Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Wat is de Heilige Geest?

Door William Marrion Branham

1 Deze samenkomst zal een beetje anders worden dan we hier gewend zijn. Meestal wanneer we hier samenkomen is het een samenkomst voor de genezing van de zieken en voor een lichamelijke nood. Daarop wordt de klemtoon gelegd. Maar vanavond zijn we deze opwekking begonnen voor de genezing van de ziel, de geest van de mens.

     Zondagmorgen echter, zo de Here wil, (de dienst op zondagmorgen) zullen we gebed voor de zieken hebben en een normale genezingsrij; zondagochtend, zo de Here wil. En op de avonden in deze week worden we zeer gedrongen over de eeuwige dingen voor de ziel te spreken.

2 Nu weten we wanneer een lichaam genezen wordt, dat het ons allemaal gelukkig maakt, omdat we weten dat het definitief toont dat onze God de zieken geneest. Maar die zieke zal, indien hij lang genoeg leeft, misschien weer ziek worden, misschien wel met dezelfde ziekte als waarvan hij genezen werd. Maar dat neemt genezing niet weg. De dokter zal medicijnen voor longontsteking geven. En nadat hij ze gezond verklaard heeft, zal hij misschien twee dagen later aan longontsteking sterven, het komt weer terug. Maar wanneer die ziel genezen is, dan hebt u eeuwig leven in u.

3 En ik geloof dat we zo dicht bij de komst van de Here Jezus zijn, dat het ons betaamt alles te doen wat mogelijk is om elke ziel naar het Koninkrijk te brengen en het Koninkrijk naar de mensen, opdat we genezen mogen worden van onze geest. Ik geloof dat het Lichaam van Jezus het ziekste lichaam is dat ik ken; het is het Lichaam, het geestelijke Lichaam van Christus op aarde, dat erg ziek is.

4 We zijn van plan u niet te lang op een avond te houden, daar wij voor de eerste avond geen ruimte hebben om onze geliefde vrienden van zitplaatsen te voorzien. We zijn aan het beramen een nieuwe kerk te bouwen, een grote tabernakel hier op dit terrein, of waar de Here ook zal leiden; maar voor zover wij weten, hier.

5 Wij hebben de samenkomst bekendgemaakt van woensdag tot en met zondag. Doch zondag eindigt het dan voor de Kerstvakantie; maar wanneer de Here ons ook vertelt te stoppen, dat zal de tijd zijn. Wij weten niet precies wat de resultaten zullen zijn. Maar gelovend dat de mensen hier in de tabernakel en onze zustergemeenten, waarvan één de Heiligheids-tabernakel in Utica is, waar broeder Grim Snelling voorganger is; en in New Albany, waar broeder "Junie" Jackson voorganger is; en ook daar aan de hoofdweg waar broeder Ruddell voorganger is. Wij (en de zustergemeenten van deze tabernakel) – wij proberen onze mensen in een betere gemeenschap met Christus te brengen; dat is ons doel. Dus heb ik de komende paar avonden uitgekozen om te lezen en te onderwijzen over...

6 Vanavond wil ik spreken over het onderwerp: Wat is de Heilige Geest? En morgenavond wil ik prediken over: Waarvoor werd Hij gegeven? En op vrijdagavond (en voor de bandopnemers: ik wil niet dat dit vrijdagavond wordt opgenomen): Hoe krijg ik de Heilige Geest en Hoe weet ik wanneer ik het heb? En dan zullen we het hierbij laten en zien waartoe de Here ons zal leiden voor zaterdag en zondag – en zondagochtend een genezingsdienst en nog een evangelisatiedienst voor zondagavond.

7 En nu willen we dat iedereen weet... Ik weet dat de bandrecorders in de kamer daar achterin zijn aangezet, en we zouden graag dit willen zeggen: Omdat in deze samenkomsten zoals deze, in Evangelische vorm, wij mensen hebben uit verschillende denominationele kerken die elk onderwezen zijn in hun eigen sfeer van geloof. Dat is goed. Ik heb me nooit schuldig willen maken aan tweedracht zaaien onder broeders. En buiten in samenkomsten predik ik gewoon over de grote Evangelische waarheden van de Schrift, waarin de broeders die mijn samenkomst ondersteunen, geloven. Maar in de tabernakel hier, wil ik spreken over wat wij geloven. Daarom, als u het niet begrijpt, zou ik erg graag een briefje of aantekening van u ontvangen waarin u mij een vraag stelt over waarom wij dit zo geloven. En ik zou heel graag proberen het zo goed mogelijk te verklaren.

8 Weet u, elke gemeente, als u geen leerstelling hebt, bent u geen gemeente. U moet iets hebben waar u voor staat, enige principes die u hoog houdt. En ongeacht waar iemands aansluiting of denominatie ook mag zijn, als die persoon uit de Geest van God geboren is, is dat mijn broeder of mijn zuster, ongeacht of wij misschien in andere dingen mogen verschillen zover het oosten is van het westen, we zijn nochtans broeders. En ik zou niets anders proberen dan die broeder te helpen aan een dichtere en betere wandel met Christus, zoals ik geloof dat elke echte, ware Christen voor mij eveneens zou doen.

9 Nu heb ik deze tabernakel gevraagd.... We zijn hier niet binnengekomen alleen voor een langdurige samenkomst. Ik wil mij hierin begeven en wil van u en heb u gevraagd elke brug die achter u ligt te verbranden en elke zonde in orde te maken, zodat we hierop ingaan met alles wat in ons hart en leven is. Wij moeten hier komen voor het heil van de ziel om onze zielen gereed te maken voor de komst van de Here, en voor geen enkel ander doel. En zoals ik verteld en gezegd heb, dat ik soms misschien iets zou kunnen leren of zeggen dat een beetje tegengesteld mocht zijn aan de wijze waarop iemand anders het gelooft. Ik ben niet gekomen voor twistpunten. (Ziet u?) Ik kom... We zijn hier om ons klaar te maken voor de komst van de Here.

10 En ik denk dat deze kleine groep... Ik heb hier enkele broeders te gast die ik ken uit verschillende plaatsen en we zijn blij ze te hebben. En ongetwijfeld, behalve wat er door de zaal heen zit, zijn er anderen van buiten de stad – vanuit onze kleine aangrenzende steden hier. We zijn blij dat u hier bent en het is zo zeer te waarderen dat u ons genoeg liefhebt om naar deze dingen te komen luisteren. Moge u, mijn broeder, zuster, de rijkste schatten die God in uw hart kan uitstorten, met u mee naar huis nemen, is mijn gebed.

11 En aan deze kleine tabernakel: Aangezien ik geloof dat het één van de fijnste groepen mensen hier op aarde is, die naar deze tabernakel gaat... Ik heb nooit gezegd: al de fijnste mensen, ik zei: enigen van de fijnste mensen op aarde gaan naar deze tabernakel. Maar dag na dag weer terugkerend van samenkomst na samenkomst zie ik een grote noodzakelijkheid voor deze tabernakel – een groot gebrek in hen en dat is voor een vervulling of een toewijding, een dieper leven, een dichtere wandel met God! En ik heb hun beloofd dit te doen, voor hen deze boodschappen te hebben. En we zijn blij u erbij te hebben en gemeenschap met u te hebben rondom het Woord van God, zoals wij onderwijzen en proberen uit te dragen.

12 Welnu, we willen de eerste drie avonden geen onderwerp nemen om over te prediken, maar een boodschap onderwijzen uit het Woord van God – en nu – ik zou niet iemand vragen iets te doen wat ik zelf niet zou willen doen. Deze week is voor mij compleet een Golgotha geweest. Ik ben bijna bewusteloos geweest, zoals ik het zou willen aanduiden, tot ik bijna buiten mezelf was. Maar ik heb volledig elke wil en alles wat ik maar weet aan de Here overgegeven.

13 Gisteravond, ongeveer iets na middernacht, toen mijn vrouw en ik waren opgebleven en in gebed geknield lagen over het voetenbankje in onze voorkamer bij twee geopende Bijbels en tot de Heer spraken, hebben wij ons opnieuw tot volledige dienst aan God toegewijd; dat wij onze eigen wil en alles, elke negatieve gedachte zouden overgeven om de Here Jezus te dienen. En ik vertrouw dat dit ook uw houding is geweest, dat u hetzelfde hebt gedaan. Wanneer we dan vanavond komen, komen we op heilige grond, onder een volk dat gebeden en gevast heeft, en zaken op orde gebracht en zich gereed heeft gemaakt om iets van God te ontvangen. En ik weet dat degene die hongerig komt niet hongerig weg zal gaan, maar door God met het Brood des Levens gevoed zal worden.

14 Voor wij nu uit Zijn heilig Boek gaan lezen, laten we onze hoofden buigen voor een moment van gebed.

15 Heer, er is vanavond al in deze plaats gebeden. De liederen van Sion zijn door uw kinderen gezongen. Hun harten zijn verlicht geworden. En we zijn hier gekomen om ons aan U toe te wijden en U uit het diepste van onze ziel te aanbidden. En wij brengen dit onder Uw aandacht, Heer, dat U, toen U op de berg was en Uw discipelen onderwees, hebt gezegd: "Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden." U beloofde het, Heer.

     Wij komen vanavond met geopende harten; wij komen hongerig en dorstig en weten dat U Uw belofte zult houden.

16 Terwijl wij trachten deze geheiligde bladzijden van de Bijbel te openen om de inhoud ervan te lezen, moge de Heilige Geest het dan tot ieders hart brengen. En moge dat Zaad dan in diep, rijk geloof vallen, zodat het elke belofte die het Woord gedaan heeft zal voortbrengen. Hoor ons Heer en reinig ons en beproef ons. En als iets onreins ons aankleeft, Heer, een onbeleden zonde, iets wat niet goed is, openbaar het dan nu Heer (we zullen het direct in orde gaan maken), want wij beseffen dat we in de schaduwen van de komst van de Here Jezus leven. En wij zijn, o, heilige God, in de schaduwen van Uw gerechtigheid vanavond gekomen en wij smeken om een nieuwe toewijding en heiliging en vervulling van de Heilige Geest in ons leven.

17 Als wij zien hoe de opwekkingsvuren beginnen te doven, laten we hout van het Woord erop gooien, zodat het een nieuw vuur zal mogen ontsteken, opdat ons hart vol geloofsijver mag zijn. Heilig ons Heer, door Uw dierbaar Woord en Uw bloed en Uw genade, dat smeken wij; en alle dank en lof zal de Uwe zijn. Neem alle vooroordeel uit ons hart; reinig ons, o Heer. Geef ons een zuiver hart en reine handen en reine gedachten, opdat wij avond aan avond in Uw heiligdom mogen komen, verheugd en vervuld van Uw Geest. Wij vragen het in Jezus' Naam en terwille van Hem. Amen.

18 Ik wil nu het Woord gaan lezen. En ondertussen vraag ik u uw Bijbel, uw pen, uw papier voor Schriftgedeelten tevoorschijn te halen, indien u het graag wilt, zou dat heel fijn zijn. Terwijl u het 7e hoofdstuk van Handelingen opzoekt om mee te beginnen... Om de vraag te beantwoorden of te beginnen met het beantwoorden van de vraag: "Wat is de Heilige Geest?"

19 Er is niets dat Satan zal verslaan; er is nooit iets op de aarde geweest dat Satan zou kunnen verslaan dan het Woord van God. Jezus gebruikte het in Zijn grote strijd; Hij zei: "Er staat geschreven..."

20 En vanmorgen, terwijl ik enkele dagen geleden naar een radio-uitzending luisterde die scheen te willen vertellen dat de schepping gewoon ontstaan is uit wat as dat bijeen geblazen werd en wat fosfaat en enige chemicaliën uit de aarde, en dat de warme zonneschijn de kiem van leven schiep en leven voortbracht... Hoe absurd, daar de zon elke kiem van leven zal doden. Leg een kiem buiten in de zon, het zal onmiddellijk gedood worden. Zoiets bestaat niet. Maar Satan probeerde me daarmee te slaan... En nadat ik mijn kleine Rebekka vanmorgen naar school had gebracht en op de terugweg was, zette ik de radio weer aan en ik dacht: "Straks kom ik weer in die rommel terecht", dus draaide ik hem maar weer uit.

     En terwijl ik verder de straat uitreed, zei Satan tegen mij, hij zei: "Weet je dat deze man die jij Jezus noemt eens een man was in Zijn tijd, zoals Billy Graham en Oral Roberts? Hij was gewoon een man waar omheen enkele mensen zich begonnen te verzamelen en begonnen te zeggen: 'Hij is een geweldig man.' En na een poosje werd Hij nog groter en toen werd Hij een God voor hen. En nu, sinds Hij dood is, heeft het zich over de hele wereld verspreid en dat is alles."

21 En ik dacht: "Wat ben jij een leugenaar!" En toen sloeg ik af, net toen ik de Graham-straat overstak, ik zei: "Satan, jij die tot mijn gedachten spreekt, ik zou jou graag enkele dingen willen vragen. Wie was degene waarover de Hebreeuwse profeten spraken, die zou komen? Wie was de gezalfde Messias? Wat rustte op die mannen die Hem voorspelden en duizenden jaren tevoren over Zijn leven vertelden, voor Hij hier kwam? Wie was het die het precies tot de letter nauwkeurig voorspelde? En toen Hij kwam zeiden zij: 'Hij werd gerekend onder de overtreders' en dat werd Hij ook. 'Hij werd verwond om onze overtredingen' en dat werd Hij. 'Hij werd begraven bij de rijken, maar Hij zou de derde dag opstaan' en dat deed Hij. En toen beloofde Hij de Heilige Geest; en ik heb Hem gekregen, dus kun je maar beter erbij weggaan, omdat het in het Woord geschreven staat en ieder Woord is waar." Toen ging hij weg. Geef hem het Woord; dat werkt. Hij kan dat Woord niet verdragen want het is geïnspireerd. Laten we vanavond beginnen te lezen in het 7e hoofdstuk van het Boek Handelingen.

     Toen zei de hogepriester: Is dat zo?

     En hij zeide: Gij, mannen broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging wonen,

     En Hij zeide tot hem: Verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom herwaarts naar het land, dat Ik u wijzen zal.

     Toen vertrok hij uit het land der Chaldeeën en vestigde zich in Haran. En nadat zijn vader gestorven was, bracht Hij hem vandaar over naar dit land, waar gij nu woont;

     En Hij gaf hem geen erfdeel daarin, zelfs niet één voet, maar Hij beloofde het hem en zijn nakomelingschap tot een bezitting te geven, ofschoon hij geen kinderen had.

     En God sprak aldus, dat zijn nakomelingen bijwoners zouden zijn in een vreemd land en dat zij hen knechten en mishandelen zouden vierhonderd jaren.

     Maar het volk, dat zij dienen zullen, zal Ik oordelen, sprak God, en daarna zullen zij uittrekken en Mij vereren aan deze plaats.

     En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en aldus verwekte hij Izaäk en besneed hem op de achtste dag; en Izaäk verwekte Jakob en Jakob de twaalf aartsvaders.

22 Op dit Schriftgedeelte, willen we het onderwerp (naar ik geloof het buitengewone onderwerp van vandaag) "Wat is de Heilige Geest?" benaderen. Wat is het? De reden nu dat ik dit onderwerp in deze volgorde genomen heb is, dat u niet kunt komen en de Heilige Geest ontvangen tenzij u weet wat het is. En u kunt het niet ontvangen (als u weet wat het is), tenzij u gelooft dat het u wordt gegeven en het voor u bestemd is. En dan kunt u niet weten of u het wel of niet hebt gekregen, tenzij u weet welke resultaten het geeft. Dus als u weet wat het is, en voor wie het is en welke werking het geeft wanneer het komt, dan zult u weten wat u ontvangen hebt wanneer u het krijgt. Ziet u? Dat zou het vastmaken.

23 Zoals ik vandaag met broeder Jeffries sprak. Hij zei: "Ik zou vanavond graag in de samenkomst willen zijn, maar morgenavond ben ik er." Hij wist niet dat er samenkomst was, omdat wij het hier niet aangekondigd hadden. Enigen van de... broeder Leo en anderen schreven naar sommigen van onze vrienden en vertelden het aan degenen van buiten de stad. Omdat we geen ruimte hadden...

24 Nu, ik zei: "Broeder Jeffries, als u mij heenzendt om één van uw oliebronnen aan te zetten, en ik zou er niets vanaf weten, zou ik deze waarschijnlijk laten ontploffen. Mogelijk zou ik de verkeerde sleutel omdraaien of de verkeerde motor aanzetten. Ik zou moeten weten hoe ik het moest doen voor ik het deed." En zo is het met het ontvangen van de Heilige Geest; u moet weten waarvoor u komt, en hoe u het ontvangt en wat het is.

25 Nu, de Heilige Geest is ten eerste beloofd. We zouden tien weken kunnen nemen en nooit... slechts dit onderwerp maar aantippen: Wat is de Heilige Geest? Maar allereerst wil ik het net genoeg benaderen om iedere avond de hoofdlijnen te geven en dan zien of er de avond daarop enkele vragen zijn.

26 Hoevelen hier hebben niet de Heilige Geest ontvangen, zijn niet gedoopt met de Heilige Geest, steekt uw hand op. U weet dat u niet bent... kijk eens naar de handen.

     Nu wil ik spreken over: de Heilige Geest als een Teken, want het is een Teken. Wij realiseren ons dat alle beloften ons gegeven zijn door... Abraham was de vader van de belofte, omdat God de belofte gaf aan Abraham en aan zijn zaad na hem. De belofte werd aan Abraham en aan zijn zaad gedaan. En dit Teken is voor een verbondsvolk.

27 Nu is er een enorm verschil tussen een Christen en een Christen die vervuld is met de Heilige Geest. En nu gaan wij dit uit de Schrift halen om het precies in de Schrift te plaatsen. In de eerste plaats is daar een Christen die belijdt een Christen te zijn. Maar als deze Christen nog niet met de Heilige Geest gevuld is, is hij slechts in een proces om een Christen te worden. Ziet u? Hij heeft verklaard het te geloven; hij werkt er naartoe, maar God heeft hem nog niet deze Geest van de Heilige Geest gegeven. Hij heeft dat doel met God nog niet bereikt, dat God het erkend heeft.

28 Want God maakte een verbond met Abraham nadat Hij Abraham geroepen had, wat een type is van het roepen van de gelovige nu... Hij riep Abraham en Abraham trok zijn land uit en ging naar een vreemd land om te wonen onder vreemde mensen. En dat is een type van wanneer God een mens roept, om op te houden met zijn gemeenheid en zich te bekeren van zijn zonden. Hij keert zich dan af van de groep waarin hij verkeerde om in een nieuwe groep te leven, onder een nieuw soort mensen. En toen, nadat God bemerkte dat Abraham trouw was gebleven aan de belofte die God hem gaf, toen bevestigde God zijn geloof door hem een teken te geven; en dat teken was de besnijdenis. En de besnijdenis is een beeld van de Heilige Geest.

29 Net precies de volgende verzen van dit hoofdstuk, dat we zojuist gelezen hebben, als u het wilt noteren. En de... Stefanus zei in het 51e vers: "Gij hardnekkigen, onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen deden, zo doet gij."

30 De besnijdenis is een beeld van de Heilige Geest. En God gaf Abraham het besnijdenis-teken nadat hij God op Zijn belofte genomen had en uitgetrokken was naar een vreemd land. Zie? Het was een teken. En al zijn kinderen en zijn zaad na hem moesten dit teken in hun vlees hebben, omdat het een onderscheid was. Dit besnijdenis-teken was om zich af te scheiden van alle andere volken. En dit is wat God vandaag gebruikt. Het is het besnijdenis-teken van het hart, de Heilige Geest, die Gods gemeente tot een gemeente maakt, die wordt afgezonderd van alle dogma's, geloven en denominaties. Zij verkeren in allerlei denominaties, maar toch zijn zij een afgezonderd volk.

31 Laat mij twee minuten tot een mens spreken en ik kan u vertellen of hij de Heilige Geest heeft ontvangen of niet. U kunt het ook. Het zondert hen af; het is een Merk; het is een Teken. De Heilige Geest is een Teken. En het is... Elk kind dat in het Oude Testament de besnijdenis weigerde, wat een voorafschaduwing van de Heilige Geest was, werd uit het volk verwijderd. Hij kon met de rest van de gemeente geen gemeenschap hebben als hij weigerde besneden te worden. Vergelijk dat nu met vandaag. Iemand die de doop van de Heilige Geest weigert te ontvangen zou geen gemeenschap kunnen hebben met degenen die de Heilige Geest hebben. U kunt het niet. U moet van die natuur zijn.

32 Zoals mijn moeder placht te zeggen: "Soort zoekt soort." Wel, het is een oud spreekwoord, maar het is waar. U ziet geen duiven met kraaien gemeenschap hebben. Hun smaken zijn verschillend; hun gewoontes zijn anders; hun verlangens zijn verschillend. En zo is het bij de wereld en bij een Christen. Als u besneden bent door de Heilige Geest, betekent dat afgesneden van het vlees.

33 Besnijdenis kon alleen gebeuren bij mannen. Doch als een vrouw met een man getrouwd was, was zij een deel van hem; was zij met hem besneden. Herinnert u zich in Timotheüs waar staat: "Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengend als zij blijft in geloof en heiliging met ingetogenheid."

34 Besnijdenis nu... Weet u, toen Sara lachte om de boodschap van de engel in de tent achter haar, toen Hij zei: "Abraham (niet wetende wie Hij was, een vreemdeling), waar is uw vrouw, Sara?" Hoe wist Hij dat hij een vrouw had?

35 Zoals Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen", herinner u dat deze tekenen niet daar in Sodom en Gomorra, in de wereld onder de religieuzen werden gedaan, maar voor de uitverkorenen, de uitgeroepenen. En Abraham was uitgeroepen. En het woord 'gemeente' betekent "uitgeroepen, de afgescheidene", zoals Abraham zich afscheidde en besneden werd. En toen Sara lachte om de boodschap van de engel, zou God haar op staande voet hebben moeten doden; maar Hij kon Sara niets doen zonder aan Abraham te komen, omdat zij één waren. Zij was een deel van hem. Gij zijt niet langer twee maar één.

36 Dus besnijdenis, de Heilige Geest, besnijdt vandaag het hart; en het is een teken, een gegeven teken. Iemand zei onlangs... Ik haal dit even aan, niet als een grap, daar het de waarheid is, maar het klinkt als een grap. Zoals ik menigmaal gezegd heb: "Dit is geen plaats voor grappen." Maar er was een kleine Duitser ginds aan de Westkust waar we net geweest zijn. Hij ontving de Heilige Geest en hij liep de weg af; hij wandelde een eindje, hief toen zijn handen omhoog en sprak in tongen en hij rende, en sprong dan weer en juichte. En hij was op zijn werk en ging er mee door. En zijn baas zei tegen hem: "Waar ben jij geweest?" (Ik houd van die plaatsen waar u geweest bent.) Hij zei: "Jij moet wel onder dat stel gekken [Letterlijk: moeren ('nuts')] zijn geweest."

     Hij antwoordde: "Denkt u dan dat het gekken [moeren] zijn?"

     Hij zei: "Jazeker."

37 Hij antwoordde: "O, prijs de Here voor de gekken [moeren]!" En hij zei: "Weet u wel dat de moeren een grote rol spelen?" "Neem nu de auto. Als u alle moeren eruit haalt, houdt u niets anders over dan een hoop 'schroot'. Zo is het ongeveer juist.

38 U bent zo anders wanneer de Heilige Geest op u komt, dat de geest van deze wereld niet meer van u houdt en zij zijn tegen u, en zij willen totaal niets meer met u te maken hebben. U bent uit een andere wereld geboren; u bent net zozeer een vreemdeling als – tien keer meer vreemdeling dan u zou zijn als u naar de verst afgelegen gebieden in de oerwouden van Afrika zou gaan. U bent veranderd wanneer de Heilige Geest komt. En het is een Teken. Het is een merkteken onder de mensen.

39 Nu zegt u dan: "Broeder Branham, dat teken van besnijdenis werd aan Abraham gegeven (dat is waar) en aan zijn zaad." Ja.

40 Goed, nu gaan we over naar Galaten, hoofdstuk 3 vers 29 en kijken hoe dat voor ons van toepassing zou kunnen zijn. Galaten 3:29, om te kijken hoe deze besnijdenis voor een heiden van toepassing kon zijn; als wij heidenen zijn, wat door natuurlijke geboorte zo is. Nu, allereerst wil ik het 16e vers lezen.

     Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. (Abraham en zijn zaad) Hij zegt niet: en aan ... zaden,... (Gewoon elk soort van... U zegt: "O, ik ben ook Abrahams zaad." Nee! Aan één zaad. Abrahams zaad, niet zaden...) in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: Christus.

41 Christus was Abrahams Zaad. Gelooft u dat? Goed. Laten we nu gaan naar het 28e en 29e vers.

     Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.

     Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen.

     Hoe nemen wij nu Abrahams zaad aan? Door in Christus te zijn, dan zijn wij Abrahams zaad. En wat was het zaad van Abraham? Zoals wij wel naar Romeinen 4 en verschillende andere plaatsen zouden kunnen gaan... Abraham ontving nimmer de belofte toen hij besneden was. Om te laten zien dat de besnijdenis alleen maar een type was, ontving hij de belofte vóór hij besneden werd.

42 Welnu, wanneer wij in Christus zijn, worden wij Abrahams zaad en zijn dan erfgenamen met Christus; daarom, het maakt niet uit wat we zijn, Jood of heiden... En het zaad van Abraham – het zaad van Abraham heeft het geloof van Abraham, dat God neemt op Zijn Woord. Ongeacht hoe belachelijk het schijnt, hoe ongebruikelijk u handelt, hoe eigenaardig het u maakt, u neemt God op Zijn Woord, zonder op iets anders te letten.

43 Abraham op vijfenzeventigjarige leeftijd en Sara, vijfenzestig, namen God op Zijn Woord en noemden alles wat er tegengesteld aan was, alsof het niet bestond. Wat denkt u dat de dokters van die dag dachten? Wat denkt u dat de mensen dachten toen zij een oude man van vijfenzeventig jaar zagen rondgaan, God prijzend omdat hij een baby zou krijgen bij zijn vrouw van vijfenzestig jaar oud; ongeveer vijfentwintig jaar voorbij de menopauze? Maar (ziet u?) het laat u eigenaardig handelen, het geloof van Abraham.

44 En wanneer u door de Heilige Geest besneden bent doet het bij u hetzelfde. Het laat u dingen doen waarvan u niet dacht het te doen. Het veroorzaakt dat u Gods belofte neemt en God gelooft.

45 Welnu, ook is het, behalve een belofte en een teken, een zegel. Als u nu met mij naar Romeinen wilt gaan... Eerst wil ik met u naar Efeze 4:30 gaan en laat ons hier een ogenblik lezen. Efeze 4:30 zegt... Nu hebt u zoveel mensen horen zeggen dat verschillende dingen zegels zijn. "Als u bij de kerk komt, hebt u het zegel van de kerk." En er zijn mensen die zeggen dat het het houden van een bepaalde dag is, de Sabbatdag: "Dat is het zegel van God." Sommigen van hen zeggen: "Als wij ons lidmaatschap in een zekere denominatie brengen worden wij verzegeld in het koninkrijk van God." Nu heeft de Bijbel gezegd: "Ieder woord van een mens is een leugen, maar dat van God is de Waarheid."

46 Nu zegt Efeze 4:30 dit:

     "En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing."

47 Ik zal wat dit betreft nu wel een beetje hard moeten gaan worden. Het uiteen zetten... U wettische broeders, houdt u eventjes rustig. Hebt u opgemerkt hoelang dat zegel duurt? Niet tot de volgende opwekking, of tot er de volgende keer iets verkeerd gaat. Tot de dag van uw verlossing! Zolang bent u verzegeld. Tot de dag van uw verlossing. Wanneer u verlost wordt om daarboven te zijn bij God, zolang verzegelt de Heilige Geest u. Niet van opwekking tot opwekking, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u verzegeld met de Heilige Geest. Dit is wat de Heilige Geest is: het is een zegel van God, dat u genade in Zijn ogen hebt gevonden en Hij heeft u lief en Hij gelooft u en Hij heeft Zijn zegel op u gezet. Wat is een zegel? Weet iemand het? Een zegel duidt aan of betekent "een volbracht werk". Amen! God heeft u gered, u geheiligd, u gereinigd, u verwierf Zijn gunst en Hij verzegelde u! Hij is klaar! U bent zijn voortbrengsel tot de dag van uw verlossing. Een verzegelde is een volbracht iets.

     Wat is de Heilige Geest? Het is een teken. We zullen hier wat later op doorgaan in een andere boodschap: het teken waar Paulus over sprak; tongen was een teken voor ongelovigen.

48 Merk op, maar wat dit betreft, de Heilige Geest is een teken, bedoel ik, en de Heilige Geest is een zegel. Het is een teken dat God aan Zijn verkozen kinderen heeft gegeven. Het te verwerpen betekent afgesneden te worden van het volk en het te ontvangen betekent afgedaan hebben met de wereld en alle dingen van de wereld, en een produkt te zijn waarop God een zegel van goedkeuring heeft geplaatst.

49 Ik heb hier vroeger met Harry Waterberry bij de spoorweg gewerkt. En dan moesten wij een spoorwagon laden. Mijn broeder "Doc" die daar staat helpt bij het laden van wagons. Wanneer een wagon geladen is, gaat men (de inspecteur) de wagon door en als hij iets vindt dat los zit, waardoor het zou kunnen vallen en breken of dat iets zou kunnen beschadigen, verzegelt hij die wagon niet totdat die zo terdege geladen is, het zo samengepakt is, en geheel in orde, dat het schudden van het rijden het produkt dat er in zit niet zal deren.

50 Dat is er aan de hand. Wij worden dikwijls niet verzegeld omdat we te slordig met zaken zijn. Wanneer de Inspecteur langskomt om ons leven te inspecteren, om te zien of u niet wat oppervlakkig met zaken bent, een beetje uw gebedsleven verwaarloost, een beetje los in uw temperament, een beetje los met die tong om over anderen te praten; Hij zal die wagon nooit verzegelen! Wat vuile gewoontes, enkele gemene dingen, een vulgaire gedachte, Hij kan de wagon niet verzegelen. Maar wanneer Hij alles op zijn plaats bevonden heeft (de inspecteur) dan verzegelt Hij het. Laat niemand het wagen dat zegel te verbreken voordat die wagen zijn bestemming, waartoe het verzegeld is, heeft bereikt. Daar is het nu! "Raak Mijn gezalfden niet aan; doe Mijn profeten geen kwaad. Want Ik zeg u, het ware beter voor u geweest dat een molensteen aan uw hals was gehangen en u in de diepte van de zee was verdronken dan ook maar te proberen de geringste van deze die verzegeld zijn te ergeren of te schokken." Ziet u wat het betekent?

51 Dat is de Heilige Geest. Het is uw Verzekering; het is uw Bescherming; het is uw Getuige; het is uw Zegel; het is uw Teken, dat u voor de hemel bestemd bent. Het geeft niet wat de duivel zegt, ik ben bestemd voor de hemel. Waarom? Hij heeft me verzegeld; Hij heeft het mij gegeven. Hij verzegelde mij in Zijn koninkrijk en ik ben bestemd voor de heerlijkheid! Laat de stormen woeden; laat Satan maar doen wat hij wil; God heeft mij immers verzegeld tot de dag van mijn verlossing. Amen! Dat is de Heilige Geest. O, u zou ernaar moeten verlangen, ik zou zonder niet verder kunnen gaan. Zoveel zou er gezegd kunnen worden, maar ik ben er zeker van dat u weet waarover ik spreek.

52 Laat ons nu ook even Johannes 14 opslaan. Ik houd van het Woord. Het is de Waarheid. De Geest van God, de Heilige Geest... Wat is de Heilige Geest? Het is de Geest van Christus in u.

53 Nu, voor wij lezen zou ik hier graag enkele verklarende woorden willen zeggen. Wat is de Heilige Geest? Het is een Zegel. Wat is de Heilige Geest? Het is een Verbond. Wat is de Heilige Geest? Het is een Teken. Wat is dan de Heilige Geest bovendien? Het is de Geest van Jezus Christus in u. Ziet u? "Nog een poosje", zei Jezus, "en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij zult Mij zien; want Ik zal met u zijn, zelfs in u tot het einde der wereld."

54 De Geest van God in Zijn gemeente, waarvoor? Waarvoor deed Hij dat? Dit is iets over het onderwerp van morgenavond, maar waar deed Hij het voor? Waarom deed Hij... Wat deed de Heilige Geest... Waar kwam Hij voor? Waarvoor kwam Hij in u. Waarvoor kwam Hij in mij? Het was om Gods werk te vervolgen.

55 "Ik doe altijd hetgeen Mijn Vader behaagt. Ik kom niet om Mijn eigen wil te doen, maar die van Mijn Vader die Mij gezonden heeft; en de Vader die Mij gezonden heeft is met Mij. En gelijk Mijn Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u." O my! De Vader die Hem zond ging in Hem. De Vader die Jezus gezonden heeft kwam in Hem, werkte door Hem heen. De Jezus die u zendt gaat met u en is in u. En als de Geest die in Jezus Christus leefde Hem liet doen en handelen zoals Hij deed, zult u een algemeen begrip krijgen van wat het zal doen wanneer het in u is, omdat dit Leven niet kan veranderen. Het zal van lichaam naar lichaam gaan, doch het kan Zijn natuur niet veranderen, want Het is God.

56 Nu, in Johannes 14 – laten we even wat gaan lezen en beginnen bij het 10e vers:

     Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader die in Mij blijft, doet Zijn werken. (Denk u dat eens in.)
     Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; of anders, gelooft om de werken zelf.

     Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga naar Mijn Vader.

     Ziet u wel? Ziet u hoe Hij het daar zegt? Let nu op hoe dit verder gaat. Ik lees even wat verder. We zullen verder lezen tot ongeveer het 20e vers.

     En wat gij ook vraagt in... (laat eens kijken, ik had de... Ja! Eh... In orde.) En wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.

     Indien gij Mij iets vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen.

     Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren.

     En Ik zal de Vader bidden... (Let nu op!)... en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,

     De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

57 Wie is dan die Geest? Wat is de Heilige Geest? Het is Christus in ú, de Trooster; dat is de Heilige Geest. "En wanneer de Trooster gekomen is, zal Hij dezelfde dingen doen die Ik gedaan heb, daar de Trooster in Mij is. Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u deze Trooster geven. U kent de Trooster; de wereld kent Hem niet (zal het nimmer), maar u kent Hem, omdat Hij nu bij u verkeert (Jezus, die spreekt), maar Hij zal in u zijn." Daar bent u er; dat is de Trooster.

     ... zal in u zijn.

     Ik zal u niet als wezen [Engels: "zonder troost" – Vert] achterlaten; Ik kom tot u. (Ik zal niet... Nu, dat is de Trooster, Christus. Dat is wat de Heilige Geest is; het is Christus.)
     Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven.

58 O, we zouden steeds maar door kunnen gaan, maar laat u weten... Wat is Hij? Hij is een Zegel, Hij is een Teken, Hij is een Trooster. Ziet u wat Hij allemaal is? Het zaad van Abraham erft het.

59 Nu, laten we ook uitvinden wat de Trooster nog meer is. Laten we gaan naar 1 Johannes 16:7. Kijken of Hij ook niet een Advocaat is. Weet u wat een advocaat is? Iemand die voorspraak doet. Wij hebben een Advocaat, dat weten we. 1 Johannes, het 16e hoofdstuk... O, wacht even; neem me niet kwalijk. Het Evangelie van Johannes is het, 16:7. Sorry, het spijt me dat ik dit zei. Ik las het verkeerd. Ik had 16:7.

     Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

     En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;

     Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

60 My! Nu de Advocaat gevonden in Johannes 2:12... Laten we dat even lezen. 1 Johannes 2:12. Neemt u me niet kwalijk, 1 Johannes 1 en 2 is het. Ik heb dit opgeschreven, 1 Johannes 2:1 en 2.

     Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; (Wie is de Voorspraak? Jezus Christus, de rechtvaardige.)
     En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

61 Wat is de Heilige Geest? Het is een Advocaat. Wat is een pleidooi? Wat houdt het in om een pleidooi te houden? Het heeft genade; Het staat in uw plaats; Het doet dingen die u niet kunt doen. Het is een verzoening voor uw zonden. Het is uw gerechtigheid, het is uw genezing, het is uw leven, het is uw opstanding, het is alles wat God voor u heeft! Hij is uw Advocaat.

62 We zouden hiermee in details kunnen treden en verklaren hoe Hij bemiddeling doet voor onze onwetendheid. Soms, wanneer we de Heilige Geest hebben, struikelen we onwetend ergens in. De Heilige Geest is daar om voorspraak voor ons te doen. Hij is onze pleitbezorger; Hij treedt daar op; Hij is onze Advocaat. Hij treedt daar op en pleit voor ons. Wij pleiten niet voor onszelf, omdat de Heilige Geest in ons voor ons pleit. De Heilige Geest die Zich uit, soms met woorden die u niet kunt verstaan en Hij doet voorbede voor ons. Dat is wat de Heilige Geest is.

63 Wanneer ik ergens inloop, ik wandel als een kind; u wandelt als een kleine jongen. Wij wandelen in een duistere wereld vol met vijanden, vol van zonde, vol valkuilen, vol van allerlei dingen. U zegt: "O, ik ben bang, ik ben bang om een Christenleven te leiden. Ik ben bang om dit te doen. Ik ben bang dat ik dat zal doen." Wees niet bevreesd. Wij hebben een Voorspraak! Amen! O, Hij staat ons bij; Hij is in ons en Hij doet voorbede voor ons! De Heilige Geest die aanhoudend, voortdurend voorspraak voor ons doet al die tijd...

64 Hij is onze Advocaat, (o hoe danken wij God daarvoor), een Zegel, een Teken, de Geest des Levens, de God des hemels, de Trooster, het Leven, de Advocaat. Wat is Hij? O my! Wij zouden er uren mee door kunnen gaan. We zullen nu even gaan wisselen voor een moment.

65 We gaan nu vragen... Aan ons is beloofd in de laatste dagen... Deze Voorspraak, Zegel, Belofte, alles wat wij vanavond over Hem gesproken hebben – met tienduizend keer meer – werd een belofte voor ons in de laatste dagen. Zij hadden het niet in die dag; zij hadden slechts een zegel in hun vlees als een bewijs en een teken, om te geloven dat het zou komen. En zij wandelden bij de schaduw van de wet, die hen besneed naar het vlees.

66 Vandaag wandelen we niet in de schaduw van de wet; wij wandelen in de kracht van de opstanding. Wij wandelen door de kracht van de Geest, wat ons ware Zegel is, onze ware Advocaat, onze ware Trooster, ons ware Teken, dat wij van boven geboren zijn; een bijzonder, eigenaardig volk, dat vreemd handelt, God op Zijn Woord nemend, en al het andere verkeerd noemend. Gods Woord is goed. Dat is... O my! Zó is de Heilige Geest.

67 Verlangt u het? Zou u het niet graag willen hebben? Laten we kijken of het beloofd werd. Laten we teruggaan naar Jesaja, het Boek van Jesaja. Laten we het 28e hoofdstuk van Jesaja nemen. We gaan naar Jesaja 28, laten we het 8e vers nemen. Kijken wat Jesaja, zevenhonderd en twaalf jaar voor dat het kwam, gezegd heeft. Wij zouden hierover heel veel kunnen zeggen, teruggaan door heel de Schrift; maar we zullen gewoon hier beginnen en kijken of het aan de gemeente beloofd werd.

68 Op welke dag werd Het verondersteld te komen? In de laatste dagen wanneer daar een bederf zou zijn. Herinnert u, het woord staat in meervoud: dagen, de laatste twee dagen, de laatste tweeduizend jaar. Nu het 8e vers:

     Want alle tafels zijn vol uitbraaksel en van drek, zodat er geen plaats schoon is.

69 Kijk vandaag om u heen om het te vinden. Kijk om u heen en zie of wij in die dag zijn. Alle tafels... Wel, men gaat naar de avondmaalstafel en als eerste bestanddeel neemt men een stuk wit brood of een grote cracker en men breekt het in stukjes en houdt het avondmaal, terwijl dat verondersteld wordt te zijn bereid met 'Heilige Geest-vervulde' handen en van ongezuurd brood. Christus is niet vuil en smerig en dit vertegenwoordigt Hem.

70 En dan nog iets, men geeft het aan mensen die drinken, liegen, stelen, roken, pruimen en alles, als ze maar bij de kerk horen. Verre zij het! Indien iemand het ooit neemt, wanneer wij dit hier eten, dan ademt en drinkt hij oordeel over zichzelf, doordat hij niet het Lichaam des Heren onderscheidt. Als hij het leven niet leeft, blijf er vanaf. En als u het niet gebruikt, toont het dat uw eigen geweten schuldig is. "Degene die niet eet, heeft geen deel aan Mij", zei Jezus. Doch alle tafels des Heren zijn vol drek geworden. Er is geen enkele reine plaats.

71 Luister, als dat niet het beeld van vandaag is.

     Wie zou Hij kennis leren, en wie zou Hij het gehoorde te verstaan geven?

     Wie zal kennis begrijpen? Aan wie zal Hij lering doen verstaan?

     "O, prijs God, ik ben Presbyteriaan!"

     "Ik ben Methodist!"

     "Ik ben van Pinksteren!"

     "Ik ben Nazireeër!"

     "Ik ben van Pelgrim Heiligheid!" Dat betekent niets voor God, gewoon een andere tafel.

72 "Wie zal Ik lering doen verstaan." Wat voor leer? Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Pinksteren? De leer van de Bijbel!" Wie zal Ik lering te verstaan geven?

     Hoe weet u wanneer u het hebt? We gaan daar vrijdagavond op in. Ziet u?

73 "Wie zal Ik lering bekendmaken?" Let nu op.

     De gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten?

74 Kleine baby's zeggen: "Wel, ik ga naar de kerk. Mijn moeder behoort bij deze gemeente." Daar heb ik niets tegen, beste broeder. (En ik besef dat dit op de band wordt opgenomen.) Dat is in orde, behoor tot moeders kerk. Maar luister! Moeder wandelde in het ene licht, u wandelt in een ander.

75 Luther wandelde in het ene licht; Wesley wandelde in een ander. Wesley wandelde in één licht; Pinksteren wandelde in een ander. Maar wij wandelen vandaag hoger dan dat. En als er nog een generatie komt, zal ze verder dan wij gaan.

76 Terug in de vroegere dagen toen de zaak ruim van opvatting was, heel erg ruim, onderwees Luther rechtvaardiging door geloof. Dit was alleen om de mensen uit het Katholicisme in het Protestantisme te brengen, in gemeenschap rondom het Woord. Rechtvaardiging door geloof was een breed, omvangrijk gebied. Zij weken er niet vanaf.

77 Er kwam nog een opwekking voort, John Wesley genaamd. Het schudde hen daarvan los en bracht hen naar heiliging – een goed, rein, heilig leven leiden, gereinigd door het Woord van God, het geeft vreugde in uw hart. Dat schudde heel wat Lutheraanse leringen af.

78 Toen kwam Pinksteren voort met de doop van de Heilige Geest en maakte het weer nauwer door het ontvangen van de Heilige Geest. Dat is waar. En nu is dat beginnen te schudden. En de gaven, en het herstel, en de Geest van God is binnengekomen in de volheid van tekenen en wonderen in de gemeente en deed Pinksteren schudden. Wat is het? Wij zijn de komst van de Here Jezus zo dicht genaderd, dat de Geest die in Hem was in de gemeente werkt en dezelfde dingen doet die Hij deed toen Hij hier op aarde was. Vanaf de tijd van de apostelen tot aan deze tijd is het nog nergens ooit zo geweest. Waarom? Ziet u, het is breed, en het wordt smal, smaller en smaller. Wat is het? Zoals uw hand zijn schaduw nadert, het negatief, negatief, negatief. Wel, wat is het? Het is een weerkaatsing. Wat was Luther? Een weerkaatsing van Christus. Wat was Wesley? Een weerkaatsing van Christus.

79 Kijk! Het tijdperk van Billy Sunday is net geëindigd. Kortgeleden stierf de oude Dr. Whitney (hij heeft hier achter deze preekstoel onderwezen), de laatste uit de oude school, ongeveer negentig jaar oud, denk ik. Billy Sunday was een opwekkingsprediker tot de nominale kerken in zijn dag. Hij spaarde zijn tegenstanders niet; nam zijn plaats daar in en schreeuwde: "Al u Methodisten, ga op uw knieën!" "Al u Baptisten, ga op uw knieën!" "U Presbyterianen..." Hij spaarde zijn tegenstanders niet. Hij was de Billy Graham van zijn dag.

80 Merk op, dezelfde tijd toen de algemene kerken hun opwekking hadden, wat gebeurde er toen? Het Volle Evangelie kreeg een opwekking. Daar verschenen de Bosworth broeders, Smith Wigglesworth, en Dr. Price, Aimee McPherson, al die anderen. Kijk! Smith Wigglesworth stierf op een avond en Dr. Price stierf de volgende ochtend. Binnen vierentwintig uur was ik op het veld. Nu nadert mijn einde.

81 Kijk maar! U hoort niet veel meer van Billy Graham; men hoort niet veel meer van Oral Roberts. Ik zie mijn samenkomsten verflauwen. Wat is er aan de hand? Wij zijn aan het einde, een ander tijdperk.

82 Hoe kwamen Billy Sunday en de zijnen binnen? Zij kwamen net na de grote opwekking van Moody. Wanneer trad Moody op? Net na de opwekking van Knox. Wanneer trad Knox op? Precies na Finney's opwekking. Finney na Calvijn, Calvijn na Wesley en Wesley na Luther en zo kwamen zij door het tijdperk. Zodra iemands opwekking voorbij is, wekt God een ander op en geeft meer licht; zo blijft het verdergaan.

83 Nu zijn we aan het eind van déze tijd. Elke man heeft naar het einde van zijn overgangstijd gekeken voor de komst van Christus. Maar zij hadden heel wat om naar uit te kijken: de terugkeer van de Joden en vliegende schotels in de lucht, alle dingen die wij heden zien. Maar wij zijn aan het eind. We zijn er!

84 Zij wisten dat de gemeente kracht zou ontvangen die in de gemeente dezelfde werken van Christus zou voortbrengen, omdat wanneer een schaduw donkerder en donkerder wordt en meer weerkaatst... Neemt u een schaduw; hoe verder van de schaduw vandaan hoe zwakker de weerkaatsing wordt. Na een poosje komt de schaduw dichterbij, dichter naar de boom, en wordt de schaduw hetzelfde ding.

85 De Geest van God heeft onder rechtvaardiging gewerkt bij Luther, heiliging bij Wesley, de doop van de Heilige Geest bij Pinksteren en hier in de laatste dag verricht en doet het dezelfde dingen die het deed toen het in Christus was! Wat is het? De gemeente en Christus zijn één geworden. En zodra zij aan elkaar verbonden zijn, die laatste schakel, zal ze juichend door de lucht gaan. Opkomen zal: Wesley, Luther, al de overigen uit voorbije dagen. De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de eersten zijn en daar zal de opstanding komen.

86 We zijn in de eindtijd. Luister! Zo doet de Heilige Geest het: de Heilige Geest bij rechtvaardiging (ziet u?), alleen een lichte schaduw ervan; de Heilige Geest bij heiliging, een scherpere schaduw ervan; de Heilige Geest bij de doop ervan, een donkerdere schaduw; nu de Heilige Geest bij het herstel van de eigenlijke Persoon die hier is en tekenen en wonderen verricht zoals Hij in het begin deed. Oei! Glorie! Als u mij toch een 'heilige roller' wilt noemen, kon u er nu eigenlijk wel mee beginnen.

87 Luister broeders. Luister hiernaar! "Alle tafels zijn vol uitbraaksel; er is geen schone plek meer over. Wie zal Hij kennis leren? Wie zal Hij lering bekendmaken – doen verstaan? Hun die van de melk gespeend en aan de borst ontwend zijn." Geen kleine baby's, Presbyteriaanse baby's, Methodisten baby's, Pinksterbaby's, Lutheraanse baby's, Nazireeër baby's, Hij wenst iemand die gewillig is van de borst af te stappen om wat krachtig vlees te eten. Hier komt het!

     Want het is gebod op gebod, ...op gebod; regel op regel, ...op regel; hier een weinig, daar een weinig.

     Daarom zal Hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken;

     Tot dewelken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust; en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen. (De Heilige Geest.)

88 Als dit niet precies de manier was zoals het op de dag van Pinksteren kwam, zevenhonderd en twaalf jaar nadat het geprofeteerd werd. Hier is het op de dag van Pinksteren, het kwam precies zo.

89 Iemand zei: een Sabbatdag houden... Ik ben geen enkele kerk of religie aan het verwerpen of in het zonnetje aan het zetten, maar ik zei: "De Sabbatdag, de Sabbat van God was de rustdag." Hier is de rustdag. "Dit is de rust", zei Hij, "waarin u de vermoeide rust geeft." Dit is het. Amen! Het zal gebod op gebod en regel op regel zijn! Hier is de rust. Wat is de Heilige Geest? De Rust.

     Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

90 Wat is Hij? Degene die in u komt, u vrede geeft, uw Teken, uw Trooster. Getroost, in rust, verzegeld! Hoe bent u...

91 Het is een teken. De wereld weet dat er iets met u gebeurd is. Wat is het? Het is een Trooster. Wat is het? Een zegel. U bent in rust. U hebt... Het is uw Advocaat. Als er iets met u gebeurt, is daar iets om snel een voorspraak voor u te doen, (ziet u?), om te bemiddelen. Het is de Geest van God die leeft in de gemeente, profeteerde precies wat het zou zijn als het kwam; het zou een eeuwigdurende, eeuwige Rust zijn!

92 God schiep de wereld (Hebreeën, het 4e hoofdstuk) – God schiep de wereld en rustte op de zevende dag. Dat is waar! De achtste dag begint weer van voren af aan... Hij gaf dat aan de Joden tot een verbond voor een bepaalde tijd. Dat is waar. Maar zíj gaan één dag rusten, keren terug naar de eerste dag van de week, starten weer helemaal opnieuw. Beginnen opnieuw... Dat is niet de rust waar God over sprak. Toen God de wereld in zes dagen schiep, toen Hij ging rusten, rustte Hij van toen af aan! Zo is het. Dat maakt het vast. Hij kwam niet op de achtste dag terug en begon opnieuw; het was slechts een schaduw.

93 Welnu, dat was een type, zoals de maan ten opzichte van de zon. Doch wanneer de zon opkomt, hebben we de maan niet meer nodig. Merk dit op! (O, in Openbaring 11, de vrouw met de maan onder haar voeten en de zon boven haar hoofd. O, we zouden de Bijbel helemaal door kunnen nemen om het u te tonen. Ziet u?)

94 Maar wat is het? Wanneer de Bijbel zei in Hebreeën, het 4e hoofdstuk, als Jezus hun een rustdag gegeven zou hebben, zou Hij daar later over gesproken hebben; zou Hij over een rustdag hebben gesproken. Welke dag sprak Hij over een rust?

     Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Mattheüs 11:28)

95 Kijk! Dan bemerken wij wanneer we tot Hem komen: "Want wie (Hebreeën 4) tot Jezus' rust is ingegaan", is opgehouden met zijn wereldse werken zoals God ophield met de Zijne, toen Hij de wereld schiep om er nooit meer naar terug te keren! Hoe lang? Hoe lang bent u door de Heilige Geest verzegeld? Tot de dag van uw verlossing! Daar is die Rust, Troost, Advocaat, Zegel, Verlosser. O, ik word wat je noemt opgewonden; ik word bepaald gezegend. Ohhhh!

96 Is het ons beloofd, broeder Branham? Wordt het door de Bijbel bewezen? Goed, laat ons naar Joël gaan. Laten we ontdekken wat Joël erover gezegd heeft. Hoe dankbaar ben ik voor het gezegende Woord van God. Hebt u het lief? Ik denk dat als het Woord er niet was, ik niet zou weten waar we zouden staan. Goed. We zijn nu bij Joël; we gaan naar Joël, het 2e hoofdstuk en we beginnen bij het 28e vers, Joël 2:28. De profeet in de Geest, achthonderd jaar voor de komst van Christus, luister maar:

     En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

     Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

     En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

     De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

     En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden;...

97 Ah! Ohh! Wat? Joël... Hebt u opgemerkt in Handelingen 2 dat Petrus hetzelfde vers aanhaalde en zei: "Gij Israëlietische mannen, hoort mijn woorden. Dezen zijn niet dronken (deze verzegelde, vertrooste, bijzondere gemerkte mensen) – zij zijn niet dronken zoals u vermoedt, want dit is pas het derde uur van de dag. Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël: Het zal zijn in de laatste dagen dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees!" Wat is het? Wat is de Heilige Geest?

98 In orde, laten we nu eveneens opmerken: de belofte aan de gelovigen, dat is het. Nu, deze Heilige Geest, in een momentje vinden we uit wat het is. Aan wie wordt het beloofd? Aan gelovigen. Laten we nu naar Lukas, het 24e hoofdstuk gaan en luisteren wat Jezus zei in Zijn laatste woorden voor Hij de aarde verliet. Lukas 24. En u die dit opschrijft, u kunt het noteren en het dan morgen bestuderen, wanneer u meer tijd hebt. Luister nu naar Jezus die spreekt in Lukas 24:49. Aan het eind, toen Hij zou opvaren naar de Heerlijkheid, de hemelvaart; hier zijn de woorden die Hij tot Zijn discipelen sprak:

     En ziet, Ik zend de belofte Mijns Vaders... (Welke belofte? Het Zegel, het Teken, de Trooster en al die dingen waarover ik, meer dan duizend keer, gesproken heb) ...Ik zend de belofte Mijns Vaders op u;... (Welke belofte? Die welke Jesaja zei dat zou komen. "Met stamelende lippen en door een andere tong zal Ik tot dit volk spreken. Ik zal die rust op u doen komen. Ik zal zenden waarover Joël heeft gesproken: 'En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik Mijn Geest op u zal uitgieten.' O, Ik zal tot u zenden en zorgen dat alle naties, alle mensen, te beginnen bij Jeruzalem... Ik zal het zaad van Abraham onder dit verbond brengen. Ik zal elkeen van hen verzegelen. Zie? Ik zal Mijn Geest uitstorten.") ...Ik zend de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij... (betekent "wachten") ...in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.

99 Wat is dan de Heilige Geest? Kracht uit de hoogte, geen kracht van de bisschop, geen kracht van de kerk, maar Kracht uit de hoogte.

100 Hoe kwam die Kracht? Door je te voegen bij een kerk? Ik daag u uit als u zegt, dat dit waar is. Door lid te worden van een kerk, door de prediker de hand te schudden? Beslist niet! Nu, u Katholieken, met het uitsteken van uw tong bij het nemen van de eerste communie? Zeker niet! Hoe kwam het, die Kracht uit de Hoge?

101 Laat ons wat verder lezen. Laten we naar Handelingen 1:8 gaan. Zij zijn nu bijeen vergaderd. Zij spraken hier over Jezus, toen zij bijeen vergaderd waren en hadden een ander aangesteld om de plaats van Judas in te nemen. Handelingen 1:8.

     Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal.

     Wat? U wordt lid van de Branham Tabernakel? Nee! U wordt lid van de Methodisten kerk, Katholieke kerk, de Presbyteriaanse? Het staat niet zo in de Bijbel: dat is een menselijke leerstelling. "Maar u zult kracht ontvangen nadat u een prediker geworden bent?" O nee! "U ontvangt kracht nadat u uw kandidaats gehaald hebt?" Zeker niet! "U zult kracht krijgen nadat u uw doctoraal gehaald hebt"? Nee! "U zult kracht ontvangen nadat u in water gedoopt bent"? Nee! "U zult kracht ontvangen nadat u de eerste communie genomen hebt"? Nee! Dat alles is onzin van mensen.

102 Luister wat de Bijbel heeft gezegd, wat Jezus zei:

     ...gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal;... (Wat is de Heilige Geest? De Kracht. Dan hierna...) en gij zult Mijn getuigen zijn,... (Alleen u, twaalven, u getuigt in Jeruzalem)... gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem,.. Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. (Wat tot nog toe nooit bereikt is.)
     En toen Hij dit gezegd had – toen Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

103 Kijk nu op de andere bladzijde. Let op hoe deze profetieën uitkomen.

     En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen.

     ("En plotseling kwam de voorganger binnen en..." Ik ben daar de zin kwijtgeraakt, is het niet? "Plotseling kwam de priester naar het altaar." Nee!)...

     En er geschiedde haastig ... een geluid... (Niet net alsof, het wàs daar) ...een geluid... (Een prediker naderde de deur! De priester had de communie genomen en kwam uit de heilige plaats. Nee, niets daarvan!)... er geschiedde ...uit de hemel een geluid,... (Geen geritsel van voeten)... er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, zoals van een geweldige, gedreven wind,... (O my! Oei!)... en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.

104 Wat is de Heilige Geest? Hier is waar zij kracht krijgen; hier moesten zij op wachten; dit gebeurde toen zij dat deden. Allemaal geprofeteerd vanaf Genesis, vanaf Abraham regelrecht verder waardoor het zou komen, en hoe het zou komen en de resultaten die zouden komen. Wat is het? Beloofd aan de gemeente, aan gelovigen.

     ...en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.

     En aan hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen.

     En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Nu, wij zullen het daar vrijdagavond over hebben; we zullen het hierbij laten. Ziet u?)

105 Wat is het? Het is aan de gemeente beloofd, absoluut een belofte. Goed!

106 En nu gaan we ontdekken, nadat zij vervuld werden, dat zij verzegeld waren. Tot hoelang? Hoevelen hier hebben de Heilige Geest, laat ons uw hand zien. Er zijn er meer met de Heilige Geest dan zonder. Wij wensen dat u één van ons bent, broeder, zuster. Wanneer u begrijpt wat het is, het is de Geest van God die in u woont om de werken van God te doen. Wanneer God ooit iets van Zijn Geest in één van Zijn dienstknechten, één van Zijn profeten, één van Zijn leraren, één van Zijn apostelen zond, werden zij altijd door de wereld verworpen. Zij werden in elke eeuw die er was voor gek beschouwd. Zelfs toen Paulus voor Agrippa stond zei hij: "Op de manier die ketterij wordt genoemd..." Wat is ketterij? "uitzinnig". "Op de wijze die men uitzinnig noemt, een stel gekken ['nuts'], dat is de manier waarop ik de God van onze vaderen aanbid." Ik ben zo blij, dat ik kan zeggen dat ik één van hen ben. Jazeker! Zo is het. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen één van hen te zijn.

107 Nadat nu de Heilige Geest op hen gevallen was maakte het hen zulke lieflijke mensen dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Is dat waar? Tjonge, wat een gemeenschap! Soms zingen wij dat lied: "O, wat een gemeenschap, o, wat een goddelijke vreugde..." Dat is het. Het kon hun niet schelen – het maakte hun niet uit of de zon wel of niet scheen. Zij taalden niet naar een gemakzuchtig leven. Enige mensen zeiden tegen mij: "Meneer Branham, ik wil de Heilige Geest ontvangen als u mij garandeert dat ik een miljonair zal zijn, als u mij garandeert dat ik oliebronnen zal vinden, en als ik goudmijnen zal vinden, als ik..." Ziet u? Mensen onderwijzen dat, en zij leren een leugen. God heeft dergelijke dingen niet beloofd.

108 Iemand die ooit de Heilige Geest ontvangen heeft geeft er niet om of hij om brood bedelt of niet; het maakt voor hem geen enkel verschil, hij is een schepsel bestemd voor de hemel. Hij heeft hier totaal geen banden! Zo is het. Het maakt hem niet uit wat komt of gaat, of misschien gebeurt. Laat ze maar bekritiseren en belachelijk maken, zodat u uw prestige verliest, wat kan het u schelen? U bent op weg naar de heerlijkheid! Halleluja! Uw ogen zijn op Christus gevestigd en u bent onderweg. U geeft er niet om wat de wereld zegt. Dat is de Heilige Geest. Het is een Kracht, het is een Zegel, het is een Trooster, het is een Advocaat, het is een Teken. O my! Het is de verzekering dat God u heeft aangenomen.

     Hoeveel tijd heb ik verbruikt? Ik heb nog maar acht minuten. Goed. Laat me... Ik heb hier nog een heleboel teksten. Ik denk niet dat ik ze allemaal kan nemen, maar we zullen ons best doen.

109 Nu, nadat iemand vervuld is met de Heilige Geest is het dan mogelijk dat vervolging en dergelijke zou maken dat hij moest terugkeren en... Nu, hij zal het niet gaan verliezen; hij is nog steeds een zoon van God; hij zal het altijd blijven, omdat u verzegeld bent. Hoe lang? [Gemeente antwoordt: "Tot de dag van verlossing" – Uitg.] Dat is zo. Dat is wat de Bijbel zegt.

110 Nadat de discipelen gegeseld waren (zij waren gehoond, belachelijk gemaakt en van alles) dachten zij dat het tijd werd zich gezamenlijk terug te trekken voor een poosje. Laten we Handelingen het 4e hoofdstuk opslaan en zien wanneer zij – wat gebeurde. Dit is nu voor u mensen die het reeds ontvangen hebt. Handelingen, het 4e hoofdstuk. Nu, Petrus en Johannes waren gegeseld, in de gevangenis geworpen omdat zij een genezingsdienst hielden buiten de poort van de kerk. Hoevelen weten dat? Daar lag een man met een soort verlamming aan zijn voeten; hij kon niet lopen, was al veertig jaar zo. En Petrus ging voorbij, en hij stak zijn beker uit om iets in zijn bedelnap te ontvangen voor voedsel. (En Petrus toonde dat hij een met de Geest-vervulde prediker was; hij had geen geld.) Hij zei: "Zilver en goud heb ik niet." Ziet u? Hij maakt zich daar geen zorgen over, maar hij was een 'voor-de-hemel-bestemd' schepsel! O, wat zou ik graag tijd willen hebben om daar een poosje bij te blijven. Ziet u? Hij was 'voor-de-hemel-bestemd', hij was vertroost; hij had de Geest; hij had de Kracht, hij liep naar hem toe en zei: "Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u."

     Ongetwijfeld heeft de man gezegd: "Wat hebt u, meneer?"

     "Ik heb geloof. Ik heb iets in mijn hart dat ongeveer tien dagen geleden begon. Ik was daar boven in de opperzaal en plotseling, al de beloften die God had gegeven... Ik heb met Jezus Christus drieëneenhalf jaar gewandeld. Ik viste met Hem, haalde de vis binnen; ik heb die verschillende dingen gedaan. En ik heb Hem de zieken zien genezen. Ik had... Hij bleef mij vertellen: 'De Vader is ìn Mij; maar wanneer Ik wegga zal Hij in u komen'. Ik kon dat maar niet begrijpen. Maar Hij zei: 'Ik verwacht niet dat je het begrijpt. U begrijpt deze dingen niet; u krijgt ze gewoon.'" Ik begrijp het nòg niet. En vertel me niet dat u het begrijpt, want dat is niet zo. Ziet u? Ik kan het dus niet begrijpen, ik kan het niet uitleggen, maar het enige wat ik weet is dat ik het heb.

     "Wel, wel," zegt u, "dat is niet wetenschappelijk." Welzeker is het dat!

111 Kijk naar deze lichten. Toen Benjamin Franklin het vatte, zei hij: "Ik heb het." Hij wist niet wat hij had, maar hij had het. En ik wil dat iemand mij vanavond vertelt wat elektriciteit is. Tot nog toe weet men niet wat het is, maar we hebben het wel gekregen. Amen! Zo is het. Er is niemand die weet wat elektriciteit is. Ze kunnen het gebruiken, licht maken, het laten branden, het laten werken, maar het wordt opgewekt door dynamo's (twee delen die op die manier samenlopen, produceren het) en dat is alles wat met weet. Het zal licht geven en het heeft kracht in zich.

112 En dat is precies zoals de Geest van God. Wanneer u... Eén deel bent u en het andere deel is God, en laat ze samen zo ronddraaien, dan zal het iets voor u doen. Dat is waar! Het zal licht geven, het zal kracht geven. U weet niet wat het is en zult nooit weten wat het is, maar u weet wel wanneer u het hebt gekregen. Dat is iets wat zeker is. En het is voor u; het is van u! Het is de Verzekering. Zo is het! Wat laat dat licht zien? Daar is een zekerheid dat er licht is.

113 Merk dit nu op! U weet niet wat het is. Maar deze mannen zeiden: "Wel", zeiden ze, één ding wisten ze, "wij weten dat zij ongeletterd zijn", nog meer moeren ['nuts'] ziet u, zoals de kleine Duitser zei dat hij was. Zie? Ze zeiden: "Zij zijn onontwikkeld en ongeletterd, maar zij zijn bij die visser geweest, die timmerman daarginds, Jezus genaamd; dat wil ik u wel zeggen, omdat zij dezelfde dingen doen die Hij doet."

114 Dit is wat de Heilige Geest is, het is Jezus die leeft in een ongeletterde visser, een timmerman, of welke onontwikkelde prediker ook, wie het ook is. Het is iemand die onbekend wenst te zijn met de dingen van de wereld en Jezus in hem laat komen, de Geest van God, het Zegel, de Trooster. Hij geeft niet om prestige; het enige wat hij verlangt is God!

115 Toen God aan het rangschikken was, zei Hij: "Al u Levieten, Ik heb u opgeroepen en u als priesters geplaatst. En al uw broeders, de andere twaalf stammen – en niet – de andere elf stammen zullen u een tiende betalen.

     Wanneer u negen kisten appels neemt, vul nog een kist voor de Levieten. Wanneer u uw schapen hier door de gang drijft, neem de tiende eruit. Het maakt mij niet uit of het een kleintje of een grote is, vet of mager; dat behoort aan de Levieten.

     Dan, Levieten, wanneer u dit alles krijgt, dan geeft u ook uw tienden aan de Here. U houdt het wuifoffer, het hefoffer, de verschillende offeranden. U brengt tienden aan de Here."

116 Hij zei: "Mozes, wat uw deel betreft, Ik ben de uwe." O my! Hij zei: "Ik ben uw algenoegzaam deel." En dat is wat de Heilige Geest vandaag voor de gemeente is. Zilver en goud heb ik niet, maar ik heb een algenoegzaam deel! Halleluja! Scholing, ik kan dit Boek nauwelijks lezen; maar ik kreeg een algenoegzaam deel! Dat is goed. Een Doctorsgraad heb ik niet; Dr. of Ds. of iets anders. Maar één ding heb ik: een algenoegzaam deel; dìt deel verlang ik. Dat is het deel dat God wenst dat u heeft. Werp de rest van die vreemde dingen weg, elk prestige en al het andere en verlaat het en neem Gods genoegzaam deel; want wat u hier van deze aarde hebt zult u achterlaten wanneer u weggaat. Maar als u dat bevredigend deel hebt, zal het u opnemen, zo zeker als...

117 Wij nemen tegenwoordig altijd een verzekering voor de begrafenisondernemer. Laten we Gods bevredigend deel nemen en de Opnemer nemen in plaats van de begrafenisondernemer. (Weet u, beiden werken.)

118 Welnu, laten we eens kijken.

     En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen...

     (Niet terug naar de priester. Zie? Dat liet zien dat zij het hadden. Zij waren niet van plan naar die oude, koude, formele zaak terug te keren. Nee! Teruggaan en zeggen: "Kijk nu eens wat zij ons gedaan hebben." Nee, nee! Zij hadden hun eigen kring; het waren er ongeveer een dozijn, maar dat was voldoende gezelschap, een handje vol mensen.)

     ...zij, losgelaten zijnde,...

     Nadat zij hen gegeseld en bedreigd hadden met te zeggen: "Als u ooit weer in Jezus' Naam doopt..." "O, o, ik bedoelde dat." Wel, zo is het. Zie? "Als u ooit weer in Jezus' Naam predikt, wat u ook doet, we grijpen u!"

119 Ze zeiden: "Oei, dat is me nogal een dreigement. Laten we naar de overige broeders gaan." O, dat is de manier. In eenheid is macht; in eenheid is macht. Ze zeiden: "Laten we naar de overige broeders gaan en zien wat we doen kunnen."

120 Nu, zij kwamen allen bij elkaar en vertelden verschillende ervaringen.

     En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen, en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden.

     En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God,... (Luister, wat ze zeiden. Let op hen; let erop dat ze niet teruggingen en zeiden; "O", zo ongeveer als, "O, Heer, het spijt me zo dat ik..." Nee! Zij waren reeds gered; zij waren vervuld met de Geest; zij hadden Eeuwig Leven) ...hieven... eendrachtig hun stem op tot God, en zeiden: Heere! Gij zijt de God,... (Amen! Daar houd ik van, broeder Palmer, ik houd ervan.) Gij zijt de God,... (Wij weten dat) ...Die gemaakt hebt de hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen, die daarin zijn;

     Die door de mond van David, Uw knecht, gezegd hebt:...

121 Nu let op, gaan ze nu terug om te zeggen: "We zijn niet..." Nou, u gaat daar uit en zegt: "Welnu Heer, wacht eens even hier. Ze maken me toch zo belachelijk!" Zei Hij niet dat ze het zouden doen? "Ieder die in Christus Jezus godsvruchtig leeft zal vervolging lijden."

     "Wel, weet u, mijn baas vertelde me, als hij me betrapt..." Zei Hij niet dat ze dat zouden zeggen?

122 "Ja weet u, zij daagden me onlangs voor de rechtbank, over..." Heeft Hij niet gezegd, dat u voor koningen en overheden geleid zou worden omwille van Mijn Naam? "Bedenk niet wat u zult zeggen, omdat u het niet bent die spreekt (ik zag dit gisteren gebeuren). Het is de Heilige Geest die in u woont; Hij doet het spreken." Ziet u? Amen! Zo is het. Goed. "Neem u niet voor wat u zult zeggen."

     Die door de mond van David, Uw knecht, gezegd hebt:

     Waarom woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht?

     De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere, en tegen Zijn Gezalfde.

     ...in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Die Gij gezalfd hebt, beiden Herodus en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls;

     Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou.

     (O my! Daar houd ik van. "Heer, ze doen precies wat U zei dat ze zouden doen." Wel, de Bijbel zei: "In de laatste dagen zullen er spotters komen, opgeblazen, hoogmoedig, meer liefhebbers van plezier dan liefhebbers van God, trouweloos, valse beschuldigers, onkuis, verachters van degenen die goed zijn, die een vorm van godsvrucht hebben, maar ontkennen..." Zij gingen daar nooit heen om kracht te ontvangen, "...nadat de Heilige Geest op u gekomen is..." "Hebben een vorm van godsvrucht, maar loochenen de kracht ervan; keer u van zulke af." Dat is wat de Heilige Geest is. Ziet u? Wat besloten is te geschieden.)

     En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken; (O, daar houd ik van! Neem die slapheid eruit en zet er een stevige ruggegraat in. Let nu op.) ...Uw Woord te spreken;

     Daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing,... (O, broeder! Demonen sterven niet, maar de Heilige Geest evenmin. Zie?) ...Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. (U ziet waarover zij zo'n drukte maken, is het niet? Zij doen vandaag hetzelfde, maar het doet totaal geen goed.)
     En toen zij gebeden hadden, werd de plaats, waarin zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.

123 My! Zij hebben iets gekregen toen zij daar naar boven gegaan waren, is het niet? De belofte zei... Daarvoor is de Heilige Geest, om u vrijmoedigheid te geven, om u een vertroosting te geven, u te verzegelen, u een teken te geven. O my!

124 Luister! (O, ik wou dat we even tijd hadden.) We zouden met Filippus naar de Samaritanen kunnen gaan in Handelingen 8:14 (U die het opschrijft). Zij hadden grote blijdschap ontvangen; zij hadden verbazingwekkende genezingen verkregen. Maar zij waren gedoopt in de Naam van Jezus Christus, doch zij lieten Petrus uit Jeruzalem halen. Hij kwam en legde hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Handelingen 8:14.

125 De heidenen, er was er een bij met de naam van Cornelius. Hij was een wonderbare man, betaalde tienden, bouwde synagogen voor het volk, respecteerde God, vreesde God, een goed man, een goede Presbyteriaan, Methodist, Baptist of iets anders (zie?), een zeer goede man. Maar op een dag zei God: "Hij is een goede man, dus ga Ik hem even naar een samenkomst sturen. Ik moet Mijn prediker hem daarover laten vertellen." Goed, dus zag hij een visioen en er werd gezegd: "Ga heen naar Joppe en u zult daar iemand vinden, genaamd Simon, een leerlooier. En daar is een Simon Petrus binnen. Laat hem hier naartoe komen; hij zal u de Weg vertellen, omdat hij iets ontvangen heeft."

126 En toen Petrus daar stond... En Cornelius stond op het punt die prediker te aanbidden. Hij was... Maar Petrus zei: "Sta op. Ik ben een man zoals u." En terwijl Petrus nog deze woorden sprak (van hoe zij terugkeerden en begonnen te... dezelfde dingen waar ik over aan het vertellen ben; hoe God beloofde de Heilige Geest uit te storten) – terwijl hij deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op hen. Wwhhie-oew! Ja, dat is de Heilige Geest, voor wie het is. Zeker! En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.

127 Merk nu op, daar in Efeze was een Baptistenbroeder. Hij was eerst een schriftgeleerde, een knap, intelligent man, kende de wet, een geweldig man, een geleerde. Op een dag zat hij de Bijbel te lezen en hij zag dat daar iemand zou komen met de naam van de Messias. En toen hij dat zag, begon hij over deze Jezus te vernemen en hij zei: "Ik ben overtuigd en ik belijd openlijk mijn geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van God." Hij was een echte Baptist. Hier komt hij aan: "Ik betuig openlijk dat Jezus de Christus is." Hij moet het zo vaak gezegd hebben dat God hem in de bediening riep. God zal altijd tot een oprecht hart spreken.

128 En er was een beste kleine tentenmaker met de naam van Aquila en Priscilla, een man met zijn vrouw. Zij waren tentenmakers, Handelingen 18 vertelt u erover. Zij waren vrienden van Paulus. Zij hadden de Heilige Geest ontvangen onder de handen van Paulus met zijn onderwijzingen. Zij hoorden dat daar een opwekking gaande was, dus gingen zij er naartoe. Er waren er slechts ongeveer tien of twaalf die het bijwoonden. Dus ging hij erheen en keek ernaar en hij hoorde deze prediker uit de oprechtheid van zijn hart prediken, hij zei: "Weet je, ik geloof dat hij naar de Waarheid geluisterd moet hebben." Dus nadat de dienst voorbij was riep hij hem achter de tent en zei: "Kijk, we hebben een kleine broeder, ongeveer zo lang, een kleine haakneuzige Jood – maar wanneer híj komt, zal hij u het Woord van God duidelijk verklaren.

129 Toen, na een poosje... Paulus was op diezelfde tijd in de gevangenis (verschrikkelijke plaats voor een moderne prediker, was het niet?) maar hij was in de gevangenis; de Here had hem daar. Dus na de aardbeving, die de gevangenis schudde, nam hij de gevangenisbewaarder met al zijn huisgenoten en doopte hen allen in de Naam van de Here Jezus, vertrok en kwam over. (Hij had daar juist een duivel uitgeworpen uit een bijzonder meisje dat een waarzegster was en zij verdienden door haar toen heel wat geld, dus werd hun zwendelarij eventjes ontmaskerd. Daarvoor hadden zij hem dus in de gevangenis gezet.) En de Here schudde de gevangenis open, omdat Hij daar een stel mensen had zitten om de Waarheid te horen. U kunt Gods Woord niet binden; het maakt niet uit wat u doet. U kunt het gewoon niet.

130 Zo kwam hij daar waar deze man en Aquila en Priscilla waren. Misschien aten zij wat sandwiches en onmiddellijk nadat zij de sandwiches genuttigd hadden gingen zij naar de opwekking. Paulus was achterin gaan zitten en hield zijn mantel vast en luisterde naar wat deze Baptistenprediker sprak en zei: "Wat u predikt is fijn, maar daar is nog iets meer van." Hij zei: "Ik wil u een vraag stellen, Dr. Apollos. Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde?"

     "O", zei hij, wij hebben niet geweten of er één was. Wat bedoelt u met de Heilige Geest? Wij zijn Baptisten."

     Paulus zei: "Hoe weet u dat u Baptist bent?" Zie? "Wel, we werden gedoopt... Wij kennen alleen de doop van Johannes."

     Paulus zei: "Hij doopte alleen tot bekering, door te zeggen dat u moet geloven in Hem die komt, dat is in Jezus Christus." En toen hij dat hoorde werden zij overgedoopt in de Naam van Jezus Christus. En Paulus legde hun de handen op en de Heilige Geest kwam op hen en zij spraken in tongen en profeteerden. Er werd gezegd: "Voor een ieder die..."

131 Nu, nu, hoe doen we het? Ik wil u iets vertellen. En ik zal gaan eindigen, omdat het – ik vertelde u dat ik u vroeg uit zou laten gaan. U weet wat de Heilige Geest is. Voor het laatste Schriftgedeelte voor vanavond, (Ik heb hier nog een stapel liggen, maar we moeten dat overslaan), laten we 1 Corinthiërs 12 opslaan. En dan zullen we dit lezen en dan gaan we eindigen. Goed. 1 Corinthiërs, het 12e hoofdstuk. Hoevelen geloven de lering van Paulus? Zeker! Hij zei in Galaten 1:8: "Indien een engel iets anders leerde laat hem vervloekt zijn", laat die prediker gaan. Als een engel uit de hemel neerkwam en iets anders onderwees, laat hem vervloekt zijn. Ziet u? Heb er niets mee te maken. Let nu op deze 1 Corinthiërs 12.

132 Hoevelen weten dat wij in Christus moeten zijn om in de Opname te gaan? Omdat het Zijn lichaam is wat God beloofde op te wekken. Er is geen andere manier; er is geen andere weg. Als u buiten Christus bent... U kunt hier wel terug kijken en in Hem geloven en zeggen: "Zeker geloof ik in Hem. Hij is de Zoon van God." Goed, mijn broeder, ik ben bereid om uw hand te schudden wanneer u dat zegt. "Ik geloof in Hem. Ik belijd Hem als mijn Verlosser." Dat is goed, maar u bent nog steeds niet ìn Hem. "Ik zal de hand van de prediker schudden. Ik zal mijn zonden belijden." Dat is nog steeds niet in Hem.

133 Let nu op! Ziet u wat Paulus gezegd heeft, hoe u in Christus komt? Hoe u bekendgemaakt zult worden als een besnedene? Abraham, zij brengen een teken aan. Luister hier nu naar, 1 Corinthiërs, het 12e hoofdstuk en laten we bij het 12e vers beginnen:

     Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. (Niet verdeeld, Eén. Luister!)
     Want... (door één kerk – Hoevelen kunnen mij volgen? – door één handschudding, door één water... Nee! Dan is er iemand verkeerd.) ...door één Geest... (Is het een hoofdletter? Dan is het Heilige Geest. Zie?) ...ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt!

134 Het Lichaam van Christus is één Geest, waar elk lid, van Pinksteren tot nu toe, drinkt van dezelfde Nieuwe Wijn, dezelfde Heilige Geest, die dezelfde resultaten voortbrengt. Hoe doen we het? Door één Geest. Het is Gods geopende deur, de Heilige Geest. Wat is het? Het is Gods geopende deur; het is een Teken; het is een Zegel; het is een Trooster; het is een Advocaat; het is een Verzekering; het is rust; het is vrede; het is goedheid; het is genezing; het is Leven; het is Gods geopende deur tot al deze dingen. Het is Gods geopende deur tot Christus, die... God bewees dat Hij Jezus uit de doden opwekte. En zij die in Christus gestorven zijn zal God met Zich meenemen in de wederopstanding. "Bedroeft niet de Heilige Geest waardoor u in Christus verzegeld bent tot de dag van uw verlossing." Hoevelen geloven het?

135 Wat is Christus? Wat is de Heilige Geest? Het is niet iets waar mensen om lachen. Het is iets waar mensen om lachen, maar zo niet voor de gelovige. Voor de ongelovige... Ik wenste dat ik twee of drie lange weken had; ik zou morgenavond willen nemen om u te vertellen wat het voor de ongelovige is. Laat me het even een ogenblik snel doornemen. Het is een mikpunt van spotternij; het is een strik; het is een struikelblok; het is dood; het is eeuwige afscheiding van God. Ik kan de dingen gewoon niet bedenken wat het voor de ongelovige is.

136 Bedenk dat de regen waar de ongelovige de spot mee dreef dezelfde regen was die Noach en zijn gezin redde. Ziet u? Dezelfde Geest (Heilige Geest) waar mensen de spot mee drijven en voor gek verklaren, een stel idioten ['nuts'], "Het is krankzinnig"; Het is Dezelfde, Die de gemeente in geestvervoering brengt en haar in de laatste dagen opneemt, Die oordeel zal brengen over de ongelovige. Zo is het! Dàt is de Heilige Geest.

137 Gezegend zijn zij (mag ik dit in grote oprechtheid van mijn hart zeggen) – gezegend zijn zij die ernaar hongeren en dorsten, want zij zullen verzadigd worden.

138 Morgenavond zullen we spreken over hoe – wat het doet wanneer het komt.

139 Nu, hoevelen hier zouden graag de Heilige Geest willen ontvangen en willen dat iemand voor u bidt, dat u het licht zult zien? U weet wat het is.

140 Nu, morgenavond, zullen we nemen wat het doet en dan de volgende avond Hoe Het te ontvangen. Dan zullen we mensen laten komen – hier mensen instructies geven, om dan direct de ruimtes binnen te gaan en daar te blijven, al duurt het de hele Kerst, (dat is waar) tot de Heilige Geest komt. We zullen het uit een gezond Bijbels standpunt benaderen. Wij gaan het benaderen en het krijgen zoals God het beloofde en het neerkwam in het begin. Daarom zijn we hier, om dat te doen. Ik... Het maakt geen enkel verschil wat er gezegd wordt, wij zijn... Het Woord van God heeft de voorrang in mijn hart. Dat is waar. En ik verlang wat God voor mij heeft. Als er iets meer is, open de hemel, Heer, omdat mijn hart er open voor staat. Dat is zo.

141 Hoevelen verlangen het nu, steekt uw hand op. En zegt: "Bid voor mij." Terwijl u nu uw handen omhoog houdt: Hemelse Vader, we hebben een lange tijd onderwezen, maar Uw Geest is hier. Daar zijn handen die opgeheven zijn en zij weten wat het is. Zij weten wat de Heilige Geest betekent. Ik bid, God, dat vóór deze samenkomst zal eindigen, voor iedere hand die hier opgeheven is, dat zij het zullen ontvangen. Sta het toe, Heer.

142 Wij bidden voor hen; wij vragen U hen te zegenen en hun de wens van hun hart te geven. Kijk naar hun handen, Heer. Zij hebben U lief; zij verlangen het. Zij weten dat zij niet kunnen gaan... Morgenavond, als U mij helpt, Heer, kunnen we het uit de Schrift bewijzen, dat zij zonder dit nooit de Opname zullen halen. Dus bid ik, Vader, dat U hun honger en dorst geeft opdat zij verzadigd zullen worden. Ik draag ze nu aan U op, Vader, en sta deze zegeningen toe terwijl wij het vragen in Jezus' Naam. Amen.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn verlossing verwierf,
Op Golgotha's kruis.

143 Ik wil dit zeggen voor we opnieuw gaan zingen. Ik wil vrijdagavond voor de dienst begint, hier in de zaal met een groep predikers samenkomen. Ziet u? Vrijdagavond. Ik... Ziet u wat ik probeer te doen? Tonen wat het is, hoe het te benaderen, en wat te verwachten. Dan slaat u niet blindelings een slag in de lucht. Dat is de reden waarom ik het vanavond niet vraag. Ik verlang dat u weet wat het is. Het is een Belofte; het is een Zegel; het is een Trooster, enzovoort. Dan morgenavond en de volgende avond en dan starten we direct vanaf dat moment tot het komt. Het maakt niet uit hoelang het duurt; we blijven totdat. Reinigt uw hart. Hij zal het nooit in een onrein hart gieten. Maakt u klaar! Weest gereed! En Hij zal het u toestaan.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,

     (Laten we onze handen opheffen)

Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn verlossing verwierf,
Op Golgotha's kruis.

     De voorganger heeft zojuist gezegd, en wij stemmen in, dat wij morgenavond om zeven uur beginnen in plaats van zeven uur dertig. Dat zal mij u uit doen laten gaan om acht uur dertig in plaats van negen uur dertig. Om zeven uur morgenavond zal de zangdienst beginnen; ik zal met de boodschap komen om zeven uur dertig.

Ik heb Hem lief.

     (Laten we onze zakdoeken tevoorschijn halen en Hem toewuiven)

Ik heb Hem lief,

     (Verbreek nu gewoon de formele gedachtengang)

Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn verlossing verwierf,
Aan het kruis van Golgotha.

     In orde. Nu uw voorganger, broeder Neville.