Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Het interview met zuster Bruce

Door William Marrion Branham

     "Gij hebt mij onderwezen van mijn jeugd aan, tot nu toe verkondig ik Uw wonderen."

     Psalm 71:17

     [Het volgende is een persoonlijk interview dat broeder Branham had met zuster Bruce gedurende de zangdienst die voorafging aan de boodschap "Het Meesterwerk". Hij noemt dit interview (tijdens het prediken), in paragraaf 57 van "Het Meesterwerk".]

     ...?... ik bezocht u in het ziekenhuis dat ...?... Ik bad voortdurend tot God dat Hij u niet zou laten sterven, omdat u van waarde bent voor de gemeente. Nu, ik ken u. Ik weet dat u gezond zult worden, zuster Bruce. Ik geloof dat met mijn hele hart. "Broeder Branham, het meest van alles wil ik de ervaring dat ik verzegeld ben in de Heilige Geest. En als God dat in uw hart zal openbaren..." Ik geloof met mijn hele hart dat u een echte wederomgeboren gelovige bent, zuster Bruce. Hoe zou die Geest kunnen zijn ...?... als je ziek wordt, word je zwaarmoedig. En u bent een nerveus type.

     "Ja."

      En - en u hebt dingen in uw gedachten (Zie?), kleine dingetjes. Het blijft gewoon van twee kanten opbouwen. U krijgt iemand op uw hart voor wie u wilt bidden, u staat op en bidt voor ze. U kunt geen rust vinden voordat er voor die persoon is gebeden. Dat bent u. Nemen we het dan van de andere kant. Misschien stelt Satan iets aan u voor dat u... En niet op die manier. Zie? Dat u... De - de God... U, u bent een natuur. En God werkt. En Satan werkt. Dan wanneer Satan probeert u te laten geloven dat u niet bent... Zie? U blijft dit opbouwen: "Misschien is dit wel..." Zie? Kijk niet naar uzelf, zuster Bruce. Onthoud dat.

     Ik zal zo voor u gaan bidden. Ik ben dat niet waardig. Ik denk: "Wat zou ik doen als Jezus Christus hier nu zou zitten?" En, wel, "wat zou Hij doen als Hij hier zat?" Hij zou Zijn handen op u leggen en door Zijn grote geloof (Zie?) zou u gezond worden.

      Welnu, ik denk: "Wel, ik ben een zondaar; ik ben Hem niet." Maar ik kom om Hem te vertegenwoordigen. U moet dit onthouden: terwijl ik een zondaar ben en voor God sta, ben ik geen zondaar, en u evenmin; we hebben daar een Bloedoffer liggen. God ziet ons zelfs niet. Hij hoort onze stem, maar Hij ziet het bloed van Christus. Dat is het. Zie? Hij ziet het bloed van Zijn eigen Zoon. Het is onze stem, het bloed van Christus, en het is Christus Die door ons heen spreekt tot God; dus daarom zijn wij geen zondaars meer. Wij zijn Christenen. Ik geloof dat u een echte Christenvrouw bent.

     Ik herinner me het ding... "Ik maak zoveel fouten en ik faal zo dikwijls." Daarom moest Christus sterven zodat het u, met uw fouten, niet zou worden toegerekend. Zie? Hij nam uw fouten. Uw verlangen in uw hart is om Hem te dienen. "Ja." Goed. Dat is de reden waarom Hij stierf, zodat u Hem kon dienen. Zie? Niet... Naar uw fouten wordt niet gekeken - worden u niet toegerekend. Zie? Hij is uw Verzoening. Zie? Hij is uw Schuldoffer. Uw zonden worden niet gekend. U bent voor God geen zondaar. Christus nam uw zonden en werd u, omdat het uw verlangen is Hem te dienen.

     "Maar ik heb nog nooit een ervaring gehad dat ik ben vervuld met de Heilige Geest, waar ik mijn voet op kan zetten." In orde. Let hierop. Normaal gesproken wordt een menselijk wezen in zonden geboren, gevormd in ongerechtigheid, komt leugens sprekend ter wereld. Dat is de natuur van een menselijk wezen.

     "Ja."

      Dat was uw natuur. Die veranderde eens. Maar waardoor veranderde het? "Christus." Daar hebt u het, zuster. Zie? Dat is het.

      "Wie Mijn woorden hoort en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen; maar is (verleden tijd) overgegaan uit de dood in het leven." Johannes 5:24; Jezus Die spreekt. Zie?

      Dus u - u bent - u bent een Christen, zuster Bruce. Ik heb op uw leven gelet. Ik heb in een visioen op u gelet en ik weet dat u een Christen bent. Zie? Geen beetje... Kijk, ik ben als het ware uw herder. "Ja." Iemand moet dat zijn. Zie? Als er enige twijfel in mijn gedachten zou zijn, als ik dacht dat u was... er iets verkeerd was, dan zou ik u dat vertellen, zuster Bruce."

     "Dat geloof ik."

      Maar als er iets verkeerds zou zijn in uw ervaring, iets verkeerds tussen u en God, voor zover ik er iets over weet, zuster Bruce (Zie?), is er niets. We zullen gaan bidden.

     "Want ik zal gaan sterven, tenzij God onderneemt voor mijn hart." U zult niet gaan sterven; ik denk het niet, zuster Bruce. Als dat zo is, dan is het verborgen voor mij. Dierbare God, deze kleine vrouw heeft voortdurend, voortdurend goed gedaan. Ze heeft het geprobeerd zoals Dorcas vanouds. En nu is ze tot deze tijd gekomen dat haar hart erg slecht is. Maar heeft Uw Woord, waarin wij onze hele ziel en leven leggen, niet gezegd dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die U liefhebben? Dan moet het zo zijn dat U iets uitwerkt waar wij niets over weten. Het is allemaal ten goede, want zij houdt van U. Nu, voor de grote Herder over ons allen, de Here Jezus Christus, en in Zijn Naam, leg ik mijn handen op mijn zuster. Moge de God Die haar maakte en haar hier naar deze aarde bracht, moge Zijn Geest Die haar wegverzegelde van de dingen van de wereld om Uw dienares te zijn, moge Hij haar zieke lichaam genezen en haar volkomen gezond maken, want wij hebben haar nodig in de dienst, Here. Ik beveel haar bij U aan met dit gebed des geloofs, mijn handen liggen op haar om mijzelf te vereenzelvigen met het gebed en om tegen deze berg te zeggen: "In de Naam van Jezus Christus, word verplaatst", opdat onze zuster mag leven voor het Koninkrijk van God en voor de glorie van God.

     [Broeder William Branham interviewde zuster Georgia Bruce op zondagmorgen 5 juli 1964, terwijl hij in zijn kantoor zat in de Branham Tabernakel in Jeffersonville, Indiana, gedurende de zangdienst die voorafging aan zijn prediking "Het Meesterwerk." Zuster Bruce, geboren op 8 augustus 1902 leefde na dit interview zevenentwintig jaar voor Jezus Christus en stierf op 7 augustus 1991 op negenentachtig jarige leeftijd.]