Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

25 september

Dag 288

En als zij nu Jeruzalem genaakten, en gekomen waren te Beth-fage, aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar; ontbindt ze, en brengt ze tot Mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van node heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende: Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had, Brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelve, en zetten Hem daarop. En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen takken van de bomen, en spreidden ze op den weg. En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen! En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze? En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galiléa.
Matthéüs 21:1-11
Jezus komt op de rug van een Ezel Jerusalem binnenrijden

Ik ga de wildernis in en ik ben van plan daar te blijven, omdat ik diep in mijn ziel voel dat ik een dichtere wandel met God nodig heb, dan die ik heb. Ik probeer juist voor Hem te wandelen. Maar ik wil een dichtere wandel met Hem. Terwijl de Branham Tabernakel een opwekking heeft, wil ik er zelf een. Ik wil niet alleen dat het in het gebouw gebeurt; ik wil dat het in mij gebeurt. Ik wil een dichtere wandel.

Ik wil meer van de Heilige Geest in mij om Christus in mij te laten reflecteren. Ik wil zijn zoals Hij. Ik weet dat iedere waarachtige Christen wil zijn zoals Hij. Dat is mijn hartsverlangen: te zijn als Jezus. Wel, Hij is het voorbeeld van wat ik wil zijn. En kijk. Daar is de Heilige Geest voor nodig om dat te doen. Dat is het enige wat het kan doen.

Ik ben niet geïnteresseerd in bijbelscholen of wat iemand mij heeft te vertellen. Ik geef niets om het kussen van een crucifix, of je hart ontledigen, of gebeden voor de doden opzeggen. Ik ben slechts in één ding geïnteresseerd: dat is meer van de Heilige Geest om William Branham over te nemen. Ik ben er niet in geïnteresseerd om me bij een grotere kerk te voegen dan waar ik toe behoor. Ik behoor tot de ware gemeente van de levende God; de eerstgeborenen. Ik werd erin geboren. En ik wil meer van de Heilige Geest in mijn leven om Christus te reflecteren, Die ik liefheb. Het maakt me niet uit hoe hoog of hoe diep ik ervoor moet gaan om het te krijgen. Het maakt me niet uit of ik hierheen of daarheen moet gaan, om fanatiek te worden genoemd, heilige roller of wat het ook mag zijn; ik wil meer van Zijn leven weerkaatsen. Ik ben niet geïnteresseerd in het niveau waarop ik moet komen, ik ben geïnteresseerd in de Heilige Geest, zodat ik meer zal lijken op een dienstknecht zoals Hij was. Hij was de Dienstknecht des Heren.

Hij kwam nimmer om te worden bediend maar om te dienen. Hij nam de plaats van een dienstknecht in. En als de Koning des hemels dat kon doen - en wij zijn de leden van Zijn lichaam - laten we dan allen daaraan gelijk zijn. Niet anders zijn, maar onszelf vernederen in Zijn tegenwoordigheid. Ongeacht wat de wereld te zeggen heeft of de intellectuele mensen; denk daar niet over na. Ontvang slechts meer van de Heilige Geest en wees als Jezus: eenvoudig, zachtmoedig, nederig. Neem Zijn plaats in en Hij zal de uwe innemen bij het oordeel.


Aanhaling genomen uit de prediking: