Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Shalom

Door William Marrion Branham

1 ... dienst; het is mijn nieuwjaarssamenkomst die wij nu gewoon beginnen. Dit is mijn eerste echte campagne sinds het nieuwe jaar is begonnen. O, ik had enkele avonden thuis en was toen daarginds in Fort Huachuca. Is dat nu hoe je het zou moeten uitspreken? Ik kan niet begrijpen hoe je Huachuca met een H spelt. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

2 Wij hebben geen... wij zullen geen achteruitkijkspiegel-zaak hebben. Een achteruitkijkspiegel kijkt alleen achteruit en ziet waar u bent geweest. Wij kijken voorwaarts om te zien waar wij heengaan, zie? Paulus zei over datgene wat in het verleden is: "Vergetende de dingen die in het verleden zijn, jaag ik naar het doelwit van de hoge roeping in Christus." En dat is wat wij willen doen. Een mens... wij kunnen vijftien, zestien jaar terugkijken, toen ik voor het eerst naar Phoenix kwam. Sindsdien zijn er veel dingen gebeurd, goede en slechte; en dat alles gaat naar het oordeel in de handen van God. Maar waar ik nu naar uitkijk, is wat ik in dit komende jaar zal doen voor de verbetering van het Koninkrijk, om meer te doen, om alles te doen wat ik kan voor het Koninkrijk van God.

3 Nu, deze namiddag wil ik deze nieuwjaarsboodschap uitspreken tot de gemeente in Christus en dan zullen wij morgenavond beginnen om voor de zieken te bidden. En wij zullen gebedskaarten uitgeven tussen... Ik denk dat de dienst begint om zeven uur, half acht, dus is het beter om hier te zijn omstreeks zes uur of kwart over zes om uw gebedskaarten te krijgen, zodat u de rest van de dienst niet zult verstoren.

4 Wij willen het management van het Ramada hier bedanken dat zij ons dit gebouw laten hebben voor deze samenkomst, voor deze conventie. De Here zegene hen.

5 En nu, als u de Schriften wenst op te slaan, waaruit wij zullen gaan lezen, ik zal lezen uit Jesaja, het zestigste hoofdstuk en het tweede, het eerste en het tweede vers. En Psalmen 62:2-9. Psalmen 62:2-9 eerst.

     Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.

     Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen.

     Hoe lang zult gij kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden; gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur.

     Zij beraadslagen slechts, om hem van zijn hoogheid te verstoten; zij hebben behagen in leugen; met hun mond zegenen zij; maar met hun binnenste vloeken zij. Sela.

     Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting.

     Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen.

     In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen van mijn sterkte, mijn Toevlucht is in God.

     Vertrouw op Hem te allen tijde, o gij volk! Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht. Sela.

6 Ik houd van de wijze waarop David dat zegt: "De Rots." U merkt het zo vele keren op: "God is mijn Rots." Weet u waar een rots naar verwijst in de Bijbel? Rots is een openbaring.

7 Zoals Petrus zei: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God."

8 Hij zei: "Gezegend zijt gij, Simon, zoon van Jonas. En op deze rots", deze openbaring... God openbaarde het hem. "Vlees en bloed openbaarden u dit nooit, maar Mijn Vader, Die in de hemel is. Op deze rots", deze openbaring, "zal Ik Mijn gemeente bouwen."

9 En David roept het hier uit: "God is mijn Rots", mijn openbaring!

10 Nu, in het zestigste hoofdstuk van Jesaja, het eerste en het tweede vers:

     Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

     Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

11 Laten wij bidden. Here Jezus, terwijl wij over deze Woorden mediteren, gaan wij nu beginnen met deze dienst tot Uw eer. Zegen ons, Vader, wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

12 Nu, mijn onderwerp deze namiddag is één woord: Shalom. In het Hebreeuws betekent het 'vrede'. Vrede, of het is een begroeting, het is een 'vrede zij u' of 'welkom', 'goedemorgen', elk soort begroeting. Maar het voornaamste woord dat ik hier in het Hebreeuws vond – en het betekent veel dingen, maar ze hebben allemaal betrekking op hetzelfde – is 'vrede'.

13 Terwijl wij dit nieuwe jaar onder ogen zien, zien wij, zoals ik heb gelezen, zowel duisternis als licht onder ogen. Wij zien nu dat David, die hier spreekt, zei: "Vertrouw op de Heer. Stel uw vertrouwen op Hem." Jesaja zei: "Grote donkerheid komt over deze mensen, maar voor de gemeente is het opstaan en schijnen in de glorie van het Licht."

14 Wij zien dus dit jaar onder ogen zoals alle jaren; er is een berouw over onze fouten in het verleden en een uitkijken naar een toekomst van het glorierijke licht van Christus. Ongetwijfeld zullen wij, als wij door dit jaar heen leven, vele fouten vinden die wij gemaakt hebben en wij verwachten dat gewoon, omdat het meegaat met het voor en tegen. Dat is de wet van het gemiddelde waarbij wij hier in dit leven leven. Maar wij zijn zo blij dat wij een Bemiddelaar hebben, Die aan de rechterhand Gods zit om voorspraak te doen. Wanneer wij bereid zijn om onze fouten toe te geven, dat wij verkeerd deden, dan vergeeft Hij ze. Hij is vol genade en barmhartigheid om ons die fouten te vergeven.

15 Deze grote duisternis, daar wil ik eerst over spreken, dat er daar zoveel van in de wereld is vandaag, en het wordt voortdurend donkerder. Elk jaar komen wij erachter dat de wereld donkerder wordt, geestelijk gesproken, omdat men in het duister rondtast. Er is meer zonde. Wij gaan gewoon door al die dingen heen die wij hebben, de moord op de president enzovoort en mensen die gewoon hier in ons land vermoord worden. Terwijl wij niet zouden denken dat dat zou gebeuren in de tijd van moderne beschaving, maar wij hebben het zeker, omdat er grote duisternis is over de mensen. Nu, tot degenen die zich niet naar het licht willen wenden, is er slechts één ding dat ik kan zeggen voor het komende jaar: u zult alsmaar verder in de duisternis raken terwijl het jaar voortgaat.

16 Maar voor degenen die zich in dit nieuwe jaar willen wenden naar het licht, u zult helderder en helderder worden tot die perfecte dag waar wij naar uitkijken, Zijn verschijning, waar alle duisternis zal vervagen. En dat is de reden waarom ik vandaag tot de gemeente van de levende God zeg: "Shalom", omdat wij Zijn lichten zijn. Jezus zei: "Gij zijt het licht van de wereld."

17 Nu, de profeet zei: "Grote duisternis over deze mensen, over de mensen van de wereld, grote duisternis."

18 Hebt u in de laatste paar jaren opgemerkt, sommigen van u mannen en vrouwen van ongeveer mijn leeftijd, hoe het er elk jaar naar uitziet dat er meer en meer duisternis komt? Ik sprak onlangs tegen mijn vrouw en zei: "Weet je, het ziet ernaar uit dat, naarmate de jaren voorbijgaan, de mensen verder en verder wegraken van de echte zaak waar zij dichter en dichter bij zouden moeten komen."

19 Ik heb het opgemerkt onder de mensen. Kijk buiten op de straten en het meest onder de vrouwen, let op hun verlangens en wat zij willen doen en zij veranderen hun houdingen heel de tijd. Mannen worden meer zoals vrouwen en vrouwen worden meer als mannen en het lijkt alsof er geen manier is om het te stoppen. Ik doorkruis het land en predik tegen de zaak en als ik het volgende jaar terugkom, is het slechter dan toen ik begon. Het is... Die mensen willen goeddoen, maar er is daar iets wat hen niet toelaat juist te handelen. Het drukt gewoon op hen, dwingt hen. Het is als een dikke, donkere mist over de gehele aarde. Niet alleen in Phoenix, maar over de hele wereld lijkt er gewoon een opeenhoping van toenemende duisternis te zijn, die steeds dikker en dikker wordt, en echte mannelijkheid en echte vrouwelijkheid er gewoon uitdrukt. Ik spreek in het natuurlijke.

20 En het lijkt erop dat het meer en meer de kerken binnenkomt. En wanneer u dan opstaat en er iets tegen zegt, dan veroordelen zij u, omdat u het doet. Ziet u, u kunt het zien komen en wanneer u er dan tegen spreekt, begrijpt iemand het verkeerd. Soms begrijpen vrouwen het verkeerd, begrijpen mannen het verkeerd, nemen zij de verkeerde houding aan.

21 Mannen, goede mannen soms, moeten het hoofd bieden aan zulke dingen teneinde hun rechten te behouden in de religieuze geledingen waartoe zij behoren, omdat zij, als zij het niet doen, geëxcommuniceerd worden. En dan zijn zij op zichzelf aangewezen. En eenmaal geëxcommuniceerd zijnde van bepaalde mensen, is het moeilijk om bij iemand anders binnen te komen, omdat men weet dat u eens tot die andere groep behoorde. Dan is het: "Wat gebeurde daarginds?" Dan moet u voor uw overtuigingen staan; óf in uw eentje voortgaan óf uw overtuigingen verloochenen. Het maakt het dus werkelijk moeilijk voor de mensen.

22 En het ziet ernaar uit dat het de tijd is dat u niet die werkelijke standvastigheid kunt zien, zoals een man behoort te zijn. Ik... Zelfs in het terugnemen nu van het geestelijke naar het natuurlijke, ik... Het komt mij voor dat mannen fluwelen, roze schoenen dragen en allerlei soorten van dergelijke dingen; het lijkt gewoon of zij meer als vrouwen geworden zijn. En vrouwen roken sigaretten, nu hebben zij sigaren, en zij knippen hun haar zoals mannen. En het ziet ernaar uit dat het fijne, damesachtige, vrouwelijke weg is. En de echte mannelijke man is verdwenen. Aan de andere kant is alles waaraan hij schijnt te denken iets kwaadaardigs.

23 Ik denk dat het gewoon ongeveer is zoals in het begin: "Elke gedachte in het hart van een mens wordt te allen tijde boos." Onze programma's, televisie en radio zijn ongecensureerd. Men kan bijna alles zeggen wat men wil, zelfs vloeken en smerige, vuile moppen vertellen, die eenvoudigweg niet gesproken zouden moeten kunnen en mogen worden in een kroeg. Toch kan men het op de televisie en de radio zeggen en het gewoon direct in de huizen van de mensen uitzenden. Het ziet ernaar uit alsof een dikke duisternis de hele zaak bedekt. De hele wereld lijkt verontreinigd te worden.

24 Nu, gedurende jaren heb ik geprobeerd een standaard, Gods Woord, omhoog te houden. En ik ben dit komende jaar nog meer vastbesloten die standaard omhoog te houden dan ik ooit in mijn leven was, ziet u, om gewoon recht met dat Woord te blijven staan. Nu, ik hoop niet dat iemand het in zijn hoofd haalt dat ik dat doe om flink te doen, want dan, broeder, zuster, bent u stellig verkeerd. Ik doe dat, omdat ik daaraan plichtgebonden ben. Ik, ik ben gebonden om bij dat Woord te blijven. Wat het ook zegt, leg er geen eigen interpretatie in, zeg het gewoon op die wijze. Nu, er zijn sommigen, die in staat kunnen zijn om het uit te leggen en het een beetje anders te laten klinken, maar ik kan dat niet doen. De enige taal die ik ken, is wat hierin geschreven is; de juiste wijze is deze wijze.

25 Nu, enkele jaren geleden, ongeveer drie jaar zal het nu zijn, dat thuis in mijn thuisgemeente de Heilige Geest tot mij sprak en zei: "Ga naar Tucson, er is iets wachtend." Ik stond op dit podium en zei tot ieder van u: "ZO SPREEKT DE HERE, iets staat op het punt te gebeuren." Er zitten hier waarschijnlijk honderden mensen die het weten. Ik vertelde u gewoon wat ik zag. De boodschap is op de band "Welke tijd is het, mijnheer?" [Of: "Heren, is dit de tijd?"] Ik zag een constellatie van engelen, zoals een piramide, die naar beneden kwam, juist ten noorden van Tucson, naar boven, deze kant op, ten noorden van Tucson. En zij zeiden iets tegen mij en ik wist niet wat het was. En op een dag daar... Er zitten mannen, die hier nu aanwezig zijn, twee van hen, die bij mij waren daarginds toen dat gebeurde.

26 En men nam de foto ervan in de lucht. Het verscheen in het tijdschrift. Ik dacht dat ik een kopie had. Ik heb hem. Dat is het. U ziet het hier in het tijdschrift Life, deze kopie, gewoon precies de wijze waarop de Heilige Geest zei dat het zou zijn.

27 En daar stonden die zeven engelen gewoon zo natuurlijk als u mij hier ziet staan, die mij vertelden naar mijn huis terug te keren en dat de geheimenissen, waarin de hervormers gedurende de tijdperken gefaald hadden om ze op te nemen, de geheimenissen van de Bijbel, die besloten lagen in de zeven zegels, geopenbaard zouden worden. Ik daag iedereen uit die Zeven zegels te verkrijgen en ze door te nemen en er enige fout in te vinden. Zie? Zie? Omdat het door inspiratie van God gegeven is.

28 Daaraan voorafgaand predikte ik over De zeven gemeentetijdperken, en tekende ze toen uit op het schoolbord in mijn Tabernakel.

29 Mijn leer... Hier buiten predik ik geen leerstelling, gewoon niets dan grote, evangelische, fundamentele zaken, omdat ik met broeders ben, die met mij kunnen verschillen en ik geef dat niet uit voor de mensen hier. Ik probeer gewoon bij de echte, fundamentele zaken van de Schrift te blijven zoals wat wij geloven. Maar in mijn Tabernakel neemt men het op. Als u het wilt, kunt u het hebben. Als uw voorganger niet wil dat u het hebt, neem het niet. Ziet u, dat is aan u.

30 Maar daarin, predikend over De zeven gemeentetijdperken en om een bekrachtiging van God te krijgen, tekende ik ze uit, hoe de duisternis de gemeente inkwam, Nicéa, en de gemeente-engelen, de boodschappers. Het moet juist geweest zijn, want zodra ik ze had uitgetekend met het laatste gemeentetijdperk op zondagmorgen om elf uur, kwam dat grote Licht naar beneden in het gebouw, voor bijna net zoveel mensen als er hier zitten; kwam neer, flikkerde op de kant van de muur voor al deze mensen en tekende die gemeentetijdperken precies exact op de wijze waarop ik ze daar getekend had. Nu, er zijn honderden en honderden getuigen daar om dat te bewijzen. Juist...

31 Welnu, wij beseffen dat God altijd dingen toont in de hemel voordat Hij ze toont op aarde. Zoals de wijzen de ster volgden enzovoort. Eerst gebeurt er een hemels teken, dan bevestigt het aardse het hemelse teken. God handelt, werkt in tekenen, tekenen en wonderen. Overal dienen zij gelovigen te volgen. De Joden keken altijd uit naar een teken, omdat zij Gods gekozenen waren en zij keken uit naar een teken. "Toon ons het teken, dan zullen wij geloven." En dan, toen de wijze mannen kwamen met hun verhaal, de wijzen, over de geboorte van Christus, juist bij het nieuwe jaar...

32 Nu, wij komen erachter dat de maan in de Bijbel de gemeente vertegenwoordigt. Zij toont licht op aarde in afwezigheid van de zon. Openbaring, het twaalfde hoofdstuk, legt dat werkelijk uit over "de vrouw met de maan onder haar voet, de zon op haar hoofd." En hoe in afwezigheid van de zon, wanneer de zon naar de andere kant is gegaan, de maan de zon naar de aarde reflecteert. De gemeente dient Jezus Christus naar de wereld te reflecteren in afwezigheid van de Zoon van God. Wij geloven dat allemaal. Het is een vreemd iets, terwijl veel verschillend is geweest.

33 Maar om hier te spreken over de paus, in 1933, die zijn plaats neemt uit... of liever, die uit Rome komt en een bezoek brengt aan de heilige landen. Hij zal ook hierheen komen. En het vreemde is dat enkele nachten voordat hij Rome verliet, voor de allereerste keer in de geschiedenis, de maan neerkwam en in een totale verduistering ging. Gewoon dat, wat was het? Het voorafschaduwde het gereflecteerde licht van de Zoon. Hierin sprak hij met de orthodoxe vader; en zij zijn allen in overeenstemming: "De paus doet dit voor gemeenschap, goede gemeenschap als buren." Dit klinkt voor het natuurlijke oor als het meest wonderbare dat zou kunnen gebeuren. Maar voor het geestelijke oor is het duisternis. En hoe konden wij, de kerken, wij Presbyterianen, Methodisten, Baptisten en Pinkstermensen, ooit toetreden tot zo'n knoeiboel als dat, wetend dat onze Bijbel ons anders leert! Het is een verbazingwekkende zaak voor mij hoe Geestvervulde mensen in plaatsen kunnen zitten en zeggen: "Het voelt geestelijk aan om in zo'n plaats te zijn." Voor mij is het verschrikkelijk.

34 Nu, ik denk dat u het hier in Phoenix hebt. Als iemand... Hoevelen hier binnen zagen ooit waar ik die beelden van de gemeentetijdperken uitgetekend had? Steek uw hand omhoog. Ik denk... Zag u hoe de Here ze onlangs 's avonds in de lucht tekende? Gewoon precies op de wijze als waarop het daar in de Tabernakel werd uitgetekend. Volmaakt, precies zoals de Heilige Geest het door inspiratie gaf, drie jaar geleden in de Tabernakel; daar gebeurde het aan de hemelen. "In de mond van twee of drie getuigen zal ieder woord vaststaan." De Heilige Geest bewoog eerst door inspiratie; ik tekende ze op het podium. Toen kwam Hij Zelf neer en deed er Zijn betuiging van, zoals de maan en het licht uitgingen, uitdoofden en voordat dit Laodicéa tijdperk opnieuw in een totale duisternis ging. En hier komt Hij neer en bevestigt het op de maan, juist op de tijd dat al de kerken samenkomen in een vereniging van de Federatie der kerken.

35 Geen wonder dat Jesaja zei: "Grote duisternis is op de aarde, over dit volk."

36 Ik weet dat het impopulair is om tegen organisatie te spreken, maar dat is het merkteken van het beest. Dat is de zaak die ons daar regelrecht invoert. Het maakt een beeld voor het beest. Ik zeg dat niet om boos te zijn. Ik zeg dat, omdat het de waarheid is, broeders. De dag zal komen dat Phoenix zal opstaan en misschien ben ik heengegaan, maar u zult weten dat dat ZO SPREEKT DE HERE was. Het is waar. En hoezeer heeft de Heilige Geest die boodschappen bevestigd en die dingen voorzegd en het faalde nooit één keer! En waarom tasten wij in duisternis rond? Waarom worden de mensen niet wakker voor het te laat is? Een dezer dagen zal het te laat zijn wanneer u reeds het merkteken hebt aangenomen en dan is er geen... Dan is er niets anders wat u eraan kunt doen; u zult in dat systeem gegrepen worden, zodat u met dat systeem gemerkt wordt.

37 Waarom komt u niet tot Christus, om vervuld te worden met het licht van het Evangelie van Jezus Christus, Zijn opstandingskracht, die u vrij kan maken en van u een kandelaar kan maken, die op de heuvel staat? Ongeacht hoe donker het wordt. U zegt: "Wel, waarom zouden wij het doen? De anderen..." Luister, precies nu is het de tijd om het te laten schijnen, wanneer het het donkerst is. Dat is wanneer het licht beter schijnt, wanneer het in duisternis is. Wij moeten het licht altijd laten schijnen waar het duister is.

38 De profeet zei: "Grote duisternis zou over dit volk zijn", en het is zeker de waarheid.

39 Nu, wij komen erachter wat maakte dat de maan het licht weerkaatste. God toonde het eerst op het schoolbord; daarna door Zijn eigen tegenwoordigheid; toen toonde Hij het teken in de hemel. En toen ging de paus Rome uit naar Palestina, waar voor het gewone oog mensen schreeuwden en op hun aangezichten vielen en de man aanbaden. Ik heb niet meer tegen hem dan dat ik zou hebben tegen een prediker die zich met zoiets zou willen samenvoegen. Het is allemaal dezelfde geest.

40 Het lijkt erop dat grote duisternis zich op de mensen heeft vastgezet, zodat zij denken dat het enige wat er te doen is, is naar de gemeente te gaan en een aardig goede persoon te zijn, uw naam in het boek te zetten, en een kleine mysterieuze zaak: "God zal de sleutel omdraaien wanneer u sterft en die geest in u veranderen naar Hem." U vergist u. Wanneer u sterft, die geest die dan op u is, dat is de wijze waarop u voor altijd zult zijn. En bedenk dat de Farizeeën, Sadduceeën enzovoort erg religieuze mensen waren.

41 God is een jaloers God. Hij is jaloers en Hij wil dat Zijn vrouw zuiver is. Hij wil dat zij een maagd is, kuis. Helemaal niets van de wereld in haar; helemaal Zijn Woord, deel van Hem. Wij moeten een deel zijn van het Woord. Niet een deel van de geloofsbelijdenis, een deel van het Woord! Niet een deel van de gemeente, een deel van de bruid! De kerk is veroordeeld, wij weten dat zij de buitenste duisternis ingaat, maar de bruid gaat omhoog.

42 Nu, als de mensen slechts gedurende enkele minuten konden wakker worden en beseffen wat de grote zaak is. Het is trots die dat doet. Het zijn mensen die willen gaan zoals de rest van de wereld. U kunt dat niet doen. U bent niet van de wereld. Denkt u dat een vrouw die in haar lijkkist ligt, zal willen weten of haar haar gewatergolfd was of hoe u het ook moge noemen? Denkt u dat zij er aandacht aan zou schenken hoe zij gekleed was als zij in een lijkkist lag, of een of andere man? Dat zouden ze niet.

43 Daarom is er vandaag zo veel spul, dat wij de buren moeten kopiëren of een Hollywoodster of een of andere mode of iets dergelijks, en dat is, omdat wij nog niet gestorven zijn tot Christus en Zijn Woord. Wat is er met de gemeenten aan de hand? Wij zijn in duisternis, tasten rond in duisternis. Er werd gezegd dat er grote duisternis op de mensen zou zijn. Een grote duisternis op de mensen nu!

44 Wat betekent dat allemaal? Het betekent dit, dat wanneer de wereld... Wat de maan deed vervagen, was omdat de zon... de aarde in de schaduw van de zon kwam, die zichzelf op aarde weerkaatste. De wereld kwam in de schaduw. Dat is er aan de hand met de gemeente. Dat is er aan de hand met de Presbyterianen, Methodisten, Pinkstermensen. Dat is er aan de hand met ons allemaal. De wereld sluit het licht buiten dat wij verondersteld worden te weerspiegelen, draait zich eromheen en komt erin, en terwijl men elkaar voorbijgaat werpt het er duisternis over.

45 En de wereld is in de gemeente gekomen in de naam van denominatie, de naam van een geloofsbelijdenis en "wij zijn religieus en al dit en al dit", maar toch ontkent ze de opstandingskracht van Christus om Zijn Woord te betuigen dat voor deze dag geprofeteerd is. Er kan alleen licht zijn door het Woord van God. Wij weten dat. In het begin zei God: "Er zij licht", en er was licht; betuiging van Zijn Woord dat Hij had gesproken.

46 Zwartheid, verduisterd! De wereld kwam in lijn met de weerkaatsing van de zon op de maan en verduisterde haar. Dat is exact wat er in het natuurlijke gebeurde of in het geestelijke. Zoals het in het natuurlijke gebeurde, voorafschaduwde en ons vertelde; dat is exact wat er heeft plaatsgevonden.

47 Nu, u ziet hoe dat uiteindelijk tevoorschijn komt. Velen van u, jonge mensen hoeven niet zo heel oud te worden hoe dan ook om het te zien, als u drie of vier jaar langer leeft.

48 De maan nu, wij zijn in het Laodicéa gemeentetijdperk. Het gemeentetijdperk van Laodicéa is van alle andere gemeentetijdperken het laatste, lauwe gemeentetijdperk. Christus was aan de buitenkant van de gemeente. Elke Bijbellezer weet dat. Openbaring 3: Hij was aan de buitenkant van de gemeente, proberend om Zijn weg terug er opnieuw in te krijgen en er is nooit gezegd dat Hij binnenkwam. "Maar zo velen als Hij liefhad, bestrafte Hij en kastijdde Hij." De boodschap zou degenen die Hij liefhad, bestraffen en kastijden. Nu, Hij klopte aan, proberend om binnen te komen; duisternis sloot het af, precies wat er gebeurde. Het licht dat heeft geschenen, zal spoedig absoluut volledig buitengesloten worden. Het zal allemaal binnengaan om een beeld voor het beest te vormen. En wij weten wat dat betekent, dat is de eindtijd.

49 God, in het begin, scheidde het licht van de duisternis en dat is opnieuw wat God doet. God scheidt licht van duister. In het begin zei Hij: "Er zij licht." Nu, bedenk dat er geen licht kan zijn buiten het Woord van God. De zon zelf daarbuiten is het betuigde Woord van God. Er was grote duisternis op de aarde, nevel en mist op de aarde en God zei: "Er zij licht." Nu, wat als er geen licht kwam? Dan zou het Hem geen goed doen om te spreken. Maar toen Hij zei: "Er zij licht", kwam licht in bestaan, betuigend dat Zijn Woord juist was. Vandaag leven wij door dat licht.

50 En het enige licht dat wij vandaag kunnen hebben in de gemeente is God Die Zijn licht betuigt aan deze generatie.

51 Aan elke generatie was zoveel toebedeeld, als in hun dagen gebeurde. Wij weten dat allen. De profeten kwamen op het toneel. Het Woord van God kwam tot hen, zij verstonden het. Een ziener in het Oude Testament betekent 'iemand aan wie het Woord is geopenbaard'. En hoe men het wist, is omdat hij dingen vooraf weet die zullen komen. Het Woord van God kwam dan tot hen, elk tijdperk.

52 Jezus zei tot Johannes, over Johannes: "Hij was gedurende een korte tijd het heldere en schijnende licht." Waarom? Zevenhonderdtwaalf jaar voordat hij geboren werd, zei Jesaja: "Er is een stem van iemand die roept in de woestijn." Maleachi, het derde hoofdstuk, zei: "Zie, Ik zend Mijn boodschapper voor Mijn aangezicht om de weg voor Mij te bereiden." Ziet u, hij was dat Woord dat bevestigd werd, het Woord dat beloofd was voor die dag. Hij was dat licht, omdat hij het Woord deed geschieden dat God over hem had gesproken.

53 En toen Jezus kwam, zei Johannes: "Ik moet nu vervagen; Hij moet in beeld komen." En Hij was het Licht. Hoe sprak God gedurende al de tijdperken van dat komende uur!

54 Hoe faalden die geestelijken om het te zien! Hoe faalden zij! Hoe faalden die Farizeeën en Sadduceeën om het te zien! Hij zei: "Onderzoek de Schriften, want daarin denkt u dat u eeuwig leven hebt en zij zijn het die van Mij getuigen." Hoe faalden zij om het te zien, broeders? Het is omdat er geprofeteerd werd dat zij het zouden.

55 En zo is het vandaag. Die grote duisternis komt over de mensen en hier zijn wij! God heeft Zijn Woord toebedeeld om in deze dag gemanifesteerd te worden en het is het enige licht dat wij hebben en God gaat iemand dat Woord laten manifesteren. Iemand zal het doen. Hij beloofde het en Hij werkt gewoon precies daardoor zoals Hij altijd deed.

56 Hij heeft nooit Zijn patroon van werken veranderd. Hij profeteert wat er zal gebeuren, dan zendt Hij iemand neer en betuigt dat. En het gaat over het hoofd van miljoenen heen, omdat duisternis de aarde bedekt op die tijd. En de mensen beminnen de duisternis meer dan het licht, omdat duisternis een hoop plezier heeft.

57 Ik zag een Hollywood-stuk, niet lang geleden, dat zei: "Leven begint nadat de zon ondergaat." Dat is wanneer de dood begint; al deze nachtclubs en waar zij denken dat zij leven. Zij zijn stervende.

58 God scheidde in het begin het licht van de duisternis. Hij heeft dat altijd gedaan. Wat doet Hij? Hij drukt dat... door het komende licht, drukt Hij de duisternis naar de andere kant van de aarde.

59 En dat is exact wat er nu komt te geschieden. Het is juist voor het aanbreken van de dag. De morgenster is tevoorschijn gekomen om de komende dag te begroeten. En de Heilige Geest toont Zijn licht. Er komt een tijd dat het licht en de duisternis gescheiden zullen moeten worden, de een van de ander. De gemeente en haar orde zullen de orde van de dag nemen; en Christus en Zijn licht-Woordbelofte zullen in de opname gaan. Dat is het enige wat overgelaten is voor hen om te doen. Het is een dag, vandaag is het de dageraad van een nieuwe dag voor velen die uitzien naar Zijn komst.

60 Zo vele goede, oprechte mensen vandaag, dat is wat hun harten brandt, zo vele goede, oprechte mensen zoals Maria en Jozef. Zij kwamen van het feest en zij misten Jezus. Vele mensen doen hetzelfde vandaag, denkende dat Hij met hen is. Nu, ik wil dit kleine licht bij u plaatsen om u te tonen hoe onfeilbaar het Woord van God is.

61 Wij allen hier vanmiddag, die Christenen zijn, geloven dat Jezus Christus Gods gemanifesteerde Woord was. Wij geloven dat Hij maagdelijk geboren was. Hij was de Tabernakel waarin de almachtige God hier op aarde woonde. Niet gewoon een profeet, niet slechts een gewone man, maar God Zelf gemanifesteerd in de vorm van een man. Hij was Immanuël, 'God met ons'. Wij geloven dat met heel ons hart. En merk nu op toen Martha of ...

62 Maria, liever, en Jozef dachten dat Jezus met hen was; zij vatten het gewoon op dat Hij met hen was, denkend: "Het moet gewoon in orde zijn. Het kan niet anders dan dat Hij met ons is." Maar zij vergisten zich deerlijk. Hij was er niet.

63 Zo vele goede mensen zijn vandaag zoals dat. Zij denken, zij zien het uur naderen, zij weten dat er iets op het punt staat te gebeuren en wat doen zij? Zij gaan zich bij een gemeente aansluiten, denkend dat Hij bij hen is. Zij schudden de hand van de predikant, denkend dat dat alles is wat ze hoeven te doen, "Hij is met hen." Bevestigd of gedoopt op een bepaalde wijze, dat is alles wat zij hoeven te doen, denkend dat Jezus met hen is. Broeder, zuster, net zoals Maria en Jozef vanouds, echte oprechte mensen, toch vergissen zij zich.

64 Uw leven bewijst of Jezus met u is of niet. Uw leven toont aan of Hij hier woont of dat Hij nog steeds in Zijn hemelen is of niet, wat u ook bent. "De werken die Ik doe, zult u ook doen." Hoe zou u Christus in u kunnen hebben en de Geest in u zou dan Zijn Woord ontkennen, een geloofsbelijdenis ervoor in de plaats nemend? Hij kan het niet doen. Hij zou Zichzelf verslaan door Zijn eigen Woord te loochenen.

65 Gewoon omdat iemand er een verkeerde uitleg aan gaf? U hebt een Bijbel, u kunt lezen zoals ieder ander. Wees oprecht.

66 David zegt: "Plaats Hem altijd voor uw aangezicht." Weet dat wanneer wij dit nieuwe jaar tegemoet treden, wij het tegemoet treden in de kracht van de opstanding van Christus. "Hij is altijd voor mij. Ik zal niet bewogen worden."

67 Merk op hoe onfeilbaar het Woord is. Maria en Jozef... Nu, tot u, mijn geachte Katholieke vrienden, die zeiden dat Maria de moeder van God was. Maria was zelfs niet de moeder van Jezus, laat staan dat zij de moeder van God was. Hoe kon zij het zijn? Juist. Niet eenmaal richtte Hij Zich tot haar als moeder, helemaal niet.

68 Men kwam een keer tot Hem en zei: "Uw moeder en broeders wachten buiten."

69 Hij keek naar Zijn samenkomst en zei: "Wie is Mijn moeder? Wie zijn Mijn broeders?" Keek naar Zijn discipelen en zei: "Degenen die de wil van Mijn Vader doen, dat zijn dezelfden als Mijn moeder, Mijn..."

70 Aan het kruis, toen Hij stervende was, sprak Hij hetzelfde. Hij zei tot Johannes, Johannes hier, deze man: "Zoon, zie daar uw moeder!" Niet: "Moeder, zie uw zoon", "Vrouw, zie uw zoon!" Niet, ziet u, zij was niet de moeder Gods.

71 Zij was gewoon een geleende schoot die God gebruikte; niet meer dan enige andere vrouw die God besloot te gebruiken. Hij kan misschien de schoot van uw hart gebruiken om Zijn Zoon te verklaren als u Hem slechts toelaat het te doen. Ziet u? Geen moeder van God. Er zou een sensatie moeten zijn geweest om ook maar een zaad van Maria te zijn. Hij was zelfs geen zaad van Maria.

72 Het was... De hele zaak was God, de Schepper. Als de eerste Adam daarginds gecreëerd was zonder vader en moeder, was de tweede Adam hetzelfde. En alles minder dan dat zou Hem niet gelijk aan Hem maken. Dat is juist. Dezelfde God, Hij schiep een lichaam waarin Hijzelf woonde.

73 Nu ontdekken we, kijk hoe, kijk, als Maria de moeder van God zou zijn, hoe zij daar uitgleed. Zij zei: "Uw vader en ik hebben U met tranen gezocht." De maagdelijke geboorte ontkennend: "Uw vader, Jozef, en ik hebben U gezocht."

74 Let op die twaalf jaar oude Jongen, dat twaalf jaar oude Kind, Dat zei: "Weet u niet dat Ik in Mijns Vaders zaken bezig moet zijn, debatterend met die denominaties daarginds?" Nu, als Hij in de zaken van Jozef was geweest, zou Hij in de timmermanszaak geweest zijn. Jozef was Zijn vader niet. God was Zijn Vader. "Weet u niet dat Ik in Mijns Vaders zaken moet zijn?" Daarginds, twaalf jaar oud, met die geleerde priesters. Geen dag op school, maar toch waren zij verbaasd over de wijsheid. En kijk naar de...

75 Hij was het Woord. Toen Hij geboren werd, was Hij het Woord. Hij is nog steeds het Woord. Merk op dat het Woord geen vervalsing aanneemt. Zij zei: "Uw vader en ik hebben U met tranen gezocht."

76 Hij zei: "Weet u niet dat Ik in de zaken van Mijn Vader moet zijn?"

77 Berispte Zijn eigen moeder? Waarom? Hij was het Woord. Er zou een vraag zijn in iemands gedachten, als Maria hier, die eens zei dat de Heilige Geest haar overschaduwde en een Zoon voortbracht, en dan hier Jozef de vader noemde... Het Woord is onfeilbaar, het kan niet falen.

78 "Weet u niet dat Ik in de zaken Mijns Vaders behoor te zijn?" En Hij was in de zaken van de Vader, niet in de zaken van Jozef, deuren makend en timmermansdingen. Hij was in de zaken van Zijn Vader, de religieuze politiek die men in die dag had weer rechttrekkend. "Weet u niet dat Ik in Mijns Vaders zaken moet zijn?" Jazeker.

79 Vele mensen vandaag in een hoop van deze fijne kerken gaan die Raad van kerken binnen; ze gaan niet binnen, zij zijn daar reeds. Zij bemerken dat dat gewoon exact de zaak is om te doen. "Vriendschappelijk, aardig, waarom kunnen wij niet allemaal samenkomen?" Wel, zij hebben het allemaal jarenlang geprobeerd, om alle Methodisten Baptisten te maken en al de Baptisten Presbyterianen; Pinkstermensen hebben getracht om hen allen Pinkstermensen te maken. U kunt dat niet doen, maar een Raad is het antwoord voor u. Dat is het antwoord, wat de Bijbel zegt dat zij zullen doen, en dat is gewoon precies wat zij gedaan hebben. Vriendschappelijke kerken, het is, jazeker, een samengaan. "Fijn, laten wij gemeenschap hebben!"

80 De Bijbel zegt: "Hoe kunnen twee samen wandelen tenzij zij het eens zijn?"

81 Sommige ervan ontkennen de maagdelijke geboorte. Tachtig procent van de Protestantse kerken ontkent de maagdelijke geboorte. En zij loochenen de doop van de Heilige Geest. Zij ontkennen de tekenen van Zijn komst, de opstandingskracht. Zij loochenen dat Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hoe kunt u het, wanneer God al deze chaos in de wereld plaatste, omdat een vrouw op een dag één kleine fase van Zijn Woord betwijfelde? Satan vertelde haar de waarheid, alles behalve één ding, maar dat was de zaak die alle moeite veroorzaakte. Nu, als al dit hartzeer en de bedroefdheid waar u naar moet kijken, is omdat één kleine fase ervan betwijfeld werd, denkt u dan dat één kleine fase van twijfel ons ooit zal binnenbrengen?

82 Daarom komt Jezus voor een reine maagd, zuiver, vervuld met de Heilige Geest en niet van de wereld, maar van de kracht van God. O, hoe wonderbaar te weten dat er een mogelijkheid is om in deze groep te komen! Hoe doet u het? U zult het nooit doen door tot een organisatie toe te treden. U zult het doen wanneer u door de Heilige Geest gedoopt wordt in het mystieke lichaam van Jezus Christus, opgewekt met Hem in de opstanding, vrij van dood en zonde. Dat is de enige weg.

83 Duisternis! Grote denominaties en een grote groep mannen komen samen en zetten hun ideeën erover uiteen en dat werpt u gewoon terug in een verdraaiing zoals er was in het begin. Helemaal geen hoop in dat geval; het is eenvoudig met u gedaan. En zij allen lijken gewoon zo in beroering gebracht over deze vriendelijke kerken en denken dat God met hen zal zijn. "Wel, het millennium zal beginnen wanneer de raad daarginds helemaal bijeen is en al de oecumenische bewegingen enzovoort", en zij voegen zich erbij. Wat doen zij? Zij maken een beeld voor het beest, een kracht waarbij al de niet-denominationelen enzovoort, die zich niet bij hen zullen voegen, zullen worden buitengesloten. Let gewoon op en zie of dat gebeurt.

84 Ik heb het hier opgeschreven, de dag dat wij... De Here liet mij dat zien in 1933. En hier is het precies op de wijze waarop het gezegd werd, het komt gewoon op dezelfde wijze, hoe de paus Rome zou verlaten enzovoort.

85 Nu, zij zijn goede mensen, maar vergissen zich. Jozef en Maria waren fijne mensen, maar vergisten zich echt. Maar wat was het? God gebruikte een twaalf jaar oude Jongen om te tonen dat het Woord zuiver moet blijven, exact wat het was, wat het in de eerste plaats zei. "Hij werd maagdelijk geboren", en dat is wat Hij was.

86 Zij dachten dat Hij met hen was toen zij zich voegden bij de kerken enzovoort, maar Hij was het niet. Nu, maar voor de uitverkorenen... Nu, dat is de duisternis en ik zou daar nog een uur langer bij kunnen blijven.

87 Maar tot de uitverkorenen, dierbaren en geroepenen, heiligen van God, tot u zeg ik dit komende jaar: "Shalom, Gods vrede!"

88 Het uur is hier! Als ik daarginds had kunnen zijn vóór de dagen dat de wereld werd geschapen, en neer had kunnen kijken en de hele zaak zien, en de Vader tot mij had gezegd: "In welke dag zou je willen leven?" zou ik gezegd hebben: "Nu, precies nu!" Dit is het uur! Dit is het grootste uur waarin de gemeente ooit heeft bewogen, net voor de komst van de Bruidegom. O, de echte gemeente van de levende God behoorde in vuur te zijn, brandend, met het licht van het Evangelie dat onder hen werd betuigd. "Sta op en schijn, want het Licht is tot u gekomen", het Licht van deze dag. Jesaja was het licht van zijn dag. Noach was het licht van zijn dag. Waarom? Hij had het gemanifesteerde Woord. En het Evangelie, de Bijbelwoorden voor deze dag, is het licht van de dag. Wat een glorierijke tijd waarin wij leven!

89 Nu, goedemorgen betekent 'vrede'. De duisternis vergadert zich. Waarvoor vergadert het zich? Om het licht te tonen. Jesaja 60:1: "Sta op en schijn, want het Licht is tot u gekomen." Daarom kan ik zeggen: "Shalom", het Licht is tot u gekomen, Gods vrede tot de uitverkoren vrouw, de uitverkoren dame; degenen die God, voor de grondlegging der wereld uitriep en daartoe verordineerde.

90 De anderen zullen het nooit zien. Zij zullen er nooit iets over weten. De Bijbel zegt het. En Jezus zei: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij Mijn Vader hem eerst trekt, en al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal komen." Dat is...

91 Daar stond Judas; het licht scheen hierop, maar daar in zijn hart was donker zaad. Toen het er uiteindelijk op aankwam, toonde de duisternis zich.

92 Hier was een kleine, oude vrouw, geheel zwart gemaakt, hier van voren, maar diep hierbinnen was een voorbestemd zaad. En toen het licht kwam, joeg het de duisternis uiteen en kwam tevoorschijn. "Wij weten dat de Messias komt en dat Hij, wanneer Hij komt, ons deze dingen zal tonen."

     Jezus zei: "Ik ben Hem."

93 Maar Judas betwijfelde het, hoewel hij verondersteld werd in het licht te wandelen. Ziet u, het licht hier doet er niet toe; het is het licht hier binnen dat telt. Het licht hier zal wandelen en gemeenschap hebben en al het andere; maar wanneer de echte kracht van God binnenkomt, kan het niet terugkomen tot dit dode zaad; het zal in een denominatie wegreflecteren.

94 Maar wanneer het hier terugkomt, een onvervalst voorbestemd zaad, wanneer dat licht hier beneden komt, verdrijft het al de duisternis van u en plaatst u in gemeenschap met Christus. Hij was Degene Die u leven gaf voor de grondlegging der wereld, anders zult u nooit zien wat God zei.

95 Nu, tot u, voorbestemd zaad: Shalom! Amen. Gods vrede rust op u, omdat wij nu nabij het einde zijn. Wij zijn gewoon nabij het einde. Wij zullen gedurende een ogenblik over die groep spreken. Shalom!

96 Gods licht is gekomen. Het Woord, licht, is opnieuw bevestigd zodat u de manifestaties kunt zien van de belofte van God voor deze dag. "Onderzoek de Schriften, daarin denkt u eeuwig leven te hebben." Zij getuigen van de dag waarin wij leven. Wat is het licht van de dag? Wat beloofde de Bijbel voor deze dag? Zie welk uur het is!

97 Geen wonder dat Jezus hen berispte omdat zij Johannes niet geloofden. Hij was het licht, omdat de profeet had gezegd dat hij zou komen. En daar was hij, het gemanifesteerde licht. Zij zagen het niet. Zij begrepen het niet; zij dachten dat hij de Messias was en zij dachten iets anders en nog wat anders. Zij faalden om het te zien.

     Jezus kwam op. Twee lichten kunnen niet tegelijkertijd schijnen.

98 Er kan geen kerklicht zijn dat tegelijkertijd schijnt met Gods licht. Het moet Gods licht zijn dat het kerklicht uitdooft. En dat is exact wat er vandaag plaatsvindt. God scheidt de kerksheid af van Zijn licht van het beloofde Woord van dit uur waarin wij leven. Dat is de waarheid, vriend. U mag dat misschien niet willen geloven, maar wacht gewoon af en kom erachter of het zo is of niet. Wacht niet, u zou beter nu meteen binnen kunnen komen terwijl er een kans is om binnen te komen.

99 Het Woord is licht wanneer het betuigd is. Totdat het Woord dat voor de dag beloofd is, betuigd is, is het geen licht. Het kan het niet zijn. Als God zei: "Er zij licht", en er kwam geen zon in bestaan, is er geen teken van licht. Maar toen God zei: "Er zij licht", en er was licht... Toen God een Messias beloofde en de Messias kwam, toen was Zijn Woord vervuld en was Hij het Licht van het uur. Toen Hij Noach beloofde en Hij de anderen beloofde en zo verder, waren zij het licht van het uur.

100 En er is een Licht van het uur vandaag, dat is Jezus Christus in de kracht van Zijn opstanding, Zijn Woord dat beloofd is voor deze dag. "De werken, die Ik doe, zult gij ook doen; grotere dan deze zult gij doen, want Ik ga heen tot de Vader." Grotere werken, grotere dingen, dan Hij deed? Gelooft u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Ik geloof het. Het lijkt nederig. Het lijkt alsof het over de hoofden van de mensen heengaat. Kijk naar toen Hij op aarde was, hoe zou u grotere werken kunnen doen? Ik heb dat vele keren vertaald als 'meer', maar van hetzelfde. "Groter," zei Hij in Johannes 14:12, "grotere werken dan deze zult gij doen."

101 Merkte u het op? Toen Hij ging om water in wijn te veranderen, nam Hij eerst water, een reeds geschapen substantie, en veranderde het in wijn. Toen Hij vijfduizend mensen voedde, nam Hij een vis die eens zwom in het water, brak hem, deelde hem uit en vermenigvuldigde de schepping. Hij nam brood, dat eens tarwe was, tot brood gebakken, brak het en reikte het uit aan de mensen en het keerde weer opnieuw terug. Vermenigvuldigde schepping!

102 Maar in de laatste dagen, wanneer er geen teken van schepping is, spreekt Hij het in bestaan hoe dan ook, aantonend dezelfde God te zijn, Die er was in het begin. Hij kan eekhoorns scheppen, Hij kan scheppen wat Hij maar wil, want Hij is God. "Grotere dingen dan deze zult gij doen, want Ik ga naar Mijn Vader." Het Woord is onfeilbaar en het moet gemanifesteerd worden en het moet vervuld worden. "Grotere dan deze zult gij doen", niet vermenigvuldigen, maar in bestaan spreken.

103 Let nu op het Woord toen Hij het beloofde. Waar, waar zijn wij dan aan toe? In welke dag leven wij? Wat is het uur? Het manifesteren van het Woord van God, zoals het is in alle uren. U hebt de boodschap over De zeven gemeentetijdperken. Let precies op elk van die beesten die uitgingen en de beesten die hen volgden. Let nauwlettend op of het niet raak was gedurende het hervormerstijdperk en ieder tijdperk, gewoon precies op de wijze waarop het werd verondersteld te zijn, exact wat het Woord zei. En zo zal de Heilige Geest vandaag gewoon exact manifesteren wat de Bijbel zei dat het zou zijn.

104 Wij zien de afschaduwing in de hemelen en op aarde en al de dingen, en de raden en dingen die gereedkomen.

105 En te midden van dat alles zien wij het glorierijke Evangelie van Jezus Christus, beloofd voor deze dag, Zichzelf manifesterend. Wij leven in een wonderbare tijd. Shalom aan u die het Woord diep in uw hart hebt, gekozen voor de grondlegging der wereld, om het Woord voor deze dag te horen. Als u het niet hebt, is het een slecht jaar dat voor u ligt. Als u het hebt, is er een grote wereld of grote dag die voor u ligt, een groot jaar dat nu komt, nieuw jaar.

106 Niet om een nieuwe bladzijde op te slaan; heel wat mensen proberen op nieuwjaar een nieuwe bladzijde op te slaan en slaan het de volgende dag terug.

107 Zoals een verhaaltje dat ik onlangs 's morgens las. Een vrouw riep naar haar man, die vroeg was opgestaan en naar buiten was gegaan om de ochtendkrant te halen en die de ochtendkrant las. Hij zei... Zij zei: "Is er iets nieuws in het nieuws?"

     Hij zei: "Nee, gewoon hetzelfde, alleen andere mensen."

108 Dat is ongeveer de wijze waarop het vandaag is, dezelfde zaak. Wij hebben een nieuwe organisatie, dezelfde oude leerstelling; vertroetelen het gewoon een beetje, iemand krijgt een klein deel ervan om deze kant of die kant op te gaan.

109 Dit is een nieuwe dag! [Broeder Branham klopt tweemaal op de kansel – Vert] Halleluja! Dit is een dag waarop wij zouden moeten opstaan en schijnen in de kracht van Jezus Christus. Grote duisternis zet zich op de aarde; er zou een nieuwe dag voor ons moeten zijn, ja, inderdaad, het gewoon doen op de wijze waarop Hij het doet. Maar keer naar Zijn Woord en zie de belofte die beloofd is voor deze dagen en u zult weten of u in daglicht leeft of niet. Het veranderen van kalender verandert de tijd niet; het verandert alleen de kalender.

110 Luister nu aandachtig. Doe zoals David, leg uw toekomst in Zijn hand. "Hoe? Hoe moet ik weten wat ik moet doen, broeder Branham?" Leg uw toekomst in Zijn hand. Ongeacht wat er gebeurt, vertrouw Hem. Hij is het Woord, weet u. David zei: "Zijn tijd is in Mijn hand. Vertrouw op Hem heel de tijd. Vertrouw altijd op Hem." Hij wist Wie de toekomst hield; David wist het. Daarom kon hij dit zeggen. Er is slechts Eén Die de toekomst vasthoudt, dat is God. Dus, Hij houdt de toekomst, laat Hem u vasthouden. In orde.

111 Sommige mensen zeggen: "Maar broeder Branham, ik heb geprobeerd en geprobeerd."

112 Maar wacht even. Geduld is deugdkracht. Geduld is Heilige Geest deugdkracht. "Zij die wachten op de Here zullen hun kracht vernieuwen."

113 U zegt: "Hoe kan ik nog langer wachten?" Blijf gewoon verder wachten. Wanneer u alles hebt gedaan wat u kunt doen om te staan, houd dan stand, ziet u, houd gewoon stand. "Hoe zal ik het doen?" Houd stand! Hij zei dat het de waarheid is en het is de waarheid. Hij zei dat het zal gebeuren. "Hoe?" Ik weet het niet, maar het zal gebeuren. Hij zei het. Hij beloofde het. Als Hij het beloofde, zal het gebeuren. Dat is alles. Het kan niet verloren gaan.

114 Bedenk nu dus gewoon dat God duizenden jaren nam om Zijn belofte van een komende Verlosser te vervullen. God nam vierduizend jaren om die belofte te vervullen. Maar Hij wist vanaf het begin wanneer het precies zou gebeuren. Hij wist het. Niemand anders wist het. Hij zei gewoon dat het zou gebeuren. En toen het gebeurde, waren de mensen in zo'n begoocheling dat zij niet wisten hoe het te accepteren. Als diezelfde zaak zich niet opnieuw herhaald heeft! Het doet het altijd, faalt nooit, aan beide zijden, altijd.

115 Wat deed Hij gedurende deze jaren? Hij toonde types van Hem, Die kwam.

116 Hij toonde het in Jozef. Als u zou kijken naar het leven van Jozef; gehaat door zijn broeders, geliefd door zijn vader. Waarom? Omdat hij geestelijk was, omdat hij visioenen zag. De anderen zagen geen visioenen; zij waren aartsvaders, maar zij zagen geen visioenen of legden dromen uit. Maar zij waren jaloers op hem. En hij werd verkocht voor bijna dertig zilverstukken, opgetrokken uit de put waar hij werd verondersteld gedood te zijn, gezeten aan de rechterhand van Farao. En wanneer hij de troon verliet, klonk de bazuin: "Buig de knie, Jozef komt!"

117 Gewoon precies wat met Jezus werd gedaan, Die aan de rechterhand van God zit. En wanneer Hij de troon verlaat, zal de bazuin weerklinken. En elke knie zal zich buigen en Jezus Christus, de Zoon van God belijden. Exact.

118 Hij toonde het in type in David, toen hij was... boven op... een verworpen koning, die uitkeek over Jeruzalem, wenend. "Hoe vaak heb Ik u willen vergaderen zoals een hen haar broedsel, maar u wilde niet."

119 Gedurende de tijdperken toonde Hij het in types, wetend dat op een dag het laatste type zou worden vervuld en dat de volle manifestatie van Zijn beloofde Messias daar zou zijn. En toen de volle belofte kwam, alhoewel Hij het typeerde... Dag na dag, jaar na jaar, typeerde Hij het. En toen het tot de realiteit kwam, geloofden zij het niet.

120 Hij heeft hetzelfde gedaan, typeerde het en toonde het in de gemeentetijdperken en alles tot het uur waarin wij leven en de mensen zijn in grote duisternis, alsof zij het gewoon niet kunnen begrijpen. Wat een droevige zaak!

121 Niet meer dan dat u de jongeman hier buiten ziet, een fijne, grote, goedgebouwde kerel met zijn haar, dat hij opkrult zoals de vrouwen doen en een stretchbroek aan en een grote, lange trui die naar beneden hangt en paarse schoenen aan. Mannelijk? O my, wat een verschrikkelijke zaak om dat een man te noemen! Wat een zaak om man te noemen! Dat is juist.

122 Bekijk sommige vrouwen, die verondersteld worden om bevallig en lieflijk te zijn, en die naar buiten komen met een mannenbroek aan, een sigaret in hun mond en kortgeknipt haar. Wat een zaak om dat een vrouw te noemen! Jezus noemde Maria "vrouw". Maar dat zou zelfs niet zo genoemd moeten worden, gewoon een vrouwelijk iets.

123 Merk het op, en het uur! Waarom? Soms zijn er mensen die beweren en denken dat zij oprecht zijn, maar een grote duisternis heeft hen hierin te pakken. De Bijbel zegt dat zij zoals dat zouden zijn. Lees Jesaja 6 [Jesaja 3 – Vert] en zoek uit of de vrouwen dat niet zouden doen in de laatste dagen. Het is gewoon precies wat de Bijbel zei dat zij zouden zijn. Het is het Woord van God. Jeremia en verschillenden spraken over dit uur waarin wij nu leven, omdat zij het einde vanaf het begin zagen. Wij zien dus deze dingen en grote duisternis op het volk.

124 Ja, het kostte God duizenden jaren voor... types tonend en alles, en uiteindelijk kenden zij Hem niet toen Hij kwam, ofschoon Hij uitgebeeld was in Jozef en David en Elia en allen daarginds. Hij werd uitgebeeld met hen en toch kunnen wij niet begrijpen waarom zij het niet zagen. En daar was het, regelrecht in de Schrift: "Uit Bethlehem in Juda" zou Hij geboren worden. Wij vinden dat in de Schriften, hoe Hij geboren moest worden uit een maagd. "Een maagd zal zwanger worden en een Kind baren en men zal Zijn Naam Immanuël noemen."

125 Waarom doodden zij Hem? "Omdat Hij Zichzelf God maakte", en Hij was God. Zeker, zij geven het toe. "Hij zei dat Hij Zichzelf God maakt, gelijk met God, zeggende: 'Ik ben de Zoon van God.'" Wel, Hij was het!

126 De Bijbel zei dat Hij genoemd zou worden: "Raadsman, Vredevorst, de almachtige God, de eeuwigdurende Vader, Wonderbaar!" Dat is wat Hij was. Waarom begrepen zij dat niet?

     Geen wonder dat Hij zei: "U behoorde de Schriften te onderzoeken."

     Zij zeiden: "Wij zijn Mozes' discipelen."

127 Hij zei: "Indien u Mozes' discipelen waart, zou u Mij kennen. Mozes schreef over Mij." En zij wisten het niet.

128 En het uur is opnieuw op de mensen wanneer zij zullen gaan naar hun geloofsbelijdenissen en dingen in plaats van naar de lieflijke Jezus. Dat is juist. Deze erg grote dingen komen op en brengen hen regelrecht in meer en meer duisternis. En God verklaart het in Zijn Woord, door tekenen en wonderen in de hemelen te tonen, dingen vertellend die gewoon precies op het uur en de minuut gebeuren, wat er zou plaatsvinden. En dan wandelt men bestendig voort op dezelfde manier. Het lijkt erop dat men het gewoon niet kan helpen. Goede mensen, jazeker, die hetzelfde nu doen als men destijds deed.

129 Wij zijn schepselen van tijd. God is Schepsel van eeuwigheid... God is het Schepsel van eeuwigheid. Hij begon nooit en Hij zal nooit eindigen. Waarom dus niet uzelf aan Hem toewijden? Kijk naar omhoog en schijn met de vreugde van het licht van Gods Woord dat vandaag schijnt. Waarom kunnen de mensen dat niet zien, vrienden?

130 Luister, ik ben uw broeder. Ik heb u lief. Zou het voor mij niet gemakkelijker zijn om het gewoon te tolereren en voort te gaan en te zeggen: "O, wel, ik zal daarover een compromis sluiten, ik zal..."? Ik ben daaruit niet gemaakt. Zeker niet! Wanneer het het Woord is, is het het Woord. God helpe ons om te staan voor datgene wat waar is! Jazeker. Het zou fijn zijn, zeker, u zou meer schouderklopjes krijgen. Maar wat zal ik doen als ik daar sta op die dag wanneer die benige vingers in mijn gezicht wijzen en zeggen: "U wist beter, maar u faalde om het ons te vertellen!"? Waw! Nee!

131 Ik zal zijn zoals Paulus: "Ik heb niet achtergehouden u de hele raad Gods te verkondigen." Niemands bloed is op mij. Laat het gaan waar het ook mag zijn. Dat is waarheid. God weet het en Hij steunt het en zegt dat het de waarheid is.

132 Waarheen keren, naar broeder Branham? U zou dwaas zijn om zoiets te doen. Keer u naar Christus en Hij is het Woord! Keer u naar Christus!

133 Ga weg van geloofsbelijdenissen! Ga terug in... Ik geef er niet om dat uw geloofsbelijdenis vijfhonderd jaar geleden gestart mag zijn zodat u gewoon... Dat betekent helemaal niets voor God. Die Sadduceeën en Farizeeën begonnen lang voordat u begon, en werden veroordeeld.

134 O, u probeert uw bewijs van de Heilige Geest op verschillende acties te plaatsen. Ik geloof in de manifestaties van de Heilige Geest. Wat doet het? De Pinkstermensen zeggen: "Spreken in tongen is het eerste bewijs van de Heilige Geest." Ik heb heksen en tovenaars in tongen zien spreken. Ik heb hen in tongen zien spreken en bloed drinken uit een menselijke schedel en profeteren en ontkennen dat er zoiets was als God. Ik ben in de heksenkampen geweest waar ze een potlood op tafel leggen en het op en neer laten gaan en in onbekende tongen laten schrijven en het uitleggen. Dat is juist. Dat heeft niets te... Toch geloof ik dat God door Zijn volk in onbekende tongen spreekt. Maar u legt er zoveel nadruk op; "Waarom zou er een uitlegger moeten zijn? Waarom zou het een boodschap voor de gemeente moeten zijn?"

135 Dan zegt u, andere mensen: "De vruchten van de Geest, dat is hoe wij het weten. Liefde, vreugde, dat is hoe wij het bewijs hebben." Is dat zo? Dan verslaat de Christian Science u allemaal. Zij beoefenen dat meer dan u Pinkstermensen, Methodisten en Baptisten allemaal tezamen.

136 Let op wat er gebeurt. Laat mij u de vruchten van de Geest tonen en zie of u daar nog steeds voor kunt gaan. Laten wij Jezus nemen. God vergeve mij voor deze woorden die ik ga zeggen; ik ga mij even tegen Hem keren om het u te tonen; neem deze raad van mensen hier en deze raad van mensen hier deze middag. Ik zal zeggen...

137 "Heren, er is een jonge Kerel hier in de buurt, Jezus van Nazareth genaamd. Heb niets met Hem te maken! Wie was de eerste... Wat leert onze Bijbel ons? God is liefde. Wie was het eerste bij u toen u geboren werd? Uw vriendelijke, oude priester. Dat is juist. Wie kwam naar u toe toen u in nood was, geen geld had en leende u wat geld? Uw vriendelijke, oude priester. Exact. Wie legde zijn hand op uw schouder en moeders schouder toen u op het punt stond te scheiden en bad u terug tot God? Uw vriendelijke, oude priester. Wie was het die aan uw zijde stond toen u en uw buurman ruzie maakten en u samen terugbracht in gemeenschap? Uw vriendelijke, oude priester. Dat is juist. Wie is het die de laatste woorden over u zal spreken op een dag daarginds? Wie is het? Zij laten u daar liggen en rotten, maar uw vriendelijke, oude priester komt en zegent u en zendt het Woord van God met u mee. Uw vriendelijke, oude priester!"

138 "Wat dan met deze Kerel, Jezus van Nazareth genaamd? Ziet u, van welke school kwam Hij? Uw vriendelijke, oude priester moest offeren, heel zijn leven. Zijn grootvader was een priester. Zijn bet-over-over-over-overgrootvader was een priester. Hij stak al zijn tijd in de organisatie. Hij is getraind op het Woord. Hij weet waarover hij spreekt."

139 Nu, wij spreken over vruchten van de Geest: vriendelijkheid, liefde, vreugde, vrede, begrip, lankmoedigheid, geduld, ziet u, vruchten van de Geest.

140 "Wat met deze Jezus, waar kwam Hij vandaan? Wij hebben geen woord dat Hij ooit van enige school vandaan kwam. Al wat Hij doet, is proberen de scholen die wij gebouwd hebben te verscheuren." Niet veel vrucht van de Geest daar, nietwaar?

141 "Wat deed Hij daarginds waar die arme handelaars waren en zakenlui die moesten... Zij fokken geen schapen, dus zetten zij daar buiten een klein hok neer, zodat de man een schaap kan binnenbrengen. Die arme zakenman, hij wil een schaap offeren, omdat het Gods vereiste is. Hij brengt het schaap binnen om het aan de zakenman te verkopen, zodat hij kan offeren voor zijn ziel. Wat heeft deze Jezus van Nazareth gedaan? Schopte hun tafels omver; nam wat leer en vlocht het samen en sloeg die priesters eruit; en noemde uw vriendelijke, oude priester 'een slang in het gras, een huichelaar'!"

142 Nu, noemt u dat de vrucht van de Geest? Zeker niet. Waar komt dan uw vrucht van de Geest op uit? Net zomin als wat u denkt over medelijden, en Hij Die daar door een menigte mensen gaat, menigten die daar liggen; blind, kreupel, aangevochten, verschrompeld, mank, verlamd, en genas nooit één van hen; vol van medelijden. Mensen met een vleselijke gezindheid zullen het nooit weten. Seminaries leren het niet. Het is een openbaring. Zeker. Vrucht van de Geest valt daar af, nietwaar? Die priesters hadden tien keer de vrucht van de Geest.

143 Hoe zou u weten wat juist is? De manifestatie van het gesproken Woord van God dat bekend wordt gemaakt, licht van het uur. Zeker. Daar is het bewijs van de Heilige Geest: het Woord van God te geloven wanneer het gemanifesteerd wordt. Hij was het Woord, gemanifesteerd. En sommigen van hen ontkenden het, lachten erover, maakten grappen over Hem en noemden Hem een waarzegger, een of andere boze geest; daar is bewijs, spreken in tongen, daar is bewijs van de vruchten. Het enige bewijs dat er is, is wanneer men het geschreven Woord gelooft. Wanneer het betuigd wordt, wandel in het licht ervan. Jezus was het Licht van het uur, omdat Hij het beloofde Woord van het uur was en probeerde hen dat te vertellen, maar zij waren te zeer in duisternis om het te begrijpen. Zo is het vandaag nu.

144 Nu, wij zijn schepselen van tijd. Draag uw wegen op aan Hem en Hij zal de toekomst juist doen uitkomen, omdat wij Hem slechts zien zoals Hij in het Woord is.

145 U hebt Hem het Woord dat beloofd is voor vandaag zien betuigen. U ziet het in de tekenen van de maan. U ziet het in de kerken. Overdenk het.

146 "U zei: 'In de kerk'? Wat heeft dat met de kerk te maken?"

147 Een ogenblikje. De maan vertegenwoordigt de kerk. Jeruzalem is de oudst gekende kerkstad in de wereld. Melchizédek kwam van die stad – Koning van Salem, Koning van vrede, Koning van Jeruzalem. Dat is juist. De oudste stad in de wereld. En dat was een maan, zoals waar de wet werd gevestigd. En hier komt die golf van heidense duisternis eroverheen. Hij zei dat de Turken de muren van Jeruzalem zouden vertreden tot de heidenbedeling voorbij was en hier is zij. Wij leven er middenin. Zij gaat gewoon terug, net zo zeker als mijn naam William Branham is. Jazeker. Wij kunnen het zien. Zij is overschaduwd, in een voorafschaduwing, voorzegd, de uitverkorenen eruit roepend. Zij tasten gewoon rond in de duisternis, de overigen, terwijl zij voortgaan. In orde.

148 Nu, wij zien Zijn Woord betuigd. Wij geloven. Dus, als Hij het Woord van vandaag betuigde, wat het is, wat bekommer ik mij erom wat het jaar brengt? Wat bekommer ik mij om volgend jaar? Wat maak ik mij zorgen of ik vandaag zal leven of vandaag zal sterven? Elk Woord dat Hij beloofde, zal betuigd worden, elk ervan. Als Hij in staat is het vandaag te doen na het tweeduizend jaar geleden beloofd te hebben, al was het vandaag honderdduizend jaar, Jezus zal terugkeren naar de aarde in een zichtbaar lichaam voor een gemeente, een verloste, de bruid, en haar hieruit wegnemen. Ongeacht wat er komt of gaat, modes, zeggend voort te gaan, en mensen kunnen in totale duisternis doorwaden en geloven wat zij willen geloven, maar Jezus Christus zal opnieuw weerkeren. Ik vertrouw dan de toekomst aan Hem toe. "Here God, ik weet niet wat morgen inhoudt, maar ik weet dat U morgen vasthoudt."

149 Zijn Woord is net als een grote symfonie. Hoevelen van u hebben ooit naar een symfonie geluisterd? Wel, iedereen. Bedenk nu dat een symfonie muziek is die in een drama wordt gespeeld. Ik denk dat ik dat juist heb, een symfonie. "Peter en de wolf", u herinnert zich dat, het oude verhaal, hoe men placht... Ik heb dat gehoord hoe men de trommels neemt en de kleine specht laat kloppen, en Peter die naar buiten gaat, en het grauwen van de wolf, en het blazen van de hoorns; een symfonie.

150 Nu, als u een symfonie niet begrijpt, is het een heleboel lawaai voor u; als u het niet begrijpt. U moet begrijpen wat het is. Het wordt allemaal gedaan door tekens en bewegingen. Maar het beeldt een drama uit in deze symfonie. Nu, wij merken op dat de enigen die een symfonie begrijpen, de componist is en degenen die erin geïnteresseerd zijn haar te kennen, de veranderingen ervan te kennen en te weten wat er gebeurt.

151 De componist kent elke beweging, van het einde tot het begin, van het begin tot het einde. Wist u dat? Degene die het opschreef, hij componeerde het; hij kent elke kleine overgang. Als hij elke overgang kent, moet ook de dirigent het weten om het te dirigeren. Nu, hoe zult u uw geloofsbelijdenis daarin draaien? Een kleine miskleun van die stok, dat teken; een klein verkeerd teken bij een overgang zou het hele orkest in de war brengen, heel de symfonie in de war brengen. Nu, u weet dat dit waar is. De componist en de dirigent moeten in dezelfde geest zijn.

152 Dat is waarom de prediker en het Woord van God, Gods grote symfonie die Hij speelt sinds de dageraad van de tijd... De prediker moet niet hiernaar kijken in het Woord en zeggen: "Ik geloof dat het dit behoorde te zijn; u zou het op deze manier moeten doen." Hij moet gaan op de wijze waarop de Bladmuziek zegt het te nemen. Dat is de wijze waarop het Evangelie gepredikt moet worden, de wijze waarop het Woord het zegt. U weet dat, als u daar een geloofsbelijdenis in zou werpen, u de hele zaak in verwarring krijgt. Het moet zo gaan dat het drama gewoon precies juist verloopt.

153 De dirigent moet volgen wat de componist zei, de muziek gewoon precies uitvoeren op de maat. Nu, let op, het wordt allemaal door tekens gedaan en het moet het juiste soort teken zijn om het juiste soort geluid te geven.

154 Paulus zei: "Als de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich voor de strijd toebereiden?"

155 Nu, u ziet de Componist, God, Die de Bijbel schreef; het is in alle opzichten de openbaring van Jezus Christus. Hij kende de tijdsveranderingen. En de man, de dirigent die ze dirigeert, het teken van de tijd, moet gewoon precies samengaan met de tekenen van de Bijbel. Halleluja! My, my, my, my, my!

156 O, broeder, zuster, wat is er met de wereld aan de hand? Waarom ben ik dwaas? Er is ergens iets verkeerd. De symfonie is niet in harmonie met de Bladmuziek! Men maakt kerkelijke geloofsbelijdenissen en al het andere, terwijl het Woord gepredikt behoorde te worden, gemanifesteerd te worden. Als er iets verkeerd is met de dirigenten, dan is het gehele orkest in verwarring en weet men niet wat te doen. Zij zijn allemaal van de wijs. "Wat gebeurde er? Waarom zouden wij dit doen? Wat als dit gebeurt? Dit, hoe gebeurde dat?" Zij weten nu niet wat te doen. Verstrooid, omdat het niet kwam in harmonie met het Woord. Dat is er aan de hand met wat wij onze laatste-dag opwekking noemen. Dat is er aan de hand met onze Pinksterboodschap. Wij zijn uit de maat van de Bijbel geraakt; men ging heen en organiseerde zich net zoals men destijds deed. Zij raakte uit de maat.

157 God, heb genade. Ik wilde dat ik woorden had dat ik het zou kunnen laten inzinken, als het ware, dat ik het zou kunnen open spreiden en het erin gieten.

158 Kunt u niet zien, mijn broeder, zuster, dat het in harmonie moet zijn? De dirigent moet overeenstemmen met het Woord. Wanneer het één ding zegt, zeg niet iets anders. Het zal het verkeerde teken geven en dan raakt de hele zaak uit het ritme. Dat is juist. Gods Woord is een grote symfathie, een symfonie, liever gezegd. Excuseer mij. U moet beginnen zoals Hij deed in de muziek. U moet met Hem beginnen. Merk het op, kom in het ritme ervan.

159 U zegt: "Wel, ik trad toe tot de kerk." Dat is het ritme niet. "Ik deed zo." Dat is het ritme niet. "Ik ging naar het altaar toe en ik zei: 'Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.'" Satan doet hetzelfde. Dat is het ritme niet. Ziet u, u raakt uit het ritme. Wat gebeurde er? De een of andere dirigent vertelde u misschien: "Schud de handen en zet uw naam in het boek; treed tot onze club toe, onze organisatie." U bent allemaal uit het ritme.

160 Wanneer dan de werkelijke zaak hierbuiten onder een kleine groep begint te gebeuren, zult u zeggen: "Wel, wat is dat? Zij zijn uit harmonie." Ga terug naar het Woord en zie wie er uit de harmonie is. Zie wat God beloofde. Zie wat de Componist erover zei.

161 Ziet u, u hebt iedereen in uw gehoor. Daarom kijkt de wereld rond. Terwijl men naar de kerk behoorde te kijken als een heldere, schijnende ster, een licht dat op een heuvel gezet is, dat niemand kan overtreffen, en niemand kan veroordelen.

162 En vandaag is zij het mikpunt van bespotting van de wereld, omdat de dirigenten uit de harmonie met de Componist zijn geraakt. Ziet u wat ik bedoel? Zij spelen de maat van dingen die er niet in zijn. De muzikanten weten nu nauwelijks wat ze moeten doen. De kerken, zij zijn allen in een verdraaiing. Wij hebben over al dit spul alle jaren gesproken en het veroordeeld en nu verenigt men zich er gewoon mee. O, er is ergens iets verkeerd.

163 Merk op, u moet in de muziek beginnen zoals Hij deed, in het ritme ervan komen, in het beloofde Woord komen. Zie de wijze waarop Hij het deed in het begin, zie de wijze waarop Hij het in de middeleeuwen deed, zie de wijze waarop Hij het nu doet, altijd hetzelfde.

164 Let op de dirigent, hoe hij het doet. Als hij het niet doet, als hij u wijst naar een of andere organisatie; er was nooit een dirigent die dat gedaan heeft. Een dirigent wijst u altijd op het Woord. De profeten vanouds wezen altijd op het Woord. Zij waren het Woord. Zij leefden het Woord. En wat deed het? Het manifesteerde God. Dat bracht het geschreven Woord voor die dag tot leven, omdat het tot hen kwam. Het was aan hen geopenbaard. Dat was hun Rots. Halleluja!

165 Jezus Christus, Gods Woord, is onze Rots. "Op deze Rots zal Ik Mijn gemeente bouwen", het geopenbaarde Woord van God. Shalom voor de echte gelovige. Vrede! Wij zijn in de eindtijd. "Op deze Rots zal Ik Mijn gemeente bouwen", de openbaring van het Woord.

166 De een zei: "Wel, u bent een groot man. U bent zoals Mozes. U bent een groot man. U bent zoals..." Dat is het niet.

     Maar de openbaring zei: "Gij zijt de Zoon van God."

167 Hij zei: "Vlees en bloed hebben het u nooit geopenbaard, maar Mijn Vader Die in de hemel is. Op deze geopenbaarde waarheid zal Ik Mijn gemeente bouwen."

168 Wat is het? Hij is het Woord. "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God", en het Woord is nog steeds God. Gewoon Hij, Dezelfde vandaag Die Zichzelf manifesteert zoals Hij was; Mozes en Elia daarginds en Jezus en dezelfde God vandaag maakt Hem "Jezus Christus, Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig", Hebreeën 13:8. Ziet u? Zij wezen u nooit naar een groep. Zij wezen u naar een Persoon, wezen u naar het Woord, God.

     "Waar begin ik, broeder Branham?"

169 Bij het kruis, begin bij het kruis met Hem. "Bekeer u, geloof het Woord", dat is wat de Bijbel zegt. Volg dan door het ritme van de rest van het Woord.

     U zegt: "Wel, wat zal ik doen?"

170 Blijf gewoon het ritme van het Woord volgen. Als "bekeer u" het eerste is, in het herkennen, doe dat, dat is uw eerste stap. Zet uw volgende stap waar het Woord het zegt. Voort, altijd maar door en voortgaan met Hem.

171 Breek het ritme niet als u een deel van Gods symfonie bent. Breek het ritme van het Woord niet. Vraag niet: "Wel, waarom? Waarom gebeurde dit? Ik probeerde het, broeder Branham, en toen zij mij eruit schopten, weet u wat ik deed? Het leek gewoon alsof ik zou sterven van de honger." Vraag niet waarom. Hij kent het ritme, hoe het moet veranderen, en welke overgangen het moet maken, jazeker, want het staat geschreven. Hij weet er alles over. Hij kent het ritme. Vraag niet waarom. Geloof het!

172 God heeft door de tijd van de geschiedenis bewogen met Zijn beloofde Woord, in elk tijdperk, en heeft nooit gefaald door het ritme te verbreken, door de kracht van God, wanneer het kwam tot de uitverkoren en betuigde mensen. Het ritme van Zijn Woord in de dagen van Noach; het ritme van Zijn Woord in de dagen van Noach, in de dagen van Mozes, in de dagen van Elia, in de dagen van Johannes, in de dagen van David, in de dagen van Jezus, en verder. Hij bewaart het ritme van het Woord, almaar door, heeft het nooit gebroken. Hij is helemaal door de geschiedenis gekomen. En het uitverkoren zaad, dat het zag en het geloofde, kwam er regelrecht mee in het ritme.

173 De anderen zeggen: "Wel, maar de kerk zegt..." Dat heeft er niets mee te maken. U bent daar niet voor geboren.

174 U bent geboren in het Woord, want u bent geboren in Christus. Christus is het Woord, jazeker, elk in zijn tijdperk.

175 U zegt:" Wel, ik zal u vertellen, broeder Branham, dat ik niet vooruit kan kijken."

176 Zie dan omhoog. God beloofde dat als u omhoog zou kijken, u Hem zou zien; shalom, vrede, Gods vrede zij met u.

177 U zegt: "Waarom maken anderen dan gekheid over mij, broeder Branham? Weet u, anderen maken gekheid over mij en zeggen dat ik lang haar heb, dat ik ouderwets ben", voor de vrouwen. Wat de man betreft: "Omdat ik de Bijbel geloof, zegt men: 'U kunt met ons geen gemeenschap meer hebben. Wij kunnen u niet accepteren, omdat u zo en zo gelooft.'"

178 En u weet dat het precies de wijze is waarop het Woord is geschreven. God is plichtgebonden aan u om dat dan te steunen. Hij is het zeker. Het maakt niet zoveel uit waarom zij er gekheid over maken. God is een jaloers God. Bedenk dat lijden omwille van Zijn Woord groeipijnen zijn van Zijn genade. Wanneer u lijdt omwille van Zijn Woord, zijn dat gewoon groeipijnen.

179 U weet hoe een kind, tien, twaalf jaar oud, pijn krijgt. Het komt binnen en zegt: "Mama, mijn arm doet pijn en mijn benen doen pijn", enzovoort. Het zijn groeipijnen. Het toont aan dat hij enkele goede vitaminen heeft gekregen. Hij groeit op.

180 En wanneer iemand gekheid over u begint te maken en zegt: "Zij is ouderwets. Kijk naar hem, hij is... O, ik zal je zeggen dat hij gewend was om..." In orde, bedenk gewoon dat het groeipijnen zijn. Dat is die vervolging die goed voor u is. Het zijn groeipijnen.

181 O ja, Hij laat kruisen en kruispunten en overgangen toe. Hij doet dat altijd teneinde ons te vervolmaken voor Zijn dienst. Hij laat toe dat die dingen gebeuren. Kunt u dat niet begrijpen? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Hij doet dat opdat Hij u kan vervolmaken voor de roeping waartoe Hij u geroepen heeft. Dat zijn uw groeipijnen. Hij deed het met Daniël op die manier, weet u.

182 Hij deed het met de Hebreeënkinderen in de vurige oven. Wat deed de vurige oven? De vurige oven brak alleen de banden die hen bonden. Dat is alles wat de oven deed: de banden gewoon losbranden.

183 Soms zijn er beproevingen nodig om de banden van de wereld van ons te verbreken, om u uit de wereld te nemen. Het kan zijn dat het u eerst uit uw geloofsbelijdenis moet nemen. Zoals bij de man die aan het verdrinken is in de rivier; u moet hem uit de rivier krijgen voordat u de rivier uit de man kunt krijgen. Dat is ongeveer de wijze waarop God soms iets moet doen. Laat hen u er eens uit gooien, dan krijgt men de wereld uit u. Men moet u eerst uit de wereld krijgen. Soms zijn het deze groeipijnen die dat doen. O ja.

184 God staat op het beloofde Woord voor elk nieuw jaar. Hij staat er dit jaar op om te vervullen wat Hij dit jaar beloofd heeft. Wat het ook is, ik wil precies in het centrum van Zijn wil zijn in de toekomst, net zoals zij.

185 Zoals Abraham toen hij zijn kruispunten trof; hij wist niet hoe hij het zou doen. God vertelde hem: "Ik zal u een zoon geven." Vijfentwintig jaar wachtte hij erop. Ten slotte kwam de zoon en toen zei God: "Nu, door deze zoon zal Ik u een vader maken van vele naties. Neem hem daar mee naar boven en dood hem. Neem hem op en dood hem." De hele zaak vernietigen waarop hij vijfentwintig jaar gewacht had. "Neem hem mee en dood hem."

186 Abraham maakte zich helemaal niet bezorgd. Het zat hem helemaal niet dwars. Hij pakte het hout op en laadde het op een ezeltje en nam zijn zoon. Nam hem mee naar de top van de heuvel om hem te offeren, omdat Abraham wist dat hij hem ontvangen had als één uit de doden. Sara's schoot was dood, hij was steriel; er was dus geen manier. En de jongen... Hij was honderd jaar oud en zij was negentig, dus hij kwam door een beloofd Woord. Dezelfde God Die de belofte deed, zei: "Ik zal u tot een vader van naties maken", na vijfentwintig jaar. En hij was honderd jaar oud en hij en zijn vrouw ontvingen het kind. Als God hem zei hem op te offeren, was God in staat om hem op te wekken. Amen.

187 Prijs God, broeders. Ik voel mij goed. Ik voel mij religieus. Dus wat voel ik mij goed! Ik weet dit ene ding: dat Hij in staat is hem weer op te wekken. Wij zullen staan op dat onvervalste Woord van licht voor dit uur! God zal ons opwekken wanneer deze generatie tevoorschijn komt als schijnende lichten tegen deze generatie. Amen.

188 Geen wonder dat Hij zei: "De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met haar generatie en deze veroordelen, omdat zij kwam van de uiterste delen der aarde om de wijsheid van Salomo te horen en zie, een grotere dan Salomo is hier." Hoe die kleine koningin, daar ver vandaan, een heidense, dat licht zag en mijlen door de woestijn heen trok, drie maanden op de rug van een kameel, om de wijsheid van Salomo te horen terwijl zij daar stonden. Met Salomo die een type was, een beeld van Hem.

189 En dan komt men en ziet Wesley, Luther, en al de anderen, denominaties daarginds, die een beeld en type zijn van wat nu gebeurt en men loopt er gewoon overheen! O! In orde.

190 Dus het nieuwe jaar is besloten door God; wees gewoon vastbesloten om in Zijn Woord te blijven. Wandel waar het Woord zegt te wandelen – terwijl wij nu tot de afsluiting komen – zoals anderen, uitverkoren zaad, in hun dagen deden toen zij het Woord zagen. Wat deden zij? Zij wandelden erin, indien zij uitverkoren zaad waren in andere tijdperken, want Hij is het niet falende Woord. Hoevelen geloven dat Jezus Christus het Woord is? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] O my!

191 Ik hoorde onlangs een programma van een bepaalde denominationele groep. Meneer H.M.S. Richards zei dat hij "het boek voor het jaar" had geschreven. Ik wil het niet oneens zijn met een dergelijke man. Alhoewel – hij is een Zevende-Dag Adventist – ik het niet eens ben met de leer van de Zevende-Dag Adventisten, maar ik mag de man beslist. Maar ik zal het niet met hem eens zijn. Dat mag dan H.M.S. Richards' boek voor het nieuwe jaar zijn.

192 Maar mijn Boek en uw Boek voor het nieuwe jaar is het Boek van het oude jaar, de Bijbel, Gods Woord. Laat het gewoon leven waarvoor het beloofde te leven. Jazeker. En elk jaar dat komt en elk jaar dat geweest is, is Hij de eeuwige God, Die leeft door het eeuwige Woord, dat Hij heeft gesproken toen elke Bijbelwaarheid en elke belofte erin werd betuigd zoals het door de jaren heen geweest is.

193 Hoe God beloofde dat Hij de wereld door water zou vernietigen, en Hij bevestigde het door Mozes... of, door Noach.

194 Hij beloofde dat Hij een bevrijder zou zenden en Israël uit Egypte zou uitvoeren, waar zij gedurende vierhonderd jaar verbleven hadden. Hij deed dat gewoon precies.

195 En Hij zwoer dat Hij David zou opwekken en hoe David een zoon zou zijn. Christus zou zijn Zoon zijn. Door David zou Christus komen. Hoe zwoer Hij dat Hij dat zou doen. Dat is precies wat Hij deed.

196 Hij beloofde dat Hij Johannes de Doper zou zenden vóór de komst van Christus. Dat is precies wat Hij deed.

     Hij beloofde dat Hij de Messias zou zenden. Dat is precies wat Hij deed.

197 Hij beloofde dat de wereld in een grote groep van organisaties zou geraken en een systeem zou maken, een kracht, bekend als het beest, en dat het daar zou zitten op zeven heuvels. Het gebeurde gewoon precies zo.

198 En hoe de kerk hen tot de dood toe zou vervolgen! Zij deden dat gewoon precies.

199 En hoe men er in de reformatie uit zou komen! Dat is gewoon precies wat zij deden. Hoe Hij beloofde dat het in ieder tijdperk zou zijn!

200 En wat Hij beloofde voor dit tijdperk. En hier is Hij, vandaag, dat Woord levend makend, gewoon precies zoals Hij in het begin deed. Zeker.

201 En wanneer elke belofte is vervuld, dan is "de dood verzwolgen in overwinning". Jezus zal komen. En als de laatste is betuigd, dan zal er een eeuwige vrede op aarde komen en een eeuwig shalom. Een eeuwig shalom, vrede, zal op aarde rusten.

202 Waarom was er geen vrede toen Jezus, de Vredevorst, kwam? Omdat niet het hele Woord vervuld werd in Zijn dag. Hij vervult het vandaag. Maar wanneer heel Zijn beloofde Woord, dat een gedachte van God was...

203 Een woord is een 'uitgedrukte gedachte'. God dacht het in Zijn gedachten en Hij drukte het uit door Zijn profeten en nu moet het vervuld worden. En toen voorzegde Hij ons deze dingen opdat wij geen fout zouden maken en dan in duisternis strompelen wanneer wij het vervuld zien worden.

204 Nu, Hij beloofde Christus de tweede keer te zenden. En wanneer Hij het dan ook doet, wanneer Christus de tweede keer komt, zal er een eeuwig shalom zijn.

205 Luister, vrienden, terwijl wij afsluiten. Bedenk dat de Bijbel de bron is van alle wijsheid. Het komt niet van een doctor, een doctor in de filosofie, een meester in de rechten. Het komt van het Woord van God.

206 Er waren doctors in de godgeleerdheid die daar zaten, honderden, en een kleine, twaalf jaar oude Jongen berispte hen, omdat Hij het Woord was. De kleine Jongen had helemaal geen opleiding, maar toch was Hij het Woord, omdat Hij het voor die dag gesproken Licht was. Hij manifesteerde dat Woord. Het Woord was in Hem. Het moest het zijn. Geen wonder dat wat Hij zei, kwam te geschieden, omdat Hij het Woord was. Begrijpt u? Allen die het begrijpen, zeg: "Amen." [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Hij was het Woord.

207 Herinner u de Bijbel, niet het een of andere 'boek van het jaar' dat door een mens geschreven is. "Laat het woord van ieder mens een leugen zijn, maar het Mijne de Waarheid."

208 En erediensten en religies enzovoort, zij raken allemaal zo samen geklonterd wanneer u er een groep mensen in krijgt. God handelde nooit in zo'n groep. Als Jezus vandaag zou komen, zou Hij dan de zijde kiezen van de Methodisten, de Baptisten, de Adventisten, Jehova's Getuigen, Christian Science, Pinkstermensen, Presbyterianen? Zeker niet. Hij zou het zeker niet doen.

209 Het is een individuele zaak, u en God. Er zijn geen twee mensen die het geheel met elkaar eens zijn, die helemaal hetzelfde zijn; er zijn geen twee duimen gelijk. God handelt met een individu. En hoe weet u of hij juist is of niet? Kijk dan terug en zie of hij bij het Woord blijft. Als hij bij het Woord blijft, dan handelt God met hem. Als hij het niet is, dan handelt iets anders met hem. Ziet u? Dat is juist.

210 Herinner u dat de Bijbel de bron is van alle wijsheid, en alle hoop voor de toekomst erin vast houdt. Shalom, Gods vrede!

211 Het is zoals in een verhaaltje dat eens verteld werd over een jongetje dat zijn vader verloor voordat hij oud genoeg was om zijn vader te zien; hij was gewoon een zuigeling toen zijn vader stierf. Op een dag was hij ongeveer tien, twaalf jaar oud. Hij had een andere broer, John genaamd. Hij ging naar zijn broer toe en zei: "Uh, John," die verschillende jaren ouder was, "herinner jij je papa?"

     Hij zei: "Ja."

     Hij zei: "Hoe zag hij eruit?"

212 Hij zei: "Wel, hij was een grote man en hij was een erg fijne man. Hij was altijd goed voor moeder en hij was vriendelijk tegen mij en hij was vriendelijk tegen iedereen."

     Hij zei: "Wel, is dat alles wat je over hem weet, John?"

213 Hij zei: "Wel, ik zal het je vertellen, Henry. Iedereen zegt dat ik op hem lijk." En hij zei: "En iedereen zegt dat ik een natuur heb zoals hij."

214 Hij zei: "O, dat is goed! Dat is wat ik wil weten. Wanneer ik jou zie, zie ik mijn papa."

215 Daar is het. Wanneer de wereld Jezus Christus ziet, zal het in u zijn, wanneer dit Woord dat van vandaag geschreven is...

216 Waar ziet u Jezus in David? Toen het Woord door hem gemanifesteerd werd.

217 Hoe ziet u Christus, God in Elia, in die wagen die ten hemel voer? Ziet u Jezus in Elia? Omdat het Woord betuigd werd.

218 Hoe ziet u het in Mozes? Jezus was in Mozes. De Bijbel zegt het. Ziet u, dat is juist. Hij was de brandende struik, die met Mozes was in de woestijn.

219 Hoe zullen mensen Jezus Christus kennen? Wanneer zij... hij Hem in u ziet; wanneer zij Jezus in u zien. Want Hij zei: "De werken, die Ik doe, zult gij ook doen. Grotere dan deze zult gij doen, omdat Ik heenga naar Mijn Vader." Is dat juist? [Samenkomst antwoordt: "Amen." – Vert] Dat is hoe men, de wereld, het weet.

220 Niet omdat de 'Pinkster Eenheid' groter is dan de 'Pinkster Tweeheid' of de 'Tweeheid' groter is dan de 'Drieheid', of wat u ook maar hebt. Niet omdat de Methodist groter is dan de Baptist of dat de Zuidelijke Baptisten dit jaar de prijs nemen voor al de Baptisten-kerken, al de Protestanten. Dit jaar hebben zij meer leden gekregen dan wie ook van de overigen, begrijp ik, volgens de telling. Dat maakt hen helemaal niet anders. God kent u niet door aantallen. De heidenen overtreffen u in aantallen wanneer dan ook. De Katholieken hebben u allemaal. De Mohammedanen hebben die allemaal. Ziet u?

221 U bent gekend wanneer Jezus Christus in u leeft door Zijn leven, en het beloofde Woord van deze dag zich reflecteert. Ziet u?

222 Nu, hetzelfde Woord dat in Mozes gereflecteerd werd, kon niet in Elia gereflecteerd worden, omdat dat een andere dag was. Hetzelfde wat in Noach gereflecteerd werd, kon niet in Mozes zijn, omdat, ziet u, Noach een ark bouwde en Mozes een volk leidde. Precies wat was beloofd. Hetzelfde licht dat in de een gereflecteerd werd, was niet in de ander, maar de ene vertelde over de andere.

223 Heel het Nieuwe Testament spreekt van dit uur. Jezus Christus spreekt van dit uur. Wie is het dan, de een of andere man? Het is Jezus Christus, de Zoon van God, Die Zich manifesteert, het licht op het Woord, dat Hij voor deze dag beloofde, reflecterend. [Broeder Branham klopt tweemaal op de kansel – Vert]

224 Wanneer men u ziet leven zoals Hij, wanneer hij uw karakter ziet en uw houding met het Woord, gewoon precies zoals Hij was, het Woord dat gemanifesteerd wordt, dan zal men Jezus Christus zien. Zij hoeven nergens anders naar rond te kijken en te zeggen: "Wat leert deze geloofsbelijdenis, wat leert die geloofsbelijdenis?" Zij zullen weten wat God is wanneer zij u zien.

225 Shalom, Gods vrede zij licht op u! En wanneer Gods Woord in dit tijdperk volledig betuigd is en u ziet het en gelooft het, shalom zij u!

226 Treed het nieuwe jaar hiermee tegemoet, plaats Hem zoals David zei: "Ik zal Hem altijd voor mij plaatsen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet bewogen worden." Als u dit jaar de dood ontmoet, wat voor verschil maakt het? God beloofde dat Hij u zou opwekken. Als een ongeval u doodt, wat voor verschil maakt het? U hebt eeuwig leven. "Ik zal hem in de laatste dagen opwekken." Amen. Wat als er iets gebeurt? Ongeacht wat het is, niets kan ons scheiden van de liefde van God, die in Christus is. "Honger, gevaar, naaktheid, ongeacht wat het is, niets kan ons scheiden van de liefde van God, die in Christus is." En Hij is het Woord. Shalom!

227 Laten wij onze hoofden buigen. Nu, iedereen, houd uw hoofd een ogenblik gebogen. Gods vrede!

228 "Grote..." [Leeg gedeelte op de band – Vert] "Zoals het was in de dagen van Noach toen zij aten en dronken, huwden en ten huwelijk gegeven werden," een Reno, Nevada, en de hele wereld van rood licht, "zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen."

229 "Zoals het was in Sodom", waar God gemanifesteerd werd in een menselijk Wezen Dat Abraham Elohim noemde, de Algenoegzame; stond daar, at vlees, dronk melk en at brood. En Hij kon zeggen wat Sara in de tent achter Hem dacht. Hij zei: "Dat zal weer terugkeren bij de komst van de Zoon des mensen." "Een kleine wijl en de wereld zal Mij niet meer zien; echter gij zult Mij zien, want Ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde der wereld."

230 De Joden keren terug naar hun land. De dingen die er gebeuren in deze dag, ik zou er niet aan kunnen beginnen om u maar half te vertellen wat er plaatsvindt, maar wij zien het. Wat is het? Het Woord gemanifesteerd.

231 Wat denkt u dat de Hebreeërs deden toen zij het Woord gemanifesteerd zagen met een belofte? Zij maakten zich gereed om het land te verlaten.

232 Als u vandaag niet gereed bent, vriend, begin dit nieuwe jaar juist, begin het met uw hand in Gods hand, Gods Woord in uw hart en zeg: "Here Jezus, ik weet niet welk deel van deze symfonie U wilt dat ik speel, maar wanneer die overgang voor mij aanbreekt dat ik vervolgd word, uitgelachen word, of dat men gekheid over mij maakt, neem ik nog steeds mijn plaats in zodat Uw symfonie door mij niet verknoeid zal worden. Ik zal precies bij Uw Woord blijven, ongeacht wat het is; ik zal daar precies staan. En wanneer de dood aan mijn deur klopt, wel, dat maakt deel uit van de symfonie. Ik weet dan, zo zeker als het is dat de dood aan mijn deur klopt, dat de opstanding mij er een dezer dagen ook weer uit zal kloppen en dat U mij weer zult opwekken. Het is een deel van Uw symfonie. Heer, laat mij er vandaag een deel van zijn. Wilt U?"

233 Hoevelen zouden die gelofte willen doen en zeggen: "Te beginnen bij dit nieuwe jaar, broeder Branham, en te starten met deze samenkomst, precies nu, beloof ik God nu om mijn plaats in te nemen en nooit te falen om precies bij Zijn beloofde Woord te blijven en om gewoon precies op de wijze te leven dat Hij het beloofde, in zachtmoedigheid en nederigheid, zodat God mijn leven kan leven en het in Zijn grote symfonie plaatsen. En dat Hij diezelfde groep in de laatste dagen zal opwekken. Ik zal mijn hand opsteken, broeder Branham, niet naar u, maar naar God. Gedenk mij in gebed"? God zegene u, overal. De Heer zegene u. Mijn handen zijn ook omhoog.

234 Heer, neem mij. Here God, laat nooit toe dat ik, zoals Judas, mijn gedachten richt op een extra dollar, op een of andere mode van de wereld, of op iemand die schouderklopjes geeft en zegt: "O, broeder Branham, dit is..." Nee, nee. God, laat mij dat nooit overkomen. Ik zal gewoon de weg nemen met de weinige verachten des Heren. Ik zal een broeder zijn voor de mensen, alles doen wat ik kan, Heer, de mensen met heel mijn hart liefhebben. Maar, Heer, laat mij nooit weggaan van dit Woord. Ik wil in de jongste dag opstaan. En alleen diegenen, die inbegrepen zijn in deze grote symfonie, Heer, zoals ik deze namiddag heb geprobeerd uit te leggen, dat zijn degenen die aan het einde van de bladmuziek tevoorschijn komen, wanneer de grote opstanding plaatsvindt en al de engelen in hun handen klappen en de heiligen binnengaan. Het zijn degenen die dat deel in dit grote drama, dat wij spelen, hebben uitgespeeld. Ik bid, Heer.

235 Wij weten dat men van masker verandert in een drama. Men komt van het ene ding tot een ander en dat is wat U deed. U komt van de Geest, God, de grote Jehova, en zette het masker op van een menselijk wezen, veranderde Uw aard. U veranderde. U zette Uw tent neer. U kwam neer van God en werd mens zodat U kon sterven om de mens te verlossen. U veranderde Uw masker.

236 Toen veranderde U het opnieuw en U maskeerde Uzelf in de mensen die zullen geloven en handelen overeenkomstig het Woord dat U hier hebt geschreven. Gezegend zijn de ogen die het zien, gezegend zijn de harten die het ontvangen, gezegend zijn de oren die het horen, want er zal een opstanding komen wanneer de symfonie voorbij is. God, laat ons allen daar zijn, wilt U? Zegen deze kleine groep.

237 Terwijl we zo spreken, Vader, weten wij dat deze band de hele wereld rondgaat. En hier is een fijne, kleine groep, die hier vandaag zit, dit zichtbare gehoor hier in Phoenix. O God, vijftien jaren van hard prediken en uitbranders geven en God, Gij kent de reden: liefde! Liefde is kastijdend. Liefde is berispend. Liefde is tuchtigend.

238 O God, moge ik mijzelf deze week bij deze mensen voegen en moge U ons tuchtigen, Heer, naar Uw Woord. Mogen wij zien dat Uw kracht de zieken en aangevochtenen opricht en dat de ogen van de blinden geopend worden en dat de grote Heilige Geest zichtbaar in de zaal komt. Moge elke prediker en elke gemeente in vuur staan. Moge de komende conventie van de zakenlieden, Here, elk zakenmanshart in deze stad in brand zetten voor God. Sta het toe, Heer. Wij weten niet wat eraan te doen, niet meer dan te vragen en te geloven dat het gedaan zal worden. Wij dragen onszelf aan U op, door Jezus Christus, onze Heer.

     En laten wij nu op onze voeten staan.

239 Ik ben een armzalige spreker, spreek mijn woorden verkeerd uit en ik wil dit zeggen, omdat ik mij gedrongen voel om het te doen. Hoevelen hierbinnen willen hun hand opsteken dat u begreep wat ik bedoelde met "Gods symfonie"? Steek uw hand op. Dank u. Goed. Gelooft u het? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

240 Dan, het is een symfonie, ziet u. U zult erachter komen dat het tot een overgang komt en dat iedereen zich erover verbaast. Ik noem het een overgang. Ik ken geen muziek. Een muzikant hierbinnen, wel, hij zou mij vergeven voor mijn ruwe manier. Maar het is dat men de maat houdt en iets te doen heeft. Het zal echt laag gaan, naar beneden, en u vraagt u af wat het is; maar ziet u, als u in het ritme ervan komt, dan begrijpt u het. Dat is de enige manier waarop u God ooit zult begrijpen, en dat is in het ritme ervan komen.

241 "Wat is het? Hoe zal ik...? Broeder Branham, ik ben gewoon een getrouwe Methodist, Baptist, Pinksterman." Dat is niet het ritme.

242 Het ritme is God. God is het Woord. Het Woord is God. Gods ritme is Zijn Woord te gehoorzamen. Wanneer u dan het Woord gehoorzaamt, slaat Hij het ritme juist voor u en dan neemt u uw plaats in. Wanneer het omlaag gaat, naar beneden, naar beneden, naar omhoog, wat het ook is, u kent die overgangen.

     Soms zegt u: "O, hartzeer en beproevingen!"

243 Zei God niet: "Alle dingen werken mede ten goede voor hen, die Hem liefhebben, terwijl Ik Mijn symfonie uitvoer"? En dan gebeurt het dat u aangevochten wordt en neergeslagen en vervolgd, en dat men gekheid over u maakt. Herinner u dat dit het deel is dat die kant opgaat. Als het niet zo is, dan is de symfonie uit harmonie.

244 De grote Componist weet precies wat erin is. Hij weet het. Hij kende u vanaf het begin. Hij zette uw naam in het levensboek van het Lam voor de grondlegging der wereld. Gelooft u dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Hij weet wat u verondersteld wordt te doen. Ongeacht hoe laag het gaat en hoe donker het er uitziet, het moet op die wijze zijn.

245 Maar bedenk, als het recht naar beneden gaat in de schaduwen van de dood: "Ik ben de Opstanding en het Leven; Ik zal hem weer opwekken." En wanneer de grote Dirigent naar beneden komt en die stok neerlegt, dan "zal er geen tijd meer zijn." Wanneer die engel van Openbaring, het tiende hoofdstuk, de ene voet op het land zet en de andere op de zee, en met een regenboog over zijn hoofd zweert: "Er zal geen tijd meer zijn", wanneer die tijd komt dan zult u opstaan van onder de doden. Terwijl de rest daar ligt, zult u binnengaan.

246 Blijf in de symfonie. Blijf in Gods Woord. Ongeacht hoe moeilijk het is, blijf er gewoon bij, waar God ook slaat.

247 Soms veroorzaakt Hij moeite om de banden te breken, om u vrij te zetten. Hij doet dat. U zegt: "Wel, ik weet niet wat ik moet doen." Hij wel. Wat is het verschil? U speelt gewoon het deel. Hij is Degene Die u in Zijn hand heeft. Hij dirigeert u.

248 Bedenk dat het allemaal door een teken gedaan wordt. Wij zien de tijd waarin wij leven door het teken waarin wij leven en dus weten wij wat de symfonie vandaag doet. Het is een tijd van afscheiding; neemt het licht van de duisternis.

249 Laten wij het samen zeggen zodat u het niet zult vergeten, omdat ik voel om dit te zeggen. [Broeder Branham en de samenkomst spreken in koor – Vert] "Het neemt het licht van de duisternis." Laten wij het opnieuw zeggen: "Het neemt het licht van de duisternis."

250 Dat is Gods symfonie. Hij toont het in de hemelen. Hij toont het op de schoolborden. Hij toont het door Zichzelf. Hij beloofde het in het Woord. Wij zien het betuigd. Hij scheidt de tarwe van het kaf. Hij neemt het licht van de duisternis.

251 Gelooft u Hem met heel uw hart? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Laten wij dan ons goede, oude lied zingen.

252 En ik wil even een woord tot de voorgangers zeggen. Broeders, de Heer zegene u. Dank u dat u uw samenkomsten hebt gesloten en hen hierheen hebt gebracht. Tot u, voorgangers daar, ik dank u zeker. Ik ben hier alleen...

253 Laat mij dit zeggen, broeders, er mogen Methodisten, Baptisten en Presbyterianen zijn. Hoort u dat ik net zo spreek tot de Pinkstermensen als hoe ik tot u spreek? Precies hetzelfde, ziet u? Het is niet...

254 Als ik het niet eens kan zijn met een man, scherp, en hem nog steeds liefhebben... Omdat als ik het met hem oneens ben gewoon om het oneens te zijn, ben ik een huichelaar. Ik ben niet geschikt om hierboven te staan. Maar als ik het oneens ben met hem wegens gemeenschap en liefde en begrip, ongeacht wat hij doet, is hij nog steeds mijn dierbare broeder. Ik sta met hem. Ja, inderdaad. Dat is precies juist. Als dat niet in mijn hart is, dan neme God mij uit deze preekstoel, dan ben ik niet geschikt om hier te zijn. Dat is juist. Ik zeg het uit liefde, en omdat ik iets zie opkomen. En Hij heeft mij nooit verkeerd laten zijn tot dusver, omdat het altijd Zijn Woord is geweest. Dus, God zegene u.

255 Nu, laten wij onze hoofden buigen voor een ogenblik en dit goede, oude lied zingen dat wij gewoonlijk zingen: "Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief". Als de pianist of wie het ook is, of degenen die met de muziek bezig zijn, ons een klein akkoord zouden willen geven, denk ik. Ja, in orde, laten wij zien of wij het dan kunnen zingen zonder de muziek. Iedereen samen nu, met de hoofden gebogen.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn redding kocht
Op het kruishout van Golgotha.

256 Ik denk dat men nu de banden gestopt heeft. Ziet u, deze band gaat elke...