Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

De stem van God in deze laatste dagen

Door William Marrion Branham

1 Het is beslist een voorrecht om vanmorgen weer terug te zijn onder deze Spaanse mensen. En ik vraag me af of Jim dit erop krijgt. O, hij is bezig met de opname. Ik heb nog steeds de plaat die dat Spaanse koortje maakte toen ik hier eerder was bij broeder Garcia. En ik ben vergeten hoe dat liedje was dat ze altijd voor me zongen. Maar o, wat hield ik daarvan! En die kinderen zijn nu allemaal opgegroeid en getrouwd. Ik hoor zo nu en dan over hen. En toen ik vanmorgen naar binnenliep zag ik kleine Joseph en het deed me echt iets; en ik was werkelijk blij om u te zien.

2 En nu, ik heb één woord dat ik kan zeggen in het Spaans. Zou u het willen horen? "Halleluja!" Ik zal dat woord nimmer vergeten. Eens probeerde ik een dove vrouw ertoe te krijgen mij te verstaan. Nu mag ik dit helemaal verkeerd zeggen, ziet u, maar het beste wat ik mij herinner is "oiga". Is dat goed? Hoor mij. Hoor, "oiga". En dan ben ik nimmer "Gloria a Dios!" vergeten. Echt wonderbaar! O, ik had het voorrecht ginds in de hoofdstad Mexico City te zijn om daar met hen te spreken. Wat was ik daar blij om! En dan zou ik gewoonlijk...

3 Nadat ik hier was geweest, was ik in Finland. En ik zal me altijd blijven herinneren dat ik tot een kleine Finse vrouw sprak. Ze namen me mee naar wat ze daar een "badhuis" noemen. Ieder land heeft z'n eigen ideeën. (Sta... hoort u een galm, sta ik er te dichtbij? Kunt u het goed horen? Zo is het goed.) Deze kleine vrouw, ze was een lieflijk klein persoon. Maar ze was zoals ik, ze hield ervan een heleboel te vertellen. En de vertaler... ze sprak erg snel en de vertaler kon het niet snel genoeg zeggen wat ze wilde vertellen. En dan stond ze op en haar gezicht werd rood en ze zei: "Ik krijg ze nog wel, die kerels uit Babel!"

4 Maar, weet u, ik heb opgemerkt dat alle vogels in het Engels zingen, honden in het Engels blaffen en baby's in het Engels huilen. Ik vraag me af wat er eigenlijk met ons aan de hand is. Maar natuurlijk denkt ieder van ons dat onze taal de taal van het duizendjarig rijk zal zijn. Maar wij die de Heilige Geest hebben ontvangen, dat is waar, wij hebben een hemelse taal.

5 We hebben broeder Rowe hier vanmorgen bij ons, een diplomaat uit Washington. Ik geloof dat hij onder vijf of zes presidenten in dienst was, zeven presidenten. En u begrijpt hoe ik me voel om op dit podium te staan en te spreken, terwijl zo'n man achter mij zit. Maar zijn getuigenis was altijd zeer bijzonder voor mij, en speciaal omdat hij... Ik geloof dat hij Luthers was, als ik me niet vergis, Katholiek of Luthers, Luthers. En hij vertelde zoiets als onder een tent doorkruipen in een Pinkstersamenkomst en toen stond hij op en... Tenslotte begaf hij zich naar het altaar en toen hij dat deed, kwam de Here op hem neer en zegende hem zozeer dat... Ik geloof dat hij in ongeveer zeven verschillende talen kan spreken. En hij zei dat hij er één probeerde maar "het werkte niet", toen probeerde hij een andere maar "die werkte niet". En ik neem aan dat hij net zo Spaans kan spreken als u allemaal. Dus hij probeerde ze allemaal, maar ze werkten niet. En kijk, weet u wat, God was zo goed, Hij kwam neer en gaf hem een taal die hij nooit eerder had geprobeerd; hij zei: "Die werkt!" Dat is juist. Ik denk dat het op die manier zal zijn aan de andere kant.

6 Ik bewaar vele herinneringen in mijn hart aan die kleine kerk ginds in, ik geloof dat het... o, ik ben vergeten waar het was. Het is hier ergens vlakbij de Tontostraat. En ik herinner me dat. Ik kan me wel het woord "Tontostraat" herinneren waar vroeger de Spaanse Apostolische kerk stond.

7 Ik zei tegen de herder dat dit een geweldige plaats zou zijn om een opwekking te houden: voldoende ruimte, een nieuwe kerk, fijne mensen. Daarom denk ik dat het op een dag in aanmerking zou kunnen komen voor een opwekking. Bidt u daarover, kom er naartoe en houd een opwekking. Nu, ik hoop dat het slechts een herhaling zal zijn van wat wij ginds in de andere kerk hadden. Ik herinner mij dat ik in de tuin stond en over de schutting leunde en de straat langs keek om te zien hoe ze 's avonds probeerden weg te gaan; het ontroerde mij zo dat ik het niet meer ben vergeten. En ik heb een plaat van de kleine dames, de jongedames en de broeders die zongen en een plaat maakten. En ze probeerden "Only believe" te zingen en dat konden ze niet goed uitspreken, weet u. In plaats van "only believe" te zeggen, maakten ze er "jonie believe" van, ziet u.

8 En ik herinner mij Rebekah, mijn dochter, en Sarah, en dan zeiden ze: "Pappie, zing, speel dat plaatje van die kleine..." In plaats van "Spaanse" ["Spanish"] te zeggen – ze konden dat woord niet zeggen – zeiden ze: "Spinnash meisjes, kleine Spinnash meisjes die 'Only believe' zingen."

9 Wel, ik herinner mij dat ze de samenkomsten volgden. De opwekking was toen aan de gang en zij volgden de diensten helemaal tot aan de Westkust. En een klein ding bleef in mijn hart verankerd toen we Californië verlieten, broeder Moore en ik, en broeder Brown, ver weg in de hoofdstad. En toen ik die avond door het gebouw liep, stonden deze kinderen dat daar te zingen: "Hij zorgt voor u." U hebt dat gehoord. "Door zonschijn of schaduw, Hij zorgt voor u." Dikwijls als ik in het buitenland was, op de slagvelden van de wereld met zijn strijd, om te proberen de boodschap van Christus te brengen, dan dacht ik aan deze meisjes en jongens die dat lied voor mij zongen: "Hij zorgt voor u. Door zonschijn of schaduw, Hij zorgt ook voor u." Dus dat is een geweldige inspiratie geweest, een hulp.

10 Ik ontmoette uw fijne herder en was zo blij om te zien dat de gemeente levend is en dat u dit grote mooie gebouw hier hebt waar iedereen kan zitten en waar ruim voldoende parkeergelegenheid is. Echt een goede plaats in de handen van de Heilige Geest, als we maar kunnen zorgen dat Hij het ziet en weet dat wij om een opwekking roepen. Ik geloof dat Hij ons er een zou geven.

11 Nu, vanavond zijn wij in de kerk van broeder Outlaw, de Jezus' Naam kerk, aan de andere kant. En broeder Outlaw, ik geloof in... het is ook een Apostolische kerk. Ik denk dat hij de naam van zijn kerk Jezus' Naam heeft genoemd. Ik denk dat hij Apostolisch van geloof is. Dus daar zijn we vanavond. En nu zullen we niet tegen de Spaanse kerk zeggen om daarheen te komen, omdat u op uw post van plicht behoort te zijn. En dan wordt er een grote serie diensten van de Christen Zakenlieden gehouden, die donderdag begint, nadat de diensten zijn beëindigd in de andere kerken; op donderdag. En op deze conventie zullen ze zeer belangrijke sprekers hebben, bijvoorbeeld Oral Roberts en een Methodistenbroeder die pas is bekeerd en ze beweren dat hij een zeer krachtige spreker is. En ik ben er zeker van dat u van deze conventie zult genieten. En jullie teenagers, ze hebben daar ook bijeenkomsten voor teenagers, zoals de broeder zojuist aankondigde. Ik neem mijn kinderen mee zodat ze daar heen kunnen gaan. Kom dus ook, we zullen blij zijn u daar te hebben. De Here zegene u allen.

12 En nu wil ik de Bijbel opslaan en iets lezen uit Zijn gezegend Woord. En ik heb vanmorgen gekozen, slechts voor een kort poosje – ik wil u niet te lang houden – enkele teksten, en een ervan wordt gevonden in 1 Samuël en de andere staat in Jesaja. En ik zou eerst uit Jesaja willen lezen. En ik...

13 Kunt u het goed verstaan, overal? Terwijl ik tussen deze microfoons sta, lijkt het mij dat ze erg gevoelig zijn; ik weet niet waarom. Als u mij daarginds goed kunt verstaan, steek dan uw hand op. Goed, goed.

14 Nu, ik ben een klein beetje schor; natuurlijk komt dat door het vele spreken. En sinds ik hier bij deze Spaanse broeders was, ongeveer zestien jaar geleden vermoed ik, misschien is het ongeveer zestien of zeventien jaar geleden, wel, sedert die tijd heb ik aldoor gepredikt. Dus toen was ik vermoeid, zei ik, en ik ben nog steeds vermoeid, maar ik ga nog steeds door, door de genade van God.

15 Laten we nu Jesaja 40 opslaan, het veertigste hoofdstuk van Jesaja; en het eerste hoofdstuk, of het derde hoofdstuk van 1 Samuël. En terwijl we deze plaatsen voor het lezen van het Woord vasthouden, zou ik willen dat we nu een ogenblik onze hoofden buigen voor gebed.

16 Onze Hemelse Vader, wij zijn dankbaar vandaag voor dit voorrecht om te staan in dit lieflijke heiligdom dat is opgedragen aan God en voor Zijn werk. En we weten dat Uw dienstknechten hier dikwijls achter dit podium, of deze preekstoel hebben gestaan met een toegewijd leven aan Uw dienst.

17 En daardoor brengt het vanmorgen herinneringen naar boven, herinneringen aan een opwekking die toen pas begon, met de Heilige Geest Die was neergekomen in de vorm van een groot licht, zoals een vuurkolom, en Die sprak dat de boodschap over de aarde zou zwepen. En dat is nu vandaag geschiedenis. De boodschap is ontstoken door grote mannen – nadat ze dit hadden gezien – zoals Oral Roberts en Tommy Osborn en Tommy Hicks en vele anderen. En door de inspanningen die we samen hebben verricht, zien we dat de boodschap opwekkingsvuren van de Pinksterboodschap op gang heeft gebracht in iedere natie onder de hemel. Daarvoor geven wij U lof en prijs, o machtig God.

18 En nu bidden wij vandaag dat U ons hart wilt toebereiden, gereed maken voor een geweldige opname die spoedig zal plaatsvinden, naar wij geloven. En als ons hart daarvoor niet in de toestand is, of voor enige andere zaak die U voor ons hebt bereid, dan bidden wij of U ons wilt vergeven voor onze tekortkomingen, en vandaag tot ons wilt spreken door Uw Woord. Zegen de herder van deze gemeente, haar diakenen, beheerders en al de leken, de leden. Zegen dit kleine koor en de pianist, de musici. Allen tezamen, zegen hen die de poorten van deze plaats binnengaan. Mogen zij iedere keer als zij weggaan veranderd zijn, een beetje dichter bij U dan toen zij binnenkwamen. Sta het toe, Vader. En moge dat ook zo deze morgen zijn, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

19 Terwijl we nu in het boek Jesaja het veertigste hoofdstuk opslaan, lezen wij daar:

     Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen.
     Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEERE voor het aangezicht van Eli; en het woord des HEERE... riep; en hij zeide: Zie, hier ben ik.

     Het negentiende vers:

     Samuël nu werd groot; en de HEERE was met hem, en liet niet een van al Zijn woorden op de aarde vallen.

20 O, dat zou genoeg tekst zijn om hier een maand over te kunnen spreken, en we zouden veel samenhang uit deze heerlijke tekst kunnen halen. Maar deze ochtend hebben we nog slechts twintig minuten over om op tijd uit te gaan van onze... Ik vermoed dat de zondagsschool voorbij is of dat het hier op volgt, ik weet het niet. Maar hoe het ook zij, ik wil deze tekst gebruiken: De stem van God in deze laatste dagen.

21 Het is een zeer bijzondere tijd. We zijn ons ervan bewust dat er in de Schrift waarover wij spreken, dit staat: "Er was geen open gezicht in de dagen van Samuël." Daarom: "Waar openbaring ontbreekt," zei de Bijbel, "daar verwildert het volk." We moeten een visioen hebben. En visioenen komen tot de profeten en het is het Woord van de Here dat tot hen gesproken wordt.

22 En we ontdekken dat Eli geen profeet was; Eli was een priester. En hij werd oud en zijn ogen werden slecht en hij kon niet zien waar hij heenliep; hij was een grote zware man. En hij begon nalatig te worden in het werk des Heren.

23 Dat is zo ongeveer zoals het vandaag is. Ik denk dat de kerk, de organisaties en denominaties, al zolang op het veld zijn geweest, dat zij laks beginnen te worden. En het werk des Heren wordt nagelaten, het Woord der waarheid, omdat de kerk in zichzelf kortzichtig is geworden. En vandaag hebben we nodig dat de stem van God tot ons spreekt, ons terugbrengt.

24 En kijk, Eli was gaan liggen en de... zijn gezicht verminderde. Hij was een priester. En ze hadden geen open visioen van de Here. En die grote nood!

25 En God heeft beloofd, dat Hij zou voorzien in de nood van het uur. Dat doet Hij altijd. En wij hebben vandaag de stem van God nodig om te voorzien in de nood van het uur, om antwoord te geven aangaande de tijd waarin wij leven. En omdat Hij het heeft beloofd, kunnen we er rustig op vertrouwen dat Hij Zijn belofte zal houden. Dat is het vertrouwen dat de gelovige heeft in zijn Maker, dat Hij heeft beloofd tegemoet te komen aan de nood.

26 En een van de redenen vandaag, dat de gemeente in de toestand is waarin ze is, is omdat er zoveel stemmen zijn, zoveel andere stemmen om de aandacht van de gemeente weg te trekken van de stem van God; zodanig dat het zeer twijfelachtig is dat velen de stem van God zullen horen, hoewel hij rechtstreeks in hun midden spreekt. Waarschijnlijk zouden ze deze zelfs niet verstaan, omdat het een vreemde zaak voor hen zou zijn. Ze hebben zichzelf zozeer geconcentreerd op de stemmen van deze tijd!

27 En zoals we hebben opgemerkt in onze Schriftlezing, was de stem van God vreemd voor hen.

28 En vandaag is het opnieuw zo geworden, dat de stem van God... Er zijn zoveel andere stemmen. Maar als God heeft beloofd dat Hij ons dat zou geven, en als andere stemmen in tegenspraak zijn met de stem van God, dan moet het de stem van onze vijand zijn om ons te verwarren, zodat wij de stem van God, wanneer die spreekt, niet zullen verstaan.

29 En we merken op dat het iets dergelijks was bij Eli en Samuël; maar Eli herkende direct dat het God was. En het was absoluut een vloek op Eli. Want de stem van God, die tot Samuël sprak, had hem verteld over Eli's wangedrag, want hij had zijn zonen vertroeteld en ze namen geld aan en het vlees van de offers. Dat was niet juist. En ze deden verkeerde dingen die niet in overeenstemming waren met Gods Woord.

30 En Samuël moest... het enige wat Samuël kon doen was het precies zeggen. En hij was wat terughoudend om dat te doen, omdat het precies inging tegen de plaats waarheen hij was gebracht om daar op te groeien, bij Eli en in de tempel. Maar Eli zei: "Zeg het." Ziet u? En hij vertelde hem precies wat er zou gaan gebeuren, dat Samuël... of, "Eli's dagen als priester waren geëindigd", want God had gesproken en God stuurde Zijn boodschap door Samuël de profeet. Zeer vreemde geboorte, van kinds af aan aan de Here opgedragen. God sprak tot hem toen hij een kind was en bereidde hem voor op een werk dat voor hem lag. En Eli's tijd kwam aan een eind.

31 Vandaag zijn er zoveel stemmen op de aarde dat het absoluut een moeilijke zaak is, omdat het de stem van het bovennatuurlijke doodt. Er zijn zoveel intellectuele stemmen, grote stemmen van machtige mannen die intellectueel zijn, dat zij in hun intellectuele toestand zelfs de naties kunnen schudden. Geen mensen die even komen aanwaaien, maar ze schudden de naties, brengen grote organisaties samen, geweldige campagnes, aantrekkelijk. Het zou iemand wat kunnen verwarren. Het is genoeg om hen te verwarren, hoe deze dingen gaan en voorspoedig zijn. En er zijn stemmen die omhoog komen en deze dingen doen, en het veroorzaakt dat de stem van God ergens helemaal achteraan wordt geplaatst, de ware stem van God.

32 En de stem van God... Zij zeggen: "Hoe zullen wij weten dat het de stem van God is?" Omdat voor vandaag... Toen was het in een betuigde profeet. Nu, hoe wij vandaag kunnen weten dat het de stem van God is, is omdat het de manifestatie is van het Woord van de profeet. Dit is Gods profeet. En een waarachtige stem van God brengt slechts die echte, levende, bovennatuurlijke God met Zijn bovennatuurlijk Woord naar voren met de bovennatuurlijke manifestatie van het ware Woord. Dan weten we dat het de stem van God is. Want die boven... Er bestaat zoveel anders in die andere sferen dat dat praktisch wordt gedood. Maar onthoud, het zal glanzen, het zal voortkomen! Dat zal het doen.

33 Nu, er is vandaag in de wereld een politieke stem. Dat is een belangrijke stem. En de mensen zullen absoluut in deze geweldige dag van politiek... Het is helemaal vermengd in hun kerken en van alles. En dikwijls – dat hebben we pas nog gezien – is de politieke stem in de kerken in feite sterker dan de stem van God, anders zou het Amerikaanse volk nimmer hebben gedaan wat zij pas hebben gedaan. Dan hadden ze dit nimmer gedaan. Als de stem van God levend was gehouden in de kerk, zouden ze deze fouten nooit hebben gemaakt. Maar heden is de politieke stem op aarde zoveel sterker dan de stem van God, waardoor de mensen hun christelijke geboorterecht hebben verkocht voor een pot met populariteit, opleiding en politieke kracht. Het is zo'n schande om dat te zien. Precies de zaak waardoor ons land werd gevormd, waarop het is gebouwd, hebben de mensen de rug toegekeerd en ze hebben gestemd voor de zaak waar we het andere land voor hebben verlaten, met Plymouth Rock en Mayflower en zij allen, die hierheen kwamen en deze geweldige economie vestigden die we hebben. Precies de zaak waar we zo hard voor hebben gevochten om uit vandaan te komen, daar binden we ons nu weer mee vast, omdat de Bijbel erover spreekt dat dit zo zou zijn.

34 En het systeem van Eli, een priester in plaats van een profeet. De profeet is het Woord. En de priester was de kerk.

35 En het is tot zo'n plaats gekomen dat het zo losjes begint te worden dat het Woord vreemd is voor de mensen. Ze vatten het niet. Je kunt het spreken en ze begrijpen het niet, omdat ze er niet voor zijn getraind. Paulus zei: "Indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal weten hoe hij zich moet gereedmaken voor de strijd?"

36 De mensen zijn getraind om een kerkstem te horen, een kerkbazuin: "Wij hebben er meer in onze zondagsschool dan de anderen." Dat betekent niets. "Wij hebben er meer in onze denominatie dan de rest. Wij zijn de grootste onder de denominaties." Kijk, dat is de stem waar de mensen voor zijn getraind. Ze zullen er op uitgaan, de straat op, en de mensen binnenbrengen. Ze brengen tienduizend keer duizenden binnen in grote campagnes. Waar zijn ze in geïnteresseerd? "Wij hebben de grootste kerk. Wij hebben de grootste samenkomst. Wij hebben de zondagsschool met het hoogste aantal leden. Wij hebben de burgemeester van de stad die naar onze kerk komt." Dat mag allemaal goed zijn, maar als diezelfde kerk niet is getraind voor de stem van God, de Evangeliebazuin, wat voor nut heeft het dan?

37 En wanneer er iets oprijst zoals pas is gebeurd onder onze regering, wat is er gebeurd? De kerk kende de stem van de bazuin niet, en ze wisten niet wat ze moesten doen. De geweldige belofte van voorspoed, een intellectuele reus die binnenkwam, en daar liepen ze regelrecht over de zaak die de Bijbel voorzegde en brachten het binnen. Kijk, een politieke stem! En dat bewees dat de godsdienstige stem werd vertreden, anders hadden ze nimmer gedaan wat ze hebben gedaan; de Evangeliestem. Want ons werd een heleboel beloofd, er werd voorspoed beloofd, wat we ongetwijfeld zullen krijgen.

38 Maar toch betekent dat helemaal niets voor een gelovige. Sla op in het boek der Hebreeën bij het elfde hoofdstuk en luister naar wat Paulus spreekt, hoe zij in die dagen: "Ronddoolden in schapenvachten en geitenvellen, waren uitgeworpen, geen plaats hadden waar ze een stad konden binnengaan."

39 Ik was aan het lezen in het Nicéa Concilie, toen die geweldige vragen opkwamen in Nicéa, Rome, driehonderd jaar na de dood van Christus, tijdens dat geweldige Concilie in Nicéa, toen de echte gemeente stond voor wat juist was; zij wilden de Bijbel. En de Romeinse bekeerlingen van de eerste gemeente in Rome hadden dogma's binnengebracht, zoals bijvoorbeeld het Kerstfeest dat wij hebben.

40 Kerstmis, Christus werd net zomin op de vijfentwintigste dag van december geboren als ik. Wel, de heuvels van Judéa waren besneeuwd en Hij... Het is in tegenstelling met alle andere Bijbelse profetieën. Hij werd in de lente geboren, zoals alle lammeren worden geboren. Waarom werd Hij in een schuur geboren in plaats van in een huis? Hij was een lam. Waarom rende Hij niet naar het altaar, of naar Zijn altaar waarop Hij werd genageld, het kruis? Hij werd naar het kruis geleid. Je leidt het schaap naar het slachthuis. Hij was een lam. Dan werd Hij geboren wanneer lammeren worden geboren.

41 Maar, ziet u waarom ze dat deden, ze hadden de geboortedag van de zonnegod, omdat in het zonnestelsel de zon tijdens de vijf dagen in december – van de twintigste tot de vijfentwintigste december – de zon bijna geen beweging maakt. Het varieert iedere dag een beetje, schijnt langer en langer en langer totdat het op de langste dag komt in juli. En dan in december is het de kortste dag. En dan hadden ze op de vijfentwintigste, vanaf de twintigste tot en met de vijfentwintigste, een korte tijd waarin ze het Romeinse circus hadden en de viering van de geboortedag van de zonnegod. Het betrof Jupiter, die een Romeinse god was en ze voegden dit erin en zeiden toen: "Wij zullen de Zoon van God nemen en de verjaardag van de zonnegod en dat samenvoegen en dan zal het één grote viering zijn." Dat is tegenstrijdig! En o, en dan de vele toevoegingen die ze daarin hebben geplaatst!

42 En dan waren er deze trouwe mannen van God die bij het Woord wilden blijven, zoals Polycarpus, Irenaeüs, Martinus; deze grote, vroegere, heilige mannen die bij de Waarheid wilden blijven staan. En terwijl zij probeerden stand te houden tijdens het Concilie van Nicéa, werden sommigen zodanig verworpen dat er profeten uit de woestijn kwamen die niets anders om zich heen hadden geslagen dan een stuk schapenvacht, om dat concilie bij te wonen. Maar zij kenden het Woord des Heren. Maar populariteit – deze vijftien dagen van bloedige politiek – nam het over. Toen kregen we een donker tijdperk van duizend jaar, ziet u.

43 Maar God beloofde dat die bazuin opnieuw zou klinken. De mensen moeten altijd naar de ware stem van het Woord luisteren. Onderzoek altijd wat u doet aan de hand van het Woord.

44 De politieke stem. En vandaag hebben wij in Amerika en in de rest van de wereld een luid sprekende stem en dat is de stem van Hollywood. Deze heeft de wereld veroverd. Laat eens iemand uit Hollywood met iets naar buiten treden, daarna vind je het over het hele land. Nu, we hebben opgemerkt dat zij tot voorbeeld dienen voor onze vrouwen, betreffende hun jurk en hun haarstijl. Zij bepalen die jurk.

45 De kerk behoorde de stem van de bazuin van God te kennen betreffende die zaak! Maar er bestaat zoveel verwarring omdat u anderen het ziet doen; voorbeelden. Laat iets dergelijks u nimmer tot voorbeeld dienen, omdat het vergankelijk is. Luister altijd naar de stem van God, wat Hij erover zegt!

46 En dan merken we op dat ze in Hollywood dingen ontwikkelen. En laat mij eerst een moment hierover spreken voordat we verdergaan. Er was niet lang geleden een ding, dat een man in Hollywood... Nu niets tegen de man, hij is een sterveling waar Christus voor stierf, maar alleen om u iets te laten zien. Ze ontwikkelden een klein ding en ze noemden het – de kinderen noemden het de "hoela-hoep" – hoela-hoep of zoiets. En als u er ooit op hebt gelet welke vulgariteit en dergelijke daarop volgt, in deze kleine kinderen. Dat is niet goed.

47 Nu, Hollywood zit vol met criminelen. [Engels: "Gunfighters" – altijd verwikkeld in een vuurgevecht – Vert] Nu, iedereen die de geschiedenis kent, weet dat deze mensen in vroegere dagen die criminelen waren, zoals de verschillende knapen, dat dit geen nette burgers waren, het waren afvalligen; ze waren als Al Capone en Dillinger. Ze hebben nu op de televisie een Hollywood-film die ze "Gunsmoke" noemen. [De rook die uit een geweer komt – Vert] En ik hoorde onlangs op de monitor dat de knaap die het speelt, Arness of zoiets, of Arness – of ik ben vergeten wat zijn naam is – en er wordt verondersteld dat hij neemt... Hij speelt de rol van Matt Dillon die sheriff was in Kansas. En Matt Dillon was de allergrootste lafaard. Hij schoot achtentwintig mensen in hun rug, onschuldige mensen, wanneer hij Dodge City verliet en ze in de stuiken opwachtte. En wanneer er iemand aankwam, dan zou iemand hem roepen en vertellen dat er een zekere schurk langs kwam en dan zou hij daar blijven zitten en als de man voorbij was, schoot hij hem door zijn rug. Nu ontdekken we dat hij een "geweldige knaap" was die eens bestond. Wel, dat is absoluut het verheerlijken van zonde. Maar de kleine kinderen van ons land kunnen u meer vertellen over Matt Dillon dan dat zij u iets kunnen vertellen over Jezus Christus. De winkels, de 'prullenwinkels' en de kledingafdelingen hangen vol met kleine speelgoedgeweertjes en met kleine hoeden; die kun je overal kopen. Het is in orde die te dragen maar ik vertel u dat alleen maar, ziet u? Dan is er de zakenwereld die deze zaak oppikt en er miljoenen dollars winst uithaalt.

48 We hebben wat we noemen "Sint Patrick's Day", we hebben deze zogeheten "kerkelijke feestdagen". En de zakenwereld heeft dit opgepikt en ze verdienen miljoenen dollars. "Moederdag", massa's bloemen. Wel, iedere dag zou een dag moeten zijn om moeder te eren. Ze is ergens ver weg, alleen, ga haar opzoeken. Dat zal meer waarde hebben dan al de bloemen die je naar haar zou kunnen opsturen, of iets anders. Kijk, maar dat pikken ze op. Het is een stem en wij stemmen er direct mee samen. Dat is beslist niet goed. Maar wat kun je er aan doen? Kijk, we zijn...

49 Ik probeer hier tot een punt te komen om u iets te vertellen wat ik geloof. De stem is zeldzaam, de stem van God.

50 Nu, we ontdekken dat zij de toon aangeven. En is het u wel eens opgevallen dat onze jonge knapen "Ricky" en "Elvis" zijn geworden? Als u een kind hebt dat zo heet, verander dat dan zo snel mogelijk; noem hem nummer "een", of "twee", of iets. Doe dat niet, dat is een verschrikkelijke... U zegt: "Maakt dat wat uit wat een naam betekent?" Welzeker, het betekent iets. Uw naam karakteriseert uw leven. "Nu, broeder Branham, u doet nu aan numerologie." Nee, dat doe ik niet! Ik doe aan 'ZO SPREEKT DE HERE'! Hoe zat het dan met Jakob, hij leefde overeenkomstig zijn naam: als een misleider, een bedrieger; Jakob. En toen God hèm veranderde, veranderde Hij zijn naam. God veranderde Saulus in Paulus; Simon in Petrus. Het heeft zeker iets. En Ricky en Elvis en dergelijke namen zijn de moderne Amerikaanse namen die een kind daar regelrecht inwerpen. Begrijpt u wat ik bedoel?

51 Nu hoop ik niet dat ik... Ik stop hier liever mee en dwaal hier niet te ver mee af (begrijpt u wat ik bedoel?), anders zou u het niet begrijpen. Maar al deze dingen worden zelfs niet begrepen door de normale mensen. Ze vatten het niet omdat ze één trend hebben. Dat is alles waar ze naar luisteren, deze stemmen.

52 Er is een stem van filosofen: het communisme, dat iets belooft wat het niet kan waarmaken. En toch is een aanzienlijk deel van het Amerikaanse volk gevangen door het communisme. Nu, ik ben in het communisme – de communistische zones liever gezegd – geweest in Duitsland, aan de oostzijde van Berlijn. Ze hadden geweldig grote huizen om de buitenkant te laten zien. Zou je er naar binnenlopen, dan zie je dat ze nog niet eens af zijn. Het is een valse economie, ze proberen iets op te werken.

53 En in Rusland, de geboortegrond van het communisme... Vele jaren geleden, toen ik nog slechts een jonge prediker was, ik denk dat het drieëndertig jaar geleden is toen het nazisme, fascisme en communisme opkwamen, zei ik hierover: "Ik spreek in de Naam van de Here! Ze zullen allemaal opgaan in het communisme." Maar hebt u ooit bedacht, God heeft ons een uitweg gegeven, als we die slechts willen nemen. Er is slechts één procent van Rusland dat communist is, één procent, maar zij is het regerende procent. Eén procent van het communisme... één procent van Rusland is communist, liever gezegd, maar zij hebben de macht.

54 En hetzelfde met Hollywood, het is één plaats, maar zij hebben de macht.

55 Ongeveer eenderde of tweederde van de bevolking van de Verenigde Staten gaat naar de kerk en zijn kerkleden, maar zij hebben de macht in deze denominaties.

56 Wat het communisme daar nodig heeft is de stem van God die onder hen oprijst, en die zou het te schande maken.

57 Het gebeurde in Finland, toen die kleine jongen die dag van de dood was opgewekt. En ze brachten mij drie huizenblokken verderop – nadat deze kleine jongen van de dood was opgewekt – daar stonden communistische soldaten, Russen, met de Russische groet, en de tranen liepen over hun wangen. Ze zeiden: "Wij zullen een God ontvangen die de doden kan opwekken." Het is de onachtzaamheid van de Katholieke kerk en de Lutherse kerk en al die denominaties; en ze pakken al het geld af en bouwen organisaties en geven de mensen niets. Ze leven als de rest van de mensen. Ze hebben...

58 Wat Rusland nodig heeft is een profeet die op het toneel verschijnt met het Woord des Heren, wat hun de mond kan stoppen. Dan zal die negentig procent het overnemen.

59 Wat Amerika nodig heeft is een stem van de profeet van God, die kan opstaan en Hollywood en deze dingen veroordelen in de Naam van Jezus Christus; dan zal de Heilige Geest gemeente het overnemen. Teveel verwarring, zie, teveel tegenstrijdige stemmen daartegen.

60 De stem van de kerk, ieder wil meer leden. De Baptisten willen ze allemaal, de Methodisten willen ze allemaal, de Presbyterianen. Dit hebben we overal. En het lijkt erop dat de Katholieken ze allemaal zullen nemen, en dat zullen ze ook. Dat is exact de stem van God van deze Bijbel. Zij zullen regeren.

61 Maar de allerhoogste God zal tenslotte regeren. Op een dag zullen de heiligen het overnemen, dat staat in de Bijbel. Zij zullen het overnemen.

62 Zo afschuwelijk veel stemmen! Dan is er de stem van de valse profeet. Dat is een verschrikkelijke stem, een man die zichzelf een profeet noemt. Natuurlijk, een profeet is een prediker. Het moderne woord "profeet" betekent absoluut "een man die predikt onder inspiratie". En daar is een man die opstaat en zichzelf een profeet noemt en het Woord van God ontkent, de waarheid van God ontkent. Er zijn zoveel stemmen!

63 Net een paar ogenblikken geleden was er een broeder die me ginds de weg wees hoe ik hierboven moest komen, maar ik... waarschijnlijk vroeg hij zich af waarom ik de straat opliep en me omkeerde en weer terugkwam. Als u hier bent, broeder, ik luisterde ergens naar, het waren onze gekleurde vrienden, de negers. Ze hebben hier een tempel en ze noemen die "De Elia Mohammed", of zoiets. "Young Elijah Mohammed". Zij verheffen hun stem en zeggen dat zij de stem zijn die het gekleurde ras uit deze chaos zal halen. Terwijl, ziet u, precies die zaak, hun moslim, hun moskee, hier is. Wel, ziet u niet dat de achtergrond daarvan fout is!

64 De gekleurde mensen, evenals de blanke mensen, bruine en gele mensen, moeten niet terug naar het mohammedanisme, maar ze moeten terugkomen naar Christus; naar de principes die de Bijbel leert. Mohammedanisme is tegen het Woord. Nu, ik had het voorrecht om tienduizend mohammedanen in één keer tot Christus te leiden in Durban, Zuid Afrika. Het produceert niets anders dan psychologie. En psychologie is in orde zolang psychologie het Woord niet ontkent. Maar wanneer psychologie het Woord ontkent, dan is psychologie verkeerd. Het geeft een onzeker geluid. Elk ander ding zal voorbijgaan, behalve Gods Woord. Jezus zei dat. "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nimmer voorbijgaan." Dus u ziet dat we bij het Woord moeten blijven; de stem.

65 Zoveel verwarrende dingen! Mensen staan op, ze kennen het Woord niet en ze zeggen dingen die misschien zeer aannemelijk klinken. Het communisme is heel aannemelijk: "Iedereen gelijk. Er zijn geen kapitalisten meer, ze zijn allemaal communist." Hebt u er ooit bij stilgestaan dat dat een valse opwekking is, het communisme? En waar haalt het zijn voorbeeld vandaan? Jezus zei: "De twee geesten zouden zo dicht bij elkaar komen dat het de uitverkorenen zou verleiden, indien mogelijk." En elke zaak die de duivel heeft is een verdraaiing van wat God heeft geschapen. Zonde is verdraaide rechtvaardigheid. Een leugen is de waarheid verkeerd voorgesteld. Overspel is een handeling die God ons gebood, maar dan bedorven. Alle ongeloof is de verdraaiing van geloof. U moet de waarheid ontkennen ten einde de verdraaiing aan te nemen. Onderzoek deze stemmen dus nauwkeurig, test ze met het Woord en kijk of het de waarheid is.

66 O, hoe zouden we almaar door kunnen gaan met deze stemmen van vandaag, maar onze tijd is op. Maar er zijn zoveel stemmen dat de mensen niet meer weten wat ze moeten doen. De Methodisten willen tenslotte naar een Baptistenprediker luisteren, ze gaan erheen, ze blijven er een poosje en dan gaan ze naar de Lutheranen. En bij de Pinkstermensen hebben ze verschillende groepen, één zal naar de ene lopen, en nog één naar een andere en dan weer terug. Dat toont dat u niet vaststaat. Luister naar Zijn stem! Hier staat het, geschreven op papier, de stem; de stem zal worden bevestigd als het de waarheid is.

67 De kerkwereld weet niet wat ze moet doen, de politieke wereld verkeert in een chaos. Alles lijkt in een chaos te zijn. Mannen rennen ergens heen, iets anders rijst op, een mantel, een jas. Toen ik in Rome was, hadden ze daar negentien verschillende bewezen nagels die in Jezus' handen waren geslagen; en het zijn er maar drie, maar toch hebben ze het bewijs van negentien verschillende nagels. Nu, wat maakt het uit wie de nagel heeft? Christus heeft ons nimmer nagels nagelaten om te aanbidden; Hij liet ons de Heilige Geest na, door Zijn Woord! "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven, zij zullen de originele nagel hebben"? "Zij zullen hebben... Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven, zij zullen tot de denominatie behoren die Ik heb opgericht"? Hij richtte er niet één op. Ziet u hoe de stem daarmee in tegenspraak is?

68 Maar: "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven; in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen." Daar is het Woord. "Zij zullen met nieuwe tongen spreken; slangen opnemen die hun niet zullen deren. Als zij dodelijke dingen drinken zal het hun geen schade doen. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen." En let u op deze dingen, plus al het overige van de Schrift daaraan toegevoegd.

69 Nu, dat alleen zal het niet bevestigen, totaal niet. Daar is het waar wij Pinkstermensen de verkeerde weg inslaan. Zei Jezus niet: "Velen zullen in die dag tot Mij komen en zeggen: 'Here, heb ik geen machtige dingen in Uw Naam gedaan? Heb ik niet geprofeteerd in Uw Naam? Heb ik dit alles niet in Uw Naam gedaan?'" En Jezus zei: "Gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid, Ik heb u nimmer gekend." Kunt u zien, mijn zusters en mijn broeders, waarom ik deze generatie zo veroordeel en aanklaag? U mag spreken met tongen als van mensen en engelen, u mag in de Geest om de hele kerk heen dansen, dat heeft er niets mee te maken.

70 Ik heb mohammedanen op die manier zien ronddansen. Ik heb gehoord en gezien in het kamp van toverdokters dat heksen opstonden en in tongen spraken en het uitlegden, en precies vertelden wat er zou gebeuren, en het gebeurde op die manier. Ik heb zelfs gezien dat een potlood omhoog kwam en in onbekende talen schreef en er was er slechts één die het kon lezen, en het was van de duivel. U kunt uw eeuwige bestemming niet baseren op een sensatie. Satan kan elk van deze sensaties nadoen. Niet... Het is Christus te kennen; iets in uw leven verandert. Let op uw leven en vergelijk het met het Woord en kijk hoe u er voorstaat. Doe onderzoek; zeker.

71 Ondanks al deze nabootsingen, valse stemmen, valse profeten, en al deze andere dingen die opkomen, zei Jezus echter ondanks dit alles: "Laat iemand naar Mijn stem horen en Mij navolgen." Hij is het Woord. Luister naar Zijn opdracht voor ons vandaag, temidden van al deze stemmen, waarvan ik zei dat het uren zou duren om al deze stemmen naar voren te brengen. En het is verwarrend voor de mensen, het is een treurige zaak. En tenslotte krijgt u geen tweede kans, u moet het nu aannemen. Misschien krijgt u vanavond geen kans. Misschien krijgt u morgen geen kans. Het is nu! "Indien gij Mijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering. Nu is het de tijd. Dit is de aangename tijd dat ieder mens Mijn stem zal horen." Dat laat zien dat Zijn stem daar nog steeds zou zijn temidden van al de chaos. Hij heeft nog steeds een stem! Waarom? Zijn stem zal er altijd zijn. Hier is het: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn stem zal nimmer voorbijgaan", Zijn Woord.

72 Laten we nog eens, laten we zeggen, vijf minuten nemen; snel. Kunt u, wilt u zolang blijven, of voor een paar minuten? Nu, ik zal voortmaken. Laten we er een paar nemen die deze stem hoorden en eraan gehoorzaamden. Hoe het hen liet handelen, wat het hen liet doen. Nu zal ik hier heel wat Schriftplaatsen overslaan om heel snel tot u te kunnen komen. Hoe het hun leven veranderde en allen die hun nabij waren, hoe ze de zonderling werden; we noemen ze een "zonderling". Iedere man die ooit in God geloofde werd als een zonderling beschouwd. Want als u meegaat met de trend van de wereld dan is er iets verkeerd met u. Om een Christen te zijn, moet u een zonderling zijn. "Want allen die in Christus Jezus godzalig willen leven, zullen door de wereld worden vervolgd." "Hij was in de wereld en de wereld werd door Hem gemaakt en de wereld heeft Hem niet gekend." Snel nu, luister aandachtig terwijl we sluiten.

73 Adam hoorde Zijn stem in de koelte van de avond, en had gemeenschap met Hem. Er was geen veroordeling voor Adam. Hij hoorde de stem van God en hij zei: "Vader, ik leg mij nu neer om te gaan slapen." En hij ging liggen met Eva op zijn arm; de leeuw, de tijger en de wilde dieren lagen allemaal om hem heen. Er was geen gevaar, geen manier om ziek te worden, geen manier om zich af te vragen of hij 's morgens wakker zou worden; ze zouden wakker worden. Adam hoorde Zijn stem op de wijze zoals hij die behoorde gehoord te hebben.

74 Maar op een dag hoorde hij de stem van zijn vrouw. Ik laat dat liever even met rust. Maar hij luisterde naar de verkeerde stem, hoewel het zijn vrouw was, de meest hechte band die hij op aarde had. Waarom deed hij niet zoals Job, die zei: "Gij spreekt als een dwaze vrouw"? Als hij dat had gedaan, zou het hele menselijke ras levend zijn in plaats van stervend. Het veranderde de levensloop van menselijke wezens en de tijd. Hij hoorde een stem van God, hij had er gemeenschap mee, maar toen hij zich omkeerde... Hoe wist hij dat zijn vrouw fout was? Onthoud, het was aangenaam.

75 Vandaag denken wij dat onze organisatie, kerk, wij denken dat onze huidige voorspoed Gods glimlach op ons is. Het lijkt goed. Het leek goed toen Micha daar voor vierhonderd profeten stond en het hele land behoorde hun toe, en de Filistijnen zaten erin, of de Assyriërs; het leek goed. Deze profeten vertelden: "Ga er heen, dat behoort aan ons. Neem het!" Maar het was niet de stem van God. En Micha keerde zich om en vervloekte de stem. En hoe wist hij dat hij dit moest doen? Omdat zijn visioen precies overeenkwam met het Woord. Dat is de enige manier om het te vertrouwen en het vandaag te zien; het moet overeenstemmen met het Woord.

76 Hebt u er op gelet wat er gebeurde nadat Adam naar een andere stem dan Gods stem had geluisterd; zijn eigen vrouw? En de kerk luistert naar de stem van haar organisatie, die leerstellingen in hen injecteert in plaats van het Woord, en hen op iedere manier laat leven die ze maar wil. Zolang ze maar naar de kerk gaan en lid zijn van een bepaalde kerk; dat is alles wat telt. De naaste verbinding die de gelovige op aarde heeft... Voor hen is het de kerk. Maar voor de gelovige, de echte gelovige, is de naaste verbinding de Heilige Geest, en Gods Woord.

77 Dus dan ontdekt u dat Adam zich bewust was van zijn toestand en hij hoorde opnieuw de stem van God roepen, maar toen bevond hij zich in vijgenbladeren. Maar het was een stem van veroordeling: "Waarom hebt gij dit gedaan?"

78 Ik vraag me af of Amerika vandaag, of de wereld in haar religieuze opstandigheid, zoals het is, Amerika verzwelgt of verzwolgen heeft; het zal vrij spoedig een nationale religie worden. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

79 Wie zitten er voor mij? Ik weet dat het op de band wordt opgenomen en het zal over de wereld gaan. We hebben een bandenprogramma, dat elke boodschap over de hele wereld brengt, naar alle andere landen.

80 Welnu, als u kijkt en opmerkt, dan staat u slechts in vijgenbladeren. Als dan de echte stem van God naar voren komt, weten ze niet wat ze ermee aan moeten. Het is verwarrend, ze weten niet wat ze moeten doen.

81 Snel, Noach hoorde de stem van God. Het was om zich gereed te maken, opdat zijn leven zou worden gespaard, en hij volgde de instructies en bleef staande.

82 Als iemand de stem hoort... Luister nu, begrijp dit heel goed. Mis het niet. Als iemand de stem van iets hoort en het is bewezen dat het de stem van God is, en op tijd, en dat komt dan uit de man naar voren, dan zullen hemel en aarde voorbijgaan maar dat Woord kan niet voorbijgaan.

83 Noach hoorde de stem en veroordeelde de wereld. En ze lachten hem vierkant uit omdat zijn boodschap niet overeenkwam met hun wetenschappelijke bewijzen, maar het regende en het vernietigde de hele wereld. Ziet u? Toen zijn stem uitging, lag het zaad daar. In ieder tijdperk is het op dezelfde manier geweest.

84 Samuël werd gealarmeerd toen hij de stem van God hoorde, dat hij moest gaan om Eli te veroordelen, de man die hem had opgevoed; de man die een vader voor hem was geweest en die hem had grootgebracht en gevoed.

85 Predikerbroeders, zal ik? Predikers moeten vele keren, op grond van hun denominationele gronden en geloofsbelijdenissen, met hun geloofspapieren op zak, van precies diezelfde pappa, precies de organisatie die hen heeft opgevoed en gevoed en hen heeft grootgebracht en ze een positie in de kerk heeft gegeven, en hen in een samenkomst heeft gezet – u moet buigen voor wat zij leren. Ziet u? Wat moet het verschrikkelijk zijn voor een ware dienstknecht van God om de stem van God te horen en dan terug te moeten komen naar diezelfde moederorganisatie om te zeggen: "U bent veroordeeld omdat u dit Woord niet ontvangt." Wat een zaak!

     Het was moeilijk voor Samuël. Maar hij was een profeet, hij moest het doen. Ongeacht of het pijn deed of niet, hij moest het hoe dan ook doen.

86 En Mozes hoorde de stem van God. Hij zat vol met theologie. Hij wist alles precies, maar het faalde. Toen hij de stem van God hoorde, was Mozes nooit meer dezelfde.

87 En niemand is dan meer dezelfde. U zou de stem in uw oren kunnen horen, maar als u de stem hoort spreken in uw hart, zie, dan hoort u. U ziet niet met uw ogen. U kijkt met uw ogen, u ziet met uw hart. U ziet iets, bijvoorbeeld: "Ik zie het echt niet", u bedoelt dat u het niet begrijpt. U hoort niet met uw oren, u hoort met uw hart. Dikwijls horen uw oren de ware stem van God en het glijdt van u af zoals water van de rug van een eend. Maar als u echt hoort, hoort u met uw hart.

88 En in al de theologie die Mozes had, had hij de stem van God niet gehoord. Maar op een dag riep God deze tachtigjarige schaapherder opzij en sprak tot hem, en hij vatte het. Hij bewees dat Hij God was. Het eerste wat Hij voor Mozes deed, was Zijn Woord bewijzen: "Ik ga erheen; Ik herinner Mij wat Ik heb beloofd."

89 En dit is wat Hij heeft beloofd voor de laatste dagen. Hij zou een volk doen opstaan uit de heidenen, en al de beloften.

90 "Dit heb Ik beloofd." Hij zei: "Mozes, trek uw schoenen uit." Met andere woorden, respecteer het. "Werp nu uw staf neer." En een droge stok uit de woestijn veranderde in een slang en Mozes pakte hem op en hij kwam weer in zijn vorige toestand. Ziet u? Hij wist dat dit God was, omdat God had gezegd... het Woord van God, het Woord dat Hij sprak was: "Werp de stok in uw hand neer." Dat was Gods Woord. Probeer niet hetzelfde te doen, dat is niet Gods Woord tot u, dat was Gods Woord tot Mozes. Hier is Gods Woord tot u! "Werp de stok neer." Hij veranderde in een slang. Hij zei: "Nu, bent u er bang voor? Pak hem op bij zijn staart", daar ging hij weer terug. Gods Woord tot hem. Wat deed Hij? God bevestigde Zijn Woord.

91 Een paar maanden geleden had ik een telefoongesprek, o, het moet ongeveer een jaar geleden zijn geweest, meer dan een jaar geleden. Een kleine dame aan de andere kant van de lijn met een Baptistenprediker en een Pinksterprediker. Ze zei: "Broeder Branham, de Here heeft van mij een profetes gemaakt."

     Ik zei: "Fijn."

92 Ze zei: "Weet u, mij werd verteld dat u had gezegd, dat u bevestigde, dat mijn bediening van God was."

93 Nu, dat had ik niet kunnen doen, het is in tegenspraak met het Woord. Dus ik zei: "Dame, dat is een vergissing. Ik ken u zelfs niet."

94 En ik sprak met de Baptistenprediker, ik sprak met de Pinksterprediker. Ze zei: "Wel, ik heb hier een samenkomst." En ze zei: "De Here doet grote dingen."

95 Ik zei: "Daar ben ik dankbaar voor." Ze zei... Ik zei: "Heeft Hij u al iets verteld?"

     Ze zei: "Ja, ik heb een groot programma in voorbereiding."

96 Ik zei: "Wonderbaar." Ik zei: "Nu, wat is uw programma?" Ik zei: "Wat heeft de Here u verteld?"

97 "Hij zei: 'Ga naar Phoenix, Arizona, op die bepaalde datum, en dan zal Ik u de verloren Hollandse Goudmijn geven en dit goud dat daarin wordt gevonden zult u nemen en daarmee zendelingen rondom de wereld sponsoren.'" Terwijl we allemaal weten dat de verloren Hollandse Mijn een legende is. "Dat sprak Hij..."

98 Ik zei: "Wel, ik zal u vertellen hoe u kunt uitvinden of dit van God is of niet." Ik zei: "U bent daar op die dag. En als u de verloren Hollandse Mijn vindt, dan is het van God. Als u de verloren Hollandse Mijn niet vindt, bekeer u dan en krijg die leugengeest van u af." Dat is hoe je kunt uitvinden of het van God is of niet.

99 God zei: "Mozes, gooi die stok op de grond, en hij zal in een slang veranderen." Hij deed het. Hij zei: "Raap hem op en het zal weer een stok zijn." Hij deed het.

100 Als God een bediening in deze laatste dagen belooft, dan zal Hij het bevestigen op precies dezelfde manier als dat Hij heeft gezegd dat Hij het zou doen. Dan weet u dat u de juiste stem hebt. U luistert naar de juiste zaak, omdat het het Woord is dat wordt bevestigd. Ziet u? O hoe... Het spijt me, ik... In orde.

101 Mozes handelde anders. Kijk naar de eigenaardige zaak die Mozes deed. Nu, wanneer je de stem van God volgt, ben je altijd gek voor de wereld. De volgende dag ontdekken we Mozes met zijn vrouw die op een ezel zit met een jongske op haar heup – o, dat zeggen we in het zuiden – een kind op haar heup, en daar gingen ze. Deze oude man met een baard van zó lang en een blinkend kaal hoofd, een stok in zijn hand, die een kleine ezel leidt, gaat rechtstreeks naar Egypte, zo snel als hij maar lopen kan. Iemand zei: "Mozes, waar ga je naar toe?"

102 "Ik ga naar Egypte om de zaak over te nemen." Terwijl hij als jongeman had gefaald, hij had gefaald als militair, maar nu gaat hij er heen om de zaak over te nemen. En hij deed het. Waarom? Hij had de stem van God gehoord en het bevestigd zien worden voor zijn dag, voor de dingen die in zijn dag zouden plaatsvinden. Hij zag het.

103 Paulus, een zelfvoldane Farizeeër, net zo vol met theologie als hij maar kon zijn, maar op een dag hoorde hij de stem van God. Hij zag een Vuurkolom en hij wist dat daar iets anders mee was. Het veranderde zijn leven. Het deed er niet toe hoeveel Farizeeërs of hoeveel Gamaliëls of wat ook tegen Paulus konden uitroepen: "Je bent fout, je bent fout!", Paulus, toen hij de stem van God had gehoord, wist dat het de waarheid was.

104 Petrus, die zo religieus was als hij maar kon zijn, en die de tradities van de voorvaderen hield, hij zou geen enkel soort vlees willen eten. Nee, meneer. Hij wilde daar helemaal niets mee van doen hebben. Hij hield echt de tradities van de voorvaderen, precies op het Woord. Wat gebeurde er? Op een dag hoorde hij de stem van God: "Noem dat wat Ik rein maak niet onheilig en onrein." Hij was een veranderd man. Hij was bereid overal heen te gaan waar God hem heenzond.

105 Bij het sluiten zou ik dit willen zeggen. Er was eens een man die een gelovige was. Hij was al vier dagen dood. Hij lag in het graf, stinkend, rottend, maar hij hoorde de stem van God spreken: "Lazarus, kom eruit!" En als het een man naar buiten liet komen nadat hij dood en verrot was, wat behoort het dan te doen bij een gemeente die nog steeds leven in zich heeft? Het behoorde hen op te wekken temidden van de warboel van al deze stemmen waarover we gesproken hebben; religieus, politiek, Hollywood, al de valse profetieën en dingen die uit zijn gegaan. Temidden van dit alles zal de ware stem van God een man die dood is in zonden en misdaden weer terugroepen tot leven. Het behoort vat te krijgen op een teruggevallen gemeente om haar opnieuw terug te roepen tot leven. Beslist!

106 Onthoud, in het sluiten, ik wil dit zeggen en dan zal ik eindigen. Jezus zei: "De tijd zou komen dat allen die in het graf waren de stem van God zouden horen." En u zult die gaan horen. Ongeacht de toestand waarin u bent, u zult hem hoe dan ook gaan horen. En sommigen die uit het graf komen, zullen tot veroordeling komen. Ze horen de stem, maar hij veroordeelt. En wanneer u hem vandaag hoort: "Heden, na zo lange tijd, indien gij Mijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals ten tijde van de verbittering." En wanneer u, Pinkstermensen, uzelf weer door leerstellingen in groepjes vaneenscheidt, in wereldsgezindheid, dan: "hebt u een vorm van godzaligheid, maar ontkent de kracht daarvan", voordat u in de opstanding moet opstaan om te worden veroordeeld, want de stem van God die nu tot u spreekt door het Woord zal u in die dag veroordelen.

107 Als u slechts een lauwe gelovige bent, dan roept de stem van God vanmorgen in uw hart: "U bent een lauwe gelovige; u kunt zich beter bekeren!"

108 U, mannen, vrouwen, jongens of meisjes, die niet voor Christus leeft, en de stem van God spreekt door Zijn Woord tot u en zegt: "Stop daarmee", dan kunt u dat maar beter doen. Want u zult het op een dag opnieuw gaan horen en dan zal het u veroordelen. U kunt het niet ontkennen, het spreekt nu tot u. En onthoud, het staat op de band.

109 En degenen die het goede doen en Zijn stem horen, zij zullen opstaan tot rechtvaardigheid, tot heerlijkheid, voor de hemel.

110 Dus u zult de stem van God op een dag horen. Misschien spreekt hij vanmorgen heel zwak in uw hart, dat u zich beter kunt afkeren van de weg die u gaat, om tot God terug te keren. Nu onthoud, dat ze die stem die tot u spreekt in de hemel zullen vastleggen. En op een dag, wanneer Jezus zal roepen, zullen allen die in het graf zijn, allen, goed en slecht, opstaan. En dan zal precies dezelfde stem opnieuw tot u fluisteren: "In Phoenix, Arizona, op een zekere zondagmorgen, toen de prediker u zolang vasthield, sprekend over de stem, toen sprak Ik tot u; vertelde u vrouwen om uw haar lang te laten groeien, om te stoppen met u immoreel te kleden; vertelde u mannen te stoppen met dat liegen en roken; vertelde u predikers terug te keren tot het Woord van God." Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is waar.

     Die stille stem zegt: "Dat zou waar kunnen zijn."

111 Al zou ik moeten komen zoals Nikodémus, dan zou ik nog proberen daar te komen. Ik zou naar Hem toe komen en hier ergens de woestijn ingaan, en zeggen: "Here God, hier ben ik, verander mij nu. Vorm mij naar Uw beeld." Kom terug naar het Woord. Als u ziet dat u ergens van het Woord afwijkt, kom dan daarnaar terug, want een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. En als u ergens in uw leven de geboden van God hebt nagelaten om een traditie te volgen, dan is het daar waar uw ketting zal breken, ongeacht hoe vast u staat op die andere zaak. Houd vast aan Gods onveranderlijke hand.

112 Laten we bidden. Vandaag, na zo lange tijd, Here, zei U dat U zou spreken, U zou Uw wetten op de tafel van ons hart schrijven. Ik weet niet wat er voor me ligt. Het enige wat ik weet om te doen is Uw Woord te nemen en het uit te strooien, het zal beslist ergens onder een paar stenen een plaats vinden. Ik bid, God, dat U tot ieder jong persoon wilt spreken, tot al degenen van middelbare leeftijd, de ouderen, wat het ook mag zijn. Spreek tot mijn hart, Here. Spreek tot het hart van deze predikers. Spreek tot de harten van het gehoor.

113 Wij bidden, Vader, dat wij vandaag Uw stem zullen horen. En wij weten, zoals het was in de dagen van Samuël, dat een open visioen een vreemde zaak is, en het schokte de mensen. Zo is het vandaag eveneens. We hebben dromen en dromers, we hebben sprekers en uitleggers, maar een open visioen dat voortkomt met het Woord des Heren en corrigeert... Wij bidden, Hemelse Vader, dat die stem die in de woestijn riep: "Bereid de weg des Heren"... wij geloven dat de Heilige Geest die stem vandaag opnieuw geeft: "Maak u gereed voor de komst des Heren!" En wat is dit vreemd, want er zijn zoveel andere stemmen om dit te overstemmen en het weg te nemen, maar het is genadevol in de oren van degenen die het horen. Ik bid dat de Heilige Geest nu het werk zal doen in het hart van ons allen.

114 Terwijl we nu ons hoofd hebben gebogen, en ik vertrouw dat ons hart ook gebogen is; als u weet dat u ergens in uw leven ongehoorzaam bent geweest, een Schriftgedeelte kent waarvan u weet dat de Bijbel het leert en u bent daar niet mee in overeenstemming, omdat iets, de stem van Hollywood, u iets anders laat doen... Een gedeelte in de Bijbel waarvan u, predikers, hebt ontdekt dat die eigenlijk de waarheid is, maar waarvan u weet dat uw organisatie u eruit zou zetten als u dat zou onderwijzen, en u weet dat het absoluut de waarheid is. Tot u, mensen, die de verkeerde zaak doet en het verkeerde leven leeft; u, vaders en moeders die niet probeert uw kinderen te corrigeren, en niet probeert ze goed op te voeden. U zou uw best mogen doen en ze gaan hoe dan ook in wereldse gezindheid door, maar u zet een voorbeeld voor hen neer. En als u dat niet doet, dan spreekt de stem van God tot u: "Doe dat niet."

115 En terwijl nu ieder hoofd gebogen is en alle ogen gesloten, moge de God des hemels neerkijken in het hart van die personen die hongerig zijn en de plaats ontdekken waar zij verkeerd zijn. En met een hand opgestoken naar God, zeg: "Here, ik verlang werkelijk naar Uw stem, om al het ongeloof eruit weg te nemen en al de dingen die niet met U in overeenstemming zijn, en maak mij wat U wilt dat ik ben", zou u uw hand willen opsteken? Terwijl u... De Here zegene u. God zegene u.

116 Dan heeft de Bijbel gezegd, Jezus zei, en ondanks al deze andere stemmen: "Als iemand slechts Mijn stem zal horen." Volg Hem na, dan zult u uw verlangen krijgen.

117 Here, de tijd loopt ten einde. Maar de Bijbel zei: "Zovelen als geloofden, werden gedoopt." Ik bid, hemelse Vader, dat iedereen van degenen die hun hand hebben opgestoken met een oprechte belijdenis, dat ze het in het Woord van God lazen en zagen dat ze fout zijn geweest. Ik heb nog niet naar de helft van hen gekeken. Het is niet aan mij om te kijken, het is voor U om te kijken, Here. U kent het motief en de reden achter de hand die werd opgestoken. Laat hen zich vanaf dit uur in hun hart voornemen: "Vanaf deze dag zal ik voortaan het Woord van God en de stem van God nemen en het volgen ongeacht wat de prijs is." En laat hen, als ze weggaan, het lied van de dichter in gedachten houden: "Moest Jezus het kruis alleen dragen en de hele wereld vrijuit gaan? Nee, daar is een kruis voor iedereen; daar is een kruis voor mij. En dit toegewijde kruis zal ik dragen, totdat de dood mij zal vrijzetten." "Als dan de stem van God spreekt, zal ik voortkomen in Zijn rechtvaardigheid, want ik heb Zijn stem gevolgd, de stem van Zijn Woord." Ik beveel hen nu bij U aan, Here, in de Naam van Jezus Christus.

118 Terwijl wij nu ons hoofd hebben gebogen, doe uw belijdenis en uw belofte. Ik verwonder mij over een kleine jongen die hier zit en zijn hoofd heen en weer schudt. En er is een stem voor de gemeente: "Ik ben de Here Die al uw krankheden geneest." Dat is een stem in de gemeente. En ieder van u, die genezing nodig heeft... en u leeft een toegewijd leven aan ieder Woord van God, zo goed als u weet, en u hebt behoefte aan genezing, dan vraag ik mij af of u even uw hand zou willen opsteken? Hef uw hand omhoog: "Here, ik heb behoefte aan genezing." In orde.

119 Houd nu die stem in uw hart: "Ik ben de Here Die al uw krankheden geneest." Onthoud, als het Woord is gesproken dan moet het plaatsvinden. Jezus zei in Markus 11:22: "Als u tot deze berg zegt 'word opgeheven', en u twijfelt niet in uw hart, maar gelooft dat wat u hebt gezegd zal komen te geschieden, dan kunt u hebben wat u hebt gezegd."

120 Laat nu iedereen op zijn eigen manier – buig uw hoofd – zijn belijdenis doen: "Here, ik geloof Uw Woord. Ik hoor Uw stem mij vertellen dat U Dezelfde bent, gisteren, vandaag en voor immer." Ik zal naar beneden lopen en handen leggen op dit kind, want hij is te klein om te weten hoe het allemaal zit, een dierbare kleine jongen, ongeveer de grootte en leeftijd van mijn kleine Joseph. En ik wil dat u allemaal bidt; bid: "Here, ik hoor Uw stem. Ik geloof."

121 Hemelse Vader, wij brengen dit gehoor tot U voor de genezing van hun lichaam. En, Here, hier zit een arm klein kind, hij heeft gedurende de hele boodschap mijn aandacht getrokken; ik zag daar een ouder zitten die de kleine knaap vasthield. Door middel van medische wetenschap bestaat er geen hoop voor de kleine knul. Maar er is een stem van God die over alles heengaat. En tezamen met deze gemeente die samenstemt om iedere opdracht te doen die ik maar weet om te doen, dan behoort de rest aan U, Vader. Ik loop naar beneden en ga handen leggen op dat kind.

122 Vader God, in de Naam van Jezus Christus veroordeel ik dit. Laat de kracht van God, de genezing van God... Moge er zo'n verandering in hem zijn in de volgende vijf minuten. Mogen zij allen tot God komen, voor Uw heerlijkheid.

123 Hemelse Vader, U deed de belofte. Dat is alles wat ik weet; U deed de belofte. Het is gedaan zoals werd gezegd: "Als u tot dit zegt", en ik zeg tot iedere duivel van ziekte of aanvechting die dit gehoor bindt, die deze mensen bindt, iedere geest van ongeloof, ik zeg: "Ga weg bij deze mensen, in de Naam van Jezus Christus!" Nu, wij weten dat het staat geschreven en nu is het gezegd; laat het worden gedaan tot de eer en glorie van God. En in de Naam van Jezus Christus is het gevraagd.

124 Nu, u die kunt geloven en ook gelooft, ongeacht wat er gebeurt – wat niet zo hoeft te zijn – het zaad is daar gevallen. Dat kleine iets daar binnenin u, die stem. Ouder van dit kind, ongeacht wat de toestand van het kind is, gelooft u dat het zaad van God in uw hart is gevallen, dat die jongen gezond zal worden? De rest van u is voor elkaar aan het bidden, gelooft u dat het zaad van God in uw hart is gevallen... "Mijn ziekte is geëindigd."? Dan is het gebed des geloofs voor u gebeden; sla die paal in de grond. En als Satan het eens probeert, dan komt u hier weer op terug: "Toen ik die zondagmorgen in die Spaanse kerk was, toen werd het gebed des geloofs voor mij gebeden en God beloofde: 'Het gebed des geloofs zal de zieke redden en God zal hen oprichten.'" Het moet komen te geschieden. Als u dat gelooft, zeg: "Amen." God zegene u. Ik zal nu de dienst teruggeven aan broeder Rose, naar ik aanneem, broeder Jewel Rose.