Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Wat zal ik doen met Jezus de Christus genaamd?

Door William Marrion Branham

1 De Here zegene u, broeder Vayle. Goedemorgen vrienden. [De samenkomst zegt: "Goedemorgen, broeder Branham." – Vert] Ik ben altijd laat. Billy vertelde me dat ik vanmorgen... Ik had ongeveer dertig privé-gesprekken en ik heb er twee van gehad, dus... ik geloof twee of drie. Ik kan dus gewoon niet bij iedereen komen. Weet u, mensen die wachten en gedurende maanden en maanden op de wachtlijst stonden. En de Here heeft daarbinnen enkele grote dingen gedaan. O, Hij is onze God, is Hij dat niet? ["Amen."]

2 Nu, ik geloof zeker dat we ons vanmorgen allemaal bewust zijn van de enorm droeve zaak die deze natie is overkomen, het verlies van onze president, meneer Kennedy. Hoewel ik het niet met de man eens ben wat betreft zijn politiek en zijn godsdienst, maar toch verdient hij niet zo te sterven. Nee! En laat die kleine kinderen achter, zonder vader. Een moeder die... Mevrouw Kennedy, ofschoon ik het zeker niet met haar en haar manier van doen en dingen eens zou zijn misschien... Maar vergeet niet dat ze een moeder is. Ze heeft pas haar baby's verloren en ze verloor haar man. En hij viel precies op haar schoot en het bloed van haar eigen man gutste over haar schoot. Dat is afschuwelijk.

3 Hebt u ooit gedacht... Soms denken we dat zij in de natie, met stijl en dergelijke, de toon aangeeft. Dat kan ook wel zo zijn! Maar wist u dat mevrouw Kennedy nooit één van deze boodschappen, waarin ik daarover predikte, gehoord heeft? Indien ze één van deze boodschappen had mogen horen, zou ze misschien anders gedaan hebben. En sommigen van onze zusters horen het en willen er nog steeds niet mee instemmen. Zie, ziet u? Zie? Ze is Katholiek opgevoed, dat is alles wat ze weet. Daar is niets tegen, zie. Zij... Dat is een systeem. Niets tegen de mensen, de Katholieken. Dat is een systeem, het Katholieke systeem, net als dat van Presbyteriaan, Methodist, of welk ander ook, zie, of Pinksteren, allemaal. Het is het systeem, niet de mensen.

4 Meneer Kennedy heeft een goed werk verricht als president, denk ik. En mijn hart gaat uit naar zijn vrouw. En ik voel me er werkelijk bedroefd over, dat zelfs onze eigen natie... de criminelen enzovoort in onze natie, zoiets zouden doen.

5 Wanneer u het niet met iemand oneens kunt zijn, op de juiste wijze, en uw eigen standpunt kunt innemen, is dat geen reden om iemand anders te vermoorden, slechts om dat soort dingen. En die kleine kinderen weten het... Eén ventje zei: "Nu heb ik niemand meer om mee te spelen. Pappa is weg." Zie? Zo heb ik altijd gedacht dat mij dit op een dag zou overkomen. Het is verschillende malen bijna gebeurd, zoals u weet, dat er op mij werd geschoten in het buitenland, toen zij hun lichamen over me heen moesten buigen om te voorkomen dat ik van een afstand beschoten zou worden.

6 Dus, wanneer een man zó sterft... Maar dat is de prijs, die betaald wordt, die hoort bij de eer van verschillende dingen. Ziet u? Ik geloof dat naar schatting ongeveer iedere vierde president (één op de vier) vermoord wordt, en daar voel ik mij heel slecht over. Het is een schande dat we in Amerika zo'n persoon hebben die zoiets zou doen.

7 En nu, doch, zoals ik al zei, ik was het met zijn politiek niet eens. Ik ben... Ik was het met zijn ideeën niet eens, met wat hij trachtte te doen. Maar ziet u, hij is een ander mens. En ik verschilde met zijn systeem van religie. Ik was het daar stellig niet mee eens. Maar toch, hij was zo opgevoed. Dat was het. Zoals ik al zei, wanneer hij misschien iets anders gehoord had, was het misschien anders geweest.

8 Wij hebben hier iets wat we doen, dat wanneer een van ons volk sterft, of zoiets, zelfs al is hij uit... Ik denk als een Amerikaanse kerk, als een lichaam van Amerikanen... Het Amerikaanse volk stemde meneer Kennedy tot president. En dat was... dat is omdat we een democratie zijn. Ik heb niet op meneer Kennedy gestemd. Ik stemde op meneer Nixon, omdat ik meneer Nixon persoonlijk kende. En ik mocht hem graag en ik stemde persoonlijk op hem, omdat ik hem graag mocht. Maar de mensen van dit land, Amerikanen, mijn medeburgers van deze natie, kozen meneer Kennedy. En de wijze waarop zij het deden, wel, dat is tussen hen en God, maar dit is genoeg hierover.

9 Maar ik vind terwille van deze moeder, een menselijk wezen, een moeder van kinderen, mevrouw Kennedy; zouden we niet even een ogenblik kunnen opstaan voor een gebed voor haar?

10 Here Jezus, wij menselijke wezens, we hebben gevoel voor elkaar. En we zijn bedroefd, Heer, dat onze president op deze manier is neergeschoten, in koelen bloede vermoord. En we vinden het zo erg dat onze natie tot dit punt is gekomen, dat er zulke mensen in onze natie zijn, die een menselijk wezen in koelen bloede willen vermoorden; zoals zij die gekleurde broeder niet lang geleden doodgeschoten hebben, en hem gewoon rechtstreeks in koelen bloede neerschoten, om rassenvooroordeel.

11 En we zijn zo bedroefd, Heer, dat er zulke mensen onder ons bestaan. Wij... onze zwakte heeft dit voortgebracht. En we bidden voor mevrouw Kennedy, de vrouw van deze president. En we weten dat die kleine kinderen uitzien naar hun vader, die hen enkele dagen daarvoor verliet, een gelukkig man die met hen stoeide en speelde op de grond. En nu hebben ze geen vader meer. En voor die vrouw, zijn vrouw, bij wie haar eigen man regelrecht in haar schoot viel en zijn bloed op haar jurk stroomde, terwijl ze nog maar pas haar baby begroef.

12 En nochtans, Heer, we kunnen wel denken dat de vrouw verkeerd doet met de wijze waarop zij in de natie een voorbeeld geeft met haar kleding enzovoort, maar dat zou voor het Amerikaanse volk in z'n geheel kunnen zijn. Dat is wat ze wensen. We bidden vanmorgen dus voor haar dat U haar wilt helpen. En moge er mét dit zware verlies een tijd zijn, dat ze zal vinden wat Waar is, Jezus Christus! Sta het toe, Heer, Degene Die alleen vrede en vertroosting kan geven in het uur van moeite.

13 En help ons, Heer, om met heel ons hart door te gaan een schijnend licht te zijn, dat... We weten niet welk moment of welke invloed we op iemand anders zouden kunnen hebben. En laat ons het licht van Christus uitdragen tot Hij komt. Dan zal de grote Herder van de kudde, Die alle gerechtigheid kent, iedere zonde in rekening brengen en Hij weet precies hoe het te doen. En tot die tijd leggen wij onszelf in Uw handen en vragen Uw liefde en genade over ons. In Jezus' Naam. Amen.

14 Ja, ik geloof dat niemand het verdient om zo te sterven. Nu, meneer Lincoln verdiende het niet om zo te sterven; meneer McKinley verdiende het niet om zo te sterven. Huey Long verdiende het niet om zo te sterven; geen van die mannen. Ik geloof daar niet in. Moorden, dat is slecht. Onze jongens hebben niet overzee gevochten voor zoiets. Onze vlag werd voor zoiets niet gehesen; we zijn geen Amerikaanse burgers voor dat soort dingen. Nee! Onze natie is echter vergroeid en verstrengeld in zonde, dat is wat deze dingen veroorzaakt. Dat is zonde.

15 Welnu, vandaag krijgen we... Ik ga een zondagsschoolonderwijzing geven en er zijn enige dingen die ik bekend zou willen maken aan de gemeente. En dat is, als eerste, dat ik zou willen dat u mij vergeeft dat ik u allen zo lang houd op de zondagmorgens, wanneer ik deze boodschappen breng. En dan, zo de Here wil... De reden waarom ik dit doe is, omdat ik hier onder mijn eigen mensen ben en ik leerstukken onderwijs, zo scherp als ik maar weet. Ik onderwijs deze leerstellingen niet in andere plaatsen. Ik blijf daar bij de grondbeginselen van het Evangelie. Maar deze leerstukken die krachtig zijn, die onderwijs ik niet ginds op andere plaatsen. En dan, ik heb hier een uur nodig, soms twee of drie uur, om door mijn boodschap heen te komen, en ik houd u hier soms tot half één of één uur. En dat is zelfs korter dan ik vroeger deed. Soms bleef ik bijna de hele nacht. Ik ben wel gegaan... We begonnen menigmaal om acht uur en gingen de volgende morgen om twee uur of drie uur naar huis, dat is juist, vanuit mijn samenkomsten.

16 Maar ik zal, wanneer ik weer bij u kom, proberen om slechts een kleine... een prediking te houden in plaats van zoveel onderwijzing hierover, tenzij ik u van tevoren aankondig dat het iets zal zijn; omdat ik denkelijk met de Zeven bazuinen zal uitkomen, wat precies past in het zesde zegel. Toen het zesde zegel klonk bliezen de zeven bazuinen tegelijk. Ziet u? En dus, we... Ik zou dit graag vóór Zijn komst aan de gemeente gebracht willen hebben, als... of voor mijn heengaan of wat het ook mag zijn, als ik kan.

17 Nu, als we dit doen dan zullen we u er tijdig kennis van geven. En dan misschien, als we vanmorgen zien hoe overvol de zalen zijn en langs de muren en rondom, zullen we proberen... We hebben nu een plaats gevonden waar we waarschijnlijk terecht kunnen. Het heeft ongeveer drieduizend zitplaatsen. Het is een mooie gehoorzaal van een school hier vlakbij ons. En de Zeven bazuinen, we zullen ze daarginds in die school proberen te prediken. En dat zal genoeg zitplaatsen bieden, ziet u, om de mensen binnen te laten.

18 We willen verslag doen van New York. We hadden gewoon een wonderbare tijd. Het Morris Auditorium daar... We moesten de mensen gewoon iedere avond terugsturen. Ze zaten als haringen in een ton. De brandweer... De man die eigenaar was... De brandweercommandant zou de plaats gesloten hebben, als we ze zo opgepakt hadden laten staan. Toen moesten we ze naar buiten sturen. En de mensen buiten op straat liepen de straat op en neer, biddend dat iemand moe zou worden en opstaan en naar buiten gaan zodat zij naar binnen konden gaan en een zitplaats konden krijgen. Ziet u? Slechts één persoon, ze wachtten daar buiten gewoon op die ene persoon om zo binnen te komen. En degene die het dichtst bij de deur stond... en dan lieten ze zo iemand binnen. Wanneer iemand opstond en wegging die vroeg naar huis moest, wel, dan kwamen ze binnen om er nog voor zover aan deel te nemen. Ziet u, ze waren gekomen. Het is een erg fijne... een fijn stel mensen. En ik geloof dat de wereld (de christelijke kerk) hongert naar God.

19 Welnu, ik vertrouw dat... (Dank u, broeder.) Ik vertrouw dat God ons deze gelegenheid wil toestaan, dat we samen kunnen komen om die laatste zeven bazuinen te nemen. Ik wil graag geleid worden deze dingen te doen, zodat u het zult weten.

20 Dan op het zakenlieden-ontbijt... Gewoonlijk heeft hun afdeling daar, ik geloof dat ze zeiden dat ze er in ieder geval vijftig tot honderd aan hun ontbijt hadden. En die morgen verkochten ze 1700 kaartjes en lieten de rest van de plaats opvullen, zodat de plaats stampvol was. En iedere gang of galerij, langs de muren en op de traptreden, stond vol met mensen. En enkele hooggeplaatste predikers, een aantal priesters enzovoort, waren daar om de Boodschap te horen. En dus, ik begrijp... Ik geloof dat het wat geholpen heeft. Het kan misschien wat meer gedaan hebben; meer dan we eigenlijk zouden denken.

21 Dan, nu vanavond... We zullen vanavond de Boodschap brengen, zo de Here wil, over... over een onderwerp van hoe uw toestand is ten opzichte van Christus. En dat zal kort zijn. We willen aanvangen... Ik wil om half acht op het podium staan, als... Hoe laat begint u gewoonlijk, om half acht? [Een broeder zegt: "We beginnen om half acht, maar we zullen nu om zeven uur beginnen." – Vert] O, zeven uur, en ik zal tegen half acht op het podium staan en daardoor zou ik er tegen half negen weer af moeten zijn, zo de Here wil, want ik zal het zo vlug doen als ik kan en ik ga beginnen het in praktijk te brengen.

22 Dan nog iets, mochten er vreemdelingen zijn, die de mensen horen lachen... Want ik probeer hier weg te komen, maar ik kan het niet. Het is zo'n beetje... ik hoop niet dat het heiligschennend klinkt, maar mijn moeder zei altijd wanneer mensen zo samen komen: het is als sorghumgierst stroop op een koude morgen. Weet u, het is dik en het stroomt langzaam. En zo is het dus ongeveer. Ik ga langzaam in deze boodschappen door de zoetheid van het suikerriet van God, weet u, het maakt ons als het ware samen wat dikker. En ik zou het niet anders willen. Ik wil het juist op die manier, waar... Ik herinner me dat we gewend waren staande dat lied te zingen:

Gezegend zij de band,
Die onze harten in christelijke liefde samenbindt,
Onze gemeenschap van gelijkgestemden
Is als die van boven. (Ziet u?)

Wanneer we van elkander scheiden,
Doet het ons inwendig pijn;
Maar we zullen toch in ons hart verenigd zijn,
En hopen elkaar weer te ontmoeten.

23 En ik vertrouw dat dit altijd ons doel hier zal zijn. Velen van die oude heiligen zijn sindsdien ingeslapen, maar in ons hart zijn we nog verbonden. En ik denk aan dat visioen die morgen, toen ik ze daar zag in de zegen en glorie van jonge mannen- en vrouwengedaanten; ze zagen er nog steeds uit zoals ze er hier uitzagen toen ze hier op aarde waren. Ik denk dat ze wachten op onze komst. Op een dag zullen wij ons bij hen voegen, zo de Here wil. Nu, ik...

24 En vergeet de diensten niet, de zangdiensten zullen vanavond om zeven uur beginnen in plaats van om half acht. En dan ben ik volgende week in Shreveport, Louisiana, en wel in de 'Life Tabernakel' in Shreveport, Louisiana. Ik geloof dat ze proberen de gehoorzaal te krijgen aan de overkant van de straat. Broeder Moore belde gisteravond op en zei... Het is een jaarlijkse conventie, en ze verwachten een grote menigte mensen.

25 Ik wil voor ik de Schrift ga lezen even een klein getuigenis geven. Een dame zat hier onlangs; er was... om u te vertellen wat een invloed het heeft wanneer iemand voor een ander bidt. Ik keek toevallig naar beneden en zag nog een dame, die ik juist... Margie Cox, de vrouw van broeder Rodney Cox, zat daar. En verleden week, geloof ik dat het was, toen we hier waren, gaf de Heilige Geest onderscheiding door de gebouwen. (U weet hoe mensen praten.) En ze zat... Ze zit nu hier. Maar ze zat daar ergens achter. En ik keek, en daar was een dame die uitgeroepen werd, die suikerziekte had. En Margie was... En in het visioen was het Margie. En Margie stond daar; en toch keek ik naar beneden en zag ik haar, en het was... en ik dacht... En ik keek om deze andere vrouw te zien, en Margie was in het visioen, maar het licht was boven de vrouw.

26 Dus ik lette op. En ik dacht, wel, als ik Margie eruit roep zullen ze zeggen: "Zeker, dat, wel zeker." Iemand die hen kent zal zeggen: "Wel, hij... haar man is een van zijn boezemvrienden. Ze gaan met elkaar om, slapen samen, jagen samen en alles. Natuurlijk wist hij dat." Maar Margie wist dat niet. Maar ik noemde die andere vrouw, die denk ik een zuster uit Chicago was, zoals ik later begreep.

27 Maar toen kwam, dat in haar... de fabriek, ze waren suikerziektetesten aan het geven. En ze had suikerziekte. Daarvoor was ze eergisteren op weg naar de kliniek. En toen ze het dus noemde, toen riep ik dit terug in haar herinnering en ik zei: "Kom hier, zuster Margie." Vertelde haar over dat ze gevoelloos in haar handen was geworden en over het echt akelige gevoel...

     De kleine dame werkt bijna dag en nacht, daarginds om... Een trouwe kleine moeder die haar man helpt meebetalen aan hun huis dat ze proberen te bouwen. En zij en haar kleine zuster Nellie, en Charlie (dat is de broer van Rodney) zijn vrouw, en zij werken allemaal met elkaar op die fabrieken daar, zo hard als ze kunnen. En doorstaan de schande. Ze lieten hun haar lang groeien en deden hun make-up weg; dat soort dingen toen ze Christen werden. Ik geloof in eer geven wie ere toekomt. En voor die twee jonge vrouwen heb ik stellig een warm plekje in mijn hart.

28 Toen nam ik haar bij de hand en bad voor haar. En ze ging naar de kliniek en nergens konden ze meer een spoor van suikerziekte vinden. Het is weg, dus... Een dame zat precies hier ergens, die uitgeroepen werd. En het was een zuster, Bruce genaamd. Ik zie haar vanmorgen niet, maar ze was altijd... Ze is werkelijk een vrouw van gebed en deze vrouw kwam binnen, de laatste keer toen ik hier was, en er waren geen gebedskaarten of iets uitgegeven, er zou dus niemand zijn, geen gebedslijn, dus ze...

29 De Heilige Geest riep het gewoon uit over het publiek. En deze kleine mevrouw Bruce was zelf eens genezen van kanker en ze had gewoon altijd een last voor iemand anders op haar hart en ze was gewoon in gebed. En er was een dame uit Louisville die stervende was; kanker in de keel. En terwijl ze aan het bidden is, gaat de Heilige Geest rechtstreeks naar die vrouw; noemt haar en wat het ook deed; vertelt haar wie ze was... of liever, vertelde haar wie ze was en wat haar probleem was, en dat ze kanker had; en zei haar dat het in orde zou zijn. En de kleine dame ging naar huis. Enkele dagen daarna begon ze bijna dodelijk naar adem te snakken. Haar keel zwol gewoon vreselijk op. Ze hoestte een keer flink en de kanker vloog eruit. En ze is volkomen in orde. Ziet u?

30 Wat er gebeurde, weet u, de brok op zichzelf is iets kwaadaardigs dat leven in zich heeft. Zie? Kanker... Dat komt van het woord, de medische term 'krab', wat betekent, dat het een hoop poten heeft; zoals de krab die u uit de zee haalt en die uw bloed uit u zuigt. En dit boosaardige gezwel in haar keel had... het was... Dat was het aan het doen. Nu, zie, ik handel niet met het gezwel. Ik reken af met het leven dat in het gezwel zit. Zie? Het is het leven dat in het gezwel is, waar we mee te maken hebben. Zie? "In Mijn Naam zullen ze duivelen uitwerpen." En het woord duivel betekent 'pijniger', zoals bij het lichaam; en dit was een duivel.

31 Toen vervolgens het leven het gezwel verliet, veroorzaakte dat natuurlijk het opzwellen van het gezwel. Precies zoals bij een hondje dat op straat is overreden, zoiets dergelijks. Laat het daar een paar dagen in de zon liggen en het wordt tweemaal zo groot. Welnu, dat maakte dat de jonge vrouw zieker werd. Menigmaal heb ik dit verklaard. Wanneer u zieker wordt, is dat hét teken dat u genezen bent. Ziet u? En dus, het werd steeds erger en het verstikte haar omdat het opzwol. En het... Maar het was losgekomen; het leven was eruit. Toen zij zo hoestte, ziet u, [Broeder Branham hoest – Vert] op die manier, sprong het, trok het los van de rest van haar vlees. En de dode substantie, het lichaam zonder leven erin, de kanker, was weg, sprong naar buiten (zie?) en viel eruit.

32 Dus dat was het, het lichaam ging er toen uit. Dat was de duivel niet die er uitging. Dat was het huis waarin hij woonde. Hij ging eruit door het geloof van de vrouw in wat haar verteld werd... Wetend dat Jezus Christus gisteren, vandaag en voor eeuwig Dezelfde is; dát doodde de kanker en nam het leven eruit. Welnu, ze kon, of... ging terug naar de dokter en de dokter zei: "Onzin, het ding zit daar nog precies eender zoals altijd." Dat was ook zo, het gezwel was daar, maar het leven zat er niet meer in. Zie?

33 Welnu, wat wanneer het ergens had gezeten, waar het niet naar buiten kon komen?

     Is dat de foto? [Broeder Neville zegt tegen broeder Branham: "Dat is een foto van een gezwel dat wegging van mevrouw Baker, afkomstig van Springfield, Indiana. En zij... Dit is een vergrote foto, die ze doorgaf, na gebed." – Vert] Hier is een foto van het gezwel van mevrouw Baker uit Springfield, Indiana, dat na het gebed verdween. Dit is een foto ervan. Zie, dat is het lichaam waar de duivel in woonde. Precies zoals u leeft in dit lichaam waarin u woont; het mag misschien klein, groot, met rood haar, met zwart haar zijn, wat het ook is. Zie? Of de duivel leeft in dit lichaam, of Christus leeft in dat lichaam. Wel, wanneer dan het leven eruit gaat, is uw lichaam nog steeds hier op aarde, zie, maar het leven is daar niet. Toen het leven eruit ging, was het lichaam er nog. Toen scheurde het los van haar lichaam en werd uitgeworpen, het lichaam ging eruit. Maar, als het op een plaats zit waar het er niet uit kan, dan moet uw hart die dode substantie oppakken en het bloed bij elke hartslag zuiveren. Het veroorzaakt koorts en al het andere, doordat het een infectie is. Ziet u? En uw hart moet... Ik geloof dat het hart het bloed zuivert wanneer het erdoor stroomt. Is dat zo, zuster Dauch? Ik denk dat het zo is. Het hart, wanneer het slaat, zuivert het. (Een verpleegster, weet u, en er zit nog één hier vlak voor haar.) Zuiv... neemt het op... en dat veroorzaakt koorts door een infectie. Het neemt de infectie mee en veroorzaakt koorts.

34 De mensen nu... Ziet u, het is uw geloof; het zijn nooit uw gevoelens. Het maakt niet uit of het op deze manier is; of indien mijn hand niet onmiddellijk... Dat heeft er niets mee te maken. Mijn gelóóf doet dat. Ziet u? Recht voor ons zien we het beeld van een volmaakt genezen persoon, door geloof. En dan gaan we gewoon stap voor stap verder, tot we regelrecht in die persoon stappen en er gewoon in verder wandelen. Ziet u? Daar bent u er. En dat is wat het doet. Uw geloof, niet uw gevoelens; uw geloof doet het. Dank en eer zij aan God!

35 Welnu, laat ons een moment van gebed hebben. En we hebben hier een onderwerp dat we in beschouwing willen nemen, en een korte tijd, zodat de Here in overeenstemming daarmee met ons zou willen handelen. En indien sommigen van u vanmorgen moeten vertrekken, zodat u niet in de avonddienst zult zijn; zo de Here wil, wil ik hier weer terug zijn... De familie komt in de kerstweek weer terug. En nu, de zondag na de Kerst wil ik, zo de Here wil, mijn Kerstboodschap hier in de Tabernakel prediken. Zo de Here wil zal de tekst zijn: "De vagebond op straat." Dus laten we nu onze hoofden buigen en in gebed gaan, voor we de tekst lezen.

36 Here Jezus, wees Gij ons op dit ogenblik nabij. We weten dat het moeilijk is in onze kleine kerk, terwijl velen staan. En we zijn hier niet wegens de geriefelijkheid van de plaats, die ons lichamelijk gemak schenkt, daar het niet comfortabel is. En we zijn hier niet om gezien te worden. Maar we zijn hier omdat we Uw tegenwoordigheid hebben gevoeld. We weten dat U hier bent. En we zijn hier voor correctie. We zijn hier omdat we weten dat we in het huis van God zijn. En we voelen ons goed om hier te zijn, ongeacht hoe oncomfortabel het is; te staan en opeengepakt te zitten, maar we zijn hier omdat we voelen dat God hier is.

37 En die jongen moet zich die avond hetzelfde gevoeld hebben, toen Paulus heel de nacht predikte... Wat een lange boodschap; waarschijnlijk vanaf zonsondergang tot zonsopgang, de volgende morgen. En een jonge kerel die daar ergens hoog zat, viel naar beneden en ze dachten dat hij was heengegaan. En Paulus spreidde zijn lichaam over hem uit. En de Geest van God die op de boodschapper was, bracht de levensgeest in het lichaam van de jongen terug. En hij zei: "Het komt in orde met hem." En de jongeman leefde.

38 Hij was geïnteresseerd in wat Paulus zei. En God, we zijn vanmorgen geïnteresseerd in wat de Heilige Geest tot onze harten heeft te zeggen. En we bidden dat U voor ieder van ons het Brood des levens wilt breken zodat, wanneer we vandaag hier weggaan, we dit gebouw niet zullen verlaten als dezelfde mensen die binnenkwamen. Mogen de Christenen dichter tot U gekomen zijn; mogen de zondaren vandaag terugkeren; mogen de zieken worden genezen en moge het Koninkrijk van God nabij ons komen of zelfs in ons komen. Want we vragen het in Jezus Christus' Naam, terwijl we wachten op Zijn Geest om ons de woorden te geven. Amen.

39 Nu, laten we wat uit de Schrift lezen, wat... Gods Woord is altijd juist. En nu, ieder van u, ik zie dat u erg vriendelijk bent voor degenen die staan. Ik zie iemand opstaan en gaan zitten, en iemand anders zijn zitplaats geven. Dat is erg fijn. Ik wenste dat we meer ruimte hadden, maar we hebben het gewoon niet op dit ogenblik.

     Sla Mattheüs 27 op en we zullen lezen vanaf het elfde vers en dan zullen we over dit onderwerp spreken:

     En Jezus stond voor de stadhouder; en de stadhouder vroeg Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het.

     En toen Hij door de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets.

     Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort gij niet, hoevele zaken zij tegen U getuigen?

     Maar Hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde.

     En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, wie zij wilden.

     En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Bar-Abbas.

     Toen zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Wie wilt gij, dat ik u zal loslaten, Bar-Abbas, of Jezus, Die genaamd wordt Christus?

     Want hij wist, dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden.

     En toen hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn vrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met die Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in de droom om Zijnentwil.

     Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden, dat zij Bar-Abbas zouden begeren, en Jezus doden.

     En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Wie van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? (Denk u dat eens in.) En ze zeiden: Bar-Abbas.

     Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.

     Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden!

     Toen nu Pilatus zag, dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en waste de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige; gij moogt toezien.

     En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen.

     Toen liet hij hun Bar-Abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.

40 Wat een droevig tafereel. Ik noem hieruit een tekst, indien u het zo wilt betitelen of het zo wilt noemen; en misschien zou de geluidsband getiteld kunnen worden: Wat zal ik doen met Jezus, de Christus genaamd? En het onderwerp dat ik wil gebruiken, vanuit die tekst... als thema wil ik gebruiken: Met Jezus aan uw handen. Met Jezus aan uw handen, wat zult u doen?

41 Ons toneel begint vanmorgen in de rechtszaal waar Pilatus, de stadhouder, op het toneel was geroepen om te handelen en uitspraak te doen. Het was 's morgens vroeg, nog voor zonsopgang dat hij in zijn slaap was gestoord, en naar buiten was geroepen om de zaak van deze mensen te horen.

42 Het was de tijd van de kruisiging van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Hij had niets gedaan, wat ze ook maar probeerden te vinden, en Hij had aan alles beantwoord. Het was gewoon het uur waarin het zo moest zijn. Er is niets wat gebeuren kan zonder dat er iets achter schuilt wat het zo veroorzaakt. Er moet een of andere reden zijn voor alles wat plaatsvindt. Omdat het wordt gemotiveerd, natuurlijk, door de geest, die in wezens en in menselijke wezens enzovoort is. Er is een motief, een motief ervoor en een doel, en er móét een reden zijn. En de reden dat dit moest gebeuren aan deze grootste Man Die ooit op aarde leefde of ooit kon leven... De reden dat het op deze manier gebeurde was, omdat het de tijd ervoor was. Ziet u? Het moest zo zijn en er was geen manier om eraan te ontkomen. Het moest die tijd zijn. En Jezus was naar de aarde gekomen precies zoals Gods Woord had voorspeld dat Hij zou komen. Hij deed precies wat het Woord zei dat Hij zou doen. Hij leefde het leven, helemaal precies en God maakte bekend, of manifesteerde, het Zaad van die tijd. Herinner u nu dat God...

43 De Bijbel begint in Genesis en gaat tot Openbaring. Welnu, hier is de les die ik wil dat u begrijpt. Kijk, in elke generatie wordt in de Bijbel gesproken over een bepaald iets dat gaat gebeuren; gedurende iedere generatie. Zoals Daniël, die zag... die de droom van Nebukadnezar uitlegde: Hoe de heidense koninkrijken zouden opkomen en weer zouden ondergaan; en hoe ze zouden verdwijnen. En elk van deze mensen in hun volkeren en die landen die... De heidense machten die de wereld onder controle hadden, hebben precies gedaan wat het visioen zei dat ze zouden doen.

44 Toen Nebukadnezar (het gouden hoofd) was overwonnen, kwamen de Meden en Perzen binnen; en hun natuur was overeenkomstig de aard van het materiaal en in overeenstemming met wat de profeet zei, precies zo. Nebukadnezar, het gouden hoofd, is de grootste en eerste van het koninkrijk. Dan de Meden en Perzen die zilver waren. En dan naar beneden tot de dijen van koper. En elk metaal wordt steeds harder, goud is het zachtst. En het eindigt in ijzer dat het hardst is van allemaal, ijzer. Welnu, elk van deze koninkrijken kwam uiteraard precies volgens de wijze die de profeet had gesproken. En wat deed hij? Hij was bezig een zaad voor de naties te zaaien om op te letten, en telkens wanneer dat koninkrijk tevoorschijn was gekomen, moest het doen overeenkomstig wat dat Woord had gezegd.

45 En vervolgens moest de Messias op het toneel verschijnen. En toen Christus op het toneel verscheen, moest Hij aan deze Woorden van God die vervuld dienden te worden voldoen, waarvan de profeet sprak dat Hij dat zou doen. Mozes zei: "Hij zal een... Hij zal een profeet zijn zoals ik." En als u zou... als we tijd hadden dit in types terug te brengen om te tonen hoe in die geweldige tijd, toen Israël door Egypte in gevangenschap was... Hoe Mozes werd geboren als een vreemd, eigenaardig kind; en hoe hij tevoorschijn kwam en opgroeide, en hoe hij in het riet werd verborgen; en hoe hij een leider werd, de bergen inging en de wet kreeg en weer naar beneden kwam. En hij was niet alleen een leider, maar hij was een priester, een koning en een heerser. Al deze dingen; en hoe dit Christus helemaal precies typeerde. En Mozes zei: "De Here uw God zal een profeet doen opstaan zoals ik." Ziet u?

46 Welnu, toen Christus geboren werd was Israël weer in gevangenschap onder het Romeinse rijk. En wat was Hij? Als een bijzonder Kind geboren en vreemd; de manier waarop Hij opgevoed werd. Hoe Hij de bergen inging en naar beneden kwam en zei: "U hebt ze in oude tijden horen zeggen: 'Gij zult niet stelen.' U hebt ze horen zeggen: 'Gij zult niet echtbreken.' Maar Ik zeg, dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, reeds overspel heeft gepleegd." Een Wetgever (zie?); en een Koning, een Priester, een Profeet, precies als hij. Al deze dingen moesten dus vervuld worden en toen die tijdruimte, die daar lag voor het leven van de Messias, toen dat perfect was bewezen...

     Wel, dit zou voorlopig de laatste lange les kunnen zijn die ik onderwijs. En ik wil dat u het nu nauwkeurig ontvangt.

47 Wanneer het Woord voor deze bepaalde generatie gesproken is, zal er iemand op het toneel verschijnen die dat Woord zal vervullen, omdat God het gesproken heeft. Het is een bewijs van het gesproken Woord. En Jezus voldeed aan iedere voorwaarde en was het Woord, betuigd als Messias, nauwkeurig. Er zijn in de Bijbel ook woorden gesproken voor de laatste dag. Die woorden moeten tot leven komen.

48 En we zien hier dat, destijds in de dagen van onze Heer, de kerk Hem reeds had verworpen voor Hij kwam tot de rechtszaal van Pilatus. Zij hadden Hem verworpen vanaf dezelfde dag dat Zijn bediening begon met profeteren en Hij ze een Waarheid begon te vertellen over het Woord. Toen konden ze niet begrijpen dat Hij, die een man was, kon weten wat in de harten van de mensen omging. Weinig begrepen ze dat het Woord Gód is! "En het Woord", zegt de Bijbel, "is een onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart."

49 En ze wilden Hem een boze geest noemen. En Hij zei: "Ik vergeef u dat, maar wanneer de Heilige Geest komt om hetzelfde te doen, één woord daar tegen te spreken zal nooit vergeven worden." En al deze dingen die Hij profeteerde die in déze dag moeten gebeuren, iets zal dat tot leven moeten brengen. Maar wanneer het tot leven gebracht is, zal het zo geheel anders zijn dan de mensen denken dat het is, dat slechts de uitverkorenen het zullen zien. Altijd zijn slechts de uitverkorenen de enigen die het zullen zien, omdat zij uitverkoren en bestemd zijn om het te zien.

50 Daarom kan het op geen andere wijze zijn. Jezus zei: "U kunt niet tot Mij komen, niemand kan komen, tenzij Mijn Vader Hem trekke; en al wat Hij Mij gegeven heeft zal tot Mij komen." Zie? Zie? En er was dus geen manier... Hij zei: "U hebt ogen en kunt niet zien; oren en kunt niet horen." Hij zei: "Wel heeft Jesaja over u geprofeteerd." Zie? Jesaja's profetie kwam tevoorschijn doordat het werd gemanifesteerd. Vergeet dat niet (hier, of luisteraar aan de geluidsband), dat Gods Woord moet worden gemanifesteerd. God is verplicht er op toe te zien dat het gebeurt.

51 Precies zoals Johannes de Doper was voorbestemd om aan de komst van Christus vooraf te gaan, zo moest er een man opstaan om die plaats in te nemen. Dat Woord moet vervuld worden.

52 Vervolgens kwam Jezus als de gezalfde Messias en Hij deed precies wat het Woord van God zei dat Hij zou doen. En nóg keken de Joden naar iets anders uit: "Een Koning die zou komen met een ijzeren roede in Zijn hand", wat ver in de toekomst lag. Maar Hij vervulde ieder Woord. Op een dag, daar in Kapernaüm, nam Hij de Schrift en las voor. Hebt u het opgemerkt? Hij las slechts een gedeelte van dat Schriftgedeelte. En toen legde Hij het Boek neer en zei: "Heden is dit vervuld."

53 Toen Hij het jubeljaar moest prediken... Nu, waarom las Hij niet de rest ervan? Omdat het op Zijn andere komst slaat. Zij hoefden dat niet te weten. Dat is voor het tijdperk waarin Hij zal verschijnen. Maar het tijdperk waar Hij in was... Dat is de reden waarom Hij kon zeggen: "Deze Schrift is heden voor uw ogen vervuld." Precies hier ziet u het... "Om de aangename tijd te prediken en de gebrokenen van hart te verbinden en de zieken te genezen." Dáárvoor kwam Hij. De rest ervan was om oordeel over de heidenen te brengen, enzovoort, dat komt dus daarna. Ziet u, de heidenen moesten Hem eerst verwerpen.

54 Welnu, bij de kruisiging, waar we vandaag zijn met het onderwerp: "Jezus aan uw handen"... Gods Woord was volkomen betuigd, was herhaaldelijk bewezen, dat Hij het antwoord was op Gods Woord. Terwijl de Schriftgeleerden, ziet u...

55 God heeft het reeds vastgelegd. Laat de geestelijkheid het bestuderen. Maar ziet u, ze namen daarvoor de woorden van iemand anders; van de een of andere groep mensen. Ze zijn zo verblind voor de Waarheid, dat wanneer de Waarheid wordt aangeboden ze in gebreke blijven het te zien. Maar ziet u, God is rechtvaardig. Hij heeft het daar opgeschreven. Hij heeft het hier precies in het boek laten schrijven wat er vandaag zal gaan gebeuren. Het zal dus vervuld worden. Maar anderen die niet voorbestemd zijn om het te zien, zullen het nooit zien. Ziet u, ze hebben het helemaal verward.

56 En zo hadden ze het destijds ook gedaan. Ze hebben nooit geweten dat Hij het was. En door de tekenen dat Hij de Boodschapper was van die tijd, kon niemand het ontkennen. Zijn profeet sprak ervan, hij zei: "Ik moet minder worden, maar Hij zal toenemen. Ik ben niet waardig Zijn schoenen los te maken, maar Hij staat nu onder u", zei Johannes. "En Hij zal komen. De bijl is aan de wortel van de boom gelegd, en de bomen die geen vrucht dragen zullen uit het bos genomen worden, die... of uit de wijngaard of de boomgaard. Hij zal daar niet meer zijn."

57 Nu, we zien dat deze dingen precies gebeurden op de manier zoals Hij had gezegd. Hij kon hun gedachten in hun hart onderscheiden. Hij was een Profeet. Alles wat Hij voorspelde gebeurde precies zoals Hij het zei. "Ik ga naar Jeruzalem, daar zal Ik worden overgeleverd in de handen van zondige mensen. En ze zullen Hem boosaardig mishandelen en Hij zal gekruisigd worden en op de derde dag zal Hij weer opstaan." Maar Hij zei: "Zie toe dat u dit aan niemand zegt." Hij sloot hun ogen daarvoor, zodat zij het niet begrepen totdat dit was vervuld.

58 Kijk, menigmaal laat Hij ons blind worden tót het uur dat we het nodig hebben. Hij verblindt ons voor de dingen die we vandaag zien, want dit is het uur waarin wij het nodig hebben om de dag waarin we leven betuigd te zien worden. Zie? Onze vaderen wisten deze dingen niet. De Bijbel zei dat ze die niet zouden weten. Hij had het voor hen verborgen en in de laatste dagen zou het aan de zonen Gods worden geopenbaard. Of, laten... Zij zouden gemanifesteerd worden, opdat Zijn glorie en Zijn eer op aarde getoond zouden worden.

59 En alles wat Daniël gezegd heeft over de laatste dagen, hoe "degenen die hun God kennen heldendaden zullen verrichten". En er zijn zoveel Schriftgedeelten die passen in deze dag waarin wij leven. En hoe deze boze misleidende tijden op aarde zouden zijn. En gewoon precies wat we nu hebben, brengt het in vervulling. Zij kregen een kans om Hem te zien, maar zij verwierpen hun eigen Messias. En vandaag is het hetzelfde; precies hetzelfde. Ons wordt de gelegenheid gegeven, omdat God niet kan oordelen zonder eerst gerechtvaardigd te zijn voor Zijn oordeel. Welnu, indien u een bepaalde persoon die zeer snel de weg af komt rijden, vertelde... U had hem tegen gehouden en gezegd: "Er is een kuil in de weg, daarginds. Wanneer u met die snelheid doorrijdt, zult u omkomen."

60 En ze zeggen: "Onzin, ik weet wel wat ik doe." Dan, ziet u, kan het bloed niet meer aan u kleven, omdat u hem grondig hebt gewaarschuwd. Welnu, God doet hetzelfde door Zijn Woord. Hij waarschuwt de mensen ernstig voor het komende oordeel. En toont Zijn tekenen en wonderen die in de Bijbel voorzegd zijn voor dat tijdperk. Hij toont ze en de mensen wandelen er gewoon overheen. Het is voor een mens niet gemakkelijk om naar de hel te gaan. Een man vecht zijn weg naar de hel. De eerste leugen die u ooit vertelde; u wist dat het verkeerd was. De eerste sigaret die u ooit rookte; u wist dat het verkeerd was. Het eerste kwaad dat u deed; u wist dat het fout was. Uw geweten vertelde u dat u fout was, maar u reed steeds door het rode licht, reed over de wegversperring. U bent roekeloos, u wilt het toch doen, wilt tonen dat u een flinke kerel bent. Ziet u? Maar bedenk, u vecht uw weg naar de hel. Het is niet gemakkelijk om naar de hel te gaan. U moet de Waarheid verwerpen.

61 Voor u het ongeluk krijgt moet u door het rode licht rijden. Voor u de botsing krijgt, moet u, daarginds op de weg, moet u door de waarschuwingen gaan die aangebracht zijn. Maar u, u hebt uw eigen manier daarvoor... de mensen hebben dat vandaag. En hij weet het beter dan wie dan ook en hij wil niet naar de tekenen en waarschuwingen van het komende oordeel luisteren... Degenen die Christus verwerpen.

62 Welnu, merk op! En wat hadden ze in plaats van deze Christus aangenomen! Nu, denk aan de kerk van die dag, hun blindheid. Zij hadden verworpen... een publieke moordenaar, Barabbas. Een man van wie bewezen was dat hij een moordenaar was en die werkelijk op zijn oordeel wachtte. Hij was bewezen een moordenaar te zijn en was een slecht mens. En alleen vanwege het leven van Jezus... Wel, Hij daagde ze uit. Hij zei: "Wie van u kan Mij van zonde beschuldigen?" Zonde is 'ongeloof'. "Wanneer Ik de werken van Mijn Vader niet doe, geloof Mij dan niet. Indien Ik u niet de Waarheid van de Schrift heb verteld... En de Schrift zelf heeft van Mij getuigd. Doorzoek de Schriften," zei Hij, "want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben en die zijn het die in dit tijdperk van Mij getuigen."

63 Maar ze zeiden: "Hij maakt Zichzelf God. Hij maakt Zichzelf iets." Hij maakte niets... Gód maakte Hem God. Hij wás God. Hij was de vervulling van de Schrift. Hij maakte Zichzelf nooit tot iets. Gód maakte Hem wat Hij was. En dan is het omdat het het uur voor dat Woord was, om vervuld te worden. Dus... Maar ze konden het niet zien, omdat het tegen hun denominatie ideeën was, die ze opgebouwd hadden over de Christus. En het maakte ze te verblind voor het Woord.

64 Welnu, en behalve dat, om deze Man kwijt te raken moesten ze ook een moordenaar accepteren, een publieke bedreiging. Het was een schuldenaar van de maatschappij; een schuldenaar aan hen; een moordenaar! Ze moesten dát accepteren... om Christus te verwerpen. En alvorens een man of vrouw 'verkeerd' kan aannemen, moeten ze 'goed' verwerpen. Er is iets betreffende de natuur, het heeft een wet, dat u het juiste moet verwerpen voordat u het verkeerde kan ontvangen. Zoals ik juist aanhaalde, om u van een leugen te weerhouden... U vertelde een leugen tegen uw beter weten in. U vertelde een leugen tegen uw geweten in. U vertelde een leugen in tegenstelling met wat uw moeder of ouders u leerden te doen. Of zelfs de natuur leert u dat u het niet behoorde te doen. Dus daarom, voor u Waarheid verwerpt, moet u een leugen accepteren. En u moet de Waarheid verwerpen voor u de leugen kunt aannemen. Ziet u?

65 Dus zo hadden deze mannen het gedaan. Zij hadden de Waarheid verworpen en Hij was de Waarheid. "Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven." "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord werd vlees en werd voor ons gemanifesteerd." In 1 Timotheüs 3:16: "Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, want God werd geopenbaard in het vlees", betast met onze handen... God! Jehova! Het is verbazingwekkend.

66 Het is ontstellend om te denken dat de God, die het zonnestelsel in de ruimte plaatste, die sterren maakte die duizend keer groter zijn dan deze wereld... En wanneer een van die sterren naar de aarde zou komen met tien duizend mijl per uur, wel, het zou honderd miljoen jaren duren om hier te komen, zo ver weg is het. En twee kleine sterren zien er hier vandaan uit of ze een paar centimeter van elkaar staan terwijl ze verder van elkaar af staan dan wij van hen. En toch is er niet één die niet zijn plaats houdt. En die grote melkweg... O, my! De enormiteit en onmetelijkheid van God, Die deze dingen kon maken! Elk moet de ander vasthouden. Dat is de reden dat het blijft zoals het is. Wanneer ze uit hun baan raakten zou het hele stelsel uiteen vallen.

67 Dat is wat er in Eden gebeurde. Toen Eva uit de baan van Gods geboden raakte, viel het hele mensdom. Dat is het probleem vandaag. We behoorden niet verbrokkeld te zijn in organisaties en denominaties enzovoort. We behoorden zonen en dochters van God te zijn die de grote melkweg van de wereld bij elkaar houden.

68 Verleden week luisterde ik in New York naar een boodschap, aangehaald of gesproken door Einstein, de grote geleerde, die het brein van de tijd genoemd wordt. Ik was... hoorde dat. Toen ging ik luisteren naar Norman Vincent Peale met zijn psychologie over hoe mensen behoorden te handelen of te wandelen en zichzelf te projecteren in de psychologie. Toen, bij Einstein, sprak hij over een melkweg die zich daar ver in het stelsel bevond, ver van de sterren. En indien iemand kon reizen met een snelheid, ik geloof dat hij zei, van het licht. Nu, ik denk, wat is dat... 68.000? [Broeder Neville zegt: "168." – Vert] 168.000 mijl [dat is 300.000 kilometer] per seconde. En reken dat door tot vijf minuten, op hoeveel miljoenen en miljarden kilometers u dan zou zijn. En u zou 120 miljoen lichtjaren nodig hebben om bij die melkweg te komen. En dan 120 – of 150 miljoen jaren... 150 miljoen heen en 150 miljoen terug.

69 En ze ontdekten iets wat hen versteld deed staan. En ze... Na daar heen-en-terug te zijn gegaan... Het zou u feitelijk drie miljoen jaren kosten om de reis te maken... Driehonderd miljoen jaar. Driehonderd miljoen jaar om de reis te maken, en wanneer u terugkomt op de aarde bent u maar vijftig jaar weggeweest. U gaat over in de eeuwigheid. Er komt daar geen eind aan.

70 En te bedenken dat de God, Die dat allemaal gemaakt heeft en op zijn plaats heeft gezet en erover gesproken heeft, neerkwam en onder ons vlees gemaakt werd om ons te verlossen. En ons zo wilde eren met Zijn verheven tegenwoordigheid, dat Hij hier in de laatste dagen op deze zondige aarde wilde staan en bewijzen dat Zijn Woord waar is, omdat Hij het aan dat Woord verplicht is. Amen. De soevereiniteit en de rechtvaardigheid van deze Geweldige, Die deze dingen in Zijn hand houdt!

71 Merk op, de naties... De kerk moet zijn Woord eerst afwijzen. Nadat de kerk het dan had afgewezen, en Hem een Beëlzebul of een boze geest had genoemd; toen werd het voor de regering gebracht, zodat het hele mensdom moest worden veroordeeld. Nu zien we Jezus deze morgen staan voor een landvoogd, Pilatus, een Romein, om te worden verhoord. En we bemerken dat de kerk Hem eerst heeft afgewezen, omdat ze Zijn Boodschap niet geloofden; omdat ze het Woord niet kenden.

72 Jezus vertelde hun: "Indien u Mozes zou hebben gehoord, zou u Mijn Woorden hebben geloofd, omdat hij degene is die over Mij gesproken heeft." Ziet u? Daar is het Woord dat de profeet... De Here komt tot de profeet en de profeet sprak het Woord voor het komende uur. En hier werd het geïdentificeerd. En Hij zei: "U zegt dat u Mozes kent en dat hij uw leidsman is. U kent Mozes niet, noch kent u zijn Woord." Met andere woorden zei Hij: "Ik ben het Woord, Ik ben het betuigde Woord waarvan Mozes sprak dat het zou komen, en u veroordeelt Mij." Zie? Vanwege hun tradities. Ziet u? De kerk veroordeelde Hem.

73 Welnu, we vinden Hem nu voor Pilatus, en ook volledig bewezen, geïdentificeerd voor de tijd... of de kerk, door de boodschapper van de tijd. Hun werd een kans gegeven om te zien en te geloven, maar ze verwierpen het. Waarom verwierpen ze het? Velen van hen wilden dat geloven, maar hun tradities; niet de mensen maar hun tradities...

74 Nu, ziet u, zoals Nicodemus 's nachts kwam en zei: "Meester, we weten dat U een leraar bent Die van God komt. We weten dat U van God komt. Niemand kan deze dingen doen die U doet, tenzij God met hem is. Wij..." Wie is die wij waarover hij spreekt? De kerk, de Farizeeën, de leiders uit die dagen! "Wij weten. We zijn volledig overtuigd dat U die Persoon bent." Waarom konden ze het dan niet doen? Door hun systeem. Ik wil dat dit werkelijk diep indringt, omdat dit het is waarop ik wil komen. Ziet u? Het systeem waarbij zij zich reeds hadden aangesloten was datgene waardoor zij zich niet konden bewegen, hoewel ze zagen dat Dit de Messias was. Maar het systeem waaraan ze verbonden waren stond hun niet toe het te accepteren. Begrijpt u dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Nu wil ik u vragen, aan dit zichtbare gehoor, hoevelen begrijpen waarover ik spreek? Steek uw hand op. Goed! Welnu, een systeem... Ze geloofden het en ze wisten dat het zo was.

75 Wat zou ik vandaag graag ditzelfde willen zeggen. Wij zien wat er verondersteld wordt hier vandaag te zijn, en wij zien het, maar het systeem laat hun niet toe het te accepteren. Ze zijn zo doordrenkt met hun systeem. Ziet u, het is niet de persoon, het is het systeem. Net zoals ik heb gesproken over de president die pas werd vermoord. Niet de man, voor zover ik weet was hij een goed mens; hij heeft voor zover ik weet nooit enig kwaad gedaan. Maar het is het systeem. Het zijn niet de mensen, het is het systeem.

76 Het waren de Joden niet; het was hun systeem. Dat systeem veroordeelde Hem, omdat het hun systeem niet duldde. Begrijpt u? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Welnu, hetzelfde vindt nu plaats. En ze kozen deze publieke vijand, een moordenaar. Maar het geschilpunt heeft nu de regering erbij betrokken. Dus de regering moet dit vonnis uitspreken; want om een leven te nemen moet het voor de regering komen. Hun werd niet toegestaan dit te doen omdat zij onder het bewind van Rome stonden. En ze konden een leven niet nemen, hoezeer hun kerk ook zei: "We moeten het doen." Wel, ze konden het niet doen zonder dat Rome hun eerst de goedkeuring ertoe gaf. Dus moet het voor de regering gebracht worden. Nu is de regering in het geval betrokken. Nu, als dit niet het beeld van vandaag is, dan zie ik niet wat... Ziet u? Helemaal precies!

77 De kerk wijst het af. Nu is de regering erin betrokken. De tijd was gekomen waarin de hele natie, in zijn geheel, moest komen. De zaak werd aangespannen. De ontknoping was aanstaande. De hele natie had Hem verworpen, en dat bracht de toorn van God op hen. En voordat de... Zelfs de kerk had Hem verworpen, wat de toorn over de kerk bracht. Maar nu heeft de natie Hem verworpen om de toorn op allen te brengen. En vandaag heeft de wereld Hem verworpen, om oordeel over de gehele wereld te brengen. Alle naties moeten geoordeeld worden.

78 En we weten dat dit gebeurde in de tijd van de grote Romeinse generaal Titus. Hij belegerde Jeruzalem en tenslotte aten ze gewoon elkaars kinderen. Men at de bast van de boom en het gras van de grond en vervolgens trok Titus regelrecht naar binnen, brak de muren af en verbrandde de stad en het bloed stroomde zo door de straten waarin hij ze had vermoord. En dat moest. Alvorens een rechtvaardig God een volk dat Hij verkoren had, onder zoiets kon laten komen, moest daar een gegronde reden voor zijn. Hij is rechtvaardig. Zijn wetten verlangen Zijn rechtvaardigheid. En een wet zonder straf is geen wet.

79 Indien ik zou zeggen (een wet maakte hier in de stad): "Het betekent een boete om door een rood licht te rijden", en daar is dan geen straf voor; u zou gewoon steeds door rood licht blijven rijden. Maar er behoort een straf te zijn. En de straf van Gods wet, het verwerpen van Zijn programma, is de dood. En er moest een dood zijn. Er moest dus aan voldaan worden.

80 Wij staan deze morgen over de gehele wereld in een dergelijk proces. Een proces! Alle denominaties hebben het Woord afgewezen. Ik weet dat dit zeer scherp klinkt en ik wil de aanwezige predikers die luisteren, en ook diegenen aan de geluidsband, dit nu proberen te laten begrijpen – ik probeer dat duidelijk te maken. Maar ik houd vast aan mijn standpunt of ik stel het hier door te zeggen, dat we heden staan [Broeder Branham klopt op de preekstoel – Vert] in een nieuwe gerechtszaal van Pilatus.

81 U zegt: "Indien ik daar zou hebben gestaan, zou ik vrijuit hebben gesproken voor Jezus Christus en..." Wel, wat doet u er nu mee? Dat is het punt. Zie? "Het maakt niet uit hoezeer de kerk Hem had afgewezen, ik zou aan Zijn zijde gestaan hebben." U hebt de gelegenheid gekregen. Zie? Zij, zij wezen Hem af.

82 Nu, vandaag wordt Hij berecht, of heeft pas terecht gestaan en staat terecht... Want een wereldsysteem wordt gevormd, wat De Raad van kerken wordt genoemd; om de Wereldraad van kerken te vormen. Nu, en wat hebben ze gedaan? Ze hebben gestemd dat ze zich absoluut willen verenigen en een raad van kerken willen hebben. En bij deze raad van kerken moeten alle kerken behoren of anders wordt u zelfs niet toegestaan om te prediken. U wordt zelfs niet toegestaan om te bidden voor de zieken. En uw kerk zou gebruikt kunnen worden voor alles wat ze maar wensen. Wanneer ze er kisten in willen opslaan of munitie, of wat ze ook maar willen doen, u hebt er totaal geen controle over. Of u behoort tot de Raad van kerken of u bestaat helemaal niet. En dat is het systeem dat hier in de Verenigde Staten wordt gevormd, wat de Schrift tot de letter vervult. Het vervult wat de Here in 1933 tot mij sprak, zie, en vanmorgen bevinden we ons in die tijd. En Jezus Christus, het Woord, staat vandaag terecht, zoals het was bij de kruisiging. En nu kleeft Hij aan onze handen. Hij kleeft aan de handen van de wereld. Het Woord is duidelijk rondom de wereld geïdentificeerd, zie, en Hij staat terecht. Alle denominaties hebben Hem afgewezen. En nu staat Hij terecht als een... in de raad van de kerken. En ze verwerpen Hem opnieuw, en kiezen liever zoals ze tóén deden.

83 Ziet u, de natuur der geschiedenis herhaalt zich, omdat de natuur hetzelfde verloopt. Bomen gaan nog steeds door met groeien en de groente komt op en de bloemen. En de wereld draait nog steeds precies zoals altijd, het is de natuur. En de natuur van ieder tijdperk brengt weer opnieuw voort en reproduceert de weerspiegeling van wat de natuur daarvoor was.

     En vandaag bevinden we ons weer op diezelfde plek. Welnu, Jezus was het Woord (Johannes, het eerste hoofdstuk). We geloven dat allemaal. Hij was het Woord en omdat Hij het Woord was... (Begrijpt u alstublieft...) Hij was het Woord en Hij moest tegen het systeem zijn. En ze verwierpen Hem niet vanwege Zijn wonderen. Nee. Ze zeiden... Hij zei: "Wie kan Mij beschuldigen?"

     "En wat voor kwaad had Hij gedaan?" zei de kleine dame. "Welk kwaad heeft Hij gedaan dan de zieken genezen?"

84 Ze zeiden: "We veroordelen Hem niet voor deze dingen." (Zie?) "Wij veroordelen Hem, omdat Hij, Die een Mens is, Zichzelf God maakt." En hun eigen Schrift zei dat Hij God zou zijn. In Jesaja, de grote profeet die de zesenzestig boeken van Jesaja schreef en begint met de... In de aanvang, zoals den beginne; en in het midden van het boek komt Johannes de Doper; en het eindigt met het duizendjarig rijk. En er zijn zowel zesenzestig boeken in de Bijbel als zesenzestig hoofdstukken in Jesaja. Het is opmerkelijk dat het zo uitkomt. In Jesaja 9:5 zegt hij: "Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven:... en men noemt Zijn naam... Raad, Vredevorst, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Wonderlijk."

85 En de blinde tradities of systemen konden niet zien dat dat God was. Door hun eigen profeet (degene tot wie het Woord kwam) die zei, dat Hij God zou zijn. De blinde systemen! Zij hadden dus het Woord verworpen en verlangden een moordenaar, Barabbas, daarvoor in de plaats.

86 En vandaag is het Woord, dat duidelijk voor deze dag was, betuigd. Het is tot werkelijkheid gemaakt. Het is aangetoond de Waarheid te zijn. En in de laatste dagen, zoals Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom", enzovoort, "zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen." Die God, Hijzelf, Die het Woord was, voorspelde de eindtijd en wat er zou gebeuren. En de lichten zouden dóórbreken in de avondtijd. En hoe Maleachi 4... Hij zou deze dingen te voorschijn brengen en ze bewijzen. En het is gekomen tot het punt van een beslissing. En de kerken hebben het afgewezen.

87 En wat hebben de kerken verlangd? Een moordenaar van het Woord; iemand die een systeem neemt. Indien het systeem tegengesteld is aan het Woord, dan is het een moordenaar ten opzichte van het Woord. En ze verlangden een denominatietraditie, in plaats van het ware Woord waarvan gemanifesteerd en bewezen is dat het God is onder het volk; door wetenschap, door foto's, een licht, dezelfde Engel des Heren, de Vuurkolom. Dezelfde Die op aarde leefde in het lichaam van Jezus Christus, is op Zijn volk gekomen in de laatste dagen, waar de wetenschap een foto van heeft genomen. De kerk heeft Zijn werken gezien. Het is grondig geïdentificeerd door geluidsbanden en alles, rond en rond de wereld, en persoonlijk gepredikt. En toch, ondanks dit alles, verlangen hun systemen een raad van kerken om de Waarheid te veroordelen. Zie? Een moordenaar wensend die zou willen afscheiden, of weerhouden, of uitsluiten; en het zal gebeuren. Ze zullen zoiets stoppen, en de raad van kerken zal het moeten doen. Daar is het merkteken van het beest. Antichrist, tegen het Woord, hetwelk Christus is. Maar niet hun geloofs...

88 Ze denken dat het traditie is. Ze denken dat hun tradities van God zijn. Zie? Maar het zal niet tegen het Woord bestand zijn, noch zal God betuigen dat het juist is. Jezus stelde zich op met het Woord, maar niet met hun raad; maar met het Woord en het Woord bewees dat Hij God was. En het bewijst heden dat het God is, omdat het hetzelfde leven leeft, het doet onder ons hetzelfde als dat het daarginds deed en voorspelde.

89 Dus wat doen ze? Zij nemen iets aan dat... Zij hebben al juist het systeem geaccepteerd dat dat zal kruisigen. En de kruisiging van vrije interkerkelijkheid staat voor de deur. Dat is zo.

90 Nu, dat is niet tegen de Schrift in. Het is volgens de Schrift. "En ze vormden een beeld voor het beest." De denominaties van de wereld, zich verenigend in één Protestantse, het merkteken van het beest, vormen het beeld van het beest overeenkomstig Openbaring 13:8. "En ze maakten een beeld voor het beest." Het beest is "Rome". Wij allen weten dat. Maar altijd is het Rome geweest voor alle... Hoe kan het Rusland zijn wanneer de Bijbel Rome zegt? Zie? De mensen krijgen gewoon de verkeerde indruk. Zie? Hoe kan het iets anders zijn wanneer voorspeld is dat het uit Rome moet komen?

91 Keer weer terug naar Daniël. Het ijzer en de klei in de voeten. Het ijzer hield nooit op, van de knieën naar beneden tot het einde. En iedereen weet dat Rusland toen zelfs niet bekend was. Het was Rome. De rode draak was Rome. Het is altijd Rome. En dat ijzer veranderde nooit in iets anders, van Rome in iets anders; het bleef Rome. En het beest is Rome!

92 En Rome had een religieus systeem, wiens dodelijke (hoofd... of, dodelijke) wond hem in zijn hoofd doodde, maar hij werd opnieuw tot leven gewekt; van heidens Rome tot pauselijk Rome. En nu maken ze er een beeld voor, uit het beest dat opkomt in Openbaring 13. Hebt u ooit opgemerkt dat deze natie nummer 13 is? En het verschijnt... ik zeg niet dat dit... Hoe vreemd het ook is dat het rekenkundig zou gebeuren. Het maakt het gewoon precies in lijn met de Schrift. Zij wordt gevonden in het dertiende hoofdstuk van Openbaring; déze natie.

93 Al die andere beesten komen op uit het water, hetwelk betekent dichtheid en menigte van mensen, zei de Bijbel. Maar dit kleine beest komt op uit de aarde waar geen mensen waren. Toch was hij een lam, vrijheid van godsdienst; toen sprak hij als een draak en verenigde zich met de macht en deed alles wat de draak vóór hem heeft gedaan. Precies! Dus daar hebt u het. Het moet gewoon op die manier zijn; u kunt er op geen enkele manier omheen.

94 En hier zijn we vandaag en vormen een systeem. Een systeem! We kunnen niet wachten tot een... We probeerden iedereen een Lutheraan te maken; en konden het niet. Probeerden ze allemaal Baptist te maken; en konden het niet. Probeerden allen een Methodist, of allen van Pinksteren te maken; ze konden het niet. Dus... ten einde dit te doen (de tijd is zo kort) hebben ze een raad gevormd, een hoofd, een beeld voor het beest. Dit is precies wat ze gedaan hebben. En wat is het? De kruisiging van het Woord is weer op handen! Het is in gerechtelijk onderzoek en zal spoedig aan de orde komen.

95 Merk het gemanifesteerde Woord op... Van de denominatie... Het manifesteert het verschil tussen het Woord en de denominatie. Wat is dit? Wat is dit systeem? Het is een satelliet voor Rome. Zei de Bijbel dat dit het zou zijn? Jazeker! Openbaring 17, ze zagen Rome zich verheffen in een kerkelijk systeem van een vrouw. Een vrouw... de kerk wordt altijd voorgesteld als een vrouw, omdat de bruid van Christus een vrouw is. Eva was degene die viel. Zij is het die verlost moet worden. En de gemeente (is wat?) is een vrouw die verlost is.

96 En deze vrouw zat op het beest met zeven hoofden, en we weten over de zeven heuvels enzovoort, zoals de Bijbel zei dat het zou zijn. Er is geen vergissing, er is geen mogelijkheid voor een vergissing. Zie? En merk op, dan zien we dat ze een moeder van hoeren was. Ziet u? En moeder en dochter verenigen zich weer in vriendschap, waar eens de dochter van haar moeder wegliep om te proberen fatsoenlijk te leven; want haar moeder was zo gemeen en vulgair dat het meisje het huis verliet. Hm. Maar nu, sinds zij een beetje op leeftijd begint te komen, en zelf zoveel slechte dingen doet, kijkt ze naar haar moeder, en ze denkt dat haar moeder gelijk had, dus gaat ze een eigen systeem vormen. Ziet u? Precies!

97 Denominationeel Protestantisme dat zich verenigt, vervult precies wat de Schrift zei in Openbaring 17. "Allen wier namen niet in het boek des levens van het Lam geschreven stonden... behoren aan haar." Het een of het ander. Of het beest of het beeld van het beest. De Bijbel zei dat. En Jezus sprak hierover niet als het communisme. Maar in Mattheüs, het vierentwintigste hoofdstuk, te beginnen met het eenentwintigste vers tot en met het zesentwintigste vers, voorspelde Hij dat de geest in dit systeem zozeer op het echte zou lijken dat het de ware uitverkorenen zou misleiden, indien het mogelijk was. De uitverkorenen, wier namen in het boek des levens van het Lam gezet zijn vóór de grondlegging der wereld. En eerlijk gezegd, het had hen zo verstrikt, dat Hij zei, dat, indien terwille van hen het werk niet werd verkort, er geen vlees op aarde behouden zou blijven.

98 En we hebben slechts... Dit is... dit is 1964, is het niet? En ik geloof dat ze beweren dat dat ongeveer zeventien jaar te weinig is, volgens de kalender... En we hebben '64, 1964, wat maakt dat er (hoeveel is dat) zesendertig jaar overblijft voor de eenentwintigste eeuw begint. En na elke tweeduizend jaar is de wereld aan het einde van haar wereldsysteem gekomen; religieus systeem; aan het einde van alle systemen. En God moest tussen beide komen. Hij deed het in Noachs dagen; de eerste tweeduizend jaar. De tweede tweeduizend jaar kwam het systeem terug tot waar onze tekst deze morgen roept. En Hij zond weer Zijn Woord. Hij zond Zijn Woord door een profeet, Noachs tijd, de profeet Noach. En de mensen verwierpen het terwille van hun systeem. Hij zond weer Zijn Woord in de tijd van Jezus; het Woord in volheid gemanifesteerd. De mensen verwierpen het.

99 En nu is het 1964, er rest nog zesendertig jaar tot aan de volgende volle tweeduizend jaren, en het Woord is uitgebracht en het systeem heeft het afgewezen. Hoe dicht zijn we genaderd? Misschien is het later dan we denken! Zie? Het zou ieder moment kunnen gebeuren. Misschien is het reeds gebeurd, voor zover we alles weten, zoals ik de laatste zondag sprak dat ik hier was. De laatste naam zou in dat boek geweest kunnen zijn; als dat zo is, komt er niemand een meer binnen. De wereld zal doorgaan zoals altijd, maar de gemeente is verzegeld. Merk nu op, als we hier verder gaan.

100 Hun namen... Welnu, hij zal niet degenen verleiden wier namen zijn geschreven in... Wat is het? Het moet een systeem zijn. Ziet u? En denk eens in: Om tot die denominatie te behoren in dat systeem, wat doet u dan? Wat hebt u dan gedaan? U bent wegverzegeld (zie?) van het Woord tot een moorddadig systeem dat wegneemt... "Hebbende een vorm van godzaligheid, maar de kracht ervan verloochenend." Het is het merkteken van het beest. Precies! Zie?

101 Het is het beest daar, wat hij deed; en hier is het beeld, dezelfde zaak. En het beest was zo geweldig, het vormde die grote universele kerk te Nicea (ziet u?), zodat ze zorgden dat heel de wereld toetrad tot dat ene systeem. En ze vonden het zo geweldig: "Niemand was in staat oorlog met ze te voeren", zei de Bijbel, totdat ze een beeld voor het beest maakten en alle Protestanten in de Raad van kerken brachten, hetwelk een systeem vormde, zodat u zelfs niet als Christen of iets anders beschouwd werd, tenzij u tot dat systeem behoorde.

102 Daar is het verschil tussen het merkteken van het beest en de verzegeling van God. God verzegelt door Zijn Woord. Gelooft u dat het het Woord is? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Welnu, u zegt: "Is dat waar, broeder Branham?" Jazeker!

103 Nu, ik weet dat u Sabbattisten of Zevendedag-Adventisten zegt, dat het het houden van de sabbatdag is. Maar dat is... Niet om hatelijk te zijn, maar dat is absoluut onschriftuurlijk. Efeze 4:30 zegt: "Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing." (Ziet u?)

104 Welnu, de Heilige Geest is het Woord. God is niet drie. Hij is dezelfde God in drie dispensaties, drie bedieningen. God, de Vader, over de wet; God de Zoon, in genade; en God de Heilige Geest, zoals u het noemt, dezelfde God, in de Heilige Geest dispensatie. God de Vader was het Woord; God de Zoon was het Woord; en God de Heilige Geest is het Woord. Ziet u, het zijn gewoon drie bedieningen. En te be... En de Heilige Geest verzegelt u, daarom bent u verzegeld door het Woord.

105 Welnu, u zegt: "Wel, ik ben verzegeld door..." Welnu, dan identificeert het zichzelf. Zie? Het bewijst het! U kunt niet tot een systeem behoren en verzegeld zijn met het systeem én het Woord. Ziet u? Omdat het ene tegenstrijdig is met het andere. U kunt het niet. In orde!

     Nu, we zien dat de grote mechaniek van de grote machine... de mechaniek van de grote machine, dat is om... De machinerie van een auto bestaat uit zuigers, kleppen, en een carburateur, enzovoort. Dat is het mechaniek. Ik zou hier graag direct iets tegen de gemeente willen zeggen, het komt net in mijn gedachten.

106 Zie, dat is wat... Ik geloof dat we zo dicht bij het einde zijn... Ik ga nu iets zeggen. Ziet u, zie? De mechaniek... Zoveel mensen die proberen de mechaniek uit te leggen; terwijl u het niet weet. Zie? Het enige wat u... Weet u wat? U zou het moeten weten! De mechaniek is bekend. Nu, wat als Mozes... Wat als iemand gezegd zou hebben: "Noach, ik wil dat u de mechaniek uitlegt over hoe de ark drijft. Hoe dat..." Hij zou het niet kunnen. U hoeft de mechaniek niet te kennen; alleen de dynamiek ervan. Ziet u, het is de dynamiek die u wilt kennen. "Hoe?"

     Wel, als iemand naar Israël kwam, die zei: "Zeg, Mozes, ik wil het begrijpen. Hoe kon u dieren scheppen met uw eigen woord?"

107 Dan zei hij: "Het is mijn woord niet, het is Gods Woord. Hij vertelde me het te doen." Zie?

108 Ik... ik... "Vertel, leg me uit hoe u vliegen op de aarde liet komen, terwijl er geen enkele was; zóveel vliegen op de aarde." Ziet u? Mozes kon het zelf niet uitleggen. U hoeft het niet... "Hoe liet u de oostenwind komen en een gat in de Rode Zee blazen zodat wij u allemaal volgden over droog land. Verklaar de mechaniek ervan. Wat was het systeem, Mozes, dat u gebruikte? Wat...? Vertel me het wetenschappelijk onderzoek over welke atoom u losliet." Zie?

109 Ziet u, hij wist het niet. Hij... Wel, hij kende de mechaniek niet; hij kende slechts de dynamiek. En dat is de manier waarop. Ik kan u niet vertellen hoe ik leef. Ik kan u niet vertellen hoe u leeft, maar u lééft. Ik kan u niet vertellen hoe uw hart werkt en uw voedsel naar binnen komt en bloed maakt; en de kracht uit het voedsel haalt en hoe het in die derde wand gaat van het darmkanaal en het omzet in een leven van bloed en het weer door u heen zendt. Ik kan dat niet uitleggen, maar het gebeurt. Ziet u, het gebeurt. Ik kan het niet verklaren. Ik ken de mechaniek niet. Het is de dynamiek!

110 Welnu, misschien heeft Mozes de mechaniek wel geweten, maar het was niemand anders' positie om het te begrijpen dan Mozes. Zij wisten dat het werkte en dat volstaat. Waarom kunnen de mensen vandaag op die manier niet tevreden zijn? Zie? Niet iedereen kon een Mozes zijn. Er was slechts één Mozes. Ze wisten gewoon dat het van God was. Ze zagen dat het van God was. En ze volgden het na en gedroegen zich goed tot ze het begonnen te betwijfelen en iemand anders wilden laten opkomen om hetzelfde te doen, Korach en Dathan. En toen ze iemand hadden om wat vleselijke nabootsingen binnen te brengen zei God tenslotte: "Scheid u af. Ga niet in dat organisatiesysteem." (Zie?) "Stap eruit. Ik ga het verzwelgen." En Hij opende de aarde en verzwolg het. Ziet u?

111 U weet niet... U hoeft de mechaniek niet te kennen. Ken slechts de dynamiek, datgene wat het doet werken, wat het waar maakt. En kijk of het het doel raakt, wat de Bijbel beloofde dat het in deze dag zou raken. Ziet u? Het is het Woord opnieuw. Terug naar het Woord.

112 Welnu, de grote machine wordt nu klaar gezet en is klaar om te bewegen. Het mechaniek is er reeds. Ze hebben reeds het mechanische systeem van een organisatie, waarvan men zegt dat het "een vrede" op aarde zal brengen. Ze hebben zoiets als een VN [Verenigde Naties]. De naties zijn verenigd. Het is een tijd van vereniging. Ik heb er pas nog over gepredikt. De... Ze verenigen zich om wát te brengen? Een wereldvrede. Ze deden dat in de Volkenbond. Ze hebben het altijd gedaan en het werkt nooit. Het kan niet werken. De VN is niets dan een grote rubberen ballon die wordt voortgedreven door de wind van leer van elke natie. Het zal springen en uit elkaar klappen bij het minste geringste. Het kan niet werken. Evenmin kan de Raad van kerken werken. Het is een organisatie van mensen, tegengesteld aan het systeem... of, waarvan hun systeem tegengesteld is aan het Woord van God. En het kan niet werken!

113 "Hoe kunnen twee samen gaan tenzij ze het eens zijn?" U kunt het niet. En hoe kan de christelijke kerk... zal moeten... De Pinkstermensen, de Vergadering van God, en de andere grote kerken van het Pinksterkoninkrijk en van de Volle Evangelie mensen... Hoe kunnen zij hun evangelische onderricht verbeuren, dezelfde principes waarop ze stonden en waarin ze opgegroeid waren, om uit die organisaties te treden en het te veroordelen? En ze moeten hun evangelische leerstelling verbeuren om met mensen te wandelen die het niet eens zijn met de principes van de Bijbel, en met Goddelijke genezing, en de kracht van God en Jezus Christus. "Hoe kunnen twee samen gaan tenzij ze overeenstemmen?"

114 Daar hebt u het! Dat is het uur waar we zijn aangeland. En dat is de grote machine die op poten is gezet. Nu, ze hebben het mechaniek gekregen. Het enige wat ze nodig hebben is Satan erin met dynamiek om het merkteken van het beest af te dwingen. Wanneer zij wordt gedwongen, dan werkt de dynamiek. Het mechaniek is er. Die hebben ze al.

115 Laat me nóg iets zeggen. Deze tijd van vereniging – u ziet kerken zich verenigen, naties zich verenigen... Het is ook een verenigingstijd van God en Zijn bruid. En ik zeg het met eerbied en respect. Ik geloof dat de bruid van Christus geroepen is; ik geloof dat ze verzegeld is in het Koninkrijk van God. Ik geloof dat de mechaniek er is. Ze wachten op de dynamiek die haar van de aarde zal opnemen in glorie, in de opname. Ik geloof het met mijn hele hart. Jazeker! We weten niet hoe Hij het gaat doen, maar Hij zal het doen. Hij is de Dynamiek. Wij worden slechts leden van de machine (van Zijn lichaam), onszelf vormend naar Zijn beeld en zien Hem Zichzelf met ons verenigen in Zijn werken, met zijn liefdegaven, zoals Hij ze ons overhandigt nog net voor het bruiloftsmaal. En we wachten en zien daar naar uit.

116 Hun grote kerk moet verenigd worden... De dynamiek van déze gemeente zal een hervulling zijn van de Heilige Geest, waardoor wij in een kleine mate hebben gewerkt, terwijl de Hoofdsteen naar beneden komt om Zich met het lichaam te verenigen. Maar wanneer dat Hoofd zich met dat lichaam verenigt zou de volle kracht van de Heilige Geest haar opnemen precies zoals dat. Zelfs de doden die honderden jaren geleden in Christus gestorven zijn zullen opstaan in de schoonheid van Zijn heiligheid en een vlucht nemen door de hemelen. De Dynamiek is de Heilige Geest.

117 En nu, de dynamiek van dit grote regime dat ze opgebouwd hebben... Deze grote machine zal op een zekere dag werken, in de oecumenische raad van de Wereldraad van kerken, en dat zal een dwang vormen om... Onthoud... maar onthoud... U zegt: "Wanneer dat gebeurt..." Het zal dan te laat zijn voor u. U bent er reeds in. Of u wilt of niet, u bent daar al. Zie?

118 Merk op, u hebt die geest al op u gekregen. In de dag wanneer de winden van de Geest blazen van oost, noord, west en zuid, om de mensen over te halen eruit te treden, en om het de mensen te tonen. Dat is de reden waarom ik zo tegen dat systeem ben geweest. Ik zag dat daar iets was, een duisternis. Toen ik die vrouwen zag, de manier waarop zij dat spul op hun gezicht droegen, zoals ik u verleden zondag vertelde, wist ik dat er iets ging komen.

119 Waarom was ik altijd tegen zulk spul? Ik wist het niet; nu weet ik het. Waarom was ik altijd tegen georganiseerde godsdienst? Het is – ik zie het nu – omdat het het merkteken van het beest is. Zie? Ik heb dat nooit eerder gezegd dan pas de laatste paar weken, zie? Nu, na de kerkelijke politiek; wat gebeurt er dan, nadat het Woord werkelijk is betuigd? Nu, kijk, het is tenslotte tot een plaats gekomen dat er een definitief standpunt moet zijn.

120 Hun volgende stap was nu... Wat was de volgende stap van de Joden nadat de kerk het afwees? De kerk wees het Woord af. Ze wilden er niets mee te maken hebben. "Het was een boze geest." Het kende de gedachten die in hun hart waren. "Het was boos." Toch was het het Woord. De werken die Hij deed, getuigden van Hem en bewezen Wie Hij was. Ze wilden er niets mee te maken hebben. Dan komt het vervolgens bij de regering. En dit is een kerkelijke regering, omdat alle naties erin betrokken zijn. Er was een heidense natie die over een godsdienstige natie heerste. Nu, de hele zaak is godsdienstig. Dus moet het tot een wereldgodsdienst komen. O, my! Een blinde zou dat kunnen zien. En wat zegt een blinde wanneer hij dit ziet? Wanneer hij het ziet, zal hij uit zijn verblindheid komen.

121 Merk op, daar, wanneer deze Wereldraad bijeen komt... "Wat zullen we doen met deze Jezus, de Christus genaamd?" Ze willen er stellig niets mee te maken hebben. Dus, er is dan maar één ding te doen. Precies wat ze tóén deden. Ze zullen het kruisigen. Zeker! Het het zwijgen opleggen. "Het kan er niet meer zijn. Het zal niet meer toegestaan worden." De dwang van de godsdienst van de naties zal het hen niet meer laten doen. Zo'n bediening als hier plaats vindt en dergelijke dingen, dat zal absoluut uitgesloten zijn. U kunt het niet doen zonder een goedkeuring van het hoofdkwartier, het hoofd van de kerk. Ziet u? Een beeld voor het beest. Oh! We zijn er, dat is alles! We zijn aangeland, en het is waarachtig betuigd.

122 De volgende beweging is Hem te kruisigen. Hetzelfde als nu, makend dat ieder die zich niet bij hen aansluit, uitgesloten zal worden en niet toegestaan zal worden om te prediken. Ziet u? Dat kruisigt het betuigde Woord der belofte opnieuw. Het stopt het! U mag het niet meer. "Geen genezingsdiensten meer. Geen gebed meer voor de zieken." Zeker niet! U kunt het niet doen. Ongeacht... "Deze andere..." Zeker niet! U zult via de Raad van kerken moeten komen of u hebt het helemaal niet.

123 Kunt u nu zien waarom ik tegen denominatie-religie ben? Omdat het het merkteken van het beest is. Rome is het hoofd ervan, de eerste. Dat is precies juist. En het zorgt dat ze het allen nemen door zich aan te sluiten bij de dochters, wat het beeld is. De moeder daarvan deed hetzelfde. Waar werd Rome het eerst georganiseerd? Wat was de eerste georganiseerde religie in de wereld? De Rooms-katholieke! Ieder die een woord heeft dat vertelt dat het niet zo is, laat me het slechts horen. Het is hier niet. De eerste organisatie, de eerste kerk die ooit georganiseerd werd was in Nicea, Rome. Jazeker. En dat is precies wat ze deden.

124 En wat deden de Lutheranen na Luthers dood? Zij deden hetzelfde als wat gedaan werd in Nicea, Rome. Wat deden ze na Wesley? Wat deden ze na al die grote bewegingen die opgekomen zijn? Ze deden hetzelfde. Maakten dochters voor de hoer. Gewoon precies zo perfect...

125 Zoals door hetzelfde... we vinden hier uit... Ik had hier een kort Schriftgedeelte opgeschreven. Ik kan dat misschien beter overslaan. Maar let op, ze hadden... De kerkorganisaties hebben heden samen hetzelfde systeem. Het enige wat ze nodig hebben is de dynamiek ervan, iets om het in werking te zetten, en het zal regelrecht tot een ontknoping komen.

126 De Katholieke kerk en de Protestantse kerken zullen vrienden worden. Ik heb u dit altijd al verteld, gedurende de laatste dertig of meer jaren; ze zullen zich verenigen. En u ziet precies wat ze nu aan het doen zijn. De protestant zal nooit Katholiek worden, maar ze zullen een verenigd broedergenootschap zijn; een merkteken van het beest; gelijk aan het beest.

127 Zoals de moeder, Eva, door dezelfde zaak, de hele wereld verdierf tot een lichamelijke dood; de moeder, Eva! Luister. Moeder Eva verdierf het hele menselijke ras door lichamelijke dood. Hoe? Door het woord te verwerpen en iets dat er bijna op leek te accepteren. Zij veroorzaakte alle lichamelijke dood omdat ze het ware Woord verliet en alles van het ware Woord geloofde op slechts een klein beetje na. Eén klein verschil met het volle Woord van God veroorzaakte iedere smart, ieder sterfgeval en alles wat ooit op de aarde geweest is. Eva deed dat. De moeder van de dood. Ziet u nu waar we toe komen? De moeder van de dood! Merk op, ze geloofde slechts het Woord niet. Ze zei: "God heeft gezegd."

     Satan zei: "Dat is juist."

     "God heeft gezegd..."

     "Dat is zo."

     "God heeft gezegd..."

     "Dat is waar."

     "God heeft gezegd..."

128 "Ja, precies. In zekere zin is dat juist. Maar ziet u, dat is niet alles. Zie, uw ogen zullen geopend worden en u zult..."

     Maar, God heeft gezegd! En dat maakt het vast. Het Woord! Ziet u, het begon met slechts een klein beetje verkeerde uitleg van het Woord. En hetzelfde, het eindigt weer precies zo.

129 Merk op, een dochter is een product van een moeder en vader door vereniging. Nu, hier is iets schokkends. Maar de dood (lichamelijk) lichamelijke dood is de vereniging van moeder Eva met Satan door Gods Woord niet te geloven. Ze verenigden zich en brachten het product van de dood binnen. Zij, de... De dood is een product van de vereniging van Satan met Eva.

130 Eva had het Woord. Satan is tegen het Woord. En kijk! Van bijna 99,99 honderdste daarvan gaf Satan toe dat het waar was. "Zo dichtbij", zei de Bijbel, "in de laatste dagen, dat het de uitverkorenen zou verleiden indien het mogelijk was." Ziet u hoe het binnenkomt? Hoe het altijd is geweest? Hoe het uitgaat? Dezelfde manier! Verenigd door ongeloof in het gehele volle Woord van God. Hebt u het begrepen? Dit is wat de dood voorbracht; het mengen van ongeloof met het Woord. Ongeloof: slechts een heel klein deeltje ervan; een piepklein beetje, een honderdste van één procent. Maar het moet de volle honderd procent zijn. Dat is alles.

131 Merk op, Gods dochter, de gemeente, de bruid, is ook een product van God en Zijn Woord verenigd! De Heilige Geest Die Zich verenigt in een lichaam van vlees, het produceert de Zoon van God, een product van de gerechtigheid van God. En in de laatste dag, zoals ons gezegd wordt, "zoals het was in de dagen van Sodom", zal de bruid verenigd worden door het Woord van God gemanifesteerd in het vlees, de Heilige Geest Die hen verzegelt in God en ongeloof uitsluit aan de buitenkant.

132 Zoals ik al zei, indien het leven van Beethoven in u was, zou u als Beethoven leven. Als het leven van Hitler in u was, zou u als Hitler leven. En wanneer het leven van Christus in u is, zult u als Christus leven en doet u de werken van Christus. En dat zal zo zijn. Als Christus vandaag leefde zou Hij precies doen wat het Woord zei dat Hij vandaag zou doen. En indien het Woord zei: "Hij is Dezelfde gisteren, heden en in der eeuwigheid", waarom kan deze blinde, kerkelijke wereld dan niet de tijd zien waarin ze leven? Zie?

133 Eva veroorzaakte alle lichamelijke dood door te proberen wat ketterij van Satan in het Woord te spuiten. En dat is hetzelfde als wat er gebeurde met de kerk in Nicea, Rome; door dogma's te nemen in plaats van het Woord. Dit is hetzelfde met de Methodisten, Baptisten, Presbyterianen; naarmate het licht in iedere eeuw tevoorschijn komt, en ze wijzen het af. Dat is de reden dat de Lutheranen stierven toen Wesley opstond. Het was in een ander tijdperk. Het Woord kwam naar voren en ze moesten het aannemen of sterven. Dit is de reden dat de Pinkstermensen nu sterven, omdat het het tijdperk hier is. Het Woord is gemanifesteerd, de arendtijd, de tijd van het Woord om terug te keren; "om het geloof van de vaderen weer terug te herstellen tot de kinderen." En ze zijn zo verenigd dat ze het afwijzen en ze zijn niets anders dan geestelijk dood. Dat is altijd...

134 Gods lichaam, verenigd als Zijn bruid, die één is. Hij en Christus samen, is de Geest Die werkt in het vlees van de gemeente zoals het werkte in het vlees van Jezus Christus, omdat het deel is van Zijn lichaam. Niet twee, maar één. Ze zijn één. Een echtgenoot en echtgenote zijn niet langer twee, maar één. En Christus en Zijn lichaam zijn één. En dezelfde Geest Die in Christus was, is in Zijn bruid, in Zijn lichaam; dat verenigt hen met het hele Woord. En God, Die daar zelf in leeft, manifesteert het.

135 En de antichrist zal zeggen: "O, ik geloof in Christus, ik geloof in het Evangelie! Ik geloof in deze dingen. Maar, uh... weet u...?" Daar heb je het! "Maar weet u, de dagen van wonderen zijn voorbij, zoiets bestaat niet." Ziet u? Daar bent u er. "O, ik geloof niet dat je in de Naam van Jezus Christus gedoopt moet worden."

136 Maar de Bijbel zei van wel. Nu zou ik willen dat enkele theologen het daar oneens mee zijn. Zie? Zie? Het moet zo zijn. U zegt: "Och, de doop maakt geen enkel verschil." Wel, waarom werd het dan geschreven? Waarom maakte het voor Paulus een verschil? Waarom maakte het een verschil voor de rest van hen? U bent of gedoopt...

     De Bijbel zei: "U hebt een naam dat u leeft en u bent dood." Want er is geen andere Naam onder de hemel gegeven. Waarom wilt u daarin prediken, daarin bidden en alles, maar wanneer u bij het doopbasin komt weigert u het? Hm. Zie?

     Onlangs zei ik tegen een man: "Wat als een man..."

     Hij zei: "Het maakt geen enkel verschil."

137 Ik zei: "Als een man naar u toekomt en dan zei, dat hij gedoopt was in de naam van de Roos van Saron, de Lelie der Vallei, en de Morgenster. Zou u zeggen dat hij in orde is?"

     Hij zei: "Nee meneer."

     Ik zei: "Zou u hem opnieuw dopen?"

     "Ja."

     Ik vroeg: "Hoe zou u dopen?"

     Hij zei: "In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest."

138 Ik zei: "Oké, u deed nu precies... U plaatste... Indien u deze namen noemde, deed u hetzelfde als wat hij deed toen hij zei: 'Roos van Saron, Lelie der Vallei en Morgenster', omdat dit een titel is; en Vader, Zoon en Heilige Geest is een titel." Zie?

     Hij zei: "Maar Jezus zei te dopen in de Naam."

139 Ik zei: "Dat is precies wat Hij bedoelde. Maar wat het... Hij zei niet: 'Noem deze woorden.' 'Doop ze in de Naam.' Naam!" Oh, my. Ik zei: "Vader, Zoon en Heilige Geest zijn titels. De Naam van de Vader, Zoon... De Naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest." Ziet u? Ik zei: "Wat zei Petrus dat het was? Wat zei de rest van hen dat het was? Zie? Wat is het? De Here Jezus Christus is de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest." Hij heeft ongeveer 30.000 inboorlingen die men nu weer moet overdopen. Ziet u? Goed! Maar dat is juist.

140 Paulus zei: "Indien een engel uit de hemel..." Paulus vertelde die mensen die niet in de Naam van de Here Jezus gedoopt waren (Handelingen 19:5) dat, teneinde de Heilige Geest te ontvangen zij moesten komen... Ofschoon ze juichten en God prezen en grote dingen deden, zei hij, dat ze terug moesten komen om weer overgedoopt te worden in de Naam van Jezus Christus, nadat Johannes de Doper hen had gedoopt. Ze moesten terug komen en worden overgedoopt. En hij zei in Galaten 1:8: "Indien een engel uit de hemel iets anders onderwijst dan wat ik onderwezen heb, laat hem vervloekt zijn." Jazeker. We moeten dus recht met dat Woord staan; elk Woord ervan. Ziet u?

141 Merk op. O, heb geen enkele zwakke plek; wees absoluut zeker. Wanneer er enige twijfel in uw gedachte leeft, kunt u het maar beter nu in orde maken. Wacht niet tot die tijd, dan is het te laat. Wacht niet tot u zo diep het merkteken neemt, dat u het nooit meer zult zien, dat u blind zult zijn. Hij verblindde Israël opdat Hij Zijn Woord kon manifesteren. Hij doet nu hetzelfde met de heidenen, want hier wandelen zij er regelrecht in, precies zoals zij toen deden.

142 Merk op, Eva verwierp en verspeelde haar rechten. Nadat zij het Woord door God betuigd had zien worden, wat Hij gedaan had, verwierp ze het en verspeelde haar rechten. Hetzelfde hadden ze gedaan in Nicea, Rome. En hetzelfde doen ze nu in de Raad van kerken. Precies eender. Broeders, van Genesis tot Openbaring is daar dezelfde zaak. Dat is wat Israël gedaan heeft. Dat is wat Pilatus deed. Dat is wat de hele zaak gedaan heeft, altijd, van Eva af tot nu toe, hetzelfde! Ze verwerpen het betuigde Woord en nemen een dogma ervoor in de plaats. Dat vormt dood; geestelijke dood. Dood! Het Woord wordt nog steeds tot de doden gepredikt. Precies! Niet gedurende het millennium, nu, zie. Er wordt reeds tegen hen gepredikt. Misschien krijgen ze het precies nu. Ziet u?

143 Kaïns zonen, die een product waren van ongeloof aan het Woord van God... Kaïns zonen spotten met de boodschap van de profeet Noach. Hebt u dat opgemerkt? Hij had met Gods Woord het voorspelde oordeel gebracht en had duidelijke tekenen, betuigde tekenen, dat de tijd ten einde was. En Kaïns zonen spotten ermee. Zoals ze nu doen. Zo deden ze in Jezus' dagen; zo hebben ze door alle eeuwen heen gedaan. Het is altijd zo geweest. Zij spotten en maken er gekheid over. Hij zei: "In de laatste dagen zullen er spotters komen, die zeggen: 'Er is geen verschil in de tijd, sinds onze vaderen zijn ingeslapen.'" Ziet u?

144 Zo deden de zonen van de duivel, door het religieuze systeem, tegen het Woord dat gemanifesteerd werd in de tijd van Jezus Christus. Kijk! Religieuze systemen van Joodse mensen... [Broeder Branham klopt op de kansel en zegt: "Zuster Rose." – Vert] Joodse mensen die beter moesten weten, maar hun systeem deed ze het Woord van God (hetwelk zij beweerden te geloven) verwerpen en bespotten toen het werd gemanifesteerd, zonder één Woord uit de orde. Zij deden hetzelfde.

145 Net zoals ze vandaag doen. Het religieuze systeem in deze enorme machine die ze nu opgezet hebben, zal absoluut... heeft de beloften van de eindtijd verworpen; met de eindtijd Boodschap en het eindtijd teken, de eindtijd, alles wat er verondersteld wordt te zijn; zoals God het woord voor woord heeft voorspeld. Het is op de geluidsband. Als ze mij neerschieten, of wat ze ook mogen doen, ze zullen die Boodschap nooit stoppen! Zie? Het zal precies eender verder gaan. Ziet u? Het is reeds uitgebracht; het is op de geluidsband gezet. Het is uitgegaan. Zie? Ze zouden nooit kunnen... Het is het Woord van het einde, precies nu. Grondig betuigd en bewezen, telkens en telkens weer; met tekenen, wonderen, door mechanica, door dynamica, door de wetenschap, door de gemeente, door God Zelf, Die bewezen heeft dat het hét uur is; zowel door het Woord als door tekenen en wonderen.

146 Een Boodschap, door God in uw midden bewezen met tekenen en wonderen van het uur. Een Boodschap, dat Jezus Christus niet dood is maar leeft, precies als altijd, en die Hij bekend maakt. En het vervult precies Maleachi 4 en alle andere Schriftgedeelten die Jezus zei dat in de laatste dagen zouden gebeuren; het is volledig vervuld zowel wetenschappelijk als door de wereld... De tijdschriften namen grote foto's van lichtcirkels op (hetwelk hier voorspeld was), en engelen van God die neergedaald waren (waarover zij niets weten). En waar dan ook, overal is het wereldwijd bewezen.

147 Het volgende is de kruisiging en we zien het onder ogen. En Jezus zei toen: "Wat zal Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar nee. Uw wil geschiede," (zie?) "op aarde zowel als in de hemel."

148 Dat is wat de gemeente vandaag vanuit haar hart zegt: "Mij voegen bij iets...? Nee, Here! Nee. Uw wil geschiede zoals in de hemel."

149 Merk op, nadat het beloofde Woord voor het tijdperk was betuigd, verwierp men het. Vandaag hebben ze hetzelfde gedaan. En nu kom ik tot het slot. En zoals Hij toen kwam en Zichzelf duidelijk bekend maakte als het Woord, en het tot de ontknoping kwam waar ze het Woord moesten kiezen óf het systeem moesten nemen, zo is het vandaag tot dezelfde zaak gekomen. Men moet het Woord kiezen of het systeem nemen. En ze hebben het systeem genomen. Welnu, wat veroorzaakt het (terwijl ik sluit)? Hij is aan de handen van de wereld. Zo is het!

150 Nu mijn tekst. Dit is een lange manier om op te bouwen, maar nu ben ik pas begonnen. Ziet u? (Sta niet op, ik plaagde alleen maar.) Kijk! Hier is mijn tekst. We weten dat. Dat legt de ondergronden. We hebben het hier nu allemaal in één lijn liggen. Laten we het precies thuisbrengen en zien hoe het er uitziet. Neem haar onder de loep.

151 Jezus is aan de handen van de mensen. Hij is aan de handen van de kerk. Wat wilt u met deze Jezus gaan doen die het Gezalfde Woord wordt genoemd? De Christus betekent het "Gezalfde Woord". Zie? "Wat wilt u met deze Jezus doen?" zei Pilatus. "Wat moet ik ermee? Hoe moet ik handelen? Wat kan ik met deze Jezus doen Die de Christus wordt genoemd?"

152 Wat riep de wereld uit? Wat riep de kerk uit? "Kruisig Het! Stop Het! We wensen Het niet meer."

153 Ik ga u iets vragen. Kunt u zich vanmorgen de schuld aan Oswalds handen indenken? Degene die de president vermoordde. Kunt u zich voorstellen wat zijn vonnis zal zijn, als het bewezen wordt dat hij degene is die het deed? Zou u zich kunnen voorstellen dat er nog enige genade voor hem overgebleven is? Het bloed van de president van de Verenigde Staten is aan zijn handen. Denkt u dat het federale gerechtshof... Het maakt niet uit hoezeer hij pleitte: "Ik bedoelde het zo niet!" Dat zal hem niet in het minst verontschuldigen. Hij zal omkomen. Waarom? Hij heeft het bloed van de president aan zijn handen gekregen.

154 Zou u zich zijn gevoelens kunnen voorstellen? Zou u dit aan uw handen willen hebben? [Samenkomst zegt: "Nee." – Vert] Welnu, wat dan met het bloed van Jezus Christus? Denkt u dat u wordt verontschuldigd, nadat het grondig betuigd is? Hoe zult u eraan ontkomen? Zijn bloed is aan uw handen. Schuldig! Zondaar! Waarheen gaat u vandaag hier vandaan? Wat bent u van plan te doen na de samenkomst van deze morgen?

155 Denkt u... U zegt: "Wel, ik was van plan... Ik bedoelde niet om slecht te zijn." Oswald zou hetzelfde kunnen zeggen. Indien het gerecht van ons hoogste gerechtshof om recht zal roepen, zal het roepen... Het is onze... Het is het absoluut van de natie. De hele natie is gebonden aan dat hoogste gerechtshof en daar blijft niets anders over. Hij heeft de misdaad begaan. Hij zal ervoor moeten boeten, ongeacht hoezeer hij het niet zo bedoelde, wat zijn bedoelingen waren, of wat dan ook; hij zal er hoe dan ook voor moeten boeten.

     Als ons opperste gerechtshof en haar justitie het loon der vergelding eist, hoeveel temeer zult u zichzelf terug vinden voor de rechtbank van God, wanneer u komt met het bloed van Jezus Christus aan uw handen. "Wat zal ik doen met deze Jezus, het Gezalfde Woord genaamd?" U hebt het gehoord. U weet dat het de Waarheid is. Het is grondig betuigd.

156 Een moordenaar? Zou u een denominationele moordenaar van het Woord wensen boven de onschuldige Christus? Zou u kruisigen? Zou u Barabbas durven nemen? Zou u om Barabbas kunnen roepen? Hoe durft iemand dat te doen! – voor Barabbas, de moordenaar van het Woord te roepen; in plaats van het Woord Zelf, Die het leven is, te nemen. En het is aan uw handen.

157 Toen ik vernam van de moord op president Kennedy viel deze boodschap in mijn hart. Ik dacht, wat zal die man doen? Er is geen weg van ontkoming nu. Hij kon nu al wel wakker geschud zijn en beseft hebben wat er gaat gebeuren.

158 En u zult op een keer wakker worden. Hier, of aan de geluidsband, of waar u ook bent. U zult op een keer wakker worden, zondaar, en beseffen dat er bloed aan uw handen kleeft; en wel het bloed van de Zoon van God; en u bent er schuldig aan Hem vermoord te hebben. Uw zonde vermoordde Hem, uw ongeloof in Zijn Woord; uw falen om Zijn identificatie te zien. De Heilige Geest bedroefd, waardoor Hij geweken is. En wat anders kunt u doen dan voor het oordeel van God staan, terwijl u weet wat er met u gaat gebeuren! Ja, het bloed van John Kennedy aan de handen van Oswald zal een geringere zaak zijn dan het bloed van Jezus Christus aan uw handen wanneer u voor God staat.

159 "Wat zal ik met deze Jezus, de Christus genaamd, doen?" zei Pilatus. Hij werd aan zijn handen geplaatst. En het bloed van Jezus Christus is weer aan de handen van deze samenkomst geplaatst. Het is geplaatst aan de handen van deze natie; en over deze hele wereld waar deze geluidsbanden geweest zijn en de dingen die betuigd zijn en door God bewezen. Nu, wat zullen we doen met deze Jezus Die "gisteren, heden en voor eeuwig Dezelfde" wordt genoemd? Wat gaan we met deze Jezus doen? Bent u gereed om uw plaats aan Zijn zijde in te nemen? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

160 Pilatus; en precies zoals Pilatus deed, blijven er drie dingen over die u met Hem kunt doen. Pilatus probeerde ze alle drie en hij miste het. Drie ideeën die u zou kunnen proberen uit te werken, maar het zal nooit werken. Pilatus probeerde Hem van zijn handen af te krijgen. Maar wanneer het eenmaal aan uw handen geplaatst is, kleeft het aan uw handen. Pilatus probeerde drie verschillende manieren en faalde.

161 We moeten de feiten onder ogen zien dat Hij aan onze handen kleeft. We hebben Hem in Zijn Woord gezien. We zien Hem Zichzelf betuigen. We weten dat Hij gisteren, heden en voor eeuwig Dezelfde is. Is dat waar? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Bovendien spreek ik vanmorgen niet alleen tot deze gemeente hier, want ik praat slechts tegen zes- of zevenhonderd mensen misschien. Maar op deze geluidsband die over de hele wereld zal gaan spreek ik tot miljoenen mensen, ziet u? Hij kleeft aan uw handen, in bandenland, waar u ook bent. U weet dat het de Waarheid is. Zo niet, dan bent u blind. U kunt het Woord niet zien, noch kunt u God in het Woord zien, en Hij kleeft aan uw handen. Welnu, wat bent u van plan met Hem te doen?

162 Pilatus probeerde van Hem af te komen, maar we moeten de feiten onder ogen zien. Pilatus moest het onder ogen zien. Het was hem bekend, hij had het gehoord!

     "Wel," zegt u, "ik zag er nooit iets van." U hebt het hoe dan ook gehoord. U hoort het nu. Zie? Hij wilde Jezus een wonder of een kunstje voor hem laten doen, maar Hij haalde geen kunstjes uit. Hij deed alleen wat God Hem vertelde om te doen.

163 U hebt het gehoord! Geloof komt door het horen. U hebt geloof en keert u af, om dit van uw handen te krijgen. Maar hij moest hoe dan ook de feiten onder ogen zien. Hij deed het, en zo moeten ook wij de feiten onder ogen zien. Hij is volledig geïdentificeerd. Denk eens in; met het bloed van een Man aan uw handen!

164 Een mens moet uitkijken wanneer hij het bloed van iemand anders aan zijn handen heeft gekregen. Kijk bij een vliegtuig. Een piloot van een vliegtuig, wanneer hij dat vliegtuig naar buiten brengt, controleert elk instrument. Waarom? Hij heeft het bloed van iemand in zijn hand gekregen. Elk instrumentje dat gecontroleerd kan worden, kijkt hij na. Wanneer hij vertrekt en het vliegtuig keert, laat hij de machine (de motoren) volop draaien, en let erop dat ze warmgedraaid zijn. En geeft al die tijd vol gas om te zien of de krachtige luchtdruk constant zal kunnen blijven; het kan doorstaan, om de propeller zoveel lucht toe te voeren dat hij van de grond komt. Velen van u hebben zo in een vliegtuig gestaan of daarin gezeten en het hele vliegtuig zal bijna van de grond schudden. Hij geeft het de volle laag, om te zien of er iets aan hapert, of het gaat sputteren en onklaar worden. Maar hij controleert het weer; als hij daar voor een ogenblik moet blijven staan controleert hij het weer. Wanneer ze zijn tijd een beetje ophouden, controleert hij het weer.

165 Hoe behoorde de gemeente het steeds maar weer opnieuw te controleren, opnieuw en opnieuw. We wachten op Zijn komst. We zijn wakende – we wachten op het opstijgen. We kunnen het maar beter met het Woord vergelijken, niet met wat iemand heeft gezegd. Wees er zeker van dat u het zelf weet, als een persoonlijke ervaring met Christus. Controleer het nog eens en nog eens, en nog eens. Waarom? Hij heeft het bloed van een mens aan zijn handen. Hij kan het maar beter onderzoeken.

166 Wat met een dokter, voor een operatie? We hebben hier vanmorgen enige dokters zitten. Merk op wat een dokter zal doen voor hij gaat opereren. Hij wenst een röntgenfoto. Hij wil het bloed nakijken, hij wil het hart nakijken. Hij wil zien of u een kou gevat hebt, voor hij u de narcose toedient. Hij controleert elk instrument; hij kookt ze grondig uit om er op toe te zien dat er geen ziektekiemen aan zitten. Hij doet van alles. Hij controleert steeds maar weer opnieuw en daarna nog eens. Waarom? Hij heeft het bloed van een mens in zijn handen. Hij wil absoluut zeker zijn dat alles zo in orde is als het maar zijn kan.

167 Wat zegt u ervan? Wat zegt u ervan, zondaar? Hoe voelt u zich erover? Om het bloed van een mens op uw handen te hebben? Verantwoordelijkheid zoals een piloot en hij controleert, de dokter en hij controleert, en wat nog meer. Zo veel wetenschappelijke... Wanneer u het bloed van een mens aan uw handen hebt, wat zult u gaan doen? Wanneer een rechter het vonnis zal gaan uitspreken, kijk hoe hij die boeken nog eens en nog eens en nog eens en nog eens opnieuw zal lezen, tot hij elk klein ding heeft wat hij kan zien, voordat hij het vonnis uitspreekt. Omdat hij het bloed van een mens in zijn hand heeft. Er moet daar iets zijn dat het rechtvaardigt. Ziet u?

168 Hoe staat het met ons; wanneer wij het volledig geïdentificeerd zien dat Hij gisteren, heden en voor eeuwig Dezelfde is? Hij is hier. Hij kleeft aan onze handen. Hij kleeft aan onze handen. Hij kleeft aan uw handen! Wat gaat ú met Hem doen? Wat zal ik met deze Jezus doen, Die de gezalfde Christus is? "Wat doet het? Hoe weet u dat Hij het is?" De belofte van deze dag, de dag waarin wij leven; er is zoveel van de Schrift dat zegt... Zoveel centimeters ervan zullen vervuld moeten worden; deze laatste centimeters van deze laatste dag. Er zijn enkele dingen hier geplaatst die moeten gebeuren; en hier is het. Wat is het? Dezelfde gezalfde Christus; het gezalfde Woord! Wat bent u van plan ermee te doen? Bent u van plan het te verraden aan de denominatie?

169 Welnu, wat deed Pilatus? Pilatus probeerde Hem van zijn handen af te wassen door te zeggen... Het eerste wat Pilatus deed was, proberen hem van zijn handen te wassen door te zeggen: "O, Hij is oké. Hij is in orde." Zie?

170 U zegt: "O, arme Pilatus." Pilatus? Velen van hen rechtvaardigen hem? Nee, nee, nee! Hij was aan zijn handen. Hij had de Boodschap gehoord, hij had het Woord gezien; en Hij kleefde aan zijn handen. En zo kleeft Hij aan uw handen. Zo is het.

     Wat deed hij? Hij probeerde te zeggen: "O, wel, Hij is een beste man. Ik vind geen schuld in Hem."

171 Als dat niet het antwoord van zovelen is vandaag. "O, er is niets verkeerd met het Woord. Ik denk dat het in orde is. De Bijbel is goed, maar wij geloven de kerk. Onze denominatie is het er niet mee eens." Ziet u, zie? Er is één categorie mensen die probeert Hem van hun handen te wassen. "Ik vind geen fout in het Woord. Het was in orde voor de apostelen in hun dagen; maar wij leven in een andere dag. We leven niet in de dagen van de apostelen, dus daarom hoef ik niet te doen zoals de apostelen deden. Ik hoef niet gedoopt te worden zoals zij; ik leef in een andere dag. Ik hoef niet de dingen te hebben die zij hadden. Ik leef in een andere dag. De Heilige Geest was alleen voor die groep gegeven."

172 Hebreeën 13:8 plaatst Hem weer terug op uw handen... [Broeder Branham klopt op de preekstoel – Vert] Geen ontkomen aan! Hij is grondig betuigd. Hij is Dezelfde gisteren, heden en in der eeuwigheid. Er is voor u geen ontkomen aan. U kunt Hem niet naar een andere eeuw verwijzen. Hebreeën 13:8 veroordeelt uw gedachten en plaatst Hem regelrecht op uw handen terug. Dus, Jezus is op uw handen, precies zoals bij Pilatus.

     Kijk, u zegt: "Maar ik weet het niet." Wel, waar luistert u dan voor?

173 Pilatus was een heiden. Zijn vrouw was een heidense, maar God, om het rechtvaardig te laten zijn, zond die vrouw daar naar binnen, en ze zei: "Heb toch niets te doen met deze rechtvaardige Man." Ze zei: "Ik heb deze dag geleden..." (Het was 's ochtends, het gebeurde in die nacht; vierentwintig uren worden beschouwd als een dag.) "Ik leed vannacht door enkele dromen over deze rechtvaardige Man. Heb er toch niets mee te doen."

174 Nu, hij zei: "Wel, als dit zo is, dan zal ik Hem gewoon van mijn handen wassen." Maar hij kon het niet. Evenmin kunt ú het. Wanneer u eenmaal de Waarheid hoort zult u het moeten aannemen of het weigeren. Geen manier... Jazeker! U moet het doen... Waarschuwingen van de Here!

175 De Joden schreeuwden uit: "Laat Zijn bloed over ons komen; want wij zouden onze priester, ons denominationele systeem liever willen geloven dan Hem." Daar bent u er. Ziet u de groeperingen vandaag? Maar allen moeten de zaak van God onder ogen zien. U zult het allen moeten doen, hoe dan ook. Heiden of wat u ook mag zijn; ongelovige, Methodist, Baptist, Presbyteriaan, lauw, koud, heet, wat u ook mag zijn; u zult evengoed de kwestie onder ogen moeten zien, of u wilt of niet. Het is op uw handen. Zo is het precies!

176 Welnu, dan zijn daar diegenen die het andere plan van Pilatus proberen om de kwestie te ontduiken; doorgeven aan een andere Caesar. Zie? Pilatus zei: "Nu, wacht een ogenblik. Ik wil er niets mee te maken hebben. Ik... ik... Hij is een rechtvaardig man. Ik wil niets met Hem te maken hebben. O, ik geloof wat ik gehoord heb; ik heb Hem nooit een wonder zien doen, maar er zijn teveel getuigen voor Hem. Ik geloof dat Hij een rechtvaardig Man is; Hij is een goede Man." (Zie?) "Maar ik – maar ik wil er zelf niets mee te maken hebben. Ik – ik – ik wil... ik was Hem gewoon van mijn handen af; breng me wat water. U allen bent hier mijn getuigen." Jawel, maar Gód was er ook getuige van.

177 Hij kleefde aan zijn handen; en zo kleeft Hij aan uw handen. Zie? U, u weet waar ik over spreek. Ziet u? Niet alleen u; maar deze tape! Hij is op uw handen. Wat gaat u met Hem, deze Jezus, Christus genaamd, doen? Christus is het Gezalfde Woord. Zie? Wat gaat ú ermee doen? Het is de Boodschap van het uur. De dag is hier; grondig bewezen door de Bijbel en door God. Wat gaat u ermee doen? Hoe gaat u de kwestie nu ontduiken? Hoe gaat u hier mee weg komen? Hij kleeft aan uw handen! En de zaak van Oswald zal een geringere zaak zijn ten opzichte van de uwe, of u nu prediker bent of wat u ook mag zijn.

178 Die Joden waren priesters en rabbijnen, leraren, heilige mannen; maar Hij was evengoed aan hun handen. Hij was het Woord, de zaak van God voor die dag en ze faalden het te zien. Slechts de uitverkorenen zagen het. Degenen die het geloofden.

179 Welnu, allen moesten de zaak onder ogen zien. In elk tijdperk is het zo geweest, elke tijd. Gedurende het tijdperk van Adam en Eva; tot het tijdperk van Noach; verder tot de tijd van Daniël (en Beltsazar) en Nebukadnezar; verder tot in Christus' tijd; tot in dit uur waarin wij leven. Het is hetzelfde geweest; de zaak van het Woord is voortgekomen. Niet hun geloofsbelijdenis, of niet de denominatie, niet de leerstelling; maar de zaak van het Woord is tegen deze dingen geweest. Dus nu, het kleeft aan de handen; nu!

180 Dan degenen die het andere plan van Pilatus probeerden, om van Hem af te komen door Hem aan iemand anders door te schuiven. Pilatus zei: "Welnu, weet u wat? Ik schud Hem gewoon van mijn hand. Ik was Hem met dit water van mijn handen af. Ik zal dus gewoon... Ik moet iets met Hem doen. Wat zal ik dus doen? Ik zal Hem naar het hoofdkwartier sturen, bij de bisschop." Hm. Ja. Zo proberen ze het vandaag te doen. Zie? Zij zonden Hem naar een Caesar. Dit kreeg Hem niet van Pilatus' handen; neemt Hem van niemands hand. Wat deed het? Het kaatste op hem terug. Keert regelrecht terug naar het individu.

181 U zegt: "Welnu, ik wel, ik zou het doen. Ik zou het aannemen indien mijn denominatie het zou accepteren." Uw denominatie is in de Raad van kerken; veroordeeld! Hoe zullen zij het ontvangen? Het kaatst regelrecht op u terug. Het gaat er niet om wat uw denominatie zegt. Het gaat erom wat ú zegt. Zij hebben het verworpen. Welnu, wat gaat u ermee doen? Dat is het volgende. Ziet u? Dat neemt Hem niet weg van uw handen. Hij is grondig betuigd. Hij is volledig geïdentificeerd; het Woord van dit uur, de belofte van dit uur. Niet de belofte van Luthers uur; dat was het tóén. Dat was het Woord in de tijd van de reformatie; zoals u allen weet die de Zeven zegels hebt gehoord. Toen het tijdperk van de reformatie uitbrak, kwam het beest met het gezicht van een mens (organisatie) eruit voort. Maar dit is het gezicht van de arend (het beest dat de uitdaging van vandaag zou doen).

182 En wie zou durven zeggen dat dit niet het geïnspireerde Woord van God was; toen Hij het hier voorspelde, en ginds naar Arizona uitzond en het hier regelrecht terugbracht, zelfs met wetenschap en al het andere, en het zo bewees. Dit boek is reeds geopend (dat is waar), slechts wachtend op het zevende zegel om geïdentificeerd te worden met de komst van Christus.

183 Goed. Hij is op uw handen. U moet iets met Hem gaan doen. Schud Hem niet af. Jazeker! In deze categorie, zou ik willen zeggen: Hem aan iemand anders doorschuiven. "Indien mijn denominatie het zou accepteren, broeder Branham, zou ik het aannemen. Maar kijk, mijn moeder behoorde tot deze kerk." Zij leefde in háár tijdperk; dat bent ú niet. Het gaat nu om u. Kijk waar zij uit moest komen, om te doen wat zij was. Wat met u?

184 Goed, kijk! U zegt: "Mijn moeder was een Pinkstervrouw. Ze deed zo-en-zo. Ze kwam uit de organisatie." Maar ik probeer nu tot u te spreken. Wat met u? Ziet u? In deze categorie vinden we veel hoog opgeleide mensen. Nu, ik weet dat ik hier gevoelens ga kwetsen, maar ik doe het niet met opzet. Wanneer ik dat deed, dan zou ik op mijn knieën bij het altaar moeten zijn voor bekering. Ik zeg dit in goddelijke liefde.

185 Jezus, toen Hij daar stond, en deze Farizeeërs... moest zeggen: "U bent uit uw vader de duivel, en zijn werken zult gij doen." Toch roept Hij aan het kruis om genade en vrede voor hen die Hem kruisigden. Ziet u, Hij was niet boos op hen. Hij zei: "Jullie generatie van slangen." Ziet u, zie? Van alles... Hij maakte ze uit voor alles wat Hij maar kon, zie, en bad vervolgens voor ze aan het kruis. Ziet u? Het was niet omdat Hij dat wilde doen; dat was het niet. Maar zij moesten de fout zien die zij maakten.

186 En vandaag zeg ik hetzelfde, tot deze categorie, die de zaak op iemand anders afschuiven. Of wat wij in het leger noemen: "De dollar aan iemand anders doorgeven." We proberen het door te schuiven, zoals Adam en Eva deden. Eva probeerde... Adam zei: "De vrouw die U mij gaf." En dat was geen excuus voor hem. Ziet u? De vrouw zei: "De slang bedroog me. Zij... Hij was degene die deze seksuele aangelegenheid met mij had. Hij bedroog me. Hij deed dit." Dat hield het helemaal niet tegen. Zij gingen toch regelrecht naar het oordeel. Jazeker! Goed.

187 Zij kunnen het niet afschuiven op één... U kunt niet zeggen: "Als mijn denominatie dit zou geloven, geloof ik het ook, maar ik ben in deze denominatie geweest..." Dat heeft er niets mee te maken. De Joden hadden hetzelfde, evenals u.

188 En merk op dat velen hier in... We vinden in deze categorie fijne, gecultiveerde mensen. Nu, luister aandachtig. Ziet u, cultuur (wat we vandaag cultuur noemen) is wat Satan aan Eva produceerde; een beetje wijsheid. Hij zei: "Uw ogen zijn niet open, zodat u niet alles ervan begrijpt." Zij kende het Woord en dat was alles. Zij had God dat Woord zien betuigen en dat had goed genoeg moeten zijn. Hij hield haar in eeuwig leven zolang zij bij dat Woord bleef. Wanneer zij dat Woord verbrak... Zij had de belofte van God dat ze zou sterven op de dag dat zij het verbrak. En toen zij het verbrak, stierf zij. Zo is het!

189 We kregen hier het betuigde Woord van God; betuigend, bewijzend door de Geest, dat Hij ons aangenomen heeft en ons de doop van de Heilige Geest gaf. Wij zijn gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Hetzelfde Evangelie, dezelfde tekenen, dezelfde wonderen, dezelfde bediening, zelfs dezelfde Vuurkolom zichtbaar voor ons, die de tekenen en wonderen laat zien. Er is geen excuus, nergens. En dat is precies wat de Bijbel zei, dat zou plaatsvinden in de laatste dagen; en een roep van Maleachi 4, om het geloof van de kinderen weer terug te herstellen tot de vaderen. En direct daarna wandelden de goddelozen... of, de rechtvaardigen, op de as van de goddelozen; de hele wereld zou verbrand worden.

190 En de atoombommen hangen daarginds, de bommen in het rek. Ziet u wat Duitsland deed zodra zij ontdekten dat de president vermoord was? Zij trommelden hun leger zeer snel bij elkaar, omdat dit het enige was wat Rusland weerhield om daar te bombarderen; en zij sloegen... Kennedy had ze juist te kennen gegeven, dat het uur waarin ze dat zouden doen, hij ze van de aarde zou wegvagen, regelrecht vanuit Duitsland. Ziet u. En ze dachten dat ze het over konden nemen, maar het was het uur nog niet. Ziet u,

191 We vinden knappe, geleerde predikers, evangelisten, die proberen het naar iemand anders door te schuiven. Zie? Waarom? Waarom zei Pilatus niet: "Wel, wacht even. Deze man... Deze vrouw is gekomen en vertelde mij, en ik heb vele getuigenissen over U gehoord. Weet U, ik ben geïnteresseerd. Ik zou willen uitvinden: wat kan ik doen om eeuwig leven te verkrijgen, meneer? U bent in mijn handen. Wat kan ik doen?" Wel, hij had kunnen zeggen... Hij zei: "Bent U de Messias? Bent U de Koning der Joden?"

192 Hij zei: "Dat is wat u gezegd hebt. U hebt het gezegd."

     "Of vertel ons, waarlijk, bent U de Koning der Joden?"

     Hij zei: "Voor dat doel werd Ik geboren."

     Hij zei: "Ik kan geen schuld in Hem vinden." Hm. "Wel, ik was Hem gewoon van mijn handen af."

193 Hij antwoordde hem, maar hij kon het niet aannemen. Waarom? Het zou zijn prestige verminderen, dus dacht hij dat hij Hem naar een districtsoudste zou zenden, om te zien wat hij daarmee deed.

194 Hetzelfde nu; die zaak komt weer naar voren. Wat gaat u ermee doen – het Woord? Wat moet u doen? De ouderling vragen, of de bisschop, of iemand anders; of u uw motief om te dopen kunt veranderen; of u dit kunt doen, of dat kunt doen? U ziet het zo, en: "Natuurlijk zult u niet..." U schuift het regelrecht naar uzelf terug. Indien u het doet, zult u uitgeworpen worden. Ziet u?

195 Het zou de prestige van de mensen verminderen. Ja, zij denken... En de raad van de denominatie zou er niet achter staan... Zoals Pilatus het naar Caesar doorspeelde, zij zouden er niet achter staan. Caesar plaatste het in de hand van Pilatus terug. Zij proberen Hem dus naar hun denominatieleiders door te schuiven, maar dat werkt niet. Deze truc heeft nooit gewerkt; en het zal niet werken. Het werkte niet voor Pilatus, het zal voor u niet werken, het zal voor niemand anders werken.

196 Nu, ten tweede, wat u kunt doen is... Ten derde liever, is om Hem aan te nemen of Hem te verwerpen. U kunt Hem niet van uw handen afwassen! U kunt Hem niet naar een ander systeem, of zoiets dergelijks, schuiven. U moet de kwestie onder ogen zien. Dus wat kunt u doen? Zoals Pilatus voor hetzelfde geval stond en zei: "Geef me wat water. Ik was het van mijn handen af om te bewijzen..." Toen hij terugkwam moest hij tóch het oordeel passeren; het verontschuldigde hem niet. Hij probeerde te zeggen: "Wel, wanneer ik Hem niet van mijn handen kan krijgen, zal ik Hem op Caesars handen plaatsen." En het kaatste regelrecht naar hem terug. Dat doet het ook bij u als individu.

197 Wat zult u gaan doen? Niet wat moeder deed, wat pappa deed, wat de voorganger doet, wat broeder Branham doet, wat iemand... Het is aan úw handen. Wat bent ú van plan ermee te doen; met deze Jezus, Christus genaamd? Want u hebt bloed aan uw handen. En het is het bloed van God. Nu, wat bent u van plan te doen? Schuldig zijn aan de kruisiging. Ziet u?

198 U kunt Hem kruisigen, uw geloofsbelijdenis accepteren of wat u ook maar wilt, of zeggen: "Wel, ik schuif het gewoon af. Ik wil niets te doen hebben met wat ook van dit kerkgedoe." U kunt dat niet doen. Hij is aan uw handen. Zo is het. U kunt het niet doen. "Ik wil de hele zaak gewoon vergeten." U kunt het niet doen; het is nog steeds aan uw handen. "Wel, ik zeg gewoon: 'Mijn voorganger leerde me dit.'" Het slaat regelrecht terug; het is aan u. U weet het! Nu, u kunt of Hem ontvangen, of u kunt Hem verwerpen, net wat u wilt. Wat? Het zal één van beide moeten worden.

199 Nu, wat? Zoals Jezus tegen deze Farizeeërs zei, Hij zei: "Zoals u..." (De blinde Farizeeërs. Zie?) Hij zou vandaag hetzelfde zeggen. "U blinde religieuze leraars, u kunt de tijd van het communisme onderscheiden. U bestrijdt het zozeer, en weet dat God dit juist liet opkomen om u te vernietigen." (Zie? De Schrift niet kennend. Ziet u?) "U kunt onderscheiden dat het communisme de wereld zal overnemen. U kunt dat zien. U kunt dat onderscheiden."

200 Al onze onderwerpen gaan over communisme: "Drijf het communisme uit!" Ik hoor het zoveel dat ik er ziek van word ernaar te luisteren. Ik ben er ook tegen. Zeker ben ik er tegen. Maar ik ben meer tegen de man of de vrouw die Jezus Christus, het Woord, verwerpt. Of u een prediker bent, of wat ook bent; u bent meer verschuldigd aan de Christus dan die communist. Hij is onwetend en weet er niets over. U wordt verondersteld het te weten. Ziet u?

201 U kunt de tijd van het communisme onderscheiden, maar u kunt het teken van de dag waarin u leeft niet onderscheiden. Jezus vertelde die Farizeeërs en zei: "U huichelaars!" Hij zei: "U gaat naar buiten en kijkt naar de lucht en zegt: 'De zon gaat rood onder; morgen zal het slecht weer zijn'; en wanneer de lucht helder is zegt u: 'Morgen zal het een heldere dag zijn.'" Hij zei: "U kunt de tekenen van de tijd onderscheiden..." Of liever de tekenen van de lucht en het weer. "Maar de tekenen van de tijd kent u niet." Daar was Hij, de Messias; en ze verwierpen het. En wij spreken altijd over het communisme en dat soort onzin; maar het teken van de tijd zien we niet. Ziet u? We zien dat over het hoofd; dat laten we weg. Precies nu verzamelen ze zich in ongeloof en ze nemen dat aan; maar falen het teken van de tijd te begrijpen en te zien, waarvan de Bijbel zei dat het zou gebeuren. Hebt u het begrepen? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Ik moet nu snel gaan eindigen, het wordt al laat. Ziet u? Zoals hun vaders deden, zo doen zij. Hetzelfde vandaag.

202 Nu, de beslissing wordt genomen. Hij móét genomen worden; u moet hem op de een of andere manier nemen. Zie? Kruisiging van het Woord opnieuw; of wat bent u van plan te doen? De kruisiging van het Woord is op handen. Het kruisigen en stoppen van het betuigde Woord terwille van de denominatie (zoals Pilatus deed, proberend het naar iemand door te schuiven). Nu, wat wilt u, als individu doen met het Gezalfde Woord hetwelk de Christus genaamd wordt? Dezelfde gisteren; dezelfde Christus Die het Woord in de dagen van Noach zalfde. Dezelfde Christus Welke die Boom was in de Hof van Eden; die Eva verliet, het eten van deze Boom des levens, om de boom van wijsheid te nemen. Hij... Ze verliet de Boom des levens om de boom des doods te nemen. Noachs tijd deed hetzelfde. In de dagen der profeten deden ze hetzelfde. In de dagen van Christus deden ze hetzelfde. En hier zijn ze vandaag. Ieder sprak voor zijn tijd; en wanneer dat vervuld was, namen ze telkens hun denominationele redenering, enzovoort, en de wijsheid van de wereld, in plaats van het Gezalfde Woord van Christus. Wat wilt u als individu gaan doen?

203 Pilatus heeft Hem nooit van zijn handen afgekregen. Ik ga sluiten; wees dus echt rustig voor een ogenblikje. Pilatus heeft Hem nooit van zijn handen afgekregen. Evenmin zult u dat kunnen op de manier zoals hij deed, door elk van deze plannen te proberen. Hij kreeg het nooit voor elkaar. Weet u wat er met Pilatus gebeurde? Hij verloor zijn verstand. Hij werd zo, dat het enige wat hij kon horen die kruisiging was. Het enige wat hij nog kon horen was een getier en tenslotte werd hij krankzinnig.

204 En hoog in Noorwegen hebben ze een legende... of nee, neemt u me niet kwalijk... daar in Zwitserland, waar ik als zendeling geweest ben. Zij beweren dat duizenden zich daar van over de gehele wereld op Goede vrijdag verzamelen bij de waterpoel waar Pilatus zelfmoord pleegde. Hij stortte zich tenslotte in deze waterpoel en verdronk en men beweert dat het water iedere Goede vrijdag, om drie uur in de middag, blauw wordt. Het borrelt op van de plek waar Pilatus' lichaam heeft gelegen. Hij verwierp het; er kleeft nog steeds bloed aan zijn handen. Hij verwierp; hij weigerde; het water. U kunt Hem niet van uw handen wassen. Er is geen water, geen betere zeep, die dat kan reinigen. Hij kleeft aan uw handen. Wat wilt u met Hem doen?

205 Hier is het enige wat u kunt doen. Wanneer u Hem niet van uw handen kunt wassen, u Hem niet aan iemand anders kunt doorgeven, u het niet zomaar als een verdichtsel voorbij kunt laten gaan... Er is geen enkele manier in de wereld. Het enige wat u kunt doen is het in uw hart accepteren. Dat is de manier om Hem kwijt te raken. Haal Hem van uw handen en plaats Hem in uw hart. Of laat Hem aan uw handen en ga door het oordeel. Dat is het enige wat u kunt doen.

206 Pilatus' einde was verschrikkelijk. Het Woord zegt, dat degenen die Hem aan hun handen zullen houden... Ik was van plan het te lezen. Maar er staat: "Ze riepen tot de rotsen en de bergen. Ze baden, maar hun gebeden waren te laat." (Zie?) Ze schreeuwden: "Verberg ons voor het aangezicht van Hem, Die op de troon zit en van de toorn van het Lam." (Dat is voor de Ram, het leven van het Lam dat gekomen is.) "Want de grote dag van oordeel is gekomen en wie zal kunnen bestaan?"

207 Wat denkt u dat Oswald nu gaat doen, wanneer hij voorkomt voor het hoogste gerechtshof en die boze ogen ziet van de jury en allen die daar zitten? Hij weet wat er gaat gebeuren. Het zal of een gaskamer, of een touw zijn dat daar hangt, of iets dergelijks. Hij moet het onder ogen zien.

208 Maar wat als ú daar naar voren treedt met het bloed aan uw handen, van verwerping; en u weet dat de hel u wacht, eeuwige vernietiging. Roepend tot de rotsen en de bergen; in plaats van te bidden, want de gebeden waren te laat. In Hebreeën 10: "Zo wij willens zondigen..." Zonde is 'ongeloof'. "Zo wij willens ongelovig zijn nadat wij de Waarheid ontvangen hebben – de kennis der Waarheid..." U hoeft het niet te ontvangen, slechts ervan te weten. U hoeft het niet te hebben, slechts... O, nee, nee! Zie? Er staat niet: "Nadat we de Waarheid hebben ontvangen."

     ... zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis dat het de Waarheid is ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde;
     Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden.
     Omdat God zei: Mijn is de Wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere.

209 Indien we het opzettelijk niet geloven, nadat de Waarheid ons voorgehouden is, zal er geen genade meer zijn. Er zal geen genade meer toegestaan worden, Voorganger, die naar deze band luistert, wat doet u ermee? gemeentelid, die naar deze band luistert, wat doet ú ermee? Wat gaat u doen, indien we het opzettelijk niet geloven? U kunt het niet van uw handen afwassen. U kunt het niet aan de hoofdkwartieren doorschuiven; het zal regelrecht naar u terugkaatsen. U hebt het gehoord. Hoe zit het met u? Hoe zult u staan in die dag? Hij is óf aan uw handen, óf in uw hart. Het één of het ander. God helpe ons!

210 Als u zich slechts een moord kunt indenken, en wat er door het hart van die man zal moeten heengaan. Wat heeft hij gedaan? Hij werd het zich te laat bewust, nadat hij het reeds gedaan had. Kijk, hij had de gelegenheid. Hij was als een vrije Amerikaan geboren. Hij was een Amerikaan. Maar hij wilde zijn geboorterecht verkopen om een Rus te worden en het kaatste terug. Hij trouwde een Russisch meisje. Nu is hij een vrijdenker van de communistische partij van Cuba. Vrijdenkend – "Ik doe mijn eigen gedachte." U hebt geen gedachten van uzelf. Wat wilt u doen met Jezus, Die Christus genaamd wordt? U bent geen vrijdenker. Er is geen vrij denken. Laat de gezindheid die in de Christus was in u zijn.

211 Laat ons bidden. Denk aan deze gedachten: "Indien er enige lof is, indien er enige deugd is, denk hieraan." Vanmorgen spreek ik hier in ons midden, en ook op deze geluidsband. Als u hier vanmorgen aanwezig bent en u weet dat u niet recht staat met God en u bent niet uit Zijn Geest geboren en God heeft... U zegt: "Wel, ik deed een belijdenis." Daar heb ik het niet over. Heeft God het geaccepteerd? U kunt zeggen: "Ja, ik heb een belijdenis gedaan", enzovoort. "Ja, ik geloof."

212 Pilatus deed het ook: "Ik deed een belijdenis, zeker: 'Wat zal ik met deze rechtvaardige Man doen?'" U kunt Hem zo niet van uw handen afwassen. Nee, nee! Wat wilt u met Hem doen? Als u geen wederomgeboren Christen bent, met de Heilige Geest Die in u leeft en uw leven verrijkt; waarom neemt u het nú dan niet? U zult dit nooit van uw handen wassen. U zult nooit het laatste van deze Boodschap horen. Het zal doorrinkelen totdat u de Boodschap in uw hart brengt, dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig.

213 Zijn er hier in dit zichtbare gehoor vanmorgen mensen, die beseffen dat ze fout zijn en hun hand zouden willen opsteken. We hebben geen plaats voor een altaaroproep, de zaal is zo vol. Maar zeg slechts: "Bid voor mij, broeder Branham. God help mij." God zegene u, ik zie uw hand. "Het is... Ik wil het nu, precies hier. Ik wil voor God, voor Hem, laten weten dat ik schuldig ben en ik besef dat ik schuldig ben. Ik wil Hem van mijn handen af hebben, ik wil Hem in mijn hart." Steek uw hand op en zeg: "Bid voor mij, broeder Branham." De Here zegene u. Ik zie hier in deze groep van mensen, misschien veertig vijftig handen omhoog.

Roepend vandaag!
Roepend vandaag!

     Denk eraan, nu. Dat is Hij, Die roept. Jezus roept. Dat is Hij, Die tot u spreekt.

214 Hebt u zo diep gezondigd, dat uw hart zo verhard is, dat u het zelfs niet meer kunt horen? U hebt het eens toen u een kleine jongen of klein meisje was, gehoord; u had een verlangen het te doen, maar u hebt het uitgesteld; en u verhardde en verhardde zich alleen maar, tegen dat scherpe snijden en trekken. Is het zover gekomen dat u het niet meer kunt horen? Staat u waar...? Bent u op die plaats gekomen waar... zoals Oswald vanmorgen staat, en u weet het? (O!) Hoe kunt u het doen? Is daar nog een ander voor we sluiten en ik ga bidden? Waar dan ook in het gebouw, degene die nog nooit zijn hand heeft opgestoken; zeg: "Broeder Branham, sinds u net deze laatste woorden zei, voel ik dat..."

215 Eenieder, buiten, in de gangen, langs de ramen; overal, het maakt niet uit. Slechts... God zegene u, jongedame. God zegene u, meneer... En u... ik zag u. Hij is op... God zegene u, dame. Nog iemand? God zegene u, dame. God zegene u, hier. God zegene u daar, kleine jongen... klein meisje. Ja, de Here zegene u. Daar achter, meneer. Ja. Nu, laten we er nu gewoon over denken. Ik wil dat u dit doet, terwijl we dit zachtjes zingen, Jezus is roepend. Nu, ik wil dat u alleen maar zegt: "Heer, wees mij, zondaar, of huichelaar, genadig. Ik ben een gemeentelid, Heer, maar ik wil U. Ik wens U. Help mij! Ik zal U dienen. Ik beloof het nu; ik heb mijn hand opgestoken, dat ik U wil. Heft U nu mijn hart omhoog, opdat ik U ontvang; en ik zal U in mijn hart ontvangen."

216 Terwijl we dit vers weer zingen, wilt u het doen?

Roepend vandaag!
Roepend vandaag! (Nu, bid op uw eigen manier. Bid, nu!)
Jezus is roepend, (Dat is Hij die spreekt. Dat is de reden waarom u uw hand opstak.)
Liefhebbend, roepend vandaag.
Jezus is roepende, o luister naar Zijn stem.
Hoor Hem vandaag, ...

     Precies nu, hoor Hem. Zeg: "Heer, ik ben schuldig. Uw bloed is aan mijn handen. Ik ben een zondaar. Ik wil het daar niet meer hebben. Ik kan het niet afwassen; ik heb het jaren geprobeerd. Ik ga U niet afwijzen zoals Pilatus deed en proberen U naar iemand anders te sturen. Ik wil dat U nu in mijn hart komt, Heer. Ik ontvang U. Ik zie U, recht voor mij, als een beeltenis daar staan; in geloof wandel ik recht bij U binnen, wetend dat U mij vergeeft. En ik ben... U zult in mijn hart zijn van nu af aan."

... vandaag! (Ieder, bid.)
Jezus is roepend,
Teder roept Hij u vandaag.

     [Broeder Branham neuriet het lied – Vert]

217 Hemelse Vader, de korte boodschap is geëindigd. En nu, de beslissingen... De rechtbank staat vanmorgen klaar. Engelen zijn vergaderd in de ruimte. De grote Heilige Geest Die hier getuigenis geeft dat Jezus nog steeds leeft. Hij was de Bron van eeuwig leven. Het graf kon Hem niet houden, noch kon de hel Hem vasthouden. Hij voer op; los van de hel, los van het graf; en Hij staat vandaag in ons midden. En onze geloofsbelijdenissen en denominaties hebben velen van onze mensen gebonden, Heer. Zonde heeft hen gebonden, maar vandaag wilden ze vrij zijn. Ze staan zoals Pilatus. En in plaats van te proberen Hem aan iemand anders door te geven, hebben ze hun hand opgestoken: "Kom in mijn hart, Here Jezus. Ik wil U niet meer van mij wegwassen. Ik kan het niet. U bent nog steeds aan mijn handen. Ik waste en waste maar, en U wilde er maar niet af gaan. Maar nu ontvang ik U. Ik wil U in mijn leven. En ik ontvang U in mijn leven. Heer, ontvang mij in Uw Koninkrijk door de vergeving van mijn zonden. En geef mij geloof, Vader, om te geloven dat U mij ontvangt." Sta het toe, in Jezus Christus' Naam bidden wij.

218 En nu, terwijl u uw hoofden gebogen hebt... Geloof, door geloof... "En, God, helpt U mij om eerlijk te zijn. Maar wetend dat U dat beloofde..." "Hij die tot Mij zal komen, zal Ik geenszins uitwerpen en Ik zal hem eeuwig leven geven en Ik zal hem opwekken in de laatste dagen. Hij, die Mij voor de mensen zal belijden, die zal Ik voor Mijn Vader en de heilige engelen belijden. Hij die hoort..." De werkelijke ware uitleg van Johannes 5:24 daar is: "Hij die begrijpt, die Mijn Woord ontvangt. Hij die Mijn Woord ontvangt en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft het eeuwige leven en zal niet tot het oordeel geroepen worden."

     U zult niet voor de rechtbank komen zoals Oswald; maar u bent, door gratie, overgegaan van dood in leven.

219 "Heer, ik weet niet hoe, ik weet niet waarom, maar ik geloof dat het is gebeurd. Ik geloof, dat, in mijn hart, mijn ongeloof verdwenen is! Ik kan vrijuit 'Amen' zeggen op elk Woord dat U zegt. En ik accepteer het nú. Ik geloof het."

220 Nu met uw hoofden gebogen... U die dat hebt geloofd; die uw handen enkele ogenblikken geleden opstak... En in geloof ziet u de beeltenis van Christus, waarin u zou moeten zijn, daar staan. U wandelt nu door geloof; geloof dat uw zonden zijn vergeven. En vanaf vandaag staat u klaar voor de christelijke doop en u bent nu bereid om in Christus te wandelen. Zou u als een getuigenis tot Hem uw handen willen opsteken en zeggen: "Door geloof, geloof ik het met heel mijn hart"? God zegene u. Dat is fijn. "Ik accepteer het nu. Ik accepteer; niets kan ik doen." God zegene u. Het lijkt wel iedereen die ik gezien heb. "Ik accepteer nú!"

221 Ziet u, u bent niet goed. U bent nooit goed geweest. U kunt niet goed zijn, maar Jezus stierf voor mensen die niet goed waren. "Wat moet ik doen, broeder Branham?" Accepteer slechts wat Hij deed. Accepteer slechts wat Hij voor u deed. En nu, door het te geloven en het te accepteren... Nu, ik denk dat de voorganger... Het basin zal open zijn. [Broeder Neville zegt: "Ja." – Vert] Het doopbasin zal gereed zijn, als u gedoopt wilt worden. Als u de titels aangenomen hebt: "Vader, Zoon en Heilige Geest", bent u werkelijk... Ik zeg dit met eerbied en respect, maar, zoals ik het zie, bent u niet gedoopt. U bent het niet, want u hebt niet uitgevoerd wat Hij zei.

222 Hij zei: "Doop hen in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest." Indien u alleen de titels over u hebt laten uitroepen... Hij zei nooit: "Ga deze titels uitspreken. Ga deze namen uitspreken." In de Bijbel werd het nooit gedaan. Het werd nooit op die manier gedaan. Er werd gedoopt op de manier zoals Jezus zei: "In de Naam van de Vader, Zoon, en Heilige Geest", hetwelk is Jezus Christus.

223 Petrus, met de sleutels, heeft hetzelfde gezegd; elke andere apostel; de hele kerk, tot het eerste Concilie van Nicea toen de Roomskatholieke kerk zich organiseerde. Zij namen titels aan in plaats van de Naam. U bent óf gedoopt in de Roomse dogma's van denominatie; óf gedoopt in de Naam van Jezus Christus; één van beide. Het is aan uw handen, u kunt het niet afwassen. Het is daar. U hebt het nu geaccepteerd. Ik wil u vragen, terwijl de organist en de pianist het beroemde oude lied opslaan:

Mijn geloof ziet op naar U,
Gij Lam van Calvarie,
O, Goddelijke Redder!
Nu, hoor mij terwijl ik bid,
En neem al mijn schuld weg,
En laat mij vanaf vandaag
Volkomen de Uwe zijn!

224 Laat niemand het gebouw verlaten. Sta slechts eerbiedig nu en laat ons slechts onze handen naar Hem opheffen:

Mijn geloof ziet op naar U, (En Hij is het Woord)
Gij Lam van Calvarie,
O, Goddelijke Redder!
Nu, hoor mij terwijl ik bid,
Neem al mijn zonde weg,
O, laat mij vanaf deze dag
Volledig de Uwe zijn!

     Volledig en compleet de Uwe. Ik geef nu mijn leven over aan U.

225 Het water zal binnen enkele ogenblikken gereed zijn. Indien u zich nu niet kunt laten dopen, zullen we vanavond weer dopen. Denk er de hele middag aan: "Aan uw handen!" Krijg het eraf! Het enige wat u kunt doen, is gewassen worden in het bloed van Jezus Christus, Die is... Ziet u? Jazeker. Vergeet het nu niet, terwijl we onze hoofden buigen. Zie nu op naar Hem:

Wanneer ik het leven als een donker labyrint...

226 De beslissing is nu in uw hart. Hij is in gerechtelijk onderzoek. Het Woord staat klaar om gekruisigd te worden. Christus is in gerechtelijk onderzoek. Wat zult u doen met Jezus, de Christus genaamd?

Wees Gij mijn Gids;
Gebied duisternis in licht te veranderen,
Wis verdriet en tranen weg,
Noch laat mij ooit
Van U afdwalen.

227 Nu, terwijl we onze harten daarvoor buigen. [Broeder Branham neuriet het lied – Vert] Denk diep na, vrienden. Het kan zijn dat uw naam de laatste is die in het boek gaat. We zijn in de eindtijd. Denk nu werkelijk diep na; bent u... Is hier iemand die Hem weggeschoven heeft? Herinner u, het kan misschien nooit weer komen! Pilatus kreeg geen andere kans. Hij deed zijn best om gered te worden, maar hij kon het niet. Het was aan zijn handen. En wat zult u doen met het Gezalfde Woord voor deze dag, de Christus genaamd?