Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Het teken

Door William Marrion Branham

1 ... het lezen van het Woord. De reden dat ik u vroeg om te gaan staan voor deze laatste samenkomst... Wanneer ze het nationale volkslied 'Star-Spangled Banner' spelen, dan gaat u staan, nietwaar? Waarom dan niet voor het Woord van God? Het is een eerbetoon. Ik wil een stukje uit de Schrift lezen, uit het boek van Exodus het twaalfde hoofdstuk, te beginnen bij het twaalfde vers: het twaalfde en dertiende vers.

     Want Ik zal in deze nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden van de Egyptenaars, Ik, de HEERE!

     En dat bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan; en er zal geen plaag onder u ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.

     Mijn onderwerp is Het teken.

     Laten we nu onze hoofden buigen. En terwijl we in Zijn stilte van dit heilige moment zijn, voordat we tot Hem in gebed naderen, is daar een verzoek waarvan u graag zou willen dat God het deze middag zou beantwoorden? Hef slechts uw handen omhoog als u dat wilt en denk in uw hart wat u wilt dat Hij zal doen. Overal in het gebouw, denk eraan wat u wilt dat Hij zal doen.

2 Onze hemelse Vader, Gij zijt de onveranderlijke God, en wij bidden dat U onze gebeden deze middag wilt beantwoorden, terwijl we onze handen omhoog heffen. En Gij hebt bemerkt dat mijn handen ook omhoog geheven zijn. En mijn verzoek – ik zal het openlijk bekend maken – is, Here, dat U elke persoon hier binnen vandaag zult genezen, red elke verlorene. Want U zei: "Als u de Vader iets in Mijn Naam zult vragen dan zal Ik het doen."

     Welnu, Here, help ons samen om als een eenheid van mensen te geloven, als gelovige kinderen. Spreek door Uw Woord, Here. Uw Woord is waarheid. Zegen onze harten.

3 Wij danken U voor deze samenkomst. Wij danken U voor broeder Grant en voor al zijn medewerkers en al de kerken en de mensen. En voor alles wat U voor ons hebt gedaan, Here, zijn wij U dankbaar. Vader, er mogen velen van ons hier zijn die elkaar nooit meer zullen zien totdat we elkaar aan de andere kant zien. Dit kan de laatste dienst zijn die we samen op deze aarde meemaken. Moge de Heilige Geest komen en ons samen zegenen. Bedien aan ons onze noden. In Jezus' Naam bidden wij het. Amen. U mag gaan zitten.

     Ik heb hier een klein notitieblokje; ik schrijf wat tekstgedeelten en kleine dingen op. Ooit heb ik het in mijn hoofd kunnen onthouden, maar weet u, ik ben pas geleden de vijfentwintig gepasseerd, voor de tweede keer. En dan kan ik me niet meer alles herinneren zoals ik dat vroeger kon en ik word zo opgeslokt door de samenkomsten en dergelijke, en er is zoveel te doen.

4 Ons onderwerp deze middag is Het teken. Ons toneel speelt zich af in Egypte. Het geeft hier nu een geweldig beeld weer en ik wil dat u het allemaal ziet en wees zo eerbiedig mogelijk. Egypte is de plaats van handeling en het tijdstip van de handeling is bij het begin van de exodus. En nu, er wordt een beeld van vandaag in weergegeven, zoals wij ook voor een andere exodus staan. God die Israël vanuit Egypte naar het beloofde land bracht was een type van Christus Die de bruid vanuit de kerk naar het beloofde land brengt. Wij bevinden ons in een andere exodus. Nu, als u de Schrift bestudeert – wij hebben alleen tijd om de hoogtepunten er van aan te raken – dan is dat juist.

5 Wij zijn de... Zoals God een natie uit een natie bracht, zo zal God de bruid uit een kerk halen. Ziet u? De bruid zal vanuit alle kerken geroepen worden. Het zullen de uitverkorenen van God zijn die er uit gebracht worden. En we zijn precies nu aan het begin van die exodus, omdat we elk Schriftuurlijk bewijs hebben dat wij ons daar bevinden. Ik weet dat dit al vaker is gezegd, maar mijn vriend, één keer zal het voor de laatste keer worden gezegd. Tijd zal dan overgaan in eeuwigheid. Hij komt om een bruid uit een gemeente te halen.

6 Het teken was de zaak die het verschil bepaalde tussen Egypte en Israël, tussen de twee naties. Ze waren allemaal menselijke wezens, maar – en allemaal door God geschapen, allemaal het handwerk van God – maar het verschil... toen de doodstraf was langs gekomen, was het teken het verschil tussen leven en dood.

     En zo zal het zijn bij de komst van de Zoon van God, wanneer Hij de bruid uit de kerk haalt. Het teken zal het verschil uitmaken. Luistert u maar goed vanmiddag en zie of dat niet waar is. Het teken zal het verschil uitmaken. Er moet een verschil zijn.

7 God zal op een dag de wereld gaan oordelen. Als ik aan de Katholieke mensen zou vragen wie Hij zal oordelen – waar Hij de wereld door zal oordelen, dan zouden ze zeggen: "De kerk." Welke kerk? "De Katholieke kerk." Welke Katholieke kerk? Er zijn er verschillende. De Methodisten zouden zeggen: "Door de Methodisten." De Baptisten komen dan niet in beeld. Als u het door de Baptistenkerk oordeelt, dan is heel de rest van hen buitengesloten. De Pinkstermensen zeggen: "Door de Pinksterkerk", maar dan valt de rest van hen er buiten. Ziet u, het zou te verwarrend zijn – te veel verwarring, te verwarrend voor het verstand om daar aan te denken. Maar God had hier een manier waarop Hij zei dat Hij de aarde zou gaan oordelen. Niet door de Katholieke kerk, niet door de Protestantse kerk, maar Hij zal de wereld gaan oordelen door Jezus Christus en Jezus is het Woord.

8 Dus dat leidt het weer terug naar de Bijbel. Ziet u? Hij zal de wereld door de Bijbel oordelen. En de Bijbel is Gods boek van oordeel, wat de volledige openbaring van Jezus Christus is, waarvan niets kan worden toegevoegd of afgenomen worden. De straf van het wèl te doen is het wegnemen van uw naam uit het boek des levens. Blijf gewoon in het boek en bid God om ons een deel ervan te maken.

9 Nu ontdekken we dat een teken... wat is een teken? Een teken is een bewijs van een betaalde prijs, dat is het teken. Net zoals bij onze spoorwegen en buslijnen. We nemen ons geld mee en gaan naar het station. Nu kijk, van de buslijn mag geen gebruik gemaakt worden – op plaatsen waar kaartjes worden gebruikt – mag men geen geld aannemen. Zij kunnen geen geld aannemen; er is een kaartje voor nodig.

     Zeg dat u met het vliegtuig gaat, of wat dan ook, u gaat dan naar een zekere plaats toe, de verkoopbalie, en u koopt van uw geld een aantal kaartjes, dit bepaalde ticket. En dit ticket is een teken dat uw vliegreis is betaald. U hebt een recht om aan boord van het schip te gaan, aan boord van het vliegtuig, aan boord van de bus, of wat het ook is, zolang u maar een kaartje toont dat er voor uw rit is betaald. Nu, onthoud dat. Vergeet het niet.

10 Israëls geslachte lam was Gods vereiste. Jehova vereiste een geslacht lam, een onschuldige plaatsvervanger. En we hebben gedurende de afgelopen week doorgenomen dat als God een beslissing neemt, Hij het nooit verandert. En Hij maakte een weg. Het eerste wat Hij deed toen de mens gevallen was, was dat Hij voor hem een weg terug moest maken, als Hij hem ooit wilde redden. En Hij maakte een beslissing dat Hij de mens door het bloed van een onschuldige zou verlossen en Hij heeft het altijd op diezelfde manier gedaan. Hij heeft het nooit veranderd.

11 Op geen enkele andere plaats zal God een aanbidder ontmoeten dan alleen onder het bloed. Dat is Zijn enige plaats. Wij proberen Hem zover te krijgen dat Hij ons ontmoet binnen onze theologie, binnen onze denominatie, binnen onze opleidingsprogramma's. Sommigen hebben torens gebouwd en anderen hebben steden gebouwd: Babylon, en de toren van Babel, en allerlei verscheidene dingen. Maar nog steeds staat vast: God ontmoet de ware aanbidder alleen onder het bloed. Hij verandert het nimmer.

12 We kunnen niet allemaal Methodisten zijn, we kunnen niet allemaal Pinkstermensen zijn; we kunnen niet allemaal het één of het ander zijn; we zullen het niet met elkaar eens zijn. Maar wanneer ik naar een man toe ga, hij mag een Katholieke priester zijn of wat hij ook is, wanneer hij onder dat bloed is dan zijn we broeders, het maakt me niet uit waar hij bij hoort, zolang hij maar onder dat bloed is.

13 Nu, Israëls geslachte lam was Jehova's vereiste en het bloed was het teken dat het werk was gedaan. Om van Egypte naar het beloofde land te kunnen gaan vereiste God voor verlossing een geslacht dier. En dat dier moest... Het bloed van het dode dier moest op de bovendorpel en op de deurstijlen worden gestreken, en dat stelde het teken voor dat datgene was vervuld wat Jehova had vereist. Ziet u? Nu, het lam was niet het teken, het bloed was het teken.

14 Nu, het leven was uit het offer weggegaan en nu was het bloed het teken dat Zijn bevelen waren uitgevoerd. Het bloed vertegenwoordigde het teken, het bewijs dat deze gelovige precies had gedaan wat de vereiste was. Dat was het teken. In orde. We zien dat de aanbidding van de gelovige toen met zijn offer werd geïdentificeerd. Kijk, hier is een huis en de aanbidder; wat was de vereiste? Slacht een lam op de veertiende dag nadat het apart was gezet, een ram zonder enig gebrek. Heel Israël zal het slachten en het bloed zal met hysop genomen worden en op de bovendorpel van de deur worden aangebracht.

15 En trouwens, deze hysop was alleen maar gewoon onkruid. Hysop stelt uw geloof voor. Als iemand probeert bovennatuurlijk geloof te hebben is dat de reden dat u uw genezing mist. Geloof is gewoon iets normaals. U hebt geloof om naar de gemeente te komen. U hebt geloof om hier naar buiten te lopen. U hebt geloof om uw auto te starten. U hebt geloof om uw lunch te eten. Dat is wat het voorstelt: gewoon normaal geloof.

16 Nu, om het aan te brengen... het bloed werd met hysop aangebracht, wat slechts gewoon onkruid is dat overal in Palestina groeit, wat aangeeft dat het geloof waarmee het bloed moet worden aangebracht geen super zaak is die u moet hebben, waarvoor u allerlei doctorstitels moet hebben. Het is heel gewoon alledaags geloof om God te geloven. Breng het bloed door geloof aan met hysop.

17 De aanbidder nu, die onder dit bloed werd gezien, toonde dat hij Jehova's vereiste had uitgevoerd en hij werd geïdentificeerd. Het teken gaf aan dat hij geïdentificeerd was met het geslachte lam dat Jehova had vereist. Het werk was volbracht.

18 Wat een perfect type vandaag van Christus en de gelovige. Wanneer het teken wordt getoond, laat het van de gelovige zien dat het is aanvaard en dat het werk is voleindigd.

19 Dan was het bloed een teken van identificatie, het bloed op zichzelf. Het dier bloedde, stierf, en zijn bloed was op de muur. Nu, dierlijk leven dat in het bloed was... En leven is in het bloed, wij weten dat. De Bijbel zei het en de wetenschap bewijst het. Leven is in het bloed. Dus daarom, toen het dier was gedood en het leven uit het dier was weggebroken, moest het bloed de chemische eigenschappen van het bloed zijn om het teken te vertegenwoordigen. Omdat het leven dat in het bloed was niet terug kon komen op de gelovige, omdat het dierlijk leven was.

20 En een dierlijk leven en een menselijk leven zijn absoluut verschillend. Er is niets gemeenschappelijks in. Als u dierlijk bloed neemt en dat bij u naar binnen brengt, dan zult u sterven. Dus u ziet, wij... In het dierlijke bloed is een ander leven dan er in het menselijke bloed is, omdat de mens een ziel heeft. Het dier heeft geen ziel. En daarom moest het bloed zelf... Begrijp nu dat de rode chemische samenstelling, de chemicaliën van het bloed aan de deur duidelijk zichtbaar moesten zijn als een teken dat het lam gestorven was, omdat het leven van het lam niet op de menselijke aanbidder kon terugkomen.

21 Maar vandaag... Het stelde alleen een type voor. Vandaag is het niet het chemische bloed van de Here Jezus, ons Lam, maar het is het leven dat in het bloed was, wat de Heilige Geest is. Het komt terug en is een teken dat wij hebben aangenomen en precies hebben gedaan wat God ons vertelde te doen. En wanneer we het teken hebben, dan zijn we geïdentificeerd met ons Offer. Volmaakt. Ik zie niet hoe iets nog duidelijker zou kunnen zijn. Ziet u? De enige manier hoe iemand kon zeggen dat dit huis behoorde tot... onder het bloed was, was omdat de chemische bestanddelen van het bloed op de deuren zaten waar zij langskwamen. De doodsengel moest kijken en het bloed zien. Nu, dat was opnieuw een type van de Heilige Geest.

22 Kijk, het letterlijke bloed van Jezus zou niet op een ieder van ons kunnen komen omdat Hij maar een bepaalde hoeveelheid bloed in Zijn lichaam had. En tweeduizend jaar geleden druppelde het uit Zijn lichaam op de grond. Maar het was niet bestemd om een teken te zijn. Het leven, het leven dat in het bloed was, was nu het teken. Ik zal het u binnen een ogenblik vanuit de Bijbel bewijzen. Het is het teken dat op een ieder van ons moet komen om aan te tonen dat wij met ons Offer zijn geïdentificeerd en dat wij Jehova's verzoek hebben uitgevoerd.

23 Petrus zei op de dag van Pinksteren: "Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen, en voor hen die ver weg zijn, voor zo velen als de Here onze God er toe roepen zal." Ziet u, Hij toont het niet alleen aan hen, maar: "Zo velen als de Here roepen zal." Er zijn velen die denken dat ze geroepen zijn. Maar allen die de Here roept, diegenen die Hij van te voren kende, heeft Hij geroepen. Al degenen die Hij geroepen heeft, heeft Hij gerechtvaardigd. Al degenen die Hij gerechtvaardigd heeft, heeft Hij reeds verheerlijkt. De zaak is afgerond.

24 En dan, wanneer u een persoon neemt die niet gelooft dat de Heilige Geest voor vandaag is, ziet u dan wat ze aan het doen zijn? Zij ontkennen het teken, dat precies het symbool is dat u bent verbonden met uw Offer. Begrijpt u wat ik bedoel? Het is erg gemakkelijk als u het slechts bekijkt op de wijze zoals God het heeft uitgeschreven.

25 Nu, het bloed draagt ons en wij werden... het toont het symbool van de Heilige Geest, wat het leven is. Nu, het dierlijk leven kon niet in de mens terugkeren, omdat het niet gelijk is. Het dierlijke leven heeft er geen ziel in. Het menselijk leven heeft een ziel. Het dier weet niet dat hij naakt is. Hij kent het verschil niet tussen goed en fout. Hij is alleen maar... Hij heeft een geest, maar geen ziel. Onthoud nu, natuurlijk is de ziel de natuur van de geest.

26 Let op, maar dan wanneer het leven van ons Offer, Jezus Christus, toen Zijn bloed vergoten werd... Hij was God Die in één Man was samen gepakt. Nu, Hij kwam naar beneden als zijnde Jehova om Zichzelf als een menselijk wezen te betuigen, om de vorm van een mens op Zich te nemen om ons met Hem te vereenzelvigen. Hij was het Lam van God en aan de binnenkant van Hem, waar het bloed... Ik ken mensen die zeggen: "Hij had Joods bloed." U hoort de Joden dat zeggen. Hij was geen Joods bloed, noch was Hij heidens bloed. Hij was het bloed van God. Hij had noch Joods... Hij was noch Jood, noch heiden. Hij was God. "Een maagd zal zwanger worden."

27 Ik ken veel van u mensen en van de Protestanten die denken dat de eicel van Maria was; en de hemoglobine die komt... Het leven komt in de bloedcel. Want een hen kan een ei leggen zonder dat ze bij een mannelijke vogel is geweest. Maar het zal niet uitkomen omdat het niet vruchtbaar is. Leven komt door de bloedstroom die van het mannelijke geslacht komt. Maar in dit geval kwam er geen mannelijk geslacht aan te pas, daarom moest het leven in het bloed van God alleen komen en Hij schiep een bloedcel in de schoot van Maria. God Zelf, de Schepper Zelf schiep een bloedcel.

28 Nu kijk. Ze zeggen: "Wel, dat was het lichaam, de eicel was van Maria." Beslist niet! Zij had helemaal geen eicel. Als het een eicel was... Je kunt het sperma niet ontvangen zonder een sensatie. En als zij een sensatie gehad zou hebben, wat laat u God dan doen? Hij schiep zowel de eicel als het bloed. Dat is precies wat Hij was.

29 "We hebben God aangeraakt", zei de Bijbel. 1 Timótheüs 3:16: "Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees." Wij hebben Hem met onze handen aangeraakt. Dat lichaam was God. Dat was zeker zo! Hij was helemaal God, in de vorm van een menselijk wezen.

30 Nu merken wij hierin op dat toen die bloedcel werd verbroken, dat het God vrij zette. "God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende", omdat niemand anders dat kon doen. Niets anders zou kunnen worden gedaan. Daar was dat heilige bloed zelf voor nodig. God moest neerdalen en mens worden om onder Zijn eigen wet te lijden.

31 Als Jezus slechts een profeet was, een man afgescheiden van God, dan zou God onrechtvaardig zijn. Als ik zou zeggen: "Laat broeder Grant sterven voor een zonde waar Billy voor had moeten sterven", of iets anders, een bestraffing, dan zou dat onrechtvaardig zijn. Als ik mijn eigen jongen zou moeten laten sterven voor een straf die ik had uitgesproken, dan is het nog steeds niet rechtvaardig. Er is maar één rechtvaardigheid die ik kan uitoefenen, dat is door zijn plaats in te nemen als ik hem wil sparen. En God moest vlees worden met als doel de plaats van de zondaar in te nemen. God – gemanifesteerd in het vlees – niets minder dan God Zelf.

32 Hier werd Hij dan gemanifesteerd in het vlees om de zonden van de wereld weg te nemen. En Hij vereenzelvigde Zich met ons zodat wij met Hem vereenzelvigd zouden mogen worden. Ziet u het plan ervan? We ontdekken nu onze identificatie met ons Offer: het leven van het Offer in ons, wat de Heilige Geest is.

33 Toen die cel verbroken werd, zette het God vrij. Het bevrijdde God, waardoor Hij een volk zou heiligen met Zijn eigen bloed en God opnieuw in de mens zou plaatsen. God in u, eeuwig leven. En elke student Grieks weet dat dat woord eeuwig leven van het woord "Z-o-ë, Zoë" komt, wat "Gods eigen leven" betekent. Dat is juist. De enige manier waarop u ooit leven kunt hebben... er is slechts één vorm van eeuwig leven en dat is Gods eigen leven in u. Begrijpt u? Dan hebt u eeuwig leven, omdat Hij de enige Eeuwige is Die er is.

34 En wij zijn de eigenschappen van Zijn gedachten voordat er zelfs maar een grondlegging van de wereld was of iets. Dit alles zijn Zijn gedachten en wij zijn de uitdrukking van wat Zijn gedachten waren. En Hij moest neerkomen om zonde weg te nemen. Niemand anders kon het doen. Er was niemand waardig om het te doen. Niemand behalve Hij kon het doen, en Hij deed het.

35 En vervolgens, toen dat leven uit dat lichaam, uit de Mens die de Zoon van God was, vrij kwam... Zijn scheppende kracht maakte een gebouw – zoals elke aannemer – bouwde het gebouw waar Hij Zelf in ging wonen. God deed dat. En daarna, toen dat leven werd weggenomen, stroomde het bloed op de grond – de chemische bestanddelen ervan – net zoals dat van Abel op de grond werd uitgestort. Maar uit dat bloed kwam de Heilige Geest van God voort en dat werd op de dag van Pinksteren naar de mensen gezonden om met het Offer dat voor hen stierf vereenzelvigd te worden. We kunnen het op geen enkele andere wijze ter wereld krijgen. Een positief teken.

36 Kijk, als u de dood schuldig was en u wist dat u naar de elektrische stoel zou gaan... En onthoud, het te verwerpen... Dallas, luister! Om het bloed van Jezus Christus te verwerpen, het teken van Zijn bloed, als u het ziet en het verwerpt, dan zult u het oordeel tegemoet gaan met Zijn bloed op uw handen. Zondaar, kerklid, onthoud dat.

37 Wat als Lee Oswald in die paar dagen bij machte was geweest, als hij het had uitgezweten voor dat hoge gerechtshof waarvoor hij moest verschijnen; terwijl hij wist dat er geen enkel spatje genade zou zijn omdat hij de president had vermoord... Hoe zou die man zich hebben gevoeld! Het zou iets verschrikkelijks zijn geweest. Hij heeft het nooit onder ogen hoeven te zien omdat die andere man hem heeft dood geschoten. Maar denk er eens over na om daar voor een boos hoog gerechtshof te zitten met het bloed van uw medemens op uw handen, van de president van de Verenigde Staten. Dat zal een milde zaak zijn voor u mensen die aan het bloed van Jezus Christus voorbijgaan, wanneer u bij de gerechtshoven van God zult terechtstaan. Zweet het uit wanneer u weet... Oswald kon niet meer doen dan dit leven van hem verlaten, maar God zal u voor eeuwig uit Zijn tegenwoordigheid wegdoen. Het zal iets verschrikkelijks zijn.

38 Let op. Als u voor de gerechtshoven zou moeten komen omdat u schuldig was bevonden, dan zou u de beste advocaat uitzoeken die u maar kunt vinden. Iedereen zou dat doen. En elk mens die in de wereld geboren is, het maakt me niet uit hoe goed het huis is waar hij uit komt, hij is schuldig aan het bloed van Jezus Christus totdat hij de vergeving ervan heeft aangenomen. En de enige wijze waarop u weet dat de vergeving in orde is, is wanneer het teken Zichzelf op u plaatst en u het teken hebt.

39 Merk op. Als u schuldig bent, zou u de beste advocaat zoeken die u maar kunt vinden om uw zaak te bepleiten. En als ik op weg was naar het oordeel van God dan zou ik geen priester willen hebben, dan wil ik geen enkel mens, dan wil ik de beste advocaat die ik kan vinden om mijn rechtszaak te bepleiten.

40 Laat me u dit vertellen, mijn Christenvriend. Onze Advocaat is tevens onze Rechter en onze Rechter werd onze Advocaat. De zaak is afgedaan wanneer we Zijn vergeving ontvangen. De Rechter daalde Zelf af en werd de Advocaat en de Advocaat en de Rechter zijn dezelfde Persoon. God werd mens opdat Hij de mens kon rechtvaardigen door Zijn eigen dood die Hij op Zichzelf plaatste. Halleluja! (Dat betekent: "Prijs onze God." Hij verdient alle lofprijzingen.) Onze Rechter en onze Advocaat is dezelfde Persoon.

41 De Heilige Geest is het teken dat we vergeving hebben ontvangen. De rechtszaak is beëindigd. Elke man en vrouw die werkelijk de doop van de Heilige Geest ontvangen heeft, is berecht geworden. Hij werd met zijn Advocaat vereenzelvigd, met zijn Rechter, met zijn Offer. En het teken dat hij in zijn bezit heeft, geeft aan dat zijn reis naar de heerlijkheid is betaald. Amen. Het is allemaal voorbij. Hij is de eigenaar van dat teken. Het is van hem. De doop van de Heilige Geest, Die de Getuige is van de opstanding van Jezus. Amen! Gelooft u dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Dat is uw identificatie; u bent de bezitter van het teken.

42 Nu, als u dat teken niet hebt, dan zult u niet binnen komen. U moet het teken hebben. Dat is de vastgestelde prijs: "Wanneer Ik het bloed zie..." Het bloed is het teken. "Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik aan u voorbij gaan." U moet het teken hebben. Als u het niet hebt, wel, dan zult u niet gaan. U moet het teken hebben.

43 Als het teken niet getoond werd, als het teken daarginds niet getoond werd, dan was het verbond niet eens van kracht. U zegt: "Nu, broeder Branham, wacht eens even een ogenblik." Dat is exact de waarheid.

44 Het teken stond boven het verbond. Want Israël had een verbond van besneden te zijn en elke Jood zou naar buiten kunnen treden en aan elk persoon tonen: "Ik kan u bewijzen dat ik besneden ben. Ik ben een Jood. Ik ben besneden overeenkomstig Jehova's opdracht." Maar toch liet hem dat niet in de uittocht gaan als het teken daar ook niet was. Hij moest het teken tonen. Begrijpt u het? Hij... Het teken moest daar hoe dan ook zijn. En als u in het verbond bent...

45 Als een Jood zou zeggen: "Ik doe geen bloed op mijn deur. Ik kan bewijzen dat ik een verbondsjood ben", de doodsengel had hem daar te pakken. Ongeacht hoe loyaal hij was, hoezeer hij kerklid was, hoeveel tienden hij betaalde, hoezeer hij zei dat hij Jehova geloofde – Jehova vereiste dat teken!

46 En Hij vereist het vandaag ook! Het moet zo zijn. Het moet, want er is geen andere weg onder de hemel, geen andere naam op geen enkele manier gegeven. Ongeacht hoe goed, hoe loyaal – dat teken moet daar zijn en worden getoond. Het bloed... u zegt: "Wel, ik heb het lam gedood en heb het in een pot gestopt en ik heb het daar achter neergezet." Dat is niet wat Hij zei. Het moet op de bovendorpel en op de deurstijlen zijn. Het moet getoond worden.

47 En uw leven moet tonen dat het teken in u is. Oh, u Pinkstermensen, wat is er met u aan de hand? Afgeknipt haar, beschilderde gezichten; mannen met vieze grappen en dergelijke dingen – waar is het tonen van het bloed van mijn Here Jezus Christus als het teken van de Heilige Geest? U die een vorm van godzaligheid hebt en het tovenarij noemt en al het andere, de werken van God tovenarij noemt, hoe zult u een teken gaan tonen? U zegt: "Ik ben van Pinksteren." Het maakt mij niet uit wat u bent.

     "Ik ben Baptist. Ik ben Pres..." Het maakt mij niet uit wat u bent. Dat teken moet daar zijn. God vereist het en niets anders dan dat.

     U zegt: "O, ik heb een doctors..." Het maakt me niet uit hoeveel graden u hebt. God vereist dat teken en dat alleen. Het is een teken dat uw reis is betaald. Hij zal uw aanbevelingsbrief of iets anders niet aannemen. Hij moet dat teken hebben.

     De buschauffeur zegt: "Hier, wacht een ogenblik; dat is mijn toegangsbewijs niet."

     De man op de luchthaven zegt... Als we daar heen gaan... Een ticket is een teken. Gaat u daar maar eens naartoe en vertel de piloot: "Hier, ik wil in uw vliegtuig. Hoe duur is het?"

     "Ga uw ticket halen."

     "O, ik zal u betalen."

     "Ik kan dat niet aannemen. U zult mijn vliegtuig niet betreden totdat u de prijs gaat betalen en het ticket hebt gehaald. Ik kijk alleen naar het ticket."

     U zegt: "Wel, ik ging naar school. Ik heb dit gedaan. Ik deed..."

     "Het maakt me niet uit wat u hebt gedaan. U zult het teken moeten hebben of u komt niet binnen." Amen en amen! Kunt u het niet zien?

     God vereist dat teken. "Wanneer Ik het bloed zie, alleen dat, dan zal Ik u voorbij gaan, wanneer Ik het teken zie."

48 Als het niet werd getoond dan was het verbond niet eens in werking. Een Jood zou absoluut kunnen beweren en zelfs bewijzen dat hij een besneden Jood was. Hij zou de broeders apart kunnen nemen en zeggen: "Kijk hier, ik ben besneden." Dat betekende helemaal niets.

     U zegt: "Ik ben Methodist."

     "Ik ben Baptist."

     "Ik ben van Pinksteren."

     "Ik ben dit. Ik ben dat." Dat betekent helemaal niets. U moet het teken hebben.

49 En wanneer het teken komt, dan legt het getuigenis af van Christus. Hij zei dat dit zou gebeuren. En Christus is het Woord. En hoe kunt u ontkennen dat de Bijbel waar is, een deel ervan, en nog steeds zeggen dat u het teken hebt, terwijl het teken het getuigenis van Jezus Christus is? Daar ben ik verbaasd over.

     "Oh," zegt u, "ik geloof niet... ik geloof dat de dagen der wonderen..." Kijk uit, er is daar geen teken! Het teken onderstreept elk woord met een "amen", alles, omdat het God Zelf is. Ziet u het? In orde.

50 Maar als het teken daar niet was, dan was het verbond niet in werking. Het was dan ongeldig. Hetzelfde nu. Het maakt niet uit hoeveel u zegt... hoeveel u zegt: "Ik geloof elk woord in de Bijbel." Bijvoorbeeld: "Broeder Branham, ik kan de helft van die Bijbel voor u aanhalen, de hele Bijbel uit mijn hoofd. Ik geloof er elk deeltje van." Dat is goed. Satan doet dat ook. Het teken is nodig!

     "Wel, broeder Branham, ik heb mijn muur vol hangen met academische titels. Ik ben doctorandus in de letteren en ik heb een doctorstitel en een LL.D. voor Latijn. Oh, ik heb boeken geschreven; ik heb dit gedaan. Ik heb van alles gedaan. Ik heb al deze dingen gedaan." Dat maakt mij niets uit. Dat is in orde, maar toch moet u het teken hebben; het teken. Nog steeds is het teken vereist.

     U zegt: "Ik ben een Bijbelstudent. Ik ben een goed persoon. Ik ben dit, dat." Dat mag fijn zijn. Dat is allemaal goed, maar toch is het teken nog steeds vereist.

51 Welnu, de dood stond gereed om elk moment Egypte te slaan en zo staat de dood nu op elk moment gereed om het land te slaan. Anna Jean, ik heb er ook zo'n gevoel over, net zoals je vader er een keer een opmerking over maakte. Ik heb er altijd van gehouden. Hij zei: "Weet u, als dit land, met dezelfde zonden, als God Amerika haar gang laat gaan met hetgeen ze aan het doen is, dan zal Hij moreel verplicht zijn om Sodom en Gomorra op te wekken en hun Zijn verontschuldigingen aan te bieden voor het verbranden van hen." En dat is juist. Onthoud, Israël betaalde voor elke zonde die ze deed en dat zullen wij ook. Wat zijn we los aan het worden. Snoer de wapenrusting aan! Kom terug tot God, gemeente! Ik zeg deze dingen niet om anders te zijn, ik vertel het u als een waarschuwing. Geloof het.

52 De dood stond op het punt toe te slaan. God had Zijn genade en vergeving door krachten en tekenen en wonderen aan hen getoond. Zo heeft Hij het heden gedaan voordat Hij de gemeente eruit haalt. Toch hadden ze geen verlangen zich te bekeren en de boodschap te geloven. Kijk, er was een boodschap net voordat de gemeente eruit genomen werd. Dat moet er altijd zijn. Hetzelfde nu.

53 Elke geestelijke gebeurtenis is een teken van God. Gelooft u dat? Net zoals bij de Boodschap: er is een teken en vervolgens de Boodschap die op het teken volgt. God zei tegen Mozes: "Als ze niet de stem van het eerste teken zullen geloven, zullen ze misschien wel de stem van het tweede teken geloven." Wanneer u nu tekenen ziet plaatsvinden zonder boodschap die erop volgt – enkel diezelfde oude theologische school en dergelijke – dan was dat niet van God afkomstig. Maar wanneer er een teken wordt getoond dan volgt er een boodschap op.

54 Nu kijk, dan komt Jezus op het toneel. (Maak ik u doof? Of wie er ook hier aan deze microfoon zit, het klinkt alsof het resoneert. Misschien staat hij een beetje te hard. Ik wil dat u het vat.) Toen Jezus op het toneel verscheen zei Hij nooit erg veel tegen de mensen. Iedereen wilde Hem graag in zijn kerk hebben. "O, deze jonge Profeet, we zijn echt zo blij Hem te hebben." Hij genas de zieken. "O, glorie voor God! God heeft een geweldig Man onder ons doen opstaan." Dat was fijn. Dus kwam het op een dag tot een plaats waar...

55 Dat was Zijn teken. Jesaja 35 zei dat het een teken zou zijn: "De lammen zouden springen als een hert," enzovoort, "de blinden zouden zien." Het was een teken. Hij toonde Zijn teken als de Messias, enzovoort. En velen van hen zeiden: "Ja, daar sta ik achter." Welnu, als dat een teken was, dan zou er een stem achter dat teken moeten zijn. Wat was de stem erachter? Toen Hij Zijn leer begon te verkondigen en hen een stelletje slangen in het gras noemde, van toen af aan was Hij niet meer populair (ziet u?), toen de stem bij het teken kwam.

56 Het teken kwam eerst. Mozes kwam Egypte binnen met een teken. En hij gooide zijn staf neer, het veranderde in een slang. Dat was een teken. Maar na een tijdje volgde de stem op het teken. Toen werd het anders. Ziet u, zij willen dat niet. De stem moet op een teken volgen.

57 En het had op geen enkele andere tijd kunnen komen dan op die tijd, omdat het de tijd was dat de Schrift moest worden vervuld. Let eens op wat Hij hem in de brandende struik vertelde: "Ik heb het zuchten van Mijn volk gezien en ze gehoord, en de kwellingen gezien die de slavendrijvers van Egypte hun aandoen en Ik herinner Me Mijn belofte die Ik aan Abraham gegeven heb." Vierhonderd jaren waren verstreken en Hij had Abraham verteld dat ze daarginds zouden zijn. Ziet u, het had in geen andere tijd kunnen gebeuren. Mozes moest precies in die tijd komen. Gods grote klok tikt precies juist. Hij zal geen minuut sneller of langzamer lopen. Het zal precies op tijd zijn.

58 Welnu, dus u ziet dat alles precies goed liep, het had niet in andere tijden kunnen komen. Ook hadden deze dingen niet in andere tijden kunnen komen. Dit had niet kunnen komen in de dagen van Luther. Het had niet kunnen komen in de dagen van Wesley, de dagen van de Baptisten of in de dagen van de Methodisten; het had toen niet kunnen komen.

59 Het moet nu komen. Israël moet een natie zijn. De kerken moeten zo zijn zoals ze nu zijn. Er moest een derde boodschap komen, een derde gemeentetijdperk. Er moest een Laodicéa zijn. Het had zich niet kunnen vormen totdat Pinksteren kwam en ze haar kruit verschoot, uittrok en zich weer organiseerde en deed wat ze deed. Dan moet het komen. Dan komt de Here, wanneer ze Hem uit de gemeente zetten. Hij is het Woord.

60 Ze zijn overal bevreesd om dat Woord uit te dagen. Ze houden zich er verschrikkelijk stil over, maar toch strijden ze erover. Zoals in Chicago, hier niet lang geleden, toen de Here mij een visioen gaf... Er waren daarginds driehonderd predikers. Ik zei: "Welnu, ik weet wat u... over slangenzaad, enzovoort." Ik zei: "Iemand van u, neem uw Bijbel en kom naast mij staan en bewijs het tegendeel." De stilste groep die u ooit hebt gehoord! Ik zei: "Ga dan van mijn rug af." Ziet u, het gaat voorbij aan wat ze op school hebben geleerd...

     Toch zeggen ze: "Broeder Branham is een profeet wanneer hij is gezalfd. Maar wanneer de zalving van hem af is, oh, dan weet ik het niet." Wat een... Als dat niet een teken is van een theoloog die in de war is! Het woord profeet betekent een Goddelijke openbaarder van het Woord.

61 Het Woord van de Here komt tot de profeten. Dat was de wijze hoe Jezus werd geïdentificeerd. En na de opstanding zeiden ze: "Wij weten dat Hij een profeet van God was. Ziet u? Geen mens kon deze dingen doen tenzij God met Hem was", vervolgens wilden ze Zijn boodschap niet aannemen. Zij wilden Johannes niet aannemen en hij was ook een profeet. Ze wilden Elia niet accepteren, geen van de overigen, terwijl zij de Goddelijke openbaring hadden.

62 Het woord, het Engelse woord profeet... (Engelse woorden kunnen van alles betekenen), het betekent een prediker. Maar wanneer u het hebt over een profeet van de oude Bijbel, dan betekent het een ziener. En zijn aanbeveling was, dat hetgeen hij zei kwam te geschieden, en dat was een teken dat hij een profeet was. En hij... het was ook het teken dat hij de Goddelijke openbaring van het geschreven Woord had. En dan bevestigde God het na hem, bewees het. Hoe... Welnu, het moest gewoon op deze wijze zijn; dat is alles. Er is geen manier om daar buitenom te gaan. God zei dat het op die wijze zou zijn en dat maakt het vast. Zo is het ook vandaag. Ziet u? Dat teken moet daar zijn. Het identificeert dat Woord en maakt het precies juist.

     Vervolgens hoe Hij beloofde – hoe Hij al Zijn mensen voor het beloofde land voorbereidde. Nu, toen Hij deze exodus ging houden, wat een voorafschaduwing was... (Nu, ik zal proberen over ongeveer vijftien, twintig minuten klaar te zijn met de boodschap. Let nu goed op, ik wil dat u dit begrijpt, omdat het mogelijk is dat ik u nooit meer zal terugzien. Ziet u? Merk op.) Let nu op hoe Hij Zijn volk voorbereidde. Hoe velen weten dat Hij nooit Zijn methoden wijzigt? Hij doet dat nooit. Hij is... Nu, kijk eens in de Bijbel en zie of Hij het ooit veranderde. Beslist niet.

63 Hoe bereidde Hij de mensen voor? Allereerst zond Hij een profeet met een teken, dat was Mozes. Is dat juist? En het teken had een boodschap, een boodschap om zich gereed te maken. Zij trokken uit naar het land dat beloofd was. Vervolgens identificeerde Hij zich met deze profeet, doordat er een licht boven hem was. Een Vuurkolom volgde deze profeet (wij weten dat), het ging met Mozes mee door de wildernis. Wij realiseren ons dat. En vervolgens gaf Hij hun een teken ter verzekering dat ze niet bang, helemaal van streek en nerveus hoefden te zijn. Hij zei: "Wanneer Ik dat teken zie, zal Ik u voorbij gaan."

64 Houd nu in de gaten hoe Hij het deed. Hij bereidde eerst een teken voor, een boodschapper, een betuigde boodschap, de identificatie van de boodschapper, en een teken ter verzekering dat de reis was betaald. Zij zetten koers naar het beloofde land. Hetzelfde heeft Hij nu gedaan. Wat heeft Hij gedaan? Hij zond ons de Heilige Geest. De Heilige Geest is de Boodschapper, en de schriftuurlijke identificatie van Hemzelf maakt Hem onder ons bekend, Dezelfde gisteren, vandaag, en voor immer. En het teken is de zekerheid. Waar zijn we bang voor? Onze oversteek is al betaald en wij worden met ons Offer geïdentificeerd. Hij kan u niet afwijzen. Hij beloofde dat. Wij zijn vereenzelvigd.

65 Israël die uit Egypte kwam is, zoals ik zei, te vergelijken met de bruid die uit de kerk komt. Toen Mozes zijn bediening begon verzamelde Israël zich tezamen in Gosen voor gebed en aanbidding. Juist. Ze kwamen uit alle delen van Egypte. Dat is hoe de bruid zal doen; ze zal komen uit de Eenheidsorganisatie, Twee-eenheid, Drie-eenheid en alle andere soorten. Zij zal eruit trekken. Het moet gebeuren. We lezen hier in Hebreeën dat... Het eerste waar we aan moeten denken is... uit alle delen komen, uit ongeloof vandaan komen. Nu, de Heilige Geest beloofde om dat in de laatste dagen uit te roepen: "Kom uit van tussen de ongelovigen vandaan."

66 Merk het op. We ontdekken in Hebreeën 10:26, ik heb het hier opgeschreven, het zegt dit: "Indien we willens zondigen nadat we de kennis van de waarheid ontvangen hebben, dan is er geen offer meer voor de zonde." Ziet u, als u willens ongelovig blijft... Als u het zult opmerken... Wat wil ik hier zeggen? Als u me een ogenblik wilt verdragen totdat ik die illustratie heb gemaakt. Ik kon voelen in de Geest dat het niet goed over kwam. Ziet u.

67 Merk op. Hier zijn de Hebreeërs; zij zijn onderweg. God koos twaalf mannen uit, of Mozes deed het door de hand van God, om er heen te gaan om het land te verkennen en om terug te keren met een teken uit het land. En toen zij daar aankwamen, waren er tien doodsbang. "Tjonge," zeiden ze, "die Amalekieten daarginds, in hun ogen zien wij eruit als sprinkhanen."

     Jozua en Kaleb keerden terug en brachten het bewijs mee: "Wij kunnen het doen." Ziet u, dat zijn grensgelovigen. Zij komen door deze verschillende elementen heen en door de gemeente, en verbinden zich aan een gemeente en aan dopen en vormen. Maar wanneer het erop aan komt om over te steken om het teken te ontvangen, het bewijs dat het land er is, dat leven... Jezus Christus is niet dood. Het is een andere dimensie. Daar leeft Hij in. Hij is met ons. Hij is nu in ons. Wanneer het daartoe komt dan kunnen ze dat niet geloven. Dat was teveel. Ziet u? En zij keerden terug en allemaal stierven zij in de woestijn; niet één van hen stak over.

68 En kijk, als wij niet geloven, wij Methodisten, Baptisten, Presbyterianen... Ik hoop dat mijn oude leraar hier vandaag zit, doctor Roy E. Davis... Velen van u kennen hem, hier in Fort Worth; hij zit hier misschien. Ik herinner me dat wij over deze dingen gediscussieerd hebben, vele, vele jaren geleden. Hij doopte mij in het geloof, in de Zendings Baptistenkerk.

69 En zie nu hier, als wij... als wij komen tot aan dat grensgebied, zeggen ze: "Wel, glorie voor God, ik sprak in tongen! Halleluja!" Dat is het niet. Als u slechts een beetje van dat Woord niet gelooft, dan is er iets mis met uw ervaring, zie. U komt regelrecht tot aan het land en ziet dat het daar is. U ziet dat Jezus is opgestaan. Hij is onder ons. U hoort het Woord dat op de Boodschap volgt en gelooft het nog steeds niet. Weet u wat er gebeurt? Zij stierven vervolgens in de woestijn. "Als wij willens zondigen nadat wij de kennis van de waarheid hebben ontvangen, dan blijft er geen offer voor de zonde meer over." Dat is wat het boek der Hebreeën ons vertelt.

70 En let nu op, terwijl we de grote eindtijdtekenen die Hij beloofde op de aarde zien, hoeveel te meer waarschuwt het ons dat de tijd op handen is. Stop met ongeloof. Kom samen. Wij zouden elkaar moeten liefhebben en geloven en onszelf van de wereld afscheiden.

71 Merk op, zij kwamen niet zomaar bijeen en spraken wat over de boodschap. Zij moesten er ingaan, onder het bloed komen. Niet komen en zeggen: "Weet u, Mozes vertelde ons (de boodschapper), hij zei, hij vertelde ons dat we bloed moesten hebben. Wat denken jullie ervan, jongens?" Dat was het niet. Zorg ervoor dat het lam geslacht wordt en krijg het bloed erop. Wij kunnen komen zitten en het eens zijn met het Woord en al het andere, maar bezitten het teken niet, wat voor goed zal het ons doen? Geen enkel goed. Kom eronder! Hij was niet verantwoordelijk voor iemand die onder dat bloed vandaan was. En Hij is niet verantwoordelijk voor iemand die vandaag onder het teken vandaan is.

72 De hele familie was alleen veilig wanneer ze onder het teken waren en het teken werd getoond; de hele familie. Gelooft u dat? Vandaag behoorden we ons dat te herinneren, mensen. Onze kinderen... en deze onzin voor tieners en rock 'n' roll, en dingen waar we doorheen gaan, en al deze Beatles en ongedierte...

73 En weet u dat dat allemaal hier in het Boek van de Bijbel vertegenwoordigd wordt? Het staat in Openbaring. Zeker staat dat daar. Hoe de mensen... ze zijn... ze zijn dood. Zij kunnen niet opstaan. Zij waren nooit eeuwig. Zij waren nog niet eens in de gedachten, dus zullen ze sterven. Het zal voor eeuwig met hen gedaan zijn, totaal vernietigd. Zij zullen eeuwen en eeuwen lang gestraft worden voor wat zij gedaan hebben, maar alles wat een begin had kent een einde. Dat wat geen begin heeft, heeft geen einde. Er is maar één vorm van eeuwig leven. Eén vorm van eeuwig leven, daar doen wij ons moeite voor.

74 Let op Jozua, het tweede hoofdstuk van Jozua. De gelovige heidense hoer had gehoord, en haar familie, en zij bracht hen onder het scharlaken koord wat een teken was van de boodschappers van Jozua. Gods vernietigingsengel eerbiedigde dat teken en dat alleen in die stad. Daar was Gods vereiste, door Zijn dienstknechten, namelijk dat God dit teken vereiste, en dat was het enige... Ik geef er niet om of het de burgemeester van de stad was, of dat het de heiligste man in de stad was, of dat ze naar de grootste kerk in de stad gingen, alles in de stad viel behalve dat huis. God eerde alleen dat teken.

75 Merk op, Jericho had gehoord dat God grote dingen aan het doen was, maar zij gaven geen acht op de waarschuwing. De mensen van vandaag zijn net zo, zij horen wat God de laatste paar jaar heeft gedaan, maar ze slaan er geen acht op. Deze geweldige kracht van genade en tekenen zoals Hij beloofde: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn..." Hoe Hij beloofde dat die zaak er zou zijn. Kijk wat er gebeurde in Sodom. Onthoud, daar was het teken van Sodom. Maar de boodschapper van Maleachi 4 is er om de harten van de mensen terug te voeren naar de vaderen, de Pinkstervaderen, terug naar de Bijbel.

76 Er kan geen andere Bijbel meer zijn, of iets anders. Dit is de hele openbaring van God. En iemand zegt: "Wel, ik geloof dit gedeelte, maar dat weet ik niet." De echte boodschapper van God zou u terug doen keren naar de gehele zaak, zie. Merk op, dat is wat de Heilige Geest doet, u terugbrengen naar elk woord van God.

77 Zijn genade werd getoond; Zijn oordelen volgden daarop. Zij moeten hebben geloofd dat ze veilig waren in hun geweldig grote denominationele gebouwen die ze daar in Jericho hadden, maar zij ontdekten dat het niet werkte. Er moeten sommigen geweest zijn van... Misschien kwamen ze op de een of andere wijze binnen, er waren een paar jongens die daar binnen kwamen en haar vertelden om al dat voorbestemde zaad bij elkaar te krijgen. En zij kreeg... En zij gebruikte haar huis als kerkgebouw en ontving de boodschappers en vervolgens kreeg ze allen in haar stad die wilden geloven, onder het teken. Eén vrouw in die hele grote samenleving; één kleine vrouw die als slecht bekend stond, waarschijnlijk was ze van elke gemeente in de stad buitengesloten, maar zij geloofde die boodschapper. En die boodschapper liet een teken achter, een aanwijzing. En God eerde het teken.

78 Zo is het vandaag. Denk eraan dat toen de vernietiger van Gods toorn kwam en dat grote systeem viel, dat teken haar huis in veiligheid hield. Niet omdat zij een goede vrouw was, maar omdat zij geloof had en het teken had aangebracht. Welnu, wat als zij gezegd zou hebben: "Ja, dat waren fijne mannen; ik heb zeker genoten van de boodschap die zij gaven. Maar eerlijk gezegd klinkt het een beetje onnozel om dat koord uit mijn raam te laten hangen. Ik zal het gewoon binnen halen." Het zou gevallen zijn! Het zou gevallen zijn. God eerde alleen het teken, hetzelfde als met het levensteken in Egypte.

79 Jozua was een type van Jezus, omdat Jozua Jehova-Redder betekent. Hij was een type van Jezus, was getrouw aan het bewijsteken dat zijn boodschapper had gepredikt. Jozua bleef trouw aan dat bewijsteken. Alles daaronder werd gered in Egypte. Alles daaronder werd gered in Jericho. Het bloed van het lam is vandaag een type van het teken; de Heilige Geest is het werkelijke Teken van vandaag. Alles daaronder is veilig. Alles wat eronder vandaan is, is niet veilig. In Hebreeën 13:10 en 20 wordt Hij het eeuwigdurende verbond genoemd. Het oude verbond was één ding; dit is het nieuwe; dit is het eeuwigdurende verbond.

80 Gods aan bloed verbonden beloften maken ons vrij van zonde en schande, en maken ons anders dan de rest van de wereld. U hoeft zich niet anders te kleden; iedereen kan zich anders kleden. U moet aan de binnenkant anders zijn. Het leven is aan de binnenkant; niet het dragen van kleding. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken of het dragen van klederdracht; maar het is de lijdzaamheid, goedheid, vriendelijkheid, geduld in de Heilige Geest.

81 Nu, de beloften maken vrij van zonde, tonen dat God uw zonde niet heeft herkend. David zei: "Gezegend is de man wie God de zonde niet toerekent." En God zal nooit zonde toeschrijven aan dat teken, omdat het teken het betaalde bewijs is dat God het al ontvangen heeft. En u hebt daar het teken voor; uw geloof heeft het gekocht. En u hebt de aankoopprijs van uw verlossing in uw lichaam om Hem te aanbidden en om Zijn beloften en kracht te tonen.

82 Het Nieuwe Testament betekent nieuw verbond. Het bloed betekent leven. Het Nieuwe Testament is het Heilige Geest testament, de Heilige Geest Die getuigenis aflegt van... dat Jezus Christus uit de dood is opstaan, aantonend dat Jezus aan elke vereiste voor ons heeft voldaan en vandaag levend is. Het teken bewijst dat Hij levend is om Zichzelf met ons te identificeren overeenkomstig Zijn belofte. Welnu, hoe kan een mens de Bijbel lezen en zien dat Hij het beloofde en zien dat Christus in deze laatste dagen is teruggekeerd in de vorm van de Heilige Geest en Zichzelf levend geïdentificeerd heeft? Dat is het teken. Dat is het bewijsteken. Dat is de prijs die betaald is.

83 Leun nooit op de een of andere sensatie: "Ik voelde rillingen over mijn rug lopen. En ik rook iets; ik zag wat bloed in mijn handen, of wat olie." Of: "Ik heb mijn universiteitsgraad gehaald." Of: "Ik danste in de Geest. Ik jubelde. Ik sprak in tongen." Die dingen mogen in orde zijn. Ik heb er niets tegen, maar dat is niet waar ik het over heb. Ik spreek over de identificatie van het teken, Jezus Christus, opgestaan en nu in ons, Die Zichzelf identificeert om Zijn beloofde Woord voor deze dag te betuigen. Amen!

84 Dan zijn u en Christus één. God en Christus zijn één. "In die dag zult gij weten dat Ik in de Vader ben, de Vader in Mij, Ik in u, en gij in Mij." Daar is God vleesgemaakt in menselijk vlees, die Zichzelf levend toont na tweeduizend jaar. Dat is het teken. Als u niet binnen bent, kom dan echt vlug binnen, vrienden. Het zou voor altijd te laat kunnen zijn. Wij weten het niet.

85 Laat Zijn tegenwoordigheid zien, het Nieuwe Testament, het bloed en het is nu levend om te betuigen. En omdat Hij ìs, hebben wij het recht op alles wat Hij voor ons verworven heeft. Een man die de doop van de Heilige Geest heeft, of een vrouw die de doop van de Heilige Geest heeft, heeft recht op alles wat Jezus voor ons verworven heeft; want dat is het teken dat wij hebben. Dat is de kracht om te kopen. Zeg dat u bijvoorbeeld zegt: "Nou, broeder Branham, wat bedoelt u eigenlijk?"

86 Hier, ik zal het duidelijk maken en ik wil dat u zieke mensen het begrijpt. Kijk, als ik uitgehongerd was en ik wist dat een heel brood, laten we zeggen 25 cent zou kosten en dat er een broeder langs komt die zegt: "Hier hebt u een kwartje, broeder Branham. U verhongert; neem dit kwartje." Weet u wat? Ik kan net zo blij zijn met dat kwartje in mijn hand als met het brood in mijn hand, omdat ik het afbetalingsbedrag heb. Ik heb het teken om het brood te krijgen. En daar precies is het brood; en het enige, terwijl ik het teken vasthoud, namelijk het kwartje om het brood voor te kopen... Ik kan net zo blij zijn met het teken als dat ik het met het brood kan zijn.

87 Nu, wanneer u de doop van de Heilige Geest hebt dan is dat het teken dat u elk verlost ding hebt waar Jezus voor gestorven is, het behoort u toe; het is in uw hand. Bent u bevreesd om er aanspraak op te maken? Als ik het in mijn zak stop en zou zeggen: "Wel, ik weet niet of ik dat brood wel of niet kan kopen", dan zou ik sterven van de honger.

88 Maar onthoud dat de verkoper zegt: "Ik verlang één ding, meneer Branham: voor één kwartje kunt u het brood hebben." Ik heb het. Amen!. Dat maakt het vast. Dat is de reden dat wij vandaag niet zoveel dingen voor elkaar krijgen, omdat het teken niet getoond wordt, het waarachtige teken. O, wij hebben een heleboel namaak, maar ik bedoel het echte teken.

89 Kijk, dan wanneer we het ons realiseren en het teken tonen, dan spreekt het leven dat nodig was voor het teken, het bloed, voor ons. Herinner u dat het bloed van het verbond vergezeld ging met het teken en het Woord verzekert ons van de belofte. Het teken is het bewijs dat de losprijs voor ons is betaald.

90 Welnu, als u daar niet in besloten bent, tja, natuurlijk zult u dan nooit iets ontvangen; u wandelt alleen maar door een gebedsrij heen, wandelt weer terug naar buiten, wandelt naar het altaar toe, u kijkt omhoog en wandelt weer terug naar buiten. Maar o broeder, wanneer dat teken eenmaal in uw hart wordt geplaatst en u weet dat het de opstanding van Jezus Christus in u is, dan zal er iets gaan gebeuren, niets zal u doen omkeren. U weet waar u thuishoort.

91 Volledige gehoorzaamheid aan het hele Woord van God geeft u het recht op het teken en niets anders. "Gezegend is hij die al Zijn geboden doet, hij zal recht hebben op de Boom des levens."

92 Wanneer wij dan bidden, dan moeten we het teken hebben om bij onze gebeden aan te bieden. Faal niet om dat te begrijpen. Wanneer u bidt moet u het teken over uw gebed heen houden. Hebt u het niet, bid dan totdat het teken komt, omdat u niet werd beloofd het te ontvangen, zie; u moet dit teken eerst hebben. Dat is de losprijs, uw geloof om het te geloven. Nu, een teken van volledige gehoorzaamheid – vrees is weg.

93 Paulus vertelt ons dat het bloed van betere dingen spreekt. U zegt: "Bloed dat spreekt?" Ja, het bloed spreekt. In Genesis 4:10 ontdekken we dat God zei dat (Kaïns of) Abels bloed vanaf de aarde sprak. We ontdekken in Hebreeën 12 dat het bloed van het verbond van Christus van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Zie? Wij ontdekken dat het bloed werkelijk spreekt; het spreekt in uw belang. Het leven dat in u is spreekt van het vergoten bloed. Amen! Amen! Ik wenste dat iedereen dat kon zien. Ziet u? Als u kon zien wat het is, het is het leven dat in u is. Kijk, dat bloed vereenzelvigt u ermee. Het is het teken. Wat het inhoudt is dat het bloed voor u vergoten werd; u hebt het aangenomen en het leven is in u gekomen. U hebt het teken; dat is de Heilige Geest. Wanneer wij dan bidden moeten we het teken hebben om bij onze gebeden te tonen; zoals ik zei.

94 En nu, voor onszelf geloven en het teken aanbrengen bij de hele familie zoals in Egypte, Jericho. Of zoals in Handelingen 16:31 waar we zien dat Paulus tegen de Romeinse bevelhebber over honderd zei: "Geloof, en geheel uw huis zal gered worden." Breng het aan bij uw familie. Hebt u een ongered kind, leg dan het teken bovenop hem en zeg: "Here God, ik claim hem." Blijf daarbij. Als u een moeder hebt of een geliefde die verloren is, leg dan dat teken op hen en zeg: "Here God, ik claim het."

95 Gooi al de wereldse rommel uw huis uit. Kom er voor in gereedheid. Verbrand uw korte broeken. Gooi uw kaartspelen weg. Kom van uw sigaretten af. Smijt uw ongeloof en uw kerkpapieren in de vuilnisbak waar ze thuishoren. Amen. Dan komt u in gereedheid. Wat daarna doen? Breng dan het teken aan in gebed met echte zekerheid, echt geloof. Breng het aan. Breng het met vertrouwen aan.

96 Wanneer u het teken aanbrengt, weet dat u gereinigd bent. "Als onze harten ons niet veroordelen dan hebben we ons verzoek." Zolang u mensen de dingen doet die verkeerd zijn, hoe zult u God gaan vragen om iets voor u te doen, wanneer u weet dat u verkeerd bent? Dat is de reden dat wij vooruit en achteruit wankelen.

97 Ik zeg dit niet om u pijn te doen. Ik zeg dit om u recht te trekken, om zaken op orde te krijgen. Hoe zult u het op de ashopen van een Sodom en Gomorra kunnen bouwen? Kom terug. Verenigingen en predikers laten de mensen van alles doen en vinden het goed en zetten alleen hun naam op een boek en noemen hen dit, dat of wat anders, terwijl het een schande is. En het is zover gekomen dat geloof iets is dat zelfs niet... weten zelfs niet... nog maar heel af en toe weten ze wat het eigenlijk is. Zij hebben een heleboel hoop, maar geen geloof.

98 U moet terugkomen totdat alles uitgekamd en schoon is. Neem dan uw teken, waarvan u weet dat het Jezus Christus in u is, breng het vervolgens aan. Als iets niet gebeurt dan is er iets mis. Ga weer terug. U hebt de verkeerde zaak in handen. Hij beloofde het. Hij was Degene Die het beloofde. Pas het toe. Lees Efeze 2:12 eens als u wilt en u zult het daar ontdekken.

99 Merk ook Hebreeën 9:11 op, waar Paulus zegt: "De levende God te dienen," het levende onderwerp. [Hebreeën 9:14 – Vert] Niet zeggende... Het is zoals wanneer ik heenga zoals een Hebreeër gewoon was. Nam zijn offer en liep de weg af met een grote vette stier en legde zijn handen erop en vereenzelvigde zich ermee en vergoot het bloed en ging gerechtvaardigd terug. Jehova vereiste het; hij deed het. Vervolgens kwam de volgende generatie, misschien waren zij een beetje afgekoeld; iemand anders werd nog een beetje kouder. Het eerste wat plaatsvond was dat het een familietraditie werd.

100 Dat is wat Pinksteren voor ons is geworden: een familietraditie. Wij gaan zitten en zeggen: "A-a-ah... [Broeder Branham doet alsof hij gaapt – Vert] Was die televisieshow vanavond niet behoorlijk goed? Ik ben benieuwd wat ze daarginds in de kerk hebben gedaan? Here Jezus, genees..." O, genade! Ziet u, het werd een familietraditie... "Weet u wat, ik heb laatst in tongen gesproken. Ik hoor hierbij of daarbij, weet u..." O, het is een familietraditie!

101 Weet u wat God zei? God zei: "Jullie vet en rammen stinken in Mijn neusgaten!" Dat is juist. "Jullie offers zijn een stank geworden." En dat is ook met de Pinksteroffers gebeurd. We weten van denominatiegrappenmakers en gedoe; onze vrouwen en mannen die handelen op de wijze zoals ze doen, een vorm van godzaligheid. Zwepen de muziek op en iemand springt een poosje op en neer en dan is het allemaal voorbij. Het is als een emmer water die er naartoe stroomt als het Woord van God niet naar voren wordt gebracht en iemand heeft gered. Wat is er aan de hand? Uw offers beginnen te stinken voor het aangezicht van Jehova.

102 En het was op dat tijdstip dat Jesaja op het toneel verscheen en hun allen vertelde: "Ik zal u een eeuwigdurend teken geven, een maagd zal zwanger worden." Ziet u? Daar bent u er. Geen dode formulieren en geloofsbelijdenissen, nee, maar een levende zaak, de levende God, Die uit de dood is opgestaan en onder ons leeft. Enige van deze dergelijke kerken die deze dingen geloven, ontkennen dat er zoiets is als het teken. Een man probeerde me wijs te maken dat alleen de twaalf apostelen de Heilige Geest ontvangen hadden en dat het daarmee afgedaan was.

103 O! Maar wij die het Woord geloven weten wel beter. Wij weten dat dit de levende tegenwoordigheid is, want... Hoe weten wij dat het de levende tegenwoordigheid van Christus is, de Geest Die onder ons is? Het doet hetzelfde als wat Híj doet. Dat is het bewijs ervan. Een wijnstok wordt herkend aan de vruchten die hij draagt. En als dan die eerste wijnstok opkwam en een boek der Handelingen er achteraan schreef en dezelfde dingen die Jezus deed, de apostelen eveneens deden, dan zal die wijnstok wanneer hij opnieuw opkomt dezelfde zaak doen. Zie? Hebreeën 13:8 zegt dat Hij dezelfde is. Oh, my.

104 Het bewijst dat God Hem voor ons heeft opgewekt overeenkomstig Zijn beloofde Woord – het zegel der belofte. Efeze 4:30 zegt: "Bedroef de Heilige Geest van God niet waarmede gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing." Niet tot de volgende opwekking – tot de dag van uw verlossing, erin gedoopt zijnde, volgens 1 Korinthe 12.

105 En in Hem is de volheid en geen zonde wordt in Hem herkend. "Hij die uit God geboren is, doet geen zonde. Het zaad van God blijft in hem en hij kan niet zondigen." Hoe kan hij het wanneer het teken daar is? Het teken is een bewijs dat hij aangenomen werd. Welnu, u zegt: "Ik zondigde." Wel, dan hebt u het teken nooit gehad. Ziet u? Het teken is een barrière, het toont aan dat de prijs is betaald.

106 Als Satan het u probeert te geven, denk dan gewoon hieraan. Als Satan u een ziekte probeert te geven, of u enig iets probeert te geven, weet u wat u dan moet doen? Toon hem uw teken. Zeker, ziekte zal een Christen treffen. Toon hem uw teken en bewijs hem dat u een betaald product van God bent. "Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden." Houd het teken over uw onwankelbaar geloof in Zijn beloofde Woord.

107 God gaf ooit eens een regenboogteken als een bewijs. (Ik ga stoppen.) Gaf een regenboogteken als een bewijs. (Ik heb nog ongeveer tien minuten nodig en zal dan mijn gebedsrij houden.) Hij bleef altijd trouw aan dat teken. Nietwaar? Hij doet het nog steeds. Al deze duizenden jaren heeft Hij geen enkele keer gefaald om het te tonen. Hij was getrouw aan dat teken. Dit toont ons dat Hij nooit en te nimmer erin zal falen Zijn tekenen te eerbiedigen. Het maakt mij niet uit of het... Als Jezus de eerste tienduizend jaar niet terugkomt, hebt u het teken; Hij moet het nog steeds eerbiedigen. Ongeacht hoeveel dingen veranderen en wat nog meer, Hij moet dat teken eren. Hij zei dat Hij het zou doen. In orde.

108 Hij verwacht nu van ons dat wij Zijn teken laten zien, over ons door God gegeven geloof, aan elke ongelovige cultus die er in het land en in de wereld is, die gelooft dat tekenen en wonderen de gelovigen niet volgen. En om trouw te zijn aan dit teken; en het toont dat het kaartje is betaald en dat wij zijn aangenomen voor de opstanding, dat we het tekenleven in ons hebben. Dat is een snijdende boodschap, maar het is de waarheid. Dat is wat we nodig hebben, de waarheid. God, help ons de waarheid te verstaan. "Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken."

109 Ik maak er aanspraak op dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren, heden en voor immer. Ik geloof dat God de Heilige Geest als een teken geeft, precies nu, vlak voor de uittocht van de bruid die uit de kerk weggaat. Ik geloof dat er zoveel lariekoek is, van mensen die zeggen dat ze juichten, dat ze in tongen spraken. Ik geloof in die dingen maar u kunt daar niet op vertrouwen. Hoe kunt u daar op vertrouwen en vervolgens het Woord ontkennen? Ziet u? Het teken is het Woord in u geïdentificeerd, dat Zijn leven voortbrengt. Dat is God, Die Zijn eigen Uitlegger is.

110 U hoeft niet te zeggen: "Welnu, legt u mijn tong eens uit." Dat is het niet. Hij legt uw leven uit door het Woord. Wanneer Hij uw woord neemt, wat u bent, en Zijn Woord daar doorheen identificeert, dan is er geen uitleg bij nodig; die is er al. God geeft Zijn eigen uitleg en wij hebben deze beloften voor vandaag gekregen.

111 O Dallas, u lieflijke groep Christenen, word in deze tijd niet door dit spul dat u rond ziet gaan weggedreven, want het zal vergaan. Toon altijd dat teken – laat dat teken zien. Lees de Bijbel, kom met alles overeen. En als uw geest in u daarop geen "amen" zegt, dan kunt u maar beter teruggaan en wat u hebt voor het teken omwisselen. U hebt het niet. Ik weet dat dit een heleboel is wat hier op één middag wordt gezegd en het is nu al half vijf. Het is nu tijd – als we om vijf uur willen weggaan – voor de gebedsrij.

112 Gelooft u dat Jezus Christus vandaag leeft en regeert? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Gelooft u dat wat ik u verteld heb de waarheid is? ["Amen."] Het is het teken, het vereiste. Ik kan alleen spreken wat de waarheid is. Ik spreek alleen wat ik zie, wat ik hoor, wat aan mij is geopenbaard. En waarom ik dit zeg: van de tienduizenden maal duizenden keren heeft het geen enkele keer gefaald de waarheid te zijn. Welnu, dat moet God zijn. Dat moet God zijn.

113 Wel, zou God iemand zo'n bediening geven die niet zou weten waar hij het over had? Zou Hij Zichzelf met die ziener identificeren en Zich dan omkeren om hem een door de war gehaald Woord te geven? De kerel die het ontkent is degene die in de war is. En God is niet in de war. God is Zijn eigen Uitlegger. Ontvang het teken. Rust niet op het bij een kerk horen of op een paar formulieren of zoiets. Krijg het teken! Houd het. Het is het enige dat God zal herkennen.

114 Wanneer u dat uur nadert, wanneer uw dood nadert, houd dan maar liever dat teken over u zelf heen, in de wetenschap dat ik op de dag van Zijn komst, bij die opstanding, dat teken kan tonen. Het zal niet in dit lichaam zijn; dat is helemaal weggerot; maar in deze Geest die niet kan sterven – het is eeuwig leven – daarin rust het teken. En Hij beloofde: "Ik zal hem in de laatste dag opnieuw opwekken."

115 Dezelfde Jezus Christus is hier. Hij is de Boodschapper. Hier is de boodschap en Hij is de Boodschapper Die hier is om Zijn Boodschap te betuigen. Ik ben de boodschapper niet; Hij is de Boodschapper en dit is de Boodschap. En als u een geest hebt die het daar niet mee eens is, hoe kan het dan de Boodschapper van de Boodschap zijn? Alleen het teken zal het identificeren. Amen! Ik voel me religieus. Echt waar. Ik voel me alsof ik nu regelrecht zou kunnen wegvliegen, omdat ik weet in Wie ik geloofd heb, en ik heb mijn leven met Hem in Zijn opstanding geïdentificeerd zien worden.

116 Zijn tegenwoordigheid is hier. Neem het aan, vrienden, doe het alstublieft, diep in uw hart. Ik weet dat we allemaal rond het altaar komen om te bidden. Dat is een oud Methodisten idee. Zij deden dat nimmer in de Bijbel. De Bijbel zei: "Zo velen als er geloofden werden gedoopt." Dat klopt. Er was niet zoiets als een altaaroproep in de Bijbel. Dat is iets dat wij eraan toegevoegd hebben, wat in orde is. Alles wat God zegent is in orde. Zoals gezalfde doeken... zoiets staat niet in de Bijbel. "Zij namen van het lichaam van Paulus zakdoeken en schorten." Maar elke wijze die u wenst te doen is in orde. Op uw stoel, bij het altaar, waar het ook is; de enige zaak is, breng dat teken bij u aan. Onderzoek uzelf dan. Kijk naar het soort leven, hoe het gaat, kijk of het is aangebracht of niet. Als dat niet zo is, leg dan alles wat u heeft aan de kant en keer terug tot het teken is aangebracht. Laten we bidden.

117 Hemelse Vader, misschien heb ik te gehaast gesproken, maar Here, hoe zal een spijker blijven vastzitten tenzij je hem er vast inslaat? Ik bid, Vader, dat het in de harten van de mensen geslagen zal worden, zodat zij zullen zien dat het niet een door mensen bedacht iets is. Ik probeer niet een bepaalde organisatie te identificeren of een clan, een cultus, een persoon, of mijzelf, of iemand anders. Het is Jezus Christus.

118 Ik gooi al die organisaties op één hoop. Het zijn er zes in het ene en een half dozijn in het andere, volgens Uw Woord. "De oude moederhoer", Openbaring 17 in de Bijbel, "was de moeder van elk van de hoerendochters." En zij zouden geen mannen kunnen zijn; zij waren hoeren en zij gingen allemaal in het bed van wereldsgezindheid. En wij zien dat ze het gedaan hebben. Pinksteren en al. Maar Jezus, U blijft nog steeds Jezus. Laat hen niet naar een boodschap van een kerk luisteren, maar naar de Boodschap van Christus, het Woord. Wilt U Zichzelf vandaag identificeren, Here, met gelovigen.

119 Genees al de zieken. Vergeef onze zonden, Here. Als een dienstknecht van U bid ik, vergeef alstublieft mijn zonden en vergeef de zonden van deze mensen. Ik vertrouw erop, Here, dat ongetwijfeld ieder van hen heeft meegeholpen in het opbrengen van offers om de gebouwen te bekostigen en zij hebben hun geld eraan besteed; zij hebben alles gedaan, Here. O God, ik bid dat niet één van hen het missen zal, Here. Moge iedereen...

120 Ik doe dat met oprechtheid en toch, Here, moet men streng zijn. We weten dat het liefde is om te corrigeren. Liefde is corrigerend en ik bid voor... Dat is de reden dat U Uw volk corrigeerde, omdat U hen liefhad. En voor elke zonde moet rekenschap worden afgelegd. Vader, ik bid dat U onze zonden zult vergeven terwijl we ze nu belijden. We zijn ver afgedwaald, Here. Ik word met deze Pinkstermensen vereenzelvigd, Here. Ik ben één van hen. En ik bid, God, dat U ons allemaal zult vergeven. En neem enkele van deze leiders en maak dat ze zich omkeren en laat hen daar nog eens op Golgotha zien. Dan zullen ze vergeten wat ze moeten zijn, een opziener of een bisschop, of wat het ook moge zijn, en weten dat we geen groten in dit Koninkrijk zijn. Wij zijn allemaal kinderen van God. Ik bid dat U ons nu zult helpen. Identificeer Uzelf vandaag onder ons. Wij vragen het in Jezus Christus' Naam. Amen.

121 Vlak voordat we met de gebedsrij gaan beginnen, kan het zijn dat hier iemand is die hier nooit eerder is geweest. Ik weet niet wie u bent maar God kent u. Als ik u de waarheid heb verteld, laat God dan aantonen of het wel of niet de waarheid is; dat is het bewijs ervan. Als Hij uit de dood is opgestaan dan is Hij Dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Hij zei in Johannes 14:12: "Hij die gelooft (niet iemand met schijngeloof) – hij die gelooft in Mij, de werken die Ik doe zal hij ook doen." Is dat juist?

122 Iemand zei: "Grotere zult u doen." Dat klopt. Hij zei: "Wel, wij prediken het Evangelie, dat is het grotere." Doe slechts de dingen die Hij deed; dat zal het aan mij bewijzen (zie?), dan zullen we over de grotere praten. Ik kan u de grotere dingen aantonen die Hij nu doet dan wat Hij deed toen Hij hier op aarde was. En dat is niet alleen maar het prediken van het Evangelie; dat is in tekenen en wonderen. Er nu geen tijd voor. Geloof alleen. En moge de God des hemels Die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt en Hem hier na tweeduizend jaar aan ons levend gepresenteerd heeft, moge Hij deze boodschap als juist identificeren. Het teken moet worden aangebracht.

     Welnu, u die ziekten en problemen hebt, bid. Zeg gewoon oprecht: "Here, ik geloof dat U een Hogepriester bent Die aangeraakt kan worden door de gevoelens van onze zwakheden. En deze prediker heeft ons verteld dat U bij ons aanwezig bent, daarom wil ik ook dat U bij ons aanwezig bent en Uzelf identificeert."

     Nu bid, een ieder van u. Nu is het aan God om iets te zeggen. Wat een tijd! Oh, my, ik wenste dat u iets zou kunnen weten – hoe je je voelt wanneer dat komt. De hele wereld is van u. Amen. Geen duivel kan iets uitrichten; hij is een verslagen wezen. Mijn Heer is aanwezig – het is allemaal in onze handen. Amen.

     Wees alstublieft erg rustig. Loop niet. Zit stil. U in de rolstoelen en dingen, denk niet dat u hulpeloos bent. Geloof! U bent al door gebedsrijen heen gegaan en het faalde telkens. Het was niet de prediker die voor u bad die faalde; het was uw geloof. En u bent begonnen te denken dat u er niets meer aan kunt doen. Zorg dat u gelooft!

     Hier. Hier is dit licht, hier, boven een kleine gekleurde dame die precies hier zit, staande met haar handen omhoog op deze wijze. Ja. U bad. Jawel. Gelooft u dat ik Zijn profeet ben, of Zijn dienstknecht? Ik had dat niet moeten zeggen, omdat de mensen er zozeer over vallen. U hebt een fijne... Hier is een blanke man en een gekleurde vrouw, net zoals het was met onze Here en de vrouw bij de bron, twee verschillende rassen. Hij liet hun weten dat er geen verschil is tussen rassen. Onze huidskleuren hebben er niets mee te maken. Wij zijn allemaal... We zouden elkaar een bloedtransfusie kunnen geven. God maakte uit één bloed al de naties.

123 U hebt hoofdpijnen, verschrikkelijke hoofdpijnen. Verder hebt u een last op uw hart; dat is voor dat kind en u... Het is benauwd. Dat is het precies. Is dat waar? Dat is waar. Deze dame die daar tegenover u zit, het lijkt erop dat ze met u verbonden is, zij is uw moeder. Dat is juist. En er is iets verkeerds met haar. Gelooft u mij, dame? Echt waar? Uw moeite is een pijn in uw zij. Dat klopt. Het is uw rechterzij die pijn doet. Is dat juist? Hef uw hand omhoog als dat juist is. Het zal u niet meer lastig vallen. Gelooft u als God mij kan vertellen wie u bent? Mevrouw Lowe. Correct. In orde, vervolg uw weg. De Here Jezus geeft u uw verzoek.

     Helemaal daar aan het einde zit een andere kleine gekleurde dame, ze zit hier naar te kijken, het lijkt erop of het haar aan stukken scheurt. Ze kijkt me recht aan. Zij gelooft het. Dat is... Ziet u dat Ding niet precies bij haar? Zij lijdt aan een nierziekte. Dat is juist. Het is nu allemaal voorbij. Hij heeft u genezen. Amen.

124 Waarom gelooft u niet? "Indien gij kunt geloven zijn alle dingen mogelijk." Gelooft u dat? Hier is... Kijk hier eens naar de gekleurde mensen. Waar blijft jullie geloof, blanke mensen? Precies hier zit een gekleurde dame me recht aan te kijken, een min of meer grote dame. Zij heeft problemen met haar knie. Zij heeft nog een probleem; zij heeft een hartkwaal. Ja. En ze kent zwaktes, opvliegers en dat soort zaken, in het bijzonder wanneer u probeert te gaan liggen, verstikkingen. Ziet u? Dat gebeurde gisteravond. Onthoud, ik lees uw gedachten niet, maar ik weet waarvoor u gebeden hebt. U wilde vandaag hiervoor eruit geroepen worden en Hij heeft u geantwoord. Nu, u kunt ook amper overeind komen omdat u gewrichtsontsteking hebt. Dat is juist. En dan nog wat, u hebt een maagkwaal, namelijk een gezwel in de maag. Dat is waar. Welnu, gelooft u dat ik Zijn profeet ben? (Ik zal het hoe dan ook zeggen.) Geloof Hem en u zult gezond worden gemaakt.

     Wat dan met uw maagkwaal? Gelooft u dat God uw maagkwaal, die daar zit, ook zal genezen? Gelooft u het? In orde, dan kunt u uw genezing van uw maag krijgen. Amen.

     U wilt stoppen met roken, dame daarginds? Gelooft u dat God er voor zal zorgen dat u zult stoppen met roken? U bent het al een hele poos aan het proberen. U hebt ook een maagkwaal. U hebt geprobeerd met sigaretten op te houden, dat heeft u uw maagkwaal bezorgd. Wilt u ze opgeven? Ik bestraf ze voor u in de Naam van Jezus Christus vanwege uw geloof om Hem aan te raken. Ik daag u uit om God te geloven.

     Hier zit een kleine vrouw te bidden voor een geliefde die in het ziekenhuis aan kanker stervende is. Juist. Het is een oom. Dat is juist. U bent of een pre... u bent de vrouw van een prediker. Geloof met heel uw hart en de man zal beter worden. Ik daag u uit God te geloven.

125 Wat is dat? De identificatie dat Jezus Christus... U zegt: "Wat is dat?" Hij is het Woord. "In den beginne was het Woord; het Woord was met God. En het Woord werd vleesgemaakt en heeft onder ons gewoond. Het Woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard, een Onderscheider van de gedachten en bedoelingen van het hart." Kunt u niet zien dat het Woord onder ons is gekomen in de laatste dagen? Het is de Heilige Geest Die het Woord van God neemt en Jezus Christus identificeert, wat het teken is. Amen! Gelooft u?

126 Hoe velen hebben er gebedskaarten? Laat allen aan deze kant die gebedskaarten hebben hier in deze rij gaan staan. Allemaal aan die kant, precies aan die kant, kom hier in het gangpad staan. Nee, precies daar in het gangpad aan de rechterkant, alstublieft. Precies daar. Ordebewakers, ga op uw plaatsen staan. Dan wanneer zij er doorheen zijn gekomen, laat dan de anderen allemaal gaan staan, nadat zij er doorheen zijn gegaan, dus omgekeerd wat de andere kant betreft. Laat nu iedereen eerbiedig zijn.

127 De Heilige Geest heeft de samenkomst overgenomen, dus er is genoeg gezegd en gedaan om het te bewijzen. Hoe velen geloven dat Hij hier is? Hoe velen geloven dat dat het teken is? Hoe velen geloven dat het het Woord is? Kijk. Hoe velen weten dat het boek der Hebreeën zegt dat het Woord van God de gedachten die in het hart zijn onderscheidt?

     Hoe velen weten dat? Hoe velen weten dat dat de reden is dat Jezus de gedachten in hun hart kon onderscheiden, namelijk omdat Hij het Woord was? Hoe velen geloven dat? Hoe velen geloven dat dat bij de profeten was? Zij waren degenen tot wie het Woord kwam. Als het Woord dan nu tot ons terugkeert, zou het dan niet hetzelfde doen? Hoe kan dan het Woord dat het Woord identificeert verkeerd worden bevonden door het Woord? O genade. Eerbiedig...

128 Zeg, deze dame die hier zit heeft ook iets op haar hart. Ik draaide me net om en ving het op. Bent u niet mevrouw Grant? Ik heb dat nooit geweten, maar u bent mevrouw Grant omdat ik u bij hem zie. U hebt een nervositeit die u last bezorgt. U hebt... Uw zoon heeft een bepaald iets... het ziet eruit als druppelend bloed. Ik daag u uit het te geloven. Amen. Hij is de Heerser over de situatie. Hij is de Heerser over de dood. Laten we bidden.

129 Here Jezus, terwijl Uw tegenwoordigheid ons hier in dit gebouw zalft – en wij zijn ons er van bewust dat dit de Heilige Geest is – bid ik, Here, dat U elke persoon die deze zakdoekjes bij zich draagt zult genezen. Op een keer, zoals ons in de Bijbel is onderwezen, stak Uw volk – regelrecht op hun pad van plicht – de Rode Zee over en de zee stond hen in de weg op hun reis naar het beloofde land. God keek met boze ogen door die Vuurkolom heen naar beneden en de zee werd bevreesd, trok zich terug en Israël ging voort naar het beloofde land, regelrecht op hun pad van plicht.

     O Here God, laten Uw ogen door het bloed van Jezus Christus heen kijken, helemaal naar binnen in dit teken dat we hier vandaag boven deze zakdoeken houden. En mag bij iedereen die dit draagt de ziekte bevreesd worden, mag hij zich terugtrekken en laat uw volk oversteken naar de belofte van goede gezondheid. "Het gebed des geloofs zal de zieke oprichten." In de Naam van Jezus Christus, laat het zo zijn. Amen.

     Hoeveel gelovige Methodistenpredikers zijn hier, Baptistenpredikers, Presbyteriaanse predikers, Baptistenpredikers, Lutherse of Pinksterpredikers? Hoe velen van u geloven dat dit de waarheid is? Kom hier en kom dan naast me staan als we zo voor de zieken bidden. Kom hier naar boven, al u predikers die geloven. (Het is in orde, nietwaar broeder Grant? Is dat in orde?) Kom hier naartoe.

130 Broeder Grant heeft een bediening om voor de zieken te bidden. Een dappere man, een goede man, een man waar God naar luistert en voor wie Hij gebeden beantwoordt, broeder Grant. Ik ben blij om mijn arm vandaag om hem heen te slaan en dat te zeggen, mijn broeder. Nu, hij gaat hier met mij mee bidden.

     Wanneer u door deze rij komt, kom dan alsof u onder aan het kruis zou komen. Broeders, maak precies hier een dubbele rij; precies hier. Maak een dubbele rij: sommigen hier, anderen daar. Broeder Roy Borders, waar ben je? Broeder Roy Borders, ik dacht dat hij hier was.

     Kijk even hier naar de predikers, alstublieft. Kijk daar eens naar. Dat doet me mij goed voelen, broeders. Predikers van het kruis, mannen die hier boven staan om zichzelf met de Boodschap te vereenzelvigen. Wat kan er allemaal gebeuren? Nu kijk, leg het nu niet op de predikers. Zij zijn gekomen om zichzelf te identificeren.

     Wanneer u hier doorheen loopt, vereenzelvig... houd dan het teken vóór u. "Here Jezus, ik heb mijn zonden beleden. In ruil daarvoor hebt Gij mij de doop van de Heilige Geest gegeven. Ik ben een vrijgekocht product. Zonde, ziekte, of niets anders kan mij van hieraf aan tegenhouden. Ik beweeg me goed." Houd dat, o, voor u en kom hier langs en God zal u genezen en u zult hier naar buiten gaan, u verheugend, gelukkig en gezond. Gelooft u het?

     Welnu, elk persoon hier binnen, laten we onze hoofden buigen, broeders, terwijl we samen zijn. Wij weten niet wat er zal gaan gebeuren. Wij weten het eenvoudig niet. Er is geen enkele reden voor enig persoon om vanmiddag ziek dit gebouw te verlaten. Houd dat teken in uw hart, kom regelrecht door deze gebedsrij waar predikers die hun leven aan de dienst hebben toegewijd, zullen gaan staan en hun handen op u zullen leggen wanneer u voorbij komt.

131 U zegt: "Waarom doet u dat, broeder Branham?" Ik wil dat u, dat iedereen weet dat ik niet de genezer ben. Deze mannen hebben net zoveel recht om voor de zieken te bidden als iemand anders. Eerlijk gezegd, ik geloof dat God hun gebeden eerder dan de mijne zou beantwoorden. Ik ben moe en uitgeput en van alles. Ik geloof dat Hij hun gebeden zal beantwoorden. En hier staan zij er regelrecht middenin om zichzelf te identificeren; ze zijn niet beschaamd om hun plaats in te nemen. Ik waardeer zulke mannen.

132 Nu broeders, ik weet wat u voelt. Ik ben één met u. Ik ben degene die samen met u zijn net heeft uitgeworpen hier in Texas, om hier te proberen alle vissen te vangen die God tot leven heeft voorbestemd. Ik doe mijn uiterste best. Ik sta voor honderd procent achter u.

133 Soms scheld en schreeuw ik over organisaties en dergelijke. Dat betekent niet dat ik tegen u ben, mijn broeder. Ik bedoel te zeggen dat ik tegen het systeem ben dat ons zou willen afscheiden van broederschap, vanwege de een of andere leerstelling. Wij zijn broeders door de doop van de Heilige Geest. Wij zijn eigenaars van hetzelfde teken. Wij hebben hetzelfde bloed ontvangen, dus laat ons dat geloven. Wij kunnen daar samenkomen, nietwaar broeders? Een ieder van ons onder het bloed.

134 Welnu, ik werd ooit als Baptist aangesteld. Misschien bent u een Methodist of een Lutheraan of Presbyteriaan, Pinksterman, Eenheids, Twee-eenheids, Drie-eenheids, of wat je nog meer hebt, Kerk van God, wat het ook is. Dat maakt geen enkel verschil. Wij kunnen het niet eens worden over die kleine dingen, laten we het dan vergeten. Iets waar we het wel over eens zijn is dat Jezus Christus, onze Verlosser, voor onze zonden stierf, weer opstond en ons het teken heeft gegeven.

     Wij staan hier met onze gebeden om ze over deze zieke broeders en zusters te houden die door deze gebedsrij gaan. Ik zal het met mijn hele hart gaan geloven. Ik zag zojuist iets gebeuren. Amen! Ik weet dat u denkt dat ik gek ben, maar ik voel me goed gek. Ik hoop alleen maar dat ik zo kan blijven. Ja zeker! Ik voel me gewoon geweldig op deze wijze. Laten we bidden.

135 Here Jezus, ik zal van dit podium aflopen, hier naar beneden, om mezelf met deze broeders te vereenzelvigen. Ik vereenzelvig mij met hen, terwijl wij allemaal ons teken in onze handen en in onze harten dragen, terwijl wij Uw bevel gehoorzamen om handen op de zieken te leggen en dan zullen ze herstellen. Moge elk persoon die hier voorbij komt zijn teken tonen, namelijk dat zij de Heilige Geest ontvangen hebben, dat ze een wederom geboren kind van God zijn, dat ze het met hun hele hart zullen geloven. En als ze dan voorbij komen, mogen ze dan die ziekte en die aandoening van hun lichaam vervloeken. En mogen zij zich verheugen als ze hier vandaan gaan, terwijl ze weten dat hun geloof hen gezond heeft gemaakt.

136 En, Here God, zoals we in het Oude Testament onze handen op het offer legden om onszelf met het offer te identificeren, zo leggen wij nu onze handen op Jezus en identificeren ons met Hem. Hij legde Zijn handen op ons, nu in de bediening, en identificeert Zichzelf met ons door tekenen en wonderen. En we leggen onze handen op de zieken om onszelf met hen te identificeren, met ons geloof dat met hen verbonden is. Ziekte moet verdwijnen. Moge het gebeuren in de Naam van Jezus Christus, als wij hier naar beneden gaan om het te ontvangen.

     Laat de hele samenkomst bidden. Roy of iemand anders, kom hier bij deze microfoon staan om de rijen op orde te houden. Kijk, wanneer u nu hier langs loopt, kom dan met geloof, kom in gebed. Wij zullen alleen maar handen op de zieken leggen. Kom door de rij heen. Bid.

     Wanneer u door deze rij van deze predikers heen komt en als u op krukken loopt, leg ze dan neer en wandel weg. Als u kanker hebt gehad, een ziekte, zeg dan: "De dokter heeft alles gedaan wat hij kon doen; hij heeft alles gedaan wat hij kon en hij zei dat ik moet sterven. Maar ik ga niet sterven. Hier is mijn teken, Here. U hebt mij zeventig jaren beloofd. Ik zal hier regelrecht doorheen komen en het doen." Ziet u, doe dat. Zult u dat doen? Moge het zo zijn in Jezus' Naam. Amen. In orde. Laten we gaan.

     [Broeder Branham en de predikers bidden voor de zieken, terwijl een broeder de samenkomst voorgaat in het zingen van "Geloven alleen" en andere liederen – Vert]

Ik geloof,
Al mijn twijfels werden in de fontein begraven.

     Gelooft u het? Amen. O, is Hij niet wonderbaar? Sommigen van hen lagen op die veldbedden en stretchers, stonden op en wandelden weg, ze verlieten gewoon hun bedlegerigheid en wandelden weg. O, als... Iedereen kan nu genezen zijn die het zal geloven. Gelooft u het? Geef ons een akkoord: "Ik heb Hem lief", wilt u dat doen, zuster? Het oude lied: "Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief, omdat..." Laten we allemaal onze stemmen en onze handen opheffen, onze harten naar God en zingen: "Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief, omdat Hij mij het eerst liefhad." Iedereen nu.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij het eerst lief had,
En verwierf mijn verlossing
Op Calv...

     Een dame staat op uit haar rolstoel en wandelt hier langs met de hulp van twee mensen. Laten we met onze handen wuiven naar God. Ik heb Hem lief.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst lief had,
En verwierf mijn verlossing
Op Calvarie's...

     Laten we Hem nu prijzen, iedereen. Glorie voor God! Hoe danken wij U, Here Jezus, voor Uw goedheid, Uw tegenwoordigheid. O, wij danken U voor het teken, Here. Wij zijn gered en vervuld met de Geest, de Heilige Geest die nu onze lichamen doorstroomt. Hoe danken wij U hiervoor, Vader. O, in Jezus' Naam danken wij U. Amen. Amen. Schud elkanders hand en zeg: "Prijs de Here." Schud elkanders hand en zeg: "Prijs de Here. Prijs de Here."

     In orde, nu allemaal samen nog een keer.

Ik heb Hem lief, (handen omhoog, harten omhoog)
Ik... (druk het uit met uw hart)
Omdat Hij mij eerst lief had, (Gaat u afsluiten?)
En mijn redding verwierf
Op Calvarie's kruishout

     Laten we onze hoofden werkelijk eerbiedig buigen, terwijl ik de dienst overdraag aan broeder Grant om te eindigen, terwijl ik u allemaal bedank. Eerst dank ik de Here voor Zijn goedheid, Zijn genade en de zekerheid, waarvan ik hoop dat we die in uw hart hebben achtergelaten, dat wij hier niet alleen zijn. Onze grote Hoofdkapitein is onder ons. De roep van de Koning is in het kamp. En wij danken de Here dat we Zijn grote macht en Zijn grote genade zien. En laten we nu onze hoofden eerbiedig buigen. Broeder Grant...