Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Huwelijksplechtigheid

Door William Marrion Branham

1 [Deze huwelijksplechtigheid door broeder William Marrion Branham, verenigde Sharon Myers met William Simpson in het huwelijk in de Life Tabernakel in Shreveport, Louisiana, op zondagmorgen 1 december 1963, om acht uur, in een zondagsschoolruimte vóór het prediken van Een absoluut. Bij het begin speelde de pianist verschillende huwelijksliederen en het Bruidskoor. Toen kwamen de voorganger en de bruidegom met zijn gevolg naar het altaar, daarna de begeleiders van de bruid, gevolgd door de bruid.]

     Wie zal ik vragen om deze vrouw de echtgenote van deze man te laten worden?

     [De vader van de bruid antwoordt: "Wij doen dat."]

     Zeer geliefden, wij zijn hier bijeengekomen voor het aangezicht van God en ten aanschouwe van dit gezelschap om deze man en vrouw in de heilige huwelijkse staat te verbinden, welke door de apostel Paulus is bevolen eerbaar te zijn onder alle mensen. Het is daarom door niemand onbedachtzaam of lichtelijk te betreden, maar eerbiedig, voorzichtig, ernstig en in de vreze Gods.

2 Deze twee aanwezige personen komen om in deze heilige staat verbonden te worden. Indien er hier iemand is die een gegronde oorzaak kan aantonen waarom zij niet wettig in dit heilige huwelijk verenigd behoorden te worden, spreek dan nu, of zwijg altoos van nu af aan.

     Ik wil jullie beiden verzoeken en opdragen, aangezien jullie je op de oordeelsdag, wanneer de geheimen van alle harten ontsloten zullen worden, zeker zullen moeten verantwoorden, dat als een van jullie beiden een belemmering weet waarom jullie niet rechtmatig in dit heilige huwelijk verbonden behoorden te worden, jullie het dan nu belijden, want wees ervan verzekerd dat enig paar dat op andere wijze dan Gods Woord toestaat verenigd wordt, hun huwelijk niet wettig is.

3 Maar in goed vertrouwen dat jullie deze plechtige verbintenis, die jullie op het punt staan op je te nemen, hebt overdacht, en daar jullie je hebt voorbereid hetzelve eerbiedig, voorzichtig, nuchter en in de vreze Gods aan te gaan, zal ik jullie de huwelijksovereenkomst voorleggen. Jullie zullen hetzelve getuigen door elkaar de rechterhand geven. [De bruidegom en de bruid geven elkaar de rechterhand.]

     Wil je deze vrouw hebben om je wettige echtgenote te zijn en samen te leven in deze heilige huwelijkse staat? Beloof je haar lief te hebben, te eren, te koesteren en bij te staan, in ziekte en gezondheid, rijkdom en armoede, en alle anderen te verzaken zolang je beiden leeft? [De bruidegom antwoordt: "Ik wil."]

     Wil je deze man hebben om je wettige echtgenoot te zijn en samen te leven in deze heilige huwelijkse staat? Beloof je hem lief te hebben, te eren, te koesteren en bij te staan, in ziekte en gezondheid, rijkdom en armoede, en alleen aan hem trouw te blijven zolang je beiden leeft? [De bruid antwoordt: "Ik wil."]

     Ik zal een teken nodig hebben. [Twee ringen worden op de Bijbel van de voorganger geplaatst, dan aangeboden aan de bruidegom voor de bruid, dan aan de bruid voor de bruidegom.] Willen jullie elkaar opnieuw je rechterhand geven en naar voren stappen voor je overeenkomst?

     Laten we onze hoofden buigen.

4 Hemelse Vader, terwijl we ons bewust zijn van deze handeling die we verrichten en ons realiseren dat U het eerste paar trouwde dat op aarde getrouwd was, toen U onze vader en moeder, Adam en Eva, trouwde en hen opdroeg voort te gaan in de wereld, en vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen. Ook nog op deze dag, Here, komen deze jonge man en deze jonge vrouw nu om verenigd te worden door de deugden van Uw Woord en Uw belofte, aangezien ze op hun levensreis elkaar gekozen hebben om elkaars levensgezel te zijn.

     Ik bid voor Uw zegeningen op hen, almachtige God. Maak hen een voorbeeld in deze dag van onbezonnen leven, dat een man en een vrouw zuiver en deugdzaam kunnen leven ten aanschouwe van de wereld en voor God. Maak hen vruchtbaar, Heer. Mogen ze U altijd dienen. Moge U te allen tijde de ongeziene Gast zijn in hun huis. En zoals Gij Izak en Rebekka zegende, en ze leefden gedurende hun leven zo gelukkig samen, zo bid ik eveneens dat U deze jonge man en deze jonge vrouw zult zegenen. Vader, ik bid dat U mij verhoort, Here.

5 En nu, krachtens mijn opdracht om de dienaar van God te zijn, aan mij gegeven door de almachtige God, en aan mij betuigd door een engel, verklaar ik deze man en deze vrouw tot echtgenoot en echtgenote, in de Naam van Jezus Christus. Amen.

     God zegene jullie. Jullie zijn getrouwd. [Het paar geeft elkaar een kus, keert zich dan naar de gemeente. De pianist begint de Huwelijksmars te spelen.] Wat God dan samenvoegt, kan niemand scheiden. [De bruidegom, de bruid, en hun gevolg]

6 De lieflijkheid van een huwelijk. Een man en een vrouw zijn verenigd om de levensreis tegemoet te treden, met zijn bergen en dalen. Vader en moeder, aan beide kanten, moesten een zoon en dochter afstaan. Dat is wat uw vader en moeder op een dag deden. Ik bid dat God u kracht zal schenken. En besef dat dit een deel is van uw taak in het leven, zoals het voor u was om uw man of vrouw te hebben, en zoals uw vader en moeder het ook deden.

     Als ik er twee op die manier naar buiten zie gaan, gekomen om verenigd te worden, krijg ik altijd het beeld van de komst van Christus voor Zijn bruid. Ik vertrouw erop dat we allemaal een deel zijn van die bruid, die dag. Hij zal ook komen. Dat is het gelukkigste moment in het leven van deze jonge mensen. Dat zal het gelukkigste moment zijn in een christenleven, wanneer we als één verbonden zullen zijn met Christus.

7 De Here zegene u. Laten we opstaan. Hemelse Vader, zoals onze ogen op een huwelijk gericht waren deze morgen, denken wij aan een glorieuze morgen wanneer Jezus zal komen, en er een ander huwelijk zal zijn; wanneer de verlosten van alle tijdperken, die zijn verlost door het bloed van het Lam, ook deelnemers zullen zijn aan Zijn leven, het eeuwige leven, en we een lichaam zullen hebben zoals Zijn heerlijk lichaam, waarin Hij nu leeft. We verlangen naar dat uur. Als we deze ruimte vanmorgen verlaten, moge het verfrist zijn in onze harten en onze levens, toegewijd, tot dat grote huwelijk waar we op een dag heen zullen gaan. Dat bidden we in Jezus' Naam. Amen.