Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Christus is de Verborgenheid van God geopenbaard

Door William Marrion Branham

1 Dank u, broeder Neville. De Here zegene u. Blijft u gewoon een ogenblik staan, terwijl we onze hoofden buigen voor gebed.

2 Genadige hemelse Vader, wij naderen U opnieuw deze morgen voor barmhartigheid, en voor de leiding van de Heilige Geest vandaag, daar het ons duidelijk is geworden dat wij deze morgen bijeen zouden komen om Uw Woord te onderwijzen, opdat wij zouden mogen weten hoe te leven in deze huidige dag, en wat de tijd is van de dag waarin wij leven. Wij zouden vandaag Uw heilige leiding willen vragen voor onze gedachten en onze harten, dat U ons naar ieder woord wilt leiden dat voor ons nodig is om te weten; dat U onze monden wilt openen met vrijmoedigheid en eveneens onze harten, om te ontvangen datgene wat U tot ons zou willen spreken, en onze monden zou sluiten voor de dingen die niet juist zijn, in de wetenschap dat U alleen het Woord van God kunt openbaren.

3 En omdat ik nu deze kleine gemeente direct hierna moet verlaten om naar de andere delen van de wereld te gaan, draag ik hen aan U op, Here. Want zij zijn een deel, de appel van mijn hart, om zo te zeggen. Zij zijn degenen die door U zijn verwekt door de Geest en door het Woord der Waarheid. En ik bid dat U hen wilt zegenen, Here, en houd hen dicht aaneengesloten door de banden der liefde van Christus.

4 Zegen onze dierbare voorganger, de herder. Wij bidden dat U hem zult zalven met de Heilige Geest van Uw Woord en het aan hen zult openbaren en de kudde zult voeden.

5 Een keer, een tijdje geleden, toonde U een visioen over de kleine Tabernakel hier, over het opslaan van het voedsel, dat er een tijd zou komen dat dit allemaal nodig zou zijn. Toen we zagen dat broeder Sothmann en broeder Woods gereed stonden om naar een ander land over te steken, om... Maar U zei: "Sla dit voedsel hier op voor die tijd." Here, ik heb eerbiedig geprobeerd dat te doen.

6 En nu bid ik vanmorgen voor deze les waarover we hebben nagedacht, dat U dit alles wilt afronden, Here, om te tonen dat U God bent, en dat dit Uw Woord en Uw Waarheid is. Sta het toe, Here, dat de mensen zich daarop mogen voeden en vet worden, als het ware, in de genade van God, dat zij mogen zien dat het Gods grote genade voor ons is in deze dag. Zegen al degenen die aanwezig zijn en degenen die aanwezig zouden willen zijn, Vader. En verkrijg eer voor Uzelf, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

     De Here zegene nu een ieder van u.

7 En ik geloof, vlak voordat we beginnen, dat we hier een kleine baby hebben, een Collins. Ik ontmoette enige ogenblikken geleden de vader en hij had een kleine baby die hij wilde laten opdragen. En dat willen we nu doen, als broeder en zuster Collins de kleine naar voren willen brengen, zodat we de opdragingsdienst kunnen houden voor deze kleine jongen.

8 Als je vertrekt, weet je, wel, dat maakt... want dit zijn trouwe leden van het lichaam van Christus. U merkt op dat ik helemaal niet "van de Tabernakel" zei. "Van het lichaam van Christus", het... dit lichaam hier, een deel van Zijn lichaam.

9 En ze hebben hier een kleine jongen die ze willen opdragen. En dit is altijd een werkje waarvan ik denk dat mijn vrouw mij erom benijdt, het vasthouden van baby's. Uh-huh. En broeder Neville, als u naar voren wilt komen, als u wilt.

10 Wat is uw voornaam, broeder? [De vader zegt: "Clyde." – Vert] Dit zijn broeder en zuster Clyde Collins, hij is de broer van onze dierbare broeder hier, eerwaarde Wilbur Collins. En zij hebben het aantal Collinsen hier vermeerderd, zie ik, en het is een heel schattig kereltje.

11 Hoe oud is hij, zuster Collins? [De moeder zegt: "Bijna vier maanden." – Vert] Bijna vier maanden. En wat is zijn naam? ["Mark David Collins."] Mark David. Dat is een erg fijne naam. Hij ziet eruit als een erg fijne jongen. Zeg, het is ook een behoorlijk grote jongen.

12 Nu, ik weet dat de moeders hier dit knaapje kunnen waarderen. Is dit geen schat? [Broeder Branham houdt Mark David omhoog voor de samenkomst – Vert]

     In orde, terwijl we nu onze hoofden buigen.

13 Hemelse Vader, terwijl deze jonge vader en moeder met dit kleine, dierbare klompje menselijk vlees komen, dat gegeven werd aan hun vereniging, geplaatst in hun handen om het te bewaren voor de Here God. Zij brengen deze kleine Mark David eerbiedig hier om hem op te dragen aan de Almachtige, Die deze dierbare kleine jongen, in goede gezondheid en een fijne jongen, aan hun zorg heeft toevertrouwd, om opgevoed te worden voor de glorie van God.

14 Here, zegen de vader en moeder. Moge het vat nooit leeg raken in het huis, noch de kruik opdrogen. Moge de vader gezond zijn, Here, en in staat om te werken en te voorzien in het voedsel voor deze kleine knaap; moge de moeder gezond zijn en in staat zijn het te bereiden; en hun harten bereid, Here, om de kleine te onderwijzen, hem op te voeden in eerbied voor God. Sta het toe, Here.

15 Nu uit hun armen in de mijne komt dit lieve kind, kleine Mark David. En ik stel hem, samen met de oudste van de gemeente hier, aan U voor, in de Naam van Jezus Christus, voor een leven van dienst. Sta het toe, Here. Verkrijg heerlijkheid uit zijn leven. Moge hij een lang leven hebben, zelfs tot aan de komst van de Here Jezus toe, als dat U behaagt. En als dat zo is, moge hij dan komen om deze Boodschap van de Here God vast te grijpen in de tijd die komende is. Sta het toe. Houd hem gezond, gelukkig, en moge zijn hart er altijd op gericht zijn om dingen te doen die juist zijn voor God. In de Naam van Jezus Christus bieden wij het kind bij het opdragen aan U aan. Amen.

16 God zegene u. God zegene u, zuster Collins, en deze fijne jongen, en u, broeder Collins. God zij met u.

     Breng ze binnen, wij allen samen.

Breng ze binnen, breng ze binnen.
Breng ze binnen vanuit de velden van zonde.
Breng ze binnen, breng ze binnen.
Breng de kleinen naar Jezus.

17 Ik houd daarvan. Kijk, breng ze naar Christus voordat de duivel zelfs een kans heeft gehad. Zij zijn dan reeds aan Hem opgedragen voor een leven van dienst.

18 Weet iemand of de familie Dauch, iemand van hen, hier vandaag aangekomen is of niet, zuster Dauch? Broeder Brown, bent u hier, broeder Brown? Ja, ik ben blij. En de... Is broeder Dauch nog steeds bij ons? Wonderbaar! [Broeder Tom Brown legt broeder Branham de toestand van broeder William Dauch uit – Vert] Broeder Dauch verliet ons bijna. Kijk, we kunnen niet al teveel zeggen of te veel vragen, hij is al eenentwintig jaar voorbij de tijd die God hem vertelde dat hij zou leven. Dat is een normale levensduur, voorbij de tijd die God hem vertelde dat hij kon leven.

19 Maar we werden onlangs 's morgens opgebeld dat hij stervende was en we haastten ons erheen. En de Here God was werkelijk goed voor hem en heeft hem gespaard. Hoewel ik denk dat hij gereed is en slechts wacht op de komst des Heren. Maar, weet u, we houden ons allemaal aan elkaar vast. We... De oude man is zoiets als een vader voor mij hier.

20 Ik herinner me dat hij hier precies in de oude Tabernakel zat, het oude deel, toen hij... dat licht flitste over hem heen over die waterdoop in de Naam van Jezus Christus, en meteen kwam hij naar voren. Terwijl hij ongeveer zevenentachtig of achtentachtig jaar oud was, op een stok, kwam hij er direct aan, en zei: "Ik wil daar direct naar binnen gaan om gedoopt te worden." Iemand ging wat kleren voor hem halen. Hij kon niet wachten tot de volgende keer; hij moest gewoon direct komen, meteen. Dus daar houd ik van.

21 Hij zei onlangs toen ik tot hem sprak: "Denkt u dat ik nu in orde ben, broeder Branham?"

22 Ik zei: "Bent u wel eens bij een dokter geweest voor een lichamelijk onderzoek?"

     Hij zei: "Jazeker."

23 Ik zei: "De dokter zal de stereoscoop [Broeder Branham bedoelt stethoscoop – Vert] in zijn oren doen, en die op uw hart plaatsen om te kijken of uw hart goed klopt; en een elektrisch cardiogram maken, en dan de bloeddruk opmeten en een urinetest doen, enzovoort, met instrumenten, om te onderzoeken hoe uw lichamelijke toestand is. Nu, de manier waarop hij dat doet, is door hier in een boek te kijken waar specialisten over deze verschillende onderdelen hebben geschreven: 'Als dit gebeurt, is dit wat er mis is.'"

24 En ik zei: "Nu, de enige stereoscoop die ik heb, is de Bijbel, zie, voor de ziel." En ik zei: "Ik zal u de test geven." Ik zei: "In Johannes 5:24 staat: 'Wie Mijn woorden hoort.'" Ik zei: "Dat is niet gewoon ernaar zitten luisteren. Dat is het te ontvangen, zie, het ontvangen; u gelooft het. Iets aan de binnenkant van u vertelt u dat het waar is. U hebt het aangenomen, u gelooft het, het is van u. 'Wie Mijn woorden hoort', het is reeds van u, 'en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft.' Gelooft u dat?"

     Hij zei: "Dat doe ik."

25 Ik zei: "Dan zal ik u vertellen wat de Chef-Dokter zei: 'Hij is overgegaan van dood in leven, en zal niet meer veroordeeld worden of in het oordeel komen.'" Ik zei: "Zover als ik weet – overeenkomstig de Boeken – bent u door het onderzoek heen gekomen."

26 Deze oude man van bijna honderd jaar oud, in het geheel geen kerkmens; maar meteen de eerste keer dat dat licht over zijn pad flitste, ontving hij het. Ziet u dat voorbestemde zaad daar liggen? Uh-huh. Jazeker. Kijk, zodra het licht dat treft, komt het heel snel tot leven.

27 Nu, ik weet dat het warm is vandaag, en wat mij betreft is het moeilijk u mensen bij elkaar te roepen voor een dienst waar u zo op elkaar gepakt moet zitten. Maar toch dacht ik, door de genade van God, dat ik nog een dienst wilde hebben voordat ik u allen moest verlaten; ik vertrouw erop dat het voor een korte periode zal zijn.

28 En ik moet nu morgenavond vertrekken naar Chicago om daar woensdag te beginnen. Ik dacht eraan dat ik daar een beetje vroeger wilde zijn, als dat mogelijk was, om wat uit te rusten voordat de serie diensten begint. En ik geloof dat ze het houden in... Hier, ik keek er net naar. Het staat hier aangekondigd. Het wordt de Marengo... [Iemand zegt: "Marigold." – Vert] omgeving genoemd, ja, Marigold, Marigold, ja, omgeving, arena. Het wordt gehouden in de Marigold arena, en het begint op woensdagavond tot en met zondag. En de Volle Evangelie Zakenlieden hebben ook een ontbijt op zaterdagmorgen. En ik weet niet precies waar ze dat geadverteerd hebben, waar het is. Nee. Dan is het zaterdagavond in de Lane Tech. Ik zie de advertentie hier staan.

29 Nu, als u in die omgeving bent, of daar bent, het zal een normale, gewoon een normale evangelische dienst zijn zoals we die altijd hebben. De meeste boodschappen zullen voornamelijk gaan over iets wat hier onderwezen is, omdat we hier onze banden maken, zie. Daar buiten kunnen ze er over twisten. Maar als ze banden krijgen die hier zijn gemaakt, is het aan hen of ze naar een band willen luisteren. Het komt direct hier vandaan. Dit is onze eigen preekstoel.

30 Als ik dus ergens anders ben, probeer ik over iets te spreken wat niet zo diep gaat, omdat velen van hen, en degenen die er binnenkomen, nauwelijks ervaring hebben. Maar hier voel ik dat ik een recht heb om alles te zeggen wat God mij op mijn hart legt, om het precies vanaf hier te zeggen. Daarom worden al onze banden hier vandaan gemaakt. Zie? En ze zitten daar nu precies in de kamer, u kunt hun hoofden daar boven het matglas zien, waar ze zitten met hun recorders.

31 Nu, als u naar de samenkomst wilt komen, zouden we daar zeer blij mee zijn. En als u daar komt en niet weet waar het is, wel, neem eenvoudig contact op met een van de mensen van het Volle Evangelie, of met broeder Carlson, en hij zal u vertellen dat het... Hij kan u adviseren, of de Filadelfiakerk, of welke van hen ook, zij kunnen u precies vertellen hoe u bij de plaats kunt komen.

32 Dan kom ik de volgende week op maandagavond terug, ergens in de middag of avond. En dinsdag gaan we terug naar Arizona om de kinderen naar school te laten gaan, enzovoort. En dan weet ik niet precies wanneer ik weer terug zal zijn, want ik wil dat de Here mij verder leidt in wat ik moet doen.

33 Er gebeurde iets heel vreemds. Ik kan net zo goed... Ik weet dat dit op de band komt, en ik kan het er net zo goed opzetten. En meteen als er visioenen en leidingen van de Heilige Geest aan de gang zijn, wil ik er direct op ingaan terwijl het beweegt. Dat is... Nu, dit laatste jaar is er één geweest – tegelijk met een van de drukste tijden voor visioenen die ik ooit heb gehad gedurende mijn hele bediening – dit afgelopen jaar, van dingen die zijn gebeurd waar u mensen over weet dat ze zijn verteld voordat ze gebeurden en het gebeurde precies zoals werd voorzegd.

34 Nu, we komen hier terug om u te bezoeken. Van het klimaat in deze plaats houd ik beslist niet, omdat ik... Het verlamt mij gewoon zodra ik hier aankom. En zodra ik hier over de top van de heuvels kom en hier in deze vallei kom, en ik hier ongeveer tien minuten ben, dan krijg ik koorts, word ziek. Het weer... ik wordt duizelig, alles lijkt spookachtig, donker, en ik moet er gewoon uit vandaan zien te komen. Zie? En ik sprak onlangs met mijn vrouw...

35 Maar wat mij hier in de eerste plaats brengt, wat mij hierheen brengt, bent u, de mensen, zie, deze gemeente. Ik kan u vertellen dat van al de plaatsen waar ik ooit in mijn leven naartoe ben gegaan, dit mijn favoriete plek is om naartoe te komen om het Evangelie te prediken. En het lijkt erop dat we van hier vandaan een band kunnen opnemen die tien keer beter is dan ergens anders. Zie? Kijk, dat is de reden waarom ik zeg: "Waar God iets doet, blijf daar dan precies bij." Maar ik denk, waar de hoofdzaak ligt, is dat ik de eerste keer niet wilde gaan toen Hij mij riep, en daarom maakt Hij het een beetje moeizaam voor mij als ik hier aankom. Gehoorzaamheid is beter dan offerande.

36 En daarom rijd ik de hele tijd heen en weer om in de Tabernakel te prediken. En u mensen, die van buiten de stad bent, zult daar bericht over krijgen. Billy Paul zal precies hier zijn, in het kantoor, en u kunt mij via hem altijd bereiken. En we zullen hier terugkomen en houden... En dan zullen de zeven bazuinen naar voren komen, zo de Here wil. De zeven laatste plagen, en de schalen, enzovoort, zodra we wat koeler weer hebben gekregen, misschien zoiets, hoe de Here het ook leidt.

37 En nu, pas geleden, toen ik hier aankwam, werd mij een vraag gesteld over iets, over iemand die mij een cheque had gegeven en er stond "persoonlijk" op, uitsluitend voor mij, en voor mij alleen; het was "belastingvrij, gratis", en al het andere. Wel, we gingen, en Billy wist dat ik op dat moment die cheque best kon gebruiken.

38 Hij ging erheen en vroeg aan de advocaten of we hem konden innen. Hij zei: "Wel, hij is een Amerikaans burger. Waarom zou hij hem niet kunnen innen? Kijk, er staat 'belastingvrij' op, enzovoort, 'gratis'. Iedere burger mag dat doen."

39 Maar hij was er niet door gerustgesteld, Billy, daarom ging hij naar de gemeentelijke accountant. Hij zei: "Wel, natuurlijk kan hij dat innen." Zei: "Hij is een burger van de Verenigde Staten."

40 Dus, wel, hij had er nog geen goed gevoel over, dus belde hij Merle Miller op, dat is het hoofd van de belastingdienst in Indianapolis, die onze advocaten waren; Ice en Miller. Dus: "Natuurlijk, dat is in orde. Zie? Natuurlijk mag hij die cheque hebben. Hij is aan hem gericht, 'alleen gemachtigde'." Ik was de enige die het kon ondertekenen, enzovoort, en het kon niet worden gestempeld met onze...

41 Kijk, ik incasseer geen cheques. Daar hebben ze me de vorige keer op gepakt. Als iemand me een stapel cheques bracht en zei: "Hier, broeder Branham", bij de samenkomst, tekende ik met "William Branham, William Branham"... Wel, de regering lette daar de hele tijd op. En ik tekende ze voor mezelf en betaalde daar de schulden mee af, maar ze zeiden dat ik over dat alles hoe dan ook driehonderd duizend dollar boete aan de belasting moest betalen. Dus toen kwam daar dat gezeur vandaan.

42 Dus zodra ik deze cheque had geïnd, als bij toverslag, hier kwam de agent er direct weer aan en zei: "Nu zullen we die zaak van hem heropenen." Dus dat maakte het tamelijk moeizaam.

43 En broeder Lee Vayle die hier zit, ik neem aan dat het in orde is dit te zeggen, wij... Hij was hierheen gekomen, en deze fijne, geleerde Baptist hier had... Ik doopte hem hier pas geleden in het doopbad in de Naam van Jezus Christus, broeder Lee Vayle. Hij is dus echt een fijne man, een broeder in Christus. Hij heeft hier eerder voor ons gepredikt, echt hoog intellectueel opgeleid, en daarnaast een door de Geest geleide man. Toen het licht over hem heen flitste, zei hij dat hij probeerde erbij vandaan te gaan, maar hij kon het gewoon niet, dus doopte ik hem precies hier onlangs 's morgens. Hij kon het niet meer uithouden, daarom kwamen we hierheen en deden onze doopkleding aan en gingen erin, en hij werd gedoopt in de Naam van Jezus Christus.

44 Wel, ik dacht, nadat hij dat fijne, geestelijke voedsel tot zich genomen had, dat, om misschien nog wat te kunnen praten, we wat natuurlijk voedsel tot ons zouden nemen. Daarom gingen we naar de Blue Boar en gingen daar zitten praten, en toen kwam het onderwerp aan bod van: "Hoe kunt u de mensen zo over u laten praten?"

45 Nu, broeder Vayle is een van de fijnste mannen die ik ooit heb gekend, maar hij is alleen een beetje 'te heet gebakerd'. Dat heb ik hem steeds verteld, weet u. En hij zei dus, ik zei... Ik hoop dat het in orde is, broeder Vayle. Dus hij... ik zei: "Vlieg niet meteen op. Zit stil. God is Degene Die het doet."

46 Hij zei: "Ah, dat zou voor u in orde kunnen zijn", zei hij. Maar, wel, hij... Ik geloof dat hij zo knap is, omdat hij daarmee omgaat, deze knappe, intellectuele mensen; daarom weet hij precies hoe hij het bij ze naar binnen moet gieten, en dan hebben ze geen grond meer om op te staan. Dat is alles.

47 Dus ik zei: "Kijk, broeder Vayle." We zaten bij de Blue Boar. Ik zei: "Op een dag liep David, nadat hij door zijn eigen zoon van de troon was gestoten, door een opstand van de troon was afgejaagd, Israël was verdeeld, en David was door zijn eigen zoon van de troon gestoten, toen liep hij wenend de stad uit. En een knaap die niet hield van zijn 'laatste dag boodschap', weet je, had geen medelijden met hem; klein, oud ventje, beetje kreupel, die daar meeliep en hem bespotte, en op David spoog. En die lijfwacht trok dat zwaard en zei: 'Zal ik het hoofd van die hond op hem laten staan, die op mijn koning spuwt?' David zei: 'Laat hem met rust. De Here vertelde hem dat te doen.' Zie? Spoog op hem, maakte hem belachelijk, en spoog toen op hem. Zei: 'De Here vertelde hem dat te doen.'" Wel, we kennen het verhaal, hoe de zaak keerde. Broeder Vayle vond dat daar veel genade voor nodig was om dat te doen.

48 Dus, we waren amper teruggekeerd en kwamen het kantoor binnen, toen de gemeentelijke boekhouder Billy Paul opbelde en hem hierover vertelde. En broeder Vayle ging met me mee naar huis. Toen ik naar binnen liep, zei ik tegen mijn vrouw... Het was al ver in de middag. We gingen een kamer binnen. Ik zei: "Ik moet je iets vertellen, lieveling."

49 We hadden zitten praten voordat ik wegging. Ze zei: "Billy, ik weet dat God je daarheen heeft gestuurd; dat weten we allemaal, maar Hij heeft je nooit verteld dat je terug moet komen. Hij zei... Nu, daar maak ik me zorgen over."

50 Ik zei: "Wel, ik denk dat het voor jou en de kinderen is. Mij maakt het niet uit. Ik zal Hem dienen, zo de Here wil, waar ik ook heenga." Ik liep dus terug en vertelde haar daar zo over. Dus ik keerde mij om en legde mijn hoed op de kapstok.

51 En iemand zei iets als: "O, die belastingambtenaar! We moeten uit...", wat er gewoon zo'n beetje uitschoot, zoiets als dat.

52 Er niet aan denkend wat ik broeder Vayle had verteld, zei ik: "Laat hem begaan. Misschien vertelde de Here hem dat te doen."

53 Nauwelijks had ik dat gezegd of er flitste een licht op de muur en schreef daarop (broeder Vayle en mijn vrouw zaten daar): "Kom terug naar Arizona." Met letters op de muur geschreven: "Kom terug naar Arizona." Dat is waar. Dus hier ga ik, amen, terug naar Arizona.

54 Nu, deze week is een week van grote zegeningen geweest. We hadden privé-gesprekken deze week met mensen die sedert de Zeven zegels hadden gewacht. En ik twijfel er niet aan dat er enigen bij waren, natuurlijk, die van buiten de stad, uit het hele land vandaan, waren opgeroepen. Maar de ochtend voordat de interviews begonnen, en ik in de kamer zat, liet de Heilige Geest mij exact alles opschrijven waarvan zij wisten, elk ding dat zij wilden vragen, schikte de vragen precies zoals zij dat wilden, en vertelde hun hun dromen en de uitlegging voordat zij mij die ooit vertelden.

55 Nu, de mensen zaten daar in de kamer. En ik liet ze komen en liet ze praten. Ze zouden zeggen: "Wel, broeder Branham, ik kom voor Zo-en-zo."

56 Ik zei: "Nu, onthoud, we zijn hier niet bij elkaar gekomen voor gemeenschap. We zijn hier niet bij elkaar gekomen om gemeenschap met elkaar te hebben. Er is een vraag in uw gedachten, in uw hart, waar u mee zit en u weet niet wat het is. En misschien ben ik in staat, met Gods hulp, om die te beantwoorden."

57 Ik zei: "Bedenk dat de koningin van het zuiden ook enige vragen had toen ze naar Salomo kwam. En de Bijbel zei dat er niets geopenbaard of verborgen kon blijven of Salomo kon het voor haar beantwoorden." En ik zei: "Meer dan Salomo is hier. Zie? Dat klopt. De Here Jezus beloofde: 'Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden. En waar ze ook aan mogen denken of naar verlangen, en het zullen vragen, dat zal aan hen gegeven worden.' En nu is uw vraag iets wat u niet begrijpt, iets waarvan u niet weet hoe u het benaderen moet, iets waarmee u geen raad weet."

58 En ik zei: "De Schrift heeft ook dit gezegd: 'De engelen Gods legeren zich rondom hen die Hem vrezen', dus in een andere wereld, waar de vijf zintuigen het niet verklaren."

59 De vijf zintuigen maken slechts contact met deze wereld. Als u geen gevoel had, zou u niets kunnen voelen. Gevoel zou dan niets voor u betekenen, dat zou een andere wereld zijn. Als u niet kon zien, zou dat waar u naar kijkt een andere wereld zijn waar u niets over wist. Dus deze vijf zintuigen zijn het enige wat God ons laat gebruiken.

60 Nu is er nog één, en dat wordt geloof genoemd. Maar door geloof klimt u een ladder op, en tenslotte kunt u zo hoog komen, dat u in een andere wereld doorbreekt, wat een visioen is. Daar kunt u zien.

61 Net als wanneer u nooit had geweten wat dit was wat u voelde met uw gevoelszintuig; u had het nooit gezien. Toen werden uw ogen geopend en u kon het zien. Het zou een volkomen mysterie zijn voor die persoon die nooit kon zien. Het zou voor hem een verborgenheid zijn, maar toch is het zo.

62 En daarbinnen, de Here... Voordat we hier kwamen, mensen uit het hele land, uit het noorden, zuiden en westen, die binnenkwamen voor deze interviews. En zodra ze klaar waren met praten – precies de vragen die ze wilden stellen, de zaak waar ze een vraag over hadden – zei ik: "Kijk hier", stak mijn hand uit en daar was een stukje papier met elke vraag erop, exact op de wijze waarop ze het hadden gevraagd, of het zouden gaan vragen; het antwoord op hun vraag stond daar precies beantwoord zoals het was. De Here is groot. Hij weet alles. Maar toch had ik ongeveer drie dagen nodig om over die middag heen te komen, zo slopend was het. En ik wilde het nu toch doen, voordat we vertrokken.

63 En dat is de gepaste manier, de ware manier voor de individuen. Nu, dan kunnen er dingen worden gezegd.

64 En als de mensen hier zijn, die die geheimen van het hart weten die werden geopenbaard, dat zou absoluut... Het zou verschrikkelijk zijn; het zou misdaad veroorzaken; het zou veroorzaken dat iemand een ander zou willen doodschieten, of zoiets, als dat hier zo op het podium, publiekelijk, voor het publiek zou worden geopenbaard. Het zou strafrechtelijke vervolgingen veroorzaken, en van alles, dat zou het.

65 Maar wanneer je op zo'n manier bij elkaar zit, met de Heilige Geest, slechts twee van u tezamen... Maar u zult begrijpen dat wat zij mij gevraagd hebben privéis. Ik zeg er niets over. En wat ik tegen hen heb gezegd, is aan hen of ze het willen zeggen of niet. Zie? Maar het blijft onder ons, het interview. Dat gebeurt door ieder persoon afzonderlijk te nemen en daar te blijven zitten totdat elk ding volkomen op orde is gezet, zie, de Heilige Geest.

66 En om dan aan de genade te denken, de Heilige Geest Die mij er alles over vertelde, over iedereen, een hele rij, voordat zij zelfs hier waren aangekomen; ze kwamen vanuit het hele land, mensen die ik nog nooit in mijn leven had gezien. En ik schreef het op, zodat zij het zouden weten, gewoon achter elkaar, overeenkomstig de vragen en op de manier waarop zij het zouden beantwoorden.

67 Er was een broeder die vragen had over het slangenzaad, waarbij ik er niet toe kwam om het helemaal precies te beantwoorden, omdat hun halfuurtje om was. Ik hoop dat hij de antwoorden heeft begrepen die op het papier staan. Ik... Hij had het opgeschreven en hij kwam niet toe aan al zijn antwoorden, daarom gaf ik hem het geschrevene terug, de antwoorden op het papier. Als hij het niet heeft, heeft Billy Paul het. Ik weet dat de man hier zit; ik keek een paar ogenblikken geleden naar hem. Dus als hij dat wil weten, het staat op een stukje papier, uw antwoorden op uw vraag.

68 Nu, o, wat is de Here goed! Ik hoop dat iedereen zich goed voelt. Uh-huh.

69 En laten we nu denken aan – als ik nu voor deze zakdoeken ga bidden – laten we aan broeder Dauch denken. Hij is een dierbare broeder, en we willen hem gedenken in gebed.

70 En ik zie broeder Ungren, maar ik zie zuster Ungren nergens, of het nu met haar in orde is. Ja, ze zit vlak voor hem. Zeker. Ja. Ik ben blij. Want we werden onlangs 's avonds opgebeld wegens een ernstig ongeval van haar en haar dochter, zuster... ik... Downing, Downing. Zij raakten van de weg af, en het was slechts de genade van God, anders zouden ze beiden precies daar vermorzeld zijn. En hier komen ze regelrecht naar de gemeente, namen een trein en kwamen hierheen.

71 Ik zal u allen nimmer vergeten. Ik heb u lief. God weet dat. Ik heb u lief. Hoe, vanuit het hele land, door nat weer!

72 Als ik hier kijk naar enkele broeders uit Georgia, en Alabama, en verschillende plaatsen, en Tennessee, en daar uit de buurt, terwijl ze hun auto over de wegen besturen, met ijs, heen en weer glijdend op die manier, om hierheen te komen voor één dienst.

73 Toen ik onlangs die noodoproep kreeg voor broeder Dauch, besefte ik niet dat Lima, Ohio, zo ver weg was. Ik dacht dat het maar een kleine hink-stap-sprong was. Maar, my, ik vertrok hier echt vroeg die morgen en ik kwam er niet eerder aan dan één uur 's middags, zo hard rijdend als de toegestane snelheid maar was, en dat op een vierbaansweg. En dan te bedenken hoe dichtbij dat is in vergelijking met het zuiden waar deze andere mensen vandaan komen, helemaal uit het noorden en westen, waar zij vandaan komen.

74 Ik heb u lief, en daarom probeer ik hier dodelijk oprecht te zijn.

75 En de oudgedienden! Ik zie daar nu broeder Creech en zo achteraan zitten, en degenen die gedurende al deze jaren bij mij gebleven zijn, enzovoort, en hoe we samen optrokken. Ik keek naar de foto van Mary Jo, ik geloof een paar avonden geleden. Slechts een klein, fijn poppetje, toen we haar de eerste keer ontmoetten, en ik vermoed dat ze nu getrouwd is en kinderen heeft. Broeder Creech en zuster Creech, jong, met zwart haar, en Meda en ik, en hier zijn we nu grijs en voorovergebogen. Kijk, er is iets met zulke mensen, dat grijpt je aan. Zie? Je... je wilt gewoon bij hen blijven. Zie? Er is altijd iets wat je gedachten terug laat gaan. Ik geef hen gewoon als voorbeelden voor anderen die hier zijn, jong en oud. Wij zien uit naar de komst des Heren.

76 Dus, ik heb het deze morgen in... Ik geloof dat God het op mijn hart heeft gelegd hier deze morgen een zondagsschoolonderwijzing te houden, zo God wil, die lang zal duren. Ik... En nu, omdat dit voor enige tijd mijn laatste dienst is, zover ik weet, de...

77 En ik wil u eraan herinneren dat broeder Neville hier achterblijft in de gemeente met de leiding voor deze Tabernakel, onder de Heilige Geest, dat hij hier achterblijft, en hij gelooft deze Boodschap en onderwijst deze precies hetzelfde als ik. Juist. En wanneer u ook wilt komen, wanneer u de gelegenheid hebt om naar broeder Neville te komen luisteren, zou u dat beslist goeddoen, daar ben ik zeker van. Hij is een groot dienstknecht van Jezus Christus.

78 Ik heb Orman Neville gekend sedert ik een kleine jongen was en hij is geen spatje veranderd, maar alleen dichter bij God gekomen. Ik herinner me dat ik hem voor het eerst zag op een... Ik werd door hem uitgenodigd op zijn Methodistenpodium. En toen ik hier terugkwam in de Tabernakel zei ik: "Op een dag zal ik hem dopen in de Naam van Jezus Christus." En hier is hij nu met de Boodschap, ermee doorgaand, een echte dappere dienstknecht.

79 En broeder Neville gaat door veel spanningen en hartzeer heen, wat hij hier in de Tabernakel niet laat zien. Maar omdat de Here mij een beetje inzicht heeft gegeven in het leven van mensen, weet ik waar hij doorheen gaat; en dat is heel wat, zie. En hij gaat beslist gebukt onder een hoop werk en spanningen en dingen. En u, u mensen hier, houd hem omhoog zoals Jozua en Kaleb de handen van Mozes omhoog hielden, terwijl hij het Woord brengt.

80 Heb elkander lief, boven alles. Heb elkander lief. Ongeacht wat de duivel probeert te zeggen! U bent nu allen één grote, lieflijke groep, maar onthoud mijn waarschuwing, zie, Satan zal het op die manier niet laten blijven. Beslist niet. Hij zal op alles schieten, al moet hij iemand binnen brengen om er zijn doelwit van te maken. Hij zal een criticus of ongelovige binnenbrengen en hem laten plaatsnemen en maken dat hij in alle rust gemeenschap met u heeft, enzovoort, en dan zal hij die knaap bestoken met een bepaald soort vergif en hij zal beginnen ermee door de gemeente te gaan. Kies er geen partij voor. Heb nergens anders mee te maken. Blijf elkander gewoon liefhebben en wees vriendelijk en aardig voor elkaar. Bid voor die man dat hij ook gered zal worden, of die vrouw, of wie het ook is, bid er gewoon voor. En blijf dicht bij elkaar.

81 En blijf bij uw voorganger. Zie, hij is de herder, en u geeft hem respect. Hij zal u er doorheen leiden, want hij is verordineerd door God om dat te doen.

82 Nu, zult u dat onthouden? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] De vijand zal komen. En wanneer hij dat doet, kom gewoon nog dichter bij elkaar. En degene die de duivel als een vijand gebruikt, zal of weggaan, of binnenkomen en één van u zijn. Dat is alles.

83 Vorm nooit kliekjes, of praat en maak uzelf kliekjesachtig. Wij zijn één. Ik kan niet zeggen: "Linkerhand, ik ben kwaad op je, ik ga je verwijderen, want je bent geen rechterhand." Hij is mijn linkerhand. Ik wil dat hij daar blijft. Zelfs van mijn vingertop wil ik dat hij daar blijft, ieder deeltje van mijn lichaam moet precies daar blijven. En God wil dat wij als een lichaam van gelovigen gewoon precies bij elkaar blijven staan, precies bij elkaar.

84 En nu, u hebt de banden daarover. U hebt banden over wat wij geloven. U hebt banden over de orde in de gemeente, hoe we ons gedragen in de gemeente van God, hoe we hier moeten samenkomen om samen te zitten in hemelse gewesten. Blijf niet thuis. Als God in uw hart is, kunt u bijna niet wachten tot die deuren daarginds opengaan om hier naar binnen te gaan om gemeenschap te hebben met uw broeders. Als u dat niet hebt, u dat niet voelt op die manier, dan vertel ik u dat het tijd is dat u gaat bidden.

85 Want we zijn in de laatste dagen, waarvoor de Bijbel verheft... of vermaant, om des te meer, naarmate wij de dag zien naderen, elkaar lief te hebben met christelijke liefde en Goddelijke liefde; om tezamen te komen in hemelse gewesten in Christus Jezus en elkander lief te hebben. "Hieraan zullen alle mensen weten dat gij Mijn discipelen zijt, wanneer gij liefde hebt onder elkander." Dat is juist. Blijf dicht bij elkaar.

86 Als u van de broeder denkt dat hij een beetje verkeerd is, of de zuster, zeg dan: "Here, laat er nooit een wortel van bitterheid bij mij opspringen, want het zal hem aantasten, en het zal de Christus regelrecht uit mijn leven wegnemen." Die giftige zuren van kwaadheid en jaloezie, en haat, die zullen de Heilige Geest regelrecht uit u wegnemen. Het zal Hem hier uit de Tabernakel doen wegvluchten. Het zal de Geest van God doden, of Hem hier vandaan drijven; uw herder kwetsen. Het zal van alles veroorzaken. Zie? Doe dat niet.

87 Sluit u zich juist des te dichter aaneen. Trek de... Neem de riem, zoals de broeder getuigde, een prediker die hier onlangs was, over het hebben van een riem die hij in een visioen zag. Die gespt de hele wapenrusting van God vast. Trek haar gewoon aan, trek hem strak, beweeg u juist dichter naar elkaar toe. Heb elkander hoe dan ook lief. Spreek vriendelijk over elkaar, zeg aardige dingen over elkaar, en dan zal God u zegenen.

88 Nu heb ik hier deze morgen, zo de Here wil, met Zijn hulp en genade, een behoorlijk aantal vragen, Schriftplaatsen, liever. En nu, voordat wij dit benaderen... Ik geloof dat ik daarbinnen de recorders hoorde aanzetten. We zullen nu de boodschap gaan brengen, door Gods genade.

     Eerst een woord van gebed.

89 Here Jezus, ik heb gesproken tot dit lichaam van de gemeente, dat zij zich samen zouden moeten vasthouden aan Gods onveranderlijke hand, hun absoluut, het Woord; hen waarschuwend, zoals Paulus zijn kudde waarschuwde, dat er wolven zouden binnendringen. U bent vandaag dezelfde God als toen, en die vijand is dezelfde. Mogen deze gemeenschap en banden der liefde altijd bestaan onder deze mensen, in Christus Jezus.

90 Help vanmorgen, Here, als wij het Woord lezen. Moge de Heilige Geest het aan ons openbaren, opdat de gemeente volkomen bevestigd mag worden in het geloof dat eenmaal aan de heiligen werd overgeleverd, om hen vast te houden. En moge, zoals U ongeveer twee jaar geleden het visioen gaf om "het Voedsel op te slaan", fijne, gezond uitziende groenten die ik in het visioen zag, die hier in deze Tabernakel werden opgeslagen, mogen wij daar vandaag een heel vat vol van ontvangen. Sta het toe, Here. Of een band vol, opdat het Jezus Christus aan ons mag openbaren in het uur waarin wij leven, om ons kracht te geven om door te gaan, de geestelijke kracht voor de taak die voor ons ligt. Sta het toe, Vader.

91 Zegen dezen, Uw kinderen. Zij zijn hier vanmorgen uit veel verschillende delen van het land. Een warme, plakkerige morgen, maar wij voelen de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in dit alles.

92 Wij denken aan John Wesley, en Calvijn, en Sankey, en Knox, Finney, en velen van dezen die zelfs geen elektrische ventilator hadden, waar de mensen in zalen zaten waar de transpiratie langs hun gezichten liep. De vrouwen, goed bedekt en welgekleed, zaten in het gehoor en transpireerden totdat hun kleding kletsnat was, en luisterden naar het Woord van God om daarmee hun zielen te voeden. Nu voelen wij, Here, dat zij ginds ergens aan het rusten zijn en wachten op de komst des Heren.

93 Houd ons samen, Vader. Laat de Heilige Geest ons leiden en de weg wijzen. Geef ons een lang leven van dienst voor U. Geef ons vanmorgen deze grote boodschap die wij uit Uw Woord verwachten, dat het naar ieders hart mag gaan. Maak dat de lippen die spreken, Here, de Waarheid spreken. Maak het hart dat hoort vruchtbaar om de Waarheid te ontvangen, en moge dat opgroeien tot grote bomen van eeuwig leven, om schijnende lichten te zijn en brieven die door alle mensen gelezen worden; dat men zal weten dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan en onder ons leeft. Maak ons zo vol met liefde en de vruchten van de Geest, dat andere mannen en vrouwen, jongens en meisjes, de resultaten kunnen zien van het leven van Christus dat nog steeds in ons leeft na tweeduizend jaar sinds die geweldige gebeurtenis. Sta het toe, Vader, om U te eren. Wij vragen het in Jezus Christus' Naam. Amen.

94 Nu wil ik iets uit de Schrift lezen. En ik vertrouw er nu op dat u uw potlood en papier en alles gereed hebt.

95 En, broeder Neville, u zit stil. Ik ga mijn jasje uittrekken. Dat is... [Broeder Neville zegt: "Dat is goed." – Vert] Het is een... Excuseer mij dat ik mijn jas uittrek, maar het is verschrikkelijk warm hierboven.

96 Nu wil ik dat u het boek Kolossensen opslaat, het eerste hoofdstuk van Kolossensen. En dan, terwijl we dit lezen, te beginnen bij... Ik wil dat wanneer u thuisgekomen bent, u het hele hoofdstuk van deze brief aan de Kolossensen leest. Maar ik wil dat u vanmorgen met mij leest vanaf het vijftiende tot en met het negenentwintigste vers.

97 En wees nu zo geduldig als u maar kunt, want ik voel dat dit hier, zo God mij helpen wil, al deze andere dingen zal openbaren en in uw gedachten zal brengen, waar ik over gesproken heb gedurende alle dagen van de Tabernakel; waarom ik heb gezegd wat ik heb gezegd, en waarom ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Dit is waarom.

98 Nu, vanaf het vijftiende vers:

     Die het Beeld is van de onzienlijke God, de Eerstgeborene van alle kreaturen.
     Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
     En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem;
     En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
     Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;

99 Laat mij daar, op dit negentiende vers, wat nadruk leggen.

     Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;
     En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

     Let op waar die verzoening naartoe ging.

     En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend,
     In het lichaam Zijns vleses, door de dood, opdat Hij u heilig en onberispelijk en onbestraffelijk voor Zich zou stellen;
     Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het Evangelie, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreatuur, die onder de hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;
     Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de gemeente;
     Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;
     Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

100 En ik wil dat vers opnieuw lezen.

     Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;
     Aan wie God heeft willen bekend maken, welke de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid is onder de heidenen, welke is Christus in u, de Hoop der heerlijkheid.
     Hem verkondigen wij, vermanende een ieder mens, en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij een ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus;
     Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.

101 Nu wil ik daaruit als een tekst, als een titel, dit nemen – gebaseerd op de hele Bijbel – maar ik wil dat dit getiteld wordt: Christus is de Verborgenheid van God geopenbaard. Christus, zijnde de Verborgenheid van God, geopenbaard! Nu, ik heb het genomen als een zondagsschoolles, zodat we het allemaal samen zouden kunnen lezen en deze gemeenschap met elkaar kunnen hebben.

102 Nu, Gods geheime verborgenheid, die Hij had voor de wereld begon. Nu, diep achter in de gedachten van God was iets wat Hij probeerde te bereiken en zou bereiken, en Hij had er een motief voor om het te doen, namelijk om Zichzelf tot uitdrukking te brengen. Want eerst was er zelfs geen maan, ster, atoom, molecuul of iets. Hij was God. Maar gedurende die tijd was Hij niet echt God, want God is een voorwerp van aanbidding, en er was niets om Hem te aanbidden.

103 Dus in Zijn grote verstand wilde Hij dat deze attributen tot uitdrukking gebracht zouden worden. En in Hem was liefde; in Hem was het om Vader te zijn; in Hem was het om Zoon te zijn; in Hem was het om een Redder te zijn; in Hem was het om een Genezer te zijn. En al deze grote attributen die wij reeds zien uitgedrukt, waren in God.

104 Dus naar mijn mening waren engelen het eerste wat Hij maakte. En toen aanbaden zij Hem en dat maakte Hem God. En Hij begon van daar; zoals ik dat in voorgaande boodschappen heb geprobeerd uit te leggen en nader te verklaren. En nu, toen engelen Hem begonnen te aanbidden, was dat voordat er zelfs een molecuul op de aarde was. Er was niets. Het was complete duisternis. Er was geen zon, noch was er een maan, noch sterren, helemaal niets; toen was Hij God. Zoals Hij Job vroeg: "Waar waart gij, toen Ik de fundamenten van de aarde legde, zie, toen de morgensterren tezamen zongen, de zonen Gods van vreugde juichten? Nu kijk, waar waart gij?" Zie? Dat was ver voordat de aarde bestond.

105 Nu, God had een doel en een verborgen geheimenis. En daar wil ik vanmorgen over spreken tot de gemeente, het verborgen geheimenis van God, dat Hij in Zijn gedachten had voor de wereld zelfs begon, en hoe het zichzelf voortdurend heeft ontvouwd tot op dit huidige uur waarin wij leven. Zie? Dan zult u het daarna helemaal helder begrijpen, ziet u, geloof ik, wat er is gebeurd.

106 Gods grote verborgenheid van hoe Hij het deed, is een geheim. Hij hield het geheim. Niemand wist er iets over. Zelfs de engelen begrepen het niet. Kijk, Hij openbaarde het niet. Dat is de reden waarom er onder onze zevende verborgenheid, toen het zevende zegel geopend werd, stilte was. Toen Jezus op aarde was, wilden ze weten wanneer Hij zou komen. Hij zei: "Het is niet... Zelfs de Zoon Zelf weet niet wanneer dat zal gebeuren." Zie, God hield dit allemaal voor Zichzelf. Het is een geheim. Daarom is er stilte in de hemel gedurende een half uur, en de zeven donderslagen deden hun stemmen horen, en Johannes werd zelfs verboden het op te schrijven, zie, de komst des Heren. Dat is één ding dat Hij nog niet heeft geopenbaard: hoe Hij zal komen, en wanneer Hij zal komen. Het is een goede zaak dat Hij dat niet doet. Nee.

107 Hij heeft het getoond of geopenbaard in elk type in de Bijbel. Daarom is de gehele Bijbel de openbaring van Gods verborgenheid in Christus. Hum! De gehele Bijbel is een uitdrukking van één doel dat God had, één doel dat Hij in de gehele Bijbel wilde bereiken. En al de handelingen van de gelovigen in de Bijbel zijn een type geweest, en drukken uit wat Gods grote doel is, en nu in deze laatste dag heeft Hij het geopenbaard en toont Hij het. En met Gods hulp, wel, zult u het precies hier vanmorgen zien, wat de Here al de tijd in Zijn gedachten heeft gehad, en heeft uitgedrukt.

108 Daarom kunt u de geweldige betekenis begrijpen van wat het is geweest om dit te weten, om het daarna aan de mensen te proberen uit te leggen. Zie? En dan heb je niet... Ik ben niet op de details ingegaan om te proberen het uit te leggen zoals God het aan mij heeft geopenbaard.

109 Nu, als u dit wilt opschrijven. Ik heb zoveel plaatsen waaruit ik wil lezen. En nu in het boek Lukas, het vierentwintigste hoofdstuk van Lukas, daar ontdekken we dat het... Het zijn de twee apostelen op weg naar Emmaüs. En Jezus stapte naderbij, na Zijn opstanding, en zij waren onderweg naar Emmaüs, liepen over de weg, denkend en pratend, en wenend vanwege Zijn dood, en hoe zij Hem hadden zien lijden, voor wat zij dachten dat totaal geen waarde had; ze hadden hun Here opgepakt en Hem gekruisigd. En ze waren daar onderweg en weenden.

110 En Hij stapte uit de berm naar hen toe en begon tot hen te spreken over Christus. Hij zei: "O onverstandigen en tragen van begrip. Weet gij niet dat al de profeten en de Psalmen..." Ziet u wat Hij deed? Identificeerde Zichzelf aan deze apostelen, dat alle profeten en alle Psalmen en alles Hem uitgedrukt was. Zie?

111 En nu, de reden waarom ik er niet voor gekozen heb vanmorgen te prediken was, omdat ik dacht dat wij het door middel van onderwijzen beter zouden begrijpen dan door alleen maar een tekst te nemen en er snel overheen te gaan. Wij zouden het gewoon willen onderwijzen.

112 Nu, Hij zei dat al de Psalmen en al de profeten over Hem spraken. Wel, daar, daarom laat dat zien dat alles van het Oude Testament, alles van het Nieuwe Testament, en alles van de Psalmen, het zingen, de gezangen die werden gezongen, werden gezongen over Hem.

113 Neem de tweeëntwintigste Psalm en zing die, en vergelijk die met de ochtend van de kruisiging. Kijk: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Al Mijn beenderen staren naar Mij. Zij hebben Mijn voeten en Mijn handen doorgraven." Toch, ondanks alles wat daarin staat, terwijl ze die Psalm ginds in de tempel zongen, kruisigden zij Diegene. Zie? Kijk, deze grote, religieuze leiders, deze grote mannen, deze geweldige leraars, en toch zo verblind, die de profeten lazen en de liederen zongen, en zij bedreven het misdrijf waarvan ze zeiden dat ze dat zouden doen.

     Diezelfde zaak vindt vanmorgen plaats!

114 Luister nu goed, omdat... Nu zal ik geen enkele aandacht gaan besteden aan wat die klok zegt. Ik wil dat u dit begrijpt. Zie? Het maakt me niet uit. Zie? [De samenkomst verheugt zich en zegt: "Amen." – Vert]

115 Dus u kunt hier zien, in grondbeginsel, in het begin, de gedachte die God in Zijn verstand had, dat Hij die verborg voor al deze geleerden. En de... Slechts een aantal, een uitgekozen voorbestemd aantal, een voorbestemd volk, waren de enigen die het hoorden. En ga nu terug en onderzoek de Schrift tot in het tijdperk van de profeten en kijk of het niet dezelfde zaak was. Zie?

116 En nu verwijst Jezus hen naar de profeten en de Psalmen; Hij zei dat ze allemaal van Hem spraken. Zie? En hier hadden deze Joodse leraars, rabbi's, wetgeleerden, professoren, precies eender gedaan als zij daarvoor hadden gedaan.

117 Merk nu ook op dat Hij zei: "Onderzoek de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen." Onderzoek de Schriften, de Schriften, heel de Schrift. Wat probeer ik te doen? U te laten zien dat het deze Bijbel is, die juist is.

118 Pas geleden stond ik in een ziekenhuiskamer en sprak met een zuster die mij had gevraagd uit te leggen hoe het zit met denominaties, waarom we tegen denominaties waren, waar enige mensen uit de denominaties bij waren.

119 Kijk, het moet naar het Woord terugkomen, omdat het Woord God is. Ziet u? En Jezus verklaart hier hetzelfde, dat Hij het Woord is. U kunt de Schrift zichzelf niet laten tegenspreken. "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord werd vleesgemaakt!" Ziet u?

120 Nu zegt Hij hier: "Onderzoek de Schriften, zij getuigen van Mij. Daarin denkt u eeuwig leven te hebben," en dat is waar, "en zij zijn het die getuigenis afleggen van Mij. En Ik leg daar getuigenis van af. En indien Ik de werken niet doe, die werden beloofd dat Ik zou doen, hoor Mij dan niet. Maar indien Ik de werken doe, en u kunt Mij niet geloven, geloof dan de werken, want die getuigen dat Hij het Woord is." O, het ziet er naar uit dat het niet duidelijker kan zijn. Zie? In orde. Nu, "Onderzoek de Schriften." Hij zei dat Mozes en de hele wet, enzovoort, en de profeten, en Psalmen over Hem spraken. En nogmaals, Hij zei dat de Schriften van Hem getuigen.

121 Hij is het voornaamste onderwerp van de gehele Bijbel. Als u de Bijbel leest en Christus niet in ieder vers van de Bijbel ziet, ga dan terug en lees het opnieuw. Zie? Als u Christus niet kunt zien in elk vers van de Bijbel leest u het dan opnieuw, omdat u iets hebt gemist. De Bijbel is Christus. Hij is het Woord. Als u leest: "In den beginne schiep God...", dan is daar Christus. Zie? Ieder... Vanaf dat, tot het "amen" in Openbaring, getuigt ieder woord van Jezus Christus.

122 Daarom wordt er van deze toegevoegde boeken die zij Het tweede boek van Daniël , en het Boek der Maccabeeën , en Agge's vagevuur noemen, en dergelijk spul, zie, niet gesproken in de Schrift. Zie? Het is niet in overeenstemming met de rest ervan. Daar is geen plaats om het vagevuur erin te plaatsen. Er is geen plaats om de bemiddeling van heiligen en dergelijke erin te plaatsen. Daar is daarin geen plaats voor. Daar is geen plaats voor een denominatie. Er is geen plaats voor geloofsbelijdenissen buiten dit, de Bijbel, om. Zie? Dus, als u deze dingen ziet, dan passen ze helemaal niet in het beeld. En daarom hebben mensen dit eraan toegevoegd en ze hebben hun legpuzzel helemaal in de war gebracht. Zie? Ze kunnen het niet goed krijgen, dat Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer!

123 Maar als de zaak goed in elkaar is gezet, dan is daar het hele beeld van de val en wederoprichting. Het hele beeld van de schepping, en Gods hele plan precies geopenbaard in Jezus Christus. Amen! Dan past de hele plaat in elkaar, elk stukje en hoekje. Het is net als... Nu, ik bedoel niet om hiermee heiligschennend te zijn, maar het is precies zoals een legpuzzel in elkaar zetten.

124 Daarom hebben we vandaag plaatjes gekregen die er verschrikkelijk uitzien. Bijvoorbeeld: "Wij zijn gelovigen", en je ziet de koe gras eten boven in de boom. Dat werkt niet. Hetzelfde als wanneer ze zeggen: "Ja, Hij is overal, maar alleen bij een bepaald... Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, behalve bij een bepaald ding." Zie? Dan bederft u uw plaatje.

125 De Bijbel zei dat Hij Dezelfde is! In Johannes 5, of Johannes 14:12, zei Hij: "Hij," hij, iedereen. "Hij, die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij eveneens doen."

     "Wel, dat was voor een ander tijdperk."

126 Daar hebt u uw plaatje opnieuw fout. U hebt een man gekregen die in de woestijn vist naar vis, in een hoop heet zand waar geen vis is. Zie? Kijk, u moet hem terugbrengen naar waar hij aan het vissen is, in Galilea, waar een overvloed aan vis is. Begrijpt u? Zie?

127 U moet ervoor zorgen dat het beeld er goed uitziet. Het is Gods grote beeld. En er bestaat slechts één manier waarop u het zult zien, dat is wanneer u Jezus Christus ziet. Daar is de hele Bijbel. Hij is het hoofdthema van de Bijbel.

128 Nu begrijpt u dat men ieder van deze plaatsen hier als tekst zou kunnen gebruiken, en het is gewoon moeilijk voor een prediker om zich in te houden. Hij zou erop door willen gaan, maar je moet terugkomen op hetgeen we aan het onderwijzen zijn.

129 Hij is het hoofdthema van de Bijbel. Hij was in de profeten. Hij was in de Psalmen. Hij was in de geschiedenis van de Bijbel. De Bijbel is een profetisch boek. Het is een geschiedkundig boek. Het is een boek van liefde. Het is een boek van liederen. Het is een boek van leven. En daarin vindt u Christus. Hij was in de profeten. Hij was in de Psalmen. Hij was in de geschiedenis. En Hij is ook, in de Bijbel, de dingen die moeten komen. Dus Hij was er voordien en tot nadien. Wat maakt Hem dat dan? Dezelfde gisteren, vandaag, en voor immer.

130 En wanneer je daarin iets injecteert wat Hem niet Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer maakt, broeder Lee, waar kom je dan terecht? Je krijgt daar een verschrikkelijk beeld. Want Hij was de geschiedenis, zie, en Hij is de Profeet. Hij is de Psalmen. Hij is alles. En als je Hem niet alles kunt laten zijn, en Dezelfde, waar, hoe ziet uw beeld er dan uit? Begrijpt u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] In orde.

131 Hij is de zaak! Hij was de profeten. Hij was in hen. Hij was in de Psalmen. Hij was in de geschiedenis, en Hij is de dingen die zullen komen, "Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer". Hebreeën 13:8, als u het wilt opschrijven. Dan zou Hij het voornaamste behoren te zijn, als Hij dat allemaal is. En dat geloven wij, nietwaar? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Als Hij dat dan is, dan behoort Hij het hoofdthema te zijn van ons gesprek, van ons denken, van ons zingen, van ons gedrag. ["Amen."] Hij behoorde het hoofdthema te zijn van ons leven. Als Hij het hoofdthema is van de Bijbel, en de Bijbel in ons is, dan behoorde Hij het hoofdthema te zijn van alles wat wij doen, zeggen, of denken; het zou Christus moeten zijn. Klopt dat? ["Amen."] In orde.

132 Als we er eenmaal zo over denken, vanaf die tijd is Hij het Hoofd van alle dingen voor ons geworden. Het staat hier zo in de brief aan de Kolossensen. "Hij is voor ons het Hoofd van alle dingen." Want Hij werd gemaakt... voor ons, waarbij wij worden beschouwd als "alle dingen". U zegt: "Hoe zit het met de zondaar?" Hij werd gemaakt om de Rechter te zijn over de zondaar als hij het niet aanneemt. Hij werd gemaakt als de heerlijkheid voor de gelovige die het aanneemt. Dus daar, het woord ding, "alle dingen werden door Hem en voor Hem gemaakt".

133 En er is een nacht voor nodig om de heerlijkheid van de dag uit te drukken. Er is een vat van oneer nodig om de liefde en zorg uit te drukken voor het vat van de eerbare. Er is een slechte vrouw nodig, die immorele kleding zou dragen en haar moraal verkoopt, om de deugd van een echte nette dame te laten uitkomen. Zie? Er moet een man zijn waarin een oplichter en een dief schuilt, om de echtheid van een echte gelovige, een echte Christen, uit te drukken. De huichelaar is nodig om de gelovige uit te laten komen, wat hij is.

134 Dus alle dingen werden door Hem gemaakt. En omdat Hij alles was gemaakt... gemaakt voor ons allen, werden alle dingen voor en door Hem gemaakt. Dan, als dat waar is, zouden we ons met Hem moeten identificeren. We zouden ons moeten identificeren met Hem, omdat Hij Zichzelf met ons heeft geïdentificeerd. Wij behoorden met Hem geïdentificeerd te zijn. Hoe? Door voor Hem te leven; niet slechts een belijdenis.

135 Er zijn zoveel mensen die een belijdenis afleggen, en zeggen... Ik zeg dat het nu tot die plaats gekomen is. Bent u een Christen? "Ik ben Methodist." Wel, dat staat ver af van het zijn, of uzelf bekendmaken als een Christen. Wel, kijk wat de Methodisten doen. "Ik ben Baptist." Wel, kijk wat de Baptisten doen. "Ik ben Katholiek." Kijk wat zij doen. Zie?

136 Maar de enige manier waarop u echt een Christen kunt zijn, is als Christus Zichzelf identificeert in u. Wat hebben we hier iets dat steekt! Ik hoop dat iedereen op de band dit ook begrijpt. Zie? Zie? Zie?

     U zegt: "Ik ben van Pinksteren." Dat betekent niets.

137 Het is Christus in u geïdentificeerd. Dan heeft Hij u erkend.

     U zegt: "Ik heb in tongen gesproken." Duivels doen dat ook.

138 "Ik juichte." De Mohammedanen, de Boeddhisten, en iedereen juicht. De Indianen schreeuwen tijdens de slangendans. Zie? Beslist. Dat doen ze allemaal. Aanhangers van culten en klieken, en van alles, schreeuwen en gaan tekeer. Ze gaan tekeer en juichen tijdens een honkbalwedstrijd.

139 Maar wanneer Christus in u wordt geïdentificeerd, Zichzelf identificeert, dan bent u aan Christus gelijk. Want het woord christelijk betekent 'aan Christus gelijk zijn'. Daar is uw identificatie. In orde. Nu, en wanneer Hij onze identificatie is, zouden we met Hem geïdentificeerd moeten zijn door voor Hem te leven.

140 Merk op, God heeft in deze grote, mysterieuze verborgenheid een drievoudig doel gehad. God had in Zijn grote, mysterieuze verborgenheid, die Hij had voordat de wereld begon, er een drievoudig doel mee. En nu, waar wij vanmorgen op in willen gaan, is: wat is dit drievoudige doel? Zie? Nu, ik geloof, met de hulp van God, Die aanwezig is, dat Hij dit aan ons zal laten zien. Nu, als Hij dit drievoudige doel had, willen wij ontdekken wat dit drievoudige doel is.

141 Het eerste was, dat God Zichzelf aan de mensen wilde openbaren.

142 Hij kon dat niet doen als een grote Jehova God, Die alle ruimte, tijd en eeuwigheid omspant. Dat kon Hij niet. Hij is te groot om ooit aan mensen geopenbaard te worden, omdat het te mysterieus zou zijn. Hoe zou dat grote Wezen, Dat nimmer begon – al zou u voorbijgaan aan de cyclus van honderden miljarden en biljoenen en biljoenen lichtjaren, verder doorgaand tot in het oneindige, in de eeuwigheid – en een Schepper was Die dit alles was, en nog steeds is...

143 Maar wat Hij wilde doen, Hij hield van het vaderschap, want Hij was een Vader. En de enige manier waarop Hij dit kon uitdrukken was om een Zoon des mensen te worden. Daarom bleef Jezus zeggen: "De Zoon des mensen." Kijk, ze wisten niet waar Hij over sprak, velen van hen. Maar begrijpt u het nu? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Ziet u? Hij wilde Zichzelf uitdrukken. Dat was Zijn, één van Zijn drie grote doelen, om Zichzelf uit te drukken, Zichzelf te identificeren met menselijke wezens, Zichzelf in Christus te openbaren.

144 Ten tweede, om de voorrang te hebben in Zijn lichaam van gelovigen, dat is Zijn bruid, opdat Hij in mensen zou kunnen leven.

145 Nu, Hij kon dat doen in Adam en Eva, maar zonde scheidde hen af, dus nu moest er een manier zijn om dat weer terug te krijgen. O my! O, toen ik... Dit, dit is rijk voor mij, om daar zelfs maar aan te denken. Zie? Ziet u wat Gods doel was? Nu, waarom hield Hij Adam en Eva gewoon niet op die manier? Dan zou Hij nooit in staat zijn geweest Zijn volheid te openbaren, Zijn volle attribuut. Want Hij had daar een Vader kunnen zijn, dat is waar, maar Hij is ook een Redder. U zegt: "Hoe weet u dat Hij dat is?" Dat is Hij, omdat ik die ervaring heb gehad. Zie? Zie? Hij is een Redder, en dat moest Hij tot uitdrukking brengen. En hoe kon Hij dat doen? Alleen door Christus. Hoe kon Hij een Zoon zijn? Alleen door Christus. Hoe kon Hij een Genezer zijn? Alleen door Christus. Kijk, alles ligt opgesloten in die ene Persoon, Jezus Christus. O my! Als ik – als ik...

146 Als ik daaraan denk, dan zie ik gewoon de denominaties van het toneel verdwijnen, en alles verdwijnt, zie, als ik Gods grote doel zie, om Zichzelf te openbaren. En Hij moest Zichzelf eerst openbaren in Christus, "de volheid van de Godheid lichamelijk", om dan die "volheid van de Godheid lichamelijk" in een volk te brengen, zodat Hij de voorrang kan hebben, het toezicht, de leiding.

147 Een andere keer, op een avond – als u de band niet hebt – ik predikte hier op een avond over Een gevangene van Jezus Christus. Paulus, een gevangene! Zie? Als God u tot Zijn gevangene maakt, dan kunt u niets anders doen dan wat de Geest u zegt. Paulus, met al zijn grote intellect, onderwees... was onderwezen door Gamaliël om op een dag een groot priester of rabbi te zijn. En hij had hoge ambities. Intellectueel was hij een groot man met grote autoriteit, een groot man in de natie. Maar hij moest elk klein beetje ervan opofferen, zie, om een deel van het Woord te worden, om Jezus Christus uit te drukken. Hij wist wat het was om te zeggen...

148 Hij had het plan opgevat om naar een bepaalde plaats te gaan, enige broeders hadden hem daarom gevraagd, maar het werd hem verboden door de Geest om zijn eigen wil te doen. O, als mensen die enigszins geestelijk zijn dit kunnen oppikken! Zie? Het werd hem verboden zijn eigen wil te doen. Hij kon slechts... "De Geest verbiedt mij." Zie? Hij was een gevangene voor Christus.

149 Dan was daar op een dag deze kleine waarzegster, waarvan hij wist – Paulus wist dat hij macht had om die duivel uit te werpen, maar hij kon het pas doen als God het wilde. Dag na dag volgde ze hem, riep hem na, maar op een dag gaf de Geest hem toestemming. Toen bestrafte hij haar, de geest die in haar was. Zie? Hij wist wat het was om een gevangene te zijn.

150 Mozes moest zijn geleerdheid verliezen om Christus te kunnen vinden, om een gevangene te zijn. En toen God alles van de wereld uit hem geslagen had, en heel het besef een geweldig man te zijn, toen hij daar op die dag in de tegenwoordigheid van die Vuurkolom stond, toen werd hij sprakeloos bevonden. Hij zei dat hij zelfs niet kon spreken. Toen had God een gevangene. Zie? Dan wil je het niet meer op je eigen manier proberen. Toen moest God deze man bekleden, hem begiftigen met voldoende macht om daarheen te kunnen gaan.

151 En hij zei: "Here, ik heb tegen Farao gezegd wat U zei, maar hij wil het niet doen."

152 Hij zei: "Neem dan dit, uw staf," God spreekt hier, dit is Gods Woord, "ga daar naar buiten en wijs naar het oosten en roep om vliegen." En er kwamen vliegen in bestaan, omdat Hij een gevangene had die met niets van Farao kon worden omgekocht. Niemand kon hem ervan afbrengen. Hij was een totale gevangene in de ketenen van Gods Woord, slechts verbonden met het ZO SPREEKT DE HERE.

153 O, als God zulke gevangenen kan krijgen! Nu, dan kan Hij Zich uitdrukken en de voorrang krijgen, ziet u. Hij, Hij heeft op die man of die persoon een houvast gekregen, zodat hij niets anders weet dan Christus. Begrijpt u wat ik bedoel? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] In orde. Dat was het tweede.

154 Ten eerste om Zichzelf compleet uit te drukken: God in Christus.

155 Ten tweede, om de voorrang te hebben, hierdoor, in Zijn gemeente, die Zijn lichaam is, de bruid, zodat Hij de voorrang zou kunnen hebben om Zich door hen heen tot uitdrukking te brengen. In orde.

156 En ten derde, om het Koninkrijk in zijn juiste positie te herstellen, dat door de eerste Adam door zonde gevallen was, terug tot waar Hij in de koelte van de avond met Zijn volk wandelde, met hen sprak en gemeenschap met hen had.

157 En nu had zonde en dood hen van Zijn tegenwoordigheid en Zijn volledige uitdrukking gescheiden. Vat u het? Vóór de grondlegging der wereld, om alles van Zijn attributen, wat Hij was, tot uitdrukking te brengen.

158 Daarom, als hier een Trinitariër zichzelf slechts voor een ogenblik zou kunnen vergeten, dan kunt u zien dat Vader, Zoon en Heilige Geest, geen drie goden zijn. Het zijn drie attributen van dezelfde God. Kijk, het is een uitdrukking. Hij was Vader, wilde een Vader zijn. Hij was een Vader, Hij was een Zoon, en Hij is de Heilige Geest. En de Vader en de Heilige Geest is dezelfde Geest. Ziet u dat niet? Begrijpt u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Geen drie goden. De duivel heeft u deze dingen verteld om een afgodenaanbidder van u te maken. Zie? Het is één God uitgedrukt in drie attributen. Om Vader te zijn, om Redder te zijn, om Zoon te zijn, om Genezer te zijn, zie, dat zijn Zijn uitdrukkingen.

159 Ik wil hier even bij stil blijven staan, zodat eveneens de mensen die naar de band luisteren de gedachte kunnen vatten, dat kunnen zien. Elk van deze onderwerpen zou me een paar keer de klok rond kosten. Maar ik hoop dat ik het duidelijk genoeg maak dat u kunt zien waartoe ik komen wil. Zie?

160 God, uitgedrukt in Jezus Christus, Die zowel Vader, Zoon, als Heilige Geest was, de volheid van de Godheid lichamelijk.

161 Nu woont de volledige volheid van de Godheid lichamelijk in Zijn gemeente, de superioriteit. Alles wat God was, goot Hij uit in Christus; en alles wat Christus was, werd in de gemeente uitgestort, de gelovigen.

162 Niet de denominatie! We zullen daar over enkele ogenblikken toe komen, en dan zal dat het voorgoed uit uw gedachten verdrijven, zie; om u te laten zien wat dat veroorzaakt; met de hulp van God, als Hij het ons zal toestaan.

163 Wat is nu Zijn doel? Zichzelf uitdrukken als een Zoon, zie, nu, opdat in Hem de volheid van de Godheid lichamelijk zou mogen wonen. Ik heb Kolossensen hier vlak voor mij liggen. Zie? Dat is – door de hele Schrift heen – wat Gods doel was. Dan staat hier, dat door dit leven van deze Zoon, door Zijn kruis, "het bloed Zijns kruises", Hij voor Zichzelf een lichaam zou verzoenen, een bruid, welke Eva is, de tweede Eva. En God gaf het in een type, zoals Hij in Mozes en al de anderen deed. Hetzelfde deed Hij in Adam en Eva, een type gevend, dat zij Christus en de bruid waren. Hij is de tweede Adam; de gemeente is de tweede Eva.

164 En zolang de tweede Eva compromissen sluit tegen het Woord, doet ze dan niet precies hetzelfde als wat de eerste Eva deed? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Proberen te zeggen: "Wel, dat was voor een ander tijdperk." En we zullen daar over een paar ogenblikken toe komen of Hij zei dat het voor een ander tijdperk was. Hoe kan het een ander tijdperk zijn als Hij Dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer?

165 Maar God heeft Zich dat voorgenomen en het verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen en het geopenbaard aan de voorbestemde kinderen die voorbestemd waren om het te ontvangen.

166 Dat is de reden, kijk door de tijden heen, altijd wanneer dat licht iemand trof, waarom zij het afwezen en het radicaal verwierpen. En daar stonden grote intellectuelen en deze grote priesters; er waren rabbi's, onderwezen door grote leraars en autoriteiten, verschillenden, zoals Nicodemus enzovoort, de man die uitblonk in geleerdheid, maar er zelfs niets van begreep.

167 En daar stonden deze grote priesters en rabbi's die in dat Woord onderricht waren. My, zij wisten het verstandelijk! En Hij zei: "U bent uit uw vader, de duivel, en zijn werken doet u." Denk daaraan, heilige mannen; je kon op hun hele leven geen vinger leggen, of op het leven van hun vader, of op het leven van hun grootvader, of op het leven van hun bet-bet-bet-bet-overgrootvader. Kon je dat wel, dan stierven ze in schande, ze zouden ter dood gestenigd worden. Maar hier staat Jezus en noemt die groep een troep duivels: religieuze mensen.

168 Nu, o, nu de grote openbaring! Nu, om Zijn verwantschap te herstellen, om het terug te brengen, moest Hij hen eerst verloren laten gaan. Begrijpt u dat? Hij moest ze laten zondigen, ze plaatsen op vrije morele... Hij kon hen niet doen zondigen, en God blijven, om ze dan te straffen voor iets wat Hij hen had laten doen.

169 Maar toen Hij de mens deelhebber maakte met Hemzelf, toen liet Hij de mens handelen als een handelende persoon met een vrije wil, hetzelfde als waar Hij u vandaag op heeft geplaatst. Zie? Zie? U kunt op elke wijze handelen die u wilt; u bent een handelende persoon met een vrije wil. Dus als Hij de eerste mens daarop plaatste, dan moet Hij de tweede daarop plaatsen, dan moet hij iedereen daarop plaatsen, anders handelde Hij vanaf het begin al verkeerd. Zie? Maar iedereen staat op diezelfde basis.

170 Merk nu op, om daarop terug te komen; en Hij liet die mens dat doen, en wist dat hij dit zou doen, wist dat hij dit zou doen. Maar wat veroorzaakte dat? Het bracht Zijn attribuut van Redder naar voren. En daarom is het hele doel gelegen in Jezus Christus, om te worden... God Zelf neemt de straf op Zich van Zijn eigen wet, de dood, om te sterven, om de vrouw te verlossen die verloren was doordat ze Hem verworpen had.

171 Toen Eva bij het Woord wegging, ging ze bij haar man vandaan. En wanneer de gemeente bij het Woord vandaan gaat, naar een denominatie, dan verwerpt zij het en pleegt overspel met de wereld van menselijke wijsheid, door de autoriteit van Gods Woord te verwerpen. Klinkt dat duidelijk? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] De Bijbel zei: "Geestelijk overspel plegen." Ieder woord in de Bijbel dat wordt verworpen, of wanneer er een eigen uitleg aan wordt toegevoegd, is absoluut een verwerping en het plegen van overspel ten opzichte van de God, Die uw Man is. Een overspelige zal nooit in het Koninkrijk der hemelen binnengaan, dat weten wij. Zie? Nu kijk, dat was wat Eva in de eerste plaats deed.

172 Let nu opnieuw op, wat is Zijn drievoudig doel? Zichzelf in Jezus Christus manifesteren; om door Jezus Christus in het lichaam te komen om de voorrang te hebben; om (wat?) Eden terug te herstellen, terug te brengen wat verloren was. Dat was het enige wat uit de orde was. Al Zijn andere dingen waren in orde.

173 Maar Hij moest laten... de mens op vrij moreel handelen plaatsen om te vallen, zodat Hij een Redder kon zijn, om tot uitdrukking te brengen wat in Hem is, zie, Zijn attribuut van Redder. Er moest iets verloren zijn. En precies die zaak, die mens viel en raakte verloren, en Hij werd de Redder daarvan door Zijn eigen wet te nemen. En dat kon Hij niet als de grote Jehova Die elke ruimte en tijd omspant, zie; zo kon Hij dat niet. En Hij moest een Mens worden. En Hij werd bloedverwant van de mens die verloren was, amen, en werd een Mens: God, vleesgemaakt!

174 Halleluja! U denkt dat ik opgewonden ben, maar dat ben ik niet. Iets binnenin!

175 God werd, kwam bij God vandaan, om mij te worden, om mijn zonden op Zich te nemen, zodat Hij van mij Hem zou kunnen maken, amen, terug naar Zijn grote doel van zonen en dochters van God, want Hij is de eeuwige Vader. Dat attribuut was in Hem, zie, dus dat moest worden tentoongesteld.

176 Ziet u nu het hele drievoudige doel? Kijk, om Zichzelf uit te drukken, wil Hij worden... Nu, de wereld is verloren, nu moet Hij Zichzelf uitdrukken in een Mens, om een Redder te worden door de verzoening van het bloed Zijns kruises. Nu, Hij moest dat worden om te sterven, om daardoor te kunnen redden en Zichzelf terug te brengen in de gemeente, om de voorrang te hebben in Zijn gemeente.

177 Onthoud nu dat het geen denominatie kan zijn, en niet zal zijn, en nooit zal zijn, en ook nooit is geweest! Hij behoort de voorrang te hebben, en Hij is het Woord. Amen! Hoe kan er enige leerstelling in geïnjecteerd worden? Het is een... Dat verandert de kerk in een prostituée, door woorden van een mens te nemen van een leerstelling of een denominatie. Snel krijgt het een merkteken – in Openbaring 17 – van een hoer en hoerendochters; de Rooms-katholieke kerk zijnde de hoer, en de Protestanten zijnde de hoerendochters. Het is zo duidelijk als men maar lezen kan. We hebben de gemeentetijdperken doorgenomen en u kunt het vinden op deze banden als u dat zou willen. Precies. Dan is elk ding dat zich verbindt aan een leerstelling buiten de Bijbel om, een hoer in de ogen van God. En hebben hetzelfde gedaan als Eva; zijn weggegaan bij het Woord, hetgeen Christus is. O my! In orde.

178 Nu zien we Zijn verborgenheid die Hij in Zijn gedachten verborgen had vóór de grondlegging der wereld. Nu, zou u een klein gedeelte daarvan willen lezen? Laten we het lezen. Hebt u genoeg tijd? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] We zullen het lezen. Laten we nu allemaal opslaan, slechts voor één gedeelte, hoe dan ook, in het boek Efeze, en laten we beginnen te lezen bij het eerste hoofdstuk van Efeze. En terwijl nu de zondagsschoolles verdergaat, over deze drievoudige manifestatie van Christus, laten we dit lezen:

     Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God...

179 Merk nu op, dit is niet aan de wereld gericht, maar:

     ... aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus.

180 Hoe komt u in Christus Jezus? Door u bij een kerk aan te sluiten? [De samenkomst zegt: "Nee." – Vert] Door een geboorte! "Door één Geest", I Korinthe 12, "zijn wij allen tot één lichaam gedoopt." Zie?

181 In orde, dat zijn degenen tot wie hij spreekt. Dat is helemaal niet geadresseerd aan de buitenwereld. Wij kunnen hier niet tot de zondaar over spreken, want hij weet daar niets over. Paulus adresseerde dit niet aan zondaren. Hij zei: "Dit is aan die groep daar, die in Christus Jezus zijn."

     Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus.
     Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening (waar?) in de hemel in Christus.

182 "In de hemel." [Engels: "Hemelse plaatsen." – Vert] O, als ik maar tijd had! Precies hier heb ik in mijn Bijbel aangetekend wat hemelse plaatsen zijn, wat hemelse plaatsen zijn. Even een ogenblik, hemelse plaatsen is 'de positie van de gelovige in Christus', zie, 'waar de gelovige staat in Christus'; in hemelse plaatsen.

     Gelijk Hij ons uitverkoren heeft... (luister goed) ... ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld,...

183 Wanneer heeft Hij ons gekozen? "Vóór de grondlegging der wereld", in Zijn groot verborgen geheimenis, Zijn grote geheim.

     Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Christus, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in (wat?) de liefde;
     Die ons (wat?) te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil;

184 "Verordineerd!" Daar is de verborgenheid. Hij... Voordat Christus of iets anders ooit op aarde was, ziet u daar Zijn grote verborgenheid, dat Hij de bruid heeft uitverkoren. Wetend dat Eva zou vallen door het Woord niet te geloven, wetend dat zij zou vallen; maar Hij zou een bruid uitkiezen die niet zou vallen, die aan dat Woord zou vasthouden ongeacht wat de rest van de wereld erover te vertellen had. Zij zouden aan dat Woord vasthouden! Zij zijn verordineerd om daar stand te houden; "de aanneming tot kinderen door Jezus Christus", waardoor de gemeente werd verordineerd tot die geweldige, heerlijke positie!

185 Ziet u nu Zijn geheim? Om wat te doen? De gevallen Eva te herstellen, daar zij een voorafschaduwing was van de gemeente. En let nu op, zoals God de zijde van Adam opende en Eva eruit nam, van zijn eigen vlees en bloed, en zijn geest verdeelde van mannelijk en vrouwelijk naar vrouwelijk, en dat in Eva plaatste... Nam de rib vanonder zijn zijde en maakte Eva daaruit; zo deed God hetzelfde door uit de zijde van Christus het bloed en het water te nemen. En Christus is het Woord, en Hij neemt het Woord en brengt daardoor Zijn gemeente, Eva, zie, weer naar Hemzelf terug, verlost door het bloed dat uit Zijn lichaam kwam. Begrijpt u het nu? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

186 Gods grote verborgenheid, die sedert de grondlegging der wereld verborgen is geweest, wordt nu ontvouwd, hoewel het de hele weg door vooraf was uitgebeeld. Let nu op, we ontdekken dat Hij dat deed. En hier in Efeze, en op vele andere plaatsen, maar dat zal u genoeg geven om... Nu, gedurende de tijdperken heeft Hij langzamerhand deze verborgenheid ontvouwd. Kunt u het nu zien? Nu, gedurende de...

187 Hoe deed Hij dat? Wat gebeurde er nu in de voorafschaduwing? Hij opende Adams zijde en nam een deel van zijn vlees, wat Adam was, om Eva te maken. De bruid moet het Woord zijn, omdat Hij het Woord is. Zij kan niet op geloofsbelijdenissen staan. Zij kan niet op denominatie staan. Zij kan niet staan op goed gedrag. Zij moet alleen staan op het Woord, omdat zij daar een deel van is. Zij werd uit Christus genomen. Zie?

188 En om daar zeker van te zijn, de hele opname nu; Luther was een deel, Wesley was een deel, de profeten waren een deel. Als zij geen deel zijn... Omdat zij een deel waren van de openbaring die het lichaam vormde, de voeten, tenen, armen, enzovoort, tot aan het Hoofd (waar we over enkele minuten toe zullen komen), zie, dat houdt de gehele opname in. Het is het lichaam van het Woord, hetwelk Christus is. Amen!

189 Daarbuiten bent u verloren. Het kan me niet schelen hoe goed u bent, of welke relatie u hebt, of waarmee u gemeenschap hebt, of wat uw organisatie is, u bent verloren als dat Woord niet binnen in u is.

190 "Als gij in Mij blijft, het Woord, Mijn Woord in u blijft, vraag dan wat u wilt", omdat u en het Woord hetzelfde zijn. Hij heeft de voorrang. Hij heeft de heerschappij. U bent een... u bent een gevangene voor Hem. De wereld is dood. U hebt niets meer... U ziet de overige mensen op hun manier leven, maar toch doet u het niet. U bent een gevangene. U bent in één juk met Hem. "Mijn juk is zacht." In één juk met Christus, met Zijn Woord. "Ik doe slechts wat de Vader behaagt. En als u niet kunt geloven dat Ik Hem ben, geloof dan het Woord." Zo volmaakt! Merk op.

191 Merk nu op dat Hij dit gedurende de tijdperken geleidelijk bekend heeft gemaakt, de verborgenheid langzaamaan door de profeten en door de typen heen heeft ontvouwd. Nu, we zouden daar gewoon mee door kunnen gaan, hoe Hij Zichzelf uitdrukte.

192 Hij drukte Zich uit in Mozes. Kijk naar Mozes. Geboren in de tijd dat de kinderen werden verdrukt. Hij werd geboren om een bevrijder te zijn. Hij werd verstopt in het riet, precies zoals Jezus naar Egypte werd gebracht. Hij kwam eruit. Hij ging de berg op, kwam terug met de geboden.

193 Jezus ging de berg op, hield Zijn eerste prediking, de bergrede, kwam terug met de wetten. "U hebt door de ouden horen zeggen: 'Gij zult geen overspel doen.' Maar Ik zeg u, dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, reeds overspel heeft gedaan." Wetgever, Priester, Koning, Leider, helemaal precies!

194 Hij drukte Zich uit in Jozef, in een denominatie geboren, zijn broers. Zij haatten hem zonder reden, omdat hij geestelijk was. Hij zag visioenen. God was met hem. Hij kon dromen uitleggen. En zijn broeders haatten hem. Hij werd door zijn boers verkocht voor bijna dertig zilverlingen. Precies zoals Hij door Judas Iskariot werd verkocht, een van Zijn broeders, voor dertig zilverlingen. Hij werd in een put gegooid en werd dood geacht. Dat klopt. Aan de vader en de anderen werd verteld dat hij dood was. Nadat hij in deze put was gegooid, werd hij eruit gehaald en kwam aan de rechterhand van Farao te zitten.

195 Wat heeft hij daar geleden in de kerker! En daar werden er twee gered... De schenker en de bakker, één van hen ging verloren en de andere werd gered, liever. En de schenker... Eén ervan ging verloren en de andere werd gered. Precies zoals aan het kruis, toen Hij in Zijn gevangenhuis was, vastgenageld aan het kruis voor onze zonden werd Hij een gevangene; één dief ging verloren en één werd gered. Kijk, precies hetzelfde.

196 Toen kwam hij te zitten aan de rechterhand van Farao, de koning, wat hij had gedroomd, wat het visioen was dat hij had gehad, dat hij aan de voeten van de koning zou zitten, en alle autoriteit in Egypte werd aan hem gegeven. Zijn visioen moest uitkomen. Hij mag er vele keren over hebben nagedacht terwijl hij daar beneden in die gevangenis zat. Zijn bakkebaarden groeiden uit, enzovoort, maar hij dacht erover na. Op een dag moest zijn visioen uitkomen.

197 Hoewel het lang duurt, het moet gebeuren! Zoals ik gisteravond zei, of eergisteravond, hier op woensdagavond in de dienst. Kijk, het moet gebeuren. Als God het heeft gezegd, moet het gebeuren. Het is een betuigde profeet en het moet gebeuren, want het is Gods Woord.

198 En het Woord komt alleen tot de profeet. Het woord profeet betekent 'een openbaarder van het Goddelijk geschreven Woord', precies zoals 'die vooraf vertelt', zie, of 'ziener'. Merk op. En hoe u kunt weten of de ziener door God wordt betuigd, de dingen die hij vooraf ziet, is wanneer zij plaatsvinden. "Als er iemand onder u een profeet is, zal hij tot u spreken en u zekere dingen vertellen die zullen gebeuren. En als het niet gebeurt, luister dan niet naar hem. Maar als het gebeurt, dan ben Ik met hem. Dan kunt u beter respect voor hem hebben, want Ik ben met hem, ziet u." Zo is het precies. Daar is de betuiging, dan weet u of het de waarheid is of niet.

199 God spreekt tot Zijn volk terug door Zijn Woord, door mensen heen. Zie, God spreekt alleen door mensen. "Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken." De Wijnstok draagt geen vruchten. De ranken spreken, dragen de vruchten van de Wijnstok. Merk op, het is altijd op die manier geweest.

200 We zien nu dan bij Jozef, dat niemand Farao kon benaderen of tot hem komen, zonder eerst Jozef te hebben gezien. "Niemand kan tot de Vader komen dan door de Zoon." En wanneer Jozef de troon verliet, werd op bazuinen geblazen: "Laat iedere knie zich buigen! Jozef komt eraan!"

201 Glorie! En op een dag zal iedere knie zich buigen en elke tong zal belijden, wanneer Hij de troon van Zijn Vader verlaat, zie, om naar voren te komen. Iedereen zal getuigen dat Hij de Zoon van God is. U kunt beter... Dan is het te laat. Doe het nu.

202 Nu, we kunnen dit terugvinden in de typen. We zouden zelfs David kunnen nemen, waar ik het even geleden over had, hoe hij zijn troon verliet, verworpen door zijn eigen volk; hij liep dezelfde berg op, de Olijfberg, op weg naar zijn gevangenhuis. Hij was op weg naar zijn gevangenhuis, omdat hij door zijn broeders en door zijn eigen volk verworpen was. Hij ging omhoog, wenend. Dat was de Geest van Christus in hem, om verworpen te zijn, toen hij over Jeruzalem keek en weende en zei: "Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik..." Een verworpen koning. Achthonderd jaar later stond de Zoon van David boven Jeruzalem, daar boven Jeruzalem – en verworpen – en weende over Jeruzalem, en zei: "Nu is uw uur gekomen." Dat klopt. Zie?

203 Al deze dingen typeerden Hem slechts in type, maar toch was het geheimenis verborgen. Deze mannen wisten niet wat ze deden. Ze wisten alleen dat ze door de Geest geleid werden om zo te handelen. Nu, Hij bewaarde het voor de laatste dagen, voor de grote openbaring. Maar Hij drukte het uit, drukte Zich uit in Mozes, en David, en Jozef, en Elia, en zo verder. Je... we zouden al die profeten kunnen nemen, en hun leven uitbeelden, en laten zien hoe het volmaakt Jezus Christus tot uitdrukking bracht, exact. Toch gaf Hij Zijn geheim nooit helemaal prijs, maar wachtte ermee om het in de laatste dagen bekend te maken, zoals Hij beloofde, wachtte ermee totdat het volledig kon worden begrepen, zie, voordat Hij het kon uitdrukken als Hij de hele zaak zou vertellen.

204 Want de Bijbel is geschreven in verborgenheden. Jezus dankte de Vader daarvoor, zie, dat het geschreven was in verborgenheden.

205 Nu, de komst des Heren is een verborgenheid. Wij weten niet wanneer Hij komt, hoe Hij komt, maar we weten dat Hij komt. Zie? En zo lagen al de verborgenheden van God te wachten op deze laatste dag. Nadat Hij ze reeds heeft vervuld, dan openbaart en toont Hij wat Hij heeft gedaan. O my! Nimmer gaf Hij Zijn verborgenheid volledig prijs.

206 Het is precies eender wanneer we de zeven zegels daarmee vergelijken. Nu, toen God Martin Luther gebruikte om die eerste gemeente of dat gemeentetijdperk eruit te laten komen, en toen Hij John Wesley gebruikte, toen leidde Hij ze er gaandeweg uit, en openbaarde dat gemeentetijdperk door hen heen. Toen wij... Terwijl het nu door de Bijbel heen is terug te vinden. Maar in de laatste dagen was het, omdat het zo'n geweldige zaak was, dat Hij er hier over sprak en die zeven donderslagen toonde. En de tijdschriften Look en Life...

207 Het tijdschrift Life plaatste de foto van die cirkelvormige wolk en dat licht daar, wat ze niet konden begrijpen en nog steeds niet weten. Maar hier werd verteld: "Ga daarheen en wacht op de openbaring van deze verborgenheden", hier, maanden voordat het gebeurde, en toen gebeurde het precies op de manier zoals Hij had gezegd. Hebt u iets opgemerkt in die foto? Zelfs die engel aan de rechterkant, toen hij gematerialiseerd werd toen hij naar beneden kwam, met zijn vleugels naar achteren en zijn hoofd opzij gekeerd, daar is het, precies daar op de foto, helemaal precies. Vertelde hier maanden voordat het gebeurde: "Hij zal het lichaam van gelovigen bij elkaar gaan brengen; om te openbaren, die losse eindjes op te pakken."

208 Hier komt Luther aan, hij predikte alleen rechtvaardiging, timmerde er gewoon op los in dat tijdperk. Hij wist niet welk tijdperk dat was. Hier komt Wesley aan, en hij timmerde er in zijn tijdperk op los. Zie? Heel wat afscheidingen kwamen eruit voort, de andere kerken kwamen op. Dan komt hier Pinksteren, ze timmerden erop los, en zij organiseerden zich en keerden regelrecht terug in de dood; waar we over enige ogenblikken toe zullen komen, regelrecht de dood in.

209 En dan komt de openbaring van de verborgenheid, om te openbaren wat het allemaal te betekenen had. Bijvoorbeeld deze kleine leerstellingen, zoals Luther die de catechismus en al het andere uitbracht; en Wesley bracht dit, dat en die, en deze andere dingen; en daarna bracht Pinksteren eveneens organisatie binnen, en dopen in "Vader, Zoon en Heilige Geest", en dergelijke dingen; het verschil niet wetend, omdat... Dan komt het in de laatste dagen terug om al deze verborgenheden op te pakken en het duidelijk uit te leggen, het te openbaren. Waarom? Het is allemaal in de laatste dagen, wanneer deze grote verborgenheid die God in Zijn hart had, wordt geopenbaard.

210 Begrijpt u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Als u het hebt gemist, kom dan weer terug naar deze band. Ik weet niet hoeveel langer ik nog bij u zal zijn. Onthoud dat dit de waarheid van ZO SPREEKT DE HERE is. Het is de waarheid. Het is de Schrift.

211 Zoals de zeven verborgenheden van de zeven laatste zegels, de verborgenheden daarvan. De zegels werden verbroken, en ieder tijdperk kwam voorbij, en daarin was veel verstrooid geraakt. En God, Die niet wilde dat het verstrooid zou zijn, komt terug en pakt die dingen op, die leerstellingen waarmee ze begonnen waren, en bracht het naar voren en openbaarde de hele zaak. Hetzelfde doet Hij nu door de verborgenheid van Christus te openbaren, hoe Hij het drievoudige doel van God was voor de gemeente. O my! Hem naar voren brengend; openbarend!

212 Openbaren is volgens Webster 'bekendmaken'; 'bekendmaken, en in het bijzonder', zegt Webster, 'van Goddelijke waarheid', dat betekent openbaring. De openbaring, het is de manier van Christus om Zichzelf bekend te maken aan Zijn gemeente.

213 Nu zou men kunnen zeggen: "Nu, broeder Branham, u zegt dat zomaar." Nu, we zeggen dat niet om alleen maar wat te zeggen.

214 Let nu op, Hij maakte Zich bekend aan Petrus. Nu, als u dit wilt opschrijven, en wij... Als u het wilt lezen, we zullen... We zullen het lezen, als u wilt, in Mattheüs 16:15-17. Ik zal het aanhalen. Toen ze van de Berg der Verheerlijking afkwamen, zei Hij: "Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?"

215 "Sommigen zeggen, o, ze denken dat U Elia bent, en sommigen zeggen dat U een van de profeten bent, Jeremia of een van hen." Maar dat had Hij niet gevraagd.

216 Hij zei: "Wie denkt u nu dat Ik ben?" Nu, daar is de gemeente tot wie Hij spreekt. Zie?

     "Wat denken de mensen dat Ik ben?"

217 Vandaag: "Hij is een filosoof; dit is een sociale godsdienst. Hij was een goede man. Wij geloven dat Zijn leer juist is. Het is een onderwerp om te weten hoe je moet leven. Ik denk dat het ons allen zou verbeteren, als we het deden. We zouden onze kerken moeten hebben, onze enzovoort." Dat is Sinterklaas, zoiets als een Sinterklaasverhaaltje.

218 Het zijn niet de uitdrukkingen van een kerk, waarvan wij iets moeten uitdrukken. Het is een leven dat u zelf niet leeft, maar Hij komt in u en leeft het Zelf, en u wordt een gevangene; geen enkel menselijk, intellectueel wezen komt eraan te pas. U wordt geleid door de Geest. En hoe weet u dat?

219 Nu, u zegt: "Ik zou denken dat ik mijn verstand aan het verliezen was. Misschien doet iemand dat die zijn verstand verliest."

220 Maar als u de gezindheid van Christus hebt, drukt Christus Zich door u heen uit, tonend dat Hij het is en niet... U bent uw verstand niet kwijt.

221 Er zijn mensen die zich dingen verbeelden, op weg gaan en krankzinnig worden. Wel, dat, we weten dat dat verkeerd is. Dat is de duivel die probeert de echte zaak te imiteren voordat het hier is. Zie? Er is altijd namaak. Zie?

222 Maar een echte man, om zijn eigen gedachten en zijn eigen denken te verliezen! Niet blindelings erop afgaan. Beslist niet! U benadert het bij uw volle verstand, en Christus neemt u over en drukt Zichzelf uit. En nu bent u voor de wereld een krankzinnig persoon.

223 Nu, als u krankzinnig bent, als u werkelijk krankzinnig bent, dan is er niets, dan kan de duivel u volledig onder controle krijgen. Hij zal maken dat u elk ding doet in tegenspraak met dit Woord.

224 Maar wanneer Christus u overneemt, dan zal Hij dat Woord rechtstreeks door u heen uitdrukken, omdat Hij het is. Hij is het Woord! Zie? En dan kunt u de uitdrukking van Christus zien. Niet een of andere illusie, maar een echte, ware Christus Die Zichzelf rechtstreeks door u heen uitdrukt. Wat prachtig!

225 Let nu op. Hij zei: "Wie zegt gij dat Ik ben?" Hij vraagt het de gemeente, Zijn twaalf. Uit de miljoenen van die dag vraagt Hij het aan twaalf, Zijn gemeente.

     Uit de miljoenen van Noachs dagen vroeg Hij het aan acht. Uh-huh. Zie?

226 En Hij zei: "Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen, zie, waarin acht zielen werden gered."

227 Ik zeg nu niet dat er acht zielen gered zullen worden. Vat dat nu niet helemaal verkeerd op. Dat heb ik nooit gezegd. Ik weet niet hoeveel het er zullen zijn die daarin gered zullen worden, die de... op dat laatste moment dat die kleine groep in de opname gaat. Het zal een kleine groep zijn, dat zal ik u vertellen. "Want eng is de poort en smal is de weg, en maar weinigen zullen hem vinden."

228 Maar wanneer het grote, verloste lichaam van alle tijdperken opkomt, dan zal dat daar een geweldig grote troon zijn! Openbaring 7 drukt dat uit: "Een groot aantal dat niemand tellen kon", dat uit alle tijdperken vandaan gekomen was, zij die in het licht van de Bijbel wandelden in zoverre dat aan hen was geopenbaard. En wij weten nu dat Wesley meer licht had dan Luther. We weten dat Pinksteren meer had dan Wesley. Zie? Dat heeft ze beslist.

229 Want het wordt langzaamaan prijsgegeven, zoals het bij de profeten gebeurde, enzovoort, totdat "de Godheid lichamelijk in Christus" volkomen werd bekendgemaakt.

230 En nu wordt sinds kort de Christus in de gemeente bekendgemaakt. De hele zaak is de openbaring van God om Eva weer terug te brengen naar haar juiste positie met haar Echtgenoot. Merk het op, en God is de Echtgenoot van de gemeente, en de gemeente is Zijn bruid.

231 Nu, toen het Petrus werd gevraagd, zei hij: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God."

232 Let nu op. "Gezegend zijt gij, Simon Bar-Jona", wat zoon van Jona betekent. Zie? "Gezegend zijt gij, want vlees en bloed hebben u dit nooit geopenbaard. U hebt dit nooit op een school geleerd. Maar Mijn Vader Die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard." Let op wat Hij tegen hem zei: "Op deze rots..." Dat is Petrus, het voorbestemde zaad van God, die dit licht had ontvangen, en aan wie de sleutels tot het Koninkrijk werden gegeven. "Op deze rots der openbaring van Wie Jezus Christus is", Hij is de volledig gemanifesteerde God. "Op deze rots..." Niet een Vader, Zoon en Heilige Geest; en dat Hij de tweede Persoon is. "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar nooit omver schudden, nimmer over haar zegevieren." Zie? "Ik zal Mijn gemeente op deze rots bouwen", een openbaring van Jezus Christus.

233 Kijk, Christus in u maakt Hem tot het centrum van het leven van de openbaring. Zie? Christus' leven in u maakt Hem tot het centrum van de openbaring. Christus, in de Bijbel, maakt de Bijbel tot de complete openbaring van Christus. Christus in u maakt u tot de complete openbaring van de hele zaak, zie, wat God probeert te doen.

234 Wat is de nieuwe geboorte dan? Misschien zegt u: "Wel, broeder Branham, wat is de nieuwe geboorte?" Het is de openbaring van Jezus Christus persoonlijk aan u. Amen! Zie? Niet dat u zich bij een kerk voegde, u iemand de hand schudde, u iets anders deed, u een geloofsbelijdenis opzei, u beloofde te leven overeenkomstig een lijst van regels. Maar Christus, de Bijbel, Hij is het Woord dat aan u werd geopenbaard. En ongeacht wat iemand zegt, wat er gebeurt, het is Christus; herder, priester, of wat het ook mag zijn. Het is Christus in u, dat is de openbaring waar de gemeente op werd gebouwd.

235 U zegt: "Wel, ik ben een Lutheraan. Ik ben een Baptist. Ik ben een Presbyteriaan." Dat betekent niet één... betekent niet [Broeder Branham knipt met z'n vingers – Vert] dat voor God, helemaal niets, nog geen knip met uw vingers.

236 Wat is het? Het is Christus Die geopenbaard wordt, en Hij is het Woord. En wanneer het Woord wordt geopenbaard, drukt het Zichzelf uit. Zie? Dat was Gods doel voor Jezus Christus, om Zichzelf uit te drukken, om Zijn eigen wetten te nemen en te leven door Zijn wetten, en Zijn wet te vervullen door de dood. En Christus, God, stierf in het vlees, om zonde te veroordelen in het vlees, opdat Hij een heerlijke bruid voor Zich zou verwerven, terug verlost, die alleen in het Woord van God zal geloven; die het niet, zoals Eva, zal inruilen voor intellectuele opvattingen van mensen. Begrijpt u het? Dat is de bedoeling van Christus. Dat is de bedoeling van God. De nieuwe geboorte openbaart dit.

237 En als iemand zegt dat hij wedergeboren is, en probeert deze beloften van Christus voor deze laatste dagen in een ander tijdperk te plaatsen, en Hem Christus maakt gisteren, maar niet vandaag, dan is deze man, of die persoon, misleid door Satan. En als die man zegt dat hij dat gelooft en het niet door hem heen wordt gemanifesteerd?

238 Jezus zei in Markus 16: "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven; over de hele wereld, en in ieder tijdperk." Van het uitwerpen van duivels, en het spreken in tongen, en al deze grote manifestaties van gaven die zouden volgen, werd gezegd: "Zij zullen!" Niet: "Misschien zullen ze dat; zij behoorden dat." "Zij zullen!" En hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn Woord niet.

239 Dus is het Christus Die Zich uitdrukt in de individu, of hij nu intellectueel is of dat hij z'n ABC niet kent. De helft van de apostelen kenden het niet, zie, maar zij kenden Christus. Ze sloegen geen acht op Petrus en Johannes omdat ze wisten dat zij uit een bepaald seminarie vandaan kwamen. Ze zeiden: "Ze sloegen er acht op en bemerkten dat zij bij Christus waren geweest", toen ze de lamme man genazen, zie, bij de poort. Ze wisten dat zij bij Christus waren geweest.

240 De nieuwe geboorte is Christus, het is de openbaring. God heeft aan u deze grote verborgenheid geopenbaard, en dat is een nieuwe geboorte. Nu, wat zult u gaan doen als u die hele groep bij elkaar krijgt waar de openbaring in volmaakte harmonie is, en God het door Zijn Woord uitdrukt door dezelfde handelingen, dezelfde dingen die Hij deed, en het Woord manifesteert?! O, als de gemeente slechts haar positie kende! Dat zal zij, op een dag. Dan zal de opname komen, wanneer zij weet wat het is. Merk nu op.

241 U zegt: "Broeder Branham, maar dat hoeft niet..." O ja, dat is het ook. Het is de waarheid.

242 Hebt u daarop gelet? Paulus heeft Jezus nooit naar het vlees gekend. Paulus heeft Hem nooit gekend. De enige manier waarop Paulus Hem kende, was door een openbaring, door een visioen. Klopt dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Paulus kende Jezus slechts door de openbaring, precies zoals Petrus.

243 Petrus had Hem in het vlees gezien, maar hij kende Hem niet naar het vlees, want Jezus zei dat. "Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Zelfs Mijn eigen leven heeft u dit niet geopenbaard. Maar Mijn Vader, Die in de hemel is, heeft deze zaak aan u geopenbaard, dat Hij het Woord van God is, en op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen." Petrus kende Hem niet naar het vlees. De mensen wandelden met Hem, en raakten Hem aan, en van alles.

244 Paulus had iets wat groter was dan een van de apostelen bezat. Zie?

245 Zij zeiden: "Wel, ik heb een grotere openbaring dan jij, Paulus, want weet je, ik heb met Hem gewandeld. Ik ging op een dag met Hem vissen. Ik hoorde Hem spreken. Hij zat bij mij in de boot, en Hij vertelde mij precies: 'Laten we hierheen gaan en op deze plaats vissen, en dan zullen we meer vis krijgen.' En dat kregen we." Zie? Zie? "Wij hebben Hem dingen zien doen."

246 Maar Paulus zag Hem nadat Hij dood, begraven en weer opgestaan was, en Zich uitdrukte in de Vuurkolom Die de kinderen Israëls had geleid. Wetend... Paulus, die een Jood was, zou dat nooit "Here" hebben genoemd tenzij hij de uitdrukking had gezien; Hij was weer terug, Dezelfde gisteren, vandaag, en voor immer. Hij zei: "Paulus," met andere woorden, "Ik ben vandaag dezelfde God Die Ik gisteren was. Hier ben Ik in hetzelfde Licht, de Vuurkolom, waar Mozes tegen sprak in de brandende struik." Geen wonder dat hij de wet van de genade kon scheiden, daar in het boek van de Hebreeën; hij ontmoette diezelfde Vuurkolom. Hij zei: "Ik ben Jezus, Die gij vervolgt."

247 En hier is Hij vandaag op dezelfde manier. Door dezelfde Vuurkolom drukt Hij Zichzelf uit en betuigt Hij dat Hij Dezelfde is, de verborgenheid van God openbarend, die verborgen is geweest sedert de grondlegging der wereld. Ziet u het?

248 Paulus kende Hem slechts door... kende Hem door openbaring. Petrus kende Hem door openbaring.

249 Hij wandelde met Hem, sprak met Hem. Daarom kunt u dit Woord plaatsen. Nu, ik zei zo-even dat Hij het Woord was. Nu, een geleerde kan gaan zitten en dat Woord lezen totdat hij uw gedachten gewoon helemaal kan vastzetten, zie, als hij dat wil, want hij is knap, briljant. Krijg eens een Katholieke priester, of wat meer is, een echt goed opgeleide theoloog in de Bijbel. Broeder, een Baptist, of een Presbyteriaan, of zoiets, zal maken dat u denkt dat u niets weet, zie, als het op praten aankomt. Wat? Kijk, omdat hij Hem in het vlees heeft gekend, het Woord. [Broeder Branham slaat op zijn Bijbel – Vert]

250 Maar de enige manier waarop u bent gered, is door Hem te kennen door openbaring!

251 Als ik zou nemen... ik zou de leer van de Presbyterianen kunnen nemen en u Pinkstermensen vastbinden totdat u het helemaal niet meer weet. Ik kan de leer van de Baptisten nemen en aan u Pinkstermensen een miljoen dingen tonen waar u niets over weet. Dat is waar, maar dat is het niet. Dat is Zijn gemeente niet. Dat is Zijn gemeente niet.

252 Zijn gemeente is Hemzelf geopenbaard, (Amen! Ziet u het?) en door het Woord Zelf uitgedrukt dat Hij God is. Zie?

253 Hoe kunt u dan zeggen: "Vader, Zoon en Heilige Geest", en daarin gedoopt worden? Heidens! Juist! Hoe kunt u dan zeggen dat u Jezus Christus kent – Hij is het Woord – terwijl er in de Bijbel geen enkele Schriftplaats is, er geen plaats is waar ooit iemand werd gedoopt in de naam van "Vader, Zoon en Heilige Geest"?

254 En u mensen van 'Jezus Alleen', die slechts de naam 'Jezus' gebruikt voor de doop! Ik ben persoonlijk bekend met vier of vijf Jezussen. Ziet u dus waarin uw denominaties u hebben gebracht? Dat is de duisternis, de uitdrukking van Kaïn, die vruchten bracht in plaats van bloed. Zie?

255 Maar de openbaring komt door het bloed, zie, door Jezus Christus, Die het bloed van God is, geschapen bloed in de schoot van Maria. En Paulus kende Hem door openbaring. En zo kennen wij Hem vandaag, de echte en enige manier waarop u Hem zult kennen. Niet zeggen: "Ik ben Methodist." Dat betekent niets. "Ik ben Baptist." Dat betekent niets. "Ik ben Katholiek." Dat betekent niets. Maar door de openbaring, dat God het Woord aan u heeft geopenbaard! Hij is het Woord. En hoe weet u dat het Woord is geopenbaard? Wanneer het Zichzelf uitleeft en uitdrukt door u heen. O!

256 Kerken zijn die grote openbaring reeds lang vergeten. Dat klopt. De openbaring van de Waarheid zijn zij vergeten. Ze gingen naar...

257 Nu, toen Luther opstond was hij een groot man. Hij had de openbaring van die dag. Maar wat gebeurde er? Er kwam een groep rickies binnen, rattenkoppen, zoals we ze vandaag noemen, en ricketta's, en dat soort dat ze daar hebben rondhangen. En-en-en... voor je het weet is het daar.

258 Die uitdrukking. Als u slechts de numerologie wist van de Bijbel en weet wat Elvis of Ricky betekent in de Schrift! Uh-huh. Precies als, waarom gaf Jezus... U zegt: "Dat betekent niets, je naam." Is dat zo? Die naam kon alleen in deze laatste dagen komen voor deze mensen van de laatste dagen.

259 Waarom veranderde Jezus dan Abrams naam in Abraham, Saraïin Sara? Waarom veranderde Hij Saulus in Paulus? Waarom veranderde Hij Simon in Petrus, enzovoort? Ziet u, zeker betekent het iets.

260 Die naam kon niet worden genoemd tot op deze dag. Daarom hebben we vandaag die helse zaak op aarde, vanwege zulke dingen. Het hele menselijke ras is bedorven. Het is verloren, zie, en daardoor komt het.

261 Merk nu op dat hij in zijn dagen in orde was, Luther, en hij had de openbaring; maar zodra hij weg was, kijk wat ze deden. Wesley had een boodschap; kijk wat zij deden. De oude Pinkstermensen hadden een boodschap; kijk wat zij deden. Ze hebben een groep mannen bij elkaar gekregen, precies hetzelfde als toen...

262 God zond door genade Israël een Vuurkolom, een profeet, een offerande, en vertoonde Zich onder hen, en bracht hen uit Egypte door de Rode Zee. En zij wilden een wet, zodat zij grote waardigheidsbekleders konden hebben; ze konden er zelf ook iets aan doen. En wat deden zij? Ze werden gedurende veertig jaar in de woestijn achtergelaten om rond te dwalen, en niet één van die organisatie kwam ooit aan de overkant.

263 Kaleb en Jozua, de enige twee die bleven volharden, zeiden: "Wij zijn in staat het in te nemen, door naar het Woord van God te kijken."

264 Elkeen van hen stierf in de woestijn. En Jezus zei dat ze voor eeuwig verloren waren, juist, nadat Hij Zijn zegeningen en kracht had getoond in hun tijdperken; precies zoals bij Luther, Wesley, enzovoort. Zei Hij dat?

     Ze zeiden: "Onze vaderen aten manna in de woestijn."

265 Hij zei: "En zij allen zijn dood." Dat betekent eeuwig afgescheiden van God. Hun dode lichamen vergingen in de woestijn. Zie? "Zij zijn dood. Maar Ik ben het Brood des levens dat van God uit de hemel komt." Ze konden het niet zien. Ze konden het eenvoudig niet zien.

266 In orde, de kerk is dit reeds lang geleden vergeten. Ze hebben een intellectuele boodschap aanvaard, intellect, lidmaatschap, kennis, in plaats van de openbaring van de Waarheid van het Woord.

267 Kijk nu hier wat ze vandaag zeggen. Gelooft u dat God ons heeft opgedragen de hele wereld in te gaan en de zieken te genezen, en het Evangelie te prediken en duivelen uit te werpen? "O, o ja, ik denk dat dat juist is, maar..." Ziet u?

268 Een dame sprak onlangs met mij, ze zei: "Wel, alle kerken zijn in harmonie."

269 Ik zei: "Er is er niet één die in harmonie is met de andere." Er stonden Katholieken bij. Ik zei: "Hoe zit het met u? U bent een Methodist en dat is een Katholiek, bent u in harmonie met elkaar?" Ik zei: "Deze paus komt om ze met elkaar te verenigen, dat is een goede zaak voor al dat soort mensen."

270 Maar de gemeente van God heeft daar niets mee te maken, totaal niets. Zij staat buiten die hele groep. Uh-huh. Juist. Beslist.

271 U wilt dat bij elkaar brengen en de een gelooft in bepaalde dingen: de Methodisten nemen besprenkeling, de Baptist neemt onderdompeling, en allebei ontkennen ze de Heilige Geest in Zijn volheid en kracht. Ze zeggen: "Wij ontvingen de Heilige Geest tóén we geloofden."

272 De Bijbel zei: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen sínds u geloofde?" Daar is het verschil. Zie? Dat klopt. Zie?

273 En zij zeggen: "Wij zijn de Katholieke kerk. Wij zijn vroeger begonnen. Wij deden dit." De Methodisten zeggen: "Wij zijn gebaseerd op de Bijbel."

274 Jezus zei: "Deze teken zullen degenen volgen die geloven." Nu, waar zijn die? Uh-huh. Zie? Ja. "De werken die Ik doe, zult u eveneens doen", elk schepsel, ieder persoon die in Hem gelooft. Nu, hoe zit het daarmee? Dat zijn Zijn woorden. "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nimmer falen." Nu, hoe zit het daarmee? Zie? O, dat laat het gewoon zien!

275 Wat is het? Het is een verbasterde toestand. Kijk hier, u neemt een grote, fijne maïskorrel die verbasterd is, en u neemt dat verbasterde maïs, het is een mooi uitziende korrel. Maar als u het plant, wat krijgt u dan? Er komt een stengeltje omhoog op die manier en het wordt geel en verwelkt. Op die manier is het met iedere denominatie die verbasterd is door menselijke woorden te mixen met Gods woorden. Ze komt omhoog tot de tekenen en wonderen en wat Jezus zei over het Woord geloven, en dan wordt ze geel en zegt: "Dat kunnen we niet accepteren", en keren terug.

276 Precies zoals al die andere spionnen die overstaken om Kanaän te bekijken. Ze kwamen ginds aan en zeiden; "O, bij hen vergeleken zien we eruit als sprinkhanen! Wij kunnen ze niet aan! Wat zullen de Amalekieten en al die anderen wel niet gaan doen!" En ze gingen terug.

277 En Kaleb en Jozua, die volbloeden waren, amen, door het Woord van God, wisten dat God had gezegd: "Ik geef u dat land." Zij zeiden: "Wij zijn meer dan in staat het in te nemen!"

278 Het hangt ervan af waaruit u geboren bent. Als u uit het Woord van God geboren bent, dan heeft Gods Woord de voorrang in Zijn gemeente. Daar stierf Hij voor. Dat is Zijn doel, dat Hij in staat zal zijn dit te bereiken dat Hij de voorrang heeft om in Zijn gemeente te werken. Laat in de eerste plaats Gods Woord naar voren komen, ongeacht hoe al het andere eruit ziet. Het kan me niet schelen of de intellectuelen dit, dat of wat anders zeggen, dat heeft er niets mee te maken. Gods Woord zei het, en wij zijn meer dan bij machte het in te nemen!

279 "Als ik dat in mijn gemeente zou prediken," zei een voorganger tegen mij, "dan zou ik tot de vier pilaren in de kerk moeten prediken."

280 Ik zei: "Ik zou daar tegen prediken." Beslist. Gods Woord heeft het gezegd. Wij kunnen het. God zei het. Amen!

281 O ja, ze maken daar hun excuus van. Zie? Daarom zijn ze blind voor de Boodschap van de eindtijd, in deze laatste dagen waarin God Zichzelf bewijst. Ze proberen het te classificeren als een soort spiritistisch iets, of zoiets als, o, (hoe zal ik het noemen?) iets verstandelijks, een illusie, of iets in die orde. Kijk, ze proberen het iets te maken wat het niet is.

282 Precies zoals ze deden toen Hij hier was, toen Jezus hier was, ze noemden Hem "Beëlzebul, een waarzegger"; nu zeggen ze dat het zoiets is als telepathie. Zie? Want zij wisten dat Hij daar kon staan en naar de mensen kijken en precies de gedachten die in hun harten waren kon onderscheiden. Dat staat in de Bijbel.

283 Wel, staat er niet in Hebreeën, het vierde hoofdstuk: "Het Woord van God is sneller en scherper dan een tweesnijdend zwaard, en kan zelfs de gedachten van het hart onderscheiden"? En Hij was dat Woord. En wanneer dat Woord de voorrang heeft in een man, dan gebeurt datzelfde opnieuw, want het is het Woord! Amen! Kijk hoe u vanaf nu over deze zaak kunt struikelen. Daar is het zo volmaakt duidelijk. Zie? In orde.

284 Daarom zijn zij blind, precies zoals het was in de dagen dat Christus op aarde was. O my! Ze struikelen op dezelfde manier. Zij zeiden: "Hij is Beëlzebul. Beël-..." Toen ze zagen dat Hij dit doen kon, zeiden ze: "Hij is gewoon een... Hij werd als een onwettig kind geboren, en het is een beetje een vreemde kerel. Hij is gewoon bezeten door een duivel. Hij is... Hij is een Samaritaan, daar vandaan, en er woont een duivel in Hem. Zo doet Hij dat."

285 Jezus zei: "Ik zal u dat vergeven", zie, het Woord van God, de werken van God een boze geest noemen. Hij zei: "Ik zal u dat vergeven. Maar op een dag zal de Heilige Geest komen, en één woord ertegen zal nooit vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de toekomende wereld, of op die grote dag. Het zal niet worden vergeven." Dus u ziet dat het duidelijk in de Schrift geschreven staat.

286 Dus als mensen tot die dag komen, doet het er niet toe hoe intellectueel zij zijn, en hoe groot de denominatie is waartoe zij behoren, het is veroordeeld. Dat moeten ze wel zijn! Ze hebben de Heilige Geest gelasterd, het "heilige roller" genoemd of het een of ander dat een onsmakelijke naam had, of iets dergelijks. En Gods gemeente moet dat de hele tijd verdragen.

287 Zelfs Paulus, die voor Agrippa stond, zei: "Naar die weg die zij sekte noemen," wat 'gek' betekent, "naar die weg aanbid ik de God onzer vaderen." Die grote intellectuele geleerde moest tot die plaats komen: "Naar die weg die zij sekte noemen."

288 Waarom? Het was aan hem geopenbaard. Die Vuurkolom Die voor hem hing, zei: "Ik ben Jezus, de grote God Die ginds bij Mozes in de woestijn was. Ik ben Hem, en het valt u hard tegen de prikkels te slaan."

289 Toen Paulus daar stond en wist dat zijn leven op het spel stond, zei hij: "Naar die weg die ze sekte noemen, op die wijze aanbid ik de God onzer vaderen." Het werd zo genoemd, omdat het aan hem was geopenbaard wat de grote Waarheid van Christus was.

     En vandaag zeggen de mensen: "Het is een denominatie."

290 Het is Jezus Christus, de nieuwe geboorte, in u geopenbaard, waardoor Hij de voorrang heeft, opdat Hij Zijn woorden kan uitdrukken. En alles wat Hij heeft beloofd voor deze laatste dagen kan Hij laten gebeuren door middel van Zijn lichaam waardoor Hij werkt. Amen! Het is precies het Woord van God dat wordt gemanifesteerd. Merk op. In orde.

291 Net als in de dagen van Christus, houdt God Zelf de sleutel tot deze openbaring van Christus vast. Gelooft u dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Theologische scholen kunnen deze nimmer vinden. Jezus zei het. Nu, als u dat wilt lezen, het staat in Mattheüs 11:25-27. "Ik dank U, o Vader, God van hemel en aarde, dat Gij dit hebt verborgen voor de ogen der wijzen en verstandigen, en het hebt geopenbaard aan kinderkens, dezulken die willen leren." Zie? Zie? Het kan me niet schelen...

292 Kijk naar deze geleerden van die dag, deze Joden, zeer fijne mannen, hun organisaties van Farizeeën, Sadduceeën en Herodianen, en wat ze nog meer waren. Zie? Al hun grote organisaties, en Jezus zei: "U bent blind; u leidt de blinden. Terecht sprak Jesaja over u: 'Gij hebt oren, en kunt niet horen; en ogen, en kunt niet zien.' Want Jesaja zei dit in de Geest, daarom heeft de God des hemels uw ogen verblind. U doet gelijk Eva deed door de intellectuele kant te aanvaarden, en u weet niets over de Geest van God. Zullen zij daarom niet beiden in de gracht vallen, zowel de leider als de blinde?" De leider zal samen met de blinde vallen, omdat hij ook blind is. De leider die blind is, valt; hij leidt de blinde, beiden vallen in de gracht.

293 En alleen God bezit de sleutel! Hij drukte diezelfde zaak uit in een voorgaand Schriftgedeelte dat ik zojuist heb gelezen, waar Hij zei: "Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?"

294 En Petrus zei: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God."

295 Hij zei: "Gezegend zijt gij, Simon, zoon van Jonas. Vlees en bloed hebben dit nooit aan u geopenbaard. Mijn Vader Die in de hemel is! Alleen hierop, op deze openbaring, zal Ik Mijn gemeente bouwen. De poorten der hel zullen haar nimmer kunnen overweldigen." Zie? Begrijpt u het nu?

296 Dus daarom is er geen school, zijn er geen theologen, of leringen van de Bijbel op enige school, die er iets over weten. Ze kunnen er niets over weten. Het is onmogelijk voor hen om er iets over te weten. God heeft het, om het te weten, verborgen gehouden voor de zintuigen van deze gekozen leraars en dergelijke.

297 Het is een persoonlijke, individuele affaire met de persoon, dat Christus aan hem wordt geopenbaard.

298 En als u zegt: "Hij is aan mij geopenbaard", en dat leven dat Christus hier in de Bijbel produceerde, datzelfde leven dat in Hem was, komt niet in u naar voren, dan hebt u de verkeerde openbaring.

299 Als ik het leven van een pompoen in het leven van een perenboom zou injecteren, dan zou hij pompoenen voortbrengen. "Aan hun vruchten zult gij ze kennen." Geheel juist. En wanneer de eerste... U plant een boom, een wijnstok, en deze brengt een heleboel druiven voort, de eerste rank die hij voortbrengt, brengt druiven voort, en de volgende brengt citroenen voort, en de volgende brengt peren voort, de volgende brengt appels voort, dan is daar iets gebeurd wat met enten te maken heeft, wat zijn eigen leven voortbrengt. Iedere denominatie zal leven van zichzelf voortbrengen. Maar wanneer die oorspronkelijke wijnstok ooit nog een rank voortbrengt, zal deze druiven dragen zoals zij dat de eerste keer deed.

300 En wanneer het leven van Jezus Christus ooit nog eens een lichaam van gelovigen voortbrengt, zal het dezelfde vrucht dragen als het eerste. Zij zullen eveneens een boek der Handelingen kunnen schrijven, omdat het hetzelfde zal zijn, hetzelfde leven. Ziet u wat ik bedoel? U kunt er niet omheen. Het is het leven van Christus in u, het wordt in u geïnjecteerd door de Heilige Geest Zelf Die Zijn leven door u heen leeft.

301 "Blinde leiders der blinden!" Merk op, alleen God bezit deze sleutel. Geen theoloog kan het u vertellen; het is niet bekend. Het is voor hen verborgen. Zij weten er niets over.

302 Dus de scholen... Als u zegt: "Ik heb de titel van filosoof; rechtsgeleerde", dan maakt u alleen... Wat mij betreft, en ik geloof, wat God en iedere echte ware gelovige betreft, betekent dat dat u er slechts verder bij vandaan bent gegaan, achterop bent geraakt. God wordt niet gekend door opleiding. Hij wordt niet gekend door een manier van uitleggen.

303 God wordt gekend door eenvoud en door de openbaring van Jezus Christus aan de meest ongeletterde persoon. Zie? Niet uw theologie. Het is een openbaring van Jezus Christus. "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen." Er worden geen andere rotsen geaccepteerd, geen andere dingen geaccepteerd; geen andere Roomse rots, geen andere Protestantse rots, geen andere school, niet anders, maar exact op de openbaring van Jezus Christus door de nieuwe geboorte. Hij wordt daarin geboren, en Hij injecteert Zijn eigen leven, en uw leven is voorbij. En het leven van Christus projecteert zichzelf met voorrang door u heen naar de mensen toe; zodat zij precies hetzelfde leven zien, en de werken, en de tekenen, en de wonderen die Hij deed; het doet hetzelfde door u heen. Buiten dat, het overige is zelfs helemaal niet in tel. Let erop hoe Gods grote openbaring zich ontvouwt!

304 Het komt door gebrek aan deze openbaring dat wij zoveel verschillende afscheidingen en zoveel spotternij onder ons hebben. Er is zoveel verdeeldheid onder ons, omdat de mensen die openbaring missen. Kijk, zij missen die openbaring, de leraars.

305 Paulus zei dit, na zijn grote openbaring van Christus, in I Korinthe het tweede hoofdstuk. Wees er zeker van dat te lezen, als u het opschrijft. Let op! O! Hij zei: "Ik ben nooit tot u gekomen met wijsheid." Kijk naar die man die de wijsheid had, kijk eens naar deze man die de geleerdheid had: "Ik ben nooit tot u gekomen met dat soort woorden." I Korinthe, het tweede hoofdstuk van I Korinthe. O, ik wenste dat...

306 Wel, laten we het even lezen. Hoe... Kunt u het even volhouden, als we een paar verzen lezen? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Ik zou het graag even willen lezen zodat u niet wordt... Het zal ook de mensen bij de band de gelegenheid geven het op te zoeken, geeft hun eveneens een kans.

307 I Korinthe het tweede hoofdstuk. Luister hier naar deze grote apostel Paulus, de intellectuele dienstknecht van God. Laten we ernaar kijken.

     En ik, Paulus, toen ik tot u ben gekomen, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende het getuigenis van God. Ik zei nooit dat ik doctor Zo-en-zo ben. Zie?
     Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.
     En ik was bij u in zwakheid, en in vreze, en in veel beving.
     En mijn rede, en mijn prediking [Broeder Branham zegt "smeking" – Vert] was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht; (van de kracht.)

308 Daar, zie, daar is het Evangelie. Zie? Jezus zei: "Gaat in de gehele wereld en predikt het Evangelie." Hij zei niet: "Gaat en onderwijst." Hij zei: "Gaat en predikt." Met andere woorden: "Demonstreer de kracht, en deze tekenen zullen hen volgen." Alleen onderwijzen doet dit niet. De echte Geest is ervoor nodig om deze tekenen te demonstreren. Zie? Luister hiernaar.

     Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.

309 O my! Kijk, om de mens te veranderen! Niet in wat ik kan weg verklaren en zeggen dat Hij niet Dezelfde is, terwijl Hij Dezelfde is. Als ik dat doe, dan laat dat zien, dat wat mij betreft... Zeker, als iemand mij dat zou vertellen, zou mij dat laten zien dat hij de openbaring niet heeft, de drievoudige openbaring van God. Zie? Nu, en...

     En wij spreken wijsheid [Broeder Branham verspreekt zich en zegt "zwakheid" – Vert] onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet van deze wereld, noch van de oversten van deze wereld, die te niet worden;
     Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid,... (zie, de drievoudige verborgenheid van God) die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;
     Welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft;... (niet een van de priesters, rebbi's... rabbi's – neem me niet kwalijk – of iets, wist er iets over) want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

310 U zei: "U hebt het verkeerd over die rabbi's en priesters daar." Wie kruisigden Hem? Uh-huh.

311 O, we zouden maar door en door kunnen gaan. Lees het, zie, om tijd te sparen, want we hebben maar... Niet dat het al laat wordt, maar we hebben hier nog heel wat te zeggen als de Here ons nu wil helpen. Nu, een gebrek aan deze...

312 En Paulus, deze geweldig intellectuele man, probeerde nooit zijn geweldige theologische termen aan de mensen uit te drukken. Hij aanvaardde nederig het Woord des Heren, en hij leefde het Woord, zodat dit zich door hem heen uitdrukte. Hij leefde zo godzalig dat zij Jezus Christus in hem zagen, zozeer, dat zij zijn zakdoek wilden hebben om deze mee te nemen en op de zieken te leggen. Daar is het leven van Christus.

313 Nu, kijk hoe sommigen zeggen: "O, wel, zie je, Elia deed dat een hele tijd geleden, legde zijn staf op; maar, o, dat waren de dagen van Elia." Nu, de wereld dacht dat. De intellectuele priesters en dergelijke; en de kerken van die dag dachten dat.

314 Maar voor die gelovigen lag dat heel anders. Zij zagen dat de openbaring van Christus die in Elia was ook in Paulus was, omdat het hetzelfde soort leven uitdrukte, want hij was een profeet. Zie? Hij voorzegde dingen die precies op die manier gebeurden, en zij wisten dat dit Gods identificatie van een profeet was. En zij wisten dat hij Gods profeet was. Daar kon u ze totaal niet vanaf schudden. Zelfs toen zij zagen dat de dingen die Petrus had voorzegd gebeurden, zeiden ze: "Laat slechts zijn schaduw over mij heengaan." Amen! Dat is de gemeente. Dat zijn degenen die het geloven. Jazeker. Het werd geopenbaard door...

315 Wel, zei Paulus: "Omdat ik een Dr.-, Mr.-titel heb, enzovoort, daarom geloven zij mij"? Nee. Hij zei: "Ik vergat al deze dingen, de wijsheid der mensen." Zei: "Ik moest sterven en ik ken Hem in de kracht van Zijn opstanding. Daarmee kom ik tot u, met een demonstratie van Gods kracht."

316 Wat was het? Het maakte Jezus Christus Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Dezelfde werken die Jezus deed, deed Paulus. En ze zagen God, de grote Vader Die Zich had getoond in het brandende braambos en het aan Paulus had getoond, en nu werd het hier gedemonstreerd.

317 En Hij is Dezelfde in ieder tijdperk. Gods drievoudige manier: gisteren, vandaag en voor immer. Wat? Verlosser, in Zijn gemeente, de voorrang hebbend in het komende Koninkrijk. Amen! Ziet u het? Net zo volmaakt als het maar kan zijn!

318 O, merk op! De Heilige Geest is de enige Openbaarder van de Goddelijke openbaring van Christus. Er is geen school die dit kan. Geen geleerde kan dit. Geen mens, hoe hoog opgeleid ook, hoe godzalig, of wat anders ook, er is geen mens die het kan doen.

319 Ik zou hier hard kunnen steken. Hoeveel zijn Christenen, wedergeboren; steek uw handen op, gevuld met de Heilige Geest? In orde. Hier gaan we dan. In orde. Let op.

320 En Hij zal het alleen maar doen voor de voorbestemden. Zo is het precies. "Allen die de Vader Mij gegeven heeft zullen komen, en niemand kan komen tenzij de Vader hem eerst aan Mij gegeven heeft." Zie?

321 Kijk naar die priesters, ze zeiden: "Deze Man is Beëlzebul. Hij is een waarzegger. Hij is een duivel."

322 En die kleine, oude vrouw die daar rondliep, met zes mannen levend; ze had er met vijf geleefd en had toen de zesde. En Jezus zei: "Ga uw man halen en kom hier."

     Ze zei: "Ik heb geen man."

323 Zei: "Ja, u hebt er zes. U hebt er vijf gehad en degene met wie u nu leeft, is uw man niet."

     Ze zei: "Meneer!" Wat? Dat licht trof dat zaad.

324 Toen het die priesters trof, zeiden ze: "Deze Man is een waarzegger." Kijk, daar was geen leven. Een bastaard, hij kon opkomen tot aan organisatie, maar stierf vanaf daar.

325 Maar deze vrouw was geen bastaard. Zei: "Meneer, ik zie!" Ik kan haar grote, mooie ogen daar zo zien oplichten, tranen stromen langs haar wangen. Ze zei: "Meneer, ik zie dat U een Profeet bent. Ik zie uit naar een Messias. En wanneer die Messias komt, zal Hij precies ditzelfde doen. Hij zal ons deze dingen vertellen."

     Hij zei: "Ik ben Hem."

326 O Heer! Zij liet haar kruik achter. "Hier is Hij! Kom, zie een Man Die mij de dingen heeft verteld." Wat was het? Dat Licht trof dat zaad. Dat leven was daar. Het kwam voort.

     Hetzelfde vandaag!

327 Maar de theologen zullen zeggen: "Nu wacht eens even. Ik ga uitzoeken wat Die-en-die, voorganger Moody, heeft gezegd, of..."

328 Wat heeft voorganger Moody hiermee te maken, met deze dag? Voorganger Moody leefde in zijn dag, maar niet nu. Zeker. Luther leefde in zijn dag, maar niet in de dag van Wesley. Wesley leefde in zijn dag, niet in de dag van Pinksteren. Pinksteren leefde in hun dag, maar ze zijn een heel eind af van dit in dit uur. Wij zijn in het laatste uur. Beslist.

329 Hun organisaties en bezwaren bewijzen dat het daar niet is. Het Woord is nimmer correct betuigd; slechts in eigen kracht, zaden, denominaties. En toen ze een denominatie maakten, deden ze dat oude zaad van de doornappel bij het oorspronkelijke graan, en het stierf meteen. De oogst veranderde in giftig onkruid, juist, groene stekels en netels, uh-huh, zie, het ging daarnaar terug. Het stierf uit. Toen ploegden ze het veld om en begonnen opnieuw, plantten enige ware zaden, en sommige ervan kwamen op, en het verstikte het.

330 Maar dan, zei God, zou Hij in deze laatste dagen een volk uitleiden dat gewassen was in Zijn bloed, en zij waren voorbestemd om daar te zijn. Ze moeten daar zijn. God heeft het gezegd. En het zou openbaren... En het ware teken: "Ik zal zend...", Maleachi 4, en wat hij zou doen, "weer terug herstellen", terugbrengen, in de laatste dagen, deze grote dingen die Hij beloofde, het zou de openbaring brengen. Wat moet er... Wat moet hij doen, Maleachi 4? Dat was het geloof van de vaderen terugbrengen tot de kinderen. Zie? Dat klopt, om diezelfde zaak, dezelfde Vuurkolom naar voren te brengen; dezelfde tekenen, dezelfde wonderen, dezelfde Jezus; door Hem Dezelfde te maken, Hem als Dezelfde te prediken, te betuigen dat Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer.

331 "Ik zal herstellen", zei de Here, "al de jaren dat de Methodisten-worm, en de kruidworm, en de Baptist, en de Katholiek, en al die wormen, dat geloof hebben afgevreten", totdat het een denominationele stomp is geworden waarin geen zaden meer zijn overgebleven. "Maar Ik zal weer herstellen", spreekt de Here, "al die jaren." Wat? "Al de tekenen en wonderen die zij achterwege hebben gelaten. Ik zal het weer regelrecht terugbrengen tot die oorspronkelijke boom, en Ik zal hem herstellen", zei de Here. Die profeet was een betuigde profeet. Zijn woorden moeten geschieden. Amen.

332 De Heilige Geest alleen is de Openbaarder van de Goddelijke openbaring van Christus, en is dat in alle eeuwen geweest. Onthoud: alle eeuwen! Tot wie kwam het Woord des Heren? Alleen tot de profeet. Dat klopt. Is dat waar? En de profeet moest eerst worden betuigd. Niet omdat hij zei dat hij een profeet was, maar omdat hij als profeet geboren was, en had bewezen een profeet te zijn, en alles wat hij zei was precies in overeenstemming met het Woord en geschiedde; laat dan al het andere gaan. Zie? Het was zo, dat het Woord des Heren alleen door de Heilige Geest kwam. De Bijbel zei dat mannen vanouds werden bewogen door de Heilige Geest, zie, en het Woord schreven.

333 Kijk. Johannes de Doper zou Jezus nooit hebben gekend als de Heilige Geest Hem niet had aangewezen. Klopt dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

334 Johannes de Doper, deze grote profeet die optrad, zei: "Daar staat nu op dit moment Eén onder u. Het is een gewone Man, Die hier ergens staat, Die het Lam van God is." Johannes zei: "Daarom legde ik getuigenis af. Ik leg getuigenis af. Ik zag de Geest van God, de Heilige Geest, neerkomen van de hemel als een duif en op Hem komen. En een stem zei: 'Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!'"

     Wat was het? De Heilige Geest had gezegd: "Ik zal Hem aanwijzen."

335 Dat is de enige manier waarop u Hem vandaag zult kennen, de enige manier waarop u de drievoudige openbaring van God zult krijgen: door de Heilige Geest. En de enige manier waarop dit ooit kan plaatsvinden, is wanneer u bent voorbestemd om het te zien. Als dat niet zo is, zult u het nooit zien. Als u niet bent voorbestemd om het te zien, zult u het nooit zien; want dat Licht kan opflitsen en u zult weggaan en er grappen over maken en het weg verklaren door de een of andere intellectuele opvatting. Terwijl de werkelijke God, Hijzelf, Zichzelf manifesteert en het bewijst, zie, maar als het niet voor u is om het te zien, dan zult u het niet zien.

336 God zei nooit: "Ik zal deze kiezen, die kiezen", maar Hij wist door Zijn... De reden waarom Hij kon voorbestemmen is, dat Hij oneindig is, en Hij kent iedere... Hij is oneindig, dus daarom wist Hij alles. Hij wist het einde, en kon vanaf het begin het einde vertellen. Hij is God. Als Hij dat niet kan, is Hij God niet. Beslist. Hij is oneindig. In orde.

337 Johannes zou Hem nooit gekend hebben, beslist niet, als de Heilige Geest het hem niet had getoond. Ziet u hoe God Zijn verborgenheid verbergt voor de hoogopgeleiden, enzovoort? Kijk, elk van deze mensen...?... En eenvoud openbaart het aan degenen die Hij heeft voorbestemd om het te zien. Kijk hier! Er stonden anderen bij die de duif helemaal niet hebben gezien, die geen stem hebben gehoord, want het was slechts gezonden aan dat voorbestemde zaad. Voorbestemd! Zij waren beslist voorbestemd!

338 Want Jesaja, zevenhonderdtwaalf jaar voordat Hij werd geboren, steeg in de Geest boven deze menselijke zintuigen uit, en zei: "De stem des roependen in de woestijn: 'Bereid de weg des Heren, maak Zijn...!'"

339 Dan, als Jesaja dat kon zien, kon Maleachi dan niet hetzelfde zien voor een voorbestemde laatste profeet, de verzegeling van al de profeten van het Oude Testament, die hoofd-... die grote profeet die daar staat aan het einde van het tijdperk? Zie? Hij zegt dat het is voorbestemd! Zeker was hij dat. Maleachi zag hem ook.

340 Jezus zei: "Als u het kunt ontvangen, dit is degene over wie gesproken werd: 'Ik zend Mijn engel voor Mijn aangezicht,' Maleachi 3, 'die de weg voor Mij bereiden zal.'" Zie? Hij was beslist voorbestemd om die boodschap te zien. Geen wonder dat hij daarheen kon kijken en die duif kon zien neerkomen, dat Licht dat in de woestijn bij Israël was, naar beneden komen.

341 God Zelf zei: "Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie het Mij behaagt te wonen." God en mens werden één.

342 "Ik getuig", zei Johannes, "dat ik Hem gezien heb, de Eniggeborene van de Vader. Ik ben daar een getuige van." Amen!

343 Daar hebt u het. Eenvoud! Met een oude priester als vader; zijn vader was een groot theoloog, weet u, hij was op een school geweest. Het zou normaal lijken dat hij zou zijn teruggegaan naar de denominatie van zijn vader. Dat zou niet de wil van God zijn geweest.

344 Want God had hem bij zijn geboorte reeds aangeraakt, en hij ontving de Heilige Geest drie maanden voordat hij geboren werd. Jazeker. Toen Maria daarheen ging en kleine Johannes zes maanden oud was in de schoot van zijn moeder en nog nooit had... Die kleine spieren hadden tot dan toe niet bewogen. En Maria was bevreesd... Die kleine spieren groeiden, maar zij kon geen leven voelen, Elizabeth, zijn moeder, liever. En toen Maria daar aankwam en haar vastpakte, en haar omhelsde, legde zij haar armen, haar handen op haar. Zie? En zei: "God heeft tot mij gesproken, en ik zal ook een baby krijgen."

     "Zijn jij en Jozef getrouwd?"

     "Nee."

     "Maria, hoe kan dat?"

345 "De Heilige Geest zal mij overschaduwen en het zal in mij geschapen worden. En ik zal Zijn Naam 'Jezus' noemen. Hij zal de Zoon van God zijn."

346 En zodra dat woord 'Jezus' werd gesproken, begon kleine Johannes te huppelen en te juichen en rond te springen in zijn moeders schoot.

347 Ze zei: "Gezegend zij de Here God! Want vanwaar komt de moeder mijns Heren tot mij?" De moeder mijns Heren! O my! "Vanwaar komt de moeder mijns Heren tot mij? Want zodra uw groetenis in mijn oren klonk, sprong mijn kindeke van vreugde op in mijn buik."

348 Geen wonder dat hij geen seminarie wilde, iets dat hem zou indoctrineren met een of ander iets. Hij had een belangrijk werk. Hij was een man van de wildernis, ging de woestijn in en wachtte. God sprak daar met hem, zei dingen en openbaarde het hem. O, daar is uw openbaring opnieuw! "En Ik zal je vertellen Wie Hij is. Je bent een profeet. Het Woord komt tot jou. Je weet wie je bent. Je moest komen." Dat beantwoordt een vraag van afgelopen zondag. Zie? "Je weet wie je bent, Johannes. Houd je stil; zeg niets. Ga daarheen. En wanneer je Deze ziet, zal er een teken uit de hemel komen als een Licht, een duif zal naar beneden komen. Dat zal Hem zijn, wanneer je Hem ziet."

349 Toen Jezus het water in liep, keek Johannes op, en hij zag die duif naar beneden komen, daarom zei hij: "Zie het Lam Gods! Daar is Hij! Hij is Degene Die de zonden der wereld zal wegnemen."

350 Jezus liep regelrecht het water in naar hem toe. Die twee ogen van Johannes ontmoetten die twee ogen van Jezus. In het vlees waren ze achterneven. Maria en Elizabeth waren volle nichten. Hun ogen ontmoetten elkaar. Daar waren God en Zijn profeet, amen, die daar stonden.

351 Johannes zei: "Ik heb van node door U gedoopt te worden. Waarom komt Gij tot mij?"

352 Jezus zei: "Laat nu af, maar onthoud, aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen."

353 Waarom deed Johannes het? Omdat Hij het Offer was. Johannes was een profeet en hij wist het; en het Offer moest worden gewassen voordat het werd aangeboden. O! O! En hij liet Hem geworden, en hij doopte Hem.

354 En toen hij dat deed, ziet, de hemel ging open, o my, en die duif kwam naar beneden op Hem en een stem zei: "Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb om in te wonen." In de King James staat: "In Wie Ik een welbehagen heb te wonen." Dus van welke kant je het ook bekijkt, het is hetzelfde, "in te wonen", of... "Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb te wonen", of "in te wonen", op welk van beide manieren je het ook wilt stellen, het is hetzelfde. In orde. ["Te wonen" komt niet voor in de gangbare Engelse en Nederlandse Bijbelvertalingen. Het moet een andere Bijbelvertaling zijn – Vert]

355 We zien dus dat het aan hem was geopenbaard. Anderen die daar stonden, hoorden er niets van. De Heilige Geest alleen openbaart het.

356 Hetzelfde toen Hij Zich aan Paulus openbaarde, nog een voorbestemd zaad.

357 Daar was Paulus aan het rondtrekken; misschien heeft hij gezegd: "Als ik dat stel te pakken krijg, scheur ik ze aan stukken, want ik ben doctor Saulus. Ik heb gestudeerd bij Gamaliël. Ik kom van het Moody Bijbel-..." of van een ander, zie. "Ik, ik ben een geleerde. Ik weet waarover ik spreek. Ik zal die groep heilige rollers aan stukken scheuren. En ik vertel u, grote heilige vader, als u mij slechts toestemming geeft om daarheen te gaan, dat ik al die herrieschoppers daarginds zal arresteren. Al dit spul van Goddelijke genezing zullen we gaan stoppen."

     Deed het in zijn zak en zei: "Ik ga er meteen naartoe."

358 En op die dag, my, ongeveer om elf uur overdag, scheen een Licht in zijn gezicht, en hij viel op de grond.

359 Waarom? Hij was een voorbestemd zaad. God zei: "Ik heb hem gekozen. Ja. En Ik zal hem gaan tonen welke grote dingen hij zal lijden ter wille van Mijn Naam. Ik zal hem naar de heidenen zenden, en hem in diskrediet brengen op elke manier waarop hij maar in diskrediet gebracht kan worden, maar toch zal hij Mijn Naam dragen."

360 Toen ging Paulus weg, totdat hij al zijn kerkelijke inzichten was kwijtgeraakt, helemaal achter in de woestijn, gedurende drie en een half jaar. Ginds in Arabië, totdat hij het Woord kende en het Woord hem werd. En hij werd een gevangene. Hier komt hij terug in ketenen der liefde! "Al mijn seminarie-ervaringen zijn weg! Ik ben een gevangene voor Jezus Christus. Amen! Filémon, mijn broeder, ik ben een gevangene van Jezus Christus. Ik kan alleen maar spreken en zeggen wat Hij mij vertelt."

361 God heeft vandaag gevangenen nodig die zichzelf in gevangenschap willen geven aan Zijn wil, aan Zijn Woord.

362 Dat was Paulus. Ongeacht hoeveel intellectuele zaken hij had geleerd, hij had God leren kennen door openbaring. Beslist. Het intellectuele was toen helemaal niet meer ter zake, toen de openbaring was gekomen; want op deze rots is de gemeente gebouwd. Beslist. Merk op dat hij een voorbestemd zaad was.

363 Alleen de Heilige Geest laat u zien Wie Hij is. Dat kan geen mens; ze zullen er voor u "Vader, Zoon en Heilige Geest" en al het andere van maken. Zie? Maar de Heilige Geest zal Hem openbaren als zijnde de Here God des hemels gemanifesteerd, dat dit, o, Hem is!

364 Let nu op. Niet profeten, niet koningen, niets anders; maar hier werd voor de eerste keer God geopenbaard in Christus, in de volheid van de Godheid lichamelijk, in menselijk vlees. Dat is de openbaring. O my! Ik ga nu een lied voor u zingen.

Naties verbreken; Israël ontwaakt, (doen ze dat niet?)
De tekenen door de profeten voorzegd.
De heidengemeente in een denominatie,
Hun dagen geteld, met hartzeer bezwaard;
"Keer terug, o verstrooiden, naar het uwe." (U wordt eruit gegooid.)
De dag van verlossing is nabij,
De harten der mensen bezwijken van vrees.

365 Al hun Hollywood-grappen zullen het niet kunnen bedekken. Zoals een kleine jongen die 's avonds fluitend langs een kerkhof loopt. Zie?

Wees vervuld met de Geest, uw lampen in orde gebracht en schoon,
Kijk omhoog, uw verlossing is nabij!
Valse profeten liegen, ontkennen Gods Woord,
Dat Jezus de Christus onze God is, (dat klopt)
Deze generatie wijst Gods openbaring af,
Maar wij gaan waar de apostelen hebben getreden.
De dag van verlossing is nabij,
De harten der mensen bezwijken van vrees.
Wees gevuld met de Geest, uw lampen in orde gebracht en schoon,
Kijk omhoog, uw verlossing is nabij!

366 Krijg de openbaring, broeder. Deze generatie wijst Gods openbaring af! Zie? Valse profeten doen dat. "Aan hun vruchten zult u ze kennen." Ze zijn verbasterd. Ze zijn uitgebroed in een organisatie in plaats van in het Woord van God, de openbaring van God, Die Zich openbaart door Christus Die het Woord is. O my!

367 We kunnen hier stoppen, maar als... verdergaan wanneer ik terugkom, als u dat wilt. Nu, er is... Als u wilt doorgaan, is dat aan u. [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] In orde. Nog een beetje... Ik zal me dus haasten, maar zal toch genoeg tijd nemen dat u... Hierna hebt u tijd om uit te rusten. In orde.

     Hetzelfde, let op, dat voorbestemde zaad!

368 Slechts de Heilige Geest toont u Wie Hij is; geen profeten, noch Zijn koningen. En hier is God gemanifesteerd in vlees. Hier is de volheid. Hij is geheel geopenbaard en aan de wereld bekendgemaakt. O my!

369 Kijk op de Berg der Verheerlijking naar het getuigenis van God Zelf: "Dit is Mijn geliefde Zoon. Hoort gij Hem!" Daar stond Mozes, die de wet vertegenwoordigde. Daar stond Elia, die de profeten vertegenwoordigde. Maar Hij... Zij waren heengegaan, en Hij zei: "Deze is Mijn geliefde Zoon. Hoort Hem!" Er waren er daar drie vertegenwoordigd: de wet, de profeten, en Christus. En Hij zei: "Dit is Hem." God in volheid; niet gemanifesteerd in profeten, niet gemanifesteerd door de wet, maar Hij is gemanifesteerd in Christus.

370 Christus heeft genade. De wet plaatste je in de gevangenis, maar kon je er niet uithalen. De profeten zijn Gods gerechtigheid, om je te veroordelen en je ervoor te doden. Dat is zo. Maar Jezus was Gods liefde en openbaring, om aan een voorbestemd zaad te laten weten dat Hij u heeft geroepen. "Dit is Hem. Hoort Hem!"

371 Te weten! De volheid van de Godheid is bekendgemaakt. Dit verborgen geheimenis is nu geopenbaard, dat God is gemanifesteerd. God en de mens worden één, de gezalfde Man, Christus! Wat betekent Christus? 'De Gezalfde', de Gezalfde Die gezalfd was met de volheid van de Godheid lichamelijk. O my! Hoe kunnen mensen dit betwijfelen?

372 Want eenmaal had Mozes Hem gedeeltelijk; David had Hem gedeeltelijk, o my; maar hier is Hij gemanifesteerd in de volheid, de Godheid Zelf staat op aarde. God in Zijn volheid om te sterven voor de zonden der mensen, opdat Hij Zijn gemeente een geheiligd leven kan aanbieden; opdat Hij in volheid in Zijn gemeente de voorrang zal kunnen hebben, om iedere belofte in deze laatste dagen te manifesteren die Hij heeft beloofd voor de laatste dagen. Zie? Wat was...

373 Luister nu. Doet u dat? Knijp uzelf nu een beetje. Zie? Let op.

374 Waarvoor werd Jezus gemanifesteerd? Om God te tonen. Hij was God. Dat moest Hij wel zijn; geen mens kon sterven, geen profeet kon sterven. Hij was God. Hij was de God der profeten. Hij was de profeten. Hij was de koningen. Hij was de geschiedenis. Hij was Degene Die moest komen. Hij Die was, Hij Die is, en Hij Die er in deze dag wezen zal; Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Voor dat doel werd Hij gemanifesteerd.

375 En vanwege dat doel verkreeg Hij een gemeente, opdat Hij, de volheid van God, ieder beloofd woord van God in deze laatste dagen naar voren zou kunnen brengen; als Hij de voorrang krijgt, de voorrang in de gemeente, de positie, Zijn plaats in de gemeente. Jezus zei: "Wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen; zelfs meer dan deze zal hij doen, want Ik ga naar Mijn Vader." Kijk, dat was Zijn voornemen. Daar was de manifestatie. En nu, heden, wil Hij iemand krijgen die dat zo kan zien, dat zij het Woord kunnen laten...

376 Kijk, Jezus was, om zo te zeggen, zo volmaakt geboren voor die dag, dat het God in iedere beweging die Hij maakte tot uitdrukking bracht. Hij was Gods openbaring; God geopenbaard.

377 Nu heiligde Hij met Zijn Geest en bloed een gemeente, zodat Hij iedere belofte in deze laatste dag geopenbaard kon laten worden. Nu kijk, Hij kon teruggaan en in de laatste dagen oppakken wat deze andere knapen hier hebben weggelaten, en door Zijn Heilige Geest de hele verborgenheid van de zeven zegels openbaren. Kijk, Hij drukt Zichzelf uit. Dat is Zijn doel. Daarvoor stierf Hij. Dat is het tweede deel van Zijn drievoudige manifestatie. Ten eerste om Zichzelf in Christus uit te drukken, vervolgens om Zich uit te drukken in Zijn gemeente. En dezelfde zaak: Christus was het Woord, en de gemeente wordt het Woord als zij het Woord door zich heen laat vloeien.

378 Maar wanneer zij een bastaarddenominatie aannemen, hoe zou het Woord daar doorheen kunnen komen? Ze is geaard, dan veroorzaakt het kortsluiting en de zekering slaat door. Zie?

379 Maar wanneer de stroom vrijelijk vloeit, het Woord van God, dan drukt het zichzelf uit. "De werken die Ik doe, zult gij eveneens doen." En het zal in de laatste dagen geschieden. "Ziet, Ik zend u de profeet Elia, en hij zal de harten van de kinderen terugvoeren tot het geloof van de vaderen."

380 En wat dat betreft, er zou een tijd aanbreken dat Hij Zichzelf zou kunnen uitdrukken in de volheid van Zijn Godheid, Goddelijkheid, door middel van Zijn gemeente, door de voorrang te hebben in Zijn gemeente. O my! Wat? De gezalfde Man; nu de gezalfde mensen; o my, om de gezalfde bruid en de Bruidegom weer terug te brengen. Waardoor gezalfd? Door aan te nemen wat Eva afwees, en Adam; terugkerend met de zalving van het Woord, want Hij zei: "Mijn Woord is Geest." Zie, gezalfd met het Woord. Met wat Eva verwierp, komt Hij terug, en wij nemen het aan.

381 Ziet u nu die bastaardtoestand opnieuw, precies zoals hij bij Eva deed.

382 Hij zei tegen Eva: "Doe dit niet, en doe dat niet; en je kunt wel dit doen en dat."

383 En Satan zei: "O! Weet je..." Maar ze keerde zich naar hem toe en luisterde naar hem.

384 Maar de Eva in de laatste dag zal het niet gaan doen, want zij is voorbestemd om het niet te doen. Beslist. God zal het doen. Hij weet het. Hij zal haar hebben. Hij zei dat de gemeente zonder vlek of rimpel zou zijn. Zij zal daar komen te staan in de schoonheid van Hem, Zijn Woord gemanifesteerd.

385 Zij zal een teken voor de wereld zijn. Zij zal een uit-... zijn. Zij zal iets voor de wereld zijn waar de wereld naar kan kijken en zeggen, wel, de rest van de wereld zal zeggen: "Ach, ze is een heilige roller. Ze is het achternichtje. Ze hoort niet bij onze groep." Dat weet ik. Dat is een goede zaak, zie. Zij, zij behoort bij deze groep hierboven.

386 Pas geleden zei een man tegen mij, terwijl we stonden te praten: "Wel, tot welke denominatie behoort u?"

     Ik zei: "Tot geen enkele."

     "Wat?"

     "Geen enkele." Ik zei: "Ik behoor tot een Koninkrijk."

     "Wel, hoe voeg je je daarbij?"

     "Je voegt je er niet bij. Je wordt erin geboren." Uh-huh.

     "Welk Koninkrijk is dat?"

     Ik zei: "Het mystieke lichaam van Jezus Christus."

387 "Door één Geest zijn wij in dit lichaam gedoopt", geboren uit Zijn Geest, dan behoren wij bij een Koninkrijk. En we leven niet als Amerikanen, we zijn geen Duitsers, wij zijn niets van dat alles; wij zijn Christenen. We hebben onze plaats gevonden, en wandelen in de Geest, een liefdesslaaf, bij de dingen van de wereld vandaan. En we hebben onze rechten van deze wereld verkocht en kochten deze Parel van grote waarde en wandelen zo dat de Heilige Geest Zich kan manifesteren. Zo is Zijn echte gemeente. Dat is wat u bent, of wat ik ben, als we onszelf loslaten en God dienen door Zijn Woord en niet door wat een of andere geloofsbelijdenis zegt.

388 Merk op, de gezalfde Man, de Christus Zelf hier, o God, is bekendgemaakt. Maar nu... Kijk! Maar, maar nu (waarom?) heeft Hij de voorrang. God, volledig gemanifesteerd in Jezus Christus, Gods grote geheim van Zijn openbaring.

389 Dit grote licht van openbaring heeft altijd de wijsheid van deze wereld verblind.

390 In de dagen van Jezus Christus, toen Hij hier op aarde was, werden ze erdoor verblind. Ze zeiden: "Wel, U maakt Uzelf zelfs God! U maakt U gelijk aan God!" Hij was niet slechts gelijk aan God, Hij was God Zelf. Kijk, ze begrijpen het niet. En trouwens, misschien dat sommigen van u...

391 Eens hoorde ik ongelovigen tegen mij zeggen dat Jezus nooit heeft gezegd dat Hij de Zoon van God was. Dat deed Hij zeker. Dat deed Hij beslist. U kent gewoon uw Bijbel niet. Wat zei Hij tegen de vrouw bij de bron? Zie? Wat vertelde Hij haar?

392 "Ik weet dat de Messias komt. En wanneer Hij komt, zal Hij deze dingen doen."

     Hij zei: "Ik ben het, Die tot u spreekt."

     En ook tot Paulus en verschillende anderen.

     Merk op. Maar nu heeft de gemeente de voorrang.

393 Gods grote geheim heeft altijd de wijsheid van de wereld verblind. Ze kunnen het niet bevatten. Ze begrijpen het gewoon niet. Satan begrijpt het niet. Niemand van de overigen begrijpt het, maar slechts degenen die zijn voorbestemd om het te begrijpen, hoe God en Christus één zijn. Ze zullen iedere keer drie van Hem maken. Zie? Dat zullen ze zeker doen.

394 Merk op, het volgende, ten tweede, de gemanifesteerde Christus in u, de Hoop der heerlijkheid. Die grote gemanifesteerde God in Christus; nu Christus gemanifesteerd in u.

     We zullen voortmaken.

395 Kijk! Wat eens Gods grote geheim, grote mysterieuze geheim in Zijn gedachten was, is nu gelegd in de harten van de gelovigen, hetwelk het lichaam van Christus is. Wat eens Gods grote geheim in Zijn gedachten was, vóór de grondlegging der wereld, is nu openbaar gemaakt. Denk daaraan! Zie? O my! O, ik ben...

396 Ik ben er zeker van dat we niet, we het niet begrijpen. Wel, ik kan het niet zien op de manier dat ik het zou moeten, en ik ben er zeker van u ook niet. Zie?

397 Maar Gods grote verborgenheid, die de eeuwige God als een verborgenheid had, is nu ontvouwd in Jezus Christus en daarna rechtstreeks aan Zijn gemeente gegeven. Wat eenmaal in Gods gedachten was, is nu in het lichaam van Christus. Jezus maakt de gemeente het hof, Zijn bruid, fluistert haar geheimen toe.

398 U weet hoe u aan uw vrouw dingen vertelt, weet u, het meisje waarmee je gaat trouwen. U houdt zoveel van haar dat u haar gewoon de geheimen vertelt, en haar tegen u aan trekt en haar bemint en van alles. U weet hoe dat is.

399 Dat is wat God, Christus, aan het doen is met de gemeente. Zie? Hij laat haar de geheimen weten, gewoon de geheimen. Niet deze flirters; ik bedoel Zijn vrouw. Zie? In orde. Nu kijk. Nee. Doordat zij de openbaring hebben van Zijn geheim dat aan hen wordt bekendgemaakt door Zijn genade! Zo'n genade van God! Mensen, ik weet dat... ik hoop dat u niet denkt dat dit persoonlijk klinkt, aan een groep mensen, of dit, dat; maar het geheim dat God deelt met de hele gemeente, als ze het maar zouden willen ontvangen. Zie? Het betreft niet alleen maar mij of alleen maar u. Het betreft de gemeente, tot wie Hij het probeert te brengen.

400 En u zegt: "Wel, waarom ontvangen zij het niet?" Ze kunnen het niet ontvangen. Hij zei het; opnieuw, Hij zei deze dingen. "En hoe kwam dat?" Omdat Jesaja had gezegd dat ze het niet kunnen zien. Zie? En Hij zei altijd...

401 De profeet Paulus zei: "In het laatst der dagen zouden de mensen roekeloos, opgeblazen zijn, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers van God, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig en verachters van de goeden; roekeloos, opgeblazen, zie; die een gedaante hebben van godzaligheid maar de kracht ervan verloochenen; heb ook een afkeer van dezen. Want dit is het soort dat van huis tot huis gaat en vrouwkens gevangen neemt, die met zonden beladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden", met korte broeken en afgeknipt haar, en dergelijke. Worden gedreven door menigerlei begeerlijkheden en zeggen dat het in orde is. "O, die daar zijn gek. Besteed er geen..." Zie? "Kunnen nimmermeer tot kennis der waarheid komen. En deze mannen wederstaan het, zoals Jambres en Jannes Mozes wederstonden", zijn in staat een kerk voort te brengen en een groep mensen te produceren. Beslist.

402 Maar hun uitzinnigheid zal openbaar worden als Jezus Zijn bruid meeneemt en haar daarboven plaatst en zegt: "Dit is zij", en Hij met haar weggaat. Dat klopt. En hun uitzinnigheid zal openbaar worden.

403 Kijk wat er gebeurt als men de openbaring van dit geheim heeft, dat door Zijn genade aan hen is bekendgemaakt! Kijk! Wanneer deze grote openbaring, deze geopenbaarde verborgenheid, aan u is bekendgemaakt, dan verloochent u alle wereldse dingen.

404 Nu zal ik er nog eens op terugkomen. Ik kan het evengoed toch zeggen. Ik wijs erop in verband met de geluidsbanden die overal heengaan. Deze band gaat de wereld over. Zie?

405 U vrouwen, die beweert de doop van de Heilige Geest te hebben en niet het fatsoen hebt uw haar lang te laten groeien; terwijl de Bijbel het veroordeelt en zegt dat een vrouw... een man het recht heeft zijn vrouw in echtscheiding weg te sturen als zij haar haar knipt. God heeft het toegestaan dat te doen. De Bijbel zegt dat als zij haar haar knipt, zij haar hoofd onteert. En het is zo gewoon geworden, weet u, zo normaal als wat voor een vrouw om zelfs te bidden met afgeknipt haar. Zie?

406 Het dragen van korte broeken, en deze lange broeken en dergelijke! De Bijbel zei: "Iedere vrouw die zal..." (o, u zegt...) "die een kledingstuk aantrekt dat een man toebehoort, is een gruwel voor God", vies en smerig, als een oude stinkende badkamer ergens. Zie? O my! De vuiligheid in Gods neusgaten! En dan probeert u te bidden of gebeden op te zenden in zoiets dergelijks? God weigert het, wijst het af. Dat klopt.

407 "Wel," zegt u, "wacht nu even, broeder Branham, u spreekt over het Oude Testament."

408 Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Het is de volledige openbaring van God. Als God ooit iets zegt, kan Hij het nooit meer veranderen. Hij verzwaart het altijd, verandert het niet. De wet werd verzwaard, niet veranderd. Verzwaard!

409 "Wie overspel pleegt, zal de dood schuldig zijn, maar wie", nu verzwaard, "een vrouw aanziet om haar te begeren"! Hij veranderde het gebod niet. Hij maakte het zwaarder.

410 "Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt", één dag in de week; nu verzwaarde Hij het, de "rust" komt door het bewaren van de Geest van God. "Want het is gebod op gebod, en regel op regel; hier een weinig en daar een weinig. Houd vast aan wat goed is. Want door belachelijke lippen en andere talen zal Ik tot dit volk spreken. En dat is de rust. Dat is de verkwikking van het aangezicht des Heren."

411 En toch wilden ze het niet horen en schudden ze met hun hoofd en liepen weg, ter wille van hun denominaties. Uh-huh. "Dit is de verkwikking", zie, verzwaarde de sabbatdag; voor u Zevende-dags Adventisten, enzovoort. O my! Hij verandert niet. Hij verzwaart het. De hel heeft haar poorten wijd geopend om hen te ontvangen.

412 Nu, u kunt nu zien waarom de eindtijdboodschap wordt verworpen, nietwaar? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Nu, geen denominatie, maar de openbaring van Zijn verborgenheid. Zie, geen denominatie. De openbaring! God wordt niet gekend door denominatie. Hij wordt gekend door openbaring.

413 Kijk! God in Zijn lichaam: Christus; en Christus in Zijn lichaam: de bruid. O, o, o my! God gemanifesteerd in Christus; Christus gemanifesteerd in de bruid! En zoals God van het lichaam van Adam de vrouw nam, en zij viel, zo heeft God van het lichaam van Christus – Zijn vlees, Zijn lichaam, hetgeen Zijn Woord is – een bruid naar voren gebracht die niet zal vallen door denominatie of geloofsbelijdenis. Zeker niet. Maar zij komt terug met het zuivere, onvervalste Woord van God en dat gemanifesteerd.

414 Ik hoop dat iedere man en iedere vrouw die deze band hoort dat zal begrijpen. Zie?

415 Zij is de tweede Eva, maar zij breekt niet... bezoedelt haar kleding van reinheid en heiligheid ten opzichte van haar Man niet. Zij zal bij het Woord blijven ongeacht wat iemand anders ook zegt; u mag al de oecumenische bewegingen hebben die u maar wilt, en al de aangesloten verenigingen.

416 En zij zullen spoedig een vervolging op gang brengen en al de kerken sluiten. U ziet dat. En kerken zoals deze, die geen denominatie zijn, zullen ze gebruiken als pakhuis, en van alles. En wanneer iemand ergens heengaat om voor iemand anders een gebed op te zenden, die niet bij de oecumenische beweging behoort, dan zal hij ter plekke worden doodgeschoten. Het is er al. Die Lutherse predikant, het hoofd ervan, zei dat. En het is hier al, u kunt het hier in uw tijdschrift lezen. Juist.

417 Het maakt niet uit wat ze zeggen, die gemeente zal getrouw standhouden in dit Licht. Ze heeft het in het verleden al bewezen en zij zal dat opnieuw doen in het aangezicht van alles. Het is het Woord van God. En zij, al de oecumenische bewegingen en al het andere, zullen verleden tijd zijn. Zij zal daar zijn zonder vlek of rimpel. Dat is juist. Zij zal daar staan.

418 Merk op, God manifesteerde Zich in Zijn lichaam: Christus. Ziet u nu die drievoudige, prachtige zaak?

419 Christus in Zijn lichaam, de gemeente, Zijn beloofde Woord betuigend, zoals God door Christus heen deed.

420 "Wie kan Mij beschuldigen van zonde? Als Ik de werken van de Vader niet doe, waar heb Ik dan... waar heb Ik gefaald? Nu beweren jullie knapen dat jullie het doen, jullie denominatie, maar toon het Mij nu. Ja, toon Mij waar Ik faal om de Messias te zijn. Toon Mij waar Ik heb gefaald, één teken waar God over sprak dat de Messias zou doen, dat Ik niet heb vervuld", zei Hij. Ziet u? God in Zijn lichaam.

421 Nu Christus: "De werken die Ik doe, zult gij ook doen." Zie, zie, dezelfde God. Zie? "De werken die Ik doe, zult gij ook doen; meer dan deze, want Ik ga naar Mijn Vader", de gemeente zal wat langer in het Licht zijn, zie, om Zijn beloofde Woord te betuigen. Zoals God Zijn beloften vervulde in het lichaam van Christus, zo doet Christus Zijn zelfde werken in het lichaam van Christus, de gemeente, zie; nu maakt Hij in de laatste dag Zijn verborgenheid bekend aan Zijn bruidboom, door de vruchten naar voren te brengen die in het begin in de boom waren.

422 Let op, de boom bracht een tak voort, een Lutherse. Wat deed hij? Toen de boom omhoog begon te komen, kwamen ook de vruchten ermee omhoog. Wat gebeurde er? Zij maakten er een denominatie van. Dus toen kwam de snoeier langs, de Vader, de Landman, en snoeide de wijnstok. "Hij is dood."

423 Die van Wesley kwam omhoog. Hij kwam goed omhoog. Wat deed hij toen? De vruchten gingen weer regelrecht terug de boom in, dus snoeide Hij de wijnstok af; hij was dood.

424 Toon mij één, één kerk... Ik wil het weten. Ik heb drieëndertig jaar kerkgeschiedenis meegemaakt. Toon mij één keer, één plaats, waar ooit een bepaalde kerk zich organiseerde en niet ter plekke stierf. Toon mij één plaats waar ze ooit weer oprees, afgezien van aantallen enzovoort, maar geen opwekking. Zie? Het is er niet. Zeker niet. Het is helemaal met haar afgelopen.

425 Dus wat deed haar Landman? Kwam langs en snoeide hem. Zie? Hij bracht denominatievruchten voort: citroenen aan een sinaasappelboom, daarom snoeide Hij hem af, zie. Hij bracht voort, kwam verder.

426 Maar waar is het hart van de boom? Precies in het midden. En Hij snoeide ze allemaal af, totdat helemaal aan de top...

427 Hij heeft hier beneden in de wortels een zaad. Zoals een boom die geplant is aan waterstromen, hij die Gods wetten en liefde in zijn hart heeft genomen. "En hij zal zijn als een boom," Psalm 1, "geplant aan waterstromen; zijn bladeren zullen niet verwelken; op zijn tijd zal hij zijn vruchten dragen." En hier is hij precies...

428 En waar rijpen de vruchten het snelst? In de top van de boom. Waarom? Het licht schijnt erop. Amen! Dat klopt. En precies in de top van de boom, in deze laatste dagen, brengt Hij een bruidboom voort.

429 Herinner u nu dat Hij die Boom des levens is, het tegenovergestelde van het slangenzaad, ziet u. Hij is dat Zaad, het Vrouwenzaad, de Boom des levens in de hof. "Opdat zij hun handen niet uitstrekken naar deze Boom, om van deze Boom te eten, en voor eeuwig zullen leven." En Hij is de enige Boom die genomen kan worden, waardoor u eeuwig kunt leven. Zijn Woord is leven. En dat was toen het Woord, het Woord van God dat Eva afwees in de hof van Eden; nu is Christus hier, het Woord, bekendgemaakt.

430 En toen Hij op aarde kwam, was Hij de Boom des levens. Gelooft u dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] En wat deed Rome? Hij moest worden omgehakt. En Hij werd aan een boom van schande opgehangen, "vervloekt is wie aan een boom hangt", werd een vloek voor het menselijk ras.

431 En nu, daardoor brengt Hij een bruidboom voort, die de boom des levens zal zijn die tot Hem wordt terug hersteld, zoals Man en vrouw in de hof van Eden, (o, glorie voor God) door hetzelfde Woord en dezelfde God, die als Man en vrouw worden bekendgemaakt; opnieuw dezelfde bruidboom.

432 Merk op, het bekendmakend! Hoe, my, er is hier zoveel, we zouden wel door kunnen blijven gaan. Merk op, de boom van het lichaam van Christus in de hof, dat nu Zijn verborgenheid bekendmaakt aan deze bruidboom.

433 Let op, verlost door Christus, de tweede Adam! Gelooft u dat Hij dat was? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Om terug te keren naar huis, naar Eden, weer terug naar huis met Zijn gevallen, nu verloste, vrouw. Dat is Christus, en de gemeente vandaag, Die Zijn vrouw terugbrengt. Ziet u nu de drievoudige verborgenheid? ["Amen."] God gemanifesteerd in Christus; Christus gemanifesteerd in de gemeente; alles bij elkaar, om de oorspronkelijke Adam en Eva weer terug te brengen, Man en vrouw, die één zijn, gemaakt uit hetzelfde bloed en dezelfde Geest, en al het andere.

434 De gemeente is het bloed van Christus door de Geest, want het leven is in het bloed. Dat is de doop van de Heilige Geest, Die ons in Zijn lichaam doopt, Die slechts Zijn lichaam, Zijn vlees en Zijn Woord erkent. [Broeder Branham slaat op zijn Bijbel – Vert]

435 Een denominatie zal dat nooit kunnen aanraken. Het is een openbaring. Zij weet het. Eva wist het ook, maar zij viel; maar deze weet het en zal niet vallen. Zij is verordineerd! Halleluja! Oei! Zij is verordineerd om niet te vallen. Zij zal niet falen. Zij is daartoe voorbestemd. "Zalig de man die God de zonde niet toerekent." U predikers weet waarover ik spreek, want er zitten er hier enkele tientallen. Zie? "Zalig de man die God de zonde niet toerekent", zei David.

436 Merk op, terug verlost, met Hem terugkerend naar huis; terug naar eeuwig leven in een menselijk lichaam, etend, drinkend, en voor immer levend. Jesaja zei: "Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. Zij zullen niet bouwen dat een ander het neemt." De kinderen zullen het niet nemen, maar zij zullen daar zijn met hun nageslacht. Hij zal het bouwen en daar blijven. Amen. "Hij bouwt niet om een ander te laten eten; hij bouwt en eet zelf." Amen! Wat is het? Zijn bruid die met Hem teruggaat, weer terug hersteld tot de oorspronkelijke Adam en Eva, want de dood is achtergelaten. Zij kijken terug naar het kruis en zien dat de prijs is betaald.

437 En nu zijn wij door geloof met Hem opgestaan, zitten precies nu in hemelse gewesten, terugkijkend naar wat ons verloste; wachtend tot de Echtgenoot komt om met Hem naar huis te marcheren.

438 Het drievoudige doel van God, uitgedrukt in Adam en Eva, en door iedere profeet, en door alle tijdperken heen, en Hij Die komen zal: Hij Die was, Hij Die is, en Hij Die komen zal. De gehele manifestatie, de openbaring van het Woord van God, Adam en Eva die weer teruggaan naar huis, verlost, God Die Zichzelf bekendmaakt!

439 Daar zal Hij zitten op de troon van David, geheel juist, en zal alle naties bezitten, over hen heersen met een ijzeren roede. Daar zal aan beide zijden een boom zijn. En voor elk volk dat binnenkomt, zal deze tot genezing dienen. Deze bladeren zullen dienen tot de genezing van de volkeren. De koningen zullen er hun eer binnenbrengen. Er zal niets zijn wat kan bevuilen, of iets verkeerds dat daar kan binnenkomen. En op de berg Sion zal een Licht zijn, dag en nacht, en de verlosten zullen wandelen in dat Licht. O halleluja!

440 Te bedenken dat het geen mystiek verhaal is, dat het geen theologische opvatting is. Het is een openbaring van Jezus Christus, door Zijn Woord, dat onovertroffen is. Het is waar geweest in alle tijdperken, en het is waar in dit tijdperk. Het is nu hier waar. Het is waar voor mij, het is waar voor u, en voor iedere man en vrouw die aan deze openbaring vasthoudt. Amen.

441 Om God te zien Die Zichzelf bekendmaakt en Zichzelf door uw leven uitleeft, omdat u nu een gevangene van Hem bent. U bent Zijn liefdesgevangene. De wereld kan lachen, grappen over hen maken en zeggen: "Ga erbij weg." U zou kunnen gaan, maar u bent een gevangene. Zie? Die andere vrouwen kunnen zich gedragen als Hollywood, maar u niet. U bent een gevangene. Amen. Kijk, u bent een gevangene van Christus. Andere mannen kunnen roken en drinken, en tekeergaan als zij dat willen, en zichzelf Christenen noemen, diakenen en zelfs predikers, maar u niet. U bent een gevangene, een gevangene van het Woord. Jazeker. Ja, beslist.

442 Hij maakt Zijn verborgenheid bekend aan Zijn bruidboom; verlost door Christus, de tweede Adam; ze keert terug naar huis, om terug hersteld te worden tot het oorspronkelijke Eden, vrij van dood, ziekte, smart, schande; terugkerend met eeuwig leven.

443 Luister dan, heel veel mensen hebben de verkeerde opvatting. Mensen te bekeren tot het christendom en onder het bestuur daarvan te brengen, is absoluut Gods gedachte niet. U zegt: "Wij maken bekeerlingen tot het christendom onder Zijn bestuur." Dat is het niet. "Wel, ze behoren niet te drinken. Ze behoren niet te liegen." Weet u dat de Mohammedanen u kunnen overtreffen? Wist u dat de heidenen in Afrika, deze zwarte mensen, onder hun stammen wetten hebben, die alles wat u in het christendom kunt produceren, overtreffen?

444 Want ik ben daar naar die stam van de Shungai geweest. Als een jong meisje niet op een bepaalde leeftijd is gehuwd, dan moet ze de stam verlaten, haar stamkleuren afnemen. Ze gaat dan naar de stad; ze is niet meer dan een zwerver. En als ze... Voordat ze trouwt, moet ze worden getest op haar maagdelijkheid. Als ze schuldig wordt bevonden overspel gepleegd te hebben met een man, moet hij, of zij, vertellen wie het is, en worden ze beiden tegelijkertijd gedood. Uh-huh. O, ze doen het heel wat beter dan deze zogenaamde...

445 Wat als u dat zou doen bij zogenaamde Christenen? Negenennegentig procent zou sterven voor daglicht. Dat is juist. Dat is juist, zowel mannen als vrouwen. U weet dat dat waar is.

     "Wat?", zegt u, "Wel, ik ben zuiver!"

446 "Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel met haar gepleegd." Nu, hoe zit het daarmee? Hoe zit het met u, zuster, als u uzelf zo aan die man hebt gepresenteerd? U bent even schuldig als wanneer u het hebt gedaan. Zie?

447 "O, maar dat is in orde." Uw voorganger is bang om het te zeggen, waarom? Zijn denominationele hoofdkwartieren zullen hem eruit schoppen als hij daar rechtlijnig over wordt. Ze zijn bastaarden. Ze nemen het Woord niet. Het Woord zegt dat dat waar is. Jezus zei dat het waar is, en Hij is het Hoofd.

448 Merk nu op, God Die Zich bekendmaakt. Nee, van ons wordt niet verwacht dat we bekeerlingen maken tot het christendom door een bestuur; maar door de openbaring, de Christus in u, zoals God in Christus was. Zoals God in Christus was, is Christus in u! Want wat God deed in Christus, doet Christus in u! De tekenen die God deed in Christus, doet Christus in u! O, is dat niet prachtig! Uh! O my! Daar houd ik van.

449 Jezus zei: "In die dag," dat is deze dag, "in die dag," wanneer deze openbaring wordt bekendgemaakt, "zult u weten dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij; Ik in u, en u in Mij." Wanneer de openbaring wordt bekendgemaakt: "In die dag zult gij weten dat Ik en de Vader één zijn; Ik ben in de Vader, en de Vader is in Mij." Wanneer dan de openbaring voortkomt, dan is het: "Ik in u, en u in Mij." Daar hebt u het. Ziet u de meervoudige, drievoudige manie-... Waarvoor? Om het terug te brengen. Dat moeten we.

     Zoals Jezus het Woord van God was. Hetzelfde betuigde Hij.

450 Als Hij – als Hij het Woord niet was, zou Hij het Woord niet gemanifesteerd hebben; Hij zou een groot theoloog zijn geweest. Dat zou echt de messias zijn geweest waar de wereld naar uitkeek. Zie? Jazeker, dat zou hem zijn geweest.

451 Daar zien ze vandaag naar uit, iemand die Billy Graham overtreft, of iemand die met zijn organisatie alles kan onderdrukken, naar voren treedt om die Baptisten te bewijzen dat ze niet weten waar ze staan. Beslist. Daar zien ze naar uit. Maar de gemeente ziet uit naar de nederigheid en de tekenen van de levende God, Christus. Zie?

452 Jezus was geen groot theoloog. Hij was iemand van het gewone volk, een timmermanszoon, zogenaamd. Zie? Hij wandelde rond, maar God... Hij zei: "Laat iemand van u Mij aantonen dat Ik niet heb gemanifesteerd wat in de Bijbel staat dat Ik zou doen."

453 Dus de gemeente kan vandaag hetzelfde doen. Wat Christus deed, doet de gemeente nu. "In die dag zult u weten dat Ik in de Vader ben, en de Vader is in Mij; Ik in u, en u in Mij." Ja? Daar gaat u, op weg naar Sion. Waarheen? Naar een Koninkrijk! "In die dag zult u weten dat Ik in u ben."

454 En let hierop! Hier, het is prachtig. Ik wil niet dat u dit mist. Nu, iedereen, en u mensen bij de band, ver weg in de oerwouden, of waar u het ook hoort, luister nu.

455 "En zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u", zei Jezus. Zie? Let nu op. De Vader Die Hem zond, ging in Hem om Zichzelf goed te betuigen, want Hij was het Woord. En dezelfde Jezus Die u zendt, gaat met u en in u om dezelfde God te betuigen. "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal Ik u zenden, en u leeft door Mij." Wat is Hij? Hij is het Woord. U leeft door het Woord. O, wat zou ik daar graag een tekst uit nemen en daar een paar uur over prediken, zie, over hoe Hij was... daarover. Let op, let op: "En de Vader Die Mij zond", met Hem meeging, de Vader Die zendt.

456 De Jezus Die ons zendt, komt binnen. "Een korte wijl en de wereld ziet Mij niet meer, doch gij zult Mij zien, want Ik," persoonlijk voornaamwoord, "Ik", de Persoon, Jezus, "zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde der wereld. De werken die Ik doe, zult u eveneens doen." Kijk nu terug wat Hij heeft gedaan, kijk dan wat u doet, en vergelijk dat met elkaar.

457 "En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen. En zoals in de dagen van Lot", toen een moderne Billy Graham en Oral Roberts Sodom binnengingen en tot deze Sodomieten predikten, en hun ogen verblindden, zie, met het Evangelie. Eén Engel bleef achter, een Boodschapper, bij Abraham en de uitverkoren groep, en welk soort teken deed Hij? Zie? En hoe noemde Abraham Hem? Elohim, God gemanifesteerd in vlees. Jezus liet zien dat Hijzelf, God in Hem, zal worden gemanifesteerd in Zijn bruid in de laatste dagen! O my, my! Er komt gewoon geen einde aan, gewoon een openbaring van God! Het is eeuwig, het blijft zich eenvoudig voortdurend voortbewegen.

458 Merk dan op: Eén zoals de eerste Adam en Eva, voordat zonde hen in de dood vaneen scheidde; nu Christus, de tweede Adam, in leven, Die Zijn bruid verlost van de dood; en nu is Hij op weg terug naar het oorspronkelijke Eden, Zijn bruid in gemeenschap terug herstellend, bij God terug, zoals Man en vrouw in de hof van Eden. Beslist. Christus en Zijn bruid.

459 En op die dag, God: "Het Koninkrijk wordt overgedragen aan de Vader; opdat Hij alles in allen zij." "Terwijl hij nog spreekt, zal Ik antwoorden." David, Christus, David die op de troon zit, de Koning over het hele menselijke ras. "En terwijl zij nog denken, zal Ik weten waar ze aan denken. Voordat zij spreken, zal Ik hen antwoorden. De wolf en het lam zullen tezamen weiden. De leeuw zal stro eten als een os, en zij zullen tezamen weiden en nederliggen. Zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn ganse heilige berg", weer regelrecht terug naar Eden, zo hard als het maar kan!

460 Daar is Zijn drievoudige doel. O God, help ons dit te bevatten! Help ons dit te verstaan!

461 Luister nu opnieuw aandachtig als we verdergaan; terugkerend naar het oorspronkelijke Eden.

462 Als wij dus uit Hem geboren zijn, zijn wij gevuld met Hem. Kijk, uw leven, Zijn leven is in u. Dan behoorden al onze handelingen Hem te verklaren.

463 Zoals wanneer men het leven uit de ene boom haalt en dat in een andere boom doet. Haal het leven uit een perenboom en doe het in een appelboom, het zal peren voortbrengen. Het kan niet anders, want het sap, het leven daarin, de kiem is een perenboom. In orde.

     Dan behoorden al onze handelingen Hem te verklaren.

464 Wij hebben Zijn Naam. Klopt dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Wij moeten Zijn Naam dragen.

465 En onthoud, wij zijn nu als Zijn bruid bevrucht door Zijn Geest. O my! De gemeente die kinderen voortbrengt, zie, bevrucht door Zijn Geest met Zijn Naam; Zijn Naam dragend, Zijn leven dragend; en zij brengt met duidelijke voorrang de tekenen voort van Zijn leven, het bewijsstuk van Zijn opstanding; tonend dat Hij niet dood is maar leeft tot in alle eeuwigheid. Dit is eeuwig leven, en betuigd; het betuigt aan de wereld dat wij leven in Hem. Oei!

466 Hoe weet u dat, omdat u een kerklid bent? Omdat Christus door u heen leeft, u bent zodanig bevrucht met Zijn Geest dat u een gevangene bent voor enig ander ding. U bent vastgeklonken, o my, aan het Evangelie, vastgeklonken aan het Woord, en al de kinderen die u kunt voortbrengen zijn dat, omdat u een gevangene bent.

467 U kunt geen overspel plegen; u bent reeds bevrucht! Glorie! Hij kan geen houvast krijgen. De schoot des levens is gesloten voor al het andere. U bent reeds de Zijne door voorbestemming. Dat zaad moet tot leven komen; niets van de wereld kan binnenkomen. O! O, wat zouden we graag gedurende een uur hierbij stil willen staan! Ik ben er zeker van dat u het begrijpt. Zie? Christus en de Zijnen alleen, reeds voleindigd. Het zaad was daar. Het zaad was daar reeds. Wanneer werd het daar geplaatst? "Heeft ons vóór de grondlegging der wereld voorbestemd tot eeuwig leven." En zodra die leven gevende vloed, dat zaad dat daar lag... Als andere zaden binnen zouden komen, zouden ze geen houvast kunnen krijgen, dat zouden ze gewoon niet kunnen. Maar toen dat Zaad binnenkwam, sloot het snel de schoot toe; al het overige zaad werd naar buiten gedreven, zie, op die manier.

468 En u wordt een gevangene, ingesloten in Christus. Christus in u, Zijn leven dat Zijn bewijsstuk voortbrengt, Zijn tekenen. O my, my, my! Kijk, het brengt Zijn tekenen van leven als een bewijs van Zijn opstanding, bewijst aan de wereld dat eeuwige leven, betuigt aan de wereld dat wij levend zijn in Hem. En denk daaraan, levend met God, onze Verlosser, Die ons precies voor dit doel schiep, de gemeente, met Zijn scheppend leven in ons.

469 Zoals Mozes kon zeggen door het Woord van God: "Laat er komen", en daar kwamen vliegen. Een God Die vliegen kan maken, kan ook eekhoorns maken. Zie?

470 Dus Hij kan doen wat Hij maar wil. Hij kan scheppen. Hij kan alles. Hij is God. Dezelfde God, dat scheppende leven, ziet u, dat in u is, kan... U bent een gevangene; u kunt het niet spreken tenzij Hij het spreekt. Maar toen u sprak, was het Gods Woord. Hij heeft betuigd dat het zo is. Al het andere is in orde, en Hij weet ervan, wanneer dat uitgesproken wordt, dan moet het zo zijn. Zie?

471 Mozes nam zijn staf en zei: "Laat er kikvorsen komen", want God had gezegd: "Laat er kikvorsen komen." Hij gaf het gewoon door. Dat klopt. En overal zaten kikvorsen in, overal waren kikkers. Waar kwamen ze vandaan? Niemand wist het. Ze waren daar niet eerder. Maar de Schepper, God, werkte door een man heen, schiep dingen, levende wezens.

472 De God Die de eerste kikker maakte, kan de tweede kikker maken. Hij maakt alle kikkers. O my! Begrijpt u wat ik bedoel? Maakte de eerste eekhoorn, maakte de tweede eekhoorn, maakte elke eekhoorn; kan eekhoorns maken waar geen eekhoorns zijn. Hij kan alles doen wat Hij maar wil! Hij is God! Hij is God! Zijn leven! O my! Als ik daaraan denk, begin ik te beven! Uh-huh.

473 O, met Hem te leven, met Hem naar huis te gaan, met Hem te leven! Met Hem naar huis te gaan om voor immer met Hem te leven, om eeuwig leven te hebben!

474 Dit is Gods grote verborgenheid van liefde uitgedrukt, dat God en mens één werden. Zie? De hele zaak is God en mens als één. Daar waren God en de mens één; en hier zijn God en de mens één. Zie? Wat is het? Door gevuld te zijn met Zijn Geest, zodat Hij de voorrang heeft. Dat was Gods prestatie, dat was Gods doel om dat te doen: dat Hij in Christus zou zijn en Christus in ons en wij allen samen één. De Heilige Geest, dezelfde zaak, Hij openbaarde het aan Christus, openbaart het hier, de bovennatuurlijke, scheppende kracht. O my!

475 Dezelfde God Die dat tot Mozes kon zeggen: "Laat er kikvorsen komen", Diezelfde kon daar opstaan en zeggen: "Laat dit water veranderd worden in wijn." Zie? Amen. Is dat waar? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Hij is dezelfde God, dezelfde Persoon.

476 Hij verandert eenvoudig niet. Het is God in de mens. Dat is Zijn manifestatie. Dat is Hij aan het openbaren. Dat probeert Hij te doen, en Gods eigen Woord openbaart het. Het laat zien dat de mens niet kan scheppen; God is de Schepper. En het gaat niet meer om de mens; het is God de Schepper in de mens, hetgeen nu Zijn gemeente is. Amen!

477 Op weg naar huis, naar de hemel, om eeuwig met Hem te leven. God drukt eeuwige liefde uit aan de gemeente.

478 Luister, luister nu aandachtig. Ik wil niet dat u dit mist. Geen andere kerk, geen ander teken, geen andere gemeenschap, geen andere regering, geen ander getuigenis, geen andere geloofsbelijdenis, geen denominatie wordt geaccepteerd, behalve dit. God accepteert niets buiten dat: "Christus in u, de Hoop der heerlijkheid", het enige wat God erkent. Geen gemeenschap, geen kerk, geen geloofsbelijdenis, geen denominatie, nee niets; al het andere is dood. Deze fragmenten moeten worden afgesneden, afgesnoeid van de zaak, opdat Christus met voorrang in u leven mag.

479 Niet terugverwijzend! Ik heb hier één zijtak die zegt: "Het is mijn organisatie." Dat moet ook worden afgesneden. "Ik heb hier mijn zo-en-zo. Dit zegt dit. Mijn moeder zal me een heilige roller noemen." Dat moet ook worden afgesneden. Zie? "Wel, ik weet dat mijn man wil dat ik deze korte broeken draag." Dat moet ook worden afgesneden. Zie? Het moet worden afgesneden en gesnoeid totdat daar slechts u en Christus zijn overgebleven. Zie? Uh!

480 Denk na! Door de levende tegenwoordigheid van de levende Christus door het levende Woord; o, de levende Christus, levende tegenwoordigheid, levend Woord! Let op! Door Zijn eigen persoonlijke... persoonlijke betuiging bewijst Zijn gemeente.

481 Geen leden! Hij deed dat nooit in de dagen van Mozes. Hij deed dat nooit in de dagen van iemand anders bij het einde van de wereld, toen het tot een plaats van vernietiging kwam. In de dagen van Lot telde geen kerklidmaatschap. Het was een persoonlijke betuiging, God in vlees, zie, een persoonlijke betuiging.

482 Onthoud dit! Denk daarover na, dat mensen, geboren van Zijn Geest, in een dag zoals deze, in dit geweldige denominationele tijdperk waarin wij leven, dat de levende God Zijn levend Woord neemt en het persoonlijk betuigt, dit leven dat in het Woord is, de kiem die in het Zaad ligt! En het Woord is een Zaad dat een zaaier begon te zaaien. En het leven is Christus in het Woord, persoonlijk in u; en het betuigt iets wat u zelf niet kunt, bewijst Zelf dat u het niet bent, maar dat Hij het is. En u bent een liefdesslaaf geworden voor Hem, om een bruid te zijn.

483 Geprezen zij de levende God, Die de hemel en aarde geschapen heeft en al wat daarin is! Geen wonder dat Hij de Alfa en Omega is, het Begin en het Einde; Hij Die was, Die is, en komen zal; de Wortel en het Geslacht van David; de heldere Morgenster. Hij is alles in allen.

484 Zijn tegenwoordigheid in de individu, met een persoonlijke betuiging van Hemzelf Die Zich uitdrukt; het levende Woord dat beloofd is voor de dag, dat zich door u heen uitdrukt, een betuiging van de grote openbaring van God. Kijk, alleen in een individu, nooit in een groep! Een individu; niet in een groep! Zijn identificatie is met een individu. Begrijpt u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Niet met de Methodist, niet met de Baptist, niet de Presbyteriaan, niet de Lutheraan, niet de Pinkstermensen, maar als een individu!

485 "Ik zal er één nemen en één achterlaten; Ik zal ze van elkaar scheiden." Dat is juist. "Er zullen er twee in het veld zijn; Ik zal er één nemen en één achterlaten. Er zullen er twee in bed liggen en Ik zal er één nemen en één achterlaten."

486 Het is geen groep. Het is een persoonlijke betuiging van een bevrucht kind van God, gevuld met de Heilige Geest, dat zo overgegeven is aan God dat hij zich nergens anders zorgen over maakt. En de Heilige Geest leeft Zijn eigen leven, beweegt Zich door hem heen, toont de persoonlijke – persoonlijke betuiging van het Woord Zelf, drukt Zichzelf uit aan de mensen en aan de wereld.

487 Hoe kan de wereld aan zoiets dergelijks blind voorbijlopen? Precies zoals de Katholieken Patricius voorbijliepen en hem niet herkenden dan tot na zijn dood. Ze deden hetzelfde bij Martinus, herkenden het niet. In alle tijdperken hebben ze hetzelfde gedaan.

488 Hetzelfde hebben ze bij Jeanne d'Arc gedaan. De Katholieke kerk verbrandde haar als heks, omdat ze geestelijk was. Ongeveer honderdvijftig jaar later groeven ze de lichamen van die priesters op en wierpen ze in [de rivier] om boete te doen.

489 Het komt vlak bij hen, maar ze herkennen het niet totdat het voorbij is. Het pakt slechts het voorbestemde zaad op dat God voorbestemde vóór de grondlegging der aarde. Hetzelfde gebeurde in de dagen van Noach, hetzelfde gebeurde in de dagen van Mozes, de dagen van Elia, de dagen van de profeten, de dagen van Jezus, steeds verder door tot precies in dit uur. De bevruchte persoon met het Zaad van God, het Woord dat Zichzelf daarin manifesteert, is zo overgegeven aan de wil van God, dat het Woord, en het Woord alleen, Zichzelf in deze persoon manifesteert, de gevangene, bij een individu.

490 Zeg niet: "Mijn kerk..." Nu, "mijn kerk" heeft er niets mee te maken.

491 Het is een individu, één persoon! De hele hel is tegen deze leer. De hele hel is tegen deze Waarheid, maar het is de Waarheid.

492 Jezus heeft nooit gezegd: "Nu, Petrus, jij en Johannes en alle andere mensen, jullie hebben de openbaring, nu is de hele kerk gered." Nee.

493 Het was tot hem, persoonlijk. "Ik zeg tot u, u," niet tot hen, "tot u, gij zijt Petrus; op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen." En het woord petra betekent 'een steen'. Steen betekent 'wat beleden is', of 'wat afgescheiden is'.

494 Op een zekere steen, op een zekere zaak; zie, een eruit geroepene, de gemeente die eruit geroepen is; op deze steen, op deze openbaring. "Vlees en bloed hebben u dit nimmer geopenbaard. Maar op deze openbaring; Ik zal Mijn gemeente in hen, de eruit geroepen groep, bouwen. En al de poorten der hel zullen nimmer in staat zijn dat te wederstaan."

495 "Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. U bent de Mijne! Ik zal u opwekken in de jongste dag, aan hem eeuwig leven geven, en hem opwekken in de laatste dagen." Daar is het, de openbaring. Niet hen, maar hém, een individu! Niet een groep; een individu! De hele hel is daartegen.

496 Maar Zijn verborgenheid wordt slechts geopenbaard aan Zijn geliefde bruid. Zij is de enige die het kan zien.

497 Hij zei: "Jesaja heeft juist over u gesproken, u huichelaars, u slangen in het gras. U beweert hier: 'O, de grote, heilige profeten! Wij markeren hun graven. Wij versieren ze.'" Hij zei: "U bent degene die ze erin hebt gebracht." Zei Hij dat?

498 Hetzelfde zou Hij zeggen tot de Katholieke kerken in hun dagen, toen tot hen de profeten werden gezonden van het Oude Testament, voordat zij daar Nicéa, Rome, hadden; en uitverkorenen. Deze oude profeten kwamen daarheen terwijl ze larven aten en dingen uit de grond, met zelfs geen kleren aan, met schapenhuiden om zich heengeslagen, terwijl ze probeerden stand te houden voor deze Bijbelse Waarheid. Maar de Katholieke kerk wilde haar verstandelijke opvatting. Toen brachten ze voort... Daar kwamen Irenaeüs, Polycarpus, Martinus, al de anderen. En wat deden ze? Ze plaatsten hen in het graf: Jeanne d'Arc, Patricius, en de rest. Zij plaatsten hen erin, nu komen ze erop terug en pleisteren de wanden zoals ze bij Jeanne d'Arc deden. Wat hebben ze gedaan? Zij hebben ze erin gebracht!

499 Dan zeg ik, zoals de Heilige Geest u toeroept: "Gewitte wanden! Gij huichelaars, die zichzelf iets noemt, terwijl u de intellectuele opvatting van een man neemt en het Woord laat gaan. In plaats van te komen om bevrucht te worden met het Zaad Gods, het Woord in u, hebt u elke mogelijke verbastering genomen." Geen wonder dat zij daar zit als een hoer, want zij pleegt geestelijk overspel, de mensen dingen van een man lerende en niet de dingen van God.

500 Maar Hij zei: "Vreest niet, klein kuddeke, het is uws Vaders welbehagen u het Koninkrijk te geven." Dat is juist. Beslist. Daar gaat het om.

501 De Bijbel zei in Openbaring: "Deze grote stad regeerde over al de koningen der aarde." Zei dat ze een hoer was. Wat is dat? Een vrouw die beweert een dame te zijn en hoererij bedrijft. "Zij had een beker in haar hand," om te toasten met de wereld, "van de... gevuld met de onreinheid van de gruwelen van haar hoererijen." En ze had dochters, de Protestantse kerken, en elk ervan komt uit haar voort met haar zelfde valse leringen, dezelfde dopen, en door handen schudden in plaats van de doop van de Heilige Geest; en hun valse leer van "Vader, Zoon en Heilige Geest" en al dergelijke, in plaats van het aannemen van de Naam van de bruid... Bruidegom, enzovoort.

     U zegt: "Dat maakt geen enkel verschil." Dat doet het wel.

502 Als ik mijn naam op een cheque plaats en daarop "de eerwaarde", aan "prediker" vermeld, of zoiets, dan kan er niets op worden geïnd. Dat klopt. Het wordt afgewezen bij de bank. Uh-huh. Merk het op. In orde.

503 Maar deze hele verborgenheid wordt alleen maar, zoals Hij beloofde, aan Zijn bruid geopenbaard. De hel is tegen deze waarheid van de openbaring van deze verborgenheid. Maar de bruid staat erop. Dat is haar standpunt.

504 Waarom hongert u, gemeente, waarom bent u dorstig? Het is de Vader Die dit verborgen geheim aan u probeert te openbaren. Maar u laat zoveel dingen het uit u vandaan halen. U laat uw baan, u laat uw vrouw, u laat uw man, u laat uw kinderen, u laat de zorgen van de wereld, u laat een voorganger, u laat iemand anders dat uit u vandaan halen, terwijl u diep in uw hart weet dat u dorstend bent, hongerend. Het is God Die het aan u probeert te openbaren, zie, de openbaring. De laatste dag is hier. Merk nu op.

505 Laten we nog eens terugkijken. Ik kan dit niet allemaal overslaan. Zie? Ik wil dat u nog even hiernaar kijkt, en dan zullen we binnen een paar ogenblikken eindigen. U zult... Geef mij gedurende een ogenblik uw onverdeelde aandacht.

506 Let op hier in Kolossensen, het achttiende vers. In het boek Kolossensen, het achttiende vers.

     En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. [Engels: "In alles de voorrang zou hebben." – Vert]

507 "Hij is het Hoofd van de gemeente, hetwelk Zijn lichaam is, en Hij wil de voorrang hebben." Luister nu, luister aandachtig terwijl wij verdergaan. Wat? Hij moet het Hoofd van het lichaam zijn, het lichaam van Zijn bruid, die uit Hem genomen is; vlees en been zoals in Adam, zie, bruid.

508 "Geboren uit de doden", kijk, dat geboren uit de doden betekent 'uit zonde van ongeloof'.

509 Wat doodde Eva? Ongeloof. Klopt dat? Haar ongeloof in wat? Omdat ze niet in God geloofde? Nee. Zij had geloof in God. Beslist. Zei ze: "Er bestaat geen God"? Zeker niet. Ze was geen ongelovige. Zei ze: "Weet je, ik geloof Zijn Woord helemaal niet"? O nee. Ze geloofde alles behalve één klein ding. Zie?

510 Nu, zei de Bijbel niet in het boek Openbaring, dat Jezus Zelf zei: "Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om tot u van deze dingen te getuigen"? "Wie er één woord vanaf zal nemen, of er één woord aan zal toevoegen." En als al deze moeite en verdriet moest komen omdat een vrouw één woord van God betwijfelde, zal Hij u dan laten gaan met het betwijfelen van één woord? Dan zou Hij onrechtvaardig zijn. Uh-huh. Zie? Kijk, dat zou niet juist zijn. Veroordeeld...

511 Hier staat één man en hij veroorzaakte al deze moeite door één woord te betwijfelen; dan gaat men verder en er gaan jaren van ervaring overheen en van alles, en de Bijbel enzovoort, en anderen die er hun leven voor over hebben gehad, en dan zou Hij zeggen: "O, je kunt doorgaan en ervan eten. Dat is in orde, Ik zal je hoe dan ook terug laten komen"? O! God is geen aanziener des persoons, maar...?... Zie? Zie? God is geen aanziener des persoons. Let nu op.

512 Let nu op. "Hij is het Hoofd van het lichaam", dat geboren is uit de zonde van ongeloof in Gods Woord. Dat laat iedere denominatie, iedere leerstelling, erbuiten, zie. Ongeloof in het Woord, dat Hijzelf is, het Woord des levens. Zie? Slechts het Woord heeft leven. Elk ander woord is een kruising. Ongeacht hoeveel het erop lijkt, het is niet het Woord.

513 Het Woord brengt Zijn eigen leven voort, dat Eva verruilde voor persoonlijke kennis. Ziet u wat de kerk vandaag gedaan heeft, door menselijke opvattingen? Mozes had een geweldig begrip van God totdat hij de brandende braamstruik tegenkwam, toen zag hij waar hij gefaald had. De brandende struik had wat Mozes ontbrak. Het Woord heeft wat de denominatie ontbreekt.

     "Hij, het Hoofd, is de Eersteling van de opstanding."

514 We zullen op deze openbaring nog wat langer doorgaan, als u dat goedkeurt. [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] In orde. In orde, goed, nog even nu.

515 "Hij is de Eersteling van de opstanding." Klopt dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Let op. Wat is Hij dan? "Hij is het Hoofd van het lichaam, dat Zijn gemeente is, bruid." Uh-huh.

516 Dan moet het bruid-lichaam het Hoofd volgen, want het is een deel van Zijn opstanding en een deel van de verborgenheid. Het is onmogelijk dat het niet zou volgen. O my! Het is een deel van Gods verborgenheid, hoe God Zich hier openbaarde en het deed opstaan door het Woord, daarom openbaart Hij Zijn gemeente en wekt Hij haar op door hetzelfde Woord. Het is een deel van Zijn drievoudige verborgenheid.

517 Zoals het Hoofd uit het graf werd genomen, zo moet het lichaam Hem terug naar Eden volgen. Want Hij is het Hoofd van het gezin, de Man, de Bruidegom; en de bruid die het lichaam is van de Bruidegom moet volgen, de bruid, omdat dat het Hoofd is. En het Hoofd is geopenbaard en komt terug met eeuwig leven; en het lichaam moet dat volgen, omdat het opnieuw Man en vrouw is. Amen! En zolang u door hetzelfde Woord bent bevrucht – wat Zijn lichaam is – doordat u Zijn lichaam hebt aangenomen, bent u in Hem gekomen toen u het Woord aannam. Niet een geloofsleer; het Woord! O my!

518 Zou daaruit geen tekst genomen kunnen worden om vanmiddag mee verder te gaan? Huh? My, zou dat niet geweldig zijn? Zie? Denk daar nu even over na, wat dit is.

519 Daarom kan het lichaam niet erkennen... Mis dit niet. Daarom kan het lichaam geen enkel ander hoofd erkennen dan het Woord. Want het hoofd is verbonden met het lichaam, en het Hoofd is het Woord, en het is hetzelfde Woord: één Hoofdschap! Daarom zijn denominaties en heilige vaders en al het andere dode rommel. Er is slechts één Hoofd: dat is Christus. Het lichaam erkent één ding: het Woord!

520 Toon mij nu waar iemand in het lichaam werd gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. En wat erkent u daar? Kijk, ik ben me ervan bewust dat ik op de band tot duizenden spreek, weet u, en we hebben een bandenbediening rondom de wereld. In welke naam bent u gedoopt? "Want er is onder de hemel geen andere Naam gegeven," zei het Woord, "waardoor de mens kan worden gered." Als u bent gedoopt om uw geloof te laten zien in Christus, en daarbij neemt u de naam van een leerstelling aan, dan bent u een bastaard. Als u niet precies volgens die kerk bent en exact volgens hun leer...

521 Dan u, Katholieke mensen, kijk, hoe kunt u nu onder de autoriteit van een paus blijven, die zegt dat hij de opvolger is door apostolische successie, vanaf Chris-... vanaf Petrus, en deze paus en deze kerk leren zo tegengesteld aan dit eerste Woord, waarvan God door tekenen en wonderen erkende dat het Zijn gemeente was? Om dan te zien hoe datzelfde Woord vandaag in zijn zuiverheid naar voren wordt gebracht en dezelfde opstanding toont als die Hij daar had, God Die onder Zijn volk leeft en dezelfde dingen doet; kunt u dan een hoofd in Rome erkennen?

522 Ons Hoofd is in de hemel. Ik ga niet naar Rome; ik ga naar de hemel wanneer ik sterf. Zie? Zie? Het Hoofd is in de hemel.

523 En het lichaam moet het Hoofd volgen, zoals de vrouw haar man volgt. Hoewel Adam niet verleid was, koos hij partij voor Eva. Eva werd verleid, zij was in de overtreding, anders zou de totale opstanding van het gehele lichaam zijn voortgekomen op de dag van de Here Jezus toen Hij uit het graf vandaan kwam. Maar Hij moest haar verlossen, die Zijn lichaam is. Zij moest worden verlost om tot Hem te kunnen komen. Begrijpt u het? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] O my! Kijk, het kon toen niet gebeuren. De verlossing is nog gaande.

524 Ziet u nu de zegels? Toen was Hij daar bezig met Zijn bemiddelaarswerk, om te verlossen, maar op een dag zal Hij naar voren komen om dit boek te nemen dat Hij heeft verlost. En allen die in dit boek staan, zouden Hem zijn, want dat is de gelovige, de woorden in het boek, en het Woord is Hem. En voor allen die daarin zijn, voor dit boek van verlossing komt Hij, wier namen in het boek zijn geschreven vóór de grondlegging der wereld, toen Hij als een Lam werd geslacht.

525 En hier is Hij vandaag, in Zijn Woord, en Hij manifesteert dezelfde zaak als daar. Zij kan geen ander hoofd erkennen. Beslist niet. Er is geen bisschop, nee, niets. Zij erkent één Hoofd, dat is Christus, en Christus is het Woord. O my! Oei! Ik houd daarvan. O! Jazeker.

526 Evenals het Hoofd uit het graf werd genomen, moet Zijn lichaam Hem volgen naar Eden. Daarom kan het lichaam geen enkel ander hoofd erkennen dan het hoofdschap van het Woord.

527 Geen denominatie kan er iets aan toevoegen. "Want wie er één woord van zal afnemen, of er één woord aan toevoegt, van die zal afgenomen worden." U bent dood, verbasterd, direct daar. Daar zit zij, met dit getuigenis in haar handen: "De onreinheid van haar hoererijen, gepleegd in geestelijk overspel", tegen het Woord dat zij juist beweert te geloven. Zie?

528 Daarom is het het Woord of niets. Dat is juist. Hij, het Woord! Hoe weet u dat het juist is? Hij, het Woord, is betuigd. Zie? Hij, het Woord, duidelijk betuigd, is het Hoofdschap, het Hoofd van de gemeente. Hij is het Woord, het Hoofd. Hij is duidelijk vereenzelvigd, geïdentificeerd, betuigd door Zijn eigen Geest, Die Zelf in de gemeente is, de persoon. Doordat Hij Zich onder betuiging naar voren brengt, is dit het rechtstreekse bewijs aan het gehele lichaam. Dan hebt u geen geloofsbelijdenissen nodig. Denominaties zijn vergaan. Maar het Hoofd Zelf wordt in het lichaam erkend door persoonlijke identificatie, zie, wanneer Hij Zich identificeert, dat bewijst het Hoofdschap aan het lichaam. Dan zijn wij verenigd onder één betuigd Hoofd, wat Christus is, het Woord van God [Leeg gedeelte op de band – Vert] niet onder een kerk.

529 Dan is ons Hoofdschap een Koninkrijk. De Bijbel, Jezus, zei: "Het Koninkrijk Gods is binnen in u." Het Koninkrijk! Wij zijn geen denominatie. Wij behoren tot een Koninkrijk en het Koninkrijk is Gods Woord, Geest en leven gemaakt in ons eigen leven, om iedere belofte voor deze dag te laten geschieden, zoals het dat deed in die dag toen het Woord en God één waren. En het Woord en God zijn vandaag één in Zijn gemeente, en dat maakt het tot het Hoofd van het lichaam dat verlost is, om de Boodschap te brengen in de laatste dag; en om uit de dood opgenomen te worden in de opstanding, om terug te gaan en weer hersteld te worden zoals Adam en Eva in het begin in de hof van Eden. De drievoudige verborgenheid van God, Zijn lichaam! O my!

     Let nu heel goed op, zoals in types, het oude Israël. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

530 Besteed ik er te veel tijd aan? [Samenkomst zeg: "Nee." – Vert] Laat me niet, laat me niet te... Luister nu. We hebben nu nog maar ongeveer twintig bladzijden te gaan. Zie? Zie? Maar nu zal ik... Nog heel even nu, en dan zal ik u allen verlaten tot de volgende zomer, of een andere keer, zo de Here wil. Zie?

531 Nu kijk. Let nu op, tezamen verenigd onder één Hoofd, op een zelfde manier als het type van het oude Israël. Begrijpt u het nu? Zoals Israël vanouds: één God, betuigd door een Vuurkolom, en Hij openbaarde Zich door een profeet om het Woord te zijn. Dezelfde God, dezelfde Vuurkolom, dezelfde manier; Hij kan Zijn wegen niet veranderen. Is dat... Net zo volmaakt als het maar zijn kan. Nietwaar? Zie? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

532 Eén God! Hoeveel goden had Israël? [De samenkomst zegt: "Eén." – Vert] Hoeveel heeft de bruid er? ["Eén."] Hoeveel zullen er ooit zijn? ["Eén."] Zeker. Beslist.

533 Kijk, onder het leiderschap van de Heilige Geest, Die de Vuurkolom was in de dagen van Mozes, de grote profeet. Hij werd geleid door een Vuurkolom. Klopt dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] In orde. Gaande naar een beloofd land.

534 En in het christelijke tijdperk was er één God Die in een vorm van een Vuurkolom verscheen aan een profeet genaamd Paulus, die naar de heidenen werd gezonden om er een volk uit te halen voor de zaak van Zijn Naam. Is dat juist? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

535 En in de laatste dagen is Hij op dezelfde manier neergekomen en betuigt Zich in hetzelfde teken, zie, hetzelfde wonder, dezelfde Vuurkolom, hetzelfde Evangelie, hetzelfde Woord, dezelfde manifestatie.

536 Zijn lichaam zal de werken doen die Hij beloofde, zoals in Markus 16, enzovoort. Zijn lichaam werd niet in het graf vastgehouden maar werd met Hem erkend in de opstanding. Begrijpt u het? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Dan zal het lichaam van Zijn gelovige kinderen niet in het graf worden vastgehouden wanneer Hij komt, maar zal met Hem worden erkend, omdat Hij voor dat doel stierf, om Zijn bruid op te doen staan, het lichaam. Erkend omdat het Zijn lichaam is, omdat het het Woord is. Het is zo volledig bij denominationele dingen vandaan aan Hem overgegeven, en Hij is het Woord. Zie? En het is nu erkend met Hem en wij hebben de eersteling van onze opstanding, omdat wij weten dat wij zijn overgegaan van dood in leven, en gevangenen zijn geworden van Hem. En God bewijst aan ons door Zijn persoonlijk hoofdschap dat Hij Dezelfde is gisteren en voor immer, want door middel van de gemeente doet Hij dezelfde dingen die Hij toenmaals deed; "Hij in Mij, en Ik in Hem, in u", weet u, enzovoort. Zo is het.

537 Zijn lichaam werd niet vastgehouden in het graf. Erkend met Hem in de opstanding, evenals Hij nu is, luister, dat betekent dit: Zijn Woord, hetwelk Hij is, is bezig op te staan. Het Woord dat ginds terug door het tijdperk van Luther, Wesley, zie, is begonnen op te staan in Zijn kracht; daar begon het in beweging te komen, toen bewoog het wat meer, nu komt het tot identificatie. Zie? Let op. Dat het nu is gekomen tot het leven in het lichaam, is een betuiging dat de opname aanstaande is. Wanneer u ziet dat het Hoofd en het lichaam één worden, en de volheid van de mate van Zijn manifestatie, dan toont dat dat het lichaam ongeveer gereed is om het Hoofd te ontvangen.

Naties verbreken, Israël ontwaakt.

538 Ziet u wat ik bedoel? Hij is begonnen leven te geven aan Zijn lichaam, (waarom?) het lichaam dat Hij heeft verlost. Het middelaarswerk is voltooid, Hij brengt Zijn leven tot het lichaam als een betuiging voor de opname. Bedenk nu dat in de laatste dag...

539 Ik – ik, als u hiervoor nog een heel klein beetje meer geduld met mij hebt, nu, dan zal het in orde zijn. Ik wil niet dat u dit mist. Ik... en ik heb... ik moet deze band afmaken nu ik al zover gekomen ben. Ik wil nog één belangrijke opmerking maken, als ik toch wat moet overslaan.

540 Merk nu op. Luister hiernaar. Nu komt het belangrijkste. Hier willen we op letten. Onthoud, in de laatste dagen zal het precies teruggaan om de eerste dag te betuigen; kijk, Adam en Eva, man en vrouw, geen zonde, leven; dan de val. Let op, let heel goed op.

     Verstrikte haar. Uh-huh.

541 Merk op wie daarvan de oorzaak was. Lucifer! Lucifer doet nu precies hetzelfde als wat hij de eerste keer deed.

542 Precies zoals het heidense koninkrijk werd binnengebracht, met koning Nebukadnezar, werd het heidense ras betuigd door een profeet die onbekende tongen en visioenen en dromen kon uitleggen. En het is zonder iets verder gegaan door de heidenen, met gewoon de Meden en Perzen, en ijzer, enzovoort, en in de voeten gaat het er op dezelfde manier weer uit, het heidense koninkrijk.

543 Let op Lucifer, die in de laatste dagen hetzelfde doet als in het begin. Wat deed Lucifer? Het eerste wat Lucifer deed om de gemeenschap tussen God en mens te verbreken was dat hij een verenigd koninkrijk wilde bouwen met grotere pracht en schijnbaar een gecultiveerder en groter koninkrijk dan Michaël, Christus, had.

544 Begrijpt u het? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Nu, als u het gemist hebt, steek dan even uw hand op, dan zal ik het opnieuw zeggen, ziet u. Zie?

545 In het begin had Lucifer zich in zijn hart voorgenomen een schitterender en groter iets in de hemel te bereiken dan Christus had. Klopt dat? Schijnbaar gecultiveerder, mooier, prachtiger dan het Koninkrijk van Christus. Denkt u dat wij auto's hebben in het duizendjarig rijk en vliegtuigen? Zie? Ziet u wat Lucifer aan het doen is?

546 Nu, de grote, aantrekkelijke, intellectuele denominaties doen precies hetzelfde, ze vergaderen zich tezamen om hetzelfde te doen. Zie? Zij komen bijeen en vormen zelf een denominatie, en elk ervan probeert de ander te overtroeven. En nu hebben ze zoveel pracht en praal gekregen dat ze niets beters weten te doen dan zich te verenigen met de Katholieke kerk. Zie? Opnieuw Lucifer die een groter koninkrijk bouwt om mensen die niet in denominaties geloven eruit te drukken; zij zullen zelfs hun kerkgebouwen afpakken en er pakhuizen van maken, en de voorgangers daarvan zullen totaal geen rechten hebben.

547 En een man die een door God gezonden man is, zou nooit in een denominatie willen blijven nadat hij dit gehoord heeft of het heeft gezien, als hij genoeg in zich heeft om eruit te stappen en ernaar te kijken. Zeker. Zie? Ik zeg dit niet kritisch; ik zeg dat naar waarheid, zie, omdat ik zie dat het wordt geopenbaard.

548 Merk op, in deze laatste dagen doet Lucifer hetzelfde. Kunt u het zien? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] De duivel doet hetzelfde, bouwt een bastaardkerk op, een bastaard met bastaardleden, verbasterd door kennis in plaats van het Woord, door intellectuele mannen in plaats van wedergeboren mannen, die een intellectueel koninkrijk bouwen dat het kleine kuddeke van Christus zal overtreffen. Zie? Wat was daar de oorzaak van? Gevallen engelen.

549 De Bijbel zei dat het gevallen engelen waren die naar Lucifer luisterden in plaats van naar Christus, tot Wie zij eens behoorden. Is dat waar? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

550 Luister nu goed, "gevallen engelen". Welk soort engelen? Luther, Wesley, Katholieken, Pinkstermensen, die niet in hun oorspronkelijke staat bleven zoals de engelen deden, en in organisatie zijn gevallen, zoals Lucifer een bolwerk oprichtte te Nicéa. En wat hebben zij gedaan? Zij organiseerden een grote, oecumenische vereniging van predikers om "een beeld te maken voor het beest", zoals de Bijbel zei. En ze bouwen een christelijke economie die de deuren van deze kerk en andere zoals deze zal sluiten. Ziet u Lucifer aan het werk?

551 Ik probeer de drievoudige openbaring, of de verborgenheid van God, tot u te brengen.

552 Wat deden zij? Verkochten zich aan redeneringen van wijsheid en opleiding zoals Eva deed, en de gevallen engelen deden. Wesley was een man Gods, maar wat volgde hem? Er kwamen gevallen engelen binnen. Wat waren de engelen eerst? Geschapen wezens van God, maar ze vielen voor Lucifers wijsheid, vielen voor Lucifers wijsheid. En ziet u wat er van ze werd? Gevallen engelen en organisaties van mannen Gods die waren opgetreden om waarheden te grondvesten op aarde. Voordat die Waarheid kon verdergaan en worden verbreid en tot de echte openbaring van Christus kon komen, kwamen gevallen engelen binnen en namen het over en maakten er denominaties van.

553 Daarom moest de openbaring van de verborgenheid van de zeven zegels worden ontvouwd.

554 Begrijpt u het nu? Wat zij nalieten! Als Luther zou zijn doorgegaan zou het hier zijn geweest. Als Wesley zou zijn doorgegaan, als Pinksteren zou zijn doorgegaan, wat zouden ze hebben gedaan?

555 Nu is er slechts één ding dat kan gebeuren. Er moet een Boodschap zijn in de eindtijd, waar niets anders op kan volgen. En nu heeft de oecumenische wereld zo'n regime opgericht, dat er geen denominatie of wat ook op kan volgen; u bent erin of u bent er niet in. De vrucht bevindt zich in de top van de boom en het licht schijnt op die voorbestemde vrucht. En zij rijpt tot een op Christus gelijkende vrucht, die dezelfde rijpheid en lieflijkheid en dezelfde Geest voortbrengt als die Hij in Zich had. Ik hoop dat u het ziet! Zie?

556 Ik probeer teveel te brengen op één dag. Ik put u uit. [Samenkomst zegt: "Nee." – Vert]

557 Dus, kijk, zij verkochten zich aan redeneringen, verkochten zich aan redeneringen van denominaties. "Als ik hiertoe kan behoren! De burgemeester gaat naar deze kerk." Zie? "Als ik een Methodist kan zijn, of Presbyteriaan." Kijk slechts waartoe ze gekomen zijn. Nu, ik heb zojuist uitgelegd dat die takken eraf zijn gesnoeid. Ze zijn dood. Ze zijn niet meer met Christus verbonden; anders zouden ze hetzelfde leven voortbrengen. Ze zijn niet met Hem verbonden.

558 Maar ze lijken op citrusfruit. Elke citrussoort kan leven op een citrusboom, maar het zal z'n eigen vruchten dragen. Als u een grapefruit in een sinaasappelboom ent, zal hij leven door de sinaasappelboom, maar hij zal grapefruit voortbrengen. Als u daar een citroen in ent, wat een citrusvrucht is, zal hij een oude zure citroen voortbrengen, maar hij leeft van dat leven. En dat doen denominaties, maar onder de naam van de kerk.

559 Het is de bruid die de oorspronkelijke boom is, de oorspronkelijke Geest. De openbaring komt van Christus, niet van de denominatie. Christus! Merk op.

560 Wat probeert de denominatie te doen? Zichzelf te verhogen zoals Lucifer. Ze noemen zichzelf "de gemeente, de bruid". Terwijl ze volgens Openbaring 17, waar erover gesproken wordt, de valse bruid zijn. Boven de kleine kudde van Christus, de bruid... Lucifer denkt en verheft zich boven het nederige Woord van Gods Waarheid door de kennis van de openbaring en heeft zich zo opgewerkt door middel van een seminarieopleiding en theologie, dat ze de leiding hebben gekregen. En als u niet tot hun groep behoort, dan bent u een verstotene.

561 Zoals Lucifer in het begin deed bij de mensen, precies wat Lucifer tegen Eva zei: "Zeker zal God ons aannemen! Wij geven de armen te eten." Dat is goed. "Zeker zal Hij ons aannemen. Wij zijn een grote denominatie. Wij zijn een prachtige kerk. Wel, kijk naar onze grote gebouwen! Kijk naar ons grote ledenaantal. Het loopt in de miljoenen. Zeker zal God die groep niet afwijzen."

562 Hetzelfde als wat Kaïn deed, hij bracht de mooie vruchten binnen van de grond die hij had bewerkt, waarop hij had gezwoegd en gewerkt, en bracht de vruchten binnen, en verwierp het nederige bloed van het lam.

563 God, heb genade, opdat mannen en vrouwen niet zullen denken dat ik dit zeg om iets te verheffen, of een persoonlijke openbaring of zoiets. Ik vertel u alleen de waarheid. Kunt u niet zien wat ze aan het doen zijn? Zie? Ik spreek dit luid en scherp, maar je moet een spijker er goed inslaan totdat hij vastzit, anders zal hij geen nut hebben, zie; totdat je het ziet. Zie?

564 Nu zegt hij tot de mensen: "Zeker! Zou u mij dat willen vertellen van onze grote Katholieke kerk die al die tijd heeft bestaan, onze grote Methodistenkerk, en allemaal? Kijk naar onze voorvaderen!" Zie? Maar zij braken het Woord des Heren. En Eva was van God, één van de Zijnen, en zij was een bijproduct van Adam; en omdat zij één woord van Gods Woord betwijfelde was het afgelopen.

565 En hier is Lucifer vandaag weer aan het werk. En onthoud, de antichrist is niet het communisme. De antichrist lijkt zo echt op de werkelijke zaak, dat het zelfs de uitverkorenen zou verleiden indien dat mogelijk was. Jezus zei dat in Mattheüs 24: "De uitverkorenen, indien dat mogelijk was." Lucifer opnieuw, opnieuw verbreekt Lucifer Gods eenheid in de mens doordat hij het Woord van God beperkt door zijn redeneringen. Door wat hij denkt dat juist is, en wat hij denkt, daarmee breekt hij het Woord van God.

566 En datzelfde deed hij in de dagen van Jezus. En Jezus zei: "Gij hebt door uw tradities het Woord van God krachteloos gemaakt."

567 En de denominaties hebben door hun georganiseerde intellectuele redeneringen Gods Woord krachteloos gemaakt voor de mensen. Dat is juist. Ze kunnen het eenvoudig niet zien. Dan zeggen ze: "Waar is de God van de Bijbel?" Hij is precies hier. Hij is de Bijbel, dat is wat Hij is.

568 Merk nu op, Lucifer komt binnen met arglistigheid en verbreekt de eenheid tussen God en de mens, precies zoals hij in Eden deed, door middel van grote verzoekingen van beloften van zelfbeschikking en promoties. "Wel, u zou bisschop kunnen worden, als u maar bij ons blijft. U zou districtsoudste kunnen worden. Waarom zou u naar zoiets toe willen gaan?" Kijk, dat zijn de Pinkstermensen, de Katholieken, enzovoort; kijk, een grote, valse belofte aan mensen om kracht te ontvangen buiten het Woord en de belofte van God om. U ontvangt kracht wanneer de Heilige Geest op u gekomen is, niet wanneer u bisschop of diaken wordt, of wat dan ook. Zie? Maar Lucifer is weer aan het werk.

569 Begrijpt deze gemeente dat? Steek uw hand op zodat ik het kan zien. [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] In orde. Ik zal er dan niet langer op doorgaan.

     Ermee breken, bij het Woord van God vandaan gaan! Zie?

570 Hij deed hetzelfde te Nicéa, Rome. Weet u wat Constantijn hun gaf? U bent door de gemeentetijdperken heen gegaan. Hij gaf... Ze hadden niets dan Christus. En ze zaten in kleine, oude gebouwen, waar ze maar konden, op harde, stenen vloeren. U weet dat als u het 'Concilie van Nicéa' en het 'Vóór-concilie van Nicéa' en de 'Nicéa-vaderen', enzovoort hebt doorgenomen en de geschiedenis van de kerk. Ze hadden niets. Maar toen ze dit concilie hadden en wat van het Roomse heidendom in het christendom introduceerden, en heilige mannen en bisschoppen aanstelden, enzovoort, en pausen en al dit soort onzin, wat gaf Constantijn hun toen? Ik vraag iedere theoloog mij dat te vertellen. Hij gaf hun bezittingen. Hij gaf hun vrijheid en alles wat ze wensten.

571 En zij verruilden Gods Woord voor de wijsheid en beschaving van mensen! En dat is hetzelfde als wat Lucifer toen deed, wat hij in de hof van Eden deed, en precies daar stierven zij. De Pinksterkerk stierf te Nicéa, Rome, maar zal in de laatste dagen worden opgewekt in de bruidboom.

572 Merk op, Lucifer komt binnen, listig, zoals hij toen deed, en door verzoekingen en valse beloften van kracht buiten het Woord van God om. Hij deed hetzelfde te Nicéa, Rome. Hij doet vandaag hetzelfde bij de Wereldraad van de oecumenische kerken.

573 "Laten we ons allen verenigen", zegt de paus. "Ik wil dat al mijn oecumenische broeders daarbuiten zich met mij verenigen. Wij zijn één." Dat klopt, in organisaties bent u één. Maar dat heeft niets te maken met de bruid van Christus; helemaal niets, broeder. U zult haar nooit in iets dergelijks kunnen betrekken.

574 Nu is er beloofd, dat in de laatste dagen het oorspronkelijke, zelfde geloof hersteld zal worden aan Gods kinderen ten tijde van de bruidboom. In Maleachi 4 zei God: "Voordat de wereld met vuur verbrandt, ziet, zend Ik tot u Elia de profeet, en hij zal het geloof van de kinderen herstellen." Nu, dat was niet de eerste Elia die kwam. Nee, nee.

575 Nu leren wij hier geen Elia-mantels en Elia-dekens en al dergelijke dingen. Wij onderwijzen slechts het Woord van God. Zie? Dat is wat Hij sprak. Kijk, we hebben allerlei dingen over Elia, dit en dat, wat onzin is. Dat is – dat is... We weten dat. Daar heb ik het niet over, en u die geestelijk gezind bent, begrijpt dat. Kijk, het wordt al laat en ik kan natuurlijk niet alles op deze band zetten.

     Nu, de belofte voor de laatste dagen. Nu, als...

576 Jezus zei in Mattheüs, ik geloof in het elfde hoofdstuk, of het zesde hoofdstuk het elfde vers... Nee, het is het elfde hoofdstuk ongeveer bij het zesde vers. Toen Johannes zijn discipelen daarheen zond om te vragen of Hij werkelijk Diegene was, toen zei Jezus: "Naar wie bent u uitgegaan om te gaan zien? Een wind... een riet door de winden bewogen? Bent u daarheen gegaan om dit en dat te gaan bezien?" Hij zei: "Of bent u heengegaan om een profeet te zien?" Hij zei: "Meer dan een profeet." Johannes was meer dan een profeet; hij was de boodschapper van het verbond. En Hij zei: "Als u het kunt ontvangen, dit is degene waarvan gesproken is door de profeten: 'Ik zal Mijn boodschapper uitzenden voor Mijn aangezicht.'"

577 Nu, dat is Maleachi 3, niet Maleachi 4. Want bij de Elisa die zou komen in Maleachi 4 zou de aarde verbranden met een verterend vuur, en de rechtvaardigen zouden in het duizendjarig rijk wandelen op de as van de goddelozen. Zie? Dus die is het niet. Zie?

578 Nu zien we de belofte vervuld. Christus, het ware hoofdschap gaat in, komt binnen in Zijn bruid en doet dezelfde werken als die Hij in het begin deed, en maakt Zijn Woord gereed en vervult het zoals in het begin; in Johannes 14:12 staat: "Wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij eveneens doen." Dan worden het Hoofd en het lichaam één, in werken en in tekenen en in leven, door God Zelf betuigd door Zijn beloofde Woord voor de laatste dagen. Hij beloofde dit in de laatste dagen. Nu, als u geestelijk bent, zult u het vatten.

579 Dan kunnen we zien dat het huwelijksmaal aanstaande is. Nu, als ik u nooit meer terug zie, onthoud, het huwelijksmaal is aanstaande. En dan staat overeenkomstig de belofte het Koninkrijk op het punt zijn aanvang te nemen, het grote millennium, de opname van de gemeente, en de vernietiging van de goddelozen. En onder het zesde zegel zal de wereld gereinigd worden door vulkanische uitbarstingen om al het bederf en de zonde van de wereld weg te nemen en om haar opnieuw te vormen en een stralend nieuw millennium voort te brengen voor het tijdperk dat komt.

580 Om dit alles te zien, de grote drievoudige openbaring: God in Christus; Christus in de gemeente; het komende Koninkrijk. Adam en Eva terug hersteld tot de hof van Eden in de vertegenwoordiging van Christus en Zijn bruid, en dan zal het Koninkrijk worden hersteld overeenkomstig Zijn belofte. Geprezen zij God! Nu, door de openbaring van de drievoudige verborgenheid, het geheim, en door het persoonlijk betuigde Woord door Zijn oorspronkelijk hoofdschap!

581 Zeg niet: "Wel, geprezen zij God, wij juichen; halleluja, wij zingen." Dat, dat is het niet. Ik ben een zendeling. Ik ben praktisch zeven keer de wereld over geweest. Zie? Ik heb heidenen, duivels, en al het andere zien dansen en juichen. Ik heb allerlei soorten vleselijke manifestaties gezien. Dat is vleselijk.

582 Maar ik spreek over het hoofdschap van Christus. Merk op, door persoonlijk geïdentificeerd te worden door het originele hoofdschap, hebben wij het antwoord op de vraag van de duivel. Amen! Glorie! Wij hebben het antwoord op de vraag van de duivel. Hij, Christus, is opgestaan en heeft de prijs betaald, en richt het hoofd... of het lichaam op.

583 De duivel kan het niet uitstaan. Daarom worden deze oecumenische koninkrijken opgericht. Daarom komen ze allemaal binnen in wat zij nu bezig zijn te doen. Daarom gaat hij, de duivel, zo tekeer. Zijn boosheid is... zijn schema is ontmaskerd door de opgestane, opgewekte Christus in het hoofdschap over Zijn lichaam. Glorie!

584 Denkt u dat ik buiten mezelf ben? Dat ben ik niet. We hebben het antwoord voor de duivel: "Ik ben het niet die leeft, maar Christus het Woord leeft in mij." Het is mijn idee niet; het is Zijn kracht. Niet mijn idee; het is Zijn Woord. Hij beloofde het; hier is het. Hij zei dat het hier zou zijn en hier is het. We hebben voor hem het antwoord.

585 Christus is verrezen en heeft de prijs voor onze verlossing betaald. Wat God in Christus manifesteerde – Hij had dat vlees gegeven, dat én bloed, opdat in het bloed het leven kon komen en het vlees verlost kon worden – opdat God in dit verloste vlees Zijn Woord zou kunnen manifesteren voor de dag, zoals Hij deed in die dag. Oei! Glorie!

586 Begrijpt u het? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] O my! Wanneer kan ik stoppen? Merk het op. ["Ga door!"]

587 Dan staan wij dus gerechtvaardigd in de tegenwoordigheid van God. Zoals een druppel inkt die in een tobbe vol bleekmiddel valt, u zult er nooit meer een spoor van inkt in terugvinden. Het ging ergens naartoe. Het zal nooit meer terugkomen. En wanneer iemand werkelijk is verlost, dat voorbestemde zaad dat het ziet en het aanvaardt, dan zijn zijn zonden vernietigd. Ze zijn weg. Ze zijn afgescheiden. Ze zijn gevallen in de inkt van de... het bloed van Jezus Christus, en er zal nooit meer aan gedacht worden. God vergeet ze. En hij staat als een zoon of dochter van God in de tegenwoordigheid van God. Amen en amen! "Nu zijn wij de zonen Gods." Niet we zúllen het zijn; wij zijn het! Nu zijn wij verlost.

588 Wij hebben het antwoord voor Satan. God heeft Zichzelf betuigd. God bewijst Zichzelf aangaande Zijn belofte in deze dag. Halleluja! Het hoofdschap is hier. Amen! Christus, de verrezen Heer, is hier in dezelfde kracht van Zijn opstanding waarin Hij ooit was, Zichzelf manifesterend. Daar is het antwoord aan de duivel.

589 Daarom, toen deze man die hier zit onlangs dood neerviel, terwijl hij hier zat, konden wij zeggen: "Kom terug tot leven!" Omdat de Heilige Geest het zei.

590 Daarom kon dat met die kleine baby ginds in Mexico gebeuren, die al ongeveer vijftien uren dood was toen het visioen kwam dat zei: "Roep hem terug uit de dood tot leven." En ik zei: "Laat de kleine baby leven." En de baby, van wie de dokters een verklaring hadden opgesteld dat het die morgen om negen uur was gestorven, kwam 's avonds om elf uur terug tot leven; en leeft vandaag nog.

591 Wat is het? Niet die mensen. Het Hoofd en het lichaam zijn één geheel geworden. Het is God Die in Zijn volk wordt gemanifesteerd. Daarom zijn de Man en vrouw niet langer twee; zij zijn één. God en Zijn gemeente zijn één: "Christus in u." Gods grote openbaring. Glorie voor God! Dragen zelfs Zijn Naam; Zijn Naam is Jezus, de Gezalfde. De reden waarom Hij Jezus wordt genoemd is, omdat Hij de Gezalfde is. Het is het gezalfde lichaam van Christus, het bewijst en manifesteert God zoals dat lichaam deed. En dat lichaam verloste elk van deze lichamen, en daar doorheen werkt God Zijn drievoudige manifestatie uit, op weg naar het Koninkrijk. Opgestaan, de prijs betaald! Wij zijn verlost. God heeft het bewezen en betuigd. Zie?

592 En wij staan in Christus gerechtvaardigd vóór Hem. Want Hij kan geen oordeel uitbrengen, omdat Hij dat lichaam reeds geoordeeld heeft, waar ik een deel van ben. Waardoor ben ik er een deel van? Het is hier; het is in mij. "Als Mijn... gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u, dan wat u ook vragen zult... Vraag de Vader enig iets in Mijn Naam en het zal worden gedaan, want het is daar." Gerechtvaardigd! Glorie voor God!

593 O, als ik de wereld maar zover kon krijgen dat te zien! Waarom? Daar is het. Daar is het levende lichaam van Christus, het staat daar verlost. Verlost! O my!

594 Gerechtvaardigd in Zijn ogen! Waarom zijn wij gerechtvaardigd? Wij zijn Zijn overwinning. De gemeente is Zijn overwinning. Wij treden in deze laatste dagen naar voren met dit heerlijke Evangelie en laten Zijn overwinning zien. Hij stierf voor dat doel, en wij zijn het bewijs van Zijn overwinning. Amen! Wanneer wij Hem zien neerkomen en leven onder de gemeente is dat Zijn overwinning. Dat bewijst dat hij Hem niet in het graf kon houden, evenmin kunnen zij dat ons. Dat klopt. En potentieel zijn wij reeds opgestaan, omdat we zijn opgestaan uit de dood: ongeloof in Zijn Woord, uit denominationele geloofsbelijdenissen, tot een eeuwig Woord van de eeuwige God; hetgeen Hij is, Hijzelf, Die door ons heen werkt, Zichzelf manifesterend dat Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer.

595 En dan beweegt het Woord vanaf het Hoofd verder naar beneden het lichaam in. Wat is het? Ditzelfde Woord. Niets kan eraan worden toegevoegd of van afgenomen. Dus datzelfde Woord beweegt vanaf het Hoofd, naarmate de dag vordert, omlaag het lichaam in, omlaag het lichaam in, daarmee bewijzend dat zij één zijn. Zij zijn Man en vrouw. Zij zijn vlees van Zijn vlees, Woord van Zijn Woord, leven van Zijn leven, Geest van Zijn Geest. Ziet u? Amen! Hoe weet u dat? Het draagt hetzelfde getuigenis, dezelfde vrucht, hetzelfde Woord. Kijk, het manifesteert Christus; hetzelfde leven, dezelfde God, dezelfde Geest, hetzelfde Woord, hetzelfde Boek! Amen! Dezelfde tekenen: "Dingen die Ik doe, zult u ook doen." O halleluja! My!

596 Merk op, het betuigde Woord in Zijn lichaam is juist Zijn overwinning en de reden van Zijn dood. Kijk, de dood, niet in de Geest; toen Hij stierf, stierf Hij slechts in het vlees. Zijn Geest ging naar de hel en predikte tot de zielen in de gevangenis. Is dat zo? Alleen Zijn vlees stierf, toen deed Hij het weer opstaan en wekte het op. Opwekken betekent 'levend maken'; Zijn vlees, wat Zijn lichaam was. En dat is het Woord. Het heeft gedurende jaren dood gelegen, maar het kwam geleidelijk terug in de reformatie en nu staat zij op haar voeten!

597 O, wat zou ik graag meer tijd hebben en teruggaan in Ezechiël en daar die "droge beenderen" uitnemen om het aan u te laten zien. Hij zei: "Kunnen deze beenderen leven?"

     Hij zei: "Profeteer!"

598 Waardoor kan profetie komen? Alleen door de profeet. Het is het Woord des Heren. "Hoort gij, droge beenderen, het Woord des Heren!" En zenuwen en huid kwamen erop en zij stonden op als een machtig leger en begonnen naar Sion te marcheren. Geprezen zij God! Dat is Hij. Dat is Hij, de overwinning.

De vrijgekochten des Heren zullen met vreugde naar Sion keren,
Op al Zijn heilige bergen zal niets kwaad kunnen doen of deren. Ja.

599 Dan bewijst Hij Zijn opstandingsleven wanneer Hij Zichzelf betuigt. Zij, de bruid, is onafhankelijk van al de anderen. Zij is een onafhankelijke vrouw, een grote, gespikkelde vogel die verschilt van alle anderen. U herinnert zich dat de Bijbel daarover sprak: "De grote, gespikkelde vogel." Maar zij droeg Zijn Naam, zij had Zijn leven. Want de...

600 Hoe bespikkelden zij de vogel? Ze waren allebei wit, en dan trokken ze het kopje van de ene vogel eraf en druppelden het bloed op de andere vogel. En de andere vogel werd bevlekt met het rode bloed en als ze zo met haar vleugels sloeg, riep het bloed "heilig, heilig, heilig", terwijl het op de grond spatte.

601 Zo deed Christus, de dode Metgezel, met Zijn bloed, Zijn bloed van Zijn leven in ons; sprenkelde... Wij die Zijn bloed dragen, roepen: "Heilig, heilig, heilig voor de Here!" Het is een vreemd uitziende vogel. Zeker is ze dat. Maar zij, de bruid, is door Hem geïdentificeerd, en zij is onafhankelijk van alle anderen. "Houd u slechts bij haar, zolang u beiden leeft. Houd u slechts bij Hem, het Woord", nee, geen overspel, geen spoor van denominatie, geen spoor van geloofsbelijdenissen, totaal geen overspel. Het Woord, en Hem alleen!

602 "Op Christus, de vaste Rots, sta ik; alle andere grond is zinkend zand", zei Eddie Perronet. Uh-huh.

603 Dat is Christus, het Woord! Hij was het Woord; Hij is het Woord. En de gemeente wordt het Woord doordat Hij haar een deel maakt van Hem, en dat is het Woord opnieuw. Zij wordt persoonlijk door Hem bekendgemaakt, Zijn eigendom alleen! Zijn eigendom alleen! Zij is door Hem verlost, door Hem, voor Hem, en voor Hem alleen. Dat is juist. Dus waar de duivel zo over tekeergaat, is dat dit geopenbaard is.

604 We bevinden ons in een gevaarlijke tijd. Onthoud dat de Schrift zegt, dat wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, er geen tijd meer zal zijn. Die houdt geleidelijk op, terwijl wij de manifestatie zien.

605 "Aardbevingen." Zag u hoe er onlangs duizenden omkwamen? "Aardbevingen op verscheidene plaatsen."

606 Er staat: "Angstaanjagende verschijnselen in de lucht, vuurzuilen", zoiets als vliegende schotels die rondzweven. Ze weten niet wat het is. Zie? Ze hebben er geen idee van.

607 Hebt u op de engelen gelet die naar beneden kwamen om Sodom te onderzoeken voordat Sodom werd vernietigd? Herinnert u zich dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Er kwam een groepje van naar beneden, het waren er drie. Een ervan bleef bij Abraham. Herinnert u zich dat? ["Amen."] Het waren lichten uit de hemel die voor een gerechtelijk onderzoek naar beneden kwamen. Eén is...

608 Kijk waar ze allemaal gevonden worden. In de buurt van het Pentagon en dergelijke, daar vindt men ze. Dat is het oordeel over de wereld, Sodom. En er wordt er Eén vertegenwoordigd, Deze zal bij de kerken worden vertegenwoordigd en dat is Christus Zelf, Die Zichzelf betuigt. Zie? "Tekenen in de hemelen boven, en tekenen op de aarde beneden." Beslist.

609 Geïdentificeerd! O, de duivel gaat hierover tekeer: over de gemanifesteerde Waarheid van de belofte van het Woord in haar alleen.

610 Zij hebben het antwoord niet. Waarom hadden deze Farizeeën het niet toen Jezus kwam? Hij zei: "Als Ik duivelen uitwerp door de vinger Gods, waardoor werpt u ze dan uit?" Zie? Hij stond alleen.

611 En Zijn gemeente staat alleen. Ze zit aan niets vastgeklonken. Maar Hij werd geïdentificeerd door God, zijnde het lichaam waar God in woonde; en de gemeente wordt als Zijn lichaam geïdentificeerd, omdat zij hetzelfde doet. Zij is Zijn lichaam, de gemanifesteerde Waarheid van Zijn beloofde Woord voor de laatste dagen. En zij, en zij alleen, houdt erbij stand. Daarom gaat de duivel zo tekeer, deze grote organisaties, die proberen iets op te zetten om haar op te sluiten. Het zal ze nooit gelukken, zij zal worden opgenomen, niet opgesloten. Ze is nu opgestaan, en door de kracht van het betuigde Woord dat aan haar is beloofd. Amen!

612 Hoezeer houdt een bruid zich vast aan die belofte! "Hij vertelde mij dat Hij voor mij zou terugkomen. Ik geloof het." Uh-huh. Zie? Jazeker. Om haar Hoofd, haar Verlosser, haar Man, haar Koning, haar Heer, haar Geliefde, haar Redder te ontmoeten op de toebereide ontmoetingsplaats!

613 Hij heeft een plaats om hen te ontmoeten. Weet u, Hij... Ja, de Bruidegom heeft niets achterwege gelaten. Hij heeft de ring, de identificatie. Hij heeft de mantel die zij draagt, haar kleding. Zie? En Hij heeft de toebereide plaats om haar te ontmoeten, dat is in de lucht. In alles is helemaal voorzien. Hij heeft het huwelijksmaal reeds klaargezet; de gasten zijn al uitgenodigd, reeds uitgekozen. Alle engelen, Zijn dienstknechten, staan gereed om te bedienen. O-o-o-o-oh!

O, er zal een ontmoeting plaatsvinden in de lucht,
In die heerlijke, heerlijke toekomst;
Ik zal u daar gaan ontmoeten, u daar gaan ontmoeten,
In dat tehuis hoger dan de lucht.
Zo'n gezang werd nooit eerder gehoord door sterfelijke oren,
Het zal heerlijk zijn, verklaar ik u!
En Gods eigen Zoon zal de Leider zijn, (de volle manifestatie van God)
Bij die ontmoeting in de lucht. O my!

614 Let nu op Zijn betuigingen.

U hebt het verhaal gehoord van Mozes in de biezen,
U hebt gehoord van de onbevreesde David en zijn slinger,
U hebt het verhaal gehoord van de dromer Jozef,
Van Danël en de leeuwen zingen we vaak.
O, er zijn vele, vele anderen betuigd in de Bijbel,
Ik verlang ernaar hen allen te ontmoeten, verklaar ik u!
Spoedig zal de Here ons hen laten ontmoeten,
Bij die ontmoeting in de lucht.

Want er zal een ontmoeting plaatsvinden in de lucht,
In die heerlijke, heerlijke toekomst;
Ik zal u daar gaan ontmoeten, u daar begroeten,
In dat tehuis hoger dan de lucht.
Zo'n gezang werd nooit eerder gehoord door sterfelijke oren,
Het zal heerlijk zijn, verklaar ik u!
En Gods eigen Zoon zal de Leider zijn,
Bij die ontmoeting in de lucht. O my!

615 Houdt u daar niet van? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Nu is het drievoudige doel van Zijn grote verborgenheid van openbaring onthuld. Hij is de Voornaamste. Hij is het. O my! Laten we het zingen. Ik kan eenvoudig niet meer prediken. Ik voel me zo goed, zie.

O, er zal een ontmoeting plaatsvinden in de lucht,
In die heerlijke, heerlijke toekomst.
En ik zal u daar gaan ontmoeten, u daar begroeten,
In dat tehuis hoger dan de lucht.
Zo'n gezang werd nooit eerder gehoord door sterfelijke oren,
Het zal heerlijk zijn, verklaar ik u!
En Gods eigen Zoon, Hij zal de Leider zijn,
Bij die ontmoeting in de lucht.

616 Gaat u erheen? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Amen! Door de genade van God, door de genade van God! Ziet u? O my!

U hebt gehoord van kleine Mozes in de biezen,
U hebt gehoord van de onbevreesde David en zijn slinger, (het zijn allemaal types)
U hebt het verhaal gehoord van de dromer Jozef,
En van Danël en de leeuwen zingen we vaak.
O, er zijn vele, vele anderen in de Bijbel, (die Hem is)
En ik verlang ernaar hen allen te ontmoeten, verklaar ik u!
Spoedig zal de Here ons hen laten ontmoeten,
Bij die ontmoeting in...

617 Maar er bestaat slechts één Belangrijke!

O, er zal een ontmoeting plaatsvinden in de lucht,
In die heerlijke, heerlijke toekomst.
En ik zal u daar gaan ontmoeten, u daar begroeten,
In dat tehuis hoger dan de lucht.
Zo'n gezang werd nooit eerder gehoord door sterfelijke oren,
Het zal heerlijk zijn, verklaar ik u!
En Gods eigen Zoon, Hij zal die Leider zijn,
Bij die ontmoeting in de lucht.

618 Nu, we zullen elkaar daarginds gaan ontmoeten. Laten we allemaal, de Methodisten en Baptisten, en wat u nog meer bent, die zijn wedergeboren uit de Geest van God, elkaar de hand schudden terwijl we het zingen.

O, er zal een ontmoeting plaatsvinden in de lucht,
In die heerlijke, heerlijke toekomst.
Ik zal u daar gaan ontmoeten, en daar begroeten,
In dat tehuis hoger dan de lucht.
Zo'n gezang werd nooit eerder gehoord door sterfelijke oren,
Het zal heerlijk zijn, verklaar ik u!
Want Gods eigen Zoon zal de Leider zijn,
Bij die ontmoeting in de lucht.

619 O-o-oh! O, dat is wonderbaar, om te zien hoe Hij er uitziet. Nu kijk.

620 We moeten gaan eindigen, vrienden. Het is bijna twee uur, zie, en we zouden hier tot aan het avondeten zitten. Ik heb hier nog bladzijden vol van, zie, dus we moeten hier gewoon mee stoppen. Er is geen einde aan.

621 Het is een openbaring. Het is net zo eeuwig als Gods Woord eeuwig is. Maar kijk, het drievoudige doel van Gods grote verborgenheid is geopenbaard! God gemanifesteerd in Christus; Christus gemanifesteerd in de gemeente; teneinde de verloren Eva te verlossen, terug naar de oorspronkelijke toestand in de hof van Eden. O my!

622 O, er zullen geweldige tijden aanbreken op die dag! Ja. Het is vlakbij. Wij geloven dat. Gelooft u van niet? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Ik moet steeds aan dat lied denken als ik daaraan denk.

623 Hij bewees Zich in Daniël, en in Mozes, en in Jeremia. Wat waren zij? De profeten tot wie het Woord kwam, zie, deze grote mannen. Kijk, u hebt het verhaal gehoord van de dromer Jozef, ziet u; en Daniël in de leeuwenkuil, en al die anderen, weet u. Zij, dat, wat waren zij? Profeten. Zie? Maar de Voornaamste... God typeerde Zich slechts tijdelijk in hen.

624 Hij typeerde Zichzelf in Adam: terwijl hij wist wat juist was, liep hij weg om zijn vrouw te redden, omdat zij verkeerd was. Christus hoefde geen zonde te worden, maar Hij kwam en nam zonde op Zich om Zijn verloren kind te redden. Zie? Zie? Hij typeerde Zichzelf.

En Mozes in de biezen,
En u hebt gehoord van de onbevreesde David met zijn slinger.
U hebt het verhaal gehoord van de dromer Jozef, (de profeet)
En van Danël en de leeuwen zingen we vaak.
O, er zijn vele, vele anderen in de Bijbel,
En ik...

625 Zij, ze staan in de Bijbel. En ik... Ze konden echter pas gemanifesteerd worden door in Hem te zijn. Zie? Zonder Hem zijn ze allemaal verloren. Zie? En ik moet daarvan een deel worden, om Hem te zijn. Amen! Zie?

En ik verlang ernaar hen allen te ontmoeten, verklaar ik u. (Dat is waar.)
Maar Gods eigen Zoon zal de Leider zijn,
Bij die ontmoeting in de lucht.

626 In Hebreeën 11 staat: "Zij kunnen niet volmaakt worden zonder ons." Handen en voeten kunnen niet volmaakt zijn zonder de hersenen, de kennis, het hoofd, enzovoort. Zie? En wij zijn allen volmaakt in Hem: "Want door één Geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt", vrij van oordeel; overgegaan van de zonde, tot de dood... Amen! Gods eigen Zoon zal de Leider zijn bij die ontmoeting in de lucht. Hebt u Hem lief? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

Ik min Hem, ik min Hem,
Omdat...

627 Here Jezus, moge de zalving van de Heilige Geest op deze zakdoeken komen, Here, en de zieken genezen. Moge het zo zijn, als zij ze erop leggen. Ik bid dat U het zo zult maken, in Jezus' Naam. Amen.

... Golgotha's kruis.

     [Broeder Branham begint I love Him te neuriën]

628 Denk daar nu aan: "Christus, geopenbaard", precies nu in ons, precies nu in ons. Hoe deed Hij dat, hoe werd Hij geopenbaard? Omdat Hij mij eerst liefhad. Wat deed Hij?

En betaalde voor mijn redding,
Op...

629 Glorie! Die grote Engel van het Verbond, Degene Die met Mozes was in de woestijn, Degene Die tot Paulus kwam op de weg naar Damaskus, Diezelfde stond toe dat Zijn foto werd genomen bij ons; Dezelfde Die pas geleden op de foto stond in het tijdschrift Life; hetzelfde Woord, door dezelfde God, door dezelfde kanalen, op dezelfde manier, door dezelfde belofte! "Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam daar ben Ik in hun midden." Dan is Hij hier. "De engelen Gods zijn gelegerd rondom degenen die Hem vrezen", die Zijn Woord volkomen aanhangen. Geen mens kan dat Woord respecteren zonder God te vrezen. Zie? Dan is Hij hier vanmorgen bij ons, hier bij ons, terwijl wij Hem aanbidden in de Geest.

630 O, na zo'n moeilijke boodschap als deze denk ik dat we Hem een beetje moeten aanbidden in de Geest. Zie? Sluit gewoon uw ogen en laten we dat opnieuw voor Hem zingen, 'Ik min Hem, ik min Hem', terwijl u zo uw handen naar Hem opheft.

Ik min Hem, ik min Hem,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn redding betaalde
Op Golgotha's kruis.

     O my, wat houden wij van Hem!

Geloof in de Vader, geloof in de Zoon,
Geloof in de Heilige Geest, deze drie zijnéén.
Demonen zullen beven, en zondaren ontwaken;
Geloof in Jehova doet alles schudden.

631 Amen! Geprezen zij God! Wat hebben wij Hem lief! Aanbid Hem nu slechts in uw hart, bewonder Hem eenvoudig, denk eraan hoe mooi het is wat Hij heeft gedaan. Kijk naar wat Hij heeft gedaan voor ons. Gedurende al deze jaren van visioenen heeft er nog nooit één gefaald. Alles waarvan Hij sprak dat het zou gebeuren, is precies zo gebeurd als Hij heeft gezegd.

632 Ik heb u lief. Vergeet de geboden van God aan u niet, kleine kinderen: "Hebt elkander lief." Heb iedereen lief. Goed of fout, zondaar of heilige, heb hen hoe dan ook lief. Als u dat niet doet, bid God dan u te helpen, want God heeft de zondaar lief. En de natuur van God is in u. Als de man fout is, heb hem hoe dan ook lief. Neem geen deel aan zijn zonden. Zie? Neem geen deel aan zijn zonden. Vertel hem met lieflijkheid, niet met een zure bestraffing, maar met lieflijkheid, over de hoop des levens die in u rust, door Jezus Christus Die aan u werd geopenbaard door de Heilige Geest.

Neem de Naam van Jezus mede,
Kind van kommer, zorg en smart.
Die schenkt u de ware vrede,
Draag die Naam (vergeet dat nu niet) steeds in uw hart.

633 O, dierbaar, die Naam! O, wij dragen Zijn Naam. Wij worden genoemd naar Zijn Naam.

Hoop der aard en 's hemels vreugd;
Dierb're Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels vreugd.

634 Nu zal ik u een klein geheim meegeven totdat ik u weer ontmoet. Onthoud dit, terwijl we staan. Onthoud dit.

Buigend voor de Naam van Jezus,
Ootmoedig vallend voor Hem neer,
Tot Koning der koningen zullen wij Hem in de hemel kronen,
We zullen Hem kronen,
Wanneer onze reis is voltooid.

Dierb're Naam, dierb're Naam, o hoe zoet!
De hoop der...

635 Wat? De drievoudige openbaring! De hoop en vreugde des hemels in Hem geopenbaard.

Dierb're Naam, dierb're Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels...

636 Wat? De hoop der aarde en vreugde des hemels, alles wordt gemanifesteerd in Christus. God, de gemeente, al het andere, wordt in Christus gemanifesteerd. De Bijbel is Christus. De Bijbel is het geschreven Woord, omdat Hij het Woord is. De manifestatie daarvan is het bewijs dat het leven in het vlees van het Woord gekomen is, om dat te manifesteren. O, is dat niet prachtig!

Neem de Naam van Jezus mede, (luister nu goed)
Als een schild (vergeet dat nu niet) in ied're strijd;
Wil de vijand u vertreden, (wat moet u dan doen?)
Fluister die heilige Naam dan in gebed.

Dierb're Naam, dierb're Naam, o hoe zoet, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels vreugd.
Dierb're Naam, dierb're Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels vreugd.

637 Niet wetend... Natuurlijk let je op geestelijke dingen wanneer je geestelijk bent. Maar ik wist dit niet; God weet het. Maar als u zich wilt omkeren en op de klok kijken, het is op de kop af twee uur, het einde van de tweede trek. De derde trek is op handen! Zie?

Buigend voor de Naam van Jezus,
Ootmoedig vallend voor Hem neer,
Zullen wij Hem kronen tot Koning der koningen in de hemel,
Wanneer onze reis is voltooid.

Dierb're Naam...

     De tweede trek is gemanifesteerd!

Hoop der aard en 's hemels vreugd.
Dierb're Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels vreugd.

638 Hebt u opgemerkt dat de Geest hetzelfde lied nam en het een octaaf hoger inzette? De volgende trek is op handen! Amen. Uh-huh.

Neem de Naam van Jezus mede, (het is later dan u denkt)
... van kommer, zorg en smart,
Die schenkt u de ware vrede,
Draag die Naam steeds in uw hart.

Dierb're Naam, dierb're Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels vreugd.
Dierb're Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels...

     Nu, als er verzoekingen komen, wat doet u dan?

Neem de Naam van Jezus mede,
Als een schild in ied're strijd;
Wil de vijand u vertreden, (iets wat u ongelovig wil maken)
Onthoud: fluister die heilige Naam dan in gebed.

Dierb're Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels vreugd.
Dierb're Naam, dierb're Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels vreugd.

639 Laat nu iedereen zijn hoofd eerbiedig buigen. Nu kijk.

     Buigend voor de Naam van Jezus...

640 [Broeder Branham neuriet nog een regel van het lied Neem de Naam van Jezus mede. Een broeder spreekt in een andere taal. Een andere broeder geeft een uitleg]

641 Als u het nu begrijpt: de Geest des Heren viel neer in de samenkomst met onbekende talen, en sprak tot een man die het niet wist en liet het uitleggen door een andere man die het niet wist. Het Woord des Heren! Herinnert u zich die keer dat de vijand er aankwam en zij niet wisten wat ze moesten doen? De Geest des Heren viel op een man en openbaarde wat er gedaan moest worden. O my!

642 Laten we nu nederig onze hoofden buigen. God zegene u.

Nu, tot wederzien, nu tot weerzien!
Zij het hier of aan de Godsrivier.
Nu, tot wederzien, nu tot weerzien!

     In orde, de voorganger.

God zij met u, nu tot wederzien.