Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Avondmaal

Door William Marrion Branham

1 Dank u, broeder Orman. We zijn vanavond gelukkig om hier te zijn, om deze wonderbare boodschap te horen van de lippen van onze broeder, waarvan we geloven dat ze gezalfd zijn door de Heilige Geest om deze grote tijdingen te brengen, zoals is gesproken, van vermaning; hoe wij in deze tegenwoordige dag in heiligheid behoren te leven voor God en voor elkander. Wij… wij willen slechts heiligheid onder ons, dat er totaal geen vuile taal onder ons wordt gehoord, omdat we deze grote roeping van God belijden. We moeten waardig wandelen aan deze zaak die God ons heeft gebracht. En we zijn nu ver op weg naar het einde van de reis, waar we de buitengewone overvloed verwachten boven alles wat we kunnen doen of bedenken.

     En bedenk dat wij voortdurend in gebed willen zijn. En boven alles, let op uw leven; als uw leven niet in overeenstemming is met Gods heiligheid, ga dan terug en begin opnieuw te bidden; er is iets fout. Zie? We moeten in zo'n toestand leven dat de vruchten van de Geest zichzelf zullen bekend maken door ons heen. Dat is de wijze waarop we willen leven.

     Weet u, soms horen we grote predikers die op een machtige wijze kunnen prediken, maar we zien liever een dienst geleefd worden dan dat we er één horen prediken (zie?) omdat dat het bewijs is dat God aan de binnenkant is.

2 Nu, we hebben... we komen tot de avondmaalstafel. En nu, toch zijn er sommigen die het avondmaal niet nemen, en misschien neemt u het gewoon in uw eigen gemeenten, maar we zouden vanavond blij zijn als u gemeenschap met ons zou kunnen en willen hebben rond deze dingen. We trekken nooit enige grenslijnen bij wie dan ook, gewoon zolang uw wandel waardig is aan het Evangelie dat u... waar u naar luistert en een deel van belijdt te zijn.

     U weet dat u een deel van dit Evangelie bent. U bent… u bent geschreven brieven van datgene waarover wij spreken. En zolang wij iets doen wat verwijtbaar is, komen we te kort aan datgene waar we naar luisteren. Zie? We moeten leven wat wij geloven, en het op zulk een wijze leven dat het nooit een smaad zal werpen, maar dat het in alles wat we zeggen en doen Jezus Christus zal reflecteren. Zo behoort het te zijn. Hiervoor hebben we Hem eenvoudig lief.

3 En nu, vanavond gaan we de instelling van de tafel des Heren lezen die gevonden wordt in II Korinthe; ongeveer het elfde hoofdstuk. En we lezen dit en laat gewoon ieder persoon... Hoe we dit doen, indien er nieuwkomers onder ons zijn: we roepen de mensen rondom het altaar, de een na de ander, zoals zij komen om het avondmaal te nemen. En iedere Christen is waardig.

     Nu, als u een leven leeft dat bewijst wat u bent... U wilt uw hart onderzoeken. Wel, laat mij er zeker van zijn om dit te noemen, dat de Schrift hier spreekt over als wij het onwaardig nemen. Nu, wij weten dat wij niet waardig zijn in onszelf; geen van ons is dat. Maar omdat we niet op onze eigen waardigheid vertrouwen, vertrouwen we op Hem Die heeft... We vertrouwen op Zijn waardigheid, omdat we aan ons eigen denken zijn gestorven, en slechts Zijn gedachten denken, en we leven naar alles wat we geloven dat Hij ons opdraagt om te doen, en we kijken terug en zien hoe wij leven, en onderzoeken ons leven, en als wij dingen doen die het Evangelie niet waardig zijn, dan zouden wij het avondmaal niet behoren te nemen.

4 Maar als we de dingen doen en we bedenken dat het… dat onze levens kunnen worden gelezen door alle mensen, dat iemand met zijn vinger kan wijzen en zeggen: "Ik zag deze man onlangs in de bar." "Ik – ik hoorde deze man vuile moppen staan vertellen." "Deze vrouw deed verkeerd." Dan, als u weet dat dat de Heilige Geest is Die naar u wijst, dan – neem dan het avondmaal niet. Maar als u, als u dat voelt dat u zo leeft, dat wanneer u terugkijkt en ziet dat al uw zonden beleden en onder het bloed zijn, dan behoort u het te nemen. U… u bent er een deel van.

5 Nu, laten we het Schriftgedeelte lezen, zoals Paulus ons hier vermaant in het boek van Johannes, het... Neem mij niet kwalijk, in het boek I Korinthe, het elfde hoofdstuk, te beginnen met het drieëntwintigste vers.

     Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke Hij verraden werd, het brood nam;... (Ik zou wensen dat ik wat tijd had om daarover een beetje te spreken.) ...dat de Heere Jezus in de nacht, in welke Hij verraden werd,... (Ziet u?) het brood nam;
     En toen Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
     Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het eten van het avondmaal, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
     Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij komt.
     Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.
     Maar de mens beproeve zichzelf, en ete alzo van het brood, en drinke van de drinkbeker.
     Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.
     Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.
     Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.
     Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.

6 Mag ik daar een punt van maken: wanneer wij geoordeeld worden door het Woord, hetwelk Christus is, worden wij getuchtigd. Als wij verkeerd doen, we niet naar dit Woord leven, worden wij getuchtigd door de Here. En wanneer de Here ons tuchtigt, dan betekent dat, dat Hij ons corrigeert, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.

     Wij zijn niet van de wereld. Wij zijn verschillend van de wereld, leven een ander leven, een afgescheiden leven. Wij zouden nooit een werelds leven mogen leven als we een Christen zijn. We zouden een buitengewoon leven moeten leven, een ander leven. Niet dat ik bedoel in bepaalde sociale klassen, maar ik bedoel dat we een leven moeten leven van echte heiligheid, dat de vruchten van de Geest in ons gezien mogen worden: van zachtmoedigheid en vriendelijkheid en geduld, lankmoedigheid, geloof; de vruchten van de Geest.

     Maar waar, wanneer we zijn... deze dingen horen, dan weten we dat we door de Here getuchtigd worden als we ze niet doen; dan worden wij veroordeeld. En als wij geen veroordeling in ons hebben omdat wij door de genade van God boven die dingen leven, dan worden we niet veroordeeld vanwege de wereld, maar leven wij boven de dingen van de wereld uit. Zie?

     Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander.
     Doch zo iemand hongert, dat hij thuis ete, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn.

7 Wij hebben altijd… leggen hier veel nadruk op, dat wanneer we samenkomen, zelfs hoewel we niets kunnen zien, er iets in iemand anders kan zijn wat wij opmerken dat niet juist is. Wanneer u samenkomt om dit avondmaal te eten, verwacht elkander, bid voor elkander. Bid dat... Wij stellen dit altijd zo: Ik bid voor u, dat als u… als er enige zonde in u is die... enige onrechtmatige daad, of iets wat u gedaan hebt als een gelovige… ik bid dat God het uit u zal wegnemen, dat Hij het u zal vergeven. En u bidt voor mij dat als er iets is dat ik gedaan heb, waar ik gewoon niet over weet... Als ik het gedaan heb en wist dat het fout was, belijd ik het nu direct. Ik ben er klaar voor, want hij die op onwaardige wijze eet en drinkt, eet en drinkt veroordeling over zichzelf, niet onderscheidende het lichaam des Heren.

8 De onderscheiding waardoor u weet dat u het lichaam des Heren bent, kunt u niet onderscheiden in goddeloosheid en zonde; we moeten daar boven staan. Wanneer we onderscheiden dat de Here rechtvaardig is, en we onderscheiden dat Hij onze verzoening is; dat we al onze zonden hebben beleden en in Hem geloven en wachten op Zijn verzoening om ons te reinigen van al onze ongerechtigheden: dan onderscheiden we het lichaam des Heren aan wat het... onderscheiden we waarvoor het is.

     En dan onderscheiden we eveneens dat onder ons - zijnde het lichaam van de bruid des Heren - laten we dan onderscheiden of hierin iets verkeerd met ons is wat het Evangelie zou hinderen om te groeien, of de Here om ons voor God te stellen als een reine maagd; laten we dat nu direct onderscheiden en ontdekken of het fout is. Laten we het belijden als het verkeerd is. Laten we zeggen: "Here, ik heb daar spijt van."

9 Dus daarom, het kan iets zijn wat wij hebben gedaan, u heeft gedaan, iets wat ik heb gedaan. Het mag nu onbewust zijn, laten we nu direct God vragen het ons te vergeven. We zongen hier vroeger een lied: "Vergeef de zonden die ik U beleden heb. Vergeef de geheime zonden die U ziet." Waar zij zelfs niets over weten, een onbekende zonde. We… we bidden dat God ze vergeeft.

     Nu, er staat: "Als gij samenkomt, verwacht elkander", en dat zou dit werkelijk moeten zijn: "op elkander wachten". "Verwachten" betekent "wachten", wacht op elkander. En laten we dat nu doen. Ik zal voor u bidden. Als u iets weet dat u verkeerd hebt gedaan, zeg: "God, vergeef mij. Ik bedoelde dat niet. En als U mij vanaf deze avond wilt helpen, zal ik het niet opnieuw doen. Ik meen het, Here, ik zal het niet opnieuw doen, als U mij slechts wilt vergeven. En op mijn belijdenis geloof ik dat U mij vergeven heeft; ik ga het lichaam van Christus nemen, voel in mijn hart dat U mij al mijn zonde vergeven heeft." Ik bid dan voor uw geheime zonden; u bidt voor de mijne, misschien iets waar we niets over weten, opdat we niet samenkomen om met de wereld veroordeeld te worden.

10 We willen de wereld hier niet binnen. Deze kleine plaats van mensen die God ons heeft gegeven om hier met ons te aanbidden, we willen onszelf rein houden van eigengerechtigheid, onze zaken, onze zonde… onze levens rein houden van alle dingen van de wereld; zodat we daarmee niet bevlekt raken. We willen gereed zijn voor de opname. Dus laten we nu een ogenblik zachtjes voor elkaar bidden. Bidt u voor mij, terwijl ik voor u bid. [Er is eenendertig seconden stilte, gevolgd door broeder Branhams gebed – Vert]

     Here Jezus, laat het zo zijn, Here, dat al onze zonden nu in het bloed van de Here Jezus zijn, in de vergetelheid van Gods herinnering, omdat we nu samenkomen als geliefde gelovigen en kinderen in Christus. Want we vragen het in Zijn Naam. Amen.

11 Nu, op deze tijd terwijl de oudsten... ik denk dat zij naar voren komen. Is dat nog steeds de procedure hier? Broeder Tony Zabel, en hij zal het regelen. En als er nu iemand moet weggaan en niet wil blijven voor het avondmaal, we zijn blij dat u vanavond hier was. Vergeet de woensdagavond gebedsdienst niet. En u gaat onopvallend zachtjes weg, terwijl de rest naar het altaar komt. En broeder Zabel hier zal de mensen naar het altaar dirigeren, terwijl we ons gereed maken voor het avondmaal. [Er is nog een tijd van stilte – Vert]

12 Dit, het brood, vertegenwoordigt het lichaam van de Here Jezus. En zoals het lied dat net gezongen is: "Mijn geloof ziet op naar U." Er zijn slechts drie verordeningen die de Here ons gegeven heeft en dat waren de doop, het nemen van het brood en de wijn, en voetwassing; dat zijn de verordeningen.

     En dit vertegenwoordigt het gebroken lichaam van Christus. Mijn gebed is dat ieder persoon die hier vanavond aan deelneemt de zegening van de Heilige Geest zal ontvangen, dat Hij op hen komt. En dat de zieken... moge de God des hemels, Die dit in de eerste vorm ginds in Egypte instelde, door de bittere kruiden en de wijn te nemen... Ik vertrouw dat God u zal genezen en dat er in uw gehele reis geen ziekte onder u zal zijn. Moge de God des hemels ons nu aanzien, terwijl we dit aan Hem aanbieden.

13 Here God, Schepper van hemelen en aarde, Auteur van eeuwig leven, en Gever van elke goede gave, we danken U voor deze instelling, dat wij dit kunnen doen ter herinnering aan U als we gemeenschap hebben, als het ware in Uw tegenwoordigheid rondom het avondmaal van Gods genade. Want in onze eigen harten bedenken wij dat wij eens onwaardig waren, en nu heeft het bloed van Jezus Christus ons gereinigd van die zonde, en gezamenlijk staan wij in hemelse plaatsen in Christus Jezus.

     Dit kosjer brood, Vader, dat gebakken is en hier gebracht voor dit doel, vragen wij U te heiligen, Here, dat in de vertegenwoordiging van het gebroken lichaam... [Leeg gedeelte op de band – Vert] …de heiligheid en de pijn en het lijden dat Hij deed op Golgotha, toen dit lichaam werd gebroken. Want Hij werd verwond om onze overtredingen, om onze ongerechtigheid werd Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbracht was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Daarom nemen wij vanavond dit gebroken brood. God, zegen de gelovigen en heilig dit kosjer brood, om de vertegenwoordiging te zijn van het lichaam van Jezus Christus. Amen.

14 De Bijbel zei: "Evenzo nam Hij ook de drinkbeker." En toen Hij had gegeten, nam Hij het en zei: "Neem het en drink; dit is de beker van het Nieuwe Testament. Zo dikwijls u dit doet, verkondigt u de dood des Heren totdat Hij komt." Zoals ik vanavond deze wijn in mijn hand houd, gemaakt van de... van het leven van de druiven die hier samen zijn gebracht om het bloed van Jezus Christus te vertegenwoordigen. Er is nog nooit een keer geweest dat ik ooit het avondmaalsblad heb opgetild, dat ik er niet inkeek en zag dat mijn zonden waren verdwenen. Ik zag, dat indien het niet daarvoor was geweest, wat – wat... wel, waar zouden wij zijn?

     Ik denk aan de plaats waar een zieke man lag te sterven, ginds in het ziekenhuis: ik. Het was door Zijn striemen dat ik werd genezen. Moge de God des hemels deze wijn zegenen voor het doel waarvoor het wordt gebruikt.

     Here Jezus, we bieden U dit druivensap aan, wijn, genomen van het bloed van de druiven om het bloed van Jezus Christus te vertegenwoordigen. Moge, als wij het ontvangen, Vader, moge ziekte van ons verdwijnen. Moge zonde, verlangen, van ons worden weggenomen. Mogen we hierna zo'n heilig, toegewijd leven leiden, dat de mensen in ons de weerkaatsing zullen zien van Jezus Christus, en dat onze levenswandel waardig mag zijn aan het Evangelie dat we geloven. Sta het toe, Vader. En heilig nu de... deze wijn voor het doel waarvoor het wordt gebruikt. In Jezus Christus' Naam. Amen.