Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Het uit elkaar vallen van de wereld

Door William Marrion Branham

1 Dank u zeer, broeder Neville. Goedemorgen vrienden. Ik rolde vanmorgen het bed in, net op tijd om er weer uit te rollen, dus was ik wat vermoeid. Het kwam niet... het kwam wat onverwachts. De vrouw van broeder Shakarian, de voorzitter van de Volle Evangelie Zakenlieden, was ziek geworden en ze werd naar het ziekenhuis gebracht. En om hem te vervangen... Als u niet weet wie Morpheus was, het was een Romeinse heidense god, de god van de slaap. Hebt u vanmorgen dus allen wat geduld met mij vanwege mijn schorre keel en ik zal proberen u niet te lang te houden.

2 Mijn bedoeling om de dienst vanmorgen te hebben was niet vanwege de mensen. Aanstaande zondag zou ik mijn Kerstboodschap houden, maar als ik dit deed, zou het misschien het Kerstfeest enigszins verstoren van de mensen die van buiten de stad komen, weet u, omdat zij terug moeten gaan. Daarom dacht ik dat het misschien het beste zou zijn als wij vanmorgen tezamen zouden vergaderen en de Here aanbidden, op deze manier, voor mijn deel aan de Kerstdienst. En dan zou u aanstaande zondag bij uw gemeente kunnen zijn. Als u ver weg woont, zou u naar uw eigen gemeente, waar u ook vandaan komt, kunnen gaan, of wat u ook zou willen doen.

3 En ik wil de broeder danken voor dat mooie lied, ik kwam juist binnen terwijl het gezongen werd. Dat is werkelijk prachtig. En steeds maar heb ik mijn vrouw en hen allen horen roemen over het zingen van de broeder, en nu kon ik hem voor het eerst zelf horen zingen, buiten de Tabernakel. Nu, is dat niet iets? Onze broeder is hier van de Tabernakel, en hij moest helemaal naar Shreveport, Louisiana, zodat ik zijn eerste lied kon horen zingen. Wat kunnen dingen vreemd gaan, is het niet?

4 En toen dachten wij dat misschien door dit te doen, het ons een tijd zou geven om tezamen te komen. Vervolgens waren de wegen weer zo slecht. Ik vraag mij af of broeder en zuster Dauch uit Ohio het hebben gehaald. Zijn zij gekomen? Waar bent u, broeder Dauch? Ja, ja. Ik vroeg het mij juist af. Hebt u daar heel wat sneeuw gehad? Goed. Dus, wel, in Cincinnati was niets gevallen. Er is zelfs niet zoveel als er hier ligt. Er is zelfs helemaal geen sneeuw. En de eerste keer dat ik ooit in Cincinnati predikte was gisteren, en we hadden een geweldige dag, een nieuwe afdeling, nog geen jaar oud, en het is een zeer fijne afdeling, met enige fijne mensen. Wij genoten van de gemeenschap. Zij belden mij zoëven op om morgen in Columbus te zijn voor de inwijding van een andere afdeling, of dienst, die broeder Shakarian verondersteld werd te houden, maar... en ik zal daar eerst over moeten bidden. Het is een...

5 Ik moet direct hierna naar Phoenix gaan, weet u, en wij hebben... We beginnen in Phoenix op de twaalfde; dat zal het ontbijt van de zakenlieden zijn. En ik weet niet precies waar het gehouden wordt. Ik geloof dat het in de Ramada gehouden zal worden; in de Ramada. De afdeling van de zakenlieden heeft regelmatig hun ontbijt daar. En dan op zondag begin ik in Phoenix, Tucson, ga gedurende ongeveer twaalf dagen door de hele Maricopa Vallei heen. En ik heb een banket op maandagavond, de volgende maandagavond te Tucson, een banket met de predikers en Volle Evangelie Zakenlieden van Tucson. En ik kom dan terug naar Phoenix en ik geloof te Glendale en verschillende plaatsen. En dan begint de conferentie op de... Wat is het, broeder Fred? Herinnert u het zich precies... De 24e tot en met de 28e of 29e, iets in die koers. En dan, zo de Here wil, ben ik weer thuis. We zullen zien hoe wij hier gevorderd zijn, zien omtrent de Zeven Zegels of de... vanaf die tijd, en zien waar wij van daar heengaan.

6 Nu, ik geloof dat iemand mij vertelde dat wij hier vanmorgen een paar baby's hebben om opgedragen te worden. Klopt dat? Heeft een moeder een baby die opgedragen moet worden? Doc vertelde het mij. Wel, misschien was ik abuis. O ja, ja. Jazeker, dezen hier. Goed, zou u, zusters of broeders, uw kleintjes naar boven willen brengen? Dank u, zuster. Denk eraan dat dit een zeer geschikte tijd is om uw kinderen te brengen, het is Kerstmis. Broeder Neville, zou u willen? Nu, terwijl deze geliefden hun kleintjes vanmorgen brengen, is het...

7 Nu, veel mensen in heel wat kerken, en als iemand van u gisteren op die conferentie was, waar broeder Brown, een Episcopaal, vervuld met de Heilige Geest, zijn excuses maakte voor de Pinkstergelovigen voor het dopen van baby's. Natuurlijk zei hij wat hij moest doen, want de Episcopalen dopen, besprenkelen, wat zij dopen noemen.

     Dopen betekent voor mij: "Onderdompeling, ondergang, een begrafenis."

8 Maar velen van hen doen dat. Dat is een oude... Dat is een vorm die eigenlijk van de Katholieke kerk komt en werd voortgezet door de Methodisten en de Episcopalen, Lutheranen en velen van hen doen dit. De Methodisten doen het. Dat veroorzaakte de scheiding tussen de Nazareners- en de Methodistenkerk: de kinderdoop. De Nazarener is in elk opzicht een Methodist, behalve de kinderdoop, daarom gingen zij toen uit elkaar.

9 De Church of Christ is een Christelijke kerk, in alles behalve de muziek in de kerk. En dus, o die kleine geschilpunten waarop zij scheiden en de broederschap verbreken en zo! We zijn allen één in Christus Jezus, door... U kunt u niet bij een gemeente aansluiten. U voegt u bij een loge, maar u kunt u niet bij een gemeente aansluiten, zie, omdat u in de Gemeente moet worden geboren. Het is een geestelijke geboorte. En zo hebben verschillenden hun ideeën en wij gaan gewoon met hen om, dat is juist.

10 Maar wat ons hier in de Tabernakel betreft, wij willen gewoon precies blijven op de wijze waarop de Bijbel zegt het te doen. Alleen wat... En er is geen Schriftplaats in de Bijbel voor het dopen van een zuigeling. Er is geen Schriftplaats in de Bijbel voor besprenkeling. De enige Schriftplaats in de Bijbel, waarin Jezus erover sprak, en Hij was ons Voorbeeld, was, toen zij de kinderen tot Hem brachten, en Hij Zijn handen op hen legde en hen zegende en zei: "Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet, want dezulken is het Koninkrijk der Hemelen." Nu, dat is de wijze waarop wij proberen door te gaan.

11 Nu, wij weten dat als de herder en ik onze handen op deze baby's leggen, onze handen armzalige vervangingen zijn voor onze Here, omdat Zijn handen heilig waren. Maar als Hij vanmorgen de aarde zou doorzoeken om een heilige hand te vinden, waar zou Hij deze vinden? Er is zoiets niet op de aarde. Maar door Zijn genade vertegenwoordigen wij Hem. En de kinderen hier die wij zullen opdragen, zullen wij de handen opleggen en gebed en dankzegging opzenden voor wat Hij aan de mensen gegeven heeft, en mogen zij kleine bloesems zijn in uw huis om te helpen het pad te verlichten als u voorwaarts gaat. Mogen zij opgevoed worden in de vreze van God. En mogen deze kleine kinderen grote werkers worden, als er een morgen is, in het Koninkrijk van God, is ons oprecht gebed. [Blanco gedeelte op de band. Broeder Branham draagt op en bidt voor de kinderen]

12 Wel, het is een slechte dag buiten, een goede dag binnen. En weet u, ik ontmoette een man, of een man vertelde mij dat hij onlangs een man ontmoette en hij zei dat hij klaagde. "O", zei hij, "dit is een verschrikkelijke dag." Hij zei dat het regende en zo maar bleef doorgaan.

     Hij antwoordde: "Dit is een wonderbare dag."

13 En de man zei: "Wel, hoe kun je dit zo'n wonderbare dag noemen?"

14 Hij zei: "Ik zal het je vertellen. De dokter vertelde mij een jaar geleden dat ik nog maar één week te leven had." Hij zei: "Dan is elke dag een wonderbare dag." Ja.

15 Dus dat is juist, het is een wonderbare dag, want wij zijn allen... Zoals de broeder zei: "Wij waren allen ter dood veroordeeld." Zo is het, om te sterven en naar de hel te gaan. Maar nu is dit een wonderbare dag. We zijn levend in Christus en kunnen niet meer sterven. Het is allemaal voorbij, ziet u. We zijn werkelijk in Christus. Laten wij nu...

16 Nu, broeder Arganbright, in de Tabernakel neem ik gewoonlijk de tijd. Dus als u honger krijgt rond de tijd van het avondeten, kunt u wegglippen... Ik voelde mij zo vermoeid vanmorgen dat ik gewoon iets moest zeggen om mijzelf een kleine beetje op te vrolijken totdat ik kon... de Geest des Heren op mij kwam.

17 Laten we onze hoofden nu buigen en bidden, voordat wij het Woord lezen. Hoeveel verzoeken voor andere zaken die u hebt, waarvoor misschien nog niet voor u gebeden is, laat het bekend worden door het opheffen van uw handen. Laten we nu vanmorgen gaan staan terwijl wij bidden. Dat zal u een verandering van houding geven en u misschien wat helpen. En dan na het gebed wil ik dat u enkele ogenblikken blijft staan tot ik het Woord heb gelezen. Ik geloof dat het fijn is om eerbiedig te staan terwijl wij het Woord van God lezen.

18 Onze Hemelse Vader, wij komen zo nederig als wij maar weten hoe te komen, met harten ontledigd van alle verlangens van de wereld of haar genoegens. En zoals onze broeder aanhaalde of ons vertelde: "Vreugde, de vreugde des Heren is onze kracht." En wij komen met blijde harten, dat wij dit voorrecht hebben om in Uw Tegenwoordigheid te komen, om enig verzoek te doen dat wij zouden begeren. En de blijdschap komt als wij in het Woord kijken. Ons is beloofd dat als wij Het zouden geloven, het ons gegeven zou worden. Wat zou een kloppend menselijk hart meer kunnen ontroeren dan te weten dat de onsterfelijke, Eeuwige God zulk een belofte gaf?

19 Nu vergeef ons, Here. En als wij hebben gezondigd of iets hebben gedaan wat U mishaagde, dat voordat wij deze dingen vragen... Want wij weten dat er geschreven staat: "Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij onze bede." Maar nu, vergeef ons alles wat wij hebben gedaan. Zie op ons, Here, met genade en erbarmen. Zie, wat een jammerlijke groep wij zijn, Here. Kleine stervelingen, hier op aarde rondkruipend en ons gewoon voortslepend door deze zondige plaats, maar diep in ons hart weten wij dat er Iemand is die op zekere dag zal komen om ons op te heffen van deze plaats naar een betere plaats en wij verheugen ons daarin.

20 En ik bid, God, voor elk verzoek. U wist wat achter die handen was die werden opgeheven. Sta het hun toe, Here. Ik bid voor mijzelf, voor kracht vanmorgen, voor mijn stem om te helpen het Evangelie te prediken. En wij zouden willen vragen dat U ons zo tezamen wilt zegenen in dit Kerstfeest dat wij vieren, Here, mogen wij de ware Geest van Kerstmis vinden en moge Deze voor immer met ons blijven. Want wij vragen dit in Jezus' Naam en terwille van Hem. Amen.

21 Nu, als u slechts een ogenblik zou willen blijven staan, wil ik vanmorgen lezen uit het Boek Micha, voor één plaats; en voor een andere uit Hebreeën, het 12e hoofdstuk van Hebreeën, om wat samenhang te verzamelen over hetgeen ik zou willen spreken deze morgen voor onze Kerstboodschap, Hebreeën 12:25 is het. Ik had wat haast vanmorgen toen ik opstond en ik had niet alles precies op de plaats waar ik het wilde hebben. Ik begin bij het 2e vers van Micha 1.

     Hoort gij volken altemaal; merk op, gij aarde en haar volheid opdat de Here HEERE getuige zij tegen u, de HEERE uit Zijn heilige tempel.

     Want zie, de HEERE gaat uit van Zijn woning, en Hij daalt neder en treedt op de hoogten der aarde.

     De bergen versmelten onder Hem en de dalen splijten als was voor het vuur, als water dat afgutst van een helling.

22 En in Hebreeën, het 12e hoofdstuk en het 25e vers, lezen wij dit:

     Ziet toe, dat gij Hem die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de Hemelen spreekt.

23 Nu, Here God, voeg uw zegeningen toe aan het lezen van Uw Woord, en geef ons elke dag datgene dat U ons zou willen laten weten, zodat als wij hier vandaan gaan wij mogen voelen dat wij in Uw Tegenwoordigheid zijn geweest en voorwaarts kunnen gaan met een nieuwe blik en met een beter begrip en met meer beslistheid dan wij hadden toen wij dit gebouw binnenkwamen. Want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen. (U kunt gaan zitten).

24 Is dat niet een eigenaardige Kerstlezing? Mijn bedoeling om dit te doen, was om de gemeente iets te brengen, wat misschien een beetje anders is, omdat u op de radio rond Kerstmis het oude, vertrouwde verhaal steeds maar weer opnieuw zult horen, van de wijzen, die uit het Oosten komend het Christuskind vinden, en van de aanbidding van de herders en het verschijnen van de Ster en al deze Christelijke verhalen die deel uitmaken van ons godsdienstig geloof van vandaag. En ze zijn allen zeer goed, ik ben daar dankbaar voor. Maar ik dacht in de gemeente vanmorgen... En waarschijnlijk zal onze herder, misschien vanavond of aanstaande zondag een boodschap brengen die daarover gaat. En toen dacht ik om de mensen een verandering van gezichtspunt te geven over Kerstmis, dat ik deze tekst zou kiezen. Nu, slechts een paar woorden.

25 En nu, ik zie dat u van plaats verwisseld hebt, sommigen staan, sommigen zitten. En dat is fijn. Spoedig zullen wij de ruimte hebben om... Het spijt ons, maar wij kunnen deze gangpaden niet laten vullen vanwege de brandweer, die ons dat niet toestaat. Maar wij zullen zeer spoedig een uitbreiding hebben, zo de Here wil. Men is er al mee begonnen, en zodra wij kunnen, zullen wij het gereed hebben, en het zal een heel andere plaats zijn wat het stoffelijke deel van de plaats betreft. Er zal werkelijk niets meer van de oude tabernakel te zien zijn. Er zullen gebrandschilderde ramen zijn, het zal met steen afgewerkt worden. Het zal helemaal anders zijn. Maar het oude gebouw zal hier blijven, omdat we daar een bedoeling mee hebben, zie. "Laat de oude muren blijven", zie. En we zullen het afdekken en met steen overkleden, enzovoort, maar het blijft precies hetzelfde.

26 Nu Kerstmis. Ik wilde wel dat de mensen in deze wereld werkelijk zouden kunnen verstaan wat Kerstmis eigenlijk is. Nu, het woord Kerstmis is een soort Katholieke uitdrukking. Het betekent Christus'... K-e-r-s-t-m-i-s, zie, 'Mis van Christus', zie. Het werd ingesteld of begon met de Roomse Kerk. En Christus werd evenmin op 25 december geboren als ik. Het is gewoon een complete opeenhoping van dogma's. Dat is alles wat er aan de hand is. "De hele wereld", zoals de profeet zei, "is een etterende zweer geworden." Zo is het. Er is gewoon nergens één rein ding. Elke feestdag wordt geruggesteund door een... Wel, Santa Claus nam de plaats in van Kerstmis, de geboorte in de kribbe. De paashaas en de kip en de nieuwe hoeden namen de plaats in van de opstanding. En waar verschijnt God in dit alles? Zie? De reden hiervan is, omdat die mens er een commerciële...

27 Wel, ze begonnen maanden geleden Kerstgeschenken te kopen en wat niets anders is dan een heidense trek! Er is niets goddelijks in. O, zij proberen te zeggen: "Geef gaven aan de wijzen." Dat is slechts een rustplaats voor het excuus van de duivel. Als u iets wilt geven, geef dan uw leven aan Christus. Geef het niet aan elkaar, geef het aan Hem. Daar stierf Hij voor. Dat is het doel van Zijn komst. Zie?

28 Maar er moet een plaats zijn waar het een vloek is voor kleine kinderen. De een of andere buurjongen in de straat kan overvloed hebben en de andere jongen heeft niets, en zij kijken. Het is gewoon zo dat de hele zaak verkeerd is. Dat is alles. De kooplieden slaan hun slag op deze plaatsen. Zij... Wel, mijn vrouw ging iets halen voor wat kleine kinderen en ongeveer drie weken geleden zei men: "O, we zijn uitverkocht. De hele voorraad. We hebben dit jaar het dubbele besteld, maar alles is uitverkocht." Drie of vier weken voor dat de tijd van winkelen begon. O, wat een grote, commerciële organisatie is het!

29 Weet u hoe Kerstmis uiteindelijk is begonnen, dit wat wij Kerstmis, "mis van Christus" noemen? Hier is het verhaal ervan, ik heb hier een kleine notitie op een bladzijde geschreven. Ik ben er in het afgelopen jaar mee klaar gekomen; voordat ik de Zeven Gemeentetijdperken had en ze hier onderwees, nam ik het Concilie van Nicea en het Pre-Concilie van Nicea en Post-Concilie van Nicea, en de Vaders van Nicea en Hislop's Twee Babylons en Het Boek Der Martelaren van Fox en alles, omdat ik predikers het hoorde aanhalen. Maar ik wilde het zelf lezen, zien, zodat ik erover zou weten, als ik het las of zei tegen mijn mensen, omdat God mij verantwoording zal vragen op de Dag van het Oordeel voor wat ik zeg tegen de mensen. Ik wilde niet zeggen wat iemand anders zei, dat zij zeiden; ik wil het zelf lezen, zien en weten.

30 Nu werkelijk, Kerstmis, Christus, ik geloof en kan bijna bewijzen... Zoals de opstanding bewezen kan worden door naar de Schepper te kijken, hoe Hij al dat plantaardig leven schiep en hoe alles wat Zijn doel dient, moet sterven, en als het sterft, weer leeft, omdat het voortdurend leven heeft. Maar de enige wijze waarop het weer leven kan, is door een bevrucht zaad. Zie? Nu, God drukt Zichzelf uit in die schepping, en het laat zien dat al deze heidense goden en dingen die wij hebben, niet juist zijn. Zie, ze zijn slechts filosofie en voorstellingen. Maar Degene die de hemelen en de aarde schiep, drukt Zichzelf uit door Zijn schepping heen, wat Hij is in Zijn programma. En dan als...

31 Hebt u er ooit aan gedacht, toen Christus werd geboren, de Zoon van God, waarom Hij in een kribbe werd geboren, in een schuur, en in een kribbe lag? Omdat Hij een Lam was. Hij kon niet geboren worden in een huis, lammeren worden niet in huizen geboren. En hebt u tevens opgemerkt dat toen zij Hem naar Golgotha brachten, Hij niet weg kon lopen? Hij had Zijn kruis op Zich liggen. Hij werd geslagen totdat Zijn rug bloedde. Maar zij leidden Hem, zij leidden het Lam naar de slachter. Zie? Hij was een Lam. Wel, en als al deze getuigenissen van de natuur, wat Hij was... Wanneer worden lammeren geboren, in december of in april? Zeker. Zie, het is gewoon onzin om zoiets te denken.

32 Dit werd gedaan door de Roomskatholieke kerk voordat het de Katholieke kerk van Rome werd. Ongeveer in 86, 106, daar ergens in de buurt, of 306, liever. Nu, wij ontdekken dat de Romeinse heidenen Jupiter aanbaden, die de zonnegod is; en zij aanbaden Astoreth, die de maangodin was, of anders de moeder van... de moeder van de hemel. Wel, om verder te gaan, zij zeiden dat Astoreth, of god, niet meer de moeder des hemels was, maar zichzelf weerkaatste in Maria. Dus bleef het afgoderij, Christendom met afgoderij verbindend.

33 Dan aanbad en respecteerde men ook de geboortedag van hun zonnegod, welke Jupiter was. Dat is wanneer de zon van 1 december tot 25 december, niet verandert, hij passeert de steenbokskeerkring. En tussen twee haakjes, ik heb een stuk uit de krant, dat ik te eniger tijd u wil voorlezen, dat u gewoon zal schokken. U spreekt over wat er hier die dag op de rivier gebeurde, ik wil u uit een krant de vondst in Jeruzalem laten zien om dat te bevestigen, net een paar weken geleden. Iets wat zij vonden in Jeruzalem, net een paar weken geleden, zal positief de verschijning van de Engel bevestigen die hier op diezelfde tijd verscheen en de bediening uitzond. Ja. Zie? Nu, ik wist het nooit tot slechts een paar weken geleden, en hier staat het in de krant.

34 Nu merk op, het was bij het doorkruisen daarvan, zie. Nu, na 21 december zullen de dagen elke dag een beetje langer beginnen te worden totdat het in de buurt van juli komt. Dan beginnen ze weer korter te worden totdat het wordt... En dat is gewoon de ontspanningstijd. De Romeinse heidenen zeiden dat dit de geboortedag van de zonnegod was. Van 21 december tot 25 december hadden zij het Romeinse circus. De wagenraces, enzovoort, waren gedurende die tijd. Wel, toen de Christenen of de Romeinse Christenen hun dogma eraan toevoegden om beide kanten te hebben, zowel de heidense als de Christelijke, zeiden ze: "Het is de geboortedag van de zonnegod, laten we het geheel toch de geboortedag van de Zoon van God maken." Daar is uw 25 december voor uw mis, de mis van Christus. O, wat een verschrikkelijke zaak! Zie?

35 Nu, om te verbinden. Wel, u zegt: "Zou het geen andere dag kunnen zijn?" Ja, maar Christus dan met het heidense verbinden? Men verbindt Hem opnieuw met dezelfde zaak die Hij kwam afschaffen. Zie? Dat is de zaak die verkeerd is. En Santa Claus, de een of andere oude man in Duitsland, Kris Kringle genaamd, zou rondgaan en aan de kinderen geschenken geven op de dag van de mis van Christus, hij was een Katholiek, en men maakte hem een heilige, nu is het Sint Nicolaas. Zie? Ik kan maar beter... Zij zullen... U weet dat in ieder geval. Zie, wij hebben dat doorgenomen in de Gemeentetijdperken.

36 Maar wat ik vanmorgen wil zeggen, is dit, dat men deze komende Kerstmis de wereld in geen betere toestand vindt dan negentienhonderd of tweeduizend jaar geleden toen Christus kwam. Het is totaal niet anders. Het is nu precies ongeveer dezelfde toestand als het toen was. Zij... Als ik een conclusie zou trekken uit wat... of een tekst zou nemen uit wat ik ga zeggen, zou het zijn: Het uit elkaar vallen van de wereld.

37 Toen Christus kwam op Kerstmis, negentienhonderd jaar geleden, viel de wereld uiteen, alles was tot een bederf gekomen. De godsdienstige wereld was verdorven. De Romeinse wereld was moreel op het dieptepunt. O, de onzedelijkheid van de wereld! De Joden hadden hun God verzaakt en hun gewijde, plechtige feest hadden zij genomen en het tot een rituele traditie gemaakt. God was van hen weggegaan. En zij wisten dat er iets moest gebeuren, de hele wereld wist het, om het bij elkaar te houden. Het was uit elkaar aan het vallen. En naar dat iets om het bij elkaar te houden zag elke natie op zijn eigen wijze uit, naar iets of iemand die zou komen om het bij elkaar te houden.

38 Als dat niet het beeld van vandaag is, ken ik de wereld niet. Zij ziet uit naar iets om het bij elkaar te houden! Het is precies zoals het tweeduizend jaar geleden was. De wereld zag tweeduizend jaar geleden uit naar een Messias om de zaak bij elkaar te houden. Maar tweeduizend jaar geleden gáf God de wereld een Messias. Omdat als wij iets verwachten en naar iets uitzien, God het ons zenden zal. En nu is de wereld na tweeduizend jaar terug in dezelfde toestand als waarin zij tweeduizend jaar geleden was. Zij valt uiteen, naties, er is nergens een fundament. Communisme, Katholicisme, Protestantisme, politiek, moraal, alles is uit elkaar gevallen.

39 En zij bidden om een Messias. Maar hier is wat ik wil zeggen! Als Hij zou komen, zouden wij Hem dan ontvangen of zouden wij doen zoals zij deden? Zouden wij Hem weigeren? Weten wij wat wij werkelijk nodig hebben? Soms bidden wij om onze verlangens en soms zijn onze verlangens niet onze nood. Wij moeten beseffen dat wij niet begrijpen wat wij nodig hebben; wij denken dat we het begrijpen. Maar God beloofde in onze noden te voorzien, en dat zal Hij doen.

40 Nu, wat als mijn kleine Jozef, zeven jaar oud, met mij zou willen gaan jagen en zou huilen en schreeuwen omdat hij mijn automatische jachtgeweer, geladen met kogels, wil nemen? "Ik kan een konijn doden, pappa". Wel, ik zou hem dat niet kunnen geven, hoewel hij denkt dat hij het nodig heeft, maar ik weet wel beter dan hij. En wat als uw kleine baby van anderhalf jaar zou zien dat u zich scheert met een scherp scheermes en schreeuwt en huilt om dat scheermes? Omdat hij ziet dat u zich scheert, wil hij hetzelfde doen. Wel, u weet wel wat het beste voor hem is. U zou het hem zeker niet geven, want als u een verstandig denkende vader bent, geeft u hem zo'n ding niet, maar u zou het bij hem uit de buurt houden. En dan willen wij vele malen iets wat tegengesteld is aan Gods kennis van wat wij nodig hebben, dus zou Hij het ons niet geven.

41 En zij baden om een Messias. Zij wilden een Messias. Maar hier is waar het om gaat, zij wilden Hem op de wijze dat zíj wilden. En God zond Hem op de wijze dat Híj Hem wilde, en zij weigerden Hem.

42 En zij doen het vandaag weer, doen dezelfde zaak vandaag, zij zouden Hem weer weigeren. Zij doen nu hetzelfde als zij toen deden. Waarom? Om dezelfde reden, dezelfde reden. Hij kwam toen en wij weten dat Hij komt. Hij kwam tot hen, maar Hij kwam niet op de manier en op de wijze dat zij begeerden dat Hij komen zou. En als God ons vandaag iets zou zenden en wij, en de gemeente, roepen erom, willen wij het niet als God het zendt. Het komt niet zo dat het past bij onze denominationele smaak. Het komt soms niet zo dat het past bij ons theologisch begrip ervan. Maar toch is het de zaak waar wij om baden. God zond ons het verzoek dat wij voor God brachten en wij weigeren Het.

43 Wij willen een Kerstgave van God, maar wij willen het op de wijze waarop wíj het willen. God zendt het op de wijze dat wij het nodig hebben. Hij weet wat de natie, Hij weet wat de gemeente nodig heeft. Maar wij denken dat wij het weten. Hij echter weet werkelijk wat het is.

44 Nu, zoals ik een paar minuten geleden zei, komen wij weer tot dit Kerstmis, terwijl de wereld uit elkaar valt. Laten we slechts een paar dingen noemen die ik hier genoteerd heb.

45 Kijk naar de onzedelijkheid van de wereld. Nooit was zij in een lagere staat. Ik heb hier een artikel, waarvan ik gewoon een paar regels zou willen lezen. Het wordt gevonden in een krant, Standard Barrier Of Africa, het luidt: "De dood van eerbaarheid. Vrouwelijke kuisheid, die schone hoedanigheid die God in het menselijk gezin geplaatst heeft om zijn morele standaard te beschermen, sterft vandaag, daar onwetende vrouwen en meisjes haar knieën hebben gebogen voor de modegodin en niet aarzelen zich te onderwerpen aan de meest extreme schaamteloosheid van de moderne soorten mode." Ik heb er ongeveer een bladzijde van hier. "Ik heb nooit van zoiets gehoord! En sex-appeal wordt beschouwd als wettig onder zowel Christenen als niet-Christenen."

46 Zoals onze dierbare broeder Arganbright en ik vanmorgen vroeg de weg afliepen en spraken over het onderwerp, dat het moeilijk is om een meisje te vinden dat genoeg eerbaarheid heeft om nog te blozen. Ze hebben zoveel vuile grappen en smerigheid gehoord, dat je niets meer zou kunnen zeggen om hen te laten blozen. Terwijl een paar jaar geleden, toen ik nog maar een jongen was, bij een klein verkeerd ding, hun gezicht een kleur zou krijgen. Als de onderjurk van een meisje op school gezien zou worden als ik daar stond te praten en zij opmerkte dat men de onderrok van het meisje kon zien, dan werd haar gezichtje rood en liep zij bij mij vandaan, een meisje van zestien jaar oud. Wel, wat een... dat is de door God gegeven hoedanigheid om onze moraal te beschermen.

47 Dan kunt u zich afvragen waarom ik het uitroep tegen zulke onzin als wij vandaag hebben, terwijl we onszelf Christenen noemen, tegen hoe de vrouwen zich kleden en handelen, en tegen mannen die sigaretten roken, en al het andere en zich zo aanstellen. En de predikers in de preekstoel sluiten compromissen en zullen je niet eens naar de preekstoel laten komen om tegen zulk spul te prediken. Ik vraag me af of we vandaag niet heel wat doen zoals zij het tweeduizend jaar geleden deden! Bedenk, dat toen Israël dat ging doen, God Jesaja verwekte. Toen die tijd voorbij was en zij opnieuw begonnen, verwekte Hij Jeremia en zo maar door. En God verandert Zijn wijze van doen niet, Hij is de Eeuwige God. Hij kan niet veranderen. Als Zijn eerste idee goed is, moet het altijd hetzelfde blijven.

48 Wat wij vandaag nodig hebben, is een Boodschap gezalfd met het Messiasschap van Christus. Maar zouden zij het ontvangen? Zij baden ervoor, maar zouden zij het aannemen? Zeker niet. Zij wilden het niet ontvangen. Zij kruisigen het, zoals vroeger. Het menselijk hart is bedrieglijk.

49 Onzedelijkheid, nationale strijd. Waar stond de wereld ooit meer op het punt uiteen te vallen betreffende moraliteit dan vandaag? En wie waren de gangmakers? Wij, Amerikanen. Toen ik in San Angelo in Rome was, hier niet lang geleden, stond er bij de San Angelo catacombe een bord voor de Amerikaanse vrouwen: "Trek alstublieft kleren aan om de doden te eren, voordat u de catacombe binnengaat." Een godsdienstige natie wordt verondersteld een Godvrezende natie te zijn! Wij leven op voorbijgegane ervaringen van andere mensen, onze voorvaders, die Christenen waren.

50 Nationale strijd. Er is nooit een tijd in de wereld geweest waarin de wereld ooit in zo'n nationale verscheurdheid was en zo uiteen viel als juist nu. Wel, u ziet de hoofdartikelen en hoort de nieuwsuitzendingen en de commentatoren en voorspellers, enzovoort, welke spreken over bommen en wat zij zouden kunnen doen, daar één kleine natie de hele wereld zou kunnen vernietigen. En er is geen vrede onder hen. U kunt op die manier geen vrede brengen. Vrede en broederschap kunnen niet door politiek komen, het komt door Christus. Zij willen Het niet ontvangen.

51 Hoe zou ik over sommige dingen hier kunnen spreken! De verdorvenheid in onze eigen politiek, wel, de politiek is zo verrot! U hoorde onlangs Monitor, veronderstel ik, of, geloof ik, deze uitzending van een uur of twee uit Louisville hier, toen zij verbonden waren met de hele natie, en zij gaven commentaar, zij doen het zo nu en dan over verschillende onderwerpen, en zij hadden het over het verlaten van de politiek door Mr. Nixon, nadat hij zijn politieke wedloop had verloren in Los Angeles of door Californië heen, en over "Zou hij ooit weer terugkomen?" En toen ik twee of drie uur geluisterd had naar de uitzending, komend naar het huis van Charlie hier, terwijl broeder Woods en ik naar de radio luisterden, vernamen wij dat Nixon in al de oostelijk gelegen staten, zover als de radio reikte, van Mississippi tot Pennsylvania, Mr. Kennedy verslagen had en de mensen drukten zich door stemming uit met vier tegen een. Toen stond daar een man op en zei: "Als jullie geen bedrog hadden gepleegd met die machines, zou híj President zijn." Daar hebt u het. Politiek is bedrog, verrot aan beide kanten. Ik beschuldig hem niet, ik zal ook mijn handen omhoog steken en het vuile spul corrupt laten, het behoort bij de wereld hoe dan ook. Maar houd uw handen naar Christus en zeg: "Hier kom ik, Here."

52 Nationale strijd. En nu, waar u zou denken, dat ze zouden moeten proberen bij elkaar te blijven, zijn zij zo gescheiden. Dat is de wijze waarop het tweeduizend jaar geleden was vlak voor de tijd toen de wereld uiteen viel. Zij valt vandaag onder dezelfde toestanden uiteen.

53 En dan de verdorvenheid van de kerk! O my! De godsdienstige verdorvenheid! O, het is belachelijk om te zien hoe de wereld na tweeduizend jaren van de Bijbel en de Heilige Geest op aarde, vandaag net zo hard uiteenvalt als tweeduizend jaar geleden. Godsdienstige verdorvenheid. De politiek kwam de godsdienst binnen en de godsdienst kwam de politiek binnen. Wat een verschrikkelijke zaak om de toestand te zien! Ik weet dat het zo is. U zegt: "Broeder Branham, u moest ons een dergelijk beeld niet in de Kersttijd schilderen." U moet de waarheid weten, dat is wat u behoort te weten! Nu, hoe kan...

54 God zal zegenen, maar die zegen moet komen onder zekere omstandigheden, zekere vereisten waaraan u moet voldoen. En als u niet voldoet aan die vereisten, dan zullen de zegeningen en beloften van God zonder uitwerking voor u zijn. God beloofde Israël tegemoet te komen zolang zij deze plechtige feesten en zo, met toewijding en oprechtheid hielden. God kwam hun tegemoet. Maar toen zij er slechts een familieritueel van gingen maken, toen weigerde God het ooit nog te doen. Hij zei dat zij zouden stinken in Zijn aangezicht. Zo is het vandaag hetzelfde, dat we terug moeten komen naar wat de waarheid van de zaak is.

55 Politieke strijd in de kerken! We staan hier vandaag met rond de negenhonderd verschillende denominaties van het Christendom, ieder de ander bestrijdend. Wel, toen Hij kwam was dat nog lang niet zó erg, er waren toen slechts ongeveer vier of vijf sekten, Farizeeërs en Sadduceeërs, enzovoort. Maar nu hebben wij er negenhonderd en nog wat. Wel, de kerk is in deze Kersttijd in een slechtere toestand dan ze negentienhonderd jaar geleden met Kerstmis was. Ze is nu in een slechtere toestand. Denominationele strijd! De oorzaak van dit alles, vriend, is omdat de politiek de plaats innam van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil het Woord van God nemen om de gemeente tot overwinning te leiden, maar opvoedkundige programma's en politieke programma's, geloofsbelijdenissen en denominaties hebben haar in negenhonderd verschillende richtingen geleid. Dus heeft de gemeente geen... Wat 'gemeente' genoemd wordt. Ik bedoel niet de ware Gemeente; zij staat nog steeds in vuur, o ja, zij blijft nog steeds dezelfde. Maar wat 'gemeente' genoemd wordt in de wereld, schijnt het geraamte te zijn dat de wereld tezamen houdt, dat verbindt wat wij vandaag de moraal en dingen van de wereld noemen, het is verontreinigd. Haar vezels zijn verrot en zij is... de termieten van zelfzucht hebben de fundamenten van onder haar weggevreten. Het is zeker waar. Ze is nu juist in de toestand waarvan de Bijbel zei dat het zou komen, II Timotheüs 3: "Koppig, hoogmoedig, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God", enzovoort.

56 Als wij dan de politiek zien in de toestand waarin zij is in de naties, en we zien de kerken in hun verdorvenheid in hun denominaties, willen we toch dat God tot ons in die dingen komt. God zal niet bij ons neerkomen in die smeerpijp, via de dingen waarvan wij willen dat Hij komt. Hij zal het niet doen. Hij is heilig en Hij weet wat het beste is. Als wij roepen, antwoordt Hij ons. En als Hij het antwoord zendt, weigeren wij het. Wij willen het op de wijze dat wij het willen. En wij proberen God te krijgen en proberen onszelf te redden door datgene dat aan ons bewezen is. Gemeente, hoor dit alstublieft. De zaak die goddelijk aan ons bewezen is, heeft ons verdorven en toch keken we naar dat systeem om ons te redden. Terug naar het Woord! Dat is wat de Messias zou zeggen. Maar wij kijken naar politiek. Wij proberen het met de nationale wereld, wij proberen deze door politiek te redden. De kerk wil dat onze wereld (kerkwereld) gered wordt door politiek. Deze periode heeft de wereld keer op keer getroffen, reeds sinds de tijd van Mozes. Dezelfde zaak, de politiek die probeert te regeren. En het is verdorven. Er is geen manier waarop een mens het kan doen, er is niets goeds in een mens om mee te beginnen. Dat is de reden waarom hij moet sterven.

57 En als wij deze wereld in deze toestand zien, schijnt zij uiteen te vallen in elk tijdperk en als de wereld in die toestand komt, bidden de mensen. O, zelfs de President roept op voor (wat was het?) tien minuten of een uur of zoiets, van gebed. Dat zal geen enkel goed doen. Wat wij nodig hebben, is niet een gebed maar een bekering, een terugkeer, een ervan weggaan, een verzaking. Kom terug tot God! Ik zou liever mijn troost gebouwd hebben op het Woord van God en de Doop van de Heilige Geest, de Tegenwoordigheid van Christus, dan op al de veiligheid die de politiek of de kerken u ooit zouden kunnen geven. Zeker, omdat ik weet dat Dat zal standhouden.

58 Als we zelfs geen natie hadden zouden we beter af zijn, als we slechts de natie van God hadden, Gods Koninkrijk. God antwoordt altijd en zendt hun verlichting, maar zij willen het niet ontvangen. God antwoordt altijd als de natie in dit soort toestanden komt. Of liever, als de wereld in deze toestand van uiteenvallen komt, beantwoordt God altijd hun gebed, Hij zendt hun een profeet of iets, de een of andere machtige profeet om het uit te bazuinen. Maar zij wilden niet naar hem luisteren. Wat doen zij? Brengen hem in het graf. Jezus zei: "Wie van u, of van uw vaders hebben de profeten niet daar in het graf geplaatst, en vervolgens maken ze dat graf wit en verfraaien hun graven? En u bent degenen die hen daarin geplaatst hebt." Zo is het. "Wie van u?" Zij riepen om hulp. God zond deze tot hen en zij verwierpen Het. Wie is er dan te beschuldigen, God of de mensen? De mensen zijn te beschuldigen. Zeker.

59 Toen Jezus geboren werd, viel, zoals ik zei, die wereld uiteen. Zij werd gecontroleerd door de politiek en de politiek was verdorven in die dagen. De nationale kerk was verdorven. De Romeinen en Grieken keken uit naar een gezalfde messias. De Grieken en Romeinen, die waarschijnlijk het beste deel van de wereld hadden, vochten onder elkander, dus zagen zij uit naar de een of andere gezalfde messias die zou komen. En de Joden wilden dat er een Messias zou komen. De Romeinen zagen uit naar de een of andere grote politicus, die in Rome zou opstaan om Griekenland over te nemen en hun te vertellen hoe zij dat moesten doen, zodat Rome de wereld zou regeren. Griekenland wilde dat er een grote politicus zou opstaan, een gezalfde politicus, een messias, die zou zeggen: "We zullen die Romeinen en Joden en de rest van hen innemen." Zie, dat is waar zij naar uitkeken.

60 Als dat niet het beeld vandaag is, weet ik niet wat het wel is. Goed!

61 De politiek wilde een gezalfde messias. En de Joden zagen uit naar een messias, en zij wilden er een die niet zou komen zoals zij er al een hadden; zij wilden een generaal die zou komen, en zowel Rome als Griekenland van de aarde weg zou vagen. Dat is het soort messias dat zij wilden. Zij baden om dat soort messias. De Romeinen zeiden: "Zend ons er een. Laten wij op iemand stemmen die een gezalfde man is, een man die het begrijpt, die een tovenaar in de politiek is, die precies de strategie kent om Griekenland en de hele rest van de wereld in te nemen." De rest van de wereld schreeuwde: "Zend ons iemand die zo gezalfd zal zijn met een geniaal verstand dat hij weet hoe hij de rest van de wereld moet overnemen."

62 Nu, als dat niet het beeld van deze wereld vandaag is, weet ik het niet.

63 En de kerk roept: "Zend ons een generaal die komt en ieder van ons een wapenrusting aandoet, en weet hoe hij het zwaard moet gebruiken en ons de strategie vertelt, en wij zullen Rome, Griekenland en de rest van hen van de aarde wegvagen." Dat is de wijze waarop zij het willen doen, overheersen! Dat is de kracht.

64 In de kerken vinden wij vandaag precies hetzelfde. U, Methodist, u ziet uit naar een messias. Wat voor soort messias? Niet Degene die God u zou zenden. U Baptisten, ziet uit naar een messias. U, Assemblies of God, u ziet er naar een uit. U, Enigheidsmensen, u ziet er naar een uit. Dat is juist. Maar waar ziet u naar uit? Hetzelfde waar de politieke wereld naar uitziet. Naar het een of ander groot, wiskundig genie, de een of andere grote geleerde met een Doctoraat in de Theologie, of Filosofie, die bij u in uw kerk komt, die al deze andere denominaties zal verslaan en maken dat allen zich bij de uwe zullen aansluiten. De een of andere knaap die zo goed is in het maken van bekeerlingen, dat hij de hele zaak kan overnemen.

65 Zij roepen om een messias hier in deze Kersttijd. Wat kregen zij? Zij wilden het. Zij wilden het overnemen. De wereld vandaag wil het overnemen. De kerk, elke denominatie, wil het overnemen. Maar zie wat God hun gaf! Zij wilden een militair genie, ze wilden een wetenschappelijk genie, maar God gaf hun een Lam, een Baby. Wat een tegenstelling! Denkt u dat zij dat huilende Kind zouden accepteren? Maar dat is wat zij nodig hadden. God geeft u overeenkomstig uw behoeften. Zeker. Zij... Hij kreeg... Zij kregen een Baby toen zij een generaal wilden, maar zij kregen een Baby, zachtmoedig, nederig. God kende ondanks alles hun behoeften.

66 Hij kwam nooit als een nationale- of kerkpoliticus. En als de Messias vandaag zou komen, zou Hij geen nationale- of kerkpoliticus zijn. En als wij het uitroepen om zo'n persoon, zal God ons bevrijding zenden, maar wij moeten Het ontvangen op de wijze waarop Hij Het zendt. Zij deden Het niet op die wijze. De kerk roept vandaag: "O Hemelse Vader, wilt U alstublieft Jezus tot ons zenden? Wilt U het alstublieft doen?" En als de Heilige Geest begint te bewegen, "O, dat is... Wij... Dat niet..." Zie? Wel, u, "O, wij willen niet dat deze man over ons regeert. O, ik wil dat niet horen. Nee. Mijn... Ik zou Dat niet kunnen aannemen, mijn denominatie zou dat niet geloven." Dan wilt u geen Messias, u wilt de zalving niet. Als God een Messias zond, zou Hij precies Woord voor Woord van de Bijbel zijn, precies wat Hij de eerste keer was. De roep van de wereld, als wij zien dat politici en al het andere het Leven van de gemeente er uitpersen en wij roepen het uit en God zendt het ons, dan zouden wij het weigeren. "Dat is juist, wij zouden het niet willen. Nee, als het niet voldoet aan ons denominationeel geloof, zouden wij het niet kunnen ontvangen." Zie? O, ziet u niet wat echt Kerstfeest... De mensen willen het niet. Zij willen het niet op de wijze dat God het zendt. Zij zien uit naar iets, maar zij willen het niet.

67 Nu, God zond hun in de dag dat zij riepen geen militair genie, geen grote generaal, die neerkwam met vastgegespte wapenrusting en met een bovennatuurlijk zwaard of speer, waarmee hij zou kunnen rondgaan om Rome en Griekenland en de rest van hen de zee in te drijven en weer te laten verdrinken. Hij zond hun niet iets dergelijks, ofschoon Hij zei dat Hij het één keer zou doen bij Mozes, maar toen hadden zij het nodig. Maar Hij zond hun een Redder en zij wilden het niet. Zij dachten dat zij gered waren. Zie? En zo is het met de kerken vandaag. Je vindt in deze Kerstmistijd met al het klatergoud van Kerstmis en de Santa Claus lichtjes, de heidense trekken en dergelijke zich groeperen in zowel de Katholieke als de Protestantse kerk. Ze zijn net zo verdorven als het maar zijn kan. En God zendt hun een Redder. Wat? Terug naar het Woord. De Heilige Geest, Gods Messias, en Zijn Gezalfde, om Zijn Gemeente te zalven en haar terug naar het Woord te zenden. Denkt u dat zij Het willen? Beslist niet, zij willen Het niet hebben. Zij zullen haar van de hand wijzen net zoals zij altijd doen.

68 Hij zendt een Redder, maar waarvoor zendt Hij dan een Redder? Ik wil hier terloops een klein dingetje naar voren brengen dat u zal helpen. Er is een voorbestemd volk dat het zal ontvangen. Er was zo'n volk toen Hij de eerste keer kwam, er zal zo'n volk zijn als Hij de tweede keer komt. Het doet er niet toe hoe de kerkwereld erover denkt. Hij zendt hen niet tevergeefs. Iemand zal het ontvangen. Er is iemand die het zal gaan aannemen, dat is alles; maar niet de politieke wereld of de politieke kerk of wat het ook is. Maar als u het uitroept en God zendt het, zal iemand het gaan ontvangen. Zo is het.

69 Hij zond een Redder, niet om de naties neer te slaan. Zoals wij vandaag zouden denken, dat we een man nodig hebben die kan opstaan: Amerika wil een man die Rusland zal verslaan voor hen die het niet willen hebben. Rusland wil een man die de rest van de wereld zal verslaan en hen naar de maan brengt. Maar God zendt ons vrede. God zendt ons hoop. Wij willen het niet. "O," zegt men, "wij kunnen vrede hebben, de naties willen vrede." Waarlijk. En zij denken dat zij het kunnen hebben als de Verenigde Naties tezamen gaan. Wel, de Verenigde Naties zijn er even ver vandaan. De vrede die deze wereld vandaag heeft, is als een rubberen ballon die in de lucht zweeft: elk windje kan hem overal drijven, waarheen hij maar wil. Zeker. Elke kleine verandering van politiek doet het zwaaien van de ene kant naar de andere. Je kunt geen gebed in de Verenigde Naties uitspreken, omdat het de naam, de gevoelens van de andere mensen zou kunnen kwetsen, die zelfs niet geloven in God. Dat is stabilisatie nietwaar, waait het niet elke kant op? En nog een ander ding, een ballon zal op elk ding kapot springen. Amen. En deze zogenaamde vrede van deze wereld, door de Verenigde Naties enzovoort, zal ontploffen. Zo is het. Er is daarin geen vrede. Je kunt geen vrede vinden door de prestaties van de mens. Het is er niet. Dat wordt weggedreven door elke wind!

70 De kerk wil er een. Zij willen... hun vrede is zo ongeveer ook door elke wind van leer bewogen. Alles beweegt zich in het rond, een van hen zegt: "O, ik denk dat alles wat wij moeten doen..."

71 Denkt ú dat? U moet geen gedachte laten opkomen. God heeft Zijn gedachten uitgedrukt. U hebt geen recht om te denken. "Laat de gezindheid van Christus in u zijn." Hij nam Zich voor de wil van God te doen. Hij zei: "Als Ik niet de werken van God doe, geloof Mij dan niet." Zie? U moet geen gedachte laten opkomen. Hij is Degene die denkt. Laat Zijn gezindheid in u zijn, en denkt u gewoon hetzelfde en dat is Zijn Woord. Hoe zult u anders gaan denken? Hij heeft Zijn gedachten aan ons uitgedrukt. Maar wij willen ons eigen denken nemen: "Ik denk dat men dit moet doen."

72 Ik reed gisteren met een dierbare oude ziel om te gaan bidden voor een ziek kind. En toen wij bij het zieke kind kwamen, wilde de familie niet dat wij ervoor zouden bidden, het was slechts de gedachte van deze man. Onderweg echter zei de dame, een dame van ongeveer eenentachtig jaar oud, een knappe, talentvolle vrouw, erg aardig, maar zij zei: "Ik denk wat er zou moeten plaats vinden" (zie, "ik denk") "dat al de kerken samen moesten komen en één zijn." Dat is precies wat de duivel denkt. Maar God wil een afscheiding van Zijn Gemeente van de dingen van de wereld. Hij wil niet dat zij zich vermengt met kerkpolitiek. Begrijpt u? En wat als God een Messias naar de wereld zond? En die dame dacht slechts de gedachte van de hele wereld. Wat is de Raad van Kerken anders dan dezelfde gedachte? Waarvoor dient de Wereldraad van Kerken anders dan voor hetzelfde doel om die gedachte te verwezenlijken? Zo is het. Wel dan, die dame drukt alleen maar de gedachte van de wereld uit.

73 Maar hier zijn Gods gedachten in de Bijbel. Wij hebben geen recht om iets te nemen dat anders is dan Dat. Dat zijn Gods gedachten voor ons uitgedrukt. Wij zien, ontdekken dat de wereld uiteen valt, en wij roepen het uit om iets. Laten wij het ontvangen. Nu, als het komt en probeert ons te leiden naar politiek, is dat de zaak die ons verdierf.

74 Ik heb een klein dingetje te vertellen aan de nationale leider van deze Christen Zakenlieden. Het is een fijne groep mensen, maar als zij de verkeerde kant opgaan, zullen zij, net als de rest van hen, vermorzeld en een denominatie worden. En ik wil dat u voor mij bidt en bidt voor deze man. Ik moet gaan, ik heb een visioen van de Here voor hem. Zie? En als zij de ommekeer niet maken, als zij doorgaan, worden zij tot een organisatie. En als zij dat doen, heeft God er genoeg van. Dat is juist.

75 Zie, de mensen kunnen niet tezamen komen tenzij zij proberen hun eigen ideeën erin te brengen. Dat is de reden waarom God enkelingen neemt. Zie? God handelt niet en handelde nooit met een denominatie. Er is geen plaats in de geschiedenis waar Hij het ooit deed. Hij handelt met enkelingen, één man. Zo is het. Maar wij proberen een groep mannen tezamen te krijgen en zeggen: "Het is deze weg en die weg", enzovoort. Het eerste, weet u, grote, knappe, briljante geesten, deze reuzen die de duivel gezonden heeft, komen binnen en zeggen: "Wel, het zou dit moeten zijn. Ik kan het u bewijzen." Het maakt niet uit wat u bewijzen kunt, als het tegengesteld aan het Woord is, blijf erbij vandaan. Dat is juist. Weggedreven door elke wind van leer. Het waait ergens heen en ploft te eniger tijd. Het is waar.

76 Rusland kijkt vandaag uit naar een gezalfde messias. Waar zien zij naar uit? Wat als God hun een gezalfde Messias zou zenden, een Lam zoals Hij negentienhonderd jaar geleden deed? Ze zouden Hem kwijt willen zoals Herodes, hun best doen om Hem kwijt te raken. Wat is de mening van Rusland over een messias? Zij willen een wetenschapper. Zij willen een gezalfde wetenschapper, een geleerde, een genie die de wereld voor hen kan veroveren, die de rest van de wereld kan verslaan, in de race naar de maan, die de wereldruimte kan veroveren, die hen voorbij de sterren kan brengen. Dat is het soort messias waar Rusland naar uitziet.

77 O God! Nu, luister, we zijn weer in de Kersttijd. Wat als zij het kregen? Kijk dan naar iets dat daarmee in tegenstelling is. Wat zou er van de rest van de mensen die God schiep, worden? Zie? Zie, God weet wat wij nodig hebben, niet wat wij willen. Nu, studeer daarover. Wat als Rusland hun gezalfde zou krijgen? Nu, zij zouden geen Lam ontvangen. Nee, nee, zij zouden er geen ontvangen. Beslist niet, zij willen dat niet. Dat is alles, zij willen het gewoon niet. Zij willen iets dergelijks niet. Ze willen een gezalfde messias. Wel, messias betekent 'een gezalfde'. Dus als zij dan een gezalfde willen, willen zij echter een gezalfde geleerde, een genie die de atomen kan nemen en splijten, die de ruimte kan veroveren, die Rusland naar de maan zou kunnen brengen en dan terugblikken en zichzelf op de borst slaan en zeggen: "De rest van u, wereld, zijn honden, dient ons." Dat is het, dat is wat Rusland wil. O jazeker. U weet, de hele wereld roept...

78 Duitsland riep er niet lang geleden om. Zij kregen er een. Kijk wat ze er ook door meekregen. Zie? U begrijpt het, is het niet? Zij kregen een Hitler. En wat kregen zij zelf? Chaos. Dat is waar deze gezalfde messiassen u brengen als u Gods Messias verwerpt. Wat kregen zij? Toen de Pinksterzegeningen Rusland troffen, of Duitsland, verwierpen zij de Boodschap. Zij lachten om hen en zetten hen in de gevangenis. Wat deden zij? Zij verwierpen het Kruis en zij kregen een dubbel kruis, het hakenkruis. Als u geen genade aanneemt, is er niets overgebleven dan oordeel. Dat is waar, vriend. Kijk nu waar zij vandaag zijn. Zie? Merk op, zij hebben nergens lidmaatschap, ze zijn gewoon een opgebroken volk. Zij accepteerden de verkeerde messias. En als Rusland er zo een zou krijgen, het maakt niet uit hoezeer zij hun genie zouden accepteren, het zal op dezelfde zaak uitdraaien. Het zal de hele natie vernietigen. Zie?

79 India wil vandaag een gezalfde. Zij willen een messias. Nu bedenk, messias betekent 'gezalfde'. Zij willen een gezalfde. Wat willen zij? Zij willen er een die hen zal voeden, hun iets te eten zal geven, hen zal kleden zonder dat ze ervoor hoeven werken, die gewoon de straten op en neer zal lopen en het zal uitstrooien van de ene kant naar de andere. Daar bent u er. Zij willen niet werken, zij willen slechts bedelen. Dus willen zij het een of ander soort heilig man, die opstaat en de boomtoppen inklimt, ze schudt en brood en vlees en zo naar beneden werpt, boven op hen, zodat ze er omheen kunnen zitten eten en de rest van de dag slapen en dan opstaan in de beste kleding. Dat is het soort messias dat India wil.

80 Rusland wil een wetenschappelijk genie als gezalfde messias deze Kerstmis. Dat is wat zij willen dat hun gegeven zal worden. India wil een messias die hen kan voeden en kleden, zonder te werken.

81 Amerika, wat wilt u? Wat is uw mening, Amerika? U hebt geroepen om een messias. Ik weet dat dit op de band wordt opgenomen. U hebt geroepen om een messias. Wat wilt u? U hebt wat u wilde. U wilde een politicus en u hebt het. Nu, wat gaat u ermee doen? Hij zal u gaan villen, dat is precies wat er gaat gebeuren, u naar uw graf brengen. U wilde het, u hebt uw verlangen gekregen. Nu, wat zult u ermee gaan doen? Het is nu op uw handen, moderne Achab en Izebel. De zaak waarvoor u hier voor vrijheid naartoe liep, hebt u zelf weer ingetrokken, maar dat is wat u wilde. U wilde de een of andere platgekuifde Ricky, een moderne Elvis van deze tijd. U hebt het gekregen. U wilde een knappe, geschoolde politicus met een geniaal brein. U hebt het gekregen. Hoe deed u het? Door oneerlijke machines van de politiek erin te betrekken, draait de goede mensen een rad voor ogen. Nu, ik ben noch democraat noch republikein, ik ben een Christen. Zie? Zie? Beide zijden zijn verrot. Maar als een man, die op zijn minst aan één kant de gedachten en hoop van het Christendom ten toon spreidde, en zich dan vervolgens omdraait en machines gebruikt (om wat te doen?) om het genie te kiezen dat u wilde. Hoe deed u het? U bracht hem op de televisie, verspreidde het door het hele land, o my, om te proberen de geestelijke krachten tussen de twee te verkiezen presidenten te meten. U stemde op degene waarvan u dacht dat hij het geniale brein had, en keek niet wat er achter zat.

82 Ziet u wat u kocht? O, het is weer Kerstmis. Ja, Amerika heeft haar messias, wat zult u met hem gaan doen? Let op wat hij voor u doet. Herinner u slechts, net als Hitler deed met Duitsland. Denkt u eraan, houdt dat in gedachten. Het wordt op de band opgenomen. Ja, u hebt het gekregen. Toch waren er nog genoeg eerbare, Godvrezende mensen over uit deze opwekkingen, die door het land zijn gegaan, die de zaak zouden hebben gemaakt en het nog wat langer zouden hebben gehouden. Maar u vond zelf, door uw werktuigkundigen, een machine uit die het stemmen tellen kon bedriegen en uw eigen kranten verspreidden het door het hele land, maar u deed er niets aan om het recht te zetten. Maar u hebt het nu. Dat is het soort messias dat zij wilden, dus denk ik dat zij stil kunnen zijn, zij hebben een genie, een brein, zeker, knap, hoog geschoold.

83 En u kent goed en wel de leer van uw Here, dat de slechte mensen van deze dag en elke dag, altijd de knappe mensen zijn geweest. Weet u niet dat het Kaïns volk was, die geleerden en genieën werden, terwijl Gods volk schaapherders, enzovoort, waren, regelrecht tot aan de vernietiging? En het waren die nederige boeren, enzovoort, die gered werden in de ark, en de genieën werden vernietigd. Weet u niet dat Jezus zei: "De kinderen van deze dag, van deze wereld, zijn wijzer en knapper dan de kinderen van het Koninkrijk?" Waarom? Zij waren lammeren, zij hadden een leider nodig. Maar de knappe mensen proberen hun leider te verkiezen door verstand, maar de nederigen kiezen hun leider, welke de Heilige Geest is. Dat is precies wat de kerk gedaan heeft, de denominationele reuzen die de kerk koos; terwijl het ware Lichaam van Christus de Heilige Geest en Zijn Woord koos. Het hangt ervan af waardoor u zich laat leiden. Een lam moet geleid worden en dat is waartoe we gekomen zijn.

84 Nu, zij hebben hun messias, hun gezalfde opvoeder, knap, talentvol. O my! Er is nooit een president opgestaan, die zo knap was als die man. Wel, hij zal opstaan en de... zetten. Wel, ik geloof vandaag of vanavond of de volgende paar dagen, (ik hoorde het in de uitzending die onlangs kwam) kunt u hem elke vraag stellen die u maar wilt. Zeker, slechts een geschoolde machine, daar heeft Amerika op vertrouwd, laten we nu zien waar u daarmee uitkomt.

85 Amerika, u verwierp de Boodschap van Christus, u verwierp de Heilige Geest, die vóór u bevestigd werd, zelfs recht in uw eigen staatsgebouwen, waar de kracht van Christus zichzelf toonde, Die de gedachten van de mens kende, Die de zieken kon genezen en de geheime plaatsen van het hart kon ontdekken en precies kon doen wat God zei, dat zou gebeuren in de laatste dagen, en u wijst het af. Het was niet beschaafd genoeg. Het werd geboren in een kribbe. Voor de natie stonk het. En bedenk, uw politiek en kerkelijkheid stinkt ook voor God. God houdt van de lieflijk ruikende geur van nederigheid. De kerk wil dat niet. Een valse nederigheid. God wil echte nederigheid. Daar houdt Hij van. Nu, zij hebben hun geschoolde reus.

86 De kerk wil een messias. Wel, wat wil zij? Zij wil een genie, een denominationeel systeem, een gezalfde om hen te leiden, in een plaats te brengen. Laat mij mijn tijd hier nemen, zodat u er zeker van zult zijn dat het hier en in het buitenland aangekomen is. De kerk vandaag wil een gezalfd genie, die alles zo geregeld heeft dat zij in de wereld kunnen leven, vrouwen hun haar kunnen afknippen, hun gezichten verven, mannen vier of vijf keer kunnen trouwen en toch diakenen zijn, o, ze kunnen alles doen wat ze willen en toch hun belijdenis dat ze 'Christen' zijn, handhaven. U zult het gaan krijgen!

87 U wilt Gods Messias niet, het gezalfde Woord, het Woord gemanifesteerd, het Woord dat Zichzelf naar voren brengt. God zond het tot u. Maar de kerk wil dat niet. Zij willen hun geloofsbelijdenis en zij willen een genie dat geloofsbelijdenissen kan opstellen, waar iedereen voor buigt. U zult het hebben, het is onderweg. U hebt er heel wat kinderen van, maar er zal een dezer dagen een grootvader opstaan, een Farao, die Jozef niet kent. En dat wilde u, dat wilde de kerk. U kunt zien hoe zij het doen, jazeker, de wijze waarop.

88 Openbaring 17 verklaart het duidelijk, van de oude hoer en haar dochters. Precies. En het gaat allemaal terug naar huis, naar mamma, en nu zijn ze bezig om er één universele kerk van te maken. U zult het precies zo gaan krijgen, denominaties, wat u wilt. Hoort mij! Het zal dan komen te geschieden! En ik zal misschien weg zijn tegen die tijd. Maar zij die dat niet wilden accepteren, als de Avondlichten beginnen te vallen en uitgaan, zij kijken om zich heen en zien zich door hun denominatie in iets gedwongen, en hun denominatie heeft het genomen om hun gezicht te redden. Dit zullen zij allen doen. Maar die mensen die dat systeem niet wilden, die Gods systeem hebben aangenomen, de Heilige Geest en het Woord, zij zeggen: "Die man moet gelijk hebben gehad." Misschien is het dan te laat.

89 We zien Episcopalen, Presbyterianen, Baptisten, alles komt in de Volle Evangelie Zakenlieden, allen proberen de Heilige Geest te zoeken. Beseffen de mensen niet dat dit het uur is waarop de Bruidegom komt, als de slapende maagd probeert te komen om olie te kopen? Dat is toen Jezus zei dat de Bruidegom kwam en naar binnen ging, en zij kwamen er niet in. Wat is er met deze mannen aan de hand? Ze roepen erover terwijl de Bijbel bewijst dat zij niet naar binnen gingen? En terwijl zij probeerden het te doen, kwam de Bruidegom en zij werden in de buitenste duisternis geworpen. Wat was het? Zij mochten allerlei emoties hebben gehad, allerlei opmaaksels, allerlei sensaties, die er uitgezien mogen hebben als een bewijs ervan, maar de Gemeente is verzegeld geworden en Zij was weg. Dat kan misschien profetie zijn.

90 Zij willen iets, zij willen iets waarbij zij op elke wijze leven kunnen die zij maar willen. Zij, dat is waar de kerkwereld naar uitziet. Naar iemand waar zij heen kunnen gaan, naar de grootste kerk in de stad, waar de bekende figuren van de stad toe behoren. Ze kunnen de hoogste torenspits op het gebouw hebben. Ze kunnen het beste orgel hebben. Ze kunnen de beste zitplaatsen hebben. Ze kunnen een prediker hebben, die geen woord tot hen zal zeggen over hun levenswijze als zij willen dansen, als zij de een of andere show willen bezoeken, als zij shorts willen dragen, hun haar afknippen, of ze deze dingen willen doen; zij kunnen sigaretten roken of gewoon wat gezellige drankjes drinken. Dat is de praktijk in de kerken. Gewoon modern drinken, je kinderen leren te drinken, maar niet teveel, er niet overdadig mee zijn. Roken... maar niet te overdadig. Draag alles wat je wilt, maar probeer jezelf zo fatsoenlijk te houden als je maar weet hoe of het kan. Zie! O, die huichelarij! Die gezalfde duivel! Die zaak, denominatie genaamd! Die zaak, godsdienst genaamd! Het is van de duivel. Terug naar Christus en Zijn Woord. Redt uzelf van deze onwedergeborenen. Bekeert u, een ieder van u, voordat het te laat is om u te bekeren. En het zou elk ogenblik zo kunnen zijn.

91 Als wij de slapende maagd zien handelen zoals zij doet, lijkt het alsof het de mensen uitzinnig bevreesd zou moeten maken. Maar in plaats daarvan zeggen zij: "O glorie, is dit niet wonderbaar? Halleluja!" O my! Hoe ver kunnen mensen komen? In wat voor soort toestand kunnen zij komen met hun politieke gezindheid, met hun moderne opvatting; zij weten niet meer over Gods Woord dan een Hottentot weet over een Egyptische ridder. Juist! Slechts een theologisch begrip ervan of de een of andere psychologische zaak, die hun voorgesteld is op de wijze van een geloofsbelijdenis of het een of ander. Pinksteren is er vergeven van. Vergeef me die uitdrukking. Heel wat van deze zaak van vrouwelijke predikers, enzovoort, het is hun dood geworden. Juist. En daar hebt u het. Dansen, rock en roll, scholing, dat is het soort kerk wat de wereld wil. Dat is het soort messias wat zij willen, een die hen tezamen kan verenigen. U zult er een krijgen. De geest ervan werkt al onder de kinderen der mensen. Zo is het. Toch belijden ze Christendom, zij zullen het krijgen.

92 God zond hun, zond ons in 1963... Als God dezelfde zalving op ons in 1963 zou zenden, dezelfde zalving, die Hij daar in het begin zond, zouden wij het weigeren net als zij het toen deden. Want als die gezalfde messias tot de gemeente kwam, zou Hij hetzelfde zijn als de Bijbel zei dat Hij was. Hebreeën 13:8 zegt: "Jezus Christus is Dezelfde gisteren, heden en voor immer." Als wij dan om een messias bidden, een gezalfde, willen we dan een godsdienstige politicus? Willen wij een militair genie? Willen wij een geschoolde geleerde? En ú wilt een Lam, wilt een Lam dat u terug zal brengen, geen glorie voor henzelf, maar terug naar het Woord. Terug! Een die u de Waarheid zal vertellen, ongeacht wat het is, die er regelrecht bij blijft, ermee in lijn is. Zij willen het niet. Als Hij vandaag kwam, zou Hij zijn zoals Hij toen was, Hij zou precies bij het Woord van de Vader blijven. Hij zou er zeker van zijn dat elk Woord dat in de Bijbel beloofd was, gemanifesteerd zou worden aan de zonen der mensen. Dat is het precies.

93 Jezus zei: "Wie kan Mij van zonde overtuigen? Wie kan Mij van zonde beschuldigen, van ongeloof? Als niet alles wat de Vader zei dat Ik zou doen door Mij gedaan is, vertel Mij dan waar Ik het gemist heb." Amen. "Vertel Mij waar Ik tekort schoot." Amen. U weet, zonde is ongeloof. Dat is juist. Wij weten dat. "Wie kan Mij laten zien waar Ik het niet vervuld heb?", zei Hij, "Elk Woord dat de Vader zei dat Ik zou doen? Wie kan zijn vinger op Mij leggen en zeggen dat Ik het niet deed? Wie van u?" Waarom lieten ze Hem dan niet met rust? Omdat geprofeteerd was dat zij dat zouden doen. Maar Hij zou het Woord van de Vader net zo stipt houden als Hij deed in de eerste plaats. Hij zou dat helemaal precies houden, omdat Hij niet veranderen kon, omdat God het Woord is. Want dat is gewoon precies wat Hij is. Hij is het Woord. En hoe is Hij het Woord? Hij is de Heilige Geest, die het Woord van God neemt en Het manifesteert. Dat is precies wat Jezus Christus... Toen God de Geest, de Vader, vleesgemaakt werd in de vorm van Zijn Zoon, nam Hij het Woord van God en manifesteerde Het, toonde Het aan de mensen, en zij wilden dat soort niet. Zij hadden hun eigen geloofsbelijdenissen, ze hadden hun eigen denominaties en dat was in tegenstelling tot al hun denominaties en daarom ontvingen zij het niet.

94 En het zou vandaag hetzelfde zijn. Als de Messias zou komen, zou Hij de dingen nemen die God hier beloofd heeft, deze in de Bijbel, en zou ze manifesteren voor de zonen der mensen en elke denominatie zou Hem afwijzen. Zij willen het niet. Zij hebben er niets mee te maken. Maar dat wilde God hun zenden. Als Hij hun iets zond, zou het dat zijn. En dan zouden zij het veroordelen en zij zouden oordeel op henzelf brengen, op dit mensenras, net als de Joden en de rest van hen op die dag deden. Jazeker. Weet u wat Hij zou doen als de Messias in 1963 zou komen, weet u wat Hij zou doen? Hij zou elke denominatie die wij hebben afbreken. Hij zou die zaak tot de grond toe afstropen.

95 Wel, zij zouden zeggen: "Wat zou Hij bewegen, doctor Zus-en-Zo of doctor Zo-en-Zo?"

96 Hij zou zeggen: "Jullie zijn van jullie vader, de duivel, en zijn werken doen jullie." Dat is precies wat Hij zou zeggen, Hij zou hen in geen enkel opzicht sparen. Hij deed het niet in het begin en Hij is vandaag Dezelfde als Die Hij toen was. Alles wat tegengesteld aan het Woord was, zou Hij zo noemen. Hij zou zeggen: "Jullie zijn van jullie vader, de duivel, en zijn werken doen jullie. Jullie doen dingen die tegengesteld aan Zijn Woord zijn." Zo is het. En het Messiaanse teken zou Hem volgen. Juist. Laat Hij opstaan en tot hen zeggen: "Heb Ik niet vervuld wat moest gebeuren? Wie van u kan Mij van ongeloof veroordelen." Zie?

97 Zij zullen proberen een marionet van Hem te maken, Hem rond te dragen van plaats tot plaats, zoals die Farizeeër deed. Ze brachten Hem daar om hun wat vermaak te geven, om een grote groep gasten om zich te verzamelen, om te gaan bewijzen dat Hij geen Profeet was. U kent het verhaal waarover ik onderwees. Zie, zij zouden hetzelfde vandaag doen voor wat hij zou kunnen tezamen brengen voor hun vermaak, zij zouden hetzelfde doen. En Hij zou gaan. Halleluja! Hij zou gaan, want Hij gaat altijd waar Hij uitgenodigd wordt. Hij wist wat die Farizeeër zou gaan doen. Hij wist dat die Farizeeër niets van Hem moest hebben. Hij wist dat er ergens een strik voor Hem verborgen lag. Die Farizeeërs moesten niets van Hem hebben, zij haatten Hem. En deze oude Simon wilde dat Hij daar zou komen, zodat hij de schare bij hem thuis kon verzamelen. Maar Hij wist het. Hij liep door naar binnen. Besteedde hij veel aandacht aan Hem? Het waren de hoogwaardigheidsbekleders waar hij aandacht aan schonk. Hij zat daar achterin met ongewassen voeten. Hij zou vandaag hetzelfde zijn. Zij willen Christus niet. Zij willen Gods weg niet, ziet u.

98 Ja, Jezus zou zeggen: "Jullie zijn van jullie vader, de duivel." En die mannen hielden die wetten en dingen en alles in hun denominatie en geloofsbelijdenissen, precies tot op de letter, ze zullen potten wassen. En Jezus zei: "Jullie hebben jullie geloofsbelijdenissen genomen en Gods Woord krachteloos gemaakt door jullie tradities. En Hebreeën 9:12 zegt daar, geloof ik, nee, het is Hebreeën 12... nee, 9:12, geloof ik dat het is, daar ergens in de buurt, daar zei Hij: "Als wij gereinigd zijn en ons vergeving geschonken is, zijn wij gereinigd van dode vleselijke werken." En als ons waarlijk vergeving is geschonken van onze zonden door het Bloed van Jezus Christus, komt de Heilige Geest in ons en zijn wij dood voor de werken van het vlees. O, gij Pinkstergemeente, waarom maakte u zo'n fout? Jullie blinden, die de blinden leiden! Weet u niet dat u vijftig jaar geleden daaruit kwam, en deze groep mensen er regelrecht weer in terug trok? Kunt u het Woord des Heren niet horen? Dorre beenderen, wat is er met u aan de hand? U wilt niet ontvangen die tot u gezonden wordt. Zij wilden het toen niet, zij willen het nu niet.

99 Nu, wat weet u? Opnieuw, dus opnieuw vallen zijn plannen en de plannen van de wereld van denominatie en geloofsbelijdenis uiteen. De plannen van de mensen vallen in duigen. God bood ons nooit een geloofsbelijdenis aan. Hij bood ons nooit een denominatie aan. Ik wil dat iemand mij uit de Bijbel laat zien waar Hij het deed. Ik kan u laten zien waar Hij u vertelde het niet te doen. Toont u mij waar Hij zei om het te doen. U zegt: "Broeder Branham, wat bood Jezus de mens dan aan?" Een Koninkrijk. Halleluja! En Hij is de Koning, Koning der heiligen, Here der heren. Hij bood ons een Koninkrijk aan. Niet een politiek, een denominatie-systeem, maar een Koninkrijk. Hij zei tegen... Pilatus, Pilatus zei: "Bent U de Koning der Joden?"

100 Hij zei: "U hebt het gezegd." Hij zei: "Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn mensen voor Mij vechten, maar Mijn Koninkrijk is van Boven."

101 En waarom moeten wij ons houden aan deze dingen van de wereld, als wij kinderen zijn van het Koninkrijk dat boven is? Er is gewoon ergens iets verkeerd. Maar ons werd geen systeem aangeboden. Ons werd geen organisatie aangeboden, ons werd geen politiek leiderschap van de wereld aangeboden, maar ons werd een Koninkrijk van zachtmoedigheid gegeven, zoals het Leven van het Lam in ons is. Niet van de wereld, u bent niet meer van de wereld. "Kinderkens, gij zijt niet van de wereld. Ik bid, Vader, dat zoals Ik niet van de wereld ben, zij niet van de wereld mogen zijn." Zie? Dat is wat Jezus voor ons bad. En toch draaien wij ons regelrecht om en gaan wereldse connecties aan, waarin allerlei soorten mensen worden opgenomen. Nu, u weet dat er geen gemeente in de wereld is, die niet vol is van huichelaars. En Jezus zei: "Trek geen juk aan met ongelovigen."

102 Dus waarom een juk aantrekken met een organisatie, als het Koninkrijk van God u wordt aangeboden, waar u in geboren wordt? En er is geen huichelaar in! Allen zuivere, onvervalste zonen en dochters van God, die Zijn Woord geloven van Genesis tot Openbaring en erbij blijven. Uw leven bewijst het, en God bevestigt Zijn Woord ermee. Dat is de Messias. Dat is de vrouw van de Messias. En God plaatst in dat systeem leraars, herders, profeten, enzovoort, om dat Messiasschap van Hem daar recht te houden, niet verenigd met denominationele geloofsbelijdenissen, maar die zaak uit te wieden en de Gemeente zuiver, onvervalst aan Christus en Zijn Woord te houden.

103 Denkt u dat de kerk dat zal ontvangen? Zij zullen het eruit schoppen. Zij willen er niets mee te maken hebben. Ze hebben hun eigen politieke systeem. En zoals de Verenigde Staten hun genie hebben, zo zal de kerk haar genie hebben. Zij zal het krijgen, let maar op. Het is juist nu onderweg. Ze hebben zichzelf erin gedraaid.

104 Maar wij hebben een Koninkrijk en in dit Koninkrijk heeft zij Eeuwig Leven. Geen lidmaatschap maar Eeuwig Leven. En het wordt geregeerd door een Eeuwige Koning. Een Eeuwig Koninkrijk vol van Eeuwig Leven, gecontroleerd door een Eeuwige Koning voor een Eeuwig volk, dat voorbestemd werd vóór de grondlegging der wereld. "Want die Hij van tevoren kende, riep Hij en die Hij riep, rechtvaardigde Hij en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt." Hebreeën 11. Dat is juist.

105 Nu, het hangt ervan af waar u naar uitziet. Als u Abraham bent, ziet u uit naar dat Koninkrijk. Ik kan het u vanmorgen laten zien. Jazeker. Nu, een Eeuwig Koninkrijk, vol van Eeuwig Leven, gecontroleerd door een Eeuwige Koning door Zijn Eeuwig Woord, voor een voorbestemd Eeuwig volk. Daar is het. Waarom? Het was altijd, zal altijd zijn, had nooit een begin of einde. In de gedachten van God was het op het... toen het bij God Eeuwig was. En het doel van God zal uitgevoerd worden.

106 Dus is deze wereld aan het uiteen vallen. Laat haar uiteen vallen, dat is in orde, zij zal het hoe dan ook doen. Wat zei Micha hier, waarvan sprak Micha hier? De bergen zullen versmelten gelijk was voor het vuur, gelijk een gletsjer of de een of andere soort geiser die opwelt. Zij zal smelten en uiteen vallen, maar Jehova zal voor immer blijven. "Alle vlees is gras, de adem van God blaast erop, of het nu een bloem, gras, hoe mooi ook, is, het vergaat, maar het Woord van onze God houdt voor eeuwig stand." Jesaja 40 profeteerde over het komen van de Messias, hij zei dat. Al onze geloofsbelijdenissen, denominationele systemen, opvoeders, genieën en al het andere, zullen vergaan, maar het Woord van God zal voor immer blijven. "Op deze Rots zal Ik Mijn Gemeente bouwen, de poorten der hel kunnen Haar niet overwinnen."

107 We zijn in de Kersttijd. Ik wist niet of we tot deze tijd van de dag zouden komen. Ik raak buiten mezelf als ik denk aan de nood van het uur. Ik zal voortmaken. Ja. En wij worden geboren in dit Koninkrijk en kunnen... wij, Christenen, die geloven en in dit Koninkrijk zijn... Nu, in het Boek der Hebreeën, lazen wij een poosje geleden: "Want wij ontvangen een Koninkrijk." Niet ontvangen een geloofsbelijdenis, niet ontvangen een systeem... "Wij ontvangen een Koninkrijk dat niet bewogen kan worden." De wereld valt uiteen, dat is waar. En elke politicus, elke denominatie en elke kerk zal uit elkaar vallen, maar wij ontvangen een Koninkrijk dat niet bewogen kan worden. "Want als zij Hem verwierpen, Die sprak vanaf de Berg Sinaï en de aarde beefde onder Zijn Stem, hoeveel temeer moet gij toezien dat gij niet verwerpt" (wie?) "Hem, Zijn Woord dat spreekt vanuit de Hemel, vanuit Zijn Koninkrijk, want wij zijn in een Koninkrijk dat niet bewogen kan worden." Amen. Alles wat daarbuiten is... God zond alles, Hij maakte het breekbaar, zodat het zou breken. Het is breekbaar. Maar bedenk dat wij nu een Koninkrijk hebben dat vast is, als al het andere valt en het begeeft. Geen wonder dat Eddie Perronet zei: "Op Christus de vaste Rots, sta ik, alle andere grond is zinkend zand." Een Koninkrijk! Niet het systeem van een politicus, een politiek systeem; niet een kerkelijk systeem, niet een denominatiesysteem, het worden allemaal Farizeeërs en doctors van de duivel. Maar wij ontvangen een Koninkrijk, een Eeuwige Koning die het Eeuwige Woord is, die Eeuwig leeft; door Zijn Eeuwig woord tot Zijn Eeuwig volk dat Eeuwig Leven heeft, en wij zijn hier deelhebbers aan. O my! Dat is de zaak.

108 Nu, alles wat u daarvan wegtrekt, is verkeerd, dat is een valse messias, een valse zalving. "O", zei hij, "de broeder had zo'n zalving!" Wat voor soort zalving? Dat is het. Hitler had ook een zalving. Chroestjef had er ook een. Paus Pius had er ook een. Wat voor soort zalving hebt u? Als het niet met dit Woord gezalfd is en elk Woord bevestigt de Waarheid te zijn, laat het varen. Verkeerd. Als het zichzelf niet voortbrengt, dan is het niet bevrucht. Het zal zijn kleur laten zien. U zegt: "O, maar dat was voor een ander tijdperk. Wij..." Laat die zaak varen. Jezus Christus is Dezelfde gisteren, heden en voor immer. Beslist.

109 Dus als deze wereld uiteen valt, worden wij geboren in een Koninkrijk dat niet uit elkaar kan vallen. Gelooft u dat de wereld uiteen valt? Haar systemen vallen uiteen. Gelooft u dat? Gelooft u dat het economisch systeem uiteen valt? Het politieke systeem valt uiteen. Het nationale, het V.N.-systeem valt uiteen. De kerk valt uiteen. De denominaties vallen uiteen. Alles valt uiteen. Maar wij hebben een Koninkrijk dat niet bewogen kan worden, het Eeuwige Koninkrijk van God; het kan niet bewogen worden.

110 Ons wordt verteld dat het nieuwe systeem van deze denominatie, dat ons hier in deze Wereldraad van Kerken brengt, vrede op de aarde zal brengen. Wat een schande, wat een gemene klap in het aangezicht van Christus! Wat een oneerbiedige, heiligschennende zaak is dat! Het is van de duivel. Kan een mens iets beters organiseren dan God hun kan zenden? De toren van Babel! Het is weer een Babylon dat vallen moet. Vrede op aarde? Een valse messias! Een anti-christ in zijn leer. Hoe zult u deze denominaties bij elkaar brengen als ze zelfs niet willen... Ze kunnen het zelfs niet met elkaar eens worden, daar zij in dergelijke kleine systemen opbreken, hoe zullen zij zich dan tezamen aansluiten en zich daarover heen zetten. Ja. Zie, het is een valse opzet. Het wordt allemaal gedaan om het Protestantisme in het Romanisme te krijgen. Een valse, anti-christelijke leer.

111 Gods Koninkrijk is niet van deze wereld. Jezus zei het. "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld."

112 Dus als dat Koninkrijk in deze wereld georganiseerd wordt, is het een valse messias, deze messias die tamelijk spoedig aan de Protestantse Kerk aangeboden zal worden, die zij zullen aannemen, omdat zij er naar uitzien. Zij zien uit naar dit systeem dat kan maken: "Wel, nu, wij Methodisten en Baptisten, wij stemmen op enigerlei wijze samen, weet u. Wij, Presbyterianen, wij, Pinkstermensen, o, wat is het verschil tussen hen, broeder?" Er is een verschil! God maakt u verschillend. "Maar, wel, wij offeren dit gewoon op." En uw grote evangelische leer geeft u ook op. Hoe zult u daarin opgaan met een groep van die mensen die niets geloven en waarvan sommigen atheïsten zijn? Het is een valse messias, dat is het. Dat is juist. Jazeker.

113 Nu, Gods Koninkrijk is niet van deze wereld. En toen Christus hier was, gaf Hij ons het programma van dit Koninkrijk. Hij gaf ons het programma van Gods Koninkrijk, het Koninkrijk van de Vader, hetwelk Zijn Woord is. Nu, als u wilt weten hoe u in dat Koninkrijk moet komen, in dit Woord staat het. Als u binnenkomt door een andere deur... U moet door dezelfde deur binnenkomen, waardoor de rest van hen binnenkwam. Als u probeert een andere ingang te nemen, bent u hetzelfde als een dief en een rover. En Hij zei: "Wie één woord Hieraan toe zal voegen of er één Woord vanaf zal nemen, van hem zal zijn deel afgenomen worden uit het Boek des Levens." Dus als u beweert dat u uw naam in het Boek des Levens had, als het zo is, zorg dat hij er niet uitgaat.

114 Toen Petrus op de dag van Pinksteren de Deur opende naar het Koninkrijk, wat hij deed, was het Koninkrijk zojuist gevestigd in Jeruzalem. Ik wil dat de een of andere man mij vertelt dat de Kerk in Rome begon. Ik wil dat iemand mij dat bewijst. De Kerk begon nooit in Rome, de Kerk begon in Jeruzalem. Het Koninkrijk werd gevestigd op de dag van Pinksteren. En toen de mensen wilden weten hoe zij in dit Koninkrijk moesten komen, zei Petrus: "Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." Omdat dat het is wat hen in het Koninkrijk plaatst. Elke andere gedragslijn, door denominatie of een handdruk of iets anders, is een valse messias. Het maakt niet uit hoe populair u bent en hoe vooraanstaand u bent, en u mag misschien een diaken zijn, zelfs een herder of een bisschop of oudste of staatsouderling, wat u ook bent, het is vals totdat u terugkomt tot Gods nederige Lam en Zijn Koninkrijk.

115 Let nu op. En Hij gaf ons een programma, het Woord van de Vader. En de ware gelovige houdt eraan vast, omdat hij het niet kan helpen, het is het Koninkrijk van God in hem. En evenals Abraham noemt hij alles wat tegen Gods Woord is, alsof het er niet was. En als iemand u vertelt dat denominatie van God is, blijft u bij het Woord evenals Abraham. Als iemand u vertelt dat u besprenkeld moet worden of het een of ander klein iets, een systeem of iets wat tegengesteld is aan Gods Woord, gelooft u het niet. U beschouwt het alsof het er niet was. Als zij zeggen: "Welnu, geliefde, het zal je geen kwaad doen als je dit doet", geloof het niet, als God... Zij zeggen: "Het doet de vrouwen geen kwaad hun haar af te knippen", terwijl Gods Woord zegt, dat het een gruwel voor Hem is om het te doen. Als u zegt: "Wel, ik draag lange broeken, ik draag geen korte broeken." God zei dat een vrouw die een kleed aantrekt, dat aan een man toebehoort, voor Hem een gruwel is. De Bijbel zegt dat het verkeerd is voor een vrouw om haar haar af te knippen, het is zelfs ongepast voor haar om te bidden, enzovoort, op die wijze. Zelfs met haar haar ongedekt, onteert zij haar eigen hoofd. God verbiedt het! En dat systeem dat u vertelt dat het in orde is om het te doen, gelooft u het niet. Het is een valse gezalfde. Het is een anti-christ. Het is tegen Gods Woord. De rechtvaardige houdt zich aan het Woord van God, omdat Het het programma van Gods Eeuwig systeem is.

116 Toen God een man maakte, maakte Hij hem op één wijze. Hij maakte een vrouw... Hij maakte hem op een andere wijze... maakte haar op een andere wijze. Er zijn twee verschillende verbonden, twee verschillende plannen, twee helemaal verschillend, tussen hen. En zij zien er niet eender uit. Zij zien er niet gelijk uit, zij moeten niet eender handelen, ze zijn totaal verschillend. En de vrouwen proberen als een man te zijn en de man is zo verwijfd dat hij als een vrouw is. Ik zag gisteren een jongen in Cincinnati, hij zag eruit als mevrouw Kennedy, zijn haar stond zo naar buiten. God wil dat een man eruit ziet als een man! Hij wil dat een vrouw eruit ziet als een vrouw!

117 Ik vertel u dat dit Izebel-systeem van de duivel de hele wereld in het verderf heeft gebracht, er is geen gezonde plaats meer in. Het zijn allemaal etterende zweren, zweren van kanker, kwaadaardigheid van de duivel, die het hart eet uit de systemen die zij hier opgericht hebben. Satan is een gier die zich voedt op zijn eigen koninkrijk. Hij is een duivel, hij is een onreine, hij is de vader der leugen, en hij voedt zich met het vlees van zijn eigen mensen. De duivel!

118 Christus is de Koning der koningen en Here der heren, de gezalfde Messias. De gelovige houdt zich aan dat Woord, God en Zijn Woord zijn één. Ik en mijn woord zijn één. U en uw woord zijn één... Zij vertrouwen niet op, gebruiken niet hun eigen gedachten; ze gebruiken Zijn gedachte; dan bent u een deel van God, omdat Zijn Woord en u hetzelfde werden. Zie? Dan bent u in het Koninkrijk.

119 Abraham noemde iets wat tegengesteld aan Gods belofte was, alsof het er niet was. Ja, hij... Zulke door mensen gemaakte systemen vandaag, hij zou hetzelfde doen. Dan zijnde in zo'n koninkrijk... Ik zal gaan sluiten, ik zal enkele van deze notities overslaan en sluiten. Kijk, het is... Zijnde in zo'n Koninkrijk, wat gebeurde er? Nu, al dit geven van berispingen, maar in eerbied en respect en oprechtheid, overeenkomstig de opdracht die mij gegeven werd door het Woord van God, dat mij gegeven werd door de Heilige Geest, om over de kudde te waken waar Hij mij over geplaatst heeft, zijnde eervol eraan, er bij blijvend ongeacht wat komt, ik schud het gewoon rechts en links af en blijf precies bij dit Woord. Dit is opgedragen. Dan als wij een Koninkrijk ontvangen...

120 "Broeder Branham, al deze andere mensen zeggen: 'Tot welke denominatie behoort u?'"

     Ik zeg: "Geen."

     "Wat bent u?"

     "Omdat we in een Koninkrijk zijn."

     "Wel, waar vergadert u, waar gaat u heen?"

121 "Wij zitten in Hemelse gewesten in Christus Jezus, opgeheven in de Tegenwoordigheid van onze Koning." Het Koninkrijk! Glorie! Nu begin ik mij echt goed te voelen. Het Koninkrijk van God, waarin zij elkaar ontmoeten, de Heilige Geest heft hen regelrecht op in de Tegenwoordigheid van de Koning, en wij zitten tezamen in Hemelse plaatsen, als wij gedoopt zijn in Christus Jezus. Daar behoren wij toe.

122 Mijn vrouw zei tegen mij toen wij naar de markt gingen, ik vertelde het u, verleden zomer, dat wij een dame zagen die een jurk aan had. Het zag er allervreemdst uit. Zij zag er vreemd uit. Zie? Ze zei: "Hoe komt dat? Wij kennen deze vrouwen. Sommigen van hen zingen in koren hier in de omgeving."

123 O vriend! Ik ga dit zeggen, hoewel het op de band opgenomen wordt, ik kan het net zo goed hoe dan ook zeggen. U weet, en ik zeg dit met eerbied en respect. Houd hier gewoon aan vast. U hebt duizendmaal duizenden naar het podium zien komen, en u hebt gezien dat het iedere keer dat men daar kwam, niet één keer faalde. Broeder Arganbright hier weet van het deel van de wereld waarin wij geweest zijn, overal overzee, dat het niet één keer faalde, maar de Waarheid vertelde. Als ik naar deze plaatsen ga en deze geklede koren zie, die vrouwen en die mannen die daar staan met die Golgotha gewaden aan, en hen hoor zingen als engelachtige wezens; en met de Geest van onderscheiding ernaar kijk, als ik deze morgen moest gaan om er vijf van hen uit de hele wereld te halen, die niet schuldig waren aan smerigheid, weet ik niet waar ik hen zou moeten vinden. Dat is een bewering, maar dat is de Waarheid, God weet het. Mijn hand is hier op de Bijbel. Zo is het. Ik weet niet waar ik hen zou vinden. Zie, als God zei: "Ga er vijf halen waarvan je het weet, zou ik zeggen: 'Ik weet niet waar ik heen zal gaan'." O my! Wat een systeem! Wat een smerigheid!

124 Zo wil de wereld het. Zo wilde zij het toen, zo wil zij het nu. Dat is wat zij nu zal krijgen. Er staan daar mannen die uitgaan met de vrouw van de volgende man. Drinkend, rokend en denken het met een japon te bedekken. God ziet door dat vijgeblad heen. Die Eva, die daar staat met genoeg schuld en smerigheid in haar hart om... als het in water zou veranderen, zou er een boot op kunnen drijven. En zij staan daar met een zangtalent dat zij van nature ontvingen en houden hun stem aan tot ze bijna blauw in hun gezicht zijn, proberend te zingen als de een of andere engel of iets anders op die wijze en daar achter die japon is smerige, vuile schande. En je kunt in de preekstoel staan en het zeggen, en ze zal haar lippen omhoog steken, het gebouw uitlopen en zeggen: "Ik behoef zulk spul niet aan te horen." Maar u zult het op zekere dag van spijt uitschreeuwen in de hel. Het zal dan te laat zijn. Ontvangt u het terwijl u een kans hebt om het te ontvangen. En u! O my!

125 Maar de Gemeente ontvangt een Koninkrijk, dat wanneer wij zitten in hemelse plaatsen en in de Tegenwoordigheid van God, we worden opgeheven, zittend in hemelse plaatsen in Christus Jezus, dit wetend met de verzekerdheid van geloof, dat we in de Tegenwoordigheid zijn van onze gezalfde Koning. O! Er moet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voortkomen, die nooit meer zullen vergaan zolang de Eeuwigheid duurt. Wij zien uit naar die nieuwe Hemelen en aarde. Van deze kunt u alles krijgen wat u maar wilt. Wat mij betreft, ik wil die Andere.

126 Het hangt ervan af waar u uw liefde op richt. Het hangt ervan af aan welke pilaar u zich vastbindt. Als u zich vastbindt aan uw denominationele pilaar, gaat u er regelrecht mee verloren. Als u zich vastbindt aan iets van deze wereld, enige politiek en dergelijke, en daarop vertrouwt, zult u ermee zinken.

127 Maar mijn hoop is op niets anders gebouwd dan op Jezus' Bloed en Zijn gerechtigheid. En als alles rondom mijn ziel wegvalt en elke prediker mij afwijst en elke geloofsbelijdenis mij verdrijft, en ik zelfs geen plaats heb om te gaan, is Hij al mijn hoop en steun. Op die Rots, op Christus, die vaste Rots, sta ik, alle andere grond is zinkend zand. Op zekere dag kan ik dan misschien begraven worden in een begraafplaats ergens, in de zee, in een vliegtuigwrak, gedood in een trein of een auto, waar het ook moge zijn, dat God voor mij verkozen heeft om te sterven, maar deze ene zaak weet ik, dat ik mijn ziel geankerd heb ginds in die Haven der Rust, in Zijn Woord. Ik geloof het dat dit Gods Woord moét zijn.

128 God moet de wereld door iets oordelen. Als Hij haar door de kerk oordeelt, door welke zal Hij haar dan gaan oordelen? Wel, er is daar geen enkele waardoor ze geoordeeld zou kunnen worden. Dan blijft er slechts één ding over: Zijn Woord, Het is Eeuwig. Er kan niet aan toegevoegd of vanaf genomen worden.

129 Ik heb mijn ziel daar geankerd, door eenvoudig mijn handen te leggen op mijn Offer, belijdend dat ik helemaal niet goed ben. Er is niets in mij, o Here God. Zend die Messias op mij en verander mijn wezen van wat ik was, en maak mij naar Uw eigen model, de wijze waarop U wilt dat ik zou zijn.

130 Het maakt niet uit hoezeer u een lichaam zou kunnen verbranden, hoezeer u een persoon zou kunnen vernietigen, hoeveel u tegen hen kunt spreken of wat hij ook zegt, op zekere dag zal Hij ons weer opwekken. En er is een Koninkrijk dat wij ontvangen, dat niet bewogen kan worden. O my!

131 En bedenk, van heel deze heerlijke zaak, waarvan wij nu genieten, is het zitten in Hemelse plaatsen slechts een voorspel. Halleluja! Het is een voorspel van wat komende is. Het is slechts de inleiding van de symfonie, die is om te... O! Halleluja! Over dit juichen, prijzen en verheerlijken, grootmaken van het Lam gesproken! Op zekere dag als de Engelen rondom de aarde staan, op het oppervlak van de aarde, met gebogen hoofden, en die kleine, door Bloed gewassen groep hun verlossingsliederen van het Bloed van Jezus Christus horen zingen, o God, wil ik met hen verenigd zijn. Laat mij nu mijn plaats met Haar innemen. Laat mij mijn verzekering maken, dat Jezus de mijne is, ik zal Hem en Zijn Woord nemen. Ja.

132 Bij het sluiten wil ik dit kleine Kerstverhaal vertellen, zodat de kleine kinderen het kunnen vatten. En als ik u aanstoot gegeven heb door te lang te blijven... Gisteren zei een kleine dame... Broeder Brown predikte ongeveer een uur, een zeer wonderbare prediking, die gezalfde man. Ze zei: "Hij hield hen alleen te lang." Paulus predikte een hele avond. Zij zaten daar totdat zij zo slaperig werden en waarschijnlijk zaten zij daar uur na uur, en een knaap dommelde in, viel naar beneden en kwam om het leven. En Paulus strekte zich gewoon over hem uit en zei: "Maakt u geen zorgen." Luister slechts naar de juiste zaak.

133 Er was een oude schoenlapper en ik geloof dat het in Duitsland was, waar hij hun schoenen maakte. En op zekere dag terwijl... In zijn vrije tijd placht hij de Bijbel te nemen en te lezen. Hij las dan het verband en de tekst in de Schrift en hij was werkelijk diep oprecht. Hij zei: "Weet je, als aanstaande Kerstmis komt, ga ik geen enkele Kerstboom verlichten." Maar hij zei: "Weet u wat?" Hij zei: "Ik ga een grote maaltijd aanrichten, en ik ga mijn lam roosteren en mijn veenbessen halen en al mijn saus en zo." En hij was helemaal alleen. En hij zei: "Ik ga aan tafel zitten en ik ga Jezus uitnodigen om tegenover mij aan tafel te gaan zitten. Ik wil Gods Messias kennen en doen wat ik uit eerbied kan doen." Hij zei: "Ik ga dit alles doen. En dan ga ik aan tafel zitten en de zegen vragen en God danken voor wat Hij mij gegeven heeft. En dan zal ik zeggen: "Here Jezus, wilt U niet komen en hier tegenover mij zitten voor het Kerstdiner met mij?"

134 God hoort altijd de eenvoud, oprechtheid. En de oude schoenlapper spaarde zijn geld op om zo'n diner te houden, weet u, en wilde uitgenodigd worden bij de Koning der koningen. En hij ging zitten en hij had het gekookt en op een tafel gezet. En hij waste zichzelf echt goed en verzorgde zichzelf en kamde zijn haar. En hij ging aan tafel zitten en plaatste een stoel bij voor Jezus en wat meer stoelen er omheen. "Het zou voor de apostelen kunnen zijn", zei hij, "als zij zouden binnenkomen."

135 Toen boog de oude makker zijn hoofd en hij vroeg om de zegen, en dankte God voor het voedsel. En hij zei: "Nu Jezus, zou U niet willen komen en met mij eten van dit Kerstdiner?" En hij begon te eten en lette op de stoel. Niemand kwam. Hij at nog wat meer en hij zei: "Here God, ik heb U in mijn huis uitgenodigd. Zou U niet willen komen en bij mij zijn?" En hij begon zich uit te strekken en iets te nemen om te eten, en iemand klopte op de deur.

136 En hij ging naar de deur. Het was een oude man met gebogen schouders, haveloos gekleed. Hij zei: "Alstublieft meneer, ik heb het koud, zou u mij warm willen laten worden?"

137 En hij zei: "Kom binnen." En hij kwam binnen en hij rook de geur van het voedsel, het water liep een beetje zijn mond uit en hij draaide zich om. Hij zei: "Wilt u gaan zitten?" Hij zei: "Ik verwacht bezoek, maar zou u willen gaan zitten en wat met mij eten totdat het bezoek komt?"

138 Hij zei: "Dank u, ik zal het graag doen." En hij ging zitten en zij aten. De oude man dankte hem, stond op en ging.

139 En de schoenlapper draaide zich om en zei: "Here God, waarom stelde U mij teleur?" Hij zei: "Ik maakte alles zo gereed. Ik deed alles wat ik wist te doen." Als ú dat slechts zou doen! "Ik deed alles wat ik wist te doen en dacht dat U zou binnenkomen om met mij te eten." En hij begon te wenen en liep weg en viel over het bed. En hij lag daar op het bed te wenen. "Ik deed alles wat ik dacht dat juist was, Here, en waarom kwam U niet met mij eten?"

140 En een Stem kwam tot hem en hij herinnerde zich de Schrift: "In zoverre gij dit aan een van de minsten van deze Mijn kleinen hebt gedaan, hebt gij dat aan Mij gedaan."

141 Ja, Irenaeus... neem mij niet kwalijk, het was Martinus. Op zekere koude dag vóór Kerstmis, lag een arme, oude bedelaar op straat te bevriezen. Mensen die achtenswaardig waren, liepen voorbij en keken alleen maar naar de oude bedelaar." Wel, er is niets met hem, het is maar een bedelaar. Laat hem daar liggen. En Martinus stond te kijken of enigen van deze mensen, die het konden doen, hem zouden helpen, maar zij deden het niet.

142 Tenslotte was Martinus zelf niet... hij geloofde God, maar hij was een militair. Hij had maar één jas. Hij zei: "Als de oude man daar zo ligt, zal hij dood vriezen." Dus nam hij zijn zwaard en scheurde zijn jas in tweeën, ging naar de oude bedelaar en wikkelde hem erin en zei: "Slaap in vrede, mijn broeder." En hij liep verder.

143 En die avond in de kazerne, nadat hij zijn laarzen gepoetst had en was gaan liggen, ging hij slapen. En een geluid maakte hem wakker. Hij keek en daar stond Jezus vóór hem, gewikkeld in dat oude stuk jas waarin hij de bedelaar gewikkeld had.

144 Wat kan ik dan in deze zaken doen? Wat moet ik met deze dingen doen waarvan ik weet dat ze juist zijn, deze dingen die bevestigd zijn en bewezen dat ze juist zijn? Wat kan ik doen? De Gemeente wikkelen, niet in een geloofsbelijdenis of een denominatie, maar in het Bloed van Jezus Christus door Zijn Woord. Dus Jezus zei: "Wat gij aan dezen gedaan hebt, hebt gij aan Mij gedaan."

145 Laten wij bidden. Here Jezus, als U hier vanmorgen stond, Here... Ik weet dat U er bent, in de geestelijke vorm. Maar als U hier letterlijk stond, geloof ik niet dat ik mijn tekst wat zou veranderen. Ik geloof dat ik precies hetzelfde zou hebben gezegd. En ik geloof, Hemelse Vader, dat deze mensen die het gedaan hebben zonder hun natuurlijk voedsel, die hier hebben gezeten en geluisterd naar een vermoeide, hese stem, maar als U hier zou hebben gestaan, zouden zij dan niet iets langer gebleven zijn, omdat zij geloven dat U hier bent, omdat het Uw Woord is. Het laat zien dat zij U liefhebben.

146 We zijn zo dankbaar voor dit Kerstbezoek van de Heilige Geest Die ons leidt en ons laat zien wat Kerstmis is. Daar wij zien dat de wereld uiteen valt, haar systemen uiteen vallen. Maar wij zijn zo blij, wij zijn dankbaar dat wij een Koninkrijk hebben en een Koning hebben, dat niet kan worden bewogen. En wanneer er geen wereld meer is, als er geen politiek meer is, als er geen naties meer zijn, zal God Zijn Koninkrijk vestigen en de rechtvaardigen zullen met Hem regeren. Zij die geleden hebben, zullen niet meer lijden.

147 Help ons, Here, in deze Kersttijd te bedenken wat de gezalfde Messias betekent. Help ons het te begrijpen.

148 Zegen onze samenkomst. Wees met hen, onze Vader, en geef hun gerechtigheid en vrede in de Heilige Geest. Zegen onze herder, Here, wij hebben hem lief. Deze dappere dienstknecht staat trouw. En sprekend onlangs, zei hij: "Hier ben ik, bijna zestig." Zij hebben kleine kinderen. Maar bedenk, moge hij dit bedenken, Here, dat er niets is dat hem van hier kan wegnemen totdat U gereed bent. Als U vertoeft, bid ik dat hij zal leven om te zien dat al zijn kinderen getrouwd zijn en een thuis voor zichzelf hebben. Zegen zijn dierbare vrouw, een kleine dienstmaagd van U. Zegen onze diakenen en beheerders.

149 En God, ik ben dankbaar in deze Kersttijd voor al dezen, mijn vrienden, die door sneeuw reizen en over gladde wegen en door regen komen, en van hun levensonderhoud nemen om van honderden en honderden mijlen ver te komen. God, ik weet niet wat meer te zeggen. Ik vertrouw dat U de rest zult openbaren van wat in mijn hart is. En moge ik altijd getrouw zijn, God, aan dit Koninkrijk waarin U ons geplaatst hebt. Moge ik nooit water bij de wijn doen, nee, rechts noch links. Ik herinner mij goed dat U mij dat toen vertelde: "Beweeg niet naar rechts of links, dan zullen uw wegen voorspoedig zijn. Dan zult gij goed succes hebben." Misschien niet in de ogen van de wereld. En ik maak mij niet bezorgd over wat de wereld denkt, ik wil weten wat U wilt, Here. En Uw verlangen is onze... Uw wil is ons verlangen. O, het minste van Uw verlangen is een bevel van leven of dood voor ons, Here. Wij staan als Uw Gemeente.

150 Vergeef ons nu wat er gedurende het jaar gebeurde, wat wij verkeerd deden en waar wij op zoveel plaatsen faalden, en versterk ons, Here. En mogen wij, in deze tijd van de viering van Kerstmis, mogen wij onze harten openen voor de Messias, de gezalfde van God. Moge Hij in onze levens komen en ons zalven en Zijn wil leven en Zijn Koninkrijk brengen te geschieden door onze levens. Houd ons wel, gezond.

151 Zegen deze dappere oude vriend van mij, die hier aan mijn zijde zit, broeder Arganbright. O God, hoe bent U met hem geweest en wat heeft hij zovele malen een verscheurd en gebroken hart gehad, maar toch geloven wij dat hij bevrucht is met Eeuwig Leven. Zegen zijn kleine vrouw. Ik denk aan Bud en Fred, Meda, o God, hoe dat wij deze grootse gemeenschap hebben.

152 Wij bidden dat U ons nu tezamen wilt zegenen. Zegen onze kleine gemeente, al deze dierbare mensen. En op zekere dag, Here, terwijl wij zo... willen onze ogen zo rein zijn van de dingen van de wereld, dat wij slechts God en Zijn Koninkrijk kunnen zien, dat wij op zekere dag aan Christus voorgesteld zullen worden, onberispelijk, als een reine maagd, een deel van die grote Gemeente die vóór Hem moet komen.

153 En dan zullen wij uitzien naar de tijd dat U Uw Koninkrijk zult oprichten op de aarde, zichtbare mensen met zichtbare huizen, en zij zullen niet planten en een ander ervan eten, maar zij zullen Eeuwig leven. Laat ons tot dan een licht zijn dat op een heuvel staat, een kandelaar die licht geeft aan alles wat om ons heen is, door een rechtvaardig leven, geheiligd door het Bloed van Christus. Sta het toe, Vader. In Jezus' Naam bidden wij.

154 En Here, op deze zakdoeken, nadat wij voor de zieken gebeden hebben en wij onze handen op hen hebben gelegd, onszelf met hen verbindend, leg ik mijn handen op deze zakdoeken, mijn gebed tot God verbindend. En met deze zakdoeken en met de mensen, God, bid ik dat U elk van deze mensen, die deze zakdoeken vertegenwoordigen, wilt genezen. Mogen zij gezondheid en kracht krijgen gedurende het komende jaar, Vader. Voor de eer en heerlijkheid van God, vragen wij in Jezus' Naam. Amen.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad
En mijn verlossing kocht
Aan het hout van Golgotha.

155 Nu, terwijl wij het nog eens zingen, laten wij de hand schudden van iemand om ons heen. Blijf gewoon zitten.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad
En mijn verlossing kocht
Aan het hout van Golgotha.

     Nu, met onze handen opgeheven tot Hem.

Ik heb Hem lief (echt luid nu) ik heb Hem lief (dat is juist)
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn verlossing kocht
Aan het hout van Golgotha.

156 En nu met dit woord, tezamen, zeggen wij het allen. Wij ontvangen een Koninkrijk [de samenkomst herhaalt: "Wij ontvangen een Koninkrijk"] dat niet bewogen kan worden. ["dat niet bewogen kan worden!"] Amen!

157 Laten wij nu opstaan. Nu, onze handen en onze harten tot God opheffen, met dankbaarheid nu, echt, met heel ons hart: "Ik heb Hem lief!" En druk het gewoon aan Hem uit in deze Kersttijd.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn verlossing kocht
Aan het hout van Golgotha.

158 Er zal nu hierna onmiddellijk een doopdienst volgen. En u die weg moet gaan, we zijn dankbaar dat u hier was, en moge u altijd blijven in dat Koninkrijk dat niet bewogen kan worden. Terwijl wij onze hoofden nu een ogenblik voor gebed buigen, ga ik onze dierbare broeder Arganbright vragen of hij hier wil komen en dit gehoor heenzenden in een woord van gebed.