Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Wie is dit?

Door William Marrion Branham

1 U kunt gaan zitten. Ik verontschuldig mij. Ik sprak daar met mijn zoon en ik had totaal niet opgemerkt dat hij mij reeds gevraagd had naar de preekstoel te komen. Ik leef nog steeds van de vreugde en honing van gisteravond. Ik heb gewoon een groot jubelfeest in mijn ziel. Nadat ik naar huis was gegaan en een poosje gebeden en gelezen had en toen naar bed was gegaan, stond ik vanmorgen op en voelde mij zo heerlijk. Ik houd ervan dat te voelen.

2 Gisteren bij het binnenkomen heeft Satan mij een... wat harde tijd bezorgd, als u weet wat deze straatuitdrukking betekent en ik had, geestelijk gesproken, de uitwerking van zijn aanwezigheid al enige tijd gevoeld. Ik geloof dat dit het opkomen van mijn nieuwe bediening betreft. Hij zal alles in het werk stellen om mij ervan weg te slaan. Maar door de genade van God ga ik voorwaarts.

3 Zo de Here wil, wil ik aan de samenkomst morgenavond alles vertellen wat ik erover weet. Morgenavond, gewoon hoe het tot dit tijdstip gekomen is. En ik geloof dat het bijna ongeveer de tijd is om het naar voren te brengen. En ik hoop van harte dat het gedurende die samenkomst zal zijn, dat God het zal doen.

4 Ik ben er zeker van dat u vanmorgen bij de gemeentes in de omgeving allemaal een beste tijd had, en zo, grote uitstortingen van de glorie van God, dus dat is werkelijk goed, het maakt ons allen gelukkig en het beste komt nog, ziet u. Dat is waar. Vanavond zal het beter worden dan het vanmorgen was. Wij blijven gewoon doortanken en dan na een poosje stromen we gewoon over, zo vol zijn we gelopen. Zoals David zei: "Mijn beker stroomt over." Ik wil graag dat overstromende deel krijgen. U niet? Gewoon overvloeien. En dan kunt u iemand anders helpen, ziet u, wanneer u overloopt.

5 Dus vergeet deze komende week nu niet, als de Here wil, zullen we maandagavond, zo de Here wil, spreken over het uitlopen op de nieuwe bediening. Velen weten, hoe reeds in het begin de Heilige Geest het eerst bekendmaakte, voor ik met een gave begon. Dan trok ik naar de Westkust en door Canada gedurende drie of vier jaren en vertelde u dat Hij zei, dat er iets anders zou komen wat veel groter zou zijn. Weldra kwam het. Toen zei Hij: "Blijf gewoon nederig, blijf weg van geld en alle dingen van de wereld, probeer nooit belangrijk te zijn, blijf nederig en er zou iets komen dat geweldiger is." Wel, dat gaat nu gebeuren, ziet u.

6 O, Hij is in één woord God, dat is alles wat ik zeggen kan, gewoon... Verbazingwekkende Genade, hoe lieflijk het geluid. Wij zijn gelukkig met deze dingen en zijn God er dankbaar voor.

7 We zijn nu... Ik heb daarnet Billy gevraagd, ik vroeg Leo en Gene of zij nog gebedskaarten uitgegeven hadden en ze zeiden: "Nee." En ik zei: "Heeft Billy nog enige uitgegeven?" Ze zeiden: "Nee." Toen ontmoette ik Billy hier en hij zei: "Ja." Dan geloof ik dat wij vanmiddag, zo de Here wil, na de boodschap een gebedsrij zullen hebben. En nu voor wij het Boek openslaan, het Boek der boeken, het is een Boek zoals nog nooit iets dergelijks geschreven is, en het is een liefdesverhaal van profetie, het is... het is een Boek van Psalmen, het is... het is compleet... alles wat wij op deze reis nodig hebben is direct hier in het Boek. En ik ben dat soort van persoon voor één Boek, dat is de Bijbel, daar staat genoeg in. Wat Hij zei daar houd ik van omdat ik weet dat dit het geïnspireerde Woord van God is.

8 Ik stond enige tijd geleden in Bombay, India, met de koran in mijn ene hand en de Bijbel in de andere hand, voor o, een kwart miljoen of meer Mohammedanen. En ik zei: "Iets, iemand moet gelijk hebben en iemand moet verkeerd zijn. Deze Boeken spreken allebei over een God, maar tegengesteld aan elkaar." De Mohammedanen geloven dat God Jehova God is. Maar zij geloven dat Mohammed Zijn profeet was. Wij geloven dat er een echte en levende God is en Jezus is Zijn Zoon. Dus zei ik: "Indien nu Mohammed Zijn profeet was, zal wat profeet Mohammed profeteerde, geschieden, als hij een profeet van God was." Ik zei: "Als Jezus de Zoon van God was, dan was Hij God van de profeten en wat Hij gezegd heeft zal geschieden. Beiden schreven zij boeken, deden beloften, laat ons nu zien wie zijn belofte houdt."

9 O my, weet dat u hen tot een ontmaskering kunt brengen, dat God Zijn belofte houdt, elk ervan. Wees niet bevreesd het aan een test te onderwerpen. Als u het zaad van Abraham bent, waar wij gisteravond over gesproken hebben, geloof het eenvoudig. God zal elk ding dat Hij beloofd heeft, laten gebeuren. Want als Hij het niet doet dan is Hij God niet en is dit niet Zijn Woord, als het niet zo is. Dit is een belofte. En als Hij Zijn Woord niet houdt... Dat is de reden dat ik plechtig in de Bijbel geloof.

10 Nu, er is geen twijfel aan dat ik heel wat Katholieke vrienden vanmiddag hier heb zitten. Mij werd niet lang geleden door een Katholieke vriend van mij gevraagd, hij zei: "Om welke reden keert u niet naar de Moederkerk terug?"

     Ik zei: "Verwijst u naar de Katholieke kerk?"

     Hij zei: "Jazeker."

     Ik zei: "Ik ben een Katholiek."

     Hij zei: "Wat bent u?"

     Hij zei: "Ik ben een Katholiek."

     En hij zei: "Een Rooms-Katholiek?"

     Ik zei: "Wel, ik ben gewoon een Katholiek, dat is al wat ik weet."

     En hij zei: "Hoe meen je dat?"

11 Ik zei: "Is het waar dat u zegt dat de Bijbel een boek is dat door de vroegere Katholieke kerk geschreven is? Dat Jezus Christus de Katholieke kerk oprichtte, Petrus de Paus was en de apostelen, enzovoort?"

     Hij zei: "Dat is juist."

     "En de... de apostelen waren de eerste oorspronkelijke Katholieke kerk?"

     Hij zei: "Dat is waar."

12 Ik zei: "Dan ben ik een ouderwetse Katholiek, ik geloof wat de ouderwetse kerk onderwees en niet wat de nieuwe Katholieke kerk onderwijst, dus ben ik eerder een Katholiek dan u, want ik geloof dat wat zij eerst gezegd hebben goed was. Deze mannen wandelden met God." Daar is te veel tegenstrijdigheid. Er is geen andere bemiddelaar tussen God dan die ene Man Christus Jezus. En we kunnen niet een heleboel maagden en heiligen en van alles hebben, bemiddelaars; Er is één Bemiddelaar, dat is Jezus Christus.

13 En de kerk van vroeger, de Katholieke kerk van vroeger, wandelde met Hem en sprak met Hem en schreef dit Boek, en de Heilige Geest heeft aan het einde ervan gezegd: "Als iemand er iets uit wil nemen of iets aan toe wil voegen", dit voltooit het allemaal, "als iemand zal wegnemen of toevoegen, diegene zal uit het Boek des Levens genomen worden." Dus ben ik een ouderwetse Katholiek, een van de eersten. De apostolische Katholiek van het begin.

14 Dus hebben wij de Here lief, is het wel? En staan met Zijn Woord, want hetgeen Hij geschreven heeft geloven wij plechtig de waarheid te zijn. Dit is Gods waarheid. Geen tegenstrijdigheid, geen verkeerde uitleggingen, het is gewoon de waarheid. Laten we nu bidden voor we het lezen.

15 En terwijl we onze hoofden gebogen hebben vraag ik mij af hoevelen in gebed gedacht willen worden, zou u even uw hand willen opsteken en zeggen: "God, wees mij genadig." Bedenk nu dit, speciaal u, zondaar-vriend.

16 Ik was bij het ontbijt vanmorgen in uw fraaie stad, daar lag een nieuwsblad en ik merkte op waar stond dat Max Baer, de wereldkampioen, vroegere wereldkampioen, gisteravond dood neerviel. Een geweldige ruige vechter, stoere, sterke man. Maar hebt u gelezen wat zijn laatste woorden waren? Het maakt niet uit hoe hard u bent, wanneer die tijd u treft, wees dan maar liever gereed. Het geeft niet hoe religieus u bent, hoeveel u naar de kerk gaat, u kunt maar beter met God in orde zijn wanneer dat u treft omdat het dan met u gedaan is.

17 Here, we zouden willen bidden, Heer, dat u deze meneer Max Baer, ik heb hem niet gekend, maar aan het eind van de weg schreeuwde hij Uw Naam, heb genade voor hem, Here. En nu Vader zouden we willen bidden voor degenen die hier zijn, die zojuist hun hand hebben opgeheven en voor velen van diegenen die hun hand misschien moesten opsteken en het niet deden. Wij bidden Heer, dat U hen wilt gedenken terwijl ze bij hun gezond verstand zijn, zich gezond voelen, dat zij vandaag die beslissing voor Christus zullen maken en er zeker van zullen zijn dat zij recht staan met God voordat dàt uur komt.

18 Here, wij vragen vandaag voor al degenen die in nood zijn, overal. En vanmorgen toen die dronken man, misschien hier nu aanwezig, zich naar de auto begaf en vroeg om genoeg - een geldstuk om hem te helpen aan een borrel. En terwijl ik mijn armen om hem heen sloeg zei ik: "Broeder, mijn vader stierf aan de drank. Doe dit niet, ik zou u geen geld kunnen geven om te drinken, ik ben een prediker." En de tranen liepen over zijn wangen, terwijl ik U vroeg hem te zegenen, ik bid, God, als hij nu in Goddelijke Tegenwoordigheid is, dat dit de dag zal zijn waarin hij zijn beslissing zal maken en als hij ergens buiten op straat is laat het gebed effect krijgen, Heer, en die arme man, die zo door de macht van de vijand gebonden is, redden.

19 Ik bid voor de zieken en aangevochtenen die op andere manieren door de vijand gebonden zijn. Moge Satan hen loslaten, moge er een opwekking door dit land komen die zich uitstrekt van kust tot kust. Wij bidden dat U Uw Woord als wij het lezen zult zegenen en moge de Heilige Geest het Woord nemen en mag Het vallen in ieders hart en daar liggen tot het groeit naar de belofte. Sta het toe Vader, wij geven U de eer, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

20 Nu, u die uw Bijbels hebt en de tekst zou willen aanstrepen, enzovoort, sla met mij Mattheüs 21 op. En we zullen het 10e en 11e vers van Mattheüs 21 gaan lezen:

     En toen Hij Jeruzalem binnenkwam, kwam de gehele stad in rep en roer, zeggende: Wie is dit?

     En de scharen zeiden: Dit is Jezus de profeet van Nazareth in Galilea.

     Als ik een tekst nam, zou ik het zo ongeveer nemen, die laatste drie woorden in het tiende vers: "Wie Is Dit?"

21 Het moet ongeveer zonsopgang zijn geweest. De mensen waren in de stad in beweging gekomen omdat het een hele drukke dag zou worden. Ziet u, het was het Paasfeest, de mensen waren verzameld van over de hele wereld voor dit Paasfeest. Het gebeurde jaarlijks. Het is wanneer het paaslam geslacht werd en het bloed werd gesprenkeld. Maar daar waren zoveel mensen dit keer totdat er voor hen binnen de stad geen plaats was om te slapen. Zij lagen daar op de heuvelruggen. Lagen overal waar ze maar slapen konden. Omdat dit een bijzonder Paasfeest was.

22 Weet u, God doet soms dingen heel bijzonder. Wij hebben soms samenkomsten die er gewoon uitspringen, waar iets speciaals gebeurde. En opwekkingen, iets bijzonders vond plaats. En de mensen realiseerden zich dat er iets aan de hand was, toch konden zij niet precies zeggen wat het was. De hele lucht scheen gevuld te zijn met verwachting.

23 Precies zoals vandaag. De hele lucht, de atmosfeer over de wereld is geladen. Wij verwachten iets maar we... er zijn velen die eenvoudig niet weten wat te verwachten. Maar er waren daar enkele mensen die verwachtten dat Hij zou aankomen. Zij hadden Hem geloofd. En zij wisten dat Hij Zijn belofte hield. Omdat het gerucht zich had verspreid dat Hij daar zou zijn. En de mensen wachtten op Hem en geloofden dat Hij Zijn Woord zou houden.

24 En in die hooggespannen verwachting waren er enigen die wisten wat er aan de hand was. En zo is het vandaag. In deze tijd van... van gejaagdheid, volk tegen volk, onze vijand die overkomt om vrede te sluiten met nog een vijand, zoals het was in de tijd van Pearl Harbor. De mensen weten gewoon niet wat te doen. Wanneer men spreekt over ruimtevaartprogramma's van miljarden dollars en men uitkijkt naar wie een reis naar de maan kan maken en een andere wetenschap zegt dat het de hele wereld wel in brand kan zetten. En oorlog overal, enkel in een moment zou de een of andere fanatiekeling een hefboompje kunnen aanraken om de hele wereld op te blazen. Iedereen is oplettend. Ze gaan met zestig mijl per uur over de straat, in een dertig mijl zone, om bij een biertent te komen om voor men naar huis gaat een biertje te drinken. Ze lopen u in een kruidenierswinkel omver, men heeft nergens tijd voor, en ze weten niet waarom ze zo'n haast hebben. Vraag hun: "Waarom haast u zich?" Men weet het niet. Omdat er iets op het punt staat te gebeuren.

25 Ik ben zo dankbaar dat er iemand is die weet wat er gaat gebeuren. Wij weten dat het de komst van de Here is. Hij heeft gezegd dat deze dingen er vlak voor Zijn komst zouden zijn. Dat dit plaats zou vinden. En het is zoals het die dag in Jeruzalem was, sommigen wisten het niet, maar er waren anderen die het wel wisten.

26 En wij kunnen die kleine groepen zien, sommigen bij de Oostpoort, anderen bij de Westpoort en sommigen op verschillende plaatsen. Maar na een poosje zien wij ze allemaal aan de Oostzijde van de poort bij elkaar komen. Dat was een teken dat er iets ging gebeuren, want wanneer Gods volk zich begint te verzamelen, staat er iets op het punt te gebeuren!

27 Een kleine groep van Galilea en één van Nazareth en één van Bethlehem en zij beginnen bij elkaar te komen omdat zij dezelfde opwinding hadden. En evenzo is het vandaag wanneer wij predikers van verschillende denominaties beginnen te zien, bij elkaar gezeten in hemelse gewesten. Verschillende kleuren, verschillende geloofsbelijdenissen en dat dringt zelfs niet eens tot hun gedachten door, zij vergaderen zich tezamen.

28 Dat is de last van mijn hart om de Gemeente verzameld te zien. Niet sprekend over hun denominatie, enkel en alleen om in gemeenschap bij elkaar te komen. Ik geloof dat dit het werk van de Heilige Geest is om mensen samen te smelten om Zijn Gemeente bij elkaar te drijven.

29 Toen Salomo's tempel werd uitgehouwen, waren de delen ervan klaar gemaakt van over de hele wereld vandaan. De houtblokken dreven op vlotten Joppe binnen en gingen daar vandaan per wagen naar Jeruzalem, enzovoort. En de stenen kwamen uit verschillende streken, het cederhout uit Libanon. Maar toen het bijeen kwam was er geen wrijving, elke steen was precies goed uitgehouwen voor het passen in het gebouw.

30 Ik geloof dat God dit gedaan heeft in de dagen die voorbij gingen, de Heilige Geest hieuw hen gewoon in vorm en maakte hen, de een net een beetje verschillend van de ander, zodat zij zouden passen in deze grote huishouding van God. Maar ik geloof dat de tijd nu nabij is, dat zij tezamen komen! Er is geen geroezemoes, geen wrijving, enkel samenkomen.

31 Ik kan die kleine groepen gadeslaan, zoals de Galileeërs kwamen en degenen die uit verschillende delen van de wereld kwamen. Waarom moesten ze bijeen komen? Omdat zij verwant waren in de geest. Nu, de rest van de godsdienstige wereld van die dag, zij wisten niet wat er allemaal gaande was. Maar deze mensen die dingen eensgezind hadden, die Jezus hadden gezien en zijn karakter kenden, en wisten wat van Hem te verwachten was, zij kwamen bijeen en werden eensgezind. Omdat zij Hem kenden.

32 Wel, dat is wat heden gebeurt. Er gaan vele mensen naar de kerk. Er zijn velen die een belijdenis opzeggen. Er zijn velen die de Schrift bestuderen. Maar er zijn sommigen die Hem kennen! Redding is niet het kennen van de geloofsbelijdenis. Niet het kennen van de regels van de kerk is eeuwig Leven. Niet het behoren tot de kerk is eeuwig Leven, deze dingen zijn wel goed. Maar eenvoudig Hem te kennen is eeuwig Leven. Hem, de persoon te kennen, Christus Zelf, Hem persoonlijk kennen, dat is eeuwig Leven. Zijn karakter kennen, weten wat Hij doet, hoe Hij handelt en wanneer u dat dan weet, zult u kennis krijgen van Zijn Woord, wat Hij van u verlangt om te doen. Dan komt daar geloof.

33 U kunt niet uitgaan en half en half denken dat Hij het misschien zou kunnen doen, of dat Hij het waarschijnlijk wil doen, misschien wil Hij het. U moet nauwkeurig weten dat het Zijn wil is. U moet het met heel uw hart geloven.

34 Kort geleden kwam iemand naar me toe en zei: "Broeder Branham, denkt u werkelijk dat het verkeerd is voor een man om sigaretten te roken als hij een Christen is?"

     Ik zei: "Waarom hebt u mij dit gevraagd?"

35 Dat bewijst dat u veroordeeld wordt, anders zou u de vraag niet gesteld hebben. Als er een vraag in uw gedachte is, zorg dat u hem kwijtraakt. U kunt niet in geloof wandelen met een vraagteken in uw gedachten. Als u een Baptist bent en een vraagteken hebt, van Pinksteren en een vraagteken hebt, Presbyteriaan met een vraagteken; krijg dat vraagteken uit de weg! Ken Hem, dan is daar geen vraag over, u weet dat u overgegaan bent van dood in leven omdat U hem kent. Zijn Geest woont in u, u neemt Zijn natuur aan, Zijn Woord leeft in u, alles wat Hij heeft gezegd is: "Amen." U zult niet zeggen: "De dagen van wonderen zijn voorbij, er bestaat niet zoiets als goddelijke genezing", met de Geest van de levende God, Die de Bijbel schreef, in U! U kunt het niet doen. Hij zal Zichzelf bewijzen.

36 Wanneer u dan zulke dingen ziet gebeuren, zult u dat niet bekritiseren, u zult God verheerlijken, omdat dezelfde Geest Die het schreef en het liet uitvoeren er getuigenis van af zal leggen. Dat is de Geest van de gemeente van de levende God! De levende God, die leeft in de levende gemeente. En ze zijn dood voor zonde en overtredingen en zijn opgestaan in Zijn gelijkenis en zijn gedreven door Zijn Geest. Daarom, het maakt niet uit naar welke denominatie u gaat, als u uit Zijn Geest geboren bent, hebt u Zijn natuur in u.

37 Zij kenden Zijn karakter. Zij herinnerden zich dat Hij een belofte had gedaan. En degenen die Hem kennen, weten wanneer Hij iets belooft, dat Hij Zijn belofte houdt. Hij heeft gezegd: "Hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nooit falen." Hij houdt Zijn belofte. En degenen die een karakter hebben zoals Hij, hebben Zijn natuur in zich, geloven dat met hun hele hart. Dat is het waarachtige zaad van Abraham waar wij gisteravond over gesproken hebben.

38 Als de Bijbel zegt: "Hij werd gewond om onze overtredingen, door Zijn striemen werden wij genezen", dan zegt het ware zaad van Abraham: "Amen, dat is de waarheid." Omdat de Geest van God in hen is en zij getuigen voor de waarheid. Zij kijken niet hoe de zaken eruit zien, zij nemen wat God erover gezegd heeft. Wat als Abraham genomen had hoe het eruit zag? Vijfentwintig jaar lang wachten op een belofte die God hem gaf. O, hij had de baby nooit gekregen. Dan zou hij nooit de vader van kleine Izaäk geworden zijn. Maar hij geloofde Gods Woord en wilde het niet loslaten! Maar gaf het dag en nacht water, krachtig, lofgevend aan God. O, en Sara zei: "Lieveling, het is al vijfentwintig jaar geleden sinds de belofte werd gedaan, hier ben ik, bijna honderd jaar."

39 Hij zou zeggen: "Prijs God, wij zullen het tòch krijgen, omdat God het heeft gezegd en dat maakt het vast." Zo is het.

40 Hij kende het karakter van God omdat hij een vriend van God was. Hij wist hoe hij Hem moest nemen, omdat hij wist dat Zijn beloften - het gaf niet hoe dwaas zij er uit zagen of hoe eenvoudig of hoe onbegrijpelijk - zij waren vast omdat God het had gezegd en daarmee was het voor eeuwig beklonken.

41 Zo doet elk zaad van Abraham vandaag. Zo doet iedere wedergeboren Christen vandaag. Het geeft niet wat de wereld zegt, wat de wetenschap zegt, wat men zegt, dit, dat of wat anders, Gods Woord staat boven dit alles! En zij kijken naar Zijn Woord en wat Hij zegt dat de waarheid is. Het geeft niet of men zegt dat de wereld niet verbrand kan worden en de doden - of die lichamen niet op kunnen staan. God zei het en dat is de waarheid, dat maakt het voor altijd vast. God zei het en wij houden ons oog op wat Hij zei.

42 Welnu, zij geloofden dat Zijn Woord de waarheid is, zij geloofden dat Hij Zijn beloften houdt. Dus verzamelden zij zich en wachtten buiten de poorten. En de stad ging door met haar rituele ceremonieën, de religieuze aanbidders van de stad. De ongelovigen waren bezig met hun taak, het religieuze volk was bij de tempel bezig met al hun ceremoniële godsdienst daar zij iets vierden wat vroeger in Egypte gebeurd was. Maar de gelovigen keken reikhalzend uit naar Zijn komst.

43 O, er waren er velen in de stad die Hem liefhadden. Zonder twijfel waren er velen van hen die geloofden in de komst van de Messias, maar zij hadden de Geest van God niet in zich om naar Hem toe getrokken te worden. Er zijn vandaag miljoenen die naar de kerk gaan en aanbidden, maar zij kennen Hem niet. En precies zoals het toen was, zo zal het zijn bij Zijn komst, zij zullen Hem niet zien.

44 Er waren duizenden in Jeruzalem die deze verwachting voelden en die opwinding gewaar werden, maar zij hebben Hem nooit gezien. En het is treurig vandaag om te zeggen - toch moet de Schrift vervuld worden - dat er miljoenen Amerikanen zijn die regelmatig naar de kerk gaan en... en trouw, die, wanneer Hij komt, Hem nooit zullen zien! Omdat de Bruid zal worden weggenomen, als een dief in de nacht zal Hij komen. Hij zal de Bruid wegnemen en de rest van hen zal Hem niet zien. Stel u zich eens voor, miljoenen Amerikanen die naar de kerk gaan voor ceremoniële aanbidding, maar zij zullen Hem nooit zien wanneer Hij komt. De uitverkorenen, de Bruid zal net zoals het toen was, weggenomen worden.

45 Zij verzamelden zich buiten de poort, zij spraken met elkaar in volkomen vertrouwen dat Hij zou komen. Laten we zeggen dat er een ongelovige voorbij liep: "Hé, waarom zijn jullie mensen daar verzameld? Waarom zijn jullie niet daar bij de eredienst?"

     "Wij hebben iets in ons hart, wij wachten op de Messias."

     "O, jullie stel religieuze fanatiekelingen", werd misschien tegen hen gezegd. "Waarom gaan jullie niet met de rest mee?"

46 Wanneer een man of een vrouw geboren is door de Geest van God, is daar iets mee, zij gaan niet met de rest mee, zij gaan met God, waar Hij gaat. Zij aanbidden met Zijn volk. "Want God is een Geest en degenen die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in Waarheid." Dat is de reden waarom zij niet bij de rest van hen waren.

47 En terwijl zij in hooggespannen verwachting stonden te wachten, kwam na een poosje iemand op een wit muildier de heuvel over. Het was een type van Zijn komst, de tweede maal uit de Hemel rijdend, op een wit paard. Komend over de heuvel op deze kleine ezel, kleine witte ezel, besteedde niemand enige aandacht aan Hem. Maar degenen die naar Hem uitkeken, sneden takken af en snelden heen, luid schreeuwend: "Hosanna voor de Zoon van David, die komt in de Naam des Heren." Hun harten waren uitermate bewogen want zij hadden Hem verwacht en heel hun verwachting werd beantwoord. Want zij wisten dat de Schrift had gezegd, dat Hij op een muildier Jeruzalem binnen zou rijden. En zij zagen Hem komen.

48 De rest van de stad ging dadelijk verder met het uitgieten van water en het wassen van potten en hun ceremonieën die zij onderhielden. En toen zij dit enorme lawaai begonnen te horen, uit alle macht schreeuwend: "Hosanna, hosanna!" O, dan kan ik me voorstellen dat deze mensen zeiden: "Jullie storen onze kerkdienst met jullie lawaai."

49 Denkt u dat dit hen liet stoppen? De Christus waar zij naar uitgekeken hadden was daar vlak bij hen, hoe zou u ze kunnen tegenhouden? En het veroorzaakte een grote beroering in de stad. De mensen begonnen te zeggen: "Wie is dit, die heel deze beroering veroorzaakt? Wie is het? Hij heeft de mensen - die kleine groep van... van mensen om Zich heen verzameld. Wie is het, die dat veroorzaakt?

50 Zij konden Hem in geen van hun boeken vinden, zij hadden - geen van hun seminaries had Hem voortgebracht. Niet één van hun kerken had Hem voortgebracht. Daarom vroegen zij: "Wie is het? Wie veroorzaakt deze beroering? Wat maakt dat deze mensen zo optreden?" Het religieuze volk zei: "Wat brengt deze mensen aan het schreeuwen? Waarom schreeuwen zij uit: 'Hosanna'; zorg dat ze rustig blijven."

     Hij zei: "Als zij zwijgen zullen onmiddellijk de rotsen gaan schreeuwen!"

51 Iets moest gebeuren omdat een levende Christus een levend volk moet hebben. Iets moest plaats vinden. De komst van de Heilige Geest in deze laatste dag zal ongeveer een dergelijke beroering onder de mensen teweeg brengen. Van de komst van de Heilige Geest in deze laatste dagen is een opwekking voortgekomen. Een volk dat een uitgeroepen, afgescheiden volk is. Een volk dat vrij is in zijn godsdienst. Dat juicht en de lofprijzingen van God uitjubelt, dat gelooft in tekenen en wonderen. Waarom? Hetzelfde wat toen was is nu. De Geest van de levende God woont in hen. Daarom schreeuwen zij het uit. Daarom kunnen zij zich niet stilhouden.

52 En de godsdienstige wereld keek toe: "Wat is er met die mensen aan de hand? Wie is dit? Waar komt dat door?" Of zou ik dit mogen zeggen: "Wat is dit? Wat is dit, dat dit veroorzaakt?" Als men slechts de Schriften zou willen lezen, zou men ontdekken dat het de Geest van Christus was, Die beloofd werd door God: "Ik zal in de laatste dagen Mijn Geest uitgieten over alle vlees en er zal een late regen zijn, een regen van de Geest van God die op de mensen valt in de laatste dag." En Hij heeft gezegd: "Er zal tegelijkertijd ook een late regen en een vroege regen zijn."

53 Nu enige jaren geleden werd de Heilige Geest uitgestort op de mensen, de gelovigen. En het liet ze jubelen en God prijzen en maakte dat zij zich afscheidden van zonde en de dingen van de wereld en deed hen eruit komen en een afgescheiden volk zijn. En de Heilige Geest werd op hen uitgestort en zij spraken met tongen en profeteerden en deden wonderen en tekenen. Het was de late regen die viel.

54 En dan, hebt u opgemerkt dat Hij het daar alleen niet bij liet. Hij zei: "De vroege regen zal ook met de late regen komen." Hebt u opgemerkt wat de eerste regen was? Het was Zijn eigen regen, daarna komt de regen van de apostelen en in deze laatste dagen zowel de regen van de apostelen als de regen van de Here Jezus. Dat laat de mensen uitroepen: "Hosanna voor Hem die komt in de Naam des Heren."

55 Dat is de reden dat mensen vandaag - de religieuze wereld vraagt: "Waarvoor is deze drukte?" "Waarom schreeuwt men zo hard? Wat laat hen zo schreeuwen? In wat voor taal spreken zij? Waarvoor zijn al deze dingen?" De wereld vraagt: "Wie is het?" Maar de heiligen roepen: "Hosanna voor Hem die komt in de Naam des Heren." Het is de Heilige Geest, de Geest van God, op de gemeente uitgestort zonder... de laatste dagen om tekenen en wonderen te tonen. De gemeente weet het, zij zijn uit de Geest geboren.

56 Let op hoe Hij het deed. De late regen komt en dan komt de vroege regen met de late regen om te bevestigen dat de late regen echt was. De mensen zeggen nu: "Die mensen zijn gek. Ze hebben hun verstand verloren, wel het zijn een stel fanatiekelingen." Dat is hetzelfde wat ze over Hem zeiden. Ze waren verward in hun ideeën. Zij wisten niet wat te doen. Maar zij wisten dat er iets bezig was te gebeuren.

57 Maar let op. Toen Hij in de vroege regen kwam, noemden zij Hem, zeiden zij dat Hij de Beëlzebub, de duivel was. Hoeveel keer hebt u mensen horen zeggen dat degenen die in tongen spreken van de duivel zijn? Hebt u het niet gehoord? "Die mensen zijn gek, steken hun handen omhoog en beven, spreken in tongen en juichen!" Men begrijpt het gewoon niet, dat is alles!

58 De Schriften zijn vervuld. Deze geweldige uitstorting die nu komt brengt alleen een gemeente voor Hem in gereedheid wanneer Hij rijdend op een wit paard zal komen. Zij zullen in harmonie bijeen vergaderd zijn in één plaats en daar zal de Here Jezus komen.

59 Zij begrijpen het niet, ze zeiden: "Er is iets verkeerd met die mensen. Ze zijn krankzinnig." Dat waren de dingen die men over Hem zei. Men zei: "Van welke school komt Hij? Aan welke denominatie behoort Hij? Is Hij een Farizeeër, Sadduceeër, Arabier? Wat is Hij?" Hij behoorde tot geen van hen. Hij behoorde aan God, omdat Hij de Zoon van God was! De Heilige Geest wordt niet beperkt tot enige denominatie. Het is van God! En het is voor wie ook maar wil, laat hem komen en vrij deelnemen aan de Geest des Levens. Er is geen beperking voor wie dan ook van ons. Het is alleen iets dat ons is overkomen. Wat doet Het? Het bereidt de opstanding voor. Het bereidt de komst van de Here voor. Nu, ziet u de mensen met elkaar vergaderen, de kerken die hun kleine geschillen wegbreken en allen bij elkaar komen, zij maken zich gereed! Waarom, wij zullen Hem een dezer morgens zien komen in heerlijkheid!

60 Welnu, in die dagen zei men: "Deze man, daar is niets mee. Wij kunnen Hem niet in onze boeken vinden, we kunnen Hem nergens in de Schriften plaatsen." Omdat de Bijbel zei dat ze voor de Schriften verblind waren. Zij konden het niet begrijpen, staat er, nadat Jezus zoveel wonderen gedaan had. Toch konden zij Hem niet geloven omdat de Bijbel zei in Jesaja: "Zij hebben oren en kunnen niet horen, ogen en kunnen niet zien." Zij waren verblind, het was voor hen verborgen. Maar toen kwamen ze langs om degenen die het hadden te bekritiseren.

61 Nu, deze mensen zijn vreemde mensen, zij konden het misschien niet uitleggen, maar zij kregen Het. Dat is de hoofdzaak, Het te hebben. Ik kan niet verklaren hoe die lichten branden, niemand kan dat. Maar we hebben het toch. Zo is het met de Heilige Geest. Ik kan u niet vertellen hoe Het komt, het... het is hier gewoon, dat is alles wat ik weet. En Het bewijst zichzelf dat het hier is.

62 Iemand vroeg me een keer: "Waar kregen die raven brood en vlees vandaan", gebraden vlees, of wat het ook was, "waarmee Hij Elia voedde?" Waar haalde een kraai dat vlees vandaan en voedde hem drieëneenhalf jaar? Ik weet het niet, Elia wellicht ook niet. Maar het enige wat hij wist was dat de raven het brachten en hij at het. Hij leefde er drieëneenhalf jaar van.

63 En zo is het met de Heilige Geest, ik kan u niet vertellen waar Het zich bevindt, wat Het doet, maar het enige wat ik weet is dat Het komt en we krijgen Het en ontvangen Het en hebben Het en Het is ons erfdeel van God door Gods genade, de Heilige Geest en Het behoort aan de gemeente. God gaf Het aan de gemeente om haar te leiden en te besturen. Een bijzondere kerk, vreemd voor de dingen van de wereld maar glorieus in Gods aangezicht. Dat is Zijn kerk.

64 Men kon het niet verklaren, men kon niet weten waarom zij dit deden. Men zei: "Hun leider, hun leider, wie is dat? Hij is een bedrieglijke genezer." Is dat nu niet ongeveer hetzelfde vandaag? Een zogenaamde genezer. "En Hij is een vriend van die wilde, zotte man zonder kleding aan, met een stuk schapevacht om zich heen gewikkeld, ze noemen hem Johannes de Doper. Hij was een vriend van hem en dat is het soort gezelschap waarmee Hij omgaat." Welzeker was het dat. God zij gedankt voor dat gezelschap, ik ben zo blij er één van te zijn. Ik wil graag met de apostel Paulus van vroeger zeggen: "Op de wijze die door de wereld ketterij wordt genoemd, aanbid ik de God van onze vaderen."

65 O, zij wachtten op Hem, en toen Hij kwam kenden zij Hem. Zij kenden Zijn karakter. De kerk vandaag, nadat het de vroege regen heeft ontvangen... of de late regen heeft ontvangen, de uitstorting van de Heilige Geest op de Gemeente. Dat was eerst, zij ontvingen de Heilige Geest, de late regen. Dan komt de vroege regen terug met de late regen om zich ermee te verenigen, om te bewijzen dat de late regen echt was.

66 De Heilige Geest is nu in de gemeente gekomen om tekenen te geven, onderscheiding. Waarom weten we dat het goed is? Omdat het dezelfde Geest is met dezelfde handeling, met dezelfde tekenen, met dezelfde wonderen, met dezelfde kracht, met hetzelfde van alles; wat in de vroegere gemeente was is in deze gemeente! Onderscheiding van geesten, profetie, tongen, vertolking, goddelijke genezing, krachten. Wel, er zal een wedergeboren kerk voor nodig moeten zijn om dat te geloven.

67 Daar is het vandaag, dezelfde kerk, de Heilige Geest viel een tijdje geleden, dertig, veertig jaar geleden hier in Amerika. En de Pinksterbeweging zette zich voort door Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, overal. Riep de uitverkorenen van God eruit, liet hen verzamelen. Zij organiseerden zich en vormden groepjes. Assemblies of God (vergaderingen van God), Kerk van God, Foursquare, en zo meer. Maar het uur is aangebroken, glorie voor God, het uur is gekomen! Onze kleine geschillen zijn verdwenen, de gemeente is zich aan het bijeen vergaderen, de kracht van God is op handen! En Jezus onze Heer is in ons midden, bewegend, tonend, vroege en late regen, tezamen uitgestort. Schaamteloosheid verlaat de kerken, zij die binnenkomen stellen geen vragen, heffen gewoon hun handen op en prijzen God!

68 Een van deze morgens zult u Hem langs zien rijden, niet over een heuvel, maar over een grote witte wolk ginds in de heerlijkheid, rijdend op een wit officierspaard om Zijn gemeente weg te halen! Terwijl de wereld nog steeds zegt: "Wie is dit? Wat is dit. Wat is er aan de hand?" Degenen die God kennen zullen daden verrichten in de laatste dagen. We zijn in de eindtijd!

69 De Farizeeërs zeiden: "Wie is Hij?" Zij wisten wie Hij was. Dit is nu de vraag vandaag. Wanneer u Hem, de Heilige Geest, ziet komen staan in de samenkomst en een persoon genoeg geloof ziet geven om tegen een ander hier te spreken en hem precies alles over zijn leven te vertellen. Wat zou dit eigenlijk kunnen doen? Wat kon dit doen? Het werd nooit gedaan tot Jezus kwam en is sindsdien nooit meer geweest. Wat is het? De vroege regen die in de late regen binnen komt. En de mensen die u dwaas noemen... soms moest u zich misschien wel met hand en tand, zoals wij het noemen, vasthouden, om te proberen u vast te houden aan hetgeen u weet wat goed is! De Heilige Geest is nu rechtstreeks hier teruggekomen en heeft het met de vroege regen in de late regen bevestigd, met te bewijzen dat het Zijn beweging was, zij vallen beide tegelijk! Amen. O, ik wens dat u dit zou kunnen zien!

70 Die grote beweging van God die veertig jaar geleden aanving, ver terug toen de late regen begon te vallen, de vroege regen, de vroegere kracht, die begonnen is met Jezus Christus, is in deze gemeente binnen gekomen en heeft bewezen dat Hij dezelfde Jezus Christus is! Dan begint de gemeente zich voorwaarts te bewegen en zich te verzamelen, alles af te breken, en eruit te trekken! De wereld zegt nog steeds: "Wie is dit? Wat is dit?" De vraag is niet wat zij hebben gezegd, de vraag is aan u, wat denkt ú dat het is? Wie denkt u dat het is? Zou u het classificeren als Beëlzebub? Zou u zeggen: een spiritist? Zou u zeggen: een waarzegger? Zou u zeggen: een of andere gedachtenlezer. Of zegt u: "Hosanna voor Hem Die komt in de Naam des Heren!"

71 Die Hem is de Heilige Geest, de Heilige Geest, de Geest van God Die gekomen is in de kracht en opstanding om te bewijzen dat Jezus Christus niet dood is. Want Hij leeft en staat op het punt om terug te keren voor Zijn gemeente! Gelooft u het? Laten we onze hoofden buigen.

72 O Heer, terecht zijn deze woorden de waarheid. Wij geloven dat het uur zo dicht bij de komst is, de wereld beeft, men weet niet wat er aan de hand is. Maar wij weten dat Jezus onderweg is en wij beginnen ons gezamenlijk te vergaderen, bij de poort, de poort van de kracht van God. Zij die in God geloven, zij die uit Zijn Geest geboren zijn, zij die de Heilige Geest hebben, zij weten dat die Heilige Geest de Geest van God is en dat Hij gisteren, heden en voor immer Dezelfde is. Hij kan Zijn natuur niet veranderen, want Hij is God.

73 En wanneer God in mensen komt maakt het dat zij geloven voor hetgeen niet mogelijk is. Het brengt ook dezelfde soort van vruchten voort die de vroege regen heeft voortgebracht. Omdat het de vroege regen is, vermengd met de late regen. En de wereld roept uit: "Wie is dit?" of "Wat is dit?" Zij hebben Het niet in hun boeken staan, zij geloven niet in dat soort komen van een Christus. Zij hebben nog steeds hun ceremonieën, volgen de statuten en zegenen zichzelf en wassen en besprenkelen met water en het dragen van kleding.

74 Maar de gemeente van de levende God maakt zichzelf van binnen gereed door hun geloof dagelijks te vernieuwen in de Heilige Geest. De Heilige Geest is nu binnengekomen en in deze late regen heeft Hij het daarin geplaatst, reeds bevestigd onder de gelovigen rondom de wereld, dat Hij gisteren, heden en voor immer Dezelfde is. Hij is dezelfde Jezus als toen een vrouw Zijn kleed aanraakte in de eerste regen en Hij zich omkeerde en haar vertelde wat haar kwaal was en zij werd genezen.

75 Hij is dezelfde Jezus die Petrus vertelde dat zijn naam Simon was en Hij was van plan hem Petrus te noemen, en Hij wist wat zijn vader's naam was. En vertelde Nathanaël waar hij was voor hij naar de samenkomst kwam. Hij vertelde een vrouw uit Samaria wat haar zonden waren. Keek uit over de toehoorders en bespeurde de gedachten van hun hart. En toen de grote heilige Paulus schreef: "De Geest van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard, dat zo diep doordringt dat het vaneen scheidt het merg van het been en een onderscheider is van de gedachten van het hart."

76 Jezus sprak en zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen." Bij het zien van die Engel, die Man, komend daar in een menselijke gedaante, etend en melk drinkend, en vlees van een kalf, boter, graankoeken etend en zit daar en vraagt Abraham, die hij niet kende, waar zijn vrouw Sara was? En zij lachte in de tent en Hij zei: "Waarom lachte zij?" Jezus zei: "Dat zal opnieuw komen, net tegen de dag van de vernietiging van Sodom en Gomorra."

77 Hoe de moderne wereld daar in Sodom nog steeds in twijfel en verward was, net op het kantje af werd gered. Maar nog, Here God, zien wij de atoomkracht, de waterstofkrachten in de handen van de vijand liggen. Bijna elk moment zou de hemel in brand kunnen staan zoals het was in de dagen van Sodom. Hier is de late regen die nu uitgestort is, veertig jaren, het is door het volk gegaan tot over in de tweede generatie, die nu aan het beginnen is. Die generatie, de eerste generatie stond op, de tweede generatie was degene die overging in het beloofde land.

78 Vader God, heb genade. U hebt Uw Geest gezonden, U hebt die woorden bevestigd, U stort in de late regen nu, in deze tweede groep, ook de eerste regen uit. En zij zien het, zij geloven het, zij omarmen het, uitroepend: "Het is de Heilige Geest die komt in de Naam van de Here Jezus!" Het is de Heilige Geest en wij omarmen Het en geloven Het en roepen: "O Heer, het geeft niet wat de wereld zegt, geef ons meer daarvan, Heer. O, richt een standaard tegen de vijand op wanneer hij telkens als een vloed binnenkomt!" Het is Uw belofte.

79 Vader, wij bidden dat U Uw Woord hier in elk hart wilt bevestigen. Mag het zijn dat er niet één persoon die hier naar buiten gaat de boodschap zal missen. Wij vragen het in Jezus' Naam (een profetie wordt gegeven). Amen.

Ik heb Hem lief, (aanbid nu) ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn redding kocht
Aan het kruishout op Calvarie.

Ik heb Hem lief, (sluit uzelf nu af, alleen u en Hij)
Ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn redding kocht
Aan het kruishout op Calvarie.

80 Here God, wij hebben U lief Heer, wij zouden vandaag in de wereld geweest kunnen zijn, verscheurd, in het rond geslagen, helemaal verward, niet wetend wat er aan de hand was. Maar o, hoe gelukkig zijn wij vandaag, vanmiddag, om te weten dat onze namen in de hemel geschreven staan, dat de Geest van God bij ons is. De wetenschappelijke wereld heeft zelfs een foto van Zijn Wezen genomen, de grote Vuurkolom die de kinderen van Israël voortleidde. We hebben het in ons midden, door wetenschappelijk bewijs! Wij hebben het in ons hart vanwege Zijn genade. Nu zien wij het en vragen ons af of het de juiste Geest is zoals de wereld wellicht zou zeggen. Wij slaan het gade en zien Het dezelfde dingen doen die de vroege regen deed, en wat de late regen deed. Het doet hetzelfde wat het in de Bijbel deed. Dan weten we dat het de Geest van Christus is. Wij hebben U lief, Heer, er is geen schaduw van twijfel in ons hart; als het daar wel is, neem het weg, Vader.

81 Als er hier vandaag enigen zijn, Heer, die zich niet hebben verheugd in deze gemeenschap rondom de Heilige Geest, die niet zeker weten of zij wel in orde zijn, moge dit het uur zijn dat U tot hen spreekt. Spreek tot hen, Heer. Nu, woorden zijn woorden, maar we weten dat Gods Woord waar is. Maak Uw Woord nu weer levend onder ons vanmiddag met tekenen en wonderen, opdat ieder zou mogen weten en geloven dat U de Zoon van God blijft. En hetgeen waarover zij spreken en zich afvragen wat het is en wie het is, mogen zij het weten. Mogen ze een woord horen zoals de discipelen op de boot die nacht, toen zij dachten dat het een spook was, een of andere geest die over het water wandelde. Hij zei: "Weest niet bevreesd. Ik ben het, hebt goede moed."

82 Moge elk weerspannige persoon hier binnen de Redder dan welkom heten in hun kleine boot waarmee zij 's levens ernstige zee bevaren. Sta het toe, Vader, dat Hij hen naar het land zou mogen brengen waar geen dood, geen ziekte, geen verdriet, geen ouderdom of iets is dat ooit minder zal worden, het zal allemaal perfect zijn. Moge Christus in elk ongered hart komen en vanaf dit uur de Stuurman en Gids zijn. Wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

83 Nu waren de gebedskaarten B uitgegeven, B 1 tot 100. Waar zijn wij de laatste keer mee begonnen? Weet iemand het? 1, we begonnen met 1 de vorige keer. We kunnen dus gewoon ergens anders beginnen, laten we bij 25 beginnen. Goed, 25, wie heeft hem? B 25 steek uw hand op. Gebedskaart B 25. Iemand heeft hem? Waar? (Hier vlak bij). 25, 26. wie heeft 26? 27. Steek uw hand op als u niet kunt opstaan. 27, 28. 28, wie heeft gebedskaart 28? 29, 30, 30, 30, ik zag niet... 31, 32, 32, ik heb uw hand niet gezien, gaat u alstublieft snel staan dan hoeven wij geen tijd te verliezen, we willen u weer naar huis laten gaan, zodat we vanavond naar de samenkomst kunnen komen. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 2, 3, 4, 5. Hoeveel ruimte hebt u daar nog? We weten niet hoever het zal gaan, we weten het niet. 46, 47, 48, 49, 50. Het doet er niet toe hoevelen daar zijn, de zaak is om uw aandacht op Christus te richten.

84 Hoevelen waren hier gisteravond, laat uw hand eens zien? Wij hadden gisteravond zelfs geen gebedskaart. Hebben ze nu ook niet nodig. O, Hij is hier. Ik ben zo blij. Ik ben zo - hoevelen zijn er die geen gebedskaart hebben, steek uw hand op. Goed, kijk deze kant uit en geloof. Geloof met heel uw hart en zie of God het niet laat geschieden.

85 De dame die daar zit, wat zwaargebouwd, u hebt uw hand opgestoken, is het niet dame? Goed. U gelooft dat ik Zijn profeet ben, Zijn dienstknecht, Zijn getuige? U gelooft dat deze bediening niet eigenlijk alleen is om, het... het is... het is een door God gezonden bediening om de naties in deze dagen te waarschuwen. Gelooft u dit met heel uw hart? U hebt een klierziekte, dat is wat uw moeite is. Omdat iemand zegt: "Ja, ze ziet er fors uit." Maar ik kan u dit wel vertellen, u bent ook een prediker, een vrouwelijke prediker. Gelooft u nu met heel uw hart? Ga naar huis, geloof met heel uw hart, uw klierziekte zal over zijn. Heb enkel geloof in God. Twijfel niet. Heb gewoon geloof, geloof dat wat God zei waar is. Dat is alles wat ik u vraag te doen, heb geloof in God.

86 Indien gij kunt geloven. Zie, voordat de gebedsrij ook maar begint, heeft hier... Wanneer de Heilige Geest, wanneer u mensen zoals u hier bent, u beseft niet de gelegenheid die u op het moment hebt gekregen, ik weet zeker dat u het niet beseft. Als u slechts wist zou elk van de negen geestelijke gaven op dit moment in de gemeente geplaatst kunnen worden. Wel, dingen zouden plaatsvinden, er zou opnieuw een Pinksteren zijn, ziet u. Daarvoor zijn deze opwekkingen. Dàt is wat meer aan het opkomen is, grotere gaven komen binnen. Het is om de mensen snel te laten ontwaken, het vangt aan wanneer u predikers ziet samenkomen. Zij verzamelen zich buiten de poort. Vergeet de boodschap niet terwijl de Heilige Geest de boodschap bevestigt. Herinner de boodschap en dan zal God voor de rest zorgdragen.

87 In orde, u probeert de mensen in de rij te krijgen. Sommigen van de rest van u, bidt, begint te geloven, en zegt van ganser harte: "Heer, nu geloof ik. Ik geloof nu met heel mijn hart."

88 Hier zijn twee mannen die hier nu naar mij zitten te kijken, hier recht achter. Eén keek opzij, hij had medegevoel met de gebedsrij. De andere keek zo omhoog met zijn ogen gesloten en bad. Jazeker, uw prostaatkwaal is opgehouden, meneer. U die precies toen uw handen ophief, omdat u gelooft. Leg uw handen op de man die naast u zit, die oudere man daar, hij heeft een voorhoofdsholteontsteking, die hem lastig valt, dat is zo, is het niet meneer? Ja, steek uw hand op. Ga nu beide naar huis en weest genezen van uw kwaal, in de Naam van Jezus Christus.

89 Als dat niet het... Wat is het? Het is de vroege regen die in de Pinksterbeweging binnenkomt als de late regen! Beide samen uitgegoten in de laatste dagen. God zei dat Hij het in dezelfde maand zou doen. Amen. De Schriften moeten worden vervuld!

90 We hebben echt geen gebedskaarten nodig, we hebben geloof nodig, is het niet? Allen die in deze gebedsrij zijn steekt uw hand op als wij vreemdelingen voor elkaar zijn, dat ik u allen niet ken, steekt uw hand op, als ik niets over u weet, geen van uw kwalen. Hoe staat het met u? Goed.

91 Hoevelen uit het gehoor weten dat ik niets over u weet. Steekt uw hand op. Een kleine dame die daar met een boeket zit, en moeite met haar darmen heeft, u hoeft er geen last meer van te hebben, zuster, uw geloof heeft u daar net genezen. Sta op en aanvaard uw genezing, ja, u die met uw hand wuift, ja. Ga staan hier, die hier zit met een kort bruin jasje aan. Ga staan, ga op uw voeten staan zodat de mensen zullen weten waar u bent. U hebt geleden aan die darmkwaal, het leek op een dikke darmontsteking daarbinnen, maar het heeft u nu verlaten, Jezus Christus heeft u gezond gemaakt. Amen.

     Indien u kunt geloven. Heb geloof in God. O, wat zou wel kunnen gebeuren?

92 De kleine dame die hier zit, zij houdt haar gebedskaart in haar hand, die hier recht achter zit, langs deze kant hierheen kijkt. Ja, u...u... gelooft u mij met heel uw hart? U hoeft die gebedskaart niet te gebruiken. Steek hem terug in uw portefeuille, bewaar het als een aandenken, uw gewrichtsontsteking heeft u toch verlaten.

93 Dat bracht een man in beroering die achter haar zit, hij is gekweld geweest door een hoestkwaal. Ja, nietwaar meneer? Steek uw hand op. Het is ook van u weggegaan, u kunt nu naar huis gaan en gezond zijn. Amen.

94 Indien u kunt geloven. Zelfs de vrouw die daar op het veldbed ligt, ik weet wat haar mankeert. Ik kan haar niet genezen. Maar u hebt één kans. Kanker doodt u. Als u met heel uw hart wilt geloven, er is een donkere schaduw over u, het zal u verlaten en u kunt naar huis gaan en gezond zijn. Ik ken u niet - hebt u een gebedskaart? Ja? U hoeft hem niet te gebruiken, als u alleen maar met heel uw hart wilt geloven, zoals u daar ligt zult u sterven, ik zou dus Christus maar als mijn geneesheer aannemen en eruit wandelen, mijn geloof in de handen van God toevertrouwen omdat de doktoren u opgegeven hebben. Daar gaat ze, om naar huis te gaan.

95 Laat ons God eer geven, laat ieder God... Ze zal naar huis gaan, gelovend in de Here Jezus Christus en aanvaardt haar genezing. God zegene u. Voelt u zich nu beter? Wuif met uw hand als u zich beter voelt. Daar is zij, ze is... De Here God heeft het werk gedaan, ze is opgestaan om naar huis te gaan. Laten we een lied tot God zingen terwijl u voorbij gaat. Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,

     (Hef uw handen naar Hem omhoog).

Het Lam prijzen dat voor zondaren werd geslacht;
Geef Hem eer, alle gij volken,
Want Zijn Bloed heeft elke vlek weggewassen.

     (Voelt u Zijn Tegenwoordigheid? Laten we Hem nu prijzen).

Ik wil Hem prijzen (Prijs Hem). Ik wil Hem prijzen,
Het Lam prijzen dat voor zondaren werd geslacht;
Geef Hem eer, alle gij volken,
Want Zijn Bloed heeft elke vlek weggewassen.

96 U kunt gaan zitten. O my, kunt u zien waarom wij bij de poort vergaderen? Kijk naar die arme, kreupele vrouw die hier gisteravond in die rolstoel gebonden zat. De Heilige Geest gebood haar daaruit op te staan. Die kreupele vrouw stond op, wandelde gezond het gebouw uit.

97 Daar lag een vrouw stervende, geef haar haar keus, en daar gaat ze met haar handen in de lucht. Opgegeven door de dokter en alles. Zingend: "Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen, het Lam prijzen dat voor zondaren werd geslacht." Ziet u de Heilige Geest binnenbewegen. "Indien u kunt geloven zijn alle dingen mogelijk." [Leeg gedeelte op de band] Hij is hier! Daar gaan degenen die het veldbed en hun ligstoel nemen, en brengen ze terug waar het hoort. Zij is eruit gekomen, wandelend onder de kracht van de Heilige Geest, door Hem onder toezicht genomen en door Hem gesproken, de Geest van de Levende God. Ziet u, u hebt geen gebedskaarten nodig, u hebt geloof nodig. Amen en amen.

98 In orde, wat denkt u hierover zuster? Gelooft u het met heel uw hart? Gelooft u dat Het de Geest is van de Levende God? U gelooft dat Hij komt en deze dingen doet om Zijn Woord te bevestigen, waar ik zojuist over gepredikt heb? U gelooft dat God mij kan vertellen wat uw kwaal is? Ik ken u niet, dat weet u, niet meer dan ik deze mensen daar ken. U bent gewoon een vrouw die een gebedskaart gekregen heeft, ergens waarmee wij begonnen zijn met oproepen en het kwam uit dat u de eerste bent op het podium. Is het dezelfde Christus? Gelooft u dat de... de vroege regen nu in deze late regen is gekomen, zoals God zei dat het zou zijn en het met elkaar heeft vermengd. Het heeft emotie onder de mensen veroorzaakt, de uiterlijke religieuze wereld schreeuwt: "Wie is dit? Wat is dit?" Maar wij weten wat het is. Wij zien het karakter ervan. Wij zien wat het doet. Kijk nu of het de Geest van Christus is.

99 Als het de Geest van Christus is, zou Het moeten zijn als de vrouw die bij de bron stond, een man en een vrouw. Het zal nu niet - u en ik hoeven die niet te zijn, nee, maar de Geest van Hem is hier en Hij moet mijn lippen gebruiken daar Zijn lichaam aan de rechterhand van God is gezeten in heerlijkheid. Zijn Geest is hier. En dan als mijn geest Zijn Geest wordt en mijn geest door een gave uit de weg geruimd kan worden, enkel terugwijkt, de manier waarop het gedaan wordt is door een gave, dan zal Zijn Geest spreken. Is dat juist?

100 U wilt dat ik voor u bid voor uw gewrichtsontsteking, het is in uw vingers, dat is waar, dat is zo. Ik vertel u nog iets anders opdat u moogt weten dat ik Zijn dienstknecht ben. U bidt voor iemand anders, u hebt iemand anders op uw hart. En die persoon is in een ernstige toestand, heeft kanker. De kanker bevindt zich in de nier. En ze wonen in een stad Sacramento genaamd. U bent van Oakland. Uw naam is mevrouw Belcher. Ga naar huis en u zult...

101 Gelooft u met heel uw hart in de Here Jezus Christus? Het is Zijn Geest die dat doet. "Indien gij kunt geloven zijn alle dingen mogelijk."

102 Hoe maakt u het? Ik ben voor u een vreemdeling, maar niet voor Hem. Wij kennen Hem beiden omdat u een Christen-zuster bent. Amen. Als ik u kon helpen en het niet zou doen, zou ik slecht zijn. Maar ik kan niet meer doen dan mijzelf overgeven aan de wil van God en Hem laten spreken, zien wat Hij zegt. U hebt een allergie. Krampachtige darm, dikke darm, zei de dokter, ja. Dat is uw kwaal. Gelooft u met heel uw hart? (Amen). "Indien gij kunt geloven zijn alle dingen mogelijk." (Amen, glorie voor God). Mevrouw Andrews, jazeker, en u bent van Oakland. (Ja). Ga naar huis, het is voorbij. Jezus Christus maakt u gezond.

103 Kon ik dat doen? Nee, zeker zou ik dat niet kunnen, het is de Geest van God. Dat is nu de reden waarom de wereld zegt: "Wat is dit? Het is de duivel." Dat zeiden ze over Hem: "Hij is Beëlzebub, Hij is een waarzegger." Maar degenen die het weten, schreeuwen: "Hosanna, Hosanna, de Here komt, de Heilige Geest getuigt van Zijn komst door de vroege regen in de late regen binnen te brengen, hetgeen wij geloven!" Amen.

104 U staat hier voor iemand anders, het is uw echtgenoot. Hij is helemaal nerveus en overstuur. Gelooft u? Neem die zakdoek en leg die op hem en het zal hem verlaten. Geloof nu en twijfel totaal niet, u hebt wat u gezegd hebt. Amen. Gelooft u met heel uw hart?

105 Hoe maakt u het, meneer? Wij zijn vreemdelingen voor elkaar. God kent ons beiden. U gelooft dat God mij kan openbaren wat uw moeite is als ik mij onderwerp aan Hem? Dan zal het perfect zijn. Hij zal spreken. Zou u aannemen wat Hij zei? U gelooft het. U bent hier voor uw arm, uw elleboog en arm; u had een auto-ongeluk, verwondde ze. Men denkt aan opereren. Maar u bent gekomen om God te vragen u te genezen, is het niet? Goed, geloof Hem en het zal goed komen en u zult uw operatie niet nodig hebben, in de Naam van de Here Jezus.

106 Gelooft u? Gelooft iedereen? Hoe maakt u het, meneer? Ik ken u niet, maar God wel. U hebt een spier en bot-aandoening, het is gewrichtsontsteking en een soort reuma door elkaar. Zo is het. U bent een prediker (Ja, dat ben ik). U bent van Oakland (Ja meneer). Keer terug en wordt gezond. Jezus Christus maakt u gezond.

107 Heb geloof in God, geloof. O, we hoeven niet verder te gaan, gelooft u dit niet met heel uw hart? Nu is het uur, nu is de aangename tijd. Stop de gebedsrij daar een ogenblik, Billy. Stop de gebedsrij.

108 Zondaar, hoe denkt u erover? Wat denkt u ervan, teruggevallene. Is dit niet uw tijd? Ziet u de Schriften niet precies bevestigd? De vroege regen, de eerste, toen Hij hier was, komt neer in deze groep waarvan de mensen denken dat ze gek zijn. En bevestigt dat de late regen in deze laatste jaren is uitgestort en deze geweldige volle evangelie gemeente heeft gevormd. De vroege regen heeft zich regelrecht daarin bewogen zoals God heeft gezegd en zullen beide in dezelfde maand zijn. Hier zijn we er. Vroege regen met de late regen.

109 Is dat - is dit? Is dit één van de - in orde. Dame, we kennen elkaar niet, maar God kent ons allebei. Is er iemand die deze vrouw kent? Iemand? O ja, ik zie handen omhoog gaan, u kent haar. Goed, laat het bekend zijn. De rest van u zondaars let nu hier op en bedenk dat ditzelfde wat tot uw hart spreekt en u vertelt dat u zich zou moeten bekeren, indien datzelfde aan deze vrouw zal vertellen waarvoor zij hier is, ze zou een zondaar kunnen zijn, ze kon een teruggevallene zijn, ze kon een zieke vrouw zijn, ze zou financiële noden kunnen hebben, ze zou hier voor iemand anders kunnen staan, ik weet het niet, God weet het. Maar als Hij het wil openbaren, zult u het dan aanvaarden en geloven dat het de Zoon van God is en Zijn Geest hier is? Ik ben het niet, Hij is het, u bent het niet, Hij is het. Hij is het die tot uw hart spreekt.

110 Uw kwaal is in uw hoofd, u hebt moeite met uw hoofd. U bent een voorgangersvrouw, uw man is een prediker, uw naam is Veson, Beson, Beson. Er is iets vreemds met de man, hij werd hier de vorige avond genezen (ja). Dat is zo. Dat is precies de waarheid, ik zie u staan. Goed, ga naar huis. God zegene u nu, u kunt genezen worden.

111 Geloof in de Here Jezus. Gelooft u het? Kom zondaar, laat me u een ogenblikje iets vragen. Wat met u, zondaarvriend, kom hier. Hij praat tot uw hart, kom voor een moment hier vlak bij staan, wilt u? Laten we nu de toon aangeven voor "Bijna overtuigd". Hoeveel meer zou Hij kunnen doen? Wat zou Hij nog meer kunnen doen? "Bijna overtuigd" om nu te geloven. Sta geen groot denkbeeldig iets toe, de Heilige Geest is hier, laat het ons nu zingen en u zondaar-vrienden kom dadelijk hier staan en laat me voor u bidden. De Heilige Geest spreekt tegen mij: "Doe de altaar-oproep, iemand wil direct komen." Goed, laten we gaan zingen en kom nu, kom gelijk.

112 Bijna overtuigd, (kom zuster, kom direct hier)

     Nu (dit lieflijke, kleine Spaanse meisje komt eraan) om te geloven;

     Bij...

     (Vooruit, kom nu, kom direct van uw zitplaats, kom hier naartoe. Teruggevallene, zondaar, zonder God, zonder Christus, zonder hoop, in de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest, waarom komt u nu niet, dat is goed, beste zuster, kom gelijk en neem uw plaats in).

     Het schijnt nu dat een ziel zegt, ga, Geest (God zegene u, zuster. God, God zegene u broeder, kom dadelijk verder) ...ga Uw gang;

     Op een beter geschikte dag, (welke andere geschikte dag zou u kunnen vinden?) zal ik U aanroepen.

113 Meneer Max Baer heeft dat misschien horen zingen, ik hoop en vertrouw dat de man gered werd en naar Jezus ging. Het ene ogenblik nog in zijn hotelkamer, een grote, sterke man, bekend, populair. Was net in een gevecht in Phoenix als scheidsrechter opgetreden, had nooit op die tijd aan sterven gedacht, jonge man, nog maar vijftig jaar oud, sterk, atleet, een keus van de natie. In één ogenblik echter werd hij door een ader in zijn hart getroffen en een pijn schoot door zijn borst en hij schreeuwde: "God, ik... ik kom." En daar ging hij om God te ontmoeten. Dat kon uw toestand zijn, misschien niet op die manier, maar op een of andere wijze zult u het onder ogen moeten zien. Laat het moment niet voorbij gaan wanneer de Heilige Geest hier roept, zoals het nu gebeurt. Wilt u niet komen wanneer wij nogmaals zingen.

114 U die helemaal in de war bent, niet weet of u een Christen bent of niet, neem dit risico niet vriend. U die nog nooit een geweldige boodschap van de Heilige Geest hebt aanvaard en bent vervuld met Zijn kracht, dat nooit hebt gedaan. Neem geen risico daarmee, u zegt: "Een nog beter geschikte dag." Wat als meneer Baer dat gezegd had? U... u moet er nu aan denken, bedenk ernstig, dit is het uur. "Wie is dit? Wat is er allemaal aan de hand?"

115 Eens gaf Hij hetzelfde getuigenis als Jezus toen Hij hier op aarde was. Niemand kan het verklaren, wij kunnen het niet uitleggen. Ik kan het niet verklaren, ik weet er niets over, niet meer dan de Schriften erover gezegd hebben. En hier is het. Waar spreekt het van? De nabije komst van de Here Jezus. Kom, wilt u nu, terwijl we nogmaals zingen.

Nu bijna overtuigd om te geloven;
Bijna overtuigd om Christus te ontvangen;
Een ziel schijnt nu te zeggen: Ga Geest, ga Uw gang;
Op de een of andere beter geschikte dag zal ik U aanroepen.

116 Laten we voor een moment onze hoofden buigen [broeder Branham neuriet het lied] Zijn er hier die Christus niet kennen en u hebt gewoon niet de moed om te komen. Steek uw hand op. Ik weet het zeker, er is iemand. God zegene de man daar achteraan, die zijn hand opstak. Nog iemand? God zegene je, jongeman. Nog iemand? God zegene je aan deze kant, een jongeman. O, laat Satan je niet zo vasthouden, beste broeder, beste zuster. Geloof mij als Zijn dienstknecht. Geloof mij, omdat de woorden niet van mij zijn, ik spreek de Zijne. Het bewijst het hier, dingen te weten waar ik niets vanaf weet, Hij is het. Ik overreed u in Christus' Naam: verzoen u vanmiddag met Christus. Kom, wilt u nu niet? Geloof in Hem met heel uw hart en ontvang het.

117 Terwijl de persoonlijke werkers aan komen lopen tot vlakbij dezen hier, wilt u nu niet met ze meekomen, terwijl we onze hoofden gebogen houden? Vier, vijf, of zes staken hun hand op. Wilt u nu niet komen terwijl we langzaam zingen?

118

Bijna overtuigd... (u wenst de Heilige Geest, wilt u komen? U die de doop van de Heilige Geest zoekt, wilt u ook met dezen meelopen?)
Bijna...

119 Die vrouwenkwaal is helemaal van u weggegaan. Uw vrouwenkwaal is nu volledig geëindigd, u kunt naar huis gaan, gezond zijn. De rest van u beneden in die gebedsrij, geloof gewoon met heel uw hart, het is nu allemaal voorbij. De Heilige Geest maakt u gezond, ga geloven. Kom nu.

...een ziel te zeggen; Ga, Geest ga uw gang;
Op een beter geschikte dag zal ik U aanroepen. [Broeder Branham neuriet].

120 Een zeer ernstige tijd. Ik weet niet waarom de Heilige Geest mij dit steeds opnieuw laat zingen. Het moet iets ergens zijn. Misschien - zou het, kon het dit zijn? Ik weet het niet, u bent een Christen. Zou iemand mogelijk zijn laatste uitnodiging krijgen? Dat zou het kunnen zijn, zou het? Als het zo is... stel het niet uit broeder, zuster, het kan de laatste keer zijn. Kom nu, wilt u nu niet, terwijl we zingen. Nog eenmaal, dan zal ik me vrij voelen om te sluiten en te bidden.

Bijna overtuigd, de oogst is voorbij!

     (God zegene u jongedame, u ziet mij naar u kijken, ik wist dat u het was, dit was dus uw tijd) ...komt...

Bijna kan niet baten, 'bijna' moet alleen maar teleurstellen!
Droevig, droevig, die bittere weeklacht: Bijna, maar toch verloren!

121 Onze Hemelse Vader, wij zijn dankbaar Heer, voor deze kinderen van U, die hier berouwvol met hun hoofd gebogen staan naar het stof waar zij uit genomen zijn. En op een dag zullen zij tot stof wederkeren. Want er staat geschreven: "Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren."

122 En nu Vader God, zijn we werkelijk gelukkig dat de boodschap deze mensen heeft voortgebracht. Er staat geschreven en is gezegd door onze Here Jezus: "Niemand kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem eerst trekt." Dan weten wij dat de Heilige Geest deze mensen van hun verkeerdheden overtuigd heeft en zijn zij gekomen op de uitnodiging van de Heilige Geest. En dan wordt er ook gezegd: "Hij die tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Ik zal hem eeuwig Leven geven en zal hem opwekken ten laatste dage." Wij weten dat dit blijft gelden voor deze mensen hier vandaag die hier berouwvol staan. Zij komen openlijk voor dit gehoor belijden dat ze gezondigd hebben en verkeerd deden. En het staat in Uw Woord geschreven: "Hij die zijn zonden wil belijden zal genade verkrijgen. Hij die zijn zonde bedekt zal niet voorspoedig zijn." En er staat wederom geschreven: "Hij, die Mijn Woord hoort", ze hebben het door lippen gehoord, ze hebben het door werking gezien. "Hij, die Mijn Woord hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig Leven en zal nooit in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in Leven."

123 Als uw dienstknecht sta ik nu tussen de levenden en de doden en ik pleit voor U, Heer, om de zonden van deze kinderen, die door de uitnodiging van de Heilige Geest naar voren zijn gekomen, te vergeven. Degenen die hier naartoe gelopen zijn om te getuigen dat zij verkeerd zijn en om genade vragen. U zult hen geenszins afwijzen. U zult hen ontvangen, allemaal, deze jonge vrouwen, jonge mannen, ouderen, wat het ook zijn, U zult ze ontvangen omdat U ze geroepen hebt. "Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden." U beloofde het, Heer. En bij de... met de boodschap dank ik U nu voor hen en bied ik ze als zegetekenen van Uw genade in Uw handen aan. Moge U ze bewaren, Jezus, terwijl zij naar het vertrek gaan om te knielen en U dank te geven voor de redding van hun ziel. Ik ontvang het voor hen, Vader, terwijl zij komen en geloven dat U hen vergeeft omdat zij zich van hun zonden hebben bekeerd.

124 Vul hen nu met de Heilige Geest, terwijl zij in het vertrek zijn, geef hun kracht en sta hun bij aan de poort waar wij uitzien naar de komst van die blijde Millennium dag, wanneer onze gezegende Heer komen zal en Zijn wachtende bruid zal weghalen. Wij kijken ernaar uit, Heer. Mogen zij onder die groep gerekend worden, in de Naam van Jezus Christus. Amen.

125 Ga nu met ons en met de medewerkers direct naar het vertrek hier, waar wij u binnen enkele ogenblikken kunnen treffen, hier direct achter. En u die de doop van de Heilige Geest verlangt, zou u op dit ogenblik naar voren willen komen om de Heilige Geest te ontvangen. U bent hier en als u het wenst, het is nu precies de wonderbaarlijke tijd, waar getrainde mensen in de gelegenheid zijn u aanwijzingen te geven om de Heilige Geest te ontvangen.

126 Hoevelen hebben Hem lief, steek uw hand op. O, hoe lief heb ik Hem, hoe aanbid ik Hem, Gij onvergelijkelijke Christus, Gij Zoon van Gods genade. Hoe bewonder ik Hem, hoe lief heb ik Hem. Ik, een arme verloren zondaar, heb het voorrecht gekregen in de gemeente van de heiligen van de allerheiligste God te komen en te aanbidden en tot hen te prediken. Laten we nu gaan staan terwijl we zingen:

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
De Here prijzen Die voor zondaren werd geslacht:
Geef Hem eer, alle gij volken,
Want Zijn Bloed heeft elke vlek weggewassen.

     Vergeet niet de kerkdiensten overal, vanavond.

Ik wil Hem prijzen, (zing het, iedereen) ik wil Hem prijzen,
Het Lam prijzen voor...