Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

De wereld valt uiteen

Door William Marrion Branham

1 Het is zeker een groots voorrecht om hier te zijn, om deze mooie getuigenissen te horen van deze broeders die onze Here Jezus liefhebben. Nu, ik leef nog steeds op de... Wat wilde ik zeggen? De inspiratie die ik gisteravond ontving van de boodschap van één daarvan; van allemaal natuurlijk. Maar het heeft mij geïnspireerd door deze broeder hier, denkend aan zijn beproeving; zoals Hij het deed, Hij beproefde Job, en... maar hij had dubbel zoveel aan het einde. En ik vind het fantastisch om te zitten luisteren naar iemands getuigenis, dan kunt u hun leven vergelijken.

2 Ik predikte daar onlangs over in Phoenix: "Onszelf identificeren met Christus", en onszelf met Hem identificeren in de Bijbel. Met welke groep zouden wij geïdentificeerd worden als wij in die dag hadden geleefd?

3 Dan de vorige avond, toen broeder Crow – ik geloof dat dat zijn naam was – ons deze wonderbare boodschap van zijn getuigenis gaf. Wij zaten hier een paar ogenblikken geleden onze levens met elkaar te vergelijken. En beiden een Baptist, wedstrijdboksers enzovoort, en onze laatste gevechten, wat er had plaatsgevonden. En daar genoot ik zeker van. Ik ben blij dat zij het opnamen op de band.

4 En nu, ik weet dat wij hier vanmorgen een banket of een lunch hebben voor de predikers, over een korte tijd. En... [Een broeder zegt: "Nee. Het is voor alle mannen, deze ochtend." – Vert] Wat zegt u? ["Alle mannen."] Mannen. Ja. En dan vanavond denk ik dat het banket bij de... ["Predikers, iedereen die wil, alle mannen die willen komen."] Ja. Iedere man, prediker of leek. [Broeder Demos Shakarian zegt: "De lunch is niet eerder dan half één."] Half één. ["Dus dat is twee uur, twee-en-een-half uur, twee uur vanaf nu. Zie?"] Goedgunstig persoon, broeder Shakarian, en zijn vrouw.

5 Zuster Williams, ik wilde iets gaan zeggen, maar ik zal het niet doen. Broeder Carls getuigenis een tijdje geleden was uitzonderlijk. Dus ik... De eerste keer dat ik dat ooit hoorde sinds ik u ken, maar het was erg goed. Ik leer een les door alle dingen. Doen wij dat niet? In orde.

6 Dus dan ga ik vanavond spreken over het onderwerp, zo de Here wil: "Daar kruisigden zij Hem."

7 En nu, vandaag, gewoon als een kleine positieverandering, voordat wij spreken over een klein onderwerp... Ik kwam gisteren voor de eerste keer in uw stad, het zou mijn tweede keer zijn om te spreken. Ik had een... In New Mexico had ik eens een samenkomst daar in Carlsbad gedurende een paar avonden. Maar ik heb nog nooit het voorrecht gehad om eerder hier naar deze lieflijke plaats te komen. En ik wilde vroeg komen en een beetje rondtasten om te zien wat de nood van de stad is. Nu, wij zouden nooit naar een stad komen als predikers...

8 Nu, zakenmannen, dit is een bijeenkomst. U bent hier om te praten over uw zaken, en uw leed en zegeningen, om ze met elkaar te delen. En dat is heel goed.

9 Maar als prediker van Christus komen wij hier om de geestelijke gesteldheid te vinden. En dan komen wij niet hierheen om gehoord of gezien te worden, maar om iets te doen om God te roemen, om het tot een beter begrip van God te brengen. En nu heb ik deze morgen mijn onderwerp veranderd.

10 En nu, voordat wij de Schrift lezen, vraag ik mij af of wij even kunnen gaan staan om van positie te veranderen voor een woord van gebed. En nu, voordat wij bidden, als er enigen hier zijn die herinnerd zouden willen worden in het gebed, zou u even uw handen willen opsteken? Het maakt niet uit wat het is, Hij weet wat onder uw hand is. En ik heb de mijne beide opgestoken.

     Laten we nu onze hoofden buigen, terwijl wij Hem nu benaderen.

11 Onze hemelse Vader, wij zijn een erg bevoorrecht volk om hier vandaag tezamen te zitten in hemelse plaatsen in Jezus Christus, allen door één Geest gedoopt in dit ene lichaam, en om het voorrecht te hebben hier samen te zitten en de zegeningen van de getuigenissen van dezen, Uw kinderen, te delen.

12 En nu, terwijl het laat wordt, zouden wij dit uiterst cruciale moment wat betreft mijn spreken tot de mensen, niet nerveus willen benaderen of denken dat wij ons naar buiten moeten haasten. Maar wij bidden dat U gedurende een paar momenten onze gedachten zult kalmeren, opdat wij verder luisteren naar Uw vermaningen en Uw waarschuwingen aan ons. En ik zal op U wachten, Vader, voor deze dingen.

13 En nu bidden wij dat U deze zakenliedenafdeling zult zegenen, deze christelijke Volle Evangelie Lieden, dat hun getuigenis voortdurend wijd en zijd moge uitspreiden tot de glorie en eer van onze God.

14 En nu zijn wij blij te weten dat er een tijd komende is dat de koninkrijken van deze wereld de koninkrijken van onze Heer en van Zijn Christus zullen worden, dat wij met Hem duizend jaar op aarde zullen regeren en heersen. Wij kijken uit naar die tijd. En we horen de mannen spreken over hun verleidingen, en hoe Satan onze Heer meenam naar de bergtop en Hem in een oogwenk alle regeringen en koninkrijken van de wereld toonde en het Hem aanbood, maar Hij wees ze botweg af, omdat Hij wist dat Hij ze op een dag zou erven. En wij kijken nu niet naar dingen die zo tijdelijk zijn, maar wij kijken naar het einde van de weg, waar de beloningen worden gegeven.

15 Vader, wij bidden deze morgen dat U onze harten ernstig voor U zult maken terwijl wij luisteren. Ik bid dat U tot ons zult spreken, Heer, door sterfelijke lippen. Mogen wij U horen door sterfelijke oren. En mogen wij dan in ruil daarvoor alles gehoorzamen wat U ons geboden heeft. Wij wachten nu op U terwijl wij Uw meest heilige Woord lezen, want onze grondslag van ons geloof ligt in het geschreven Woord. Wij vragen het in Jezus Christus' Naam. Amen.

     U mag gaan zitten.

16 En nu, in het Woord zou ik willen dat u een paar gedeelten in de Schrift opslaat, speciaal op twee plaatsen, voor een paar aantekeningen die ik hier opgeschreven heb, waar ik voor een paar momenten als een zondagsschoolles opmerkingen over zou willen maken, als u het toestaat. Deuteronomium 4 eerst; Deuteronomium 4:10 en 11. Ik zou deze verzen willen lezen.

     Ten dage toen gij voor het aangezicht van de HEERE, uw God, aan Horeb stondt, toen de HEERE tot mij zeide: Vergader Mij dit volk, en Ik zal hun Mijn woorden doen horen, die zij zullen leren, om Mij te vrezen al de dagen, die zij op de aardbodem zullen leven, en zij zullen ze hun kinderen leren;
     En gij naderdet en stondt beneden aan die berg; (die berg nu brandde van vuur, tot aan het midden van de hemel; er was duisternis, wolken en donkerheid).

17 En dan in Hebreeën 12:25. We lezen deze woorden van Hebreeën 12:25.

     Ziet toe, dat gij Hem, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die hem verwierpen, die op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Hem afkeren, Die van de hemelen is;

18 Nu, dit zijn best vreemde woorden om te lezen op een zakenliedenontbijt, maar moge de Here ze zegenen voor onze harten. En nu zou ik dit kleine onderwerp willen nemen. Dat ik was... Vanochtend was het op mijn hart om over een onderwerp te spreken: "Bloed op de Boodschap." En ik ging daar gewoon aan voorbij, om een of andere reden, niet wetend waarom. Maar ik wil hier deze morgen een tekst geven, een zeer vreemde, maar ik noem hem: De wereld valt uiteen. Dat is een vreemde tekst, maar ik voel mij geleid erover te spreken: De wereld valt uiteen.

19 Wij zijn nu op deze, wat wij "Goede Vrijdag" noemen, of Gods Goede Vrijdag. Ik weet niet waarom wij het zo noemen: "Goede Vrijdag." Maar we zijn net begonnen aan een nieuwe reeks vieringen, heilige dagen, die de wereld apart zet, de christelijke wereld, om grote Bijbelse gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden, grootse dingen die plaatsvonden, te herdenken en te vieren. En wij gebruiken ze en maken een tijd van viering voor die dingen die gebeurd zijn. Als God... Als God hier was bij deze christelijke wereld in deze tijd, en wat de christelijke wereld genoemd wordt, vraag ik mij af wat Zijn houding zou zijn tegenover onze manier van vieren die wij hebben in herdenking van deze grote dagen en tijden die geweest zijn.

20 En mannen komen samen in de hoop om ergens achter te komen. Zij willen weten, een oplossing of een bepaald systeem vinden, een tijd van een reddingsplan, om onze wereld bij elkaar te houden. Wij vergaderen ons hier deze morgen voor dat doel.

21 Mannen komen tezamen in verschillende kringen om te ontdekken of er iets fout is. Wij weten allen dat er iets fout is. En er is iets fout in de wereld, en wij moeten proberen dit te ontdekken. En mannen verzamelen zich in deze kringen om te onderzoeken wat de oplossing is. Dit, wat wij 'uiteen vallen' noemen, gebeurde vele keren in onze wereld. Wij leven in de tijd dat onze... niet alleen onze natie, maar onze hele wereld uiteen valt. Er lijkt niets te zijn wat het fundament heeft; wat staande blijft.

22 Wij hebben het met zoveel verschillende dingen geprobeerd. Wij hebben geprobeerd de wereld te onderwijzen naar een begrip van elkander. Wij... En we hebben verschillende systemen gehad van de Volkenbond, en de V.N. enzovoort, om te proberen begrip voor elkaar te krijgen. De christelijke wereld heeft geprobeerd de mensen te onderwijzen voor meer begrip. Wij probeerden hen in denominaties tot een begrip te brengen. En het lijkt erop dat wij precies terug zijn zoals het altijd is gebeurd, hele systemen vallen uiteen, er is iets fout.

23 Wij willen hier serieus over nadenken gedurende de volgende paar minuten. Kom hier nu niet slechts binnen om alleen maar te zeggen: "Wel, we liepen ernaar toe en gingen zitten. Wij hadden een ontbijt. Wij hoorden getuigenissen, enzovoort." Maar laat ons met heel ons hart hiertoe komen en er over nadenken.

24 Vergeet niet dat het ons leven is, en er is niets belangrijker dan ons leven. Er is niets belangrijker, het maakt niet uit hoeveel wij verkrijgen in de wereld, of hoe groot wij hier worden, we moeten hoe dan ook aan het einde van de weg komen. En dan de... Dat is een onthullende tijd, en we moeten het zo oprecht mogelijk benaderen.

25 Want de mensen in andere tijden – toen mensen een manier probeerden te vinden om te overleven – gingen over op systemen. En de enige manier waarop zij naar enig ander systeem kunnen gaan dan de weg die God uitgestippeld heeft, is van Zijn Woord vandaan te gaan. Mannen in andere eeuwen hebben dit gedaan, in voorbije tijden. Zij probeerden allemaal weg te komen en de wereld te beheersen, en een politiek systeem te maken en verschillende dingen, om te proberen de wereld te beheersen en bijeen te houden. En zij... om dat te kunnen doen, moeten zij weggaan van Gods plan van doen. Zie? Ze zijn... God heeft een manier om deze zaak bijeen te houden. En de enige manier waarop mensen ooit een andere manier kunnen aannemen, is dat zij weg moeten gaan van de oorspronkelijke manier.

26 Ziet u, voordat er een leugen kan zijn, moet er een waarheid zijn waar die leugen vandaan komt, omdat een leugen de verdraaide waarheid is. Alle zonde is verdraaide rechtvaardigheid. Dat is alles wat zonde is, het is om te... Zie? De duivel kan niets scheppen. Hij verdraait wat God geschapen heeft. Er is maar één Schepper, en dat is God. Een leugen is een verdraaide waarheid. Overspel is de juiste daad verdraaid. En alles wat fout is, is het juiste wat verdraaid is.

27 Dus daarom is het een verdraaiing om enig ander systeem dan Gods systeem te gebruiken om de wereld bij elkaar te houden. Dus alles wat verdraaid is, moet een einde hebben, omdat alles wat een begin had een einde heeft. Het zijn de dingen die niet begonnen die nooit sterven, nooit een einde hebben.

28 En er is slechts één ding dat nooit begon, en dat was God. Daarom, de enige manier waarop wij ooit eeuwig kunnen leven, is om Gods eigen leven in ons te hebben, en dat is eeuwig leven. En wij... God scheidde Zich van ons af en gaf Zijn Geest zoals Hij deed op Pinksteren, en het werd gezien in symbolen van vuur, van de Vuurkolom die Zich verdeelde onder de mensen, om Zijn eigen leven aan de mensen uit te delen. En hierdoor zou de gezindheid van Christus onder ons moeten werken.

29 En God is het Woord. "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God." En het is nog steeds God Die het Woord is, dat is juist. En wanneer wij weggaan van het Woord, dan zijn wij bij God vandaan. Jezus zei: "Indien gij in Mij blijft..." Dat is hun geheimenis. Daar is het geheim. "Indien gij in Mij blijft, en Mijn Woord in u, vraag dan wat u wilt." Zie? De gedachte komt eerst. Gods Woord moet hier blijven.

30 U kunt geen geloofsbelijdenissen en -ismen, enzovoort nemen en ze in u stampen, en enige dogma's nemen en mengen met het Woord van God, en dan God het laten eren. Het moet het absolute, pure, onvervalste Woord van God zijn, en dat is alles. Dat is alles. God zal niet mengen met enig verdraaid iets. Hij is absoluut, door en door, God.

31 Nu, altijd, in alle tijden, hebben wij deze dingen gehad van mensen die probeerden het Woord van God te verdraaien en andere soorten systemen aan te nemen. En zij komen er na een lange tijd achter dat... zij ontdekken precies zoals wij het vandaag zien in dit 1963, dat de wereld uiteen valt. Dat doet ze zeker. Want ze kan niet standhouden; niet meer dan wat Daniël zei in zijn visioen – de uitlegging van de koningen – dat zoals ijzer en klei niet zullen vermengen, het Woord van God niet met iets anders zal mengen. Het zal het gewoon niet doen. Het moet het Woord zijn. Dat is alles.

32 Nu zien wij dat politiek het had overgenomen in de dagen van de wereld waar Noach in leefde. En het onderwijsprogramma en de grote zakenwereld van die dag hadden zich verheven tot een plaats waar ze gebouwen konden bouwen zoals piramiden en sfinxen, en dingen die wij tegenwoordig op geen manier zouden kunnen bouwen.

33 Als iemand ooit in Egypte is geweest en de piramiden enzovoort heeft gezien – wij hebben nu niets dat ooit iets dergelijks zou kunnen bouwen. Nee. Maar zij waren verder gevorderd dan wij in onderwijs. Zij waren verder gevorderd in wetenschap.

34 En toen zijn ze er achter gekomen dat de wereld uiteen begon te vallen. En God zond hun een boodschap, maar zij weigerden het. En het was een eenvoudige, heel eenvoudige boodschap, door een heel eenvoudige boer, maar zij weigerden het en verwierpen het. En hun wereld viel uiteen. Precies.

35 Hetzelfde vond plaats in Sodom, de tijd van Sodom, toen immoraliteit in opmars was. En zij bouwden steden, enzovoort. Maar toen ze ontdekten dat God Zijn systeem daarheen had gestuurd, toen weigerden zij het, en het viel uiteen. Dat doet het altijd.

36 Nu, hetzelfde bestaat vandaag. Wij zijn gewoon in dezelfde dag als toen. Jezus zei: "En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, en in de dagen van Sodom, alzo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen", de hele zaak afbrokkelend en uiteen vallend. De... Het is gebouwd op zand, en het moet weggespoeld worden. En we zien die grote tijd zoals het toen was vandaag ook bestaan.

37 En in de dagen van de komst van onze Here Jezus, in de vroegere dagen toen Hij geboren werd, zien wij die wereld in die dag uiteenvallen, toen Hij in de wereld werd geboren. Wij zien dat de religieuze wereld... Zo wil ik vanavond spreken over de kruisiging, over iets dergelijks. Zij... We zien dat de Joden het systeem dat God hun in Zijn Woord gegeven had gewoon zo vervuild hadden, dat er geen oprechtheid meer was in hun offeranden, ook al voerden zij het tot in detail uit. En zij brachten hun offeranden. Toen de Joden...

38 Er is niets lieflijker dan dat God een vervanging aanneemt. Toen de mens gezondigd had, nam God de vervanging aan. Vol van genade was Hij om zoiets te doen. Wanneer de Jood de weg afkwam met zijn stier of zijn lam om het aan te bieden als een offer, en hij deed het uit het diepste van zijn hart, dan was het een groots iets. Maar na een tijdje werd het een familietraditie. Ze gingen er gewoon naartoe en offerden de stier, en: "Wel, het wordt tijd voor de offerande, dus wij zullen gewoon gaan en deze bepaalde stier offeren."

39 Het werd een traditie. Ik ben bijna overtuigd om te geloven dat dit is wat er met ons christelijk systeem is gebeurd. Dat wij in onze verschillende denominaties, en kliekjes die zichzelf Christenen noemen, tot die plaats zijn gekomen. Tot waar... En zelfs bij ons, Pinkstermensen. Nu, onthoud, dit geldt voor ons allemaal. En wij, Pinkstermensen, bewegen onszelf daarin. En wij vroegen ons af.

40 De hele Pinksterwereld vandaag is bezig uiteen te vallen. Het hele systeem van de Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, het hele religieuze systeem valt uit elkaar. Wij zien het. Wij weten dat het de waarheid is. Onze nationale politieke wereld valt uit elkaar. De gehele zaak is op zijn eind. Zoals Jesaja zei: "Het is vol geworden met etterende zweren." Het is zo dat het hele lichaam bedorven is.

41 Er moet iets gebeuren. En het zal boven enig mensengemaakt systeem of verstand moeten uitgaan, om het naar de juiste omstandigheden terug te kunnen brengen.

42 Ik weet dat het een onaangenaam beeld is, maar het is de waarheid. We moeten heel precies naar de dingen kijken zoals ze zijn, en het is niet nodig uitspraken te herhalen, of het te bedekken liever gezegd, maar we moeten er gewoon openlijk over spreken en de waarheid erover vertellen. Juist is juist, en verkeerd is verkeerd. Zie? En we moeten ernaar kijken.

43 En we zien de naties vandaag. Ons politiek en nationaal leven is door en door verrot. Het is helemaal vol met dingen, of met televisie bederf van allerlei soorten vuil, smerige grappen en moppen voor de ogen van onze jonge mensen.

44 En de scholen zijn zo verrot! My! Ik kom uit Arizona. Ik was op een dag op een van de grote scholen, en zag deze jongedames en mannen, jongens, daarbuiten op de campus zich liederlijk gedragen. Ik zei: "Ik hoop dat ik nooit een van mijn kinderen naar zo'n plaats hoef te sturen."

45 En van zo'n bederf... toch wordt het Amerika genoemd. Een van de slechtste dingen die ik ooit gezien heb, is het gedrag van Amerikanen in verschillende delen van het land. Wij praten altijd over een ander land. Wij kunnen beter eerst ons eigen straatje schoonvegen voordat we iets kunnen zeggen over een ander.

46 En wij Pinkstermensen behoren onze straatjes ook een beetje schoon te vegen voordat wij commentaar geven op de Presbyteriaan en de Baptist. Want ons systeem is gewoon even corrupt en uiteenvallend als het hunne. Zie? Wij leven gewoon in die dag.

47 En nu willen wij dat onthouden: in die dagen dat Jezus geboren werd, zien wij dat zij hetzelfde soort systeem hadden. Ze hadden geen oprechtheid. Ze gingen gewoon heen en werden een Jood en werden besneden op de achtste dag. En zo werd hij een Jood.

48 Wel, wij hebben dezelfde zaak vandaag. Ze brengen ze naar de kerk en dopen de baby's. En dan het eerste, weet u, wel, zij behoren tot die kerk. En u vraagt hun of zij een Christen zijn. "Zeker ben ik een Christen. Ik ben een Amerikaan."

     En op een keer, in de gebedsrij, vroeg ik een dame eens: "Bent u een Christen?"

49 Ze zei: "Wel, ik geef u te kennen dat ik elke avond een kaarsje brand." Nu, alsof dat iets te maken had met christendom.

50 Eén zei: "Ik ben, wel, ik ben... ik ben een zo-en-zo. Ik behoor tot de Presbyterianen. Ik ben dit." Dat betekent nog steeds niets.

51 Dat is niets meer dan dat u een brandmerk op een koe kunt zetten. U zou een Hereford brandmerk op een aasgier kunnen zetten. Het zal geen enkel verschil maken. Dat verandert de binnenkant van de persoon niet. U bent wat u bent door uw geboorte, en dat is in Christus. Zie? Wij hebben gewoon deze brandmerken, enzovoort. Het is, wij... We hebben de hele zaak in een systeem en in een puinhoop gekregen.

52 En we zien het op die manier in de tijd van de komst van de Here Jezus. Ik dacht zo om Zijn leven uiteen te zetten, van Zijn geboorte en Zijn bediening, en dan vanavond Zijn kruisiging. De hele zaak begint verrot te worden. Zij maakten het Woord van God krachteloos door hun tradities, dus de hele wereld viel uiteen. Iedere natie zocht naar iemand of een bepaald systeem dat hen eruit kon brengen, oftewel, om hen bijeen te houden. Zij waren zo bedorven dat zij wisten dat zij de weg die zij afgingen niet konden volhouden, en zij zochten naar iets om hen bijeen te houden.

53 Als dat niet het beeld van onze wereld vandaag is, dan ken ik de wereld niet. Het is zo. Het is het beeld van onze wereld vandaag. Alles zoekt naar een systeem of iets om ons bijeen te houden. Het is een beeld van vandaag. Men zocht naar een bepaald systeem of iets wat hen voor uiteenvallen zou behoeden. Zoals het toen was, zo is het nu weer. Het heeft zich opnieuw herhaald.

54 De religieuze wereld van toen keek uit naar een beloofde Messias. Alle Joden, de zeer trouwe gelovigen, zouden u vertellen: "Zeker, wij kijken al vier duizend jaar uit naar een Messias. En wij geloven dat Hij komt. Zeker, wij geloven het." De politieke wereld van die dag zocht naar een Messias. En al de overige de naties, ieder ervan, was aan het zoeken naar de Messias. En toen Hij kwam, deden zij Hem alles aan wat zij Hem andere keren hadden aangedaan.

55 In de dagen van Noach zochten zij iemand die hen bijeen kon houden. En wat gebeurde er toen God hun een boodschapper zond? Ze wezen het af.

56 En in alle eeuwen zoeken zij ernaar. Dat is de manier waarop het gebeurt. Zij... God zal het naar hen zenden. En dan... dan wijzen ze het af. Waarom? Omdat het niet aan hun smaak beantwoordt. Zie? Zij willen het niet op de manier dat God het wil zenden. Zij willen het op de manier waarop zij het willen. Ze hebben de wijze waarop het moet zijn helemaal uitgekiend en als het niet op die manier komt, dan: "Het is niet van God." Zie? Dat is de manier waarop het altijd is geweest.

57 Het is hetzelfde vandaag. Het komt niet naar de smaak van onze theologische smaak. Maar het komt op de wijze van de kracht van de demonstratie van de manifestatie van Gods belofte voor het tijdperk. Precies. Maar toch, net als toen, weigeren ze het. Zij weigerden het toen. Ze weigerden het vandaag omdat het niet voldoet aan de verwachting van de dag, op de manier waarop de mensen het verwachten.

58 God heeft een verwachting. God weet wat er gaat gebeuren, omdat Hij oneindig is, dus er gaat niets verkeerd. Het gaat gewoon allemaal precies goed, omdat Hij oneindig is. En Hij kan het einde vanaf het begin voorzeggen, omdat Hij God is. Denk niet dat Satan iets over Hem heen laat komen. O, nee. O, nee. Het werkt allemaal alleen maar mee om Zijn attributen te tonen, dat is alles. Hoe zou een grote oneindige God, Die alles wist, en alles liet... Het zijn juist de attributen van God die getoond worden.

     En u toont met uw leven de ene kant of de andere.

59 En dat is de reden waarom onze systemen binnenkomen en dat zij alles kunnen accepteren; het is de manier van het systeem, het is gewoon omdat zij weggaan van de oorspronkelijk geschapen manier die God voor hen maakte, om het te doen. Zijn manier van het zenden van dingen voldoet niet altijd aan onze smaak. Ik vraag mij vandaag af, als God onze roep voor onze Messias, waar wij vandaag om roepen, zou beantwoorden; ik vraag mij af of wij hetzelfde zouden doen als zij daar toen deden.

60 Nu, wij zoeken allen naar iets. Altijd, wij weten dat. Iedereen kijkt naar iets uit. Ik luisterde naar deze groep. Ik luister naar zakenmannen. Ik ga naar de predikers. Ik ga naar de verschillende denominaties. Iedereen verwacht iets. De natie – als u naar politieke praatjes luistert – kijkt uit naar iets wat moet voortkomen. Wat is het? Ik hoor het bij de christelijke zakenlieden. Ik hoor het bij de conventies. "O, de grote tijd is komende! De grote tijd is komende!" Nu, onthoud gewoon dat het op een heel andere manier zal komen dan u denkt dat het komt. Zie? Het zal helemaal niet zijn waar u aan denkt. Dat is het nooit geweest. Zie?

61 En onze politieke wereld en onze religieuze wereld vandaag zijn precies zoals het was in de dagen van de eerste komst van de Messias. Het is vervuild. Het hele systeem is verrot. Onze politiek zou niet erger kunnen worden. En onze religie: ik zie niet hoe het erger zou kunnen worden dan het nu is. De hele zaak is bedorven; onze politieke wereld, door mensen gemaakte stelsels en modes. Wij...

62 Wij willen alles, gewoon alles, zodat we het rustig aan kunnen doen, en met pensioen kunnen gaan en een gemakkelijk leventje leiden. Het leven was niet bedoeld om gemakkelijk te zijn. Het leven is een worsteling. Alles wat leven in zich heeft, heeft strijd. Kijk naar de bomen, hoe zij worstelen. Kijk naar alles wat leven heeft; het is een worsteling. En wanneer wij proberen een of ander systeem te krijgen dat het ons gemakkelijk maakt, dan zijn we fout. En we weten dat er iets verkeerds is.

63 Ik luisterde vandaag naar onze televisie, en programma's, en onze kranten, en al deze dingen die gaande zijn, en iedereen vertelt een grap. Ze proberen om... Amerika is gebouwd op een hoop gelach, een of andere mop, zoals Ernie Ford en al die televisiesterren. Om alles... En onze films zijn zo bedorven, het zou gewoon niet bedorvener kunnen zijn. Dat is alles.

64 Het doet me denken aan een kleine jongen die fluitend over een begraafplaats loopt, hij probeert zichzelf wijs te maken dat hij niet bang is. Maar dat is de reden waarom hij fluit. Zie? Hij is bang. En dat is er aan de hand. U probeert... de wereld vandaag probeert het weg te lachen. Amerika is een grap, en ze weet dat ze aan haar einde is. Ze is gewogen op de weegschaal en te licht bevonden. Als God Almachtig deze natie niet aan stukken scheurt, zal Hij aan Sodom en Gomórra verplicht zijn om haar op te laten te staan en Zich ervoor te verontschuldigen dat Hij haar verbrand heeft. Precies. Wij zijn ten dode opgeschreven. De hele wereld is ten dode opgeschreven. Zij valt uiteen, en er is geen manier om haar te redden. Zij heeft zich weg gezondigd van haar dag van genade.

65 Wij praten over een opwekking? We leven op de ashopen van de opwekking. Het is voorbij, allang geleden. En toch proberen wij een of ander stelsel te bouwen bovenop iets. O, my! Het is bedorven. Wij moeten opnieuw beginnen om... Zij, onze religieuze programma's worden zeker een stank in de neusgaten van God, zoals het was in de dagen van Israël: ons Methodistenprogramma, onze Baptistenprogramma's, onze Pinksterprogramma's.

66 Iemand zei tegen mij, lang... niet lang geleden: "U veroordeelde die Pinkstermensen zoveel, waarom blijft u bij hen?" Ik houd van hen. Dat is de reden. Liefde is corrigerend. Als het dat niet is...

67 Wat als een klein kind hier op straat is, en hij is daar midden op straat een moddertoren aan het bouwen, waar die auto's passeren? Zegt u: "Junior, gezegend zij jouw kleine hartje, lieverd. Jij behoort niet daarbuiten te zitten. Kom naar binnen wanneer je klaar bent"? Dat is geen liefde. U houdt niet van uw kind. En u zou hem daarbuiten pakken en van die straat afsleuren. En u zou een stok pakken en hem leren dat hij daar niet meer naartoe moet gaan, als u hem werkelijk lief hebt.

68 En dat is er aan de hand met onze bedieningen vandaag. Ze zijn daar. Het is een maaltijdcoupon. Het is een denominationele zaak, en ze zijn bang om het Evangelie te behandelen op de manier dat het behandeld zou moeten worden. Totdat ze daar zijn, moet u ze tot de waarheid brengen. Er is iets fout, en wij weten het. We strekken ons uit naar systemen in plaats van naar het Koninkrijk van God. En we weten dat er iets fout is. Het is corrupt.

69 Ik vind dat onze Pinksterdagen een stank zijn geworden. Wij spelen de muziek en springen op-en-neer in de gangpaden, en dansen, en rennen heen-en-weer. En vrouwen met geknipt haar en lippenstift op hun gezicht, en dingen zoals dat. En rennen hier rond, dansen in de Geest, met een... noem het, met een jurk aan die strak genoeg is om de huid aan de buitenkant te tonen. En verwachten wij dan dat God ons in zo'n systeem ontmoet? Dat zal Hij nooit doen. Weet u, God voldoet niet aan uw voorwaarden. U moet voldoen aan Zijn voorwaarden of u komt helemaal nergens.

70 O, we praten over mensen die binnenkomen en de Heilige Geest ontvangen, en zulke dingen. En ik heb... Zeker, ik waardeer dat. Ik waardeer het zeker. Maar kijk hiernaar wat we gedaan hebben, vrienden. We hebben onze denominaties gebouwd op een bepaald bewijs, zoals wij spreken in tongen als bewijs nemen. Ik geloof zeker in het spreken in tongen, maar niet alles wat in tongen spreekt, heeft de Heilige Geest. Ik ben een zendeling. Ik heb heksen in tongen zien spreken en uitleggen, en ze geven er de juiste uitlegging aan, en ze drinken bloed uit een mensenschedel en roepen de duivel aan. Precies. Ga terug naar het Woord van God waar u thuishoort. Kom bij deze dingen vandaan. Een leven is wat telt voor het menselijk wezen: het leven van Christus. Hoe kunt u van Christus zijn en aan deze ideeën vasthouden? Ziet u dan waar wij terecht zijn gekomen?

71 Toen de Pinkstergemeente vijftig jaar geleden begon en de Heilige Geest begon te vallen en de mensen de gave van het spreken in tongen ontvingen, toen begon u er alles in te brengen: dit in denominaties te brengen, en dat, en nog wat. En kijk waar u vandaag aan toe bent, tot de hele zaak verrot is. Dat is juist. Het hele systeem is bedorven, en zij valt gewoon uiteen met de rest van de wereld. Alles moet dat doen.

     "Maar wij ontvangen een Koninkrijk dat niet bewogen kan worden."

72 Nu, onthoud, onze politiek is de wereld achterna gegaan. Onze kerken zijn de wereld achterna gegaan. Alles is vervuild, onze dagen, vandaag.

73 Want lang geleden was het de gewoonte, als ik mij goed herinner, in onze oude Baptistenkerk daarginds in de staat Kentucky, dat zij die ouderwetse vrouwen en mannen daar hadden zitten, met diegenen... De prediker gisteravond, broeder Crow, sprak over die dames met de hoedjes op. En zij waren gewend om, wat zij noemen, geheiligd te worden. Of... en zij zouden erheen gaan en juichen, en de haarspelden zouden uit hun haar vallen wanneer zij huilden en heen-en-weer door die gangpaden liepen terwijl zij God prezen. Wel broeder, die mensen hadden genoeg religie om Pinksteren zich vandaag beschaamd te laten voelen. En, dan, juist. Dat waren Baptisten, Methodisten en Presbyterianen. Precies.

74 En dan noemt u de mensen van Kentucky een ongeletterde groep. Laat u eens een vrouw uit Kentucky, een ouderwetse moeder, haar dochter op straat zien lopen, daar achter in die bergen, met een klein broekje aan, zoals u en oma en de rest van u draagt. Laat haar op een morgen binnenkomen met haar kleren half uitgetrokken, verwarde haren, en haar manicure, lippenstift, of wat het ook is, over haar hele gezicht; de hele nacht met een of andere Ricky in een sportwagen uitgeweest, overal naartoe, en komt dan binnen. Ze zou haar de blaren slaan met een van die notenboomtakken; ze zou zes maanden niet meer uit haar bed kunnen komen.

75 Dan noemt u zichzelf Pinkstergelovige? Kijk naar de dag waarin wij leven. En predikers zijn te bang om er in de preekstoel iets over te zeggen, bang dat zij uit hun organisatie gezet zullen worden. Juist. Precies. Wij hebben een "terug naar het Woord van God" nodig. Niet terug naar enige emoties, wat gepraat over "terug naar het Woord", maar ik bedoel het hart en de ziel in het individu terug naar het Woord van God. Zeker. Wat deed u? Waarom zijn zij bang om het te zeggen? Begint u erover te spreken dan zal uw organisatie u eruit zetten. Dat is waar.

76 Ik las net een stukje dat iemand aan mij gaf, hier in de krant. Het is, het komt uit Memphis, Tennessee. Het is genaamd: "Het verhaal van Tony Fontane." Als u een platvloerse advertentie wilt zien, kijk dan daarnaar in de krant die verondersteld wordt van Pinksteren te zijn. Het wordt gesponsord door de Assemblies of God, een van de grootste Pinksterorganisaties. Kijk ernaar. Ik zal het hier achterlaten; een kortgeknipte vrouw die er als Izebel uit ziet en een of andere Fransman daar. Noemt u dat bekering? Wel, het is emotie. Het lijkt totaal niet op bekering. Een Geest van God zal de man of een vrouw rein maken en hen anders maken dan zij waren. Juist. Maar wat hebben we gekregen? We hebben Hollywood verplaatst naar Pinksteren. Waardoor? Vanwege hun onderwijsprogramma's, enzovoort.

77 Dat is de reden dat wij geen opwekking kunnen hebben. Dat is de reden dat iets niet door kan gaan. Dat is de reden dat wij nog doorgaan, omdat u terug moet gaan naar dat Woord, mijn broeder. Precies.

78 Zo'n jammerlijke zaak, onder de bescherming van een Pinksterbeweging. U zou niet kunnen zeggen dat God zo'n zaak ondersteunde. Zeker niet. Maar wat is het? Het is iets wat glamour heeft. U heeft teveel televisie gekeken. U bent teveel één geworden met de wereld. Dat is de reden dat de hele zaak verrot is en bedorven en uiteenvalt. Juist. Het stinkt voor God.

79 Het maakt mij niet uit hoeveel u in tongen spreekt, hoeveel u juicht en rondrent in de zaal. Het maakt mij niet uit hoeveel u dit doet, of hoe uw ledental groeit, hoeveel hoogwaardigheidsbekleders u onder u krijgt. Dat heeft er niets mee te maken. U behoort daar wat van kwijt te raken en de Heilige Geest onder u te krijgen; dat zal u rein maken en een echte gemeente van u maken. Daar gaat het om. Dat is precies de waarheid. Wij...

80 Wat we nodig hebben vandaag is een profeet van de Heer die op het toneel verschijnt met het Woord van God en die geen compromissen sluit met de dingen van de wereld. [Gemeente zegt: "Amen." – Vert] Dat is de enige hoop voor een leven dat komende is, iemand die het Evangelie hanteert, niet met rubberen kerkelijke handschoenen aan, die zoveel gelooft en er zoveel vanaf haalt. O!

81 En onze denominationele verschillen hebben ons nu in ongeveer negenhonderd verschillende organisaties verwikkeld. Onze diakenen wordt toegestaan twee of drie vrouwen te hebben, en nog steeds te dienen als diaken. Soms zal een prediker een kerk verlaten om naar een andere te gaan, omdat er op de ene plek meer geld is dan op de andere. Een grotere groep op één plek en een betere kerk, enzovoort, maakt dat men slappelingen krijgt. En, o my!

82 Wij willen door God geroepen mannen, ruw, van de woestijn daarginds, met een boodschap zoals van Johannes de Doper, die de huid zal afschudden van sommige van deze zogenaamde religieuze bewegingen.

83 Het is een zonde. Het bedroeft de Heilige Geest. Soms, in de visioenen die de Here geeft... Wel, ik zal daar nu niet op ingaan. Zie? Ik werd pas gevraagd... Nee, ik zal gewoon... Ik zal mijn... Verontschuldig mij.

84 Nu naar de boodschap van "uiteenvallen". De dingen die gaande zijn, de dingen die niet vreemd... niet vreemd behoren te zijn voor de kerk, zijn het toch. Spreek erover met hen, zij willen het niet geloven. Toen Noach sprak, geloofden zij het niet. Toen Mozes sprak, geloofden zij het niet. Toen de profeten spraken, geloofden zij het niet. Zeker. Ze hadden hun eigen systemen opgebouwd. Ja, meneer.

85 De prachtige deugd, o my, van ons moederschap, de deugd van onze Pinkstervrouwen, heeft zich gebogen voor het altaar van de godin Hollywood. En wat wij vroeger "deugd" noemden, noemen wij nu "mode". Het is een schande.

86 Iemand zei niet lang geleden tegen me: "Broeder Branham, zou u niet willen ophouden de vrouwen aan te vallen over dat ze hun haren knippen en korte broeken dragen, enzovoort? Wilt u dat niet? Wilt u dat niet?" Zei: "Mensen achten u als een ziener van de Here. Zou u hun niet willen vertellen hoe ze visioenen moeten zien?"

87 Ik zei: "Hoe kan ik hun algebra leren wanneer zij hun abc niet eens kennen?" En hoe meer je predikt, hoe slechter het wordt. Dus u ziet, het hele systeem is verrot, het valt uit elkaar. Dat is alles.

88 God zal de wereld niet redden door een organisatie of een systeem. Hij zal haar redden door de Heilige Geest. En de Heilige Geest is het Woord gemanifesteerd. Het zijn de beloften van God gemanifesteerd. Zo is het. Wij hebben onze tradities genomen en het Woord van God krachteloos gemaakt, precies zoals zij deden in de dagen toen Jezus gekomen was. O, ja, beslist!

89 God beloofde in onze behoeften te voorzien, niet in onze wensen. Wij wensen altijd iets, maar we willen het op onze eigen manier. U zegt: "Wel, ik wil dat. Ik... Ja. Wel, Heer, zend ons dit en zend ons dat." God kent onze noden. Dat is helemaal waar. Hij kent onze nood.

90 Wat als uw zoontje u zich heeft zien scheren met uw open scheermes en hij zou zeggen: "Papa, ik wil dat scheermes"? U weet wel beter dan dat scheermes aan dat kind te geven. Wel, wat als hij zou zeggen: "Papa, ik heb het u zien doen"? Wel, dat is anders. U bent een volwassene. U weet hoe u het scheermes moet gebruiken. U bent een volwassene. U... u nam toe in verstand om te weten hoe u het scheermes moet gebruiken.

91 En dan zien wij vaak dat Pinkstermensen iemand in tongen zien spreken, of iemand een genezingsdienst zien doen, en dan wordt ons hele systeem bedorven met een stel vleselijke nabootsers die ermee beginnen. Ze zien anderen het doen, maar God heeft u misschien niet geroepen om zoiets te doen. En wat veroorzaakt het? Het brengt vleselijke nabootsingen teweeg die een smaad werpen, juist op de zaak die God gezonden heeft. Waardoor komt het? Systemen.

92 Als de Assemblies of God een man hebben die daar iets doet, en God is met hem en bewijst het – we zien het gebeuren – dan moeten de andere groepen er ook één hebben.

93 Kijk naar de kleine vorm, niet lang geleden, toen het "Kleine David" systeem uitkwam. Zie? En elke kerk moest een kleine David hebben, kleine meisjespredikers en jongenspredikers. En wat was het? Vergelijken, vergelijking, proberen na te bootsen. Dat is wat ons in de verwarring heeft gebracht waar wij nu in zijn. Dat is helemaal waar.

94 Wat maakte dat u Assemblies of God terugging naar een organisatie, terwijl dat juist het systeem was waar God u uitgehaald had? U probeerde zich te vergelijken met de Methodisten en de Baptisten. Wat maakte dat u eenheidsmensen, met uw "nieuwe uitgave", wat maakte dat u in een organisatie ging, dezelfde zaak waar Hij u uitgebracht had? Dezelfde zaak. U blijft het gewoon doen, keer op keer, en nog een keer. Kunt u niet zien dat het niet van God is? De hele zaak is verrot en fout. God roept u niet op vanwege uw organisatiemerk. Hij roept u vanwege uw geboorte. Zeker. Daarbij roept God u.

95 God kent onze behoeften, en wij moeten het aannemen op de manier waarop Hij erin voorziet. Niet volgens onze tradities, wij kunnen het gewoon niet op die manier ontvangen, want God zal het niet ontvangen. God zal er niets mee te maken willen hebben.

96 Wij zien anderen. U zegt: "Kijk, iemand, ik... Broeder Branham, ik zie iemand die dit kan doen en iemand die dat kan doen. Glorie voor God, Here!" My! Als Hij het deed, dan zal Hij het doen. Als Hij u voor iets riep, dan hoeft u niemand erover te vertellen. Het zal zichzelf bewijzen. Dat is helemaal juist. Maar wij willen precies zijn als de familie Jones, ongeveer op de manier waarop wij onszelf in het systeem hebben gebracht waarin we nu zijn.

97 Nu zien wij in onze denominationele politiek – en wij hebben de politiek aangenomen en laten politiek onze voorgangers leiden, laten religieuze politiek onze predikers leiden, in plaats van de Heilige Geest. Dat is juist. Een man ziet een waarheid die hij gelooft, maar hij kan die niet volgen; zijn kerk zal hem er regelrecht uitzetten. Zie? Dus, ziet u, u laat de mens leiden in plaats van God, omdat uw dogma's van uw geloofsbelijdenissen, enzovoort, een man er vandaan houden. Hoe zou een Methodist er ooit kunnen uitkomen en de doop van de Heilige Geest prediken? U Methodisten hier, u Methodistenpredikers, hoe zou u dat ooit kunnen doen? Hoe zouden u, Presbyterianen, het ooit kunnen doen en in uw kerk blijven? Zij zullen u eruit zetten. U weet dat. Zeker zullen zij dat. En u Pinkstermensen; precies even slecht. Dat is juist. Zolang het een systeem is, is het een systeem. Het hele systeem is bedorven. En kom daarbij vandaan, dat is precies wat wij moeten doen voordat het ooit terugkomt.

98 U zou dat misschien niet geloven, maar dit wordt op de band opgenomen. Luister ernaar, nog een paar jaar – als die er zullen zijn – en u zult weten of het waar is of niet. Op een dag, wanneer de avondlichten dimmen, is het te laat, dan zult u zeggen: "Wel, die man zou gelijk gehad kunnen hebben." Maar dan is het te laat.

99 Gewoon precies wat Jezus zei toen Hij op de aarde kwam. Hij zei dat God hun door de tijd heen profeten had gestuurd, elke keer dat hun wereldsysteem uiteen zou vallen, hun religieus systeem. Zei: "Wat deden jullie met hem? God zond de profeet en jullie plaatsten hem in een graf. Precies. En dan ongeveer een generatie later, werden jullie wakker en beseften dat het een profeet was. En wat deden jullie toen? Het graf versieren. Wat doen jullie? Een traditie maken van zijn leven." Dat is precies wat Israël gedaan had, ze hadden de profeet Mozes genomen en een traditie van zijn leven gemaakt.

100 En zo doen wij het. Maarten Luther, John Wesley, andere mannen. We kijken altijd terug, zie, om die dingen te zien. En u maakt een traditie van hun leven, decoreert hun graven. En hun boodschap was voor een andere dag. Tegen de tijd dat u wakker wordt, wel, dan is die dag al voorbij. We zijn in een andere dag. Sinds het begin werkten alle systemen op die manier; door mensen gemaakte systemen. Zeker.

101 Toen Jezus op de aarde kwam, kwam Hij en vond de kerk en de wereld in dezelfde toestand als waarin ze vandaag verkeert. Ik geloof dat Hij weer komt. Precies juist. Ik geloof het. Er is maar één ding dat haar kan redden, en dat is de komst van de Heer. Er is niets wat dat kan doen. Het maakt mij niet uit. Wij Methodisten gaan het niet doen. Of, wij Pinkstermensen gaan het niet doen. God zal het doen door het zenden van Jezus Christus. Ik geloof dat Hij precies volgens de Schrift zal komen. Hij zal komen. Beslist.

102 De hele zaak is een religieuze denominatie geworden, geleid door de denominaties in plaats van de Heilige Geest. Onze onderwijssystemen en onze denominaties hebben ons op zoveel verschillende wegen geleid, die "gedaanten van godzaligheid hebben, maar de kracht daarvan verloochend hebben", gewoon precies wat de Schrift zegt dat wij zouden doen. De profeet zei in 2 Timotheüs 3: "De tijd zou komen wanneer mensen roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods zouden zijn; onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen." U zegt: "Dat zijn communisten."

103 Dat zijn zogenaamde Christenen. In de Bijbel staat: "Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen. Want dit is het soort dat van huis naar huis gaat, en ze nemen dwaze vrouwen gevangen, die door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden, die nooit in staat zijn om te leren, of tot kennis der waarheid kunnen komen. Maar gelijk Jambres en Jannes..."

104 Onthoud, zij deden dat precies. Ze waren... ze waren nabootsers. Die zaak trof de Pinksterkringen zoals het de rest had getroffen. Nabootsers! Toen Mozes de staf neergooide, gooiden Jambres en Jannes de staf neer. Toen Mozes om dingen riep, riepen zij om dingen. Vleselijke nabootsing! En hoe komt u daarbij vandaan? Dat zijn geen Methodisten, Baptisten, Presbyterianen. Dat zijn Pinkstermensen, want zij komen niet... zij komen er niet eens bij in de buurt, daar bij die anderen. Zie? De profeet zei dat het zou gebeuren. Hoe gaat u het stoppen? De Bijbel zei het. Geen woord van God zal ooit falen. Het is Gods Woord, dus wij kregen het. We zien het voor ons. Word wakker, mensen, voordat het te laat is.

105 Steunt u op een systeem, een sensatie, een isme? U moet tot God komen, en God alleen. Ga daarnaar toe, totdat uw leven veranderd is en u een nieuw schepsel in Christus wordt. God zal zorgdragen voor de rest ervan, als Hij wil dat u iets doet. Hij, u bent dan in contact met Hem, Hij zal het u vertellen. Probeer het niet te imiteren, en het te doen als de ander. Als hij een licht zag, een ander over zijn lichaam trilde, en weer een ander iets anders gedaan heeft; besteed daar geen aandacht aan.

106 Vijfentwintig mensen staken gisteravond hun handen op om de Heilige Geest te ontvangen. Ik vraag mij af hoeveel... Als daar een honger is, dan is er een geklop aan het hart. Een ieder van u zou de Heilige Geest precies op de plek waar u zit, moeten ontvangen, als u die honger heeft. God is gewilliger om het aan u te geven dan u bent om het te ontvangen. U put Gods zegen nooit uit. U put Gods goedheid nooit uit. Dat kunt u niet.

107 Kunt u zich een visje voorstellen van ongeveer vier centimeter lang, die daar in het midden van de zee zegt: "Ik kan maar beter zuinig van dit water drinken, want het zou op een dag kunnen opraken"? Kunt u zich een muis voorstellen onder de enorme graanschuren van Egypte, die zegt: "Ik zal één graankorrel per dag eten, mijzelf dat toestaan, want het zou kunnen opraken vóór de volgende oogst"? Wel, dat zou belachelijk zijn.

108 En het is nog belachelijker om te denken dat u ooit de genade van Jezus Christus, en Zijn kracht, en Zijn verlangen, kunt uitputten. Hij heeft het geschreven in het Woord. Hij heeft het aan u beloofd. En wij zijn hier deze morgen om de zaak onder ogen te zien.

109 Maar wanneer u ziet dat de zegeningen van God proberen bij Zijn volk te komen, en u ziet dat ze het helemaal verdraaid hebben op zo'n manier, dan kan Hij niet in zo'n verwarring komen en Zijn Woord brengen. Hij zal het niet doen. Dat is alles. Het vat moet schoongemaakt worden. Wanneer we onder Pinkstermensen komen, zien we vrouwen met kortgeknipt haar! Weet u dat het niet eens gepast is voor een vrouw om te bidden met afgeknipt haar? Wat gebeurde er? Uw moeder zou dat nooit gedaan hebben. Wat gebeurde er?

110 U kreeg een of andere Ricky achter de kansel. U kreeg een of ander klein geleerd iets vanuit een Bijbelschool, wat hem verder bij God wegdreef dan hij ooit tot God zou kunnen komen. U struikelt over de eenvoud van God. Precies. Wat doet u? Als u een doctorsgraad haalt, betekent het dat u net zoveel verder bij God vandaan bent. Als u een Ph.D, LL.D. of Bachelor graad haalt, bent u gewoon zoveel verder van God af. Het onderwijssysteem drijft u bij God vandaan.

111 Onderwijs is de gedachte van de duivel geweest. De wijsheid van de wereld is, vanaf het begin bij Eva, de gedachte van de duivel geweest. En door de hele geschiedenis heen probeerde hij het eenvoudige geloof in het geloven van Gods Woord te vervangen. Als Eva slechts Gods Woord geloofd had in plaats van te proberen meer wijsheid te krijgen. Daar nam zij haar seminarie ervaring en verbrak de slagbomen en ging weg van God. En dat is wat onze theologische seminaries en dergelijke doen. Ze nemen de traditie van de zaak die daar achter zit.

112 God is eenvoudig. Hij is zo eenvoudig dat Hij over de hoofden van de mensen heengaat. Wat een dag waarin wij leven! We moeten terug naar God. Dan...

113 Huh! "Wij denken" wordt aangenomen. Ja. En moet God ons in die traditie aannemen? Dat zal Hij zeker niet doen. Dat heeft Hij nooit gedaan. God deed dat nooit. Ik wil dat een historicus mij berispt als het wel zo is, vertel het me, waar Hij dat ooit deed.

114 Een man wordt naar de aarde gezonden met een boodschap van God, en toen, zodra hij de boodschap gebracht had, ging hij geheel op in een groep mensen en maakte een organisatie. En die organisatie raakte in verval. Ze kwam nooit meer op. God legde haar op de plank. "Het zijn", zoals de kleine voorganger gisteravond zei, "aantallen geworden, en niet de Geest." Stond de Presbyteriaanse op? Stond de Katholieke weer op na het concilie van Nicéa?

115 De eerste Pinkstergemeente was bij Pinksteren. Of, ik bedoel, de gemeente begon nooit in Rome, dit is voor u, Katholieken. Ik wil dat iemand mij toont wanneer de gemeente begon in Rome. De organisatie begon in Rome, wat de gemeente doodde. Maar de gemeente begon in Jeruzalem, niet in Nicéa. Zie? Zeker.

116 Waar begonnen wij? Zie? U krijgt... God zal een man zenden met een boodschap en hij zal helemaal verwikkeld raken in de populariteit van verschillende dingen, en zijn hoofd raakt opgeblazen en hij maakt een organisatie. En God zet het regelrecht op de plank zoals Hij deed met de Katholieke kerk – en daar zijn we allemaal op terecht gekomen – welke de moeder is van de hele zaak. En nu valt ons systeem uiteen.

117 O, wat een tijdperk waarin wij leven: ja, men verwerpt Zijn boodschap, verwerpt Zijn beloften, verwerpt diegenen die zijn gestuurd met de Waarheid. Wij willen dat God hetzelfde doet in onze dagen, geheel precies zoals Hij toen deed. Wij roepen erom, maar dan vinden we onszelf helemaal vervuild, politiek gericht, denominationele mensen, geheel vervuild met bederf van door mensen gemaakte thema's. En ik heb hier een hoop dingen opgeschreven die ik maar beter niet kan lezen. Ik geloof dat ik het maar beter met rust kan laten.

118 Kijk nu, ga terug naar de waarheid van het Woord. God leeft alleen. God wil dat Zijn volk alleen leeft met Hem. Zij zullen niet aan iets verbonden zijn, enige sensaties of traditie. Hij wil kinderen die gehoorzaam zijn aan Zijn Woord. Daar kan Hij Zijn Woord in plaatsen. God zei... Jezus zei: "Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u, vraag dan wat gij wilt." Dat is of de waarheid, of het is niet de waarheid. Als het de waarheid is, zal het werken.

119 Nu, wilt u weten waar het geheim ligt, de kracht van visioenen en dergelijke? Dat is in het teruggaan naar het Woord. Het is het Woord van God. Jezus was het Woord. Hij was de manifestatie van God. God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende. En Hij was het Woord. "In den beginne was het Woord. En het Woord is vleesgeworden."

120 En het Woord wil ons vlees worden gemaakt. Maar als wij helemaal verwikkeld zijn in allerlei gedoe en tradities, en worden toegestaan te leven zoals de wereld, enzovoort, verwacht u dan dat God dat doet? Wel, dat zal Hij beslist niet doen, het maakt me niet uit hoeveel dingen wij nabootsen.

121 Het komt tot een plaats, broeder, dat er iets op het punt staat te gebeuren. Ik wil u niet kwetsen. Ik wil u zegenen. Luister. Een dezer dagen zal de opname langskomen, en de bruid zal weg zijn, en u zult er niets over weten. Zij zullen er zelfs geen woord over weten.

122 Iedereen neemt het aan en zegt: "O, een dezer dagen zal Jezus over de wolken komen aanlopen en zeggen: 'Kom op, al jullie Pinkstermensen, of jullie Baptisten'", en onze traditionele gedachten erover. Het zal niet zo zijn.

123 Dit is mijn mening. Op een dag toen Jezus had... Het was geprofeteerd dat Jezus op de aarde zou komen. En Hij kwam, Hij leefde, Hij stierf, bijna niemand wist er iets over. Niet eens één procent van de Joden wist ooit dat Hij op de aarde was. Ongeveer één honderdste van de wereld wist ooit dat Hij daar was.

124 Wel, toen Jesaja en Maleachi over Johannes de Doper profeteerden, zeiden ze: "Alle bergen, alle hoogten zullen vernederd worden. Alle lage plaatsen zullen verhoogd worden. En oh, hoe zullen de rammen... De bladeren zullen in hun handen klappen, en de bergen zouden huppelen als kleine rammetjes", en al die dingen. Wel, die traditionele mensen hadden het op een of andere manier helemaal uitgepuzzeld. En hier komt Johannes en predikte precies zoals Hij had gezegd, en zelfs de discipelen wisten het niet.

125 Op een dag kwamen ze naar Hem toe. Hij zei: "De Zoon des mensen gaat op naar Jeruzalem."

126 Hij zei: "Wel, waarom is het dan dat de Schrift zegt... dat de Schriftgeleerden schrijven en ons vertellen, dat, voordat deze dingen gebeuren, Elia eerst moet komen?"

127 Hij zei: "Hij is reeds gekomen, en jullie wisten het niet." En toen vertelde Hij hun dat het Johannes was. Maar Hij zei: "Hij heeft precies gedaan wat de Schrift zei dat hij zou doen, en zij hebben hem aangedaan wat de Schrift zei." Zie?

128 Een dezer dagen gaat u zich afvragen wanneer die opname komt. Onthoud, elke dag verdwijnen er rond de vijf- tot achthonderd mensen over de hele aarde waar ze geen verklaring voor hebben. En Hij zei: "Gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen, waarin acht zielen behouden werden."

129 Een dezer dagen zal oordeel de aarde treffen, de natie treffen, de kerk treffen, haar schoonmaken voor het grote millennium dat komende is. En dan zult u zeggen: "Wel, waarom stond er geschreven dat de opname eerst komt, voordat deze dingen plaatsvinden?"

130 Hij zal zeggen: "Het is reeds gekomen en u wist het niet." Ja. Iemand onderweg naar de samenkomst; de kleine dame die ergens op bezoek gaat: ze zijn weg. U weet niet wanneer het gebeurde. Het is voorbij. Het is altijd op die manier geweest. Zo zal het weer zijn.

131 Word wakker, Pinkstermensen. Schud uw geweten wakker. Besef het uur waarin u leeft. Dit is een serieuze tijd. U mensen, de manier waarop u uw mensen laat doen en handelen, enzovoort. Vroeger zou u zich ervoor geschaamd hebben. O, het was een schande voor de Christen om naar een film te gaan. Ze zouden dat helemaal niet moeten doen. De duivel heeft er een bij u neergezet. Hij plantte een televisie precies in uw huis, en bracht de film naar u toe, allerlei soorten bederf en al het andere; en u staat het toe.

132 Kijk naar onze scholen. Kijk naar onze... Daarbuiten, kleine meisjes op de straat die zich met allerlei immorele kleding vertonen. En hier in de stad Chicago worden er elke dertig dagen, elke maand, dertig duizend abortuszaken geregistreerd, slechts in één stad.

133 Hoeveel zonden zijn er gisteravond in deze stad gepleegd? Was het niet beter toen de coyote hier huilde in de woestijn en God erop neerkeek, toen de oude Hopi of Navajo [Indianenstammen in de V.S. – Vert] hier op hun sneeuwschoenen doorheen trokken? Kijk dan naar dit vuil en alle smerigheid, en tradities en politiek. En het is een bloederige, smerige troep, die in Gods neus stinkt. Hij zal... bedorven, voor Hem.

134 Hij zal het een dezer dagen opblazen. En Hij zal de aarde laten uitbarsten en zij zal zichzelf vernieuwen met vulkanische uitbarstingen. En dan zal daar een millennium komen, waar de rechtvaardigen op de as van de goddelozen zullen treden, precies volgens Maleachi.

135 Voordat... vergeet het nu niet, voordat dat gebeurt, zal er iets plaatsvinden. We krijgen een opschudding van een boodschapper voordat het gebeurt, in orde nu, onze Boodschap voor onze dag. Nu, merk op.

136 We zien dit bij de komst van de Here Jezus, toen Hij in Zijn dag kwam. Merk op in Zijn dag, toen Hij kwam.

137 Nu zien wij dat Rome naar een groot militair genie zocht; een messias die zou komen en Griekenland en de overigen van de aarde zou afschoppen. En hij wilde... Ze hadden een krijgslist. Hij had iets wat de rest van hen beschaamd zou maken. Zij wilden een militair genie. Dat is alles wat ze wilden.

138 Wat wilde Israël? Een messias. Zij wilden een messias, een generaal. Zij wilden dat er een generaal kwam die de Romeinen zou oppakken en het land uitschoppen om het koninkrijk in Jeruzalem op te bouwen. God kende hun noden. Wat gaf Hij hun? Een Baby; een Baby, een Redder. Hij gaf hun een Redder. Zij dachten dat ze gered waren, maar Hij gaf hun een Redder.

139 En zo is het vandaag. Als Hij iets naar ons zou zenden, zou het een Redder zijn, terwijl wij denken dat we gered zijn. Hij wist wat ze nodig hadden. Vandaag hetzelfde; kijk naar onze politiek, hoe bedorven het is. Wat als... wat als God vandaag keek?

140 Kijk naar Rusland. Rusland roept om een messias. Zij willen iemand, een wetenschappelijk genie, die hen naar de maan kan brengen voordat de Verenigde Staten eraan beginnen. Zeker. Alle andere naties kijken ernaar uit. Zij willen een wetenschappelijk genie die hen naar de maan zal brengen, die een of andere bom kan uitvinden die alles te boven gaat, die onze waterstofbommen uitschakelt en ze stopt; en dat zij hun eigen bommen over iedereen kunnen uitstrooien voordat iemand anders kan beginnen, en dan nemen ze de hele wereld over. Dat is het soort messias waar Rusland naar uitkijkt.

141 Negentienhonderd jaar geleden werd de ware Messias gekruisigd. Hij beloofde terug te keren. Hij beloofde dat in de laatste dagen de Heilige Geest Zijn licht weer zou laten schijnen. Ik vraag mij af, als Hij komt, of wij misschien net als de Joden in die dag zullen zijn. Als wij uitzien, naar welke messias ziet de kerk dan uit?

142 De Baptist zoekt naar iemand die een klein beetje groter is dan Billy Graham, die tegen al de Methodisten en Presbyterianen en Pinkstermensen kan zeggen: "Houden jullie allemaal je mond. Ik zal één organisatie uit jullie allen maken."

143 Waar kijken de Pinkstermensen naar uit? Zij kijken uit naar een genie die opstaat, en die hen allen tot Assemblies kan maken. En de Eenheid zoekt iemand van de Eenheid die hen allen tot Eenheid kan maken. De Church of God kijkt uit naar één die hen allen tot Church of God kan maken.

144 Wat bent u aan het doen? U organiseert Bijbelscholen en onderwijst ze; en stuurt degenen die God zou zenden verder van Hem vandaan dan zij eerst waren. Ik weet dat velen van u het daar niet mee eens zijn. Maar alles...

145 Mijn moeder zei altijd tegen ons... Toen we kinderen waren, werden we in zo'n arme toestand groot gebracht dat we vleeshuiden uitkookten om vet te krijgen om ons maïsbrood te maken. En elke zaterdagavond moesten we een dosis wonderolie innemen. Wij, onze... Wij hadden bijna pellagra [huidziekten en darmstoornissen – Vert], omdat wij altijd hetzelfde voedsel aten, afval, enzovoort. En mama... Ik haatte dat spul. Ik haat het vandaag nog steeds. Als ik het innam, kneep ik mijn neus dicht, en zei ik: "Mama, ik kan het niet doorslikken. Het laat me kokhalzen. Het maakt me ziek."

146 Ze zei: "Alles wat je niet ziek maakt, zal je geen goed doen."

147 Dat is wat er aan de hand is met de Pinksterkerk vandaag. U wilt niet luisteren naar iets wat u goed zal doen. Het zal u ziek maken in uw theologische maag, maar het zal u goed doen. Het zal u terugdrijven naar het Woord van God, en terug naar het geloof dat ooit werd gegeven aan de heiligen, en het zal alle Bijbelscholen, theologische seminaries, en het geven van rangen aan predikers van u weghalen. God deelde nooit een handvol zure appels uit op die manier. Hij wil dat mannen geloof hebben, geloven wat reeds opgeschreven is. U hoeft er niets anders bij te doen.

148 Ik weet dat dat hard is. Ik ben hier niet om u als een baby te behandelen, en u te laten lachen en juichen. Ik ben hier om u de waarheid van God te vertellen. En u zult het op een dag zien als u het nu nog niet gelooft. Op een dag zult u komen en zeggen: "Dat was juist." Waar. U moet teruggaan.

149 De hele zaak is in deze toestand. Er is niets anders overgebleven om te komen dan de komst van de Here Jezus. En Hij zal niet komen voor de Assemblies of God. Hij zal niet komen voor de Baptisten. Hij zal voor elk individu komen. Dat is juist.

150 [Leeg gedeelte op de band – Vert] En zodra dat licht dat zaad trof, [Broeder Branham knipt één keer met zijn vingers – Vert] kwamen zij zó tot leven.

151 Kijk naar die theologen die daar stonden, toen zij Hem de gedachten die in hun harten waren, zagen onderscheiden. Ze hadden al een heleboel vleselijke nabootsingen gezien, en ze zeiden: "Deze Man is Beëlzebul, een waarzegger." Dat waren theologen.

152 Jezus zei: "Gij zijt uit uw vader, de duivel, en zijn werken doet u."

153 Maar toen liep daar een kleine prostituée naar de bron in Samaria. En Jezus zei tot haar: "Ga heen, roep uw man."

     Ze zei: "Ik heb er geen."

154 Hij zei: "U hebt de waarheid gesproken. U hebt er vijf gehad, en degene met wie u nu leeft, is niet de uwe."

155 Ze zei: "Here, ik zie dat U een profeet bent. Wij weten dat wanneer de Messias komt, Hij deze dingen doen zal."

     Hij zei: "Ik ben het, Die met u spreek."

156 Wat was het? Dat licht trof dat kleine voorbestemde zaad en het kwam snel tot leven. Hoe verschillend van die geïndoctrineerde theologen!

157 Ze rende de stad in en zei: "Kom, zie een Man Die mij gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is dat niet het precieze Messiaanse teken waarnaar wij moeten uitkijken?"

158 En de doctoren in de Godgeleerdheid stonden erbij en zeiden: "Die Man is Beëlzebul." Kijk, zij konden het niet uitleggen. Ze hadden geen manier om het uit te leggen. Dus toen ze een antwoord moesten geven aan hun kerk, gaven ze hun een bepaald radicaal idee van henzelf.

159 Hetzelfde gebeurt weer en men zal het niet geloven. Mensen zullen het niet geloven. Kerken zullen het niet geloven. Geen wonder. U kunt er niet teleurgesteld over zijn, omdat de Bijbel zei dat zij het niet zouden doen. Maar het gaat om u, individuen die verordineerd zijn tot leven. Kijk nu naar de velden en merk op in welk uur we leven. Kom tot leven. Laat het leven dat in Christus was in u komen, de gezindheid.

     U zegt: "O, ik denk. Ik denk dit. Ik..."

160 U behoort geen gedachten toe te laten. Laat de gedachten die in Christus waren in u zijn, en dat is het Woord. Dat is juist. Denk de gedachten die Hij dacht.

161 Nu, nu, ik vraag ik me af vandaag, Amerika... Ik zal u niet veel langer houden. Amerika, u hebt het luidst geroepen. Wat wilt u? Ik kom net thuis van het veld af. Wat wilt u? Wat wilt u dat over u heerst? U wilt een geleerde genie, dat is wat u wilt. En u hebt hem. Ik wil uw gevoel niet kwetsen. Ik wil u de waarheid vertellen. U hebt hem, zelfs als u een oneerlijke stemmachine zou moeten uitvinden. U hebt hem. Amerika, zo gericht op onderwijs, niet op de Bijbel, maar op onderwijs.

162 De kerken zijn zo gericht op onderwijstheologie, een of ander door mensen bedacht systeem, geloofsbelijdenissen. En de Pinkstermensen dreven regelrecht weg in diezelfde zaak, net als drijfhout in het water dat over de dam gaat. Juist. U wilt leerstelling. U wilt de waarheid niet.

163 Merk nu op. Wat deed u? Alles was onderwij-... U wilde het zo graag, dat u uw televisie erbij haalde en meneer Nixon en meneer Kennedy daarop zette om hun intelligentie te testen voordat u het deed. Hoewel er zelfs genoeg goede mensen in Amerika zijn overgebleven die dat niet gedaan zouden hebben; zij kennen hun erfdeel. Wij weten waartoe we behoren.

164 En u, Democraten! Ik ben Democraat noch Republikein. Ik ben een Christen. Maar u, Democraten, hoe kunt u een of andere kleine Ricky binnenhalen en uw geboorterechten verkopen voor politiek, en iets door stemming binnenbrengen waar onze natie op gefundeerd was om daar bij vandaan te komen: schande over u! Wij hebben dezelfde Achab en Izébel gekregen!

165 U Amerikaanse vrouwen wilden mode. U heb een... U hoeft nu niet naar Parijs te gaan. U heb het precies hier; een echte Fransman om het aan u te geven. U hebt uw waterhoofd kapsels, en al uw modes en dingen, waar u zich naar wilt kleden. U hebt precies gekregen wat u wilde. Waar gaat hij u naar toe leiden? Regelrecht terug naar Rome, precies waar het vandaan komt.

166 En u Protestanten, u wilt een grote organisatie om de leiding over u te hebben, over u heen te lopen, over u te heersen. U zult het krijgen: de Wereldraad van kerken. Hoe kan mijn vriend David duPlessis ooit over deze oecumenische raad spreken en Pinkstermensen binnen brengen? Wat is er met u Pinkstermensen aan de hand om te juichen over "Doctor, heilige vader Zus-en-zo die binnenkomt"? O!

167 U weet dat er in de Bijbel staat: "Noem niemand 'vader'." Wat is er met u aan de hand? Dat is de leer van onze Heer. Wat is er aan de hand? Kent u uw Bijbel niet? Kent u uw Heer niet? De Heilige Geest zou u niet leren zoiets te doen.

168 Realiseert u zich niet dat wanneer deze Presbyterianen, Lutheranen, enzovoort, proberen binnen te komen om dat te ontvangen, het dan de eindtijd is? Zij komen niet binnen. De Bijbel zei van niet. "Terwijl ze voor olie komen, komt de Bruidegom; toen zij heengingen om olie te krijgen." Hoe zit het dan nu met de opname? Zie? De Bijbel zei: "Als de slapende maagd komt om olie te kopen." Hoevelen weten dat dat de waarheid is? [Gemeente zegt: "Amen." – Vert] "Toen de slapende maagd kwam om olie te kopen, ging de bruid naar binnen." Zij kregen het niet.

169 Toen ze terugkwamen, werden ze in de buitenste duisternis geworpen. Als u de geruchten over zóveel Methodisten, Presbyterianen, Baptisten hoort; wat is er aan de hand met u? Word wakker. Het is later dan u denkt. Ze komen terug. Ze mogen dan een emotie hebben gehad, maar zij waren niet daar. Onthoud, zij bevonden zich in de buitenste duisternis. Misschien zegt u: "Wanneer zal dit plaatsvinden?"

170 Zei: "Het zou al zo kunnen zijn, een van deze ochtenden, en u zou niet weten waarom, of hoe." Ik hoop dat u het begrijpt. Ik hoop dat u dat kunt, dat u genoeg van de Geest van Christus hebt om te weten waar ik over spreek; de Heilige Geest het aan u openbaart. Dit wordt op de band opgenomen en gaat de wereld over. Zie? Maar besef het.

171 Ongeveer een paar dagen geleden toen die zeven engelen neerkwamen in dat visioen – velen van u weten het – werd gezegd: "Ga naar Tucson en wacht daar een tijdje, en je zult een donderslag horen. Wanneer dat gebeurt, keer dan terug." En de zeven zegels werden onlangs geopend in de Tabernakel. Toen zag ik mensen komen die daar sinds drie uur in de ochtend hadden gestaan om een plaats te bemachtigen, om in de gehoorzaal te komen, enzovoort. Toen ik de hongerige harten van overal vandaan zag komen, dacht ik: "O God, wij zijn nu zeker aan het einde." Onthoud: "Bij het bazuinen van de zevende engel werden de verborgenheden van God vervuld." "En er kwam een engel van de hemel, en hij zwoer met zijn handen opgeheven naar de hemel," Openbaring 10:1–7, "dat er geen tijd meer zou zijn." Precies juist, het uur.

172 Naar welke gemeente komt Hij? De gemeente waarin wij leven, het Laodicéa gemeentetijdperk, het laatste tijdperk dat lauw is, nog net genoeg om rond te dansen en te zeggen: "Ja, ik heb het. Ik sprak in tongen. Ik juichte. Halleluja. Ik heb het." En als je terugkomt in onze kerken ziet het eruit als een troep Izébels, het ziet eruit als een troep van ik weet niet wat, bederf. Onthoud, uw buitenkant drukt uw binnenkant uit. Het maakt niet uit hoe geweldig uw getuigenis is, uw leven spreekt luider dan uw woorden. O!

173 Wij zijn er. Wij zijn gearriveerd. Iets staat op het punt te gebeuren. Het komt van boven, niet van één van deze dingen hier. Het komt van boven. God zal Christus zenden. Amen.

174 Ja, we hebben ons genie. Waar is hij? Nu, u wilt een genie, de kerkwereld. Ik bedoel niet u individuen hier. Dit wordt opgenomen op de band. Wat is ermee? U wilt het. U zult het krijgen en regelrecht in de Raad van kerken gaan, juist de zaak waar u bij vandaan kwam, om te zijn wat u bent. En dan leidt uw organisatie u er regelrecht naar terug, gewoon precies waar u uit vandaan kwam; de zaak die God vervloekte, dat bederf, het vuil en de viezigheid. Wel, in die Raad van kerken geloven sommigen niet eens in de maagdelijke geboorte, de komst van Christus, of wat dan ook. "En hoe zullen twee tezamen wandelen, tenzij zij het eens geworden zijn?" Daar hebt u het. Wel, het is tijd om te stoppen, neem ik aan.

175 Broeder of zuster, onthoud dit gewoon: we zijn in de eindtijd. Onderwijs heeft de plaats van redding ingenomen. De kerkdenominatie heeft de plaats van het lichaam en de bruid van Christus ingenomen. In al dat bederf zitten, dat is wat u wilt. Dat is wat de mensen willen. Dat is wat er in de Amerikaanse kerk zit. Dat is wat er bij de Pinkstermensen zit. Zij willen niet iemand die hun de waarheid komt vertellen. Dat willen ze niet. Als u het hun vertelt, zeggen ze: "Ik hoef niet naar dat spul te luisteren", trekken hun kleine neus op en lopen het gebouw uit. Ze willen er niet naar luisteren. Waarom? Omdat dat in hun hart is. Ze drukken precies uit wat ze zijn. Wie van de profeten kwam ooit in de voorbije dagen? Wanneer kwam Christus? Welke boodschapper kwam ooit uit de hemel en werd niet verworpen door de kerk? Wij zijn er. De wereld valt uiteen. De kerk valt uiteen. Systemen vallen uiteen. Waarom? Omdat het een systeem is zonder God. Dat is het. Wij zijn... we zijn in de eindtijd. Er is niets anders wat gedaan kan worden. Ja, meneer. Alles, vergeet het niet.

176 Laten wij deze vraag even stellen voordat we verder gaan. Wat als... wat als Rusland hun messias kreeg? Wat zou er met ons gebeuren? Zie? Laten wij bedenken dat Duitsland de hunne kreeg, niet lang geleden. Dat herinneren wij ons goed. Zij kregen hun messias, hun Hitler, hun genie. Wat als Rusland de hare kreeg, wat zou er gebeuren? Als er geen genadige God in de hemel zou zijn, zou ik niet weten wat wij moesten doen, en onze hoop zou vervlogen zijn.

177 Er is een ware gemeente. Er is een gemeente die wacht op de komst van de Here. God zal het altijd toestaan, maar alleen aan hen die verordineerd zijn. U zegt: "Wat voor goeds zal het doen om ertegen op te staan als het dit soort systeem is?" Er is een voorbestemd zaad. Wanneer dat licht het treft, zullen zij het zo opvangen. [Broeder Branham knipt eenmaal met zijn vinger – Vert] Zij zal opbloeien. Ze zullen nu direct opbloeien. Zeker.

178 Bij anderen zal het gewoon over de hoofden heengaan. Zij geloven in hun systeem. En dat is precies de wijze waarop het altijd geweest is, zoals het was in de dagen van Noach. Zij geloofden hetzelfde.

179 Degenen die voorbestemd werden tot eeuwig leven, kregen het. "Niemand kan tot Mij komen," zei Jezus, "tenzij Mijn Vader hem trekke. En al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal komen." Wij moeten het zaad gewoon verspreiden, het licht erop werpen. O, ieder van u behoort een vuurtoren te zijn.

180 U, Pinkstermensen, die beweert zoveel te zijn! U, Pinkstermensen, die beweert de goudomrande beker van de zegeningen van Christus te kussen. U, vrouwen, die hier uitgaat en van alles doet en zich dat durft te permitteren; en u laat de predikers van deze tijd u verleiden, die u vertellen dat het in orde is dat uw kinderen korte broeken dragen, en dat u, vrouwen, oma's, uw haar afknipt. En weet u niet dat de Bijbel zei dat een vrouw... Een vrouw die haar haar knipt, daarvan zei de Bijbel dat haar man het recht heeft haar weg te zenden. "Zij is oneerbaar." Het was vroeger fout. Verf? Er is maar één vrouw in de Bijbel die ooit haar gezicht verfde, en dat was Izébel. En God voerde haar aan de honden. Dus u ziet wat dat zou zijn, gewoon hondenvoer. Dus ga niet... Blijf gewoon bij deze dingen vandaan. Dat is niet passend voor Christenen. Ja.

181 Vertel het hun. "Wel, ik behoor tot de Assemblies. Ik behoor tot de Eenheid. Ik behoor tot dit." Dat is waar. Dat is waartoe u behoort. Maar als u bij Christus hoorde, zou het anders zijn.

182 Als het Woord van God en het zaad van God daarin waren, zou het opbloeien tot een voorbeeld van christendom. Het zou opbloeien tot iets waar de wereld over zou lachen en lol maken, zoals gebeurde toen de Here was gekomen, zoals bij elke profeet die kwam. Zij lachten hen uit en maakten lol over hen, en gooiden ze in de graven. Maar er komt een opstanding. Deze wereld, men kan of voor deze wereld leven, of voor de komende wereld. Het hangt ervan af waar uw gedachten zijn, dat is ook waar uw schatten zijn. Laat uw gedachten gericht zijn op de hemel en de komst van de Heer. Wees een voorbeeld van vrouwelijkheid. Wees een voorbeeld van mannelijkheid. Wees een voorbeeld van een Christen. Leef het leven. Doe wat juist is.

183 Mensen, zelfs predikers, zijn vandaag zo gericht op geld. Van alles; aan hen moet zoveel geld en grote dingen worden beloofd, en grote gebouwen en instellingen en dergelijke moeten worden gebouwd, precies de zaak waar Pinksteren uit vandaan kwam. Daar hebben we het, regelrecht erin terug. Wat is het? Het glinstert en glanst allemaal. Weet u, alles moet glanzen. Hollywood glanst ook, ja, maar het Evangelie gloeit. Er is een groot verschil tussen glanzen en gloeien. Terwijl de kerk glanst, wat de modes uit Hollywood zijn, met de grootste kerken, de hoogste torenspits, de best geklede groepen, enzovoort, glanst het met het grootste aantal leden. De Baptisten hadden in '44 "Een miljoen meer in '44", onder doctor Billy Graham, en velen van hen.

184 Toen ik hier in onze stad aan het ontbijt van Billy Graham zat, niet lang geleden... De man, de evangelist, een grote man Gods! Ik bid voortdurend voor hem. Hij ligt daar ziek. Ik heb respect voor hem. Hij is het type van degenen die daar naar Sodom ging en die Sodomieten eruit haalde, een ieder die eruit gehaald kon worden.

185 Maar onthoud, de uitverkoren gemeente was niet in Sodom. Er was ook een Engel Die daar verblijf hield en Hij toonde hun een teken, de uitverkoren gemeente.

186 Maar toen hij dat deed, daar stond, en ik zag hem daar staan, zei hij: "Wat is er hier aan de hand?" Zei: "Ik..." Zei: "Hier is het voorbeeld." Hij zei: "Paulus ging een stad in en hij had één bekeerling. Hij ging een jaar later terug, en wat was er gebeurd? Hij had er dertig, door die ene." Zei: " Ik ga naar een stad, heb dertig duizend bekeerlingen in zes weken. Ik kom een jaar later terug en kan er niet eens dertig vinden. Wat is er aan de hand?" Hij zei: "Het komt door jullie, luie predikers." Zei: "Jullie nemen jullie beslissingskaarten, en zitten ergens met jullie voeten bovenop een of ander bureau en bellen ze op." En hij ging zo door. Ik bewonderde de man voor zijn moed.

187 Ik haat het om een watje te zien, een of ander denominationele marionet. Ik houd van een man, een door God gezonden man die op zijn overtuiging staat, ongeacht wat er gebeurt. Als bewezen wordt dat hij fout is, geeft hij het toe, komt terug en begint weer opnieuw. Dat is juist.

188 En hij stond daar en praatte zo. En ik dacht... Ik zat daar met doctor Mordecai Ham die een persoonlijke vriend van mij is, een Baptistenbroeder. En ik ken hem, o, al jaren en jaren en jaren, en we zijn met elkaar verbonden. En hij en ik zaten samen aan tafel. Ik ging naar zijn huis. Wij gingen daar samen naartoe. We zaten daar.

189 Ik dacht: "O, my!" Hoe? Niet om in de rede te vallen, of iets te zeggen over de grote evangelist, maar ik dacht: "Billy, wie van de predikers in Antiochië, toen Paulus naar Antiochië ging en zijn ene bekeerling kreeg, welke prediker daar nam die bekeerling mee naar zijn kantoor, gaf hem te eten en praatte met hem?" Die waren er niet. Waarom? Paulus had hem zover van de dingen van de wereld vandaan gebracht, o, totdat God geworteld en gegrond was in zijn hart. Die apostel liet die ene ziel nooit gaan, totdat hij echt geworteld en gegrond was in Christus.

190 En wat doen wij vandaag? We brengen deze jonge meisjes en mannen en vrouwen die tot kerken behoren zover, en zij nemen een beslissing in het uur van beslissing, enzovoort. Halen ze binnen en sturen ze regelrecht zó naar buiten. En wat? Zij zijn nergens toe gekomen, hoe dan ook. Ze hadden niets dan een kleine emotionele opwelling door het Woord. Dat zal het werkelijk doen. Zie? Dat zal het doen. Het zal een emotie veroorzaken. Dat is wat er met Pinksteren gebeurde. Ze werd onderhevig aan emoties. Dat is wat er met dat alles is gebeurd!

191 Evangeliseren, het is een net dat uitgaat. Jezus zei: "Werp het in de zee." En toen het eruit werd gehaald, zaten er schildpadden, waterschildpadden, slangen, kikkers en al het andere in. Maar onthoud, dat waren zij vanaf het begin. Er zaten ook vissen in. Het is slechts onze zaak om te vissen. Het is Gods zaak om te zeggen wie vis is en wie niet. Zie? Waarom zouden zij het niet zijn? Als die dertig duizend slechts even ver in het Koninkrijk van God getrokken waren als die ene van Paulus, dan zou hij bij terugkomst vierhonderddertig duizend bekeerlingen hebben gehad. Zie? Omdat hun harten zo in vuur zouden staan.

192 Zoals kleine broeder Crow gisteravond zei. Ik bewonderde zijn... zijn moed. Ik bewonderde zijn standvastigheid, om op zijn overtuiging te staan. Als het licht schijnt, staat hij daar. U zult hem nooit in een van die systemen trekken, als hij blijft op de wijze die hij is, en dan zo doorgaat. Wat bewonder ik een man van dat type! Beslist.

193 Laat iemand het zeggen als ik op een windwijzer lijk. Ik lijk liever op een windwijzer voor God dan op een beschilderde Mardi Gras [Carnavalsfiguur – Vert] voor de duivel. U moet hoe dan ook naar iets uitkijken. Dat is precies juist. Daar hebt u het. Maar kijk, het zijn de systeemdingen waar we vandaag in leven en mee werken. Daar hebt u het. De hele zaak is tot op het bot verrot geworden.

194 Nu hebben wij onze Ricky daarginds gekregen. Wat gaat u nu met hem doen? Zie? Ze vliegen naar binnen als een zwerm bijen. Precies. Het hele kabinet, de hele zaak, alles, het zijn systemen van miljoenen dollars. Dat is wat u wilt. Dat is wat de kerk wil. Dat is de reden dat u binnenkomt. Het is tegenwoordig zo gemakkelijk om in kerken te komen. O, my! Het enige wat je hoeft te doen bij de Pinkstermensen is wat schudden, wat springen, of zeggen dat je een of andere getuigenis hebt. Iedereen kan getuigen.

195 U zou een keer met mij mee moeten gaan naar India, en de Hindoes horen getuigen. Zij maken dat u uzelf beschaamd voelt. Juist. U zou terug moeten gaan naar Afrika, naar de Hottentotten, en laat hen een dier doden en het bloed over zich uitgieten. Luister naar hun getuigenissen en sensaties en spreken in tongen, zeker; zij aanbidden een afgod, besprengd met bloed.

196 O God, hoe wens ik dat ik dat iedereen hier kon laten zien! Zeker. De duivel bootst elk ding na dat God gebruikt. Hij bootst het na. Zelfs Gods Waarheid bootst hij na. Dat is helemaal de waarheid. Merk op. Daar zijn ze. Maar wat wil de kerk?

197 De natie wil iets krijgen, niet een president die daar in het kabinet zou zitten en deze nonsens zou stoppen en deze steden droogleggen met... van dranksmokkelaars, zodat men een half uur zou moeten pruimen om genoeg vocht te krijgen om te spuwen. Maar... maar zij... zij willen zoiets niet. Ze willen daar een bepaalde kerel die hun al het bier geeft dat zij willen, en die het legaal maakt, om hem daarna te arresteren als hij te dronken wordt. En verkrachtingen, en psychiatrische ziekenhuizen en van alles, en duizenden wrakken op de weg door dronken bestuurders. En ze rijden hier op straat, en u laat een dronken bestuurder gaan en iemand overrijden en doden, maar hij wordt verontschuldigd. En naar mijn mening is het moord met voorbedachte rade.

198 Laat een bepaalde knaap twee of drie keer een pistool in de lucht afvuren om iets te vieren, en zij sturen hem zover weg in de cel dat hij zou verkankeren voordat u hem eruit krijgt. Wat is het? Daar hebt u het. Dat zijn uw systemen van de wereld. Er zit geen gerechtigheid in.

199 Deze man, die praat over de regering van de Verenigde Staten. Zeker, elke regering in de wereld wordt bestuurd door de duivel, ieder systeem. Ieder... Jezus zei het. Satan gaf het toe: "Deze zijn allemaal van mij. Ik doe met ze wat ik wil." Waar zijn we dan beland, vandaag? Kijk waar wij staan.

     Nu, wat moet ik zeggen tijdens het sluiten, vriend?

200 U ziet dat de politieke wereld uiteenvalt. Wij gaan regelrecht terug naar Rome, hier in de Verenigde Staten, gewoon zo snel als wij kunnen. De Bijbel zei dat wij het zouden doen, Openbaring 13. En daar zijn wij. Wat deed het? Zij moesten een heleboel organisaties hebben, ga terug naar Openbaring 17: "De oude moederhoer en al haar dochters." Daar gaat zij regelrecht terug, iedere denominatie precies met haar. Daar zijn ze. Ze lieten een farao opstaan die Jozef niet kende, en hier gaan we, de hele zaak. En zelfs onze Pinksterleiders leiden iedereen regelrecht in die grote betovering van Hollywood, en slokken de mensen in grote getale op. Van een... O, het is een...

     God, help deze natie. God, help deze mensen.

201 Het geeft soms iemand het gevoel de straat op te gaan en te schreeuwen. Maar ik weet dat de Bijbel zegt dat: "Niemand kan komen tenzij Mijn Vader hem trekt." Ik weet dat deze dingen moeten gebeuren in deze dagen. Ik zie het licht, het licht van God dat zich verspreidt. Ik zie het valse daarginds, en de hele gloed en... of, de glamour en de gloed tezamen. En wat moet ik doen?

202 Here Jezus, help mij om trouw te zijn totdat U komt. Laat mij staan, o God. Laat mij mijn positie innemen en daar blijven, Heer, om slechts te bewegen zoals U mij beweegt.

203 Wat kan ik zeggen tegen die mensen die God echt geloven? Ik schilderde een verschrikkelijk beeld. Ik heb minstens twintig pagina's hier van slechts een kleine context die ik als tekst had opgeschreven, maar het is te laat. Wat moet ik vanmorgen zeggen? Wat moet ik bij u achterlaten? Of, waar bent u?

204 Ik heb uw organisaties veroordeeld, niet u veroordeeld. Ik veroordeel het systeem dat u in de positie gebracht heeft waarin u nu bent. Ik veroordeel u niet, mijn prediker broeders. U krijgt de verkeerde indruk van mij. Ik probeer u te helpen. Wat als ik u in een boot zag die richting de watervallen voer, en ik wist dat die boot die waterval niet zou kunnen trotseren? En ik schreeuw naar u: "Kom daaruit!" Het is niet omdat ik u niet mag. Het is omdat ik u liefheb! Dat systeem waarin u bent, zal naar de hel gaan waar het uit vandaan komt.

205 Ik sprak onlangs met een oude man. Een kleine jongen kwam de winkel binnen, daar in Tucson waar ik was. Ik was daar om wat Special K [Ontbijtgranen – Vert] voor het ontbijt te kopen. Er stond daar een kleine jongen die sigaretten kocht. Zei: "Voor wie zijn die, jouw moeder?"

     Hij zei: "Nee. Het is voor die jongen daar."

     Zei: "Is hij oud genoeg?"

     Hij zei: "Ja."

206 Ik zei tegen de verkoper: "Hij wordt nooit oud genoeg." Zie? Maar u...

207 De mensen beginnen te denken dat het in orde is. Roken is populariteit. En de kerken doen aan "alleen matig drinken", gewoon modern drinken. O, om 's hemelswil! Wat krijgt u... Waar haalt u die ideeën vandaan? Het komt uit een systeem, niet uit Gods Woord. "Zelfs wie zijn naaste sterke drank te drinken geeft." Zie? Zeker is het zo. Het is ruïnerend, de val van onze natie, Hollywood betovering. En daar zijn wij nu beland, in zo'n puinhoop. Hier zijn wij, in zo'n staat.

208 Deze oude man zei tegen me, hij zei: "Wel, ik heb medelijden met hem." Zei: "Het is best moeilijk om ermee... voor ons om te stoppen. Is het moeilijk? Zou het niet moeilijk zijn voor u om te stoppen?"

     Ik zei: "Ik begon er nooit mee."

209 Hij zei: "O, u rookt niet." Zei: "Ik bewonder u, jongeman." Hij was ongeveer zeventig jaar oud.

     Ik zei: "Dank u."

     Hij zei: "Net als whisky, hetzelfde."

     En ik zei: "Ik drink niet."

210 Hij zei: "Wel, ik bewonder dat." Zei: "Ik denk dat het een... Als een man thuiskomt en een glas bier wil drinken," zei: "dan is het in orde. Maar wat die vrouwen betreft, die hier op straat rondhangen en zich aanstellen, dronken, en rondrennen... Haar man gaat naar zijn werk, dan pakken ze de auto, en weg zijn ze."

211 Ik zei: "Ze hadden nooit een vrouw achter het stuur moeten toelaten." Tjonge, als ik daar was geweest, zou ze dat niet doen, als ik er iets over te zeggen had gehad.

212 Ze zeggen dat vrouwen de veiligste rijders zijn. Ik ben een internationale reiziger. Mijn zoon en ik legden een notitieboekje in de auto terwijl wij de natie doorkruisten. En telkens wanneer er een overtreding werd begaan op de weg noteerden we "man" of "vrouw". En van de driehonderd waren er tweehonderdéénentachtig veroorzaakt door vrouwen; negentien door mannen. Dat is juist. Toch, ze zit daar en duwt haar haar omhoog. En als ze die kant opgaat, gaat ze in plaats van links naar rechts, en van alles. Maar, o, natuurlijk, de politie gaat dat niet zeggen. Ze hebben ze bij de politie. Wat een schande!

213 Wanneer een vrouw achter het aanrecht in de keuken vandaan komt, in het huis waar ze zorgdraagt voor haar eigen kleine bediening die God haar gegeven heeft, haar kleintjes, dan is zij uit de wil van God.

214 Zet haar in de preekstoel en zij is uit de wil van God. Er is geen Schriftgedeelte voor een vrouwelijke prediker. Ik wil dat iemand opstaat en mij dat vertelt, en mij in de ogen kijkt. Zoiets is er niet. Terwijl Pinksteren de basis is van dat gedoe. Het was er nooit! Adam werd eerst geschapen, en toen Eva. Adam werd niet verleid. Maar toch doet u het. En ziet u waar u zichzelf gebracht heeft? U bent zover gegaan dat u nu niet meer terug kunt komen. Maar daar gaat u. Dat is het. Dat is de wereld. Dat is wat u wilt. Dat is wat u wilt. Dat is wat u krijgt. Zie?

215 Maar voor diegenen die uitzien naar een Koninkrijk, welks Bouwer en Maker God is: wij ontvangen een Koninkrijk.

216 Wij zien niet uit naar een denominatie. Wij zien niet uit naar... Hoewel diegenen die God liefhebben niet uitzien naar een bepaald denominationeel genie. Wij zien niet uit naar een bepaalde grote wiskundige die hier kan opstaan en ons vertellen hoe we in aantallen kunnen stijgen, enzovoort, om de straat op te gaan en jezelf dood te werken om leden binnen te brengen. Wat hebt u gekregen? U brengt meer varkens naar het hok. Dat is alles. En wat levert het op wanneer ze daar binnenkomen? Varkensdraf. Precies.

     God laat hen geboren worden in een Koninkrijk, van boven. Dat is helemaal juist.

217 Een zekere jongeman gaf Billy Graham – ik vermoed dat u het in de Post [Een nieuwskrant – Vert] gelezen hebt – een uitbrander over wat hij had gedaan. Bob Jones zei dat Billy Graham... Bob Jones heeft altijd wat te schreeuwen, nietwaar? Juist. Billy Graham heeft in deze paar jaren dat hij op het veld is geweest, meer voor het Koninkrijk van God gedaan dan Bob Jones zou kunnen doen als hij hier nog een miljoen jaar langer zou blijven. Dat is juist. Maar wat zegt hij? "Billy Graham gaat alleen maar uit en zegt... Wel, hij heeft geen denominatie om de mensen naartoe te brengen." God zegene de man daarvoor. Ja, meneer. Wat doet u? U brengt hem binnen en maakt hem twee keer meer een kind van de hel dan hij was toen u hem van de straat oppikte.

218 De discipelen brachten hen nooit in een denominatie. Zij lieten ze gevuld worden met de Heilige Geest en brachten ze in het Koninkrijk van God. En daar nam de Heilige Geest het over. Jazeker.

219 Nu, maar zij zeiden dat hij iets verschuldigd was aan de kerk, doordat hij de orga-... hen niet allemaal naar een organisatie liet gaan. Ik veronderstel dat van hen werd verwacht dat ze allemaal bij het College van Bob Jones zouden gaan horen. Zie? Dan zouden ze echt van het pad af zijn geweest. Nu, en al deze hier genoemde, zogenaamde fundamentalisten, en al dat gedoe daar. Het is nonsens.

220 Waar kijken wij naar uit, vrienden? Waarnaar? De echte gemeente kijkt niet uit naar een denominatie, kijkt niet uit naar een president, kijkt niet uit naar een genie die opstaat. Maar zij zien ernaar uit dat er een Koninkrijk en een Koning komen. Wat is het Koninkrijk? Het is nu op aarde. Het is een Geest, het mystieke lichaam van Christus. Zij zijn vanuit de Presbyterianen, Methodisten, Pinksteren, en van alles, hierin gekomen. Zij zijn in dit Koninkrijk. Zij zijn daarin geboren. Zij zijn daarin gekomen door de doop van de Heilige Geest en zij zijn in dit Koninkrijk. En wij zien uit naar een Koning om in Zijn Koninkrijk te komen, die Zijn Koninkrijk hier op aarde zal oprichten, op Zijn... op Zijn troon, de troon van David. Hij zal voor immer regeren en heersen. Daar ziet de gemeente naar uit.

221 En het goede hiervan is, vrienden... denk hieraan. Voordat wij tot dit Koninkrijk komen... Voordat deze Koning komt, kunnen wij nu tezamen zitten in hemelse gewesten in Christus Jezus, opgeheven boven alle schaduwen van al het bederf van de wereld en al hun televisieprogramma's, en al deze andere nonsens die zij vandaag op aarde hebben, en al hun verrotte vervuiling en systemen, en alles. Word opgeheven in hemelse gewesten! En laat de Heilige Geest Zelf op ons komen en vrijuit spreken en het tegen onze zonden uitroepen, ons vertellen hoe wij in orde gemaakt kunnen worden, wat wij in het leven gedaan hebben en wat wij aan het doen zijn. Het is de Heilige Geest, Jezus Christus, Dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Dat is de Koning Die op een dag naar Zijn Koninkrijk zal komen. En Zijn Koninkrijk wordt nu gevestigd in de harten van Zijn mensen hier op aarde.

222 God zegene u. Als ik nooit... U zou mij hierna misschien niet meer mogen. Zie? Misschien mag u mij niet meer, maar op een dag gaat u zich realiseren dat dit de waarheid is. Nu, God zegene u. Ik ga u niet langer vasthouden, maar ik wil dat u zich dit herinnert.

223 Wij zien uit naar een Koninkrijk, en wij ontvangen nu een Koninkrijk dat niet bewogen kan worden. Wij ontvangen iets in onze harten wat geen duivels in de hel eruit kunnen schudden. Helemaal niets.

224 Deze oude man daar onlangs zei: "Wel, ik vertel je." Hij zei: "Hier is wat het is, meneer." Ik vertelde hem dat ik een prediker was, dat dit de reden was dat ik niet rookte of dronk, enzovoort. Hij zei: "Wel, ik bewonder dat." Hij zei: "Dat is goed." Zei: "Toen ik bij de politie werkte, was alles jeugdcriminaliteit. Dat is alles wat wij vandaag hebben."

225 Ik zei: "Meneer, ik wil u geen ongelijk geven. Maar", zei ik, "het is geen jeugdcriminaliteit. Het is oudercriminaliteit. De ouders zijn de misdadigers, dat is juist, zij laten hun kinderen zo handelen." Ze moeten een...

226 Dat, u, wat deed u? U legt een tijdschrift van de Story op uw tafel in plaats van de Bijbel. In plaats van gebedssamenkomsten moest u ergens naartoe rennen en iets anders doen. Dat is wat er aan de hand is met de wereld vandaag. Dat is wat er aan de hand is met onze zogenaamde Christenen: dansen, feestjes, en borrels, en o, van alles. Zie? Het is oudercriminaliteit, geen jeugdcriminaliteit. De ouder is de misdadiger. Dat is diegene. Merk op.

227 Ik zei: "Wat gebeurde er, meneer?" Ik zei: "U staat hier. Wij zijn twee mannen die elkaar nooit eerder in het leven hebben ontmoet. U bent..." Hij zei dat hij in de zeventig was en dat gewoon als bijbaantje deed. Ik zei: "Ik ben een prediker." En ik zei: "U vertegenwoordigt de burgerlijke rechten van het land. Ik vertegenwoordig de morele wetten van het land." En ik zei: "Nu, wat gebeurde er als iemand uw burgerlijke wetten verbrak? U plaatste hem in de gevangenis, nietwaar? U stuurde hen regelrecht naar de gevangenis als zij de burgerlijke wetten verbraken."

     Hij zei: "Dat is juist."

228 Ik zei: "Als zij deze wetten overtreden, gaan zij naar de hel." Ik zei: "Een rechtvaardige rechter die... God, op Zijn Woord... Die zaken zijn gebaseerd op de wetten van het land. En wanneer zij in overtreding worden bevonden, dan rest er niets dan een boete te betalen. En elke wet die geen straf heeft, is geen wet. Precies." Ik zei: "Gods wet te overtreden, Zijn Woord, betekent de eeuwige afscheiding van Zijn tegenwoordigheid." Ik zei: "Nu ziet u waar wij aan toe zijn."

     Hij zei: "De Here zegene u. Waar predikt u?"

     En ik zei: "Gewoon overal waar ik een open deur kan krijgen."

229 Zo is dat. Zie? Gewoon een oude man van die leeftijd, zie, en hij zag het gewoon op dat moment. Overtreed de wetten van God, welke Zijn Woord zijn, en u bent bestemd voor de hel. Dat is alles. Dien God nu.

230 Wij komen in dit Koninkrijk door de doop met de Heilige Geest. En wanneer wij daar binnenkomen, dan is het geen namaakgeloof. Enige, ik...

231 Nu, u, krijg dit niet in uw gedachten: "Nu, broeder Branham gelooft het niet, dat je in tongen spreekt."

232 Ik geloof wel dat u in tongen spreekt. Maar kijk eens naar hen die in tongen spreken en het niet hebben. Kijk naar de... Kijk naar de manier waarop zij handelen en de wijze waarop zij doen. Je kunt zien dat zij het niet hebben. Zie?

233 Kijk naar de kerken vandaag, ze zeggen: "Wij zijn de kerk." Elk van hen: "Wij zijn de kerk."

234 Er is slechts één kerk, en dat is het mystieke lichaam van Christus. Wanneer u daarin komt, dan bent u daarin gedoopt met de Heilige Geest, en het verandert uw hele wezen.

235 Niet lang geleden. Ik zal dit gewoon zeggen met betrekking tot iets wat in mij opkwam. Mijn vrouw en ik kwamen vorige zomer thuis van een van de samenkomsten. We gingen boodschappen doen. We zagen een vrouw die een rok droeg. Het was een raar iets in ons land. Ze zijn allen naakt. Dus, we zagen die vrouw. Zij... En wij herkenden enige van die vrouwen, die behoren tot, en zingen in koren in kerken daar. En ze zei, mijn vrouw zei: "Billy, wat maakt dat die vrouwen..." Ze zei: "Waarom... waarom doen ze dat?" Zei: "Onze mensen..." Zei: "Ik vraag mij af waarom?"

236 Ik zei: "Wij zijn... wij zijn niet zo. Wij behoren niet tot dat koninkrijk." En ze zei... "Wel," zei ik, "zij zijn niet ons soort mensen."

237 En ze zei: "Wat bedoel je?" Zei: "Zijn wij geen Amerikanen?"

238 Ik zei: "O, nee. Beslist niet." Ik zei: "Als ik naar Duitsland ga, vind ik een Duitse geest, een nationale geest. Ga ik naar Zweden, dan vind ik een Zweedse geest. Ga ik naar India, dan vind ik een nationale geest. Kom je naar Amerika, dan vind je Ricky, dat soort geest, o, een betweter."

239 Let op hen wanneer zij in een ander land komen. Alleen al de gedachte dat je een Amerikaan bent, maakt je ziek door de manier waarop zij handelen. Dat is juist. Het is het brutaalst handelende volk, de meest schaamteloze, onafhankelijke, geleerde idioten. Dat is waar. En de andere wereld weet het. Geen wonder dat wij onze vriendschap met onze dollars proberen te kopen. U koopt geen vriendschap. Nu, er is een manier... Onze natie is verrot tot op de wortels. Dat is juist. Er is geen hoop voor haar. Het is afgelopen met haar. Er is maar één zaak om naar uit te kijken: de komst van de Here. Ja.

     Ze zei: "Wel, zijn wij geen Amerikanen?"

240 Ik zei: "Nee. Wij wonen hier. We wonen hier. Er is geen..." Ik zei: "Wel, weet je, die mensen zijn Amerikanen. Zij hebben de Amerikaanse geest. Zij doen als Hollywood, dat Amerika regeert: haar kleding, haar mode, haar godin, enzovoort. Dat is gewoon precies wat zij doen. Nu," zei ik, "zij zijn Amerikanen. Wij zijn van boven. De vrouwen in onze gemeente doen dat niet. Zij leven heilig en rein."

241 Neem een vrouw die dat soort kleding draagt, en de straat opgaat. Het maakt mij niet uit hoe moreel u probeert te leven, aan het eind zult u een overspeelster genoemd worden. Als een man naar u kijkt om u te begeren, en u bood zich zo aan hem aan, dan bent u schuldig aan het plegen van overspel. Jezus zei dat. U zou zo trouw aan uw man of vriend kunnen zijn als maar mogelijk is. Maar als u zich zo kleedt, en een zondaar kijkt naar u, dan moet hij zich ervoor verantwoorden op de oordeelsdag, en u presenteerde uzelf.

242 Ruim op, vrouwen. Keer terug naar God. Dat is... Het maakt mij niet uit wat ze over u zeggen. Ga terug naar God.

243 Vrouwen werden vroeger op een voetstuk geplaatst. Zij is de ruggengraat van een natie. En waar is zij nu beland? Ze deed het zichzelf aan. Ze wordt beschouwd als... Ze nemen niet eens hun hoed meer af om met hen te praten, of zoiets. Dat is gewoon de toestand. Wat deden zij? Ze brachten het over zichzelf.

244 Waarom begon het? Een of andere Ricky met wat seminarie-ervaring kwam achter de preekstoel, een marionet van een of andere organisatie, in plaats van een man van God die dat Woord kan nemen en hen ermee in stukken hakt. Precies. Dat hebben we in de kerken gekregen.

245 God, wees genadig. Laten wij naar dit Koninkrijk gaan. Laten wij daarheen gaan waar wij dat Koninkrijk kunnen vinden en daarnaar leven, dan zijn uw gedachten heilig. Uw dingen, uw gedachten zijn boven, waar uw erfenis leeft.

     Laten we onze hoofden buigen.

246 Ik stel u deze vraag ernstig. Sommigen van u zullen misschien niet eens terugkeren vanavond. Dit zou mijn laatste keer kunnen zijn dat ik u op aarde zie. Jezus zou vóór de avond kunnen komen. Er zou een verwoesting kunnen plaatsvinden vóór vanavond. Het zou elk moment kunnen gebeuren, weet u, van die geheime komst van de gemeente. [Broeder Branham bedoelt 'het heengaan van de gemeente' – Vert]

247 U zegt: "Broeder Branham, daarnet, toen u zei: 'De gemeente zou kunnen gaan en wij zouden het niet weten'?" O, ja. De Bijbel zegt het. Nee, zij zullen er niets over weten. Het is een geheime komst. Hij komt in het geheim en neemt Zijn gemeente ongemerkt weg. Haalt haar weg, net als in een boek dat ik ooit gelezen heb over Romeo en Julia. Zie? Hij komt haar halen, niemand weet er iets over.

248 De wereld zal zeggen – wel, het zijn er twee of drie van – men zegt: "Wel, iemand werd gisteravond gemist." En door het hele land nog twee of drie meer. Dat is wat Hij zei dat zou gebeuren. "O, ze gingen ergens naartoe. Zij... Een zeker meisje maakte een fout. Ze ging er vandoor. Een zekere man ging er vandoor met iemand anders' vrouw." Ze zijn opgenomen. En zij weten er niets over. Er raken elke dag honderden vermist, en zij weten er niets over. Zie?

249 Wilt u niet in orde komen met God voordat die tijd komt? Ik moet u ontmoeten bij het oordeel. Ik houd van u. Ik geef de Pinkstermensen geen uitbrander, omdat... Ik kom nooit onder u om u tot last te zijn. Ik kom omdat God mij gezonden heeft. Ik kom in de Naam van de Here Jezus. Heb ik u ooit iets fouts verteld? Is één van uw leiders ooit opgestaan om mij te vertellen dat ik fout was? Ik wil hun vragen het te bewijzen. Zij weten beter dan dat. In orde. Nu, u hebt... Velen van u zijn in de samenkomsten geweest. En u weet dat ik dit vanmorgen niet gezegd had, tenzij ik wist dat deze stad het nodig heeft. Ze is geheel en al overgegeven aan alles wat vuil en smerig is. U hebt Christus nodig.

250 Zou u een echt Koninkrijk van God willen ontvangen waar uw hele wezen veranderd is; waar u bent omgevormd en een nieuw schepsel bent gemaakt; de hele bloei van leven, van eeuwig leven, is in u, en waar de dingen van wereld dood zijn? Ik ga u niet vragen om naar een altaar te komen. Ik ga u vragen om uw oprechtheid. Als u het werkelijk verlangt, en wilt dat ik bid, terwijl ik de dienst beëindig, steek dan uw hand op en zeg: "Bid voor mij, broeder Branham." God zegene u. Fijn, ongeveer negentig procent.

251 Onze hemelse Vader, net voordat ik mijn ogen sloot, keek ik naar beneden, Here, en zag deze uitgave hier, deze advertentie in een krant: "Het verhaal van Tony Fontane", met blondines, gekheid, dansen op het podium, muziek, immoreel geklede vrouwen, mannen.

252 Jezus zei: "Waar ging u naar kijken, toen u heenging om Johannes te zien; een man met zachte klederen aan, omgekeerde boorden, enzovoort? Nee." Zei: "Die zijn in de paleizen der koningen. Ging u uit om een riet, dat door de wind heen en weer bewogen wordt, te zien; iemand die een organisatie wilde die een net iets beter aanbod deed dan de andere, om daar naartoe te gaan? Niet Johannes. Hij was geen riet door de wind bewogen. Hij sloot nooit compromissen over enige zaak van ulieden." Zei: "Maar waar ging u dan naar kijken, een profeet?" Zei: "Ik zeg u, meerder dan een profeet."

253 Onze Vader, God, wij realiseren ons dat er geen hoop meer is voor de kerkorganisatie. Het is afgelopen, Here. Het was tegen Uw wil vanaf het begin. Er is geen hoop voor de natie. Het is afgelopen.

254 Wij hebben gezien dat deze natie volmaakt naar het patroon van Israël is. Hoe Israël in haar thuisland kwam, en de inwoners uitdreef, zoals wij binnengekomen zijn en de Amerikaanse Indianen weggedreven hebben. En hoe zij grote mannen hadden in die dagen: David, Salomo, Jozua. En zo kwamen wij binnen en dreven de inheemse volkeren uit, en bouwden ons land op, onze economie, op vrijheid van godsdienst, omdat wij gebonden waren door dogma's en dergelijke. Wij hadden grote mannen: een Washington, een Lincoln. Maar uiteindelijk, terwijl de jaren voorbijgingen, stemden zij uiteindelijk voor een Achab, die een beschilderde Izébel had, die de mode van de wereld bepaalde. Zo hebben wij precies hetzelfde gedaan. En nu zien wij hetzelfde plaatsvinden. In die dag had men een Elia die opstond en het veroordeelde. O, wat haatten zij hem, maar hij hield stand. Zijn stem zal nog steeds staan op de dag des oordeels.

255 En, Vader, zend ons een Elia. Zend ons de stem van de Bijbel, de stem van God, en betuig het. En bewijs dat U God bent, dat U hetzelfde doet, gisteren, vandaag en voor immer, opdat de mensen het mogen weten. Dat zij zonder enige twijfel zien dat het de waarheid is. En mogen de mensen...

256 Zoals de kleine vrouw bij de bron die in allerlei dingen verwikkeld was, maar toen dat licht flitste over haar kleine pad waarop zij wandelde, toen zag ze iets. Ze was nooit meer hetzelfde. Ze kwam naar een Bron die zij nooit eerder had bezocht.

257 Sta het vandaag toe, Here, dat velen zullen zien dat er vandaag een Bron open is, en dat het Woord van God nog steeds van kracht is voor eenieder die het wil geloven en ontvangen. Vele handen gingen omhoog, Here Jezus. Zij zijn wanhopig in nood. Ik geloof dat zij het meenden. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat mensen die het proberen – en in deze Pinksterbeweging zijn gekomen omdat zij uit deze modes en dingen zijn gekomen, omdat zij zagen dat er daar voor hen niets was – om dan regelrecht hierin, om zichzelf in dezelfde opeenhoping van Hollywood terug te vinden, met dezelfde soort onderwijsprogramma's, 'hoge heren', zoals wij het op aarde noemen, Here. O, hoe... God, help hen. Wilt u dat, Vader?

258 En ik geloof dat zij hun handen niet konden opsteken, tenzij daar iets was dat hen hun handen liet opsteken. Er is een Geest rondom hen. En deze mannen en vrouwen, misschien negentig procent van ze, Here, realiseren zich dat er iets fouts is, en zij willen het niet op die manier. En nu, volgens de wetenschap konden zij hun hand niet opsteken; zwaartekracht hield die hand neer. Maar zij kunnen de wetenschap trotseren omdat zij menselijke wezens zijn, en zij een geest hebben die die hand kan opdragen om omhoog te gaan, en hij zal omhoog gaan.

259 En, God, U heeft de mens zo begiftigd met... op basis van vrije morele wil, om zijn eigen beslissingen te nemen. En nu is er een Geest Die aan hun zijde staat en hun vertelt dat de geest die zij aanbidden fout is, en zij willen een beslissing nemen. En de Geest Die rondom hen is, de Heilige Geest, maakt dat zij hun handen opsteken en zeggen: "Geef mij God." Here, U kent hun harten. Ik bid dat de Heilige Geest zal binnenstromen, zoals een dam die ergens doorbrak, en dat de stromende voorraden met verwachtingen van de Heilige Geest, hun zielen levend zullen maken met echt vuur van de liefde van God, dat daar brandt voor de stervende mensheid; niet voor een organisatie, maar voor de stervende mensheid; niet voor de politiek, omdat zij de georganiseerde wereld uiteen zien vallen. Zij zien de politieke wereld uiteenvallen. En de... Hun V.N., een grote rubberen ballon die in de rondte wordt geduwd door elke wind van politieke leer, die van de ene kant naar de andere kant wordt geduwd. En, o God, zij zien de... deze Raad van kerken, zoals zij het noemen. Ze zien dat het hen regelrecht in een val lokt, Here, zoals een spin die een web weeft.

260 God, moge Pinksteren snel wakker worden, Here, terwijl er tijd is om wakker te worden. Wek deze kleine stad hier, Here. Wek deze vrouwen die hier zitten. Wek deze mannen. Laat het niet voorbijgaan, Heer.

261 Zoals de Katholieke kerk die wakker werd na Patricius. Zoals de Joodse kerk wakker werd na Elia, en toen zijn graf decoreerde. Zoals de Katholieke kerk wakker werd na Jeanne d'Arc. Zij weten het niet als het aan de gang is. Maar nadat het gebeurd is, realiseren zij het zich. Zoals de kerk wakker werd nadat Jezus gekruisigd was. Toen was het te laat. Zij hadden het reeds gedaan.

262 O God, maak Pinksteren wakker. Ik houd van hen, Heer. Zij zijn de mensen... Zij helpen mij mijn kinderen te voeden. Here God, laat hun weten dat de Boodschap van God niet uit hun organisatie of gelederen hoeft te komen. U doet opstaan wat U wilt. U bent God. Schud hun zielen deze morgen, Vader, en breng ze terug naar een besef dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. En wij zitten nu in Zijn tegenwoordigheid, in hemelse gewesten, omhoog getild door het Woord. Zij zijn van U, Here. Doe met hen zoals het U goeddunkt. Ik bied ze U aan als trofeeën van de Boodschap, in de Naam van Jezus Christus. Amen.

263 Ik houd van Hem. Houdt u van Hem? [Gemeente zegt: "Amen." – Vert] Als onze zuster ons een akkoord voor "Ik heb Hem lief. Ik heb Hem lief" zou kunnen geven? Bent u boos op mij? ["Nee."] Als u dat bent, kom hierheen en schud mij de hand, en laten we bidden. Zie? Ik heb u de waarheid verteld, de stervende waarheid van het Evangelie. Op een dag mag u het zich realiseren. Laat het niet te laat zijn. Kunnen wij opstaan voor een moment?

Ik heb Hem lief,...

     Doet u dat? Hef uw handen op.

... Ik heb Hem lief
Omdat Hij mij eerst liefgehad heeft
En mijn verlossing kocht
Op Golgotha.

264 Nu, Methodist, strek u uit naar de Baptist; Eenheidsgelovige, strek u uit naar de Drie-eenheidsgelovige; en Church of God, strek u uit naar de Assemblies. Laat ieder van ons, terwijl wij dit zingen, met oprechtheid zeggen: "Ik houd van u, broeder, zuster. Ik zal voor u bidden. U bent mijn broeder, mijn zuster." Laten we het nu opnieuw doen.

Ik... [Broeder Branham spreekt tot de broeders]
Omdat Hij mij eerst liefgehad heeft
En mijn verlossing kocht
Op...

265 Nu, Assemblies of God, kom hierna dit bekijken, en bekeert u zich dan. Bid voor uw organisatie of kom uit die sleur vandaan. De Assemblies of God heeft enige echt godvrezende mannen. Ik ken ze. De Eenheid heeft echte godvrezende mannen onder hen. Dat is juist. De Church of God heeft echte godvrezende mannen. De Baptisten, de Methodisten, hebben godvrezende mannen. Maar het zijn de systemen die ze zo houden, marionetten voor het systeem.

266 "Ik..." Laten wij nu onze handen opheffen naar Hem Die wij liefhebben.

     "Ik..." Met heel uw hart nu: "Ik heb Hem lief."

     In orde. Broeder Demos.