Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Waarom?

Door William Marrion Branham

1 ...?... Dank u. Laten we even onze hoofden buigen voor gebed. Onze hemelse Vader, als wij vanavond Uw troon van genade naderen, komen wij in de algenoegzame Naam van de Here Jezus, met de gezegende zekerheid die Hij aan ons heeft gegeven dat wij gehoord zouden worden, en dat er aan onze gebeden gedacht zou worden. Wij zouden ten eerste om vergeving willen vragen voor onze zonden en de zonden van de mensen. En wij willen U opnieuw vragen dat Uw zegeningen door zullen gaan om onder ons bekend gemaakt te worden, opdat Uw Naam geëerd moge zijn.

     Zegen de woorden die gezegd zullen worden zowel bij het zingen als prediken, getuigenis, of wat er ook gedaan zal worden. Genees de zieken; red de verlorenen; geef de Heilige Geest aan hen die hongeren en dorsten. En moge deze avond lang herinnerd worden vanwege Uw tegenwoordigheid. Wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

     U mag gaan zitten.

2 Ik zei op een morgen aan het ontbijt dat ik altijd net een beetje te laat ben. En ik predikte in een Verenigde Broederkerk niet lang geleden en ik was... kwam ongeveer een uur te laat. En toen zei de prediker: "Ik wil nu de late heer Branham introduceren." [In het engels is late 'overleden' – Vert]

     Ik zei: "Wel, ik ben altijd een beetje laat geweest. Mijn moeder zei dat ik een voldragen negen maanden baby was, maar het leek erop dat ik niet genoeg tijd had gehad: ik woog maar vijf pond. En toen ik trouwde, ik... Zij wachtte bijna een uur op mij. Ik hield alles op totdat ik klaar was met een ziekenhuisoproep en terugkwam. Als ik nu maar laat kan zijn voor mijn begrafenis, dat is het volgende, als ik dat maar een poosje kan uitstellen. Want ik wil blijven en de Here dienen."

3 Het is goed om hier te zijn en dit fijne gehoor van mensen opnieuw vanavond te hebben. En voor u die rond Los Angeles woont, ik denk dat er morgenochtend een Christen Zakenliedenontbijt is, in de morgen. Ik geloof dat zij het nog steeds in Clifton's Cafetaria houden en ik hoop daar in de morgen te zijn.

     Ik heb begrepen dat broeder Shakarian tamelijk ziek is geweest. Zal hij daar zijn? Wel, dat is fijn. Broeder Demos Shakarian, een persoonlijke broeder, een goede vriend van mij. Het spijt me om dat te moeten horen. Ik hoorde dat hij een beetje ziek was geworden, maar ik wist niet dat hij zó ziek was: gewoon helemaal uitgeput. Ik vertelde hem ongeveer twee jaar geleden dat hij maar beter wat gas terug moest nemen. Hij keek naar me en zei: "Praktiseer wat u predikt." En dus...

4 Ik herinner mij hier de laatste keer toen Raymond Richey me bij mijn broekspijp greep toen wij hier in Los Angeles in de kerk aankwamen in... Nee, neemt u mij kwalijk, in Long Beach. Wij gingen daar die avond de gehoorzaal binnen. Raymond is een persoonlijke vriend van mij en hij heeft een zenuwinzinking gekregen. Hij is in een verschrikkelijke toestand. En hij zei: "Broeder Branham, ga niet te lang door." Hij was net uit Korea teruggekomen. Raymond begint ook wat ouder te worden, weet u. Hij zei: "U zult uzelf doden." En zei toen: "Kijk in wat voor toestand ik nu ben."

     En ik ben in die toestand geweest, dus ik weet wat het is. En ik zie zoveel wat moet worden gedaan, zodat je toch... je... Het lijkt alsof je geen tijd hebt om het te doen, en het maakt je nerveus. Dus hoop ik dat de Here mij vergeeft, dat mijn ijver mijn wijsheid niet zal overtreffen, dat Hij mij wijsheid zal geven om te weten hoe ik met mijn ijver moet omgaan, liever gezegd.

5 Het is fijn om hier vanavond met u, broeders, weer terug te zijn. Les Kopp en al u broeders. Zo fijn, dit fijne gehoor hier... Ik ben ook zo blij om deze samenkomsten te zien waar het lijkt alsof iedereen één van hart en één van ziel is, zodat het lijkt alsof alles kan gebeuren. De laatste paar samenkomsten zijn op die wijze geweest en daar ben ik de Here zo dankbaar voor. En zolang zij op deze wijze doorgaan, heb ik het gevoel dat ik nog een poosje kan doorgaan. Als... Het is pas slecht wanneer je voor deze kruisvuren komt te staan, weet u, wanneer er geen eenheid is en... Maar hier is het alleen maar één geweldige grote broederschap geweest. Elk ding is... Ik ben daar zo dankbaar voor. Moge de Here zo doorgaan.

6 Nu beseffen wij, dat we niet meer de glans hebben op de samenkomsten die wij in het begin hadden. Gewoonlijk breekt er een opwekking uit; overeenkomstig de geschiedenis duurt die ongeveer drie jaar. Een prediker geeft gewoonlijk het beste van zichzelf gedurende drie jaar, daarna leeft hij op de reputatie van wat hij in deze drie jaren heeft gedaan. Ik ben zo blij dat ik de mijne op het Woord heb geplaatst (dat is waar), daarom kan ik door het Woord leven.

     Ik geloof alleen maar deze gezegende oude Bijbel. Ik geloof dat dit het voornaamste is, en ik denk dat het God is. Het Woord is God in lettervorm. En als de Heilige Geest ermee samengaat, brengt het leven voort.

7 Ik sprak tot iemand... We hebben persoonlijke gesprekken, en daar moet je... Wij... Tussen haakjes, er stonden er thuis ongeveer driehonderd op de wachtlijst toen we vertrokken, wachtend op deze persoonlijke interviews. Wij gaan met de mensen naar binnen, trekken de gordijnen dicht, en wij blijven daar totdat... We bidden totdat de Here door een visioen openbaart wat er gedaan moet worden. Nu weten we dat het Woord van de Here ons het programma vertelt en uiteenzet. Maar er zijn soms dingen in het leven van een mens waarvan ze niet goed weten wat ze moeten doen. En bij die gelegenheden blijven we voor de Here staan totdat het wordt beantwoord. En als we hier dan komen, kunnen we deze gesprekken houden. Misschien hebben sommige mensen in deze omgeving vier of vijf jaar op deze vraaggesprekken gewacht.

8 En wij spraken (ik geloof dat het gisteren was, of vanmorgen, een van beide), over het licht dat in de laatste dagen schijnt. Nu heb ik nagelaten om te prediken omdat ik hier alleen ben om voor de zieken te bidden, en om mijn net met mijn broeders uit te werpen en op te trekken. Maar ik geloof waarlijk dat we in de laatste dagen leven. Het is precies in de eindtijd. En ik zou graag een groep zoals deze nemen – een eenheid van geest en hart – en ik zou willen dat we ongeveer twee of drie weken zouden hebben zodat we konden doorgaan in middagdiensten, en morgendiensten, en avonddiensten, om de Bijbel naar voren te brengen zoals wij het zien.

9 En ik ben zo dankbaar geweest. Er zit een Griekse geleerde achter mij en ik was gisteren bij hem. De man komt uit Griekenland. Zijn vader is een bekendstaande prediker in Griekenland en hij neemt mijn banden. En hij zei: "Broeder Branham, ik dacht dat u een Griekse geleerde was."

     Ik zei: "Ik ken zelfs niet goed Engels, laat staan één woord Grieks."

     Hij zei: "Maar zoals u uw zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden en van alles naar voren brengt in uw onderwijzingen op uw banden," zei hij, "daar kan ik zo een lijn langs trekken en het wordt precies zo verdeeld, en plaatst het precies in overeenstemming met het Grieks."

     En ik zei: "Wel, daar ben ik dankbaar voor, omdat ik altijd probeer de leiding van de Heilige Geest te volgen om te zeggen wat ik zeg. En als ik... als Hij iets zei wat tegenovergesteld is aan wat de Bijbel zegt, dan zou ik het niet geloven. Zie? Dan zou ik niet geloven dat het de Heilige Geest was, omdat Hij altijd in de Bijbel zal blijven. De Heilige Geest zal dat."

10 En we spraken deze middag, of deze morgen, geloof ik dat het was, over de kleine vrouw waarover ik sprak, de slecht bekendstaande kleine vrouw die bij de bron van Sichar kwam, en zij zag de Here Jezus en herkende Hem niet, hoewel zij verondersteld werd een van Zijn discipelen te zijn.

     Nu heb ik een kleine eigenaardige leerstelling, en... Nu, als die niet helemaal samengaat met de uwe, moet u hetzelfde doen als ik als ik in uw huis gebraden kip eet. Ik houd gewoon van gebraden kip. En als ik een botje aantref, stop ik niet met kip eten: ik gooi alleen maar het botje weg en blijf kip eten. Doet u dan evenzo.

11 Nu, ik geloof dat de naam van de gemeente in het levensboek van het Lam werd gezet vóór de grondlegging van de wereld, toen... voordat het Lam werd geslacht; omdat de Bijbel zei dat de antichrist allen op aarde zou verleiden wier namen niet geschreven waren in het levensboek van het Lam, geslacht voor de grondlegging der wereld. Ik geloof dat de oneindige God door Zijn voorkennis de gemeente zag.

     Nu weet ik dat dit een netelig onderwerp is, maar onthoud dat er een waarheid inzit. Ik geloof het niet op de wijze zoals velen doen, maar ik geloof dat het zo is: door voorkennis kon God het einde vanaf het begin vertellen – omdat Hij de oneindige God is. Nu, of ik wel of niet een deel van die gemeente ben (ik hoop dat ik het ben), toch bewerk ik mijn zaligheid met vreze en beven, daarbij precies in het Woord blijvend. Als ik daar uitga, dan zal ik bidden om er opnieuw in te komen. En als dat dus...

12 Het is geen goed woord om te gebruiken (zie?), maar omdat dat voorbestemde zaad in die kleine vrouw lag, was ze gelovig, uitkijkend... Toch zag zij in haar zondige toestand uit naar een komende Messias. De kerkorde in die dag was bijna hetzelfde als vandaag. Ze gaf er de voorkeur aan om te leven zoals zij deed, omdat ze had gezien hoe belachelijk het was, hoe de mensen die beweerden religieus te zijn niets anders waren dan een heleboel huichelarij. En ik zeg dit niet om heiligschennend te zijn, ik zeg dit met eerlijkheid en oprechtheid in mijn hart, en liefde voor iedereen.

     En dan, toen dat... toen... Zij stond daar te wachten om het antwoord van die Man te horen, nadat zij had gezegd dat het niet gebruikelijk was (zij trad toen in de voetsporen van de oudsten), "voor u, Joden, om mij, een Samaritaanse, een vrouw van Samaria, zoiets te vragen, om iets met elkaar te maken te hebben."

     Hij zei: "Maar als u wist met Wie u sprak, zou u Mij om water hebben gevraagd." Toen kwam de vraag naar voren, en Jezus zei: "Ga uw man halen."

     Ze zei: "Ik heb er geen."

     Hij zei: "U hebt dat goed gezegd, want u hebt er vijf gehad, en degene met wie u nu leeft, is uw man niet." Snel (let op) was daar dat voorbestemde zaad voor eeuwig leven. "Al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal komen. Geen mens kan komen tenzij Hij roept." Zie? "Al wat de Vader Mij gegeven heeft" (verleden tijd) "zal komen."

13 En toen dat licht over dat voorbestemde zaad flitste, snel... Niet zoals die bestudeerde geleerden die daar stonden te kritiseren en dachten dat zij in die groep waren, maar zij waren het niet. Zij noemden Hem Beëlzebul. Maar zo gauw Hij dat voorbestemde zaad geraakt had, dat licht eroverheen flitste, zei zij: "Meneer," het kwam tot leven, zie, werd opgewekt, "ik bemerk dat Gij een Profeet zijt. Wij weten dat wanneer de Messias komt, Hij dit soort werk zal doen."

     Hij zei: "Ik ben het Die met u spreek." O my. Dat maakte het vast. Zie? Wat... "Al wat de Vader Mij heeft gegeven..." Wij zaaien alleen zaden. God plaatst ze waar Hij dat maar wil. Sommige vallen langs de weg; sommige komen gedurende een paar dagen op tussen de doornen, en de distels verstikken ze, enzovoort; en andere komen in de juiste plaats. Ik weet niet waar ze zijn. Wij zaaien ze alleen.

14 Dank u. God zegene u. Laten we nu het Woord lezen. Nu wil ik, als het in orde is, vanavond de gelegenheid nemen om een beetje te onderwijzen – niets buiten het normale – maar een kleine onderwijzing. En misschien zondagavond, zo de Here wil, zou ik de gemeente graag een kleine boodschap willen onderwijzen; als de Here het toestaat.

     Het is zo aardig van deze broeders die mij vertelden: "Broeder Branham," (het is een fijne brief en zij allen ondertekenden hem), "wij geven u de beurt in de preekstoel, predik wat op uw hart is." Nu, dat is... meer vrijheid dan dat kon ik niet krijgen. En ik ben dus erg dankbaar voor een groep mannen, predikers, herders.

     En ik... Meestal zijn predikers achterdochtig, waar zij ook het recht toe hebben. Zij zijn herders, en ze willen weten wat hun kudde eet. Dat is juist. Zij moeten het weten. En een man die waardigheid en eergevoel heeft, zou niets willen doen om iemand, of een kudde, te kwetsen. Hij zou altijd proberen om hun wat vitaminen te geven of iets dergelijks, om het aan de kudde te geven. Dus misschien zal de Here ons wat van deze vitaminen geven uit dezelfde woorden die wij menigmaal gehoord hebben.

15 Laat ons vanavond naar het tweede boek van Koningen gaan en slechts een gedeelte van de Schrift lezen. [Hoofdstuk 1:1–8 – Vert]

     En Moab viel van Israël af, na Achabs dood.
     En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal, die te Samaria was, en werd krank. En hij zond boden, en zeide tot hen: Gaat heen, vraagt Baäl-Zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal.
     Maar de Engel des HEEREN sprak tot Elia, de Thisbiet: Maak u op, ga op, de boden van de koning van Samaria tegemoet, en spreek tot hen: Is het, omdat er geen God in Israël is, dat gij heengaat, om Baäl-Zebub, de god van Ekron, te vragen?
     Daarom nu zegt de HEERE alzo: Gij zult niet afkomen van dat bed, waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg.
     Zo kwamen de boden weer tot hem; en hij zeide tot hen: Wat is dit, dat gij weer komt?
     En zij zeiden tot hem: Een man kwam op, ons tegemoet, en zeide tot ons: Gaat heen, keert weer tot de koning die u gezonden heeft, en spreekt tot hem: Zo zegt de HEERE: Is het, omdat er geen God in Israël is, dat gij zendt, om Baäl-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom zult gij van dat bed, waarop gij geklommen zijt, niet afkomen, maar gij zult de dood sterven.
     En hij sprak tot hen: Hoedanig was de gestalte van de man, die u tegemoet opgekomen is, en deze woorden tot u gesproken heeft?
     En zij zeiden tot hem: Hij was een man met een harig kleed,...

     [Engels: "een harige man" – Vert]en met een lederen gordel gegord om zijn lendenen. Toen zeide hij: Het is Elia, de Thisbiet.

     Nu, in Jeremia als tekst, als ik het zo zou mogen noemen, in Jeremia het achtste hoofdstuk en het tweeëntwintigste vers:

     Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid van de dochter mijns volks niet gerezen?

     En ik zou graag het onderwerp willen nemen, als ik het een naam zou moeten geven (de tekst, liever gezegd), het woordje Waarom? W-a-a-r-o-m, waarom.

16 Ik hoop dat ik voor u achteraan niet te luid spreek; als de technicus hiervan dit zou willen regelen. Zij hebben hier vanavond een kleine beugel rond mijn hals gelegd waarvan ik hoop dat ik daardoor niet te luid spreek. En het is goed voor mijn geïrriteerde keel.

17 Als God een weg ter ontkoming voor de mensen maakt, en de mensen weigeren die ontkoming, dan stelt God de vraag: "Waarom?" Ik denk dat Hij daar een recht toe heeft. Als God alles doet wat Hij voor de mensen maar weet om te doen, en de mensen weigeren Zijn hulp te ontvangen, dan heeft Hij een recht om te vragen waarom zij het niet doen. Ik geloof dat dit zo zal gaan bij het oordeel. Als God elke toebereiding die maar voor de gemeente en voor de mensen gemaakt kon worden, gemaakt heeft, en zij het dan weigeren, dan zal God vragen waarom wij het niet ontvangen hebben. Ik geloof dat.

18 Nu ontdekken we dat deze Ahazia de zoon van Achab en Izebel was. Hij kwam voort uit een vervloekte familie. En als je een gezin neemt dat zijn kinderen opvoedt in de verkeerde atmosfeer, dan kun je bijna niets anders verwachten.

19 Nu was Israël een natie die op deze natie leek. Ze maakte dezelfde fouten als die deze natie maakt. En we ontdekken dat Israël uit Egypte vandaan kwam en de bewoners uit het land verdreef en het land in bezit nam; hetzelfde als waarvoor wij hier een oase kwamen zoeken en de oorspronkelijke bewoners hier wegdreven en het land innamen. Israël stond in de gunst bij God. Wij geloven dat onze pelgrimvaders dat ook stonden. Israël bracht in de vroegere fasen enige grote mannen voort. Wel, zij hadden bijvoorbeeld David, Salomo, Jozua, grote mannen; en wij hadden een Washington, Lincoln, en grote mannen.

     Maar tenslotte verslechterde Israël in zijn politiek en kreeg een afvallige op de troon: Achab, een halfgelovige, een lauwwarm kerklid. En Achab was niet zo'n schurk als zijn vrouw. Zij was degene die Achab precies kon sturen, welke kant ze hem maar wilde laten opgaan; ze deed het. En u hoeft niet al te geestelijk te zijn om te begrijpen waarover ik spreek. Het is het systeem erachter. Maar in die dag hadden zij een profeet en zijn naam was Elia, en hij was een onbevreesde goddelijke man.

20 En ik denk dat velen van u wereldverbeteraars, Democraten, uw geboorterechten hebben verkocht voor politiek, om zo'n slechte zaak te doen die u heeft gedaan. God zij u genadig. Jazeker. Eens wist deze natie van die oude zaak af, maar zij vergat het. Zij heeft afgedaan, omdat de gemeente lauwwarm werd en van God wegging. Dat is het exact. Ik kan daar maar beter van afstappen omdat ik heb gezegd dat ik daar niet over ging prediken.

21 Nu, als we verdergaan (maar u weet waaraan ik denk), let op. Maar in diezelfde dag zond God een machtig persoon in het land, juist voordat er een plaag kwam die het land teisterde. En God werd bewezen. Nu, gedurende deze... Na Achabs dood nam zijn zoon Ahazia zijn plaats in, en hij regeerde in Samaria. En op een dag wandelde hij naar buiten en hij viel door het open latwerk, en een of andere kwaal vestigde zich op de plek waar hij zich bezeerd had. En nu, in plaats ervan dat hij net zo deed als de voorvaderen die God erover raadpleegden, stuurde hij mannen naar de afgod Beëlzebul.

22 Het is een vreemde zaak dat een man die verondersteld wordt een Israëliet te zijn zoiets zou raadplegen, in plaats van naar de ware God terug te gaan Die hen in dat land gebracht had en het aan hen gegeven had, omdat hij probeerde de trend van die dag te volgen, en naar het voorbeeld van zijn vader en moeder.

     Dat is wat vandaag teveel in de kerken gebeurt. Wij zijn weggegaan van de geestelijke toepassing van de beginselen waar deze natie voor staat, en men ambieert politiek en vereniging, en een geweldige tijd, en een volle buik, en een nieuwe auto, en nieuwe huizen; en we gaan weg van de werkelijke beginselen van dingen, de werkelijke principes van christendom. Het is erg dat we deze dingen moeten zeggen, maar iemand moet het zeggen. En het zal komen te geschieden. Wij moeten fier, en eerlijk, en oprecht zijn. En u heeft geen geestelijke uitleg nodig, omdat het voor uw ogen gebeurt. U kunt het zien.

23 Maar we hebben, zoals zij in die dagen deden, onze geboorterechten verkocht voor een soepgerecht, en we zullen maaien wat we gezaaid hebben. En het is nu voorbij. En de opwekking die wij hadden die over het land zwiepte, is afgezwakt tot een klein smeulend vlammetje zo hier en daar, of zoiets. We willen het niet geloven, maar het is de waarheid. Dat is juist. En wij gingen uit en zaaiden een heleboel grote denominationele zaden. En toen de Geest viel, wat maaiden we toen? Een denominationele oogst. Als wij het Woord van God hadden gezaaid, zouden we een gemeente van God hebben geoogst, als wij dat hadden gedaan. Maar we gingen er de verkeerde kant mee uit.

     De regen komt op de aarde om haar te bewateren. En als de... Welk soort zaad in het veld is, dat is wat het voortbrengt. Dat is juist. En op die manier brengt dezelfde Heilige Geest, Die de gemeente van de levende God voortbrengt, ook het onkruid voort, de denominationele mensen. Maar u ziet wat wij hebben geoogst: "Een miljoen meer in '44", voor de Baptisten, enzovoort, en verder door. En dat is wat wij hebben geoogst, precies zoals wij het gezaaid hebben. Het zal altijd op die wijze zijn.

24 En Israël was... oogstte slechts wat zij had gezaaid. En deze jonge kerel was nu aangetreden om het over te nemen. En in plaats van iemand te sturen en God te zoeken, naar de mensen die daarheen waren gekomen, naar deze grote economie die God hun had gegeven, stuurde hij mensen naar de populaire afgod van die dag: de Beëlzebul, de populaire religie onder de mensen. Slechts een paar mensen hielden het fakkellicht omhoog.

25 En Elia was de grote profeet van die dag, en hij was Elia vergeten. Hij maakte zich niet druk om Elia, want Elia zou hem hebben verteld waar hij stond. Daarom willen zij niet weten wat de waarheid is. Zij zullen liever deze andere weg nemen, niet beseffend dat u zult gaan oogsten wat u gezaaid hebt. Exact. Dat is een natuurwet. U doet het. Het is een geestelijke wet. U zult het zeker moeten doen.

26 Nu. Maar u weet dat God Zijn geheimen aan Zijn profeten openbaart. De Bijbel zei in Amos: "God zal gewis geen ding doen, tenzij Hij het aan Zijn profeten openbaart."

     En toen dan deze boodschappers onderweg waren om de priester te ontmoeten, om van Beëlzebul te horen wat de toestand van hun koning was en wat de uitkomst zou zijn... Zij wilden niet Gods weg nemen om met Gods Woord overeen te stemmen, om overeen te stemmen met Gods wijze om dingen te doen. Zij wilden op elke manier leven zoals zij zelf wilden en toch religieus zijn.

     En dat is waar deze natie vandaag toe gekomen is. Ze wil gewoon niet overeenstemmen met God. Ze wil op elke manier leven zoals zij zelf wil; maar ze wil religieus zijn. Daarom zal ze de gemakkelijkste weg nemen om eruit te gaan. Dat gebeurt altijd; water zoekt altijd zijn laagste punt. Nu hadden ze een andere arm om op te leunen. Zij hadden Jehova helemaal niet meer nodig. Zij wilden deze nauwgezette weg niet. Zij wilden leven naar hun eigen lusten en hun eigen modes. En toch konden zij religieus zijn.

27 Maar onthoud, ver weg daar in die grot leefde teruggetrokken een oude, harig uitziende man (leek op een harige worm daar achterin). Maar onder die gerimpelde bruine huid en dunne armen sloeg het hart waar God in woonde.

     Hij zei: "Elia, sta op en ga daarheen en ontmoet hen." O my. Wat wij vandaag nodig hebben is een andere Elia die niet bang is om de waarheid te vertellen. Ging daarheen en stond daar op de weg, een stuk schapenvacht, of leer om zijn lendenen heen als gordel. En daar stond hij, allemaal haar over zijn gezicht. En ik veronderstel dat hij niet iedere avond een bad nam en zijn vorken en messen gebruikte zoals wij hier doen in Hollywood, en zich mooi voordeed zoals wij dat doen. Maar toch was God met hem. God was in hem. Wij leggen teveel nadruk op de tradities van de dag.

28 Nu, wij bemerken nu dat hij op de weg stond toen deze boodschappers eraan kwamen. En hij zei: "Is het omdat... Ga en vertel hem: 'Is het omdat er geen God in Israël is? Is er hier geen profeet? Is dat de reden?'" O, er was een God, en er was een profeet, maar het was de koning zijn eigen koppigheid. Hij wilde niet op één lijn komen met God en Zijn profeet. En dat was de reden dat de koning de gemakkelijkste weg uit deze dingen zocht. Hij zei: "Is het omdat er geen profeet is? omdat er geen God in Israël is? omdat er geen andere... er geen manier is om die te vinden?"

29 Ik vraag me vandaag af of wij vandaag geen gemak zoeken. We hebben net enige vakanties achter de rug. Mensen gaan uit en worden dronken tijdens deze vakanties. Ze zijn zondagsschoolonderwijzers, kerkleden, koorleden. Ze gaan uit en drinken en brassen en gokken. En de mensen leven gewoon op de wijze die zij willen, en toch behoren zij tot de machtigste kerken die er in de stad zijn, enige van de hoogste klassen van dit intellectuele geestelijke systeem dat dit land hier overheerst.

     En ik vraag mij af: waarom? Waarom komen ze niet? Ze zoeken plezier. Ze zoeken naar vrede. Ze nemen surrogaat. De duivel geeft hun zulke luidruchtige dingen om de plaats in te nemen van een echte, goede, Geestvervulde ervaring, waar de vreugde des Heren op hen kan komen om hun vrede en rust te geven.

30 Ze hebben de pleziertjes van de wereld meer lief dan het Koninkrijk van God. Hun leven bewijst dat. Dat is het precies. De manier waarop zij leven, laat dat zien. Het lijkt erop dat er geen onderscheid tussen hen is wie een gelovige is en wie niet. Spreek met hen, en ze vertellen alleen maar smerige moppen, en ze hebben hun genootschappen enzovoort, en gedragen zich precies zoals de rest van de wereld.

31 Ik woonde aan de overkant van de straat waar een grote kerkelijke gemeente van christelijke mensen was, zoals zij zichzelf noemen. En iedere zaterdagavond in de kelder van het gebouw; wel, u hebt nog nooit zoveel kabaal gehoord en gedans en rock-and-roll, en boogie woogie en al dat ongoddelijke spul en opwinding. En dan op zondagmorgen gaan zij naar de kerk met een vrome uitdrukking op hun gezicht. Broeder, als de Heilige Geest in een leven komt, verandert Hij dat leven vanaf de bodem van zijn voeten tot aan de kruin van zijn hoofd.

     En het droevige deel is dat het in onze Pinksterorganisaties binnen kruipt. Het gaat daar naarbinnen omdat het altijd zo geweest is...

32 Toen Israël zag dat de andere naties een koning hadden, en zij wilden handelen zoals de andere naties, toen kwam de oude profeet Samuël tot hen en hij zei: "U moet... U bent een ander volk. U moet niet zijn zoals zij. God is uw Koning." Hij zei: "Heb ik u ooit iets verteld in de Naam des Heren dan dat het gebeurde? Heb ik ooit bij u om geld gebedeld, of uw geld genomen, enzovoort, om grote voorname monumenten en van alles te bouwen?"

33 Zij moesten zeggen dat hij dat niet had gedaan. Hij zei: "Luister dan naar mij." En hij had het Woord van de Here. Maar de mensen moesten toegeven dat alles wat hij gezegd had het Woord van de Here was, en dat het was gebeurd precies zoals hij had gezegd dat het zou gebeuren. Maar toch wilden de mensen eruit zien zoals de rest van de mensen.

     Dat is de wijze hoe het vandaag is, dat de kerken proberen de andere kerken na te doen. Christus is ons patroon. Dus precies zoals toen.

     Nu, zij wilden het niet. Zij wilden de boodschap niet. Wat als deze koning zichzelf vernederd zou hebben? Wat als hij zichzelf verlaagd had en nederig was geweest en tot God was teruggekeerd en zich bekeerd had? Ik geloof dat de man dan geleefd zou hebben. Ik geloof dat Elia tot hem zou zijn gekomen met het Woord van de Here en de man geleefd zou hebben. Maar hij verhardde zijn hart en wilde niet naar de Here luisteren.

     En Elia zei: "Ga hem vragen. Is het omdat er geen God in Israël is? Heeft hij geen profeet?" Nee, hij had een profeet. Hij had... Er was een God, maar de koning wilde het niet. Dat is wat het vandaag is.

34 Het is hetzelfde als met een patiënt die op de stoep van de dokter zit en zittend op die stoep sterft, omdat hij te koppig is om naar binnen te gaan en het medicijn in te nemen dat de dokter voor hem heeft. Precies zo: sterven op de stoep van de dokter, terwijl men daarbuiten zit. En de dokter zegt: "Ik heb de remedie voor uw kwaal", maar hij is te halsstarrig om naar binnen te gaan en het te nemen. Dat is een gevaarlijke zaak. Een kerel zou kunnen sterven, en hij zal sterven, terwijl hij daar zit en er genoeg medicijnen zijn. Ze hebben er een antigif voor, maar zij... hij wil het niet nemen. Hij is gewoon te halsstarrig.

     Wel, dan kunt u de dokter niet de schuld geven en u kunt het medicijn niet de schuld geven; het ligt aan de man. Hij is degene. Zo is het vandaag. Mannen en vrouwen zullen in de kerk zitten, in de kerkbank, en het onvervalste Evangelie horen in de kracht van de Heilige Geest, en de manifestaties en de demonstraties zien van Zijn Geest, van een levende opgestane Christus, en in zonde sterven, zittend in de kerkbank, niet omdat er geen balsem is, niet omdat er geen Geneesheer is; maar het is omdat de mensen te koppig zijn om het medicijn te nemen, proberend de weg van de minste weerstand te vinden, de weg van de wereld op te gaan, omkomend door de tegenspreking van Korach.

     U weet wat Korach heeft gedaan. Het zijn altijd de leiders die de mensen in de war brengen, en ze komen om door de tegenspreking van Korach. Beslist.

35 Blameer de dokter niet. Blameer het medicijn niet. U bent te blameren. Als de dokter het recept heeft en hij heeft er genoeg van en hij nodigt u uit om te komen en u wilt niet komen, dan is het niet de dokter zijn fout, noch is het de fout van het medicijn. Het is uw fout, omdat u het medicijn niet wilt nemen. Dat is juist.

     En mensen zitten in de kerken en sterven in de kerkbank zonder God te kennen, zonder de Heilige Geest te ontvangen, omdat ze denken dat zij iets van de dingen van de wereld moeten opgeven. Zij zouden liever tot een kerk behoren die een meer eervolle naam heeft, of zoals zij denken: een beetje meer invloed.

     Hebt u er ooit aan gedacht dat het Gods wijze is dat er maar weinigen zijn die die weg gaan, en dat zij veracht en verworpen zijn omdat zij niet van de wereld zijn? Zij zijn van God: een bijzonder volk, een koninklijk priesterschap dat geestelijke offers brengt, wat de vruchten van de lippen zijn om God te prijzen. Amen.

36 De medicijnen van de dokter... U weet dat er een tijd was dat zij geen enkel medicijn hadden tegen bijvoorbeeld pokken. Duizenden stierven vroeger aan pokken. Zie hadden geen toxine tegen difterie, en duizenden stierven ieder jaar zonder enig serum tegen difterie te hebben. Maar nu hebben ze toxine gekregen. Zij hebben inentingen voor deze dingen.

     En hoe kan een dokter ooit aan deze medicijnen komen? Wat, hoe doen de... hoe kunnen ze er ooit aan komen? Weet u wat zij doen? Ze mengen een heleboel spul door elkaar: wat vergif, en dan wat tegengif, en ze vermengen het totdat zij een formule hebben gekregen. En dan nemen zij een cavia en ze injecteren dit medicijn in de cavia. Als hij het overleeft, dan geven ze het aan u. En dan... En als het... Zie, het is om de ziekte in uw lichaam te doden: zoveel gif, zoveel om dat gif op te heffen. Teveel gif zou u doden; teveel tegengif zou u helemaal geen goed doen, dat medicijn zou u geen goed doen. Het moet een uitgebalanceerde formule zijn.

37 En sommige medicijnen van de dokter die hij kan geven... Bijvoorbeeld penicilline, een van de grote ontdekkingen die... Zij denken dat het een ontdekking is. Wel, toen ik in Zuid-Afrika was, zag ik daar een inboorling en als hij zou... als ze een zweer op hun been krijgen of iets dergelijks, als de zweer oud wordt, nemen zij een oude sinaasappel die ergens onder een boom ligt, die beschimmeld is, en zij wrijven die sinaasappel daarin. Zij doen dat al honderden en honderden jaren, en ze worden gezond. Wat is het? Penicilline. Zeker. Dus denken zij dat zij knap zijn. De Hottentot in Afrika wist dat duizend jaar geleden al. God vertelde hem hoe hij voor zichzelf moest zorgen. Dan denken wij dat wij iets knaps hebben gekregen.

     Nu, penicilline: soms zal een overdosis een patiënt doden, en bij sommigen van hen zal het helpen. Er is daar een vraag. Zij beweren dat heden ten dage...

38 Natuurlijk zeggen ze dat een hartkwaal moordenaar nummer één is. Nee. Ik verschil daarmee van mening. Moordenaar nummer één is geen hartkwaal. Moordenaar nummer één is de zondekwaal. Dat is de moordenaar. Dat is de zaak. Het is zonde; dat is de moordenaar, niet een hartkwaal.

     Zoveel mensen zeggen: "Ik moet gewoon zondigen. Ik moet gewoon roken." Vrouwen zeggen: "Ik moet gewoon mijn haar knippen. Ik kan geen andere kleding krijgen. Ik moet gewoon dragen wat zij hebben." Weet u wat er aan de hand is? Zij maken verontschuldigingen. Zij hebben Gods serum nog niet geprobeerd. Als zij dat ooit krijgen, zouden zij ingeënt zijn tegen die rommel. Dat is juist. Ja. Het komt omdat zij Gods serum niet geprobeerd hebben. Zij weigeren het in te nemen.

39 Want als de Geest van God in u is, stemt Hij samen met het Woord van God. En als Hij het Woord van God ontkent, dan is het niet... dan heeft u nog niet de juiste inenting gekregen; dat is alles. U bent niet ingeënt. Zonde ligt nog steeds aan de deur: ongeloof in het Woord. Daarom is de toxine van God nodig om de zonde te doden, en de zonde is moordenaar nummer één. Ja, dat is het. Hij doodt, en hij doodt tot het uiterste. Dus weten wij dat het een... dat het zonde is wat doodt. Het is dus een toxine en de mensen weigeren het te nemen. Ze houden er niet van. Ze houden niet van de gedachte van een nieuwe geboorte.

40 Nu weten wij dat elke geboorte een knoeiboel is. Het maakt me niet uit of het in een varkensstal is of in een roze versierde ziekenhuiskamer. Elke geboorte is een knoeiboel; en de nieuwe geboorte is niet anders. Het is een troep. Dat is juist. Het zal maken dat je boe-hoe roept, en huilt, en tekeer gaat alsof u in de verschrikkelijkste warboel bent waar u ooit in bent geweest. Maar het zal u goed doen.

     Jezus zei: "Tenzij het tarwegraan in de grond valt en sterft, blijft het op zichzelf." En de mensen willen niet sterven. U wilt in de wereld leven, en toch wilt u religieus zijn. Daarom accepteert u er een intellectuele opvatting over. En dan, als u dat doet, bent u nog steeds dood in zonde en overtredingen. En daardoor handelen en doen de mensen het op de wijze waarop zij het doen, omdat de geest die in hen is hun leven beheerst.

41 Bijvoorbeeld: "Wel, andere mensen doen dit." Wel, u bent niet zoals de andere mensen. U bent dood, en uw leven is verborgen in God door Christus en verzegeld door de Heilige Geest. Kijk, u hebt het tegengif niet geprobeerd. Het komt alleen maar omdat de mensen het niet willen proberen.

     Nu, u moet sterven. U moet rotten. Dat is het probleem met mensen, in plaats daarvan gaan ze naar het altaar en krijgen een soort sensatie, springen op en neer, en schudden de hand van de prediker, gaan weg en krijgen een soort dogma of geloofsbelijdenis en zeggen die op, en zeggen: "Ik behoor bij Zus-en-zo. Ik behoor bij Zo-en-zo."

     "Bent u een Christen?"

     "Ik ben Zus-en-zo."

     Een Christen behoort aan Christus gelijk te zijn. Aan Christus gelijk zijn, is het Woord geloven. Als u het Woord niet gelooft, dan kunt u niet op Christus lijken. Hoe kunt u zeggen dat u een Christen bent en de helft van het Woord ontkennen? Als de Heilige Geest het Woord schreef, bevestigt de Heilige Geest het Woord. En de Heilige Geest is het Woord. En het Woord dat in u blijft, brengt Gods beloften tot elke gelovige. Amen. Dat woord betekent 'zo zij het'. Ik geloof het met heel mijn hart. Het is het Woord van de levende God. Amen.

42 Bemerk. Ja, de nieuwe geboorte... Zij willen niet sterven. Nu hebben ze een plaatsvervangend iets voor de nieuwe geboorte. Als de duivel... Als u Gods Woord niet wilt nemen dan zal de duivel u zíjn woord geven. En daardoor is het eerste menselijke ras... waardoor het menselijk ras eerst viel: door Gods Woord niet te geloven.

43 De beste manier waarop God Zijn leger kon verschansen, was het te verschansen achter het beste. Als onze natie... Wij hebben spionnen in Engeland. Engeland heeft hier spionnen, toch zijn we bevriend. Wij hebben spionnen over de hele wereld en de wereld heeft hier spionnen. Zij letten op om te zien welk nieuw soort projectiel, welk nieuw soort ding... Dan gaan ze terug naar hun land om iets uit te vinden wat daar aan beantwoordt, terwijl zij hun mannen gereed maken, dingen gereed maken voor dat soort oorlog. Het gaat altijd maar door. Er is een oorlog tussen de duivel en God: dat is er altijd geweest.

     En ieder jaar vinden zij iets nieuws uit. De oude vliegtuigen die zij vroeger gebruikten, de oude P-38ers, en wat er ook maar was, ontmantelden ze. Nu hebben ze straaljagers. De oude Springfield was ook niet goed meer, nu hebben ze een raketwerper. De oude blockbuster ligt al lang achter ons. [Een zeer sterke bom – Vert] Wel, zelfs de oude treinen, de oude stoomlocomotieven die de goederen langs het spoor ophaalden: buiten gebruik. Zeker. Ze hebben iets nieuws. Ze zoeken altijd naar iets nieuws, iets nieuws. Nu proberen zij diep in de grond te graven om een manier te vinden om aan de atoombom te ontsnappen: iets nieuws, iets nieuws.

44 God gaf in het begin het allerbeste voor Zijn groot en machtig leger, en Hij heeft het nooit hoeven te veranderen; omdat, zoals ik gisteravond zei, Zijn eerste beslissing de beste en de enige is: Hij gaf Zijn mensen Zijn Woord.

     En Satan redeneerde met hen, redeneringen tegen het Woord van God. Dat is wat de duivel vandaag doet. Hij probeert het te beredeneren. Bijvoorbeeld: "Nu, het is alleen maar redelijk dat je dit niet hoeft te doen. Het is alleen maar verstandig, want we hebben goede dokters; wij hebben geen Goddelijke genezing nodig. Het is voldoende dat we genoeg leden hebben; we hoeven niet... we hebben de Heilige Geest niet nodig, de Heilige Geest." Ze beredeneren het en proberen de mensen te vertellen dat zij geestelijk in de war zijn, dat ze emotioneel zijn, omdat zijzelf dood zijn in zonde en overtredingen en niets weten van de kracht van God.

45 Het doet me denken aan een ongelovige die eens een debat hield, en hij zei: "Er is niet zoiets als God."

     Een kleine, oude boerenjongen met een overall aan, met zijn haar dat langs zijn gezicht hing, kwam eraan en begon een appel te schillen.

     De ongelovige zei: "Domme gans, wat wil je?"

     Zei: "Ik wil u een vraag stellen."

     Zei: "Wel, wat is het?"

     Hij haalde het klokhuis uit de appel en nam een hap en begon te eten en zei: "Is deze appel zuur of zoet?"

     En de ongelovige zei: "Ik weet het niet, omdat ik hem niet eet."

     Hij zei: "Dat is precies wat ik dacht." En ik zei... En de mensen lachten de ongelovige op het podium uit.

     Waarom? Omdat hij het nooit had geproefd en het nooit had geprobeerd. Hij had nog nooit de toxine (halleluja) van de kracht van God genomen om je in te enten tegen allerlei ongeloof in Gods Woord.

46 De echte Heilige Geest zal elke uitspraak bekrachtigen met een "amen". Hij zal niet zeggen: "De dagen van wonderen zijn voorbij. Er is niet zoiets als dit, er is niet zoiets als dat. Wel, alleen redenatie zei dat we het niet op deze manier moeten doen, dat wij het niet op die manier moeten doen."

     Wat God zegt, daar zegt de Heilige Geest "amen" op. Elke uitspraak, elk woord, elk vers wordt in de Bijbel bekrachtigd met een "amen". Jazeker.

47 De nieuwe geboorte brengt een knoeiboel voort, maar het brengt nieuw leven mee. Dat is juist. Van een plant, van alles, moet het zaad rotten om er nieuw leven uit voort te brengen. Een zondaar moet sterven en rotten aan zijn eigen ideeën. Zijn eigen leven moet rotten zodat het nieuwe leven eruit kan groeien. Het is een knoeiboel, maar het is een glorieuze knoeiboel. Het brengt nieuw leven voort.

     Dat is wat de kerk vandaag nodig heeft, maar zij gaan eraan voorbij met dogma's, enzovoort, om te proberen te ontsnappen aan de gedachte om aan zichzelf te sterven. Zij willen voor zichzelf leven. Wie voor zichzelf leeft, leeft voor zichzelf en de duivel. Wie zichzelf verloochent, zal zijn leven vinden in Christus, en hij zal een nieuw schepsel zijn.

48 Nu, we ontdekken hoe zij deze toxinen uitvinden. Zij nemen ze, zoals ik gezegd heb, en de wetenschap mixt het tot een formule, en geven het dan aan een cavia. Nu, niet iedereen heeft een natuur zoals een cavia, dus zal het enigen doden en de anderen helpen. Wij weten dat.

     Maar u weet dat... Er was een tijd dat God niet zo'n goed serum had. Zijn toxine kwam door schapen en geiten. Maar eenmaal ging God Zijn serum perfect maken. En Hij probeerde het nooit uit op een cavia; Hij gaf het aan Zichzelf. Hij nam de toxine Zelf. Om die reden werd Christus, de Gezalfde, werd God vleesgemaakt, teneinde de toxine in Zijn eigen lichaam op te nemen.

     Elke goede dokter zal het serum op zichzelf uitproberen als niemand anders dat wil doen. En er was niemand anders die het kon doen dan God. Daarom kwam Hij neer, Jehova, en werd vleesgemaakt en woonde onder ons en nam de toxine Zelf.

49 Toen Hij daar langs de Jordaan stond, gaf Johannes er getuigenis van. Zei: "Ik zag de Geest van God als een duif op Hem neerdalen." En Hij ontving de toxine en de inenting tegen zonde en dood: geboren uit een vrouw, en ontving de toxine. En zij letten op Hem om te zien wat er zou gebeuren. En zij letten op Hem in Zijn beproeving. Zij letten op Hem toen Zijn standpunt werd betwist. Hij hield altijd vast aan het Woord van de Vader... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

50 "Maar, weet je, God zou zoiets beslist niet doen", zo redeneerde hij met Eva. Maar toen hij tegenover Christus kwam te staan, raakte hij die honderdduizend volt draad aan. De veren vlogen rond toen hij met zijn redenering kwam, omdat Hij hem daar precies ontmoette met "ZO SPREEKT DE HERE".

     Zei: "Als U de Zoon van God bent, en U bent hongerig, waarom verandert U deze stenen dan niet in brood en eet? (Redenering.) U kunt het doen."

     Zeker kon Hij dat, maar Hij antwoordde: "Er staat geschreven: 'De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat.'"

51 Zij letten op Hem. Zij zagen dat de toxine in elke zaak standhield. Toen de tijd kwam om de dood onder ogen te zien, hield de toxine stand. Toen zij in Zijn gelaat spuwden, gekheid over Hem maakten, hield de toxine stand. Nu, daar wordt bewezen of u de toxine heeft of niet, dat is uw test. Iemand zal iets over u zeggen en zegt: "Jij oude heilige roller..." Wel, u stopt ermee om naar de kerk te gaan, en zegt vervolgens dat u ingeënt bent, zegt dat u de toxine, de balsem, ontvangen hebt.

     "Is er geen balsem in Gilead, is daar geen heelmeester?" Als die er zijn, "waarom is dan de dochter...?" Onthoud, niet de moeder (hij scheidde van haar), maar deze kerk van de dochter; de profetie heeft betrekking op dit: "Waarom is de dochter van Mijn volk, waarom is dan haar gezondheid niet hersteld?"

52 Vanavond heeft zij bloedarmoede (dat is juist): half naar deze kant en half naar die kant, en allemaal gewetensbezwaren, en allerlei soorten orders en van alles, en verdeelde broederschap, naar alle kanten verdreven. Dit half gelovend, en half gelovend in leerstellingen; half hun denominatie gelovend, half dit en dat gelovend. Wel, mijn goedheid, haar gezondheid behoort perfect te zijn met blozende wangen, met het Woord van God en de kracht van Zijn opstanding. "Wat is er toch aan de hand met de dochter van Mijn volk? Waar is Mijn dochter?"

     "Ik zend dergelijke tekenen van Mij onder hen, en zij staan gewoon op en lopen weg. Wat is er aan de hand met de dochter van Mijn volk?" Terwijl het is uitgelegd en bewezen door het Woord, en de Bijbel zegt dat als de... dat we altijd het Woord moeten geloven. Het Woord is bevestigd. Dan kunt u het niet betwijfelen. Maar u redeneert; u laat Satan praten in uw verstand.

53 Gisteravond toen u uw hand opstak dat u een zondaar was, wilde u niet als een zondaar sterven, en toen ik u naar het podium riep, keerde u zich om en liep naar buiten. Wat is er aan de hand? U laat Satan redeneren: "Je gaat je baan verliezen." Ik zou liever mijn baan verliezen dan mijn leven. "Je vrouw zal je verlaten." Ik zou liever mijn vrouw verliezen dan mijn Christus verliezen. "Jouw man of je buren zullen gekheid over je maken." Ik zou liever hebben dat mijn buren gekheid over mij maken, en recht staan met God.

     Maar, ziet u, u luistert naar redenatie. Dat is het. U bent slechts... U hebt zoveel namaak gehad. Beseft u niet, vriend, dat elke keer als er een namaak is, dit verklaart dat er een echte is? Zeker doet het dat.

54 Bemerk dat God Zijn toxine aan Zichzelf gaf. Zij sloegen het gade. En op het moment dat zij een lap over Zijn gelaat deden... Hij was... kon de gedachten onderscheiden die in het hart van de mensen waren, en zij deden een lap over Zijn gelaat en sloegen Hem met een stok op het hoofd en zeiden: "Nu, als U een profeet bent, vertel ons wie U sloeg en wij zullen U geloven." Maar de toxine hield stand. Amen. Hij speelde niet voor clown.

     Dat is wat er vandaag met de wereld aan de hand is. Zij willen een clown zien spelen. Dat is wat er met deze Westkust aan de hand is. U heeft er teveel Hollywood in. U heeft te veel schittering gekregen. De Heilige Geest schittert niet; de Heilige Geest gloeit. Er is een verschil tussen schitteren en gloeien. De kerk schittert met haar grote programma's; maar de Heilige Geest gloeit in ootmoed en nederigheid, verzoent zich met het Woord, gelooft het Woord.

55 Op een keer zat er een oude heilige in een kerk... Een paar weken geleden werd ik verondersteld in een samenkomst in Chicago te zijn, en een belangrijke prediker daar zei: "Wij kunnen broeder Branham niet hebben vanwege zijn leerstelling." En ik predik geen leerstelling onder hen, maar hij wilde dat gewoon zeggen.

     En hij haalde een of andere grote kerel van een groot genootschap daarheen. Hij kwam eraan wandelen met zijn borst vooruit, met genoeg papieren bij zich, zodat het leek dat hij er alles mee kon hebben gedaan. Liep naar voren met zijn borst vooruit, bracht uit dit dikke boek een intellectueel praatje naar voren. My, het was geweldig, zijn intellectuele gepraat, maar er was geen Geest in.

56 Na een poosje zag hij dat het er bij Gods mensen niet inging, zoals Saul zijn kerkelijk kleed bij David, een man van God, probeerde aan te doen: het paste hem niet. En een intellectuele boodschap past niet bij een Geestvervulde gemeente. Zij moeten de kracht van de Heilige Geest hebben en de manifestatie. Jezus zei dat deze tekenen hen zouden volgen. Dat moeten zij hebben.

     En de man ontdekte toen dat het bij de Pinkstermensen niet paste. Hij sloot zijn boeken en kwam naar beneden met zijn hoofd gebogen.

     Een oude heilige die in de hoek zat, kwam het mij later vertellen, zei: "Als hij naar boven zou zijn gegaan zoals hij naar beneden kwam, zou hij naar beneden zijn gekomen zoals hij naar boven was gegaan." Zo is het vandaag ongeveer.

     Wat wij nodig hebben is terug naar de Heilige Geest, terug naar de Bijbel, terug naar de kracht van de opstanding van Jezus Christus, en niet al deze redenaties en geleerdheid, enzovoorts.

57 Zij kwamen beslist tot de conclusie dat het standhield. Het hield stand in het uur van de dood; het hield stand in het uur van Gethséman é; het hield stand in al deze dingen. Toen stierf Hij. Hij stierf, zoals ik gisteravond zei, waarbij alles verklaarde dat Hij dood was. De maan, zon en sterren, de aarde, de aardbevingen, alles bewees dat Hij dood was. De zon ging onder op het midden van de dag.

     De Romeinse soldaten zeiden: "Waarlijk, dit was de Zoon van God."

     Judas zei: "Ik heb onschuldig bloed verraden."

     Pilatus zei: "Geef mij wat water. Laat mij mijn handen wassen, ik wil er niets meer mee te maken hebben."

58 Hij stierf, en Hij ging heen met die inenting, maar het was de inenting van eeuwig leven. Op de derde dag hield het nog steeds stand. Nadat de profetieën van God waren vervuld, stond Hij op de derde dag levend op. De gemeente zag het en was verheugd.

     Nu, Hij zei: "U moet ook worden ingeënt. Maar Ik wil dat u daar naar boven gaat en wacht totdat u uw inentingen krijgt."

     Dat is er vandaag met de mensen aan de hand: zij gaan niet naar boven om op hun inenting te wachten. Zij gingen naar het seminarie en verkregen hun B.A. [bachelorgraad], in plaats van voor een inenting te gaan, naar boven te gaan om wat van de balsem van Gilead ingeënt te krijgen in hun aderen van hun ziel. Dat is juist.

59 Zij gingen daar naar boven op de Pinksterdag. Zij waren allen tezamen vergaderd. Zij geloofden dat Hij was opgestaan van de dood. Zij hadden met Hem gesproken en Hij had beloofd dat Hij heel veel van die inenting zou neerzenden. En terwijl zij tezamen vergaderd waren, begon de Balsem op hen te vallen, en gespleten tongen als van vuur zetten zich op hen neer. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en renden naar buiten en begonnen met andere talen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

     Daar was een man die een paar dagen tevoren Jezus had verloochend, hij ging op een zeepkist staan, of een boomstronk, en zei: "U mannen van Judéa, en u die in Jeruzalem woonachtig zijt, laat dit u bekend worden en luister naar mijn woorden. Dezen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt, ziende dat het het derde uur van de dag is, maar dit is die inenting die zou komen, dat Hij zou inenten tegen zonde, tegen ziekten, tegen dood, tegen het graf, tot eeuwig leven."

60 Zij zagen in dat het gewerkt had bij Jezus toen zij in hun harten geraakt werden, en ze zeiden tot hen: "Mannen broeders, wat kunnen wij doen?"

     Nu, zij hadden daar een dokter. Zijn naam was dokter Simon Petrus. Zij hadden een geneesheer, en zij hadden genoeg inentingen om het te bewijzen. Zij waren er allen dronken van. Zij hadden het werkelijk op een geweldige wijze ontvangen.

     En zij hadden dokter Simon Petrus daar. Hij zei: "Nu, even een ogenblik. Als u wilt weten hoe u ingeënt moet worden, dan ga ik u een recept geven. En maak er geen gekheid over. Bewaar het heel goed, omdat het voor u en uw kinderen zal zijn, voor allen die verre zijn, zovelen als de Here onze God ertoe roepen zal."

61 "Ik ga u een eeuwig recept geven voor de inenting. Als u deze balsem wilt ontvangen, deze balsem van Gilead, deze inenting tegen zonde en dood, krijgt u dit recept." Elke goede dokter die zijn medicijn afmeet, meet het correct af. Ik vertel u broeder dat hij het hun vertelde. Hij zei: "Nu..."

     Vandaag hebben zij plaatsvervangende dingen voor dat recept. Zij proberen te zeggen: "Schud handen; besprenkel een beetje", of zoiets. Maar Petrus zei: "Bekeert u, eenieder van u, word gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zult worden ingeënt. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen, en voor hen die verre zijn, zelfs zoveel als de Here onze God ertoe roepen zal." Zeker.

62 Als een dokter een recept uitschrijft... Wat is er vandaag aan de hand? Als die dokter een recept tegen die kwaal uitschrijft, moest dat een eeuwig zijn. Hoe ver? Voor uw kinderen. Zij zeggen dat het met de apostelen eindigde. Dat deed het niet. De dokter, Simon Petrus, zei: "Het is voor u en voor uw kinderen, en voor hen die verre zijn, zelfs zoveel als de Here onze God ertoe roepen zal." Dit is hun inenting.

     Wat is er dan aan de hand? We zien in onze kerken vrouwen met kortgeknipt haar, korte broeken dragend, verf, make-up. We zien mannen zonder ruggengraat. [Broeder Branham zegt letterlijk: "Mannen met kippenbotten in plaats van ruggengraten" – Vert] We zien predikers in de preekstoel met niet genoeg kracht om een ei te breken, en dan noemen ze zichzelf predikers. Wat er aan de hand is, broeder, is dat zij de inenting niet hebben ontvangen. Dat is alles wat ermee is.

63 U weet dat als u de formule van een dokter neemt en ermee rommelt, dat u uw patiënt zult doden. Dat is juist. Maar wat onze moeite is, is dat een kwakzalver van een drogist uit een seminarie geprobeerd heeft deze formule te mixen, met handen schudden en meer van dat soort onzin. Dat is de reden waarom ze een dode kerk hebben gekregen, die we vandaag hebben. Zij is gedood omdat ze de formule van het recept niet opgevolgd hebben.

     Zeggen: "Dat maakt geen verschil."

     Paulus zei van wel. Hij zei: "Als een engel uit de hemel een ander Evangelie tot u predikt, laat hem vervloekt zijn." Ze hebben dode kerkleden gekregen omdat ze geprobeerd hebben met dat recept te knoeien: handen schudden, besprenkelen, allemaal verschillende vormen, en van alles. Volg exact wat het recept zegt. Als u er iets van het tegengif uitneemt, zult u uw patiënt doden. Als u er teveel tegengif in doet, zal hetgeen daarin doodt de ziekte niet doden. Neem het precies op de wijze waarop het is uitgeschreven. Amen. Halleluja. Ik geloof met heel mijn hart dat het de waarheid is. Beslist.

64 "Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester daar?" Waarom lijdt de dochter van Mijn volk vanavond dan aan bloedarmoede? Waarom is de kerk vanavond in deze toestand? Omdat zij met het recept geknoeid hebben. Ja, er is balsem in Gilead. Halleluja. Er is daar een balsem. Christus is daar. Hij is de Balsem. Wees ingeënt met Zijn leven.

     Hij is hier nu. Hij beweegt onder ons. Wij zien Hem werken; tekenen en wonderen onder ons volvoerend. Daar is de balsem in Gilead. En er zijn dokters hier. Amen. Wij hebben doktoren. Wat is er dan aan de hand? U bent het, de patiënten die niet willen komen en het feit onder ogen willen zien om de formule op te volgen.

65 Misschien heb ik genoeg gezegd. Moge de Heilige Geest er de rest over zeggen. "Is er geen balsem in Gilead? Is daar geen heelmeester?" Waarom is Mijn gemeente vanavond dan in de toestand waarin zij is? Er is ergens iets fout. Dat is zo. Ik denk dat we een hoop dogma's hebben genomen in plaats van het recept te nemen: seminaries van kwakzalvers schrijven recepten uit van kwakzalvers die tegen het originele recept ingaan.

     Ga terug! Dat is manier om het te krijgen. Dat is het eeuwige recept; niet handen schudden en een belijdenis opzeggen, en zoiets dergelijks. "Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt," zei hij, "in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal; alle naties, alle...?... alle...?..."

66 Is er geen balsem in Gilead? Is daar geen heelmeester? Er is hier genoeg balsem. Er is genoeg toxine. Het is een belofte. Wat is er aan de hand? Het is omdat de mensen het recept niet willen ontvangen. Zij hebben hier dokters die het voor kunnen schrijven. Het is reeds voorgeschreven.

     U hoeft het helemaal niet meer voor te schrijven. Het is reeds voorgeschreven. Zeg slechts wat reeds is voorgeschreven. Neem het dan op die manier. Niet een slap handje schudden, een beetje zeggen: "Ik zal de Apostolische geloofsbelijdenis opzeggen. Ik zal eens in de zoveel tijd 'Gegroet Maria' zeggen en een kaars branden." Nonsens. Bekeer u of kom om. Niet: "Ik zal het geloven en aanvaarden, en geloven."

     De duivel gelooft ook. Dat maakt niet dat u gered wordt. Maar u moet wederom geboren worden. Als u wederom geboren bent, bent u geboren door het Woord van God, omdat Hij het Woord is en het Woord in u is, en u bekrachtigt elke uitspraak met een "amen". Amen.

67 Laten we bidden. Hemelse Vader, er is balsem in Gilead. Ik ben daar zo dankbaar voor. Ik ben zo dankbaar dat er dokters zijn die dat voorschrift met niets zouden willen vermengen. Niet om leden in de kerk te krijgen, maar om kinderen voor God te krijgen die erbij blijven. Niet een koud, formeel handen schudden, een geloofsbelijdenis of zoiets, maar een echt recept, voorgeschreven door God, de Vader Zelf, en gegeven als een eeuwig recept. Vader God, hij zei dat het voor hun kinderen was, en voor hen die verre zijn, de heidenen, zelfs zovelen als de Here onze God zou roepen, konden de Heilige Geest ontvangen. Hier zijn wij vanavond in de avondlichten.

68 Ver terug in het begin, voordat de wereld was geschapen, had U het in Uw gedachten en toen was het een gedachte. Toen werd het uitgedrukt, en toen werd de uitdrukking werkelijkheid. En nu, God, U zette onze namen in het levensboek van het Lam voor de grondlegging der wereld. En, Vader God, ik bid vanavond, als er hier vanavond in deze gemeente iets van dat zaad ligt...

     Ik ben geen rechter; dat bent U. Ik ben alleen verantwoordelijk om Uw Woord te prediken. Maar als er vanavond iets van dat zaad hier is, Here, en ik geloof dat dit licht erover flitst, dan moet het tot leven komen. Het zal het zien zo zeker als de wereld, omdat het voorbestemd is om het te zien. Het moet het wel zien.

69 Here, U zei: "Geen mens kan komen tenzij Mijn Vader hem trekt. Al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal komen." Here, zijn er hier vanavond die aan U gegeven zijn? Als het zo is, bid ik dat zij het licht zullen zien en erin wandelen, zich van hun zonden bekeren. Sta het toe, Here. Niet een vervanging nemen, om dan in hun levens te zien...

     Een heleboel van deze mensen die belijden dat zij het hebben ontvangen: kijk naar de wijze waarop zij doen, en kijk naar de wijze waarop zij handelen, ze gaan voorbij aan het Woord en wandelen weg en zeggen dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Onze vrouwen beginnen formeel te worden zoals de rest van de wereld. God, ik ben ijverig over hen. Ik bid dat U iets voor hen wilt doen. Sta het toe, Here.

70 O mensen, kom terug naar Calvarie. Kom terug naar het recept. Kom terug en bekeer u en sterf aan uzelf, en word gered en gevuld met de Heilige Geest.

     Terwijl wij onze hoofden gebogen hebben, en onze harten gebogen, onze innerlijke mens gebogen, en het Woord van God voor ons ligt, zou u gebed verlangen? Ik ga u alleen vragen uw hand op te steken. Zeg eenvoudig: "Ik steek mijn hand op." God zegene u. God zegene u. Goed.

     Nu, mensen, ik ben niet kritisch, maar ik ben... De Heilige Geest is op mij en ik wil dit zeggen. Ik ben niet een van deze predikers hier die rond zullen gaan en willen... Mensen vandaag willen vermaakt worden. Ze willen een ballon als beloning krijgen. "Nu, sta op. Volgende stap, doe dit, volgende stap..."

     Ik nam slechts één stap: dat is bekeren, en de volgende is gedoopt te worden in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Dan is het volgende wat God zei: "Ik zal u de Heilige Geest geven." Dat zijn de drie stappen die ik weet te nemen. Ik heb geen ballonnen of gouden speldjes om aan u te geven om de zondagsschool te bezoeken. Ik heb het Evangelie. Het is de kracht van God tot redding voor eenieder die gelooft.

71 Nu, als u een ferme Christen bent, als u een echte dienstknecht van Christus bent, heb ik vanavond zegeningen voor de mensen. Ik heb een gave die onder de mensen werkt. Dat is een bekrachtiging van de waarheid die ik u verteld heb. Denkt u dat God de Vader een huichelaar zou zenden of een namaakboodschap, om Zich dan om te keren en die boodschap te bekrachtigen? Dat is niet onze God. Onze God is zuiver, onbedorven, en heilig. Hij heeft niets te maken met dwalingen. Hij is Waarheid, en Hij blijft bij Zijn Woord. Hij is het Woord.

72 Nu, laten de zieken deze kant opkijken en geloven. Ik ben geen genezer; ik ben uw broeder. Geloof. Kijk of de inenting juist is. Kijk naar wat Hij zei: "De werken die Ik doe, zult gij ook doen", Johannes 14:12.

     Deze dame die hier op de voorste rij zit, een weduwvrouw die voor haar zoon bidt. Gelooft u dat God uw verzoek zal toestaan? Een alcoholist, drinkt. Gelooft u dat God er zorg voor wil dragen? Heeft u een gebedskaart? U heeft hem niet? U heeft er geen nodig. Als u met uw hele hart gelooft, zal het hem verlaten.

     Nu, ik ken die vrouw niet. Heb haar nog nooit gezien, maar God kent haar. Dat is juist. God is God. Amen.

73 Die vrouw die daar precies achter zit, bidt voor haar man, met rode stippeltjesjurk aan. Als zij met heel haar hart zal geloven, zal God haar het verzoek toestaan, als zij het slechts absoluut gelooft. God zegene u. Ik ken de vrouw niet. Zij heeft geen gebedskaart nodig. Heeft u er een? U heeft hem niet? Heeft u een gebedskaart? U hebt er een? Wel, u hoeft hem niet te gebruiken. U hoeft niet in de gebedsrij te komen. U moet niet twijfelen aan wat u hebt gezegd... de waarheid die u verteld is, dan kunt u hebben wat u hebt gezegd. Amen. Amen.

     O, ik ben zo blij voor de inenting tegen ongeloof. Wat is zonde? Ongeloof. Hij die niet gelooft, is reeds veroordeeld, heeft zelfs niet het eerste fundament. U bent in alle opzichten buitenspel gezet, eruit gezet voordat u zelfs bij de startplaats kwam. U zult elk woord van God moeten geloven. Jezus zei: "De werken die Ik doe..." Als mijn... Als Gods Geest in u woont, zal Hij dan niet hetzelfde leven voortbrengen dat in Hem was? Zeker zal het dat.

74 De kleine vrouw die daar zit met dat probleem met haar borst; als zij zal geloven, zal God haar gezond maken. Gelooft u dat, dame? U doet het? Heeft u geen gebedskaart? U heeft er geen nodig als u het gelooft. Die zwelling zal slinken en u zult normaal en gezond zijn. Zult u het geloven? Goed.

     Hier zit een vrouw met haar hoofd gebogen te bidden. De vrouw zal gaan sterven als God haar niet helpt. Ze komt hier niet vandaan. U heeft meer geloof dan u dacht. U komt uit de omgeving van Santa Anna. U heeft kanker, zittend in de rol-... U bent ervoor geopereerd. Heeft u een gebedskaart? U heeft hem niet? U heeft er geen nodig. U heeft kanker. Het is teruggekomen. God zal u genezen.

     Luister. Iemand bracht u hier vanavond die hier gisteravond was en genoeg geloof had om uit de gebedsrij te worden geroepen, en die genezen werd van een hartkwaal. Dat is ZO SPREEKT DE HERE. Hier is nog iets. Ik zie dat u een vrouwelijke prediker bent. Dat is zo. Nu, als u God gelooft en niet twijfelt in uw hart, kunt u met uw boodschap doorgaan. U moet alleen geloven.

75 Als ik in uw plaats was, dan geloof ik dat ik uit die rolstoel zou komen en uit dit zou gebouw wandelen, en God nemen... U zult gaan sterven als u daar blijft zitten, dus zou ik uit die stoel komen en God gaan geloven, en gezond gaan worden. U zult gaan sterven zoals u daar zit. De doktoren kunnen niets voor u doen. Zij hebben het geprobeerd.

     Zoals de melaatsen die bij de poort zaten, zeiden: "Waarom zitten wij hier totdat we sterven?" Als ze naar de stad gaan, naar Samaria... Zij waren reeds stervende van de honger, aten elkanders kinderen op. Als zij daar bleven, stierven ze. Ze moesten afdalen naar het kamp van de vijand. En zij waagden die kans. U hoeft die kans niet te wagen.

     U bent niet uitgenodigd om naar een vijandelijk kamp te gaan; u bent uitgenodigd tot de troon van uw Vader, Die vanavond verwacht dat u zult komen. Als u genoeg geloof hebt om de zoom van Jezus Christus' kleed aan te raken, dat Hij mijn stem zal gebruiken om tot u terug te spreken, heb dan dat... houd dat geloof dan vast en wandel hieruit vandaan en wees gezond. Als u het zult geloven, zal Hij het doen. Amen.

76 Ik daag hier binnen iedere persoon uit om deze inenting te geloven. Gelooft u het? Gelooft u het allen? Sta dan op uw voeten en ontvang uw genezing in de Naam van Jezus Christus. Amen. Dat is juist. Amen. Neem uw stoel en duw hem terug naar huis. Daar is zij, opgestaan uit de stoel...?... voor het Koninkrijk van God. Gelooft u? Glorie.

     Nu, ziet u niet dat Hij hier is? De inenting, de Balsem is hier. Glorie voor God. Geloof het vrienden, wees niet bevreesd om Hem te geloven. Halleluja. Waar is uw geloof?

     U voelt zich anders, is het niet, zuster? Neem nu uw oude rolstoel en ga naar huis en wees gezond. Neem... Twijfel niet. Twijfel niet. Houd enkel hetzelfde geloof vast dat u hebt. Als u genoeg... U weet dat een vrouw Zijn kleed aanraakte. Wel, u deed hetzelfde. Ga dan en geloof.

77 Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,

Prijzen, het Lam dat voor zondaars werd geslacht.

     Laten wij het allemaal zingen. Onze handen opheffen.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Prijzen, het Lam dat voor zondaars werd geslacht.
Geef Hem glorie, al gij mensen,
Want Zijn bloed heeft weggewassen elke...

     Goed. Allen die uw handen hebben opgestoken voor redding, kom nu naar voren, terwijl we het opnieuw zingen.

Ik wil Hem prijzen (kom nu regelrecht), ik wil Hem prijzen,
Prijzen, het Lam dat voor zondaars werd geslacht.
Geef Hem glorie, al gij mensen,
Want Zijn bloed heeft weggewassen elke...

78 Heeft u nog nooit het recept genomen? Bent u nog nooit ingeënt, hebt nooit het recept geprobeerd, bent nog nooit vervuld geworden met de Heilige Geest? Waarom komt u nu niet? Dit is het. God bevestigt dat Hij hier is. Er is Balsem in Gilead. Er is Balsem; daar zijn heelmeesters. Waarom zou u niet komen terwijl wij het opnieuw zingen.

Ik wil Hem prijzen (als u de Heilige Geest wilt, kom),
Prijzen, het Lam dat voor zondaars werd geslacht.
O, geef... (Here Jezus, sta deze verzoeken toe. Maak hen gezond, in Jezus' Naam) ... mensen,
Want Zijn bloed heeft weggewassen...

     Kom nu, iedereen, kom direct, iedereen die Christus nodig heeft.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Prijzen, het Lam dat voor zondaars werd geslacht.
Geef Hem glorie, al gij mensen,
Want Zijn bloed heeft weggewassen elke...

     Kom nu, het water beweegt. Kom erin, iedereen, terwijl u kunt. Terwijl het water beweegt, kom. Als u iets van God nodig heeft, kom.

Prijzen, het Lam dat voor zondaars werd geslacht.
O, geef Hem glorie, al gij mensen,
Want Zijn bloed heeft elke zondesmet weggewassen.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Prijzen, het Lam dat voor zondaars werd geslacht.
Geef Hem... mensen,
Want Zijn bloed heeft elke zondesmet weggewassen.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Prijzen, het Lam dat... (Wilt u nu niet regelrecht komen, voordat het te laat is?)
O, geef Hem glorie, al gij mensen,
Want Zijn bloed heeft elke zondesmet weggewassen.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen (raak... raak Hem aan),
Prijzen, het Lam dat voor zondaars werd geslacht.
Geef Hem glorie, al gij mensen,
Want Zijn bloed heeft weggewassen elke...

     Laten wij nu onze handen opheffen en Hem prijzen.

Ik wil Hem prijzen...