Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Gods kracht om te veranderen

Door William Marrion Branham

1 [Broeder Branham wordt geïntroduceerd door broeder Carl Williams – Vert] Dank u, broeder. ["Het is zeker een werkelijk voorrecht dat broeder Branham zo vaak in Phoenix komt. Ik geloof dat hij in Phoenix meer dan ergens anders komt. Wij willen dat hij blijft komen, zolang ik hier in de buurt ben, in ieder geval. God zegene u, broeder Branham."] Dank u, broeder Williams.

     Goedemorgen, vrienden. Ik ben... De familie Shakarian, broeder Williams en zuster Williams en velen van u hier weten erover. Ik zag dat in een visioen, ongeveer twee of drie jaar geleden voor zij ziek werd, en het gebeurde.

2 En verleden jaar toen wij hier waren, ik geloof dat het in januari was, tijdens de conventie, het was op het tijdstip dat die priester hier was... (Wat is zijn naam? Ik ben zijn naam nu vergeten.) [Iemand zegt: "Stanley." – Vert] Stanley, bisschop Stanley, van de Katholieke kerk. U herinnert het zich toen hij mij de Bijbel bracht, weet u, en tot mij sprak.

     Er werd verschillende malen geprofeteerd: "Mijn dochter, u bent genezen."

3 En hij wist dat het visioen gezegd had dat zij niet gezond zou worden. "Zij zou sterven tussen twee en drie uur 's morgens." Herinnert u zich dat? [Iemand zegt: "Ja." – Vert] Twee of drie uur dus.

4 En ik kon het Demos niet vertellen. En toch vertelde ik het haar stiefmoeder, ginds in de kamer, precies tegenover de plaats hier. Ik zei: "Zij zal niet gezond worden."

     Mevrouw Shakarian zei: "Wel, iedereen profeteert het."

5 Ik zei: "Natuurlijk, ik zou zelf verkeerd kunnen zijn, maar", zei ik, "zij zal niet gezond worden."

6 Ik vertelde het velen van hen, ongeveer drie jaar geleden: "Ik zag haar lopen voor haar leven en zij kwam in een bed. En zij stak haar handen omhoog en schreeuwde naar mij, zo. En ik kon haar zelfs niet bereiken. Toen zag ik haar sterven. En ik keek en er was iets, er was een klok en er werd gezegd dat het zoiets was tussen twee en drie uur."

7 En de bisschop zei dus: "Wel, ik zal het gewoon in het oog houden om te zien hoe dat gebeurt." Het gebeurde dus echt.

8 Wij zijn zeker bedroefd. Ik voel dat de gemeente een groot persoon verloren heeft in zuster Florence Shakarian. Maar... Zij was een geweldige zangeres; zij was een met de Geest vervulde vrouw.

9 Ik was bij haar moeder – haar moeder was een van de eerste contacten die ik aan de Westkust had – toen haar moeder werd genezen. Toen de dokters... Zij was in coma en helemaal opgezwollen. En dus zei de dokter die daar was tot mij: "Nu, wees heel stil wanneer u bidt. Maak niet veel lawaai. De vrouw is stervende."

     Ik zei: "Ja, meneer."

10 En hij bleef het mij maar zeggen. En wel, ik had zelfs geen kans om mijn mond te openen, leek het.

11 Het was broeder Demos die mij zei door te lopen en de trap op te gaan om haar te zien.

12 Ik ging dus naar boven. En Florence knielde op de vloer (een prachtig kleine meisje toen) en nog enkele vrouwen. En ik ging erheen en bad voor haar, en vertelde haar – zij was niet bij bewustzijn – en ik vertelde haar dat ze weer op de been zou komen. En zij deed het. Enkele jaren daarna stierf zij. En nu, God beantwoordt onze gebeden.

13 En wij weten dat; wij geloven dat wij hier allen gekomen zijn door de wil van God, en wij geloven op dezelfde wijze. Eén voor één zullen wij elk eens dat portaal doorkruisen. En daarom zijn wij deze morgen hier samen vergaderd in deze gemeenschap van Christen-zakenlieden om over deze dingen te spreken en ons daarop voor te bereiden, omdat wij weten dat zij zeker komen.

14 Nu, zuster Florence was een jonge vrouw, 42 jaar oud, vertelde broeder Williams mij net, ze was erg jong. Maar voordat zij... zij wist dat zij deze ziekte had; wel, ik zag een visioen van haar en dat vertelde mij van haar einde. Dan, het zou gebeuren. God weet er alles over, en zij zag Jezus in de kamer voor zij heenging. Wij willen niet voor haar bidden omdat wij dat zoveel gedaan hebben. Wij willen God gewoon danken voor een leven dat onder ons was, dat ons allen inspireerde zoals dat van zuster Shakarian.

15 En wij willen bidden voor broeder Demos en zuster Rose. Bedenk dat zij een verschrikkelijk harde klap in hun leven hebben gehad, in de laatste... zijn vader, en zijn zuster nu, de laatste jaren. [Iemand spreekt met broeder Branham – Vert] Ja, nog minder, tien maanden, zijn zuster Edna ook.

16 Dus, ik weet hoe met broeder Demos mee te voelen. Ik had een vader, broeder, vrouw en baby, die met tussenpozen van enkele dagen heengingen, zodat ik weet hoe hij zich voelt vanmorgen. U weet het alleen wanneer u in die schoenen hebt gestaan, dan kunt u echt meevoelen.

17 [Het versterker systeem maakt lawaai – Vert] Ik deed dat zelf. Excuseer mij. Ik raakte met mijn hand een klein instrumentje aan, hier beneden ergens. Neem mij niet kwalijk dat ik het te luid zette; dat was niet mijn bedoeling.

18 Laten wij nu dus een ogenblik staan terwijl wij... als u kunt, als het... Laten wij onze hoofden buigen.

19 Hemelse Vader, wij zijn hier deze morgen vergaderd om U te aanbidden en U dank en lof te geven voor het zenden van Jezus, onze Verlosser, zodat wij hoop hebben nadat dit leven voorbij is. We zien dat het zo onzeker is dat wij hier heel de tijd leven. En Vader, deze ellendige toestanden ziende waarin deze lichamen kunnen geraken, zijn wij blij dat wij hier niet heel de tijd hoeven te blijven. U hebt een weg ter ontkoming gemaakt dwars door de vallei des doods heen.

20 En Vader, wij zijn U dankbaar deze morgen voor het leven van iemand die met ons stond, die minder dan een jaar geleden U lof toezong; zuster Florence Shakarian, zoals wij haar kenden. En U hebt het ons lang tevoren gezegd, jaren zelfs, dat dit zou gaan gebeuren, opdat het niet een te zware schok voor ons zou zijn. En wij weten dat wat U zegt waar is. En dan zegt Uw Woord: "Een mens die geboren is uit een vrouw, is kort van dagen en vol van moeiten." Wij weten dat dit ook waar is, Heer. Wij weten dat wij allen door die vallei moeten komen. Wij danken U voor haar leven hier op aarde. En door geloof geloven wij dat zij nu, deze morgen, is overgegaan van dit ellendige pesthuis in een heerlijk lichaam dat nooit ziek kan worden. En haar zangtalenten en de stem die zij had en haar geest zo rijk in genade bij Christus! Als zij deze morgen zou kunnen terugkeren, zou zij het in geen geval willen; zij zou dan opnieuw door dit alles moeten gaan, wat nu voorbij is. Zij is bij haar moeder en haar vader. Zij riepen hun kind naar huis. Dus wij danken U.

21 Wij willen ook bidden om troost voor onze broeder Shakarian, onze zeer geliefde broeder, het leven kennend dat hij heeft geleefd en de kwellingen waar hij doorheen gaat in deze laatste dagen, en hoe hij is. Ik zie hem ouder worden, en zie zijn haar uitvallen en zijn schouders voorover buigen en toch probeert hij voor God op het veld te blijven. God, geef hem sterkte vandaag. Wij bidden, God, dat U het zult toestaan, voor allen die diepbedroefd zijn over haar heengaan. Wij bidden voor ieder.

22 En laten wij, Heer, als wij hieraan denken, bedenken dat wij ook op een dag moeten gaan. Terwijl wij hier samenzitten in de tegenwoordigheid van de Here Jezus, zouden wij willen vragen dat U dit vers in ons geheugen zou willen brengen. En laten wij onszelf controleren, als het ware, of inventaris opmaken van ons eigen leven, opdat wij onder het bloed en in het geloof zijn. Sta het toe, Here.

23 Nu, als ik onder deze omstandigheden probeer een kleine boodschap aan de mensen te brengen vandaag, bid ik dat U mij zult helpen, Heer. Versterk mij, want ik heb het nodig, Heer. Ik bid dat U het zult toestaan. En moge er iets gezegd worden dat U zou eren. En als er vanmorgen iemand onder het geluid van onze stem is, die niet gereed is om het uur te ontmoeten dat voor hen ligt, moge dit de tijd zijn dat zij zich dan zullen overgeven aan Hem, Die zei: "Ik ben de Weg, het Leven, de Waarheid", ja, onze Here Jezus Christus. Want wij vragen het in Zijn Naam. Amen. (U mag gaan zitten.)

24 [Iemand op het podium spreekt met broeder Branham – Vert] De broeder hier wil weten of iedereen alles goed kan horen. Hij heeft twee microfoons aanstaan. Is dat in orde? Kunt u het horen? Steek uw hand op als u wilt. Kunt u het horen? Steek uw hand op. In orde.

25 Neem mij niet kwalijk dat wij vanmorgen niet voor iedereen een plaats hebben. Wij vertrouwen erop dat ik hier niet te lang zal blijven, net genoeg misschien om iets te lezen uit het Woord, zodat de Here God Zijn Woord zal eren dat gelezen wordt en ons van Zijn genade zal geven opdat wij Hem erdoor mogen dienen.

26 Nu, Billy Paul vertelde mij deze morgen dat het mogelijk zou kunnen zijn dat wij volgende zondag spreken op de Grantway Assembly of God, in Tucson. Als er hier iemand uit Tucson is – ik zou u deze week misschien niet kunnen bezoeken – ik zal op de Grantway Assembly of God zijn, volgende zondag.

27 Wij komen nu net terug uit het oosten en ik ben wat uitgeput door mij te overeten vanwege de overvriendelijkheid van de mensen daar in de bergen. En ik raakte ziek, zodat ik mij deze week niet goed gevoeld heb. Dus bid voor mij. En...

28 [Iemand zegt: "Teveel opossum." (buidelrat) – Vert] Wat zegt u? ["Teveel opossum."] Broeder Carl Williams met zijn gevoel voor humor, en ik denk dat wij het nu precies nodig hebben. Hij zei: "Teveel opossum." Ik weet daar niets over, broeder Carl, maar wel over een hele hoop eekhoorntjes. [Broeder Branham lacht. ]

29 Als u dus voor iemand wilt bidden vanmorgen, welnu, ik waardeer het zeker indien enige van uw gebeden voor mij zouden zijn, omdat ik het nodig heb.

     Nu, willen wij snel in het Woord gaan.

30 Ik wil u hier niet te lang houden, omdat ik geloof dat er een telefoonaansluiting is over het hele land, hier op aangesloten vanmorgen. Het gaat helemaal van de Westkust naar de Oostkust, van Noord naar Zuid. Vele, vele bijeenkomsten hebben deze voorziening gekregen die u allen hebt gehad hier vanuit de tabernakel. Er is ook op aangesloten in Phoenix, zodat overal waar de diensten zijn het direct binnenkomt in de... En men vergadert in kerken en in huizen en dergelijke. Het functioneert zeer fijn. Men zegt dat het zelfs beter is dan een uitzending. Het is de telefoonaansluiting. Men plaatst een ontvanger op een microfoon of wat het ook is, in de zaal. Mijn vrouw zei toen ik verleden week van Indiana in Tucson kwam, dat het precies zo was alsof ik in de kamer stond. Wij bidden dus dat God deze morgen al degenen aan de lijn zal zegenen, waar zij ook zijn. Ginds in New York zal het nu in de namiddag zijn, en op verschillende tijden over het land.

31 Nu, we gaan naar het boek Romeinen, het twaalfde hoofdstuk, en het eerste en het tweede vers, wij wensen deze Schriftplaatsen te lezen.

     Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
     En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.

32 Nu, zo de Here wil, wil ik als onderwerp vanmorgen nemen: Gods kracht om te veranderen.

     En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.

33 Het is een oude bekende tekst die velen van uw voorgangers in heel uw tijd gebruikt hebben. Hij is gebruikt sedert het werd geschreven. Maar toch, er is één ding met het Woord van God: het wordt nooit oud, omdat het God is. Het wordt nooit oud. Voor elke generatie, nu gedurende bijna zo'n achtentwintighonderd jaar of meer, is dit Woord van God gelezen door mensen, priesters, enzovoort, en nooit wordt het oud. Ik heb het zelf gelezen gedurende zo'n 35 jaar. En elke keer dat ik het lees, vind ik iets nieuws waar ik de eerste keer overheen heb gekeken. Omdat het geïnspireerd is, het is God in lettervorm. Zie? Het zijn de attributen van God die uitgesproken zijn, en het is op papier gezet.

34 Vele keren zeggen mensen: "Welnu, mensen schreven de Bijbel." Nee, de Bijbel zegt zelf dat God de Bijbel schreef. Het is het Woord van God.

35 En het kan nooit falen. Jezus zei: "Hemelen en aarde zullen falen, voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen nimmer falen." En het kan niet falen omdat het God is, omdat het een deel van Hem is.

36 En dan bent u, die een zoon of dochter bent, er een deel van en dat maakt u een deel van Hem. Daarom komen we samen om gemeenschap te hebben rond het Woord van God.

37 Nu, dit woord "veranderen" [in het Engels 'transformeren' – Vert]; ik sloeg het gisteren op in het woordenboek. Toen ik uitkeek naar een tekst verloor ik bijna de tijd uit het oog dat ik hier moest zijn. En ik vond dit woord of deze tekst, Schriftplaats liever. En in het woordenboek staat er dat het iets is dat veranderd is. Het is: veranderd worden, getransformeerd, anders gemaakt dan het was. Het was... Het karakter en alles ervan is veranderd; transformeren.

38 En ik dacht deze morgen aan Genesis 1. Deze wereld was zonder vorm [woest] en zij was leeg en duisternis was op de aarde; niets dan een complete chaos. Toen deze wereld in die toestand was, bewoog de Geest van God op de wateren en het gehele beeld werd veranderd van een totale chaos tot een hof van Eden. Dat is de veranderende kracht van God, die iets kan nemen wat niets is en er iets prachtigs uit kan maken. Gods transformerende kracht.

39 En wij begrijpen door het lezen van de Schrift, dat God zesduizend jaar bezig was bij het maken van deze toebereiding voor dit Eden. Nu, misschien is Hij niet zo lang bezig geweest, maar gewoon veronderstellend, en het uit de Schrift halend waar staat: "Eén dag bij God is duizend jaar op aarde", dat is indien God de tijd zou tellen. Zeg dat Hij zesduizend jaar bezig was om de aarde te maken, en Hij had op aarde al het goede zaad geplant. Alles was er gewoon volmaakt.

40 Ik denk, vele keren, dat wanneer zelfs critici het boek Genesis beginnen te lezen, zij het beginnen te bekritiseren, omdat het lijkt alsof het zichzelf steeds herhaalt of u hier en daar op het verkeerde been zet.

41 Maar als wij gewoon even zouden opmerken, voor wij tot onze tekst komen, dat Mozes het visioen zag. En God sprak tot hem. God sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, van lip tot oor. Nooit sprak Hij zo tot enig ander mens zoals Hij deed tot Mozes. Nu, Mozes was een groot, een der grootste van alle profeten. Hij was een type van Christus. En God kan spreken, Hij heeft een stem. Hij wordt gehoord. God kan spreken.

42 En God kan schrijven. God schreef de tien geboden met Zijn eigen vinger. Hij schreef eens op de muren van Babylon met Zijn vinger. Hij boog Zich voorover en schreef eens in het zand met Zijn vinger. God kan spreken, God kan lezen, God kan schrijven.

43 God is de bron van alle genade en kracht en van alle Goddelijke wijsheid; het is in God. Dat wetend, is Hij daarom dus de enige Schepper Die er is. Er is geen andere Schepper dan God. Satan kan volstrekt niet scheppen, hij bederft alleen wat geschapen is. Maar God is de enige Schepper.

44 Daarom schiep Hij door Zijn Woord. Hij zond Zijn Woord. Al de zaden die Hij op de aarde had geplaatst, vormde Hij door Zijn eigen Woord, want er was niets anders om het zaad uit te maken. Hij had hen geplaatst en zij waren onder het water. Hij zei slechts: "Laat er dit zijn en laat er dat zijn."

45 Nu, wij ontdekken dat het er vaak naar uitziet of de Bijbel zich herhaalt of iets zegt over wat er niet staat. Bijvoorbeeld, in Genesis 1 vinden wij dat God de mens schiep "naar Zijn eigen beeld, naar het beeld van God, schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen." En dan gaat Hij voort en veel dingen gebeurden op aarde.

46 Dan ontdekken wij voorts dat er geen mens was om de bodem te bewerken. "Toen schiep de Here God de mens uit het stof der aarde." Dat was een andere man. "En Hij blies de levensadem in hem, en hij werd tot een levende ziel."

47 De eerste mens was in het beeld van God, welke Geest is. Johannes 4 zegt: "God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid." Maar God is een Geest. En de eerste mens die Hij schiep, was een geest-mens en hij was in het beeld en de gelijkenis van God.

48 Daarna plaatste Hij deze man in het vlees en de mens viel. Toen kwam God naar beneden, en werd in het beeld van de mens opdat Hij die gevallen mens kon verlossen. Dat is het echte Evangelie-verhaal naar mijn mening.

49 Nu, God had al deze wonderbare zaden in zesduizend jaar geplant, of Hij had Zijn Woord gesproken. "Het zal op deze manier zijn. Deze boom zal er zijn. Dit zal er zijn." Alles was perfect. Het was gewoon goed. En Hij beval elk van deze zaden dat zij er zouden zijn; zij zouden zichzelf transformeren in de plant waarin het leven zou zijn van de soort die het Woord van God gesproken had. Als het een eikenboom was, moest het een eik voortbrengen. Als het een palm was, moest het een palm voortbrengen.

50 Daarom had de grote Schepper juist Zijn Woord uitgezonden en het Woord-zaad was daar vóór het echte zaad ooit gevormd was. En het Woord vormde het zaad. Zie. "Hij maakte de wereld uit dingen die niet verschijnen." Zie, Hij maakte de wereld door Zijn Woord. God sprak alles in bestaan.

51 En omdat het God was, de Schepper, Die alle dingen in bestaan sprak, moet het een perfecte wereld geweest zijn. Het was een prachtige plaats. Het was een waarachtig echt paradijs hier op aarde.

52 Nu dus, elke plaats moet ergens een hoofdkwartier hebben. Deze conventie heeft een hoofdkwartier en deze afdeling heeft een hoofdkwartier en een kerk heeft een hoofdkwartier. En God heeft een hoofdkwartier. En zo heeft deze grote plaats, de natie waarin wij leven, een hoofdkwartier. Evenzo had dit grote Eden een hoofdkwartier en dit hoofdkwartier was gelegen in de hof van Eden, in het oosten van de hof.

53 En God stelde Zijn zoon aan, om over heel Zijn grote schepping hier op aarde te heersen; Zijn Zoon en de bruid van Zijn zoon, Adam en Eva.

54 God was de Vader van Adam. "Adam was de zoon van God", overeenkomstig de Schriften. Hij was de zoon van God.

55 En God maakte hem een hulpe uit zijn eigen lichaam; wellicht van een rib boven zijn hart, zodat zij dicht bij hem zou zijn, en maakte hem een hulpe. Zijn vrouw als zodanig was zij nog niet, evenmin als hij man was als zodanig. Hij had het slechts gesproken. En daar is het waar de moeilijkheid komt: Satan vond haar, vóór Adam. Het was dus slechts Zijn Woord dat Hij had gesproken.

56 Ik zeg dat, ik wil er niet teveel tijd aan besteden. Maar sommigen van u mochten een beetje in de war raken, in het bijzonder sommigen van de mensen uit het zuiden schijnen wat in de war te komen over de boodschap die ik vandaag van God heb voor de mensen, over het slangenzaad. En ik zal, zo de Here wil, een dezer dagen naar huis gaan, naar Jeffersonville. Ik wil het in een boodschap van ongeveer zes uur allemaal op orde brengen, zie, zodat het gewoon in lijn gebracht zal zijn, zodat u zult weten waarover wij spreken. En het is ZO SPREEKT DE HERE. Het is even waar als het waar was toen onze zuster Florence werd gezien voor zij heenging, verscheidene jaren terug. Zie, het is de Waarheid. En nu, wij... misschien is het verkeerd begrepen.

57 Als iemand naar mij toe zou komen, een beetje tegengesteld, zou ik het zelf ook enigszins verkeerd begrijpen. Ik zou niet willen bekritiseren wat iemand ook zegt. Wij zijn er niet om elkaar te bekritiseren. Ik ben daar niet schuldig aan; ik dank de Here. Ik heb zonde en ongeloof bekritiseerd, maar geen individueel persoon, zie. Dat heb ik niet gedaan. Wij zijn broeders en zusters die worstelen. Wij komen tot het punt waar zuster Florence gistermorgen kwam, zie. Zij, wij, wij allen moeten die weg gaan. En het is niet mijn bedoeling te proberen een broeder of zuster te bekritiseren, die het niet met u eens zou zijn. Nee, het zij verre van mij om dat te doen! Ik denk niet dat u ooit een band zult vinden waarop ik ooit iemands naam noem. Welnu, ik heb vele keren gevoeld dat de persoon verkeerd was, maar dat is tussen hen en God. Maar wat verkeerd is, wat zonde betreft en... En misverstanden, het zijn soms zelfs geen zonden, het zijn gewoon misverstanden van de mensen. En ik vind dat elk van ons het recht heeft om ons uit te drukken naar ons begrip.

58 Nu, deze grote Schepper had Zijn geschapen zoon geplaatst... Adam was Zijn eerste geschapen zoon. Jezus was Zijn eniggeboren Zoon, zie. Hij werd geboren uit een vrouw. Maar Adam kwam regelrecht uit de hand van God, in de schepping.

59 Nu, het hoofdkwartier, met Zijn zoon en Zijn zoons bruid over alles, leek zo perfect. Er was een mens, het hoofd over alles, Zijn eigen zoon en zijn bruid.

60 En ieder zaad was perfect, de palmen en de eiken en het gras en de vogels en de dieren. En alles was in volmaakte orde met het gebod van God: "Verander uw natuur niet. Laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard! Eik, word nooit verdraaid in een papaja." Zie? "Palm, wordt niet verdraaid in iets anders. Maar ieder zaad naar zijn aard!" Hij had het door de tijden heen in het oog gehouden.

61 En Hij had het Woord gesproken. En Zijn grote scheppende kracht had deze dingen gevormd die opkwamen tot zelfs de man en de vrouw toe. En zij waren het hoofd omdat zij... Zij waren superieur ten opzichte van al de andere soorten. Hij plaatste hen ook onder de zorg, van hetzelfde als waaronder Hij de bomen, dieren enzovoort plaatste: Zijn Woord. Zij moesten nimmer dat Woord breken, in geen enkel geval. Zij moesten daarbij blijven. "Neem er nooit iets van af of voeg er nooit iets aan toe! U moet leven bij dit Woord."

62 En zolang die schepping zo zou hebben bestaan, zou zuster Shakarian niet hebben hoeven heengaan deze morgen, zolang het zo gebleven was, Gods grote huishouding! Wij geloven dat wij op weg terug daar naar toe zijn. Wij gaan terug naar die plek, die plaats.

63 Waarheen? Die zevende morgen toen God alles bekeek en zei: "Het is goed. Ik heb er welgevallen aan. Ja, Ik ben blij dat Ik het deed. En het is nu allemaal onder controle. En ik heb vertrouwen gesteld in Mijn zoon en in zijn vrouw dat zij het zullen doen, en heb hen hoofd van alles gemaakt, opdat zij over alles zullen waken en erop toezien dat het allemaal in orde is, dat alles naar zijn soort zal voortbrengen. Nu heeft hij de macht om dat te doen." Voorts zei God: "Wel, als het allemaal zo goed is en het kan niet iets anders zijn, want het is Mijn eigen verlangen... Het is zoals Ik het wil. Ik heb het op die wijze gesproken en Mijn woorden hebben het precies zo volvoerd als Ik het wilde. En daar is het. Het is allemaal goed!" Dus zei de Bijbel: "God rustte op de zevende dag van al Zijn werken."

64 En alles was onder controle om naar zijn soort voort te brengen. Bedenk nu: "te brengen". Wanneer Hij het zaad in de aarde plaatst, kan het zaad alleen voortkomen met de kracht des levens erin, om het te transformeren van een zaad tot een plant, of wat het ook was. Zijn veranderende kracht! Nu, God plaatste het zaad daarin met de mogelijkheden dat het zou zijn wat Hij had gezegd dat het zou zijn. En zolang het in zijn juiste hoedanigheid bleef, zou het gewoon exact zijn zoals God had gezegd dat het zou zijn. Het moest op die wijze zijn, omdat Hij het op die wijze gemaakt had en een kanaal maakte, dat alles wat in Zijn kanaal blijft, in Zijn lijn van het Woord, zal móéten voortbrengen precies zoals Zijn Woord zei dat het zou doen. Het kan daar niet vandaan bewegen. Het is precies juist gekanaliseerd. Dus toen alles was toevertrouwd aan Zijn eigen zoon, zodat het op die wijze zou zijn, zei God: "Het is allemaal goed, zodat Ik gewoon zal rusten. En elk van die zaden heeft kracht in zichzelf om zichzelf te veranderen in de soort die Ik verlang dat het zal zijn. Dat moet het worden omdat Ik ieder zaad kracht om te veranderen heb gegeven om het uit zichzelf te maken; het heeft de mogelijkheden in zich uit zichzelf te maken precies wat Ik wil dat het wordt."

65 God is nooit veranderd. Hij is vandaag Dezelfde als Die Hij toen was! God is vastbesloten om iets te doen. Hij zal het doen. Niets zal Hem weerhouden. Hij zal het doen!

66 Nu, nadat het allemaal zo goed en op orde gezet was, voelde God nu zeker dat dit alles in orde zou zijn. Toen Hij zo deed kwam de vijand binnen. Ik ga... God gaf kracht om te veranderen! Ik zal deze kerel noemen... niet met kracht om opnieuw te scheppen, maar ik... Hij had kracht om te deformeren; niet te transformeren, maar te deformeren. Nu al het gedeformeerde is uit zijn originele staat gevallen; er is iets verkeerd mee gegaan.

67 Enkele jaren terug, op mijn ronde, liep ik door de korenvelden. Ik moet denken aan een tak die van een boom was afgewaaid, die was gevallen over een korenstengel. En de stengel probeerde zijn best te doen om overeind te komen zoals hij verondersteld werd te zijn, maar hij was misvormd, omdat er iets gebeurd was. Die tak lag erover.

68 Dan vonden wij een wilde woekerplant in het veld, welke velen van u mannen hier – en misschien enigen van u vrouwen... Als u uit Kentucky komt, de vrouw gebruikt daar de schoffel evengoed als de man, gaat buiten het veld in met een schoffel; we noemen het de oude ganzehalsschoffel, en hakt het voortwoekerende onkruid eruit. Want als u die woekerplanten er niet uithaalde, waar het koren in de vore was, zo, dan zou die woekerplant erover komen, houvast krijgen aan dat koren en zichzelf er geleidelijk rondwikkelen, zo gemakkelijk, zo listig, dat u bijna niet zou zeggen dat het er zich om wikkelde. En uiteindelijk wordt het sterker en sterker en het trekt aan dat koren tot het misvormd is. Het trekt het tegen zichzelf aan, wikkelt het rond zijn eigen rank, het misvormend van wat het was, tot iets anders. Toch is het koren, maar het is misvormd koren.

69 En wij zijn allen nog steeds in het beeld van God. Maar sommigen zijn zo misvormd, als zonen Gods, dat zij wandelen in tegenspraak met Zijn Woord en Zijn weg, die Hij had en voor ons bereidde om in te wandelen. Het ondergaan van iets, de wereld kronkelt ons uit de weg, trekt ons er dichtbij, en bij die rechte, smalle vore vandaan, waarin Hij ons plantte om zonen en dochters van God te zijn. Zonde heeft deze kwade zaak gedaan aan de zonen en dochters van God.

70 De misvormer! Ik weet dat het nogal vreemd klinkt er op deze wijze over te spreken; "misvormen", maar dat is wat hij was. Hij deformeerde of verdraaide. Verdraaien betekent: omzwaaien, iets verschillend maken. En deformeren is hetzelfde, dat is overgebracht en misvormd worden, en "op een andere wijze gemaakt". Toch is het hetzelfde zaad, maar het is misvormd.

71 Nu, wij ontdekken dat deze misvormer ook dezelfde tijdsperiode heeft gehad om te deformeren als die God had om te transformeren. Nu, hij plantte zijn zaad, of, hij plantte nooit zijn zaad... in de hof van Eden. Sedert die tijd heeft hij zesduizend jaar gehad om het zaad van God, het Woord van God, te misvormen, om het te vervormen, het iets anders te maken. Toen hij... De eerste maal dat Eva naar hem luisterde en zelf één klein zinnetje aannam.

72 Bedenk, Satan citeerde eerst die Schriftplaats zo duidelijk als het maar zijn kon: "God heeft zeker wel gezegd: 'Gij zult niet eten van alle boom in de hof van Eden'?" Zie? "Gij zult niet eten van alle boom?"

73 En bedenk nu dat Eva zei: "Ja, we mogen eten van elke boom, maar de boom die in het midden van de hof staat, moeten we zelfs niet aanraken." Nu, let op hem, in zijn boodschap verdraaide hij dat Woord slechts een klein beetje door te zeggen... Eva zei: "Want God zei, dat als wij dit doen, wij die dag zullen sterven."

74 Hij zei: "Gij zult geenszins sterven." Zie, hij was een man. Hij zei: "U, doet u dit nu. En u, u bent nogal onwetende mensen. U weet werkelijk niet alles. Maar als u slechts hieraan zult deelhebben, dan zou u wijsheid hebben, u zou kennis hebben. U zou goed van kwaad onderscheiden en als goden zijn, u, als u slechts zou deelhebben aan deze wijsheid die ik heb. Ik weet het, maar u niet."

75 Welnu, het is in orde om wijsheid te hebben. Maar als de wijsheid in tegenspraak is, als de wijsheid niet de correcte wijsheid van God, Goddelijke wijsheid, is, en natuurlijke wijsheid wordt, dan geef ik er niet om hoeveel wetenschap wij hebben en wat ook meer, of opleiding, het is van de duivel. Ik zal het u, zo de Here wil, binnen enkele ogenblikken bewijzen. Het is van de duivel.

76 Beschaving is van de duivel. Ik heb daar pas over gepredikt. Alle cultuur op aarde, alle krachten der wetenschap en alles, is van de duivel. Het is zijn evangelie van kennis dat hij predikte in de hof van Eden. En hij heeft die kennis genomen, verdraaide kennis, tegengesteld aan het Woord en de wil en het plan van God. En nu heeft hij zes duizend jaar gehad om precies te doen wat God deed, alleen op een verdraaide wijze, en nam dezelfde tijdsperiode om zijn eigen Eden binnen te brengen. Nu heeft hij hier op aarde een Eden gekregen, en het is gevuld met wijsheid, kennis. Dat was zijn evangelie in het begin: kennis, wijsheid, wetenschap. Nooit leverde God een bijdrage aan zoiets. En ik wil dat u even oplet. Hij deed dit omdat hij een man van wereldse wijsheid was.

77 Nu, het is moeilijk om dit te zeggen. Het is zeer moeilijk omdat het wordt gesproken tot mensen die op dezelfde wijze voelen als ik, en de wijze waarop ik gedurende vele jaren geweest ben. Maar sinds de opening van die zeven zegels, van die engelen vlak achter de berg ginds, is dit een nieuw Boek geworden. Het zijn de dingen die verborgen zijn geweest, die geopenbaard zijn zoals God beloofde in Openbaring 10 dat Hij zou doen. En wij zijn de bevoorrechte mensen die God heeft gekozen, van de aarde, opdat wij deze dingen mochten zien en begrijpen; wat niet het een of ander mythisch, vleselijk idee is van iemand die probeert het in elkaar te zetten. Het is het Woord van God dat bekend werd gemaakt, bewezen dat het juist is. Bewezen, niet door wetenschap, maar door God dat het juist is. God, zoals ik voordien zei in een boodschap, heeft niemand nodig om Zijn Woord uit te leggen. Hij is Zijn eigen uitlegger. Hij zegt dat het zal gebeuren en het gebeurt. Dat is het; Hij bevestigt het, dàt legt het uit.

78 Enkele jaren geleden vertelden de andere kerken ons, pinkstermensen, dat wij gek waren, dat wij niet konden... dat de Heilige Geest iets uit het verleden was. Maar wij ontdekten dat Gods belofte was voor wie ook maar wil en nu weten wij anders. Zie, en zo is gewoon beetje bij beetje deze zaak voor ons opengegaan.

79 En nu beloofde Hij dat de geheimenissen die daarin verborgen waren, door alle gemeentetijdperken heen, precies tegen de eindtijd zouden worden geopenbaard. En Hij laat het ons nu weten. Wij zijn in de eindtijd. Wij zijn hier nu.

80 Nu, Satan is de auteur van beschaving. Hij is de auteur van wetenschap. Hij is de auteur van opleiding.

     U zegt: "Is dat waar?"

81 In orde, laten wij nu lezen in Gods Woord, Genesis 4, en laten wij teruggaan en het gewoon even bezien. Ik weet dat ik het mag; als ik het te lang maak, zal broeder Carl het mij waarschijnlijk vertellen. [Iemand zegt: "Het is in orde." – Vert] Maar nu Genesis, het vierde hoofdstuk, het zestiende vers, gaat hier voort met te zeggen, in het begin, wat God deed om de vloek op de man en de vrouw te brengen en alles wat zij moesten doen; niet de vloek op hen, maar hun zeggend wat er zou gebeuren en de aardbodem vervloekend omwille van Adam. En wij ontdekken hier nu dat Eva een tweeling had. En een van hen was uit Satan en een van hen was uit God.

     Nu, zegt u: "O nee! Nee. Nu, broeder Branham!"

82 Wacht even. Geef mij één Schriftplaats, waar dan ook, waar staat dat Kaïn Adams zoon is. Ik zal u in de Schrift tonen waar staat dat Kaïn "uit den boze" was, niet van Adam.

83 Merk nu op hier toen zij zwanger werd. Wij beginnen nu bij het eerste vers, hoofdstuk 4.

     En Adam bekende Heva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb... (dat zegt zij...) een man van de HEERE verkregen!

84 Natuurlijk dat moest zo zijn. Ongeacht of het prostitutie was of om het even wat, het moest van God komen, zie, omdat het Zijn zaad is, het is de wet van Zijn zaad; het moest voortbrengen. Of het nu verderfelijk zaad, verdraaid zaad is of wat anders ook is. Het moet hoe dan ook voortbrengen. Het is Zijn bevel.

     En zij voer voort te baren zijn broeder Habel;

85 Geen "bekennen" meer. Adam bekende zijn vrouw en zij baarde Kaïn en ook Abel, tweelingen. Satan was bij haar die morgen, Adam die middag.

86 U ziet de grote twist hier in de krant (in Tucson, geloof ik, nu), van de vrouw die tezelfdertijd een gekleurd kind en een blank kind voortbracht. Zij leefde met haar echtgenoot die morgen en met de man die middag. En de man zou zorgen... de blanke man zei dat hij zou zorgen voor zijn eigen kind, maar de gekleurde man zou voor het zijne moeten zorgen. Ziet? Ik weet dat bij het fokken van honden enzovoort, het zeker kan gebeuren, indien het binnen enkele uren na elkaar gebeurt. Dit bewijst het.

87 Om nu te tonen waar de beschaving vandaan kwam, laten wij nu hier in Genesis lezen, opnieuw in het vierde hoofdstuk van Genesis, en kijken waar. Het zestiende vers.

     En Kaïn ging uit van het aangezicht des HEEREN; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden.
     En Kaïn bekende zijn vrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch.

88 De beschaving begon. Doctor Scofield, hier in mijn Scofield Bijbel, zegt: "De eerste beschaving." Merk op dat hij zonen gewon en dat zij orgels en muziek maakten. De volgende kreeg zonen en hij begon andere dingen te doen, wonderen, steden bouwen en koperen instrumenten maken, en allerlei dingen. Zie, dat is wat hij deed, wat de eerste beschaving werd, die Kaïnietisch was. Hij heeft hetzelfde gedaan door al de tijdperken.

89 Nu, laten wij naar het vijfentwintigste vers gaan en opletten wat als volgende gebeurde.

     En Adam bekende weer zijn vrouw en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem dood geslagen.
     En aan deze Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de Naam des HEEREN aan te roepen. (Uit de lijn van Seth, niet de lijn der Kaïnieten.)

90 Zie, dat grote intellectuele waar wij allen zo aan vasthouden. Wat is communisme vandaag, wat is hun god? Het is het intellectuele, wetenschap. Wat doen wij eigenlijk? Waar leven wij? Overdenk deze woorden vandaag.

91 Nu, hij heeft zijn soort Eden, Satan heeft het nu. In deze zesduizend jaar heeft hij Gods gehele aarde gevormd; niet geschapen, maar misvormd; zijn creaturen, de dieren, door onderling kruisen verbasteren; bomen, planten, de mens; zelfs tot de religie toe, de Bijbel, de kerk; tot hij voor zichzelf een complete hof van Eden van wetenschap heeft gekregen; alles gedreven door wetenschap. Onze auto's, alles wat wij hebben, werd ons door de wetenschap gegeven, wat de mens heeft gedaan. En hij heeft zijn grote Eden hier gekregen, om te bewijzen dat de boodschap actueel is, om te bewijzen dat het niet een of ander tijdperk is, maar Openbaring 10! Kijk naar het kruisen vandaag om een beter, of knapper eerder, niet een beter iets, te maken. Kijk naar de kleine kinderen vandaag.

92 Mijn dochter was gisteren bij de tandarts en hij zei dat haar tanden verwrongen zaten. Een broeder, ginds in Tucson, broeder Norman, heeft een kleine dochter en haar tanden staken vooruit. En de tandarts zei dat hij geloofde dat spoedig, misschien in de toekomst, er mensen geboren zullen worden waarbij de tanden alle kanten opgroeien. Het komt door het voedsel dat wij eten, gekruist voedsel.

93 Las u verleden maand in Reader's Digest [Het Beste] over Billy Graham, de edele evangelist? Hebt u naar hem geluisterd? Ik bid nu meer dan ooit voor hem. Toen hij onlangs 's avonds sprak tot die omgedraaide boorden, enzovoort, het op die geestelijkheid leggend... Er is iets met hem gebeurd. Een dezer dagen ziet hij hoop ik, zijn positie waar hij is aangeland. Merk op dat hij nu oproept uit Sodom, die verdorven stad. En merk dit op in Reader's Digest dat Billy zo zwak geworden was dat hij zelfs zijn samenkomsten niet kon houden. En men zei hem dat hij moest hardlopen, oefeningen moest doen, enzovoort. Hij loopt dus een anderhalve kilometer per dag hard, of zoiets, geloof ik, om lichaamsbeweging te hebben.

94 De mens is verrot. Het gehele menselijk ras is bedorven. Alles is zoals het was in de antediluviaanse tijd. Het is volledig van streek geraakt, omgedraaid, verschillend van de rechte rij waarin God hen geplant had. Zonde heeft het gehele menselijk ras door wetenschap en misleiding verwrongen.

95 Hebt u ook dat artikel er vlak onder gelezen; waar stond: "In deze dagen zijn meisjes en jongens in overeenstemming met de fysieke structuur, in hun middelbare leeftijd, tussen de 20 en 25 jaar." Denk er over na.

96 In de onderscheiding onlangs wees ik een meisje aan, 22 jaar oud, in de menopauze, ik riep haar eruit. En dat had de dokter haar ook verteld.

97 Zie, het is een gevallen, gedegenereerd, voor de hel bestemd ras van bederf. Ik weet dat dit niet ethisch klinkt, maar het is Bijbels, zie, dat is waar; dit ras waarin wij leven, deze generatie mensen.

98 Let nu op het kruisen van vee, het kruisen van planten vandaag; en de wetenschap komt er regelrecht op terug, dezelfde wetenschap die het doet, en zegt: "Dat is het wat het hele menselijk ras vernietigt." U leest het precies zoals ik. Wel, waarom stopt men het niet? Omdat zij het niet kunnen stoppen. Gods Woord heeft gezegd dat het op die wijze zou zijn. Maar als zij een moment zouden nadenken; zij zijn de instrumenten, zoals Judas Iskariot, die de zaak precies zo plaatsen als God zei dat het zou gebeuren. Zij doen het gewoon precies op hun eigen basis van wetenschap.

99 Door zijn wetenschappelijk onderzoek, in hetzelfde patroon als waarop hij Eva misleidde, heeft hij ook de kerk misleid, waarvan Eva daar een type was. Nu, nu, Adam een type daar opnieuw, of Eva liever, van de kerk; merk op hoe het gebeurde. Door het op zoek zijn naar kennis glipt zij over de lijn tussen goed en kwaad, door te luisteren naar Satans verdraaiing, of misvorming, van het originele Woord van God.

100 En nu zijn de kerken vandaag misvormd geworden. Nu, ik spreek niet over de mensen, de individuele personen. Ik spreek over de kerkwereld. De een wordt op die wijze verwrongen en een andere op een andere, door de wetenschap. Hetzelfde patroon dat hij gebruikte. Hij heeft zijn dreigement uitgevoerd, Satan heeft het gedaan, uit Jesaja 14:12.

101 Laten wij dat gewoon even lezen. In het boek Jesaja, laten we beginnen met het veertiende hoofdstuk, het twaalfde vers.

     Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer, gij zoon van de dageraad! hoe zijt gij ter aarde neergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!

     Dit is Jesaja die hem in een visioen ziet, zie, in het tijdperk dat komt.

     En gij zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.

102 Satans doel vanaf Eden was zichzelf een eigen Eden te maken, en zichzelf te verheffen, zodat de sterren Gods hem zouden aanbidden – zonen hem zouden aanbidden. En hij heeft het nu absoluut uitgevoerd, en toen hij dit deed, heeft hij het in de kerk gebracht, waarover ik niet in details wil treden. Ieder van u die naar de banden luistert, weet daarover. Dat is precies het uur waarin wij leven en het is Satan die het gedaan heeft door opleidingsprogramma's, beter geschikt, beter dit, beter dat. En heel de tijd niet wetend dat zij regelrecht de dood inwandelen. Verblind, de blinden leidend, verblinde leiders van de naties, verblinde leiders der wetenschap, blinde leiders van de kerk, blinden die de verblinden leiden. Jezus zei: "Laat hen varen, zij zullen beiden in de gracht vallen."

103 Let hier op het type van de twee Edens, zo dicht bij elkaar getypeerd dat het bijna de ware uitverkorenen misleidt. Mattheüs 24:24 zei dat het op die wijze zou zijn. Maar ik wil dat wij enkele momenten stoppen om die twee Edens te beschouwen, en één ding vooral, hoe de Bijbel ons vertelt dat Gods Woord dat Eden voortbracht, en hoe Gods Woord ons waarschuwt dat het andere Eden zou komen.

104 Nu, wij weten ook dat er een ander Eden moet zijn, indien wij ook zouden willen luisteren naar de profeet Paulus, in II Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk, ik zou het kunnen lezen als u wilt.

     Die zich... verheft...

     Maar die dag van de Here komt niet, tenzij dat... geopenbaard zij de mens der zonde,...

     ... die in de tempel Gods zit, en zich verheft boven al wat God genaamd... wordt,... zodat hij als God is, aanbeden als God.

105 Denk daaraan! Nu, Jesaja 14; de profeet zei dat hij "Lucifer, in zijn hart" zag, door een visioen onder inspiratie van God, zeggend dat hij dat zou doen. In Jesaja, achthonderd jaar voor Paulus, of bij benadering dan.

106 Nu, hier achthonderd jaar later, ziet Paulus hem tot zijn positie komen. Merk dat het uitloopt op zijn Eden; zijn wetenschappelijk Eden met zijn wetenschappelijke wereld, met een wetenschappelijke bruidkerk, alles onder het woord van "kennis", grote seminaries, geweldige graden, opleidingsprogramma's.

107 Luister, broeder, zuster, ieder van ons zal de weg bewandelen die Florence ging. Ik vraag u in Jezus' Naam dit te overwegen, niet op mij te letten. Ik ben uw broeder. Dat, dat is het niet. Let op het woord dat ik spreek uit Gods Bijbel. En kijk er doorheen, perfect bevestigd in Gods eigen Woord, in het tijdperk waarin wij leven, waar wij in zijn.

108 Deze programma's zijn absoluut antichristelijk in zichzelf. Nu, hij moet een Eden hebben. Hij zei dat hij het zou doen. Hier is het eenvoudige Woord van God dat zegt dat hij het zou doen en hier kijken wij uit en we zien het hem doen. Hij heeft het gedaan met zijn intellectuele, wetenschappelijke, denominatie-bruid. Hij gaat een dezer dagen de leiding ervan nemen in een Wereldraad van kerken die opgericht zal zijn. Allen zullen met hem zijn.

109 Proberend de mensen... niet omdat zij slechte mensen zijn; zij waren geplant in die rechte vore, zoals koren, maar Satan zaaide de woekerplanten, wetenschap genaamd, onderzoek, opleiding, doctorsgraden. Soms zullen zij u zelfs niet toelaten achter de kansel tenzij u een doctorsgraad kunt overleggen van een of ander seminarie ergens. En het is allemaal verkeerd! Niet de mensen; het is het programma dat verkeerd is. En wat heeft het nu gedaan? Het heeft zich allemaal opnieuw opgehoopt en heeft de hele wereld, door een hoop verbastering, perversie van het originele zaad van God, opnieuw in een duistere chaos gebracht.

110 Maar ik ben zo blij dat God ons opnieuw indachtig is, dat Hij nog steeds kan bewegen boven het oppervlak van deze toestand. Hij beloofde dat Hij het zou doen en een kleine kudde zou uitroepen die Zijn bruid zou zijn.

111 Merk nu hier opnieuw op hoe perfect deze kerken, of deze Edens het uitbeelden.

112 God, door een zaad van Zijn Woord! En er is slechts één ding dat het Woord levend kan maken en dat is de Geest, want Hij is de levengever aan het Woord. En wanneer het leven in het Woord het leven van de Geest ontmoet, brengt het voort wat het zaad is.

113 Merk nu op wat er gebeurd is. In de hof van Eden was Gods maatschappij van onschuld; en dat was een van de tijdsbedelingen. De eerste tijdsbedeling was die van de onschuld; de mensen kenden geen zonde. Zij wisten niets over de zonde. Adam en Eva waren beiden naakt, maar hun naaktheid was voor hen verborgen door een geestelijke sluier over hun gelaat. Zij wisten in het geheel nooit dat zij naakt waren omdat dat voor hen verborgen was. Gods sluier was over hun eigen gedachten, omdat zij niet wisten wat goed en kwaad was. En dat zij daar beiden naakt stonden, toonde aan dat de kennis nog niet tot hen gekomen was, zie, dat zij naakt waren. Het paar was naakt en wist het niet.

114 Nu, als u het wilt opslaan, of het opschrijft, Openbaring, het derde hoofdstuk. De Heilige Geest voorzegt dit laatste tijdperk, het Laodicéa Pinkstergemeentetijdperk in de laatste dagen; Hij zegt: "Gij zijt naakt en blind en weet het niet."

115 Daar is Gods zaad, onder onschuld, totaal niet wetend dat zij naakt waren, onder een sluier van de Heilige Geest, die hen voor de zonde versluierde.

116 En nu in het laatste gemeentetijdperk ontdekken wij hier dat zij opnieuw naakt zijn, en het niet weten. Maar het is niet de sluier van de Heilige Geest. Het is de sluier die Satan daar Eva omdeed, een sluier van wellust, de lustsluier. Zij zijn zo vuil dat zij niet meer weten dat zij naakt zijn, onze vrouwen op straat met shorts aan, sexy jurken.

117 Iemand zond mij onlangs een stukje uit de krant over deze nieuwe jurk die zij zullen gaan dragen, dertig centimeter vanaf de heupen of zoiets geloof ik. Ik vraag mij af of onze vrouwen echt beseffen dat dit een lustsluier is...

118 Nu, u zou willen zeggen: "Ik kan bewijzen voor God, dat ik onschuldig ben aan enig overspel tegenover mijn man of ik... dit alles."

119 Maar toch zult u bij het oordeel een "overspeelster" genoemd worden. De Bijbel zegt het zo. Jezus zei: "Wie een vrouw aanziet om haar te begeren heeft reeds overspel met haar gepleegd in het hart."

120 "Blind, naakt, en weten het niet!" Niet die arme kleine vrouwen daar buiten; er is niets dat ik tegen hen heb. Het is dat kwaad! En het systeem van de kerk lijkt te falen om het te herkennen of het tegen te staan; ze staan hun toe hun haar af te knippen, make-up te dragen en shorts en zo, onder de naam van christendom. Wat een vreselijke zaak is dat! Zie, zij zijn opnieuw naakt, in Satans Eden, en weten het niet. Zij weten het niet.

121 Ik geloof dat ik wellicht, hier naar de overkant kijkend, het zwembad kan zien; die vrouwen die daar nu zijn. Als die vrouw slechts besefte waarmee zij bezig is, maar zij weet het niet. Zij is naakt. Haar lichaam is heilig. Zij trekt de kleren uit waarmee God haar kleedde, met huiden voor deze generatie. Zij knipt het voortdurend korter. Zij is naakt onder het mom van "beschaving, hogere opleiding, betere beschaving, hogere ethiek." Laat mij zeker zijn dat dit indringt. Het is allemaal van de duivel en het zal vernietigd worden bij de komst van de Here Jezus. Het zal vernietigd worden, elk stukje ervan. Er zal niets worden overgelaten.

122 En o, vriend, door het hele land, zoals u naar mij luistert hier in Phoenix, denk aan die dingen! U bent er hier aan onderworpen. Nu, Jezus zei: "Het zou de uitverkorenen verleiden indien mogelijk."

123 De eerste geest was een... of de eerste sluier was een heilige sluier, Heilige Geest, en zij werd niet verondersteld om daar onder uit te kijken. Maar toen Satan tot haar begon te spreken over kennis, hoefde zij slechts een kleine blik op de wereld te werpen.

124 En dat is precies wat haar dochter, de kerk, heeft gedaan. U moet er uitzien, u moet zich kleden als een of andere filmster, of jongemannen moeten handelen als Elvis Presley of Pat Boone of sommigen van die mensen, onder de naam van religie.

125 Pat Boone is lid van de Church of Christ. Elvis Presley is een Pinksterman. Twee door de duivel geïnspireerde karakters die de wereld in een ergere chaos geworpen hebben dan Judas Iskariot bij het verraad van Christus. Zij weten het niet. Die jongens weten dat niet. Ik heb niets tegen die jongens, die mannen; het is de geest die erachter zit.

126 Stap gewoon een beetje over naar die kant, laat die woekerplant slechts even houvast krijgen rondom het kaf van dat koren, één keer; let op wat er gebeurt: het koren gaat eraan. O ja, het heeft het te pakken gekregen. En dat is de wijze waarop hij het zal doen. Hij zal het elke keer zo doen. Eva hoefde slechts een kleine blik op de wereld te werpen.

127 En laat mij u iets zeggen, broeder en zuster. In I Johannes, het tweede hoofdstuk en het vijftiende vers – wij kunnen het lezen als u wilt – zegt de Bijbel: "Als wij de wereld liefhebben, of de dingen van de wereld, is het omdat de liefde van God zelfs niet in ons is."

128 Nu, het woord daar is niet aarde; het is een Grieks woord kosmos, wat de wereldorde betekent. Als wij de mode van de aarde, de wereld, liefhebben, als wij de trend van deze tijd liefhebben, als wij denken dat "dit een wonderbare tijd is, o, wij hebben al deze dingen", als u dat denkt, is het omdat uw denken verkeerd is. Het is verdraaid door de duivel, want indien u de ordening van de wereld liefheeft en de dingen van deze tegenwoordige wereld, is het omdat de liefde van God zelfs niet in u is. Onthoud dat. O God! Kijk waar wij in kijken!

129 Hier wil ik gewoon even stoppen en u een kleine geschiedenis vertellen. Ik hoorde een aalmoezenier uit de Eerste Wereldoorlog. Men had...

130 Zoals Satan in het begin, toen hij in de hof van Eden kwam. Hij kon die zaden niet opgraven. Hij kon ze niet vernietigen. Maar hij kon ze met vergif besproeien en dat misvormde het zaad; het bracht niet zijn juiste aard voort. Het misvormde het oorspronkelijke zaad.

131 En dat is wat al die godsdienstprogramma's doen. Zij zijn nog steeds zonen en dochters van God, maar ze worden misvormd. Zij gaan naar de kerk en willen goed doen. Een non gaat nooit in een klooster om een gemene vrouw te zijn. Een prediker doorloopt de school niet om een slecht man te zijn. U voegt u nooit bij een kerk en schudt de handen, zet uw naam in het boek of wat u ook doet in uw kerk, om een slecht persoon te zijn. U doet dat om een goed persoon te zijn. Maar het komt door de misleiding, de misvorming. Satan besproeide het. Zie? God had nooit een organisatie. Nergens wordt er zoiets ook maar in het Woord van God gevonden.

132 God is onze organisatie, wij zijn in Hem georganiseerd, een lichaam, in God, in de hemel. Dat is juist. Onze namen zijn in het boek des levens van het Lam. Zie? Merk op.

133 Maar zie, ik weet dat het zeer moeilijk is, maar ik wil dat u het nog iets langer verdraagt, als u wilt. In de tijd van de wereldoorlog... Excuseer mij voor het afdwalen van het onderwerp.

134 Maar om dit punt af te maken; ik wilde u mijn analyse geven van wat Satan heeft gedaan in Eden: een verschrikkelijk gif sproeien. Zou u graag willen weten wat dat sproeimiddel was? Ik kan het u vertellen. Ik heb er de formule van, twee woorden: ongeloof, wat tegengesteld is aan geloof, gesproeid ongeloof, twijfel. En wetenschap nam de plaats daarvan in. Waar de uitholling is, die in het zaad kwam, vulde Satan die holte met kennis en wetenschap en beschaving, en het heeft de gehele, totale schepping van God misvormd.

135 Ik weet dat u denkt dat ik u op een zijspoor breng, maar ik ben met u op dat spoor. En wij zijn allen hier om te trachten uit te vissen wat wij kunnen doen. Wij zeggen die dingen niet om verschillend te zijn. Wij moeten eerlijk zijn.

136 Wij, ieder, komen aan het einde van de weg, waar wij rekenschap zullen moeten geven voor elk woord. Precies nu weten wij dat onze stemmen... Wanneer wij geboren worden gaat vanaf onze eerste kleine schreeuw alles op een band. Het zal opnieuw worden afgespeeld op de dag des oordeels. Zelfs de kleren die u draagt zullen vóór u getoond worden op de dag des oordeels. Zelfs de wetenschap heeft dat ontdekt, door de televisie. Zie, televisie produceert geen beeld, het kanaliseert het alleen. De kleur van kleren, elke keer dat u beweegt, elke gedachte in uw brein wordt absoluut op Gods plaat bijgehouden. En dat grote ding zal recht voor u gelegd worden, elk van die vuile jurken die u droeg; elke keer dat u naar de kapperszaak ging om dat haar te laten afknippen dat God u gaf. Het zal daar zijn. U zult zich er voor verantwoorden. U kunt daar gewoon geen beweging maken; zelfs de gedachten van uw hart terwijl u het doet, zullen recht voor u worden afgespeeld. Hoe zult u ontkomen? "Hoe zullen wij ontkomen indien wij zulk groot heil veronachtzamen?" Zie? Wij zullen niet ontkomen. Elke beweging en de gedachten van het hart wordt gewoon in een andere dimensie opgenomen, zelfs de kleur van de kleren die u draagt. Televisie, kleurentelevisie bewijst dat, haalt het eruit en toont het, zie, en dat is slechts in die ene dimensie van de drie, waarin wij leven. Zie?

137 Nu, hoe heeft het vergif de kerk getroffen, de aarde getroffen! Satans vergif op de zaden heeft er bressen in geslagen en veroorzaakte dat zij misvormd werden. Meer en meer zinkt hij dieper in de harten van de kerken en in de harten van de mensen en alles: wetenschap, wetenschap, tot het een toestand geworden is waar het menselijk ras, door gekruist te worden... Ik geloof dat elk zaad naar zijn aard zou moeten voortbrengen. En het menselijk ras en de plant en alles is verbasterd en het heeft ons tot een plaats gebracht, door het eten van ons voedsel uit de aarde, wat ons lichaam verbasterd heeft en ons gehele denkvermogen heeft... Nu, als ons lichaam vervalt, vanaf 20 à 25 jaar oud, wegens gedegenereerde cellen door verbasterde voedingswaren, degenereren onze hersencellen dan niet? Zijn dat ook geen cellen? Daarom rijdt Ricky door de straat met zijn opgevoerde auto, terwijl Ricketta's, Elvitta's en velen van hen, als wij namen zouden noemen, hier buiten halfnaakt lopen voor de mensen, geestelijk gestoord, geen besef meer van fatsoen of moreel.

138 Naar mijn verhaaltje. Deze aalmoezenier zei dat hij in het hospitaal was geweest, en zei dat zoveel jongens in de tent lagen, sommigen... Hij was juist van buiten gekomen. Hij zei dat hij daar naar buiten ging, en een officier zei tegen hem: "Aalmoezenier, wij willen uitrijden om een kijkje te nemen op de velden daarginds." Zij hadden dat mosterd- en chloorgas afgeworpen zoals men in die dagen deed.

139 En hij zei: "Ik kwam daar, broeder Branham. Er was geen schors meer aan een boom, er was geen sprietje gras. Het was op een Paasmorgen. Er waren enkele oude verongelukte tanks daarginds; de officier moest er verslag over uitbrengen en zien of er iets was wat voor hen kon worden gedaan, nabij het grote Argonne Forest. Toen ik daar even alleen stond, keek ik op en zei: 'O God, dit is de wijze waar het allemaal op uitdraait.'" Dat is juist, het komt allemaal. Het was allemaal verbrand, totaal geen leven, nergens, het gras verbrand; de boom, door die gassen, bomen gedood, alles was gedood, verwrongen, naar omlaag hangend, waar kogels en zo het doorzeefden.

140 Als dat geen beeld is van de wereld van vandaag, waarover Satan zijn ongeloof, zijn kruising, zijn wetenschap, zijn kennis uitsproeit! Totdat... wat het in het begin was, toen God Adam en Eva in de hof zette, dat prachtige paradijs zonder dood, zonder ziekte, zonder leed en alles perfect in orde; kijk wat Satans DDT gedaan heeft! Zij is een chaos. Er is niets daarvan overgebleven.

141 Hij zei: "Ik begon te huilen. Ik wandelde terug; ik werd aangetrokken tot een rots. Ik ging even die kant op en keek naar de rots, stootte hem omver. Beneden onder de rots groeide een kleine witte bloem, het enige wat levend overgebleven was, omdat het beschermd was geweest door een rots."

142 God, mijn Rots, bescherm ons vandaag. O God, wanneer deze vergiften overal vliegen in de naam der wetenschap en opleiding. Bescherm ons. Behoed mij tot die dag, o God, is mijn gebed. [Broeder Branham pauzeert. Iemand op het podium zegt: "Zet geen tijdslimiet, broeder Branham." – Vert] Nu, ik hoop dat wij ieder onder die Rots zijn, Christus.

143 Ik predikte onlangs, velen van u hoorden het. Ik liep door de bossen, jagend, en ik werd gedrongen om mij om te keren. En ik keek en daar lag een leeg sigarettendoosje of pakje of hoe u het ook noemt. En het is de firma, ik vind niet dat ik hun naam behoor te noemen, maar de tabaksfirma had er een slagzin op: "De filter van een denkend mens, de smaak van een rokend mens."

144 Ik liep weer wat verder door de bossen en iets trok mijn aandacht: "Ga terug naar dat sigarettenpakje."

145 Ik dacht: "Hemelse Vader, ik ga hierheen naar die boom waar die eekhoorns door U in bestaan werden gesproken op een morgen. Waarom zou U mij terug willen roepen?"

146 En Iets zei: "Je hebt een preek komende zondag. Je tekst is erop geschreven."

     Ik dacht: "Op een sigarettenpakje?" Ik ging terug.

147 En ik begon te denken: "Een filter van een denkend mens", wat een bedrog is dat! Als iemand een denkend mens was zou hij helemaal niet roken. Maar, zie, de mensen slikken dat.

148 Ik geloof dat het twee jaar geleden was toen ik op een van de conventies was, dat ik naar de wereldtentoonstelling ging die aan de Westkust was. En men had er Yul Brynners film en velen van hen daar, en de wetenschappers, velen van hen, spraken in dezelfde zaal over het gevaar van roken. Men trok die rook over een stuk marmer en nam daarvan een staafje met nicotine op en deden dat op de rug van een rat, die men in een kooi plaatste en binnen zeven dagen was hij zo vol kanker dat hij zelfs niet meer kon lopen. Zie? Hij zei... Trok het door water.

     Hij zei: "Filter!"

149 Hij zei: "Filter? Er bestaat zoiets niet. U..." Nu, dit is de wetenschap zelf. Zij zeiden: "U kunt geen rook hebben tenzij u teer hebt. Teer maakt de rook."

150 Het enige wat het is, het is een truc om meer sigaretten te verkopen. Wanneer dat... Ik hoop niet dat u denkt dat ik heiligschennend ben of een fanaticus. Die duivel in een mens, die doet hem roken om zichzelf te doden. Terwijl hij de nicotine van één sigaret nodig heeft om aan zijn verlangen te voldoen, komt de firma nu tevoorschijn met dit bedrieglijke foefje en zegt: "De filter van een denkend mens." Hij zal vier of vijf sigaretten moeten roken om evenveel teer in zich te hebben om te bevredigen, in plaats van die ene. Amerikanen die de dood verkopen aan hun broeders en zusters! Ik snap het niet.

151 Maar toch zit er iets in. Ik dacht: "Er is een filter van een denkend mens die juist is."

152 Nu, als een man rookte, bedenk dan dat het de smaak van een rokend mens produceert. Dan, als u niet het verlangen kunt stillen naar rook tot u daar de rook krijgt wat de smaak moet voortbrengen, dan rookt u dus vier of vijf sigaretten en betaalt er meer voor dan wanneer u gewoon één normale sigaret zou roken. Zie, het is een truc, een verkoopfoefje, dat de mensen, de Amerikanen, misleidt. Wanneer ik denk aan Valley Forge, George Washington met tweederde van zijn soldaten, zonder schoenen aan hun voeten, op die koude dag, om ons de maatschappij te bezorgen die wij nu hebben! En dan verkopen Amerikanen aan Amerikanen, hun broeders en zusters, de dood onder een valse truc voor vuil gewin, de wortel van alle kwaad. Het vurig verlangen, de liefde naar geld. De hele zaak is krankzinnig geworden, niet wetend dat deze hele zaak zal vergaan! Maar als u geen rook krijgt, kunt u de smaak niet krijgen.

153 Dan bedacht ik: "Er is een filter van een denkend mens." De filter van een denkend mens! En ik nam mijn tekst van "De filter van een denkend mens produceert de smaak van een heilig mens."

154 Ik dacht dus dat onze denominaties veel van dergelijke dingen hebben gedaan, door de mensen binnen te halen en zichzelf Christenen te laten noemen op gewoon elke wijze. Waarom? Zij krijgen er meer in hun denominaties of organisaties. "Wij krijgen er daar meer, omdat wij hen laten binnenkomen onder dit, dat en de rest, en van alles. Dat maakt geen verschil; men zet dus gewoon zijn naam in het boek en zegt dat men Christen is. Dat is alles. O, door geloof bent u gered. U moet geloven." De duivel doet hetzelfde. Ja.

155 U moet wederom geboren worden en dat komt door de filter van God! Nu, daar is een filter van een denkend mens. Ik houd het in mijn hand. Het zal geen denominatiesmaak produceren, maar het zal zeker de smaak van een heilig mens bevredigen, weet u.

156 Hoe zou een vrouw met geknipt haar ooit door deze filter kunnen komen? Hoe zou een vrouw met een short aan er ooit doorheen komen, of met een lange broek, wanneer de Bijbel zegt dat het een gruwel voor God is als een vrouw een kledingstuk aandoet dat aan een man toebehoort? En hoe kan een man die iets van zichzelf denkt, hier naar buiten gaan en zich als de vrouwen kleden, zijn haar laten uitgroeien zoals een vrouw, in zijn ogen hangend met "ponyhaar" en zo met krulletjes? Hij draagt de onderkleren van zijn vrouw. Zij draagt zijn bovenkleren. De filter van een denkend mens? Een denkend man zal dat niet doen, of een denkende vrouw zal dat niet doen. Gods Woord zal het er niet door laten.

157 Er is slechts één ding dat door dat Woord zou kunnen komen: dat is de Heilige Geest, en Hij brengt het Woord in u en Hij produceert de smaak van een heilig mens.

158 Kijk er vandaag naar: Ricketta op straat, lieflijk, prachtige lichaamsbouw die God haar gaf, en Satan gebruikt het. En zij zal zich zo immoreel kleden, niet wetend dat ze binnen een week in het graf zou kunnen rotten.

159 Ik kwam niet lang geleden hier door de straat. Ik predikte op een conventie van de Assemblies of God, aan de Westkust op een samenkomst buiten op de South Western Bible School. Een kleine dame wandelde langs de weg... met die kleine kleren aan, bikini's, of hoe u het ook noemt, en neerhangende franje eraan, met een cowboyhoed op en laarzen aan. Ik reed op de weg. Ik dacht: "Arme kleine, het kind van een of andere moeder en vader, werd hier gezet om een dochter van God te zijn en is een lokaas van de duivel geworden." Ik dacht: "Ik geloof dat ik gewoon zal omkeren en teruggaan om het dat kind te vertellen." Zij leek ongeveer de leeftijd van mijn Sarah te hebben, 17, 16 jaar oud of zoiets. Ik dacht: "Nee, ik doe het maar beter niet. Ik zal gewoon hier de weg opgaan en voor haar bidden. Als iemand mij zag stoppen om met haar te spreken; ik doe het maar beter niet."

160 Nu, en luister, zonen van God, u komt tot dezelfde plaats. Deze hedendaagse Izebels bespelen u, maar een denkende man zal eerst denken. Zij mag nog zo knap zijn; het kan zijn, "ik zou het met haar kunnen maken", maar het zal u uw ziel kosten, jongen, en sommigen van u meisjes, met deze Rickies! De filter van een denkend mens produceert de smaak van een heilig mens.

161 U, gehuwde man, als u die vrouwen zo op straat ziet, u zonen van God, beseft u niet wat er gebeurde in het eerste begin? Toen de wetenschap de vrouwen in de antediluviale wereld zo knap had gemaakt dat de zonen Gods de dochters der mensen namen (niet de dochters van God), en God het nimmer vergat? De hele zaak werd vernietigd; wetenschap, knapper. Men placht... Merkt u op dat de toenemende schoonheid der vrouwen in de laatste dagen een teken van het einde is! God heeft het bewezen. Dus gebruik de filter van een denkend mens, u zult de smaak van een heilig mens hebben. Het zal u uw thuis kosten. Het zal u uw positie kosten. Het zal u alles kosten wat u hebt; behalve dat: uw ziel! Het zal uw thuis verbreken. Het kan een andere man uw kinderen doen opvoeden of een andere vrouw uw kinderen doen opvoeden.

162 Neem de filter van een denkend mens, het zal de smaak van een heilige vrouw voortbrengen. Als u begint bij de kapperszaak of iets anders en men zegt u: "U zult hoofdpijn krijgen, weet u." Neem de filter van een denkende vrouw, wat de Bijbel zegt, zie, en wend u er dan van af. Zie? Doet u dat niet.

163 Ik ben uw broeder en ik heb u lief. Ik heb niets tegen u. God weet het. En dat doet mij de dingen zeggen die ik zeg. Het is vanwege de liefde van God voor u. Als een man daar naar buiten zou gaan en men zou het u niet zeggen, als uw voorganger u zo rustig laat begaan, aldus laat handelen, dan heeft hij u niet lief. Hij kan u niet liefhebben. Ik zou dat soort liefde voor de vrouwen niet willen. Ik wil een heilige smaak voor mijn zuster hebben. Ik wil dat zij werkelijk mijn zuster is. Niet iemand die kan zeggen, iemand die haar kan vertellen hoe knap zij is en hoe zij is, en die sekskoninginnen. "Zij gaat aan mijn..." Hm, hm. Nee. Ik wil dat zij een dame is!

164 O Here, bewaar mij onder de Rots. Ja. In Efeze 5:26, de enige wijze waarop u door die Rots kunt komen, dat is "gereinigd met het waterbad van afscheiding door het woord". Dat is juist.

165 Nu, laat deze duivel u niet besproeien met zijn opleiding. Nee, nee, het zal de invloed van u doden. Laat de duivel dat niet nemen: "Wel, ik behoor tot de kerk waartoe mijn moeder behoorde, mijn vader, mijn grootmoeder." Laat de duivel u daarmee niet besproeien. De Bijbel heeft reeds gesproken, over de zeven gemeentetijdperken, en de dingen daar, dat het allemaal zijn tijd heeft gehad! Dat is juist. De hele zaak is corrupt. De hele zaak is een etterende zweer. Laat hem u niet besproeien met te zeggen: "Wel, het is hogere ethiek. Wij zijn geleerder dan wij in de dagen vanouds waren." Sta de duivel niet toe dat op u te leggen. Ik heb u zijn gehele programma van beschaving, opleiding en wetenschap getoond. Hij heeft het gewoon in de kerk gebracht en luistert u daar niet naar. Houd uw hoofd voor die oude, smerige televisies en dergelijke vandaan!

166 En onze tekst zegt: "Wordt niet gelijkvormig, maar wordt veranderd." Niet binnengaan en zeggen: "Ik werd zondag bevestigd." Nee. Ga binnen en wordt nu meteen getransformeerd, veranderd van wat u bent tot wat God wil dat u bent.

167 Nu, het hangt ervan af welk soort zaad er in u is. Als een intellectueel, ontwikkeld zaad in u is geplaatst, is er slechts één ding dat het kan doen, u misvormen, dat is alles. Voor een zoon of dochter van God is dit het enige wat het kan doen. Als ik naar de mensen van vandaag kijk, handelen ze alsof zij zelfs niet geloven dat er een God is.

168 Vergeef mij deze uitdrukking. Als iemands gevoelens hierdoor gekwetst zijn, ik bedoel het niet zo. Een paar zondagen geleden werd ik uitgenodigd door mijn eigen dochter om te komen naar waar een televisie stond om een religieus zangprogramma te zien. Het was op een zondagmorgen. Ik wilde Oral Roberts met zijn programma horen en ik vertelde hun het mij te laten weten. Zij zei: "Hoort u dit, dit is een geweldige lofzang. Mijn zoon die daar staat, vertelde mij er ook over." En ik draaide dat toestel...

169 Wij huren van een vrouw die de televisie in haar huis heeft. Ik ben nooit van plan er een in mijn huis te hebben. Zeker niet. Ik wil dat ding niet in mijn huis. Ik zou het met mijn geweer uit elkaar knallen. Ik wil met dat kwade ding niets te maken hebben. Jazeker! Maar...

170 Laat mij u wat zeggen over u mensen hier uit Arizona. U zag die analyse onlangs over de scholen nietwaar? Tachtig procent van de kinderen op de scholen van Arizona lijdt aan geestelijke zwakzinnigheid, waarvan 67% door het televisiekijken. Wat denkt u daarvan?

171 U zou maar beter uw geweer kunnen gebruiken. Zie? Nu, laat de duivel u daarmee niet besproeien. Zeker niet. Nu mensen, zoals ik zei, de mensen handelen alsof zij niet naar het oordeel hoeven komen.

172 Deze jongens en meisjes... Ze hadden een of andere Indiaanse familie en een hele hoop materiaal. Ik geloof dat een knaap, meneer Pool genaamd, het hoofd ervan is. En als ik ooit een moderne bespotting van lofzang gezien heb, was het wel de manier waarop zij het deden; een stel Rickies die daar stonden, die hun handen op en neer schudden.

173 Ik waardeerde zeker die jongeman die hier vanmorgen zong; hij zag er fatsoenlijk uit, als een echte man. Ik houd daarvan. Wanneer u, zakenlieden, hier soms een groep van die Rickies heeft staan, die schreeuwen en roepen en tekeer gaan en hun adem inhouden tot zij blauw in het gezicht worden; dat is geen zingen, dat is gewoon het maken van een hoop wetenschappelijk lawaai. Zingen is een melodie vanuit het hart.

174 En ik dacht: "Wat jammer! Wat een schande is het! Hoe zij onder de naam van religie handelen alsof er geen God is!" Iemand maakte onlangs tegen een jongen die met mijn dochter gaat, een christenjongen, een zogenaamd geestige opmerking over Adam en Eva. Hij zei: "Eva ging door de hof. Ze zei: 'Kinderen, zien jullie die boom daar? Daar at jullie moeder, zodat we ons huis uit moesten.'" Zou u zich kunnen indenken dat iemand die verondersteld wordt een trouw Christen te zijn een belofte en een Woord van God zou nemen om deze weg te werpen naar een zwijnenstal? Zij handelen alsof zij niet tot het oordeel hoeven te komen. Maar God zal elk geheim in het oordeel brengen. Zij handelen alsof er geen God is.

175 Ik wil hen geen dwaas noemen, omdat de Bijbel zegt... de dwaas, niet juist. Jezus zei dat het zo niet is. "Noem geen mens een dwaas." Maar in Psalm 14:1: "De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God.'" Zie? Zij, zij zijn het niet. Ik wil hen geen dwazen noemen, maar zij handelen alsof zij het zijn. Zij handelen als zodanig.

176 U ziet dus waar wij aan toe zijn vandaag, alsof er geen God is. "Ik behoor tot de kerk! En de hele zaak in zijn totaal, de Bijbel, is een grote grap. Onze kerk weet waar men naar toe gaat." Ja, regelrecht naar de hel. En precies rechtstreeks op weg, gewoon door wetenschap en opleiding, theologische seminaries en zo, hen gewoon verder de weg af naar beneden blazend. De Heilige Geest heeft geen kans om over iets een openbaring te geven; het seminarie heeft het eruit verwijderd.

177 De Heilige Geest moet ons leiden; geen seminarie, geen bisschoppen en opzieners, enzovoort. De Heilige Geest is onze Leider.

178 Kaïn was een dergelijk persoon. Hij was inderdaad zeer godsdienstig. Nu, als godsdienst alles is wat u hoeft te hebben, dan was God onrechtvaardig door Kaïn te veroordelen. Want hij was religieus, hij was even godsdienstig en oprecht als Abel. Nu bedenk, hij dacht aan God, hij aanbad God, hij had een kerk, hij bouwde een altaar, hij bracht een offer, hij bad, hij aanbad, maar hij werd afgewezen. Ongeacht hoe. Ezau was het ook. Zie?

179 Godsdienst, zie, dat is Satans zaak; niet de hele zaak doden, maar het slechts bederven. Dat is alles. Hij gaat de hele zaak niet doden. O, niet de communisten, nee, nee, de antichrist is niet het communisme. De Bijbel zegt dat het de uitverkorenen zou misleiden, indien het mogelijk ware. Let niet op het ijzeren gordijn, maar op het purperen.

180 Maar merk op, Kaïn kwam aanbidden, maar hij had het verkeerde zaad in zich, slangenzaad. Het gesis van de slang had over hem gesist, want hij was het zaad van de vrouw. Hij wist de volmaakte wil van God, maar hij weigerde het te doen. Wist u dat? Satan kent de wil van God, maar weigert gewoon deze te doen.

181 Merk op, hij had gezien dat God de boodschap van Abel bevestigde. Nu, ik wil dat u nadenkt en dat u uw filter van een denkend mens even gebruikt. Abels correcte boodschap, waarvan God bevestigde dat het de waarheid was! Trekt u nu? Abels boodschap werd ontvangen en Kaïn zag het en wist dat God bevestigd had dat die boodschap juist was. Maar hij kon het gewoon niet doen. Zijn trots weerhield hem. Dat is juist, zijn trots hield hem tegen het te doen. Hij had God de boodschap zien bevestigen.

182 Zo lijkt het nu te zijn, zo moeilijk voor de mensen om zichzelf te vernederen voor het Woord van God. Zij willen het gewoon niet doen. Zij zullen zichzelf vernederen voor de geloofsbelijdenis van een kerk, zeker, maar niet voor het Woord van God.

183 Als u dit wilt vinden, gaat u naar... Ik heb een Schriftplaats hier, waarnaar ik hier verwijs. Genesis 4:6–7. God zei tot Kaïn: "Waarom is uw aangezicht vervallen? Waarom wandelt u vol van toorn rond? U hebt juist een boodschap gehoord die u deed ontstellen." Zei: "Wel, waarom doet u dat? Waarom is uw aangezicht vervallen, omdat Ik niet in uw kerk kwam? Waarom deed u dat?"

     Gebruikt u de filter van een denkend mens? Zie?

184 Of: "Waarom kijkt u zo? Als u goed wilt doen, ga dan doen zoals uw broeder daarginds doet. Ik zal u ontvangen en u zegenen. Ik zal voor u hetzelfde doen." Maar hij kon het gewoon niet. Hij zei: "Nu, als u het niet doet, de zonde van ongeloof ligt aan de deur."

185 Men zegt ons nu: "De dagen van wonderen zijn voorbij." En zij zien het zo volmaakt bevestigd en bewezen, ziet u, al deze dingen die God beloofde dat Hij zou doen in de laatste dagen, van Openbaring 10 en Maleachi 4, al die dingen zo volmaakt bevestigd. Wat is er aan de hand, broeders? Wat is er verkeerd, zie?

186 Als zij het niet doen; ongeloof, wat zonde is. Er is slechts één zonde en dat is ongeloof. Dat is juist. U wordt niet veroordeeld omdat u drinkt, rookt, kauwt, shorts draagt, doet wat u ook doet. Nee, dat veroordeelt u niet. Maar omdat u niet gelooft! Als u geloofde, zou u dat niet doen. Zie? Een gelovige doet dat niet. Hij neemt de filter van een denkend man, zie, zie, of de filter van een denkende vrouw, één van beide. In orde. Maar ziet u, zonde ligt aan de deur.

187 Merk nu op wat dat deed bij Kaïn en het zal vandaag hetzelfde zijn. Het deed Kaïn weggaan als een opzettelijke zondaar. Hij was opzettelijk ongehoorzaam. En elke persoon zal op dezelfde wijze zijn. Opzettelijk ongehoorzaam nadat hij had gezien dat Abels boodschap zo van God bevestigd was, dat het de waarheid was, en hij weigerde het te doen. Deed toen hetzelfde. Toen stak hij de scheidslijn over.

188 Er is een grens die u kunt overschrijden. U weet dat, nietwaar? [Samenkomst zegt: "Amen."] Nu, predikers, zowel hier als buiten bij de telefoon in het land waar deze uitzending heen gaat, door het hele land, beseft u dat? Als u ziet dat het de Schrift is en u wilt het niet doen, zal God niet altijd... Hij zal... O, u zult voortgaan, gezegend worden. Zo was iedereen van Israël; zij leefden juist in de woestijn en brachten kinderen groot, oogsten, werden gezegend en alles, maar ieder van hen was eeuwig van God gescheiden. Jezus zei het. O ja, God zal u gewoon verder zegenen, maar u bent verloren. Zeker. Dat is wat de Bijbel nu zegt, dat is wat Hij zei. Merk op dat u de scheidslijn kunt oversteken. Gelooft u dat? ["Amen."] Kaïn deed het.

189 Laten wij dit gewoon even opslaan; ik heb Hebreeën 10:26. Laten wij zien of ik dat snel kan vinden. Het boek Hebreeën, het tiende hoofdstuk en, geloof ik, het zesentwintigste vers. Ik heb het hier opgeschreven. Eén moment, als u mij wilt toestaan. Laten wij het gewoon even lezen. In orde, hier is het.

     Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;
     Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden.

190 Dat is ZO ZEGT GODS HEILIG WOORD. Als wij opzettelijk niet geloven nadat wij het gezien en gehoord hebben, dan zijn wij de grenslijn over. Er zal nooit vergeving meer voor zijn; u bent de grenslijn overgestoken.

     "O", zegt u, "God zegent mij nog steeds." O ja.

191 Denk aan Israël bij de grenslijn, toen God hun een belofte gaf, ginds in het heilige land. Het was een goed land van melk en honing. Toen zond Mozes Jozua en Kaleb en de verspieders uit om over te steken en het land te verspieden en zij brachten het bevestigde bewijs mee terug.

192 Tien van hen zeiden: "Wij kunnen het niet doen. Wij zijn onbekwaam. Kijk naar de moeite hier. Wij zullen fanatiekelingen zijn. Wij hebben deze kleine dingetjes om mee te vechten. Kijk wat zij hebben. Wij kunnen het niet doen. Wij zijn niet in staat het te doen."

193 Jozua en Kaleb zeiden: "Wij zijn meer dan in staat het te doen! God gaf de belofte."

194 En bedenk dat zij omkeerden. Dat was te Kades-Barnea. En zij keerden terug, werden zwervers in de woestijn. En elk van hen stierf en is eeuwig verloren. Jezus zei het zo.

195 Steek die scheidslijn niet over, zie. "Wanneer u weet goed te doen en het niet doet, is het zonde voor u."

196 Israël deed hetzelfde. Nadat zij Mozes bevestigd zagen, lieten zij Bileam toe hen te besproeien, dat kostelijke bevestigde zaad. Voorganger, zeg nooit iets tegen dit Woord. Kijk naar Bileam, hij was een profeet, en hij zag het zaad van God, bevestigd. Maar onder zijn eigen grote denominatie waarin hij leefde, Moab, zag hij die troep zwervers door het land komen. Hij besproeide het en zei: "Wel, wacht even. Wij zijn allen Christenen. Wij zijn allen gelovigen. Wel, onze vaders en uw vaders waren dezelfde. Zijn wij niet Lots kinderen? Was Lot niet Abrahams neef? Zijn wij niet allen hetzelfde. Laten wij elkaar huwen." En Israël liet zoals Eva in de hof van Eden, Satan toe haar te besproeien; hij besproeide ook Israël door een valse profeet, terwijl de echte profeet bij hen was met het bevestigde Woord. Maar door een intellectuele kennisconceptie besproeide hij hen. Denk er nu aan, het werd nooit vergeven, de zonde werd nooit vergeven.

197 De zaden rotten regelrecht op het pad van hun plicht weg, op weg naar het beloofde land. Elk van hen kwam om en verrotte, regelrecht bij de kerk, in de lijn van hun plicht, God volgend. Ze lieten Satan dat intellectuele sproeimiddel over hen sproeien, een geleerde, intellectuele opvatting die zei: "Wel, wij zijn allen hetzelfde; wij zijn allen kinderen van God." U bent het niet! Maar hij liet die valse leraar hen besproeien met die intellectuele opvatting die hij erover had.

198 Precies zoals de Oecumenische Raad nu op dit moment doet, zie, hetzelfde: "Wij zullen ons allen met elkaar verenigen in één grote organisatie." Uw gehele organisatiesysteem is van de duivel. Het is het merkteken van het beest, in de Bijbel. Ik zal, zo de Here wil, er heel spoedig het boek over hebben.

199 Merk op in Noachs tijd zag men het Woord opgericht worden, om te drijven. Nu, laat mij hier een kleine opmerking over maken: het Woord werd bijeengebracht om getransformeerd te worden van de grond naar de lucht. Men zag het bouwwerk, maar met hun intellectuele opvattingen lachte men de profeet, Noach, in het gezicht uit, terwijl hij profeteerde van de eindtijd. Maar wat deed het? Dat bouwwerk was gemaakt van het Woord van God, van binnen en van buiten bepekt, met gebed en geloof. Toen de regens kwamen, stierven al de intellectuele opvattingen van de religies en verrotten regelrecht in hun kerken, regelrecht op de aarde. En de ark dreef boven dit alles uit. Het wetenschappelijk besproeide zaad rotte rechtstreeks in het oordeel.

200 Wat proberen wij hoe dan ook te doen? Proberen wij onze kerk te vestigen of proberen wij het Woord van God te vestigen? Wat proberen wij te doen? Waaraan werken wij? Proberen wij de mensen hierin terug te krijgen? Wat probeert dit grote tijdperk hier in deze laatste dagen te doen, dit kerk-Eden?

201 Ik zal onmiddellijk moeten gaan stoppen, broeder, omdat het te laat wordt. [Een broeder zegt: "Ga voort." – Vert] Geef mij nog ongeveer vijftien minuten extra en ik zal stoppen bij mijn Schriftplaats hier. ["Zeker, ga door."] Ja. In orde. Ik weet het. Wel, de mensen willen hier waarschijnlijk binnenkomen en dit opruimen. Maar het schijnt me toe dat het voor mij moeilijk is om te stoppen. ["Ga gewoon door. Wel, er is geen haast bij."] Ik zal mij haasten. In orde.

202 Bekijk de grote wetenschappelijke, geleerde, verbasterde Eva vandaag, de kerk genaamd. Wat probeert zij te doen? Probeert zij Gods Woord te verhogen terwijl zij de mensen laat handelen zoals zij doen? Zij gebruiken de filter van een denkend mens niet, of Gods filter. Kijk wat zij produceren. Zij verhogen zichzelf. De kerk heeft, in haar misvormde kenniszaad-programma, veroorzaakt dat het gehele ras wetenschappelijk onwetend wordt over het Woord van God. Nu, ik zal die opmerkingen aanvatten; ik zal er nu niet te lang op doorgaan, zodat ik kan stoppen. Wetenschappelijk onwetend! Terwijl God, precies hier op aarde, de dingen doet die Hij doet, door Zijn beloofde Woord, negeren zij het en wandelen weg, omdat zij wetenschappelijk onkundig zijn. Wetenschappelijk onkundig!

203 Ik glimlachte omdat broeder Williams hier op een stukje papier heeft geschreven: "U kunt de hele middag blijven", zoiets. Maar ik waardeer dat. Dat is echt fijn.

204 Maar de mensen zondigen opzettelijk. Het heeft het gehele systeem van de kerkwereld vandaag gebracht in een opzettelijke zonde tegen God. Welnu, normaal fatsoen zal u bewijzen dat het juist is. In orde. Een wellustsluier verblindde hun ogen over het Woord van God en zij ontdekt zichzelf opnieuw naakt. U weet dat God in Openbaring 3 zegt: "Kom, koop van Mij wat ogenzalf opdat uw ogen geopend mogen worden." Zie, de ogenzalf is Zijn Woord.

205 U weet dat men zegt: "Wel, deze man studeerde veertig jaar om zijn graden te halen. Hij is een dr., drs., en dit alles."

206 Weet u wat Jezus daarover zei? Hij zei: "Laat ieder mens zichzelf verloochenen." Paulus deed het.

     U zegt: "Dat betekent dàt niet."

207 Wel, waarom volgde Paulus het dan op? Hij zei: "Ik kwam nooit tot u met meeslepende woorden van menselijke wijsheid, omdat u dan daarop uw hoop zou bouwen. Maar ik kwam tot u in de kracht en de manifestaties van de Heilige Geest, opdat uw woord zou... uw geloof gebouwd zou worden op het Woord van God, niet op de manifestaties van een wijsheid."

208 Het ziet er naar uit dat de mensen hun gewone waardigheid en bescheidenheid verloren hebben. Zij zijn niet meer zoals zij vroeger waren. Vroeger, wanneer de profeet zei: "ZO SPREEKT DE HERE", beefden de mensen. Ja dat deden zij zeker. De mensen bewogen, want zij waren bevreesd. Maar nu hebben zij alle vrees ervoor verloren. Zij vrezen God niet.

209 Salomo zei: "De vreze Gods is het begin der wijsheid", slechts het begin ervan.

210 Maar de profeet kan zeggen: "ZO SPREEKT DE HERE"; de mensen zeggen: "Onzin!" Zie, er is geen hoop voor hen. Het is... zij zeggen: "Wel, wij zijn knap. Wij zijn intellectueel, wij hoeven dergelijke rommel niet te nemen! Wij weten waarover wij spreken!"

211 Er is ook een oud spreekwoord dat zegt: "Dwazen zullen wandelen met spijkerschoenen waar engelen vrezen te treden." Zeker.

212 Nu, wat is de transformatie? (Snel.) Hoe verkrijgen wij het? Wat doet de transformatie? God doet het door de Geest van Zijn Woord. Hij transformeert, verandert. Hij plant Zijn zaad, laat Zijn Geest erop vallen en het brengt het product voort. Zijn Heilige Geest verandert het zaad-Woord om naar zijn aard bevestigd te worden.

213 Wat voor soort zaad u bent, dat toont gewoon wat in u is. U kunt het niet verbergen. Wat u ook binnenin bent, toont de buitenkant. U kunt het niet weerhouden. U kunt van die boom niets anders maken dan wat hij is. Zie, het moet op die wijze zijn. De Heilige Geest verandert de zaden die er aan de binnenkant zijn. Ongeacht welk soort zaad het is, Hij zal het transformeren. Als het kwaad is, zal het kwaad voortbrengen. Als het een huichelaar is, zal het een huichelaar voortbrengen. Als het een waarachtig Woord van God is, zal het een waarachtige zoon of dochter van God voortbrengen, door de filter van een denkend mens. Wanneer het zaad opkomt, komt het daardoor, het produceert een zoon of dochter van God.

214 Op een dag toen de wereld in de duisternis der chaos lag, God... Nu, luister aandachtig omdat wij niet zullen spreken... nog eventjes langer. Kijk. Op een dag toen de wereld zich opnieuw onder allerlei godsdiensten bevond, het wassen van handen, potten, het dragen van verschillende kleren en mutsen enzovoort, lag zij temidden der volslagen chaos. Het ware Israël van God was zo verdorven en afgedwaald van de wetten en inzettingen van God, dat Jezus zei: "U maakt met uw tradities het Woord van God krachteloos voor de mensen, door uw tradities." En kijk naar die heilige priesters zoals men hen noemde, en Jezus zei: "Gij zijt uit uw vader de duivel, en zijn werken doet gij." Zie, dat is precies wat Hij zei.

215 Nu, toen de wereld zich in een dergelijke moeilijkheid bevond, bewoog Gods Geest opnieuw over een zaad dat was voorbestemd. Hij verklaarde en transformeerde Jesaja 9:5 van Zijn belofte; Hij, God werd gevormd in menselijk vlees om die tijd van chaos te redden. Toen de mens was gevormd naar het beeld van God, komt hier God, door de profeet die het voorzag... Nu, herinner u, het Woord dat de profeet voorzag, gewoon dezelfde profeet die Satan zag in deze laatste dagen, zie, met dit opleidingsprogramma en de dingen die hij heeft, een religieus programma. Dezelfde profeet, Jesaja 9:5, zei: "Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, men noemt Hem Raadsman, Vredevorst, Sterke God, Eeuwige Vader. Aan Zijn heerschappij zal geen einde komen." En dat was Gods Woord. En de Geest bewoog over dat Woord en vormde het in de schoot van een maagd; een man: "een Zoon is geboren", niet geschapen: "geboren".

216 Satan probeerde keer op keer het te besproeien. Hij nam Hem op en zei: "Als Gij zijt wat Gij zegt dat Gij zijt, doe dan iets van deze genezing hier voor mij. Toon mij hoe Gij het kunt. Verander dit brood, en deze stenen in brood. Laat ons zien dat Gij een duik neemt, omdat de Schrift zegt dat Gij het zult doen."

217 Ziet u dat die religieuze duivels vandaag nog steeds datzelfde zeggen? "Als er zoiets is als Goddelijke genezing; hier ligt broeder Zus-en-zo; laat ons zien dat u hem geneest."

218 Diezelfde duivel stond bij Jezus, bij het kruis, en zei: "Als Gij de Zoon van God zijt, kom dan af van het kruis."

219 Het Woord zegt dat Hij de Zoon van God was. De Geest bewees dat Hij de Zoon van God was. Jesaja 9:5 was vervuld. En onlangs hoorden velen van u in de uitzending hoe wij bijna zestig Schriftplaatsen gaven, geloof ik, om te bewijzen dat de Schrift zegt dat Hij dat was.

220 O, Satan probeerde keer op keer van alles te doen. Op een nacht zag hij Hem slapen achter in een schip. En hij zei: "Ik zal Hem nu onmiddellijk vernietigen." Maar hij kon het niet.

221 Hij probeerde Hem te verleiden het verkeerde te doen, maar hij kon het niet. Waarom? Hij was besproeid met het afweermiddel van voorbestemming. Het kan niet misleid worden. Nee, nee. Het woord zei dat Hij hier zou zijn. Amen. Er is geen duivel die Hem zal storen en geen andere zoon van God die voorbestemd is om Zijn plaats in te nemen. Hij is bespoten met een afweermiddel. Satans vergif, denominatiedoctors deren Hem zelfs helemaal niet. Hij beweegt gewoon voort, niets zal hem deren, zie. Het had geen enkel effect op Hem.

222 "Wel, ik zal U bisschop over de hele aarde maken. Ik heb er de heerschappij over. Als Gij mij slechts aanbidt, bij mijn groep komt, zal ik U de heerser maken. Ik zal aftreden, U laten opkomen."

223 Hij zei: "Ga achter Mij, Satan! Er staat immers geschreven: de Here, uw God, het Woord, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." Op een dag dan...

     Bij deze grote Persoon zou ik graag even blijven stilstaan.

224 Maar op een dag bewoog de Geest opnieuw over Hem; omdat er een Woord over Hem was geschreven dat van God kwam, door de profeet: "En Hij werd als een lam ter slachting geleid." En de Geest bewoog over Hem en leidde Hem en zond Hem naar het kruis van Calvarie. Daar stierf Hij. En alles wat over Hem was gesproken van Zijn dood, werd vervuld, om licht en leven te brengen aan al het voorbestemde zaad van God dat op aarde was. Hij bracht de weg om het te doen. Hier is het zaad; de Geest brengt het leven; om zonen en dochters van God vanuit de wereld in deze duistere chaos te veranderen in zonen en dochters van God.

225 Struikel niet over het woord "voorbestemming". Ik weet dat u het doet. Maar luister, het is niet mijn woord. Het is een van Gods Woorden. Wilt u het lezen, lees Efeziërs 1:5: "Hij heeft ons tevoren verordineerd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus." Zie?

226 Laat mij het gewoon even verklaren, eventjes, om dit uit uw gedachten te krijgen. Kijk. Zoals u in het begin in uw vader was, een zaadkiem. Wist ieder van u dat? U was ook in uw over-over-overgrootvader, wist u dat? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

227 Lees het boek Hebreeën waarin wij vinden dat Levi tienden betaalde toen hij in de lendenen van Abraham was; vier generaties na hem. Toen Abraham tienden betaalde aan Melchizédek, werd dit toegerekend aan zijn achter-achterkleinzoon, die na hem kwam, terwijl hij toen in de lendenen van Abraham was. Daar bent u er. Zie?

228 U was in de lendenen van uw vader, maar uw vader kon geen enkele gemeenschap met u hebben tot u veranderd was in een lichaam van vlees.

229 Mijn zoon daar, was in mij. Ik wilde een zoon, maar hij was toen in mij. Zie? Hij was toen in mij. Maar door het huwelijk werd hij veranderd in een man zoals ik, en toen werd hij zoals ik.

230 En u werd zoals uw ouders, zie, omdat het in principe in u was. Nu, als wij de zonen Gods zijn, Zijn attributen... Wel, u bent een attribuut van uw vader, niet van uw moeder, uw vader. De kiem ligt in de vader. Zie? En nu, uw moeder was een broedplaats die u droeg, die het zaad van uw vader droeg. Zie?

231 En de aarde, in het vlees, is ook een broedplaats die het zaad van God draagt. Zie, gewoon precies zo. Niet de wereld, hoe groot de wereld is; het is hoe groot God is, die het maakte. Zie? Zie?

232 Nu, als u een zoon of dochter van God bent, dan was u in God in het begin. U bent Zijn attribuut. Als u daar toen niet was, dan was u er nooit of zult er nooit zijn.

233 Want ik, vanuit mijn lendenen, kan niet de zoon dragen van deze man hier of die man daar; ik kan slechts mijn eigen zonen dragen en zij zouden mijn gelijkenis dragen. Halleluja! Ziet u het?

234 Zonen en dochters waren in God in den beginne. Nu kijk, u hebt eeuwig leven gekregen, zegt u. Wij geloven dat, dat wij eeuwig leven hebben gekregen. Wel, er is slechts één vorm van eeuwig leven en dat is God. Dat is het enige dat eeuwig is, dat is God. Als u dan eeuwig leven hebt gekregen, dan was dat leven dat in u is er altijd, en was u in de lendenen van God vóór er ooit een wereld was. En als het Woord Zelf... Jezus Zelf wordt het Woord genoemd, en in Johannes 1 staat: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons." Dan was u in de lendenen van Jezus en ging u met Hem naar Calvarie. U stierf met Hem en u stond met Hem op. En vandaag zitten wij in hemelse gewesten in Hem, vervuld met Zijn Geest, zonen en dochters van God. Stierf met Hem, stond met Hem op. Zeker.

235 Nu dan, nu kunt u gemeenschap met Hem hebben. U kon het destijds niet, omdat u gewoon een woord in Hem was, een zaad. Maar nu heeft Hij u gemanifesteerd, en nu wil Hij dat u gemeenschap met Hem heeft. Toen kwam Hij neer, werd vlees gemaakt, zodat Hij volmaakt gemeenschap met u zou kunnen hebben. Ziet u de volmaakte gemeenschap? O, my, die diepe geheimenissen van God! Hoe wonderlijk! Zie, God kon geen gemeenschap hebben in de Geest, zodat God mens werd met ons.

236 Jezus Christus was God Zelf, gemanifesteerd, want Hij was een Zoon omdat Hij verwekt was, maar het was slechts een tabernakel voor Hem om in te leven. "Geen mens heeft ooit God gezien, maar de Eniggeborene van de Vader heeft Hem verklaard." God bouwde Zichzelf een huis, een lichaam om in te wonen, kwam naar beneden zodat u Hem zou kunnen aanraken. 1 Timotheüs 3:16: "En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht, want God heeft Zich geopenbaard in het vlees, is gezien van de engelen, is geloofd, opgenomen in de hemel." Zie? Nu, Hij...

237 U, die vlees zijt, en Hem Die vlees is, dan kunt u met elkaar gemeenschap hebben, want Hij was Gods attribuut van liefde. God is liefde. Is dat juist? En Jezus was Gods attribuut van liefde. En toen het attribuut van liefde werd getoond, wat God Zelf was, kwamen al de attributen tot Hem, die zich aan Hem vastklemden. "Al wat de Vader Mij gegeven heeft zal tot Mij komen." Zeker, zij moesten voorbestemd zijn. Als het niet zo was, zou u hier niet zijn. Dat is alles. Zeker.

238 Nu kunnen wij gemeenschap hebben, door de rijkdommen van Zijn Woord, waarvan u een deel bent. U bent een deel van het Woord; omdat Hij het Woord was in het begin, bent u het Woord nu. Zie? Ik predik vanavond of zondag of één van de dagen wanneer ik binnenkom, over wat het Woord is, zie? En nu bent u een deel van het Woord.

239 Luister. Er is één ding dat ik niet kan doen. Ik kan niet roemen op mijn voorouders. Nee, ik kwam via een verschrikkelijke knoeiboel. Mijn vader was een Ier. Mijn moeder was een Indiaanse, half Indiaans; haar moeder was een Indiaanse, die een pensioen trok. Nu, ze waren allemaal dronkaards, de meeste van hen stierven met hun schoenen aan, vechtend, pistoolvechters, enzovoort. Ik kan daar nergens over roemen, omdat mijn voorgeslacht en mijn familiestamboom verschrikkelijk is.

240 Maar broeder, er is één ding waar ik over kan roemen; ik kan roemen over mijn Here Jezus Die mij verlost heeft. En met Zijn kracht van verandering plantte Hij een zaad, door voorbestemming, en ik zag het. Wiens zoon ben ik nu? Ja, ik kan over Hem roemen. En ik heb 33 jaar van mijn leven doorgebracht met over Hem te roemen. Als Hij mij nog eens 33 jaar zou toebedelen, zal ik proberen nog meer over Hem te roemen. Zie? Ik kan roemen over mijn Voorvader, halleluja. Hij, Die mij verloste en het zaad des levens hierin plantte, liet mij op het Woord neerkijken, zond Zijn Geest neer en zei: "Hier is het. Spreek dit en het zal gebeuren. Doe dat." En o my, ik kan over Hem roemen! Hoe deed Hij het? Door het wassen met het waterbad van het Woord, de wateren der afscheiding, wat wij zojuist verklaarden.

241 Ware voorbestemde gelovigen zullen bij het Woord blijven omdat zij deel van dat Woord zijn.

242 O, dwaalsterren, hoelang zult u dwalen? U, Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, buitenstaanders, wat u moge zijn, dwaalsterren, van kerk naar kerk, van 't kastje naar de muur, en televisie naar televisie, wereld naar wereld, waarom komt u niet naar huis? Hij verlangt er naar gemeenschap met u te hebben. Hij kijkt naar u uit. Hij wil u veranderen door de vernieuwing van uw denken, niet tot de kerk of de denominatie, maar tot Zijn Woord waarvan u een deel bent als dat verlangen in u is.

     "Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden." Zie? Uh-huh.

243 En Hij heeft Zijn transformerende kracht gezonden om u uit deze misvorming van godsdienst waarin u bent te brengen. In deze chaos van misvorming waarin we leven, zond God Zijn veranderende kracht, Zijn Woord, bevestigd, bewezen, om u uit te leiden uit deze godsdienstige misvorming van onwetendheid waarin u wandelt: "Naakt, blind, ellendig en weet het niet." Denk er over na, vrienden.

244 Weet u, God zond Zijn transformerende kracht om Zijn Woord te vervullen, en veranderde het hele lichaam van Sara en Abraham. Veranderde een oude man en een oude vrouw, omdat Hij beloofde dat Hij het zou doen.

245 En wat God belooft te doen dat zal Hij doen. Er is niets, elk... God kan niets doen met enig verdraaid ding. Maar Hij zal Zijn Woord houden en Hij zal zijn Geest zenden! "Ik, de Here, heb het geplant. Ik zal het dag en nacht bewateren, opdat niemand het uit Mijn handen zal rukken." De Bijbel zegt dat.

246 O, dwaalsterren, u met het verlangen in uw hart! U moet het hebben, anders zou u hier vanmorgen niet zitten. En u zou niet in die kerken en gehoorzalen zijn en dergelijke, waar u in bent, buiten en door het land, als Iets u hier niet heen zou leiden. Een of ander persoon sprak tot u. Ga niet verder. Er is een wassen van het water door het Woord, dat u wit als sneeuw zal maken. O, zonen van God, luister! Blijf niet in die misvorming. Kom eruit. Abraham geloofde God en noemde alles in tegenspraak...

247 U zegt: "Hoe zou ik mijn levensonderhoud bij elkaar krijgen? Hoe zou ik dit doen?" Dat zijn Gods zaken. "Hoe zou ik...? Mijn collega's zouden mij afwijzen."

248 God zei: "Hij die zijn eigen vader, moeder, vrouw, echtgenoot, thuis en huizen zal verlaten, zal Ik thuis en huizen geven; Ik zal hun vaders en moeders geven en broeders en zusters in deze wereld en eeuwig leven in de wereld die komt." Het is een belofte, vriend. Dat, o, dat moet bewaterd worden! Elke belofte die God doet, gebeurt. Elk zaad van God is een belofte.

249 En zuster, stop met dat haar af te knippen, omdat het een onbehoorlijk iets voor God is. Stop met het dragen van die kleren, het is een gruwel voor Hem!

250 U, broeders, u, mannen, stop met die denominaties te koesteren door uw handelswijze, en uw vrouwen toe te laten zulke dingen te doen. Het is ongepast voor Christenen.

251 Kom terug tot het Woord! Neem dat Woord; het zal groeien. Het moet groeien. Gods transformerende kracht bracht het in de eerste plaats omhoog; Hij is gewoon op Zijn weg terug, het nu mee terug nemend. Hij gaat rechtstreeks weer terug naar waar het was.

252 Henoch werd opgenomen van de dood, door Gods transformerende kracht. Waarom deed God dat? Als een type van de opname der gemeente die komt. Ja. Elia was het zelfde.

253 Jezus' lichaam werd levend gemaakt nadat het dood was. En in het graf werd Jezus' lichaam levend gemaakt door het Woord van God; en veranderd van een dood, koud beeld, tot een verrezen, verheerlijkte Zoon van God. Omdat de profeet, Psalm 16:10, als u het wilt opschrijven, 16:10, zegt: "Ik zal Zijn ziel in de hel niet verlaten; noch zal Ik toelaten dat Mijn Heilige de verderving ziet." O God!

254 Dat Woord moet gebeuren. Het is Gods Woord! Plant het in uw hart, als u in de opname wilt gaan. Als u werkelijk Christenen wilt zijn, breng dit Woord dan aan. Het was geloof ik tegen Ezechiël dat God zei: "Neem die boekrol en eet hem op", opdat de profeet en het Woord hetzelfde zouden worden. En elke belofte daarin moet zichzelf manifesteren, omdat het Gods originele zaad is. Laat niet toe dat een of andere geleerde theoloog hier buiten probeert het uit u te pompen en sta hem niet toe u te besproeien met die vleselijke wetenschap en kennis en geleerdheid. Geloof God!

255 Abraham nam het wetenschappelijk onderzoek van zijn dag niet door te zeggen: "Ik ben te oud om een baby te krijgen, ik ben te ver gegaan. Ik heb dit, dat of wat anders gedaan." Maar hij noemde alles wat tegenstrijdig was met Gods Woord alsof het er niet was. En hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof; maar was sterk, God de eer gevend. Hij wist dat God in staat was te volvoeren wat Hij had beloofd.

256 O, zwervende zonen, misvormd door de woekerplanten van deze aarde! Zwervende zusters, omdat de plaatsen en modes van deze wereld u hebben getrokken. En dierbare zuster, u mag mij beschouwen als een oude zonderling, maar een dezer dagen wanneer u ontmoet wat Florence Shakarian onlangs 's avonds ontmoette... zij zat ook in deze zaal, in deze plaats, zoals u weet. Wanneer u dat ontmoet, zult u ontdekken dat niet ik, maar dit Woord juist is. Blijf uit die kapsalons, die modezaken. Blijf weg uit die dingen.

257 U zegt: "Waarom leert u hun geen grote dingen, hoe dit te zijn?" Begin gewoon met uw ABC en dan zullen wij tot algebra komen. Zie? Begin gewoon te leren wat "uw redelijke eredienst" is.

     Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

258 Doe gewoon "uw redelijke eredienst", God zal zorg dragen voor de rest; zie, gewoon de redelijke dingen die u zelf kunt beredeneren en doen. Is het niet... Is het niet redeloos voor een vrouw om zichzelf uit te kleden en hier naar buiten te gaan en zó te handelen, terwijl de Bijbel het veroordeelt? Is het niet redeloos voor een man om zichzelf in een dergelijk dogma te werken als wij vandaag hebben, en al dit spul hier, en al dit seminariespul en dergelijk spul, terwijl het absoluut tegenstrijdig is met het Woord van God? Zie?

259 Jesaja's lippen; hij was slechts een gewone man met onreine lippen. Hij zei: "Here, ik ben onder een onrein volk en ik heb onreine lippen. Wee mij, want ik heb God gezien." En een engel kwam naar beneden, nam vuur, heilig vuur van Gods altaar en veranderde zijn lippen, van de lippen van een zwerver tot de lippen van een profeet, met ZO SPREEKT DE HERE. Gods veranderende kracht!

260 Honderdtwintig vissers en kleine oude purperverkoopsters vergaderden zichzelf in een opperkamer en sloten de deuren; sommigen van hen hadden nog geen opleiding genoeg om met hun eigen namen te ondertekenen. God transformeerde hen van vissers tot vissers van mensen; van mannen en vrouwen van de straat tot heiligen van God, onsterfelijk. De veranderende kracht van God!

261 Paulus, een plaatselijk kerklid, Presbyteriaan, Methodist, Baptist, Pinksterman, of zoiets; hij liep op straat met zijn geweldig uitdagende geest in hem: dat hij meer wist dan iemand anders van hen. Hij was opgeleid onder Gamaliël, één der beste leraars die er in het land was. Wat gebeurde er toen hij op weg was naar Damascus om een groep mensen te pakken, die Gods Woord geloofden? Op weg daarheen werd hij neergeworpen en hij hoorde een boodschap. En het veranderde hem van een kerklid en een kerkganger tot een profeet van God, die het Woord van God schreef, in het Nieuwe Testament. Van een kerklid tot een heilige!

262 O dwaalster, laten wij stoppen. Dwalende zoon, dwalend zaad, die gaat van plaats tot plaats in deze misvorming; keer om vanmorgen, kinderen. Alstublieft, hoor naar mij als een man die probeert te staan tussen de levenden en de doden.

263 Ginds over het land waar de uitzending komt, als u nog aangesloten bent, u die de zaal ingedwaald bent, blijf nog even langer zitten alstublieft. Ik weet dat het laat is hier in Tucson of, neem mij niet kwalijk, Phoenix, het is twintig minuten voor twaalf, en ik heb deze mensen hier de hele morgen gehad. Ik heb u weggehouden van uw werk en zo. Maar kijk, beste vriend, u zou voor eeuwig van God weg kunnen zijn. Kom alstublieft deze morgen terug. Wilt u niet? Er is plaats bij de Bron.

In een kribbe lang geleden, ik weet dat het echt zo is,
Werd een Baby geboren om de mensen van hun zonde te verlossen.
Johannes zag Hem op het strand, het Lam voor altijd,
O, Christus, de Gekruisigde van Calvarie.

O, ik houd van die Man van Galilea, van Galilea.
Want Hij heeft zoveel voor mij gedaan.
Hij heeft al mijn zonden vergeven, de Heilige Geest in mij geplaatst,
O, hoe lief heb ik die Man van Galilea.

Een tollenaar ging eens bidden daar in de tempel.
Hij riep: "O, Heer, wees mij genadig!"
Hem werd elke zonde vergeven en een diepe vrede werd in hem geplaatst;
Hij zei: "Kom en zie deze Man van Galilea." (Dat is juist.)

De lamme kon weer lopen, de stomme kon weer spreken;
De kracht werd met liefde gesproken op de zee.
De blinde kon weer zien, ik weet dat het slechts kon zijn
De genade van die Man van Galilea.

264 Typeer dat met de bediening vandaag.

De vrouw bij de bron vertelde Hij al haar zonden,
Hoe zij vijf echtgenoten had gehad op die tijd.
Haar werd elke zonde vergeven, en een diepe vrede werd in haar geplaatst;
Zij zei: "Kom, zie deze Man van Galilea."

265 Vrouw, Hij wist het. Zie, Hij heeft deze morgen uw hart gelezen. Man, Hij heeft uw hart gelezen. O, tollenaar, laten wij bidden!

O, ik houd van die Man van Galilea, van Galilea,
Want Hij heeft zoveel voor mij gedaan.
Hij heeft al mijn zonden vergeven, de Heilige Geest in mij geplaatst;
O, ik bemin, ik bemin die Man van Galilea.

266 Wilt u Hem niet met mij liefhebben, deze morgen? O, eigenzinnige, zwervende zondaar, hier of buiten waar u ook moge zijn, wilt u mijn Here vanmorgen niet aannemen? Hij is het Woord, en het Woord is tot u gebracht. Wilt u Hem niet aanvaarden, vanmorgen? Wilt u gewoon uw handen opsteken of opstaan of zoiets en bidden, zeggend: "Ik wil Hem gewoon nu aanvaarden, broeder, ik ben bereid, ik ben gewoon nu bereid Hem te aanvaarden." Wilt u opstaan, iemand, die wil dat er voor hem gebeden wordt, en zeggen: "Ik ben een zondaar, ik wil..." God zegene u, meneer. Iemand anders? Laat nu iedereen bidden voor een moment.

O, in die kribbe lang geleden (het was in een chaos, weet u, de wereld was daarin),
En ik weet dat het echt zo is,
Werd een kleine baby geboren om de mensen van hun zonden te redden.
Toen Johannes Hem zag op het strand,
Hij was dat eeuwige Lam (één en dezelfde vandaag),
O, Hij is Christus, de Gekruisigde van Calvarie.

267 Wilt u Hem niet liefhebben met heel uw hart, zodat u kunt wegwandelen van deze wereldse toestand waarin u zich bevindt? U vrouwen, u mannen, o, waarvoor zat u heel deze tijd hier? Het toont aan dat er iets in u is, er is daar iets dat hongert en dorst. U zou hier anders niet deze twee of drie uur in een gebouw als dit hebben gezeten; daar is iets. Wilt u er vandaag geen acht op slaan? Laat de modes en de wetenschap en al de dingen van de wereld nu uit uw gedachten weggaan, dierbare broeder of zuster.

     De kerken verenigen zich.

De grote naties breken, Israël ontwaakt,
De tekenen die de profeten voorzegden;
De dagen der heidenen zijn geteld, met smarten omgeven.
"Keer terug, o verstrooiden, tot het uwe."

De dag der verlossing is nabij,
De harten der mensen bezwijken van vrees;
Weest vervuld met de Geest, hebt uw lampen gereinigd en zuiver,
Kijk naar omhoog, uw verlossing is nabij.

Valse profeten liegen; Gods Waarheid ontkennen zij,
Dat Jezus, de Christus, onze God is.

268 Nu, dat is waar. U weet dat, wij allen, de dag waarin wij leven. Maar Hij zei:

Het zal licht zijn omstreeks de avondtijd,
De weg naar de heerlijkheid zult u zeker vinden.

269 Dat is de dag waarin wij nú leven. Het licht zal gewoon 's avonds schijnen wanneer de duisternis inzet, schemertijd, de avondster.

Schemer- en avondster
En daarna het duister!
Moge er geen afscheidsdroefheid zijn,
Wanneer ik ten laatste ingescheept ben.

Want alles buiten is een beek van tijd en ruimte,
En de stromen mogen mij ver dragen,
Maar ik wil mijn Stuurman zien van aangezicht tot aangezicht.
Wanneer ik de grens overgestoken ben.

Vertel mij niet, met droevige verzen,
Dat het leven slechts een loze droom is.
En dat de ziel die sluimert dood is,
En dat de dingen niet zijn wat zij schijnen te zijn.

Ja, het leven is werkelijkheid! En het leven is ernst!
En het graf is niet haar einde;
"Want stof zijt gij, tot stof keert gij weer",
Werd niet gesproken van de ziel.

De levens van grote mensen herinneren ons er allen aan,
En wij kunnen onze levens subliem maken.
En scheidingen achter ons laten,
Voetafdrukken in het zand der tijd;

Voetafdrukken die wellicht een ander,
Bij het zeilen over 's levens open zee,
Een verloren en schipbreuk geleden hebbende broeder,
Door deze te zien, opnieuw moed zal doen vatten.

Laten wij dan voorwaarts gaan, en werken,
Met moed voor elke strijd;
Wees niet als stom, voortgedreven vee!
Wees een held in de strijd!

270 Dierbare God, zij zijn de Uwen. Ik heb gezien dat twee mensen opstonden, Vader. Ik bid, God, dat U hen nu wilt aannemen. Zij willen Uw zonen zijn. Zij zijn wakker geworden uit de onbekendheid van het leven dat zij geleefd hebben en nu willen zij verfrist worden, vernieuwd, met de doop van de Heilige Geest op dat zaad dat deze dag in hun harten is geplant. Eeuwige God, de Schepper van alle dingen Die Uw Woord maakte, en ik geloof dat U wist dat deze mannen dit deze morgen zouden doen. Ik bid, Here, dat U dat Woord wilt bewateren, dag en nacht, en nooit zult toestaan dat Satan het uit Uw handen zal rukken. Moge het een boom zijn die eens, in het paradijs van God, wanneer het allemaal opnieuw teruggebracht is – want Uw Woord kan niet falen – er opnieuw zal zijn. Want deze wereld...

271 Er zal niet dit soort beschaving zijn in de wereld die komt. Er zullen geen auto's zijn of iets dat de wetenschap ooit heeft gedaan. Zulke dingen zullen er niet zijn in de komende wereld. Maar het zal Gods eigen type beschaving zijn, die Hij zal oprichten in Zijn heerlijke regering. Want in deze beschaving is er ziekte, dood, smart, graven en gebrek. Maar in dat Koninkrijk dat zal komen is er geen dood, geen smart, geen ziekte, geen ouderdom. O God, het zal daar allemaal nieuw zijn in Uw beschaving.

272 God, verander ons vandaag, door Uw kracht, door de vernieuwing van ons denken, om ons nu af te keren van de armzalige elementen van deze wereld, tot het Woord van God. En mogen wij vernieuwd worden door de transformerende kracht van God op het zaad dat in onze harten is, dat wij geloven, tot schepselen, zonen en dochters van God genaamd. Dit is mijn gebed tot U, voor de mensen, Vader, in Jezus' Naam. Amen.

273 Nu, voor u die buiten in de uitzending bent, waar u ook moogt zijn, ik wil dat u daar Christus ontvangt als Uw persoonlijke Redder, en vervuld wordt met Zijn Geest. Mogen woorden die deze morgen gezegd zijn in uw hart vallen. En moge u daar Jezus ontvangen. En let u op uw leven en ziet u toe hoe u daarna leeft. En neem hier de filter van een denkend mens. Wanneer u uzelf iets ziet doen dat tegen het Woord is, ga er onmiddellijk bij weg. Zie? Omdat er een filter is die de dood bij u weghoudt, dat is Gods Woord. Zijn Woorden zijn leven en zij zullen u voor de dood behoeden.

274 En voor u mensen hier die nu in de gehoorzaal bent. Ik heb u hier een lange tijd gehouden. Ik dank u voor uw aandacht. En ik bid dat God dit zaad nooit zal laten sterven. Ik hoop dat u niet denkt dat ik hier deze dingen zeg om verschillend te zijn. Ik zei het uit liefde; en wetend dat ik sterfelijk ben, zoals ik nu ben, is het de enige keer dat ik ooit in staat zal zijn tot de mensen te prediken. En ik heb Jezus Christus lief. Hij is mijn Redder. En bedenk, ik zou daar buiten op straat geweest zijn, als Hij er niet geweest was. Ik zou daar buiten geweest zijn; al mijn voorouders, al mijn familieleden waren zondaars. Maar God, met Zijn kracht van verandering, ik weet dat het een ander schepsel uit mij maakte. En ik kan het u aanbevelen om goed te worden. En het zal u bewaren in de uren van moeite. Zelfs met de dood voor de deur hebt u geen vrees. Er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van God, die in Christus is. Moge God ieder van u zegenen en u eeuwig leven geven.

275 Hoevelen hier binnen hebben niet het zaad van God, de doop met de Heilige Geest? Zou u uw hand willen opsteken en zeggen: "Gedenk mij, broeder Branham, zodat ik de Heilige Geest zal ontvangen"? Nu, u neemt het Woord in uw hart aan en gelooft het. Nu, als u... U kunt uzelf bekijken. Ga voor de spiegel staan en kijk erin en u kunt zien waar u bent. Zie, u kunt het weten.

276 U zegt: "Wel, ik stak mijn hand niet op, omdat ik geloof dat ik het heb."

277 Kijk naar uzelf in de spiegel, dan ziet u wat voor soort geest u misleidt, zie. Misleid denken! "Er is een weg die een mens recht schijnt, maar het einde ervan is de weg des doods." Is dat waar?

Daar bij het kruis waar mijn Redder stierf,
Daar riep ik voor reiniging van zonde;
O, daar werd aan mijn hart het bloed aangebracht;
Glorie voor Zijn Naam.

278 "Glorie..." Sluit gewoon nu even uw ogen, en zing dat gewoon tot Hem. Laten wij gewoon onze handen omhoog steken.

Glorie voor Zijn Naam, Zijn dierbare Naam!
Glorie voor Zijn Naam!
Daar werd aan mijn hart het bloed aangebracht;
Glorie voor Zijn Naam.

279 Ik wil dat u Christenen elkaar de hand schudt wie gered is.

Ik ben zo wonderlijk van zonde gered;
Jezus blijft zo lieflijk binnenin.
Daar bij het kruis waar Hij mij binnen haalde;
Glorie voor Zijn Naam!

Glorie voor Zijn Naam, dierbare Naam!
Glorie voor Zijn Naam!
O, daar werd aan mijn hart het bloed aangebracht;
Glorie voor Zijn Naam!

280 Het bloed heeft de kiem des levens in zich, weet u. Dit is voor hen, die Hem niet kennen.

O, kom tot deze Bron, zo rijk en zoet;
Werp uw arme ziel aan des Heilands voeten,
O, dompel er in vandaag en word volkomen gemaakt;
Glorie voor Zijn Naam!

O, glorie voor...

     Laten wij onze hoofden buigen, terwijl wij het zingen.

Glorie voor Zijn Naam!
Daar werd aan mijn hart het bloed aangebracht;
Glorie voor Zijn Naam!

281 Hebt u Hem lief? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Paulus zei: "Ik zal zingen in de Geest. Ik zal aanbidden in de Geest." Laten wij het heel zacht opnieuw zingen met onze handen opgeheven.

282 U weet, de moeilijkheid is dat wij, Pinkstermensen, onze blijdschap hebben verloren; wij hebben onze emoties verloren. Zoals Billy Graham onlangs 's avonds zei: "Die predikers met hun omgedraaide boorden, zij gingen naar het Zuiden, in hun handen klappend en hun voeten op en neer op de grond slaand en stampend; zij hadden iets waarover zij gelukkig waren." Wel ja, ik heb iets waarover ik gelukkig ben. Zie? Zie? Ja. Ja, we hebben onze emoties verloren.

283 Nu, laten wij gewoon onze handen opheffen. Maakt u geen zorgen over de tranen, zij zullen niet deren, zie. Dat deert niet. "Hij die voortgaat te zaaien in tranen, zal zonder twijfel opnieuw terugkeren, dierbare schoven meebrengend." In orde.

Glorie voor Zijn Naam, dierbare Naam!
Glorie voor Zijn Naam!
Daar werd aan mijn hart het bloed aangebracht;
Glorie voor Zijn Naam.

Glorie voor Zijn... (O God! Prijs God!)
Glorie voor Zijn Naam! (Laat het zaad in het hart zinken, Here!)
Aan mijn hart werd het bloed toegepast!
Glorie voor Zijn Naam!