Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Vragen en antwoorden, deel 1

Door William Marrion Branham

1 Laten wij een ogenblik gaan staan terwijl wij onze hoofden buigen voor gebed.

     Barmhartige Vader God, wij danken U deze morgen uit het diepst van ons hart, omdat gij onze gebeden kunt en wilt beantwoorden. En wij bidden dat U onze dank zult aanvaarden voor wat U reeds voor ons gedaan hebt. Wij verwachten met grote verwachting dat Gij ons wilt helpen deze morgen, en wanneer wij de portalen van dit gebouw verlaten, mogen wij dan hier uitgaan als een ander persoon dan wij waren toen wij binnenkwamen. Moge de Heilige Geest ons vormen vanmorgen, onze karakters, en ons maken tot onderdanen van Uw Koninkrijk, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen. (U kunt gaan zitten.)

2 Het spijt me dat ik een beetje te laat ben, maar ik had nog vlug een paar dingen te doen. Er waren nogal een hoop zieken en interviews voordat ik naar het gebouw kon komen.

3 Wij zijn blij om deze morgen hier te zijn en al deze fijne mensen te zien. En ik wil u danken, deze mensen die ons die fijne dingen hebben gezonden, het geschenk voor m'n vrouw, en de broeder die mij z'n hertengeweer zond. De Here zegene hem. Hij zei dat hij te oud werd en het niet meer wilde gebruiken, en hij wilde dat ik het kreeg; ik ben er zeker dankbaar voor. Zolang als ik leef, broeder, zover als ik mezelf kan helpen, zal ik het hebben. Ik zal het nooit in mijn hand nemen tenzij ik aan u denk en voor u bid.

4 Nu, we zijn... Er zijn zoveel dingen vandaag die gedaan moeten worden. En ik dacht misschien, terwijl ik hier ben, een paar vragen te nemen om uit te vinden wat er op het hart van mijn gemeente is – de verschillende vragen. Ik kreeg ze beslist! Ik kreeg genoeg vragen om me bezig te houden tot het duizendjarig rijk begint! Ik wist niet dat je er zoveel kon krijgen. Ik heb er hier honderd, en er zijn er vanmorgen honderd of meer bij gekomen. Dus ik zou nooit in staat zijn om ze juist te beantwoorden, vermoed ik, omdat... En het zijn goede vragen, werkelijk goed.

5 Nu, sommige ervan zouden niet voor het publiek gelezen kunnen worden, dus weet u, ik heb hun gevraagd... Als ik het niet in het openbaar kan brengen... Het zijn gezinsproblemen en... U begrijpt het. En ik heb gevraagd om zowel de man als de vrouw te spreken bij een persoonlijk gesprek, zodat ik hen privé kan spreken over deze zaken. Het zijn geen slechte dingen; het zijn zaken die in orde moeten zijn in het gezin, gewoon de menselijke natuur en ras en de tijd waarin we leven enzovoort, die deze dingen meebrengt, en het zijn problemen die bij een menselijk gezin horen; en ze moeten beantwoord worden. En dus zal ik alles doen wat ik kan om ze op de beste manier te beantwoorden.

6 Soms is voor het beantwoorden van vragen nogal veel tijd nodig; en ik wil er niet één van missen. Ik wil ze allemaal zo goed mogelijk benaderen. Nu, ze zijn gewoon – ik heb ze gewoon hier in een tas gestopt om ze te beantwoorden en schrijf zonodig het Schriftgedeelte op en leg hem dan terug. Zo was ik er gisteren de hele dag mee bezig, en een groot deel van de avond, en een tijd na zonsopgang vanmorgen... En ik kreeg er nog tweemaal zoveel die deze morgen binnenkwamen. Dus ik denk dat we dit zullen doen, zo de Here wil; ik zal ze beantwoorden zover als ik kan tot aan de middag, dan sluiten, dan vanavond weer terugkomen en proberen er zoveel als ik kan vanavond af te maken, en kijken of ik ze klaar kan krijgen. En misschien hoef ik u dan niet zolang te pijnigen in één lange zitting. En ik denk dat ik u wat tijd kan geven om naar buiten te gaan en te rusten, en een beetje bij te komen, een dutje te doen of zoiets, en dan terug te komen als u kunt. Als u niet kunt, wel broeder Fred Sothmann, veronderstel ik, neemt dit op de band op. Wordt dit opgenomen? Goed, dat is fijn. Ja, ze zijn in de kamer aan het opnemen, en deze band kan misschien als het goed is – kunt u deze band krijgen; het zal worden bewaard en Vragen en Antwoorden worden genoemd, omdat er werkelijk een paar moeilijke vragen bij zijn en zoiets... Veel gaan over de leerstellingen van de gemeente.

7 Nu, ik zou graag de mensen willen laten weten dat het soms erg moeilijk is bij het beantwoorden van deze vragen. Er is heel veel genade voor nodig om hier te staan, als u de liefde kent die ik voor u mensen heb. Ik zou het niet kunnen uitdrukken. Ik breng het zelfs niet tot uitdrukking aan mijn kinderen; ik breng zelfs mijn diepe liefde voor mijn vrouw niet tot uiting zoals zou moeten, omdat ik veel temperament heb, en ik blijf gewoon doorgaan in één strakke lijn. Er is er maar één waaraan ik mijn hele liefde zal uitdrukken: dat is God Almachtig. En ik heb Hem boven alles lief. Andere mensen heb ik lief, maar ik zou niet die liefde willen stukmaken die ik voor Hem heb; laat dat eerst komen. Dus daarom, wanneer ik uw vragen beantwoord, dan beantwoord ik ze met liefde in mijn hart voor u; maar met één ding heel de tijd voor mij: dat is Jezus Christus (ziet u?), op de wijze dat Hij ze zou beantwoorden.

8 Soms moet ik misschien ze zo beantwoorden dat het zou kunnen kwetsen, het pijn zou kunnen doen, maar ik bedoel het niet zo. Ik beantwoord het met één doel, zoals ik zei, Christus voor mij. En ik moet bedenken dat Hij het is aan Wie ik rekenschap moet afleggen. Dus mijn eerste liefde is voor Hem; mijn tweede liefde is voor u, mensen, en dus ik... voor Zijn gemeente die Hij gekocht heeft met Zijn eigen Bloed. En Hij heeft u werkelijk meer lief dan Hij Zichzelf liefheeft, omdat Hij Zichzelf gaf voor u. U bent de gekochten met Zijn Bloed, en ik behandel het zo zorgvuldig en oprecht als ik maar weet. Maar dan, als u soms denkt: "Dat was een erg ruwe opmerking (ik ben ongeveer... ); het is zo openlijk en plat." Ik doe het met Hem in mijn gedachten (ziet u?) om te proberen dat de rest, iedereen, het ziet zoals het moet zijn. Het is niet om enigszins te kwetsen, maar enkel en alleen om er zeker van te zijn dat de mensen het begrijpen, en ik hoop dat iedereen het op die wijze ontvangt. En nu, hierin ontdekken we wat in onze gedachten is.

9 En als ik u allen vergaderd zie vanmorgen en alles is rondom vol gepakt, en ik geloof dat we de mensen die er niet bij konden in een andere gemeente hebben. Een zuster-gemeente heeft een radio- of één of andere soort telefoonaansluiting. Daar zijn de overigen, in die gemeente, naar ik begrijp. Broeder... of een andere broeder heeft de overigen in zijn gemeente en er wordt hier vandaan uitgezonden naar die gemeente. Dat is opdat u niet op elkaars tenen en dergelijke, en langs de muur hoeft te staan.

10 Nu vanavond zullen we zo de Here wil vroeg beginnen. Ik zou graag de voorganger en het bestuur willen vragen of ze een beetje vroeg willen beginnen vanavond, omdat sommige mensen die hier zijn nog een lange rit voor de boeg hebben. En ik zou tenminste een uur vroeger willen beginnen vanavond, als het zou kunnen, om het af te maken. Dus u... Zo snel mogelijk na uw lunch van 6 uur of zoiets, zal ik dan beginnen. Ziet u? Zeg, u begint gewoonlijk om half 8 is het niet? Laat mij dan op het podium zijn tegen 7 uur. Ziet u? En dan tegen 8 uur of half 9, of zoiets zou het u tijd geven om naar huis te gaan en gereed te zijn voor het werk van morgen, als er een morgen is.

11 Nu, de Heer zij met u en zegene u overvloedig, en ik zal zodra deze dienst voorbij is naar binnen gaan met deze andere vragen om te proberen ze te beantwoorden. Ik schrijf ze gewoon op, kleine aantekeningen enzovoort, ik kan... Ik vergeet soms het Schriftgedeelte. Dan, wanneer ik in de kamer aan het studeren ben, dan (ik houd ervan om naar iets te verwijzen, en dan heb ik het erbij), ik teken het op een stukje papier. En daarom, als het in een encyclopedie staat moet ik het opschrijven, of één of andere uitdrukking van een woord, of van een naam, dan heb ik het hier voor me opgeschreven. Dan hoef ik geen stapel boeken mee te nemen enzovoort; ik heb het dan hier.

12 Nu, als de vraag u niet bevredigt, wel, misschien heb ik dan een vergissing gemaakt. Ziet u? Ik zou misschien een fout kunnen maken, omdat deze dingen naar het beste van mijn begrip zijn. En ik wil dat de predikers die misschien hun gemeente hebben, of een samenkomst van een bepaalde kerk die zou luisteren naar deze vragen... Ik wil niet dat dit... als het tegenovergesteld is aan uw leer en uw gemeente, dan wil ik dat de gemeente duidelijk begrijpt dat dit onze lering hier in de tabernakel is. Ik probeer het niet aan enige andere groep mensen op te dringen. En ik wil een Christen zijn in mijn hart, dat ik onderwijs wat ik geloof. Ik sta op mijn overtuiging Als ik daarmee compromissen sluit, ben ik een verrader van Christus en een huichelaar voor u; en ik moet getrouw zijn aan hetgeen ik geloof dat de waarheid is. Maar elk ander mens heeft het recht om hetzelfde te doen. God is de Rechter van ons allen.

13 Nu, voordat wij beginnen, dacht ik een fijne geschiedschrijver te noemen, Paul Boyd. Velen van u kennen hem; hij komt hier in de tabernakel. Hij is juist teruggekeerd uit Jeruzalem en maakte de Wereldtentoonstelling mee. Hij is een groot leraar van profetie, en hij is een geschiedschrijver, een van de besten. Hij is een Mennonieten-broeder – hij was het – en ontving de doop van de Heilige Geest. En zo werd hij een persoonlijk vriend van mij. En hij lette altijd op en maakte aantekeningen van alles wat ik zei dat betrekking had op profetie, om op te letten en te zien of het kwam te gebeuren.

14 En nu, hij schrijft me hier (daar hij nu weer in de Verenigde Staten is) en het hangt geloof ik op het mededelingenbord vanmorgen. En hij schrijft hier een briefje dat hij in een krant of iets dergelijks heeft gezet, over buitengewone profetieën. En hij noemt het vijfde ding, geloof ik dat het is, dat ik 33 jaar geleden zag overeenkomstig de prestaties, of de vooruitgang liever gezegd, van de wetenschap. En elk van u die het zich herinnert, u hebt het opgetekend. Ik heb het in mijn boeken staan. En alles wat de Here vertelde – mij vertelt, dat schrijf ik op, dat wat belangrijk is, of iets is wat ik de mensen kan vertellen.

15 En ik dacht deze morgen, voordat wij hiermee beginnen... Dit zijn geen predikingen, maar wij zitten hier gezamenlijk om van elkaar te leren over wat in onze harten is. Laten we deze dingen nu nauwkeurig uitzoeken, zoals we door de gemeentetijdperken zijn gegaan, enzovoort. Ik geloof dat het goed is om één of twee samenkomsten daarbij stil te staan, en het geheel te onderzoeken en uit te vinden wat er in het hart van de mensen is, en van daaruit verder te gaan. Ziet u? Dan weer terug te gaan in een serie diensten. Zo de Here wil, wil ik die allang hebben hier in de tabernakel, een lange serie diensten; u weet wat ik bedoel, over verschillende onderwerpen; en zo voort blijven gaan totdat Hij voor mij komt, of ik Hem zal ontmoeten, één van beiden. Ziet u?

16 Paul Boyd schreef hier wat deze zeven dingen betreft, die ik in 1933 zag, hetgeen zou komen te geschieden. En hij bekeek ze aandachtig, technisch, zoals hij dat kan, omdat hij een geschiedschrijver is. En hij let daar op, precies op hetgeen u zegt. En hij zag deze dingen die vele jaren voorheen werden verteld: over hoe Mussolini... en wat er van hem zou worden; en Hitler, en wat er van hem zou worden; en hoe het communisme het fascisme en de rest zou overvleugelen; en hoe de Siegfried linie zou worden gebouwd, en hoe de Amerikanen daar een nederlaag zouden lijden (en ze hebben het nooit willen toegeven, tot twee jaar geleden, en ze kregen de Duitse foto's van het beleg daar; en ze leden werkelijk een nederlaag. Ze hadden graag... Ze verloren bijna hun hele leger daar); en al deze dingen die werden gedaan.

17 En nu, er werd ook gezegd: "En het zal komen te geschieden, voor de eindtijd zal komen, dat auto's de vorm van een ei zullen aannemen, meer als een ei zullen worden." En ik zag een Amerikaans gezin rijden in een auto op de hoofdweg die... Ze zaten tegenover elkaar aan een tafel en ze waren naar het leek aan het dammen of kaartspelen. En ze hadden helemaal geen stuur in de auto. En het werd gecontroleerd door één of andere kracht zonder stuur in de auto. Hoeveel herinneren zich dat ik dat profeteerde (ziet u?), dat het hier zou zijn?

18 Nu, op de Wereldtentoonstelling hebben ze de auto reeds op de markt. Hier is het... hij wordt nu verkocht; een grote firma heeft er vele van genomen. En deze auto, hier is hij. Paul Boyd herinnerde zich de profetie, keek in zijn boek wat ik had gezegd en nam de foto ervan. En daar is het, precies in de vorm van een ei, met twee stoelen die deze kant opstaan, en twee stoelen die deze kant opstaan, en een tafel staat in het midden om een kaartspel te doen of iets anders, precies juist.

19 Het Woord van de Here is volmaakt nauwkeurig. Dat was in 1933. Dat zou zijn... Laat eens kijken wat zou dat zijn? Tweeëndertig jaar geleden, is het niet? Het is nu '64. Ja, dertig... Ja, 31 jaar geleden. Eenendertig jaar geleden vertelde de Here mij dat, en hier is het. En de maatschappij hier heeft ze al besteld; en de transportbedrijven en dergelijke gaan zulke vrachtwagens maken. Zij kunnen ze zo besturen vanuit hun hoofdkwartier, ze hoeven er zelfs geen chauffeur in te hebben. En hier is hij reeds gemaakt, en daar is het bij de auto's. Nu, het hangt op het aanplakbord achterin, en u kunt de profetie lezen en zien hoe nauwkeurig onze God is, hoe Zijn Woord... Hij zei: "Hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nooit falen."

20 Kijk, slechts 33 jaar geleden. U weet hoe een auto er in 1931, of wat het ook was, uitzag; hij zou er hebben uitgezien als een souvenir. Hij zei: "Het zal er ongeveer uitzien als een ei – als een ei worden." Er is natuurlijk niemand hier geloof ik, die vandaag nog leeft of onder ons is, die mij dat heeft horen zeggen. U hebt me dat door de tijden heen horen zeggen, maar... Ja, hier is nog een vrouw die hier zit. Wel, mevrouw Wilson. Ik zag u daar niet. U herinnert het zich toen het gebeurde. Dat was toen zij werd genezen, stervende aan TB. Die vrouw, haar man en dochter kwamen mij roepen om voor haar te komen bidden. Ze had zulke bloedingen dat de hoek vol lag met kussenslopen en dergelijke die ze doorweekt had met bloed. En de dokter zei: "Er is geen enkele manier om haar ooit in leven te laten blijven", en zelfs... Ze probeerde me wat te zeggen voor ze stierf, en het bloed spoot over de dekens en lakens toen ze daar was, toen ze probeerde te hoesten. En ik nam haar uit dat bed en nam haar mee naar een koude rivier hier, en in ijskoud water doopte ik haar in de Naam van Jezus Christus. En dat is 33 jaar geleden, en hier zit ze vandaag nog steeds levend, terwijl van haar grote gezonde kinderen velen zijn heengegaan. Daar bent u er. "Verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid, dat een wrak als mij redde!" Dat bewijst hoe perfect het komt te geschieden wanneer het ZO SPREEKT DE HERE is.

21 [Een vrouw uit de zaal spreekt tot broeder Branham – Vert] Ja, dat is juist, zuster. Ja zeker! De vrouwen... Ik zei dat de vrouwen zo immoreel zouden worden in de laatste... Nu, u weet hoe men zich dertig jaar geleden kleedde. Ik zei dat ze zo immoreel zouden worden, dat ze door de straat zouden wandelen met – tot het gewoon leek alsof ze hun onderkleding aanhadden. En ik zei: "Dan zal het komen te geschieden, dat ze zo schandelijk zullen zijn dat ze iets zullen dragen dat eruit ziet als een vijgenblad." Ik zag het, en ze hebben het; en ze dragen het. Gewoon dat de immoraliteit van de vrouwen zo laag en ontaard zou worden... We kunnen nu niet erger worden; u kunt niet slechter worden. Ze is aan het einde! Ziet u, ze zullen nooit compleet naakt worden. Nee, ze...

22 Ik heb tot mensen gepredikt, vrouwen bij tienduizenden die niet één spatje kleding aanhadden (ziet u?), jonge mannen en jonge vrouwen en alles, maar ze wisten niet dat ze naakt waren. Ze wisten het niet. En de wijze waarop de vrouwen vandaag handelen...

23 Ik sprak de vorige avond met enkele vrienden van mij toen we ver weg in de bergen waren, en een jonge vrouw... Ik had net voor haar baby gebeden; het had vallende ziekte, en de baby is gezond. En een kleine, arme familie daarginds in een gehucht, met een kleine tabaksplantage rondom het huis met ongeveer twee kamers erin – en zeven of acht kinderen... Die vrouw werkt (o tjonge!) – gewoon met een zware bijl daarbuiten, hout hakkend en zo, en de tuinen schoffelend en waren inmakend. En ik keek naar die arme vrouw in dezelfde jurk die ze al twee jaar aan had gehad, en alles was gescheurd... En ik probeerde een paar van Meda's jurken te vinden om het de volgende week voor haar mee te nemen.

24 En we bemerkten toen we daar stonden, een paar broeders en ik, dat de dame haar baby voedde. Ze nam gewoon haar borst uit haar jurk en begon de baby te voeden; en het was even een ogenblik verbazingwekkend; dat was de manier waarop mijn moeder mij voedde! Dat is precies juist.

25 Ik heb meer respect voor zo'n vrouw dan ik heb voor sommige van deze vrouwen die zo'n bandje om doen om van voren meer uit te komen. Dat lijkt zelfs niet op een menselijk wezen. Ze hebben daarmee één doel; dat is sexy, ongoddelijk. Al draagt een vrouw nog zoveel kleren en probeert ze zichzelf eruit te laten zien als iets wat ze niet is... Ik... Wel, vrouwen zijn in werkelijkheid niet zo; het is één of ander soort Hollywood-rommel. En een duivelse geest komt op die vrouwen om de aandacht van de mannen te trekken door sex. Een borst van een vrouw werd haar gegeven om haar baby te voeden. Dat is zeker zo. Die vrouw is wel aan de primitieve kant, maar ze is aan de goede kant. Ik heb daar meer respect voor, voor zo'n vrouw, omdat ze... Dat was de wijze waarop haar moeder haar opvoedde, dat is de wijze... Ze besteedde daar nooit aandacht aan. De baby werd precies zo gevoed als het Madonna-beeld dat u zou zien. En als de mensen hun gedachten op die wijze konden krijgen, zou het anders zijn.

26 Maar wanneer u ertoe komt om naar buiten te gaan, en misschien draagt u een goede blouse, enzovoort, maar als u dan uzelf van voren opduwt met bandjes en zo, ziet dat er goddeloos uit en veroorzaakt het dat de mannen... Beseft u dan niet dat het een geest van de duivel op u is? O ja! Dus wil dat niet doen, zuster. Doet u dat niet, dat is Hollywoods make-up en een val van de duivel! Wanneer u dat doet laat u de mannen verkeerd over u denken, en wanneer u dat doet dan bent u schuldig aan het plegen van overspel met die man, omdat u zich op die wijze aan hem aanbood. U kunt het niet helpen, dat u zo gebouwd bent, maar ga gewoon en blijf zoals God u maakte, ziet u? Probeer uzelf niet iets te maken dat u niet bent. Blijf gewoon een menselijk wezen. Is dat verschrikkelijk? Wel, misschien beantwoordt het ook wel een paar vragen van iemand.

27 Onze Vader, wij danken U vandaag voor Jezus Christus en voor de rechtheid van het Woord. Als ik zie hoe perfect U de woorden liet komen te geschieden, maakt het me des te meer vastbesloten om bij de waarheid te blijven en elk woord van de waarheid. Dus ik bid, Vader, dat U ons deze morgen zult zegenen, deze lieflijke mensen. En wetende dat deze band naar vele plaatsen zal gaan, waar zelfs die opmerking gehoord zal worden die daarnet werd gemaakt... Ik was niet – het was niet van tevoren bedacht; u kent mijn hart. Het kwam gewoon in mijn gedachten, en ik geloof dat U wilde dat ik het zei. En ik heb het gezegd en het is nu gedaan. En dat is precies mijn overtuiging en wat ik geloof dat U mij wilde laten zeggen.

28 Laat elke vrouw die dit hoort door het land en rondom de natie en de wereld; moge zij beschaamd worden over zichzelf en zien wat er is gebeurd, en zich dan kleden als een dame, opdat ze niet schuldig zal zijn aan het plegen van overspel. Een mooi, lieflijk schepsel zoals U hebt gegeven, een deel van een man, om op die wijze te zijn om zijn aandacht daarop te vestigen, dat die twee één zouden mogen worden, omdat zij uit de man kwam. Ik bid, God, dat de vrouw zal beseffen dat haar schoonheid en wat zij is, alleen beperkt is tot haar eigen man. Sta het toe, Vader.

29 Wij vragen U nu ons te helpen terwijl wij deze vragen proberen te verklaren. Wij zijn onbekwaam voor deze dingen, maar laat Uw grote Geest hier komen, Here, die onze bekwaamheid is; en moge het de vragen in vele harten beantwoorden. Wij danken U voor hetgeen U ons hebt gegeven: de gemeentetijdperken, en de zegels, en de... O, hoe U met ons hebt gehandeld in grote machtige dingen, die geweldig voor ons zijn geweest, Here, omdat we de eindtijd nabij zien.

30 Nu, ik dacht dat het nuttig was of dat het gunstig zou zijn voor Uw Koninkrijk, als ik zou vernemen wat er onder de mensen leefde. Vele keren onder de onderscheiding zie ik zoveel verschillende dingen, je kunt je niet op één daarvan concentreren; dus ik dacht – ik laat hen gewoon opschrijven wat ze dachten in hun hart. En dan kan ik hun gedachten uitdrukken vanaf een stukje papier waarop ze het hier hebben geschreven, en dan geeft U ons het juiste antwoord. We wachten allen, Here. Kom in onze tegenwoordigheid, Here, en doorwandel de paden, en handel met ieder overeenkomstig Uw wil. Wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

     (Pearry, heb ik... Komt dat nog steeds in de uitzending? Ik raakte... Wordt het hiermee afgesloten of zoiets? Niet? Ik raakte het aan met mijn hand. Ik wist het niet.) [Broeder Branham spreekt met een broeder over de bandopname – Vert]

31 Nu, terwijl ik het opnieuw zeg als we beginnen, tot de voorgangers of mensen in de verschillende delen van het land, of die de band zullen horen, u zult (als de band in orde is) – dit zijn vragen die op de harten van de mensen zijn die hier bij deze tabernakel behoren, waar wij geen denominatie hebben, maar slechts gemeenschap met elkaar hebben. En ik vertrouw dat het een verheldering zal zijn van onze gedachten, zodat we zullen weten wat we moeten doen en hoe we beter kunnen leven, nadat onze vragen zijn beantwoord. Ik weet dat alleen het lezen ervan al een zegen voor me was.

32 Nu, ik heb ze hier op een stapel liggen, en ik zal er op letten om ongeveer vijf voor twaalf te sluiten. En dan komen we vanmiddag terug om half zeven. De eerste vraag die ik heb, zijn geloof ik vijf vragen achter elkaar, getypt op een stuk geel papier.

236 Wat betekent dit? Matthéüs 24:19 "Wee de bevruchten en de zogenden in die dagen!"

     Vreemd, dit niet wetende, zei ik dit over die vrouw en hier is het meteen in de eerste vraag.

33 Nu, Matthéüs 24:19. Jezus werden drie vragen gesteld. De vragen waren: Wanneer zal de tijd er zijn dat er geen steen op de andere wordt gelaten? Wat zal het teken zijn van het komen van het einde van de wereld? Drie verschillende vragen werden Hem gesteld. En Hij beantwoordt het op drie verschillende manieren, beantwoordt elke vraag. Wanneer zal het zijn dat er geen steen op de ander wordt gelaten? En wat zal het teken zijn van Uw komst? En wat is het teken van het einde van de wereld? En Hij beantwoordt het op drie verschillende manieren. Hij vertelt hun wanneer de tijd er zal komen wanneer er geen steen op de ander wordt gelaten; wat het teken van Zijn komst zal zijn, en dan bij het eind van de wereld. En vele keren als u nu niet aandachtig oplet hoe Hij het beantwoordt (ziet u?), zult u alles door elkaar halen en alles in één keer door elkaar gooien; en dan komt u helemaal in de war.

34 Nu, zonder geringschatting over onze Adventistenbroeders, die vinden dat dit letterlijk in de toekomst zal zijn. Om op het onderwerp te komen van de zevende dag, dat: "Bidt dat uw vlucht niet zal zijn in de wintertijd of op de sabbatdag", (ziet u?) zij houden nog steeds de sabbat. Niet afgevend op deze broeders, dat zou niet Christelijk zijn dat te doen, maar alleen om het recht te zetten, ziet u?

35 Hoe zou de hele Christen-wereld vergaderd kunnen zijn binnen een muur, terwijl de muren niet open zijn, maar gesloten zoals ze toen waren. Ziet u! Wat voor verschil zou het maken als het nu wintertijd of zomertijd zou zijn voor de mensen die in een tropische streek wonen. Ziet u? Dit was alleen voor Israël. Dat is onder de tijd dat er niet één steen op de andere zou blijven... "Wee hun die bevrucht zijn en zogen in die dagen", omdat het voor een moeder die zwanger is (ziet u?) moeilijk zou zijn om hard te lopen, en voor hen die hun baby's zogen om ze mee te dragen, omdat ze uit de stad Jeruzalem moesten komen naar de bergen van Judéa.

36 En nu, ik zou heel de morgen bij dat ene ding kunnen blijven, gewoon om het duidelijk te maken; maar ik zal proberen de hoogtepunten ervan aan te tippen zodat het overkomt bij de mensen, en dan naar de volgende vraag te gaan.

37 Nu, Jezus had hun verteld dat ze zouden... "Wanneer gij Jeruzalem omringd ziet door legerscharen, laten dan zij die in het veld zijn niet terugkeren naar de stad om hun jas te halen, om ook maar iets uit hun huis mee te nemen; keer helemaal niet naar de stad terug, maar vlucht Judéa in, want er zal een tijd van benauwdheid zijn zoals sinds de wereld begon er niet is geweest." En dat kwam allemaal te geschieden in de dagen van de Romeinse generaal Titus toen hij Jeruzalem veroverde, de stad verbrandde, en er slechts – en de mensen doodde totdat hun bloed uit de poorten stroomde en uit de straten golfde. Hij belegerde de stad. Ik weet niet precies hoeveel jaar hij met zijn legers opkwam en zich precies legerde rondom de stad. En de mensen, de vrouwen, kookten zelfs hun eigen kinderen en aten ze op, aten de schors van de bomen af, het gras van de grond. Dat was voor het verwerpen van het Woord. Dat was de oorzaak. En dan...

38 Nu, degenen die het Woord hadden ontvangen, zoals Josephus, de grote historicus, schreef... Hij noemde ze kannibalen, zei dat ze het lichaam van een man aten, genaamd Jezus van Nazareth, die Pilatus kruisigde; dat ze 's nachts gekomen waren en Zijn lichaam stalen, dat deze mensen het eruit hadden genomen en het in stukken gesneden en opgegeten hadden. (Zij vierden het Avondmaal, ziet u. Ze kenden dat niet.) Dat was gewoon een praatje dat rondging, zoals ze het vandaag over ons hebben en de rest van de Christenen. Ziet u? Ze zeggen deze dingen, maar...

39 Nu, deze mensen waren... De reden: "Bidt dat uw vlucht niet in de wintertijd valt", was omdat Judéa dan was ingesneeuwd. Ziet u het van Kerstmis? Nu, hoe kon Jezus dan geboren zijn daar in die ingesneeuwde bergen? "Bidt dat uw vlucht niet in de wintertijd zal zijn, noch op de sabbatdag" (ziet u?), omdat op de sabbatdag de poorten waren gesloten, en ze zouden in de val zitten. Als Titus daar op vrijdagmiddag kwam, dan werden ze daar belegerd voor de sabbat omdat de deuren gesloten waren. De poorten waren op de sabbat gesloten en gingen niet open. Er was geen inkomen en uitgaan in de stad op de dag van de Sabbat.

40 En nu, ziet u wat er gebeurde? Toen Hij zei: "Wee hen die zwanger zijn en die zogen in die dagen", (ziet u?) omdat vluchten en hardlopen dan... En overeenkomstig de geschiedenis was er niet één van hen die in Jezus geloofde en het Woord geloofde die niet oplette dat dit zou gebeuren. En ze ontkwamen, en gingen Jeruzalem uit, Judéa in, en vluchtten voor hun leven, en niet één van hen... omdat ze gewaarschuwd waren door hun Herder en uitkeken naar het uur dat het zou komen. Toen ze hoorden dat Titus er aankwam, gingen ze ervan door, renden voor hun leven, en zorgden dat ze de stad uitkwamen. Nu, de volgende vraag volgt.

237 Matthéüs 24:24: "En er zullen valse profeten opstaan en valse christussen, en valse profeten, en zullen grote wonderen en tekenen tonen." Hoe zullen wij hen herkennen?

41 "Er zullen opstaan..." Nu, daarin komt u verder in een ander tijdperk. Ziet u? "Er zullen valse christussen opstaan en valse profeten." Een valse christus is een vals gezalfde, omdat christus "de gezalfde" betekent. Hoevelen weten dat de Christus betekent: "de Gezalfde"? Er zullen vals gezalfden zijn, en ze zullen zichzelf profeten noemen. Maar hoe zult u hen herkennen? Door het Woord; zo zult u ze kennen, door het Woord, of ze goed zijn. Hoe zullen we ze herkennen? Het zal door het Woord zijn. Als ze worden... Als ze zeggen dat zij het Woord hebben, en dan het Woord ontkennen, dan is er iets aan de hand, ongeacht wat ze ook doen. Ze zouden de zieken mogen genezen; ze zouden de ogen van de blinden mogen openen; en het Woord ontkennen, blijf er dan vandaan. Het maakt niet uit wat het is, blijf bij dat Woord hoe dan ook (ziet u?), omdat ik vele keren toverij heb gezien en allerlei zaken die plaatsvinden onder genezing.

42 Hier zitten vanmorgen broeder Sidney Jackson en zuster Jackson uit Zuid-Afrika. Hij zou hier kunnen opstaan en dat onderwerp nemen en hij kan u werkelijk een paar dingen vertellen over daarginds. Wel zeker, mensen komen naar afgoden en worden genezen. Ziet u waarom?

43 Precies zoals Dr. Aegery mij die ene keer een berisping gaf, toen ik zei dat de duivel niet kan genezen. En er werd gezegd: "Een man als u die voor zoveel mensen staat, met zo'n armzalige theologie, te zeggen dat de duivel niet kan genezen." Hij zei: "Wij hebben een vrouw bij ons in de buurt die een schort om zich heen draagt, en ze loopt daar; en de mensen komen om haar heen staan en worden verondersteld geld in die schort te werpen; en dan zal ze hen wrijven en haar uit haar hoofd nemen en bloed uit hun aderen en het op haar haar zetten en het achter zich gooien; en als ze wordt gedrongen achterom te kijken, komt de ziekte op de mensen terug. En dertig procent van hen worden gezond. En dan zegt u dat de duivel niet kan genezen?"

44 En ik dacht: "O my!" Ik schreef hem terug, en ik zei: "Geachte heer. Het is een vreemde zaak voor mij dat een hoofd van een Lutheraans college zijn theologie zou baseren op een ervaring in plaats van op het Woord van God." Ziet u? "Het Woord van God zegt dat Satan Satan niet kan uitwerpen. Dat maakt het vast; Jezus zei het zo." Als Satan... Ik zei: "Dan vraagt u zich af hoe deze mensen daar door die heks worden genezen. Het is omdat de mensen zelf denken dat ze God benaderen door die heks. En genezing is gebaseerd op geloof, niet op hoe rechtvaardig u bent, of hoe goed u bent, hoezeer u de geboden houdt, of wat het ook is, het is enkel en alleen gebaseerd op geloof. 'Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven!' Ziet u? Het is niet gebaseerd op hoe goed u bent. Ik heb prostituées op het podium zien komen, die onmiddellijk werden genezen en een gelovige vrouw over het podium zien gaan die het miste. Zeker, het is gebaseerd op geloof – Indien gij kunt geloven – niet op rechtvaardigheid."

45 Kijk daar in Frankrijk, waar ze naar een graf gaan van een vrouw, ze gaan er in rolstoelen heen en komen lopend terug, door niets anders dan puur bijgeloof, of iets anders, spiritisme – om een dode te aanbidden. Ziet u? En toch worden ze genezen, omdat ze denken dat ze God benaderen. Nu, niet om de Katholieke mensen neer te halen, ik haal het Katholieke systeem neer, net zoals ik doe met het Protestantse systeem (ziet u?), al deze dingen.

46 Nu, predikers, ik weet dat dit hard zal aankomen, maar ik ben vragen aan het beantwoorden; en ik wil dat u begrijpt (ziet u?) dat ik u de waarheid vanuit mijn hart vertel, met Christus voor mij, naar mijn beste weten. Ziet u? Het zijn allemaal systemen, en die systemen hebben de mensen vastgebonden zoals... Mensen treden toe tot de Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Pinksteren, Katholieken; en zij denken dat zij God benaderen terwijl ze slechts tot een systeem gaan. God eert het soms en neemt hun ziekten van hen weg via afgoden. Wel, temidden van de Hottentotten van Afrika krijgen ze genezing met afgodsbeelden, enzovoort (ziet u?), maar ze denken dat ze God benaderen.

47 Denk u dat een Katholieke non toetreedt tot het Katholieke nonnenklooster omdat ze een slechte vrouw wil zijn? Zij treedt toe tot het nonnenklooster omdat ze een goede vrouw wil zijn. Een mens treedt niet toe tot de Katholieke kerk om alleen een slecht mens te zijn; hij gaat daarheen om een goed mens te zijn. U zegt niet... "Wel, wat is dit?" Evenmin treedt de Indiër uit India of de Hindoe toe tot het Hindoeïsme om een slecht persoon te zijn.

48 Toen ik de tempel van de Jaïns inging, waar ik daar door die priester werd geïnterviewd die als een paus op een groot kussen zat, z'n voeten opgevouwen onder hem, z'n tenen vasthoudend – met zo'n gezichtsvermogen dat hij een vergelijking of een Schriftgedeelte van de drieëntwintigste Psalm met zijn blote ogen op een stuk staal schreef van niet groter dan 6 millimeter. Nu, en het is boven elke menselijke rede om het te schrijven, maar hij graveerde het erin met zijn natuurlijk oog; en hij was een man van veertig jaar of ouder. Ziet u?

49 Wel zeker, als u maar in de buurt blijft, hoort u alleen over Methodisten, Baptisten, Presbyterianen; u moest eens uitgaan naar de zendingsvelden, om dingen mee te maken die uw ogen zullen openen. Ziet u?

50 Nu, u denkt dat al die zusters daar zitten; ze gaan zelfs niet – ze willen niet koken; ze willen niet eten; ze moeten bedelen voor elk ding dat ze krijgen. Ze willen niet – ze maken kleine zwabbers met hun handen om mieren en andere dingen van de weg af te vegen, omdat ze in reïncarnatie geloven; ze zouden op hun familie kunnen stappen. Ze zullen niet op mieren stappen, vliegen doden, of niets; ze wilden zelfs niet het mes steriliseren om een vinger te opereren. Ze lieten de man sterven, omdat ze anders een kiem zouden doden; het zou een van hun familie kunnen zijn die terugkeert. Ziet u? U blijft alsmaar beter en beter worden; en tenslotte wordt u een menselijk wezen, een beter menselijk wezen en steeds maar door tot u een god wordt. Gewoon door en door en verder afwisselend beter en beter wordend.

51 Nu, zij doen dat niet om slechte mensen te zijn. Zij doen dat met oprechtheid, maar ziet u: "Er is een weg die juist schijnt te zijn voor een mens." Er is slechts één ding, mensen, dat ik u kan vertellen als 'klas' deze morgen over deze vragen, dat is het Woord, het Woord van God. Dan gelooft u dat Jezus Christus dat Woord is, en dat Woord is nu vleesgemaakt onder ons, exact vervullend wat Hij zei dat Hij zou doen in dit tijdperk. Goed.

     Nu, dat is hoe u hen zult kennen, niet door hun gemeente, niet door hun geloofsbelijdenis, niet door hun teken, niet door hun denominaties, niet door enige genezing, niet door iets, maar door het Woord. Ziet u?

238 Matthéüs 24:26 (volgende) spreekt over een "binnenkamer" en "in de woestijn". Wat betekent dit?

52 Het betekent dat er antichristen zullen zijn, anti-gezalfden, enzovoort. En wat is anti? Anti is "tegen". Het zullen deze zelfde schepselen zijn tegen het Woord. En ze zullen in de woestijn zijn, in de binnenkamers, en ze zeiden: "Ga er niet achteraan; blijf ervan weg." Ziet u?

     Nu, de vierde vraag:

239 Matthéüs 24:28. (De persoon gaat regelrecht door. Zij hebben het nooit ondertekend; o ja, ze deden het wel. Neemt u mij niet kwalijk. Ik wil deze namen niet noemen, omdat het niet nodig is. Ziet u?) Matthéüs 24:28: "Waar het aas is, daar zullen de arenden zich verzamelen." Wie is het aas en wie zijn de arenden?

53 Nu, dat is een goede vraag, niets verkeerds bij! Wat is het dode lichaam? Het dode lichaam is waar de arenden zich mee voeden. Nu, met een adelaar wordt een profeet aangeduid in de Bijbel. Een profeet is een adelaar. God noemt Zichzelf een adelaar, en wij zijn dan de "arendjes" – de gelovigen. Ziet u? En wat is het karkas waarmee ze zich voeden? Dat is het Woord. Waar het Woord is, zal de ware natuur van de vogel zich tonen. Ziet u? Een adelaar wil vers vlees hebben, hij moet vers vlees hebben. Hij is geen buizerd (ziet u?), hij is een arend. U kunt hem geen denominatie-spul geven; hij moet arend-voedsel krijgen; dat is het meest verse van het vlees. Niet wat Mozes deed, niet wat iemand anders heeft gedaan, niet wat Sankey, Finney, Knox of Calvijn hebben gedaan, maar op dit moment, het vlees dat voor déze dag wordt gedood. En dat is het deel van Christus dat stierf om te maken dat dit Woord werd bevestigd. Daar eten ze van. Begrijpt u het?

54 Niet wat Noach deed of wat Mozes deed, zij zijn voorbeelden; we zien en lezen wat ze deden, maar het is wat Hij beloofde nu te doen. Hij was het Woord daar vroeger, dat was het dode lichaam voor die dag. De dag van Wesley was het karkas voor die dag; de dag van Luther was het karkas voor die dag; maar zij gaan daar niet naar terug. Dat is reeds bedorven. Wat overbleef moest verbrand worden, zelfs van het avondmaal; laat het niet over voor de volgende generatie. De Bijbel zegt wanneer u het avondmaal neemt, laat wat er van overblijft zelfs niet liggen tot de morgen; verbrandt het. Dus daarnaar terug verwijzen? Beslist niet! We hebben vers voedsel vandaag; dat is het Woord dat beloofd is voor dit uur, om gemanifesteerd te worden in dit uur. Daar zijn de arenden – waar het dode lichaam is. Wij kunnen daar een lange tijd bij stil blijven staan, maar ik ben er zeker van dat u begrijpt wat ik bedoel.

     Goed, vijfde vraag:

240 Zal de bruid vergaderd worden in één plaats bij de opname, en zal het in het westen zijn?

55 Nee, het hoeft daar niet te zijn. Ja, de bruid zal vergaderd worden op één plaats. Dat is waar, maar niet tot aan de opstanding. Ziet u? "Want wij die leven en blijven tot de komst van de Here..." II Thessalonicensen, het vijfde hoofdstuk, geloof ik dat het is. "Wij die leven en blijven tot de komst van de Here, zullen niet voorgaan (of hinderen) degenen die slapen (over de hele aarde); want de bazuin Gods zal klinken, en de doden in Christus zullen opstaan, en wij zullen samen met hen opgenomen worden om de Here in de lucht te ontmoeten." Daarom zal de bruid helemaal samen zijn wanneer ze de Here gaat ontmoeten. Ziet u? Ze zal tezamen zijn, maar dat betekent niet dat we noodzakelijk allemaal op één plaats moeten zitten, zoals hier; omdat de bruid slaapt in het stof van de aarde rondom de wereld, van de polen tot de tropen en van het oosten tot het westen, van het noorden tot het zuiden.

56 Jezus zei: "Wanneer de Zoon des mensen zal verschijnen, zal het zijn zoals het licht dat schijnt van het oosten tot zelfs in het westen." De hele zaak is, er zal een opstanding zijn, een opname, en weg zal ze gaan. En voor ze omhoog zal gaan om Hem te ontmoeten...

57 Let op de wijsheid van de Here. Nu, laten we bijvoorbeeld zeggen, in het spreken over deze... Ik zeg dit met gedachten van genade en geloof in het Woord, dat ik "wij" zeg. Ik werp mezelf erin met u allen – en met het hele lichaam van Christus over de hele aarde. Ik geloof dat. Wanneer ik zeg "wij" dan bedoel ik: door genade geloof ik het. Door geloof geloof ik het, in Zijn genade, dat wij onder deze mensen behoren, die zullen worden opgenomen.

58 Nu, het eerste wat er gebeurt, wanneer we worden opgewekt... Degenen die leven zullen gewoon nog blijven... De opstanding zal eerst beginnen, de opstanding van degenen die slapen. Er zal een tijd van ontwaken zijn, en degenen die nu slapen in het stof (niet degenen die slapen in zonde, omdat zij regelrecht doorslapen. Zij worden niet wakker dan na duizend jaar), maar degenen die slapen in het stof zullen eerst gewekt worden, en deze vergankelijke lichamen zullen onvergankelijkheid aandoen in de opname-brengende genade van de Here. En dan zullen we allen tezamen komen. En wanneer zij samen beginnen te komen, dan zullen wij die levend achterblijven, worden veranderd. Deze sterfelijke lichamen zullen de dood niet zien, maar gewoon plotseling zal er iets zijn dat als een windvlaag over ons gaat, en u bent veranderd. En u wordt veranderd zoals Abraham eens, van een oude man in een jonge man, van een oude vrouw in een jonge vrouw. Wat is deze plotselinge verandering? En na een poosje reist u als een gedachte, en u kunt degenen zien die reeds opgestaan zijn. O, wat een uur! Dan zullen we met hen vergaderd worden en dan opgenomen worden met hen om de Here te ontmoeten in de lucht.

59 Het is niet noodzakelijk, als uw oom begraven is ginds in Zuid-Kentucky, dat hij naar Indiana moet worden gebracht, of begraven in Indiana en naar Zuid-Kentucky moet worden gebracht. Ongeacht waar hij is... De doden in de zee zullen opstaan uit de zee. Degenen die vernietigd werden in de arena en opgegeten zijn door leeuwen, degenen die in de vurige oven zijn geworpen en waarvan zelfs de beenderen of het stof niet is overgelaten, ze zullen toch opstaan! Of ze nu in Rome waren, of in de arena van Rome, of ze nu in de tropische jungle van het zuiden waren, of in de bevroren gebieden van het Noorden, ze zullen opstaan uit de dood en worden veranderd en omhoog gebracht worden, en de levenden zullen veranderd worden in een moment, in een oogwenk, en samen worden opgenomen.

60 Kijk naar de zendelingen die daarginds op de velden in Afrika stierven. Kijk naar hen die stierven in de bevroren gebieden van het Noorden. Kijk naar hen die daar stierven in de arena, over de hele wereld, in de Kongo, en over de hele wereld. Ze zijn overal gestorven, China, Japan, rond de wereld, en het komen van de Here zal algemeen zijn, deze opname zal het zijn.

61 Let op de verandering. "Er zullen twee in bed zijn; Ik zal er één meenemen en één achterlaten", hetzelfde moment. "Er zullen twee op het veld zijn; Ik zal er één nemen en één achterlaten", één aan de donkere kant van de aarde en de andere aan de lichte kant van de aarde. Ziet u? Het zal een universele opname zijn. Ja, de gemeente zal helemaal samen zijn, maar nadat, nadat de opstanding en de opname zijn begonnen.

62 Nu, als dat niet de wijze is waarop u het ziet, wel, het is in orde. Ik ben niet precies aan het spreken wanneer ik dat zeg; wij nemen dit op de band op. Ziet u? En er zouden andere predikers mogen zijn die het hiermee niet eens zijn. Dat is in orde.

241 Beste broeder Branham, mijn vraag is over de doop. Wanneer is een persoon gered? Ik heb gehoord dat het was wanneer een persoon geloofde. Sommigen zeggen dat, wanneer je de Heilige Geest ontvangt, je gered bent, zelfs al ben je niet in water gedoopt, zoals in het geval van Cornelius in Handelingen 10:47. Sommigen zeggen dat Paulus werd gered op de weg naar Damaskus, maar in Handelingen 22:16 staat dat hij zijn zonden drie dagen later nog had. Kan een persoon gedoopt zijn met de Heilige Geest zoals Cornelius, en nog steeds zijn zonden hebben, daar hij de waterdoop niet heeft gehad, of heeft iemand geen toegang tot de hemel totdat hij de waterdoop heeft gehad, hoewel hij de Heilige Geest heeft?

63 Nu, mijn dierbare vriend... Nu, deze broeder ondertekent met z'n naam; ik ken hem niet, maar hij ondertekent met z'n naam. Maar ik wil de namen niet noemen, omdat het niet nodig is; want andere mensen zullen naar hen toegaan en zeggen: "Wel, ik ben het met dit en dat niet met u eens." Ziet u? En ik wil gewoon geen namen noemen. De meesten hebben hun namen eronder gezet, maar ik houd het alleen voor mij. Ziet u? Ik doe ze hierin terug, zodat ik ze kan bewaren. Dus dit is een blauw handschrift; sommige zijn getypt en op verschillende manieren.

64 Nu, de eerste vraag hier is: "Wanneer ben je gered?" En de volgende die hier op volgt: "Kunnen zonden worden vergeven buiten de waterdoop, want Cornelius had de Heilige Geest ontvangen – hij en z'n huis, en hij was nog niet gedoopt in water." En Paulus had, nadat hij z'n ervaring had gehad op de weg naar Damaskus, ook nog steeds z'n zonden op zich, tot hij was gedoopt; omdat er staat (ik heb al deze Schriftgedeelten doorgenomen, om er zeker van te zijn)... En dus was het... Hij zei: "Sta op en ga daarheen en wordt gedoopt, de Naam des Heren aanroepend – wordt gedoopt ter vergeving van uw zonden (kwijtgescholden), en ga heen de Naam des Heren aanroepend."

65 En dan: "Is de doop van de Heilige Geest... kan een persoon ermee gedoopt zijn en nog steeds hun zonden hebben en niet gedoopt zijn in water."

66 "Is de toegang van een persoon naar de hemel verzekerd wanneer hij gedoopt is, hoewel ze de Heilige Geest hebben; moeten ze toch gedoopt worden in water, voordat hun toegang naar de hemel zeker is?" Nu, ik geloof... Nu, ik ken deze broeder niet, en dit is een erg goede en intelligente vraag. En er zou uitvoerig op moeten worden ingegaan, omdat het belangrijk is dat we deze dingen weten. Ziet u?

67 Nu, ik geloof een beetje dat de broeder tot mij zegt of mij ertoe probeert te krijgen iets te zeggen (of misschien gelooft hij erin, ik weet het niet), waarvan ik geloof dat het een klein beetje in tegenspraak is met het ware geloof in het Woord. Het klinkt alsof de broeder zegt... Nu, wat in orde is, broeder; u zit hier misschien; en dat is fijn. Ik geloof dat het een goede... Ik ben zo blij dat u het hier hebt neergelegd. Nu, ziet u? Maar ik geloof niet in gedoopt te worden in water ter wedergeboorte (ziet u?), omdat wanneer u dat doet, u het bloed kunt weglaten. Ziet u? U bent gedoopt in water om te tonen dat de wedergeboorte heeft plaatsgevonden. Ziet u? Dat is gewoon een uiterlijk symbool van de wedergeboorte. De hele zaak rust enkel en alleen op voorbestemming. Ziet u? Maar wij weten niet wie het wel en wie het niet is; daarom prediken wij het Evangelie. Door geloof gaan we gewoon prediken.

68 Maar over de wedergeboorte nu, daar is het waar ik verschil met de broeders van de 'Oneness'. En u 'Oneness' broeders die deze band met vragen hoort, of als deze in uw kantoor terecht zou komen, of in uw huis, of onder u, mensen die 'Oneness' mensen zijn, begrijp me nu niet verkeerd, dat ik het gewoon met u oneens ben.

69 Ik en mijn vrouw verschillen van mening, zeker. Ik vertel dat ik haar liefheb, en zij zegt dat ze dat niet gelooft. En dan zijn we het zeker oneens, maar ik zeg u, we kunnen goed met elkaar opschieten.

70 Nu let op. Misschien toon ik haar niet genoeg tekenen dat het zo is, wat... Ik ben weg om te prediken, dan als ik thuiskom pak ik mijn hengel en ga vissen. Ziet u? Maar diep in mijn hart heb ik haar lief; ik moet gewoon bij haar wegblijven, dat is alles.

71 Nu, let hier op... Nu, als we verschillen, dat is in orde; maar ziet u, water vergeeft geen zonde; het is een antwoord op een goed geweten.

72 Nu, ik geloof dat de reden waarom Paulus daar gedoopt moest worden, was dat het officieel en noodzakelijk is in de Bijbel, dat we worden gedoopt. Want ik breng het dan regelrecht hier op terug: toen de dief aan het kruis hing... stierf hij totaal zonder te zijn gedoopt, en toch met een belofte dat Jezus hem zou ontmoeten in het Paradijs op die dag, in het Paradijs, niet in de sferen van de verlorenen, omdat het de eerste keer was dat de gelegenheid hem werd aangeboden.

73 En ik geloof dat dezelfde toestand bestond bij die harten in het huis van Cornelius, toen ze het Woord van God met blijdschap hadden ontvangen. En de Heilige Geest is dat Woord levend gemaakt, en het wàs voor hen levend gemaakt. Dat is de reden dat de Heilige Geest begint te spreken in andere tongen en profetie. Het waren de toebereide harten van de mensen waar het Woord in viel, toen ze al het bovennatuurlijke zagen.

74 Dat is wat mij verbaast in dit uur waarin wij leven. Nadat die groep Romeinen en Grieken, zoals ze waren, alleen maar de manifestatie van een visioen hadden gezien dat bevestigd werd, maakte de Heilige Geest die harten zo wakker dat, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, de Heilige Geest op hen viel. Ziet u?

75 Precies zoals... Ziet u, Cornelius zei: "Ga en roep..." Hij was een centurion, en dat komt van "cent" van honderd. Hij stond boven honderd man. Hij was een Romeinse centurion; en hij had een visioen gezien terwijl hij bad, en een engel kwam tot hem. Hij was een goede man. Hij zei: "Ga heen naar Joppe, naar ene Simon, een leerlooier, en daar is iemand genaamd Simon Petrus. Hij is daar... U zult hem daar vinden, en hij zal u het Woord komen vertellen."

76 Wel, hij vond dat visioen zo werkelijk! "Ik zou niet in slaap kunnen zijn; ik keek regelrecht naar de engel." Dus zond hij er één van zijn getrouwste soldaten heen.

77 En intussen maakte God daar de apostel gereed aan het andere eind van de lijn. En Hij zei: "Nu, sta op." Hij zei... Ziende dat hij boven op het dak van het huis was, wachtend tot mevrouw Simon het eten klaar had gemaakt. En terwijl hij daar boven was... Hij had honger, misschien had de apostel door de woestijn gelopen. En hij lag daar boven op het huis, vlak voor het eten, daar op het dak van het huis, zoals het gewoon was. Ze doen nog steeds hetzelfde, liggen op het dak, en ze gaan naar beneden met een ladder of soms met een trap en dergelijke, van het dak af. Men zit daar in de koelte van de avond.

78 Maar de apostel viel in slaap, en terwijl hij in slaap was, ging hij van de slaap over in een geestvervoering; en toen zag hij een laken naar beneden komen met allerlei onreine dingen erin, en hij hoorde een stem zeggen: "Sta op, slacht en eet."

     Hij zei: "Geenszins, Here, niets onreins kwam ooit eerder in mijn mond."

79 Nu, ziet u, daar is een visioen. Nu, let op! Dat moest worden uitgelegd. Nu, het leek erop dat Petrus een jachttocht zou maken en dat hij één of ander dier zou vinden dat hij nog nooit had gegeten en probeerde het toch op te eten. Hij zei: "Geenszins, Here, ik heb nooit iets onreins tussen mijn lippen laten komen."

80 Hij zei: "Noem dat niet onrein wat Ik rein maak." Hij zei: "Sta op, er zijn mannen bij de poort die op u wachten. Ga, twijfel nergens aan." Op hetzelfde ogenblik klopten ze op de deur.

81 Nu, ziet u? En als hij dan deze mannen vindt, deze getrouwe soldaten, precies overeenkomstig het visioen... En hier komen ze terug met dezelfde man waarvan God gesproken had in het visioen – een onbekend iemand, gewoon een onbekende kleine visser. Maar voor die kleine groep was het zo betekenisvol, dat hij deze kleine visser vond. En hier komt hij nu naar het huis, dezelfde plaats waar hij het visioen zag. Cornelius haalde al de mensen tezamen en zei: "Wel, het is precies op de wijze waarop ik het zag." En toen stond Petrus op en hij begon te spreken over hoe zij de Heilige Geest ontvingen, en terwijl hij nog sprak...! Zij hadden alles zo volmaakt in orde gezien in dat ene visioen. Een groep mensen die heidenen waren, die één visioen gemanifesteerd zagen en zij hoorden het Woord der Waarheid over hoe zij leven zouden ontvangen; en de Heilige Geest viel op hen voordat ze zelfs werden gedoopt.

82 Wat behoorde het te doen aan deze Tabernakel deze morgen? Zieken, aangevochtenen, blinden, doven, de stommen, de zondaar, alles... Denk na, uit tienduizend dingen, niet één keer heeft één jota gefaald! Wel, het behoorde onze harten in vlam te zetten!

83 Nu, nu, terwijl hij deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest. Toen zei Petrus: "Kunnen we het water weren, ziende dat deze de Heilige Geest ontvingen zoals wij dat daarginds deden?" Ik geloof dat hun zonden alreeds weg waren, want anders zou de Heilige Geest niet binnenkomen; en Hij zou niet binnengekomen zijn, tenzij het een voorbestemd vat was geweest. Hij wist dat ze zouden volgen. Hij wist het.

84 Ik geloof dat de reden dat Paulus opnieuw gedoopt moest worden was... Hij had de Christenen vervolgd. Dat is juist. En hij – God wist het, omdat Hij zei: "Ik heb hem gekozen." Hij zei dat tot Ananias, de profeet. Toen Hij bemerkte dat Saul daar in een kamer was, somber gelaat, verduisterde ogen, en hij had zo hard gebeden en hij zat helemaal onder het stof, en hij was verblind door de Vuurkolom die aan hem verschenen was op de weg daarheen; en Hij zei: "Ik heb hem gekozen als een vat voor de heidenen." God wist dat Ananias in staat zou zijn om hem te dopen in de Naam van Jezus Christus in de Damaskus-rivier, drie dagen later. Maar ik geloof dat zijn zonden reeds waren vergeven, maar hij moest dit doen om het aan de wereld te tonen. En ik geloof dat dit de reden is dat we in de Naam van Jezus Christus moeten worden gedoopt. En ik geloof dat het voorbestemde zaad het zal zien, en alleen die zullen het zien.

85 Nu, broeders van het Drieëenheidsgeloof, ik reken u dit niet aan, mijn dierbare broeder, ik beantwoord alleen vragen. Ik geef er alleen mijn ware gedachten over. Deze band zou eens in Afrika terecht kunnen komen. Ik geloof dat we in de schaduwen van Zijn komst zijn. We geloven dat allemaal.

     Ik heb dierbare vrienden, die van DuPlessis en Schoemans en allemaal, en Yeager, en die fijne broeders in Zuid-Afrika. Maar er is altijd iemand die eruit steekt in het leven van een mens. En van al die mensen – en ik heb ze even zeer lief als ik deze broeder liefheb, net zo dierbaar, maar broeder Jackson en zijn vrouw hebben er altijd bovenuit gestoken in mijn leven. Ik kon het gewoon niet begrijpen; hij stak er bovenuit. Nu, daar is Justus DuPlessis, een boezemvriend, en o, zoveel van deze fijne, fijne Afrikaanse broeders en zusters.

86 Wel, waarom staken broeder Jackson en zijn vrouw er voor mij bovenuit? Omdat hij een jager was? Nee! Want ik heb daar vele fijne jachtvrienden. Maar waarom stak hij er bovenuit? En waarom? En als u slechts het geheim wist achter dit alles. Maar ik vertel de mensen niet al de geheimen die ik weet. Wel, waarom was het op hetzelfde uur dat de Here zei: "Neem contact op met Sidney Jackson in Zuid-Afrika", dat de Here sprak tot Sidney Jackson om hierheen te komen? Verleden zondag werden hij en zijn vrouw gedoopt, in de Naam van Jezus Christus, hier precies in de tijd van de schaduwen. Ziet u? Voorbestemd voor de zaak. Ziet u?

87 Nu, ik geloof dat u bent gered door Jezus Christus aan te nemen. En de waterdoop is een uitwendige uiting om te tonen dat binnenin iets gebeurd is, omdat water geen kracht heeft; het is slechts een symbool. En ik geloof dat u gered bent toen u...

88 Nu, er zijn vele mensen (laat me dit recht zetten voor deze broeder)... Er zijn vele mensen die zeggen dat ze gered zijn; velen zijn er gedoopt in Jezus' Naam; velen spreken er in tongen, en hebben allerlei tekenen van de Heilige Geest, en zijn nog zelfs niet gered. Dat is juist. "Velen zullen er in die dag tot Mij komen en zeggen: 'Here, heb ik niet geprofeteerd in Uw Naam?' – predikers – 'Heb ik niet in Uw Naam duivelen uitgeworpen en vele machtige werken gedaan?'" Hij zal zeggen: "Ga weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid; Ik heb u nooit gekend." Ziet u? Dus al deze dingen, toch is het God; het is in Zijn handen. Maar wanneer Ik zie dat...

89 U zegt: "Wel, waarom roept u de mensen op om opnieuw te worden gedoopt?" Het is omdat ik het patroon vanaf het begin volg. Wij kunnen die blauwdruk niet loslaten.

90 Nu, we nemen de apostel Paulus toen hij bepaalde discipelen vond die wonderbare mensen waren. Ik geloof dat ze gered waren, en toch waren ze nog niet gedoopt in de Naam van Jezus Christus, hoewel ze gedoopt waren (Handelingen 19). Paulus ging door de bovenkust van Efeze; hij vond bepaalde discipelen. En hij sprak tot hen: "Hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds gij tot geloof gekomen zijt?"

     En ze zeiden: "We weten niets over de Heilige Geest, of er wel een Heilige Geest is." Hij zei: "Waarin zijt gij dan gedoopt?" Ze zeiden: "We werden gedoopt. Johannes heeft ons gedoopt, dezelfde man die Jezus doopte." Dat is toch bepaald een goede doop.

91 Kijk echter naar deze ernstige apostel. Hij zei: "Maar Johannes doopte alleen tot bekering", niet tot vergeving van zonden, omdat het offer nog niet was gedood, maar doopte... En toen zij dit hoorden, werden zij overgedoopt in de Naam van Jezus Christus, en de Heilige Geest kwam op hen.

92 Nu, wat veroorzaakte dit? Het bewees dat deze mensen die voorbestemd waren ten leven, zodra zij de Schriftuurlijke waarheid zagen, wandelden in de waarheid en de beloning ontvingen van een gelovige: de Heilige Geest kwam op hen, en zij spraken in tongen, profeteerden, verheerlijkten God. Begrijpt u het nu? Ziet u? Ze deden dat nadat ze reeds grote vreugde hadden gehad, jubelden en God verheerlijkten.

93 In de Bijbel hadden ze een Baptisten-prediker daarginds; hij was ook gedoopt. Maar hij was... en hij bewees door de Bijbel dat Jezus de Christus was. En de mensen hadden grote vreugde, en ze waren er zo gelukkig over; en toch hadden ze niet de Heilige Geest! Ze moesten opnieuw gedoopt worden. En Paulus zei in Galaten 1:8: "Indien een engel uit de hemel komt en een ander evangelie predikt dan hetgeen ik u heb gepredikt, die zij vervloekt." Geeft niet wat het zou zijn.

94 Daarom, deze dingen wetende... Misschien weet u ze niet, mijn broeders; maar daar ik deze dingen weet, ben ik genoodzaakt en aan God verplicht om het plan van de eerste grondlegging uit te voeren, omdat geen ander mens een fundament kan leggen dan dat er reeds ligt; dat zijn de apostelen en de profeten. De profeten voorzegden het en de apostelen voerden het uit; en wij worden verondersteld om het verder uit te blijven dragen totdat het gebouw voltooid is.

95 Nu, ik geloof dan, dat een mens gered is wanneer hij in de Here Jezus Christus gelooft met zijn gehele hart, en vanuit z'n hart, niet met z'n uiterlijke geweten nu...

96 Ziet u, u bent een meervoudig persoon – drie personen in één, ziel, lichaam en geest. Nu, ik geloof dat uw uiterlijke zintuigen, uw ziel vanuit de – niet uw ziel maar uw uiterlijke bewustzijn, uw zintuigen... Wanneer u wakker bent, met andere woorden, wordt u bestuurd door vijf zintuigen: zien, proeven, voelen, ruiken en horen. Zij werden u alleen gegeven om met uw aardse huis in contact te komen; en ze zijn u niet gegeven om in contact te komen met uw hemels huis. Er zijn eigenlijk zes zintuigen in een menselijk lichaam, omdat hij nummer zes is in de Bijbel. Hij werd geschapen op de zesde dag, en hij is nummer zes – dat is een mens. En hij heeft zien, proeven, voelen, ruiken, horen en geloof. Zijn geloof bepaalt z'n bestemming, waar hij naar toegaat.

97 Nu, geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt, en het bewijs van de dingen die u niet ziet, proeft, voelt, ruikt of hoort. Maar door geloof, wanneer hij het Woord opvangt, zendt het hem in een dimensie (ziet u?) die het zo werkelijk voor hem maakt, alsof hij het reeds in zijn handen heeft. Hij weet dat het gaat gebeuren.

98 Nu, daar is hetzelfde over de vraag hier van de waterdoop. Ziet u? God wist dat deze mensen zich zouden laten dopen in de Naam van Jezus Christus. En Paulus deed de verklaring dat geen mens, zelfs geen engel uit de hemel, ook maar één enkele andere leerstelling behoorde te leren dan hetgeen hij had onderwezen; dus daarom, als ik als prediker, als voorganger, als profeet, of wat ik ook mag zijn, of dat zelfs een engel neerkomt en wat zou leren in tegenspraak met wat deze apostel deed, en ik beval de mensen niet om overgedoopt te worden in de Naam van Jezus Christus, zou ik door de Bijbel als een vals getuige worden bevonden vanwege de zaak die ik beweer te geloven.

99 Dus ik geloof dat het patroon is neergelegd. Elk persoon in de Bijbel werd gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Nooit werd er iemand één keer in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest gedoopt. Ziet u? Nooit werd er ooit iemand besprenkeld; ze werden allen ondergedompeld.

100 Dus ik geloof dat wanneer u werkelijk... Naar uw vraag, dierbare broeder, ik geloof dat, wanneer God uw hart kent... Er zullen duizenden zijn die zijn gedoopt in Jezus' Naam. U gaat gewoon onder als een droge zondaar en u komt boven als een natte. Maar als een echte, ware gelovige moet u wandelen in al het geloof met een goed geweten tot God; wanneer u het ziet laat u zich dopen! Maar ik geloof dat het alleen een uiterlijke uitdrukking is die aantoont dat een innerlijk werk van genade is gedaan.

101 Precies hetzelfde zoals God de ark bouwde. Hij zei: "Noach, ga erin, gij en uw familie en huishouding." En zij gingen erin. Nu, ik geloof dat als er geen ark was geweest, God Noach zou hebben laten zitten op een blok hout of laten lopen op het water. Ziet u? Maar Hij maakte een ark voor hem om in te gaan, en dat was de wijze om het te doen, dat was Gods voorbestemde weg. Ik geloof dat God een mens redt door genade. In de Naam van Jezus Christus, door een uiterlijke uiting, dat is Gods voorbestemde weg om binnen te gaan, want allen werden op die wijze gedoopt.

102 Ik veroordeel die andere niet, maar dat is gewoon... Ik denk dat dit het is. Water redt een mens niet, het toont alleen dat hij gered is; het is een uiterlijke uiting. Nu, dat zou niet juist mogen zijn, broeder. Als het dat niet is, wel we zullen het een andere keer doornemen of... Goed.

242 In Genesis 6:4, na de vloed; waar kwamen de reuzen vandaan?

103 Dat is een goede, erg goed. Dat is een verstandige vraag. Waar kwamen deze reuzen vandaan? Adam was geen reus voor zover we weten, want als dat zo zou zijn, dan zou de Bijbel het zeggen. Hij was gewoon een normaal mens. Waar kwamen ze dan vandaan? Nu, dit is een groot geschilpunt, en dit werd me zojuist overhandigd; het is op een groot, donker papier en het is – of met grote donkere letters op een wit stuk papier.

104 Nu, deze reuzen... Ik geloof dat het hier iemand was niet lang... Het is misschien Josephus geweest. Ik zeg nu niet, prediker-broeders, dat het Josephus was, maar het schijnt me toe dat hij het misschien had kunnen zijn, of dr. Scofield, of één van hen die zei dat deze reuzen die in het land waren in werkelijkheid gevallen geesten van God waren die luisterden naar Satans verhaal, zoals hij het rondvertelde in de hemel... En het was Michaël... Proberend een oorlog uit te lokken met Michaël in de hemel... werd eruit geschopt... Dat deze zonen van God de dochters der mensen zagen en dat deze reuzen, die in die tijd in het land waren, zichzelf in menselijk vlees persten. Als u dat doet, maakt u Satan tot schepper. Dat kunt u niet doen.

105 Net zomin als Dr. Smith, van de Zevendedags Adventisten, over de bok van het zoenoffer. Hij zei dat de ene bok werd... Men doodde twee bokken op de dag van het zoenoffer, de Verzoendag, en één bok werd gedood en de andere losgelaten. En toen zei hij dat de bok die gedood werd Jezus voorstelde, Die onze zonde droeg en stierf; maar de bok die werd losgelaten stelde de duivel voor, die onze zonden draagt en er mee weggaat de eeuwigheid in. Nu, ziet u, elke... Naar mijn mening... Als dit ook terecht komt bij een Adventistenbroeder, ik zeg niets over die grote man, Dr. Smith. O, hij was een knappe, intelligente, fijne, beschaafde Christen, een gelovige; maar wat mij betreft, ziet u, heeft het geen grond. Wanneer u dat doet, offert u aan de duivel. Beide stelden zij Christus' dood, begrafenis en opstanding voor. Hij stierf ook zo voor onze zonden en droeg onze zonden ver weg; allebei waren ze Christus.

106 Dus de reuzen kwamen er nooit door zichzelf erin te dringen. Deze reuzen waren de zonen van Kaïn, wiens vader de slang was, die er in elk opzicht precies als een mens uitzag, maar hij was een grote, geweldige kerel, groter dan een mens. En daar kwamen deze zonen vandaan, omdat ze zonen van Kaïn waren, omdat ze Kanaänieten in het land Kanaän waren, waar ze vandaan kwamen; en daar ging Kaïn naar toe. En dat was... Ziet u, dat bewijst ook het slangenzaad. Het was een totaal ander ras mensen. Dat waren slangenzaden. Ziet u?

107 Nu, die vraag over het slangenzaad zit hier in, dus we zullen erop terugkomen, en ik wil dat u dit in gedachten houdt. Ziet u? Nu, dit zal er een achtergrond voor geven.

108 Ziet u, ze waren Kanaänieten, deze reuzen; en ze waren de zonen van Kaïn, welke de zoon van de slang was. En de slang was een reusachtige man, groot, een monsterachtige kerel, helemaal geen reptiel, mooi. Hij was de listigste van alle dieren des velds. En hij was de enige...

109 Ziet u, de genen van een dier zullen in een vrouw helemaal niets voortbrengen. Ze hebben dat herhaaldelijk geprobeerd; het is onvruchtbaar voor het eitje van een vrouw. En nu, ze kunnen het niet vinden. Men neemt een chimpansee, die het dichtste bij de mens staat van wat ze maar kunnen vinden, of de gorilla, of één van deze die het dichtste bij de mens staat. Zoals God in Zijn grote evolutie vis begon te maken; en voorts maakte Hij vogels; en toen maakte hij andere dingen, dieren, en ze bleven verder omhoog komen, tot er één te voorschijn kwam als een chimpansee, en als een aap, en verder door tot aan een gorilla, en dan verder in de vorm van de slang, en toen van een slang tot de mens.

110 En de mensheid heeft geprobeerd te onderzoeken, de wetenschap, proberend om beenderen te vinden van dit dier dat het dichtste bij het menselijk wezen stond. Het menselijk wezen is een dier. De mens, het vleselijk deel is dierlijk vlees; we weten dat. Wij zijn een zoogdier, wat een warmbloedig dier is; dat weten we! Maar wat maakt het verschil? Het dier heeft niet die innerlijke ziel, maar een menselijk wezen wel. Het dier onderscheidt geen goed van kwaad.

111 De kleine vrouwtjes-hond weet niet dat ze een jurk moet dragen, en ik geloof niet dat ze shorts zou dragen als ze dat begreep. Evenmin zou een zeug het, maar wel een gevallen menselijk ras. Ziet u?

112 Nu, daar komt het vandaan. Daar kwamen deze reuzen vandaan. Ze waren zonen van de slang.

113 En ziet u, toen hij Eva in deze toestand zag, kwam Satan in hem en maakte dat hij... Ziet u, Adam had het nog nooit ontdekt. Ik weet niet hoe deze woorden te gebruiken. Het zou in orde kunnen zijn voor u allen hier, maar iemand zal het bekritiseren. U weet, ze proberen er altijd iets te zoeken. Maar ziet u, Adam had zijn vrouw Eva nooit gekend. Hij was nooit tot die plaats gekomen, en Satan versloeg hem daar. Ziet u? En toen ze dan zwanger werd, toen bekende hij haar. We zullen er op komen bij de volgende vraag of bij één van deze vragen. Ik weet waar hij zit; ik zag hem hierbij. Nu, maar daar kwamen de reuzen vandaan.

243 Dierbare broeder Branham, zullen alle zonen en dochters van ware wedergeboren gelovigen gered worden?

114 Nee, broeder; nee, dat zullen ze zeker niet. Ziet u, zoals ik deze opmerking van David DuPlessis overnam: "God heeft geen kleinkinderen (ziet u?), alleen zonen en dochters." Ziet u, ze moeten geboren worden, helemaal precies zoals hun vader en moeder geboren werden uit de Geest. Ziet u? Dat maakt een mens een nieuw persoon, omdat hij wederomgeboren is, herboren. Zijn eerste geboorte brengt hem als natuurlijk mens op aarde; zijn tweede geboorte brengt hem als een geestelijk mens van de hemel. Ziet u? Het verandert hem, zijn ziel, niet zijn uiterlijk geweten, z'n uiterlijk wezen, z'n zintuigen; hij voelt nog steeds en ruikt, proeft en hoort; maar zijn innerlijke delen, zijn verlangens wat zijn beweegredenen zijn, zijn veranderd tot God. Ziet u?

115 Nu bedenk, de enige manier dat dit kon gebeuren zou dit zijn: precies zoals het was in de tijd van de Romeinse hoofdman over honderd. Paulus vertelde die Romein, hij en Silas, toen hij zijn zwaard wilde trekken om zichzelf te doden, omdat God de gevangenis schudde met een aardbeving; hij zei: "Doe uzelf geen kwaad, zie dat we allen hier zijn. Sta op!" En hij wilde weten wat hij kon doen. Hij zei: "Sta op en word gedoopt, de Naam des Heren aanroepend, en u en uw gehele huis zullen behouden worden." Ziet u? Met andere woorden: "Geloof in de Here Jezus Christus en u en uw huis zullen gered zijn."

116 Nu hoe? Als uw huis gelooft op dezelfde wijze als u gelooft. Ziet u? U bidt en draagt uw kinderen op aan God en houdt vast aan God, gelovend dat ze gered zullen worden.

117 Ik heb zojuist een ervaring opgedaan met mijn Rebekka. Ziet u? Draag het gewoon op aan God. Toen ze een kleine "tiener" begon te worden, ging ze met een of ander meisje om toen we daar voor het eerst heengingen – ging naar het huis van een of ander meisje om muzieklessen te nemen... En dit meisje... Ik kwam op een dag voorbij, en daar zat het meisje achter de piano rock en roll te spelen. Wel, dat was precies genoeg voor mij! Dus ik vertelde haar daar weg te blijven. Ziet u? En toen zei ze: "Wel, het is de enige plaats die ik heb om muziekles te nemen." (U weet hoe "tieners" worden.)

118 En ik zei... Elk kind moet daar doorheen. Praktisch iedereen gaat door die leeftijd. U deed het, ik deed het. En wij moeten ons in hun gedachten verplaatsen.

119 Dus daarna, een paar dagen daarna moest haar moeder haar ergens voor hebben, en ze sprak brutaal tegen haar. Nu, dat is Rebekka helemaal niet. Ze liep weg en sloeg bijna zo met de deur, dat de dingen van de muur vielen en ging naar school.

120 Nu, ik behoorde schijnbaar mijn riem te pakken, haar achterna te gaan op het erf, en haar geboeid terug te brengen. Ziet u? Maar ik dacht: "Wacht even, ik moet gedachten van achttien jaar denken." Ziet u? "Nu," zei ik, "moeder, ik weet dat..." Meda begon te huilen. Ik zei: "Ik weet dat je alles hebt gedaan wat je kon doen; ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Nu, het is buiten ons bereik, we moeten de volgende stap doen."

121 Zoals een dame onlangs lieflijk schreef (het is één van de vragen hier) en zei: "Broeder Branham, u bent toch niet de Messias, nietwaar?"

     Ik zei: "Nee mevrouw."

     Ze zei: "We geloven dat u onze herder bent, maar dat u ons altijd verwijst naar de grote Herder."

     Ik zei: "Dat is juist; dat is juist." Ziet u?

122 Ik zei: "Wel kijk, lieveling, nu móet je naar me luisteren. Het is moeilijk voor jou om dit te doen; ik ben je man. Maar mensen rijden het hele land door van overal vandaan voor slechts een paar woorden van advies. Nu, als jij... Ik sprak laatst met haar en ze liep gewoon bij me weg."

123 Nu, Becky deed dat nooit bij mij. Ziet u? En toen haar moeder er iets over zei, sloeg ze met de deur en zei: "Verwacht u van mij dat ik hier blijf zitten om heel mijn leven een muurbloem te zijn?" En bamm! Ze sloeg de deur dicht en ging naar buiten. Dat was de duivel.

124 Ik herinner me dat ze de eerste twee jaar van haar leven huilde. We gingen een restaurant binnen om te eten; en ik ging met haar de straat op terwijl Meda at, en dan moest zij met haar wandelen terwijl ik at. Almaar huilen en huilen. En op een dag daar in Canada, huilde ze heel de nacht, en ik kon niet rusten of wat anders; en ik stond daar... Nu. En Iets sprak tot mij: "Het is de duivel die aan je bediening komt."

125 Ik zei: "Geef me die baby." Ik zei: "Satan, in de Naam van Jezus Christus, neem je handen van haar af." Ze stopte meteen en huilde nooit meer. Ze is het stilste kind dat ik heb. Vanaf dat uur was het weg. U moet dat hebben... U moet dat in u hebben, voordat u het kunt doen!

     En toen ze – en toen begon ze dat. En ik sprak ongeveer een uur met Meda. Ik zei: "Meda, trek je handen ervan af."

     "Ik? Dat is mijn kind!"

126 Ik zei: "Is het ook het mijne niet?" Goed. Ik zei: "Als ze stervend was vanmorgen, zou je haar opdragen aan God voor haar eeuwige bestemming. Waarom kunnen we haar nu niet opdragen aan God voor haar aardse reis?"

     En ze zei: "Wel, het is mijn kind!"

     Ik zei: "Het is het mijne ook."

     Ik zei: "Nu, kun je je..."

     "Ik niets tegen haar zeggen?"

127 Ik zei: "Dat zei ik nooit. We kunnen ophouden haar uitbranders te geven, en haar gewoon raad geven. Ze heeft een vriend nodig, en jij bent degene die haar vriend bent, jij en ik. We zijn haar ouders."

128 Deze kinderen vandaag hebben een vriend nodig. Als ze een moeder en vader hadden die thuis bleven en voor hen zorgden, in plaats van de hele avond de kroeg af te lopen en dat soort dingen, zouden we geen jeugdmisdaad hebben. Ziet u?

129 Zij gingen van de Bijbel weg; ze gingen alleen naar de kerk om bingospelletjes en dergelijke te doen en... Ziet u? U probeert het op te poetsen zoals Satans grond in Hollywood. U kunt Hollywood nooit in de kerk brengen, u moet... ik bedoel de kerk in Hollywood brengen, u moet Hollywood op uw terrein brengen. Ziet u? Ga niet op hun terrein, laat hen hierheen komen. Wij hebben iets waar zij niets van weten.

130 Dus gingen we daar op onze knieën en droegen het op aan God. Ik zei: "Ik weet dat ze achttien jaar oud is – ze zal het over een paar dagen zijn, en een meisje van die leeftijd zal aan een vriend denken, en wij hebben haar binnen gehouden." Ik zei: "Ik heb haar nooit willen zien trouwen. Ik wil haar hier op het kantoor zetten om het werk te doen. Ik wil haar vervuld zien met de Geest en zo zien leven."

     En zij... wel, dat willen we allemaal. Ze zei: "Wel, we kunnen dat niet doen." Ze zei: "Ze zal er gewoon niet naar luisteren."

131 Ik zei: "Wacht een ogenblik! We hebben haar opgevoed naar al wat we konden, leg haar nu in de handen van God, draag haar op." En ik zei: "Wanneer ze dan iets doet, zeg: 'Becky, lieveling, moeder wil niet dat je dat doet, maar ik ben je vriend; ik zal bij je blijven.' Zie je? Laat haar weten dat je haar liefhebt. Ze zal iemand willen hebben die haar liefheeft, en het zou de verkeerde vrouw kunnen zijn." Ziet u? Ik zei: "Wees jij de vrouw die liefheeft." Ik zei: "Lieveling, dat klinkt een beetje ruw, maar de mensen komen overal vandaan, en hebben persoonlijke gesprekken en van alles." Ik zei: "Ik ben zo gewoon; we zijn aan elkaar gewoon, omdat we man en vrouw zijn, maar laten we dat nooit laten gebeuren. Je moet bedenken, dit is in de Naam des Heren!"

     Dus zei ze: "Goed."

     We gingen op onze knieën en droegen het op aan God. We zeiden dat wij er onze handen van terug zouden trekken.

     Die middag kwam ze binnen, ze zei: "Wel, ik vermoed dat jullie nog steeds zeggen dat ik daar niet heen mag!"

132 Meda zei: "Nee, ik heb er helemaal niets over gezegd." Ze zei: "Je weet, moeder wil niet dat je dat doet, en je weet dat het leek of het je vader zou doden, toen hij je daar die boogie woogie hoorde spelen, of wat het ook was, bij dat meisje." Ze zei: "Nu, hij wil niet dat je dat doet, en wij willen niet dat je dat doet, Becky, maar we hebben het aan de Here opgedragen. Ik wil dat je weet dat we je liefhebben. Wat je ook doet, we hebben je nog steeds lief."

     Ze schreeuwde, en zei: "Ik ga toch!"

     Ze zei: "Goed lieverd." Dus ging ze heen. Ze zei: "Goed, ik zal het eten gereed hebben als je terugkomt." Ze ging niet! Nee, sindsdien is ze er nooit meer heengegaan. Ziet u?

133 Niet lang daarna ontmoette ze George; George is een Christen. En dat maakte het toen vast.

134 Ze probeerde mevrouw Wood onlangs erover te vertellen. Ze zei: "O, ik was verschrikkelijk woest." Ze zei: "Vader en moeder droegen me op aan de Here." Ze zei: "'k Was verschrikkelijk woest." Maar dat was voor ons woest; we wilden het niet wilder hebben dan dat. Ziet u? Laat het gewoon op die manier gaan. In orde.

244 Broeder Branham, wat denkt u over onze... (O, o ik herinner me dat ik deze las. Ik was niet... Ik zou hem bewaren voor later, maar ik geloof dat ik het toch maar lees. Het handschrift van een of andere vrouw. Ze moet uit Kentucky komen, omdat ze hier een kaart van Cosmos Portland Cement heeft.) Broeder Branham, wat denkt u over onze zusters in de gemeente die zulke korte jurken dragen? Bederft het niet ons getuigenis en geeft het niet een verkeerd voorbeeld aan onze jonge mensen in onze gemeente? Het schijnt zo in... om een jonge... een volwassen vrouw te zien die zo'n korte jurk aan heeft dat het haar knieën toont wanneer ze loopt.

135 Wie u ook bent, zuster of broeder, wie het ook is, ik ben het honderd procent met u eens. Het is een schande, maar vertel me wat eraan te doen! Ik preek het zo hard als ik weet hoe het te prediken; ze doen het toch. Dus het is hun oordeel, omdat het Woord voortging. Ja, zeker ben ik tegen die kleine nauwsluitende jurken die eruit zien... Ik ga voortdurend tekeer tegen mijn kinderen, Becky en Sarah. Het kan me niet schelen hoe klein ze zijn, ik... dat... Ik ga telkens tegen hen tekeer. Ik geloof zelfs dat ze hun jurken dragen... Meda neemt er Becky elke dag over apart. Ziet u? Jurken precies tot op... Omdat kinderen, u kunt dat van kinderen verwachten, en u moet ze corrigeren; maar wanneer het komt tot een vrouw, dan is er daar iets verkeerd. Ziet u?

136 Niet om nu gevoelens te kwetsen; ik ben alleen vragen aan het beantwoorden. U vraagt mij vanuit uw hart; ik vertel u vanuit mijn hart. Als u de oplossing vindt, kom het me alstublieft vertellen, ik zal het zeker doen, als ik er iets aan kan doen.

137 Zoals iemand onlangs zei, hij zei: "Wel, ik vertel u, broeder Branham. Ik vertel u wat Adam en Eva..." Hij zei: "Het was het helemaal precies, zij hadden een appel!" En ik merkte dat ze het nu veranderden; ze zeiden dat ze wat hadden? Ik geloof dat het werd genoemd een of andere...? (Een man uit de samenkomst antwoordt: "Een abrikoos.") Abrikoos, ja het was een abrikoos die ze aten. Wel, het is tijd om de abrikozen opnieuw uit te delen als het maakt dat ze beseffen dat ze naakt zijn. Ziet u?

245 Broeder Branham, ik heb Gods Boodschap van vandaag geaccepteerd, en ook onze zoon. En wij beiden zijn gedoopt in de Naam van de Here Jezus Christus. Mijn man heeft de Boodschap niet aanvaard en bestrijdt deze Boodschap. En hij heeft onze zoon beïnvloed en neemt hem mee naar een Methodistenkerk. Hij wil dat ik met hem mee ga naar de kerk, wanneer we niet hier in de dienst zijn in deze tabernakel. Zou het in orde zijn als ik met hem meega of zou het beter zijn om buiten die denominatie te blijven?

138 Welnu, dierbare zuster... Ze heeft er geen naam ondergezet, maar misschien luistert u naar uw vraag, zo niet dan zult het op de band horen. Ga met uw man mee, maar heb geen deel aan wat ze daar doen. Ziet u, u wordt verondersteld uw man lief te hebben, en liefde is wat het doet. Weest u gewoon heel zoutend; hij zal dorstig gaan worden als er iets in hem is.

139 Voeg u niet bij hun denominatie. U zei: "Moet ik wegblijven van die denominatie?" Word er geen lid van; ga er naar toe. Als u geen heel brood kunt krijgen, haal een half; als u geen halve kunt krijgen, neem slechts een sneetje. Ziet u? Maar dat is de wijze waarop u uw man kunt winnen, door dat te doen. Wees niet arrogant, dan zal hij weten dat hij net zoveel heeft als u. Ziet u? Maar wanneer u iets kunt tonen wat u hebt en hij niet heeft, zal dat hem dorstig maken om als u te zijn. De geheiligde vrouw heiligt de man.

140 Dat was slechts een advies. Ik zou er een lange tijd aan kunnen besteden, maar we willen zoveel mogelijk doornemen als we kunnen, ik zie dat ik ongeveer 22 minuten over heb. Goed.

246 Broeder Branham, ik geloof de Boodschap die u onderwijst met mijn hele hart. Het ontroert mijn ziel; mijn vrouw en zoon verheugen zich echter niet in het Woord. Zij wensen zich niet los te maken van enige van hun wereldse gewoonten. U zei dat we onze gezinnen behoorden op te eisen. Ik vind dat moeilijk om te doen, ziende dat zij niet leven voor het Woord of in het Woord. Wat is mijn koers, meneer? Eis ik ze op en geloof, of bid ik: "Vader Uw wil geschiedde", en ben tevreden in de toestand waarin ik mezelf bevind? Ik zou uw aanwijzing waarderen, broeder Branham.

141 God zegene u, mijn broeder of zuster, wie u ook bent. Ik zou ze gewoon aan de Here opdragen. Ik... Ziet u? Want: "Al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal tot Mij komen." Ziet u? Nu, het enige voor u mensen om te doen...

142 Het deed onlangs mijn hart groeien van vreugde toen ik heenging om deze motel-mensen te bezoeken. Ik ging naar meneer Becker. Hij zei: "Billy, weet je wat? Ik voed elke zondag je hele samenkomst." – wel de Blue Boar voedt er elke zondag bijna driehonderd. Ziet u? En ik ging hierheen, naar die man daar, deze keer hier in het Ranch-House, een erg fijne man...

     Ik ontmoette hem; hij zei – Ik zei: "Wel, dat was erg fijn." Ik zei: "Ik waardeer het dat u al die rommel weghoudt van daar buiten."

     Hij zei: "Ja zeker, broeder Branham."

     Ik vroeg me af: "Hoe kent hij mij?" Ziet u? Ik zei: "Waar kent u mij van?"

     Hij zei: "Ik ken u, omdat ik hier elke zondag uw hele samenkomst voed door de... Wel," zei hij, "en ik wil u iets vertellen: het zijn fijne mensen. Ze zijn fijne mensen!"

143 Nu ziet u, dat maakte dat ik me goed voelde. U bent mijn kinderen. Ziet u? Wanneer ik hoor dat mijn kinderen zich fijn gedragen en vriendelijk zijn, dat maakt dat pappa zich heel goed voelt. Ziet u? Dus u begrijpt het.

144 Nu, toen moeder... Mijn zuster, als uw man wilt dat u naar de Methodistenkerk gaat, gaat u erheen. U krijgt misschien geen heel brood, maar als ze zeggen dat ze geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, gelooft u dat, omdat wij dat ook doen. Nu, als ze ergens over beginnen op te stuiven of zo, laat ze gewoon gaan, maar eet u gewoon dat sneetje van het brood. Ziet u? En daarin toont u gewoon de lieflijkheid van uw leven en uw welwillendheid voor anderen... En als u het niet hebt, geliefde zuster, bid totdat het tot u komt, zodat u niet iets kunstmatigs hoeft voor te doen, want wanneer u dat doet, is het niet echt. Uw man merkt dat wel. Maar wanneer u werkelijk hebt gebeden tot een plaats waar uw leven vol van zout is van de Redder, zal het contact maken. "Als Ik verhoogd zal zijn, zal Ik alle mensen tot Mij trekken." Ik zou gaan; wees heel voorzichtig. Treed echter niet tot hun kerk toe. Doe dat alstublieft niet; voeg u niet bij hun kerk, maar ga door!

247 Broeder Branham, hier is een vraag die voor velen van ons hier een soort puzzel is geweest. Op sommige banden spreekt u alleen over de Joden die gered worden nadat de bruid is opgenomen. (En er staat een streep door.) Legt u het alstublieft volledig uit over de heidenen die niet in de opname gaan. Ik dacht dat u zei dat de heidenen die achterbleven door de verdrukking gingen en hun leven gaven voor het getuigenis van Jezus. Wanneer Hij terugkeert van de heidenen naar de Joden – wanneer Hij terugkeert van de heidenen naar de Joden, dan is er helemaal geen kans meer voor de heidenen om gered te worden; alleen de heidenen die zijn gered, maar de waarheid van de laatste dag niet hebben ontvangen, zullen in de verdrukkingsperiode gaan, en dan aan het einde gered worden. Is dit juist? Legt u het alstublieft uit, omdat u zei dat er slechts een klein aantal in de opname zou gaan. Hoe zit het met de mensen die geloofden in de Here, die nu in de Here geloven, maar niet geloven op de wijze dat u deze eindtijd-dag Boodschap predikt? Zullen zij gered worden? En dan ondertekent de zuster met haar naam.

145 Nu, een erg goede vraag. Nu, in de eerste plaats, de verwarring is, wat ik heb gezegd over de dagen van de heidenen, dat ze voorbij zijn wanneer de verdrukking... in de verdrukkingsperiode. Nu, ik zie niet dat de heidenen in de Bijbel... De heiden-bruid, de bruid, niet de heidengemeente nu, de heidengemeente zal door de verdrukkingsperiode gaan (ziet u?), maar niet voor hun... Ziet u, de bruid is de uitverkorene. Zij gaan door niets anders dan de opname. Zij worden alleen veranderd en van de wereld weggenomen. Ziet u? Nu, ik zal het in een verdere vraag hier uitleggen, het brengend vanaf Luther en verder, en u zult zien wat het betekent; het is het tot rijping komen van het lichaam. Ziet u?

146 Nu let op. Nu, de Joden die achterblijven, zijn degenen tot wie gepredikt zal worden door de twee profeten, Mozes en Elia.

147 Nu, dit zijn mijn eigen gedachten, prediker-broeders, in mijn eigen wijze waarop ik voel dat de Heilige Geest het aan mij heeft geopenbaard.

148 Nu, het volgende wat gaat gebeuren is dat de uitverkoren heiden-bruid wordt opgenomen met de rest van de uitverkoren heiden-bruid die er door deze tijdperken heen geweest is; zij worden opgenomen in de tegenwoordigheid van Christus in de hemelen. De doden staan op, degenen die leven en achterblijven worden veranderd; en ze worden samen opgenomen in de lucht om de Here te ontmoeten. Dan, omdat...

149 Na de huwelijksplechtigheid in heerlijkheid, Jezus... nadat ze is opgenomen in de hemelen, keert Jezus terug op de aarde en maakt Zichzelf bekend aan Zijn volk, in het type zoals Jozef zich bekendmaakte aan zijn broeders. En zijn vrouw en geen heiden was erbij, niemand was er dan Jozef alleen, toen hij zichzelf bekendmaakte aan zijn broeders. Begrijpt u het allen nu?

150 Hij zond... Zelfs zijn vrouw was in het paleis, een type van de bruid die in het paleis zal zijn in heerlijkheid op dat moment. Dan maakt Jezus zichzelf bekend aan de Joden (ziet u?) na de bruiloftsceremonie, de drieëneenhalf jaar, en Jakobs benauwdheid, die drieëneenhalf jaar, het einde van de zeventigste week van Daniël. De Messias werd afgesneden in het midden van de... En Hij profeteerde drieëneenhalf jaar en werd afgesneden. Dan zijn er drieëneenhalf jaar over voor de profeten, Mozes en Elia, en dan aan het eind van hun zeventig dagen die nog bepaald waren voor het volk, zoals Daniël zei; dan aan het eind van die zeventig dagen zal Jezus Zichzelf aan hen bekendmaken. Hij is die Vorst, die zou komen tot de Joden. Ziet u?

151 Nu, en dan op die tijd... Ziet u, de heiden-bruid is in de hemel, en de slapende maagd, de heidense maagd, zal niet worden gered gedurende die tijd; ze werd al gered, maar werd verworpen in de bruid. En zij gaat alleen door de verdrukkingsperiode voor de tijd van zuivering, omdat ze Christus, het Woord, heeft verworpen voor haar zuivering. Dan moet ze lijden voor haar daden, maar de bruid die het Woord is geworden, een complete verzoening werd door Christus gebracht, omdat Hij het Woord is. Dat lichaam werd verscheurd, en toen dat lichaam werd verscheurd, was de bruid in dat lichaam, omdat het heel het Woord is! Amen! Ziet u het?

152 Toen Jezus leed in dat lichaam, leed Hij... Want een man en een vrouw zijn één persoon. Eva werd uit Adam genomen, en de gemeente... Wat gebeurde er? God opende de zijde van Adam en nam daaruit een hulpe, de bruid. En God opende de zijde van Jezus op Calvarie en nam de bruid eruit. Ziet u? En toen Jezus stierf op Calvarie... Bedenk, de bruid werd niet uit het lichaam genomen voordat het lichaam dood was. Hij was reeds gestorven, en ze stonden op het punt om Zijn benen te gaan breken. En de profeet zei: "Er zal niet één been worden gebroken." Daarom pakten ze de hamer op om een been te breken, en een man kwam eraan met een speer en stak deze door Zijn hart, en water en bloed kwam eruit; Hij was al dood. Ze was al verlost in het lichaam door Zijn dood. Dus er is geen lijdens-verdrukkingsperiode meer voor de bruid. Ziet u? Zij gaat binnen. Maar de heidengemeente die gewoon in Hem gelooft en de denominatieleer blijft aannemen en zo...

153 En nog steeds zoals deze arme persoon zei: "Mijn man en zoon, ze hebben nog steeds de dingen van de wereld lief en dat soort dingen..." Ziet u, ze hebben die verlossing niet aanvaard, want als u dat doet, dan reinigt het u automatisch. "Hij die uit God geboren is, doet geen zonde." Er is geen verlangen, niets in hem, naar de dingen van de wereld.

154 Jezus zei: "Hij die de wereld liefheeft (kosmos nu), of de dingen van de wereld, de liefde van God is zelfs niet in hem." Hij heeft de Bruidegom niet lief. Ziet u? Daarom moet zij die straf betalen, en niet... Zij wordt niet gered gedurende die tijd; zij wordt nu gered van de eeuwige dood; maar ze zal door de verdrukkingsperiode moeten gaan voor haar reiniging. Ziet u wat ik bedoel? Nu, ik geloof dat dit die vraag duidelijk maakt. Laten we zien, er staat hier nog wat anders.

155 "Legt u alstublieft uit, omdat u zei dat er een klein aantal in de opname zou zijn." Dat zijn deze op aarde, die zullen worden veranderd. Jezus zei: "Eng is de poort en smal is de weg, en slechts weinigen zijn er die haar vinden."

     "Hoe is het met de mensen die nu in de Here geloven, maar niet op de wijze waarop u predikt?" Ze hoeven dit niet te geloven. Ze hoeven het niet te geloven op de wijze dat ik het predik. Ziet u? Hoeven dat niet te geloven.

     "... deze Boodschap van de laatste dag. Zullen ze gered zijn?"

156 Ja, als ze de Here geloven. Ziet u? En als ze het oneens zijn en zeggen: "Ik geloof niet dat Hij het Woord is. Ik geloof niet dat dit juist is. Ik geloof niet in de doop van de Heilige Geest", dat toont naar waar ze op weg zijn, naar de verdrukkingsperiode. Maar degenen die het Woord kunnen aannemen in zijn volheid, niet omdat ik het predik, maar omdat de Bijbel het zegt, degenen die dat accepteren zijn vrij, omdat het Woord al is geoordeeld.

157 Nu, zou een rechtvaardige Rechter tweemaal een mens voor iets kunnen veroordelen, als de straf betaald is? Als ik in onderpand was, en u kwam voorbij en zei: "Ik zal hem verlossen"; en u ging binnen en betaalde de prijs voor mijn verlossing (en dat is mijn straf om als onderpand te zijn) en u betaalt mijn verlossing, hoe kan dan de bankhouder mij opnieuw opeisen? Tenzij ik mezelf weer verkocht. Daar bent u er. Wanneer ik de volheid van het Woord verwerp, dan ga ik regelrecht weer het pandhuis in. Ziet u, ziet u? Dan vecht ik me er weer uit, als ik dat kan. Maar Hij verloste me. Goed. Ik hoop dat dit... Ik heb er zoveel gekregen hier, ik wil deze hier nemen... [Einde van de eerste kant van de band. Volgende kant begint met een gedeeltelijke vermissing van de vraag – Vert]

248 ... dit de derde trek en het spreken van het Woord. Het schijnt volkomen mogelijk voor u om het Woord te spreken en iemand zou geheel en volledig hersteld zijn, volkomen gereed geplaatst voor de opname in de opstanding, de Zoon des mensen. Is dit zo, of is het niet zo? En u zou dit doen indien u er werkelijk toe gedrongen werd. Zou u niet "al deze dingen ontvlieden (er is daar nog een dergelijke) – al deze dingen ontvlieden en te staan voor de Zoon des mensen"? (Lukas 21:36)

158 Nu, mijn dierbare vriend. Ziet u? Nu, ik geloof hier dat u een goede bewering deed. Ja, meneer! Ja, meneer! Nu, dat zou zo zijn. U zei: "Broeder Branham..." Met andere woorden, hier is wat ik... Ik geloof niet dat het is... Ik kan... Ik geloof dat ik... Niet om te verfraaien wat u zei, maar ik geloof dat ik het een beetje duidelijker kan maken voor de mensen. Ziet u? U gelooft, vanwege de gesproken Woorden en dat soort dingen waar Hij over sprak. En u allen hier bent getuigen over de eekhoorns en al deze andere dingen die gedaan werden. Maar hebt u opgemerkt dat het soeverein werd gegeven! Ik heb Hem nooit gevraagd: "Here laat me dit doen, deze dingen op die manier spreken, om die dingen daar te doen." Ik heb Hem dat nooit gevraagd. Hij kwam Zelf uit Zijn Goddelijke wil tot mij en zei: "Ga dit doen." Ziet u? Ik vroeg er geen enkel ding over. Mozes vroeg er nooit naar om naar Egypte te gaan, maar het was God die hem naar Egypte zond. Ziet u?

159 Nu, ik geloof dat de Heilige Geest tot me zou komen en in een visioen zou zeggen: "Ga een zeker bepaald persoon vertellen dat ze niet zijn – ze proberen een bepaald ding te overwinnen, maar ze kunnen het niet. (Ze zijn aan het roken; ze zijn aan het drinken; ze liegen, stelen, plegen overspel, wat het ook mag zijn; of ze hebben een geest van begeerte.) En gaat u gewoon naar hen toe en zegt: 'Gij geest, kom eruit; ik zet deze gevangene vrij.'" Zou het plaats vinden? Absoluut! Ja, inderdaad, dat zou het absoluut; het zou plaats vinden. Maar nu, met mijn eigen veronderstelling... Nu, veronderstellen betekent "het wagen zonder autoriteit." Ziet u? Ik ga daarheen om deze persoon te helpen; ik veronderstel dat het in orde zal zijn. Ziet u? Dan weet ik het niet; ik kan de Naam van de Here over hen uitroepen; ik kan voor hen bidden, ik kan doen wat ik maar wil.

160 Als ik mijn eigen manier deed vanmorgen... Ik had zojuist een interview met deze kleine dame, die hier zit in deze rolstoel. Om naar deze samenkomst te komen vandaag, hadden ze de brandweer uit Chicago nodig, om haar uit haar huis te halen, terwijl er mensen aan de overkant van de straat wonen die niet naar de samenkomsten komen. Ziet u?

161 Wat zou ik doen? Als het in mijn macht lag... Het is in... Ik heb de autoriteit om het te doen, maar ik moet op orders wachten om het te doen. Ziet u? Ik heb de autoriteit van God om het te doen; maar nu, wanneer Hij de opdracht geeft, zal ze genezen naar huis gaan. Ziet u? Ik weet dat dit de waarheid is. Ziet u? Ik zou gewoon gewillig zijn om vanmorgen daarvoor te sterven als ik – als voor wat anders ook. Ziet u? Dat is de waarheid.

162 Maar eerst, ziet u, het is allemaal... Niemand, zelfs Jezus Zelf zei: "De Zoon kan niets doen van Zichzelf, maar wat Hij de Vader ziet doen, dat doet de Zoon evenzo." Wij weten dat. Johannes 5:19. Goed. "De Zoon doet niets van Zichzelf, maar wat Hij de Vader ziet doen, doet de Zoon evenzo." Goed.

249 Heeft het visioen dat u jaren geleden had van het grote wonder dat zou gebeuren bij Corydon, Indiana, ooit plaats gevonden?

163 Ik keek in mijn boek toen ik dit kreeg en zette er een vraagteken bij. Nu, er zou een tijd zijn dat ik was – dat ik moest uitkijken naar die cederbomen... Precies als u daar de heuvel afdaalt, aan de andere kant, gaande in de richting van Corydon, nadat u over de top van de heuvel bij New Albany heen bent, moest ik opletten bij die cederbomen voor een verschrikkelijk ongeluk waar ik in betrokken zou zijn. En door de genade van God, ontsnapte ik eraan toen een jong meisje die een fles whisky dronk, werd gedood – haar keel werd doorgesneden met de fles die ze in haar mond had, een zestienjarig meisje, en op dat moment zou ik daar langskomen. Ziet u? Nu, dat zou kunnen zijn waar u over sprak. Ik las het.

164 En dan eveneens, toen ik deze samenkomst had in broeder Beanblossom's... Dat zou het ook kunnen zijn. Het zou Georgie Carter kunnen zijn. Ziet u? Dat was er nog één die daar gebeurde. En er zijn er daar vier of vijf en... Ik zag er niet één of het kwam te geschieden. Als de persoon die dit schreef me terug zou kunnen schrijven en me vertellen wat ik zei gedurende die tijd, dan zal ik het nakijken. Ziet u? Als u me vertelt wat ik zei, het visioen... Omdat ik in het visioen daar de dingen opmerkte die ik in het boek schreef, en hier is het waar het op deze manier gebeurde. Ik had niets opgeschreven waarvan ik wist, geen bepaald ding buiten dat.

165 En dan was er nog iets; dat was de bekering van Omar Price die keer daarginds, toen hij zo kritisch tegen mij was. En weet u, hij kwam naar de tabernakel en werd gedoopt in de Naam van de Here Jezus. O, hij bestreed me daar zo hard over, en ik bleef bij hem 's avonds. Ik bleef hem gewoon liefhebben, daar heel de tijd aan vasthoudend; en tenslotte kwam hij, omdat de Here mij had verteld dat hij zou komen, dus ik bleef er gewoon bij. Ziet u?

166 Hetzelfde gebeurde met de kleine prediker die hier achter me zit. Ik ging een keer naar Clarksville om met hem te spreken, om voor hem te spreken in de Methodistenkerk, en hij was door en door een Methodist – wat ik bedoel. Ik kwam hier terug; ik zei: "Op een dag zal ik hem dopen in de Naam van de Here Jezus Christus." En ik deed het; dat is broeder Neville!

250 Als het verkeerd voor mij is... Is het verkeerd voor mij om een schoonheidssalon te hebben? Ik ben schoonheidsspecialiste en geloof niet dat Christenen hun haar moeten afknippen, maar ik knip dat van anderen en (ik geloof dat er t-i-n-t staat; tinten betekent verven, geloof ik, is het niet?) ik tint ook.

167 Beste zuster, ik zou niet weten wat u te vertellen. Luister, ik kan dat niet zeggen over vrouwen, die verf in hun haar doen. Ik heb er geen Schriftgedeelte tegen, ik kan het alleen zeggen met de Schrift. Ziet u? De Schrift zegt niet dat ze dat niet moeten doen. De Schrift zegt dat ze lang haar moet hebben, en voor de rest weet ik er niets over. Ziet u? Ik weet daar niets over.

168 Nu, een kleine prediker die naar ik weet hier ergens tegenwoordig is, een dierbare vriend van mij, we spraken elkaar onlangs bij de Blue Boar terwijl we zaten te eten. Hij zei: "Mijn vrouw schaamt zich om bij u te komen." Een zeer heilige, Godvrezende, kleine vrouw, en ze is een kleine knappe dame, grootmoeder en... Maar ze is een vriendelijke, nette, echte... Mijn vrouw houdt gewoon erg veel van deze vrouw, en ik geloof dat ze een echte, werkelijke vrouw is. Ze... Ik weet niet of ze hier zit; ik denk van wel. Ik denk dat haar man hier is. En hij zei tegen mij; hij zei: "Ze laat haar haar groeien, nadat ze u heeft horen prediken en zag dat het juist was. Maar", zei hij, "ze had een beetje verf in haar haar gedaan; en ze doet haar best om al die verf eruit te laten groeien voor ze in uw buurt komt."

169 Nu kijk, beste zuster, dat respecteer ik ten zeerste. Ik heb respect voor een vrouw die dat zal doen. Sommige vrouwen komen gewoon op en doen hun haar op elke wijze, en spugen op je voeten en lopen arrogant rond en hebben helemaal geen respect; gedenk dat Jezus zei: "Wat gij aan deze doet, heb gij Mij gedaan." Ziet u? En ik respecteer dat in u, en God zal u daarvoor zegenen.

170 Maar zuster, over die haarverf en zoiets dergelijks, weet ik niet. Ik kan het niet bevestigen met de Schrift, dus dat is gewoon aan u. Ziet u? Als u het wilt doen dan is het volkomen in orde wat mij betreft. Zover als ik weet, heeft de gemeente zo'n gewoonte niet. Als u wilt... Iets wat niet in deze Bijbel staat, moet u gewoon... Dat is gewoon aan u. Ziet u? Maar ik zal u gewoon mijn advies geven, ziet u, voor zover ik zou weten... Weet u, het is gewoon de natuur van een vrouw om er leuk uit te willen zien; ze wordt verondersteld om op die wijze te zijn.

171 U weet dat bij elk leven dat er is, het mannelijke het mooiste is, behalve bij het menselijk ras. Neem elke vogel, koe. Neem een kudde vee. Wie is de mooiste, de oude koe met haar kromme horens of de grote stier? Neem een hert; welke is het, de kleine hinde of de bok? Neem een kudde wapiti-herten; welke is het mooist, het mannetje of het vrouwtje? De eland, wat u ook maar wilt doen. Neem de vogel, neem de kip, de haan of de hen? Neem de vogel, de grote mooie kardinaal of de kleine gespikkelde hen, die op haar nest zit en haar eieren uitbroedt? Ziet u, bij alles van het hele ras is het mannetje het mooiste, maar de vrouw is het bij de mens. Waarom? Zij veroorzaakte de val. Satan koos haar daar precies, en schoonheid is van de duivel. Ziet u?

172 Satan was de allermooiste engel. Hij was de beschuttende cherub. Kijk hoe anders de vrouw nu wordt, vergeleken met wat ze vroeger was. Hoeveel herinneren zich Pearl – of lazen over Pearl O'brien? Laat eens uw handen zien, sommige van u oudere mensen. Zeker. Ziet u? Werd verondersteld de mooiste vrouw van Amerika te zijn. Elke kleine tiener-bakvis van de straat is nu tweemaal zo knap als zij vroeger. Waarom? Dat is precies wat de Bijbel zei: "Toen de zonen Gods de dochters der mensen aanzagen dat ze schoon waren..." Dat was een stel afvalligen die de zondvloed over de aarde deden komen, zodat God het hele menselijke ras vernietigde. Ziet u? Het is het precies. En vandaag is alles gebaseerd op Hollywood en schoonheid en dergelijke, terwijl schoonheid het verborgene van het hart is (ziet u?) en niet de uiterlijke verschijningsvorm. Laat ze zichzelf sieren, niet met uiterlijk vertoon, maar innerlijk, met een zachtmoedige, vriendelijke geest. Dat is de Christen.

     Dus nu over uw vraag zuster, ik weet gewoon niet wat te zeggen.

     Nu, ik kan hier stoppen of nog eens dertig minuten nemen, en dan... Zou dertig minuten... Hoevelen willen nog eens dertig minuten blijven, dat zal ons vanavond een beetje meer tijd geven. Wel, ik zal dan heel vlug voortmaken.

251 Broeder Branham, betekent I Timotheüs 2:9, dat een vrouw haar haar niet kan vlechten? Betekent "in vlechtingen" haar met "vlechten"?

173 Nu kijk, zuster, nu dit... Ik ben blij dat deze er op volgde. Ik heb het niet zo klaar gelegd, maar het volgt er goed op. Let op, gevlochten haar was in die dag het teken van een straatvrouw; dat is wat zij deed, zij vlocht haar haar. En Paulus zei tegen de Christinnen: "Nu, dat sieren laat dat geen vlechten zijn..." (gevlochten – met vlechtingen – betekent hetzelfde) om haar haar te vlechten, omdat het eruit zag als de rest van de wereld.

174 Nu, u wordt verondersteld om er niet uit te zien als de wereld of te handelen als de wereld! Ziet u? De vrouwen worden verondersteld om er daar anders uit te zien. Ziet u? Nu, nu, gevlochten haar... Nu, gevlochten haar is vandaag mooi, en het staat een heel eind af van de mode van de wereld. Nu, u hebt de vrouwen gezien, hoe ze tegenwoordig hun haar hebben... Doe uw haar op elke wijze, maar zie er gewoon niet uit zoals de wereld! Ziet u? Zie er niet uit of kleed u niet als zij! Als zij shorts dragen, draagt u een jurk. Als zij hun haar helemaal afknippen en kort knippen en het doen op elke... U laat het uwe gewoon met rust. Ziet u?

175 En de vlecht – maar gevlochten... De vraag was: betekent gevlochten, met vlechtingen? Ja, dat is juist. En nu op de straat...

176 Nu, ik zocht het op, om uit te vinden wat jaren geleden "gevlochten" haar betekende. Ziet u? De vrouwen in werkelijkheid, de vrouwen van vroeger, deden hun haar gewoon naar achteren en bonden het samen, zoals een paardenstaart vandaag, en dan gingen ze rond... en hadden kleren aan op die manier, maar de vrouwen van de straat namen hun haar en vlochten het rondom hun hoofd, en wikkelden het zo rond, en staken er bloemen en andere dergelijke dingen in, en dat was zo'n beetje de bakvis van de straat; precies zoals we een bakvis vandaag zien, de wijze waarop zij zich kleedt. En ik zeg bakvis, want weet u, ik ben een oude man; en zo werden ze in mijn dagen genoemd. Hoe ze ze vandaag noemen? Ik... Tjonge, ik weet het niet. Kippetjes [chicks] of iets dergelijks. Dus... wat het ook is. Geef ze maar een of andere naam, ze vinden het leuk.

252 Broeder Branham, u zei op een van de banden dat Noach zijn gezin redde. Betekent dit, dat een moeder hetzelfde geloof kan hebben voor haar gezin? En betekent het dat iedereen in het gezin gered zal zijn als wij het geloven?

177 Nu, dat is – ja, dat is een beetje een... U moet er nu op letten hoe ik dit beantwoord. Ziet u? Ten eerste: "U zei..." (Nu, laat me het juist zien...) "U zei op een van uw banden dat Noach zijn gezin redde." Waarom? Omdat zij geloofden. Dat is het, omdat zij zijn boodschap geloofden.

178 "Betekent dit, dat een moeder hetzelfde geloof kan hebben voor haar gezin?" Ja, zuster! Ik kan het hart van een moeder zien huilen om haar gezin. "En betekent dit, dat elkeen van het gezin zal worden gered als wij het geloven?" Ja, als zij het zullen accepteren. Dat is juist.

179 Denk aan de stokbewaarder van Philippe. Geloof voor zowel u als... Als u genoeg geloof hebt voor uw eigen verlossing, kunt u dan niet hetzelfde geloof hebben dat zal werken voor uw familie? Wat is geloof? Het is een ongeziene kracht. Ziet u? Wat is – wat is – het is een Geest; de Heilige Geest brengt geloof. Ziet u? Het is een ongeziene kracht.

180 Waarom zou ik de zieken handen opleggen? Ziet u? Als ik dat persoonlijke contact kan krijgen met de geest in die persoon daar, zal er iets gebeuren. Ziet u? Hier staat de Heilige Geest... Hij zal de geheimen van het hart openbaren. Hij zal precies doen wat Hij zei, dat Hij zou doen in de laatste dag. De mensen geloven dat; zij kijken ernaar: "Ja zeker, ik geloof dat."

181 Nu, als ik niet slechts te gewoon voor u word – gewoon een normaal iets word. U valt van de ene dag in de andere dag. Ziet u? Dat is gewoon op goed geluk gaan. Ziet u? U gelooft het in de eerste plaats niet (ziet u?), want zodra u het werkelijk gelooft... Die vrouw zei: "Indien ik Zijn kleed kan aanraken, zal ik in elk opzicht gezond worden", en ze werd het. Ziet u? Ze zei niet: "Laat me het opnieuw proberen." Ziet u? Zij geloofde het. Ziet u? Dat is – dat is...

182 Nu, als u het zult geloven met alles wat in u is voor uw gezin...

183 Nu, zoals hier, wat zijn mijn doelstellingen? Wat is deze kracht in mijn arm? Het is zeker niet mijn spierkracht, het is mijn geest. Zeker, neem die geest eruit, en wat zal die spier gaan doen? Hij is net zo dood als hij maar kan zijn. Ziet u? Hij zal rotten, maar het is... Ziet u? Het is de geest die kracht geeft.

184 Kijk naar de kleine Simson. Velen zien hem met schouders alsof hij amper tussen die twee pilaren hier zou passen. Wel een man die zo groot was, zou een leeuw kunnen grijpen en hem in stukken scheuren, broeder Jackson. Een leeuw die naar een man springt, met schouders als een schuurdeur, wel zeker, dat zou geen geheimenis zijn; maar het geheimenis was, dat hij maar een klein kereltje was met krulletjes, een klein ventje, ongeveer zo – een klein moedersjochie met zeven meisjeskrullen op z'n rug hangend. Maar let u op, hij was gewoon zo hulpeloos als iets totdat de Geest van de Here op hem kwam. En toen de Geest des Heren op hem kwam, en die leeuw grommend aan kwam rennen, scheurde hij hem gewoon aan stukken. Het was Simson niet, het was de Geest des Heren.

185 Nu, hoe zou hij die kinnebak van een muilezel kunnen nemen, die in de woestijn had gelegen en wit uitgeslagen was... En die Filistijnse helmen waren ongeveer 22 cm dik van massief koperbrons. Wel, neemt u een kinnebak en sla ermee tegen één van die helmen, hij zal in duizend stukken breken. U weet dat. Ze sloegen die oude droge kinnebak in... Maar kijk daar. Hij stond daar met die kinnebak in z'n hand en sloeg er duizend Filistijnen mee neer; en de overigen vluchtten de rotsen in. Hij zei: "Kom op, willen jullie ook nog wat?" Hij hield die kinnebak nog steeds vast! Wat was het? De Geest van de Here kwam op hem. Ziet u?

186 Daarom, het is de Geest van de Here. En wanneer u de Geest van de Here in u hebt om te geloven voor uw eigen redding, plaats dat op uw gezin. Zeg: "Ik eis ze op in de Naam van Jezus Christus; ik eis het op! God, ik weet niet hoe U het haar zult laten doen, en hoe U het hem zult laten doen, maar ik geloof het. Ik geloof het, Here! Help mijn ongeloof." Eis het op en let op wat er zal gebeuren. Het zal gebeuren.

253 Zal de bruid – zal de bruid voordat Jezus komt, zal zij al de kracht van de Heilige Geest hebben om wonderen te doen, doden op te wekken, enzovoort, zoals in de spade regen – of is dit de spade regen voor de 144.000 Joden? Zullen alle predikers dit hebben, of wachten we alleen op de komst?

187 Ja, kijk vriend, ik ben geen theoloog. Ik ben geen theoloog; daarom moet ik alles wat ik over de Bijbel weet onderwijzen in schaduwen en types. U noemt me maar een typologist. Maar als ik naar die muur kan kijken, en ik heb mezelf nooit gezien; en ik kijk, en ik kan zien dat ik een hoofd heb, en oren en handen, dan weet ik iets over hoe ik er zal uitzien als ik mijzelf ooit te zien krijg. Ziet u? Als ik mijn spiegelbeeld in een spiegel zie, weet ik hoe ik eruit zou zien; als ik veraf zou staan en naar mezelf zou kijken.

188 Nu, dat is de wijze waarop ik over de Bijbel denk. "Al deze dingen", zei Romeinen 26, "geschiedden ons tot voorbeeld." Wij kunnen terugkijken en zien wat het was, zoals de maan die de zon reflecteert. We weten wat de zon zal zijn als we de zon nooit hadden gezien; we kunnen naar de maan zien, en zien dat hij groter moet zijn dan deze. Wel, wanneer u ziet wat er gebeurt in het Oude Testament, is dat een reflectie van wat er in het Nieuwe Testament gebeurt.

189 Nu, wat dit betreft, ik geloof met heel mijn hart dat we in deze dagen zijn... Als wij het niet zijn, zal iemand het zijn; het moet zo zijn. De tijd is afgelopen; wij zijn aan het einde!

190 Elke... De wereld... God heeft de wereld in zesduizend jaar gemaakt, en op de zevenduizendste rustte Hij. Hij zei dat een mens nooit langer dan die tijd zou leven, dan een jaar – of een dag. "De dag dat u daarvan eet, die dag zult u sterven." Adam – of Methusalem was de oudste man die ooit in de Bijbel leefde, en hij werd 969 jaar oud; maar hij leefde nooit die duizend jaar. Maar wel de mens die gedurende het duizendjarig rijk zal leven, duizend jaar, om te tonen dat de straf is betaald... De mens leeft voor altijd; de dag is voleindigd; de tijd is voleindigd; zij zijn in de eeuwigheid.

191 Tussen twee haakjes, ik kreeg zoveel brieven over mijn boodschap van twee of drie zondagen geleden over "Het toekomstig thuis van de bruid en de Bruidegom". Dat heeft zeker voor velen doel getroffen. Dat deed het mij ook. Ik ben er nog niet over heen.

192 Nu, let op. Hiervoor (ziet u?), Abraham zag... Nu, zoals Hij met Abraham handelde, zo doet Hij het met zijn zaad. Nu, één dezer dagen wanneer ik eens terugkom, wil ik dat nog wat nauwkeuriger doornemen en u precies de stadia van Abrahams leven tonen. Het komt precies overeen met Luther, Wesley, en verder door tot hier, helemaal precies hoe Hij handelde met de gemeenten, zoals Hij met Abraham deed; hoe Hij verscheen, hoe Hij daar het verbond aan hem bevestigde onder het vergoten bloed, wat het Philadelfiatijdperk was. Ja zeker, dat was het bloed-tijdperk (Luther) – het Wesleyaanse tijdperk.

193 Maar let dan op het Pinkstertijdperk. Nadat Hij daartoe kwam, deed Hij de belofte van El Shaddai: "Zoog van Mij." De vraag is: "Kunt u zogen?" Dat werd voor de Pinkstermensen gebracht. Ziet u? Kunt u zogen? Maar ze deden het niet; ze grepen een borst van de denominatie waar ze uit kwamen. Maar toen kwam het zaad, het werkelijke zaad, om te zogen van die borst.

194 En wat was het laatste teken dat ze kregen voordat die beloofde zoon kwam, waarop ze al deze jaren hadden gewacht dat hij zou terugkomen? Het was God die daar stond in de gedaante van een Man en de gedachten kon onderscheiden die in Sara's hart waren (Sara is de gemeente, vertegenwoordigt de gemeente) – de gedachten kon onderscheiden die in de gemeente waren, die zelfs achter Hem was. Is dat juist? En onmiddellijk daarna veranderde zij terug tot een jonge vrouw en hij tot een jongeman; en Izaäk kwam op het toneel, de beloofde zoon.

195 Ik geloof dat u het laatste ziet dat zal gebeuren voor de gemeente, voor de opname. Dat is juist. Ik geloof dat. De regen is voorbij. Lees gewoon de eerste drie hoofdstukken van Openbaring en u zult zien wat beloofd is aan de gemeente. Dat is er beloofd, gemeente, precies daar – de gemeentetijdperken.

196 Hebt u onlangs opgemerkt dat de Heilige Geest zei, toen wij met de bazuinen begonnen: "Dat behoort hier niet." Ziet u, ziet u?

197 Nu, de spade regen, 144.000 Joden, nee, dat is dat niet – zij zullen niet – dat is wanneer Elia en Mozes... Daar vinden de wonderen plaats. De dingen waar de mensen naar uitkijken, de Pinkstermensen, naar wonderen, dat zal daar plaatsvinden onder hen. Ziet u? Dat is van Elia en Mozes. Zij slaan de aarde met vloeken, zo vaak ze maar willen; zij sluiten de hemelen dat het niet regent in de dagen van hun profeteren. En God zal voor hen staan en vechten zoals Hij destijds deed, en Hij zal ze uitbrengen met een machtige hand, helemaal precies zoals Hij deed in Egypte (ziet u!), uit deze "ismen" van de wereld. En Hij zal dat doen, maar dat is niet...

198 Wij moeten gewoon wachten op het komen van de Here. Gewoon wachten; houd uw lampen gereed, helemaal gevuld met olie. Bid elk uur, niet elke dag, elk uur. Houd u gewoon gereed; wees gereed, wees lieflijk, en wakende...

     O, wij zien uit naar die blijde dag van het komen van het duizendjarig rijk,

     Wanneer onze gezegende Heer zal komen om Zijn wachtende bruid weg te nemen,

     O, mijn hart is vervuld met opname, als ik werk, waak, en bid,

     Want onze Here komt opnieuw terug op aarde.

     Dat is het; dat is de hoop van de gemeente van dit uur.

254 Is de naam "Jezus Christus" goed voor de doop, of moet het zijn in de naam van de "Here Jezus Christus"?

199 Allebei. Ik neem: Here Jezus Christus (ziet u?), omdat ik denk dat Hij onze Here is. Nu, alleen de Naam van Jezus, zoals sommigen van onze broeders dopen, daar denk ik anders over (ziet u?), omdat ik weet dat ik een hoop vrienden heb die Jezus heten, een heleboel prediker-vrienden in Mexico, en Italië, enzovoort. Ze noemen ze Jezus, en dus is Jezus niet genoeg. Hij werd geboren als Christus, de Verlosser, zoals Hij geboren was als Redder, Christus, de Gezalfde. En acht dagen later werd Hem de naam Jezus gegeven. Ziet u? Dan was Hij de Here Jezus Christus. Dat was Hij. Goed.

255 Broeder Branham, zou de Here u toestaan om ons te onderrichten over het huwelijk- en echtscheidingsprobleem in deze tijd? Vraag: kan een man een vrouw trouwen en door haar worden gescheiden en dan een ander trouwen? Indien zij beiden een ander trouwen, plegen ze dan beiden overspel? U vermeldde dat dit in verband zou staan met het slangenzaad. Hoe zo?

200 Nu hier is één van de meest verraderlijke vragen die we hebben in deze stapels en het is één van de meest gestelde in de wereld vandaag. Nu, hoor mij, en ik heb hier een reden voor. Als ik het werkelijk aan deze gemeente bracht en op deze band vanmorgen, het correcte over huwelijk en echtscheiding, zou het elke gemeente in het land doen uiteenvallen, als zij ernaar luisterden. Ziet u? Dat is juist.

201 Nu, zo helpe mij, hier ligt de Bijbel voor mij, ik heb op die vraag "ZO SPREEKT DE HERE"! En beide zienswijzen die erover argumenteren zijn fout. Zowel degenen die de gehuwde hertrouwen, enzovoort, ze zijn beiden fout in hetgeen ze doen, maar er tussenin ligt de waarheid, in het midden van de weg. Ik wil niet... Ik zal een band gaan maken, zodat indien er iets met mij gebeurt, de broeders hem af kunnen spelen als ik ben heengegaan (ziet u?), voor de gemeenten. Ik wil er een band over maken en u precies tonen hoe het zit; maar totdat ik me door de Here geleid voel, zal ik er niets over zeggen. Ik voel echter dat ik in deze dingen geleid moet zijn door de Here; als ik dat niet doe, zal ik meer schade aanrichten dan dat ik goed doe. Ziet u?

202 Nu, ik wil dat u hierop let. Vraag: "Kan een man een vrouw trouwen en van haar worden gescheiden en dan een ander huwen; en als zij beiden een ander huwen, plegen ze dan beiden overspel?" Nu, mijn vriend, ik wil uw gevoelens niet kwetsen, maar dat is de waarheid. Jezus zei: "Wie haar huwt die is weggezonden, pleegt overspel." Ziet u? Nu, ik wil het gewoon niet zeggen, maar het is de waarheid.

203 "U vermeldde dat dit verband zou hebben met het slangenzaad." Ziet u? Ik herinner me niet dat ik dat genoemd heb, maar waarschijnlijk deed ik het ergens, zei ik er iets over.

204 Zoals onlangs, ik haalde iets door elkaar, ik hoorde het toevallig, en het is... Ik vatte het op hetzelfde moment, en het staat op de band, en ik zal er waarschijnlijk van horen. Toen ik over de zeven bazuinen sprak, zei ik dat het zeven bazuinen waren. En ik betrok dit op het Pinksterfeest. Van het Pinksterfeest tot de zeven – tot de bazuinen, waren er zeven sabbatten. Zeven sabbatten waren er tussen het feest van Pasen tot Pinksteren (ziet u?), die de vijftig dagen vormen. Ziet u? Maar waar ik naar verwees, dat het was, ik zei: "Dat betekent de zeven gemeentetijdperken."

205 Op die band (als u hem toevallig krijgt of hoe dan ook) – op die band moet het zijn, dat de zevende maand na het begin van het feest der bazuinen, wat de zeven gemeentetijdperken betekent – zeven maanden, niet zeven sabbatten. Zeven sabbatten gingen tot... Ik heb het daarop uitgelegd. Ik zei zomaar de zeven sabbatten, maar daarna ging ik met die zelfde gedachte door, terwijl het de zevende maand is na het feest van het Pascha of op het feest van Pinksteren, toen kwam het feest, nadat de schoof binnengebracht was, bewogen. U ziet dan... Bedenk, dat u de schoof verandert in een brood na die tijd. Ziet u? Wanneer de schoof... één schoof, dan gaat alles in één brood. O, er zit daar een geweldige les in; ik heb het maar even aangetipt. Maar als u dat toevallig tegenkomt op de band, herinner u: kijk in de Bijbel. U ziet dan dat het zeven maanden daarna is. Tel zeven maanden af: januari, februari, maart, april, mei, juni en juli – het zou in juli zijn, zeven maanden, welke de volledige zeven gemeentetijdperken voorstellen. Een of andere prediker zou dat mogen oppikken, en dan zou u het hebben. Ziet u het daar? Goed.

206 Nu, wat dit hier betreft, laten we het gewoon zo'n beetje... Hier is wat ik zeg. Laat mij dit zeggen, niet de Here, laat mij het zeggen. Als u getrouwd bent op dit moment, en u bent allebei gered, en u bent vervuld met de Heilige Geest, en u hebt elkander lief, en u heeft kleine kinderen (nu bedenk, dit ben ik, niet de Here, ziet u!) ga zo door en leef samen; wees gelukkig, omdat u niet met uw eerste vrouw zou kunnen leven, anders zou u haar niet hebben getrouwd. Want als u deze verlaat en teruggaat naar uw eerste, dat doet u erger dan u in de eerste plaats deed. Ziet u? Dus u ziet, u bent helemaal verward; er is geen weg om eruit te komen. Er zou waarlijk slechts één weg zijn die ik vanuit de Bijbel kan vertellen: leef allebei afzonderlijk. Ziet u?

207 Maar nu... Dat is de enige manier waarop ik het op dit moment kan zeggen, maar er ligt daar nog iets in, dat ik u nu niet kan vertellen, en dat is de reden dat ik zeg: "Niet de Here, maar ik, ga door." Als u dat ooit op een geluidsband zult uitbrengen, en ik het op zekere dag ooit zal uitbrengen, herinner u dan hoe ik dat zei. Als u wijs bent, hebt u het kunnen oppikken (ziet u?) over hoe ik dat toen zei, en dan zou u het weten.

256 Broeder Branham, behoorden wij naar de andere kerken te gaan, zelfs als ze het niet eens zijn met u?

208 Ja zeker! Jezus deed het toen zij het oneens met Hem waren. Ga door. We merken op dat hier wordt gezegd: "Zouden wij naar andere kerken moeten gaan die het niet eens zijn met u." Zeker, ik heb niet... Ik ben niet de enige steen op het strand, weet u. Er zijn gewoon overal Godvrezende mannen; ik hoop dat ik er één van ben. Ziet u? Maar ga nooit hier ginds heen...

209 Ik werd onlangs voor iets dergelijks opgebeld. Een groep in Arizona bepaalde mijn aandacht erbij. Ziet u? Een predikersgroep zei: "Het enige wat we tegen u hebben, broeder Branham, is (één van de dingen) dat de mensen die met u hierheen kwamen... wij kunnen ze er niet toe bewegen ergens anders naar de kerk te gaan. Ze hebben kinderen en alles, maar ze willen niet naar de kerk gaan." En ze zeiden: "Wel, we vertelden hun dat ze welkom waren om naar onze gemeente te komen."

210 Nu, ik weet dat ze druk op u uitoefenen en willen dat u zich aansluit, maar u hoeft u niet bij hen aan te sluiten; maar doe die kinderen ergens op een zondagsschool! En gaat u naar de gemeente; blijf niet zo maar thuis zitten om te gaan vissen en jagen en dergelijke, op zondag.

     U zegt: "Wel, ik ben niet wettisch."

     Wel, u zou het beter een poosje op die manier kunnen zijn, dan de opstanding van Christus niet te eren. Gaat u ergens naar de kerk!

211 Als ik ging... Als ik niet kan krijgen... Als ik naar een bepaalde kerk ging waarvan ik wist dat die mensen er ooit maar één ding zeiden wat ik geloof: dat ze zeiden dat ze geloofden dat Jezus de Zoon van God was. Ze zeiden het (ik betwijfel het), maar ik zou er heen gaan om hen dat te horen zeggen. Misschien zegt u... Dat is deze gemeente, misschien zal de volgende gemeente zoiets zijn als de Baptisten. Zij zeggen: "Ja, ik geloof dat u een ervaring moet hebben." Dan zal ik met hen meegaan. Dan geloof ik dat Jezus Christus de Zoon van God is; ik geloof dat je een ervaring moet hebben. In orde.

212 Dan is er daar misschien de Assemblies of God. Nu, zij geloven... Zie, nu kan ik ongeveer drie of vier sneetjes brood met hen eten (ziet u?), want zij kunnen geloven...

213 Zoals onlangs toen deze zelfde persoon opbelde en daar over wilde weten, en zei: "U zei..." (Deze prediker daarginds, die man daar die erover wilde discussiëren. Arme broeder, hij verkeert in zo'n misleiding.) Hij zei: "Wel, broeder Branham," (ziet u?), zei hij, "hij is tegen de Assemblies of God." En als een Assembly-prediker bij geval deze band tegenkomt, wil ik dat u mij vertelt wanneer ik ooit tegen de Assemblies of God was of tegen enig ander mens! Waarom is het, terwijl uw eigen hoofdkwartier toegeeft dat ik driekwart miljoen van mijn kinderen naar u heb toegezonden, die ik heb verwekt voor Christus? Hoe ben ik tegen de Assemblies of God? Waarom ben ik tegen de 'Oneness'? Ik ben niet tegen de 'Oneness', 'Assemblies of God', 'Gemeente van God', en tegen geen mens! Ik ben tegen elk systeem dat mensen scheidt.

214 Kijk, ik heb hen naar de Assemblies gestuurd, naar hun eigen telling driekwart miljoen van mijn eigen kinderen. Als zij zo slecht zijn, waarom zou ik dat doen? Waarom? Ik denk dat het het beste is in het land om naar toe te zenden – of de 'Oneness'-kerk, of naar sommige van het Pinkstergeloof, omdat zij geloven in goddelijke genezing; zij geloven in het bovennatuurlijke; zij geloven in de doop van de Heilige Geest. Dat is het beste... Ik kan ze niet allemaal hierheen brengen; ze zijn over de gehele wereld. Ik heb vrienden over de gehele wereld, kinderen die ik heb verwekt voor Christus. Ik zal ze zenden naar de beste... Hebt u mij ooit gehoord wanneer ik een altaar-uitnodiging deed? Ik zeg... Wanneer ik ze daar heb gekregen en ze gered werden, zeg ik: "Nu, gaat u naar een of andere goede Volle Evangelie-gemeente en zorg ervoor dat u een goed gemeente-thuis krijgt." Hoevelen hebben mij dat horen zeggen? Zeker, zeker. Wel, waarom zou ik ze dan daarheen zenden? Zou ik een huichelaar zijn om mijn eigen kinderen naar de dood te zenden? Dat zij verre van mij. Beslist niet!

215 Als u niet kunt gaan... Als u hier niet naar de tabernakel kunt komen, ga dan ergens anders naar één of andere gemeente; ga ernaar toe. U hoeft niet alles te nemen wat ze doen. Dat deel van het brood dat ze opdienen, dat brood neemt u. Wanneer ze knoflook hebben, wel dan laat u het gewoon gaan. Ziet u? Dat is goed. Ik kan het hun niet laten doen, maar dat is precies... Zeker, gaat u naar de gemeente. Waar de deur van de gemeente ook open gaat, haast u er zo snel als u kunt heen. Als ze niet geloven, wel... Nu, u hoeft daar geen deel aan te hebben. Treedt niet tot hen toe, treedt tot geen van die gemeenten toe; maar ga erheen; heb gemeenschap met hen. Hoe weet u dat het niet de Here is? Hij zei dat Hij alles zou laten meewerken ten goede! En misschien is daar een ziel binnen die gered behoorde te worden en u kunt het licht voor hen laten schijnen. Ziet u? Ga door daarheen te gaan. Ga niet arrogant, ga lieflijk; en de mensen beginnen te zeggen: "Dat is zo'n Christenvrouw, en een Christen-echtpaar; dat is zo'n Christenjongen of -meisje. Wel, ik zou het fijn vinden... Jongen, ze gedragen zich werkelijk alsof ze iets hebben ontvangen." Ziet u? En zeggen: "Wat is het?"

     "Hier is het." Vertel het hun dan. Maar weest u gewoon zoutend, en zij zullen dorstig worden.

257 Dierbare broeder Branham: Gelooft u dat tekenen al degenen moeten volgen, die de Heilige Geest hebben?

     Jezus zei het zo in Markus 16.

     Als dat zo is, wat dan met de mensen die de Boodschap geloven met alles wat in hen is, en toch deze tekenen niet hebben? Zijn ze ongelovigen of hebben ze de Heilige Geest nodig? Als dat zo is, onderwijst u ons alstublieft vandaag, hoe wij de Heilige Geest moeten ontvangen. Wij geloven dat u Gods spreekbuis bent voor onze dag. Uw broeder.

216 Dank u wel, mijn broeder, dat u mij beschouwt als uw broeder; ik geloof dat het een erg goede vraag is. Vrienden, ja, het is een beetje slap. Ik zou daar graag een beetje langer mee bezig zijn als ik kon. Ziet u? Het is slap. Kijk! Sommigen van u... Ziet u? Wanneer u de doop van de Heilige Geest niet kunt ontvangen zonder dat u een ervaring hebt wanneer het gebeurt... Nu, als u 'elke letter van het Woord' gelooft, zegt u... U zegt dat u elk deeltje ervan gelooft, dan ligt het Woord daarin, wachtende op de Heilige Geest om het in werking te stellen; maar er is een aansteken van de kaars voor nodig.

217 Hier is de kaars met de lont erin, en met al het kaarsvet, en alles wat die kaars moet hebben; maar totdat het vuur erop komt, zal het geen enkel licht uitstralen. Ongeacht hoe perfect de kaars is, en hoe volmaakt hij zal branden en alles, hij moet eerst aangestoken worden, en dan brandt hij. En wanneer u gelooft en bent gevormd uit de onderwijzing van wat de Heilige Geest is, liefde, vreugde, vrede, goedheid, geduld – de vruchten die Hij uitdraagt, totdat de Heilige Geest met een vurige ervaring neerkomt en die kaars aansteekt, hebt u de Heilige Geest niet ontvangen. Ziet u? U moet die ervaring hebben om de Heilige Geest te hebben.

258 Ik behoor tot een vakbond. Is dat fout voor een Christen? Het Woord zegt: "Zweer niet." Wij moeten zweren de beginselen van de vakbondsverklaring te verdedigen. Ik heb niet actief deelgenomen sinds ik een Christen werd, maar ik betaal nog steeds mijn contributie.

259 Werd Judas Iscariots naam uitgewist uit het boek des levens van het Lam, of was hij in het boek des levens van het Lam?

218 Goed, wat de vakbond betreft: ik weet dat u werkt... U mannen hebt vakbonden en dergelijke die u... Als u wilt werken, met u ertoe behoren. Dat is precies juist. U moet dat doen. Maar let erop (ziet u?), omdat het één dezer dagen van vakbond tot religie zal komen. Ziet u? Nu, herinner u zich slechts, het is er een voorloper van, dat alles verenigd wordt. U kunt dan niet werken; zij zullen u het werk niet laten doen; je bent een "onderkruiper", tenzij u tot deze vakbond behoort.

219 Nu bedenk, jullie jonge mensen, herinner wat broeder Branham zegt. En mogen mijn woorden gegraveerd zijn met een ijzeren pen in een berg van staal! ZO SPREEKT DE HERE, datzelfde zal plaats vinden in religie. U zult behoren tot een denominatie van een of andere soort, of u kunt niet kopen of verkopen. Dus wees heel voorzichtig, broeder, laat het alleen betrekking hebben op het werk. Let erop; het is een waarschuwing.

220 "Werd Judas Iscariots naam uitgewist uit het boek des levens van het Lam, of was deze er ooit in?" Ja, hij stond erin, maar werd uitgewist. Ziet u? Omdat in Matthéüs, het tiende hoofdstuk, Jezus Judas riep en heel de rest van hen, en hun macht gaf over onreine geesten. Zij gingen uit en dreven duivels uit, en Jezus zei: "Ik zag zelfs Satan uit de hemel vallen." Is dat juist? En ze kwamen terug, al deze discipelen tezamen, en ze waren verblijd; en Hij zei: "Verblijdt u niet omdat de duivels u onderworpen zijn, maar verblijdt u dat uw naam in het boek des levens staat geschreven." Ziet u? Dat is juist. En Judas was daar regelrecht bij hen! Ziet u?

221 Dus bedenk, bij het oordeel, let er op, bij de oordeelstroon: "Het oordeel werd vastgesteld; de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, welke het boek des levens was, en elk mens werd overeenkomstig geoordeeld."

222 Nu, daar bent u er, bij de vraag van even geleden. Ziet u? Bij de oordeelstroon. Jezus, de gemeente, de bruid, was opgenomen, ging omhoog in de heerlijkheid, en was daar boven en trouwde, kwam terug naar de aarde, en leefde duizend jaar. Aan het eind van de duizend jaren werd Satan losgelaten uit z'n gevangenis, die is gebonden door een engel met een keten, niet een hele zware ketting, maar een keten van omstandigheid: al zijn onderdanen waren in de hel. Allen die waren opgestaan op de aarde waren verlost en Jezus was bij hen. Hij kon aan niets werken; maar aan het eind van de duizend jaren, de tweede opstanding... "Gezegend en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, over hem heeft de tweede dood geen macht."

223 Nu let op, in de tweede opstanding, als zij opkomen, dan wordt Satan voor een kleine tijd verlost uit zijn gevangenis; dan wordt het oordeel vastgesteld.

     Nu kijk, Jezus met de bruid, als Koning en koningin zittend op de troon, het witte troon-oordeel; en de boeken werden geopend, de boeken van de zondaars. En een ander boek werd geopend, welke het boek des levens was; en elk mens werd aldus geoordeeld door de bruid. "Weet gij niet..." (toen ze deze geringe zaken voor de rechter brachten...) "Weet gij niet, dat de heiligen de aarde zullen oordelen?" Ziet u? Goed.

260 Kunt u alstublieft uitleggen wie de groep van Openbaring 20:4 is? Zijn zij het deel van de bruid uit het verleden of van de toekomst?

224 Zij zijn de volledige bruid, zowel van nu als van het verleden. Zij zijn de volledige bruid, omdat ze leven in het duizendjarige rijk. Goed.

261 Zou u alstublieft... (Wel, het is precies dezelfde vraag.) Openbaring 20:4, zijn zij de zielen van de onthoofden om het getuigenis van Christus die het beest niet wilden aanbidden, noch zijn merkteken ontvangen aan hun... (O, ik zie al waar ze nu heen gaan. Deze werd me net gegeven, zojuist overhandigd.) aangezien er staat dat ze leefden en regeerden met Christus duizend jaar? Dus het is een raadsel, vanwege de vervolging van de bruid, maar wie anders zouden ze kunnen zijn en duizend jaar met Christus regeren? Zouden zij de 144.000 zijn?

     Nee, nee! Zij zijn de bruid. Nu bedenk, bedenk, ze...

225 U zei: "Omdat ze werden onthoofd voor hun getuigenis..." Nu, zegt u, "omdat zij het beest niet aanbaden..." Zeker! U zegt: "Het beest moet nog komen."

226 Het beest is er al de tijd geweest; het was het beest die hen daar vroeger naar de leeuwenkuil voerde; hij voerde ze vroeger in Rome in die arena. Dat was de antichrist; dat was het beest in die tijd daar, stichtte een vorm van religie. Juist precies als – bijna als een patroon. De Roomse kerk werd regelrecht uit de Bijbel genomen, en toen... Wat ze daarin deden, zij organiseerden de zaak en maakten een instituut en maakten het tot een algemene kerk, en allen die er niet voor wilden buigen moesten worden vernietigd. Ziet u? Het was er.

227 En degenen die deel van het lichaam waren, die toen... Nu, het lichaam is opgegroeid als een boom totdat het is gekomen tot het hoofd. Ziet u? En allen, zowel martelaar als vervolgde, enzovoort...

228 Maar Jezus heeft ons vrede gegeven aan deze zijde van de rivier, precies zoals Hij deed aan de stammen die daar niet overtrokken.

262 Wat kan ik voor hem doen? Behoorde ik door te gaan (O!) te zorgen voor mijn vader op de boerderij? Wat kan ik doen... om een inkomen te verschaffen voor een...? En hij ondertekent met zijn naam.

     Ja, mijn broeder... Het is hier opgeschreven. Ik weet niet wie... Er staat: "Broeder Branham..." Het begint gewoon met: "Wat kan ik voor hem doen?"

229 Nu, waarschijnlijk een of andere zoon voor zijn vader. Kijk, mijn beste broeder, gezegend ben je wanneer je zorgt voor je vader, want je vader zorgde voor jou toen je niet voor jezelf kon zorgen. En het eerste gebod met een belofte, het eerste gebod met een belofte is: "Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen op de aarde verlengd worden die de Here God u geeft." Ziet u? Ja, zorg voor vader op elke wijze die je kunt. Zorg gewoon dat hij het allerbeste krijgt.

263 U zei dat Kaïn van het slangenzaad was. Waarom zei Eva: "Ik heb met des Heren hulp een man verkregen?"

     Hier gaan we dan. Ik kan maar beter wachten met deze tot na het eten. Ja, ik zal ermee wachten tot na het eten. O, dat zal me wel even tijd kosten om uit te leggen. Goed.

264 Beste broeder Branham: Zou u dit vers aan mij kunnen uitleggen, Jesaja 2:2: "En het zal geschieden in de laatste dagen dat de berg des Heren – de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en hij zal verheven worden boven de heuvels, en tot dezelve zullen alle heidenen toevloeien."

230 Ja, dat deed ik zondag een week geleden. Ziet u? Het huis des Heren zal bevestigd worden op de top van de bergen en al de naties zullen ernaar toevloeien. De grote... Als u de band hebt van het Toekomstig thuis van de bruid en de Bruidegom, daar wordt het precies uitgelegd.

     Oh! Ik kan maar beter op dit moment ophouden, omdat o, mijn broeder, we komen hier nooit allemaal doorheen! Oei!

265 Broeder Branham, is... (Laat me zien wat dit is.) Broeder Branham, er wordt algemeen geloofd door velen die uw Boodschap volgen, dat u de Messias bent voor deze dag. Is dat zo?

231 Nee, meneer!

     Vertel ons duidelijk, broeder Branham. U schijnt te aarzelen uzelf bekend te maken, en wij weten dat met zo'n bediening als God u heeft gegeven, u ergens in de Schriften geïdentificeerd behoorde te zijn.

266 Nummer 2: U vertelde ons uw doel waarom u de eerste keer naar Arizona ging. U vertelde ons waarom, en het kwam te geschieden, maar u vertelde ons niet waarom u weer terugging.

232 In de eerste plaats, ik ben niet de Messias! Ziet u? De Messias is Jezus Christus, maar wij zijn Messiëttes, wij allemaal. Messias, Messias betekent de "Gezalfde". En in Hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk; in mij woont slechts een deel van Zijn Geest, hetzelfde als in u woont. Mij werd een gave gegeven om kleine dingen te zien en dingen te voorzien. Dat maakt mij nog steeds gewoon uw broeder. Ziet u? Ik ben niet de Messias; ik ben uw broeder (ziet u), gewoon een herder van de kudde. En als ik u vertelde dat ik de Messias was, dan zou ik een leugenaar zijn. Ziet u? En ik wil geen leugenaar zijn.

233 "Nu, waarom ging ik de eerste keer naar Arizona?" U begreep dat. Ik ging in de Naam des Heren, omdat ik daar naar toe werd gestuurd door een visioen. Ik keerde terug voor de tweede keer met een doel. Laat het gewoon rusten. Ik weet waarvoor ik terugging; ik kan niet alles vertellen. Wanneer de duivel het niet weet; hij kan het niet uit mijn hart krijgen. Als ik het uitspreek, dan kan hij dat nemen, maar hij kan het niet nemen wanneer het in mijn hart is. Als ik zeg: "Wacht tot het komt te geschieden!"... Bedenk gewoon, bewaar de band; ik ben naar Arizona gegaan voor een doel. Alstublieft, houd het met me vol. Ziet u? Doe gewoon wat ik u zeg te doen (ziet u), gewoon doen wat ik zei te doen. Ziet u?

267 Broeder Branham, ik heb een paar vragen die ik u wil stellen. Ik heb mensen horen zeggen dat u hen adviseerde om al hun... (Misschien kan ik deze ook maar beter laten liggen.) Laten we zien. Wel, het is al tijd om te stoppen. We kunnen deze misschien na het eten nemen, maar ik zal deze beantwoorden of mijn best doen. Ik weet het niet; het werd me net overhandigd, ziet u? Billy bracht me net een handvol daar bij de deur. Ziet u? Ik heb mensen horen zeggen dat u mensen hebt geadviseerd om al hun huizen te verkopen en u te volgen naar Arizona, anders zouden zij niet in de opname zijn. Is dit waar?

234 Dat is een leugen. Ziet u?

     Ook zouden wij onze huizen moeten verkopen, of zei u dit ooit?

235 Nee meneer, ik zei dit niet! Als er iets is, heb ik de mensen geadviseerd het niet te doen. Herinner u Junior Jacksons droom die keer dat ik daarheen ging. "Junie" droomde dat hij dit zag... Hoevelen herinneren zich de droom, en hoe de Here de uitleg ervan gaf: die grote berg, wij stonden erop, en oude verbleekte letters waren daarop; en ik probeerde het uit te leggen, maar ik kon het niet. En ik was het hun aan het uitleggen. Nadat ik alles had uitgelegd, alles ervan had uitgelegd, strekte ik mijn hand uit en ik nam (in zijn droom nu) een of andere soort koevoet en sneed gewoon de top van de berg eraf en keek naar binnen, en hij was helemaal sneeuwwit, als marmer. Maar er stond niets op geschreven en ik zei: "Blijven jullie allemaal hier en kijk hier nu naar terwijl ik daarginds heenga."

236 En "Junie"... Zij gingen allen naar boven en alle broeders keken ernaar, een ander... Ze konden het niet begrijpen; ze zeiden: "Wel, wat weet u? Het staat hier zelfs niet geschreven, maar toch was hij bezig de buitenkant ervan te lezen. Waarom staat het hier niet in geschreven? We kunnen het niet begrijpen."

237 En Junior draaide zich om en keek, en zag mij naar het Westen gaan, naar het ondergaan van de zon, gaande van de ene berg, over een volgende, heel vlug, gewoon wordend... En toen draaiden zij zich om en keken en zagen dat ik verdwenen was; en een hele grote groep van hen ging weg die kant op, en ze wilden naar dit gaan en dat doen, nadat ik hun had gezegd om daar te blijven. Blijf daar, blijf precies hier; dit is de plaats.

238 En dan, toen ik dat deed, dan – en ik ging precies dienovereenkomstig; en een klein poosje daarna, verscheen de Engel des Heren aan mij en zei: "Trek ginds naar Arizona." Ik hoorde die donderslag afgaan en ging daarheen en wat was het? Die jongen droomde die droom helemaal precies juist, en de Here gaf de juiste... Bedenk, ik zei: "Er is iets waarvoor ik daarheen ga." En toen ik daar heenging, was het het geheimenis van de zeven zegels, die waren verzegeld aan de binnenzijde van de berg des Heren. Ik kwam precies terug met de opening van de zeven zegels. Ziet u?

239 Nee, u behoorde dat niet te doen. Als u wilt gaan, dat is aan u. Natuurlijk, het maakt mij niet uit waar u heengaat, maar om dat alleen te doen omdat u denkt dat de bruid daar vandaan zal weggaan, dan vergist u zich.

240 "Ook heb ik dit gehoord... Ik heb..." (Laat me... ik heb het verkeerd hier. Laten we zien.) "... de opname. Is dit waar of behoorden we onze huizen te verkopen of hebt u dit ooit gezegd?" Nee, ik heb dit nooit gezegd. Ik heb nooit... Ik heb de mensen altijd geadviseerd te blijven waar ze zijn, en door te blijven gaan totdat Jezus komt. Zoals ik het u vele malen heb gezegd, laat deze band een gedachtenis zijn; laat deze dag een gedachtenis zijn; laat mijn woord een gedachtenis zijn; ik heb nooit één keer ooit iemand gezegd, ooit tot een godsdienst willen bekeren, of ooit geprobeerd iemand ertoe te krijgen naar deze gemeente te komen! Ik heb het nooit... Wat betreft het zeggen om hun eigen gemeente te verlaten of hun goederen en dergelijke te verkopen, God weet dat ik de mensen altijd heb aangeraden Christenen te blijven en te blijven waar u bent totdat God u roept. Iedereen weet dat. Blijf daar precies! Maar nu, om de mensen te vertellen... Iemand zegt: "Wel, ik wil hierheen gaan. Ik wil wonen in..." Gaat u heen waar u wilt; dat is goed. Het maakt mij niet uit waar u heengaat; dat zijn mijn zaken niet.

241 Maar nu te bedenken dat... Ziet u, wat veroorzaakt het? Het begint een cultus, ziet u? En dan raak ik in moeilijkheden. Ze hebben daarginds nu een groep die spoedig van liefdadigheid zal moeten leven. En wat zal er dan uit voortkomen? "We komen hierheen voor de opname van de bruid." Dat is precies waar de nieuwsbladen op wachten! Ze wachten erop toe te slaan wanneer zij van de liefdadigheid van anderen zullen moeten leven en niet terug kunnen gaan naar hun huizen. Wat zullen ze dan gaan doen?

242 "Wel, wij volgden broeder Branham hierheen. Hij wordt verondersteld te zijn..." En ik ben zo onschuldig als ik maar kan zijn. De dierbare, lieflijke mensen, zij weten dat ik hen liefheb, en zelfs in hun dwaling. En zij... Wel, de... Zij... Ik houd hoe dan ook van hen, ziet u? Ik heb ze lief; zij zijn mijn kinderen; maar ze willen gewoon niet naar mij luisteren, wat ik hun probeer te zeggen. Ik probeer iets uit te werken in de Naam van de Here, en zij beletten het mij. Ziet u? Zij gaan in werkelijkheid tegen mij in, in plaats dat ze voor mij zijn. Zij doen...

243 Heb ik u niet gezegd dat als er ooit een boodschap werd gepredikt, het hier precies in deze tabernakel zal zijn; wat ik ook zou doen, ik zou eerst hier komen en het u eerst vertellen, rechtstreeks vanuit deze tabernakel. Dat is mijn belofte!

268 Ook heb ik gehoord dat er een lering rondgaat, dat een boek dat u verschillende jaren geleden schreef over het brood des levens... Zij verklaren dat zo, dat we allemaal bij u moeten zijn of anders zullen we de opname missen.

244 Wel, het boek is verkeerd. Het boek van het brood des levens, ik herinner me dat nu. Dat was om de gemeente universeel te voeden. Ziet u, de moeilijkheid daarvan is... Nu, nu u mensen, u bent zelf betrouwbaar, maar u moet dat hebben. Dat volgt elke samenkomst. De...

     Ik was aan het lezen over Maarten Luther hier niet lang geleden, niet om ons daarmee zelfs te vergelijken; maar dit is een reformatie, precies zoals dat was. En de kwestie was... De geschiedschrijvers zeiden: "Het is wonderbaarlijk om te bedenken dat Maarten Luther kon protesteren tegen de Katholieke kerk en het overleefde. Dat was een wonderbaar iets, maar", zeiden ze, "het wonderlijkste over Maarten Luther was dat niet, maar hoe hij zijn hoofd boven al dat fanatisme kon houden dat op zijn samenkomst volgde en nochtans trouw kon blijven aan het Woord, aan zijn roeping." Ziet u?

245 Nee meneer! Geef niet uw eigen... Elke man of vrouw die iets toevoegt aan wat ik zeg, gelooft niet wat ik zeg. Ze hebben geen... Ze zeggen...

269 Ook over deze gezinnen die alles hebben verkocht en verhuisden naar Sierra Vista, Arizona, omdat ze op één van uw banden hebben uitgelegd, getiteld (even een ogenblik) "Klein Bethlehem" – "Klein Bethlehem", dat de opname zal plaatsvinden in Arizona. Hebt u hun aangeraden daarheen te gaan?

246 Dat deed ik zeker niet. Toen ze daar een brief over schreven, iemand daar in Connecticut of ergens, beantwoordde ik de brief en zei: "U doet de slechtste verhuizing die u ooit in uw leven deed. Doet u zoiets niet." Ziet u, u kunt niet... Wel bedenk, u mensen... Nu u allen weet dat ik die mensen vertel dat niet te doen; ik vertel hun het níet te doen. Maar ziet u, dat moet op de samenkomst volgen. Waarom noemen de mensen mij de Messias? Waarom doen mensen...? Ze gaan tekeer... Wel, een man hier toonde me onlangs, dat hij een klein iets had en hij hield vol, en wilde dat al de mensen in mijn naam werden gedoopt. Dat zou mij een antichrist maken! Maar ik ben niet voor die dingen, en u mensen weet dat allemaal. Maar ziet u, dit heeft gemaakt... Dat betuigt alleen dat de Boodschap waar is.

247 Kwamen ze niet Johannes proberen te vertellen, die de voorloper was van de eerste komst van Christus: "Zijt gij niet de Messias?"

     Hij zei: "Ik ben het niet! Ik ben zelfs niet waardig zijn schoenen los te maken. Ik ben zelfs niet waardig om naar Hem te kijken." Ziet u? Maar hij zei: "Hij die na mij komt..."

270 Nu broeder Branham, lopen wij ergens iets mis? Deze mensen beweren te geloven dat elk woord dat u zegt de waarheid is. (Maar ze doen het niet! Ze geloven het niet. Hun eigen handelingen bewijzen dat ze het niet doen.) Alstublieft laat me rechtstreeks uw antwoord weten! Ja of nee (U hebt het gekregen. Goed.) over deze dingen, en als het de waarheid is willen wij ons gereedmaken om ons bij de rest van hen daar te voegen. Ik dank u heel erg voor de antwoorden op deze vragen, daar ik erop zal wachten om ze te horen deze zondag, zo de Here toeft.

248 Oh! Wel broeder, zuster, ik hoop dat het begrepen is (ziet u?) dat ik niet, beslist niet... Nu, als mensen... O, zeker als u naar Arizona wilt komen om te wonen... En nu, ik zal ginds in Arizona misschien het eerste half jaar zijn. Ik zal dan hier terug moeten komen. Ik zal moeten... Ik wil daar blijven; de kinderen zijn er gezonder en alles. Ik wil daar blijven voor een kleine tijd, en ik heb er een doel mee. Bedenk nu, op de band, ZO SPREEKT DE HERE, ik heb een doel in hetgeen ik doe; u weet dat ik het heb, maar ik kan u dat niet vertellen.

249 Waarom ik u vertel uw huizen niet te verkopen, u zult in de war gaan raken, en u zult aan het kortste eind van het touw gaan trekken. Doe dat niet. Ik zal slechts een kleine tijd in Arizona blijven. Waarom? Ik kan het nu niet zeggen.

250 Als ik deze mensen daarginds laat blijven en ze van de steun gaan leven, wat zal er dan gaan gebeuren? Dan is dat precies waar de denominaties en iedereen naar uitziet. "Aha, heb ik niet gezegd wat er achter hem zat, weer een profetenschool of zoiets!" Ziet u? Daar hebt u het, dat is precies waar ze naar uitkijken! Pers slot van rekening ben ik verantwoordelijk voor die mensen; hoewel ze niet gedaan hebben wat ik hun vertelde te doen, maar ze hebben precies gedaan... U zegt: "Laat hen gaan; ze deden toch wat u hun vertelde niet te doen!" Dat is niet in mijn hart. Ik wil nog steeds voor hen instaan. Ze zijn mijn kinderen. Ik zou ze misschien wat slaag kunnen geven wanneer ik ze te pakken krijg, maar ik ga zeker achter hen aan. En hoe zal ik daar kunnen uitgaan?

251 Ze zeiden: "Wij komen om het Woord te volgen." Ik heb daar zelfs geen gemeente om ze heen te zenden. Het soort gemeenten waar zij naar toe zullen gaan, is hetzelfde als wat u op een andere plaats verlaat, misschien slechter. Ziet u? En ze willen hoe dan ook niet naar de gemeente gaan, en ik heb geen gemeente om tot hen te prediken. Dan ben ik moreel verplicht om mijn kinderen uit Arizona weg te halen, waar...

252 Ik vraag u iets. Ik heb verleden jaar meer dan 30 boodschappen gepredikt in deze gemeente. En vijf jaar lang, buiten dat, heb ik sinds ik in Arizona ben meer in deze gemeente gepredikt in één jaar, dan ik deed in vijf jaar ergens anders (zeker!); hier in de gemeente. Dit is mijn thuisbasis; dit is mijn hoofdkwartier; hier is waar we begonnen. Nu, houd dat in gedachten, ongeacht wat er gebeurt. Nu, als u wijs bent, zult u iets opvangen. Ongeacht wat er ook gebeurt, dit is ons hoofdkwartier, hier precies! En houd dat in gedachten en verwijs op een dag terug naar deze band, dat u mij hoorde profeteren. Goed, gedenk dat!

253 Als u wilt – als u moet vertrekken en naar de gemeente komt, ga daar niet heen om het te vinden, omdat ik daar zelfs niet ben. Ik heb geen plaats om heen te gaan; ik heb geen plaats om te prediken. Zij willen mij niet in hun kerken laten prediken. Ik heb niet eens een huis, en ik beloofde de mannen toen ik daar kwam... Zij waren allen bang dat ik daar zou komen en een groot gebouw zou bouwen en de gemeenten zou leeghalen. Maar dat is mijn levensdoel niet. Ziet u? Ik laat de mensen gered worden. Het is aan hen. Zoals de Samaritaan die kwam en de man meenam naar de herberg, en hen van toen af aan liet zorgen. Ik ben hier niet om gemeenten af te breken, ik ben hier om bekeerlingen te krijgen tot Christus! Ziet u, en het maakt dat ik verkeerd begrepen word onder de mensen (ziet u), wanneer zij het uitleggen op hun eigen manier en niet zeggen wat ik zeg. Ziet u?

254 Herinnert u zich het visioen niet? Hoevelen herinneren zich Junior Jacksons droom? En alle die er precies op volgden. Wat was het? Blijf hier totdat ik daarheen ben gegaan (ziet u) en de uitlegging heb gekregen, en terug ben gekomen.

255 Nu, ik heb nog wat anders in mijn hart waarvoor ik ben gewaarschuwd door de Here om te doen, een of andere stap om te zetten die betrekking heeft op deze tabernakel, en deze gemeente; dat ik daarheen moet gaan of naar een andere plaats voor een korte tijd. Het is voor een doel, een groot doel, een doel waar u niets over weet. Maar, gedenk, ik trek niet doelloos heen en weer, omdat ik me zo gedraag. Ik werk in de wil des Heren, voor zover ik weet hoe erin te werken. Ziet u? Dat is de reden, als u gelooft wat ik zeg; doe dan wat ik zeg te doen (ziet u), luister naar mij en geloof me als uw broeder. Als u gelooft dat ik een profeet ben, leg dan mijn woorden niet verkeerd uit!

256 Als er iets is, zo helpe mij, als er iets is wat u behoorde te weten wat God mij zou vertellen, God weet dat ik het u precies zou vertellen! En voeg er niet aan toe of neem ervan weg; doe het precies zoals ik het zeg (ziet u), omdat ik u het vanuit mijn hart vertel – naar mijn beste weten (ziet u?). Gelooft u precies dat. Neem precies wat ik erover zeg, en laat het gewoon zo. Goed.

257 Dus nu, ik moet de kinderen hier terugbrengen om iets te eten. Ze zijn daarginds in de woestijn aan het omkomen van de honger.

258 Een prediker kwam onlangs naar me toe en zei: "Broeder Branham, ze maken daar de afschuwelijkste cultus die u ooit zag. Elk van hen, elke morgen gaan ze naar buiten; en ze zeiden dat ze niet zullen gaan werken, want het is te dicht nabij de opname." Ze zullen niet gaan werken. Wel, dat toont gewoon, dat u het zelfs niet begrijpt. Ziet u? Goed. (Deze band zal daarheen gaan!) Ja beslist. U behoorde een les te leren van de mier, zegt de Bijbel, weet u. Als ze niet werken, eten ze niet. Dus zo is het gewoon precies.

     Hier, ik pakte er nog één van deze op.

271 Zal... (Ik weet het niet. Ziet u, het is een ander handschrift dan deze anderen. Alleen om het u te tonen, ik geloof dat er hier een stuk of acht of tien tussen zitten. Ziet u?) Zal de meer perfecte gemeente in Tucson, Arizona gaan zijn? Ik wil in Gods volmaakte wil zijn. Zullen wij naar Tucson verhuizen?

259 Het is helemaal niet het andere handschrift. Het is... Ik... Kijk gewoon even hier; ik zal u even tonen hoeveel er zijn over die ene vraag. Ik kan ze niet vinden, geloof ik. Hier is – Hier is... Ik heb er hier een paar aangetekend: "Ik zal het u laten weten."

272 Broeder Branham: Alstublieft... (Laat eens zien.) Wetend dat u de profeet bent in het uur waarin wij leven, zal – en profeet voor het uur waarin wij leven. (Dat staat er.) Zal er een tijd komen dat Gods volk met u zal moeten vluchten naar Arizona? Zo ja, wilt u het ons dan laten weten wanneer de tijd komt?

260 Zeker, ik zal het u zeggen. Ik zal het u zeggen. Nu kijk, dat zijn twee verschillende handschriften, twee verschillende mensen. Ziet u? Daar is het ene handschrift, en daar is het andere. Ziet u? Dat is wat er moet zijn, wat er in de gedachte van de gemeente is. Ziet u? Wel, laten we dat even duidelijk maken. Laten we zien of ik kan vinden... Laat eens zien.

273 Broeder Branham... (Daar is er nog één, allemaal verschillende.) Broeder Branham, sommigen begrepen dat u zei in uw boodschap van het "Toekomstig thuis van de bruid en de Bruidegom" (Nee, dit is anders) dat het vijftienhonderd mijl van de tabernakel zou zijn, in het vierkant, zevenhonderd naar elke kant. (Met andere woorden, als de tabernakel precies in het midden stond zou het zevenhonderd mijl naar elke kant zijn – dat zou vijftienhonderd mijl zijn. O! – elke kant op.) Is dit waar? Ik leef buiten dit gebied; zou ik er binnen moeten verhuizen?

261 Nee, lieverd, doe dat niet. Kijk! Nu, ziet u hoe gemakkelijk het is voor de mensen? Hoevelen waren er hier toen ik die boodschap predikte? Ik zei, dat toen ik het Nieuwe Jeruzalem uitmat, het vijftienhonderd mijl in het vierkant zou zijn. Ik zei dat het ongeveer zou reiken van Maine tot Florida, en zeshonderd mijlen ten westen van de Mississippi; dat het vijftienhonderd mijlen in het vierkant zou zijn. Ik zei dat de stad naar mijn mening, zal gelegen zijn precies op de grond waar de profeet Abraham naar die stad zocht, wanneer er daar geen zee meer zal zijn. De Bijbel zei dat er geen zee meer zou zijn, terwijl drievierde van de aarde uit water bestaat. En er zal geen zee meer zijn; dus daarom zal het een niet al te grote stad zijn die op een dergelijke plek gelegen zal zijn. Ik geloof dat ze op die kleine plaats zal liggen waar ze zoveel over twisten, en waar God werd geboren, daar in Bethlehem. Ik geloof dat het daar precies in Palestina zal zijn, waar ze zal oprijzen uit de aarde, dat op die plaats die berg zal zijn.

262 Maar, beste vriend het heeft niets te maken met deze tabernakel. Ziet u? Abraham, Izaak, Jakob, Paulus, en al de heiligen, zij stierven over de gehele wereld, werden verbrand, verdronken, opgegeten door leeuwen, en al het andere; maar ze zullen te voorschijn komen uit elke scheur, spleet en hoek van de wereld. Ik hoop dat ik er ben. Ik weet niet waar ik zal zijn, maar waar het ook is als ik in die groep ben, zal niets mij tegen kunnen houden om daar te zijn! Ziet u? En ik hoef niet op enige bepaalde plek te zijn. De enige plek waar ik moet zijn is in Christus, want degenen die in Christus zijn, zal God bij Hem brengen. Het kan me niet schelen waar het is, Hij zal ze brengen... Begraaf mij in Jezus.

263 Kijk terug naar de profeten van vroeger. Ze wisten in de letterlijke zin, nu, dat de eerste opstanding, de eerstelingen, in Palestina zouden zijn. Abraham kocht een plek en hij begroef Sara. En hij verkreeg Izaak. En Izaak werd begraven aan de zijde van zijn vader en moeder. Izaak verkreeg Jakob; Jakob stierf niet in Israël – in Egypte, en werd teruggebracht naar Palestina. En vervolgens stierf Jozef ook daarginds. En zij brachten Jozefs beenderen terug, omdat hij zei: "Maak..." Jakob liet Jozef zweren, dat hij niet daarginds begraven zou worden, maar dat ze hem terug zouden brengen naar het beloofde land. Jozef zei: "Op een dag zal de Here, uw God, u bezoeken. Laat mijn beenderen meegaan en worden begraven bij mijn vader." En zij deden dit omdat zij profeten waren, zij begrepen dat de eerstelingen van de opstanding in Palestina zouden zijn.

264 Nu, de Bijbel zei... En als u mij een profeet noemt, ik zeg niet dat ik het ben; maar als u mij zo noemt, bedenk, ik zeg dit in de naam van een profeet (ziet u) – in de naam van een profeet: de opstanding en de opname zullen algemeen over de gehele wereld zijn! Ongeacht waar u bent, wanneer dat uur komt, zult u worden opgenomen om Hem te ontmoeten! Dat is alles! Er is niets wat u zal weerhouden, ongeacht waar u bent. En ik hoop alleen dat ik daar zal zijn, één van hen. Ik vertrouw en hoop alleen op God dat ik één van hen mag zijn en dat ieder van u hetzelfde mag zijn.

     Nu, hebben we tijd voor nog één? Dan zal het bijna 1 uur zijn.

274 Beste broeder Branham: Mijn vrouw en ik waren gescheiden. Ze laat me gerechtelijk vervolgen voor een echtscheiding. Zij is geen Christin, en ik geloof de Boodschap en wil dat zij gered wordt... (Is dat niet fijn? Dat is een echte Christelijke geest. Ziet u?) en gelooft. Wat moet ik doen? Wij hebben ook twee jongens. (Tekende met zijn naam.)

265 Broeder kijk, laat me u dit zeggen, zij gaat u gerechtelijk laten vervolgen voor een echtscheiding; dat is Satan. Ziet u? Ze behoorde dat niet te doen, maar als u een Christen bent, en niets ter wereld hebt gedaan om die vrouw te hinderen, dan is het Satan die dat veroorzaakt. Hij probeert alleen u te verscheuren.

266 Nu, als ze één van Gods uitverkorenen is, zal zij tot Hem komen. Als ze dat niet is, is ze het niet waard om zorgen over te maken. Dan, als het dat is... Als u zich er zorgen over maakt, zal het uw gezondheid afbreken, en dat is wat Satan wil doen. Hij werkt aan u, dat weet ik. Dus draagt u de hele zaak gewoon aan God op, en ga regelrecht door met God te dienen net zo gelukkig als u maar kunt zijn. God zal voor de rest zorgen. "Al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal tot Mij komen." Ga op uw knieën; ik zal met u bidden of wat ook. Ik zal over de zaak bidden. Zeg alleen: "Here God, ik heb haar lief, zij is de moeder van mijn kinderen" (als ze dat is) en zeg: "Ik draag de hele zaak aan u op, Heer. Ik wil hen gered zien, U weet dat ik dat wil, maar ik kan niet verder gaan. Ze zal toch van me gaan scheiden. Ik heb niets gedaan, en als ik het wel heb gedaan, openbaar het aan mij, dan wil ik het goed gaan maken. Ik zal alles doen." Draag het op aan de Here en laat het dan los, laat het gewoon los. Leef gewoon verder alsof` er nooit iets was gebeurd. En God zal voor de rest zorgen.

275 Nu, broeder Branham, wat is dit allemaal over de mensen (O alweer!) die verhuizen naar Arizona? Leg het uit. Daar is weer een ander handschrift. Ziet u? Wel, we hebben al uitgelegd wat dat is, ziet u?

276 Broeder Branham, zal de bruid door de verdrukking gaan zoals de vroegere apostolische gemeente?

267 Nee, ik heb dat net een paar minuten geleden uitgelegd. Nu, het volgende is nu een opname. Bedenk, we zijn bij het beloofde land, we zijn aan de grens. Begrijpt u de tocht van Israël?

277 Is het rechtmatig om enige wijze van geboortebeperking toe te passen?

268 Ik kan deze beter laten liggen tot vanmiddag (ziet u?) omdat het is... Ik wil daar iets over zeggen.

278 Broeder Branham, ik... (Ik wacht nog drie minuten als ik kan. Laat me hier misschien nog een korte nemen.) Ik kan me niet volledig overgeven aan Jezus. Heb ik een boze geest?

269 Laat me gewoon de rest van de tijd daaraan besteden. U kunt zich niet overgeven aan Jezus? Ze hebben niet... Ziet u? Ik weet niet of het een man of een vrouw is, ik zou het niet kunnen zeggen, God weet dat.

270 U kunt zich niet overgeven aan Jezus. Waarom? Wat is er aan de hand? Als u een vrouw bent, moet u zich dan niet overgeven aan uw man om een vrouw te zijn, alles overgeven wat u bent? Een kleine dame toen u trouwde, deugdzaam, u vocht heel uw leven om deugdzaam te blijven, maar op een dag vond u een man die u liefhad. U werd volledig de zijne. De dingen waartegen u uw hele leven hebt gevochten en hebt geprobeerd om rein te leven, en zuiver en deugdzaam, gaf u toen in elk opzicht over aan die ene man. Is dat juist? U legt uzelf volledig in zijn handen, u bent de zijne. Alles waarvoor u stand hebt gehouden in eerbaarheid en moraal en dat alles, geeft u nu over aan een man, omdat u zich overgeeft aan de man. Kunt u niet hetzelfde doen ten opzichte van Jezus Christus? Geef uzelf op die manier over – alles wat ik ben, heel mijn gezindheid, al mijn gedachten. Zeker.

271 Ik denk niet dat u bent bezeten door een boze geest, ik denk dat die boze geest u zalft met dat soort gedachten, proberend u te laten denken dat u zich niet over kunt geven aan God. Wanneer... Laat me u iets tonen. Waarom zou u willen dat u zich overgaf aan Hem? Omdat er binnen u iets is dat roept om u over te geven. Het is een erg goed teken dat u zich behoorde over te geven.

272 Nu, alles wat u doet, broeder of zuster (het zou een jong persoon of oudere persoon kunnen zijn, wat het ook is), u zei... Ze kunnen zichzelf gewoon niet vinden, zodat ze zichzelf volledig over kunnen geven. Geef uzelf gewoon over. "Here, mijn gedachten, mijn alles wat ik ben, wil ik aan U geven. Mijn leven geef ik als een leven van dienen. Neem mij, Here, en gebruik me zoals ik ben." En het is zoiets eenvoudigs; ik wenste dat de gemeente werkelijk zou kunnen... Ik geloof als de tabernakel nu baat vindt bij deze vragen... Vindt u ze fijn? Goed. Het zal een beetje helpen.

273 Nu kijk hierover, als de gemeente gewoon deze dingen zou vragen (ziet u?); deze dingen vragen, of ze dit behoorden te doen of dat, en wat nog meer, zou ik het beste doen wat ik maar kan. Als ik u verkeerd adviseerde, is het niet in mijn hart geweest om dat te doen. Als ik iets verkeerds zei, gewoon om een van mijn gedachten te verdedigen, wetende dat het verkeerd is dat te doen, of u dat te vertellen, zou ik een vuile huichelaar zijn. Dat is juist. Maar vanuit mijn hart, als ik fout ben, God weet het, ik heb het gedaan met al wat in me is om uw vragen te beantwoorden.

274 En tot u predikers daarginds in het land, waar deze band heen zal gaan: ik zei deze dingen niet om u te kwetsen. Ik zei het omdat ik van u houd. Ziet u? En waarlijk, met heel mijn hart... Nu, ik probeer u niet te tonen dat ik iets weet wat u niet weet. Dat is het niet, mijn broeder. Ik doe dat alleen omdat ik van u houd, en omdat u mij liefhebt, geloof ik.

275 Wat als u mij de rivier zag afgaan in een oude boot, daar zo op deze rivier, dichtbij waar we nu zijn, hier bij de tabernakel, de Ohio Rivier; en de rivier was opgezwollen en buiten haar oevers getreden; en de watervallen waren vlak voor me. En u weet dat die boot niet over die watervallen zou komen; het zou gewoon niet kunnen. En hier zit ik daar met mijn hoofd achterover, en zingend en rustend en regelrecht afdrijvend in die richting, op m'n gemak die rivier afdrijvend; en u wist dat ik daar beneden zou gaan verongelukken. Als u mij liefhad, zou u schreeuwen en u zou in een boot springen en zich daarheen spoeden, mij ergens mee op mijn hoofd slaan en mij binnentrekken. "Broeder Branham, u bent uw verstand kwijt! U bent uw verstand kwijt, de watervallen zijn hier vlakbij!"

276 En ik zei dan: "O, houd je mond! Laat me met rust!" En toch hebt u mij hoe dan lief. U zou alles ter wereld doen; u zou me beetpakken. Als het moest – als u de boot kapot zou moeten maken om me eruit te halen, zou u het doen, omdat u mij liefhad en u wist wat er zou gaan gebeuren.

277 En broeder, ik weet dat dit zal gaan gebeuren met die denominaties. Zij zal het getij niet doorstaan. Ziet u? U gaat regelrecht naar de Wereldraad van kerken, en nu, of u gaat het aannemen, of u komt uit de weg waar we nu zijn. Zo is het helemaal precies, u moet uw keuze maken. En ik bedoel niet te zijn... Ik zou graag de boot kapot maken, goed, ik zou alles doen wat ik maar kan, niet om u te kwetsen, broeder, maar om u zich bewust te laten worden dat u verkeerd bent. Doe dat niet!

278 En deze waterdoop in de Naam van de Here Jezus Christus; er is niet één mens op het oppervlak van de aarde die dat zou kunnen veroordelen door de Schrift. Er is geen mens die dat kan veroordelen. Er is niet één Schriftgedeelte... U mensen, u broeders bedenk, bedenk slechts, onderzoek de Bijbel; vind één plaats waar ooit iemand werd gedoopt in het Nieuwe Testament (in het Oude Testament werden ze niet gedoopt, maar in het Nieuwe Testament), waar iemand anders werd gedoopt dan in de Naam van de Here Jezus Christus; en kom het me dan tonen. Of ga de geschiedenis na waar ze ooit doopten tot honderden jaren na de dood van de laatste apostelen... De Katholieke kerk begon met de doop. Hun catechismus zegt hetzelfde, de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest gebruikend.

279 In een interview met een priester hier, in de Heilige Hart kerk, vertelde hij mij hetzelfde. Hij zei dat de Katholieke kerk gewend was zo te dopen, toen ik hem vertelde dat ik dit meisje van Fraziër had gedoopt, toen de bisschop erover wilde weten. Hij zei: "Wilt u deze verklaring met een eed bevestigen?"

     Ik zei: "Ik zweer helemaal niet."

     Hij zei: "De bisschop wil dat u het doet!"

280 Ik zei: "De bisschop zal mijn woord moeten nemen, of het niet geloven, welk van de twee hij maar wil." Ziet u? Ik zei: "De Bijbel zei helemaal niet te zweren."

     En hij zei: "Wel, de..." Hij zei: "De..."

281 Ik zei: "Ik doopte haar in de Christelijke doop in water, dompelde haar onder aan de voet van Spring Street in de Naam van de Here Jezus Christus."

     En toen de priester het opschreef, zei hij: "Dat is de wijze waarop de Katholieke kerk vroeger doopte."

     Ik zei: "Wanneer?"

     Hij zei: "In de dagen van de apostelen."

     Ik zei: "Noemt u hen Katholieken?"

     Hij zei: "Zeker, dat waren ze."

282 Ik zei: "Dan ben ik een beter Katholiek dan u. Ik volg hun leer." Dat is juist. Ziet u? Zij beweren dat, maar het is niet zo.

283 De Katholieke kerk werd gesticht in Nicéa, Rome, onder Constantijn, toen kerk en staat werden verenigd en de staat de kerk bezittingen gaf, en dat soort dingen; ze dachten werkelijk dat ze in het millennium waren. Ze dachten dat ze op een duizendjarig rijk waren gestuit. Dat was Satans millennium. Dat is precies juist. Geloof dat spul niet. Ja zeker!

284 Maar nu... Toen ze opstelden – of in plaats van een afgod te hebben – ze haalden Venus neer, zetten Maria ervoor in de plaats; haalden Jupiter neer en zetten Paulus of Petrus erop. Regelrecht daar in het Vaticaan, regelrecht daar in Rome nu. Regelrecht in Vaticaanstad staat een 5,70 m. hoog beeld van Petrus. Men beweert dat ze al drie van die tenen of voeten van dat beeld afgekust hebben. Ziet u? En alles is een...

285 Helemaal terug... We gingen op een morgen naar een kerk, Billy en ik, en gingen naar beneden in de kelders waar ze al de monniken en al dat soort dingen begraven, en hun beenderen daar laten verrotten in het stof, het ene been verrot als het andere het aansteekt – en dan nemen ze de beenderen en maken verlichte bouwsels van benige handen die zo uithangen en van schedels; en die mensen die daar binnen kwamen hebben de schedels wit gewreven, proberend om zegeningen te krijgen uit die schedels van die dode mensen. Het is een vorm van spiritisme. Ziet u?

286 En daar begon het precies, in Rome, en daar is de zetel van het beest, vandaar kwam de oude moederhoer. En haar dochters zijn hoeren, precies zoals zij, omdat ze de hele wereld een beker van haar toorn gaf – een beker van haar getuigenis, die was vermengd met het gal van de aarde. En ze had haar getuigenis. Ze zei: "Ik zetel als een maagd, en ik zetel als een weduwe (bedoel ik) en heb niets van node"; en ze weet niet dat ze ellendig is, jammerlijk, blind, arm en weet het niet. Dat is het. En dat geldt voor de Katholieke kerk plus elke Protestantse denominatie! Maar in heel die ganse verwarring daar zijn dierbare mensen die de Here God lief hebben met heel hun hart, ziel en geest. En ze denken dat ze juist zijn. Ze denken dat ze het goed doen. God zal de Opperste Rechter zijn.

287 Voor mij, als God de wereld zou gaan veroordelen door de kerk – de Katholieke kerk zegt het zo – toen vroeg ik deze man door wie ik werd geïnterviewd... Hij zei: "God zal de wereld oordelen door de kerk."

     Ik zei: "Welke?" Hij zei: "De Katholieke kerk."

288 Ik zei: "Welke Katholieke kerk? Zij verschillen van elkaar." Welke kerk? De Grieks-Orthodoxe of de Roomse? Of door welke zal Hij haar gaan oordelen? Als Hij haar zou oordelen door de Protestantse kerk, welke dan? De Methodist, Baptist, Lutheraan, Pinksteren; door wie zal Hij haar gaan oordelen? De Bijbel zei dat Hij de wereld zou oordelen door Jezus Christus en Jezus Christus is het Woord. Dus voor mij is het het Woord van God, waardoor hij de wereld zal oordelen. Dat is juist. En ik geloof dat zijn oordelen nu in de aarde zijn, en ik geloof... Laten we met heel ons hart zoeken om aan de vloek van Gods wraak te ontkomen, die op deze ongelovige wereld zal worden uitgegoten; en er is totaal geen manier om eraan te ontsnappen.

289 Er zal nooit, nooit, nooit meer redding komen voor de wereld. Zij hebben de grens tussen genade en oordeel al overschreden. Al zou u een Abraham Lincoln neer kunnen zetten in elk district van de Verenigde Staten, het zou nooit deze "Ricky's" en "Elvis'en" tot God terug kunnen brengen.

300 Misschien hebt u het in de krant gezien (Ik heb hem. Ik zal hem vanmiddag voor u meebrengen, als u het vanavond wilt zien), dat een Presbyteriaanse kerk (velen van u hebben het misschien gezien), een Presbyteriaanse kerk de missen opdroeg van het vieren van het avondmaal met rock 'n' roll. De herder klapte daar zo in z'n handen; en ze namen de onderdelen van de kruisiging door en alles 'vierend' als rock 'n' roll, in een Presbyteriaanse kerk.

301 En toen dit laag bij de grondse, schreeuwende, smerige stel Beatles, zoals ze worden genoemd, die lager dan een mens zijn geworden, en kevers willen worden... Ze wezen een contract van honderdduizend dollars af in St. Louis een paar weken geleden; wilden daarvoor niet stoppen. Een stel kleine, afvallige Engelsen, die hier kwamen, met hun haar in hun ogen hangend. En nu zijn ze een religie voor zichzelf begonnen. U zag het in het tijdschrift Look. Ziet u?

302 O, wat bedorven is deze wereld. Er is totaal geen hoop meer voor haar, ze zijn de scheidingslijn tussen redelijk en gezond verstand overgegaan, laat staan tussen redding.

303 De mens kan zelfs niet oordelen. We hebben geen mannen meer zoals we ze vroeger hadden. Waar is Patrick Henry? Waar is Abraham Lincoln? – mannen die konden standhouden met een vaste overtuiging.

304 Waar is die man die kan opstaan en maken dat deze krankzinnige vrouwen die zichzelf daarbuiten uitkleden voor deze mannen; en daar rondlopen als een stel stripteasers. Nu neemt men de knaap in hechtenis omdat hij een van hen beledigt... Waar is uw verstand? Wat is gezond verstand? Als zij zich daar zo aanbiedt, zich laat gaan als een hond! Ja zeker! Als zij niet meer normaal fatsoen heeft dan dat... Waar zijn de wetten die dat zouden kunnen stoppen?

305 Twee weken geleden hier in Louisville, Kentucky, toen die vrouw probeerde haar naam in de krant te krijgen, een plastic bikini aandeed, en zo het Brown Hotel uitliep; en een politieman probeerde haar te stoppen, en ze wilde niet stoppen; ze lachte hem uit. En hij trok een pistool om haar te stoppen, en hij duwde haar in de auto en liet haar bij zich komen op het politiebureau wegens onzedelijke kleding en dergelijke, en ze ging erheen... Weet u wat ze eraan gedaan hebben? Ze ontsloegen die politieman.

306 God helpe een natie die zo verrot is! Je kunt het niet klaarspelen tenzij je verkeerd doet. We mogen het misschien niet klaarspelen, maar we kunnen klaar zijn om omhoog te gaan; en daar zien we naar uit. Laten we onze hoofden buigen.

307 Here Jezus, laat de grote Herder komen en ons hier uit wegnemen, Heer. Wij wachten op Hem. Wij wachten op dat uur. Wanneer we zien dat de wereld zo bedorven is, U zei dat het op deze wijze zou zijn. Uw grote profeten profeteerden dat deze uren hier zouden zijn. Wij geloven de profeten, Heer, wij geloven het.

308 En nu bidden we, God, dat U ons profeten zult geven om dit Woord aan ons uit te leggen, opdat we zouden mogen weten of we goed of fout zijn. Wij zien de valse profeten opstaan; ze zijn in de woestijnen, Salt Lake City, alle delen van de natie, allerlei woestijnen, en allerlei binnenkamers, en allerlei goddelijke vaders, enzovoort, overal.

309 Als we die arme, gekleurde broeders en zusters daarginds nu zien; zij wilden een integratie. En zodra ze het kregen... Dat is goed, ze behoorden het te hebben; ze zijn broeders en zusters. Nu, toen ze het kregen, waren ze slechter af dan ooit. Het toont dat het communistisch geïnspireerd is. O God, kunnen die arme mensen dat zien? Dat het alleen maar wordt gedaan... Wel, het moet worden gedaan, Here.

310 Kom, dat is wat wij willen. Komt U slechts, Vader. Wij zijn wachtende. Kom Here, neem ons onder Uw armen. Vergeef ons onze zonden. Er is geen recht meer in deze wereld. Het één is tegen het ander, en toch is het zo verrot dat er niets gezonds meer over is. U zei dat het hele lichaam als met zweren overdekt was. Waarlijk, elke tafel is vol met braaksel. U zei: "Wie kan ik lering onderwijzen? Wie kan ik begrip geven in die dag?" De hele tafel des Heren is vol met braaksel. We zien dat dit het uur is. Help ons alstublieft.

311 Dierbare God, er zijn zoveel vragen hier, over de mensen die naar Arizona komen. O, dierbare God, laat deze lieve dierbare mensen... Ze zullen daarginds naar deze band luisteren. Laat ze weten dat ik geen dictator ben, om hun te vertellen waar ze moeten wonen, wat ze moeten doen. En mogen ze het duidelijk begrijpen. Als zij dat land liefhebben, ik ook, laat hen daar zijn, Vader. Maar wanneer ze leren dat de opname van daar moet komen en daar alleen, of dat ze bij mij moeten zijn, een arme, onwaardige, vuile zondaar, gered door de genade van God – bij mij in de buurt moeten zijn... Here, ik wil in de buurt van Paulus zijn; ik weet dat hij gaat. En Petrus en Jakobus en Johannes; zij zijn daar ergens in Palestina begraven. Ik weet dat ik met hen zal gaan. Als U alleen maar mijn naam in het Boek had sinds de grondlegging der wereld, zal ik daar zijn. En ik bid, God, dat elk van hen er zal zijn. Help mij, Here, om hen ergens hier te verzamelen waar ze kunnen... Ze willen de boodschap horen van deze grote leraars als broeder Neville, en broeder Capps en al deze andere broeders hier: "Junie" en broeder Ruddell en oh, J.T. en zij allen, broeder Collins en broeder Beeler, en broeder Palmer, en... God, ik bid dat u dit gewoon zult toestaan aan deze...

     Laat ze hier komen waar ze het werkelijk horen, als zij het willen horen, niet daar ergens er vandoor gaan in die woestijn. Ze proberen precies te doen wat dit Schriftgedeelte hen zei niet te doen. "Zie, het is in de woestijn; gelooft het niet! Zie, het is in de binnenkamer; geloof het niet!" Here, ik doe mijn best hen te waarschuwen, maar het wijst er allemaal op dat het uur nu nabij is. De avondschaduwen vallen.

312 Ik bid om genade, Heer. Heb genade met mij; help me. Het maakt me nerveus, Vader. Ik bid dat U mij zult helpen. Ik wens mijn leven niet te verzegelen... Al mijn werk zou hier zijn als een of andere fanatiekeling die een groep of cultus hier ergens de woestijn in leidt. Laat mijn naam niet op die manier ten onder gaan, Heer. Ik heb hier hard voor gestreden. Ik ben er zo oprecht in als ik maar kan zijn. God, laat het niet gebeuren. Help me op één of andere manier. Ik weet niet wat ik moet doen; ik vertrouw alleen op U, maar helpt U mij. Ik zal alles doen wat U mij vertelt te doen. Ik ben Uw dienstknecht, dit zijn Uw kinderen. Here deze... De meesten van deze mensen, negenennegentig van de honderd, Heer, zijn werkelijk betrouwbaar. Ze geloven, ze weten, ze begrijpen. En ze weten dat ik het niet ben, maar ik weet dat deze dingen elke opwekking moeten volgen, en deze is er niet immuun voor. Dus ik bid dat Gij ons nu zult helpen.

313 Help ons vandaag als we heengaan om een kleine lunch te gebruiken, Heer. Zegen onze gemeenschap onderling. Breng ons hier vroeg in de middag terug. Velen zullen naar huis moeten gaan, Heer. Ze zullen naar hun huis moeten gaan, en ik bid dat U ze zult helpen. Mogen ze in staat zijn op één of andere manier, Here, om de band in handen te krijgen om de rest van hun vragen te horen. Misschien werd de hunne niet beantwoord. Ik bid, Here, dat Gij hen wilt helpen.

314 Help mij vanavond om heel snel deze vragen te beantwoorden en tot elk ervan toe te komen die ik kan. Totdat we elkaar hier weer ontmoeten vanavond, moge U ons zegenen. In Jezus' Naam bid ik het. Amen.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn redding kocht
Aan Calvarie's hout.

315 Hier had ik dwars overheen geschreven, zodat het steeds voor mij zou staan: "Christus voor mij, terwijl ik deze vragen beantwoord." Gelooft u dat ik het vanuit mijn hart heb gezegd? Alles is vanuit mijn hart om u te helpen.

     Sommigen zouden mogen komen om hun pakjes hier te halen.

316 Dierbare God, hier zijn zakdoeken, pakjes die hier liggen. Ze gaan naar de zieken en de aangevochtenen. Laat de grote Uitlegger van het Woord, de Heilige Geest die het schreef, moge Hij nu dichtbij komen voor dit gedeelte van de dienst en deze doeken zegenen. Here, als ik aan mijzelf denk, wie ben ik om mijn onrein vuil lichaam over deze zakdoeken te leggen, die tussen leven en dood staan voor velen. O, God, ik beef. Maar wanneer ik bedenk dat U mij niet ziet; U hoort slechts mijn stem. Het komt door het Bloed van de Here Jezus daar. Nu, ik geloof dat U voor mij zult antwoorden, precies zoals U deed voor Hem, omdat Hij voor mij uitging, om daar te zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge. En Zijn Bloed ligt daar als een verzoening, en ik ben bedekt onder dat Bloed.

317 Ik geloof, Here, dat Gij hen zult genezen, want ze zijn behoeftig, anders zouden ze deze doekjes hier niet hebben liggen. Ik bid dat Gij hen allen gezond zult maken. Als ik mezelf er overheen buig zoals... Ze zeiden dat ze van het lichaam van Paulus namen... Hij was evengoed ook maar een zondaar, Heer, gered door Uw genade. De mensen geloofden hem, ondanks dat hij ze uitbranders gaf en alles, maar ze wisten dat hij de herder was. Ze wisten dat hij door U gezonden was, omdat U Zich bewees door zijn bediening heen. God, deze mensen geloven vandaag hetzelfde. Ik bid dat U ze nu zult helpen en elk van hen genezen, in Jezus Christus' Naam. Amen.

318 Hebt u honger? Goed. Ik ben hongerig naar méér van de vragen. "De mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk Woord dat de mond Gods uitgaat." Nu, ik mag misschien... Sommige van deze vragen mag ik misschien niet goed hebben; ik heb gewoon het beste gedaan wat ik kon. Vanavond zal ik proberen om precies om zeven uur te beginnen. Wel, de kerk zal opengaan om 6.30 uur. En u die kunt blijven... U die niet kunt blijven, we begrijpen het, dat is goed. Maar ik zal elke ervan nemen die ik mogelijkerwijs kan, vanavond. God zegene u totdat wij elkaar weer ontmoeten.

     Nu, laten we op onze voeten gaan staan en dat oude, goede lied zingen, ons slotlied: "Neem de Naam van Jezus mede."

Neem de Naam van Jezus mede,
Kind van zorgen en van smart;
Het zal u vreugde en troost geven,
Neem hem, waar u ook heengaat.

Dierb're Naam, o hoe zoet,
Hoop der aard' en 's hemels vreugd';
Dierb're Naam, o hoe zoet,
Hoop der aard' en 's hemels vreugd.

319 Ik wil deze aankondiging doen. Billy zei dat men een liefdegave had opgehaald vanmorgen (ziet u) en ze zeiden dat ze een fijne liefdegave hadden. Ik zal hem achterin het gebouw laten gaan staan, daar achteraan. Voor de mensen hier die niet voorbereid hier kwamen, en niet het geld hebben voor hun eten, zal Billy u het geld geven voor uw eten, of om uw hotel- of motelrekening te betalen, wat het ook is. Neem het en betaal het nu. Als u kunt blijven... Billy zal u daar achter tegemoet zien en uw naam opnemen en waar u verblijf houdt en we zullen voor uw eten betalen en uw hotelrekening uit de liefdegave die vanmorgen voor mij is opgehaald.

Tot we elkaar ontmoeten! Tot we elkaar ontmoeten!
Tot we elkaar weer ontmoeten aan Jezus voeten.