Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

19 januari

Dag 38

Nicodémus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan. Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.
Johannes 3:9-13
Jezus vertelt Nicodemus over de wedergeboorte

Uit de Geest geboren zijn, is geloven en jezelf in de Geest gedragen, het is verstaan en geloven met je hart dat Jezus de Christus is en dat dit Zijn Woord is, dat geen andere woorden eraan toegevoegd of van weggenomen kunnen worden zonder dat uw naam uit het boek des levens wordt weggenomen. Oei! Dat was een sterke. Als u er één ding aan toevoegt in uw traditie, of één ding van afneemt, wel, Christus Zelf zei: “Uw naam zal uitgewist worden uit het boek des levens.” Nu, vind organisatie, denominatie in de Bijbel. U zult erbij vandaan rennen! Goed.

Afgezien van het vlees, denominatieleer is tegengesteld aan de Bijbel. Ja. Wederomgeboren betekent een nieuwe geboorte van boven, geboren van boven. Dan zijn wij actief in de dingen van boven. O my! Want Hij is het Zelf, handelend in Zijn Woord door u, Zijn rank aan de Wijnstok.

Daarom zei Jezus: “Als Ik de werken van Mijn Vader niet doe, geloof Mij dan niet.” O zeker! Hij zei: “Niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neerkwam.” Zie Hem hier Nicodémus verbeteren. Weet u, zij dachten dat Hij, omdat Hij een Man was, God niet kon zijn. En toen zei Hij: “Niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neerkwam, de Zoon des mensen, Die nu in de hemel is.” Dat was teveel voor hem. Hoe kon Hij, de Zoon des mensen, Die neerkwam uit de hemel, neergekomen uit de hemel, Dezelfde zijn Die opvoer naar de hemel, en Dezelfde zijn Die hier staat boven op dit huis, sprekend met Nicodémus èn nu in de hemel zijn? Wel, hij had moeten zien dat het God was. Hij is alomtegenwoordig, overal! Zie? Maar hij, in zijn tradities, wist dat niet. Hij was niet geestelijk gezind. Het vleselijke verstand kon dat niet vatten.

Hij zegt: “Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?”

“Iemand zegt, wel, ‘Hij is de Zoon van David.’”

Hij zei: “Waarom noemde David Hem dan in de Geest Here als hij zegt: ‘De Here zei tot mijn Here: Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Uw vijanden maak tot Uw voetbank’?” Hoe Hij beide is, Wortel en Spruit van David; Hij was vóór David, Hij was David, en na David. Zie? Hij is de Wortel en het Geslacht van David. De Bijbel zei dat, zowel Wortel als Geslacht van David. Hoe zou Hij dan zijn Zoon kunnen zijn? Hoe zou Hij zijn Here kunnen zijn? De Bijbel zei: “Van toen af aan vroegen zij Hem niets meer.” Ik denk dat het ook een goede zaak was.

Aanhaling genomen uit de prediking: