Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

De God van deze boze eeuw

Door William Marrion Branham

1 [Broeder Orman Neville zegt:]

     "Dit verslag; na de gezamenlijke bijeenkomst van de raad van diakenen en beheerders van de Tabernakel op vrijdagavond, lezen wij deze resoluties [besluiten – Vert] die zullen gelden voor elke man en elke vrouw die deze bediening onderschrijft en volgt en die de mening van de raad, de voorganger en de medevoorganger, wil weten. Ik lees deze resoluties vanmorgen. Laat iedereen er zo serieus op letten en aandacht aan schenken als u kunt."

     [Broeder Neville leest de volgende resoluties:]

     "Deze resoluties werden opgesteld en aangenomen door de raad van beheerders en diakenen in volle overeenstemming met de voorganger en de hulpvoorganger.

     Alle banden van de predikingen van eerw. William Branham mogen alleen door Fred Sothmann gemaakt worden, tot nader bericht van de raad. Wij erkennen momenteel geen vrije bandenbediening. Op deze banden gelden rechten, en ze kunnen zonder zijn geschreven toestemming niet vermenigvuldigd worden door iemand anders dan Fred Sothmann.

     Nummer twee. Niemand die samenkomsten houdt, boeken of banden verkoopt, traktaten schrijft, gebedsdoekjes of enig soort kaarten uitgeeft, of om giften vraagt, wordt erkend door deze gemeente of haar voorganger. Zij doen dit onder valse voorwendselen en er is hun geen autoriteit verleend om dat te doen.

     Drie. Deze gemeente zendt geen andere predikers uit dan haar voorganger, eerw. William Branham, om elders samenkomsten te houden.

     De redenen voor deze resoluties zijn als volgt:

     We werden erop attent gemaakt dat er predikers het land doorgaan en andere samenkomsten bezoeken, zeggend dat zij zijn verbonden met en worden uitgezonden door deze gemeente om deze samenkomsten te houden.

     Het is ook onder onze aandacht gebracht dat er mensen zijn die kaarten en traktaten drukken, gebedsdoekjes enzovoort verzenden, alsof ze gemachtigd waren om dat te doen door deze gemeente en haar voorganger, wat niet waar is. Het zal op prijs gesteld worden als u de gemeente op de hoogte wilt stellen van ieder persoon waarvan u erachter komt dat deze dit doet.

     Deze resoluties zijn gelezen en bekrachtigd door de voorganger, eerw. William Branham, de medevoorganger, eerw. Orman Neville, en de raad van beheerders en van diakenen."

     [Dan zegt broeder Neville: "Moge de Here u zegenen." – Vert]

     [In de avonddienst, "Gebeurtenissen verklaard door profetie", vertelt broeder Branham hoe de kerkenraad deze beslissingen genomen heeft. Leeg gedeelte op de band – Vert]

1a

Alles is mogelijk, geloven alleen;
Geloven alleen, geloven alleen,
Alles is mogelijk, geloven...

     Laten we onze hoofden buigen. Dierbare, hemelse Vader, wij zijn vanmorgen dankbaar dat we kunnen geloven. Het is mogelijk gemaakt door het vergoten bloed van Uw Zoon Jezus, dat wij deel konden hebben aan Zijn genade en zonen en dochters van God worden door Zijn gehoorzaamheid tot de dood aan het kruis, gerechtvaardigd zijnde door in Hem en Zijn opstanding te geloven. En nu is de Heilige Geest uitgestort in onze harten.

2 Wij zijn dankbaar voor deze gelegenheid dat we hier vanmorgen konden komen om onze gedachten, onze aanbidding en uitingen te delen door liederen, getuigenissen, het lezen van Psalmen, het lezen van Uw Woord; en om eerbiedig te wachten op de Heilige Geest om ons de boodschap te brengen die bestemd is voor dit uur. Sta het toe, Here. Mogen wij profijt trekken uit onze aanwezigheid hier vandaag. En als wij het gebouw verlaten, mogen wij dan zeggen, zoals die van Emmaüs kwamen: "Waren onze harten niet brandende in ons toen Hij deze morgen tot ons sprak?" Sta deze dingen toe, eeuwige God, in de Naam van Jezus Christus. Amen. (U kunt gaan zitten.)

3 Goede morgen vrienden, hier binnen in de tabernakel, en tot onze vrienden daar buiten, vanmorgen opnieuw door het gehele land, van de Westkust tot de Oostkust, in het Noorden en in het Zuiden bij de telefoonaansluitingen.

4 Het is een mooie dag hier in Indiana; een beetje bewolkt, koel, erg mooi. De Tabernakel is afgeladen tot buiten op het terrein en rondom langs de muren. Wij hebben een sterke verwachting dat de Here ons vandaag zal bezoeken. Wij hopen dat God u, waar u ook bent, een mooie dag heeft gegeven. Het is een goede dag, want de Here heeft hem gegeven. Hoe het weer ook is, het is een goede dag. Wij zijn gelukkig om hier te zijn, gelukkig dat wij nog altijd de gelegenheid hebben om de wereld ons geloof in Jezus Christus te laten zien. Wij willen iedere gelegenheid die wij kunnen krijgen, te baat nemen om uitdrukking te geven van Zijn liefde en van wat Hij voor ons gedaan heeft.

5 Vandaag zijn wij... er werd mij enige ogenblikken geleden een aankondiging gegeven om door te geven, en dan heb ik hier een paar dingen die ik zou willen zeggen. Eén ervan is, dat mij onlangs een aankondiging werd gegeven betreffende een bestuursvergadering. Er is een diaken van de gemeente in Arizona gaan wonen, onze edele broeder Collins. Omdat hij weg is, hebben zij, het bestuur, broeder Charlie Cox benoemd in zijn plaats. Broeder Charlie Cox is officieel benoemd door de beheerd... of de raad van diakenen van deze gemeente om de plaats van broeder Collins bij zijn afwezigheid in te nemen.

6 En een ding... ik wil nog eens zeggen, dat ik u allen wil bedanken – omdat enigen van u misschien naar huis gaan vóór de genezingsdienst vanavond – voor de mooie, kleine gaven, liefdebewijzen. Er is ons veel voedsel gebracht sedert wij hier zijn. Namens mijn vrouw en ik, en mijn gezin: wij stellen dat zeker op prijs. Soms vergeet ik er zelfs iets over te zeggen. Het is zo druk, weet u. Mijn gedachten zijn voortdurend in zo'n maalstroom. U kunt zich indenken wat het is als er mensen komen, niet alleen van hier in deze gemeente, maar van over de hele wereld. Het houdt me voortdurend in een soort maalstroom.

7 Iemand sprak over het opdragen van de baby's en doopdiensten enzovoort. Dat is erg fijn. Ik wenste, dat ik het kon doen, maar het is gewoon zo'n maalstroom, dat ik bijna geen tijd heb. Ik moet mijn gedachten recht op deze Boodschap gericht houden. U weet dat de Bijbel zei tot de apostelen, of liever, de apostelen zeiden in de Bijbel: "Gaat, ziet om naar mannen die goed bekend staan, eerlijk en vervuld zijn met de Heilige Geest, opdat zíj deze zaken kunnen verzorgen." En ik vertelde Billy...

     Hij zei: "Gaat u de baby deze keer opdragen, papa?"

     Ik zei: "O!" Ziet u? Als er veel zijn die wachten om opgedragen te worden – en dat is juist – dan zal ik gewoon terug moeten komen en een speciale dag nemen voor het opdragen van de baby's. Ik zou dat graag doen.

8 Maar wij willen ieder van u van harte bedanken, mijn vrouw, ik en ons gezin. De mensen brengen ons blikwaren, verse lima-bonen, watermeloen, cantaloupes [een soort meloen], aardbeien. Wat men ook maar zou kunnen bedenken wordt door hen gebracht.

9 Een dierbare broeder en zijn zuster brachten ons onlangs een grote kalkoen. Ik eet er nog van. En dus gewoon... O, en ik zal hem op moeten maken voordat ik vertrek, neem ik aan. Als ik het niet doe, zal ik hem mee moeten nemen. Wij zijn u voor deze dingen zeer erkentelijk. Ik ken veel van de mensen. Sommigen van hen ken ik niet. Die gaven liggen in het voorportaal, als wij thuiskomen. Ik stel dat zeer op prijs. Velen ken ik – velen heb ik gezien en er zijn velen, die ik niet te zien krijg. Ik ben er zeker van, dat iedereen begrijpt dat ik graag naar iedereen toe zou gaan, als ik kon, maar ik ben maar één. Ziet u? Ik kan niet naar ieder toe gaan. Ik doe alles wat ik maar weet te doen.

10 Dus God zij met u. Ik ben er zeker van dat er Eén is die met u zal zijn; dat is Jezus Christus. Hij kan het zijn. Hij is de enige Persoon, die alomtegenwoordig is en Hij is ook almachtig; dus kan Hij in elke nood voorzien. Hij is ook alwetend en kent uw noden, wat u nodig hebt.

11 Ik beveel iedereen aan die ik niet zal zien... Ik ben sinds ik hier vanmorgen was, bezig geweest iedereen te pakken te krijgen, zo snel als ik maar kon, en ik zal proberen iedereen te bereiken die ik maar kan. En voor degenen die ik mis: de almachtige God zal in al uw noden voorzien naar Zijn heerlijke rijkdom.

12 [Broeder Branham pauzeert en spreekt dan met broeder Neville – Vert] Ik kan dit niet al te best lezen. Wilt u het lezen? Het is een speciale aankondiging van de een of andere aard. Ik denk dat Billy-Paul het moet hebben geschreven, dus... Hij is net als ik. Ik kan zelfs mijn eigen schrift niet lezen. Daarom heb ik een eigen steno-stijl. Als u zou zien hoe sommige van mijn teksten hier uitgeschreven staan... Denkt u dat u dat ooit zou begrijpen? [Broeder Branham toont zijn geschreven tekst aan de gemeente, en lacht er samen met hen om – Vert] Ik heb bijvoorbeeld een ster die over een brug gaat, enzovoort, gewoon helemaal... [Broeder Neville leest een aankondiging voor – Vert] Broeder Adair, Adair van Arkansas, wil eerw. Pearry Green zien achter in de kerk, nu meteen. In orde.

13 Nu, een andere zaak die ik hier zou willen aankondigen is voor vanavond, dat er een genezingsdienst is. Wij gaan vanavond voor de zieken bidden. Ik vertrouw dat u er zult zijn.

14 Wij zenden de groeten aan al de mensen door het gehele land in de Naam van de Here Jezus. Dat God u deze morgen moge zegenen. Voor sommigen van u is het bijna middag. Daarboven in New York is het ongeveer middag, en daar in Arizona, de Westkust, is het pas ongeveer zeven uur. Dus er is... Wij zitten er hier precies tussen in. Dus God zegene u, terwijl u luistert.

15 Nu, dit moge zijn... Ik heb het in mijn hart bewaard terwijl wij hier waren en geen toestemming kregen om de gehoorzalen te hebben... en tenslotte gaven zij ons toestemming om één dienst te houden, maar wij zouden niet voor enige zieken mogen bidden. En dat is nu juist mijn bediening. Ik moet doen wat de Heilige Geest mij zegt te doen. Dus weigerde ik, omdat ik vrij wil zijn om te doen wat de Heilige Geest mij zegt te doen. Dus dacht ik, dat wij het in ieder geval gewoon een dag meer in de Tabernakel zouden kunnen uithouden. En het is koel vanmorgen. De Here heeft ons hier een mooie dag gegeven, dus zijn wij dankbaar.

16 Nu, zodoende ben ik hier gekomen met de bedoeling de laatste fiolen, de laatste zeven fiolen en de laatste zeven bazuinen en de laatste zeven donderslagen van het boek Openbaring te onderwijzen, om ze tezamen te binden in dit uur waarin wij nu leven, volgend op de opening van de zeven zegels en de zeven gemeentetijdperken. Wij konden echter geen plaats krijgen om het in te houden, dus ik hoop, dat we zo spoedig mogelijk een plaats krijgen die daarvoor voldoende ruimte biedt, hetzij hier, hetzij in Louisville, New Albany, of anders hoop ik een tent op te zetten, zodat we net zo lang kunnen blijven als de Here ons leidt.

17 Maar in deze heb ik de gelegenheid waargenomen om aan de mensen mijn geloof en vertrouwen in God uit te drukken en u dan te brengen tot het uur waarin wij leven. En dit heeft geen betrekking op een bepaalde persoon, geloofsbelijdenis of wat het ook mag zijn; het is gewoon zoals ik Gods Woord zie. Verleden zondag hadden wij een zeer fijne uitstorting van de Geest op het Woord. Het duurde erg lang en ik heb er een hekel aan om zo lang te blijven; maar toch, wij weten niet wanneer we elkaar voor de laatste keer ontmoeten. Wij moeten – we willen zijn of liever ik wil zijn zoals Paulus vroeger zei: "Ik heb niet nagelaten u de gehele raad Gods te verkondigen." Jezus zei dat Hij niets achterhield voor Zijn discipelen. En daar ik zo bezig ben om te proberen onder de zalving van de Heilige Geest te blijven om te ontdekken wat het uur... de boodschap van het uur is, laat ik soms na u te laten vertrekken om mijn plicht te doen als dienstknecht van Christus, als voorganger. Maar ik heb verscheidene mannen die mij proberen hiermee te helpen, waarvoor ik dankbaar ben, voor al mijn voorganger-broeders.

18 Het is niet mijn bedoeling om de mensen lang vast te houden. Als u, daar buiten in het land waar de boodschap heen gaat, vanmorgen eens een blik zou kunnen slaan rondom deze kerk en in de gangpaden, de kinderkamers..., men zit buiten met radio's aan, in bussen, trailers enzovoort, in auto's; dan zou u zien wat het probleem is. Bij iedere dienst; velen, velen komen aanrijden en bellen op, enzovoort, omdat ze er niet bij kunnen. We hebben meer ruimte nodig, zodat de mensen rustig kunnen zitten. En dan om een boodschap te brengen waarvan ik geloof dat deze zo van vitaal belang is, gevoel ik, dat ieder gemakkelijk zou moeten kunnen zitten en kunnen luisteren met potlood en papier voor notities, en de Bijbel enzovoort, om de aantekeningen op te schrijven. Maar nu dacht ik terug te gaan tot de tijd die wij hebben – waarin wij leven, om te proberen u enige van deze dingen te brengen die u weldra zult tegenkomen. En u zult ze nodig hebben.

19 Als ik hier vandaag of op de een of andere dag kom, of enige andere prediker, om te proberen een boodschap te brengen tot een volk, een stervend volk zoals wij zijn, en de tijd is zó dichtbij zoals ik geloof voor deze dag, dan zou ik een huichelaar zijn, als ik zou proberen iets te brengen waarvan ik weet dat u er blij mee zou zijn, maar dat tegen Gods Woord zou zijn, iets om een schare te trekken of iets dergelijks. Dan zou ik niet zijn wat ik behoor te zijn, namelijk een dienstknecht van Christus. Ik wil iets brengen waarvan ik denk dat het van vitaal belang voor u is, niet om gezien te worden, maar om te bedenken dat het iets is, dat als ik vandaag sterf, het morgen in uw hart verankerd zal zijn om door te gaan en God te dienen.

20 Nu, ik wil u zeggen dat er iets is dat op het punt staat te gebeuren. Ik weet het. Velen van u hier herinneren zich, dat broeder Junior Jackson naar mij toe kwam met een droom die hij had, kort voordat ik naar Arizona ging. Een vreemde zaak. Hoevelen herinneren zich dat? En de Here gaf ons de uitlegging en het gebeurde letterlijk. Maar hij had pas nog een droom, iets.

21 En wat die vreemde zaak betreft, er was hier onlangs een man uit Oregon. Hij kende mij nauwelijks en hij droomde ongeveer hetzelfde als broeder Junior Jackson en hij kwam het mij vertellen. Ik weet de uitlegging niet. Ik wacht op de Here. Maar ik weet dat het iets van God is. Denk daar gewoon aan. Het is ZO SPREEKT DE HERE. Het is iets dat van God komt. Ik weet niet wat het is. Het is werkelijk treffend, zeer treffend. Ronduit gesproken, volgens de dromen die beide mannen... Eén van hen had ik... Hij kan een Baptist of een Presbyteriaan zijn; het kan zijn dat hij hier vanmorgen zit, ik weet het niet. Hij was hier onlangs. Ik kende de man niet.

22 Maar hij vertelde de droom met tranen in zijn ogen. Het had hem geschokt. Hij kwam helemaal van Oregon hierheen om het te vertellen. Broeder Jackson kwam op dezelfde manier vanmorgen. De ene man wist niets van de ander, duizend mijl uit elkaar, en beide dromen precies over dezelfde zaak. De Heilige Geest weerhoudt de uitlegging ervan voor mij. Ik weet niet wat ik de man moet vertellen. Maar ik weet dat God iets gaat doen, en het zal heerlijk zijn in onze ogen.

23 Nu, de boodschap voor deze morgen. Ik wil lezen uit het boek der Galaten. Ik predik niet, maar het is een Bijbelonderwijzing. En nu, u mannen en vrouwen, die daar langs de muren staan, als iemand verwisselen wil en u een poosje wil laten zitten, u stoort mij daar niet mee, wees alleen eerbiedig. Als de moeders kleinen hebben die om iets schreeuwen, laat dan iemand uit de kinderkamer komen, zodat zij plaats hebben voor de kleinen.

24 Neemt u nu uw potlood, Bijbel en weest gereed om enige van de Schriftplaatsen die wij zullen lezen, op te schrijven. Ik wil niet dat u zich gebonden voelt. Ik wil dat u zich vrij voelt om te gaan zitten studeren. En u zou het er niet mee eens kunnen zijn – wat in orde is, maar ik spreek dit vanmorgen alleen maar over het gehele land, zodat de mensen die de Boodschap geloofd hebben, die de Here Jezus mij gegeven heeft voor dit uur, zullen weten wat er plaats vindt en het zijn plaats in de Schrift kunnen geven.

25 Verleden zondag spraken wij over 'De gezalfden in de laatste dagen'. Enigen van u, die band-luisteraars zijn: probeer zeker die band te krijgen. Niet omdat wij banden willen verkopen; dat is het idee niet. De bedoeling is om de Boodschap verspreid te krijgen. Ziet u? Als u een bandrecorder hebt, roep dan een groep mensen bij elkaar en speel deze band af en luister nauwkeurig.

26 De gezalfden. Er staan mensen op die u hoort zeggen: "O, de Bijbel zei: 'In de laatste dagen zullen er valse profeten opstaan en ze zullen deze tekenen doen.'" (Dat is precies de Schrift.) Maar waar heeft dat betrekking op? Het moest juist toegepast worden. Vanavond wil ik, zo de Here wil, spreken over 'God geopenbaard in Zijn Eigen Woord', hoe het oog niet geplaatst kan worden waar het oor moet zijn. Ziet u? Precies als met het drukken van de hele Bijbel, en in de hele Bijbel wordt Jezus Christus uitgebeeld. Dus ik wil daar vanavond over spreken, zo de Here wil. En zo niet, dan op een latere datum.

27 Uit het boek der Galaten en uit de tweede brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 4:1–6 en Galaten 1:1–4, willen wij een Schriftgedeelte lezen. Nu, in Galaten 1:1–4:

     Paulus, een apostel... (Let snel op het stoppen. Apostel betekent "een gezondene" of "een zendeling".) Paulus, een apostel (geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God, de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),

     En al de broeders, die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatië;

     Genade zij u en vrede van God, de Vader, en onze Here Jezus Christus;

     Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader;

     Wien zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

28 Nu, in het boek II Korinthe, het vierde hoofdstuk, en we gaan lezen vanaf vers 1 tot en met 6:

     Daarom, dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is, zo vertragen wij niet;

     Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.

     Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in hen, die verloren gaan (Als dat geen uitverkiezing inhoudt, dan weet ik niet wat dan wel.)
     In wie de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. (Hetzelfde als in de Hof van Eden: zij werden weggezonden, opdat zij die boom niet zouden aanraken.)
     Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Here, en onszelf, dat wij uw dienaars zijn om Jezus' wil.

     Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. (Amen. Zo luidt het Woord.)

29 Mijn tekst deze morgen is 'De god van deze boze eeuw'. Zoals wij in de Schriftgedeelten hebben gelezen, de god van deze wereld, deze boze eeuw... Nu, deze boodschap duidt de boosheden van deze boze eeuw aan en past bij de profetie voor deze boze eeuw. En ik geloof dat iedere... dat de Bijbel elk antwoord voor elk tijdperk reeds geschreven heeft voor elke gelovige van dat tijdperk. Ik geloof dat alles wat wij nodig hebben, hier geschreven is. Het behoeft alleen maar uitgelegd te worden door de Heilige Geest. Ik geloof niet, dat iemand op aarde het recht heeft zijn eigen uitleg te geven aan het Woord. God heeft niemand nodig om Zijn Woord uit te leggen. Hij is Zijn eigen Uitlegger. Hij zei dat Hij het zou doen en Hij doet het ook.

30 Zoals ik al dikwijls gezegd heb, Hij zei: "Een maagd zal zwanger worden." Hij sprak dat door de lippen van een profeet. En het gebeurde. Niemand behoeft dat uit te leggen. In het begin zei Hij: "Daar zij licht" en er was licht. Niemand behoeft het uit te leggen. Hij zei dat Hij in de laatste dagen zou uitgieten van Zijn Geest op alle vlees en Hij deed het. Het heeft geen uitleg nodig. Hij zei dat in de laatste dagen deze dingen, die wij nu zien gebeuren, er zouden zijn. Het heeft geen uitleg nodig. Het is al uitgelegd. Ziet u?

31 Let nu heel goed op de god van deze boze eeuw, waarin wij nu leven, als wij het Woord bestuderen. Het moge vreemd schijnen, een zeer vreemde zaak, dat God in deze eeuw van genade, een volk neemt terwille van Zijn Naam, dat is Zijn bruid, in deze boze eeuw, die de eeuw van het kwaad genoemd zou worden. Dezelfde eeuw, waarin God een volk aan het uitroepen is terwille van Zijn Naam door genade – wordt een boze eeuw genoemd. Nu, wij zullen met de Bijbel bewijzen dat dit de eeuw is waarover Hij sprak.

32 Een zeer vreemde zaak om te bedenken dat in een boze eeuw als deze, God Zijn bruid roept. Hebt u opgemerkt dat Hij zei een volk, niet een gemeente? Waarom? Toch wordt het de gemeente genoemd, maar Hij zou een volk roepen. Nu, een gemeente is een vergadering van veel mensen van allemaal verschillende samenstelling. Maar God roept er hier één. Hij zei niet: "Ik zal de Methodisten, Baptisten, Pinkstermensen roepen." Hij zei dat Hij een volk zou roepen. Waarvoor? Voor Zijn Naam, ziet u. Een volk. Een van de Methodisten, een van de Baptisten, een van de Lutheranen, een van de Katholieken. Hij roept echter geen kerkgroep, maar een volk voor Zijn Naam, dat Zijn Naam ontvangt, verloofd in Zijn Naam, gaande naar de bruiloft om met Hem te trouwen, om een deel van Hem te worden, door uitverkiezing. Precies als een man, die een rechtschapen vrouw in zijn leven kiest, die verordineerd was om een deel van zijn lichaam te zijn. Zo zal het met de bruid van Christus zijn en zo is zij nu, van ouds verordineerd door God om deel van dat lichaam te zijn. Ziet u? O, de Schriften zijn zo rijk, vol honing.

33 Merk op, niet wat iemand heeft gezegd, wat iemand riep, maar wat God verkoos voor de grondlegging der wereld, en deze mensen roept Hij in de laatste dagen. Geen organisatie, maar een volk voor Zijn Naam. En Hij doet dit in deze boze eeuw, in deze zelfde eeuw van verleiding.

34 Vorige week zagen we in Matthéüs 24, dat het de meest verleidende eeuw van alle eeuwen was. Van alle eeuwen van verleiding sinds de tijd na de Hof van Eden, is er nooit een tijdperk zo verleidend geweest als deze eeuw. Valse profeten zullen opstaan en tekenen en wonderen doen, om zo mogelijk de uitverkorenen te verleiden. Aan koude, vormelijke, stijve kerken enzovoort, met een door mensen gemaakte theologie, zouden de uitverkorenen geen aandacht schenken. Maar het is daar, waar het op het echte lijkt. Alles wat u moet doen, is maar één woord weglaten. Beloofd voor deze eeuw, een zeer grote tijd... Christenen overal, sla acht op het uur waarin wij leven. Noteer en lees en luister aandachtig.

35 Waarvoor zou God uit deze boze eeuw een volk voor Zijn Naam roepen? De reden is, dat Hij haar, Zijn bruid, beproeft. Het is om te... Wanneer zij gemanifesteerd, getoetst en beproefd is en aan Satan bewezen... Zoals het was in het begin, zo zal het zijn in het einde.

36 Als een zaad in de grond begint, komt het leven ervan omhoog door dragers. Maar het eindigt boven in hetzelfde zaad dat het was, toen het de grond inging. Op dezelfde wijze viel het zaad van bedrog in de grond in Eden, en op dezelfde wijze eindigt het in de laatste dagen. Precies zoals het Evangelie was toen het verviel tot een denominatie in Nicéa, Rome, zal het eindigen in een super-organisatie. Juist zoals het zaad van de gemeente toen viel met de tekenen, wonderen en de levende Christus onder hen, eindigt het in de laatste dagen onder de bediening van Maleachi 4 en wordt het oorspronkelijke geloof dat eens gegeven werd, weer hersteld.

37 Wij ontdekken nu, dat deze boze eeuw aan Satan moet bewijzen dat zij niet is als Eva, dat zij niet dat type vrouw is. En zij zal beproefd worden door Zijn Woord, de bruid, zoals Adams bruid werd beproefd door het Woord. Adams bruid geloofde elk onderdeel van het Woord, alles, maar raakte in verwarring op één belofte (dat Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Ziet u?) – maar faalde op één belofte, onder de verzoeking van de vijand van aangezicht tot aangezicht. Nu, het volk dat voor Zijn Naam geroepen is, is natuurlijk Zijn bruid. Zij moet weer door hetzelfde in contact komen, niet door een kerkelijke waarheid of zoiets, maar door ieder Woord.

38 Want in het begin van de Bijbel werd aan de mens het Woord van God gegeven om daardoor te leven. Eén Woord verkeerd uitgelegd door een man, genaamd Satan, in de persoon van een dier, genaamd de slang... Satan kon in deze persoon tot Eva spreken en haar het Woord verkeerd uitleggen, en zij was verloren. Ziet u? Het moet zijn: elk Woord.

39 In het midden van de Bijbel kwam Jezus en zei, toen Hij door Satan verzocht werd: "De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij elk Woord." Nu, God vertelt ons hier, dat in de laatste dagen de god van deze wereld zal opstaan, en wie een woord er aan toe zal voegen, of een woord er vanaf zal nemen, zijn deel zal worden weggenomen uit het boek des levens. God zij ons genadig. Laten wij niet wandelen als gesteven overhemden, met de borst vooruitgestoken en opgeheven hoofd, die alles weten, want ook wij waren eens ongehoorzaam. Laten wij met genade en barmhartigheid en gevoel in ons hart tegenover God, nederig komen tot de troon der genade.

40 Het is vreemd nu, na zo'n 1900 jaar Evangelie-prediking, dat zij nu, dat is het wereldsysteem, bozer is dan in de dagen dat Hij hier was. Het wereldsysteem is bozer. De wereld stevent naar een grote climax. U weet dat. De Here vervult Zijn Woord aan alle kanten.

41 Gisteren stond ik... Ik hoop, dat de kleine makker niet... Hij zal het niet... Ik kwam met mijn vrouw en mevrouw Wood, broeder Roy Roberson hier ergens, en ook broeder Wood... Wij waren hier in dit kleine Youngstown Winkelcentrum gestopt om een pakje af te halen dat zuster Wood had gekregen. Terwijl wij daar stonden, kwam een jongeman naar mij toe en stelde zich voor. Hij was een vreemde voor mij. Er kwam nog een jongeman bij en deze zei dat zij kwamen uit, of Alabama, of... Ik geloof Georgia, omdat ik hun vroeg of zij onze broeder Welch Evans kenden. Wij spraken een paar minuten. En toen ik weg wilde gaan, keek deze jongeman naar mij. Toen de andere jongeman en zijn kleine jongen weg wandelden, keek deze jongeman mij aan en zei: "Ik zou nog een ding willen zeggen."

     Ik zei: "Bent u een gelovige; bent u een Christen?"

     Hij zei: "Nee mijnheer!" Hij zei...

42 Misschien haal ik het woord dat hij hier zei niet juist aan, maar hij zou een beetje sceptisch geweest kunnen zijn. Ik vroeg hem naar de dingen aangaande het verschijnen van de Engel des Heren. Hij zei dat hij ervan gehoord had, maar dat hij nooit eerder naar de gemeente, deze gemeente, was geweest. Ik vroeg: "Gelooft u het?"

     Hij zei: "Ja mijnheer! Ik heb op iets gelet." Hij zei: "De mensen hebben mij verteld over deze voorspellingen en zo, en ik hoorde op een band dat u voorspelde dat Californië zou wegzinken." En hij zei: "Toen ik dat in de krant zag, toen geloofde ik het." Hij zei: "Ik kom vandaag of morgen (dat is vandaag) voor de eerste keer."

     Ik zei: "De Here zegene u, zoon" en begon zijn hand te schudden.

     Hij zei: "Maar ik wil iets tegen u zeggen mijnheer." Hij zei: "Ik ben zo verloren als verloren maar kan zijn." Hij zei: "Ik ben als een geldstuk in een zandberg: verloren!"

43 Ik zei: "Maar u behoeft zo niet te blijven; er staat hier nu Iemand die u kan vinden in dezelfde minuut dat u bereid bent om gevonden te worden."

     Hij zei: "Ik ben gereed!"

     Ik zei: "Wilt u uw hoofd buigen?"

     Hij zei: "Ik schaam mij niet." Niet alleen dat, maar hij ging daar op zijn knieën, daar op die parkeerplaats voor alle mensen. De mensen op straat keken naar hem en daar baden wij met hem, totdat hij zijn hart aan God gaf. Hij kwam als een zondaar, maar ging terug als een kind van God. Hij kwam dood naar de auto toe en ging levend terug.

44 Ik zei: "Het doopbasin zal morgen open zijn."

Er is een bron gevuld met bloed,
Vloeid' uit Immanuëls zij;
En zondaars worden in die vloed,
Van zondesmetten vrij;

     Ik zei: "Sta op en word gedoopt in de Naam van Jezus Christus, aanroepende de Naam des Heren. God zal u vervullen met de Heilige Geest en u deze grote dingen geven en u zo maken dat u het zien kunt."

45 Wat is het? De wereld spoedt naar een climax. Waarom? De geest van wetteloosheid, moreel verval, wetenschappelijke godsdienst, heeft de wereld geleid tot de bewaarplaats van allerlei hatelijke en onreine vogels, zoals de Bijbel zei. Laten wij het lezen. Openbaring 18. Juist terwijl wij met dit punt beginnen, krijgen wij Openbaring 18:1–5. Ik denk dat ik dat juist genoteerd heb.

     En na dezen zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.

     En hij riep krachtig met een grote stem,... (Nu, u mensen die de dromen had) zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;

     Omdat uit de wijn van de toorn van haar... (gemeente!) hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar weelde.

     En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

     Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe, en God is aan haar ongerechtigheden gedachtig geworden.

46 Wat een waarschuwing. Dat werpt de gemeente precies terug tot Openbaring 3:14, tot het Laodicéa-tijdperk, wetteloosheid, echt godsdienstig, maar wetteloos. "Gij, omdat gij zegt: Wij zijn rijk en hebben aan geen ding gebrek; gij weet niet, dat gij zijt naakt, ellendig, blind en weet het niet!" Volmaakt overeenkomstig de Schrift voor dit tijdperk, niet volgens de Schrift van het tijdperk van Daniël, niet voor hen in de naam van – het tijdperk van Noach, maar voor hen in dit laatste boze tijdperk.

47 Merk hier op. Gij zijt naakt! Laat dat echt diep in u zinken. Ik weet dat er velen het niet met mij eens zijn over deze gedachte, maar het is al zover gekomen, dat een Christen nauwelijks zijn huis kan verlaten zonder in de tegenwoordigheid van deze boze eeuw gebracht te worden door onvoldoende geklede vrouwen.

48 Vrouwen, ik ga dit zeggen en ik wil dat u luistert. En mannen en vrouwen, u moogt het hiermee oneens zijn, maar ik voel mij geleid om het te zeggen. Wist u, dat iedere vrouw die zich zo ontkleedt, niet goed bij haar verstand is? Weet u dat zij, of zij het gelooft of niet en of zij het denkt of niet, een hoer is? Ofschoon de vrouw met haar hand vóór God mag staan en zweren dat zij nooit door enige andere man is aangeraakt dan de hare, en al is dat helemaal waar, toch is zij een hoer. Jezus zei: "Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft met haar al overspel gedaan." En de vrouw moge zijn...

49 Zie, zij is naakt, zei de Bijbel, en weet het niet. De geest die haar zalft om zulke dingen te doen is een boze, overspelige geest. Haar uiterlijk, haar lichaam, haar vlees moge rein zijn; zij mag dan geen enkel overspel gepleegd hebben en voor God kunnen zweren – en het mag dan de waarheid zijn – dat zij het nooit deed, maar haar geest is een hoerachtige geest. Zij is zo verblind door de god van deze wereld van mode; zij kleedde zich sexy en ging zo uit.

50 Onlangs zetten broeder Wood en ik onze boot in de rivier. Ik moest even van huis weg om de rivier op te gaan. En waar je ook ging, daar zag je vrouwen met deze zogenaamde "kini's" of zoiets aan... Dat is een schande. Een vrouw die zoiets aantrekt kan niet goed bij haar verstand zijn. Zij is bezeten van een hoerengeest. Nu, u regelt dat maar met God, dame, omdat u op de een of andere dag ontdekken zult, dat dat de waarheid is.

51 Hoe zou u, een dame, wetend hoe heilig uw lichaam is, het daar tentoon kunnen stellen aan deze wellustige, zondige duivels die vandaag over de straat lopen? Als de zonen van God nog allen zonen van God waren en uw echtgenoot een zoon van God was, zou hij u, of kleding laten aantrekken of u verlaten. Als een jongeman een zoon van God was, zou hij nooit zo iets trouwen. Ziet u? U zegt: "U maakt..." Nee, ik vertel u de waarheid. En op de een of andere dag zult u het tegenkomen. "Naakt, overspelig, en weet het niet."

52 "O, ik zweer dat ik nooit de beloften aan mijn echtgenoot heb overtreden." Uw man zal u er voor oordelen als u het deed. Maar God zal u oordelen om de soort geest die u in u hebt. Hij zal u niet oordelen wat uw lichaam maar wat uw geest betreft, die innerlijke mens.

53 De uiterlijke mens is een lichamelijk wezen, dat beheerst wordt door zes zintuigen, of liever vijf zintuigen. De innerlijke mens is een geest-mens, die beheerst wordt door vijf zintuigen: Geweten en liefde, enzovoort. De uiterlijke mens: zien, proeven, voelen, ruiken, horen. Maar het binnenste van die geest is een ziel, en die wordt beheerst door één ding: uw vrije wil. U kunt aannemen wat de duivel zegt of aannemen wat God zegt. En dat zal bepalen welke geest daarin is. Als het een geest van God is, zal hij zich voeden met de dingen van God en zal zich met niets van de wereld voeden. Jezus zei: "Als u de wereld of de dingen van de wereld liefhebt, dan is dat omdat de liefde van God zelfs niet in dat binnenste gedeelte is binnengekomen." Satan heeft u verleid. "De mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij elk woord dat de mond van God uitgaat."

54 Let op. Wij ontdekken dat zij naakt, ontuchtig en bloot is. De wereld schijnt in de meest boze eeuw te zijn, die ooit... Nooit in enig tijdperk handelden vrouwen zó, nooit, behalve juist vóór de vernietiging van de wereld voor de zondvloed. En Jezus verwees ernaar. Wij zullen daar na een poosje op komen.

55 Heeft God de controle verloren of staat Hij een andere kracht toe om controle te hebben? Ik vraag het mij af. Het ware antwoord op deze vraag is dat er naar mijn mening twee tegengestelde geesten in de hedendaagse wereld aan het werk zijn. Er kunnen er niet meer dan twee zijn, twee hoofden. Eén van hen is de Heilige Geest die werkt, de andere is een geest van de duivel, en in deze laatste dagen om te verleiden. Nu, ik ga hierop mijn gedachten baseren voor de rest van de tekst, de rest van onze boodschap.

56 De twee geesten: één van hen is Gods Heilige Geest, de andere is de geest van de duivel, die werkt in de verleiding. De mensen op de aarde maken nu hun keus. De Heilige Geest is hier om een bruid uit te roepen voor Christus. Hij doet het door Zijn Woord der belofte voor dit tijdperk aan haar te bevestigen, tonende dat het Christus is. Als de vinger verondersteld wordt te bewegen in dit tijdperk, dan zal de vinger bewegen. Als de voet verondersteld wordt in dit tijdperk te bewegen, dan zal de voet bewegen. Als het oog moet zien in dit tijdperk, dan zal het oog zien. Ziet u? De Geest van God, zoals Hij groeide tot het volle beeld van God, is... In het tijdperk waarin wij nu leven is de Heilige Geest hier om de boodschap van het uur te bevestigen. En de Heilige Geest doet dit, zodat de mensen die God geloven, uit deze chaos geroepen zullen worden. De onheilige geest van de duivel roept hier zijn kerk door de dwaling, zoals gewoonlijk, door het verdraaien van het Woord van God, zoals hij deed in het begin. Ziet u het weer terugkomen tot die tijd van het zaad? Sinds Eden is het hier weer terug.

57 Nu, teruggaande naar andere tijdperken; toen behoorde u tot denominaties; u behoorde tot dit, dat of wat anders. Wat gebeurde er met de denominatie-stengel? Hij droogde op. De Geest verlaat deze en gaat verder en het eindigt in een zaad.

58 U ziet in de verzoeking van beiden dat het eindigt op dezelfde wijze als het was in het begin. Merk op, vergeet het nu niet. Zoals Johannes, I Johannes 4:5 en 6 – als u het wilt noteren – hij noemt het "de geest der dwaling". Het is niet zo, dat Eva gewoon wegwandelde en moedwillig zei: "Ik geloof niet in God!" Nee, het was een dwaling die zij geloofde.

59 Satan kwam nooit zeggen: "O, wel, dat is zelfs het Woord van God niet." Hij gaf toe, dat het het Woord van God was, maar hij gaf er zijn eigen uitleg aan, hetwelk God hun duidelijk verteld had niet te doen. Wat veroorzaakt dit? Het bewerkt een kracht der dwaling voor de mensen zodat ze een leugen geloven waardoor ze veroordeeld worden. Als u dat wilt lezen, het staat in II Thessalonicensen 2:11. Daar ik hier heel wat Schriftplaatsen heb en wij ze niet alle zullen kunnen lezen, zal ik er zo nu en dan één aan u geven, daar...

60 Het lijkt vreemd, zodat u het betwijfelt of zoiets, en wij zouden het kunnen noteren en voor uw bestwil lezen.

61 Zendend een kracht der dwaling, zoals de Bijbel zei dat het zou zijn (II Thessalonicensen), hoe deze mens der zonde in bestaan zou komen en zich plaatsen in de tempel van God, zich vertonend dat hij God was, en de mensen brengend in een kracht der dwaling zodat ze een leugen zouden geloven; en het gelovend zullen zij erdoor verdoemd worden. Dat deed hij ook met Eva, hij gaf haar... Nooit zei hij tegen haar dat het woord niet juist was, maar hij gaf haar een sterke dwaling, zodat zij een leugen geloofde.

62 De geest der dwaling is van de duivel, daar de duivels nu werken in de kinderen der ongehoorzaamheid. Ongehoorzaam aan wat? Waaraan zijn de kinderen van deze dag ongehoorzaam? Zoals Eva was in den beginne, aan het ware Woord van God. Dat is juist. Nu, als u het wilt hebben, laten wij dan even opslaan Efeze 2, omdat het goed schijnt dat wij – ik stop gewoon even, als u niet teveel haast hebt, en lees er iets van. Efeze 2:1 en 2:

     En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

     In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die NU werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid! (Kinderen der ongehoorzaamheid!)

63 Als de antichrist daar begon in de kindsheid der ongehoorzaamheid, wat zal het dan zijn als het eindigt in de persoon van de antichrist? Hoe verleidend zal het dan zijn! Hoeveel meer kracht van verleiding zou een volwassene aan de wereld kunnen geven dan een minderjarig kind? En er staat geschreven: "De geest der dwaling, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid", ongehoorzaam aan het Woord. Merk op. Nu.

64 Ik zou hier gewoon even bij willen stilstaan. De kinderen der ongehoorzaamheid, een kind. Wist u dat uw begin en dat van iedere persoon hier, ik kan het u door Gods Woord bewijzen, dat u leefde in uw overgrootvader. En uw overgrootvader... U werd voortgebracht door uw grootvader heen, dan via uw vader, en toen kwam u. Weet u dat? De Bijbel zei, ik geloof dat het in Hebreeën 7 staat, dat Melchizédek... Toen Abraham terugkeerde van het slaan der koningen, betaalde Abraham aan Melchizédek tienden van de hele buit. En hier zegt Paulus nu, dat Levi, die tienden ontving, toch al tienden betaalde, want hij was al in Abrahams lendenen toen hij Melchizédek ontmoette. Dus wat Abraham ook deed, wij zien dat Levi toen in Abraham was, die zijn overgrootvader was. Abraham gewon Izaäk; Izaäk gewon Jakob; Jakob gewon de aartsvaders: Levi... Nu dan, ziet u, hier komt voorbestemming volmaakt in beeld.

65 In deze boodschappen wil ik de dingen benadrukken die ik u verteld heb in de boodschap van dit Avondlicht dat, zoals God gezegd had, op de aarde zou komen.

66 En mens, merk op, dat het beest dat op de aarde zou komen, allen zou verleiden wier namen niet geschreven staan in het boek des levens des Lams, geslacht voor de grondlegging der wereld.

67 In Gods eigen gedachten... God, de grote Geest, in het begin voordat er een begin was, was Hij God. Wist u, dat u toen in Hem was? Als u nu een Christen bent, was u toen in Hem. En dan als dat zo is, kreeg de hele Godheid lichamelijk gestalte in de persoon van Jezus Christus. En toen Jezus aan het kruis stierf, stierf ik met Hem, want ik was toen in Hem; want Hij was de Volheid van het Woord gemanifesteerd, wetende dat wij later gemanifesteerd zouden worden. En wij waren op Golgotha met Hem. Wij gingen in het graf met Hem en wij stonden met Hem op in Zijn opstanding, en nu zijn wij door Zijn Geest opgevaren naar de troon der genade, tezamen gezeten in hemelse plaatsen in Christus Jezus, voor altijd.

68 Want zoals de kiem van het natuurlijk leven overgebracht wordt, en de kiem overgaat van vader op vader, op vader, op vader, zo wordt het leven van Christus overgebracht. Dat is de reden, dat God de geest van Elia vijf verschillende keren gebruikt. Wat is het? Het is een doorgeven.

69 Precies zoals uw natuurlijke leven en karaktertrekken doorgegeven worden door de natuurlijke verwekking van uw vader, zo is ook de Geest van God, die voorbestemd was vóór de grondlegging der wereld. Toen het gehele Woord van God in zijn volheid naar voren kwam in het menselijk lichaam, genaamd Jezus Christus, liet God mij daarin, in Hem, betalen voor mijn zonden. Toen wekte Hij mij met Hem op in de opstanding. En nu zijn wij met Hem gezeten met kracht en autoriteit over iedere duivel. O, als u slechts kon geloven wat God heeft gegeven. Maar als u daar niet gezeten bent, hebt u het niet. Als u daar gezeten bent en niet gelooft en bang bent om u te bewegen, zult u het nooit gebruiken. Maar als u daar gezeten bent, zult u het gebruiken, want u bent verordineerd om te doen wat u doet.

70 Aan de andere kant was Farao voor dit doel verwekt om Farao te zijn, zei de Bijbel. Judas Iskariot was verwekt om de zoon der verderfenis te zijn.

71 Let nu op deze grote Waarheden die wij benaderen. Nu, wij zien dat de kerk weigerde te aanvaarden dat Gods Woord over haar zou regeren en in plaats daarvan Barabbas accepteerde. Nu, als u daar de Schriftplaats voor wilt, het is Matthéüs 27:15–23. Wie deden dit? Welke stand deed dit? Denk daarover. Toen de kerkwereld in haar georganiseerd licht van rechtvaardige, heilige mannen zoals zij dachten dat zij waren en ook waren in de ogen van de mensen – zij kruisigden Jezus en zeiden: "Wij willen niet dat deze Mens over ons regeert." En Jezus was de Volheid van het Woord van God! I Johannes 1 drukt dat uit. En zij zeiden: "Wij willen dit Woord van God niet over ons laten regeren." Toch was Hij het Woord, maar hun ogen waren verblind voor wat Hij was. Want Hij was het directe antwoord op iedere profetie die in Hem zou komen te geschieden. Wij allen geloven dat, omdat wij terugzien op wat gebeurde. Maar als de wereld van nu – deze tegenwoordige boze eeuw – daar in die tijd geweest zou zijn, zouden zij hetzelfde doen als wat ze vandaag doen, omdat het nog steeds hetzelfde Woord is, dat voor dit tijdperk wordt gemanifesteerd. Zij zullen het doen. Zij kunnen niet anders. Zij zijn kinderen der ongehoorzaamheid, aan wie een sterke dwaling gegeven is om een leugen te geloven en daardoor verdoemd te worden.

72 Let op. Waarom wilde de kerkwereld Jezus niet aannemen, het Woord gemanifesteerd voor die dag? Zij hadden het op een andere wijze uitgelegd. Maar zij hadden moeten weten dat Hij dat Woord was, omdat Hij alles deed wat God zei dat Hij zou doen. En Hij zei tot hen: "Onderzoekt de Schriften voor dit uur en als Ik niet voldoe aan de kwalificatie waaraan Ik, zoals gesproken is, zou voldoen, gelooft Mij dan niet."

     Zij zeiden: "Wij geloven Mozes."

73 Hij zei: "Als u Mozes geloofd zou hebben, zou u Mij geloofd hebben, want Mozes sprak van Mij." En toch zagen zij het niet. De God des hemels, stervend aan een kruis, dezelfde woorden zeggend die de profeten zeiden dat Hij zou zeggen, en toch zagen zij het niet. Ziet u? Zij waren niet van Zijn soort. Zij waren niet het Woord, maar toch waren zij zeer godsdienstig. Maar zij waren niet het Woord, want dat zou zijn plaats voor dat uur herkend hebben.

74 Merk op hoe prachtig de Schriften in ieder tijdperk zich aaneenrijgen. Let nu op. Toen de kerkwereld het Woord van God niet over zich wilde laten regeren, accepteerden zij een moordenaar, Barabbas. Wat deed dit? Het verhoogde Satan, de god van deze boze eeuw, tot de plaats die hij altijd gewild had. Luister nu. Er wordt van Satan niet gesproken als de god van enig ander tijdperk dan van dit tijdperk. Er wordt over hem niet gesproken als de god van het tijdperk van Noach. Er werd niet over hem gesproken als de god van het tijdperk van Mozes, de god van het tijdperk van Elia; maar van dit boze tijdperk is hij de... O, mis het niet! Hij is de god van deze boze eeuw, aanbeden door miljoenen en miljarden mensen, en zij weten het niet.

75 Maar laten wij de Schrift hem deze morgen laten ontdekken. Laten wij zien, dan zult u het weten. Laat de Schrift hem ontdekken zoals in de onderscheidingssamenkomsten, als de Heilige Geest onder zijn Woord komt en Hij deze man eruitroept en zegt: "U hebt het recht niet om met die andere vrouw te leven. Waarom deed u dat tien jaar geleden, toen u er met de vrouw van die man vandoor ging?" Wat doet Hij? Hem ontdekken, Satan tentoonstellen, die de man heeft gebonden, of de vrouw die leeft met de man van een andere vrouw, of de zonden die zij gedaan hebben, en de dingen die zij gedaan hebben. Wat doet Hij? Hem [Satan] tentoonstellen.

76 De dokters nemen instrumenten en trachten te ontdekken wat er verkeerd is. Zij kunnen dat niet. Wíj kunnen het niet vertellen. Maar dan komt de Heilige Geest en openbaart wat hij is, en stelt hem ten toon. Ziet u? Dat is het Woord van God. Het is een licht dat schijnt in de duisternis. Als u een geluid in de kamer waarneemt, klinkt het geheimzinnig. Er is iets hoorbaar bezig en u weet niet wat het is. Dan draait u het licht aan. Als het licht aanflitst zullen de krekels, de kakkerlakken, die kinderen der duisternis zijn, snel worden verdreven. "Zij zijn van ons uitgegaan, omdat zij niet uit ons waren", zei de Bijbel. Ziet u? Zij kunnen niet leven in het licht der wereld, want de God des hemels heeft in deze laatste dagen Zijn licht gezonden, opdat Hij het pad voor Zijn kinderen zou verlichten, zodat zij niet in de duisternis zouden wandelen en struikelen, maar opdat zij zouden wandelen in het lichtschijnsel van Jezus Christus, Dezelfde gisteren, heden en voor immer. Amen!

77 Let op dat Satan van geen enkele andere eeuw dan deze de god genoemd wordt. Vanaf het allereerste begin was het zijn ambitie om als God te zijn. Laten we dat lezen. Wij zullen er de tijd voor nemen. Laten wij teruggaan... Laten wij zien wat ik hier heb opgeschreven, het is Jesaja 14. Laten wij even teruggaan naar Jesaja 14 en zien wat God zei, dat de god – wat Satan deed. Jesaja 14:12 en 13. Let op!

     Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde neergehouwen, gij die de heidenen krenktet!

     En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods... (Zonen van God, nu) verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.

78 Het was Satans ambitie om als God aanbeden te worden. Hij nam tweederde van de sterren des hemels, verhief zich boven deze sterren en predikte tot hen en verleidde tweederde van hen! Ziet u het? In orde. Merk op dat dat zijn ambitie is. En nu is hij klaar met zijn zorgvuldig uitgezochte, door zijn eigen kennis opgevoede bruid (ziet u?), geheel opgemaakt met zijn bedrog van grote gebouwen en grote denominaties en kennis en theologie, knap en intellectueel en beschaafd, om de hele wereld te verleiden en een god te worden (dat heeft hij gedaan!), alles uitlopend op de persoon van de antichrist, die reeds gekroond is als stedehouder van God door zijn wereld-liefhebbende, wetenschappelijke bruid, geheel gekleed in de pracht van intellectuele, godsdienstige opvoeding. Zij is evenals hij godsdienstig geworden door zíjn eigen uitleg van het Woord van God zoals hij bij Eva deed, en zoals zijn zoon Kaïn deed.

79 U zegt: "Satans zoon?" Toon mij één plaats in de Bijbel, waarin Kaïn Adams zoon werd genoemd. De Bijbel zei dat hij de zoon van de boze was, slangenzaad. Nee, de bedekking is nu weggenomen, broeder. De piramide is geopend zoals de openbaring liet zien..

80 Merk op wat hij zal doen, zijn gedachte. Hij dacht dat God woonde in wereldse schoonheid. Hij dacht dat in de hemel. De zonde begon nooit in de Hof van Eden; zij begon in de hemel toen Lucifer, de zoon van de dageraad, zich verhief in schoonheid en een mooier koninkrijk wilde dan dat van Michaël. Hij dacht dat God woonde in schoonheid.

81 En let op Kaïn. Hij wilde geen bloedoffer. Hij kwam en offerde de schone vruchten des velds op zijn altaar. Zeer godsdienstig; hij deed alles precies zoals Abel had gedaan; hij offerde een offerande, viel voor God neer in aanbidding, gehoorzaam in elk opzicht, maar zonder de openbaring van het Woord. En het Woord was vanaf het begin Gods plan. Maar God maakte de zaak door openbaring bekend, welke hij bevestigde en onderstreepte als juist. Geen godsdienst, geen altaar, niet het behoren tot de kerk, niet het brengen van een offer, niet het oprecht zijn, maar door de openbaring van het Woord van God. God openbaarde aan hem dat het... Zijn moeder nam geen appel die haar door de slang gegeven was, maar zij had sexuele omgang met de persoon van Satan in de gestalte van het beest, niet in de gestalte van een reptiel, maar als het schranderste, listigste dier van het hele veld, in het beeld van een mens, het enige waarmee het zaad zich zou kunnen vermengen. De wetenschap probeert hem nu te vinden, maar ze zullen hem nooit ontdekken omdat elk been in zijn lichaam werd veranderd. Maar de Bijbel verklaart dat het zo is.

82 Merk op wat deze makker nu zal doen. Deze kerel... Hij zal zich in de tempel van God zetten, dat is de gemeente, zich openbarend god te zijn. Nu, als u dat zou willen lezen, het staat in II Thessalonicensen 2:3 en 4 en Openbaring 13:4, 11 en 12, waar beide profeten, Johannes en Paulus, spraken over wat hij zou zijn in de laatste dag. Nu... Leest u het, omdat ik het hier opgeschreven heb, maar ik wil nu tijd besparen.

83 De dag waarin wij leven wordt in de Bijbel genoemd de dag des mensen, de dag van de mens. Dit is niet Gods dag. God is niet de god van deze aarde; de Bijbel zegt dat Hij het niet is; Hij is de God des hemels. Maar dit is niet Gods dag, dit is keuze-dag. Of leven voor vandaag en sterven, of God kiezen en leven; en God is het Woord. En het Woord is het Woord gemanifesteerd voor het uur en de dag.

84 Merk op, de dag van de mens. Als u het opschrijven wilt, ik had het willen lezen, maar I Korinthe 5:1–5... I Korinthe 4:1–5, sorry, I Korinthe 4:1–5, Paulus spreekt over het worden geoordeeld door de mens in de dag des mensen.

85 De dag... "Waarom noemt u het de dag des mensen?" zou u willen zeggen. Het is de dag dat de werken verheerlijkt worden die ontstaan zijn door de kennis van de mens. Kijk maar naar al de bluf van de Communisten. Iemand probeert iemand naar de maan te krijgen. God probeert iemand naar de hemel te krijgen. Ziet u? Maar zie hoe zij miljoenen en biljoenen en triljoenen dollars besteden aan een verspilde krachtsinspanning. Als zij daar komen, zullen zij er niets vinden. Wat is er met hen aan de hand? Ik maak mij geen zorgen over de maan. Ik wil de maan zo snel passeren dat ik haar niet eens zie, steeds maar hoger gaande. Ik wil de witte melkweg passeren en doorgaan, steeds maar doorgaan. Ja!

86 De wereld vandaag wijdt zich toe aan de kennis die door Satan kwam en de dag des mensen wordt verheerlijkt, niet door het woord van God, maar door de kennis die hij heeft. Nu, denk daarover na en laat het diep in u zinken. En als u deze band zult afspelen, stop dan op dit punt een ogenblik en denk na. Zijn werken zijn verheven boven Gods Woord en Zijn gemanifesteerde werken. De wijsheid van Satan, die hij aan Eva in het begin gaf... Luister nu, mis dit niet! De wijsheid van Satan is verheven tot de troon van aanbidding in de mens boven het bevestigde Woord van God voor dit uur. Onze kerken bewijzen dat door hun seminaries, onderwijsinstellingen, die meer geleerd hebben dan Gods Woord erover weet, denken zij. Daar hebben Dr. Zo en zo en leraar Zo en zo, en professor Zo en zo, hun eigen zogenaamde kennis, van Satan, zijn waarheid, verheven boven de betuigde belofte van God, die vlak voor hen verduidelijkt werd. En de mens valt ervoor. Ziet u?

87 Zijn wetenschappelijke prestaties om te proberen te bewijzen dat Gods woord verkeerd is... Denk daar eens even over. Hij, zijn, dat is... 's Mensen theologie verklaart Gods Woord aan de mensen en maakt het krachteloos zoals men het had gemaakt in het denominatie tijdperk toen Jezus op de aarde verscheen. Jezus zei: "Gij huichelaars, gij hebt door uw traditie (dat is hun uitlegging) het Woord van God genomen en het krachteloos gemaakt voor het volk." Dat is hetzelfde wat zij vandaag gedaan hebben. Het is krachteloos geworden.

88 Merk op dat zij, de mensen, hem verheffen boven alles wat God genaamd wordt. Zegt II Thessalonicensen niet dat zij het zouden doen? Het gezag van een denominatiekerk... Daar de mensen die denominatie meer geloven dan God – en God is het Woord – zullen zij hun kerkbelijdenis geloven boven het Woord van God, waardoor hij verheven wordt boven alles wat God genaamd wordt. Er is maar één God en dat is het Woord. Alles wat God genaamd wordt... Dus hij zet zich als God in de gemeente van de God, bewijzend dat hij god is, omdat hij de mensen zover heeft gekregen dat zij hem aanbidden. God is het Woord. En hij verheft zich boven alles wat God genaamd wordt. En er is maar één God en die God is het Woord. Ziet u? En alles wat God genaamd wordt... De god van deze eeuw heeft zich verheven boven het ware, bevestigde Woord van God (Dat is Johannes 1. Ziet u?) – boven alles wat God genaamd wordt, zodat hij zich zet als God in de tempel van God met gezag; (zie!) en hij wordt er voor geprezen. O God, laten de mensen dat bedrog zien! Hij wordt ervoor geprezen en plechtig geloofd door de mensen van deze boze eeuw. Ziet u nu de god en zijn dienaren van deze boze eeuw?

89 Laten wij nu eens nauwlettend toezien hoe het gemanifesteerd wordt. Hij zegt dat hij een betere wereld voor hen maakt om in te leven, door zijn kennis, los van het nimmer falend Woord van God. Maar door zijn bijeenkomen in denominaties en geloofsbelijdenissen, en intellect en wetenschap enzovoort, maakt hij een betere wereld voor de mensen om in te leven en gaat voorbij aan de belofte van God, dat de enige tijd die voor de wereld geschikt zal zijn om in te leven, het duizendjarig Vrederijk is. Weet u, naar mijn mening heeft hij een betere wereld gemaakt om in te zondigen in plaats van om in te leven.

90 Let op. Deed hij het? Hij maakte de zonde wettig. Hij wettigde het whisky drinken en het sigaretten roken. En toen maakten de kerken wettig dat vrouwen met kort haar lid van de kerk konden zijn. Moge hij nu gewoon even stoppen.

91 Zij kan korte broeken en make-up dragen en toch tot zijn godsdienstige groep behoren, hetgeen absoluut tegen het Woord van God is. Hij zegt dat het in orde is. Ziet u zijn kennis? "Wat heeft dat met een vrouw te maken?" Precies hetzelfde als het nemen van de verboden vrucht of het niet nemen van de verboden vrucht; dat is het. God zei het niet te doen, maar hij doet het toch.

92 En zij gelooft hem en zij heeft hem er voor lief. Zij haat God. Haar eigen handelingen bewijzen het. Zij zegt dat zij Hem liefheeft, maar zij houdt van Satan. Zij aanbidt de god van de mode, de god van de wereld, de Hollywood-godinnen. Zij houdt van hem, maar zij haat het ware Woord van God, die de enige ware God is die er is. Hij wettigt het: "In de kerken doet het geen kwaad. Onze vrouwen kunnen dit, dat of wat anders doen." Maar in de tegenwoordigheid van de levende God mag zij zelfs niet komen, tenzij zij zich bekeert.

93 Zie, hij is de god van wereldse schoonheid, dat is hij. Zij wil er mooi uitzien, en hij is de god van de schoonheid vanaf het begin. Hij kan en heeft door zijn kennis in wetenschap en materialen bereikt dat hij schoonheid kan maken voor zijn – voor dit model tijdperk... dit moderne tijdperk van boosheid. Het is mooi gemaakt.

94 Let op. Het is opmerkelijk dat in den beginne Seth en zijn kinderen nooit de wetenschappelijke weg opgingen. We zullen nu een paar minuten over wetenschap spreken. Als ik dit zeg, excuseer ik mij niet voor mijn onwetendheid, maar zij zijn een stel domoren, ieder die het Woord van God ontkent. Ziet u? Zeker! Het is merkwaardig. Let er goed op. De kinderen van Seth gingen nooit de wetenschapsweg op. Zij waren nederige herders, boeren enzovoort. Maar de kinderen van Kaïn deden het wel. Waarom? Geïnspireerd door hun papa, de duivel. Kaïn, geïnspireerd door zijn vader de duivel, en dezen, geïnspireerd door dat zaad dat is gekomen...

95 Zie het zaad van God dat door elk tijdperk heen is gekomen en let op waar het vandaag op uitloopt. Christenen, echte Christenen zijn helemaal niet voor wetenschappelijk onderzoek enzovoort. Nee, over een ogenblik zullen wij daarop ingaan. Maar het geslacht van Kaïn deed naar de aard van hun vader de duivel, die vol was van wereldse kennis, schoonheid, wetenschap enzovoort. De kinderen van Kaïn waren wetenschappelijk; zij waren opgeleid. Zij waren de bespelers van muziekinstrumenten (zoals een moderne Elvis Presley en enigen van dat soort, die het schoolbestuur hier in de laan iedere zaterdagavond hun gang laat gaan), bouwers van steden, de vrouwen knap makend voor persoonlijke wellust, zoals de duivel aan de vrouwen verf geeft en het haar kort laat knippen, en korte broeken laat dragen en dergelijke dingen. Zij... Het is voor hun eigen vuile wellusten. Dat is nogal plat, maar ik weet geen andere manier om het te zeggen.

96 Nu, wij weten dat Satans evangelie er een is van wetenschap en vooruitgang. Hij predikte het in Eden; niet God maar Satan deed dat, de wetenschap van de vooruitgang. Wetenschap en vooruitgang is Satans evangelie. Zie waar hij ons vandaag daarmee gebracht heeft. Ziet u het?

97 Let op. Aan wie predikte hij het in Eden? Aan de bruid van Adam, en zij viel ervoor. Hij verleidde haar door haar een van Gods woorden te laten betwijfelen. Laten wij eens zien wat hij gezegd zou kunnen hebben. Hij moet gezegd hebben: "Het is niet volgens de wetenschap om in deze heilige kerk te sterven", of: "U zult geschoold en opgeleid worden om niet te geloven in zulke onredelijke dingen als de dood. Het kan mij niet schelen of Gods Woord het zegt, het is onredelijk."

98 O, kijk naar hem vandaag. "God is een goede God. U bent in Zijn heilige kerk. Wel, u kunt niet sterven!" Maar God zei van wel, en daarmee is de zaak af. Ziet u hem vandaag? "O, behoor gewoon tot de kerk. Het geeft niet of u dit, dat of wat anders doet. Kom gewoon naar de kerk en wees een goed lid. Het afknippen van uw haar, dat is onzin. En het dragen van korte broeken en het opmaken met verf en het gaan naar danspartijtjes en zo nu en dan een beetje bier zullen u geen kwaad doen, zolang u er zich maar niet aan overgeeft. Eerlijk gezegd zou ik wensen dat u, kinderen, het zou nemen, zodat u zou weten of u ervan houdt of niet." Daar is hij, de god van deze eeuw, deze boze eeuw.

99 "God is een goede God." Ik heb dat zoveel gehoord, dat ik er ziek van wordt. God is ook een God van gerechtigheid. Hij is geen oude, kindse grootvader die maar opzij geschoven kan worden zonder dat zijn kleinkinderen een enkele zonde hebben; Hij is een God van gerechtigheid en heiligheid. Hij bewees het in de Hof van Eden aan Zijn eerste kinderen. Als u die grens van een Zijner Woorden overschrijdt, bent u dood. Hetzelfde is vandaag van toepassing.

100 Merk op dat hij dat soort wetenschappelijk, sociaal, beschaafd, progressief evangelie aan Eva predikte, en de bruid van Adam geloofde het. En hij is erin geslaagd de zogenaamde bruid van Christus, de kerk van de tweede Adam, te vullen met dezelfde argumenten. Dat is juist.

101 "O, zo is God niet. God is te goed om dat te doen. Wel, zolang u maar naar de kerk gaat. Indien gij gelooft..." De duivel gelooft, geen schijngeloof, maar hij gelooft werkelijk. Toch is hij niet gered. "Indien gij gelooft..."

102 Hij vertelt aan de tweede bruid – of de bruid van de tweede Adam hetzelfde als aan de eerste, zoals: "Nu, Goddelijke genezing, zoiets bestaat niet. Wij kunnen dat bewijzen. Er is nooit een geval bewezen. En wat deze doop in Jezus' Naam betreft, nu, beseft u niet dat ìk het gezag van de gemeente ben?" Hij zegt: "Wij hebben dat te Nicéa, Rome, geregeld", toen er drie onreine geesten uitgingen van de draak, de valse profeten enzovoort. "Wij geloven dat er een drieëenheid van goden is." O, grote goedheid, dat is zo heidens als het maar kan zijn. Probeer nooit met zoiets voor God in Zijn tegenwoordigheid te staan.

103 "O, het maakt geen enkel verschil uit als u gedoopt bent in de titels van Vader, Zoon, Heilige Geest. Wat voor verschil maakt het uit?" Het maakte zoveel verschil uit, dat Paulus een groep Baptisten beval dat zij overgedoopt moesten worden in de Naam van Jezus Christus, voordat de Heilige Geest ooit op hen zou komen, en eveneens maakte het dat de apostel het uitschreeuwde, zeggende: "Als een engel uit de hemel iets anders zou prediken, hij zij vervloekt." Zeker maakt het verschil. Oh, my!

104 "Er bestaat niet zoiets als de doop met de Heilige Geest in deze dagen. Dat was alleen voor de apostelen. Dat is voorbij. En zoiets als profeten? Er is zelfs zoiets niet bekend. Wonderen? Zij zijn onwetenschappelijk. Maleachi 4? Dat was voor een ander tijdperk. Johannes 14:12? O, Jezus bedoelde dat echt niet zo. Lukas 17:30? O, dat was gewoon een mythe." Ziet u? "Het wordt verkeerd uitgelegd. Zo stond het niet in het oorspronkelijke." Wat een larie, als God, de Almachtige neerkomt in ons midden en het bewijst. Als Hij zegt dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, dan bewijst Hij dat het zo is. Het kan mij niet schelen wie er ook zegt dat het niet zo is; God legt Zijn eigen Woord uit. Hij zei dat Hij deze dingen in de laatste dagen zou doen; "Er zou licht zijn in de avondtijd." En er is licht voor de manifestatie van de Zoon van God.

105 De zon die opkomt in het Oosten, is dezelfde zon die ondergaat in het Westen. De profeet zei: "Er zal een dag zijn, die dag noch nacht genoemd kan worden." Het is een akelig iets; de wolken zijn over het gelaat van de zon. Maar, zei hij: "Ten tijde van de avond zal er weer licht komen." Dezelfde Zoon, Hij is de Alfa en de Omega. Van dezelfde Zoon die oprees in het Oosten, was voorzegd dat Hij in de laatste dagen opnieuw zou opgaan in het Westen, even voordat de dag voorbij was. Ik weet niet hoe zij dat uitleggen; God legt Zijn eigen Woord uit. Hij bewijst het. Dit is de Avondtijd.

106 Het is droevig, maar zij viel er gewis opnieuw voor. De bruid van Christus viel er voor en nam de verstandelijke kennis van de een of andere seminarie-prediker aan in plaats van het ware, bevestigde Woord van God te geloven.

107 U voorgangers daar in het land, waar dan ook, u zou het hiermee niet eens kunnen zijn; ik wil u niet kwetsen. Ik probeer gewoon... Ik spreek tot mijn eigen groep. Ziet u? Ik probeer gewoon... Als u mee aangesloten wilt zijn, dan ben ik zeker blij dat u het wilt horen. Luistert u er dan naar. Ziet u? Ik vertel hun gewoon wat zij hebben gezien, en als ik het hun laat zien, dan bewijst God dat het juist is. Ziet u? Dit is het uur. Hij heeft niemand nodig om het uit te leggen. Uw wereldse kennis heeft niets... U mag dan een titel hebben van Doctor in de sociologie of Doctor in de theologie of wat het ook mag zijn, dat betekent niets. God legt Zelf Zijn Woord uit. Hij beloofde het en hier is het.

108 Maar door de kennis van seminarie-, denominatie-prediking is het gekomen dat de hele wereld zich verwondert achter het beest, wiens dodelijke wond genezen was van heidens tot paaps. Ziet u waar het op uitloopt? Zij gelooft het. Zij gelooft de kennis die hij haar heeft bijgebracht.

109 Het is... Nu let op! Beide verloofde bruiden geloofden de kennis van Satan tegen Gods Woord. De bruid van Adam geloofde Satans kennis tegen Gods Woord en de bruid van Christus heeft Satans kennis tegen Gods Woord in deze verstandelijke boze eeuw geloofd. Merk op dat de natuurlijke Eva het geloofde en het hele menselijke ras in de dood heeft gedompeld. De natuurlijke bruid... Adam, de natuurlijke man van de aarde, voordat hij haar tot vrouw nam, stortte zijn bruid het gehele menselijke ras in de dood. Of het nu wetenschappelijk is of niet, we sterven toch omdat God zei dat wij zouden sterven. Of u nu in het heilige Eden bent of in een heilige kerk of heilige denominatie of wat het ook mag zijn, u zult sterven op de dag dat u de Waarheid van één woord uit Gods Woord niet gelooft, terwijl het aan u bevestigd en bewezen is. Dat is de dag dat u zich afscheidt van God. Niet alleen maar de hele zin, maar slechts één Woord. Wanneer u één woord zal toevoegen of één woord zal afnemen, is dat de dag dat u sterft.

110 Merk op. Adams bruid veroorzaakte natuurlijke dood voor haar ras, het menselijke ras en de bruid van de tweede Adam, Christus' verloofde bruid, heeft de gehele kerk in een denominationele dood gestort, door het aannemen van het teken van het beest, door de wetenschappelijke, verstandelijke, grote denominaties. "Wij zijn Baptisten", "wij zijn Presbyterianen", "wij zijn Pinkstermensen", enzovoort. "Wij hebben dit, en wij hebben meer bezittingen. Wij zijn door de regering erkend, wij zijn verspreid over de gehele wereld", en al zulke dingen. "En de besten van de... de burgemeester van de stad enzovoort, komen bij ons." Zelfs: "De President komt bij ons als de mis gelezen wordt, en wij – hij komt voor dit, dat of wat anders." De hele wereld is gestort in een geestelijke, denominationele dood, de hele kerk. Zij is dood!

     U zegt: "U beslaat een flink gebied."

111 Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Noach, waarin acht zielen werden gered, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen. In de dagen van Lot werden er drie uit Sodom geleid, op die dag..." Nu, bedenk, er is al een groep uit, maar zoals het toen was, zal de Zoon des mensen gemanifesteerd worden. Kijk goed uit; zie waar wij leven.

112 Nu, zij heeft de hele wereld het wetenschappelijke leiderschap van het opvoedkundig programma dat Satan haar gegeven heeft onder de naam van een kerk, laten aannemen; het leiderschap van een opvoedkundig, wetenschappelijk programma. Ik geef u een beeld van de god van deze wereld. Toen zij, evenals Eva, de vervulling van Gods Woord in haar hand had... Zij had Gods Woord kunnen nemen, maar wat deed zij ermee? In plaats van te wachten op de doop met de Heilige Geest, liet zij de wetenschap haar bewijzen dat de Heilige Geest alleen voor de discipelen was. In plaats van vast te houden aan goddelijke genezing, terwijl zij nu bezig behoorde te zijn de doden op te wekken en grote wonderen te doen, liet zij Satan onder zijn leiderschap van godsdienstige mensen het Woord van God nemen en trachten te zeggen dat het voor een ander tijdperk was. En zij heeft het geloofd.

113 Als de Bijbel zei: "De dingen die Ik doe, zult gij ook doen." Jezus zei dat: "Ga uit in de gehele wereld en predik het Evangelie aan alle schepselen." Wij zijn nog steeds schepselen. "Deze tekenen zullen ieder van hen volgen, die gelooft." Zij ontkent er ieder stukje van.

114 Zij ontkent al het bovennatuurlijke, daar zij het ruilde voor zijn verstandelijke opvatting van de Bijbel, waar priesters en de zogenaamde heilige vader, bisschoppen, aartsbisschoppen, district-oudsten, algemene opzieners enzovoort, er hun eigen uitleg aan toegevoegd hebben. En God heeft hen daar laten zitten, zo dood als een pier. Het enige dat er in de laatste dagen overgebleven is, is een groep Pinkstermensen met veel muziek, opgezweept zo hard als zij maar kunnen, op en neer rennend over de vloer, sprekend in tongen en juichend, en hebbende een gedaante van godzaligheid, maar het Woord ervan verloochenend. Vertel hun maar eens dat zij gedoopt moeten worden in de Naam van Jezus Christus, zij lachen u in uw gezicht uit. Maar dat... God gaat recht door met het zo precies hetzelfde te maken, Zijn Woord bewijzend dat het zo is.

115 Let op. De boom waarvan Satan Eva liet nemen, was de boom van goed en kwaad. Het was een gemengde boom. Nu, zie naar de dag waarin wij leven. Wanneer hij een bruid uitroept, heeft hij een kerk die beweert goed te doen, terwijl ze het kwade doet, door het Woord te ontkennen. Een gemengde boom. O, zeg, "zij hebben grote verenigingen. Zij helpen dit hier. Het Rode Kruis staat er achter en al de scholen, zij..." Kijk hier! O, slechts één woord te ontkennen, is alles wat nodig is om u te laten sterven, het doet er niet toe hoe intellectueel, hoe goed het is. Jezus zei: "Een weinig zuurdesem verzuurt het hele deeg." Eén stukje zuurdesem ruïneert het deeg. Eén woord van God misplaatst, bederft het hele beeld. Wat zou het zijn als mijn arm op de plaats zat waar mijn voet behoorde te zitten? Ziet u? Wat zou het zijn als mijn oor zou zitten, waar mijn hand behoorde te zijn? Een weinig zuurdesem verzuurt het hele deeg.

     U zegt: "Hoe weet u dat het juist is?" God bewijst dat het juist is. Hij bevestigt het. Hij zei het hier in het Woord en dan bewijst Hij het. Daardoor weten wij of het juist is of niet. Maar één Woord te ontkennen, is alles wat nodig is om te sterven. Het gaf dezelfde resultaten in deze boze eeuw; geestelijke dood; zoals het destijds lichamelijke dood bracht voor het hele menselijke ras.

116 Merk op hoe Satan dat wetenschappelijke tijdperk van Noach, zoveel eeuwen terug, liet steunen op hun eigen inzicht. De Bijbel zegt ons in Spreuken: "Steun op uw eigen inzicht niet." En: "Alle mens zij leugenachtig, maar God alleen waarachtig." Maar Satan liet door zijn kennis van het begin af in de Hof van Eden de mensen steunen op hun eigen inzicht. En weet u, door zijn grote Max Factorfabrieken, die hij destijds had, kreeg hij de vrouwen zo schoon, dat daardoor de zonen der mensen, of liever, de zonen van God in zonde vielen en haar trouwden. Zo is het. Hij... De vrouwen waren zo knap, zo aardig.

117 Neem nu een gewone vrouw op straat vandaag. Velen van u hebben de geschiedenis gelezen; u hebt er misschien nooit van gehoord, omdat het voor mijn tijd was. Pearl O'Brien, hoevelen hebben ooit van haar gehoord? Zeker, zij werd verondersteld de mooiste vrouw ter wereld te zijn. Maar tegenwoordig is er geen schoolkind of ze is twee keer zo knap als zij was. Waarom is dit? De schoonheid der vrouwen moet plaatsvinden in de laatste dagen. Zij hebben hun haar afgeknipt. Zij trekken jurken van kleine meisjes aan. Zij dragen korte broeken, en bikini's en wat u ook maar opnoemt. Zij gebruiken verf en rouge en al die soort dingen om haar tot iets te maken, dat ze niet zijn. Ziet u? Maar door wetenschappelijke kennis hebben zij dit kunnen verkrijgen. Weet u dat er in de Verenigde Staten aan schoonheidsmiddelen voor de vrouw twee of driemaal meer wordt besteed dan aan levensmiddelen? Het is bewezen, dat is juist, aan schoonheidsmiddelen.

118 Merk op dat de zonen van God de dochters der mensen aanzagen – niet de dochters van God, de dochters der mensen – dat zij schoon waren. En het veroorzaakte dat de zonen van God in deze verleiding vielen, en zij namen zich allerlei vrouwen en trouwden met haar. En het bracht een tijdperk van prostitutie, precies zoals het vandaag is, zoals het in Sodom was, zoals het voorzegd is dat het heden zou zijn, dat mannen en vrouwen van deze dag van partner ruilen. Als zij van deze vrouw niet houden, gaan zij naar Reno, Nevada, trouwen en... of scheiden zich van de ene en trouwen dan opnieuw – binnen vijftien minuten. En de vrouwen zijn zo knap dat zij bijna niet te weerstaan zijn. En wat is het? De duivel! Zie, Satan is nog steeds in schoonheid!

119 Merk op. Merk op! Die zonde werd hun nooit vergeven. Die knappe, wetenschappelijke eeuw was dezelfde boze eeuw die God van het aangezicht van de aarde vernietigde, dat mooie, wetenschappelijke tijdperk. Jezus zei dat het vlak voor de komst van de Zoon des mensen weer precies zo zou zijn. Is dat juist?

120 Let op. Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen." Toen zij allen probeerden te trouwen... Nu, let op, de zonen van God trouwden met de schone dochters der mensen en God vergaf het hun nooit. Precies zoals met Bileams leer, die door middel van de schone, intellectuele, wetenschappelijke vrouwen van Moab met haar flirtende ogen, verf en poeders en fijne parfums, de zonen van God hun eigen vrouwen deed bedriegen, die werkten en eelt op hun handen hadden, zonder make-up op hun gezicht. Zij verleidden hen, en zeiden: "Laten wij met elkaar trouwen, omdat wij allen dezelfde mensen zijn." Dat was een leugen! Het was een leugen, en een poging van de duivel om de zonen van God zover te krijgen dat zij de dochters der mensen zouden trouwen. Het was een leugen van de duivel door Bileam, die valse profeet, om te proberen te profeteren tegen Mozes die het ras bij elkaar probeerde te houden, door te zeggen: "Wel, wij geloven dezelfde God. Wij brengen dezelfde offers. Wij hebben dezelfde offeranden. Wij doen alles precies gelijk." Het lag zo dicht bij elkaar dat indien het mogelijk was, de uitverkorenen verleid zouden worden. Ziet u? [Leeg gedeelte op de band – Vert] Kom uit van haar, mensen. U hebt niets met haar te maken.

121 Het was niet waarschijnlijk dat God Zijn Woord aan Kaïns boze nageslacht zou uitleggen. Nee, God wilde Zijn Woord niet aan hen uitleggen. Let op... [Kant 1 eindigt en kant 2 begint onvolledig – Vert] ... God, de kennis om een wereld zo mooi en wetenschappelijk en vol zonde te maken, dat Hij die moest vernietigen? Zou God dat doen, een wereld zo schoon maken? Zie hier, zou God Zijn dochters zo aardig maken en zich zo sexy laten kleden, dat Zijn zonen lust tot haar zouden hebben en overspel bedrijven? Wat? Zou God een dergelijk iets doen? Deze naakte, afgestroopte troep Laodiceeërs, die de god van deze wereld aanbidden door hun zedenleer en opvoeding en schranderheid en schoonheid... "Kom uit van haar", zei de Bijbel. "Heb geen deel aan haar zonden en ontvang niet van haar plagen." God zal op een dag hagelstenen, van honderd pond per stuk, uit de hemel laten regenen, en zal haar vernietigen door haar te stenigen, zoals Zijn Woord altijd zei dat Hij deed, dat waren Zijn wetten. Wel, als God zoiets deed, Zijn Woord zou openbaren aan zo'n volk, zou Hij Zijn eigen doel laten mislukken. God is niet dwaas; Hij is de bron van alle wijsheid. Ziet u dus waar dat spul vandaan komt? Het komt van Satan en het is nog steeds van Satan. En de kerk heeft het geloofd.

122 U ziet, vrouwen, dat ik tracht mijn best te doen om u het Woord van God te laten zien. De Bijbel zei dat als een vrouw haar haar afknipt, zij haar hoofd onteert, wat haar man is. Haar man is het hoofd, met God. Dus zij onteert God en haar man.

123 Nu, dit toont aan wie het hoofd is van het kerksysteem van deze wereld. Dat toont aan wie het hoofd ervan is. Het is Satan in de gestalte van een superman-persoon met kennis, een super-kennis. Hij weet meer dan de hele rest van hen. Het doet er niet toe wat het Woord zegt, hij geeft er zijn eigen uitleg aan, de uitlegging voor dit boze tijdperk.

124 Let op zijn plannen om een super-denominationele kerk te bouwen, de Wereldraad van kerken (ziet u?), een super-denominatie, zodat de hele wereld hem, het beest, zal aanbidden, onder de naam van verenigd Christendom. Zou u dat in de Bijbel willen lezen? Openbaring 13:6 en 8. Het is een moderne toren van Babel.

125 Herinnert u zich niet hoe Nimrod, die huichelaar, deze grote toren bouwde en er alle andere kleine steden belasting voor liet betalen? Babbelen en Babel is hetzelfde. Het verandert alleen zijn naam als het opkomt. Nu is Rome Babylon. En de gehele wereld wordt naar Babel gebracht en het wordt ingevoerd door de Wereldraad van kerken, die zal maken dat iedereen voor haar buigt. En u nam het merkteken van het beest aan, niet wetende wat u deed...?... Maar zij die uitverkoren zijn, zullen het Woord horen en eruit komen.

126 Hoe tegengesteld is denominatie aan Gods Woord. Hij had er nooit één, handelde nooit in één en handelde nooit met één. Ik zou willen dat de een of andere geschiedschrijver mij aantoonde of er ooit een profeet uit de kerk kwam. Toon mij aan waar God ooit een kerk zegende, nadat deze georganiseerd was. Zij werd afgedankt en stierf met verstandelijke wijsheid van de duivel door haar leiders en ze weigerde het Woord van God terwijl het opgroeide tot het volmaakte beeld van Christus. Nu is het tot het hoofd gekomen. Hoe tegengesteld... Scheidt u af van die ongelovige Eva, gij kinderen van het Avondlicht.

127 Satan, de god van deze eeuw, die door zijn kennis de mensen te eten gaf van zijn gemengde boom van goed en kwaad... Merk op dat Satan door zijn kennis de mensen van deze boze eeuw deed eten van zijn boom van goed en kwaad. Hij beweert dat hij een grotere Christelijke beschaving opbouwt door zijn kennis van goed en kwaad, een grotere Christelijke beschaving. Maar Christus' kleine maagdelijke Woord-kudde, bruid, geeft niet om zijn kennis. Zij houdt zich vrij van hem. Wat is het?

128 Nu, zullen wij een minuut over haar spreken? Zij wacht op haar Here en Zijn duizendjarig vrederijk – wittebroodsweken (zo is het!) met de Woord-Bruidegom, daar zij de Woord-bruid is.

129 Kennis en beschaving en waarachtig Christendom hebben niets gemeen. Beschaving en waarachtig Christendom hebben niet één ding gemeenschappelijk. Beschaving komt door kennis. Wij weten dat allen. Kennis komt uit Eden – hij bewees het door wat hij predikte in Eden – en kennis veroorzaakt de dood. Is dat juist? Wat veroorzaakte de dood in de Hof van Eden? Kennis. Wel, het kan niet van God zijn, dus is het van de duivel. Oei, was dat even een goeie! Kennis, wetenschap, opvoeding, is de grootste hinderpaal die God ooit had. Het is van de duivel. Nu, ik weet dat ik daarover een paar brieven zal krijgen. Ik zal erop wachten.

130 Zie waar de beschaving ons nu in gebracht heeft. Zie wat het heeft veroorzaakt. Waar zijn wij aan toe? Wij hebben op deze dingen gesteund door ons eigen inzicht, door onze wetenschap. U zegt: "Hoe is het met God, denkt u dat Hij onwetend is?" O nee, God zal Zijn eigen soort beschaving op aarde stichten wanneer Hij het overneemt. Dit is Satans wereld; hij is nu de god van zijn wereldse, wetenschappelijke kennis. Maar God zal Zijn eigen soort beschaving opzetten. Het zal geen beschaving zijn als deze; onthoudt u dat. Het zal niet de soort beschaving zijn die wij vandaag hebben. Nee, nee! Het zal overeenkomstig Zijn Woord en Zijn voornemen zijn. Want de god van deze tegenwoordige boze eeuw zal vernietigd worden en zijn koninkrijk met hem.

131 Dit moderne kennis-beminnende tijdperk zou geen betere leider kunnen hebben dan degene die zij hebben gekregen, Satan, een verdraaier van het Woord van God vanaf dat hij begon in de Hof van Eden. Een godsdienstige persoon echter die op zijn eigen inzicht vertrouwt – zoals ik eerder gezegd heb over Spreuken 3:5, dat wij niet op ons eigen inzicht zouden steunen – zij moeten een god hebben, want zij zijn menselijk, maar hij maakt hen wat zij wensen. Daar zij een menselijk wezen zijn, altijd hebben alle menselijke wezens... Toen wij hier kwamen, ontdekten wij dat zelfs de Indianen afgoden aanbidden; de zon en alles. Als menselijk wezen moeten zij een god hebben. Dus deze grote intellectuele eeuw moet een god hebben. Dus is het geworden – de god van deze wereld is geworden kennis, denominatie, wetenschap, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de kracht ervan verloochenend.

132 Merk op dat hun god hen precies maakt wat zij willen. Zij hebben wellust naar het vlees. En dat geeft hij hun. "Zij willen bikini's dragen: laten zij ze dragen. (Ziet u?) Als zij dit of dat willen doen: laat ze het doen. Zij zien er geen kwaad in; zij gaan naar de kerk. Hun moeder was Methodist, Baptist, Pinksteren, Presbyteriaan, laat hen gewoon begaan." Dat is de god van deze eeuw. Schrander, wijs, wetenschappelijk, er is geen geloof nodig. Er behoeft niets bewezen te worden. Het is al bewezen door hun kennis. "Wel, wij zijn de grootste kerk van de stad." Hun kennis... "Onze voorganger heeft een graad in de theologie, filosofie." Ziet u? Zij hebben geen geloof nodig, zij vertrouwen op kennis. Hij laat hen leven op iedere wijze, zolang zij hem maar komen aanbidden door hun denominatie en geloofsbelijdenis. Er is daar een groot, zwart oog, maar kijk ernaar. Zij lachen om Gods Woord, zeggen dingen die in strijd met het Woord zijn, en proberen door hun kennis wetenschappelijk te bewijzen dat het Woord niet waar is. O, in wat voor tijdperk leven wij. Ziet u de god van dit tijdperk?

133 Let op. Maar God wacht tot de ongerechtigheid van deze moderne Amorieten vervuld is. Maak u geen zorgen, Hij zal Zijn Mozes in die tijd klaar hebben. Er zal op de een of andere dag een uittocht zijn naar het beloofde land. Er zal een Mozes komen die uit zal roepen, het geloof van de kinderen herstellen tot dat van de vaderen. Het zal een dezer dagen gebeuren. U zegt: "Wel, zie eens hoe wij vooruitgang boeken." Zeker, de ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet vol. Het zal een dezer dagen komen; laten zij zichzelf vernietigen.

134 Beschaving, kennis verdraait Gods Woord om het aan hun eigen smaak aan te passen. Iedere denominatie doet hetzelfde. Satan predikt dan zijn eigen evangelie van kennis in zijn eigen kerk.

135 Er wordt in het Nieuwe Testament maar over twee soorten mensen gesproken, namelijk de kinderen van God en de kinderen van de duivel. Wist u dat? Wilt u er een Schriftwoord voor noteren? I Johannes 3:10, als u de Schrift wenst. Ik lees het hier, ik had het opgeschreven. In orde. Goed.

136 In Efeze 2:2 worden zij de kinderen der ongehoorzaamheid genoemd, zoals Eva ongehoorzaam was aan Gods Woord. De kinderen der gehoorzaamheid en der ongehoorzaamheid hebben niets gemeen. Hoe kan dan de bruid van Christus zich verenigen met een denominatie als de één ongehoorzaam en de andere gehoorzaam is? Hoe kan de één het Woord zijn en de ander een verdraaid woord? Hoe kunnen een hoer en een nette vrouw het met elkaar eens zijn in hun wandel? Zij kunnen het niet. Zij hebben helemaal geen gemeenschap. Kom uit van hen! Het is van de duivel; het is het merkteken van het beest, waar het nu op uitloopt, alle denominaties, het maakt mij niet uit welke het is. God neemt geen denominatie, maar een volk voor Zijn Naam. Een denominatie zal deze waarheden niet ontvangen; het zal een enkel persoon zijn, die God kan zien en naar Zijn Woord zal zien en het geloven, en deze zal tot geen organisatie behoren, maar zal leven voor God, niet voor zijn organisatie of voor de verstandelijke wijsheid die de een of andere bisschop of zoiets hem geleerd heeft. Zo is het.

137 De kinderen der ongehoorzaamheid en de kinderen der gehoorzaamheid hebben niets gemeen. De ene is van de dag of van het licht, terwijl de andere van de nacht of van de duisternis is, de boze eeuw, deze boze eeuw van duisternis, nachtclubs, dancings en toch behorend tot een kerk. Het is in orde bij hun god. Zij hebben er geen veroordeling over; niets verontrust hen. "Wel, ik word niet veroordeeld als ik mijn haar afknip", zei een vrouw. "Het raakt mijn geweten niet." Zij heeft niet meer geweten dan een slang heupen heeft. Zo is het! Beslist niet. Zij weet niet eens wat een geweten is. Het is zo zeer dichtgeschroeid, dat zij zelfs niet weet wat het is. Dat is juist.

138 Zij lopen daar over het Woord van God heen en zeggen: "Wel, dat is de een of andere oude vent. Ga er niet naar toe, het is toch maar een stelletje herriemakers dat tekeer gaat." Zij weten niet meer over God dan een Hottentot weet over een Egyptische nacht. Zo is het! Het is waar! Zij hebben een gedaante van godzaligheid, maar verloochenen de kracht ervan; keer u van zulken af; want dit is het soort dat van huis tot huis gaat en de dwaze vrouwtjes leidt. "O, lieveling, je moet dit doen. O, lieveling, ik geloof dat die oude sok van een prediker daar, als je gewoon... O, je zou er zo leuk uitzien in een kikini", of hoe u dat ding noemt. "U, als u dit, dat of wat anders allemaal doet... Wel, een sigaret zal niemand kwaad doen. Ik behoor tot de kerk, en weet u, onze denominatie is even goed in aanzien als welke andere ook." Geloof die oude, opgeverfde leugenaar niet. Zij liegt tegen u. Zo is het. Jazeker!

139 Het is in orde volgens hun god. O, hij denkt dat het wonderbaar is. En zij hebben hem er juist lief om. Zij zullen met u redetwisten. Zij zullen opstaan en er met u over ruziën. Welzeker, Satan stond pal voor het aangezicht van Jezus Christus, het Woord, en probeerde te zeggen: "Er staat geschreven." En daar was Hij, het bevestigde Woord van God. Hij zei: "Ga achter Mij Satan!" Loop gewoon weg en doe hetzelfde.

     Zoals iemand eens tegen mij zei: "Nu, als u gelooft dat de doop met de Heilige Geest juist is en u gelooft dat u het hebt ontvangen, sla mij dan met blindheid." Dat was een prediker, die zei: "Sla mij dan met blindheid." Hij zei: "Paulus sloeg op zekere dag een man met blindheid."

140 Ik zei: "Mijnheer, hoe kan ik u met blindheid slaan als u al blind bent? Hoe zou ik u kunnen doden als u al dood bent?"

     Hij zei: "Ik? Mijn ogen zijn twintig-twintig."

     Ik zei: "Wat uw lichamelijk deel betreft, maar u bent toch blind."

     "Dat is onmogelijk! De Bijbel legt die dingen niet uit. Wij spreken waar de Bijbel spreekt en zwijgen waar de Bijbel zwijgt."

141 Ik zei: "Goed dan, toen Elisa daar te Dothan was, (ziet u,) kwam daar het hele Syrische leger die plaats omsingelen en zijn knecht kwam hard aanlopen en zei: 'O mijn vader, mijn vader, de Syriërs hebben ons omsingeld.' Elisa wreef zijn ogen uit, stond op en zei: 'Die met ons zijn, zijn meer dan die met hen zijn.' Hij zei: 'Ik zie niemand.' De profeet zei: 'God, open zijn ogen.' Nu, hij was blind, maar toen hij omzag naar die oude profeet zag hij dat het op de bergen vol was met engelen en wagens en vuur en vurige paarden. En hij liep naar buiten en de Bijbel zegt dat hij hen met blindheid sloeg! Blind voor wat? Voor hem. Hij wandelde naar buiten en zei: 'Zoekt u Elisa?' 'Ja, wij zoeken hem.' Hij zei: 'Kom mee, ik zal u laten zien waar hij is.' Elisa leidde hen naar Elisa. Blind!" Ik zei: "Weet u wat ik u ga zeggen? Precies hetzelfde wat mijn Here zei tot uw vader: 'Ga achter mij!'"

142 Let op. De kinderen der gehoorzaamheid en der ongehoorzaamheid hebben niets gemeen. De ongehoorzamen aanbidden hun god. "O", zeggen zij, "wij geloven de Bijbel." Ja, het is een gemengde boom (ziet u?); zij voegen er de wereld en kennis aan toe, Satans boom, gemengd. Zie, zij nam van Satans boom, goed en kwaad. "O, wij geloven het Woord, zeker, maar niet alles ervan." Eva geloofde het Woord ook, maar liet Satan zijn boom nemen en het een beetje verdraaien. Zo is het. "Wie er één Woord aan toe zal voegen of er vanaf zal nemen." Hij is nog steeds Dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer.

143 Nu, let op. Deze boze eeuw is er één van duisternis en toch behoren zij tot de kerk. Zij hebben hun god lief voor de wijze waarop hij hen laat begaan. Zij hebben geen veroordeling; niets verontrust hen zolang ze maar tot de kerk behoren. Bileam leerde de kerk hetzelfde. "Laten wij ons verenigen; wij zijn allen hetzelfde." Het was de laatste strik. God vergaf het hun nooit dat zij zo'n leugen geloofden.

144 Bedenk dat het in de Bijbel drie keer een onvergeeflijke zonde was, dat enig persoon een woord van zijn eigen uitlegging toevoegde aan het Woord van God, nadat het was bevestigd de Waarheid te zijn: In de Hof van Eden (juist?) – in de Hof van Eden veroorzaakte één toegevoegd woord, de dood. Toen Bileam het woord toevoegde dat wij allen hetzelfde zijn, vergaf God dat Israël nooit. Ieder van hen stierf in de woestijn, behalve de drie die God eruit bracht. Iedere... Jezus zei: "Zij zijn allen dood." Dat is eeuwig afgescheiden. Zij zijn allen verloren, het werd hun nooit vergeven. Het is een onvergeeflijke zonde, het werd hun nooit vergeven. O, vlucht er vandaan, kinderen van het Avondlicht.

145 Ziet u nu wie de leider is van deze moderne, godsdienstige, boze eeuw? Het is de duivel die de boom van goed en kwaad neemt en hem daar plaatst (let op!) om zijn mooie kerk-bruid naar de Oecumenische Raad te brengen voor een bruiloft (dat is een goeie!), zijn mooie wetenschappelijke kerk met alle graden die maar verkregen kunnen worden, de Doctors in de filosofie, uit de Kerk van Christus, uit de Baptisten, Presbyterianen, Pinkstermensen en allen, hen allen met hun versierde opschik en grote kerken brengend naar de Oecumenische Raad. "Wij zijn één." Het zal hun nooit vergeven worden. Een denominatie... Het merk van een denominatie dragen is het merkteken van het beest. Wij hebben het hier met elkaar behandeld; om dat te doen. Vlucht er vandaan, kinderen, ontvlucht het. Ziet u? Een grote, mooie kerk voor de oecumenische bruiloft, dragende zijn merktekenen, korte broeken (zeker!), wereldse kleding, sexy, make up, werkelijk goede discipelen van de duivel om de zonen van God te vangen – ze laten een goede, volbloed-wedergeboren jongen trouwen met zo'n een of andere oude afvallige. Zo is het. Wat een...

146 Hij zei: "Het afknippen van haar, wat heeft dat er mee te maken?" Broeder, laten wij hier gewoon even stoppen. Ik voel gewoon dat iemand zich daarover beledigd voelt. Het zou iemand daarbuiten kunnen zijn, die met ons via de telefoon verbonden is. Luister! Het haar is voor de vrouw een Nazireeër-gelofte. Het haar was voor Simson een Nazireeër-gelofte. Wanneer een vrouw haar haar afknipt, dan verloochent zij absoluut haar Nazireeër-gelofte, dat zij een bruid is voor Christus, omdat zij door die ene zaak het hele beeld bederft. Precies. Een Nazireeër is "iemand die toegewijd is voor een doel". Is dat juist? Simson was toegewijd voor een tijdperk en voor een doel; daarom had hij lang haar.

147 De vrouw die een kind van God is, laat haar haar groeien om te laten zien dat zij toegewijd is aan ieder Woord van God. Als zij het afknipt, het maakt mij niet uit hoeveel zij danst, zingt, in het zangkoor is, in tongen spreekt, op en neer rent, lid van alle mogelijke soorten hulpverenigingen is, zij is dood. Dat is ZO SPREEKT DE HERE, het Woord van God, I Korinthe 14. Ziet u? Zij heeft haar Nazireeër-gelofte verloochend en zich verkocht aan de god van deze moderne eeuw. Zij doet het. U moest u schamen, dame of vrouw.

148 Echte vangers van Gods zonen, zoals het was gelijk Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Noach, (de vrouwen waren schoon en de zonen van God namen haar zich tot vrouwen) zo zal het zijn als de Zoon des mensen terugkomt." En hun god denkt dat het groots en aardig en wetenschappelijk is.

149 Kennis, de modes van Hollywood, naar de trend van zijn eigen winkel (zeker), al dat kleverige en lijmachtige spul, weet u. Zij, zijn kerk houdt daar eenvoudig van. O! "Ik geef u te kennen, ik ben Methodist, ik ben Presbyteriaan. Onze voorganger weet wel beter dan om zoiets te zeggen." Dan heeft hij niet genoeg verstand om de dingen te zeggen die God zegt.

150 Zij, de kerk, aanbidt het eenvoudig, zij houdt ervan. Precies wat zij wilde. Zij wil zich met niets verbinden, broeder, of nergens in betrokken raken, waarbij zij moet handelen op een wijze die ook maar iets verschilt van deze moderne Izebels, omdat dat de natuur is die in haar is. Hoe kunt u van een andere aard zijn... "Wie kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen?" Als u was geboren om vijf voet [1.52 m] lang te worden, zult u geen zes voet [1.83 m] worden. Zoals de stretching machine [letterlijk: uitrek-machine] van Booth Clibborn...

151 Luister dan, man, jullie groep Ricky's, als jullie zijn geboren om een man te zijn, handel dan als een man. Dat ponny-haar, dat neerhangt voor jullie gezicht en gekruld als het een of andere sex-appeal. O, jullie verdraaid geslacht van slangen, wat is er eigenlijk met jullie aan de hand? Mijn God zal deze natie op de een of andere dag met vuur oordelen. Hij zal haar in de oceaan doen zinken. Het uur van zijn oordeel is op handen. De hele wereld zal omkomen.

152 Godsdienstige verdraaiing, menselijke verdraaiing, de mannen weten niet eens tot welke sexe zij behoren en de vrouwen evenmin. Ze staan daar met een paar mannenoveralls aan, of met een paar kleine, oude, korte broeken aan, kleding, die iedere beweging en vorm van haar lichaam doet uitkomen en dan noemen zij zich Christin. Zij is zelfs geen dame, laat staan een Christin. Zij is een straathoer, gebruikt door Satan, geïnspireerd door Satan om de zonen van God naar de hel te zenden en om het Woord te vervullen, waarvan Jezus zei dat het zou plaatsvinden. Het was niet mijn bedoeling om dat te zeggen, maar Hij zei het toch. Ziet u waar deze godsdienstige geest vandaan komt? De gemengde boom.

153 U zegt: "Wat is er verkeerd met die lange broeken?" of hoe zij het noemen, kniebroeken, of wat het ook is? De Bijbel zei dat iedere vrouw die een kledingstuk draagt dat aan een man behoort, een gruwel is in Gods ogen. Dat is ZO SPREEKT DE BIJBEL. En een vrouw die haar haar afknipt, onteert haar hoofd. En het is zelfs niet een... het is een zondige zaak voor een vrouw om te bidden met kort haar, aldus zegt de Bijbel, om te bidden in het openbaar met haar hoofd onbedekt, en haar...

154 "O", zegt u, "ik draag een hoed." U huichelaar. Dat u de vrouwen zulke dingen leert, terwijl de Bijbel zegt dat het haar aan haar gegeven is tot een bedekking, niet de een of andere door mensen gemaakte hoed! Dat zegt de Bijbel. Ik ben er niet verantwoordelijk voor; ik ben alleen maar verantwoordelijk voor het vertellen van de Waarheid. Wees niet oneerlijk, zoals de Bijbel zegt, hanteer het Woord van God niet met bedrog, om te voldoen aan het verzoek van een stel Ricketta's.

155 Ik heb het woord boos hier; ik schreef Elvis op in plaats van 'evil' [boos], maar het is allemaal ongeveer hetzelfde. Het woord Elvis betekent "een kat" en het woord Ricky betekent "een rat". Als u zegt "kleine Ricky" bedoelt u "kleine rat". Zoals u hem noemt, zo is hij. Als uw kind die naam heeft, verander het dan snel terwille van het Evangelie. Noem een kind niet zo... U hoorde nooit zulke namen in Bijbelse tijden of in welk ander tijdperk ook. Het is het tijdperk – een naam voor dit tijdperk. Als er ooit verdraaide ratten en katten waren, dan is het nu.

156 Al deze miljoen dollar disc-jockies en deze kleine kinderen die hier lopen... Ze kunnen nog niet eens naar school gaan zonder zo'n ding in hun oor gestoken te hebben, met een kleine transistor radio in hun zak, en dan maar "boem de boem". O, zij kwamen daar bij ons huis en wij maakten... Toen die jongens probeerden mijn huis op te schilderen, zeiden wij: "Haal dat ding hier vandaan. Als jullie niet zonder kunnen werken, houd dan maar op met het karwei. Het maakt mij zo zenuwachtig, dat ik het hier niet kan verdragen. Wij hebben deze plaats aan God gewijd. Wij willen dat soort boogie-woogie nonsens van deze laatste dagen hier niet." Ik zei: "Zet hem af of houd op met het werk!"

157 Merk op, toch godsdienstig, o zeker, ze gaan naar de kerk en staan dan in de vestibule te luisteren naar boogie-woogie.

158 Merk ook op, dat de Woord-bruid van Christus ook ergens naar toe gaat, evenals we zien dat de antichrist ergens naar toe gaat. Het begon daar ver terug en het eindigt nu in een hoofd; een oecumenische raad zal het naar een kerkelijk hoofd brengen. En de kleine gemeente die ook opgekomen is, de Woord-bruid van Christus door het hele tijdperk, komt tot een hoofd, omdat zij verenigd gaat worden met haar Echtvriend. Steeds maar door, net zoals de kerk en al het andere zich verenigd hebben. De tarwe, al het andere komt regelrecht terug tot zijn hoofd, vanwaar het begon, zoals Kaïn en Abel. De Woord-bruid loopt uit in de persoon van het Woord van God, openbaar gemaakt in dit boze tijdperk waarin wij leven. Ziet u waar het op uitloopt?

159 Satan zal spoedig zijn intellectuele bruid nemen en deze grote, die de antichrist is, verhogen, de hiërarchie, en hem op een troon zetten en de hele wereld zal zich achter hem verwonderen. En dan zal Christus komen, en twee kunnen niet tegelijk bestaan. En zijn koninkrijk zal weggenomen worden. Hij zal vernietigd worden, en Christus, het Woord van God... De vrouw is een deel van het lichaam van de man. Zij zijn niet twee; zij zijn één. En de bruid, gemeente-Woord, bestaande uit mensen, hier en daar uitgeroepen terwille van Zijn Naam, zal zich verenigen in het lichaam van Jezus Christus. En het koninkrijk van de antichrist zal genomen worden en vernietigd en Christus zal de troon nemen en zitten op de troon van Zijn vader David en op de aarde regeren gedurende duizend jaar, en dan de gemeente aan God voorstellen zonder vlek of rimpel. Ja!

160 Nu, let op haar lange haar, een Nazireeër-gelofte aan het Woord. Ik wil nu de bruid van Christus uitbeelden. Wij schilderden eerst hoe de antichrist is, godsdienstig en alles, wetenschappelijk. Nu, de nederige, kleine bruid van Christus gelooft gewoon eenvoudig het Woord, wie zij ook is; het zijn individuen. Ik hoop en vertrouw dat velen van degenen die hier zitten en meeluisteren erbij zullen zijn. Ik hoop dat ik zelf en een ieder van u, allen een deel zijn van die bruid. Ik hoop velen en... Allen die er toe verordineerd zijn, zullen het zijn, omdat het hun natuur is. Zij... Zie, het Woord kan alleen het Woord erkennen. Het kan geen denominatie of een verdraaiing erkennen. Het weet beter. Het is een Woord. Ziet u? Het kan niets herkennen... Tarwe kan niets anders zijn dan tarwe. Het begon als tarwe, het zal eindigen als tarwe. En onkruid kan nooit tarwe zijn, toch wordt het bewaterd door dezelfde zalving. Ziet u? Maar het is geen tarwe, zoals ik onlangs zei over de boom met de verschillende takken erin.

161 Haar lange haar, Nazireeër-gelofte toont aan dat zij met een eed aan God verbonden is. Haar mooie japon van Zijn beloofde Woord voor het tijdperk waarin zij leeft, omhult haar, bevestigt haar met Hemzelf van Hebreeën 13:8: Jezus Christus, Dezelfde, gisteren, heden en voor immer. Daar zij een deel is van de Woord-Bruidegom, trouw aan Hem in elk opzicht...

162 Zie nu. Als hier een vrouw uitgaat die getrouwd is met een man, en ze gaat uit en bedrijft liefde met een andere man en zij heeft een verhouding met hem, en als ze dan weer terugkomt naar haar man, dan behoorde hij haar eruit te gooien. Is dat juist? Zij moet hem trouw zijn, omdat zij met een gelofte aan hem verbonden is. En de bruid van Christus is met een gelofte verbonden aan Christus, en Hij is het Woord. Zelfs niet knipogen naar de andere kant, een vrouw behoort zelfs niet te knipogen naar een andere man. Zij behoort helemaal geen wenken of emoties naar hem te maken, want zij is absoluut een bruid voor één bruidegom. Wij willen geen enkele van uw gemengde bomen, uw denominaties. Wees trouw aan Christus, het Woord. Hij zal bevestigen dat het de Waarheid is.

163 Nee mijnheer! Zelfs geen enkele emotie van iets dat er op duidt hem het hof te maken, niet u voegen bij zijn gelederen of wat anders ook, of hem u in zijn armen laten nemen of in zijn zorg, of hem tot u laten spreken over deze weg, die weg, u luistert maar naar één stem: "Mijn schapen kennen Mijn stem; een vreemde zullen zij niet..." Wat is Zijn stem? De stem van elk mens is zijn woord, en dit is het, de Bijbel. Niet één woord eraan toegevoegd of er vanaf genomen, gewoon blijven bij die stem. Een vreemde zullen zij niet volgen, een denominatie.

164 Want zij is een deel van de Bruidegom, trouw aan Hem in elk opzicht, wachtend op de bruiloft, zich verenigend, niet in de oecumenische raad, maar in de lucht voor het bruiloftsmaal. Aan haar is gegeven (dit is voor onze eigen gemeente) de... Aan haar is gegeven en geopenbaard de met zeven zegels verzegelde geheimenissen van de Bijbel. Zij ziet de dwaasheid van de bedrieger, zo heel dicht bij de Waarheid, dat hij bijna de uitverkorenen zou verleiden. Zij ziet het.

165 Zij... Ziet u de twee tegenover elkaar staande geesten aan het werk in dit boze tijdperk? Kunt u het zien? Beiden zeer godsdienstig. Kaïn en Abel, geesten, die weer tot een hoogtepunt komen, nog steeds hetzelfde als toen zij begonnen; de ene aanbiddend door schoonheid, door kennis, door opvoeding, door wetenschap, en door zedenleer; en de andere door geloof van de openbaring van het Woord van God. Beiden bevinden zich vanmorgen hier in dit gebouw. Zo is het.

166 Openbaring of geloof in Zijn Woord maken geen aanspraak op kennis. De echte, ware Christen... Zij zeggen: "Hebt u een doctorsgraad?" Hij maakt er geen aanspraak op. "Ik geloof Zijn Woord." Ziet u? Maakt nergens aanspraak op, beweert niet een goede opleiding te hebben. Behoort niet tot enige denominatie, enige partij of sekte. Hij behoort aan Christus. Het is Zijn vrouw, geen kerkvrouw; zij is een hoer. De Bijbel zei dat zij een hoer was en de moeder der hoeren, en zij komen allen tezamen en vormen dezelfde hoer. En zo'n soort vrouw is een vrouw die ontrouw is aan haar man, bewerend dat Christus haar man is, en behorend tot een denominatie. Zulke nonsens! We behoren aan Christus.

167 Maar deze kleine geloofsvrouw, die leeft in gehoorzaamheid, door geloof, de bruid, de persoon hier, daar, hier of ergens anders, in de een of andere kerk, uit de een of andere denominatie of wat het ook is, en de een of andere...?... gelooft het Woord van God, is gehoorzaam, in liefde wachtend totdat de belofte van het tijdperk bevestigd wordt. Zij ziet er naar uit. Zij is een deel van dat Woord en zij waakt erover dat haar leven dat Woord manifesteert. Broeders, kunt u dat niet zien? Ik hoop dat het u niet voorbijgaat. Het lichaam, hetwelk het Woord is, wacht op het leven, dat de Geest is, die het zal bevestigen of levend maken. Daar wacht zij op. Geen ander leven zal in haar werken. Zij kan op geen andere manier tot leven komen, toch voelt zij het daar en weet dat het zal gebeuren; en als het hier dan gebeurd wordt zij wakker. God zei: "Daar zij..." en zij kwam tevoorschijn zoals de eerste kwam.

168 Kinderen der ongehoorzaamheid betekent gehoorzaamheid... –ongehoorzaamheid betekent "rebellie". Ik zocht dat op in het woordenboek om zeker te zijn. Opstand, rebellerend tegen wat? Het geopenbaarde Woord van God. Zoals Kaïn openbaarde – rebelleerde tegen Abels geopenbaarde openbaring, door God bevestigd dat ze juist was. Kaïn rebelleerde er tegen en doodde zijn broeder. De Farizeeërs met hun eigen denominatie-kennis van wat het Woord van God was, met zorg uitgelezen mannen, rebelleerden tegen het betuigde Woord van God dat was gemanifesteerd voor die dag, Jezus Christus, en doodden Hem. Is dat juist? Dat zijn de kinderen der ongehoorzaamheid, opstand tegen het Woord van God. Ziet u nu waar zij zijn? "O, de dagen der wonderen zijn voorbij." "Jezus Christus is niet Dezelfde..." "Er is niet zoiets als de doop met de Heilige Geest. Al dat spul is onzin!" Ziet u het? Opstand. Zij behoeven geen twee dingen te zeggen, gewoon maar één. Dat is alles; dat is opstand precies daar. Men kan niet zeggen: "U hebt geen ogen; u hebt geen oren." U moet het hele lichaam nemen, het gehele Woord. Ziet u het?

     De roep van de Heilige Geest komt uit haar: "Hebt geen deel aan haar denominationele dogma", daar hij lacht en spot over het Woord van God voor deze dag. Met God kan men niet spotten. Denk eraan, zij zal ervoor boeten. Maak u geen zorgen. Zij zal het krijgen. De Bijbel zegt in Efeze 4:30, als u het wilt noteren, Efeze 4:30 [Dit moet zijn Galaten 6:7 – Vert]: "God laat Zich niet bespotten. Wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten." Zij kunnen niet spotten en de draak steken door deze dingen te zeggen en dan niet gestraft worden. Zoals brood op het water zal het terugkomen.

169 Zij is de bruid van de duivel, gehuld in zijn godsdienstige, zonde-liefhebbende kennis om u te verleiden gedurende deze tegenwoordige boze eeuw. O, een hele kliek of denominatie van verleidende geesten door verstandelijke kennis en moderne beschaving, opeisend... (Wij gaan nu binnen een paar minuten sluiten. Ik zal moeten ophouden, omdat ik niet alles meer kan doornemen. Ziet u?) bewerend dat zij een grote wereld voor u opbouwt om in te wonen. Zij beweert dat zij in haar beschaving mooie kerken, hogescholen, scholen, ziekenhuizen, bibliotheken en tijdelijke hulp voor de mens gebouwd heeft – zonder Gods Woord. Zij heeft het gedaan. Zij heeft bewezen, dat zij het kon doen. En de mensen zijn ervoor gevallen. Ja, mijnheer! Scholen, denominaties, cultuur, beter geklede mensen, beter gevoede mensen... Ik zou liever in de rij voor brood staan en recht zijn met God dan drie keer per dag gebraden kip te hebben en te behoren tot een dergelijke hoer.

170 Denkt u eraan, het uur is nabij dat het merkteken zal komen. U zult er òf in òf buiten zijn. En het zal komen als een dief in de nacht. Het zal u daarin vangen en u bent er geweest. Er is dan geen weg meer om eruit te komen; u hebt het aangenomen. Kom eruit! Er kwam een engel uit de hemel met een hel schijnend gelaat en riep uit tot de mensen, zodat de aarde beefde: "Kom uit Babylon, want zij is gevallen. Heb geen deel aan haar plagen, Mijn volk!" Ga uit van haar. Ga eruit! Lazen wij het zojuist niet in het Woord? Een engel is een "boodschapper", zie, naar beneden komend. Let op dat de Heilige Geest zegt: "Kom uit van haar, opdat gij geen deel hebt."

171 Nu, zij heeft al deze dingen gebouwd. Zij heeft grote kerken gebouwd. Zij heeft universiteiten en scholen gebouwd en zij heeft de mensen meegevoerd om hen op te voeden tot een zogenaamde betere beschaving. Zo heeft ze hen opgevoed door een moderne beschaving, die hen door kennis heeft gebracht in de put des doods, weg van God en Zijn Woord. Ziet u het hele plan? Ziet u dat, gemeente? Daar buiten aan de telefoonaansluiting, als u het daar in uw eigen samenkomsten begrijpt, zeg dan; "Amen!" Dan zal de rest van hen weten waar u staat. Ziet u? Zij heeft het gedaan. Zij is... Het is een god van deze aarde en zij heeft scholen gebouwd. Zij heeft universiteiten gebouwd. Zij heeft ziekenhuizen gebouwd. Zij heeft bibliotheken gebouwd. Zij heeft al deze dingen gebouwd als tijdelijke hulp voor de mensen, net genoeg om hen te verleiden bij het Woord weg te gaan. Waar heeft zij hen naartoe geleid? De hele kerkwereld is gestort in de dood, want God heeft gezegd dat Hij de hoer en haar kinderen met een eeuwigdurend vuur zou verbranden. Kom uit van haar, mensen! Laat u daarin niet gevangen worden. Ga bij die zaak vandaan, zo vlug als u kunt! Door haar verstandelijke kennis is zij in staat geweest om dit te doen (let nu op!) – zonder Gods Woord.

172 God heeft ons nooit bevolen om uit te gaan en scholen te hebben. Nooit. Hij vertelde ons nooit om ziekenhuizen te bouwen. Zij zijn goed. Hij vertelde ons nooit om bibliotheken te bouwen. Nee, mijnheer! Nooit. Hij zei: "Predik het Evangelie!" Het Evangelie is de kracht van de Heilige Geest manifesteren, demonstreren. Paulus zei: "Het Evangelie kwam tot ons, niet met woord alleen, maar met de manifestatie en demonstratie van de Heilige Geest." Paulus zei: "Ik ben nooit tot u gekomen met grote woorden van wijsheid door de een of andere Doctor enzovoort, maar ik kwam tot u in kracht en met de demonstratie van de Heilige Geest, opdat uw geloof niet zou rusten in de wijsheid of kennis van deze wereld, maar in de kracht van de opstanding van Jezus Christus; omdat Hij leeft en Dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd." God helpe ons om hetzelfde te geloven en God bevestige het zoals Hij altijd heeft gedaan.

173 Hij weerhoudt u van het zien van de ware openbaring en geloof van Gods Woord die vandaag geopenbaard en betuigd is, door zijn scholen, bibliotheken, literatuur, ziekenhuizen enzovoort. Ziet u? Hij weerhoudt u ervan. Hij legt het nu uit zoals hij het Farao deed, trachtend u af te houden van het zien van de betekenis van het bevestigde Woord van Zijn beloofde tijdperk in het Avondlicht, bevestigd en bewezen. Hij probeert door zijn kennis en scholen en beter opgevoede mensen, zedenleer enzovoort, te voorkomen dat u het zou zien. Dat alles, opdat u daar niet naar zou kijken en zien, dat het Jezus Christus is. Hoe weet u dat het Jezus Christus is? Hij is het Woord en Hij is het Woord voor dit tijdperk. En van dit tijdperk werd gezegd dat dit zou plaats vinden in dit tijdperk, en hier gebeurt het. Ziet u het? Hij tracht zijn best te doen om te voorkomen dat u het zou zien. Hij zal er iedere vuile naam aan geven die hij kan. Ziet u? Hij zal het "heilige rollers" noemen en al het andere. Hij noemde Jezus "Beëlzebub". En als zij de meester van het huis Beëlzebub noemen, hoeveel te meer zullen zij de discipelen zo gaan noemen? Ziet u?

174 Hij probeert te verhinderen dat u de ware betekenis van het Woord zal zien, niet wat... Zie, hij legt het uit, door te zeggen dat het dit betekent. God zei: "Ik beloofde dat Ik in de laatste dagen Maleachi 4 tot u zou zenden." Het behoeft niet uitgelegd te worden; Hij heeft het gedaan. Hij zei: "Zoals het was in de dagen van Lot, zó zal de wereld in een Sodomitische toestand verkeren; en precies in die tijd zal Ik de Zoon des mensen openbaren." Wij hebben allerlei soorten nabootsingen gehad en dergelijke, maar wij hebben ook het echte gehad. Ziet u, Hij zei dat Hij het zou doen. Hij zei dat de antichrist zou opstaan en bijna de uitverkorenen verleiden indien het mogelijk zou zijn. Maar hij zei: "Laat ze begaan. Laten zij maar doorgaan. Hun dwaasheid zal ontdekt worden." Waarom? De Woord-test bewijst het. Ziet u? Wanneer u tot dat Woord komt, dan zeggen zij: "Dat was toen zo, dat... o, ik geloof niet in slangenzaad; ik geloof niet in dit, dat en nog wat." Het is u nooit geopenbaard. Ziet u? Nooit!

     O, broeder, zie gewoon waar... We zullen nu moeten sluiten, omdat het twaalf uur is.

175 Let op dat hij probeert u er vanaf te houden, dat u de betekenis van het Woord voor dit tijdperk van het Avondlicht ziet, dat uitgelegd wordt. Het is... Wat betekent het? De tijd van de uittocht is op handen, en Gods komst voor haar, zo zeker als de wereld. Ziet u?

176 Nu wil ik u een vraag stellen, terwijl... Het is nu vijf minuten over twaalf en wij zullen vanavond doorgaan. Ziet u de god van deze eeuw? Gelooft u het? Ziet u hoe het is, een kerk, verstandelijk, wetenschappelijk? De hele wereld behoort er toe, (ziet u?) tot de denominaties. U zegt: "Ik ben een Christen. Tot welke denominatie behoort u?" Wel, als ik tot een denominatie behoorde, dan geloof ik niet dat ik een Christen zou zijn. Nu, dat is een groot woord, maar zo is het. Ik heb steeds gezegd dat kennis en wetenschap, en Christendom helemaal geen gemeenschap met elkaar hebben. Het ene is van de duivel en het andere is van God. Blijf van alles wat Gods Woord verloochent vandaan. Ziet u?

177 Nee, mijnheer. De Bijbel roept in deze laatste dagen de Christenen op om bij die hoer vandaan te komen, die boom van goed en kwaad. Zeker heeft zij goeds. Kan iemand kwaad spreken van een ziekenhuis? Nee, mijnheer! Van een bibliotheek? Nee, mijnheer! Beschaving? Nee, mijnheer! Maar, ziet u, zij geven hen dat zonder het Woord. Ziet u hoe bedrieglijk het is? Zij geven hun een kerk om naar toe te gaan, een plaats van aanbidding om te aanbidden, een god zittend op een troon. De Bijbel voorspelde het.

178 Nu, als u behoort tot één van deze lichamen... Er zijn er slechts twee op aarde nu, zo is het ook altijd geweest en zo zal het zijn totdat Jezus komt en één ervan vernietigd zal worden. Nu, u behoort tot één van de lichamen. Tot het ene bent u toegetreden, in het andere bent u geboren. Zie? Van één bent u een deel, omdat u erin geboren bent; u moet er een deel van zijn. Zou ik kunnen ontkennen dat ik een arm heb? Net zomin als dat ik enig woord van God kan ontkennen, als ik een deel van God ben. Ik ben een deel van William Branham. Ik besta uit delen, en ieder gedeelte is een deel van mij, en ieder Woord van God moet mijn geest, mijn ziel en mijn leven gereed maken. Het moet mijn ideeën passend maken. Als mijn ideeën daarmee in tegenstelling zijn, dan woont Gods Geest niet in mij. Zo is het. Ik kan er niet één Woord van verloochenen.

179 U behoort tot één van de lichamen. Dat kan gewoon niet anders. Het is of het lichaam van God, hetwelk door het Woord is, of het lichaam van Satan door de kerk. En de hele wereld zegt: "Ik moet tot de een of andere kerk behoren." Zij aanbidt de een of andere god. U moet of de god van de kennis aanbidden, zodat u vertrouwt op wat u hoort door kennis, u vertrouwt op dit of dat of wat anders, of u vertrouwt op Gods Woord door geloof, naar Hem uitziende om het te bevestigen en het waar te maken. De ware gemeente van God is,

Uitziende naar de komst van die blijde Millennium-dag,
Als onze gezegende Here zal komen om Zijn wachtende bruid weg te nemen.
O, mijn hart is vervuld van de opname, als ik werk, waak en bid,
Want onze Here komt weer terug naar de aarde.

O, onze Here, komt weer naar de aarde terug.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Satan zal duizend jaar gebonden zijn;
We zullen dan geen verzoeking meer hebben,
Nadat Jezus weer naar de aarde teruggekomen zal zijn.

180 O, mensen van deze Verenigde Staten, waar deze boodschap nu heengaat, vlucht zo hard als u kunt bij dit kennis-beminnende, wetenschappelijke tijdperk, waarin wij leven, vandaan. Vlucht naar het Woord van God. U, ik, niemand weet het; niemand kan het bewijzen. God geeft Zijn eigen bewijs. Niemand heeft het recht het uit te leggen, ik niet en niemand anders heeft daartoe het recht. God geeft Zijn eigen uitlegging. Hij gaf de belofte; Hij zei dat Hij dit zou doen in de laatste dagen. En in de laatste dagen zou de god van deze eeuw de ogen van de mensen verblinden met zijn verstandelijke kennis van een gemengde boom van goed en kwaad, die hij nog steeds aan de mensen geeft. En hier komt het, die zaak die opkomt, die denominatie vanaf ver terug in de Donkere Middeleeuwen en vóór de Donkere Eeuwen, zijn bekroning vindend in een superman, Satan, die zei: "Ik zal mijzelf verheffen boven de zonen van God. En zij zullen naar mij luisteren." En hij zal als God zitten in de tempel van God en de zonen van God zullen er voor vallen.

181 De zoon van God zegt: "Wel, mijn vrouw; er staat niet... Zij is een goede..." Ga door, ga gewoon door. Zie, u zegt: "Wel, hij zei zonen van God." Ja, mijnheer! De man, wie hij ook is, werd gemaakt naar het beeld van God ter ere van God, en een vrouw is een bijprodukt voor de man, niet van God. Zo is het. Toen de zonen van God zagen dat de dochters der mensen schoon waren, namen zij haar tot vrouwen. "En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen." Nu kijk, als u wilt weten in welke toestand de kerk is, dan moet u de toestand waarin de vrouwen zijn in ogenschouw nemen (ziet u?), want zij is de gemeente. Zie wat zij doet. Ziet u? En in deze boze overspelige eeuw...

182 Zie, er was geen gemenere, slechtere, lagere, prostitutie bedrijvende stad in de wereld, dan Nazareth, en daaruit verkoos God een maagd. Zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? En uit deze boze eeuw, waarin de god van deze eeuw de ogen van de mensen verblind heeft met hun dogma's en denominaties, uit die eeuw verkiest God een volk voor Zijn Naam.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoewel hier veronachtzaamd en veracht,
Zal de Heer op zekere dag Zijn uitverkorenen binnen de poort brengen;
En dat is alles waard.

Dan zullen wij zingen en juichen en dansen,
Het Lam zal onze tranen drogen.
Wij zullen een blijde thuiskomstweek hebben,
De eerste tienduizend jaar. (Zo is het.)

Een wonderbaar volk voor Zijn Naam,
En zij worden genoemd Zijn bruid (Is dat juist?)
Ofschoon veronachtzaamd en veracht,
Op zekere dag zal de Here die uitverkorenen binnen de poort brengen; (In de uittocht.)
En dat is voor mij alles waard.

183 Ik begin een oude man te worden; en mijn dagen beginnen weg te sterven; mijn gezichtsvermogen begint minder te worden; en mijn kleine levensvlam begint laag te branden; ik vrees de duisternis niet, want ik wil dit zeggen evenals Paulus: "Ik ken Hem in de kracht van Zijn opstanding." Het doet er niet toe waar zij mij begraven, of ik verdrinken zou in de zee, of zou verbranden in een oven, of opgegeten zou worden door een leeuw, Hij zal mijn naam noemen en ik zal spreken. Amen! Laten wij bidden.

184 Als er hier binnen of buiten aan de telefoon voor deze boodschap, over het gehele land, in uw kleine kerken en groepen en zalen en waar u ook gezeten bent, iemand is, o, laat mij u dan overtuigen; laat mij u smeken, als een dienaar van het Evangelie; laat mij u dan smeken in de Naam van Jezus Christus: ontvliedt de toorn over deze boze eeuw. Dient niet de god van deze boze eeuw. O, ik weet dat u zegt: "Het is goed, het is fijn daar." Precies, een gemengde boom. U kunt kennis niet met Gods Woord vermengen. Het is een Woord dat aangenomen moet worden door geloof, niet door kennis. U begrijpt het niet, u aanvaardt het. U zegt dat het juist is en dan leeft u erdoor. Dat is alles wat Hij u vraagt te doen. Als er hier in onze groep iemand aanwezig is (wij kunnen geen altaaroproep doen en u hierheen laten komen, omdat er geen plaats is) of daarginds aan de telefoonlijnen, als er iemand daarbuiten is, die Hem niet kent, niet...

185 O, vrouwen, ik heb u vanmorgen een uitbrander gegeven, niet ik, ik heb alleen maar het Woord aangehaald. Kort haar, die kleine oude kleding dragend, u zó kledend, dat u er echt sexy uitziet, beseft u niet dat de geest die... U mag dan rein zijn, geliefde zuster, wat uw lichaam betreft, maar ziet u dan niet wat van uw ziel bezit genomen heeft? Zou God zijn dochter er sexy uit laten zien om Zijn eigen zoon te verleiden haar te begeren, om hen beiden verantwoording te laten afleggen voor overspel? Zou Hij dat doen, zuster? Stel uzelf die vraag. Nee, nooit en te nimmer, schrijf dat niet toe aan God.

186 Broeder, heeft God u een geest van deze wereld gegeven, zodat u niet kunt zien dat dat verkeerd is? Heeft hij uw ogen zó verblind door de zedenleer van de kerk, de denominatie, de geloofsbelijdenis enzovoort, dat u niet kunt zien dat God Zijn Woord bevestigt en het zo vaststelt? Heeft uw betrekking, uw baas, uw vrouw, uw kinderen, uw kerk of iets anders u gescheiden van het Woord van God, wat de enige Bron des levens is? Vlied er vandaan, mijn broeder. Ik heb u lief met goddelijke liefde. Ik acht niemand van mijn broeders boven u, helemaal niet. Als ik het zou doen, zou ik een aannemer des persoons zijn. Ik zeg u deze dingen niet om u boos te maken; ik toon en zeg deze dingen, omdat zij in het Woord van God staan. Als een dienstknecht van God en met de liefde van God in mijn hart, vertel ik u deze dingen, zodat u het zult zien en verstaan. U zou het misschien niet weten als ik het u niet zou vertellen. Wilt u het vandaag ontvlieden? Nu, laten wij met iedereen door het gehele land, ons hoofd buigen.

187 Dierbare God, hier voor mij liggen zakdoeken. De mensen zijn ziek en ik leg mijn handen erop, opdat U hen geneest. Ik vertrouw, Here, dat er vanavond een grootse dienst zal zijn, dat de kracht van God hier zal zijn.

188 Grote tekenen en wonderen, zoals wij hoorden, waren het resultaat van deze laatste paar samenkomsten. Hoe geweldig om te zien wat er gebeurde. Ik bid, dierbare God, dat U ons vanavond een dubbel deel wilt geven. Ik bid dit met een oprecht hart, Here, omdat het mijn liefde voor U is en voor Uw Woord en voor deze mensen. Sta het toe, dierbare God.

189 Wanneer daarbuiten over het hele land of zelfs hier nu binnen zijn, die ziek zijn en aangevochten, en voor vanavond weg moeten gaan en hier dan niet meer zijn, of daar in de kerken of plaatsen waar zij samenkomen, dan bid ik, dat U hen geneest. En nu, Here, maar het belangrijkste van alle genezing..., als U hun lichaam geneest van kanker, T.B., longontsteking of iets anders, zullen zij ongetwijfeld weer ziek worden als ze erg lang leven, want hun lichaam is nog onder de zondevloek. Maar laten zij de ware, Goddelijke genezing ontvangen, de genezing van de ziel, die hen maakt tot een nieuw schepsel, doet overgaan van dood in leven, om vervolgens in deze oude tabernakel te wachten op de verlossing van het lichaam, nadat de ziel is verlost. Sta het toe, Here.

190 Mogen zij vluchten uit die denominaties en geloofsbelijdenissen. God, onder hen, die ginds in die belijdenissen en denominaties zijn, heb ik enkele van de fijnste broeders ontmoet, en God, hoe kan ik het zó zeggen, dat zij het zullen begrijpen en hun het Woord laten zien? Het doet mij leed, maar ik weet ook dat U zei: "Niemand kan komen, het doet er niet toe hoe goed, hoe zachtmoedig, hoe vriendelijk hij is, tenzij Mijn Vader hem geroepen heeft. En allen die de Vader Mij gegeven heeft, zullen komen." En, Here, ik voel mijn plechtige verantwoordelijkheid voor het vertellen van de Waarheid, en ik wil niet, zoals Paulus zei, het Woord van God hanteren met bedrog, met denominatie-dogma erin vermengd, als een boom met een mengsel van goed en kennis – goed en kwaad, maar met een open hart en de Heilige Geest. Sta het toe, God. Red iedereen.

191 Nu, met onze hoofden gebogen en onze ogen gesloten, en niet voor mij... Ik kan het niet op deze wijze zeggen: "Het maakt mij geen verschil uit of u het doet of niet", het maakt mij wel verschil uit. Ik heb u lief en ik hoop dat u niet denkt, omdat ik streng moet spreken, zoals Paulus zei: "Ik zou bij u tegenwoordig willen zijn en mijn houding willen wijzigen." Hij deed zo niet omdat hij hen niet lief zou hebben; hij had hen juist wel lief. Net zoals Jezus die hen moest bestraffen en dan voor hen sterven. Ziet u? "Vader, vergeef het hun; zij weten zelfs niet wat zij doen." Te bedenken dat een menselijk wezen in orde wil zijn, en probeert in orde te zijn, en dan te zien dat de duivel... Dat is degene waar ik tegen ben. Hij heeft de ogen van deze mensen verblind. Deze natie behoorde te branden van de heerlijkheid van God, wanneer ze ziet wat in deze laatste dagen in haar midden heeft plaats gevonden, deze laatste... Waarom hebben deze opwekkingen de oude landen niet getroffen? Dit is de Westkust hier, zover mogelijk west als u kunt gaan.

192 De zonde-barrière is neergedaverd onder de aarde, en zij is zinkende. Plaatsen als Los Angeles en Hollywood zinken zoveel inches per uur en er is geen manier om het tegen te houden. Ja, wij zijn zover! Bijna iedere keer horen wij de oproepen. Als u weet, dat... ...Nu, laat niemand opzien, maar als u weet vanuit uw hart... Ik vraag u, ik ben niet in staat uw hart te kennen, tenzij God het openbaart. Maar vanuit uw hart, als u kunt zien dat u niet bent wat u behoort te zijn ten opzichte van God en Zijn Woord in geloof, zou u dan gewoon voor Hem uw hand op willen steken en tot Hem zeggen: "Here, wilt U mij helpen?" O, God, uit deze afgeladen kerk, met mensen staande tegen de muren van binnen en buiten, zijn er letterlijk honderden handen, misschien wel tweehonderd, opgestoken. Dank u voor uw eerlijkheid.

193 Dierbare Jezus, laat niemand van hen verloren gaan. Als Uw dienstknecht, die staat tussen de levenden en de doden, hen met een vinger wijzende naar het Woord van God, ik kan hen niet redden, Here, maar zij willen gered worden. En, Vader, zoals ik zoveel keer gezegd heb, de zon komt op in de morgen en als hij opkomt over de aarde, dan wordt hij gezonden door God om het graan te doen rijpen, om natuurlijk voedsel te maken voor natuurlijk leven. Maar, o God, U zei: "Voor hen die Zijn Naam vrezen, zal de Zon der gerechtigheid opgaan met genezing onder Zijn vleugels." Laat de Zon der gerechtigheid opgaan in de harten van de mensen, en laat de helende stralen van geloof in dat Woord, iedere ongehoorzaamheid aan het Woord genezen en ze brengen tot de volheid van de zonen en dochters van God. Zij zijn de Uwe, Here. In de Naam van Jezus Christus, zowel hier als over de telefoonaansluiting, bied ik hen aan, die hun handen voor U hebben opgestoken voor de redding van hun zielen. Amen!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daar zal mijn opgenomen ziel (Waar? Bij dit altaar.)
Rust vinden voorbij... (Door geloof kijk ik naar waar ik heenga.)

In het kruis, (Daar hangt het Woord) in het kruis,
Is mijn roem voor immer;
Tot mijn opgenomen ziel rust zal vinden
Aan d'overkant van de rivier.

Jezus, houd mij... (Dat is gekruisigd met Hem. Ik wil niets van de wereld; houd mij gekruisigd!)
Daar is een dierbare bron;
Vrij voor allen – een helende stroom,
Vloeit uit Golgotha's bron.

In het kruis, in het kruis,
Is mijn roem (Laten wij onze handen opheffen) voor immer;
Tot mijn opgenomen ziel rust zal vinden
Aan d'overkant van de rivier.

194 Reik iemand de hand en zeg: "God zegene u, Christen." [Broeder Branham spreekt tot de musici: "Ik kan mijn Heiland horen roepen" – Vert] Voelt u Zijn tegenwoordigheid? U daarbuiten over de telefoon, schudt elkander de hand en zeg: "God zegene u, Christen!"

195 U weet dat er hier achter een doopbasin is. Hij neemt een volk dat Zijn Naam draagt. Als u nog niet gedoopt bent in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, daar is een doopbasin, daar zijn klederen, daar staan mannen gereed. U bent welkom als u werkelijk Jezus als uw Zaligmaker aanneemt en gelooft dat dat de Waarheid is.

196 Denk eraan dat er nooit één persoon in de Bijbel was, of in enige tijd voor het organiseren van de Katholieke kerk, die ooit gedoopt werd op een andere wijze dan in de Naam van Jezus Christus. Er wordt geen plaats in de Schrift of in de geschiedenis gevonden, waar iemand ooit gedoopt werd in de gemeente van de levende God in de naam van de titels van Vader, Zoon, Heilige Geest. Het is een Katholiek dogma en geen Bijbelse leer.

197 Toen ik door een priester ondervraagd werd, vroeg ik hem daarnaar. Hij zei: "Dat is de waarheid, maar wij zijn de kerk. Wij kunnen veranderen wat wij maar willen. De soevereiniteit is in de kerk. God is in Zijn kerk."

198 Ik zei: "God is in Zijn Woord. En als de kerk is..." Ik zei: "God is het Woord. En als de kerk in tegenspraak is met het Woord, dan geloof ik de kerk niet." Ik laat het woord van ieder mens een leugen zijn, of hij nu priester is, paus of wat dan ook, en Gods Woord de Waarheid. Paulus liet ieder mens overdopen, als hij niet in de Naam van Jezus Christus gedoopt was, ongeacht hoe hij ook gedoopt was.

199 En nadat sommigen reeds de Heilige Geest ontvangen hadden, zei Petrus: "Kan ook iemand het water weren, ziende dat dezen de Heilige Geest ontvangen hebben (Handelingen 10:47) – ziende dat dezen de Heilige Geest ontvingen gelijk ook wij...?...?" En hij beval hen: "Voordat u de plaats verlaat, alhoewel u de Heilige Geest ontvangen hebt, komt en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus", want aan Petrus was de sleutel tot het koninkrijk gegeven... Zeggende: "Wat gij ook zult binden op aarde, Ik zal het in de hemel binden." En wat doet een sleutel? Het ontsluit iets, het geheimenis.

200 En toen Jezus zei: "Gaat heen en doopt hen in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes" werd dat daar geplaatst om de ongelovige te verblinden... Let op. Waarom voerde Petrus dat niet woord voor woord uit? Hij moest. Als een mens gedoopt wordt in de titels Vader, Zoon, Heilige Geest, dan is hij helemaal nooit gedoopt; hij heeft geen naam. Vader is geen naam; Zoon is geen naam, en Heilige Geest is geen naam. Heilige Geest is wat het is; zoals ik een mens ben. Het is de Heilige Geest. Vader is een titel; ik ben een vader. Zoon is een titel, ik ben een zoon. Mens is een titel; dat ben ik. Maar mijn naam is William Branham. In de Naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest is de Naam van Jezus Christus. Jezus zei: "Ik kom in de Naam van Mijn Vader." Wat is de Naam van de Vader? Iedere zoon komt in zijns vaders naam, en de Naam van de Vader is Jezus Christus. Ziet u wat ik bedoel?

201 Als ik u zou zeggen naar de stad te gaan en voor mij iets bij de bank af te halen in de naam van de burgemeester van de stad, hoevelen weten wie de burgemeester van de stad is? Mijn goede vriend, Rich Vissing.

     Wel, u gaat daar niet naar toe en zegt: "In de naam van de burgemeester van de stad." U zegt: "In de naam van Richard Vissing." U mensen hier in Jeffersonville weet wie hij is. Dat is de reden dat Hij zei: "Vader, Zoon en Heilige Geest." In Hem woont de Godheid, de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij zei: "Doopt hen in de Naam des Vaders, Zoons en Heiligen Geestes."

202 Petrus, die daar stond met de openbaring waarop Hij de gemeente bouwde, van Wie Hij was, zei: "Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus." En nooit... De sleutels draaiden om in de hemel en op aarde. "Er is onder de mensen geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor u behouden moet worden."

203 Waarom doopt u in de Naam van Jezus Christus? Voor de vergeving van zonden. "Wien u de zonden vergeeft, dien zijn zij vergeven." Ziet u? Maar als u niet denkt dat hij het waardig is en gereed om gedoopt te worden, doe het dan niet. Want als u het doet, dàt doet het. Begrijpt u wat ik bedoel?

Ik kan mijn Heiland (Het Woord!) horen roepen, (Roepend daar naar het graf.)
Ik kan ("Zou u niet met Mij willen sterven, zodat u met Mij op kunt staan?") mijn Heiland horen roepen,
Ik kan mijn Heiland horen roepen: (Wat zal de wereld zeggen?)
"Neem uw kruis op en volg Mij."

     (Nu, als u nog niet bent...) Waar Hij (Hij is het Woord!) heen leidt... (Daar is het basin!)

Waar Hij heen leidt, wil ik volgen,
Waar Hij heen leidt, wil ik volgen;
Ik ga met Hem, met Hem, heel de weg.

     Laten we onze hoofden buigen.

204 Dierbare God, het doopbasin is klaar. Nu, spreek tot de harten, Here. Mogen zij Christus, het Woord horen, die hen roept om met Hem de hele weg te gaan. "Ik zal met Hem door de hof gaan, ik zal met Hem naar het basin gaan. Ik zal Zijn Naam aannemen. Ik wil één van de mensen zijn die Hij roept voor Zijn Naam. Ik zal Zijn Woord geloven. Ik zal volgen. Ik zal nooit met de wereld flirten. Ik wil een trouwe, verloofde bruid zijn. Ik wil niet één jota van Zijn Woord laten vallen. Ieder verzoek, ik wil een echte, trouwe bruid zijn. Alles wat Hij mij vraagt te doen, dat wil ik doen. Als mijn komende Man mij vraagt om mijn haar te laten groeien, dan zal ik dat doen. Als Hij wil dat ik al die make-up weg doe, dan zal ik dat doen. Als Hij mij zegt dat het een boze geest is, de boze, met wie ik flirt door deze sexy-uitziende kleren te dragen, dan zal ik ze uittrekken. Het kan me niet schelen wat iemand anders zegt, ik zal ze uittrekken. Als Hij wil dat ik uit die groep van ongelovigen kom, waar ik in ben, ik zal het doen. Ofschoon ik er mijn brood verdien of wat het ook is, Hij beloofde mij dat Hij mij nooit zou begeven of verlaten, ik zal het doen. Ik zal met Hem de hele weg gaan. Als Hij wil dat ik gedoopt word in Zijn Naam, ik zal het doen." En, Here, U beloofde in Uw Woord hier dat dàt is wat U wilde. Moge iedere persoon het zien, Here, en lieflijk, nederig ervoor buigen, bid ik in Jezus' Naam. Amen.

205 U behoort aan God. Moge God deze weinige gebrekkige woorden nemen en ze voor u tot werkelijkheid maken, is mijn innig gebed. Het basin zal gereed zijn. Ieder die wil komen, zij hebben – de voorganger zal het een poosje later aankondigen. Ieder die bekeerd is en gedoopt wil worden, terwijl de Naam van Jezus Christus gebruikt wordt, kom gewoon naar voren. Alles is klaar. Alle dingen zijn gereed. We doen alles wat wij kunnen om u te helpen voor God te leven, daarvoor zijn wij hier. God zegene u.

206 Laten wij nu gaan staan. Nu, ons lied: Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief, omdat Hij mij eerst liefhad. Laten wij het zingen, iedereen nu.

Ik heb Hem lief, (Laten wij onze handen opheffen terwijl wij het zingen) ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn verlossing kocht
Aan Golgotha's kruis.

     Laten wij het nu met onze hoofden en harten gebogen, neuriën voor Hem. [Broeder Branham begint te neuriën en bidt – Vert] Ik heb Hem lief...

     O God, onze Vader, wees ons arme schepselen genadig, Here. Bekrachtig ons voor het werk dat voor ons ligt. Help mij, o God, help mij! Ik voel dat hier juist iets voor mij ligt, Vader. Help mij, o God, om de Waarheid te weten. Zegen deze mensen, dierbare God. Leid hen, bid ik in Jezus' Naam.

207 Nu, terwijl wij onze hoofden buigen, zal ik de voorganger hier, broeder Neville, onze dierbare broeder, vragen hier te komen om nadere mededelingen te doen over de doop. Ik zou het aan kunnen kondigen, maar ik denk dat het basin open is.