Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Ziende de Onzienlijke

Door William Marrion Branham

1 Goedemorgen, vrienden. Ik ben zeer verheugd opnieuw hier in Phoenix te zijn deze morgen, om me te verblijden in deze fijne tijd van gemeenschap. Ik wenste dat ik een lange tijd binnen zou kunnen zitten om te luisteren naar deze fijne liederen en te zien hoe de jonge Jimmy helemaal in dat lied opgaat. Er is helemaal geen show bij die jongen, is het niet?

2 Vanmorgen vertelde broeder Outlaw me, dat dit zijn dierbare moeder is die hier bij de deur zit, eenentachtig jaar oud. God zegene u, zuster. Ik vermoed dat u vele jaren geleden, toen u die kleine baby in uw armen wiegde en die handjes uw wangen aanraakten, niet had gedacht dat u misschien hier op tachtigjarige leeftijd naar hem zou luisteren in zijn kerk, toentertijd. Geloofde u dat toen al? Dat is erg fijn, erg fijn. Ik ben zo blij. God geve u... wel, ik kan niet zeggen vele jaren, omdat u bent... u bent aan de binnenkant een eeuwig wezen, ziet u. Dus, u begon nooit, dus u kunt niet eindigen, want u hebt eeuwig leven. Dat is heel goed.

3 Broeder Dyson – ik heb tot nu toe nog niet het voorrecht gehad hem te ontmoeten – maar hij zal deze diensten voortzetten gedurende de volgende week, te beginnen met vanavond, hier in de kerk. En ik ben... ik hoop beslist dat het hier in deze opwekking een groot succes wordt. Ik wenste slechts dat ik hier ergens achteraan kon zitten en eenvoudig de goede dingen van God kon indrinken terwijl onze broeder predikt. Ik hoorde dat hij de zoon van een zendeling in Jeruzalem is. Dus ik ben er zeker van dat u deze week zult genieten van de bediening van onze broeder. Als het in uw vermogen ligt, kom, luister naar hem en ondersteun hem. En degenen die niet kunnen komen en u bent van huis af, de stad uit en u kunt niet terugkomen, doet u dan wat ik voor hem zal doen – bid voor hem, en bid voor het succes van de diensten.

4 Ik herinner mij de eerste keer in Phoenix. Het was deze gemeente, alleen was het in een andere plaats. Het was de gemeente, maar we aanbaden onder een ander dak, en wat hadden we een geweldige gemeenschap met broeder Outlaw. Ik heb een grammofoonplaat die gedurende die dienst werd gemaakt en het is altijd... Als ik me soms wat neerslachtig begin te voelen zet ik die plaat op en hij is zo ongeveer versleten. Misschien is de man die hem maakte vanmorgen hier – een kleine rode, flexibele grammofoonplaat. Natuurlijk heb ik ook heel wat van de latere plaatjes van dit jonge koor hier dat zingt, die toen nog kleine kinderen waren. We genieten er erg van.

5 Toen we deze fijne liederen hoorden, zei ik tegen broeder Outlaw: "Ik ben blij dat ze worden opgenomen, omdat ik ervan houd ze te beluisteren. Ik houd ervan deze liederen te horen en de band te spelen, de liederen te horen wanneer je rustig kunt zitten. Er is niets te vergelijken met muziek."

6 Weet u, God geneest door muziek. Wist u dat? God geneest door muziek. God geneest door liefde, ziet u. God geneest door medicijnen. God geneest door gebed. God heeft vele manieren om te genezen. Het hangt er vanaf welk soort u nodig hebt. Soms zal een beetje liefde die wordt uitgereikt, een oude zere plek genezen, een oude plek van wrok of zoiets. Het zal het meteen genezen, gewoon een beetje liefde, een beetje zorg. Soms wanneer je je neerslachtig voelt en zoals we dat wat platvloers noemen: bij het oud vuil ligt, zet dan een van deze bandjes aan, die muziek of plaat, en speel die af. Het eerste wat er gebeurt, weet u, is dat je voet op en neer gaat, of je hand en dan is alles over. Je bent er overheen en in staat om weer door te gaan.

     Welnu, deze zes uren durende boodschappen zijn niet het evangelische soort; dat is wanneer ik thuis ben en zoiets als... Iedereen daar weet waar hij met mij aan toe is, nogal langdradig. En heel wat mensen kunnen meer zeggen in vijf minuten, ziet u, dan ik kan zeggen in die zes uren. Dus het hangt ervan af wat je zegt.

     Nu geloof ik dat ik hier vanmorgen een briefje heb waarop staat dat hier een zuster is die haar kleine baby aan de Heer wil opdragen. En ik vroeg aan broeder Outlaw: "Doopt u geen kleine kinderen?"

     Hij zei: "Nee." Nee, hij draagt ze alleen op, zoals de Schrift zegt om ze op te dragen.

7 Dus denk ik dat op dit moment, als deze zuster, die deze kleine wil brengen, naar voren zou willen komen... En wij geloven dat dit een leerstelling is van de Bijbel. En als wij proberen de Schrift te volgen en het patroon dat de Here Jezus ons naliet, dan moeten wij, om het zo nauwgezet mogelijk te doen, de wijze waarop Hij het deed navolgen. En we vinden geen enkele plaats in de Bijbel waar Hij hen doopte of hun zelfs maar opdroeg om gedoopt te worden. Hij zei alleen: "Ze brachten kleine kinderen tot Hem opdat Hij hen zou zegenen." En Hij legde Zijn handen op hen en zei: "Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God."

     Als dus de organist of pianist ons wat van die lieflijke muziek wil geven, een beetje langzaam: "Breng ze thuis, breng ze thuis, breng de dwalenden naar 't Vaderhuis." Ik denk dat u ermee bekend bent.

8 Hoe heet de kleine jongen? [De vrouw zegt: "Het is een meisje. Rebekka." – Vert] Rebekka. Achternaam? Hammer, broeder en zuster Hammer. God zegene u. Is dit uw enige? [De vrouw zegt: "Het vierde meisje."] Vierde meisje. U zou een evangelist moeten zijn. Filippus had vier dochters, weet u, en zij waren allen profetessen. Misschien bent u dat niet, maar ik vertrouw dat God u toch uit deze dochters vier profetessen zal geven, broeder Hammer. Heel lief. Ze gaapt nu. U zou het moeten zien.

     Ik vind ze leuk, maar ik ben altijd bang wanneer ik ze pak om ze op te dragen, ik ben altijd bang dat ik ze zal breken. Weet u, ze zijn nogal... ik voel me altijd eigenaardig als ik ze aanpak. En mijn vrouw zei altijd: "Je kunt ze niet breken." Dus, maar ze zien er zo lief uit, ze zien er uit alsof je heel voorzichtig moet zijn. Dus ik ga proberen haar vast te houden, als het goed is.

9 Nu, dit is een baantje waar mijn vrouw van zou houden. Is dit niet een poppetje? Kleine Rebekka Hammer. Hoe gaat het met je? Dat is goed. We zijn hier dankbaar voor, dat God aan dit huwelijk dit lieflijke kind heeft geschonken. Het kan alleen van God komen. Niemand dan God kan leven geven. Laten we nu onze hoofden buigen.

10 Onze hemelse Vader, wij brengen deze morgen dit klompje liefde tot U, dat door Uw grote hand in dit huis is geplaatst. Wat heeft deze moeder ernaar verlangd, toen ze het deze maanden onder haar hart droeg, om te zien hoe het er uit zou zien als het arriveerde. En hier is het deze morgen, dit schattige lieve meisje en ze geeft het een Bijbelse naam. En nu komt ze naar het altaar van God, zij en haar man, om het op te dragen, om het aan de God die het aan hen gaf terug te geven. Zegen hun huis, Vader, bidden wij. Zegen hun gezin, zegen deze kleine Rebekka.

     In de Bijbel vinden wij dat de mensen kleine kinderen tot U brachten opdat U Uw handen op hen zou leggen en ze zegenen. Als U hier slechts in een zichtbaar lichaam zou zijn vanmorgen, wel, dan zou deze ouder deze kleine Rebekka tot U brengen. Wij beseffen Heer, dat onze handen armzalige vervangingsmiddelen zijn voor deze grote opdracht, maar U hebt ons opgedragen het zo te doen. Daarom geef ik, Here, bij het opdragen kleine Rebekka aan U, in de Naam van Jezus Christus. Wilt u haar leventje nemen en het gebruiken, Heer, voor Uw glorie. En wij zullen U daarvoor prijzen. In Jezus' Naam. Amen.

     God zegene u. Moge de Here toestaan dat de kleine baby zal leven om een fijne vrouw te worden en in de toekomst een groot dienares van Christus, als er een toekomst zal zijn. God zegene u beiden.

     O, die kleintjes. Die onschuld... Ik heb er vaak aan gedacht hoe onschuldig een kind is. Toch, als wij slechts zo onschuldig konden zijn als een van deze kinderen... Maar toen ontdekte ik dat wij nog onschuldiger zijn als het Bloed van Jezus Christus ons van alle zonden heeft gereinigd.

11 Laten we nu in de Schrift opslaan. Voor u die ervan houdt de Schrift te lezen, laten we gaan naar het boek Hebreeën, het negende hoofdstuk, voor enkele woorden. Laten we beginnen met het vierentwintigste vers van het negende hoofdstuk

     Want Christus is niet binnen gegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;

     ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat,

     want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

     En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel,

     zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.[Engels: "" – Vert]

     Moge de Here Zijn zegeningen toevoegen aan het lezen van Zijn Woord. Laten we nu onze hoofden buigen voor gebed.

     Almachtige God, die het begin is van alle dingen, die de werelden maakte door Jezus Christus, wij komen deze morgen in dit gebouw in Uw tegenwoordigheid als een vergadering van Uw volk, om allereerst onszelf aan U aan te bieden voor dienst, om dank te brengen voor wat wij reeds uit Uw hand hebben ontvangen en bidden dat U het lezen van dit Woord wilt zegenen. Moge de Heilige Geest verder gaan het Woord werkelijk te maken voor ons, terwijl wij opzien naar de Auteur van het Woord, want wij vragen het in Zijn Naam, Jezus Christus. Amen.

12 Wij zullen vanmorgen proberen een woord van slechts vier letters te nemen, namelijk "kijk", als onderwerp om daar enige tijd bij stil te blijven staan als de Here ons zal leiden dat te doen. Ik heb hier enige aantekeningen opgeschreven en enige Schriftplaatsen waar we naar kunnen verwijzen als we verder gaan. Kijk, k-i-j-k, kijk. Het woord wordt echt als... Het wordt vaak gebruikt: "Kijk maar..." Als u het woord hoort is het meestal wanneer iemand probeert u ertoe te krijgen te zien waar zij naar kijken. Ze zeggen tegen u: "Kijk."

     Zoals wanneer u onderweg bent, misschien ziet iemand een bepaald tafereel. En ze zeggen: "Kijk!" en zeggen dan wat het is. Het is naar de berg, naar de cactus of waar ze ook naar kijken. Maar het eerste om uw aandacht te trekken is: "Kijk!"

13 Nu, iedereen vandaag kijkt. Iedereen kijkt ergens naar en kijkt naar iets of het gebeurt. We weten dat de wereld voortdurend naar de lucht kijkt, door de radar en op de schermen die we overal op aarde hebben staan. Iedere natie heeft als het ware voor haar verdediging een "magisch oog", dat speurt naar iets dat op dit scherm kan verschijnen, zoals een atoomraket of zoiets. Dan hebben zij daar iets om terug te sturen naar degene die het hierheen zond. Alles is aan het kijken.

14 De Fordfabrieken zien ernaar uit een betere Ford te maken. De Chevrolet ziet ernaar uit een betere Chevrolet te maken. Phoenix ziet ernaar uit een grotere en betere stad te maken. De natie ziet ernaar uit meer grondgebied te krijgen zodat ze zich kan uitbreiden. De kerk, gewoon de kerk, ziet uit naar meer leden. Maar de bruid ziet uit naar het komen van haar Heer. We zien allemaal uit.

15 Het hangt er vanaf wat de stem u probeert te vertellen waarnaar u moet kijken. Sommigen van ons zeggen: "Kijk hiernaar." En als het een kerk is, zeggen we dat we er dit jaar zoveel leden meer bij willen hebben. Dat is in orde. Maar de stem waarmee ik vanmorgen tot u wil spreken is zoals de schrijver van deze brief – we geloven dat het Paulus is – zei: "... uit te zien naar de tweede komst van Jezus Christus"; Hem te verwachten.

16 Om in staat te zijn dat te doen, moet u eerst iets zien voordat u tegen iemand anders kunt zeggen dat ze moeten kijken naar iets wat u ziet. Noach had hier ervaring mee. En hij... door geloof zag hij een vloed komen: een geweldige regen die de aarde zou bedekken en zou wegnemen al de... de aarde zou afspoelen – opnieuw toegewijd aan God – het vuil van de wereld waar de mensen in terecht gekomen waren, die opeenhoping waar ze zich die dag in bevonden. En het moest allemaal worden afgespoeld om opnieuw te kunnen beginnen.

17 Ik heb zojuist een serie diensten beëindigd over de laatste zeven zegels en we ontdekten dat er in dit zesde zegel een geweldige onderbreking is van de natuur. De maan, de sterren, de aarde braakt uit. De gemeente wordt gereinigd, Israël wordt gereinigd en alles wordt onder het zevende zegel gereinigd zodat het duizendjarig rijk kan beginnen. Er moet eerst een reiniging komen.

18 En dat is wat de gemeente vandaag... en waar ik u op wil wijzen, dat we een reiniging nodig hebben. Voordat er iets door God kan worden begonnen, moeten we een reiniging ondergaan. En wanneer we kijken en dingen zien die er nu zijn – onder de huidige omstandigheden zoals die nu zijn – dan kunnen we zien dat er iets moet gebeuren voordat God Zijn programma kan vervolgen, een reiniging. Velen van ons, zeg ik, zouden kunnen terugkijken naar...

19 Ik heb een band voor een... Wel, het is een verfilming, film, die in Jeruzalem werd gefilmd, waar we de Joden vroegen, toen ze een paar jaar geleden terugkeerden uit Iran en vele plaatsen – ongeveer vijf jaar geleden – terwijl ze hun geliefden op hun rug droegen en ze van de schepen en uit de vliegtuigen, enzovoort, brachten... Toen ze terugkwamen stelden ze hun de vraag: "Komt u naar uw vaderland terug om te sterven?"

     Ze zeiden: "We komen om de Messias te zien."

20 Als u Israël ziet, die boom die zijn knoppen voortbrengt, dan is dat een belangrijk teken. De tijd is aanstaande dat Israël een natie wordt. En ze is vandaag een natie. We zien dingen gebeuren die voor de wereld... die is er even blind voor als ze was in de dagen van Noach. Maar voor ons die uitzien naar de tweede komst van Christus is het een teken dat Hij spoedig zal komen. We zien dat er iets op het punt staat te gebeuren. En het hangt ervan af waar u naar kijkt.

21 Nu, Noach wist door het Woord van God dat er een vloed zou komen. Door geloof zag hij het. Hij wist dat het zou gebeuren omdat Gods Woord het beloofde. Nu, Noach zag zelf door geloof wat Gods Woord zei. Maar de wereld kon het niet zien, omdat het niet wetenschappelijk kon worden bewezen dat er hoog in de lucht water was. Maar Noach wist dat het daar was, omdat God het had gezegd.

22 Dat is... de gemeente, de bruid, de eruit geroepenen vandaag, weet dat de komst des Heren op handen is – ongeacht hoezeer we in staat zijn geweest vooruitgang te boeken, enzovoort, en erin slagen een atoom te splitsen en een radarboodschap naar de maan te sturen. Dat betekent voor de gelovige niets – slechts een teken dat de komst des Heren op handen is. We zien naties breken en de naties vallen uiteen en de wereld valt uit elkaar en de kerk valt uit elkaar. Vervolgens werd ons geleerd dat wij een Koninkrijk ontvangen dat niet bewogen kan worden. Maar als deze dingen beginnen te gebeuren trekt de gemeente dichter en dichter naar elkaar toe door het Woord van God.

23 Het is een geweldige dag waarin wij leven. En we zijn... Iedereen kijkt naar iets uit. Misschien kijkt u vandaag uit naar de tijd dat u thuis komt om uw maaltijd te nuttigen. Misschien is er deze middag een picknick waar u uw familie mee naartoe neemt. Misschien ziet u uit naar iemand die volgende week komt, een buurman of een vriend. Maar iedereen kijkt ergens naar uit. En wij als groep van hedendaagse gelovigen die tezamen zijn gekomen, willen onze gedachten, onze principes en dingen richten op de komst des Heren, uitzien naar Christus die ten tweede male aanschouwd zal worden zonder zonde, tot heil van hen die geloven en Hem verwachten.

24 God nodigt ons hier door de schrijver uit, om dit te verwachten en ernaar te kijken. De schrijver zegt hier dat "... we Christus ten tweede male verwachten om Hem te zien zoals Hij is." Wij weten dat het Woord Christus is. "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God." En Hebreeën 13:8 zegt: "Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer."

25 Dus daarom is het het Woord waar we naar uitzien, want dat is de uitdrukking van wat God is. En toen God in Christus kwam was Hij de uitdrukking van wat God was. En wat Hij ooit was zal Hij altijd blijven, omdat Hij eeuwig is en niet kan veranderen. Wat geeft het ons een hoop dat God ons niet heeft achtergelaten zonder een trouwe getuige in de dagen van verwarring waarin wij nu leven. Toch zijn wij beslist een bevoorrecht volk als we maar kijken naar de trouwe getuige die we hebben, het Woord, ziet u, want dat is Gods volledige openbaring van Jezus Christus. Er kan niets aan worden toegevoegd of vanaf worden genomen, want het is de openbaring van Jezus Christus.

26 God heeft Zijn volk nooit zonder een trouwe getuige achter gelaten. God zal de wereld gaan oordelen door Jezus Christus. En als Jezus Christus het Woord is, dan oordeelt God de kerk, of de wereld, door het Woord want Hij is het Woord. Er komt een oordeel. De zondaar weet dat.

27 Veel mensen hebben een eigenaardige opvatting als je over de kerk spreekt. De wereld denkt als ze voorbij de kerk komen (ik bedoel het lichaam van Christus dat bij elkaar gekomen is), dat onze vrouwen erbij lopen met een lange bos piekhaar, met zwarte jurken aan, en van alles. En ze denken dat de mannen, gehuld in zwarte kleding, lange opgestoken vingers hebben, die hen altijd beschuldigen. Uit het oogpunt van de wereld bezien is dat waar, want de gemeente is een speciaal volk, een eruit geroepen volk.

28 En de reden waarom het er zo uitziet voor die man die de kerk wil beschuldigen voor die toestand, is, omdat de kerk altijd een beschuldigende vinger uitsteekt naar alles waarvan hij denkt dat het goed is. En als hij een zondaar is, denkt hij dat zonde goed is, de pleziertjes van het leven, voor degenen die in de wereld leven. En wanneer de kerk opstaat en die zaak veroordeelt, ziet het er voor hem uit als een dreigend monster. Als hij slechts wist dat dit Gods enige manier is om hem tot redding te brengen (dat is juist), als het Woord van God wordt uitgedrukt door de lippen van Zijn dienstknechten.

29 Welnu, God had voor het prediken van het Evangelie de zon of de maan kunnen kiezen; of door de sterren, de wind of de natuur. Maar Hij koos de mens om het Evangelie te prediken. En daar zal de stem van God bij vandaan komen. En u kunt de stem beoordelen overeenkomstig het Woord dat erdoor wordt uitgedrukt. Dan kunt u zien naar welk soort stem u luistert. Als het tegengesteld is aan het Woord luister er dan niet naar. Maar als het het Woord is, dan is God verplicht dat Woord gestand te doen en het te betuigen en waar te maken, omdat Hij beloofde dat te doen.

30 We leven dus in een geweldige dag, waarin deze woorden van Christus worden uitgedrukt. Toen Hij in de wereld kwam, was Hij het Woord Zelf. Hij hoefde geen boeken te schrijven. Hij schreef helemaal geen boek. Waarom? Hij was het Woord. Hij hoefde nergens over te schrijven, want Hij was waar de anderen over geschreven hadden. Hij was het Woord, daarom schreef Hij niets eigenhandig op. Hij was het Woord Zelf. En Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, dus Hij blijft nog steeds het Woord.

31 Op een dag zei Hij tegen de Joden, Hij zei: "Wie kan Mij beschuldigen van zonde?" Nu is zonde ongeloof. "Wie kan met zijn vinger naar Mij wijzen en zeggen dat Ik niet ieder woord dat over Mij werd geschreven heb vervuld?"

32 Zou het geen glorieuze zaak zijn vanmorgen, mijn broeders en zusters, als de gemeente van de levende God kon opstaan en zeggen: "Wie kan mij beschuldigen van zonde? Iedere gave die God in de Bijbel beloofde, en alles wat Hij beloofde, wordt vervuld en het werkt precies vandaag onder ons." Is dat geen wonderbare zaak? Wie kan... dan zouden wij... de denominationele gedachten zouden ogenblikkelijk uit bestaan zijn, als we kunnen zien hoe God voor Zichzelf spreekt.

33 Er kijken zoveel mensen uit naar verschillende... Niemand wil sterven. Niemand wil verloren gaan. Iedereen wil in de tegenwoordigheid van God zijn. Ik wil dat, u, iedereen wil dat. Maar we zijn niet bereid te komen op de manier die God voor ons heeft toebereid. Ziet u, dat maakt dat het zo anders is.

34 Pas geleden gaf Billy, mijn zoon, me een camera. En hij liet me een voorwerp zien. Hij zei: "Pa, neem die foto daarvan." Wel, het is een 35 mm. Petra. En ik pakte de kleine camera op en keek naar het voorwerp. Er stonden ongeveer drie van die voorwerpen daar buiten; een Saquaro-cactus. Ik kon één stengel zien, twee stengels, drie stengels. En toen ik hem naar beneden deed en keek, was er maar één stengel. Toen ik hem weer opnam, leek het erop of er drie stengels waren.

35 Wel, dat is precies zo wanneer wij soms onscherp instellen. Pak een afstandmeter. En wij proberen iets van God heel ver weg te plaatsen of zoiets dergelijks. Misschien hebben wij onze afstandmeter niet gebruikt. Laat de Heilige Geest onze ideeën over onszelf en onze kerktheologie uit de weg krijgen; laat de afstandmeter binnenkomen en ons in verbinding brengen. Dan zult u er geen drie of vier zien; u zult één voorwerp van God zien, begrijpt u.

36 Als iemand door dezelfde camera kijkt kan hij iets zien, maar zijn eigen verstand vertelt hem: "Daar is maar één stengel." Ziet u. Maar op die manier doet de Heilige Geest het. Als we Die Zijn weg laten gaan zal Hij het Woord zelf nemen en het scherp stellen tot het punt waar we zullen zien waar we dan naar kijken. En dan ontdekt u misschien dat mensen die proberen u iets te laten zien, achteraf bezien toch niet zo verkeerd waren, ziet u, als u de afstandmeter maar laat werken. Het Woord zelf begint het Woord te tonen in manifestatie. Amen. Het zal dat doen als u dat toelaat, zie. Maar u moet de afstandmeter gebruiken om te maken dat uw... Als het ééns het brandpunt bereikte zal het dat opnieuw treffen.

37 Ik houd van schieten en de schietschijven... Niet lang geleden was ik in Kentucky op eekhoorns aan het jagen en daar was... ik had een klein model .75 geweer. Het klinkt... ik hoop dat het niet heiligschennend klinkt voor u dat ik dit in een preek te zeg, maar ik wil het u vertellen. Ik probeer iets duidelijk te maken. En dit kleine geweer had ik ingeschoten. En ik ben met geweren bezig geweest en aan het rommelen, sinds ik een jonge knaap was. Ik houd van ze. En ik had dit kleine model .75 al zo lang, tot ik exact elke keer het oog van een eekhoorn kon raken op een afstand van vijfenveertig meter. En ik heb een getekend papier van het terrein daar, dat ik negen kogels door hetzelfde gat had geschoten op een afstand van vijfenveertig meter op een regenachtige, winderige dag. Ik heb het; het is ondertekend en door de notaris bekrachtigd. Natuurlijk was het de Heer die mij hielp dat te doen. Dat is ongebruikelijk.

     En ik begon de eekhoorns te schieten en ik ontdekte dat ik hem ergens naast zijn oog had geraakt en ik werd nerveus. Ik probeerde het weer op papier en het raakte het middelpunt niet. Het zou inslaan op o, ongeveer zes mm. of twaalf mm. ernaast of zoiets, vanaf vijfenveertig meter. Maar ik wist dat hij het beter kon dan dat. Ik deed alles wat in mijn vermogen lag met dat geweer, maar niets scheen te helpen.

38 Ik verpakte hem in de doos en zond hem terug naar de Winchester-fabriek om hem na te laten kijken, om hem opnieuw te laten uitboren. Ze stuurden me een keurige brief, ik heb thuis het exemplaar. En er stond: "Eerwaarde Branham, dat geweer wijkt tweeëneenhalve centimeter af op tweeëntwintig meter." Ze zeiden: "Het is maar een .75 model. Het is geen geweer om mee op doelen te schieten. Het is maar een kleine buks." En er stond: "U zult het nooit beter kunnen doen dan dat."

39 Welnu, dat was de Winchester-fabriek, die het geweer had gemaakt. Ze zeiden een inch op tweeëntwintig meter en ik dreef er achter elkaar negen in hetzelfde gat op vijfenveertig meter. Nu, hier is wat ik denk. Mijn vrouw zei: "Maar kijk, Bill," zei ze, "als die fabriek die het geweer maakte dat nu zegt en het niet zal lukken om het beter te doen, wie ben jij dan om te zeggen..."

     Ik zei: "Lieverd, dit is wat het is. Het maakt me niet uit wat de fabriek zegt, ik heb gezien dat het gaat. En ik weet dat hij het kan."

40 En ik zat daar op de grond terwijl de andere broeders op eekhoorns schoten. Het maakte hun niet uit waar ze ze raakten, middenvoor, achter of waar dan ook. En ik zat onder een boom en huilde en ik zei: "God, ik ben zo nerveus, dat ik mezelf niet meer onder controle heb. Waarom maakte U me zo'n kleine, nerveuze kerel als ik ben?" En precies... Ik ben me ervan bewust waar ik hier sta, met deze Bijbel voor mij.

     En een stem, even duidelijk als u de mijne zou horen, zei: "Je werd zo gemaakt voor een doel." Want totdat je weet dat dat geweer één keer de roos heeft geraakt... Als het éénmaal doel trof, liever gezegd, zal het opnieuw doel treffen. Het is hetzelfde geweer. Toen zag ik het, ziet u. Als dit Woord wordt gehoorzaamd, je deze afstandmeter neemt en hem zodanig afstelt dat je dezelfde dingen kunt zien die deze apostelen zagen, hetzelfde Evangelie dat zij predikten, dan zal het dezelfde resultaten voortbrengen. Want als het dat voor hen deed, zal het de roos iedere keer raken.

41 Ongeacht wat de kerken zeggen en hoe de mensen beweren dat het is, ik weet dat het zal werken, omdat... En dat is waar ik naar wil kijken: dat Woord, om te zien dat het precies in het brandpunt staat, om hetzelfde visioen te zien als zij. En het zal dezelfde uitwerking hebben als bij hen. Het zal de zieken genezen, het zal de doden opwekken, het zal duivels uitwerpen. Het zal een glorieuze gemeente naar voren brengen die haar getuigenis zal willen bezegelen met haar eigen bloed als het nodig wordt om dat te doen – omdat het ervan afhangt waar je naar kijkt.

     Nu, als ik had gekeken naar wat de Winchester-fabriek had gezegd, waarvan mag worden aangenomen dat die het geweer heeft gemaakt, dan zou ik naar hen hebben geluisterd. Maar ik wist beter. Als ik nu naar de kerk kijk en zij zeggen: "O, dit soort dagen is verleden tijd en zoiets dergelijks bestaat niet, en..." Ziet u waar u terecht zou komen? U zou volkomen naast de roos zitten, ziet u.

42 Maar als Hij ooit God was, is Hij nog steeds God. Hij was altijd God en Hij kan niets anders zijn dan God en Hij is voor eeuwig God. Daarom willen wij naar dat doel kijken. Niet naar het doel waar de kerk op schiet, maar het doel waar Christus op schiet. We zien uit naar de verschijning van Christus, dezelfde Jezus. Toen Hij op aarde was, zei Hij: "Nog een korte wijl en de wereld ziet Mij niet meer. Toch zult gij Mij zien, want Ik zal met u zijn tot het einde der wereld." Diezelfde, die het Woord kon uitzenden en het Woord kon zijn en het rechtstreeks naar het doel kon zenden, diezelfde Here Jezus is vanmorgen hier in de vorm van de Heilige Geest, om onze gedachten te leiden en om Zijn Woord scherp te stellen op één waarachtige en levende God, tot één doelwit, tot één streven. En als wij het Hem maar laten doen, dan zal Hij het Woord zodanig scherp stellen, dat het zal bewijzen dat Hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Het hangt er vanaf waar u naar wilt kijken.

43 Wij moeten ons leven afstemmen. Niet op wat iemand anders zegt, maar we moeten ons leven afstemmen op Hem – en Hij is het Woord, ziet u. Als we ons leven in lijn krijgen met het Woord, dan wordt ons leven en het Woord hetzelfde. Hij zei: "Indien gij in Mij blijft en Mijn Woord in u, vraag dan wat u wilt en het zal u gegeven worden." "Voorwaar, Ik zeg u, dat als u tegen deze berg spreekt: 'Word bewogen' en u twijfelt niet in uw hart, maar gelooft dat wat u hebt gezegd zal komen te geschieden, dan kunt u hebben wat u hebt gezegd."

44 O my, niet "wat Ik zei"; wat ú zei. U kunt het hebben omdat u en Hij dezelfde worden, omdat de gezindheid die in Christus was in u is. En de gezindheid die in Christus was, was om het Woord van de Vader te vervullen, en Hij was het Woord. Daar bent u er. U en het Woord zijn op elkaar ingezoomd. U wordt een levende eenheid met God. Wat geweldig!

45 Er was een tijd dat de zonden van een mens... Toen de mens zondigde voor God stak hij een grote kloof over. Zoals een schrijver zei dat "Hij in de laatste dagen is verschenen tot redding van diegenen die ernaar uitzien."

     Welnu, deze grote kloof die de mens overstak liet hem geen terugweg mogelijk. Hij kon niet meer terugkomen omdat hij die scheidslijn tussen hem en God had overgestoken. God, rijk in genade en barmhartigheid, nam een vervangingsmiddel en het was een lam of een dier dat werd geofferd – een plaatsvervangende dood. "Maar het bloed van stieren en geiten", zoals hier in Hebreeën staat, vlak voor waar ik las, "kunnen de zonde niet wegnemen." Het bedekte de zonde slechts. Zeker, het was een zoenmiddel. Maar het bedekte de zonde alleen, want het sprak met een goed geweten en keek vooruit naar de tijd dat het Bloed zou komen dat de zonde zou reinigen, het afscheiden, het voor altijd wegdoen.

46 Welnu, toen Jezus kwam was Hij niet zomaar een man. Hij was niet alleen de derde persoon van de drieëenheid. Hij was God! Hij was God Zelf! Hij was Immanuël! En ons wordt in de Bijbel geleerd, dat wij zijn gered door het Bloed van God. Toen God Zelf één van ons werd, veranderde Hij Zijn... wat Hij was. Hij verwisselde Zijn tent. Hij kwam naar beneden, daalde af van de heerlijkheid en werd mens. Daarom werd Hij zonder sex geboren, schiep voor zichzelf een lichaam waarin Hij Zelf leefde – Immanuël, God bij ons vertegenwoordigd, het Woord vlees gemaakt onder ons – en Hij leefde bij ons om vele zonen terug te verlossen tot God, door het storten van dit Bloed.

47 Zeker, het lichaam was Christus. Het was de Gezalfde. En als Christus 'de Gezalfde' betekent en Hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer en Hij het Woord is, dan is het Woord de zalving. "Indien gij in Mij blijft en Mijn Woord in u, zeg dan wat u wilt." Het is het Woord van God, het gezalfde Woord. Dat is wat het doet.

48 Nu was er een tijd, zoals ik heb genoemd, dat een vrouw die een vlek op een stuk wit wasgoed had... er bestond geen manier om het eruit te krijgen. Ik herinner mij dat mijn moeder gewoon was zwarte koffie op vet te doen om te proberen de een of andere vlek eruit te krijgen. En ik herinner mij dat ze een keer de oude terpentinefles nam om te proberen de vlek eruit te wassen – petroleum, enzovoort, om de vlek uit het kledingstuk te krijgen. Wel, het ging er niet echt goed uit. Er was nog een spoor van over. Dat zou ik als symbool willen nemen, als het bloed van geiten en schapen, enzovoort.

49 Maar nu hebben ze spul gemaakt dat ze bleekwater noemen. En dat bleekwater, Chlorox of hoe het ook heet, is een bleekwater dat is gemaakt. En wat zou er gebeuren deze morgen als ik hier een teil vol had staan van dat bleekwater en een kleine oogdruppelaar met zwarte inkt erin? Laten we dat even bestuderen. Wat is die zwarte inkt? Het meeste ervan is water. Maar de kleur? Waar kwam de kleur vandaan? De kleur moest beginnen... we weten dat het een schepping is. Als het dus met een schepping begon, moest het bij een Schepper vandaan komen, voordat het een schepping kon zijn.

50 Ik weet niet wat deze woorden betekenen. Ik kon ze niet begrijpen. Maar excuseert u mij voor de woorden die ik ga gebruiken, alleen om iets duidelijk te maken. Wel, laten we zeggen, als het valt... deze inktdruppel... Welnu, die was er voor een reden. Die kleur werd die kleur voor een reden. Die ene druppel inkt kan uw doodvonnis bekrachtigen, kan u naar de elektrische stoel zenden. Of die ene druppel inkt kan u uw zonden kwijtschelden. Het werd hier gezonden voor een reden. Wij moeten het voor de juiste zaak gebruiken.

51 Maar het is nu bijvoorbeeld voorbij. En wij laten die ene inktdruppel in een teil vol chloor vallen. Wat gebeurt ermee? Je ziet niets gebeuren, maar er is geen kleur meer. De kleur valt uiteen. Je weet niet waar het heenging. Wel, het keerde terug naar zuren. Natuurlijk, de formule voor water is H2O. Het keert terug naar water, of terug naar het water. Het is in het bleekwater. Maar de chemicaliën in dit bleekwater braken het zo volkomen af dat u er geen vlekje meer van kunt vinden. Het is weg. Het brak in... zeg dat het terugging tot zuren. Waar komen de zuren vandaan? Het gaat steeds verder terug; zeg dat ze van atomen komen, of van moleculen. Welke moleculen? Moleculen van atomen, van atomen tot elektronen, enzovoort, enzovoort, als u doorgaat.

52 Laten we erover nadenken. Toen het daar terug begon, we zeggen dat het van atomen komt, of van moleculen. Bijvoorbeeld molecule 41 keer molecule 69 maakt molecule H. Wat als het 68 was geweest in plaats van 69? Dan zou het roze zijn geworden in plaats van zwart. Iets moest dat uitmaken. Wat als het atoom 4x6x11 was, dan zou het... het was 6 geworden in plaats van 11, dan was het bruin geworden, ziet u. Het moest ergens vandaan komen van diegene die het ontwierp.

53 Kijk door het raam naar die palmboom. Wat is het? Het is vulkanische as met leven erin. Als u naar de overkant van de straat kijkt ziet u een eucalyptus. Wat is het? Vulkanische as met leven erin, een ander soort. Kijk, u ziet een roos. Wat is het? Vulkanische as met leven erin. Waar kwam de kleur vandaan. Denk daar eens over na. Wie kleurde die bloem? Er bestaan twee bloemen van dezelfde soort, de een is geel en de ander is rood. Allebei komen ze van een zaadje. En waar kwam de kleur vandaan? Een deel ervan is groen, een deel wit, een deel rood, een deel geel, waar kwam de kleurverdeling vandaan? Dezelfde zon scheen op dezelfde plaats. Iets moest dat beslissen. Het is een natuurlijke substantie, dus moest het ergens een schepping hebben.

54 Nu kijk, wat doet het dan? Het gaat regelrecht terug naar het begin, naar een Schepper. Als dan zonde een vlek maakte op een menselijk wezen en Mozes de stem van God kon nemen ("Ik zal Mijn woorden in uw mond leggen"), door het offeren van een schaap, en hij liep naar buiten met het Woord van God en zei: "Laat er vliegen zijn", en er was nergens een vlieg... Misschien in minder dan vijf minuten begon er een oude, groene vlieg rond te zoemen. Binnen nog eens tien minuten was er misschien twee pond per vierkante meter. Wat was het? Het Woord van God in de mond van Zijn profeet. Het Woord van God is scheppend. Maar het moet wel uit de juiste bron komen.

55 Als God dan die man kon nemen en een brug slaan door het bloed van schapen en geiten, en het Woord van God scheppend kon maken door de mond van een mens... Hoeveel te meer – niet alleen maar de scheppende... de kracht van het offer van een stier of een geit – maar het Bloed van Jezus Christus, dat wanneer de zonde wordt beleden en in dat bleekwater van God valt, de eigen... Gods eigen scheppende manier om de vlek zover weg te brengen, dat hij wordt geworpen in de zee der vergetelheid om nooit meer herinnerd te worden... Als iemand zijn zonden belijdt en in orde komt met God, en God laat de zonde van deze belijdenis vallen in het bloed van Zijn eigen Bloed en die zonde vergeeft en in die mens de oorspronkelijke Geest die daar had moeten zijn weer terugplaatst, Zijn eigen Geest, die hem een zoon van God maakt, hoeveel te meer behoorde dan de scheppende kracht van God in de gemeente te zijn, ziet u. Het breekt iedere muur van zonde af, het verbreekt...

56 Kijk, de mensen proberen vandaag te zeggen: "Deze woorden waren bedoeld voor een vroeger tijdperk." Dat is zo, als u nog steeds niet onder dat Bloed bent. Maar als u onder dat Bloed bent, blijft de kracht van God door Zijn Woord hetzelfde! Het moet hetzelfde blijven. Als Hij dat kon doen door het bloed van schapen en dieren, hoe zit het dan met het Bloed van Jezus Christus?

57 Ik zou het kunnen doen. Wij moeten ons leven in overeenstemming brengen en het scherp stellen op het Woord van God. Precies zoals wanneer we een fototoestel zouden hebben en proberen het beeld scherp te krijgen voordat we afdrukken, dàn krijgen we de echte goede foto. Dat is wat wij willen doen, ons leven inzoomen op Jezus Christus zodat Christus en u dezelfde persoon worden. U bent voor God een geadopteerde zoon door het Bloed van de rechtvaardige Jezus Christus.

     Dan zou de gemeente voortbewegen zonder wrijving, zonder pijn, zonder schade, zonder twijfels, zonder bezwaren, zonder wrijving. Ze zou voortbewegen in de kracht van het Woord van God en iedere Goddelijke zegen die God haar beloofde manifesteren, als zij slechts dat zou doen. Zo moeten we met ons leven doen en dan slechts Hem zien en Hem alleen. Niet een of andere bisschop, een groot man of iets dat ons tot voorbeeld dient; maar wij kijken naar Jezus Christus. Niet een of andere organisatie, geen paus of een aartsbisschop van Canterbury of een of andere goddelijke man zoals we die op aarde noemen, maar we moeten naar Jezus Christus kijken. Hij is het Woord en de enige...

58 Toen Abraham werd gevraagd in een vreemd land te verblijven en uit te zien naar de belofte, twijfelde hij nimmer aan de belofte. De Christen kijkt naar het ongeziene. Onthoud dat u bent toegerust met vijf zintuigen. Een ervan is het gezicht. Maar ik zal u bewijzen dat uw gezicht niet alles ziet. Hier vanmorgen zijn nu precies op dit ogenblik in deze ruimte levende vertegenwoordigingen van schepselen, in deze ruimte. Er zijn levende stemmen in deze ruimte. Als u het niet gelooft, ga dan de televisie aanzetten en kijk dan of er geen mensen zijn vanuit het hele land die hier vanmorgen in deze ruimte vertegenwoordigd zijn. Hun gestalten en hun wezens gaan door deze ruimte heen. Is dat waar? Waarom? De enige manier waarop u het ooit zult weten is door een overbrenger te gebruiken om het op te pikken en het om te zetten in werkelijkheid.

59 En de enige manier voor de gemeente om ooit te weten dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer, is om in die overbrenger te komen – het Bloed – dat onze zonden bij ons vandaan wegzendt en ons over die kloof brengt in de tegenwoordigheid van God, om zonen van God te zijn, waarin Hij Zichzelf vertegenwoordigt. O, wat een geweldige zaak! Als we vanmorgen daar naar zouden kijken dan zouden we de verschillende dingen, die er vandaag in de wereld zijn, vergeten en de dingen waar andere mensen naar uitzien en de grote aantallen, enzovoort. Wij kijken naar Jezus Christus, die de Auteur en Beëindiger van ons geloof is.

60 Onthoud nu dat de gehele christelijke wapenuitrusting bovennatuurlijk is. Als u een Christen bent... U zegt: "Zien is geloven." U kunt nooit een Christen zijn als u dat gelooft, "want geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt, het bewijs der dingen die men niet ziet." U kunt geen Christen zijn als u het ding moet zien. De hele wapenrusting van God is bovennatuurlijk. Liefde, vreugde, vrede, geloof, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid en de Heilige Geest. Het is allemaal onzichtbaar. En de Christen kijkt niet naar hetgeen hij met zijn ogen ziet, hij kijkt naar wat hij ziet met zijn geloof. En zijn geloof kan slechts op één ding worden gebaseerd. Dat is het Woord! Amen. Nu voel ik mij als een juichende Baptist, jazeker, ziet u.

61 Wanneer u bij dat Woord komt, dat is de levende zaak. Dat is het Woord! Wanneer uw gezindheid en ogen maar gericht kunnen worden op dat Woord en daarop scherp stellen totdat u exact ziet wat God aan het doen is! Wat een wonderbare zaak! Abraham zag het, ziet u. Hij keek naar geen enkele misopvatting van de belofte. Wat als hij had gekeken en gezegd: "Hier ben ik vijfenzeventig jaar oud en een bepaalde stem sprak tot mij en zei dat ik een baby zou krijgen bij mijn vrouw. Zij is vijfenzestig jaar oud, ongeveer vijftien, twintig jaar voorbij de menopauze." Wat zou hij hebben gedaan? Maar wat deed hij? Hij besteedde totaal geen aandacht aan de natuurlijke dingen. Hij keek naar wat God had gezegd. Dat werd zo'n realiteit voor hem dat hij niets anders meer zag dan wat God had gezegd. Hij verliet zijn thuis. Hij scheidde zich af van alle ongeloof, alles wat hem zou proberen weg te trekken. Hij scheidde zich af zodat hij alleen kon wandelen.

62 Dat is wat iedere echte gelovige moet doen. Scheid uzelf af van deze twijfelaars en ongelovigen en wandel met Christus. Het is leven voor u. En Abraham deed een dergelijk ding. En we vinden hem vijfentwintig jaar later nog steeds dezelfde belofte gelovend. Waarom? Hij had zijn gedachten gefocust op de wil van God, door het Woord van God, en geloofde het. Als wij onszelf kunnen richten op het plan van God, op datgene wat God voor ons wil en wat God ons beloofde en we laten al het andere met rust... Ongeacht hoe lang het duurt, blijf doorgaan met geloven. Romeinen 4. Hier vinden we het in Romeinen 4:14. Er staat: "En hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof." [Vers 20.] Hij liet zich totaal niet bezoedelen door ongeloof. Hij keek naar één ding. Dat was de stem die tot hem sprak.

     Dat is wat de gemeente vandaag behoort te doen. Kijken naar dat ene ding, de stem, het Woord van God dat tot ons spreekt. Kerken en mensen kunnen op iedere wijze spreken, maar kijk naar de stem. Waar kijken wij naar? Hij keek naar de stem die tot hem sprak. Hij noemde alles wat in tegenspraak was met die stem alsof het er niet was. Toch was het volgens de wereld materieel gezien, net zo ver uit beeld als het was in Noachs tijd. Het was even ver uit beeld.

63 Waarom? In Noachs tijd konden ze niet bewijzen dat daarboven regen was. Maar Noach wist dat als God dat zei, Hij in staat was daarboven regen te brengen. Abraham wist dat zijn lichaam zo goed als dood was. Maar hij nam zijn eigen lichaam niet in aanmerking. Hij nam de verstorven schoot van Sara niet in aanmerking. Een jong meisje (hij had zijn half-zuster gehuwd), leefde gedurende al die jaren met haar. En nu is zij negentig jaar oud en hij is honderd jaar. Maar hij dacht daar zelfs niet aan. Dat kwam niet eens in z'n gedachten! Waarom? Hij had scherp gesteld en al het ongeloof was uit het beeld. O glorie!

64 Dat is wat de gemeente zou moeten doen. Dat is wat ieder lid van de gemeente zou moeten doen. Ban alle twijfels uit u. Kijk alleen naar dat Woord. Het beloofde het. God zei dat! Dan moet het op die manier gebeuren. De Bijbel zei: "Tegen hoop op hoop heeft hij geloofd. En aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, maar was sterk en gaf Gode eer." Hij werd iedere dag sterker omdat het wonder dan groter zou zijn.

65 Soms kunnen we niet wachten van de ene avond tot de andere. Soms kunnen we niet wachten van de ene opwekking tot de andere. We moeten uitgaan en ons mengen in de dingen van de wereld. Wat zouden we beschaamd moeten zijn over onszelf. Voordat wij hier komen om te belijden en om in dat Bloed van Jezus te komen dat ons van alle zonde reinigt, zouden we onszelf scherp moeten stellen om daar die ene levende God te zien staan, die de belofte deed dat hemelen en aarde zouden voorbij gaan, maar dat Zijn Woord niet kan falen. Blijf precies daarop staan. Dan wordt u niet heen en weer geslingerd door winden van leer, van plaats tot plaats gestuurd, van pilaar naar post.

66 Maar u weet waar u staat omdat u bent ingezoomd op God. U ziet dat uw leven dat doel raakt, net zoals dat van de apostelen het deed. U leeft op de manier zoals zij leefden. U werd gedoopt zoals zij werden gedoopt. U ziet dezelfde resultaten als die zij zagen. U ziet het in u werken. U bent ingezoomd. Het maakt niet uit wat de fabriek zegt en wat de denominatie zegt. U staat klaar om te vuren, omdat u weet dat u het doel raakt. Amen!

     Dan weet u waar u staat. Het hangt er vanaf waar u naar kijkt. Als u naar iemand anders kijkt, gaat u alle kanten op. Ieder zuchtje wind zal u van uw doel wegblazen. Maar o, u kunt niet van het doel worden weggeblazen als u goed bent ingesteld. Dan is er niets wat het zal gaan stoppen. God brengt het naar zijn...

67 Precies zoals met het steentje in Davids slinger. Het ging regelrecht naar zijn bestemming. Dus uw gebeden gaan regelrecht naar hun bestemming, omdat ze worden aangeboden in het Bloed van Jezus Christus, dat u reinigt. Er is nergens een zonde of een vlek op u. Dat is juist, die kan er niet zijn! Zolang die Chlorox tussen mij en God is, hoe kan Hij mijn zonde dan zien? Hoe kan Hij dat zien? Als ik een zonde bega is het niet moedwillig. "Wie opzettelijk zondigt, nadat hij tot de erkentenis der waarheid is gekomen..." Maar u hebt geen opzettelijke zonden; toch zondigt u. Maar u doet het niet moedwillig, omdat u het in uw hart niet bedoelt om deze dingen te doen. Maar als u het opzettelijk doet, is het anders. Dan denk ik dat u daar in de eerste plaats niet was.

     Nu, de kern van de zaak is dat het tot een plaats is gekomen waar iedere zondesmet is weggewassen. Dan staat u verlost door het Bloed van het Lam. U bent een Adam zoals hij was voordat hij viel. U bent een zoon van God, gewassen in het bloed van Gods eigen Bloed!

68 Het was bloed dat een kind voortbrengt. Het was uitsluitend bloed. Het bloed komt van de mannelijke sexe. Het mannelijk bloed komt van de man. De vrouw produceert het ei, het vulsel, maar de man is de hemoglobine. Daar komt de kiem vandaan. En het is de kiem waar het leven in ligt. En het leven komt niet door een belijdenis in een of andere kerk, of door geloofsleer, of een document; maar het leven komt wanneer u wederom geboren wordt door het Bloed van Jezus Christus. De kiem... "De werken die Ik doe, zult gij eveneens doen." "Wie in Mij gelooft – al ware hij gestorven – toch zal hij leven; wie leeft en in Mij gelooft, zal nimmermeer sterven."

69 Daar is dat leven van God. Als een zoon van God, geboren uit het Bloed van God, en u bent... Dezelfde Heilige Geest die deze Bijbel schreef, zal het weer regelrecht terug in u naar het brandpunt brengen. Er bestaat geen denominatie of geloofsbelijdenis die dat kan doen. Alleen God Zelf kan een houvast op de camera van uw ogen krijgen om u te laten zien wat God is en wat Zijn voornemen is. Jazeker, beslist.

70 We zien nu dat Mozes... We ontdekken dat hij later, hij bouwde... hij zag Israël. Mozes, een groot profeet, keek door de ramen. Hij groeide op aan het hof van Farao. En hij keek uit het raam en hij zag een stel modderkruipers. Het waren niets anders dan half geklede mensen, met de striemen van zwepen op hun rug, geen enkele kans om ooit bevrijd te worden. Maar Mozes kende het Woord van God. En hij keek op hen als zijnde een beloofd volk. Hij zag op hen als een volk met een belofte. Het deed er niet toe hoezeer de wereld in die dag op hen neerkeek als een stel modderkruipers of slaven, hij keek op hen als een volk met een belofte.

71 Farao keek uit hetzelfde raam op hen neer, maar hij zag slaven. Mozes zag de overwinning. Waarom? Hij had zijn blik ingesteld. Hoewel hij een prins was, hoewel hij een erfgenaam was van de troon van Egypte, wendde hij zijn blik af van de wereldse lusten. Hij wendde zijn blik af van de schoonheid en macht die binnen zijn eigen mogelijkheden lagen om te ontvangen. Hij wendde zijn blik daar vanaf totdat hij daarginds een gezegend volk zag onder de belofte van God. Hij stelde scherp omdat hij wist dat God aan Abraham had beloofd dat Hij Zijn volk zou opzoeken. En hij wist dat hij voor dat doel was opgegroeid. Hij wendde zijn blik van alles af.

     Farao had deze mogelijkheid niet. Het werd hem aangeboden, maar hij weigerde het. En toen hij het weigerde, kon hij niet scherp zien. Niemand kan, nadat hij Gods Woord heeft verworpen, zijn blik erop vestigen, omdat u het Woord weigerde dat u in gemeenschap met Christus brengt. Dat is juist. Dus...

72 Maar Mozes keek uit dit raam. Hij geloofde het. Waarom? Mozes keek door geloof. Dat is hoe Mozes keek. Luister nu heel goed naar deze opmerking. Geloof... probeer dit nu niet te vergeten. Geloof is zo gemaakt dat het kan zien wat God wil en wenst. Er bestaat geen kennis die dat kan doen. Slechts geloof is zo gemaakt, en aan het menselijk ras gegeven, dat het kan ontdekken wat de wil van God is. En als u uw geloof dat u hebt neemt, en het stemt niet overeen met het Woord, laat het dan gaan, dan hebt u het verkeerde geloof. Maar als uw door God gegeven geloof u op één lijn zet met het Woord van God, dan staat u goed afgesteld en afgericht. O my! God helpe ons in dit uur, dit grote uur waarin wij leven. Geloof dat zo gemaakt is dat we kunnen zien wat God wil. Hoe ziet u het? Door de camera van Zijn Woord. Zijn belofte. Dit is een volledige openbaring van Jezus Christus.

73 Als dan het geloof dat in u is u richt op dit Woord, dan bent u afgewend van alle denominaties en geloofsbelijdenissen en alles. U bent uitsluitend gericht op het Woord van God. U staat op scherp. Het enige wat nodig is, is een kleine aanraking. Amen! En dat gebed vliegt rechtstreeks in de tegenwoordigheid van God omdat er niets bestaat wat het kan stoppen. Ja, dat is wat het doet. Wanneer u met God overeen stemt, goed ingesteld, dan kijkt u daardoor naar het doelwit.

74 U kijkt niet naar wat iemand anders zegt. "Dit kan niet gebeuren. En dat kan niet gebeuren." U kijkt naar dat waarvan u weet dat het gebeurde. Kijk naar uw schietschijf. U ziet waar ze insloegen! Als zij het in die dag raakten, Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Wend uw blik af van al deze geloofsbelijdenissen en dingen die u hebben verward. Kom precies tot het Woord terug. Belijd dan uw ongeloof en laat God Zijn Heilige Geest nemen en uw blik rechtstreeks op Jezus Christus richten. Dan kijken we naar Hem. Niet naar wat iemand anders zegt, zelfs niet naar wat de dokter zegt, hoe goed dat ook mag zijn. Hij heeft zijn plaats.

     De kerk, hoe goed die... die heeft haar plaats. Dat ontkennen wij niet. Maar die heeft... alles heeft z'n plaats. Het zal vuren, maar het zal het doel niet raken. Slechts degenen die naar de tweede komst van Christus uitzien, dat is het doelwit. Het hangt er vanaf waar u naar kijkt. Ja.

75 Nu vandaag. Kijk, geloof is bestemd om dit te doen. Hetzelfde geloof vandaag ziet dezelfde zaak. Geloof van de hedendaagse gemeente zou hetzelfde programma van God moeten zien. Ik wil dat u... mis dit nu niet. De hedendaagse gemeente die door God is geroepen, zal zeker het programma van God zien, want het programma van God is hierin beschreven, de blauwdruk. En de Heilige Geest – door geloof – is de Enige die het leest en bij elkaar brengt.

76 Hoe kan iemand dan zeggen dat hij gevuld is met de Heilige Geest en als de Heilige Geest dan zegt om op een bepaalde manier iets te doen wat in de Bijbel staat, en deze man komt eraan en zegt: "O, wel, dat is fanatisme." Zou de Heilige Geest... de echte Heilige Geest Zijn eigen Woord kunnen ontkennen? Nee, Hij moet bij het Woord blijven omdat het God is! Ziet u? Waar kijkt u naar? Wat ziet u? Wij moeten Jezus zien. En de enige manier waarop wij Jezus kunnen zien is door naar het Woord te zien. Dit is het natuurlijke symbool van de Geest. Weet u wat ik bedoel? Het is de Geest die de letter levend maakt, zie. Dit is de letter en de Geest maakt de letter levend en maakt het tot werkelijkheid. Dus keek Mozes door geloof. En de man die vandaag Gods programma ziet, doet hetzelfde, kijkt door geloof.

77 Later zag Mozes deze geweldige zaak. Wat deed hij toen de mensen in moeilijkheden raakten? Hij maakte een koperen slang, bevestigde die aan een paal en zei, dat wanneer ze door slangen waren gebeten – vanwege hun ongeloof – dat een ieder die zou opzien naar deze slang, zou leven. Merk op. De man die eraan kwam en ernaar keek... de stok, de paal waar het op was, was een deel van een boom die daar in de wildernis was omgehakt. Misschien een stuk van een mesquite of iets wat u hier ook hebt, ijzerhout of wat het geweest mag zijn. Het was gescheiden van zijn natuurlijke groei. In zichzelf was het dood. Waarschijnlijk was het koper een stuk van helmen, die van de Romeinen kwamen, of iets wat ze hadden kunnen meenemen. En het werd gesmolten en bewerkt en ze maakten er een slang van.

78 Als mensen er alleen naar toe kwamen om naar die slang te kijken als naar een afgodsbeeld, dan ontvingen ze niets. Maar wanneer de werkelijke gelovige daarheen kwam en naar die slang opkeek met de geestelijke geopenbaarde waarheid... De slang zelf, gemaakt in de vorm van een slang, vertegenwoordigde zonde als zijnde reeds geoordeeld. Zij zagen zonde – hun ongeloof – reeds onder het oordeel van de slang sinds de hof van Eden. En de slang was van koper gemaakt, hetgeen Goddelijk oordeel betekent, ziet u. Het altaar was van koper gemaakt, koperen altaar, waar het offerdier op werd geofferd. Koper, Goddelijk oordeel.

79 Toen de grote profeet Elia omhoog keek naar de hemel in de dagen van zijn bediening, de drieëneenhalf jaar toen er totaal geen water was, zei hij: "De hemel zag eruit als koper." Wat was het? Goddelijk oordeel op een natie die niet geloofde in de boodschap van God; hun geloof was zo verduisterd, dat ze het in die dag niet konden zien. Ik vraag mij af, terwijl wij al de waterstof- en zuurstofbommen zien, en de dingen die wij hebben vervaardigd, ik vraag mij af of wij niet een natie zien, een tijd die eruit ziet als koper. Het is Goddelijk oordeel.

     We zijn met ons intellect zo bekwaam geworden. We hebben onze kinderen zo opgeleid dat we een partij Ricky's hebben gekregen. En we hebben... wat we hebben gekregen... zelfs onze kerken en dingen, en onze jongens gaan naar seminaries, gaan hiervan uit en gaan daar naartoe en leren voor zoiets als doctor in de filosofie en meester in de rechten. Laat mij u iets vertellen. Iedere keer dat hij er één titel bij krijgt, gaat hij verder en verder bij God vandaan. God is zo eenvoudig. De reden waarom de mensen God niet kunnen vinden is omdat men niet eenvoudig genoeg wordt.

80 Iemand vroeg: "Broeder Branham, hoe ziet u visioenen?" Ik ben het niet, zie. Je moet jezelf uit de weg krijgen. God deed een belofte. God moet bij de belofte blijven. Maar je moet eenvoudig genoeg worden om jezelf uit de weg te krijgen. Iemand zei: "Die zou een groot man kunnen zijn als hij op onze hogeschool een meesterstitel had behaald." Als hij dat doet, verergert hij de kloof met God.

81 "Vandaag kan de mens een boodschap naar de maan sturen," zei ik, "maar hij loopt over een grashalm die hij niet zou kunnen verklaren als hij dat moest." God is verborgen in eenvoud, ziet u. U kunt niet eenvoudig genoeg worden. Iemand volgt een opleiding en het eerste is, weet u, dat hij zo groot is dat hij zich niet kan vernederen. En God is zo groot dat Hij Zichzelf vernedert en Zichzelf voor deze mensen verbergt. Jezus dankte God ervoor. Hij zei: "Ik dank U, Vader, Schepper van hemel en aarde. Gij hebt dit verborgen voor de wijzen en verstandigen en zult het openbaren aan kinderkens, dezulken die willen leren."

82 De manier om God te kennen is om eenvoudig te worden. De weg omhoog is naar beneden. Welke kant is de noord- of zuidpool? U hangt in de ruimte, ziet u. De weg omhoog is naar beneden. "Wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd; wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd", ziet u. Wij moeten onszelf vernederen, niet proberen teveel te weten. Slechts één ding weten! Wend uw blik van al het andere af en kijk naar Christus. Al weet u niet hoe u uw naam moet schrijven, dat heeft er totaal niets mee te maken. Richt uw hart op Christus en Zijn wil en let op wat er gebeurt. Ja, beslist.

83 Welnu. Velen kwamen daar en zeiden: "Daar is een grote slang. Mensen gaan er naartoe en worden gezond door het kijken naar de slang. Het is misschien beter dat we de familie gaan halen en er naartoe gaan." Zulke dingen hoor je vandaag. "Er komt een grote genezer naar de stad en we zullen er allemaal naartoe gaan en genezen worden." Als u op die manier denkt, hebt u beslist uw camera niet scherp gesteld. Jazeker. Stel hem scherp op Jezus en op Hem alleen. Kijk naar Hem en u zult zien wat Gods voornemen is.

84 Welnu, als die Hebreeër daarheen kwam en naar die koperen slang keek en zei: "Dat koper... die slang betekent zonde die al geoordeeld is. Koper betekent dat er Goddelijk oordeel op is en God heeft mijn zonden geoordeeld. En ik ben... omdat deze koperen slang iets vertegenwoordigt wat moet komen, is zonde reeds geoordeeld – ik ben vrij"; dan werd hij genezen. Dat is juist.

85 En in deze tijd zei Jezus in Johannes 3:14: "Zoals Mozes de koperen slang in de woestijn verhoogde, zo moest de Zoon des mensen verhoogd worden." Als u naar Hem kunt opzien, niet als naar een kerkmens, niet als een profeet, niet als slechts een goed mens, niet als een derde persoon van een drieëenheid of zoiets; maar als u naar Hem kunt opzien als zijnde Immanuël Zelf, die neerkwam en Zijn leven gaf en verhoogd werd opdat "Een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebbe"; als u uw camera kunt instellen zodat u dàt ziet en weet dat het het leven van God Zelf kostte...

86 Toen Hij hier Zijn leven leidde, hoefde Hij het niet op te geven; Hij legde het vrijwillig af. Hij was God – Hij hoefde niet te sterven. Maar Hij deed het vrijwillig, gaf Zijn eigen leven opdat Hij zonen tot Zich zou kunnen brengen, zodat Zijn werk zou kunnen worden voortgezet. "De werken die Ik doe (Johannes 14:12)... de werken die Ik doe zult u ook doen." Als de dingen op die manier gedaan zouden kunnen worden en u kunt Hem zien en Hem alleen zien, dan hebt u uw camera goed afgesteld, zie, tot een plaats waar God u kan gebruiken. Beslist.

87 Nu, als u daar naar boven kijkt en zegt: "Er hangt een kleine crucifix in mijn auto. Ik heb er thuis één, een kruis." Dat is in orde. Maar dat wordt niet bedoeld. Dat is niet waarover Hij spreekt. U moet zien dat God weet dat u een zondaar bent en dat u uw zonden hebt beleden en dat God uw ongerechtigheid op Zich nam, op Zichzelf, en een mens werd. Hij verliet Zijn positie en kwam naar beneden om van God mens te worden zodat Hij in uw plaats zou kunnen sterven, om Zichzelf voor u te geven. En u beleed uw zonden. En het is geen gefabriceerde Chlorox, maar een kracht van God die bloed werd gemaakt, opdat Hij uw zondig bloed (door sexueel verlangen) kon wegnemen en u een vrije man en vrouw voor God kon maken... Daar bent u er.

     Waar kijkt u naar? U zegt: "O, ik behoor tot de Assemblies of God."

     "Ik behoor tot de Verenigde Pinksterkerken."

     "Ik behoor tot de Methodisten."

     "De Baptisten."

     U richt uzelf er nog steeds bij vandaan. Richt uzelf op Jezus Christus. Amen. Hoor het antwoord terugkomen: "Al uw zonden, die vele waren, zijn alle vergeven."

88 Wees volhardend, zoals de kleine Syro-Phenicische vrouw. Ongeacht hoeveel teleurstellingen ze te verwerken kreeg toen ze kwam, ze hield zichzelf gericht op dat wat God was. En ze kwam tot Hem en kreeg waarom ze vroeg, omdat ze haar brandpunt goed had. Ze had het, ongeacht hoeveel windstoten er kwamen, wanneer ze zeiden: "De dagen van wonderen zijn voorbij. Je man zal je in de steek laten." Dat deerde haar totaal niet. Die kogel ging rechtstreeks naar zijn doel. Amen! Wij kunnen ons richten op... [Leeg gedeelte op de band – Vert] eens. Dan zien we uit naar Zijn komst. Dat is er een die gaat... O my. Kijk, u moet het doelwit verstaan. U moet weten waarom de...

89 Kijk naar de Schaapspoort. Daar waren mensen. God heeft altijd een weg gehad voor de mens om uit te zien naar redding. Het volk moest zien naar die koperen slang. Dat is juist. En bij de Schaapspoort moesten ze ernaar kijken. Die mensen zaten daar... laten we het beschouwen als een ziekenhuis. Er waren vele zieken en lijdenden. Er waren daar duizenden, een menigte, die daar lagen. Het was als een hedendaags ziekenhuis. Tedere handen van hun geliefden wachtten op hen, precies zoals het zou zijn in een ziekenhuis vandaag. Ze waren aan het wachten. Hun ogen letten op dat water. Waar de Schaapspoort was bevonden zich vijf zuilengangen. Het is net buiten Jeruzalem. En daar... of de poort...

90 En toen Hij binnenkwam... Ze letten op, er moest iets bovennatuurlijks gebeuren. En zodra dat bovennatuurlijke gebeurde renden ze ernaar toe! Kijk naar de gemeente vandaag! God wil dat wij op het bovennatuurlijke letten als Zijn Woord wordt gemanifesteerd en betuigd! Nu rennen we erbij vandaan omdat het niet verbonden is met onze organisatie. Ziet u?

91 Bij de Schaapspoort wachtten zij op de bovennatuurlijke beweging. God bewoog altijd door Zijn volk door middel van bovennatuurlijke bevestiging van Zijn belofte. Hij beloofde dat Hij het zou doen. Als zij zagen dat die belofte begon te bewegen in het bovennatuurlijke, sprongen ze er meteen in en namen het.

92 Vandaag, zelfs nu, is de Heilige Geest, de bovennatuurlijke kracht van God, op de aarde in beweging, laat dingen zien, en de mensen rennen erbij vandaan in plaats van erop in te gaan – het Woord vlees gemaakt en betuigd – precies de dingen die Hij deed en beloofde dat wij zouden doen; doet dezelfde dingen. En als het niet met onze groepen is verbonden willen we er niets mee te maken hebben. Zo is het.

93 Jezus ging erheen en vond één persoon in de hele kerk. U zegt: "Geneest God allen?" Beslist niet. En Pinksterbroeders, laat mij u dit zeggen. U kijkt uit naar een toekomstige tijd, dat er mannen op aarde zullen opstaan die de ziekenhuizen ingaan om hen te bevrijden, en het hele ziekenhuis zal leeglopen. Word nooit op die manier verleid! Gelooft u mij, geloof dat dit een leugen is. Zo werd het nimmer gedaan. Toen Jezus...

94 Laten we zeggen dat het een ziekenhuis was. Hij ging daar naar binnen door de leiding van de Geest. Hij vond één man waarvan Hij wist dat hij gereed was. En Hij sprak tot die man en Hij vertelde hem het geheim van zijn leven. Daar vertelde Hij hem... Het was niet onmogelijk voor hem om te lopen. Hij kon lopen. Iemand kon hem inhalen met lopen. Hij zei: "Wanneer ik eraan kom stapt iemand vóór mij erin", ziet u. Hij was niet blind, noch was hij doof, noch was hij stom. Hij was niet kreupel. Hij had een bepaalde slepende ziekte. Het zou hem niet doden, hij had het al achtendertig jaar. En hij zou proberen erin te komen en iemand die een beetje minder slecht af was dat hij, zou erin stappen en dan was de kracht van de engel weg.

95 Als wij vandaag naar binnen gaan en een man van God vinden, geleid door de Geest van God, die een visioen ziet, zoiets dergelijks gaat doen, dan zeggen ze: "Wel, hier is Jansen, zit daar op de hoek. Laat me zien hoe jullie genezers hem genezen."

     U ziet dan diezelfde oude duivel die tegen Jezus zei, met een lap over Zijn ogen gebonden... Ze zeiden (gaven de stok aan elkaar door), en zeiden (terwijl ze de stok van de ene hand in de andere gaven), en zeiden: "Vertel ons wie jou sloeg, dan zullen we geloven dat je een profeet bent."

96 Wel, voordat de wereld ooit begon wist Hij wie die stok in zijn hand had. Hij speelde voor niemand clown. Hij deed exact wat de wil van God was. De gemeente zal hetzelfde doen, zie. De Schaapspoort... maar ze keken ergens naar uit. Ze letten op iets.

97 Welnu, als ze hadden gezegd: "O, wel, we zullen erheen gaan en zien wat de rest ermee doet. We zullen zien of dat er bovennatuurlijk uitziet." Ze hadden helemaal niets ontvangen. Maar het is de man die naar voren drong, niet achteraan bleef zitten, maar vooraan – de man die op de altaaroproep wachtte, de man die wachtte om iets bovennatuurlijks te zien.

98 Zoals deze man hier, de zoon van broeder Williams. Opgegroeid in een Pinksterfamilie, maar op een keer stond hij in een samenkomst waarvan zijn vader zich geleid voelde om hem daarheen te sturen. En toen die jongeman daar stond, zag hij de bovennatuurlijke hand van God. Snel werd hij een Christen. Hij was klaar om het te ontvangen, want hij zag de beweging van het water. Hij wist dat er iets bovennatuurlijks was.

     Geen kerkgang, handen schudden en een miljoen meer in '44, een nieuwe kerk, een nieuw gebouw, een nieuw iets. Het was een nieuw leven, dat komt door een bovennatuurlijke beweging, waar ze naar uitzagen dat het zou gebeuren. Ze wisten dat het altijd in een bepaald seizoen naar beneden kwam en zij wachtten.

     Nu is het zo, dat als het niet de hele tijd gebeurt en wij niet voortdurend een gat in de lucht kunnen springen, dat wij voelen: "Wel, laten we maar weggaan bij deze kerk. Ze zijn afgekoeld." Wat een onzin. Waarom kunnen wij niet wachten? Abraham wachtte niet... Hij dacht niet dat God was afgekoeld. Hij wachtte vijfentwintig jaar, toen zag hij Gods hand bewegen.

99 Ze wachtten bij de Schaapspoort van maand tot maand of hoe lang het ook was, voor die ene bovennatuurlijke beweging. Maar ze zagen ernaar uit. O my! Ze zagen ernaar uit! En vandaag hebben we die visie verloren, Pinksteren. We hebben iets verloren. Laten we naar Christus kijken!

     Onze denominaties hebben zich zo uitgebreid dat het niet meer is te overzien. En nu zijn we aan het vechten en proberen meer en grotere kerken te krijgen en een hogere klasse en beter opgeleide predikers, en dergelijke. En waar bracht het ons? Het bracht ons ver weg van de zaak waarvan God ons vertelde dat we daar naar moesten kijken. Waar kijkt u naar? Zie en leef. Dat is wat we moeten doen als we verwachten te zullen leven.

     Misschien hebben anderen ons uitgelachen en gezegd: "Die groep heilige rollers daarginds, daarginds bij dat bad. Wel, ze zeggen dat er een... Wel, het is niets anders dan de wind. De wind valt, blaast het water terug." Niet voor hen. Het was een engel van genade. Het was een engel van genezing. En ik geloof dat het een engel was, hoewel het zo eenvoudig lijkt.

100 Maar, ziet u, God verbergt zich in eenvoud. Er waren er die naar de samenkomst kwamen en zeiden: "Broeder Branham, ik wist niet dat u een heilige roller was, want ik hoorde die hele groep schreeuwen en huilen en tekeer gaan terwijl u sprak en 'amen' roepen, enzovoort. Wel, dat is niets dan emotie." Dat mag zo zijn voor u die niet gelooft. Maar voor ons die de goede dingen van God hebben gesmaakt, wij die weten wat de Heilige Geest is...

     U zegt: "Die mensen die in tongen spreken en maar wat staan te brabbelen, ze weten niet... Het is alleen maar verstandelijk, het is alleen maar iets wat wordt opgewerkt." Of iemand zegt... Dat mag zo zijn voor u, maar voor de man op wie het valt, voor hem is het anders. Jazeker. Beslist.

101 U zegt: "Welnu, weet je, het is alleen de dag van... dat spul, er is... mensen geloven dat niet meer." Dat zal de echte beweging van God niet in het minst stoppen. Jezus kwam precies temidden van het ongeloof, maar het weerhield Hem niet in het minst. Hij ging gewoon door.

102 Ongeacht hoe de mensen vandaag zeggen, proberen te zeggen dat het fanatisme is, de mensen gaan gewoon door met het te geloven. Ze kunnen het niet verklaren. Ze weten niet wat het is. Ze weten dat ze een idee hebben van wat het is. Zoals Benjamin Franklin, die een vlieger vasthield, hij zei: "Ik heb het! Ik heb het! Ik heb het!" Hij wist dat hij iets had!

103 Zo is het met deze man en vrouw die misschien niet in staat zijn u te vertellen wat een atoom... hoeveel moleculen er in een atoom zitten. Maar ze weten dat ze de Heilige Geest hebben. Waarom? Ze stemden het af op het Woord van God, wat Petrus zei op de Pinksterdag: "Bekeert u, een ieder van u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, voor de vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." Wanneer die beleden zonde in dat Bloed valt, al het bloed is kwijtgescholden... het Bloed vergeeft de zonde en een man staat daar als een zoon van God. Amen! En hij staat ingesteld! "Vraag wat u wilt en het zal voor u worden gedaan." En op de een of andere manier schijn je gewoon te weten wat de wil van God is. Op een bovennatuurlijke manier is daar iets in je dat beweegt en zegt: "Ga hierheen en doe dat. Ga daarheen en doet dat." Ziet u, er is iets in u dat het doel altijd precies zo raakt als dat het wordt verondersteld. O, wat wonderbaar!

     We moeten nu gaan eindigen omdat het laat begint te worden. Nog een paar minuten langer.

104 Die mensen mochten gelachen hebben, maar dat stopte hen niet. Ze wachtten nog evengoed. De mensen mogen zeggen: "Onze kerk, onze broeders, het afkoelen van de boodschap..." enzovoort. Het is niet afgekoeld. We letten op het bewegen van het water. Ik let erop om iets te zien gebeuren. Ik ben nu hier in Tucson. Waarom? Ik weet het niet. Het water bewoog me hier naartoe. Ik ben erop attent om iets te zien gebeuren. Het moet gebeuren. Toen ik hier pas geleden was, vertelde ik u dat er iets zou gaan gebeuren, er zou een donder zijn, of een donderslag zou klinken. Die zeven zegels kwamen voort. Krijg de banden en ontdek of het waar is of niet, zie. O, we wachten op het bewegen van het water.

105 We zagen iets toen we daar zaten aan de andere kant van die woestijn, ten noorden van Tucson, precies wat ik u hier vertelde voordat het gebeurde. Ik plukte daar die klitjes eraf en precies toen gebeurde het en het schudde de hele berg. Stenen rolden naar beneden, en dergelijke. En de Heilige Geest sprak terug: "Keer onmiddellijk naar huis terug want de zeven zegels zullen worden geopend." Krijg de banden en onderzoek het. Dat is "ZO SPREEKT DE HERE". Vertelde het mij voordat het gebeurde, en alles. Onderzoek of het de waarheid is of niet. Als ik ben heengegaan, leeft dat nog door.

106 Wij zijn in de eindtijd, vrienden. Ik zie ernaar uit dat Jezus komt. De gezegende Here Jezus die ik heb liefgehad en mijn leven heb gegeven sinds ik een jongeman was; ik zie er nog steeds naar uit dat Hij komt. Ik geloof dat Hij dat zal. Ofschoon het er net als bij Abraham naar uitziet dat het talmt, toch word ik sterker en krijg Hem meer lief, terwijl ik mij dagelijks aan Hem uitdruk. Ik weet dat iedere gelovige hier binnen hetzelfde doet. Het maakt niet uit als anderen zeggen: "O, jij sukkelt achteraan; je zou moeten komen..." Het kan me niet schelen wat ze zeggen. Ik geloof God nog steeds. Ik stelde scherp op het Woord en weet dat dat waar is. Sindsdien is er niemand in staat geweest mij daar vanaf te schudden. En zolang God mijn hart precies op dat Woord houdt, zal ik daar blijven. Amen.

107 Toen Elia op een dag naar iets stond uit te kijken, wat de mensen te hulp moest komen, toen keek hij en hij keek, totdat de oude man – ongeveer tachtig jaar oud – te vermoeid was om de berg te beklimmen; nadat hij had gevast en gebeden. Maar God had hem verteld, dat als zij zich zouden bekeren er iets zou gebeuren. Waar keek hij naar? Hij stuurde zijn dienstknecht en zei: "Ga naar boven en kijk! Kijk! Er gaat iets gebeuren!"

108 Drieëneenhalf jaar geen regen, zelfs geen wolk, er viel zelfs geen dauw. Maar hij zei: "Ga kijken!" En Elia... of Gehazi stond daar en keek en keek en keek. Hij zag niets. Hij kwam naar beneden. Hij zei: "Ik zag niets." "Ga weer terug!" Amen. "Ga terug en blijf totdat er iets gebeurt!" Dan gaat Elia terug... ik bedoel Gehazi. En hij kijkt en kijkt en kijkt. En Elia, die kleine kaalkop, zit daar in de zon, z'n bakkebaarden en z'n baard, witte baard en die dunne benige armen om z'n benige knieën geslagen – hij zei: "Here God", toen hij begon te bidden.

     Hij zei: "Ga nu opnieuw terug!" Amen. Wat was hij aan het doen? Hij keek ernaar uit dat God zou zorgdragen voor Zijn belofte, ongeacht hoe koperachtig ze eruit zag, hoeveel oordeel er op hen was. Juist!

     Iemand zei onlangs: "Broeder Branham, gelooft u dat? En u spreekt zoveel tegen de organisaties van religies. Wat veroorzaakt dat u dat doet?"

109 Ik zei: "Niets tegen de broeders in die organisatie, maar het is het systeem waar ik tegen ben."

     Zoals de discipelen die het lichaam van Jezus gingen balsemen. Het lichaam stond op het punt te ontbinden. Dat is waar. Het is een vreselijke stank. Maar ze bleven er toch bij.

110 Dat is hetzelfde vandaag. Hoewel de kerk van alles mankeert – ze is in allerlei toestanden, ze is uiteen gevallen door 'ismen' en formaliteiten en van alles – toch moet ik bij haar blijven. We moeten daar blijven! We moeten daar blijven omdat we van haar houden! Er is iets in ons dat ons dringt. De kloppen van ons hart zeggen: "Blijf erbij!", want op een dag zal er een opstanding zijn en God zal het daar vandaan overnemen. Amen! Ja. Wonderbare Here Jezus. In orde.

111 We ontdekken dat Elia blijft kijken totdat hij slechts de afmeting van een mannenhand zag. Nu zou ongeloof daar direct op zijn afgegaan: "Als dat het beste is wat je kunt doen", ziet u, "als dat alles is wat je kunt doen, wel, houd het dan maar." Maar wat was het? Hij zag uit naar het bovennatuurlijke. O, hij wist dat alleen de hand van God dat kon doen. En toen hij die hand zag: J-e-z-u-s, toen had hij g-e-l-o-o-f; ja. En toen hij het zag, zei hij: "Ik hoor het geluid van een overvloedige regen." Wat was het? Hij aanvaardde de eerste beweging.

112 O, ongelovige, u die helemaal verward bent deze morgen in uw waterdopen en al het andere. Laat de Geest van God uw ogen openen en u eens iets tonen. Dan begint u van daar af aan! "Ik hoor het geluid van een overvloedige regen." U die geloofsbelijdenissen gelooft in plaats van het Woord, keer naar het Woord terug. Zie slechts de eerste kleine beweging. Geloof aanvaardde het. "Daar is het waar ik naar uitkijk."

113 Wij verwachten de komst des Heren. Wij zien hoe de Heilige Geest in de laatste dagen valt. Wij kijken naar tekenen en wonderen. We merken op wat er plaats vindt, ziet u. Ziet u het niet? Waar kijkt u naar? Dat is exact wat God heeft gezegd dat plaats zou vinden. Laat geloof het grijpen! Zeg: "Ik wil het ook!"

114 Let op Elia. Dat hij het aanvaardde kon u zien aan zijn leven dat wel vernieuwd moest zijn geworden: hij rende harder dan de wagen van Achab. Hij rende voor de wagen uit terwijl hij zelfs de heuvel niet kon beklimmen. Hij rende voor deze snelle paarden uit! "Zet de regenbakken buiten. Ik hoor het geluid van een overvloedige regen." De eerste kleine beweging! Glorie! De eerste kleine beweging bij het badwater van Bethesda maakte dat de mensen zich haastten om erin te komen! Amen.

115 O, als de mensen hier... als u vanmorgen de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen, als dat eerste kleine rinkeltje zou zeggen: "Dat is de waarheid. Die man vertelt het Woord. Dat is de waarheid!" Haast u dan zo snel u kunt! Wacht niet! Waar kijkt u naar? Waar wacht u op? Het uur is later dan u denkt. Begin er naartoe te bewegen zo snel als u kunt. Waarom? Toen Elia die beweging zag was dat het bewijs van een beantwoord gebed.

116 O God, ik wenste dat ieder ziek persoon hier vanmorgen, die deze Heilige Geest nu in onze tegenwoordigheid voelt, zou kunnen beseffen dat dit het bewijs is van een gebed, dat wat u bad is beantwoord in de tegenwoordigheid van God. Elkeen die de doop van de Heilige Geest wil, als u dat kleine, heerlijke gevoel kunt voelen, dat zegt: "Ik geloof dat het de waarheid is..." Als u dat kunt nemen: "Dat is het bewijs van mijn beantwoord gebed", steek dan uw handen op en zeg: "God, ik neem het nu aan", dan zal er iets gebeuren. Hangt af van... God stapelt de tekenen rondom ons op en we bewegen ons er nog steeds regelrecht bij vandaan. O, my. Elia wist dat het een beantwoord gebed was.

117 Jona weigerde naar iets te kijken dat ermee in tegenspraak was. Hij zat in de maag van de walvis op de bodem van de zee. Maar hij zei: "Dit zal mij niet verbergen." Hij zei: "Nog eenmaal sla ik mijn ogen op naar Uw heilige tempel." Waar keek hij naar? In werkelijkheid kon hij de tempel niet zien. Maar hij zag de belofte die bij de tempel werd gemaakt.

118 O God, als wij slechts de belofte van het Woord konden zien, wat Christus beloofde: "Waar twee of drie ook tezamen komen in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden! En wat zij ook vragen, zullen zij ontvangen." Als wij dat slechts konden zien, en de eerste beweging, beweeg er dan regelrecht in. Wacht niet langer meer. Waar kijkt u naar uit?

119 God beantwoordt uw gebed en plaatst het helemaal om u heen. Dan zegt u: "Welnu, laat me eens zien, hoe denkt die en die erover?" O, doe dat niet. Kijk naar Christus! Kijk naar wat Hij zei. En daar: "Waar twee of drie in Mijn Naam tezamen zijn, daar ben Ik onder hen. Laat ze vragen, zij zullen ontvangen." Wat een belofte. Wat een Goddelijke belofte.

120 Hij weigerde iets te zien wat hem kon doen twijfelen. Als de duivel bijvoorbeeld tegen u zegt: "Nu, wacht eens even, misschien zal je je vanavond beter voelen als de opwekking begint." Dat zou mooi zijn, dat kan goed zijn, maar wacht niet tot de opwekking begint. Word nu meteen een deel van de opwekking. God wil het in u beginnen. God wil het in de gemeente laten beginnen. Dan zal de Heilige Geest de boodschapper gebruiken en de boodschap voortbrengen. God zal die boodschap betuigen met grote tekenen en wonderen, ziet u. Weiger iets te zien wat u zou kunnen doen twijfelen. Dat deed Jona. En God bevrijdde hem uit de walvismaag. Beslist. Jazeker.

121 Job. Zelfs toen zijn vrienden hem hadden verworpen en alles fout ging, bleef Job naar de hemel kijken. Sommigen zeiden: "Je bent een geheime zondaar. Je kijkt... Job, waarom kijk je eigenlijk omhoog? Omdat je hebt gezondigd heeft God je dit laten overkomen, dit is het bewijs ervan. Je bent een geheime zondaar, Job."

     Job wist dat hij geen zondaar was. Hij had exact alles gedaan wat Gods Woord vereiste. Dat brandoffer, dat brandoffer was alles waar God om vroeg. God vroeg alleen het brandoffer en Job wist dat hij het offer op het brandofferaltaar had gebracht!

122 God vraagt u alleen om Zijn Woord te geloven. Amen. Hij vraagt niet om al deze 'ismen' en geloofsbelijdenissen en al het andere. Hij vraagt u Hem te geloven! "Wie in Mij gelooft." Amen en amen! "Wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe..." Zie naar Hem, al de einden der aarde, en leef. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Amen en amen! Ja. Wacht op niets anders.

123 Kijk. Job stond daar en keek, hij zag zijn vlees wegteren. Hij zag zichzelf bloeden, hij zag zich bedekt met builen. Zijn vrouw kwam. Zijn gemeenteleden verlieten hem en beschuldigden hem ervan een geheim zondaar te zijn. Zijn vrouw kwam en zei: "Je ziet er verschrikkelijk uit. Waarom zou je God niet vervloeken en sterven?"

     Hij zei: "Gij spreekt als een dwaze vrouw. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen; gezegend zij de Naam des Heren."

124 Ongeveer op die tijd, toen hij bij het Woord bleef, begonnen de bliksemstralen te flitsen, de donders rolden en de profeet keek naar de hemel en hij zei: "Ik weet dat mijn Verlosser leeft. In het laatst der dagen zal Hij op deze aarde staan en ofschoon de huidwormen dit lichaam doorknaagd zullen hebben, toch zal ik in mijn vlees God zien, Die ik zelf zien zal."

125 Merk op! Eerst wordt Hij Verlosser genoemd, vervolgens is Hij God. "Ik weet dat Mijn Verlosser leeft en in het laatst der dagen zal Hij op de aarde staan. Ofschoon de huidwormen dit lichaam vernietigen, toch zal ik in mijn vlees God zien; die ik voor mijzelf zal zien met mijn eigen ogen en niet die van een vreemde." Terwijl hij stervende was en zijn lichaam weg rotte en terwijl hij in het vlees was, keek hij totdat hij de opstanding zag (halleluja!) en wist dat hij erbij inbegrepen was, omdat hij Gods Woord hield. Zie en leef, mijn broeder. Amen! Hij keek totdat hij Gods voornemen zag en hij deed het.

126 God had er een bedoeling mee om Job te testen. Hij had er een bedoeling mee om de mensen te testen. Alles wordt voor een reden gedaan. Hij doet hetzelfde nu. Hij zendt tekenen en wonderen onder de mensen. Hij zendt de Evangelie-waarheid en laat ze erover heen kijken naar wat kerkleer – ze ontkennen de echte waarheid en nemen een kerkleer. Ontkennen dit en nemen dat, terwijl ze weten dat de Bijbel anders leert dan dat. Maar Hij doet dat als een test. Dan bestaat er geen excuus op de dag van het oordeel.

127 O my! Kijk naar wat er is beloofd voor de laatste dagen. Bij sluiten nu, laat mij dit zeggen voordat we eindigen. Kijk naar wat er is beloofd voor de laatste dagen. Kijk naar wat Hij in deze laatste dagen reeds heeft gedaan: goot de Heilige Geest op Zijn volk uit, bracht het oorspronkelijke Pinksteren weer terug, bracht de oorspronkelijke doop van de Heilige Geest terug, bracht de oorspronkelijke waterdoop terug; bracht alles terug naar het oorspronkelijke. Kwam regelrecht terug en bracht het oorspronkelijke bewijs van Christus terug door ons visioenen en profetieën te tonen die nog niet eenmaal hebben gefaald. Blijft door bewegen, alles precies hetzelfde, om te laten zien dat het voorbij het menselijk verstand gaat. Zij konden dat niet doen, het is God.

128 Let op die geweldige Vuurkolom die de kinderen Israëls leidde. Iedereen, iedere Bijbelgeleerde weet dat dat de Engel des verbonds was, Jezus Christus. In Hebreeën staat, Hebreeën, het elfde hoofdstuk, zegt dat Mozes Egypte heeft opgegeven, omdat hij de smaad van Christus van grotere waarde achtte dan de schatten van Egypte, zie. Wat was het? Christus in de woestijn.

129 In Johannes 16, of neem me niet kwalijk, Johannes 6, toen ze het avondmaal namen of wat het ook was, ze het brood braken en op het feest een geweldige tijd hadden, zei Jezus: "Ik ben het brood des levens dat van God uit de hemel komt. Wie Mijn vlees eet heeft eeuwig leven en Ik zal hem in de dag der... in het laatste der dagen, opwekken." Hij wist dat Hij dat zou doen. Hij zei dat Hij het brood des levens was.

130 Ze zeiden: "U maakt uzelf God. U maakt uzelf..." Ze zeiden: "Wel, nu weten we dat U gek bent. (Gek betekent idioot.) We weten dat U gek bent. U bent een man, niet ouder dan vijftig jaar en dan zegt U dat U Abraham zag? We weten dat U gek bent. U bent buiten zinnen. U bent een religieuze fanaticus."

     Hij zei: "Voor Abraham was, BEN IK." Amen.

131 Wat was IK BEN? Dat vurige licht in die struik. Mozes zag het. Hij lette er alle dagen van zijn leven op en het leidde hem rechtstreeks het beloofde land in. Datzelfde licht kwam naar beneden en stond daar. En Hij zei: "IK BEN voordat Abraham was. IK BEN dat brandende bosje. IK BEN dat vuur. IK BEN die engel van licht. Ik kom van God en Ik keer terug tot God."

132 Enige dagen na de opstanding was Saulus van Tarsus op weg naar Damascus om de Pinkstermensen te vervolgen. En toen hij daarheen onderweg was, kwam er een groot licht naar beneden. Verblindde zijn ogen! Hij kon niet... geen van de anderen kon dat licht zien, maar hij wel. Het was zo werkelijk voor hem dat het zijn ogen verblindde en zei: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?"

     Hij zei: "Wie bent U, Heer?"

     Hij zei: "Ik ben Jezus."

133 Datzelfde licht dat in de brandende struik was, hetzelfde licht was van God gekomen en teruggekeerd naar God. En wij hebben een foto van datzelfde licht dat vandaag onder ons dezelfde wonderen en dezelfde wonderwerken en dezelfde tekenen doet! En toch zien we uit naar wat anders!

134 De Evangelie-waarheid met de betuiging van het Woord, deze doop van de Heilige Geest, doop in de Naam van Jezus Christus; deze dingen die wij leren, zijn absoluut de waarheid want ze worden betuigd. Amen! Oei! Ik voel me religieus, ja. Waarom? Omdat de Heilige Geest hier is. Omdat Hij het rondom de wereld op alle fronten heeft bewezen en het zelfs niet één keer heeft gefaald. Amen.

     Waar kijkt u naar? Waar wacht u op? Het is tijd. Het is tijd! De wateren zijn in beroering. Beweeg u er nu in. De tekenen van de laatste dagen: "Het zal licht zijn in de avondtijd", weet u. Ja, dat zal het, zoals Haywood zei. En dat is waar. "Het pad naar de heerlijkheid zult u zeker vinden." Ja, in deze laatste dagen zou u dat doen.

     Kijk, het hangt er vanaf waar u naar kijkt. Kijk naar wat er is gedaan: de Vuurkolom, de Heilige Geest; Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Laten we nu kijken. Laten we geloven. Laten we verstaan dat we ons in de laatste dagen bevinden; we zijn in de laatste uren en we zijn in de laatste minuten van het laatste uur.

135 Ik heb deze film en ik... misschien breng ik hem een keer mee voor broeder Outlaw, voor een woensdagavonddienst, om te laten zien wat we uit Jeruzalem hebben meegebracht; het heet: "Drie minuten voor middernacht." Neem wat de wetenschap heeft gezegd. In de Bijbel staat dat Jezus zei: "Als u ziet dat de vijgeboom en al de andere bomen hun knoppen doen uitspruiten..." – Israël keert terug als een natie. Zij zijn een natie. We zien de andere bomen; de Methodisten hebben de hunne voortgebracht, de Baptisten de hunne, de Katholieken de hunne, al de overigen de hunne; de Pinkstermensen door Oral Roberts hebben de hunne – al de overigen hebben hun opwekkingen, brengen voort hun... "Weet dan dat de tijd nabij is. Deze generatie zal niet voorbij gaan tot al deze dingen zijn geschied."

136 Wij zien Israël in haar thuisland, met haar vaandel opgericht; de zespuntige Davidsster. Ze heeft haar eigen geld, haar eigen natie, haar eigen leger. Ze heeft alles. Ze is Israël! Wat is het? Ze is daar, gereed voor de reiniging waaruit God die 144.000 zal nemen.

     Kijk vandaag naar de kerk. Ze is in een chaos, helemaal door elkaar, en van alles. Ze kijkt naar: "Hebben wij er meer dan zij? Bij ons is het beter dan bij hen. Wij hebben dit, dat en wat anders." En daar is de bruid die uitziet naar het komen van de Here Jezus, met die geheime, geheime komst van Christus, die zal komen om Zijn bruid 's nachts weg te halen.

137 Zoals een boek dat ik eens las over Romea en Julia, hoe hij met een ladder kwam en zijn bruid bij hen weghaalde. Dat is waarnaar... dat op een dag Jezus zal komen en daar ziet hij naar uit. Hij ziet niet uit naar zijn geloofsbelijdenissen, maar naar Christus, wacht erop dat Hij komt, met zijn hart daarop gericht. Ze worden bloedverwanten zoals Israël en Rebekka – eigen bloedverwantschap. Dat is waartoe wij moeten komen; bloedverwantschap met Christus door het offer, wanneer onze zonden worden weggedaan door het Bloed van Jezus. Niet door wat een kerk zegt, wat iemand anders zegt, maar wat het Bloed heeft gedaan, bewees dat het dat doet, door het Woord, om door diezelfde zaak te werken en dezelfde bediening die Hij had, uit te voeren. Amen!

138 Waar kijkt u naar, gemeente? O, deze laatste dagen! O, Hij is precies onder Zijn volk geweest en wij zijn dat vergeten. Hij heeft precies onder ons gezeten en wij wisten het niet. De Heilige Geest is vanmorgen hier en misschien zullen er velen weggaan en het vergeten. Misschien zullen vele zieken vergeten te geloven, om hun geloof precies daar te verankeren waar het nu zou moeten zijn. De echte... het badwater is waarlijk in beroering. De wateren wervelen bij het natuurlijke vandaan en tonen het bovennatuurlijke. De Heilige Geest is hier om een normale groep mensen te nemen, intelligent, die hier netjes gekleed, goed opgeleid, zitten te kijken. De Heilige Geest valt op hen en iets wervelt ze rond; ze roepen: "Glorie voor God! Halleluja!" Wat is er aan de hand? De beroering van het water. Amen.

     Daar zitten zondaars – teruggevallenen, prostituées, dronkaards, en al het andere – nu als heiligen, godvruchtig. U kunt geen enkele vinger naar hun leven uitsteken sinds zij het ontvingen. Wat is het? De beroering van het water. Waar kijkt u naar?

139 De Heilige Geest valt onder ons... Ik zat daar een ogenblik geleden met broeder Outlaw en wees hem mensen aan die hier zijn met ziekten, en dergelijke, wat nu direct kan worden verholpen, liet hem de verschillende dingen zien die in levens gebeuren, en dergelijke. Wat is het? Het is de Heilige Geest, Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Waar wachten we op? Het bewegen van de wateren? Het is reeds in beweging. De engel zal spoedig weggaan en al de kracht is weg. Dan is er geen redding meer over. U zult worden achtergelaten in de buitenste duisternis.

140 Een paar dagen geleden hoorde ik een verhaal... Bij het sluiten zou ik dit willen zeggen: er was een jongen die een moord had gepleegd. Hij deed iets verkeerds. Wel, ik werd onlangs voor die zaak hier in Texas opgeroepen, weet u. Ik kreeg pas een kleine oorkonde van hen, het heet: "een leven redden." Ik ging daarheen voor die kleine Ierse... die man die de foto had genomen van de Engel des Heren, die... Hij had me die avond in Houston bekritiseerd en al het mogelijke over me gezegd. Hij sloeg z'n armen om me heen, omhelsde me en zei: "Bedenk eens, broeder Branham, uitgerekend de man waarvan ik zei dat hij hypnose praktiseerde, is gekomen om mijn zoon van de elektrische stoel te redden." Dat is juist. Ik sprak daar voor hen allen. En wat deed de gouverneur toen? Verleende gratie. O my, terwijl hij vier of vijf dagen daarna zou sterven. Juist! Waarom? Ik ben geïnteresseerd in leven. Leven!

141 Ik zei: "Meneer, u hebt geen recht het leven van de jongen te nemen. Het eerste bloed dat ooit werd verspild was door een broeder die het van een andere verspilde. Hij stortte zijn bloed. Maar God nam zijn leven niet als hoogste straf. Hij plaatste een merkteken op hem, opdat niemand hem zou doden. Poets dat niet uit!" Amen en Amen! Leven! Wij zijn geïnteresseerd in leven.

142 Op een dag had de jongen van een moeder een man gedood. Hij lag daar te wachten om te sterven. Dus de kleine moeder stond bij de deur van de gouverneur. En ze vroeg of ze binnen mocht. Tenslotte zei een van de bewakers: "Gouverneur, die moeder van die jongen staat buiten. Ze wil dat u... ze wil u zien."

     En toen ze de deur open deden en zeiden: "Mevrouw, hij wil u ontvangen", kroop het arme, kleine ding op haar handen en knieën naar zijn voeten.

143 Legde zijn handen... haar handen op zijn voeten en zei: "Gouverneur, zeer eerwaarde heer, u bent de enige man die nog rest om mijn zoon te sparen. Alstublieft, vriendelijke heer, ik weet dat hij schuldig is. Hij is zondermeer schuldig. Uw gerechtshoven hebben hem schuldig bevonden." En hoevelen van ons zijn niet schuldig in de gerechtshoven van God? "Uw gerechtshoven bevonden hem schuldig. Hij doodde werkelijk en hij moet de dood ondergaan, ik weet dat. Maar, meneer, u hebt als mens geen recht het leven van mijn jongen te nemen. Alleen God kan leven geven en alleen God kan leven nemen. Doe het niet, meneer, alstublieft, doe het niet. Ik smeek het u zoals alleen het hart van een moeder kan smeken." En zo stuurde hij haar weg. Het brak zijn hart zodanig – het pleiten van die moeder – dat hij de gevangenis inging, naar het gevang waar de jongen zat, achterin de gevangenis.

     De man had een complex opgebouwd, ongeveer zoals de kerk vandaag heeft gedaan. "Als je het niet precies predikt op de manier waar ik van houd, zal ik er helemaal niet naar luisteren. Ik zal er geen aandacht aan besteden." Hij zat daar. De een na de andere man kwam bij hem en probeerde met hem te praten. Hij had zich een complex opgebouwd waardoor hij niet meer wilde luisteren.

     Toen kwam de gouverneur binnen lopen. Hij zei: "Zoon, ik zou met je willen praten."

     Hij zei: "Houd je mond en ga eruit", in zijn cel.

     Hij zei: "Zoon, ik ben gekomen om je te helpen."

     Hij zei: "Ik zei je hier weg te gaan."

144 Dat is de manier waarop de mensen vandaag doen met de Heilige Geest, ja. "Ga weg. Ik wil er niets mee te maken hebben." Hij klopt op de deur. "Als ik dat doe, moet ik mijn kaartclub opgeven. Ik moet dit opgeven, ik moet dat opgeven, ik moet mijn kerkleer opgeven, ik moet...", ziet u. U kunt maar beter luisteren. Hij is de Enige die gratie heeft. Dat is juist. Waar kijkt u naar? Ziet u.

145 Hij keek naar zoveel dingen, dat hij bevreesd was om naar deze man te kijken. Hij hield zijn hoofd afgewend. Dat is de manier hoe mensen vandaag doen bij een altaaroproep. Ze houden hun hoofd afgewend. Ze willen het niet horen. Ze wenden hun hoofd af van God die hun vertelt: "Dit is de waarheid." Een kleine zachte stem zoals een aanraking... U weet van Elia dat hij de stormwind hoorde; bloed, rokend vuur, het maakte geen indruk op hem. Maar toen hij die zachte stem hoorde, kwam hij naar buiten. O, die zachte stem waar de kerk naar faalde te luisteren... Juist.

     Dus de man probeerde zijn best te doen. De gouverneur probeerde tot de jongen te spreken. De jongen zei: "Als je niet maakt dat je hier wegkomt, zal ik je eruit gooien!"

     Hij keerde zich om en zei: "In orde, zoon. Ik heb gedaan wat in mijn vermogen lag."

     Toen hij wegliep keek de jongen nogal arrogant om terwijl hij door de hal wegliep. En terwijl hij dat deed, trad een van de bewakers naar voren en zei: "Gouverneur, kon u enig goed doen?"

     Hij zei: "Nee, hij wilde niet luisteren."

     Die jongen sprong op, greep de stangen vast, zei: "Wie was dat?"

     "Dat was de gouverneur. Hij kwam om jou gratie te verlenen."

     Toen was het te laat. Hij schreeuwde, hij huilde, hij zei: "Denk daaraan! De gouverneur hier in mijn eigen cel om me gratie te verlenen en ik wees hem af."

     En toen ze het touw om z'n nek hingen, voordat ze het zwarte masker over hem deden, nadat hij de dertien treden had beklommen, de laatste woorden die hij zei, waren "Denk eraan! De gouverneur stond in mijn cel om mij gratie te verlenen en ik wees hem af." En ze hingen hem op.

146 O, er is hier deze morgen meer dan een gouverneur. Jezus Christus is hier. En die kleine cel, genaamd man of vrouw, Hij is hier om gratie te verlenen. Stuur, stuur Hem niet weg. Doe dat niet. Ontdek voor uzelf het doel waarvoor God u hier in dit leven heeft gebracht. We bevinden ons in een geweldig belangrijk uur, vrienden. U weet dat.

     Zoals het oude lied zegt

Naties verbreken (Kijk welke tijd het is.), Israël ontwaakt.
De tekenen die de Bijbel voorspelde,
De heidendagen zijn geteld,
Met verschrikkingen gekweld;
Keer terug, o verstrooiden, naar uw bezit.

De dag der verlossing genaakt,
De harten der mensen bezwijken van angst.
Wees vervuld met de Geest,
Uw lampen schoon en licht. (Wat?)
Zie omhoog! Uw verlossing genaakt. (Dat is waar.)

Valse profeten liegen,
Ontkennen Gods waarheid,
Dat Jezus de Christus is onze God. (Dat is waar.)
Deze generatie veracht Gods openbaring,
Maar wij bewandelen het pad der apostelen.

De dag der verlossing genaakt,
De harten der mensen bezwijken van angst.
Wees vervuld met de Geest,
Uw lampen schoon en licht.
Zie omhoog! Uw verlossing genaakt.

     Dat is juist. Zie omhoog, broeder, ga bij al deze dogma's van de wereld vandaan. Zie omhoog, kijk naar Christus. Kijk naar Jezus. Zoals het lied zegt: "Zie en leef, mijn broeder, leef. Zie op Jezus nu en leef. Het staat geschreven in Zijn Woord, halleluja! Het is enkel dat u ziet en leeft." Waar kijkt u deze morgen naar

Zie en leef, mijn broeder, leef;
Zie op Jezus nu en leef.
Want het staat geschreven in Zijn Woord, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

     Gelooft u dat? Laten we het samen zingen. Kent u het

Zie en leef, mijn broeder, leef;
Zie op Jezus nu en leef.
Het is geschreven in het Woord, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

     Laten we het nu samen zingen

... leef, mijn broeder, leef,
Zie op Jezus nu en leef.
Het is geschreven in het Woord, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

147 Waar kijkt u naar? Voor degenen die voor de tweede keer naar Jezus uitzien, zal Hij komen in heerlijkheid ter verlossing, om ons uit deze zondige wereld weg te nemen, uit deze zonde en rommel waar we ons in bevinden. Gelooft u dat? Zie en leef. De enige zaak die u kunt doen is kijken! Neem het Woord. Zoals de slang op een paal het levende Woord vertegenwoordigde dat vlees gemaakt zou worden, zo vertegenwoordigt vandaag het Woord de tegenwoordigheid van de Heilige Geest als we het onder ons betuigd zien worden. Hij is vanmorgen in onze kleine cel. Zou u niet naar Hem willen luisteren, terwijl we onze hoofden buigen? (Ga door, broeder.)

Zie en leef, mijn broeder, leef;
O, zie op Jezus nu en leef.
Het is geschreven in het Woord, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

     [Broeder Branham begint te neuriën – Vert] ..

Zie naar Jezus nu en leef.
Het is geschreven in het Woord, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

148 Terwijl u uw hoofd gebogen houdt, zie nu op naar Jezus, broeder, het Woord. Als u zich nog nooit hebt bekeert, bekeer u. Als u nog nooit bent gedoopt in de Naam van Jezus Christus, word gedoopt. U hebt van God een belofte gekregen dat u de Heilige Geest zult ontvangen. Daarmee begon de oorspronkelijke kerk. En de manier waarop het begon... God is oneindig. Hij kan zijn programma niet veranderen. Het moet altijd op die manier blijven. De kerk werd op de Pinksterdag ingewijd door bekering, dopen in de Naam van Jezus Christus en een belofte van het ontvangen van de Heilige Geest. "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven..."

     Als dat met u nog nooit is gebeurd, vriend, wilt u dan nu uw hand opsteken naar God en zeggen: "Broeder Branham, bid voor mij." God zegene u, u, u. God zegene u, goed. God zegene u, u, u. Dat is goed. In orde

Zie en leef, mijn broeders, leef;
Zie op Jezus nu en leef.
Nu is het in het Woord geschreven, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

     Het is nu hier in het Woord opgeschreven. We zijn in de laatste dagen. Hier is niets aan overdreven. Er is niets aan vervalst, geen bedrog. Het is het Woord dat wordt gemanifesteerd. Het is het Woord dat de waarheid vertelt. U bent... u bent naar de samenkomsten gekomen, u bent voorheen in de samenkomsten geweest en u weet dat het de waarheid is. Nu, we hebben heel wat nabootsers, dat weten we. Maar kijk niet naar hen. Met Mozes trok een gemengde menigte op. Maar onthoud dat daar een paar waarachtige Israëlieten waren die naar het beloofde land gingen, zie.

149 Zo is het precies in deze groep, broeder. Er zijn echte, oorspronkelijke Geest-vervulde mannen en vrouwen – echte, echt. U kunt met geen vinger naar hun leven wijzen. Wilt u niet kijken en leven deze morgen? Wend uw blik af van de nabootsers. Wend uw blik af van degenen die fanatici kunnen zijn. Wend uw blik van dat alles af en zie op de echte Jezus. Wij staan geschreven in Zijn Woord, halleluja! Voor degenen die Hem ten tweede male verwachten zal Hij verschijnen.

150 Als u naar voren zou willen komen naar het altaar om daar te staan voor gebed, als u de Heilige Geest niet hebt ontvangen, nog niet hebt voldaan aan de vereisten van het boek der Handelingen waar Petrus over sprak, en u zou daar vanmorgen aan willen voldoen – terwijl we nog een vers zingen – dan zou ik u willen uitnodigen bij het altaar te komen staan voor gebed. En dan zullen we overgaan tot de doop òf we zullen voor u bidden om de Heilige Geest te ontvangen, terwijl wij zingen

O, zie en leef, mijn broeders, leef;
Zie op Jezus nu en leef. (Nog iemand anders?)
Het is geschreven in het Woord, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

Zie en leef, mijn broeder, leef;
O, zie op Jezus nu en leef,
Het is geschreven in het Woord, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

     Wat is er vanmorgen met de vrouwen aan de hand? Allemaal mannen? Dat zie je zelden. Dit is een uur van oprechtheid. In orde

Zie en leef, mijn broeder, leef;
Zie op Jezus nu en leef.
Het is geschreven in het Woord, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

151 Ik voel gewoon dat er nog iemand moet zijn. Kom aan. Er staan hier vier mannen, er zijn er hier meer. Kom aan. Wilt u leven? Onthoud, God schrijft het op. Ze vroegen: "Hoe moeten... wat moeten we doen om behouden te worden?" En het werd hun verteld. Welnu, Hij kan dat niet veranderen, en gedurende de Bijbelse tijdperken werd dat ook niet veranderd. Nu hebben we verschillende ideeën gekregen. We veranderen het nu. O my, van alles. Maar kijk niet... kijk daar niet naar. Kijk niet naar wat ze nu aan het doen zijn. Kijk naar wat Hij hier gezegd heeft. Kijk naar de Bijbel. U, kijk en leef, broeder! Dat is de enige manier waarop u het kunt. Zuster, eveneens. Kom nu als u deze ervaring nog niet hebt ontvangen en weet dat het exact de Bijbel is, met God zelf daar om het te bevestigen. Waag het er niet op. Waar kijkt u vanmorgen naar?

152 Waar kijkt u naar? Bent u gestopt in deze afschuwelijke hectische dag waarin wij leven? Waar ziet u naar uit? God heeft alles gereed gezet. De beroering van het water, bij de eerste kleine beving sprongen mensen erin. Bij het teken van de hand in de lucht zei Elia: "Die wolk, met de afmeting van een mannenhand, als een damp." Wat was het? Hij bleef geloven. "Ik hoor het geluid van een overvloedige regen." Die wolk werd twee wolken; twee wolken werden een heuvel; een heuvel werd een berg; een berg werd nog een berg. Weet u, vervolgens donderde de hele hemel. Regen viel neer. Wat was het? Hij aanvaardde wat God had gezonden.

     En als vanmorgen dat kleine ding uw hart heeft beroerd en zegt: "Dat heb ik nodig", dan is dat dat kleine teken met de afmeting van een mannenhand. Kom

Zie en leef, mijn broeders, leef;
O, zie op Jezus nu en leef.
O, het is geschreven in het Woord, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

     Laten we onze hoofden buigen. Ik vraag me af of u, broeders, enigen van u prediker-broeders, naar voren zoudt willen komen, enigen van u broeders, om hier met mij handen te leggen op deze broeders, als u wilt.

     [Er is gebed voor de broeders. Niet te verstaan – Vert] Laat de hele gemeente nu de hoofden buigen, wees in gebed. Deze broeders bidden nu, en iedereen; leg uw handen op hen en bid. Hier is er nog een.

     Here Jezus, op de belijdenis waarmee hij vandaag komt, bid ik, God, dat U hem wilt vullen met de Heilige Geest, Here. Hij kijkt nu naar Golgotha, waar alleen het Bloed van Jezus Christus hem kan reinigen. Slechts één bloed kan maken dat men over die afgrond springt. Dat is het Bloed van Jezus Christus, dat door die afgrond vloeit en hem dicht bij God brengt. Sta het toe, Vader. In Jezus' Naam. Amen.

     Iedereen in gebed nu, leg uw handen op een broeder, deze mannen die hier staan, bid nu met geheel uw hart. Welnu, u bent gekomen om uw belijdenis af te leggen. God kan niet liegen.

153 Dat is precies de manier waarop ik het ontving, toen ik naderde en zei: "Here God, ik ben volkomen oprecht. Ik meen het echt met mijn hele hart. Dit is tussen dood en leven en ik wil niet sterven. Ik wil leven en ik wil naar de hemel gaan. En U hebt het beloofd." Ik had nog nooit van zoiets gehoord als Pinksteren, had er nog nooit van gehoord. Maar ik zei: "Hier in de Bijbel was de vereiste – overeenkomstig deze Bijbel – dat ik me moest bekeren. En dat doe ik. En ik ben gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Nu Here, U hebt me de Heilige Geest beloofd. U beloofde het te doen."

154 Ik had nog nooit van zoiets als spreken in tongen gehoord, had er nog niets van in de Bijbel gelezen en ik dacht gewoon nergens aan. En precies daar kwam een licht door de ruimte in de vorm van een kruis, en wat er ook op was, het sprak in tongen. En ik zei: "Ik begrijp Uw stem niet, Meneer, Uw taal. Als U geen Engels kunt spreken, dan versta ik Uw taal niet. Als U weer terug wilt komen, zal het een teken zijn dat U mij hebt aangenomen." En daar was het opnieuw. O, broeder, toen keek en leefde ik. Sindsdien heb ik in de glorieuze sferen van God geleefd, waar de kracht van God vrijelijk uit vloeit, door het opspuiten van Zijn zegeningen.

     Laten we nu onze handen opheffen terwijl wij staan, ieder van ons hier en deze mannen. Nu, broeders, de Heilige Geest is hier. Degene die vergeeft staat hier vlak naast u. Laten we nu met ons gehele hart geloven. Laat ieder geloven. Laten we nu onze stemmen verheffen tot God.

     [De gemeente aanbidt – Vert] God zegene u.

     Hemelse Vader, we bidden ...?... Here Jezus, ik bid dat U deze ...?... Heer, moge ze niet falen het te zien

Zie en leef, mijn broeders, leef;
Zie op Jezus nu en leef.
O, het is geschreven in het Woord, halleluja!
Het is enkel dat u ziet en leeft.

O, zie en leef... (Ieder van u, zieke mensen, kijk nu dezelfde kant op. Zie op Jezus.)
Zie op Jezus nu en leef.

     Dat is het. Zoals de koperen slang. Er was geen kracht in de slang, maar het was waar ze naar keken. Nu zei de belofte: "Ze zullen handen op de zieken leggen en zij zullen herstellen." Ik leg mijn handen op hem omdat het een vertegenwoordiging is zoals de koperen slang. Mogen zij echter op Jezus zien, die stierf. Hij is de verzoening voor onze zonden. Moge de kracht van God op dit lichaam komen en genees een ieder, in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Amen.

     De baby? In Jezus' Naam, in de Naam van de Here Jezus. De Here zegene u nu. Geloof met geheel uw hart

O, zie en leef, mijn broeders, leef; (Hoe doet u dat?)
Kijk u op Jezus nu en leef.
O, het staat geschreven in het Woord,...

     (Onthoud dat, broeder...)

155 Weet u wat er vandaag met de kerken aan de hand is? We geven te snel op. Elia bleef daar en hij bad en hij bad en hij bad, totdat er iets gebeurde. En toen hij dat eerste druppeltje in zijn hart voelde komen, zei hij: "Ik hoor het geluid van een stortregen." Als er hier binnen mannen en vrouwen zijn die Christus willen of de Heilige Geest, die genezen willen worden, als ze hier zouden willen komen staan en zeggen: "Here, U beloofde het. U beloofde het." Voel dan dat druppeltje en zeg: "Hier is het, Here, ik aanvaard het", dan zal er iets gebeuren

O, zie en leef, mijn broeders, leef;
Zie op Jezus nu en...

     Steek nu uw handen omhoog. Aanvaard wat u wilt. Hij is hier in de cel bij u.

     ... halleluja!