Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Waarvoor werd de Heilige Geest gegeven?

Door William Marrion Branham

     Ik zie dat broeder Neville gelooft in het opleggen van handen.

1 Ik zie dat ik een aantal vragen heb gekregen. Nu, ik zal deze morgenavond nemen, omdat ik geen tijd heb om ze vanavond voor u door te kijken, wellicht gaan ze over de boodschap van gisteravond. Nu, als iemand een vraag heeft over een van de boodschappen, leg ze gewoon neer op een avond, dan kan ik ze de volgende avond meenemen.

2 Nu, voor morgenavond zou ik graag enkele predikers willen vinden... of hebben, liever gezegd, indien mogelijk, als er enkele goede, degelijke mannen of vrouwen zijn waarop wij een beroep zouden kunnen doen in tijd van nood, die in geval van... Morgenavond beginnen we na de boodschap met handen op te leggen voor de Heilige Geest. En dan zal men... U zult het voorrecht hebben om hier te blijven als u wilt, heel de vakantie door, indien het zo lang duurt om te sterven. En dan, indien niet, als u verlangt om naar uw eigen thuis te gaan, wel, we zouden blij zijn als u in een plaats kunt komen waar u... Als u gewoon niet weet waar te gaan... Wij willen enkele predikers hebben, hun telefoonnummers als zij bezoekers zijn, hun nummers waar zij verblijven, zodat waar nodig, wij ze direct te pakken kunnen krijgen en plaatsen een in het ene huis en de ander in het andere huis en weer een ander in een ander, zodat zij u instructies zouden kunnen geven, u die naar deze grote zegening waarover wij spreken, de doop met de Heilige Geest, gaat zoeken.

3 Gisteravond spraken wij over wat het was: "Wat was de Heilige Geest?" En wij ontdekken, dat het juist ongeveer alles was wat God ons beloofd heeft. Daarin vonden wij wat Gods gemeente nodig zou hebben. Wij ontdekten, dat het een zegel was, een Trooster, de Rust, en de Vreugde, en de Vrede en de Opstanding. En alles wat God aan Zijn gemeente beloofde, ligt binnen in de Heilige Geest.

4 En nu willen wij vanavond prediken of spreken, onderwijzen over... Ik heb er hier ongeveer drie of vier bladen met teksten of Schriftplaatsen over. En gisteravond liet ik mijn 'Cruden's Concordance' hier liggen, en ik had hem niet meegenomen. En ik moest het vandaag gewoon zo goed mogelijk met de Schriftplaatsen doornemen.

5 Nu, en morgen... vanavond onderwijzen wij over: "Wat was het doel van God om de Heilige Geest te zenden?" Waar is het voor? Als het zoiets voornaams is, waaróm zond God het dan? Dan willen we morgenavond spreken over: "Is het voor u; en hoe verkrijgt u het; en hoe weet u wanneer u het gekregen hebt?" En dan, nadat wij daar doorheen gekomen zijn met de Schriften, het uitgelegd hebben met de Schriften, de Schriftplaatsen gebruikend voor alle dingen, dan zullen degenen die de Heilige Geest zoeken, naar voren komen. En dan hoop ik dat de opwekking van daaruit voortgaat om dan met de Heilige Geest te bewegen.

6 Nu, aangezien velen morgenavond misschien wel een hele tijd in de kamers en in de kerk kunnen blijven, voel ik dat, indien wij zoveel mogelijk predikers zouden kunnen krijgen en diegenen die ervaren zijn in het leiden van mensen om de Heilige Geest te ontvangen (om hen te bemoedigen, door het huis in te gaan met een vrouw en haar man of met iemand die de Heilige Geest zoekt) en die goed geïnstrueerd zijn in wat te doen... als u gewoon vanavond of morgenavond uw telefoonnummer of adres aan de voorganger zou willen opgeven. Geef het gewoon aan broeder Neville. Dat zou ons dan een bijeenkomen besparen voor een samenkomst. Geef gewoon uw telefoonnummer waar wij u zouden kunnen bereiken. En zeg dan: "Ik zal beschikbaar zijn en als u mij in een huis wilt plaatsen..." Als het een vrouw alleen is, dan zouden wij een vrouw (ziet u?) naar deze vrouw kunnen zenden. En als het dan in een huis is waar een man met zijn vrouw is, wel, dan zouden we een prediker kunnen zenden. En we zouden blij zijn met u samen te werken, omdat ik weet dat ieder van u in dit, dit allerbelangrijkste, geïnteresseerd is. En bedenk: "Hij die een ziel van zijn dwaling redt, heeft een menigte van zonden bedekt." Ziet u? En de bruid van Christus hongert en dorst. Zij is in barensnood om het leven te schenken aan de kinderen van God.

7 En nu vanavond, voor wij de Schrift lezen, laten wij onze hoofden een ogenblik buigen voor gebed. En voor wij bidden, als u, met uw hoofden gebogen, een verzoek zou hebben, zou u dan gewoon uw handen op willen steken en zeggen: "God, ik steek ernstig mijn handen op. Ik heb een nood. En ik bid dat U mij wilt helpen, o Heer." God zegene ieder van u. Hij ziet uw handen. De engelen hebben uw verzoek genoteerd.

8 En hemelse Vader, wij komen nu opnieuw om U in gebed te benaderen. Dat gebed is vanavond in deze kleine plaats zonder twijfel reeds gebeden onder de kinderen van God. En in die liederen, die gezongen zijn, hebben wij onze harten verheven in vreugdevolle verheugingen bij de lofprijzingen van God.

9 David zei dat hij in de samenkomst van de heiligen zou komen om zijn verzoeken bekend te maken. En vanavond zijn er vele handen geweest. Wellicht misschien, ik zou zeggen dat tachtig procent van degenen die hier vanavond in dit gebouw zitten hun hand opstaken voor verzoeken. Het toont, Heer, dat wij zonder U gewoon niet kunnen gaan. Wij moeten U dag aan dag hebben. U bent ons Leven, onze Vreugde, onze Gezondheid, onze ondersteunende Sterkte, onze Woning, onze Beschutting, ons Schild tegen de vijand. En we zouden dit gevecht des levens niet kunnen strijden zonder U. Het zou voor ons totaal onmogelijk zijn om dat te doen en we moeten volledig op U steunen. Want we weten dat wij wandelen door een donker en duister land. Aan alle kanten heeft de vijand ons ingesloten door netten en valstrikken. Onze paden, Heer, zijn door de vijand vol met valstrikken gezet, om ons van streek te maken.

10 En ook wij weten, dat we aan het eind van de weg door die lange schaduwrijke vallei, de dood genaamd, moeten gaan. O Heer, wie zou dan onze handen vasthouden? Wij willen U nu kennen, Heer. Wij willen weten, dat U onze handen hebt en wij Uw hand hebben, zodat we die verankerde zekerheid kunnen hebben, dat, wanneer wij tot dat laatste grote ogenblik van ons leven komen en die deur, genaamd dood, binnengaan, wij zeggen kunnen met de heiligen vanouds: "Ik ken Hem in de kracht van Zijn opstanding en ik weet, dat wanneer Hij roept, ik van onder de doden zal uitkomen."

11 Nu, Vader God, wij zouden willen bidden, dat U onze verzoeken en ons vergaderen wilt zegenen. Zegen Uw woorden; en als ik iets zou zeggen, wat in tegenspraak zou zijn met Uw Woord of Uw wil, Gij hebt nog steeds de macht om de mond te sluiten zoals U deed in de leeuwenkuil toen Daniël tegenwoordig was. En wij bidden, Heer, dat U vanavond oren en ogen zou willen openen en in hen een honger en dorst wilt scheppen. Mogen zij zo dorstig zijn, dat zij nergens kunnen slapen of rusten tot de Trooster is gekomen.

12 We geloven dat wij in de laatste dagen leven, in de schaduw van Zijn komst. En dat is waarop deze boodschappen gericht zijn, Heer. Het is voor de mensen om er acht op te slaan de waarschuwing aan te nemen. En mogen wij vanavond nu direct ons pantser afnemen, het over de bankleuning hangen en zeggen: "Here God, ik ben een vat voor U. Laat Uw Geest mij doorzoeken en mij vormen en maken naar Uw wil. Ik zal mijn hart, mijn sterkte, mijn alles overgeven aan Uw zaak."

13 Hoor ons, Here. Wij zijn hier niet om gezien te worden op deze regenachtige avond. We zijn hier niet omdat er gewoon geen andere plaats is om heen te gaan. Wij zijn hier voor één plechtig, gewijd, heilig doel in ons hart, dat is om nader tot U te komen, wetend dat U hebt beloofd, dat, als wij nader tot U zouden komen, U nader tot ons zou komen. En daarom zijn wij hier. Hij die hongerig binnenkomt, zal niet hongerig weggaan. "Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid," zei Jezus, "want zij zullen verzadigd worden." En als wij om brood vragen, zullen we geen steen ontvangen; wij hebben die zekerheid. En als wij om vis vragen, zullen wij geen slang ontvangen; maar God, onze Vader, zal ons voeden met het manna des hemels, Zijn Woord en Zijn Geest die getuigenis van Hem afleggen. Beantwoord onze gebeden, Heer, en onze verzoeken, terwijl wij verder op U wachten. In Jezus Christus' Naam bidden wij. Amen.

14 Nu, u die deze Schriftplaatsen bijhoudt, als u met mij opnieuw Johannes wilt opslaan, het veertiende hoofdstuk; wij willen beginnen met het veertiende hoofdstuk van Johannes. En laten we ongeveer bij het veertiende vers beginnen. Johannes 14:14 en gewoon een deel van deze Schrift lezen.

15 Nu, hierin zult u veel van de samenhang vinden waarover ik vanavond wil spreken. En bedenk, u die de 'rode letter' Bijbels hebt; het is in rood. Het zijn de woorden die Jezus Zelf sprak. Daarom kunnen we dus zeker vertrouwen dat het precies zal zijn zoals Hij zei: "Hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn Woord zal nooit falen." We zullen nu lezen vanaf het veertiende vers van het veertiende hoofdstuk.

     Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Wat een gezegende belofte.)
     Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
     En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in eeuwigheid;
     Namelijk de Geest der Waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet,...

     Nu, u die het uit een Griekse Bijbel zou lezen, zou hierin zien... niet... Zien betekent daar 'begrijpen'. "Want de wereld begrijpt Hem niet!" Dat is zo waar. Laat mij dat nu opnieuw lezen.

     Namelijk de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem;... (Wie? De Trooster.) want Hij blijft bij u,... (Nu, tegenwoordige tijd. ) Hij blijft bij u, en zal in u zijn. (Wat is het? Dezelfde Trooster.)
     Ik zal u geen wezen laten; Ik... (Iedereen weet dat 'Ik' een persoonlijk voornaamwoord is.) Ik kom weer tot u.
     Nog een kleine tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien, want Ik leef, en gij zult leven.
     In die dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

     Daar zal het centrum van mijn gedachte zijn, maar we zullen wat verder lezen. Laat mij dat nu ook opnieuw lezen.

     In die dag... (De grote dag, de oordeelsdag) In die dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.
     Die Mijn geboden heeft, en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren.
     Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?

     Dat is 'Kosmos', de wereldorde. Als u een kantlijntekst daar hebt, zult u opmerken... De mijne is een 'g'. En er staat hier kosmos of 'wereldsysteem'. Dat zijn kerken, enzovoort. Ziet u? "Hoe is het dat U Uzelf aan ons bekend zult maken en niet aan hen? Hoe kunt U het doen?"

     Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren;... (Amen!) en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
     Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet;... (Kan misschien de woorden van de kerk bewaren, maar Zijn woorden bewaren. Ziet u?) en het woord dat gij hoort, is het Mijne niet, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
     Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
     Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles,... (dat is Zijn Woord) wat Ik u gezegd heb. (Met welk doel zond God dan de Heilige Geest? Moge Hij Zijn zegeningen aan Zijn Woord toevoegen.)

16 Jezus zei: "In die dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en de Vader in Mij, en Ik in u, en gij in Mij."

17 Nu, als wij dit zouden zeggen... Bedenk nu dat dit op de band zal zijn. Een Christen-zakenman uit Louisville, belde mij een poosje geleden op en hij zei: "Het is een schande, Billy, dat deze boodschappen, zoals u gisteravond uitsprak, niet komen tot veertigduizend mensen hier in plaats van tot honderdvijftig of tweehonderd, driehonderd mensen in uw kleine Tabernakel."

18 Ik zei: "Meneer, binnen zes maanden vanaf nu, als Jezus vertoeft, zal dit over de gehele wereld gehoord worden." Ziet u? Die banden gaan over heel de wereld, ziet u, helemaal rond. En daarom onderwijzen we hier nu gewoon wat wij geloven dat de waarheid is en wat wij ontdekt hebben, wat God ons krachtig bevestigd heeft de waarheid te zijn.

19 Nu, het doel... Wat was Gods doel met het zenden van de Heilige Geest? Nu, noteer dat, Johannes 14, te beginnen bij het veertiende vers, en het hoofdstuk als basis doorlezend. Hier vinden wij dat Gods doel met het zenden van de Heilige Geest, één doel was: dat God Zelf in Zijn gemeente mocht wonen en Zijn plannen door de gemeente mocht voortzetten, dat God Die in Christus was Zijn plannen door Christus zou voortzetten, en vanuit Christus in de gemeente Zijn werk door de gemeente zou voortzetten.

20 Nu, wij weten wat de Heilige Geest is. Wij ontdekten gisteravond dat het God is. Nu, wanneer wij denken aan God de Vader (zoals Jezus hiervan sprak), Zijn Vader, God de Zoon als Jezus, God de Heilige Geest, zoals wij Hem vandaag noemen... Nu, dat betekent niet dat er drie individuele, aparte goden zijn. Het betekent dat er één God is in drie bedieningen. Mogen wij het zo zeggen: Alles wat God was, goot Hij uit in Christus, omdat Hij Zichzelf ontledigde en het in Christus uitgoot. En Christus was de Volheid van de Godheid lichamelijk. Alles wat Jehova was, goot Hij uit in Christus. En alles wat Christus was, goot Hij uit in de gemeente, niet in één individu, maar in het gehele lichaam. Daar waar wij in eenheid samenkomen, hebben wij kracht. Al wat God was, was in Christus en al wat Christus was, is in u. "Want God is vlees geworden en heeft onder ons gewoond." 1 Timotheüs 3:16, als u het opschrijft: "En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees." Wij betastten Hem, God, Jehova, Die vlees gemaakt was en op aarde wandelde en wij zagen Hem met onze ogen.

21 U weet, dat, in hetzelfde hoofdstuk van Johannes 14, Filippus zei: "Here, toon ons de Vader, en het is ons genoeg."

22 Jezus zei: "Ik ben zo lange tijd met ulieden, Filippus, en gij hebt Mij niet gekend. Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; en hoe zegt gij: 'Toon ons de Vader'?" God was vlees gemaakt.

23 Nu, hier is het. De Vader was God boven u. Wij zeggen... Wij zijn er geweest sinds Adam. God de Vader was over Mozes en de kinderen Israëls in een Vuurkolom, dan God met ons, in Christus, Die met ons wandelde, met ons sprak, met ons at, met ons sliep. God over ons, God met ons en nu, God in ons. Al wat God was, kwam in Christus; al wat Christus was, kwam in de gemeente. Wat is het? God Die in u werkt. Waar ook ter wereld, als Hij Zich tot u zou willen wenden, bent u daar – en werkt in u om Zijn welbehagen te doen. Hoe behoorden wij God daarvoor te danken! God de Heilige Geest is gezonden voor het doel van God om in Zijn gemeente te leven, en beweegt door ieder tijdperk om Zijn Goddelijke wil te verwezenlijken.

24 Wanneer de mensen om u lachen, lachen zij niet om u; zij lachen om Hem Die u gezonden heeft. Dat zei Jezus: "Zalig zijt gij, wanneer men liegende alle kwaad tegen u spreekt om Mijnentwil. Zalig zijt gij." En opnieuw: "Allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden."

     Want toen God Zichzelf in Christus bekendmaakte, haatte men Hem. Wie haatte Hem het ergste? De kerk. De kerk haatte Hem het ergste. Men haatte Hem erger dan de dronkaard. Men haatte Hem erger dan al die andere mensen. Het was de kerk die Hem haatte. Daarom dus, wanneer u 'kosmos' ziet, de wereldorde... 'De wereld kende Hem niet' betekent, dat de zogenaamde kerk Hem niet kende. "Hij kwam tot de Zijnen en de Zijnen ontvingen Hem niet. Maar zovelen als Hem wel ontvingen, aan hen gaf Hij de kracht zonen van God te worden, aan hen die in Zijn Naam geloofden." O, hoe zouden wij Hem moeten liefhebben en Hem aanbidden! Het doel van God, Die in gemeenschap wil komen... zoals...

25 Voor wij deze tekst verlaten, laten we dit gebruiken. In de dagen van Ruth, in de wet der verlossing, toen Naomi het land verlaten had wegens beproevingen, moeilijke tijden, ging zij het land van de Moabieten binnen, die gewoon lauwe, naam-christenen waren, omdat de Moabieten van de dochter van Lot kwamen. En zij waren zogenaamde gelovigen en gemengd. En toen stierf haar man, en ook haar twee zonen stierven. En op de weg naar huis, Naomi... Ruth en Naomi, op hun weg naar huis, haar... Een van haar schoondochters, Orpa, zei dat zij naar haar land zou terugkeren, naar haar goden en naar haar kerk en naar haar volk. En Naomi probeerde Ruth terug te laten keren, maar zij zei: "Uw volk is mijn volk; uw God is mijn God. Waar u sterft, daar zal ik sterven; waar u begraven wordt, daar zal ik begraven worden. En ik zal niet terugkeren."

26 Zo is het wanneer een persoon een visie heeft gekregen. Het maakt geen enkel verschil wat haar volk zei: "U zult daarnaar toegaan en een heilige roller worden", of zoiets. Dat maakte voor Ruth geen enkel verschil. Er was een doel van God om uitgevoerd te worden.

27 En zo zeker als u vanavond hongert naar de Heilige Geest, is er iets in u dat trekt, omdat een doel van God in uw leven vervuld moet worden, net zoals het met Ruth was.

28 Het verhaal is zo prachtig; ik kan er gewoon even niet van afstappen. U kent de wet der verlossing, dat toen Boaz... U kent het verhaal, hoe Ruth aren las in het veld en gunst vond bij Boaz. En voor hij haar zou kunnen trouwen, moest hij alles wat Naomi verloren had, verlossen. En de enige die Naomi's vervallen bezit kon lossen was, in de wet der lossing, een naaste bloedverwant, hij moest verwant zijn voor hij kon lossen. En dat was haar meest naaste verwant. En hij moest een openlijk teken geven buiten de poort, of een openbare belijdenis, dat hij alles verlost had, wat Naomi had verloren. En Boaz deed het door zijn schoen voor de oudsten uit te schoppen en te zeggen: "Als er iemand hier is, die iets heeft dat aan Naomi toebehoort: vandaag heb ik het gelost!"

29 En zo deed God het – volgde Zijn eigen wetten. God kan u niet de ene wet geven om te volgen als Hij een andere volgt. Hij volgt Zijn eigen wetten. Toen God, teneinde de verloren gemeente, de verloren wereld, de verloren schepping te verlossen... God, Die oneindig is in Geest, werd, om het verloren menselijk ras te verlossen, Zelf verwant, een Man, een Zoon Die Hij schiep in de schoot van Maria. En toen stelde Hij een teken of een getuigenis. Buiten de poorten van Jeruzalem werd Hij verhoogd tussen de hemelen en de aarde en stierf en verloste alles! En door te bloeden, heiligde Hij een gemeente opdat Hij Zelf erin zou mogen leven en gemeenschap hebben en in nauw contact mocht staan, die verloren plek van gemeenschap uit de hof van Eden waar God elke avond, kerktijd, naar beneden kwam. Merkte u op dat God neerkwam in de koelte van de dag, het ondergaan van de zon? Er is iets mee wanneer het nacht begint te worden; mensen denken aan de kerk en aan God – de Christenen. U ziet de zon ondergaan; u beseft dat uw zon ondergaat.

30 En in de koelte van de avond zou Hij neerkomen en een intiem gesprek met hen hebben. En daar verloor Hij die gemeenschap omdat zonde Hem niet toestond het te doen. En toen werd Hij vleesgemaakt en woonde onder ons, met de bedoeling dat Hij weer opnieuw tot de mens terug zou kunnen komen om in de mens te leven en de mens weer te herstellen tot een staat van omgang met Hem en hem zijn door God gegeven rechten terug te geven. Dat is wat Hij deed.

31 Dat is het doel van de Heilige Geest. Het is opnieuw de Vader, God de Vader, Die in u woont en Zijn plannen uitwerkt om Zijn plan van verlossing te beëindigen, door door u heen te werken en van u een samenwerker met Hem te maken, Die u een plaats geeft, Die u er een aandeel in geeft, voor uw gevallen, verloren broeder en zuster, Die u Zijn Geest en Zijn liefde geeft om achter de verlorenen aan te gaan zoals Hij deed in de hof van Eden. "Adam, Adam, waar zijt gij!" Dat is wat de Heilige Geest bij een man of een vrouw doet. Wanneer het in hun hart treft en er zijn intrek neemt, is er een dorst en een honger voor verloren zielen! Dat is wat er vandaag met de samenkomsten aan de hand is: er is niet genoeg Geest-aanraking in om zich in te zetten voor de zielen van de verlorenen en de stervenden. Het is meer om een naam te maken of een kerk te stichten, een gebouw op te richten of een denominatie in plaats van een programma om zielen te winnen. Hoe jammer. Wij zouden er lang over kunnen spreken.

32 God goot Zichzelf uit in Christus. Correct. Christus goot Zichzelf uit in de gemeente, daarvoor... Let nu op! "Te dien dage zult gij weten dat Ik in de Vader ben en gij in Mij en Ik in u." Te dien dage zult gij het weten, want het is... de hele zaak is één plan van verlossing dat neerkomt, opdat God terugkomt om te leven in, en te wonen bij, en nauw contact te hebben met Zijn volk, zoals Hij deed in het begin. Nu dan, zodra Hij Zijn gemeente in een toestand krijgt dat Hij kan spreken, Zijn gemeente tot een plaats krijgt waar Hij Zichzelf doorheen kan laten stromen, waar liefde en overtuiging en gemeenschap is, dan zal er een Eden komen. Hij zal Zijn gemeente terugbrengen tot waar zij viel, opnieuw terug naar een Eden, daar waar zij viel. Nu, dat is waar zij haar eerste start van de val maakte; daarheen zal zij regelrecht teruggebracht worden met ieders schone lei van verlossing, en hen weer regelrecht opnieuw naar die plaats terugbrengen.

33 De gemeente is gedurende enige tijd in de wereld geweest. En de gemeente, in werkelijkheid, na de reformatie van vijftienhonderd jaar van duistere Middeleeuwen... Luther was de eerste hervormer die te voorschijn kwam na de ronde van de apostelen. En toen Luther dan voortkwam, wekte God een beetje van de Geest op en goot het uit op de gemeente in rechtvaardiging. En dan, in de dagen van Wesley, goot Hij wat meer van Zichzelf uit in heiliging. En naarmate het tijdperk is voortgeschreden naar de eindtijd, heeft God Zijn gemeente vervuld. Kijk gewoon rond en ontdek of dat waarheid is of niet.

34 Kijk naar het Lutherse tijdperk, u, die de geschiedenis leest. Kijk naar hun opwekking en wat zij deden. Kijk hoeveel groter de Wesley-opwekking was, hoeveel meer kracht zij hadden, maar in de minderheid. Let op, in de dagen van Pinksteren, wat een opwekking men toen had, wat een geweldige wereldwijde beweging.

35 Onze 'Sunday Visitor', de Katholieke krant, erkende dat de Pinkstermensen één miljoen vijfhonderd duizend bekeringen in één jaar voortbrachten, dat ze heel de rest van de kerken samen overtroffen! De Katholieken maakten slechts aanspraak op een miljoen. In hun eigen 'Sunday Visitor', de krant die 'Sunday Visitor' heet, werd een verklaring afgelegd, dat de Pinkstermensen hen voorbij streefden. En bedenk dat Pinksterbekeringen, Heilige Geestvervulde bekeringen zijn. In de minderheid begonnen, aan de kant van het steegje daarginds met een oude gitaar... En vrouwen konden zich zelfs geen paar kousen veroorloven. Spanden zich in om op de spoorbanen graan te rapen en het te pletten en er brood van te maken voor hun kinderen. Maar waar is het toe gekomen? De meest krachtige gemeente in de wereld vandaag, niet in de ogen van de wereld, maar in de ogen van God, omdat Hij het bewijst met wat Hij voor hen doet. Hij giet Zichzelf in hen uit, giet Zich erin.

36 Merk nu op wat er gebeurt. God giet Zichzelf in hen uit... Nu, de gemeente is tot een plaats gekomen van Luther, Wesley... En de opwekking is bezig met de Pinkstermensen. En in dit tijdperk nu, waartoe wij nu komen, door dezelfde Heilige Geest, gewoon meer ervan... Nu, toen die Lutheranen daarginds gered werden, hadden zij een gedeelte van de Heilige Geest. Toen de Methodisten geheiligd werden, was dat een werk van de Heilige Geest. Ziet u? Het was een deel van de Heilige Geest. "Zonder ons zijn zij niet volmaakt geworden", zegt de Schrift. Ziet u?

37 Nu God... Zoals het licht in de laatste dagen is begonnen te schijnen, verwacht Hij van ons een groot ding, omdat waar veel gegeven wordt er veel vereist wordt. Hij zal dus veel meer van ons eisen dan Hij vereiste van de Lutheranen of van de Methodisten, omdat wij in een groter licht wandelen, met een grotere kracht, met een groter getuigenis dan zij hadden. Nu, wij hebben een groter getuigenis van de opstanding. Wij hebben vastere en zekerdere dingen dan zij hadden.

38 Maar het is net zoals ik niet lang geleden tot een Lutheraans college zei. Ze zeiden: "Wat hebben wij?"

     Ik zei: "Een man plantte een korenveld. De eerste kleine blaadjes kwamen op; hij zei: "De Here zij dank voor een graanoogst." Potentieel had hij het, maar hij had het slechts in de eerste vorm. Weldra werd het een stengel en kwam er een bloesem uit op, welke de Methodisten waren."

39 Als u op de natuur zult letten, zult u God zien werken. Daar ligt een geheim, dat zelfs bij mijn bediening past. Ziet u? Dat: het in het oog houden van de natuur, zien hoe het eraan toegaat, welk tijdperk en welke tijd; u ziet waar u leeft. Let op het tijdperk.

40 Nu, de Methodisten waren bloesems. Zij keken terug naar de Lutheranen en zeiden: "Wij hebben heiliging, u hebt er niets van." Niet lang daarna kwam van dat stuifmeel, van de Methodisten, een graan voort, een korenaar; dat was Pinksteren. Daar hebt u het: rechtvaardiging, een stadium ervan; heiliging, een ander stadium ervan; de Heilige Geest, weer een ander stadium. Pinksteren... Luther, Wesley, Pinksteren.

41 Nu, wat doet Pinksteren... Ik vergelijk het, omdat in Pinksteren geen groen blad, geen bloesem, enzovoort, werd teruggebracht. Maar het koren kan niet tot de bloesem zeggen: "Ik heb u niet nodig." Of de bloesem kan niet tot het blad zeggen: "Ik heb niets aan u", omdat hetzelfde leven dat in het blad was, de bloesem maakte. Hetzelfde leven dat in de bloesem was, maakte de aar. En het was een Lutherse kerk, die de Wesleyaanse kerk maakte. Het was de Wesleyaanse kerk die Pinksteren maakte. Maar Pinksteren, wat is het? Het is een herstel van hetzelfde soort graan als dat bij het begin de grond inging, en dat heel de volheid van de kracht van Pinksteren terugbrengt door de doop van de Heilige Geest, ziet u, in de laatste dagen. O, het is iets geweldigs het te geloven en ernaar te kijken.

42 Nu, in dit tijdperk waarin wij nu leven, dit tijdperk, is het verder dan Pinksteren. Pinksteren heeft zichzelf vastgezet in organisaties en begon een heel stel organisaties na te doen. "Wij zijn dit en wij zijn dat." Dat is gewoon de natuur; u kunt het gewoon niet helpen. Het is de natuur; men zal dat doen. Het is het plan voor hen om dat te doen. Maar de gemeente is verder gegaan. Zij is doorgegaan in groter, krachtiger... Het is het herstel van de gaven. En vele Pinkstermensen geloven niet in Goddelijke genezing, engelenbediening en krachten van God. Vele Pinkstermensen noemen deze visioenen die ik zie, de duivel. Vele organisaties willen er zelfs niets mee te maken hebben in Pinksteren. Ziet u, wij zijn daar voorbij getrokken. Net zoals de Methodisten Pinksteren 'gek' noemden vanwege het spreken in tongen; net zoals Lutheranen de Methodisten 'gek' noemden vanwege het jubelen... Ziet u? Maar het is allemaal een voortbrengsel van de Heilige Geest tot de grote gemeente opgevuld is en boordevol (Halleluja!) met de geweldige krachten van de Almachtige God, tot zij tot een plaats is gekomen, dat dezelfde werken die Jezus deed, zich nu rechtstreeks in de gemeente hebben gemanifesteerd. We zijn er dichtbij, vrienden.

43 Laat mij hier even stoppen om te komen tot waarvoor God de Heilige Geest in de gemeente heeft geplaatst en u een ander type geven, zodat u het zult weten. Terug in het Oude Testament, wanneer een kind... Een man maakte zichzelf een huis; hij verkreeg zijn bruid; dat is het eerste. Vervolgens werd hij een voornaam man, zoals een organisatie. Dat was goed. Het volgende wat er gebeurde, was dat er een geboorte in dat huis kwam. Dat is wanneer de Heilige Geest, ziet u... Een andere geest kwam binnen, welke een zoon was. Die zoon was niet volledig verantwoordelijk, evenmin was hij een erfgenaam tot hij een zekere leeftijd kreeg; en hij moest eerst betuigd worden. Ja! En dan had men de wet der aanneming. (Voor u, predikers, het plaatsen van een zoon is waar ik nu over spreek. Zie?) Toen hij dan tot een plaats kwam waar hij werd geadopteerd...

44 Jezus gaf er een prachtige illustratie van op de Berg der Verheerlijking. Zoals ik al zei, zal God nooit buiten Zijn wetten om gaan om iets te doen. Als u een artesische bron op deze heuvel hebt, die water opspuit in de lucht, en u hebt op die andere heuvel een gewas dat verbrandt, dan kunt u op deze heuvel staan en schreeuwen: "O water, loop hierheen en vul mijn gewas! O, water, kom naar mijn gewas!" Het zal het nooit doen. Maar als u zult werken overeenkomstig de wetten van de zwaartekracht, kunt u dat gewas bevloeien.

45 Als u hier een zieke man hebt liggen, of een zondaar, of een man die in orde wil zijn (die het drinken, het roken, niet kan opgeven, begeerte en zo niet kan opgeven); als u gewoon zult werken overeenkomstig de wetten van God, de Heilige Geest daar laat binnenkomen, dan is hij niet meer zichzelf. Hij zal stoppen met die zaak, omdat de Heilige Geest hem overneemt. Maar u moet overeenkomstig de wetten van God, de regels van God, werken.

46 Nu, in het Oude Testament, wanneer deze baby geboren was, lette men erop om te zien hoe het zich gedroeg, het gedrag ervan. De vader dan, die een groot zakenman was tegen die tijd, misschien in zijn veertiger- of vijftigerjaren, had geen tijd om zelf zijn kind te onderwijzen, kwam er dus toe... In die dagen had men geen openbare scholen zoals men nu heeft, dus namen ze, wat men een 'leraar' of een 'opvoeder' noemt, een schoolmeester. En deze schoolmeester was de beste die hij kon vinden, zodat hij betrouwbaar zou zijn en de vader de waarheid erover zou vertellen.

47 En dan, wanneer deze jongen tot een bepaalde leeftijd kwam (laten wij zeggen, dat hij volwassen was), als die jongen dan gewoon een afvallige was, niet goed, niet zorgde voor zijn vaders zaken, en dat alles waaraan hij dacht flirten en uitgaan met de vrouwen was, of drinken of gokken, paardenrennen, die jongen zou altijd een zoon zijn, maar hij werd nooit in positie geplaatst om erfgenaam te zijn over alles wat zijn vader had. Maar als hij een goede jongen was en hij was met zijn vaders zaken bezig en hij bewees het juiste kind te zijn, dan hield men een ceremonie. Men nam de jongen mee naar buiten in de straat en deed hem een witte mantel aan. En men zette hem boven op een verhoging zodat heel de stad het zou kunnen zien. Men hield een feest en een jubileum. En de vader hield dan de ceremonie van adoptie. Hij adopteerde zijn eigen zoon in zijn eigen zaken en dan was de zoon gelijkwaardig aan zijn vader. Met andere woorden, als het vandaag zou zijn geweest, was de naam van de zoon op de cheque gewoon evengoed als die van zijn pappa.

48 Let nu op wat God deed. Toen Zijn Zoon was geboren, liet Hij Hem gedurende dertig jaren gaan, testte Hem en beproefde Hem; toen gaf Hij Hem drie jaren van harde beproeving. En dan aan het einde van de harde beproeving, toen Hij zag dat Zijn Zoon met de zaken van de Vader bezig was (de Berg der Verheerlijking, boek van Lukas), nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee (drie getuigen) en ging boven op de top van de berg; en daar volvoerde God de wetten van adoptie. Hij... Zij keken op en ze zagen Jezus en Zijn klederen schenen zo wit als de bliksem. En terwijl een wolk Hem overschaduwde, kwam er een stem uit de wolk die zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem! Ik zal Mij nu neerzetten en heb niets meer te zeggen. Wat Hij zegt is Wet en Waarheid!"

49 Nu, de kerk is door die scholen heen gekomen. Zij trouwde daarginds een lange tijd geleden en werd een denominatie, een organisatie. Maar u bemerkt dat de geboorte iets anders produceerde. En nu is het tot een plaats gekomen waar de Pinksterkerk met de nieuwe geboorte is getest en beproefd. En nu komt het tot een plaats... God handelt niet met de gemeente als zomaar een organisatie. Hij handelt niet met de gemeente als een groep mensen. Hij handelt met de gemeente als met individuen, elke individu in de gemeente. En nu is het tot een tijd gekomen... En het is geen geheim; wij zien het allemaal. Wanneer een man getoetst is en God heeft hem lief, neemt Hij hem ergens mee naartoe voor Zichzelf. Daar in de aanwezigheid van engelen doet Hij iets voor hem! Hij verhoogt hem daar in de tegenwoordigheid van God en begiftigt hem en vult hem en zet hem gereed. Dat is het tijdperk waarin wij leven.

50 Dezelfde Heilige Geest Die de Lutheranen redde, Die de Methodisten heiligde, de Pinkstermensen doopte, zet nu de komst van de Here Jezus gereed. Wanneer het zo krachtig zal zijn, zal dat lichaam in deze groep van de gemeente komen die de rest van hen uit het graf zal trekken! Er zal een opstanding zijn! Dáárvoor is de Heilige Geest.

     Wat is de Heilige Geest? Zonder ons kunnen zij niet volmaakt worden. Zij leefden in een dag daaronder; wij leven in een andere dag. "Wanneer de vijand als een vloed binnenkomt, zal Ik, de Geest van God, er een banier tegen oprichten." Ziet u?

51 Wij zijn nu in een dag... In die tijd was men nog niet half zo knap als vandaag. Men kon geen atoombom of een auto maken. Zij hadden niet de wetenschap en dingen zoals wij die nu hebben – en dingen van mysterieuze zaken. Om te proberen te zeggen dat de mens uit wat stof enzovoort werd samengeblazen, en een of andere analyse neemt en het probeert te bewijzen om ongelovigen van de mensen te maken... Maar nu, wanneer wij het nodig hebben, richt de Geest van God een standaard op. Wat is het? Hij stort er Zijn Geest in. Degenen dan die ginds in het graf rusten of onder het altaar van God, zoals de Schrift zegt, roepen: "Hoe lang, Here? Hoe lang? Hoe veel langer?" God wacht op mij en u! De gemeente wacht op mij en u. Adoptie-tijd, wanneer God Zijn volheid, Zijn kracht, Zijn opstanding, in ons kan uitstorten, dat wanneer de gemeente en Christus zo dicht bij elkaar komen dat Christus zichtbaar onder ons wordt en de doden opwekt en wij de opname ingaan.

52 Nu gaan we zeggen – u na een poosje aantonen dat alleen degenen die vervuld zijn met de Heilige Geest in die opname gaan. "Want de rest van de doden leefde niet gedurende de tijdsruimte van duizend jaar." Dat is zo. Alleen met de Heilige Geest vervulde mensen gingen in de opname.

53 Nu, God gaf de Heilige Geest. Ik heb een andere Schriftplaats hier in Johannes 14:12. Dat is een zeer bekende Schriftplaats bij al de mensen hier in de Tabernakel. "Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Die in Mij gelooft..." Nu, laat dat woord 'gelooft' u niet enigszins terugzetten. In een nominale kerk zegt men: "Ja, ik geloof. Zeker, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is." De duivel gelooft hetzelfde. Dat is juist. De Bijbel zegt dat hij dat doet. Maar de Schrift zegt in Johannes, dat niemand Jezus de Christus kan noemen dan alleen door de Heilige Geest. U hebt feitelijk, door de Schrift... (Laat mij hier gewoon even stoppen voor ik eindig met lezen.)

54 U bent niet bekeerd tot u de Heilige Geest hebt ontvangen. Dat is juist. U gelooft tot... De Heilige Geest heeft tot u gesproken en u hebt Hem openlijk beleden. De duivel heeft hetzelfde gedaan. "Ik geloof dat Hij de zoon van God is." Dat doet de duivel ook. Maar u wandelt verder naar Hem toe. Toen Petrus geroepen en gerechtvaardigd werd door te geloven aan de Here Jezus Christus... En in Johannes 17:17 heiligde Jezus hen door het Woord, want het Woord was de Waarheid en Hij was het Woord. Johannes 1 zegt: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons." Hij was het Woord, dus heiligde Hij hen. Hij zei: "Vader (sprekend tot de Geest in Hem), Ik heilig hen door het Woord." Hijzelf legde Zijn handen op hen. "Uw Woord is de Waarheid." Hij werd zuiver in bestaan gesproken in de schoot van een vrouw. O, voor Hem was het totaal onmogelijk om op enige wijze anders te zijn dan dit Woord van God om Hem te manifesteren. "Ik heilig hen."

55 Hij gaf hun macht tegen onreine geesten. Zij gingen uit. Hij zette hun namen in het boek des levens des Lams. En Hij zond hen uit (Mattheüs 10) en gaf hun macht over onreine geesten, om boze geesten uit te werpen en werken te doen, enzovoort. En zij kwamen verheugd terug en zeiden: "Zelfs de duivelen zijn ons onderworpen."

     Hij zei: "Verheug u niet omdat de duivelen u onderworpen zijn, maar verheug u omdat uw naam in het Boek staat." En Judas was bij hen. Ziet u hoe dichtbij hij kan komen, direct omhoog door rechtvaardiging, gaat regelrecht door in heiliging, maar waar toonde hij zijn licht? Waar toonde hij zichzelf? Voor Pinksteren toonde hij zijn kleuren.

56 Let op, die geest zal net zo vroom zijn en precies zo schijnheilig als hij maar zijn kan, tot het komt tot de Heilige Geest, en zij zullen het precies daar afsnijden; dat is die geest. Kunt u de antichrist niet zien opkomen? En Jezus zei dat zij zo dicht bij elkaar zouden zijn in de laatste dagen dat het de echte uitverkorenen zou misleiden indien mogelijk. Maar bedenk, dat het alleen de uitverkorenen zijn die het zullen zien. God roept door uitverkiezing! Hij zal... Bent u niet gelukkig dat u een van hen bent? U mensen hier vanavond, bent u zich niet bewust dat er iets in uw hart trekt: "Ik wil die Heilige Geest. Ik wil U, Heer, in mijn hart"? Dat is omdat God uw naam in het boek des levens van het Lam zette voor de grondlegging der wereld. Hij zei dat. "Niemand kan tot Mij komen," zei Jezus, "tenzij Mijn Vader hem eerst heeft getrokken. En allen die tot Mij komen, zal Ik eeuwig leven geven." Wat is eeuwig leven? De Heilige Geest, eeuwig leven. Neem dat woord en bekijk het in het Grieks en er staat: Zoë; Zoë is de Heilige Geest. "Al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal tot Mij komen. En al wat tot Mij komt zal Ik de Heilige Geest geven en Ik zal hem opwekken ten jongste dage. Ik zal het doen", zei Hij. Geen mitsen en maren erover, "Ik zal". Al wie komt... En Ik zal eeuwig leven geven. Hij zal moeten opstaan, omdat hij eeuwig leven heeft. Hij moet komen! Kan net zomin sterven, als dat God kan sterven.

57 O, mijn dierbare vrienden van overal uit dit land en in deze kleine stad, als ik slechts met mijn menselijke stem het belang van het ontvangen van de doop van de Heilige Geest in uw hart zou kunnen plaatsen, het zou de wonderbaarste openbaring zijn, die u ooit in uw leven gehad hebt, om te zien wat... U moet het ontvangen.

58 Laat mij dat duidelijk maken, over dat u niet bekeerd bent. Petrus was gered; hij geloofde in de Heer, volgde Hem. Jezus zei hem wie hij was; deed hem Hem volgen. Hij gaf hem macht tegen onreine geesten en heiligde hem. Maar na dit alles... En werd de hoofdspreker van de groep, zoals de Katholieken het zouden willen noemen: de bisschop van de kerk of de paus of wat het ook was, de hoofdman van de kerk. Toch zei Jezus in de nacht dat Hij verraden werd: "Hebt gij Mij lief, Petrus?"

     En hij zei: "Heer, U weet dat ik U liefheb."

     Hij zei: "Voed Mijn schapen." Hij zei dat driemaal.

     En Petrus zei: "U weet dat ik U liefheb. Ik zal met U gaan tot het einde en ik zal met U gaan tot de dood", enzovoort.

59 Hij zei: "Voor de haan driemaal gekraaid heeft, zult gij... voor de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochend hebben." Hij zei: "Maar Petrus, Ik heb voor u gebeden." Luister. Dat is niet alles. "Ik heb voor u gebeden, en nadat u bekeerd bent, versterk dan uw broeders." Nadat u bekeerd bent! Hij had gejubeld; hij had waarschijnlijk in de Geest gedanst; hij had allerlei dingen gedaan, maar hij had nog niet de Heilige Geest ontvangen. "Nadat u bekeerd bent, versterk dan uw broeders." (Dat is waar. Om Zijn plan uit te voeren.)

60 Nu, laat mij het lezen van Johannes 14:12 beëindigen. Nu, in het veertiende hoofdstuk en het twaalfde vers, zei Jezus: "Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Die gelooft... (en u kunt niet geloven...) ... in Mij gelooft..." U kunt geloven tot Hem. Hoevelen verstaan dat, zeg: "Amen!" [Samenkomst zegt: "Amen!" – Vert]

61 U herinnert zich in Handelingen 19... (Ik haat het om dit hier te stoppen, maar ik moet het gewoon zeggen zoals het tot mij komt.) In Handelingen, het negentiende hoofdstuk, toen deze Baptistenprediker, die een advocaat was en bekeerd was... En hij predikte en maakte dat de mensen gered werden en zij hadden grote vreugde, verheugden zich gewoon en jubelden en hadden een samenkomst (Handelingen 18). Aquila en Priscilla... (Wij verwezen er gisteravond naar.) En zij waren erheen gegaan om hem te zien. En zij wisten dat hij een groot man was en hij was een onderzoeker. En hij bewees door de Bijbel dat Jezus de Zoon van God was en kende alleen de doop van Johannes. Hij kende de doop van de Heilige Geest nog niet. Hij zei dus... Aquila en Priscilla, die man en vrouw, kleine tentenmakers (Paulus was ook een tentenmaker) en zij hadden de Heilige Geest onder Paulus' onderwijzing ontvangen en zij zeiden: "Wij hebben een kleine broeder die hier langskomt. Laat hem er tot ons wat over spreken."

     En toen Paulus kwam en hem hoorde spreken, en wist dat hij een groot man was, zei hij: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen, sedert u geloofd hebt?"

     Zij zeiden: "Wij weten niet of er een Heilige Geest is."

     Hij zei: "Tot wat dan (of het echte Griekse woord daar is: hoe) werd u gedoopt?"

     Zij zeiden: "Wij zijn reeds gedoopt door Johannes de Doper."

62 Let nu op wat Paulus zei. Paulus zei dat Johannes waarlijk doopte tot bekering, niet tot vergeving van zonden, maar tot bekering, zeggende... Dat is wat u gelooft wanneer u Christus accepteert als uw persoonlijke Redder; u gelooft tot de doop van de Heilige Geest. Dat is niet de doop van de Heilige Geest, mijn beste Baptisten-broeders. Dat is verkeerd.

63 Een broeder zei mij onlangs: "Broeder Branham..." Of enige tijd geleden, maanden geleden, zei hij: "Broeder Branham, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend."

     Ik zei: "Zeker."

     Hij zei: "Wat kan een mens meer doen dan geloven?"

     Ik zei: "Dat is alles wat een mens kan doen. Vandaag is dat alles wat hij kan doen: God geloven. Maar God gaf hem een zegel van besnijdenis (wat wij gisteravond doornamen) als een teken dat Hij zijn geloof in Hem geaccepteerd had." En vandaag, totdat God... U gelooft tot Hem wanneer u Hem aanvaardt als uw persoonlijke Redder. Maar wanneer God u het zegel van de Heilige Geest geeft, heeft Hij u verzegeld tot uw eeuwige bestemming. Nu, u Baptisten, neem dat en ik zal met u meegaan wat eeuwige zekerheid betreft. Ja zeker! Om dit: "Bedroef niet de Heilige Geest van God, waarmee u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing." U bent niet verzegeld door te geloven tot, maar verzegeld door de Heilige Geest! Efeze 4:30: "Bedroef niet de Heilige Geest van God, waarmee u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing." Dat verzegelt u, wanneer u gunst bij God hebt gevonden en Hij u verzegelt door de Heilige Geest. Dat is zo, want de Bijbel zegt: "Niemand kan Jezus de Christus noemen, dan alleen door de Heilige Geest."

64 U zegt: "Ik geloof het omdat de voorganger het zei." Hij is in orde, maar dat telt niet voor u. "Ik geloof het omdat het Woord het zegt." Dat is juist, maar dat is niet voor u; dat telt niet voor u. De enige manier waarop u kunt zeggen, dat Jezus de Christus is, is wanneer de Heilige Geest in u komt en getuigenis aflegt en Zichzelf naar buiten betuigt, dat Hij de Zoon van God is! Dat is de enige manier waarop u de opstanding kent en dat is wanneer de Heilige Geest getuigenis aflegt. "Wanneer Hij, de Heilige Geest, is gekomen, zal Hij van Mij getuigen, u dingen tonen die komen, deze dingen die Ik heb gezegd in uw herinnering brengen." U zult het nooit in de school vinden. Ziet u? Hij zal deze dingen in uw herinnering brengen.

65 Nu, wij willen nu gewoon wat verder in deze Schriftplaats lezen. Johannes 14:12.

     Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen,... (De juiste vertaling daarvan is 'meer' als u het wilt opslaan.) meerdere werken doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.

66 Als Hij naar de Vader ging, zou de Heilige Geest komen. Is dat juist? Een andere Schriftplaats zegt: "Als Ik niet wegga, zal de Trooster niet komen; maar als Ik wegga, zal Ik weerkomen en met u zijn, zelfs in u." Ziet u? Het is God met u – eerst over u, met u in Christus, in u in de Heilige Geest, God in u.

67 Nu, "de werken die Ik doe, zult gij ook doen", niet een ander werk, maar God wil de Heilige Geest in u brengen om hetzelfde werk voort te zetten dat Hij in Christus deed. Het werk was niet zo nodig in de dagen van Luther; dat was Gods gemeente. Het was slechts een klein beetje meer nodig in de dagen van Wesley, omdat de wereld, zoals de Bijbel zei, steeds zwakker zou worden en wijzer en goddelozer. We zijn... De wereld wordt steeds goddelozer... Wij weten dat. Wel, de mens doet vandaag dingen waarvan u een honderd jaar geleden niet gedacht zou hebben, dat er een menselijk wezen kon zijn, dat zo wreed was. "Steeds goddelozer en de goddelozen zullen steeds goddelozer handelen," zegt de Schrift, "meer en meer."

68 De Heilige Geest heeft dus bewogen. Er was slechts een kleine adem van bij Luther, een kleine windvlaag bij Wesley en een sterkere wind met Pinksteren. Nu zijn de Adem en de Geest hetzelfde geworden. Zij is zich aan het verenigen om diezelfde krachtige wind van de Heilige Geest voort te brengen zoals Hij voordien deed, is dezelfde werken aan het manifesteren als die Hij daar deed; het wordt gewoon heden gemanifesteerd, dezelfde zaak.

69 Let op wat Jezus zei: "Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: de Zoon kan niets doen tenzij Hij het de Vader eerst ziet doen. Wat de Vader doet, toont Hij de Zoon. De Vader woont in Mij; Hij doet de werken." Ziet u?

70 Nu, merk op. Hier is nog iets dat ik hier zou willen zeggen. "Zoals..." Jezus zei: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft..." Let nu op! "Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik u." Zoals de Vader... Hoe zond de Vader Hem? De Vader Die Hem zond, kwam neer van de hemel en woonde in Hem. Hij ging voort; Hij zei: "Ik doe altijd wat Mijn Vader behaagt." Ziet u? Hij ging rond om de dingen te doen die de Vader Hem toonde te doen. "Ik doe niets tenzij Mijn Vader het Mij eerst toont." De God Die Hem zond was aan de binnenkant van Hem. "En zoals de Vader Mij zond (op dezelfde manier als dat de Vader Mij zond), zo zend Ik u." Wat is het? God in u. Voortgaan met wat? Dezelfde werken. Dezelfde... Jezus zei: "Hij die gelooft (hij die Mij aan de binnenkant van zich heeft, de Heilige Geest), hij die gelooft (die reeds van Mijn opstanding getuigd heeft) en weet dat Ik in hem ben... Hij die in Mij is; als gij in Mij blijft, Mijn woorden in u blijven..."

71 Nu zegt u: "Ik blijf in Jezus, maar ik geloof zeker niet in Goddelijke genezing." Dat toont aan dat Hij daar niet is.

72 "Ik geloof in Jezus; geloof niet in een Heilige Geest in deze dag, niet zoals zij het daar toen hadden." Dat toont aan dat Hij daar niet is.

73 De Heilige Geest zal getuigenis afleggen van ieder Woord dat Hij sprak. Hij is geen leugenaar. Hij is voor niemand of voor geen organisatie bang. Hij hoeft voor niemand een toontje lager te zingen. Hij spreekt en dan blijft Hij erbij. Indien de 'hogen' en verdorvenen en bestudeerden, of zoals wij het zouden noemen, de plutocraten, het niet willen ontvangen, is God in staat om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Hij zal gangsters nemen en dranksmokkelaars en van alles, en het opwekken! God kan het doen en hij doet het. God is in staat om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Iemand zal het doen, omdat Hij God is.

74 "Als gij in Mij blijft en Mijn Woord in u is, vraag wat u wilt", omdat u Zijn Woord vraagt en Zijn Woord is leven. Spreek het; als God het zei en u er zeker van bent dat Hij het zei, en de Heilige Geest betuigt dat dit Woord juist is, dan bent u er, broeder. Spreek het. Daar is het. "Zeg tot deze berg: 'Word bewogen.' Twijfel niet in uw hart, maar geloof dat wat u gezegd hebt, zal gebeuren." U bent het niet die spreekt, maar het is de Vader Die in u woont, Hij doet het spreken. U bent het niet die tot die berg spreekt, het is de Vader Die in u is, Die tot die berg spreekt; hij moet bewegen! "Alle hemelen en aarde zullen voorbijgaan", zei Hij, "maar Mijn Geest zal niet... of Mijn Woord zal niet voorbijgaan." Zeker, het kan niet voorbijgaan. "Vader..."

75 Nu. "De werken die Ik doe..." God is in Zijn gemeente om Zijn werken voort te zetten. Daarom zond Hij de Heilige Geest. Nu, Hij wist dat. Hij wist dat het niet zou, niet kon gedaan worden op die manier; dus moest het anders... Hij moest dus zenden... De Vader zond de Zoon; plaatste alles wat in de Zoon is in u. En dezelfde werken die Hij deed, dezelfde werken nu die Jezus deed, zult gij ook doen, de gemeente. Zou u er niet van houden de werken van God te doen? Jezus zei: "Als u de werken van God wilt doen, geloof in Mij." Hoe gelooft u in Hem? U kunt het niet doen tot u de Heilige Geest hebt, omdat geen mens kan zeggen, dat Hij de Zoon van God is. U zegt wat iemand anders zei.

76 "De Bijbel heeft gezegd, dat Hij de Zoon van God is; ik geloof de Bijbel." In orde. "De Bijbel zegt dat Hij de Zoon van God is; ik geloof de Bijbel. De voorganger zegt dat Hij de Zoon van God is; ik geloof de voorganger. Mamma zegt dat Hij de Zoon van God is; ik geloof mamma. Mijn vriend zegt dat Hij de Zoon van God is; ik geloof mijn vriend." Maar de enige wijze waarop ik kan zeggen dat Hij de Zoon van God is, is wanneer de Heilige Geest binnenkomt en er Zelf getuigenis van aflegt! Dan weet ik dat Hij de Zoon van God is.

77 Niemand kan Jezus de Christus noemen dan alleen door de Heilige Geest. Daar! Niemand die spreekt door de Geest van God noemt Jezus vervloekt of zegt dat Hij iets was in die dag en iets anders vandaag. Dat maakt Hem zwak en onvolmaakt. Zeker niet! Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Iedere ware geest zal daar getuigenis van afleggen. In orde.

78 Nu, Hij zei: "Deze werken die Ik doe, zult gij ook doen." Johannes 14:12. Nu, dezelfde werken!

     O, men zegt: "De kerk doet heden een groter werk." Op welke wijze?

     Hij zei: "De werken die Ik doe."

     Men zegt: "Wel, wij hebben zendelingen over de hele wereld; dat is een groter werk."

79 Maar Hij zei: "De werken die Ik doe." Nu, doe ze; doe ze eerst en spreek dan over zendelingen.

80 Vandaag... Enige tijd geleden sprak ik hier over een Mohammedaan. Hij zei: "Mohammed is dood, dat is juist. Hij is in het graf, maar op een dag zal hij opstaan." Hij zei: "Als hij uit het graf opstaat zal de hele wereld het in vierentwintig uur weten." Hij zei: "U mensen zegt dat Jezus tweeduizend jaar geleden is opgewekt en niet éénderde van de mensen weet het nog." Dat komt omdat u sprak vanuit een intellectueel gezichtspunt. U sprak vanuit een standpunt van een school of opleiding. Als deze gehele, grote kerk van God, inclusief Katholiek, Protestant, alles bij elkaar geteld, de Heilige Geest had ontvangen, dan zou deze wereld vast in christendom gelegen zijn. Er zou niet zoiets als communisme zijn. Er zou niet zoiets zijn als strijd of vijandschap of gemeenheid of haat. Jezus zou op Zijn troon zitten. We zouden wandelen door de paradijzen van God met eeuwig leven om voor eeuwig te leven, reeds opgestaan in een nieuw lichaam, rondwandelen om nooit oud te zijn, nooit grijs te zijn, nooit ziek te zijn, nooit hongerig te zijn, om te wandelen in de vreugden des Heren en met de dieren te spreken en... O, wat een dag!

81 Maar wij hebben al het andere gedaan behalve wat Hij... Hij zei: "Ga uit in heel de wereld en predik het Evangelie." Wat doet het Evangelie? Niet Woord alleen, maar door de kracht en demonstraties van de Heilige Geest. Het Woord van God gemanifesteerd, is het Evangelie. U kunt het niet doen.

82 Nu wist Jezus dat Hij in Zijn gemeente moest leven; evenwel wist Hij dat wij intellectuele scholen zouden hebben. En u zult dit nooit in een intellectuele school krijgen. Zij zullen ertegen zijn omdat alles wat zij weten de lering is van een of andere knappe man, de een of andere geloofsbelijdenis of denominatie waarbij zij willen leven. Dus zullen zij u daarin zetten en u lid van dat lichaam maken, en broeder, u wat dingen citeren uit een geloofsbelijdenis, dat zou lijken alsof het gewoon perfect was. "De grote heilige kerk, de moeder, doorstond menige dreun." De duivel ook. Hij is bijna overal uitgeschopt en hij gaat nog steeds op dezelfde wijze voort. Ja zeker! O, men zal proberen dit te citeren...

83 Jezus wist dus dat er een grote, intellectuele beweging zou zijn, net zoals er was in Zijn dag, in een wassen van potten en pannen en het dragen van kleding en omgekeerde kragen en alles zoals zij deden, al deze verschillende dingen die zij zouden doen. Hij wist dat zij dat zouden doen. Dus zei Hij: "Nu, wacht even. Ik zal u niet troosteloos achterlaten, Ik kom opnieuw om bij u te zijn. Daarom", zei Hij, "zult gij ook de werken doen die Ik doe."

84 Het doel van het zenden van de Heilige Geest was voor God, om voort te gaan door een groep mensen, om voortdurend God aan de wereld te manifesteren (zo is het precies), niet door een geloofsbelijdenis, niet door een denominatie, maar door de kracht van Zijn opstanding, door Zijn Woord reëel te maken, door Zijn belofte te nemen en te staan aan de kant van de minderheid en God te geloven; en zie hoe de donkere luchten terug bewegen en de kracht van God binnenkomt en het overneemt! Amen! Dat is wat Hij wil. Dáárvoor werd de Heilige Geest gezonden. Met dat doel zond Hij Hem. We weten nu wat Hij is. En daarom zond Hij Hem.

85 Daarom zou geen ander bloed de mensen heiligen. Ik zou u niet kunnen heiligen en u zou mij niet kunnen heiligen, omdat we beiden door seks geboren zijn. Maar Jezus werd zonder seks geboren. Dat is juist. Dus Zijn bloed was een heiligmaker. En God kwam neer, maakte een lichaam, leefde erin, stortte dat bloed voor de heiliging daarvan, hetwelk de schuld van zonde en schande absoluut verdreef. Door geloof dan, door daarin te geloven, komt God regelrecht neer in dat menselijke lichaam door de heiliging van dat bloed; plaatst hem, door geloof, in Abrahams zaad om te geloven dat dat bloed zou komen, dat zuivere bloed dat een wonder zou zijn zoals Zijn bloed.

86 Hij wandelde daarginds nadat hij zo goed als dood was, geloofde God gedurende vijfentwintig jaar en hij was vijfenzeventig jaar oud en geloofde tot hij honderd jaar was. En Sara, vijfenzestig jaar, en geloofde tot zij negentig jaar was. En hij was zo goed als een dode... En God zei: "Opdat de mensen het zeker niet zouden missen. Breng hem hier op de heuvel en offer hem als een offerande."

87 Hij zei tot de dienstknechten: "Blijf hier met de muilezel en wacht. De zoon en ik zullen daarginds heengaan en aanbidden en de zoon en ik zullen terugkeren!" O, hoe zal hij het doen? Abraham zei: "Ik ontving hem als een uit de dood en ik weet dat Hij, Die hem mij gegeven heeft als een uit de dood, in staat is hem op te wekken uit de dood, als ik slechts Zijn Woord houd. Ik houd Zijn Woord. Hij is bekwaam hem uit de dood op te wekken", wat volmaakt van Christus spreekt.

88 Daar is Hij. En door die bloedcel kwam de Heilige Geest voort, Die Zichzelf had gewikkeld in een lichaam, Jezus genaamd. Dat bloed heiligde een weg, door geloof, om de verlosten of de uitverkorenen van God te roepen. En wanneer u het hebt aangenomen, dan heeft de Heilige Geest al de gemeenheid uit u genomen; Hij treedt dadelijk binnen, God Zelf, om Zijn wil te bewerken.

89 Hier beneden, waar die gemene baas kribbig is, en deze andere oude zus-en-zo hier zo-en-zo doet en deze oude kerel spreekt erover – ertegen. Een mens vervuld met de Heilige Geest zal openlijk standhouden. Amen!

90 En zij bemerkten het. Zij waren onwetend en onopgeleid, maar zij bemerkten dat zij met Jezus geweest waren. Dat is waarvoor de Heilige Geest kwam.

91 Een kleine oude visser kon zijn naam niet schrijven. Maar hij stond daar en zei: "Wie zullen wij geloven, de mens of God? (Amen!) Laat het u bekend zijn, dat wij zullen blijven prediken in Jezus' Naam." Ah, wat een stoutmoedigheid.

     Hij wist dat hij...

Hij had een thuis daarginds.

     Dat is juist. Hij was een pelgrim en een vreemdeling hier; hij zocht een stad die komende is. Wat betekende die hypocriete priester voor hem? Hij was onder de heerschappij van de God des hemels Die Zijn Zoon opwekte, Christus Jezus, en hem vervulde met de Geest van de God Die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. Daar bent u er. Hij was niet bevreesd voor hem. Zeker niet!

92 Dood – wel, toen zij de kleine oude Stefanus daar naar buiten namen en zeiden: "Neem het terug", zei hij: "Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet ook gij!"

     Zij zeiden: "Wij zullen u doodslaan."

     Hij zei: "U zou dat niet kunnen als u..."

     "Wij zullen u tonen of wij het zullen doen of niet!" En zij grepen grote rotsstenen en begonnen op zijn hoofd te beuken.

93 Hij keek op en zei: "Ik zie de hemelen geopend. Ik zie de ladder neerkomen. Ik zie Jezus ter rechterzijde van Zijn Majesteit staan!" En de Bijbel heeft niet gezegd, dat hij stierf; hij viel in slaap. O my! Ik kan gewoon een engel zien neerkomen en hem opnemen en hem wiegen zoals een moeder een baby, tot hij ging slapen. O my! Zeker, dat is het doel van de Heilige Geest. En daarvoor zond God de Heilige Geest.

94 De Heilige Geest kwam om u kracht te geven. Ik heb hier nog enkele Schriftplaatsen, nog een ogenblik. De Heilige Geest komt om u kracht te geven. (Ik... U kunt dit vinden. Ik ben er gewoon te ver van weg vanavond), geeft u kracht, kracht in gebed.

95 U neemt een persoon die een goed leven geleid heeft, maar zij zijn altijd verslagen. "O, ik zeg u..." Een goed persoon. "O, zeker, ik heb de Here echt lief, broeder Branham." Altijd verslagen; zij krijgen nooit een gebed beantwoord. Vul die kleine vrouw eens met de Heilige Geest. Let op wat er gebeurt! Wanneer zij voor God komt, is zij niet verslagen. Zij komt vrijmoedig bij de troon van God, gelovend! Zij heeft een recht omdat ze een dochter van God is door geboorte. Neem die kleine man, zo lafhartig, de baas schopt hem alle kanten uit. Hij zegt: "Wacht hier nu even." Iets veranderde. Ziet u? Hij heeft de Heilige Geest. Hij geeft u kracht; uw leven is vol van kracht.

96 Hij geeft u kracht in het spreken. Wel, my, die mensen die bang waren om daar buiten te staan... Petrus, Jakobus, Johannes, Lukas en heel de rest van hen, zij waren al in de opperkamer gekomen en zeiden: "O, wij kunnen het niet langer uithouden. Die... Kijk daar eens... Daar is doctor Zus-en-zo, daar buiten. Daar is rabbi Zus-en-zo en zo. Weet u, hij heeft vier universiteitsgraden. Hoe kunnen we ooit tegenover hem staan?"

     Petrus zei: "O, ik herinner me dat ik die man op een dag vis verkocht. Hij sprak en ik wist zelfs niet waarover hij het had. O, ik zou hem nooit kunnen weerstaan. Maar wat kunnen wij doen, broeders?"

     Hij zei: "Wacht."

     "Maar wij zijn hier al vier dagen."

     "Blijf gewoon wachten."

     "Hoelang?"

     "Totdat..."

     "Wel, zei Hij dat het op de vijfde dag zou zijn?"

     "Hij zei nooit hoe lang! Hij zei: 'Totdat...'"

     Zij bleven dus gewoon wachten. "Hoelang?"

     "Totdat..."

     "Acht dagen zijn voorbij!"

     "Totdat..."

     "Negen dagen zijn voorbij!"

     "Totdat..."

97 En toen de dag van het Pinksterfeest tenslotte vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. God was boven hen geweest in een vurige wolk. God had met hen op aarde gewandeld. Iets anders zou nu plaatsvinden. Iets staat op het punt te gebeuren. Zij waren allen eendrachtig op één plaats bijeen. En plotseling kwam er een geluid uit de hemel als een ruisende, machtige wind en het vulde heel de kamer waar zij gezeten waren. Gespleten tongen zetten zich op hen. Wat is gespleten? 'Gedeeld', zoals stotteren. Hoorde u ooit iemand stotteren? Zij doen: "Ah, ah, ah." [Broeder Branham imiteert iemand die stottert – Vert] Ziet u, zij kunnen niets zeggen. 'Gespleten, gedeeld', zoals een gespleten hoef. Het betekent iets dat 'gespleten, gedeeld' is. Zij spraken niet; zij brabbelden niet; zij deden niets dan slechts geluid maken. Gespleten tongen zetten zich op hen alsof het vuur was. O, zij konden zichzelf niet stilhouden. En zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Whew.

98 Wat gebeurde er toen? Zij gingen de straat op: "Waar is die rabbi Jones? Waar is die makker? Waar is die intellectuele reus? God was boven bij ons met Mozes in de brandende struik. Hij voedde ons met manna van omhoog. Hij wandelde met ons gedurende drie jaren en zes maanden hier op aarde. Maar nu is Hij in mij. Ik ben het niet die spreekt, Hij is het. Ik weet wie Hij is; ik weet wie ik ben. Ik ben het niet meer. Hij is het. Breng hem hier!"

     "Gij mannen van Israël en gij die in Judea woont, laat dit u bekend zijn... u bekend zijn en luister naar mijn stem! Gij allen, predikers en rabbijnen!" Whew. My, kracht van spreken. O! "Dezen zijn niet dronken (het opnemend voor die kleine minderheid, honderdtwintig, tegen tien duizend of meer), dezen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, ziende dat het het derde uur van de dag is. (Ik ben een Volle Evangelie prediker.) Maar dit is het waarvan werd gesproken door de profeet Joël: Het zal geschieden in de laatste dagen, zei God, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten (whew!) op alle vlees. En uw..." Ziet u Maria daar buiten in de Geest dansen, in tongen spreken en tekeer gaan? "Op alle vlees, op Mijn dienstmaagden zal Ik Mijn Geest uitstorten. Ik zal tekenen tonen in de hemelen boven en op de aarde beneden, Vuurkolommen en rookdampen." Toen was God in Zijn mensen. Ziet u? Amen!

99 "Welnu, welke graad hebt u gehaald? Van welke school bent u gekomen?"

     "Dat maakt nu niets uit." O, hij begon de Schrift erin te gieten. "David voorzag Hem: 'De Here is altijd voor mij... Zal niet bewogen worden. Bovendien verheugde zich mijn hart omdat... en mijn tong werd blij gemaakt. Hij zal Mijn ziel niet in de hel achterlaten; evenmin zal Hij gedogen dat Zijn Heilige ontbinding ziet.' Laat mij vrijelijk tot u spreken. De patriarch David, hij is zowel dood als begraven en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Maar door een profeet voorzag hij de komst van de Rechtvaardige. En laat het u bekend zijn dat God deze zelfde Jezus, Die u gekruisigd hebt met goddeloze handen, zowel Here als Christus gemaakt heeft!" Amen.

     "Mannen broeders, wat kunnen wij doen om gered te worden?"

100 Hij zei: "Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van de Here Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor degenen die verre zijn, zelfs zo velen als de Here onze God ooit zal roepen!" Amen!

101 Zolang God een volk heeft, heeft God een gemeente; God heeft de Heilige Geest ernaast marcheren. Dáárvoor gaf God de Heilige Geest. Intellectuelen zullen oprijzen; zij hebben het altijd gedaan. Maar God heeft ergens een minderheid. God heeft een kleine gemeente, die regelrecht verder zal marcheren met de doop van de Heilige Geest om aanspraak te maken op het licht. En zij zullen degenen zijn die door hun getuigenis de wereld zullen oordelen. Zegt de Bijbel niet dat Jezus zei: "Zalig zijn de reinen van hart, zij zullen God zien", en ergens anders zegt Hij, dat de rechtvaardigen – de heiligen de wereld zullen oordelen? Zeker, uw getuigenis vandaag zal oordeel brengen tegen deze stad. Ons getuigenis van de doop van de Heilige Geest en de kracht van God, een heilig leven, zal oordeel brengen tegen deze stad. Wanneer dit...

102 De eersten zullen de laatsten zijn; de laatsten zullen de eersten zijn. Ik zal niets weten over Sankey, Moody, in hun opstanding. Zij zullen niets over mij in deze tijd weten, maar ik zal staan in deze tijd om getuigenis te geven. Zo zult u het. En daardoor, door het verspreiden van uw licht en de doop van de Heilige Geest, en door het leven dat u leidt en de dingen die God heeft gedaan om te bewijzen dat Hij hier beweegt; en met hun intellectualiteit wandelen zij ervan weg en zullen zij door de heiligen geoordeeld worden. Zij zijn al geoordeeld; zij zijn het reeds gepasseerd.

103 O my! Ik sprak over de kracht van het gebed; kracht van spreken, kracht voor een heilig leven. Amen! Dat is wat de Heilige Geest zal doen.

104 Sommigen van u mensen gaan voort en zeggen: "Wel, ik kan gewoon niet stoppen met drinken. Ik kan er gewoon niet vanaf komen." De Heilige Geest komt om in u te wonen om al deze 'kan nieten' van u weg te halen. (Dat is juist!) Het laat vrouwen stoppen met hun haar af te knippen, laat hen ophouden met korte en lange broeken te dragen (geen excuses!), doet hen stoppen met kletsen. O ja! Daar is het voor; om u een heilig leven te laten leven. Het zal de instructies van de Bijbel telkens volgen.

105 Een vrouw zegt: "Het is gewoon te heet. Ik móét dit gewoon dragen. Het geeft me hoofdpijn als ik mijn haar laat groeien." Maar er zijn geen excuses bij de Heilige Geest. Het is er om het zo te doen. Het zal het Woord heel precies volgen! Dat is wat de Heilige Geest zal doen. Het zal veroorzaken dat u, mannen, uw hoofd afwendt van die halfnaakte vrouwen en stopt met hen te begeren. Ja, ze zijn kerkleden. Dat is wat het zal doen.

106 Het zal u doen stoppen met roken en drinken en een grote vent te willen zijn. Het zal dat uit u wegnemen. Het zal u nederig maken wanneer u dat doet. Daarvoor is de Heilige Geest. Het is voor een heilig leven. Dat is juist! Het doet u ophouden met roddelen, laat u stoppen met kaartspelen, rottigheid uithalen en al deze andere dingen die u om de hoek doet. Het zal u doen stoppen met voort te gaan op de weg die u gaat en ontrouw te leven tegenover uw vrouw. Dat is wat het zal doen. Dat is juist. Het zal u weerhouden met de vrouw van iemand anders te willen trouwen. Dat is precies juist. Dat is wat het is. Het zal u een heilig leven laten leven. Dat is waarvoor de Heilige Geest-kracht is, om uw genegenheid te richten op de dingen die van boven zijn waar God staat aan de...? ... De gezindheid van Christus is in u. U kunt het niet helpen deze dingen te zien. Wanneer u ernaar kijkt, wendt u uw hoofd af. Dat is juist. Het is om u...

107 U zegt: "Ik kan het niet, o, ik kan het gewoon niet." Zeker kunt u het niet. Maar de Heilige Geest kwam voor dat doel. Dat is wat het deed. Het kwam om het uit u te nemen, al die oude gewoonten en dingen die u doet... Dat oude kwaadspreken, uzelf afscheiden met te zeggen: "Prijs God, ik ben een Methodist. Ik wil niets te maken hebben met die oude, heilige rollers." De Heilige Geest komt om dat uit u te nemen.

108 "Ik ben een Baptist."

     "Ik ben een Presbyteriaan. Ik zou niet naar die groep oude heilige rollers willen gaan." De Heilige Geest komt om al die vormelijkheid uit u weg te nemen. Dat is wat het is. Het wast u in het bloed; het strijkt u glad. Dat is wat het komt doen. Het komt u rechttrekken. Hij zei... Maakt de kromme dingen recht. Dat is waarvoor het komt, het in orde brengen, de hoge plaatsen laag maken, maken dat al de bergen er uitzien alsof ze alle dansen als kleine rammen en dat al de bladeren hun handen naar u klappen. [Broeder Branham klapt in zijn handen – Vert] De vogels zingen anders. Vreugdeklokken klingelen. Er zijn geen excuses. Daar komt het voor. Dat is het doel van God met het zenden van de Heilige Geest, zodat u deze dingen zou doen. Opdat u zou werken... achter Hem aan zou wandelen.

109 Nu, ik wil u niet kwetsen, maar ik heb u verteld dat ik hier ben met de diepste oprechtheid. Om me te weerhouden u pijn te doen, spring ik af en toe ergens op een zijspoor (en blijf gewoon bij de Waarheid!), maar blijf daar en doe het op zo'n manier dat het u niet te zeer zal kwellen.

110 Maar ik wil u iets vertellen. Als de Bijbel zegt, dat het verkeerd is voor een vrouw om haar haar af te knippen en u zegt dat u de Heilige Geest hebt en knipt dan uw haar af, dan vraag ik mij af of u het hebt. Word niet kwaad. Als het gebeurt, dan toont dat nog steeds aan dat er een ander merkteken tegen u is.

111 Als de Bijbel zegt, dat het verkeerd is voor een vrouw om een kledingstuk aan te trekken dat aan een man toebehoort en u draagt deze kleine eigenaardige overalls en lange broeken hier buiten op de weg... U volwassen vrouwen... Ik denk dat het voor een klein kind in orde zou... ik denk, als ze met kleine jongens spelen en zo. Maar kijk, wanneer u opgroeit tot vrouw van vijftien, zestien, achttien jaar oud en verder door tot grootmoeder, hier buiten op de weg... En de Bijbel zegt, dat het een gruwel is voor een vrouw om voor Gods aangezicht deze dingen te dragen. En u draagt ze toch en zegt dat u de Heilige Geest hebt? Ik verbaas me soms. De Heilige Geest zal Gods Woord tot op de letter volgen. En een prediker achter de kansel die niet genoeg genade heeft om het te prediken, ik betwijfel of hij het heeft. Welnu, daarvoor is de Heilige Geest.

112 Het moet de prediker zalven. Het moet heiligheid aan de groep brengen. Het moet de gemeente in orde zetten. Het moet eenheid van geest brengen. Het moet ons samen verenigen met kracht. Het moet ons met liefde, broederlijke liefde, samenbrengen. Het maakt mij niet uit of u Methodist bent, Baptist, Presbyteriaan, Lutheraan, wat u maar bent, indien wij allen door één Heilige Geest gedoopt zijn in één lichaam en leden zijn geworden van het lichaam van Jezus Christus, en niet... Er is niets, heden, noch toekomst, honger, verhongering; niets dat ons kan scheiden van de liefde van God; de liefde van Christus – liefde van God die in Christus is, omdat wij uit Zijn Geest geboren zijn, gewassen in Zijn bloed. We zijn een nieuw schepsel. Dat is wat God kwam doen. Dáárvoor is de Heilige Geest. Ja zeker! Dat is wat...

113 Nu, mensen. Kijk me recht aan. Heel wat handen gingen omhoog, dat u de Heilige Geest had. Ziet u? Zeker waren ze daar. O! Nu ga ik u hier gewoon een kleine uitbrander geven. Dit wordt op de band opgenomen. Maar wij zullen er morgenavond meer op ingaan. Indien u zegt, dat u het hebt en hieraan schuldig bent, dan vraag ik mij af wat u leidt. God zal u nooit van het Woord wegleiden. Hij zal u bij het Woord houden, omdat dit Gods eigen wetten zijn van Zijn gemeente voor Zijn volk, voor vrouwen en voor mannen.

114 Wel, u zegt: "Het doet mij geen kwaad dit of dat te doen." Doet het dat niet? Het Woord zegt dat het kwaad doet. En als de Heilige Geest in u is, zal Die u regelrecht naar het Woord leiden. Er zullen geen excuses zijn. God maakt geen veranderingen of excuses. Hij zet de startstreep en u staat er helemaal voor klaar. Dat is alles. Zo is het voor iedereen. U komt op dezelfde wijze.

115 Petrus zei: "Bekeert u, een ieder van u; wordt gedoopt, ieder van u, in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen." Ziet u? Dat is het. We moeten volgens die regel komen.

116 Nu, ik bedoel u niet te kwetsen. Ik heb u te zeer lief. Maar broeder, zuster, beseft u dat ik in de laatste dagen met deze generatie van mensen bij die opstanding moet staan en rekenschap geven voor dit Woord? En de Heilige Geest toont dit en ik predik het ginds. Waar zult u staan? Hoe zult u hieraan voorbijgaan? U kunt het niet, vriend... Nu, stop ermee! Wat u ook doet dat verkeerd is, stop ermee! U zegt: "Ik kan het niet." Dan hebt u Degene Die 'het kan' nog niet in u. Wanneer de Heilige Geest komt, geeft Hij u kracht over de wereld. En als u... Luister wat Hij zei: "Als u de wereld liefhebt of de dingen van de wereld, is het omdat de liefde Gods niet in u is." Nu, er zijn geen excuses. Hij maakt het duidelijk en wij moeten tot dat einddoel komen.

117 Ik weet dat u denkt, dat ik verschrikkelijk ben. Maar ik ben gewoon verschrikkelijk met het volste recht nu. Ziet u? Luister. Dat is waar.

118 Nu, benader het, broeder, zuster. Sta niet toe dat sommigen van deze intellectuele collega's hier rondom u zeggen: "O, dat zijn ouderwetse ideeën." Als het ouderwets spul is, dan is God ouderwets. En als God ouderwets is, dan ben ik het ook. Amen! Ik wil zijn zoals Hij! Waarom? Zijn Geest is in mij Die hongert en dorst, en Die alles wat in tegenspraak met het Woord is, noemt...

119 Als de mensen zeggen: "Het is in orde als een man wat kaartspeelt voor zijn plezier en slechts een dubbeltje of twee vergokt. Het is in orde." God zegt van niet!

120 "O, als u alleen maar een sociaal drankje neemt, af en toe een beetje dronken raakt..." Maar God zei: "Wee hem!"

121 O, u zegt: "Het is allemaal in orde, broeder Branham. Ik knip mijn haar af voor een echte reden; een vrouw, weet u, de rest van de vrouwen doet het." Ik geef er niet om wat de rest van de vrouwen doet. Zij zijn uw voorbeeld niet of zij zijn uw baas niet. Als u de Heilige Geest in u hebt, zult u Zijn instructies volgen ongeacht wat de mensen over u zeggen.

122 "Wel, broeder Branham, het is gewoon zo heet en ik moet gewoon deze kleine zus-en-zo kleding aantrekken." De hel is heter dan dat, dierbare zuster. Laat me u dat vertellen. En... en doe het niet. Vergeet dat niet.

123 En de Heilige Geest zal u altijd naar de Waarheid leiden en Zijn Waarheid is het Woord! "Mijn Woord is de Waarheid. Laat het woord van ieder mens een leugen zijn, maar laat het Mijne waar zijn."

124 En bedenk gewoon, een gruwel. Zou u dat kunnen bedenken? Dit is een vreselijk woord voor een prediker om te zeggen, maar ik ben in de toiletten van plaatsen geweest waar het gewoon... Je zou er bijna meteen weer uitlopen. Het was gewoon zo... En vuile dingen op de muur. Ik dacht: "Hoe ter wereld kunnen mensen zo laag bij de gronds zijn?" En stinken! Wanneer ik die plaatsen binnenloop, heb ik vaak gedacht: "Wat een stank." Ik zou mijn neus zo moeten vasthouden om mijn handen te wassen. Ik zou bang zijn dat wanneer ik de deurknop opnieuw vastgreep, er kiemen zouden zijn van geslachtsziekten en zo.

125 En ik dacht: "O!" Op een dag stond ik op een luchthaven, een van die plaatsen waar ik binnenging – of het was een spoorwegstation. Ik ging daar binnen en ik dacht: "O, genade!"

126 En Iets zei me: "Dit is hoe de wereld ruikt voor God!" Het is een gruwel!

127 En ik dacht: "Zo ziet het eruit voor God, wanneer ik een vrouw de straat zie afwandelen, die zichzelf helemaal zo naar voren brengt, en met mannenkleren aan"; het is een gruwel, iets dat vuil is en stinkt voor God. Toch zal zij 's zondags naar de kerk gaan en zich opsieren. Daarginds zal een man gaan die drinkt en bedriegt en geld liefheeft en zijn buurman bedriegt en van alles, om wat extra geld te verwerven, en deze dingen doet en gokt en rookt en drinkt en liegt en dan naar de kerk gaat en getuigt. Gruwel, vuilheid! Dat is de intellectuele kerk.

128 Men zegt: "Wel, ik behoor tot de kerk." Ja. En men moet de kerk vijftien minuten uitlaten zodat al de diakenen en zij allemaal kunnen roken en de voorganger ook, voor men terug kan gaan om 'kerk' te hebben. Vertel mij... Scheid u af van ieder onrein ding. "Verontreinig een lichaam, Ik zal het vernietigen!" God zei dat Hij het zou doen.

129 En vandaag veroorzaakt kanker... Ruim negentig procent van de sterfgevallen van keel- en longkanker wordt veroorzaakt door het roken van sigaretten. "Verontreinig een lichaam, Ik zal het vernietigen!" Maar ze zijn zo hel-gebonden en rollen zo voort en zij weten het niet. En de een of andere prediker staat achter de kansel, met vier graden van de universiteit en rookt zelf. Laat mij u iets zeggen, broeder. De Heilige Geest werd gezonden om mannen en vrouwen daaruit te roepen! Scheid u af! Het woord 'gemeente' betekent 'afgescheiden zijn'. "Kom uit van hen", zegt de Bijbel. "Raak hun onreine dingen niet aan en Ik zal u aannemen en gij zult zonen en dochters voor Mij zijn en Ik zal uw God zijn." O my! Ik bedoel niet gemeen te zijn, maar ik wil eerlijk zijn en waarheidlievend. Ja zeker! O, wat een afschuwelijk iets.

130 Mannen en vrouwen, waar staan wij vandaag? Waar zijn wij aan toe? Laten we stoppen.

131 Onlangs 's avonds, voor een kleine oude bank daar in de kamer (ik moet nu sluiten), een kleine oude tweezitsbank, na gedurende drie of vier dagen gebeden te hebben, kwam ik in zo'n toestand, terwijl ik rondliep en dacht: "O, God!" En ik kwam in zo'n toestand dat ik niet wist wat te doen. Ik zei: "God, we zijn aan het eind van de weg. En ik besef dat ik onachtzaam ben geweest. Ik heb oproepen gehad om voort te gaan en ben vermoeid geweest en wilde het niet doen." Ik dacht toen: "Ik kon mijn Heer ginds door de duisternis zien wankelen toen Hij zo vermoeid was, dat Hij nauwelijks de ene voet voor de andere kon zetten, maar Hij was niet te... stopte voor de vrouw die ik... dan voor de jongen die daar gebracht werd die dood was, tot Hij daarheen kon gaan om de lijkbaar aan te raken en de weinige kracht die in Hem was te gebruiken om die jongen op te wekken. Wel, hoe raak ik vermoeid. Wat is er met mij aan de hand, Heer?" Hier denk ik: "Wel, ik word oud. Ik kan het niet."

132 Daar was Mozes (met dezelfde God Die ik dien), stond daarginds, honderdtwintig jaar oud. Daar was Kaleb, die op negentigjarige leeftijd met een zwaard in zijn hand stond en zei: "Jozua plaatste veertig jaar geleden dit zwaard in mijn hand." Hij was toen tachtig. Hij zei: "Ik ben vandaag net zo goed een man als toen." Amen!

133 Ik zei: "God, wees mij genadig." Ik zei: "O, kijk hier. Ik ben altijd..." En ik nam mijn vrouw (daar achteraan) bij de hand, dwars door deze Bijbel en haar kleine Bijbel en ik zei: "Schat, ik ben te negatief geweest. De Heilige Geest veroordeelt mij van binnen." Ik zei: "Ik denk aan die eekhoorns daarbuiten. Ik denk aan Hattie Wright daarginds en de kleine jongens. Ik denk aan wat God gedaan heeft, hoe Hij toonde dat Hij God was Die kon scheppen!" Halleluja! Ik dacht: "Hij heeft me dat jaren geleden verteld: 'Ik zal u niet verlaten; Ik zal u niet begeven. Niemand zal voor u standhouden, al de dagen van uw leven. Ik zal met u zijn! En van deze hand van onderscheiding zal het komen, dat u het geheim van het hart zult weten! Daarna zal het hoger en hoger rijzen!'" Het jaar daarna werd dat wereldwijd volkomen bewezen. Hier komt deze andere grote bediening er ver bovenuit. Ik zei: "Schat, ik neem je hand. Met Gods hulp en genade, laat me nooit meer opnieuw negatief zijn. Laat me voortwandelen naar deze opwekking hier om te prediken zoals nooit tevoren. Laat mij hier eerst mijzelf gaan heiligen om een weg te banen voor de mensen, opdat mijn eigen zonden en mijn eigen veronachtzaming onder het bloed zijn, mijn eigen tekortkomingen onder het bloed zijn, opdat ik kan uitgaan en zeggen: 'Volg mij, mensen!'" Dat is juist. Ik haat het om een kerel te zien die zegt: "Doet u het maar." Ik houd ervan iemand te zien die de weg zal leiden om het te doen. Ja zeker.

134 Hier enige tijd geleden, hadden we hier een brand in de stad; Pfau Oil Company vatte vlam. Men had daar de brandweer van Jeffersonville. Een vriend van mij, een goede man, nooit gewend aan dergelijke grote branden, kwam aanlopen en zei: "Spuit hier wat water over, jongens. Spuit wat water hierheen."

     Hier komt de kleine Clarksville-groep aanrijden: "Ding, ding, ding, ding!" Rukte aan en hij zei... de brandweercommandant sprong eraf en zei: "Spuit wat water hierheen. Sla deze ruit in. Spuit daar wat water."

135 Maar van over de river kwamen getrainde brandweerlieden van Louisville. Die grote haak en ladder stopten niet tot de commandant aan het eind van de ladder was. Toen de ladder omhoog ging, was hij aan het hoofd. Wierp zijn bijl nog voor hij daar aankwam en sloeg ermee het raam in en zei: "Kom op, jongens!" Dat is het. Het vuur doofde binnen enkele minuten. Niet: "Spuit wat water hier, spuit wat water daar." Het doet denken aan sommigen van deze intellectuele predikers.

136 Kom aan, laten we gaan! Ik weet dat het de Waarheid is! Ik heb gesmaakt en gezien! ...?... De Heilige Geest heeft gelijk! God is goed. Probeer niet hier, probeer niet daar. Laten we op Hem inwandelen! En Hij is hier. Het is voor u. God gaf Zijn kracht aan Zijn gemeente. Niet: spuit dit uit en spuit maar; u krijgt nooit iets gedaan. Moedig aan! Amen. Whew! Kan door hen zelfs niet meer zien. Amen. Wat zullen wij gaan doen?

137 Elke persoon die hier zit is met iets vervuld. (Dan zal ik gaan sluiten. Ik zal hierna wel moeten.) U bent met iets vervuld. U kunt daar niet zitten zonder vol van iets te zijn. U hebt een leven in u. Dat leven bestuurt u en dat leven wordt bestuurd door een geest. Nu, u kunt misschien vol zijn van de wereld, de wereld of de dingen van de wereld liefhebben. God zij u genadig. U kunt misschien volzitten met geloofsbelijdenissen van een kerk, enkele kleine gebeden die u zegt, u denkt dat het zal... of bidden tot een of andere dode persoon of een soort teken over u maken. God zij u genadig.

138 En u kunt vol zijn van religie; en dat is nog het ergste. Dat is juist. Dat is juist. De Bijbel zegt dat men in de laatste dagen zeer religieus zou zijn: "... hebbende een gedaante van godzaligheid... hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben. Heb een afkeer van dezen." Als u vol religie zit, bent u ellendig, gewoon religie, dat is alles. Als u vol zit met geloofsbelijdenissen, dan weet u niet waarover u spreekt. Als u vol bent van de wereld, bent u blind.

139 En dan weer, u kunt vol zijn van de Heilige Geest! Amen! Ik hoop dat u het bent. En als u het niet bent, dan hoop ik dat u vol wordt. En als u vol bent van de Heilige Geest, wat hebt u dan? U hebt kracht gekregen; u hebt liefde, u hebt vrede! "Mijn vrede zal Ik u geven; niet zoals de wereld geef Ik u." U hebt vrede. U bent verzegeld. U hebt een teken. Amen! U hebt rust. U hebt onuitsprekelijke vreugde en bent vol van glorie. U bent verankerd. O my! Dat is wat u bent met de Heilige Geest. U hebt... Als u vol wordt van de Heilige Geest, bent u overgegaan van dood naar leven, wachtend op de algemene opstanding in de laatste dag.

140 In de wereld die zal komen door onze Here Jezus Christus en Die zei dat Hij kwam in heerlijkheid en majesteit... De zee zal haar doden teruggeven. De vergankelijke lichamen van degenen die in Hem slapen, zullen... In Hem slapen... Hoe komt u in Hem? Door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. De vergane lichamen van degenen die slapen in Hem, zullen veranderd worden en gemaakt zoals Zijn eigen verheerlijkt lichaam, waarbij Hij in staat is alle dingen aan Zichzelf te onderwerpen. "Ik hoorde een stem van de hemel", zei Johannes. "Die sprak tegen mij: 'Schrijf: Gezegend zijn de doden die sterven in de Here, ...?... die van nu af aan sterven in de Here, want zij rusten van hun arbeid en hun werken zullen hun volgen.'" Daarvoor zond Hij de Heilige Geest. O! Gezegende zekerheid, Jezus is mijn. Ik ben in Hem en Hij is in mij; de Vader in Hem en Hij in de Vader; en de Vader in mij en ik in Hem.

... Jezus is mijn!
O, wat een voorsmaak van Goddelijke glorie!
Ik ben een erfgenaam door redding, door God gekocht.
Geboren uit Zijn Geest, toen ik gewassen werd in Zijn bloed.

     Amen! Ik zou het niet willen inruilen. O my!

Alle robijnen en diamanten en zilver en goud,
Zijn geldkisten zijn vol,
Hij heeft onuitsprekelijke rijkdommen.

Want ik ben een kind van de Koning,
Ik ben het kind van de Koning,
Met Jezus, mijn Redder,
Die mij maakt tot een kind van de Koning.

141 Amen en amen! Ik zou het niet willen verkwanselen. Ik zou het niet willen ruilen. Ik heb nog twee of drie Schri-... Dan is hier nog een Schriftplaats. Wanneer... Wanneer u vervuld bent met de Heilige Geest (dat is de zaak die u moet hebben), wat bent u dan voor de wereld? Een vreemdeling. (Ik weet dat het laat is, maar hiervoor is het nooit te laat.) Een vreemdeling! O.

Wij zijn pelgrims en vreemdelingen hier;
We zoeken naar een stad die komt.
Spoedig komt de reddingsboot
Om Zijn juwelen mee naar huis te nemen.

142 Ik kan het water ginds op de Ohio-rivier horen klotsen. Toen ik een kleine, onbetekenende prediker was van ongeveer tweeëntwintig jaar oud, zong ik dat daar en ik hoorde... Keek op naar boven mij en hoorde een stem, die zei: "Kijk omhoog!" Hier komt dat grote licht dat helemaal ginds hing en het bewoog zich tot boven mij naar beneden komend en zei: "Zoals Johannes de Doper werd gezonden om de eerste komst van Christus voor te lopen, zult u een boodschap hebben die de tweede komst van Christus zal voorlopen." O, hoe kon ik het geloven? Maar het gebeurde precies zo. En vanavond branden opwekkingsvuren overal rond de wereld! De grote verloste gemeente van God verhief zichzelf uit die plaats. En grote genezingscampagnes met tekenen en wonderen en mirakelen die Zijn Komst verkondigen.

143 U bent een buitenstaander en u bent een vreemdeling. U doet vreemde dingen, anders dan wat u vroeger deed. U handelt niet zoals u vroeger deed. De mensen... Wanneer Hij, de Heilige Geest, op u komt en u wordt vervuld met de Heilige Geest, dan negeert u de dingen van de wereld. U negeert de dingen die u zouden willen omringen; u wilt er niets van weten. Dan wordt u een eigenaardig handelend schepsel, het lelijke eendje voor hen, de kleine arend die werd uitgebroed onder het nest van de kip, waarover ik predikte: 'Wanneer de arend haar broedsel opwekt'! U bent een vreemd uitziend schepsel voor hen. Maar, o my, wandelend op de hoofdweg van de Koning. Amen! O, het is een hoofdweg naar de hemel. En ik wandel omhoog op de hoofdweg van de Koning. Men zegt: "Kijk naar die heilige roller, dat lelijke eendje. Dat is die 'heilige roller' prediker."

144 Een befaamde Methodistenprediker zei vandaag tot een man in Louisville: "Ik zou broeder Billy graag willen helpen, maar weet u wat het zou doen? Dan zou ik mijn nek moeten uitsteken." U hoeft uw nek niet uit te steken voor mij; Hij stak Zijn leven uit voor mij. Amen! Gewoon de hoofdweg van de Koning omhoog wandelen. Dat is alles. O my! Vervuld met Zijn Geest, geboren uit Zijn Geest, gewassen in Zijn bloed; Halleluja, gelukkig...

145 En dan nog iets. Waarom? Wat laat u dat doen? U bent nog steeds een mens. Maar wat maakt dat u het doet? Het is omdat u, uw geest, van boven komt. Het is God in u.

146 Toen ik overstak naar Rome, merkte ik op, dat iedereen een Romeinse geest had. Toen ik naar Griekenland ging, hadden zij allemaal een Griekse geest. Toen ik naar Engeland ging, hadden ze allemaal een Engelse geest. Wanneer u naar plaatsen gaat, ontdekt u... En u bemerkt de Amerikaanse geest; het is verschrikkelijk.

147 Toen ik in Rome de San Angelo-catacomben binnenging, had men daar een bord hangen: "Alstublieft, Amerikaanse vrouwen, doe kleren aan om de doden te eren." De Amerikaanse geest.

     Let op hen wanneer zij van het vliegtuig afkomen met die korte kleding aan en iedereen naar hen staat te kijken. En hier komt Miss Amerika! Dat is een Amerikaanse geest. U kunt zeggen waar ze vandaan komt. Opgedirkt, tjonge, en een kleine oude snotneus poedelhond achter zich aantrekkend. Zo is het. O ja! Zij is een... Zij is Amerika, Miss Amerika. Wandelt langs, weet u, trots stappend zoals dat. Waarom? Zij heeft een Amerikaanse geest! Maar Jezus zei... Hij getuigde ertegen in die dag. Hij zei: "U bent van deze aarde beneden; Ik ben van boven." En als u de Geest van Christus in u hebt, bent u van boven! Dan bent u een vreemdeling hier. Maar u hebt de natuur van de plaats waar u vandaan komt; dat is wat ik probeer te zeggen.

148 Een Romein komt hier naartoe en hij krabt zijn hoofd; en een Duitser komt hierheen; een Amerikaan gaat daarheen. Waarom? U hebt de geesten van de landen waar u vandaan komt. Dat is wat ons zo anders maakt voor de wereld. U bent van boven. U bent geboren; u bent een burger van een ander Koninkrijk. Gelooft u het? Dat is wat de Heilige Geest is; Hij is er om van u een burger te maken van het Koninkrijk van God.

149 Als u dan een burger bent van het Koninkrijk van God, hoe laat het u dan handelen? Zoals God in Zijn Koninkrijk doet. Nu, wat doet God in Zijn Koninkrijk? Het is heiligheid, rechtvaardigheid, zuiverheid van gedachte, zuiverheid van geest, kracht en liefde, die uitgaat naar de verlorenen, die de zieken geneest, wonderen doet, grote dingen doet. Dan lijkt u gek voor de wereld; ze zeggen: "Die kerels zijn niet goed bij hun hoofd." Ziet u? Maar u bent een burger van het Koninkrijk.

150 Nog één Schriftplaats, als u het wilt opschrijven, Johannes 12:24. Laat me het u snel citeren. Jezus zei: "Als een graankorrel in de grond valt, kan het geen ander leven meer voortbrengen tenzij het sterft." Nu kijk. Eén slotopmerking nu. En bedenk dan, het is nu absoluut voor u mensen... het is absoluut essentieel en noodzakelijk en dringend en verplicht dat u de Heilige Geest nu ontvangt, want zo niet, dan kunt u niet in de opstanding komen.

151 Nu, let op! God kan Zijn wetten niet breken; wij weten dat. Hij volgt Zijn wetten. Nu, een tarwekorrel of graan zullen wij nemen, zoals Jezus daar zei. Natuurlijk verwijst een graankorrel in de Bijbel (ik las het net vandaag) naar vlas of elk soort van zaad, maar tarwe, gerst, maïs of enig ander; het is een graan. Maar wanneer een tarwekorrel in de grond valt... Nu, er is... Wij allen hebben hier gezien... weten dat dit gebeurt. Een tarwekorrel of een graankorrel kan er zo perfect uitzien als het maar kan zijn. En u doet het in de grond en als dat graan... Het heeft voortdurend leven; het zal vandaag naar beneden gaan, zichzelf reproduceren in een stengel en terug naar beneden gaan en weer naar boven gaan en terug naar beneden komen. Het heeft altijddurend leven. Als die korrel de levenskiem niet in zich heeft, het maakt niet uit hoe prachtig het eruit ziet, het zal nooit opstaan. Het zal naar de grond gaan en rotten en dat is het. Een gedeelte ervan (de bestanddelen) kan gebruikt worden voor het vruchtbaar maken en dergelijke, in de grond. Maar voor zover het altijd opnieuw leven betreft zal het nooit leven tenzij het altijddurend leven in zich heeft. Iedereen weet dat. U kunt het gewoon niet.

152 Er kunnen twee mannen zijn, een van hen precies als... beiden gelijk. Een van hen kan een beste man zijn; hij kan goede werken doen; hij kan zo blijven doen; maar tenzij die man eeuwig leven in zich heeft, zal hij nooit opstaan in de opstanding. Hij kan het niet doen; er is daar niets om op te wekken. Er is niets om hem naar boven te brengen; er is geen leven. U ziet dus, mijn dierbare broeder, mijn dierbare zuster: Tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij op geen manier terugkomen in dit Koninkrijk. Hij kan het niet. "Tenzij deze Tarwekorrel in de grond valt en sterft..." Hij spreekt van Zichzelf. Maar Hij had geen voortdurend leven, Hij had eeuwig leven. En het leven gaf Hij aan u opdat u hetzelfde soort leven zou mogen hebben...

153 Nu, als u alleen menselijk leven hebt, genoeg om u rond te bewegen en te begeren – "Zij die leeft in wellust is dood terwijl ze in leven is" – u kunt niet opstaan. Je mag het populairste meisje op school zijn. Je mag het populairste meisje bij het kaartspel van je vereniging zijn. U mag de best geklede vrouw in het land zijn. U mag de mooiste zijn. U mag de best gebouwde zijn. U mag een afgod zijn voor uw man. U mag al deze dingen zijn, hetgeen wonderbaar is. Maar, zuster, tenzij u de Heilige Geest in u hebt, Die eeuwig leven is, hebt u afgedaan aan het eind van deze weg. En ik geef er niet om hoe u eruitziet of hoe deze dingen zijn of hoe impopulair of hoe populair u bent, hoe knap of hoe lelijk; als u eeuwig leven hebt zult u voor immer en voor altoos leven...

154 Wanneer de maan en sterren zijn heengegaan en de aarde zichzelf in de bergen heeft uitgeweend en de woestijnen en alles niet meer zijn en de wereld waggelt als een dronken man die 's nachts naar huis komt en de sterren weigeren te schijnen en van de hemel vallen en de maan in bloed verandert en de zon zich schaamt en het gelaat verbergt, wanneer zij de Zoon des mensen zien komen, zult u schijnen in de rechtvaardigheid van Jezus Christus om te voorschijn te komen uit het graf als een jonge mooie vrouw om uw metgezel te nemen en voor immer en immer en immer te leven; en in alle eeuwige tijdperken zult u nog steeds levend zijn. Dáárvoor is de Heilige Geest.

155 Als u het geringste trekken voelt, wijs het niet af. Wat is de Heilige Geest? God in u. Waar is het voor? Om Zijn werk onder Zijn volk voort te zetten; om Zijn gemeente samen te brengen; om een gemeente naar een plaats te brengen in deze dag, ver voorbij de Lutheraan, Methodist en Pinkstergelovige, in een plaats van aanneming en een opnamegenade, zodat, wanneer dit deel van de gemeente, wanneer de Geest Zich in de gemeente hier beweegt, zij gewoon zal opstaan. En het zal te voorschijn brengen... al de verlosten te voorschijn brengen die deze Geest hebben aangeraakt. Die Lutheranen die daar stonden met al het licht dat zij hadden in rechtvaardiging; die Methodisten die op de vloer vielen – en men gooide water in hun gezicht – van de Geest Die hen trof door heiligmaking; die Pinkstermensen die de straten op en neer gingen en men noemde ze 'tong-demong' en 'brabbelaars' en noemden het 'ganzentaal' en van alles; zij zullen voor Gods aangezicht in de rechtvaardigheid staan op die dag, zo zeker als deze Bijbel hier staat. Als u gelooft dat ik een dienstknecht ben (u noemt mij Zijn profeet. Ik noem mijzelf dat niet, maar luister), ik zeg u in de Naam van de Here: Degenen die in Christus zijn, zal God met Zich brengen bij Zijn komst, in de opstanding en alleen degenen die in Christus zijn.

156 Hoe komen wij in Christus, mensen? Door één geloofsbelijdenis zijn wij er allen in gevoegd? Nee! Door één handdruk zijn we er allen ingetrokken? Nee! Door één water zijn we er allen in gedoopt? Nee! Of door één denominatie zijn we er allemaal ingebracht? Nee! "Maar door..." (1 Korinthe 12:13) "... door één Geest (Heilige Geest, Gods Geest) zijn wij allen..." (Methodist, Baptist, Lutheraan, Presbyteriaan... "Wandel in het licht zoals Hij in het licht is; dan hebben we gemeenschap met elkaar; en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle ongerechtigheid"), "door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam en deelhebbers geworden van Zijn genade."

157 U kunt niet naar het oordeel gaan. "Die Mijn Woorden hoort en gelooft" (geen mens kan geloven tot hij de Heilige Geest heeft), "en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft" (wanneer de Heilige Geest van Zijn opstanding getuigd heeft), "heeft eeuwig leven en zal nooit in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven." Wat? U zult nooit tot het oordeel komen. U zult nooit bij de Witte Troon staan voor het oordeel; u gaat hier nu door uw oordeel. U hebt uw oordeel ondergaan wanneer u overgegaan bent en zei: "Ik ben niet goed en mijn lering is niet goed. Heer, kom bij mij binnen en neem mij en leid mij, Heer. Ik geef er niet om wat deze krankzinnige wereld zegt. Leid mij, Heer, door Uw Heilige Geest." U bent dan geoordeeld. Oordeel uzelf als een dwaas voor Christus. En in Zijn gerechtigheid zullen wij die dag onsterfelijk staan in Zijn gelijkenis.

158 Slechts op één manier. Hoe? "Door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam." En wanneer u in dat lichaam bent, wel, oordeel heeft dat lichaam reeds geoordeeld; en u hebt Hem geaccepteerd als een verzoening voor uw zonden. U zegt: "Ik heb dat gedaan, broeder Branham." Als de Heilige Geest dan teruggekomen is en u een zegel geeft als een teken, brengt die Geest u in het lichaam van Christus. U maakt rechtsomkeert en u bent een nieuw schepsel in Christus Jezus. U bent overgegaan van dood in leven. De oude dingen zijn voorbij en u bent nieuw in Christus. Amen.

159 O! Laat me u alstublieft overtuigen, mijn Christenbroeder of ‑zuster, laat deze opwekking u niet voorbijgaan. U móét de Heilige Geest ontvangen. Wat is het? De Geest van God. Waarvoor was het? Om u te leiden, u te besturen, u te vullen, u te heiligen, u de gemeente binnen te roepen. Wat is een gemeente? Wat betekent het woord 'gemeente'? 'Uitgeroepen, afgescheiden' (o, hoe zou ik nu gelijk een prediking daaruit kunnen nemen), 'uitgeroepen, afgescheiden'; buitenstaanders, weg van de wereld, pelgrim en vreemdeling, die belijden dat we hier geen aardse stad hebben waarin wij verlangen te leven. O my!

160 Zoals Abraham en Izaäk en Jakob verbleven, die in tenten in het land woonden. Zij beleden dat zij pelgrims en vreemdelingen waren, het zaad van de erfgenaam, de erfgenaam daarginds; de vader, de erfgenaam. Wij zijn hun zaad. En zij keken uit naar een stad wier Bouwer en Maker God was. Amen! Zij waren zoekende. En vandaag kijkt hun zaad nog steeds uit naar een stad die komt in...

161 Ik wil niet afgestemd worden op deze wereld. Ik wil niets met deze wereld te maken hebben. Ik wil, ik kijk uit naar een stad die in het vierkant gebouwd is. Ik kijk uit naar een stad die eeuwig leven heeft, waar de zon nooit zal ondergaan, waar nooit ouderdom zal zijn, waar nooit een rouwkrans op een deurknop zal zijn of een graf aan de heuvelkant. Ik kijk uit naar een stad wier Bouwer en Maker God is.

162 Er is slechts één manier om het te vinden. Er werd een Steen uitgehakt uit de berg, zonder handen, die de wereld in rolde en het verpletterde en het werd als tarwe... of kaf op de dorsvloeren. Laat die Steen, de Christus Jezus, die Steen des aanstoots voor de wereld, een Steen van ergernis, een bespotte Steen, een Struikelblok voor de kerk, maar een dierbare Steen en Leidsteen voor de gelovige zijn, een Steen van verzekerdheid, een Steen van rust (o my!), die rust... Ik weet dat ik ben overgegaan van dood in leven. Mijn ziel is in rust. O! "Kom tot Mij, gij allen die belast en bezwaard zijt en Ik zal u rust geven voor uw ziel." "Een teken waarvan kwaad zal worden gesproken", zei de profeet tot Maria. Het zal een teken zijn. Zeker zal het dat zijn. Maar het zal een verzekerdheid zijn; het zal een liefde zijn. Het zal een voldoening zijn. Het zal iets zijn zodat u weet dat u bent overgegaan van dood in leven.

163 Mijn broeder, mijn zuster, als uw broeder, als uw dienaar in Christus, laat me u met heel mijn hart overreden, laat dit niet over uw hoofd gaan, of langs u heengaan of onder u doorgaan. Ontvang het in uw hart, en u zult een gelukkig persoon op aarde zijn. Ik beloof u niet dat u een miljoen dollar zult krijgen. Zeker niet! Broeder Leo, ik denk dat daar nu teveel van beloofd is, miljoenen dollars en dingen die... Verschillenden zeiden: "Als u een Christen zou zijn, zou u een miljoen dollar krijgen en u zult een rijk man zijn." Ik beloof u niets. Ik beloof u dit. Het enige wat ik kan beloven is redding. Zijn genade is voldoende voor elke beproeving.

164 De mensen op Pinksteren wilden zelfs niet hebben wat zij hadden. Nu, over miljonairs gesproken. Zij wilden niet wat zij hadden, zuster Angie. Ik zou u en Gertie een dezer dagen graag willen horen zingen (waar is zij?): 'Homecoming Week', een dezer dagen. Velen van hen zijn sedertdien de grens gepasseerd. O my! Zij vroegen niet om grote dingen. Zij vroegen niet om geld. Wel, Petrus zei: "Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, zal ik u geven." En ik zeg dat vanavond, vrienden. De blijdschap, de liefde, de zekerheid, die ik heb van Christus en Zijn opstanding: wat ik heb, bied ik u aan. Ik bied het u aan als Gods kinderen. En kom en blijf bij het kruis, als God u roept, en sta niet op.

     Wanneer u morgenavond komt, kom dan ofwel om hier binnen te gaan en te blijven tot het over is; of kom naar voren en wij zullen bidden en u de handen opleggen. Ofschoon... Dat is de orde van de Bijbel; hen de handen opleggen voor de Heilige Geest. En dan gaan we – u gaat naar uw huis. Als u daar blijft, als u de hele avond blijft... blijf de volgende dag, blijf heel de vakantie, blijf tot de eerste van het jaar en ga door; blijf totdat!

165 Dat... wat wij ook onderrichten over morgenavond, u de Bijbel tonend, wat er moet komen, zal komen. En wanneer het komt, dan zijn er niet genoeg duivels in de hel... U weet dat u bent overgegaan van dood in leven. U bent een nieuw schepsel in Christus Jezus. De vreugdeklokken des hemels zullen luiden.

166 Broeder Othal, ik zeg u, dat het u gewoon in vuur zet. Hier is een oude jongen die hier zit, een oude broeder van mij, die een gangster was die met revolvers aan zijn zijde rondliep, uitkijkend naar een man om de hoek, iemand om de hersenen in te schieten. En wat gebeurde er? Op een dag keek hij en geloofde tot leven. En hij wandelde voort. Hij volgde mijn samenkomsten. En de arme kerel had niet genoeg te eten en lag daar en sliep in bosjes aan de kant van de tent, hongerend en dorstend. En op een dag kwam de Heilige Geest. O, mijn broeder, het veranderde u, nietwaar? Het bracht leven en nam de dood weg. Haat ging weg en liefde kwam binnen. O my! Vijandschap en strijd vielen allemaal weg; nieuw leven kwam binnen. Kijk hier naar ontelbare anderen, vele anderen en daar verder. O, de vreugdeklokken des hemels luiden. Vrienden, er is geen manier voor mij om het uit te drukken.

167 Luister, opdat ik dit kan verlaten. Als u mijn getuigenis geloofd hebt als een dienstknecht van Christus – en ik heb geprobeerd u uit Gods Bijbel aan te tonen dat het juist is – en als mijn woorden misschien lijken alsof ze wat eigenaardig hierover kunnen zijn, kijk naar dat beeld in de wetenschappelijke wereld. Let op de vrucht die deze Vuurkolom heeft, die de kinderen Israëls leidde, let op de vrucht die het draagt. Zie wat het doet, wat het zegt. Ik ben het niet die spreekt, Hij is het Die door u heen spreekt. Ziet u het? Ik ben het niet die het visioen ziet, Hij is het Die door u heen spreekt. Ik ben het niet die de zieken geneest, Hij is het Die in u is Die de zieken geneest. Ik ben het niet die predikt; ik ben een lafaard van de bovenste plank, die van de gedachte alleen al zou weglopen, maar Hij is het Die er doorheen spreekt. Ik ken het Woord niet, maar Hij kent het. Dat is het! Dat is het! Dat is wat het is, en daar is Hij. En diezelfde Engel van God is regelrecht hier in dit gebouw vanavond. O, hoe heb ik Hem lief.

168 Nu, hoevelen willen de Heilige Geest ontvangen? Doe onderzoek in onze levens. Hoevelen hebben het niet ontvangen en willen het, steek uw hand op en zeg: "Broeder Branham, vanuit het diepste van mijn hart wil ik de Heilige Geest ontvangen." God zegene u overal.

169 Hoevelen van u die het ontvangen hebben, zouden graag willen gaan zoals zij deden in Handelingen 4, en zeggen: "O Heer, o Heer, strek Uw hand uit om te genezen en toon tekenen en wonderen in de Naam van Uw heilig Kind, Jezus; en geef mij alle vrijmoedigheid en liefde om te spreken en een nieuwe vervulling." Ja, hier is ook de mijne. God geef het mij, en laten we onze hoofden buigen in de diepste oprechtheid, elke persoon, houd uw verlangen vast in uw hart.

170 Here Jezus, we sluiten deze kleine vergadering vanavond na de gemeenschap rondom het Woord en de Heilige Geest. Hoe heeft Hij ons gezegend en in onze harten de olie van Zijn Woord uitgegoten. Er zijn predikers; er zijn mannen hier die... van allerlei levenswandel, die gesmaakt hebben en gezien dat de Here goed is. Wij weten nu wat de Heilige Geest is, een belofte van God. Het is eeuwig leven voor zo velen als er geloven.

171 En wij weten dat de Heilige Geest de teruggezonden Geest van Jezus Christus is. En Hij is in ons vandaag zoals God boven ons was in die Vuurkolom. Daarna wandelde Hij met ons in een lichaam dat Immanuël genoemd werd, 'God met ons'. En nu is Hij in ons door de Heilige Geest. God in ons. O, Jezus zei: "Te dien dage zult gij weten, dat Ik in de Vader ben en dat gij in Mij zijt en Ik in u. Gij zult het die dag begrijpen, omdat gij in een wereld van duisternis zijt, om zo te zeggen. Maar te dien dage zult u het begrijpen."

172 Vader, het zou niet duidelijk en perfect gemaakt kunnen worden, omdat wij dan niets zouden hebben om geloof voor te hebben. Maar alle werken van God worden bestuurd door geloof. En door geloof in Uw Woord in het bewijs van de Heilige Geest, waarvan wij weten dat het er nu is, vraag ik dat elke hongerige ziel hierbinnen met de Heilige Geest gevuld zal worden. Degenen die Hem niet hebben en ernaar hongeren, bedenk gewoon dat wij tot hen zouden zeggen, Heer, zoals dit wat U zei: "Zalig zijt gij wanneer gij echt hongert en dorst. Gij zult vervuld worden." Dat is een belofte. En het is zelfs gezegend om hongerend te zijn. U bent zelfs gezegend door te weten dat God tot u sprak. Want er staat: "Niemand kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem eerst trekt."

173 En Here, degenen die hier oude veteranen zijn, staken hun hand op. Ik had de mijne omhoog. O Heer, geef ons sterkte. Geef ons kracht om de hand uit te strekken van Uw heilig Kind Jezus, opdat tekenen en wonderen gedaan mogen worden, opdat het een diepere bediening moge zijn, iets groters dan er tot nu toe ooit gebeurde. Geef ons vrijmoedigheid en liefde om tot de mensen te spreken. Sta het toe, Here. Wees met ons in alle dingen; wij vragen het in Jezus' Naam.

174 En morgenavond, Heer, moge er zulk een ruisende machtige wind vallen in dit gebouw, dat het precies als nog een Pinksterdag zal zijn. Het fundament is gelegd. Alles is klaar. De ossen zijn gedood. De jonge gemeste dieren zijn gedood. De rammen zijn gedood. De tafel is gedekt. De gasten zijn uitgenodigd. O Here, zend een jubileum van Pinksteren morgenavond in dit gebouw en vul elke ziel met de doop van de Heilige Geest. Sta het toe, Vader. Wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

Wij zullen vele dingen leren;
Wij zullen een harp hebben die van goud gemaakt is,
Wellicht met duizend snaren.
Wij zullen zingen en jubelen en ronddansen;
Het Lam zal onze tranen drogen.
Wij zullenéén huis hebben, kom – een week van thuiskomen.
De eerste tienduizend jaren. (Amen!)

Het dierbare bloed van Gods eigen Zoon
Heeft gereinigd en geheiligd,
Een wonderbaar volk voor Zijn Naam
En zij worden de bruid genoemd.
Hoewel hier veronachtzaamd en veracht,
Op een dag zal de Here die gekozenen
Binnen de poorten brengen en dat is alles waard.