaarde waarheid van Gods Woord, zal Ik Mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen."

237 Moab deed hetzelfde. Hij arriveerde daar en hij onderwees de kinderen Israëls en zei: "Nu, kijk eens hier, vriend." Nu, dit is hetzelfde als wat hij in Pinksteren deed. Nu kijk. "Kijk nu eens hier, zijn wij niet allemaal hetzelfde? Geloven wij niet in dezelfde God? We zijn allemaal gelijk." De kinderen van Moab waren Lots dochter. Ziet u dat hele stel daar, die ontsnapt waren? Nog steeds een haar in de soep. Zie? Daar hebt u ze, misselijk makend. Zie? Daar bevonden ze zich. En ze hadden... "Wel," zei ze, "nu, kijk eens hier, wij zijn allemaal hetzelfde." Hoevelen weten dat dit Lots kinderen waren? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Zeker. Van hun eigen vader, overspel, en ze zeiden: "Nu, we zijn allemaal hetzelfde."

238 "Weet u, jullie Methodisten, en jullie Baptisten, en wij Presbyterianen, en allemaal... Jazeker, we willen iets van jullie olie. Wij zijn allemaal hetzelfde." En wat deden ze? Zij huwden onderling. En dat heeft Pinksteren gedaan met de Protestanten. Zij huwde in een raad van kerken. Ze maakte een denominatie van zichzelf. En waar bevindt ze zich? Precies zoals bij Israël: weggestuurd voor zowel geestelijk als letterlijk overspel. God weigerde haar van toen af aan. Zelfs deze kinderen, die Samaritanen werden, waren vervloekt. Klopt dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Zeker werd ze dat. Jehova deed haar weg.

239 Christus' bruid deed hetzelfde, vermengde haar denominationele zaad, en deed Christus, haar ondertrouwde Man, weg. Jullie drooggewassen stel Pinkstermensen! Wat is er met jullie aan de hand? In Openbaring, het derde hoofdstuk, het twintigste vers, ontdekken we in profetie dat Jezus Christus buiten Zijn eigen gemeente staat, in dit Laodicéa gemeentetijdperk, aan de deur kloppend, proberend terug te komen. [Broeder Branham klopt vijf keer op de preekstoel – Vert] Het meest aandoenlijke tafereel in de Bijbel. Wat deed zij? Ze nam het hoerendom aan.

240 Wanneer Jezus komt, waarvoor klopt Hij dan? Jezus komt terug om Zijn bruid te ontvangen; en toen Hij aan de deur kwam kloppen, werd Hij buitengesloten. [Broeder Branham klopt zes keer op de preekstoel – Vert] "Wel, u kunt hier niet binnenkomen. U kunt geen opwekking houden. Haal... Laat me uw aanstellingsbrieven zien." Een man, vervuld met de Geest van God, met de werkelijke, ware woorden van God, Gods Woord gemanifesteerd onder zijn bediening; geen enkel ding kunt u tegen hem inbrengen, immoraliteit, of wat dan ook. Wie kan hem ervan beschuldigen? Gaat naar een denominatie: "Wel hij is niet van de Oneness. Hij is niet van de Assembly. Hij is Drie-eenheid. Hij is geen Drie-eenheid. Hij is Assembly." Jullie arm stel ontwettigen. Schande over u! God aan de buitenkant!

241 Maar wat zei Johannes, die laatste boodschapper daarginds, voor Zijn komst? "Hij is bij machte om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Kom niet vertellen: 'Wij behoren hiertoe. Wij behoren daartoe.' God kan uit deze stenen kinderen voor Abraham verwekken." Goed.

     Terwijl we nu verdergaan, o, wat houd ik hiervan!

242 Christus' bruid, evenals Adams bruid en heel de rest, vermengde het zaad, en zette Christus buiten ter wille van haar denominatie. Dat deed ze zeker. Dat deed ze beslist. Zij weigerde God, haar toekomstige Man, zoals Eva deed. Accepteerde Satans onkruid van dodelijke leugens. Met als gevolg dat een dode, formele kerk uit haar geboren werd. Nu: "U liegt." U zegt: "Dat is een leugen." Waar staan jullie Pinkstermensen? Meer vormelijk dan de Baptisten. Zeker. Weet u wat? Het wordt nu wel heel lelijk afgeschilderd, nietwaar?

243 Maar wat zei Joël, in Joël 2:28? "Maar Ik zal herstellen, spreekt de Here."

244 [Leeg gedeelte op de band – Vert] Uh! Zoals Adam ontdekte dat zijn vrouw bevrucht was met het zaad des doods, van Satans leugen die zij had geaccepteerd.

245 Jozef vond zijn vrouw bevrucht met het Zaad van God, wat het Woord was, dat zij had geaccepteerd.

246 Waar draait het allemaal om? Wat probeer ik te zeggen? Nu tot u mensen aan de radio, u mensen buiten in de auto, tot u mensen in de tabernakel, ziet u waarom ik hier geprobeerd heb te staan zoals ik gestaan heb, om dat openlijk te veroordelen? Het is niet dat ik iets tegen die mannen of tegen die vrouwen heb. Ik heb niets tegen ze, maar ik kan daarin gewoon niet meegaan. Ik kan het gewoon niet, omdat het verkeerd is.

247 Ik heb hier nu een Schriftgedeelte over Jezus dat ik graag zou willen nemen, over Zijn verzoeking, toen hij probeerde Hem te pakken te nemen! Zei: "Ik zal U al deze koninkrijken van de wereld geven. Ze zijn van mij." Zie? Met hetzelfde kwam hij naar Eva toe. Zie? Eerst, door het brood te veranderen, over eten, enzovoort. Zie? "Ik zal dit allemaal doen, als U mij zult aanbidden. Voeg U gewoon bij onze groep."

248 Jezus zei: "Er staat geschreven: 'De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij elk Woord dat de mond Gods uitgaat.'"

249 Wat is het? Sommigen van u predikers nu, die te bang zijn om uw standpunt in te nemen; bang dat ze u zelfs niet in de organisatie zullen toelaten. "Wat moet je dan anders gaan doen? Ze zullen je eruit schoppen." Ik heb medelijden met u, ten eerste vanwege uw zwakheid. Dat is waar. Waar is uw geloof in God?

250 Ze vertelden mij hetzelfde. Zeker. Ik heb zeventien jaar gewerkt, tot God mij eruit haalde en mij hierin vormde, en toen dacht ik: "Nu, Satan, kom nu maar, kijk hoe het er voor staat."

251 Als u werkelijk beseft dat God u de waarheid van deze zaak heeft geopenbaard, dan is er niets ter wereld dat u daarin zal verslaan. Dat is alles. U bent absoluut onverslaanbaar; niet u, maar God Die in u is. Niet Christus, maar, niet het lichaam, maar Dit, het Woord dat in Hem was. Niet Maria, maar het Woord dat uit haar geboren werd.

252 Welnu, de mens zal dus leven door wat? Niet door zijn maaltijdbon, maar door het Woord van God. Niet door uw organisatie die u een plaats verschaft. "Wel, laat mij Uw geloofsbrieven zien. Staat u goed aangeschreven? We moeten dit nakijken. Goed, ja, u komt voor zo'n honderd procent in aanmerking. Wel, we kunnen u voor een paar dagen laten komen voor een opwekking, u uitproberen en zien wat u zult doen." O my! Hoe kan God ooit in zo'n stel werken: "Tweemaal dood, bij de wortels uitgetrokken", ontworteld, verrot, en al het andere? O my! Dat is er nog één.

253 O mensen, God zegene u! Hoor mij! Ik kan niets anders dan Gods Woord geloven. Ik wil dat het mijn leven is, alles wat ik ben. Ik wil dat u hetzelfde doet. Laat uw wandel, uw spreken, uw gedragingen, alles wat u doet, in het Woord van God zijn. Laat de gezindheid van Christus in u komen, en dat zal u bevruchten met het Woord. Als u het niet doet, als u de gezindheid van de denominatie binnen laat komen, zult u denominationeel bevrucht worden. Als u de gezindheid van Christus in u laat komen, dan kan Hij Zijn eigen Woord niet ontkennen, want Hij is God. Word bevrucht met het Woord, en geloof het. Het kan me niet schelen of ze je eruit zetten, je eruit schoppen, je eruit werken, en elke deur gesloten is, je gaat toch door. Amen. Tjonge! Ik moet nu voortmaken. O!

254 Christus is nu bezig Zich een bruid te nemen om te worden bevrucht met Zijn eigen Zaadwoord in haar schoot, geestelijke schoot, in haar gedachten, en het met geen enkel denominationeel afval zal vermengen. Zij is een maagd voor Hem.

255 O, ik herinner mij dat ik daar in een kamer zat, drie dagen daarbinnen, biddend en wachtend op de Here, en vastend. Toen dit me trof, dacht ik: "O, God wat is dit? Hier ben ik – ik beeld iets uit – hier ben ik. Als ik deze dingen tot de gemeente breng, waar sta ik dan? Ik zal ze op een dood spoor gezet hebben. Wat kan ik doen? Ik heb ze de gemeente reeds laten zien in elk type en schaduwbeeld, en al het andere, laten zien dat het is afgelopen met haar. Wat wilt U doen?"

256 En toen dacht ik aan dit Woord: "Ik zal herstellen, spreekt de Here. Ik zal herstellen." Denk aan de oude pijnboom, als het vuur haar grijpt en haar afbrandt; dan schudt ze toch een zaad af. Dat zaad brengt een nieuwe boom voort. Dat is waar. De oude bomen zijn opgebrand door organisaties en al het andere, maar er blijft toch een Woordzaad over. En Gods Woord zal regelrecht terugkomen, zich weer voortplanten, net zo zeker als de wereld. Ja. Nu, nu, ze zal het niet missen. Let op. Maar Christus...

257 We geloven dat we in de eindtijd zijn. Nietwaar? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Gelooft u dat voordat je een oogst hebt, je een zaad moet planten? ["Amen."] Ziet u waarom ik mij door kerken eruit heb laten zetten, me van alles heb laten aanzeggen, me voor van alles liet uitschelden, enzovoort, en gewoon precies bij dat Woord bleef? ["Amen."] Zie? Er is een plant, het zaad is geplant. Het is reeds geplant, vrienden. Het is reeds gedaan. Ik kan het nu zeggen. Het is voorbij. Zo is het. Ze is reeds geplant. O ja. Het denominationele zaad eveneens, al de overigen.

258 Zoals onze geweldige, dierbare broeder Billy Graham precies hier in Louisville zei; hij zei: "Paulus kon een Bijbel nemen..." Pakte de Bijbel op en zei: "Nu, Paulus kon een stad binnengaan en een opwekking houden. Hij zou één bekeerling hebben. Toen hij het volgende jaar terugging, had hij er zestig van die ene." Zei: "Ik kan gaan en een zes weken durende opwekking houden met twintigduizend bekeerlingen. En als ik over zes maanden terugkom, kun je er geen twintig meer vinden."

259 Hoe komt dat? Het zijn geen bekeerlingen. Ze zijn bekeerd tot denominationalisme, dat is alles. Zeker. Zijn geplant... Kijk, als u denominationeel zaad plant, is dat wat u krijgt. "Kom nu, broeder; word lid van de kerk; zet je naam in het boek." Dat is alles wat ze weten. Juist.

260 Pinksteren heeft hetzelfde gedaan. "Spreken in tongen, enzovoort, dat is alles wat u hebt te doen. Dan heeft u het. Kom op; word lid van de kerk." Goed. Neem uw valse doop, enzovoort, en ga door, "En dat is alles wat u hoeft te doen". Zie?

261 Maar wanneer Christus komt, komt Hij voor een maagd met... een gemeente zonder zelfs één vlekje of één denominatierimpel of enig ander ding, dogma's ermee vermengd. Het zal het Woord gaan zijn, en dat alleen.

262 Nu, o, mensen, daar gaat het om! Gezegend zij de Here! Nu komen we tot het lichaam om de bruid van Christus te zijn, nu, om Zijn "vlees van Zijn vlees, en been van Zijn been" te zijn. Nu, we zullen nu voortmaken. "Vlees van Zijn vlees, en been van Zijn been." Waarom hebben niet...

263 Ik wil u een vraag stellen. Waarom hebben al uw regens in vroeger dagen de bruid niet tot Christus gebracht? Ik wil dat u mij daar antwoord op geeft. Als... Zijn komst is over tijd. Dat geloven we. (Zoals het was in de dagen van Noach, lankmoedigheid, zo maakt Hij Zijn bruid gereed.) Waarom brachten deze regens geen...? Waarom bracht u, Pinkstermensen, daarginds een paar jaar geleden toen u begon, veertig of vijftig jaar geleden, waarom bracht u niet Christus, de Bruidegom, tot de bruid? Ik zal dat even laten bezinken. Waarom? Omdat u haar zelf bevruchtte met uw denominatie. Dat is precies wat u hebt gedaan. Hij zal geen hoer huwen. Hij zal een maagd huwen. Het is grof gezegd, maar dat is de waarheid. U weet het, op een platte manier. U hoeft zich niets af te vragen. Ik draai er niet wat omheen. Ik vertel u de waarheid. Waarom bracht het haar niet tot Hem? Waarom bracht het Christus niet, Christus tot haar? Omdat ze niet geschikt is. Hij vond haar in overspel.

264 Precies de reden waarom kinderen niet voor eeuwig leven wanneer ze geboren worden. Adam vond zijn vrouw zwanger.

265 Dat is de reden waarom Jehova een heidenbruid moest nemen; Hij vond haar zwanger.

266 Om precies dezelfde reden moet Christus nu een bruid nemen voor Zichzelf; Hij heeft deze zogenaamde groep bevrucht gevonden. Hij zal Zijn Zaad gaan zaaien. Iemand zal het gaan ontvangen, omdat zij voorbestemd zijn een gemeente te zijn aan het einde van de weg.

267 Zoals die van Adam en Jehova, vond Hij hen bevrucht met mensengemaakte leerstellingen van denominaties. Zoals Gods Waarheid in Genesis 1: "Elk zaad heeft voortgebracht naar zijn aard." Dus toen de Geest op haar viel, was de mens bij haar schoot geweest en had deze gevuld met denominationele zaden van zijn eigen denken; dus daarom moest ze wel zijn op de manier zoals ze is, en Christus kon niet tot haar komen. Hum! Dat is hard, is het niet?

268 Eens was ik daarboven in Green's Mill. Ik had daar een paar dagen gebeden; het is jaren geleden. Ik was hier naar Mishawaka gegaan. Ik heb dit nooit eerder op de band gezegd. Ik ging naar Mishawaka. Weet u nog over die kleurlingjongen? Ik had net Pinkstermensen gevonden; wist helemaal niet dat zoiets bestond. En ik ging erheen en vond hen; ik dacht dat ik me in een groep engelen bevond. Ik zag ze in tongen spreken en dergelijke. Ik had er nooit eerder van gehoord. Maar daar waren ze, renden heen en weer, in tongen sprekend. Ik dacht: "My, dat is wonderbaar!" De oude U.P.C. en P.A. van W., en al die richtingen, hadden zich verenigd. Ze hadden... Er was toen een scheiding tussen de blanken en de kleurlingen. Ze moesten hun conventie in het noorden houden. Het was in Mishawaka, Indiana. My!

269 Ik had één dollar en vijfenzeventig cent, net genoeg om thuis te komen. Een stuiver ervan stak ik in een paar oudbakken donuts, of broodjes van een dag of twee, drie oud. Ging een kruik water halen bij de brandkraan. En ging toen een maïsveld in. Ik haalde de stoelen uit mijn oude Ford en legde ze neer; perste mijn pantalon ermee voor die avond; ik had een seersucker [bobbeltjeskatoen – Vert] broek aan en een oud T-shirtje. En de volgende morgen ging ik er weer heen. Ik wilde niet bij ze eten. Ik was welkom, maar ik wilde niet met hen eten, omdat ik niets had om in hun collecte te doen.

270 Ik ging er dus heen om iets uit te vinden. Die dag waren ze aan het dansen, en ze waren aan het huppelen; en ze waren aan het zingen in de Geest. Ik dacht: "O my, dat klinkt goed! Uh!" Eén man stond op en sprak in tongen, en een ander gaf de uitlegging. En broeder, het wás zo. Hij riep mensen eruit, daarachter in de zaal. Ik dacht: "O, broeder, dat is wonderbaar."

271 "Vertel juffrouw Jones", of Die-en-die, "kom nu direct. De Here roept haar." Hier kwam ze. Dat is waar.

272 Dan sprak deze in tongen, de ander legde het uit. Ik dacht: "O my, my! Het duizendjarig rijk staat op het punt te beginnen. Dit is het. En als ik alleen maar die mannen Gods de hand kon schudden", dacht ik.

273 En toen ik buiten rond wandelde, liep ik naar een van hen toe. Ze kenden mij niet. Ik was maar een klein kereltje daar. En dus wandelde ik om de kerk heen en na een poosje, toen ze een korte pauze hadden, ontmoette ik daarbuiten een man en ik... een van hen. En ik schudde hem de hand. Ik zei: "Hoe maakt u het, broeder?"

274 Nu, u weet dat God mij een kleine gave heeft gegeven om dingen te ontdekken wanneer Hij wil dat ik het weet. Zie? Ik dacht: "Als ik hem er maar toe zou kunnen krijgen om te praten, om hem iets te laten zeggen, dan zou ik kunnen uitvinden of het werkelijk waar was of niet."

275 Ik had dus toegezien, en het leek erop dat hij één van de leiders was. Ik schudde hem de hand. "Hoe maakt u het, broeder?"

     Hij zei: "Hoe maakt u het?"

276 En ik sprak een beetje met hem, en hij was een echte Christen. Dat was hij. Ik dacht: "Prijs God!"

277 Even later kwam ik de hoek om en trof deze andere man aan. Ik zei: "Hoe maakt u het, broeder?" En ik raakte met hem aan de praat. Als ik ooit met een huichelaar gesproken heb dan was dat er wel een. Hij was een zwartharige man, en hij had een baby bij een blonde vrouw. Twee kleine kinderen bij een blonde vrouw. Ik zag het in een visioen, recht voor me.

278 Ik dacht: "Nu ben ik werkelijk verbijsterd. Hoe kon nu diezelfde Geest de ene keer op een man, een godvrezende man, zijn, en de andere keer op een duivel, een huichelaar?" Ik dacht: "God, ik laat maar beter de hele zaak voor wat het is. Ik weet het niet." Ik was toen pas ongeveer negentien, twintig jaar oud. Ik dacht: "Ik laat de zaak maar beter los. Wel, ik weet het niet. Hoe ter wereld is dat mogelijk? Ik kan er niets over zeggen, ik kan er niets tegenin brengen, maar ik weet dat die man verkeerd is." En diezelfde Geest, ik had er op gelet, als Hij daar viel, had het hetzelfde effect. Ik dacht: "Er is hier ergens iets verkeerd. Dat is alles wat er van te zeggen valt." Ik zei tot deze man...

     Hij zei: "Heb je ooit de Heilige Geest ontvangen?"

     Ik zei: "Ik geloof niet dat ik heb wat jullie mannen hebben."

     Zei: "Prijs God! Heb je ooit in tongen gesproken?"

     Ik zei: "Nee, meneer."

     Hij zei: "Je hebt het niet ontvangen."

279 Ik zei: "Wel, ik vermoed dat ik het niet heb." Zie? Ik zei: "Dit is iets nieuws. Ik heb het nooit eerder gezien of erover gehoord." Ik zei: "Wel..."

280 Hij zei: "Wel, ga dan naar binnen en ontvang het. Zeker. Het is voor jou."

     Ik zei: "Dank u, meneer."

281 Ik dacht: "Broeder, ik wil niet wat jij hebt." Dus keek ik nog wat om me heen. Ik liep een poosje rond, en liep nog wat rond.

282 Ik ging die nacht de bossen in, en ik dacht: "God, heb genade. Ik ga naar huis." Ik ging naar huis. Ik kon er niets voor of tegen zeggen.

283 Op een keer was ik ginds bij Green's Mill in mijn kleine grot waar ik altijd heenga, zoals u weet. Ik was daar voor iets anders in geweest. Drie of vier dagen was ik daarginds aan het vasten en bidden geweest. Het werd muf in de grot, en ik kwam op een middag naar buiten. Het was aangenaam, en de zon scheen op de bladeren. Er was daar een oude boomstam die er net zo onder was neergevallen, in de richting van de beek. En ik ging erop zitten en wreef in mijn ogen – was daar een tijd in die donkere grot geweest. En ik legde de Bijbel zo neer. Ik dacht: "Wel, ik denk dat ik iets uit de Bijbel zal lezen. En ik zal hier tegen deze zijtak aanleunen en wat uitrusten, en achterover leunen." Ik was helemaal bedekt met stof. En ik begon te lezen.

284 En toen ik de Bijbel oppakte, was het Hebreeën, het zesde hoofdstuk. Zie? "Want het is onmogelijk voor degenen die eens verlicht zijn geweest, deelgenoten zijn geworden van de Heilige Geest, zie, als ze afvallig worden, om zich weer te vernieuwen tot bekering. Want de regen valt menigmaal op de aarde om haar te zegenen en toe te bereiden voor datgene wat we hebben: doornen en distels, die nabij de verwerping zijn, en verbrand zullen worden."

285 Ik dacht: "Wel, wat is...?" Ik stopte. Ik dacht: "Wat was dat? O," zei ik, "ik denk dat het zomaar iets is." Het ging weg. Ik was niet... Ik was daarboven over iets anders aan het bidden. En ik legde mijn Bijbel weer neer.

286 Ik zei: "Wel, ik denk dat ik wat zal opslaan en iets zal nemen om te lezen", op die manier.

287 En de wind kwam en blies het regelrecht terug. Ik was in het Oude Testament. Blies het regelrecht terug naar Hebreeën, het zesde hoofdstuk. Ik keek er weer naar. Daar stond het. Ik keek. Ik pakte het op. Ik las het weer, hetzelfde. "Wel," dacht ik, "my, word je bijgelovig, Bill?"

288 Dus ik dacht: "Wel, ik zal hier gaan lezen." En ik begon te lezen, maar niets kon mijn interesse opwekken. Ik dacht: "Wel, ik denk dat ik gewoon mijn handen zal opheffen en de Here prijzen." En ik legde de Bijbel zo neer. Hief mijn handen op en prees de Heer.

289 Toen ik mijn handen ophief, deed de wind: "Whoosh!" Blies weer. En toen dat gebeurde, keek ik naar beneden: Hebreeën 6. Ik las het opnieuw.

290 Ik dacht: "Wat betekent dit? Ik kan het niet begrijpen." Ik was de gedachten over Pinksteren al vergeten. Toen dacht ik: "Wat betekent dit?" Ik zat daar. Ik dacht: "Ligt daar iets in verborgen, Here?"

291 Ik dacht: "Nu, ik geloof in uitverkiezing. Ja. 'Zij die eens verlicht zijn geweest, deelgenoten van de Heilige Geest,' zie, 'en het Woord van God gesmaakt hebben.'" Ik zei: "Dat zijn die grensgelovigen die regelrecht, bijna, tot de werkelijke zaak zullen komen, en dan teruggaan; precies zoals zij dat deden in de dagen van Jozua."

292 Jozua en Kaleb trokken door naar de overkant. Maar dezen bleven gewoon bij de grens, zie, "proefden". Ze zagen de goede werken van God, en weigerden het toen. Mensen zitten de hele tijd in de kerk, en zeggen: "Ik geloof dat, broeder Branham", maar ze bewegen er nooit naartoe. Zie, het is onmogelijk voor hen om ooit over te steken. Dus dan komen ze tot die plaats. En je predikt tegen vrouwen met kort haar; het volgend jaar hebben ze nog steeds kort haar. Predikt tot mannen wat ze moeten doen, ze blijven gewoon hetzelfde doen, ziet u; ze zien het nooit. Grensgelovigen die zeggen: "O ja, ik geloof dat het waar is."

293 Ik zei: "Natuurlijk geloof ik dat. Maar dit, waar het tot die plaats komt: 'Doch distels en doornen, die nabij de vervloeking zijn, wier einde is tot verbranding.'" Ik dacht: "Wat betekent dat? Ik kan het niet begrijpen."

294 Ik zat daar een beetje. Ik dacht: "God, is dit iets wat U mij wilt laten weten? Ik ben hier om een visioen van U te krijgen, Here, om te weten wat ik moet doen met een bediening daar beneden, en ik wil dat U het mij vertelt, Vader."

295 En ik keek naar de andere kant van de laagte, die opliep naar... Ik was ver ten noorden van Charleston, in de richting van New Market, die kant op. Ik stak de heuvel over. En ik keek en ik zag daar iets als een regenboog over de vallei hangen. En door deze regenboog heen zag ik iets draaien. Ik keek, en het was de wereld. En hier ging een Man, gekleed in het wit.

296 Nu, velen van u mensen hier zijn te jong om dat te weten. Herinnert u zich toen wij vroeger zaden uitzaaiden met onze... je een hele grote zak aan je zij hing, en het er met je hand uitgooide? Meneer Woods, u herinnert zich dat, zaden uitzaaiend op die manier. Neem ze in je handen en verstrooi ze zo, laat de wind ze in de aarde blazen.

297 En ik zag een Man, gekleed in het wit, er zo dwars overheen gaan, zaden zaaiend. En ik lette op Hem tot Hij helemaal voorbij de kromming van de aarde was gegaan. Ik dacht: "Ik vraag me af wat dat betekent?" Toen keek ik. Zodra Hij Zijn rug had toegekeerd, kwam er een echte gluiper aan, die zo keek. Hij had een zakvol, en hij zaaide onkruiden achter Hem aan. Hij ging rondom de aarde; nog steeds kijkend, glurend weet u, terwijl hij ze zo uitwierp. En hij ging voort rondom de aarde.

298 Toen zag ik het opkomen, en daar kwam de tarwe op. En de onkruiden kwamen op, klitten, doornen, distels. En ze groeiden beiden tezamen op.

299 En er kwam een grote droogte. En ik zag die kleine tarwe z'n kopje gebogen houden, en het deed: "Hè, hè, hè, hè, hè, hè, hè!" Gewoon stervend van de dorst. En ik zag de kleine oude klit met z'n kopje overhangend: "Hè, hè, hè, hè!" Gewoon snakkend naar water. En iedereen begon om water te bidden.

300 En plotseling kwamen zware regens opzetten, als antwoord op het gebed. En daar gingen de regenbuien over de aarde. En zodra het water de aarde raakte, sprong die kleine tarwe omhoog en zei: "Glorie! Glorie! Glorie! Glorie!" En daar sprong de kleine klit omhoog en schreeuwde: "Glorie! Glorie! Glorie! Glorie!"

301 Wel, ik dacht: "Wat betekent dat nu?" En juist toen... "Wel, die tarwe was aan het jubelen. Dat kan ik begrijpen. Maar wat betekende die klit?"

302 Toen sprak Hij: "Lees Hebreeën 6."

303 "De regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige." Dat is er aan de hand. Dat is wat we... waarom wij nu geen bruid gereed hadden voor Christus. Wij zaaiden denominatiezaden in plaats van het Woord. Wat heeft het uitgewerkt? Bracht nog meer denominationele kinderen voort. Dat is waar. Maar daar tussenin is wat tarwe gevallen. Zo is het. Maar kijk, dezelfde Geest Die de echte, ware, onvervalste gelovige in tongen laat spreken, de ware Geest Die van de echte gelovige een Christen maakt, zie, want het bevochtigt een woord, een zaad. Diezelfde Geest maakt iets wat daarop lijkt, zoals Eva's bastaard, maakt de bastaard precies zo gelukkig, hij heeft net zoveel gejubel, voelt zich er net zo blij over als de rest van hen. Maar wat is de waarheid ervan? Het zaad is van het begin af aan verkeerd. Dus al uw vleselijke demonstraties betekenen niets.

304 "Al spreek ik met tongen van mensen en engelen, en heb de liefde niet, het baat mij niets. Al zou ik bergen kunnen verzetten, en heb de liefde niet, het baat mij niets. Al geef ik al mijn goederen om de armen te voeden, en heb de liefde niet, het baat mij niets; sprak ik met tongen van mensen en engelen, het wordt als schallend koper en rinkelende cimbalen." Ziet u? Het is niets.

305 Luister, gemeente! Pinksteren? Niets! Waarom? Het is een bastaardzaad. Het kan niet tot het Woord komen. Nu, daar hebt u het.

306 Het lichaam dat weer geboorte geeft aan het lichaam van Christus, moet komen van een maagdelijke schoot, het Woord. Juist.

307 Dat is de oorzaak. Luister hiernaar. Daarom kwamen ze met "een miljoen meer in '44". Dat was een Baptistenleuze. Daarom konden de Pinksterdenominaties geen geestelijke geboorte geven om de manifestaties en de Christus voort te brengen, omdat het enkel een zaairegen was. En ze heeft een denominationele kerk voortgebracht. En ze heeft zich verenigd met de... met de grote Evangelische kerken, en ze is de weg van Korach ingeslagen. Ze is met de denominaties meegegaan. Dat is de oorzaak.

308 Laten we nu voor enkele types teruggaan naar het Oude Testament. Dan zal ik over enkele ogenblikken iets gaan aansnijden, en u daarna laten gaan. Laten we voor enkele types naar het Oude Testament teruggaan om deze dingen te bewijzen. Nu, ik heb hier een aantal uren gebruikt om dit te benadrukken. We zullen nu van onderwerp gaan veranderen, het programma veranderen.

309 Nu, allereerst heb ik iets, alleen als ik ertoe kom... Ik heb hier enkele pagina's en dan moet ik... O my, my, my, dat zeker niet! Ik moet wel heel snel voortmaken. Ik zal het voorlezen, zie, zo vlug ik maar kan, want ik weet dat we nog maar heel weinig tijd hebben. Zie? Nu, bent u vermoeid? [De samenkomst zegt: "Nee." – Vert] O, wel, dan ben ik het. Goed. Doorgaan, dat is in orde.

310 Nu, daarom hebben we al die dingen gekregen die we nu hebben. Welnu, al deze dingen die ik gezegd heb, als ze niet overeen komen met de Bijbel, of niet precies passen met Gods Woord, dan zijn ze verkeerd; dan is dit hele beeld verkeerd. Nu, ik zal snel over een paar dingen moeten heengaan en het niet uitleggen. Maar het alleen vlug doornemen zodat we er aan toe kunnen komen, en ik beloof u het zo vlug mogelijk te doen.

311 Ik kwam hier tot een plaats waar ik zo in de Geest geraakte. Ik was... ik had de gemeente gereed om het hier precies in het Woord te tonen en te bewijzen wat er al die tijd is gebeurd. En toen ik dat deed, dacht ik: "Here, ik heb de mensen hier nu staan. Ik zal ze daar laten staan. Wat kan ik ze gaan vertellen? Ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik kan hun niet vertellen wat ze moeten doen. Wat zal ik doen? Ik zal ze op een dood spoor hebben gezet." En ik hief mijn handen op, ik zei: "God, ik denk dat ik dit doe naar Uw wil. Ik heb dit nog nooit gedaan, deed dit nooit eerder, omdat het zaad nog niet was gezaaid." Ik zei: "Nu heb ik... Ik geloof dat het nu tijd wordt voor mij om het te zeggen. Maar, nu, wat zal ik nu moeten gaan zeggen?"

312 En net zo duidelijk als u mijn stem kunt horen, zei iets: "Neem uw pen op."

313 Ik zal het u dadelijk voorlezen. En toen ik klaar was, daar was het, precies het antwoord. Ik wist zelfs niet wat ik aan het schrijven was; begon gewoon te schrijven. En toen ik klaar was, legde ik de pen neer. Ik keek. Ik dacht: "O, God, heb genade! Daar is het, precies daar. Dit is waar ik naar uitkijk." Nu, er zijn enige dingen die ik moest overslaan. We zullen er over een poosje toe komen, zo de Here wil.

314 Het hele Oude Testament bestond uit typen die naar Christus en Zijn gemeente verwijzen. Gelooft u dat Adam en Eva naar Christus en Zijn gemeente verwezen? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Gelooft u dat Jehova en Zijn vrouw duidden op Christus en Zijn gemeente? ["Amen."] Wel, als zij... als zij voorbeelden zijn, en dit het tegenbeeld is, dan moet het zijn zoals het voorbeeld. Want het voorbeeld wordt van het... Het tegenbeeld wordt genomen van het voorbeeld.

315 Christus is het Hoofd, de ware Steen van God. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Het ware Woord! De bruid is het lichaam. Wilt u een paar Schriftgedeelten hierover, zodat u ze kunt opzoeken? Ik zou de Schriftgedeelten gaan lezen, maar ik zal het niet doen. 1 Petrus 2:1–6; Efeze 5:22... Zie? 1 Petrus 2:1–6; Efeze 5:23. Lees dit hoofdstuk, het staat in allebei. Zie? Het Oude Testament: Christus.

316 Kijk eens hier. Laten we dit eens als voorbeeld nemen. Als tenminste mijn vrouw mijn dollar niet heeft gepakt... Hier is hij. Betaalde voor een paar sandwiches, even geleden. Neemt u mij niet kwalijk, vrienden, dat behoorde ik niet gezegd te hebben. Maar ik heb een goede vrouw. Nu, aan de achterkant van deze dollar... Als zij er niet was geweest, zou ik de dollar niet hebben gehad, vermoed ik. Het is Gods genade die het ons gaf, en zij helpt mij.

317 Nu, hier achterop; het ziet er naar uit, wanneer dit ons geld is, dat het Amerikaanse zegel aan de linkerkant van de dollar het grote zegel in dit land behoorde te zijn. Is dat juist? Wel, waarom wordt de piramide het grote zegel genoemd? Zelfs uw geld moet ervan getuigen. Ja.

318 Telkens wanneer u een ansichtkaart of een brief verstuurt, moet u getuigen... Het getuigt: "Het jaar des Heren 1962." Alles getuigt van Christus. Zie?

319 Hebt u gemerkt dat het grote zegel een piramide is? Heeft iemand ooit geweten dat nooit de deksteen op de piramide werd geplaatst? Hoevelen weten dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Zeker. Ik ben daar in Egypte geweest, Cairo. Ja. Kreeg nooit de deksteen. Waarom? Hij werd verworpen, de hoeksteen. Dat was de hoeksteen die dit gebouw bijeenhield, en de sluitsteen. Hoevelen weten wat een sluitsteen is? Als het gewelf wordt gebouwd, houdt de sluitsteen het bijeen. De hoeksteen is wat het gebouw staande houdt. Is dat juist? ["Amen."] En de hoeksteen in de piramide was de deksteen – was een sluitsteen – die de rest ervan bijeenhield. Nu, deze sluitsteen werd verworpen. Hebt u het daar bovenaan opgemerkt? Hij staat er iets boven, boven de piramide. [In de vorm van een kleine piramide; op het dollarbiljet – Vert]

320 Nu, wat stelde dat voor toen Henoch hem bouwde? Hier is wat er plaatsvond. Het is precies zoals de Evangeliegemeente die opkomt. Zie?

321 Nu, beneden in het brede deel van de piramide worden de eerste dagen van de reformatie uitgebeeld. Alleen al als u zichzelf een Christen noemde, en de Katholieke kerk verloochende, betekende dat de dood voor u.. Toen kwam voort... Ze predikten rechtvaardiging door geloof. Toen kwam...

     Let er nu op hoe deze drie weer terugkomen.

322 John Wesley kwam voort, heiliging predikend. De gemeente kwam meer in de minderheid, zie, kwam verder deze kant op.

323 En dan na John Wesley's dagen van heiliging kwam de Pinkstergemeente, en God nam daar een overblijfsel uit. Elkeen aanvaardde het Woord. Zie? Nu, toen het tot de Pinkstermensen kwam, werd het een stuk smaller afgekapt, verder omhoog, omdat het het herstel van de gaven was.

324 Wat is het? Helemaal hier beneden ziet het er heel anders uit dan hoe de top er uitziet. Hier verder is het een beetje dichterbij de top. Hier boven is het een beetje dichterbij. Maar dat zal absoluut moeten passen bij de rest ervan. Het moet worden geslepen.

325 Je kunt een scheermes nemen en je kunt hem in de piramide niet tussen die stenen steken waar de metselkalk zat; zo passend is het tezamen gevoegd. Ze zeiden dat het met Salomo's tempel hetzelfde was. Zie?

326 God is bezig de uitverkorenen uit die Pinksterkerk vandaan te halen – die bastaard – ze eruit te trekken, om het Woord te voltooien. En het moet zo nauwkeurig zijn, dat het Woord Zelf één geheel zal vormen met dit Woord. Daar komt de Deksteen, die "Genade, genade, verbazingwekkende genade" roept. De Deksteen!

327 Hier bevindt u zich, op die manier, daar. Ziet u hoe breed het hier beneden is? En het blijft dichter, dichter en dichterbij komen, de bediening. Na een poosje komt hier... Hier is Luther: rechtvaardiging, gerechtvaardigd. Hier komt Wesley: heiligheidsgroep. Hier komt Pinksteren: herstel van de gaven. Nu neemt God vandaar, hakt daar een groep uit, om een bediening te maken die precies gelijk is aan dat Woord daar, omdat het moet passen bij het Woord. Daar is de bruid; Hij neemt haar mee omhoog.

328 Nu, Christus werd gemanifesteerd om de werken van de duivel te vernietigen. Gelooft u dat? Nu, ik kan dit niet allemaal uitleggen. Ik zal het alleen maar snel doornemen, het voornaamste aanroeren, zodat u niet te lang hoeft te blijven. Christus werd gemanifesteerd om de werken van de duivel te vernietigen. Klopt dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Dat gelooft u allemaal. Dat is waarom Hij... Wat was Hij? Gods Woord, dat de werken van de bastaard, de duivel, vernietigt. Klopt dat? Hij moest dat doen. Hij werd geboren om dat te zijn, om de werken van de duivel te vernietigen.

329 Nu, Zijn lichaam moet hetzelfde doen. Want het lichaam is hoofd en lichaam samen. Is dat juist? Als Christus het Hoofd is, en het Woord was, moet Zijn lichaam hetzelfde zijn als Zijn hoofd was. Is dat juist? Een gemeente van het Woord, geboren door het Woord, maagdelijk geboren uit het Woord! Niet denominationeel nu; maagdelijk geboren uit het Woord!

     De wijze waarop het lichaam werkt, is door het hoofd. Is dat juist?

330 Mijn lichaam kan niet bewegen tenzij mijn hoofd zegt dat het moet bewegen. Wel, wat als mijn hoofd van vlees is en mijn lichaam van beton? Huh! Kan niet bewegen. Het hoofd kan wel zeggen: "Beweeg, beweeg, beweeg, beweeg, beweeg", maar er is niets om een boodschap naartoe te sturen. Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

331 Welnu, als mijn hoofd Christus is, en mijn lichaam een denominatie, hoe moet het dan gaan werken? Hoe kunnen reinheid en een hoer samenwerken? Uh-huh.

332 Ik houd ervan, broeders, dat kan ik u vertellen. Ik zou graag een poosje over enkele van deze dingen willen prediken. De wijze waarop het lichaam werkt, is door het hoofd, en het hoofd is het Woord. Klopt dat? Het hoofd is het Woord.

333 Vergelijk dit nu met de moderne kerk. Waarom hebben we daarin geen wonderwerken? Waarom hebben we daar het Woord niet in? Ze kan het Woord er niet naartoe krijgen. De denominatie stopt het. Zeker. Stel dat hier een goede, toegewijde man van God komt, die het Woord van God predikt, zo recht uit de Bijbel als hij maar kan; de denominatie zegt: "Hum! Nee. Nee, meneer. Haal hem hier vandaan!" Kijk, het lichaam kan niet bewegen. Zie? Het wordt aan de kant geschoven; dat moet wel.

334 Nu, het lichaam voert de werken uit, volvoert de werken, en doet de werken die het Hoofd haar opdraagt te doen. Ha-ha-ha!

335 Vertel me waar Hij ooit zei: "Organiseer." Vertel mij waar het Hoofd zegt: "Het is in orde voor vrouwen om hun haar af te knippen." Huh? Noem het. Het staat er niet. Zeg me waar het Hoofd ooit zei: "Deze werken doe Ik, maar gij zult ze niet doen." Vertel me dat.

336 Maar het Hoofd zei dit. Als u het Schriftgedeelte wilt opschrijven, zal ik het u geven. Johannes 14:12: "De werken die Ik doe, zult gij ook doen", dat is Zijn lichaam. Zie?

337 Ziet u nu waarom ik zo zorgvuldig ben geweest met het soort zaad dat ik voor het lichaam heb geplant? De regen zal nu vrij spoedig gaan vallen; ik bedoel de echte regen. En het heeft zaad nodig om op te vallen. Ik hoop dat ik leef om het te zien. Begrijpt u het nu? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Het zal het levende Woord zijn zoals het in het begin was, het gesproken Woord van God; het heeft Zijn kracht, want het is in Hem, in Zijn eigen lichaam, op Zijn wijze werkend.

338 Kijk naar de beloften die God aan dit lichaam gaf. Nu komen we tot iets. We komen nu tot de berg Sion. Laten we zien wat Hij tot dit lichaam sprak; ik bedoel: maagdelijk geboren. Nu zien we de... zien we de nabootsingen ervan. We zien het elke dag. Maar laten we komen tot het werkelijke lichaam, en zien wat Hij hierover zei. Laten we kijken. Goed. Hier is wat Hij beloofde.

339 Gelooft u dat Johannes 3:16 juist is? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Ik moet dit gewoon lezen. Dat is alles. Goed. U, ik kan... Laat iedereen die Johannes 3:16 gelooft: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft", enzovoort, amen zeggen. ["Amen."]

340 Ik daag u uit om ook de rest ervan te geloven. Ik spreek nu over het lichaam.

341 Laten we Johannes 20 nemen om mee te beginnen. Goed. Neem Johannes, het twintigste hoofdstuk, en laten we zien. Johannes, het twintigste hoofdstuk, en we zullen beginnen bij het, o, ik zou zeggen ongeveer bij het negentiende vers. Johannes, hoofdstuk 20, is, geloof ik, wat ik hier genoteerd heb, en laten we beginnen bij het negentiende vers. Nu, luister aandachtig.

342 Ik daag u uit om het te geloven. O, ik voel me zo goed. O, kon ik maar... Ik wenste dat ik kon zien dat de Heilige Geest zo dicht bij ons zou kruipen dat Hij zou zeggen: "Nu, Ik ben het." Luister:

     Toen het dan avond was, op die eerste dag der week, en toen de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren... deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
     En dit gezegd hebbende... En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. En toen Zijn discipelen... (Laat eens zien.) ...Zijn zijde. En toen... De discipelen dan werden verblijd, toen zij de Heere zagen.
     Jezus dan zeide weer tot hen: Vrede zij ulieden... (O, bent u klaar?) ...gelijk Mij de Vader gezonden heeft,... (Hij is het Woord, het Zaad, Woordzaad) ... zend Ik ook u.

343 Gelooft u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Stop niet. Er staat nog meer.

     En toen Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest.
     Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, die zijn zij gehouden.

344 Is dat de waarheid? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Tegen wie zei Hij dat? Het zaad, het Woord. Waarom? Zij konden slechts geboren worden door het Woord. Dat is de reden. Gelooft u dat? ["Amen."]

345 Nu, laten we even Mattheüs 16 nemen. Laten we even Mattheüs 16:19 lezen. Goed.

     En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

346 Ik daag u uit dat te geloven. En als dat niet het Woord is, is Johannes 3:16 niet het Woord. Waarom zou u het ene nemen en het andere niet nemen? Heel het Woord van God is juist, maar het moet in een maagdelijke schoot komen, waar niets dan het Zaad ligt. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Goed.

347 Nu, let hier nauwkeurig op. Ik weet dat de hoer zich dit toeëigent, en ze vergeven zonden door hun denominationele macht, maar kijk naar hun kinderen. In iedere danszaal; knippen hun haar af; opgeschilderd als clowns; mannen gaan weg en leven met andermans vrouwen; flirtend; op straat levend; baden gemengd; en al het andere. Zeker, zij vergeven; zij vergeven zonden op hun eigen manier, maar hun vrucht toont wat het is. Niet juist voor hen. Beslist niet. Wat doen ze? Ze dragen korte broeken; knippen hun haar af; dragen make-up. Jezus zei: "Aan hun vruchten worden ze gekend", het soort zaad dat ze zijn. Daar hebt u het. Denominationeel zaad geeft denominationele vergeving. Geheel en al juist.

348 God zei: "Laat het Woord zijn naar zijn aard." En zo is het. Dat is waar. O, broeder, de Schrift is waar. Gelooft u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

349 En de Heilige Geest legt getuigenis af van de voorbestemde gave die de gemeente beweert te hebben. Wat? Door het Woord water te geven, het Woord te bekrachtigen met een "amen". Toen het zei: "Bekeert u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus." "Amen." Wanneer het deze andere dingen zegt. "Amen." Dat is het. "Amen" op alles, zie, het bekrachtigt het Woord. En God door... bestemde de gave voor om te komen, om zonden te vergeven, maar het werd gegeven aan het met de Geest gevulde Woordlichaam. Omdat alleen het Woord zonde kan vergeven, omdat het Woord God is.

350 Hoezeer hadden de Farizeeën gelijk! Ik zei vanmorgen dat we hiertoe zouden komen. En ik heb mijn tijd opgemaakt. Maar de Farizeeën zeiden: "Deze Man vergeeft zonden. We weten dat Hij een Godslasteraar is. Alleen God kan zonden vergeven. En deze Man vergeeft zonden." Niet wetend dat dat het Woord was. Het Woord vergeeft zonden, omdat het God is.

351 En wanneer u zelf niet wordt... God weet, wist, en voorzag door voorkennis wie deze gave zou ontvangen en wie het op de juiste manier zou gebruiken. Degenen die het hebben, worden betuigd door het Woord van God, met de rest van het Woord en de Geest. Is dat duidelijk?

352 Sommigen zouden u willen laten geloven dat het komt door scholing, geleerdheid, graden; als je zo lang naar school gaat; als je bisschop wordt; studeert om paus te worden, of wanneer je kardinaal wordt, of iets dergelijks. Dat zouden sommigen ons willen laten geloven, dat het daar vandaan komt, dat mensen door handoplegging maken dat je iets doet. Maar zij zijn ver van het Woord af.

353 Romeinen 11:29 zei: "Gaven en roepingen zijn onberouwelijk." God geeft het. En ook Johannes 15:16, als u het wilt opschrijven.

354 Luister aandachtig nu. Hoe verschilde Jezus in Zijn dagen met de denominaties van Zijn dag. Ze zouden Hem terug verwijzen naar... Wat zou ik hier graag een poosje bij stil willen staan! Tjonge! Ze zouden over hun schouder terug wijzen, terug in de tijd, en zeggen: "Wij zijn Mozes' discipelen. Wij weten dat God aan Mozes verscheen in de brandende struik. We weten het."

355 Ze wisten het, ze kenden de geschiedenis van Mozes, maar zij kenden niet de God van Mozes. Want Hij stond voor hen, in Johannes 6, en zei: "Voor Mozes was, voor Abraham was, Ben Ik", de brandende struik. Zij kenden Mozes' geschiedenis.

356 Vandaag hetzelfde. Ze kennen de God... Ze beweren dat ze het Woord van Christus kennen, maar ze kennen niet de God Die in Christus was. Geschilderd vuur! Wie kan warm worden bij een geschilderd vuur, een seminarie-ervaring? Zij kenden Mozes, maar niet zijn God. Jezus wel, en Hij zei...

357 Amen. Luister hiernaar, broeder. Tjonge! Ik voel mij nu als David die bezig is die slinger op te winden. Ik hoop dat ik niet heiligschennend op u overkom, vrienden. Ik ben in orde, maar ik voel me gewoon goed. Ik begin me nu gewoon heel goed te voelen.

358 Jezus kon zeggen, en zei het ook: "De Vader Die Mij gezonden heeft, is in Mij. En zoals Hij Mij gezonden heeft, zo zend Ik u", tot Zijn discipelen. "De Vader Die Mij gezonden heeft, is met Mij. Als Ik de werken van het Woord, beloofd door Mijn Vader, niet doe, geloof Mij dan niet, want die zijn het die van Mij getuigen."

359 Halleluja! O, gemeente, waar staat u? Jezus zei...

     Ze zeiden: "O, wij weten dat God dit deed, maar niet vandaag."

     Jezus zei: "Dezelfde..."

     "Wij weten dat God met Mozes was."

360 "Maar de God Die met Mij was, is in Mij. Want als u het niet gelooft, kijk dan wat er van Mij geschreven staat. Kijk wat de Schrift zei dat Ik zou doen, en als Ik niet overeenstem met de Schriften, geloof Mij dan niet."

361 Laat mij dit zeggen, niet heiligschennend, maar laat mij dit zeggen over de Boodschap die ik predik. Als God niet betuigt dat dit de waarheid is, dan is het niet zo. Maar als het Woord betuigt dat ik u de waarheid vertel, geloof dan het Woord. Zij zijn het die getuigen of ik de waarheid spreek of niet. Zij zijn het getuigenis. Zij getuigen voor mijn... voor de bediening die Hij mij gaf. Hij beloofde dit in de laatste dagen. Hier is het. Hij zei wat het zou doen. Hier is het. We gaan er nu direct op in. Kijkt u of het de waarheid is of niet. Laat God het getuigenis geven. Indien de werken, de dingen die ik predik, niet terugverwijzen en betuigen dat het de waarheid is, dan is het de waarheid niet. Maar als het Woord hierover spreekt, en het is hier, wat zult u er dan mee gaan doen?

362 Jezus zei: "Ik ken u. U denkt dat u Mozes kent. U kent, misschien kent u de geschiedenis van Mozes, maar u kent zijn God niet. Want Ik was vóór Mozes. Ik was Degene Die tot Mozes sprak. Ik ben de 'Ik Ben'. Ik ben het Woord."

363 Ze konden het niet zien omdat zij van hun vader, de duivel, waren. Hun denominaties zouden het hun niet laten zien. Dat stopte het Woord niet om evengoed door te gaan. Het viel op enigen, juist, en daaruit vandaan kwam een bruid, in die generatie. Goed. Hoe anders is geschilderd vuur!

364 Jezus kon zeggen: "De Vader Die Mij gezonden heeft," is met Hem, "en de werken die Ik doe, getuigen, omdat Ik dezelfde dingen doe die de Schriften zeiden dat Ik zou doen."

365 De Joden kenden hun historische God. Hetzelfde nu. Ja. Waarom kenden zij de historische God? Omdat zij het historische zaad hadden. Waarom ontvingen zij Hem niet? Omdat het met denominatie was gekruist.

366 Jezus wist Wie Hem zond, want Hij Die Hem zond, was in Hem

367 En Hij was aan geen enkele denominatie gebonden. Amen. Vertel me aan welke. "Van welke school kwam Hij?" Ze zeiden: "Van waar kreeg Hij Zijn wijsheid? Waar kwam deze kennis vandaan?" Ze konden geen school vinden waar Hij ooit naartoe was geweest.

368 En toch beschaamde Hij op twaalfjarige leeftijd de Schriftgeleerden en Farizeeën. O my! Dat liet het zien. Waarom zeiden ze niets tegen Hem, een Kind zijnde? Het was Gods Woord. Zij konden dat niet weerleggen.

369 Geen wonder dat de mensen versteld stonden over Zijn leer! Hebt u dat ooit gelezen? Markus 1:22; als u het wilt opschrijven. "De mensen stonden versteld over Zijn leer, omdat Hij sprak als iemand die autoriteit had." Hij wist waarover Hij sprak. Zie?

370 De gemeente behoorde nu een dubbel deel te hebben van de Geest. Want het is waar, zoals Elia's mantel die op Elisa viel – een dubbel deel – hetzelfde komt van Jezus Christus. Nu zegt u: "O, broeder Branham, u spreekt over Zijn gemeente." Dat is waar. Dat is Zijn lichaam.

371 Is mijn vrouw geen deel van mijn lichaam, en uw vrouw een deel van uw lichaam? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] "Vlees van uw vlees en been van uw gebeente", door het heilig huwelijk. Is dat waar? ["Amen."] Daarom behoort een Christen niet getrouwd te zijn met een hoer. Zie? Dat is niet goed, nee meneer, omdat dit alle dingen van God breekt.

372 U zegt: "O, broeder Branham, wacht nu even. U spreekt over de Geest van Christus Die rust op..."

373 De Bijbel zei dat het zo zou zijn. Klopt dat? Jesaja 9:5 zei: "Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; Zijn naam zal zijn Raadsman, Vredevorst, Sterke God, Vader der eeuwigheid. En aan Zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En de heerschappij zal zijn op Zijn..." Wat? [De samenkomst antwoordt: "Schouder." – Vert] Dat is een deel van Zijn lichaam. My! Dat is Zijn lichaam. Nietwaar? ["Amen."] "Zijn schouders" is Zijn lichaam. Waar bevindt zich de heerschappij over de aarde? In Zijn lichaam.

374 "Heiligen zullen de aarde oordelen." Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Paulus zei: "Pas op als u met elkaar naar de rechtbank gaat en het niet voor de gemeente brengt." Juist. Zie? "Heiligen zullen de aarde oordelen."

375 Waar zal de heerschappij op gaan rusten? Op de schouders, Zijn lichaam. "De heerschappij op Zijn schouders", dat is een deel van het lichaam. Wat is het? Zijn aardse kracht. Gods aardse kracht is Zijn Woord vleesgemaakt in Zijn lichaam hier op aarde, hetgeen het laat geschieden.

376 Mozes... Luister, laten we er iets van overslaan. Gods boodschappers werden altijd verworpen. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Mozes werd verworpen. Is dat waar? ["Amen."] Jezus werd verworpen. En Lukas zei dit in hoofdstuk 10:16, als u het wilt opschrijven. Goed. Verworpen!

377 I Samuël 8:7, Gods boodschap werd verworpen. God had een boodschapper, een profeet, genaamd Samuël. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Verwierpen hem en zijn boodschap. Ze namen de wereld.

378 Dit is een wet van God. Dit zal gaan... Ik weet niet of ik dit zal zeggen of niet. Dit is een wet van God. Gods wet is om een betuigde dienstknecht te ontvangen.

379 Laten we dit even bewijzen. Ik wil een van de Schriftgedeelten hier nemen, Johannes 13:20. Laten we eens kijken. Ik heb hier iets opgeschreven, het schoot me zojuist te binnen. O ja, hier is het:

     Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Zo Ik iemand zend, wie hem ontvangt, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft.

380 Een betuigde dienstknecht! O broeder, hier liggen nu meteen wel duizend predikingen. Zie? Dat is waar. O my! Het is een wet van God. Ontvang het.

381 Samuël kwam eraan en zei: "Ik wil u iets vragen. Heb ik u ooit iets in de Naam des Heren verteld dat niet kwam te geschieden?"

     Zeiden: "Nee."

382 "Heb ik ooit enige offergave opgehaald om grote gebouwen te bouwen, of heb ik iets groots opgezet om mezelf te verheerlijken?"

     "Nee."

     "Heeft God bewezen het Woord te beantwoorden dat ik gesproken heb?"

     "Zeker."

     "Wel, waarom luistert u dan niet naar mij?"

     Jezus zei tot de Farizeeën...

     "Wij weten dat U uit ontucht geboren bent."

383 Hij zei: "Wie van u kan Mij beschuldigen van zonde? Laat Mij u Gods Woord tonen, zien of u het gelooft, zien of God het in u betuigt. En laat Mij van Mijzelf spreken; als Ik uit Mijzelf spreek, ben Ik een leugenaar. Maar als Ik uit God spreek, en God spreekt door Mij heen door Zijn Woord, dan is het de Waarheid. Wie gelooft dan het Woord van God, Ik of u?" Ha-ha! Dat deed het.

384 Jezus zei: "Wie hen ontvangt die Ik zend, ontvangt Mij." Welnu, degenen die Hij zendt. "En zij die Mij ontvangen, ontvangen Hem Die Mij gezonden heeft." Ik wilde dat we tijd hadden daar wat langer bij stil te staan. U kunt alleen God dienen als... U kunt God alleen dienen als u werkelijk de dienstknechten die God zendt, gelooft. U kunt God op aarde alleen dienen, zie... als Gods dienstknechten, die op aarde gezonden zijn om het Woord door Goddelijke inspiratie aan u uit te leggen. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

385 Wilt u daarvoor een paar Schriftgedeelten noteren? I Korinthe 14:16. [I Korinthe 4:16 – Vert] Paulus zei: "Volgt gij mij, zoals ik Christus navolg", eveneens 11:1. Lukas 10:16, kijk wat Hij zei, wat Jezus daar zei. Lukas 10:16, ik geloof dat we er hier heel dichtbij zijn. Laat eens zien wat er hier staat, Lukas 10:16, terwijl men de rest hiervan opschrijft. Nu, dat is I Korinthe 14:16, ook 11:1 en Lukas 10:16.

386 Laten we het nu lezen. Ik ga hier naar Lukas 10:16, slechts om het te lezen, terwijl u allen naar de andere kijkt; even een ogenblik. Goed. Hier hebben we het.

     Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem, Die Mij gezonden heeft.

387 Dit bewijst dat God Zijn Boodschap spreekt door Zijn dienstknechten. Het is altijd zo geweest. Dat is zo.

388 Nu, de macht van de gelovige gemeente. "Christus heeft alle macht in hemel en op aarde." Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Nu, wat dan als Hij in u is? Heeft Christus alle macht? ["Amen."] Mattheüs 28:18. Goed. Hij is het Zaadwoord in Zijn lichaam. En Hij, in ons, wordt het Zaadwoord in ons. Wat? Alles wat God was, goot Hij uit in Christus; en alles wat Christus was, goot Hij uit in de gemeente. Dat is de macht.

389 Let nu op. Denk nu terug aan Gods wet der voortplanting, bedenk: "Naar zijn aard." Klopt dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Het Zaad van Christus, het Woord, moet via Zijn lichaam komen. Ha-ha-ha-ha-ha!

390 Begint u moe te worden? [De samenkomst zegt: "Nee." – Vert] Goed. Nog even. Laten we gewoon rustig blijven en bidden. Ik wil dat dit heel goed doordringt. Ik wil dit er goed inwrijven.

391 Het Zaad van Christus moet, m-o-e-t, moet via Zijn lichaam komen; niet via een denominatie, maar het moet door een wedergeboren zaad van het Woord komen. Vergeet dat niet. Wat is het? Christus' zaad.

     Hoe komt mijn zaad? Door het lichaam.

     Hoe komt het zaad van de appelboom? Door het lichaam.

392 Zaad komt door het lichaam, en de gemeente is het lichaam van Christus. Klopt dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] De Bijbelse gemeente! Deze geboorte brengt (dat is de wedergeboorte) Hemzelf in het lichaam, Zijn gemeente, dat is Zijn Woord, zodat mensen de bevestiging kunnen zien van Hebreeën 13:8: "Jezus Christus Dezelfde gisteren, heden en voor immer." Gelooft u dat? ["Amen."] Dezen zijn nu geen denominationele bastaards. Dit zijn diegenen die in de baan wachten op de aftelling – u weet wat ik bedoel – op het punt staan een raketvlucht te nemen. Glorie! Dezen zijn geen denominationele bastaards; die staan niet hierin, die niet. O nee. Het is het zaad.

393 Paulus was bang dat de mensen zouden uitzien naar een of andere geweldige redevoering die hij zou kunnen houden, iets van zijn opleiding. I Korinthe 2:1–8; als u het wilt opschrijven. In I Korinthe 2:1–8, zei Paulus: "Ik ben nooit tot u gekomen, sprekend met intellectuele woorden, weet u, opdat uw geloof zou rusten in een bepaald iets van een seminarie. Maar ik kwam tot u met de eenvoud, in de kracht en demonstratie van de Heilige Geest, opdat uw woord... opdat uw geloof in het Woord van God zou rusten." Zo is het.

394 Hoewel de denominationele kerken de bruid zullen overtreffen in aantallen van duizend tegenover één. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Gelooft u dat de Bijbel dit leert? ["Amen."] Jesaja 54:1. Hij beloofde het. Want de...

395 Wilt u dat... wilt u dat ik het lees? Goed, laten we het nemen. U wilt zien waar het staat, waar Hij beloofde dat zij haar in aantallen zouden overtreffen. Laten we gaan naar Jesaja 54, 53, 54:1.

     Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE.

396 Ha-ha-ha-ha! Is dat waar? Talrijker zijn de kinderen van de hoer dan die van de getrouwde vrouw. Zeker. Heel wat talrijker dan wij. Hoewel zij... hoewel zij groter in aantal zijn, hebben zij geen echte vader.

397 Nu, het denominationele soort wordt voorgesteld in Judas 8–13. Dat is de wereldlijke kerk: "Wolken zonder regen, die hun eigen schande opschuimen."

398 De Pinkstergemeente wordt vertegenwoordigd – van die denominationele groep – in II Timotheüs 3:1–8: "Die een vorm van godsvrucht hebben." Hun zaad produceert hun soort. Let op, de eunuch...

399 O, hier zullen we nu op iets dieps komen. Let nu op deze Zaadgemeente, deze echte gemeente met het echte, ware Sperma.

     Merk op, de eunuch was bij al de doctoren in de godgeleerdheid geweest.

400 Bedenk nu dat God Zijn prediking en Zijn Evangelie nooit aan een engel toevertrouwde. Hoevelen weten dat? Hoevelen weten dat Galaten 1:8 zei: "Indien een engel uit de hemel komt en iets anders predikt dan wat zij gepredikt hadden, laat het dan vervloekt zijn?" Dus de engel is verkeerd als hij afwijkt van het Woord. God daalde neer tot beneden de engelen en vertrouwde het aan mensen toe die zonen waren. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Let nu op. Nu, Hij vertrouwde het nooit aan engelen toe. Let op, dat deed Hij niet.

401 Nu, Filippus was voor het pinksterfeest naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. Hoevelen zeggen daar "amen" op? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

402 De eunuch was bij al de godgeleerden en letterkundigen en van alles geweest. Maar waarom kreeg hij niets? Hij keerde terug en bestudeerde de profetie van Jesaja.

403 Hoewel Filippus door een engel naar hem werd toe geleid, moest de kiem des levens via het lichaam, Filippus, komen. Ah! O, broeder, nu komen we in de goede richting. Waar kwam de kiem vandaan? Door de engel? De engel toonde hem waarheen hij moest gaan. Een engel is een boodschapper. Hier is een zoon. Filippus had de kiem, de Boodschap, het Woord. Zo kan een kind geboren worden. Filippus legde zijn handen op hem. Filippus doopte hem in de Naam van Jezus Christus. Daarop volgde de Geest van God. Zeker. Nu, de kiem moest via het lichaam komen. Welk lichaam? Christus' lichaam. Correct. En Filippus was een lid van het lichaam.

404 Luister nu. Hetzelfde vond plaats in Handelingen 10:48. Petrus was op het dak van het huis. Een engel stuurde hem naar het huis van Cornelius. Maar waar kwam het Woord vandaan? Het lichaam. O-o-o-oh! Ik voel me tamelijk goed; ik voel om verder te reizen. Een engel kwam en zei: "Wees niet bezorgd. Noem niets onrein. Ga gewoon door; denk niets."

405 "En terwijl Petrus deze woorden sprak", niet de engel, niet de kardinaal. "Terwijl Petrus deze woorden sprak." Wat? Hij was het lichaam. Hij had het Woord. Het Woord vond houvast. O, broeder! Tjonge! Huh! O my! Een engel leidde het, maar het leven kwam via het lichaam van Christus.

406 Paulus, onderweg naar Damaskus, werd door een visioen geleid. Maar Ananias had de kiem, had het Woord. Amen. Die profeet Ananias zag een visioen, en hem werd gezegd: "Ga daarheen, leg uw handen op hem."

407 Zei: "Broeder Saulus, de Here verscheen u op de weg hier naartoe." Hoe wist hij dat? Hij had het Woord. Het Woord van de Here kwam tot de profeet. Profeteerde, ging daarheen en zei: "Hij kwam, zond mij hierheen, opdat ik mijn handen op u zou leggen, en u genezen zou worden, en de Heilige Geest zou ontvangen. Ontvang uw gezichtsvermogen." En de schellen vielen van zijn ogen. Hij stond op, werd gedoopt in de Naam van Jezus, en ging heen om te studeren.

408 Een engel leidde het, dat is waar, maar Paulus [Broeder Branham bedoelt Ananias – Vert] had de Zaadkiem.

409 De Geest van God is nodig, het Zaad, om eeuwig leven te geven. Tjonge! My!

410 Is het al twee uur? [De samenkomst lacht. Iemand zegt: "Al later." – Vert] Ja, ik weet het. Uh! Ik zal nog iets gaan lezen. Laat me nog even tien minuten lezen. Wilt u dat? ["Amen."] Ik kreeg een goed idee, ik zou hier bij kunnen blijven, maar ik kan hier beter een beetje doorgaan. Onze tijd is beperkt. Het is vijf over half vijf. Ik weet niet hoe laat we in Georgia zullen komen. Ik wilde dat ik kon stoppen en hier een beetje uitleg over kon geven. Maar ik zal het gewoon langzaam gaan lezen. Luister aandachtig. Hier is waarvoor ik mijn pen oppakte, een gedeelte ervan.

411 Ziet u, vrienden, waarom ik heb... de manier waarop ik heb gestaan zoals ik heb gestaan? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Ziet u waarvoor ik strijd: "Ga bij die denominaties vandaan, en krijg een echte gemeente van God"? ["Amen."] Ziet u waarom het uit het Woord moet komen? ["Amen."] Het kan niet komen door menselijke wijsheid. Het moet komen door het Woord van God. Dat is de reden dat ik het Woord precies geloof zoals het geschreven staat. Ik zal er niets aan toevoegen of van afnemen. Het gewoon zo prediken, zo doorgaan.

412 Nu, broeders – u allen bij de band – als u het niet met me eens bent, zal ik voor u bidden. Als ik fout ben, bidt u dan voor mij.

413 Ik zal nu wat gaan lezen. Gewoon... Ik wil dat u hier heel aandachtig naar luistert. Hier komt waar de Geest sprak: "Pak je pen op." Ik moet er wat van weglaten, maar iets ervan moet ik tot u brengen. Goed.

     [Broeder Branham leest alinea 414 tot en met 441 voor – Vert]

414 Nu, hier is wat ik probeer tot u te zeggen. De wet der voortplanting brengt voort naar zijn aard, Genesis 1:11. Deze laatste dagen komt de ware bruidsgemeente tot de Deksteen, ze zal de supergemeente zijn, een superras, naarmate zij de grote Deksteen nadert. Zij zullen zeer gelijk zijn, Hem zozeer gelijk zijn, dat ze zelfs naar Zijn eigen beeld zullen zijn, teneinde met Hem verenigd te worden. Zij zullen één zijn. Zij zullen de uiteindelijke manifestatie zijn van het Woord van de levende God. Denominaties kunnen dit nooit voortbrengen. Dit zal zijn... Zij zullen hun geloofsbelijdenissen en dogma's voortbrengen, vermengd met het Woord, en een bastaardproduct voortbrengen.

415 De eerste zoon was gesproken Zaadwoord van God. Hem werd een bruid gegeven. (Ik blik even terug. De Geest pikt nu op wat ik heb gezegd. Zie?) Een bruid brengt voort... om hem voort te brengen. Zij viel. Kijk, dat is wat... De bruid werd gegeven om hem opnieuw voort te brengen, nog een zoon van God. Maar zij viel door verbastering, zie. Om hem voort te brengen; maar zij viel en veroorzaakte dat hij stierf.

416 De tweede Zoon, een gesproken Zaadwoord van God, werd een bruid gegeven, zoals Adam. Maar voor Hij haar kon huwen, was ook zij gevallen. Want zij werd geplaatst voor een vrije morele keuze, zoals Adams vrouw, om Gods Woord te geloven en te leven, of om het te betwijfelen en te sterven. En dat deed ze.

417 Dan zal God uit een kleine groep van het ware Zaad van het Woord een beminde bruid aan Christus voorstellen, een maagd, een maagd van Zijn Woord. En door middel van hen, en door hen, zal alles worden vervuld dat werd beloofd voor Zijn Woord in de maagd, die geen mensengemaakte geloofsbelijdenissen of dogma's kent.

418 Het Woord der belofte in Hemzelf, zoals het in Maria was, God Zelf gemanifesteerd. Hij zal Zelf handelen door Zijn eigen Woord der belofte, om zo alles te vervullen wat van Hem geschreven staat, zoals Hij deed toen Hij uit de maagdelijke schoot kwam. Als beeld van de geestelijke schoot nu, zo zal de maagd nu Zijn Woord accepteren: "Mij geschiede zoals Gij gesproken hebt." Hoewel het door een engel werd gesproken, was het toch het geschreven Woord, Jesaja 9:5.

419 Zij zullen Hem liefhebben, Zijn vermogens liefhebben en hebben, want Hij is hun Hoofd. En zij zijn Zijn onderdanen, onderworpen aan Zijn hoofd. Het hoofdschap behoorde aan Christus.

420 Let op de harmonie! Jezus deed nooit iets tenzij Hij het gezien had van de Vader, of, de Vader toonde het Hem eerst. Harmonie tussen God en Christus, zie, Johannes 5:19. Zo zal het met de bruid zijn, en Hij toont haar Zijn Woord des levens. Hij toont het haar, en zij ontvangt het. Zij betwijfelt het nooit. Niets kan haar deren, zelfs de dood niet. Want als het zaad geplant is, zal het water het weer opnieuw opwekken. (Amen. Toen kreeg ik een zeer grote "Halleluja!") Hier is het geheim. Het Woord is in de bruid, evenals de gezindheid van Christus, om te weten wat Hij wil dat met het Woord wordt gedaan. En zij doet het in Zijn Naam. Zij heeft het ZO SPREEKT DE HERE. Dan wordt het kiemkrachtig, dan geeft de Heilige Geest het water tot het is opgegroeid en zijn doel dient.

421 Zij doen slechts Zijn wil. (Amen. Dat geloof ik.) Niemand kan hen van iets anders overtuigen. Zij hebben ZO SPREEKT DE HERE of ze houden zich stil. Dan zullen zij de werken Gods doen, want Hij is het Zelf in hen om door te gaan met Zijn Woord te vervullen zoals Hij het in Zijn dagen volvoerde. Alle dingen; toen Hij hier was... Hij voltooide niet alles toen Hij hier was, want het was er de tijd nog niet voor.

422 Laten we nu zoals Jozua en Kaleb standhouden. (Let nu goed op. Dit zal een geestelijke achtergrond krijgen.) Laten we nu zoals Jozua en Kaleb standhouden, naarmate wij het beloofde land in zicht krijgen. De tijd komt naderbij dat het gegeven wordt. Jozua betekent in het Hebreeuws redder en vertegenwoordigt de beloofde eindtijdleider om de gemeente daarheen te brengen. Kaleb vertegenwoordigt de ware gelovige die bij Jozua bleef. God liet Israël beginnen als een maagd met Zijn Woord. Maar zij wilden iets anders. Zo deed de gemeente van de laatste dag eveneens.

423 Merk op hoe God Israël niet eerder in beweging bracht dan op Zijn eigen bestemde tijd. (Luister nu. Dit zal iets gaan betekenen.) Jozua wachtte op die tijd. Ongeacht hoezeer de mensen misschien ook zeiden: "God gaf ons het land, de belofte. Laten we het nu gaan innemen." Misschien zeiden ze: "Jozua, je bent je opdracht kwijtgeraakt. Je bent uitgeblust. Waarom doe je niet iets? Gewoonlijk wist je onmiddellijk wat het ZO SPREEKT DE HERE was, en wat de wil van God was." Maar deze wijze, door God gezonden profeet, kende de belofte van God, maar wist ook op die belofte te wachten: een scherpomlijnd besluit van God voor zijn tijd. (Kijk naar deze gelijkenissen. Let nu op.) En toen de tijd kwam, gaf God het aan Jozua, die door het Woord bij Hem was gebleven, want Hij kon anderen niet vertrouwen. Hij kon hem vertrouwen. Zo zal het zich herhalen.

424 Zoals de machtig gezalfde profeet Mozes wist dat God hem zou gebruiken. Want Hij had bewezen dat Mozes Zijn dienstknecht was door zijn bijzondere geboorte, op de juiste tijd dat de verlossing van Abrahams zaad er moest zijn. (Begrijpt u het?) Mozes bleef niet in Egypte met hen redeneren over zijn schriftuurlijke gezichtspunten. Hij redetwistte nooit met de priesters. Maar hij ging naar de woestijn en wachtte op de Here, totdat het... totdat het volk gereed was om hem te ontvangen. Hij was gekomen om voor hen te getuigen, maar zij wilden hem niet ontvangen. God riep Zijn profeet naar de woestijn. God had getuigenis afgelegd dat Hij hem gekozen had. Maar het wachten was niet op Mozes, maar op het volk tot het bereid zou zijn Mozes te ontvangen. Mozes dacht dat de kinderen zouden begrijpen dat hij was gezonden. (Ik heb dit nooit geschreven; Hij deed dat.) Zo is het nu.

425 Zoals Elia, nadat die machtige betuigde profeet, tot wie het Woord van God kwam, gereed was gekomen met het prediken van Zijn boodschap tot de moderne Amerikaanse groepen van de presidentsvrouw, de groepen met hun kortgeknipte haren en beschilderd zoals Izébel. God bevestigde Zijn profeet; telkens wanneer hij profeteerde was het de waarheid. God moest hem van het veld roepen, totdat Hij die generatie had bezocht met machtige plagen, vanwege het verwerpen van de boodschap van Zijn profeet en het Woord van God dat Hij tot hen gezonden had. God zond hem naar de woestijn om zich te verschuilen; zelfs de koning kon hem er niet uit vandaan roepen. En degenen die probeerden hem over te halen tegen de wil van God, stierven daardoor. (O God! Tjonge. Uh!) Maar toen God tot Zijn getrouwe profeet sprak door een visioen, kwam hij de woestijn uit met ZO SPREEKT DE HERE. Wat deed hij? Hij ging regelrecht naar het Woord, terug naar het Woord, haalde de twaalf stenen en rolde ze bijeen.

426 Zoals Johannes de Doper, Christus' getrouwe voorloper, de gezalfde profeet. Geen school van zijn vader, geen school van Farizeeën, geen denominatie kon hem uit de woestijn vandaan roepen waar God hem had heengezonden, tot hij de stem van God hoorde. "De Messias komt eraan." (Luistert u, die geestelijk gezind bent? Wat zou ik hier nog meer kunnen zeggen? Ik sla hier nu iets over.)

427 Hoe anders vandaag, vele zogenaamde evangelisten beweren dat zij het antwoord voor... van God hebben voor de mensen. Precies zoals Korach deed, die de autoriteit van Gods betuigde, gezalfde profeet Mozes betwistte en ontkende, en beweerde dat hij het antwoord had. Dit was eveneens een geld verzamel programma, een gouden kalf; zoals velen vandaag doen: grote gebouwen, grote scholen, broedmachines van hun eigen zaad. Vervolgens vielen de mensen – precies zoals nu – ervoor. Nadat zij het ware Woord van God door een gezalfde profeet die betuigd was, hadden gehoord, vielen zij voor Korachs leugen. Gods bewezen profeet, en God wist... en wisten dat God het hun had verteld. Israël wist dat God hun uitdrukkelijk verteld had dat Hij Zijn profeten zou betuigen door Zijn Woord. Korach was geen schriftuurlijke profeet, maar het zag er voor de mensen verschrikkelijk goed uit; precies zoals nu. Vandaag; vandaag is het: bloed aan je handen, vuurballen op het podium, olie tussen je vingers. En dezelfde zaak brengt vrouwelijke predikers voort, kort haar, afgeknipt, make-up. Wat hebt u gekregen? Je zou niet denken dat mensen hiervoor zouden vallen, maar ze deden het voor Korach. En hetzelfde doen ze nu, en ze keren zich van het ware Woord af tot denominaties. Korte broeken, het toont aan wat voor zaad er in hen is.

428 Maar, dank God, niet geheel Israël viel voor Korach. Sommigen bleven bij Mozes, de gezalfde profeet met het Woord van God. Het is vandaag hetzelfde, met velen van Gods uitverkorenen, door Zijn Woord en Zijn Geest.

429 Vergeet niet dat de wilde kruiden, het onkruid, zullen worden verzameld en in bundels gebonden. (Klopt dat?) Dit is geschied. Deze afvallige georganiseerde kerken zijn hechter verbonden dan ze ooit waren. Ze zijn samen gebundeld in een federatie van kerken, gereed voor de vuren van Gods oordeel. (Ik heb dit nooit geschreven. Ik voel dat Hij dit deed.) Pinkstermensen zijn vol met het zogenaamde, net zoals zij. Het Tarwewoord zal op een dag verzameld worden, nadat zij vertrekken naar het huis van de Meester.

430 God heeft beloofd...Wees op uw hoede. God heeft Maleachi 4 beloofd voor deze laatste dag. En Maleachi 4 is nog niet vervuld, maar het moet worden vervuld, want het is een kiemkrachtig woord van God, gesproken door de profeet Maleachi. Jezus verwees ernaar. Het zal vlak voor de tweede komst van Christus zijn. (Luister nu aandachtig.) Al de Schriftgedeelten die niet zijn vervuld, moeten voor die tijd vervuld zijn. De Bijbel zal worden voleindigd, worden voleindigd. De heidenbedeling zal tezamen met het gemeentetijdperk worden afgesloten wanneer deze gezalfde boodschapper arriveert. Natuurlijk zal hij het zaad van de hele Bijbel planten, regelrecht vanaf de slang tot de boodschapper in de vroege regen. Dan zal hij worden verworpen door de denominationele mensen, zoals zijn voorvaderen Johannes en Elia, zoals gesproken werd door onze Here.

431 Mensen – zoals Elia het de eerste keer voor Achabs tijd was, zo zal het hier in dit land gebeuren, daar dit land een type van Israël is. (Lees of hoor Izébel Religie.) Evenals dit land – onze voorvaderen kwamen, om te aanbidden zoals zij het wilden, naar dit land en dreven de oorspronkelijke bewoners eruit en namen het in – zo nam Israël het in toen zij uit Egypte kwamen. Wij hadden godvrezende mannen zoals Washington, Lincoln. Zij hadden geweldige godvrezende mannen zoals David, enzovoort. Toen kregen ze een Achab op de troon met een Izébel achter hem om hem te leiden. Precies zo hebben wij het.

432 Dus is het in deze tijd, in dit land, dat die persoon zal verschijnen, want het staat in de Schrift, en het is ZO SPREEKT DE HERE. Dan zal er in de spade regen een "berg Karmel" komen, een ontknoping. De Bijbel tot op de letter vervuld! Johannes de Doper – "Zijn boodschapper voor Zijn aangezicht", in Maleachi 3 – plantte een vroege regen en werd door de kerken, de denominaties, de Farizeeën en Sadduceeën in zijn dag, verworpen. Jezus kwam, en had de ontknoping op de "berg der Verheerlijking". Deze voorloper van de laatste dagen zal zaaien voor de vroege regen. Jezus zal de ontknoping zijn temidden van denominaties en geloofsbelijdenissen, hetgeen Zijn Woord is, wanneer Hij komt, een ontknoping, de opname van Zijn bruid. De eerste was de "berg Karmel", de tweede was de "berg der Verheerlijking", de derde zal de "berg Sion" zijn. (Glorie!)

433 Elia's gedrag, Mozes' gedrag, Johannes' gedrag, ze verlieten hun arbeidsveld, veel mensen begrepen hen niet. Het was omdat zij, en hun boodschap, werden verworpen. Het zaad was gezaaid. Oordeel was het volgende. En zij waren een teken voor het volk, van God, dat oordeel op handen was. Het planten was voorbij.

434 Ik geloof dat op een dag de werkelijke bruid van Christus zal worden gedwongen het prediken van Gods Woord te stoppen. De Bijbel profeteert ervan in Openbaring 13:16. (Als u het wilt opschrijven.) Denominaties zullen haar dwingen te stoppen, of hun merkteken aan te nemen. Dan zal het Lam Zijn bruid wegnemen en de hoer hiervoor oordelen.

435 Denk aan Mozes, geboren voor het werk, maar hij moest op God wachten voor de extra gave voor het werk. Hij moest teruggaan en wachten, en op de door God bepaalde tijd. Er moest een bepaalde Farao op de troon zitten, en de mensen moesten een verlangen hebben naar het Brood des levens, voordat God hem terug zou zenden.

436 Welnu, met duizenden tekenwerkers in deze laatste dag, is er een generatie van tekenzoekers geschapen die totaal niets meer weten over de ware beweging van God en Zijn Woord in deze laatste dagen. (Zoals ik al zei...) Geef ze bloed en olie en vleselijke demonstraties op het podium, en ze zullen het ondersteunen, of het nu Gods Woord is of niet, of het schriftuurlijk is of niet. Jezus heeft ons voor zulke dingen in de eindtijd gewaarschuwd. (Zoals ik al zei...) In Mattheüs 24, twee geesten die sterk op elkaar lijken en "zelfs de uitverkorenen zouden misleiden, indien mogelijk".

437 Hoe kunt u ze onderscheiden? Geef ze de Woordtest. Hoe kunt u het weten? Spreek het Woord, kijk wat ze erover zeggen. Als ze het Woord niet geloven, hebben ze geen Zaadkiem in zich. Ze zijn van de boze, en misleiden u. Zoals de eerste bruid werd misleid, en de tweede bruid werd misleid, zijn zij misleiders van de derde bruid, door het Woord te kruisen, of dat te proberen. God heeft nooit tekenen boven Zijn Woord gesteld. (Amen. Dat is een treffer.) God heeft nooit tekenen boven Zijn Woord gesteld. Ze werden toegevoegd als bewijs van het Woord, maar het Woord komt eerst. Om dit te bewijzen, Elia zei tot de vrouw: "Bak mij eerst een koek", let dan op hoe het wonder gebeurt. Kom eerst tot het Woord, en let dan op het wonder. Het Zaadwoord Zelf is wat de Heilige Geest activeert.

438 Hoe kan een boodschapper die door God gezonden wordt slechts een beetje van de Schrift geloven, en niet het hele Woord, en er een deel van ontkennen? De echte profeet van God zal in de laatste dagen het Woord verkondigen. Denominaties zullen hem haten. Hij zal zich voor hen totaal niet inhouden. Hij zal zijn zoals hij was toen hij kwam bij de eerste komst van Christus: "Gij generatie van adders." Maar de voorbestemden zullen luisteren, en zullen zich gereedmaken voor de aftelling. Het koninklijke zaad van Abrahams geloof zal – zoals hij – onvoorwaardelijk vasthouden aan het Woord van God, want hij was voorbestemd.

439 De boodschapper van Maleachi 4 zal op Gods bestemde tijd verschijnen. We kijken allen naar hem uit. We geloven dat hij zal komen. Dit is overeenkomstig Zijn Woord. Het zal in de eindtijd zijn. Waarvoor het nu de tijd is om dat te zien. Hij zal... hij zal volkomen toegewijd zijn aan het Woord, zoals ze altijd aangewezen en betuigd zijn door Gods Woord. God zal, wat hij predikt, betuigen dat het de waarheid is, zoals Hij bij Elia deed; want het is Elia die komt, en gereedmaakt voor de "berg Sion" opname. Jezus zei: "In de laatste dagen zal het zijn zoals in de tijd van Lot."

440 Zijn prediking zal in lijn zijn met de Geest en kracht van Gods Woord. Omdat zoveel Gods Waarheid is genoemd, zullen velen deze ware boodschapper misverstaan. (Ik heb hier opgeschreven p-r-o-f-e-t-i-e, profetie.) Daarom, omdat zoveel Gods Waarheid is genoemd door bedriegers, zullen vele ware predikers die boodschapper verkeerd begrijpen.

441 Eveneens zal zich dit herhalen bij de eindtijdprofetieën, geloof ik. Zoals de eerste voorloper uit de wildernis kwam, en riep: "Zie het Lam Gods", zo zal de tweede voorloper waarschijnlijk hetzelfde doen, door de mensen te wijzen op een Woordgeboren bruid. De bruid van Christus zal op de hemel gewezen worden bij het verschijnen van Jezus. Uitroepend: "Zie het Lam Gods!" zal van zijn lippen komen. (God help ons om gereed te zijn voor deze aanstaande gebeurtenis.)

     Nu, ik kan het hier beter bij laten.

442 Gelooft u? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Waarom is dit geweest? Hebt u nu een beter begrip? ["Amen."] Het is het Woord, vrienden. Dit heeft ongeveer zes uur geduurd, het is er niet ver vanaf, vijfeneenhalf, of zes uur. Er zou nog veel meer gezegd kunnen worden. Maar stellig heeft de Heilige Geest het deze keer zo diep in u laten zinken, dat u weet waar ik over spreek. We zijn in de eindtijd. De zaden zijn nu gezaaid. De spade regen staat op het punt voort te komen.

443 Bedenk dat er vrij spoedig zo'n denominationele vereniging zal zijn dat het enorm is, en ze zullen zich verzamelen in deze Raad van kerken. En dan zal dit soort kerk buiten werking worden gesteld, voor zover zij weten. Het is in die tijd dat Jezus zal verschijnen, en Hij zal tonen wie bruid is en wie niet. En bedenk, Christenvrienden, ik ben een mens; ik kan fouten maken. Maar God, Die God is, kan geen fout maken. Al de woorden die geschreven staan, moeten worden vervuld. Jezus zei dat. We hebben hier dus dingen in de Schrift die moeten worden vervuld, en dit is één van de dingen, deze boycot die zal komen.

444 Maar voordat deze boycot kan komen – door het merkteken van het beest – moet er een zaad worden gezaaid, want God zal er een gemeente uithalen. Begrijpt u het nu? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Een zaad moet worden gezaaid. Een denominationeel zaad, en zij zullen een vorm of een beeld voor het beest maken, de kerk van Rome. En er moet een ware bruid zijn. En we begrijpen dat de zogenaamde bruid wordt afgewezen.

445 Adams bruid weigerde om leven voort te brengen. Zij bracht dood voort. Wij zijn haar voortbrengsel, ons lichaam. Wij sterven allemaal. Kijk naar ons, u kunt het zien.

     Jehova's bruid stierf. Hij deed haar in echtscheiding.

446 En Hij nam een volk uit de heidenen voor Zijn Naam. Klopt dat? Zijn Naam; zoals een vrouw de naam van een man aanneemt, de bruid. Nu, wat heeft ze gedaan? Dezelfde zaak die ze de andere keer deed, maakte voor zichzelf een denominatie; bedorven.

447 Maar in elke generatie brengt iedere opwekking een zekere profeet van God voort. Een profeet is een prediker, een ware prediker van het Woord, die bij het Woord blijft, en zij brengen een opwekking voort die de uitverkorenen uit die generatie verzamelt.

448 Dan raakt ze in verval, waarna God het nooit meer zal gebruiken. Ik vraag iedere theoloog, elke historicus, om mij te vertellen of er ooit één keer een denominatie herrees. Dat deed ze nooit. Zij stierf toen ze een denominatie werd, en daar bleef ze liggen. Ik denk aan Dwight Moody, de Moody Bijbel, zo dood als de middernacht.

449 Ik denk aan de Methodisten, de Pinkstermensen, de Presbyterianen, de Lutheranen, de Nazireeërs, de Pelgrims Heiligheid; godvruchtige mannen stonden op, Buddy Robinson en George Whitefield; en al die grote, godvrezende mannen die het Evangelie predikten. En die generatie ontving het zaad dat gezaaid werd voor hun deel. Zoals bij het koren, of het nu de stengel was, of het blad, of de aar, of dat het de korrel was; wat het ook is, die prediker bracht het Woord voor die dag. Het riep uit de vier windstreken der aarde vandaan en haalde de uitverkorenen van die generatie eruit. Door middel van die uitverkorenen werd het huis van de levende God gebouwd.

450 Welnu, deze bediening hier moet tot zo'n plaats geslepen worden totdat het precies dezelfde werken doet die Jezus deed, want wanneer Hij komt, zal de Deksteen er precies in moeten passen. Want ze zullen niet... Er zal een opname komen, en ze zullen worden meegenomen, en de rest van het lichaam zal er bijkomen, en ze zal de hemel ingaan. Geen denominatie, vriend; een gemeente van het Woord van God! Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

     Er zijn hier enige zakdoeken.

451 Nu vertrek ik. Ik ga, ik weet niet waarheen. Ik ben zoekende, net zoals u, naar de wil van God. Ik wilde dat ik in deze tabernakel kon blijven, maar dat kan niet. Daar zijn duizenden; ik hoor het geroep; de onreine geesten verscheuren hen. Ik kan nauwelijks slapen. Ik hoor kleine kinderen huilen, en zie hoe moeders hun kinderen door de gebedsrij duwen; zie een zekere moeder een baby koelte toewuiven; één die er in de tuin een laken boven houdt om de regen tegen te houden. Mijn hart bloedt om hen.

452 Toen ik deze tabernakel bouwde, op de dag dat ik de hoeksteen daar neerlegde; ik herinner mij dat visioen, die morgen. Het staat opgeschreven, daar in de hoeksteen; er staat: "Dit is uw tabernakel niet." Zei: "Doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij." [Leeg gedeelte op de band – Vert] Daar houd ik van. Ik houd van Gods kinderen, overal. Ik weet niet waar Hij mij heen gaat leiden. Ik weet het niet. Ik wacht. Ik heb al een jaar gewacht. Misschien zal ik twee jaar wachten; ik zal misschien drie jaar wachten. Ik weet het niet. Ik weet de volgende beweging niet. Ik wacht erop. Maar ik denk, overeenkomstig de Schriften, dat het Woord is gezaaid. Het volgende is het voortkomen van de Geest.

453 Billy Graham kan wel overal prediken. Oral Roberts – deze godvrezende mannen – kan wel overal prediken. De Here zou mij ergens anders heen kunnen zenden om zaden te zaaien in een bepaald veld. Maar ik geloof dat ons land is ingezaaid. Ik geloof dat ze nu gereed is voor de oogst.

454 Wanneer de Geest valt, en er een beweging onder de mensen ontstaat, dan zullen de denominaties innige samenwerking zoeken, net zo zeker als ik in de kansel sta, en de gemeente van God zal uitgestoten worden. En ze zullen er zo'n zwendel van maken totdat ze het zullen verenigen, en iedereen boycotten die niet bij hen hoort.

455 Rome zal de wereld slechts een uur regeren. Ze zal heersen gedurende een korte periode. Niet het communisme. Het Romanisme zal de wereld regeren met de medewerking van het Protestantisme, in een denominationele kerkvorm, die God heeft verworpen. Dat is zo goed als ik het Woord van God ken.

456 Ik heb u lief. Ik waardeer u. Misschien zal ik zondag over een week terug zijn. Ik ga nu naar Florida, zo de Here wil; voor morgenavond naar het zuiden, naar Georgia. Ik heb een paar kleine samenkomsten overal verspreid, zo de Here leidt. Ik heb er een boek vol van, die broeder Roberson... of broeder Borders me onlangs toezond. Ik vermoed dat er plaatsen zijn waar er dertig of veertig kerken zijn die bereid zijn om samen te werken, maar de Geest schijnt mij te weerhouden. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom. Dus bidt u voor mij, en ik zal voor u bidden, zodat we samen mogen standhouden. Moge God ons helpen. Moge er niet één van u hier zijn die ooit zal ontbreken, en die geweldige tijd die komt, zal missen.

457 Nu ben ik van heel wat dingen beschuldigd, vrienden. En ik ben aan een heleboel dingen schuldig. Ik ben nalatig; dat is waar. Ik weet niet waarom, maar iemand moet me in een hoek drukken om me te laten vechten. Ik weet het niet. Dat is een karaktertrek. Ik heb dingen gedaan die ik niet had moeten doen – niet met opzet – maar ik sloeg er een slag naar. En dat is wat me zo bevreesd maakt, deze dag ziende, de dag waarin wij leven, en u ziet nu wat ik geloof. Ik wil van God horen, indien mogelijk, voordat ik een beweging maak, zie, want ik wil Hem niet tekortdoen. Ik wil bij Hem zijn, overal. En ik wil dat u voor me bidt.

458 En vergeet niet dat ik u de Waarheid heb verteld. En ik dank u dat u hier deze hele dag, sinds vanmorgen vroeg, hebt gezeten. Velen van u staan nog langs de muren en in de gangen, met kramp in voeten en benen. Die buiten in de auto's zitten, uw accu's bijna leeg van het luisteren. En hier is het, het staat allemaal op de band. De jongens daarachter hebben het op de band opgenomen. U kunt hem krijgen. En als u hem krijgt, neem hem mee naar huis en bestudeer hem heel aandachtig, met begrip, en kijk wat de Here aan u zal openbaren.

459 Hebt u Hem lief? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Waar is Teddy? [Iemand zegt: "Precies hier."] Net voordat we voor deze zakdoeken en de mensen gaan bidden, wil ik voor ieder van u bidden. Ik wil nu dit lied zingen. En dan zal broeder Neville zijn aankondigingen doen voor de andere dienst.

Ik min Hem, ik min...

     Houdt u van Zijn Woord? Dan heeft u Hem lief.

Want Hij heeft mij eerst bemind,
Betaalde voor mijn zondeschuld,
Op Golgotha.

460 [Leeg gedeelte op de band – Vert]... uit respect voor Hem. En ik ben hier nu gedurende deze uren bezig geweest met prediken, uitleggen, en heb mijn uiterste best gedaan voor mijn medemens, proberend hen de dingen die ik gezegd heb te laten begrijpen, en waarom ik deze dingen heb gedaan. Ik breng deze mensen nu tot U, Here, deze zichtbare mensen en de mensen die hierna de banden zullen horen. [Leeg gedeelte op de band – Vert] Moge God Zelf de Goddelijke uitleg geven. En ik ben er zeker van, Here, als ik het Woord heb gebracht, dat het zal vallen op hen voor wie het voorbestemd is om op te vallen. Uw Woord is de Waarheid.

461 Vader, het spijt me dat ik U vele keren tekort heb gedaan. Ik bid dat U mij vergeeft. Ik bid dat U mijn gehoor, zichtbaar en onzichtbaar, van al hun zonden vergeeft. Want wij beseffen, Here God, dat we aan het einde van de weg zijn. Elk teken staat hier vlak voor ons. Ik ben er zeker van, Here, dat wie geestelijk gezind is, begrijpt wat ik een paar ogenblikken geleden heb gezegd. Ik bid dat zij het zullen begrijpen, Here. En wat we zijn... [Leeg gedeelte op de band – Vert]... waar we ons bevinden. We zijn dichtbij Zijn komst. We kunnen de golven van de branding horen. Ze zijn dichtbij.

462 Help ons, Here. Help ons. Ik bid voor iedere persoon die hier zit. Ik bid voor deze zakdoeken, en voor broeders die naar deze band luisteren. Help mij, Here, om een gebed des geloofs te bidden voor allen.

463 Nu, voor diegenen die een open hart hebben voor Gods Woord, plant ik, door geloof, dit Zaad. Ik plant het in de Naam van Jezus Christus, in geloof in God. Maar, Here God, ik draag ze nu op aan U. Bewater het. Zend de Geest erover, Here, over dat kiemkrachtige Woord daar; want U bent dezelfde grote God om te genezen; dezelfde grote God om te redden; dezelfde grote God om te doen opstaan. U bent God. Moge het een oogst voortbrengen, een bruid voor onze Here Jezus, een geheiligde schoot van het hart, om het Woord te ontvangen. Sta het toe, Here. Ik draag hen aan U op, om van hier vandaan, Here (indien het mogelijk is eenieder), Uw bruid eruit te nemen, in de Naam van Jezus Christus. Amen.

Ik min Hem,...
Betaalde voor mijn zondeschuld,
Op Golgotha.

     Allen tezamen nu, met uw handen omhoog.

Ik min Hem, ik min Hem,
Want Hij heeft mij eerst bemind,
Betaalde voor mijn zondeschuld,
Op Golgotha.

464 Nu, nadat het Woord zes uur heeft gekregen om te vermanen, beveel ik u de eerste stap aan. "Bekeert u", en kijk omhoog, "en wordt gedoopt", over een paar ogenblikken, "in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en God heeft beloofd u de Heilige Geest te geven. Want de belofte is voor u en uw kinderen, en voor degenen die veraf zijn." Het is voor Methodisten, Baptisten, Katholieken en Presbyterianen. "En eenieder die het Woord wil ontvangen, laat hem komen." Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

465 Ik geef u nu de voorganger, voor de doopdienst. Hij zal nu de voorbereidingen doen, want we maken het in orde voor de doopdienst. Broeder Neville.

     Gaat u nog even zitten.

466 Nu, onze broeder Neville, onze voorganger, zal u zo direct uitleg geven over de orde van de dienst. God zegene u, tot ziens.