Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Vragen en antwoorden

Door William Marrion Branham

1 Hebt u iets dat u zou kunnen...? O, en broeder Beeler dan? Broeder Beeler, hebt u een boodschap voor vanavond? Ik ben een beetje schor. Ik heb nog enige vragen. Als zij niet... Als een van deze broeders het wil overnemen om te prediken, zou ik blij zijn. Nu, word niet opgewonden. Dit is niet een... Dit zijn gewoon enkele gebedsdoeken die naar Afrika gaan. Dit alles zal verknipt worden tot gebedsdoekjes. En ze willen dat ik hierover zal bidden vanavond, plus over nog enige volle enveloppen. En ik dacht dat wij dit alles gewoon zullen opdragen aan de Here. Dit moet allemaal geknipt en verzonden worden vóór ik naar Afrika ga. Nu, u weet hoeveel gebedsdoekjes daar uitgehaald kunnen worden, wanneer het ongeveer dit formaat krijgt, duizenden. Broeder Fred bracht er onlangs zevenhonderd, in een kleine enveloppe ongeveer zo groot. En u kunt zich voorstellen hoeveel hieruit geknipt zullen worden. Zodoende zijn wij... straks zullen wij hierover in gebed gaan.

2 Nu, ik ben een klein beetje schor, maar ik had gezegd dat ik terug zou komen om enige vragen te beantwoorden, zo goed als ik kan. En nu, altijd wanneer deze opwekkingen komen, brengt het een kleine beroering. En ik wil... Ik dacht dat dit misschien vanavond alles af zou ronden met de gemeente, weet u, omdat er soms misschien iets gezegd is dat in de gemeente niet begrepen werd. En zij geven u nu de kans uw eigen vragen op schrift te stellen. Ik zal u de vragen bekendmaken die ik heb gekregen en dan, indien u iets dergelijks hebt, hoeft u het niet meer op te schrijven. En dan, een daarvan is:

     Verklaar alstublieft Romeinen 7:25.

     De volgende: U zei dat een persoon zo dicht bij God kan leven dat hij niet zondigt.

     Hoe zullen wij eruit zien in de opstanding?

     Broeder Branham, wat moet een persoon doen, wanneer hij al de instructies opgevolgd heeft die u hebt onderwezen; en dan, hoe ontvangt men de Heilige Geest?

     Verklaar alstublieft Hebreën 6:4 en vergelijk het met Hebreeën 10:26.

     En: Wat wordt er bedoeld met uitverkiezing vóór de grondlegging der wereld; en waar kun je zoiets in de Bijbel vinden?

3 En zuster Mc... Nee, dat is een gebedsverzoek.

4 Nu, dat zijn onze vragen die wij voor vanavond hebben. Als u een andere hebt, terwijl wij hier een kleine inleiding hebben, breng uw vragen hier en wij zullen proberen... Nu, als er enige vragen zijn in de gedachten van de gemeente betreffende iets dat wij hebben behandeld, wel, dan zouden wij graag in staat zijn u te helpen op de beste wijze die wij weten. Zie?

5 En ik wil dat u altijd onthoudt over hetgeen ik hier zeg, dat ik niet zeg dat het absoluut de waarheid is en zo. Het is het beste wat ik weet dat de absolute waarheid erover is. Ik kan het verkeerd hebben net als ieder ander sterfelijk mens, maar, broeder Jackson, ik probeer het gewoon te verklaren, zoals ik denk dat het goed is (ziet u), de manier waarop ik het zie, broeder Mike, in de Bijbel, gewoon... En als ik deze dingen bestudeer, neem ik het niet alleen van één plaats. Ik ga terug en breng het uit Genesis en breng het verder door naar Openbaring, dwars door de Bijbel heen.

6 En dan, u zou zelfs het onderwerp kunnen doornemen. Maar als het niet overeenstemt met de rest daarin, de rest van de Schrift, dan zou het toch verkeerd zijn. Als u het vanuit iets brengt, dan moet het passen met de rest van de Schrift, ziet u? En heel de Schrift zal overeenstemmen, als het correct is samengebracht, indien... Het is net een enorme legpuzzel. En ik bedoel niet... Als ik iets verkeerds zeg, moge God het mij vergeven.

     De Schrift is te vergelijken met een legpuzzel. Zie? Dat... Hij is helemaal door elkaar, in stukjes in een doos en de Heilige Geest is nodig om het in elkaar te passen. Zie? En wij kunnen het niet doen. Nu, er zijn geen negenhonderdnegenenzestig verschillende verklaringen hiervoor, omdat de Bijbel zegt dat de Schrift geen eigenmachtige uitlegging toelaat. Het is precies zoals het is geschreven. We geloven het gewoon... (Dank u, broeder Pat.) Wij... Het is gewoon, zoals het geschreven staat in de Bijbel; zo moeten we het aanvaarden, op die wijze. Dus indien wij proberen het iets hier te laten zeggen en het zegt niet hetzelfde als daar, dan... Zie? Als we... U moet de Schrift hier zelf laten antwoorden, de Schrift daar zelf laten antwoorden, gewoon elke tekst precies op zijn plaats om het alles sluitend te maken.

7 En nu, ik dacht misschien... en zei dat ik vanavond zou gaan spreken over: Wij hebben Zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om Hem te aanbidden; maar ik heb gewoon geen stem genoeg om dat te doen. Het was hier erg warm op een avond en ik ging naar buiten. En ik had het zo heet toen ik mijn wagen instapte, ik smoorde bijna. Ik draaide het raam naar beneden en ging naar huis. Wel de... Ik geloof dat het donderdag- of vrijdagavond was. De volgende avond, of dag, begon ik een beetje hees te worden, iets van... O, het is... niet ziek, geen koorts, ziekte of kou, maar zoiets als een strottenhoofdontsteking in je keel, gewoon van het spreken, een beschadiging door het vele prediken en toen is er wat kou bijgekomen. Maar het zal wel in orde komen binnen een dag of twee, misschien zondag. Misschien kom ik hierheen om mijn broeder weer te helpen. Nadat hij klaar is met prediken, zal ik wat uitzoeken en kijken wat er verder nog is overgelaten.

8 En dan wil ik dat de gehele gemeente de Heilige Geest ontvangt. Nu, mijn schoondochter zit hier. Niet omdat zij mijn schoondochter is, niet omdat zij hier is; ze is een van de fijnste meisjes die ik ken; Loyce is een geweldig fijn meisje. En ze is uit grote dingen gekomen, vanuit haar achtergrond, omdat ze uit een familie moest komen die God niet aanbad enzovoort. Ik heb medelijden met het kind dat ze uit zo'n verleden moest komen. En zij zoekt nu de Heilige Geest en ze heeft gevast tot zij nauwelijks meer kan staan; vastend en biddend voor de Heilige Geest.

9 Mijn zuster Delores zei: "Bill, ik... toen er kracht in de gemeente was," zei ze, "voelde ik mij gewoon alsof ik zo weg kon vliegen. En toen iedereen... toen de Heilige Geest op de mensen begon te vallen, zat ik daar gewoon en keek om mij heen." Zie? Wel, kijk, en die vraag zit hier ook tussen, daarover. Dus dacht ik dat dat de gemeente misschien kan helpen om het te ontvangen. En nu wil ik niet een woensdagavond gebedssamenkomst nemen en die onderbreken voor iets zoals dat, maar ik wil er zeker van zijn dat de gemeente deze dingen grondig begrijpt (ziet u?) voordat...

10 En ik was hier zondag met een dokter in gesprek en hij kwam terug achterin de zaal... hier helemaal achterin de zaal. Hij was een arts. Hij reed helemaal van... (Waar is het hoofdkantoor van de Assembly of God nu? In...) Springfield, Missouri, om de samenkomst bij te wonen. En hij zei: "Broeder Branham,..." Nu, dat is iemand van het hoofdkantoor van de Assemblies. En hij zei: "Heel mijn leven heb ik mij dat afgevraagd." Zei: "Het is de eerste keer in mijn leven dat het me ooit helemaal duidelijk is geworden." Hij zei... ontmoette mij daar achter, in de kamer waar ik zat, een dokter.

11 En dus, broeder Mercier en broeder Gene Goad waren daar achter met de bandrecorders... Zojuist zei broeder Mercier dat hij het beste van deze samenkomst kreeg dáár, waar wij dat uiteenzetten, dat toen de Heilige Geest in de samenkomst kwam en Zichzelf opsplitste... en God Zichzelf verdeelde onder Zijn kinderen... Dat is het precies. En dan, wanneer Gods kinderen weer tezamen komen is er eenheid en kracht. Zie? En wanneer Gods kinderen volkomen tezamen komen, geloof ik, dat dan de opname plaats zal vinden. Er zal een tijd van wegneming zijn, wanneer de Heilige Geest begint met het bij elkaar verzamelen. Zij... Het zal een minderheid zijn, natuurlijk, maar er zal een groot bijeenkomen zijn.

12 Nu, deze gebedsdoekjes die gezonden zijn naar De stem van genezing... Ik zal direct de eerste van het jaar, zo de Here wil, naar Kingston, Jamaica en naar Haïti gaan en vandaar... De president van Haïti zond mij een uitnodiging met een... met al hun militairen voor bescherming. Er is een opstand daar. En wat is het? Hij wil dat wij komen met een bediening als deze, waarover hij gehoord heeft dat die verleden jaar in San Juan was, toen wij daar waren. Hij zei dat hij dacht dat dit het enige was wat zijn land zou kunnen redden. Zie?

13 Nu, als hier een Katholieke vriend aanwezig is: ik zeg dit niet om u te beledigen of zoiets; zo bedoel ik het niet. Maar de Katholieke kerk probeert Haïti over te nemen (zie?) en het enige wat het zal redden zal een protestantse schuddende opwekking zijn, precies nu. En het was werkelijk fijn en ik waardeer het. En dus vertelde ik hem dat we gedurende de kerstweek en de daarop volgende dagen, na morgen, gaan vasten en bidden om te zien op welke wijze de Here ons zal leiden.

14 Daarna Zuid-Amerika... En dan voel ik mij absoluut geleid om naar Noorwegen te gaan. Ik voel mij gewoon absoluut geleid om naar Noorwegen te gaan en dan ook naar Afrika. En dit zal verknipt worden in kleine stroken om, voorafgaande aan de samenkomsten, naar Afrika gestuurd te worden. Zo kunnen veel mensen... U kunt ongeveer een idee krijgen hoeveel mensen vragen om gebedsdoekjes als zij horen dat je komt (zie?), om weer contact op te nemen. Dus dit zijn kleine, geknipte doekjes, klaar om verzonden te worden naar de verschillende mensen.

15 Laten wij nu dus tezamen met deze grote gemeente van de levende God ons hoofd buigen voor een moment. En laat een ieder van u op uw eigen manier tot God bidden om deze gebedsdoekjes te zalven. Nu, allereerst citeer ik het Schriftgedeelte: "Zij namen van het lichaam van Paulus zakdoeken of gordeldoeken en legden deze op de zieken, en boze geesten en kwellingen gingen van de mensen uit en zij werden genezen."

16 Here, op deze kleine lessenaar die hier al deze jaren staat, en hoe U ons zoveel gezegend hebt, en het Evangelie is hier voortdurend overheen gesproken, en... Indien deze kleine lessenaar slechts ogen had kunnen hebben of had kunnen spreken, dan had hij kunnen vertellen van de honderden grote wonderen die hiervoor hebben plaatsgevonden: kreupelen, lammen, blinden, opgegeten door kanker. En de kracht van de levende God werd bekendgemaakt in dit kleine gebouw. En Vader God, wij danken U voor al deze dingen.

17 En nu heeft de gemeente zich vanavond verzameld om U te aanbidden. Wij zijn gekomen om gestelde vragen te beantwoorden. Het is de oprechtheid van het hart van de mensen dat zij zich deze dingen afvragen in hun gedachten. En Here, wij realiseren ons dat als iets ons in de war brengt, wij geen geloof kunnen hebben zolang er een vraag is. Dus willen wij geen vragen hebben.

18 Here, wij zien de noodzaak van de doop met de Heilige Geest onder onze mensen en in deze gemeente. En wij willen geen enkele vraag meer in hun gedachten hebben. Wij willen het allemaal opgehelderd hebben, zodat zij zullen weten wat het is wanneer het komt, en dat zij weten dat het voor hen is.

19 En dan, over de zeeën, ver weg in die donkere oerwouden, waar de trommels worden geslagen, lepralijders overal onder de bomen liggen en vliegen zoemen, hun benen en oren afgevreten zijn, hun gezicht weggevreten: melaatsheid! De stank, Here, zodat je nauwelijks binnen een huizenblok afstand van hen kunt komen. En arme kindertjes, zonder voedsel, zonder kleren... En ze hebben mij lief, Here. En zij geloofden deze bediening, nadat de kracht van de levende God zovelen van hen had genezen. En ik heb gewoon geen rust in mijn geest gehad sinds de dag dat ik Afrika verliet, wetende dat die arme, terneergeslagen mensen daar zijn onder zulke verschrikkelijke omstandigheden en leven in bijgeloof. En de toverdokters die met menselijke beenderen op hun vingers slaan en boze geesten oproepen en o, wat een plaats, en dan te denken aan de mooie kerken en grote gebouwen hier in Amerika! En God, te weten dat deze arme mensen zo'n nood hebben. Zie hen naar de samenkomst komen, zij leggen de mensen op elkaar en velen van hen sterven terwijl ze daar liggen, gewoon proberend een paar woorden te horen van iemand, waarvan men heeft gezegd dat hij U kent. Hun hart is begonnen omhoog te komen, Here, sinds de Boodschap en de brieven nu over heel Afrika gaan. Het lijkt dat vuren weer beginnen op te laaien.

20 En Uw grote gemeente daar, die een machtige gemeente was, viel uiteen, o God, en werd gescheiden, de een min of meer formeel, en de anderen die nog altijd proberen vast te houden aan de Waarheid en de Geest. En nu, duizenden schrijven ons nu, zij willen met spoed gebedsdoekjes, waarover ik nu heb gebeden. In deze kleine enveloppen zijn gebedsaanvragen, kleine pakjes die naar de behoeftigen gaan. O, God des hemels, Die de hemelen en aarde gemaakt heeft, ik bid U, Here, in Jezus' Naam, dat U elke steek van deze doekjes heiligt. En moge Uw Heilige Geest met elke steek ervan gaan, Here. En wanneer het op de zieken en aangevochtenen zal worden gelegd mogen de boze geesten hen verlaten.

21 Terwijl ik terug denk aan die rimboes, waar heel veel van deze dingen heengaan, waar zij zelfs de duivel aanbidden... Ik bid, God, dat hij niet één plaats zal hebben om te staan, dat hij de kampen zal verlaten en dat de mensen tot de kennis van de Here Jezus zullen worden gebracht. Sta het toe, Here. Mogen hun ziekten genezen, hun moeilijkheden opgelost en hun zielen gered worden, en moge de kracht van God de voorrang hebben. Sta het toe, Vader. Wij zenden iedere vezel van deze goederen als één eenheid. Vele kleine tongen van vuur zijn hier vanavond, Here, en tezamen zenden wij onze gebeden tot U in het belang van dezen, opdat iedere persoon genezen zal worden waarop het wordt gelegd. In de Naam van Jezus Christus. Amen.

22 Nu, kunt u mij goed verstaan daar achterin op de achterste rij vanavond? Goed zo! Ik denk dat wij erg blij zullen zijn als wij hier een ander gebouw krijgen, omdat deze kleine dingen hier je stem erg tegenhouden en je kunt het haast niet verstaan.

23 Ik realiseer mij vanavond opnieuw dat ik gronden benader... Broeder Wood, voordat ik het vergeet, ik heb die zakdoek gekregen. Gaf u mij niet een zakdoek voor iemand? Of was u het? Iemand gaf mij een zakdoek om in mijn zak bij mij te dragen en ik heb hem sinds die tijd steeds bij mij gedurende de samenkomst. Ik weet niet wie het was. Ik dacht dat u het was die zei: "Draag dit in uw zak voor iemand." Iemand... [Broeder Neville verklaart het geval van de zakdoek aan broeder Branham – Vert] Was dat het? Broeder Jackson, had u een zakdoek voor iemand? Dit is het. Goed. Dit... Wel, hij zal precies hier zijn, broeder Jackson, als u hem wilt. En dan, ik wist dat iemand hem aan mij gegeven had en gezegd had: "Draag deze in uw zak." En toen heb ik hem in mijn jasje gestopt en ben het verder vergeten.

24 Nu, om... Nu, zo de Here wil en mijn stem in orde is, zal ik of zondagmorgen of zondagavond, zo de Here wil, spreken over de kerstboodschap die ik voor u heb: Het onfeilbare teken. Ziet u? Ik heb nog steeds... Ik kwam er afgelopen zondag op en toen vatte iets vlam in mijn hart. En ik was te ver klaar met de boodschap om het opnieuw op te pakken. Zodoende wil ik aanstaande zondagmorgen, zo God wil, verdergaan, of anders zondagavond. Dus broeder Neville en ik zullen dan samenwerken.

25 Nu, zoals broeder Neville al heeft gezegd, wil ik ook een ieder van u bedanken voor de herdenking van kerstmis: uw kaarten. Broeder en zuster Spencer, ik kreeg er een van u. En al de anderen hier die mij kaarten hebben gestuurd, ik stel het zeker op prijs, en ook de geschenken en dergelijke die u hebt gestuurd. Wij stellen het zeer op prijs. Mijn vrouw en ik, en de kinderen, wij danken u. Wij zouden graag in staat zijn om iedereen een kerstcadeautje te sturen, maar dat zou al te moeilijk worden voor een prediker om te doen, nietwaar? Wel, zelfs voor zover ze in de buurt zijn, zou ik niet in staat zijn om het doen. Begrijpt u? Ik zou... Maar ik zou wensen zelfs iets aan de kinderen te kunnen geven, aan allemaal. Ik zou het graag doen, maar het gaat gewoon niet. Predikers kunnen dat niet doen. Begrijpt u? Er zijn er gewoon te veel. Maar ik ben er zeker van dat wij allen, ikzelf en anderen ook, onze gemeenten waarderen. Een van de grootste dingen die ik denk dat u hebt gedaan, is uw liefde en uw onvoorwaardelijk vertrouwen dat u in mij hebt gesteld als uw... een van uw voorgangers hier dit jaar.

26 Broeder Neville, dat geldt ook voor u, mijn dierbare broeder. En de fijne geest die broeder Neville altijd heeft getoond, zoals: "Kom naar voren, broeder Branham, hier is de kansel, neem het maar over. Prijs God, ik houd ervan om te gaan zitten en te luisteren." En ik... daar houd ik van. Ik ben blij met die nederige, onzelfzuchtige wijze die broeder Neville heeft. Het is u aller geloof, en slechts...

27 Eén ding waarmee u mij een genoegen kunt doen is voor mij te bidden. Ik ga een aantal lokale samenkomsten houden juist voordat het grote reisplan begint. Nu, zij zullen, denk ik, plaatsvinden ergens rond Glasgow, Kentucky; ik zal misschien een avond hebben in Campbellsville, in Kentucky, daar een avond hebben. En op een andere plaats in Kentucky, Willow Shade, geloof ik dat het is, heb ik een avond. Maar ik zal het u gewoon steeds laten weten, zodra we duidelijkheid hebben over de komende samenkomsten, wat nu gewoon kleine lokale samenkomsten zullen zijn, totdat ik weer het zendingsveld inga.

28 Maar ik heb mijzelf onlangs 's avonds opnieuw aan de Here opgedragen. En door Gods hulp en door Gods genade ben ik van plan om in het harnas te blijven tot ik sterf. Zie? Ik heb dat zo ongeveer dertig jaar geleden ook gedaan. En ik ben geweest in... Maar ik word zo vermoeid, dat ik soms buiten mijzelf raak. Ik kom gewoon tot een punt dat ik gewoon niet meer verder kan. Zie? U allen ziet het alleen maar hier. U kunt zich gewoon niet voorstellen wat het verderop is, ver en dichtbij. En zelfs niet van één stad, nee; één staat, nee; niet van de Verenigde Staten, maar van de wereld (zie?), van over de hele wereld. Zie? En er zijn velen waarmee wij vanavond contact hebben, denk ik, die ik heb ontmoet of waarmee ik contact heb, niet duizenden maar miljoenen mensen. Zie? En u zou gewoon verbaasd zijn hoevelen van hen ziek zijn. Zie? En zij roepen, en dat brengt een zware druk met zich mee.

29 Zodoende stel ik al uw gebeden op prijs! En door Gods hulp en genade wens ik een ieder van u een zeer gezegend kerstfeest. Onthoud mijn woorden, dit is geen Sinterklaas, dit is voor Jezus! Ziet u? Kerstfeest betekent 'Christus'. En afgelopen avond waren wij wat gaan rijden met de auto om de kinderen al de versierde huizen en dergelijke te laten zien, wat erg mooi is. Maar ik dacht, dat als ik ooit iets op mijn huis zou willen, dan zou het wel een neonverlichting zijn met daarop geschreven: "Erop vertrouwend dat Christus in uw kerstfeest is." Zo is het. Breng Christus terug in het kerstfeest.

30 Nu, Vader God, wij benaderen nu de vragen, en wij komen met zeer, zeer diepe oprechtheid. En deze dierbare mensen, Here, hebben deze vragen neergelegd en wat zij op hun hart hebben, en misschien zijn er veel meer in het gebouw; en zij willen gewoon weten wat zij moeten doen. En Vader, ik ben maar een erg slechte vervanger voor U, maar ik bid dat U mij helpt om Uw Woord te verstaan, opdat het een bevredigende bijdrage zal geven aan elke vraag. Dit laten wij dan in Uw handen, en in Uw Naam vragen wij het. Amen!

31 Nu, broeder Pats vraag hier is een heel erg goede vraag. Ik zou daarmee kunnen beginnen, broeder Pat. Nu, als iemand anders onder u nog een vraag heeft, schrijf het gewoon op en breng het hier. Of broeder Pat zal u een stukje papier brengen als u geen papier hebt; of... ik zal gewoon mijn uiterste best doen om het te beantwoorden.

     Nu, dit is nogal een vraag, broeder Pat. Dit klinkt alsof er gevoel voor humor inzit, maar het is een vraag.

101 Waar zijn de geesten nu, die in de zwijnen trokken? Waar zijn de geesten die in die kudde zwijnen trokken, die dag toen Jezus ze uit de bezetene dreef?

32 Wel, broeder Pat, naar het beste van mijn weten... Nu, wij gaan meteen van start met demonologie, als eerste. Nu, demonologie is belangrijk. (Nu, laat sommigen de klok in het oog houden, zodat ik niet te lang met één vraag bezig ben.) Maar, die demonische machten, die geesten waren eerst in een man, genaamd Legioen. Is dat niet zo? En zijn naam was Legioen, omdat Legioen in het Hebreeuws 'velen' betekent. Zie? Er waren er velen.

33 En die geesten die in die dierbare man waren, hadden hem krankzinnig gemaakt. En als iemand ooit een krankzinnig mens heeft gezien of ermee te maken heeft gehad, zij hebben vele malen meer kracht dan hun eigen kracht, omdat zij zo bezeten zijn van de duivel. Als u ooit in de buurt bent geweest van iemand die krankzinnig was, o, er zijn verscheidene goede mannen nodig om zo'n persoon in bedwang te houden. En ze zijn dan twee of drie keer zo sterk als normaal.

34 Nu dan, wanneer iemand kreupel is, en de Heilige Geest krijgt een houvast op hem, als de duivel zoveel kracht heeft om iemand drie of vier keer zo sterk te maken als zijn menselijke kracht, hoeveel meer kracht kan God in een mens brengen. Zie? Dat is wat over hem komt en wat hem doet wandelen in de kracht van God, terwijl hij vele jaren kreupel heeft gelegen. Zijn beenderen worden recht; zijn handen worden recht; hij wandelt als een jonge nieuwe man, omdat de kracht van de Heilige Geest op hem is.

35 Nu, deze waren zo slecht dat zij de man in kettingen sloten en hij kon die zelfs verbreken. En zij vertelden dat hij ze uit elkaar rukte. En er was niets dat hem kon binden. Hij was werkelijk een zeer moeilijk geval, omdat hij een legioen van demonen in zich had. En dan, toen hij... Jezus stak het meer over en kwam in Gadara en wandelde langs de graven... En hij was zo slecht, niet de man (zie?), de man was goed.

36 Het is niet de man. Wanneer u zo'n persoon ziet, denk dan nooit dat het de man is, het is de duivel die in de man is. Nu, die bezetene op het podium die mij die avond wilde vermoorden, daar in Oregon... Die man, ik... toen hij op mij afkwam, in plaats van... hij spuugde mij in het gezicht en noemde mij een slang in het gras, voor bijna tien duizend mensen, wel, het was niet de man. Hij is een man die eet, drinkt, slaapt en misschien wel een gezin heeft, en liefheeft, net zoals u en ik. Maar het was die duivel in hem die dat allemaal deed. Zie?

37 En u zult nooit een boze geest kunnen uitdrijven door de verkeerde houding. Het vereist liefde om dat te doen. En liefde is de geweldigste kracht die er in de wereld is. Nu, als u opmerkt, een duivel is altijd haat. Haat is van de duivel. En wanneer mensen iemand haten, weet dan, dat het een vreselijke duivel is, om te verachten of een afkeer te hebben. U moet dat niet doen.

38 U herinnert zich dat de... Jezus zei in Zijn rede, dat wanneer u bidt: "Onze Vader Die in de hemel zij..." En toen Hij verder kwam, zei Hij: "Indien u niet vanuit uw hart eenieder zijn misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook uw misdaden niet vergeven." Zie? U moet dat niet doen.

39 Maar nu, daar waar de duivel een kracht ontwikkelt van haat (zie?), om het podium op te rennen om mij te doden, waartoe hij lichamelijk gesproken meer dan in staat was, vele keren meer... Hij had mij wel omhoog kunnen tillen, misschien met zijn twee vingers zo aan mijn broekriem, omdat hij wel ruim honderddertig kilo woog; en hij was meer dan een meter negentig lang, een grote geweldige man. En juist... Hij had al een voorganger op straat met zijn vuist neergeslagen, zijn sleutelbeen en kaak gebroken en hem zodanig verwond dat hij in het ziekenhuis terechtkwam. Hij haatte predikers. En toen rende hij gewoon daar naar boven om mij te doden. Zie?

40 Nu, in die man waren sommige van deze geesten die uitgedreven waren van de zwijnen in Gadara. Sommige van deze arme mensen zijn hier in een krankzinnigengesticht, terwijl zij hun hoofd beuken tegen met zachte vulling beklede tralies van een cel. Onthoud, duivelen sterven nooit. Duivelen leven altijd, maar er zal een tijd komen dat duivelen zullen moeten sterven. Zij zullen totaal vernietigd worden. Maar nu leven zij, en zij werken van generatie op generatie op menselijke wezens. Sommige zijn in de vorm van kanker; sommige in de vorm van epilepsie; sommige in de vorm van tuberculose. Zij komen het lichaam binnen, maar schijnbaar zijn ze krachteloos, totdat ze in een persoon kunnen komen. Zij moeten door een persoon werken, hetgeen ons brengt op een andere gedachte: de Heilige Geest beslaat de aarde, maar is praktisch hulpeloos totdat Hij in u en mij komt.

41 God rekent op u en mij. Zie? De Heilige Geest... De aarde is vol met de Geest van God, maar het is uitgegoten. Maar het kan niet werken totdat het in ons komt, om te werken door ons, menselijke wezens.

42 En de duivel wil ons overnemen, om onder hem te werken. Dus wanneer hij de milde vorm krijgt, begint hij in zonde. Als hij hen kan vasthouden door hen een oprecht persoon te laten zijn, een goed mens, hem gewoon laat begaan en zo probeert goed te zijn; als hij hen zo kan laten doorgaan totdat zij dood zijn, is dat precies wat hij wil. Dan heeft hij hem, omdat – ongeacht hoe oprecht of hoe goed u bent en wat voor een hoogstaand moraal u hebt, of hoe netjes en eerlijk u bent – u nooit naar de hemel zult gaan, tenzij u wederom geboren bent. Jezus zei het. Dus er is geen... Het... U moet geboren worden, u moet herboren worden, anders is er voor u geen manier in de wereld om ooit de hemel in te gaan, of om ooit tot Christus te komen.

43 Nu, ik heb daarnet gezegd – hetgeen een andere vraag in uw gedachten kan brengen – dat ik... dat ik onderwezen heb, en dat is op... dat ik niet geloof dat er een eeuwige... Ik geloof niet dat de Bijbel leert dat er een eeuwig brandende hel is. Het leert dat niet, want als de hel eeuwig is en de mensen die daar heengaan eeuwig gestraft worden, dan is de enige manier dat zij eeuwig gestraft kunnen worden, dat zij eeuwig leven moeten hebben. En er is maar één vorm van eeuwig leven en dat is in God. Zie? Dus moeten zij tot vernietiging komen. Zie? Dat wil zeggen: hun lichamelijke gedeelte wordt tenietgedaan en vervolgens wordt hun geestelijke gedeelte vernietigd. Dat houdt volkomen vernietiging in; er is niets meer over. "Wortel noch tak", zegt de Bijbel. Zij worden volkomen weggedaan.

44 Voorts kan ik bewijzen dat er rangen in de hemel zijn, dat zij niet allen van hetzelfde niveau zijn, maar dat u wel eeuwig leven zult hebben. Maar de Bijbel zegt dat de koningen der aarde hun eer en heerlijkheid zullen brengen (Openbaring 22) – ze brengen hun eer en heerlijkheid in de stad. Dat bewijst dat er koningen zullen zijn op de nieuwe aarde, koningen en heersers. Jezus vertelde Zijn discipelen... Zij vroegen: "Wat zullen wij ontvangen nadat wij vader en moeder en alles hebben verlaten, om U te volgen?"

45 Hij zei: "Voorwaar, Ik zeg u, u zult zitten op twaalf tronen en te dien dage de twaalf stammen van Israël oordelen." Zie? Het is een ander, het is een aards systeem dat komt, dat ver boven alles uitsteekt. Daarin zal geen zonde zijn, maar toch zullen er regeerders enzovoort in de steden zijn, als alles zal worden uitgevoerd op de wijze van eeuwig leven.

46 Maar de bozen zullen worden gestraft voor hun zonden naar de daden die zij gedaan hebben in het lichaam, en dan zullen zij volkomen en totaal vernietigd worden. Nu, onthoud, u die notities maakt, onthoud dit.

47 Teken dit van mij op, dat er maar één vorm van eeuwig leven is en dat zoeken wij; en God alleen heeft eeuwig leven. Er zijn geen twee soorten eeuwig leven, één eeuwig leven, en dat is alles wat leeft.

     En onthoud, schrijf dit ook op: alles wat gemaakt is dat een begin had, heeft een einde. Al wat een begin had, heeft een einde, en alleen datgene wat geen begin had, heeft geen einde. En er is maar één ding dat nooit een begin had, en dat is God. En dat is de enige manier waarop u kunt opstaan in de opstanding, door dat eeuwige leven in u te hebben. Zie? De enige manier dat u ooit terugkomt, is door iets wat geen begin had. En als u de Heilige Geest hebt ontvangen, woont er een leven in u dat nimmer een begin had en nooit kan eindigen, en u bezit dat leven in u, dan hebt u eeuwig leven en bent u zonen en dochters van God, zie? En u kunt net zomin sterven als God, omdat u een deel van God bent.

48 We hadden hier, hier ergens enige tijd geleden een vraag over voorbestemming. Het komt regelrecht tot diezelfde zaak. U wordt een deel van God; en als God Zichzelf verdeelde in die grote Vuurkolom, en die kleine tongen uitgingen over elk van die personen... En Hij doet vandaag nog steeds hetzelfde. Wij kunnen het bewijzen door de ervaring die wij hebben, door wat de Bijbel onderwijst, door wetenschappelijk onderzoek, door een foto die toont dat dat God is die Zichzelf verdeelt onder Zijn volk. "En omdat Ik leef, leeft u ook", zei Jezus. Wij kunnen niet sterven. Er is niet zoiets als "dood" voor een Christen. "Want hij die in Mij gelooft, al ware hij gestorven, toch zal hij leven, en wie leeft en in Mij gelooft, zal nimmer sterven." Zie? Sterven...

49 Het woord dood betekent: 'gescheiden'. Nu, lichamelijk scheiden wij van ons lichamelijk uiterlijk, omdat er nog steeds zonde is, maar onze geest is van God en dat kan nimmer gescheiden worden van God, omdat wij een deel van God zijn. Wij brengen... Wij zijn teruggebracht in die gedachte van God. Alles wat God doet is perfect en eeuwig. En toen Gods gedachten uitgingen naar een koninkrijk van mensen die Hem zouden aanbidden, waren die gedachten eeuwig. Zie? Zij kunnen nimmer vergaan. Ieder woord van God is eeuwig. Jezus zei: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, zowel hemel als aarde mogen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen nimmer voorbijgaan." Zie? Zij zijn eeuwig bij God. En: "Indien u in Mij blijft en Mijn Woord in u..." Zie? Wij worden een deel van Zijn Woord, deel van Zijn leven, want wij zijn vlees van Zijn vlees, en been van Zijn been, en leven van Zijn leven. Dan kunnen wij evenmin te gronde gaan als God Zelf. Dat is wat de Heilige Geest is.

50 Een kleine man uit Georgia, broeder Evans, ging hier weg, hij is overal door het hele land heen geweest. En hij is een grote supporter van mijn goede vriend, Oral Roberts, en hij heeft financieel al zijn televisie-uitzendingen daar gesteund en hij heeft veel dingen gedaan. Maar onlangs zei hij tegen mij: "Broeder Branham, ik ben op broeder Jaggers school geweest. Ik ben overal geweest; ik ben drie maanden daar gebleven. Ik was zoekende; ik ging naar al de plaatsen, overal, en de slotsom was hetzelfde. Ik kon nooit tot een punt komen waar ik enige verzekerdheid had (zie?), als ik dit doe, of als ik dat doe, en wat moet ik hier doen, ben ik er een of ben ik het niet," zei hij, "totdat ik uw onderwijzing hoorde. Dat maakte het toen voor altijd vast." "Want de aanbidder, eenmaal gereinigd van zijn zonden, heeft geen schuldbesef meer over zijn zonde." Hij is overgegaan van de dood in het leven, en hij heeft eeuwig leven in zich wonen en kan net zomin sterven als God. Precies de Bijbel. Zie? Hij is voor eeuwig verzorgd, omdat hij het eeuwige leven heeft.

51 Nu, dat betekent niet dat u zondermeer kunt zondigen, want als u zondigt, zult u gestraft worden voor uw zonden. Zo is dat. Maar zolang er eeuwig leven in u is, leeft u voor eeuwig. Jezus zei: "Die Mijn woord (Johannes 5:24) hoort... die Mijn woorden hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven." Zie? "Niemand kan tot Mij komen, tenzij Mijn Vader hem eerst trekt, en allen die tot Mij komen... En al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal tot Mij komen." Dat is zo. "Allen die Hij heeft gegeven zullen komen, en geen van hen zal verloren gaan. Ik zal hun eeuwig leven geven en hen opwekken ten uitersten dagen" (Johannes 6.) O, wat een gezegende verzekerdheid. Zie? Dan behoeft u niet meer doodsbenauwd te zijn en rond te zoeken.

52 God heeft ons een perfecte verzekering gegeven dat wij Zijn kinderen zijn. En als Zijn kinderen, corrigeert Hij ons, net zoals dat ik mijn kinderen corrigeer en u uw kinderen. Als zij iets verkeerds doen, corrigeren wij hen. Als mijn kinderen iets verkeerd doen, dan is het mijn plicht als een vader hen te corrigeren. En als Gods kinderen iets verkeerds doen, dan is het Zijn plicht als Vader, en Hij zal u corrigeren. Onthoud dat, u zult terechtgewezen worden. Maar zolang u Zijn kind bent, is het voor de wereld beter om hun handen van u af te houden (dat is juist), want Hij heeft gezegd: "Het is verreweg beter voor u dat een molensteen om uw hals wordt gehangen en u in de diepten der zee wordt geworpen, dan dat u zelfs maar een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert." Zo is dat! Wat zal dat een veroordeling zijn!

53 Nu, broeder Pat, terug naar uw vraag. De geesten die uitgingen van deze man, die hem bezeten hadden gemaakt (zie?), doen vandaag nog dezelfde dingen in de mensen. Zie? Het zijn die geesten, duizenden maal duizenden. En de duivel komt binnen, bijvoorbeeld met gewoon een klein beetje opium. Het is net zoals men een klein schoolmeisje neemt; het eerste wat zij willen doen is haar te laten beginnen met sigaretten te roken. Zie? Dat is het begin met haar, en het volgende wat ze doen is haar iets sterkers geven. En weldra eindigt het in marihuana; en dan van daar naar een volkomen drugsverslaving. Wat brengt dat teweeg? Het maakt hen krankzinnig. Zij worden krankzinnig en de duivel heeft hen te pakken. Zie?

54 Zo is de duivel in sigaretten roken. Dat is zijn kleine milde vorm. Nu, als hij ziet dat u tamelijk slim bent en dit begrijpt, dan laat hij het nooit verder gaan dan het sigaretten roken. Zie? Zolang hij u daar maar lang genoeg kan houden, heeft hij u van uw leven afgebroken, want hij weet dat u niet kunt heengaan totdat God het heeft gezegd. Maar u zult prediking na prediking horen, boodschap na boodschap, klap na klap erover, waarschuwing na waarschuwing erover; en als hij u het kan laten verdringen en uw geest ergens anders mee bezig kan houden, zoals met een populair persoon te zijn, of dat u het per se moet hebben, of iets dergelijks, dan houdt hij u daar net zolang vast totdat hij u te pakken heeft. Of als hij kan, laat hij u een kerklid worden en zeggen: "Ik zal een goede man worden. Ik zal met een schone lei beginnen. Ik ga... Ik ga naar de kerk en word een kerklid." Als hij u daar gewoon onder kan houden, is dat alles wat hij hoeft te doen. Dan heeft hij u al, omdat u... Jezus zei: "Voorwaar, voorwaar (dat is zeker, absoluut), Ik zeg u, tenzij een mens geboren wordt door het water en door de Geest, zal hij het Koninkrijk geenszins binnengaan."

55 Laat mij u eens iets tonen. Ik sprak vanmiddag met een broeder, broeder Wood, toen wij een ritje maakten in de buurt, om te proberen mijn geest te ontspannen, om niet te hoeven praten, zodat ik voor vanavond voldoende stem zou hebben. Nu, let op. Wij zouden hierheen kunnen gaan en een mooie, grote graankorrel krijgen. Het is de meest perfecte graankorrel die er in het land is. En ik ga het graan of aar noemen of hoe u het ook maar noemen wilt. Ik neem die graankorrel mee naar de Clark County-tentoonstelling en ik win er een blauw lintje mee. Het is de beste graankorrel die er is, de meest perfecte korrel ooit gezien. Ik win er een blauw lintje mee. Ik neem het mee naar de Floyd County; ik neem het mee naar de Harrison County. Ik neem het mee naar de staat en neem het mee naar de natie. En het wint elk blauw lintje. Het is de meest perfecte graankorrel die er is. En de wetenschappers kijken door hun grote microscopen en onderzoeken het. Zie? De... Het bevat de perfecte hoeveelheid kalium en de perfecte hoeveelheid calcium, en een perfecte vochtigheid. Alles wat in dat korreltje aanwezig is, is gewoon precies perfect. Nu zegt u: "Ik ga dat planten en daaruit een andere perfecte graankorrel verkrijgen." En u plant dat in de grond. Tenzij dat graan, die perfecte graankorrel, een levenskiem in zich heeft, zal het daar liggen en rotten en dat is het einde ervan. Het zal nooit meer opkomen, hoe perfect het ook is. Het zal nooit meer opkomen, tenzij het een kiem bevat met nieuw leven erin.

56 En u kunt een mens nemen... Nu, ik bedoel dit niet om gevoelens te kwetsen, ik zou gewoon... Dit is de gemeente, dit is mijn Tabernakel, en ik ben zo vrij als een vogel. Zie? Nu, ik wil dat u dit onthoudt, dat een mens goed kan zijn: hij kan zijn tienden betalen; hij kan eerlijk zijn; hij kan de weduwe helpen, hij kan de wees helpen; hij kan een gemeentelid zijn. U kunt geen fout in die man vinden. Bij elke gelegenheid die zich voordoet tast hij meteen in zijn broekzak en pakt de laatste stuiver die hij heeft en geeft het aan de armen. Hij blijft bij u door dik en dun. Hij blijft uw maat, zelfs wanneer veel van de zogenaamde anderen u de rug toekeren enzovoorts; en nog steeds is die man buiten Gods Koninkrijk, tenzij hij vervuld is met de Heilige Geest, eeuwig leven. Dat is zo! Dat laat zien hoe belangrijk het is!

57 Dat is de reden dat ik probeer mijn gemeente dit te laten zien. En ik... en ik bid dat u niet denkt dat ik hierover de knappe jongen probeer uit te hangen. Ik probeer u te vertellen dat de duivel u zo kan misleiden, dat hij zo misleidend is, dat hij u net als een Christen zal laten handelen. Hij zal iets doen en Christus nabootsen, zelfs in de kringen van de uitverkorenen. De Bijbel zegt dat zij zo dicht bij elkander zijn. U wilt een goed mens zijn... U wilt...

58 Nu luister, laat mij u een voorbeeld geven opdat u het zeker weet. Wij willen dit Bijbels houden, terwijl wij het over deze geesten hebben. Ezau was in elk opzicht een veel beter mens dan Jakob. Nu, Ezau [Broeder Branham bedoelt Jakob – Vert] (en God moge mij vergeven voor deze opmerking), hij was gewoon een kleine gluiper. Dat is alles. Nu, als u hem goed bekijkt, wat was hij? Een kleine klikspaan en een grote leugenaar. Nu, als ik het verkeerd zeg, God vergeve mij, maar hij loog echt. En een bedrieger... er was haast geen tweede als hij. Toen hij die gespikkelde stokken nam en die in het water gooide om die zwangere schapen en koeien daardoor gespikkelde lammetjes en kalveren te laten voortbrengen, om ze in zijn eigen handen te krijgen... Wat deed hij? Hij trok Ezaus jas aan en een stuk schapenhuid enzovoort, en ging daarheen en imiteerde Ezau voor zijn blinde vader die een profeet was. Klopt dat? Wel, hij was een linke jongen, dat was hij echt. En Ezau was een...

     Misschien had ik dat niet moeten zeggen op die manier. Zie? Zo bedoel ik dat niet. Ik neem dat terug. Hij was een... hij was een... ik weet het niet; u weet wat hij was. Zie? Denk het uzelf maar in. Ik wil... Hij was een... Hij was een groot man Gods, en ik wil niets kwaads van hem zeggen (zie?), maar ik probeer gewoon te wijzen op wat kleine dingen die hij deed. Kijk eens hoe gluiperig hij was. Leugenaar? Zeker, hij was gewoon... hij was verschrikkelijk. Maar wat probeerde hij te doen?

59 Kijk naar Ezau. Ezau was een goede man, zedelijk, zoals een goed kerkganger vandaag. Wat deed hij? Hij was een jager. Hij trok erop uit. Natuurlijk, dat deden zij toen voor de kost. Hij verzorgde de veestapel voor zijn vader. Zijn vader was blind. Een profeet; een profeet van de Here was blind en werd misleid door zijn eigen zoon; een profeet, Izaäk; uit hem kwam Christus voort. U kunt hem een profeet noemen, de Bijbel zegt dat hij het was. En hij was blind? Waarom genas hij zichzelf niet? En waarom wist hij niet dat het Ezau... dat het Jakob was in plaats van Ezau? Zie? God vertelt Zijn profeten niet alles. Hij vertelt hun slechts wat Hij wil dat zij weten. Zie?

60 God was toen een plan aan het uitwerken, en hij moest daarin meewerken. God zal... Als u zich aan God overgeeft, zal God u precies laten werken volgens Zijn plan.

61 Nu, let op wat hij deed, wat deze man deed. Ezau trok erop uit en probeerde voor zijn arme, oude, blinde vader te zorgen; en Jakob, schijnbaar gaf hij er niet om wat er met hem gebeurde. Maar er was één ding dat Jakob wilde hebben, en dat was het geboorterecht. Ongeacht wat er kwam, hoe hij het moest krijgen, op welk niveau hij moest komen, dat geboorterecht was alles waar hij om gaf. En Ezau, zegt de Bijbel, verachtte zijn geboorterecht; de Bijbel zegt dat. En de Bijbel zegt: "Dat er geen ijdele ontuchtige onder u kome, zoals die kwade persoon Ezau die zijn geboorterecht verachtte en het verkocht voor een pot linzensoep..."

62 Nu, wat is een geboorterecht? Het is uw recht. Dat is wat ik u nu probeer te vertellen. Deze Heilige Geest is uw geboorterecht; dat is uw geboorterecht. Dat is uw door God gegeven recht. Nu, de mensen zouden vandaag zeggen: "Ik ga naar de kerk. Ik ben net zo goed als iemand anders. Maar moet ik handelen zoals die heilige rollers? Ik niet." Wel, jij Ezau! Zie? Het is precies hetzelfde: verachting van het geboorterecht. Wel, hij ruilde het voor een pot linzensoep. En u verkoopt het... Nu, ik wil niet zeggen dat ú het doet, maar de wereld verkoopt het voor een hoop minder dan dat.

63 Ezau had honger. Maar, ziet u, als goedheid zou meetellen... Als iemand... Als wij daar naartoe waren gelopen en een paar dagen bij die tent waren gebleven, hadden we gezien dat Ezau... dan hadden wij Ezau gekozen. Zie? Maar in zijn hart wilde hij [Jakob – Vert] dat geboorterecht. Hij gaf nergens anders om; hij wilde dat geboorterecht. Dat was alles wat hij wilde.

64 En Ezau wilde een aardige man zijn, en overal voor zorgen en alles goed doen, en ervoor zorgen dat alles gewoon zo... Hij was echt een goede legalist; Ezau. Hij wilde alles helemaal goed. En Jakob wilde één ding, en dat was het geboorterecht; en dat was alles waar hij om gaf. En Ezau... Ziet u wat er gebeurde met deze twee jongens? Zie? En uit Jakob kwamen zelfs de twaalf aartsvaders, die de twaalf stammen van Israël voortbrachten; uit Jakob. En hij noemde... En God noemde Jakob Zijn eigen zoon. Ziet u wat ik bedoel?

65 Die Heilige Geest behoorde belangrijker te zijn voor u dan al het andere in de wereld: uw aanzien, uw leven, uw werk, of wat er ook maar is. U zou niet moeten stoppen, totdat u het hebt. U moet het ontvangen. Het moet het belangrijkste zijn. En u zegt: "Wel, ik ben bang dat zij op mijn werk... Ik ben bang, dat mijn man, mijn..." Wees niet bevreesd; laat dát op de eerste plaats zijn! Laat al het andere varen. Laat dát het eerste zijn. "Wel, ik verwacht het een dezer dagen te ontvangen, broeder Branham." Niet een dezer dagen, nú! Dit is de tijd. "Laat dat het eerste zijn voordat ik... voordat ik iets anders ga doen. Laat mij het nu hebben." Wanhopig. Dat zou helpen om onze vraag te beantwoorden. Wanneer u... als u er wanhopig om wordt, het echt moet hebben of anders sterven (zie), dan is het zover dat u het zult ontvangen.

66 Een kleine Jood, die hier vroeger in de stad woonde, ik weet niet of u hem hebt gekend. Hij was genezen van kanker. Ze hebben hem uitgestoten... En toen hij gedoopt werd in de Naam van de Here Jezus Christus, hebben zij hem echt uitgestoten, op straat gezet. En toen ging hij heen en voegde zich bij de Methodisten. En zij kwamen erachter dat hij gedoopt was in de Naam van Jezus Christus en ze zetten hem buiten in de vrieskou, terwijl het tien graden onder nul was, in Ohio; ze gaven hem daarbuiten een bed (broeder Freeman, u moet zich broeder Vance herinneren, nietwaar?), ze zetten hem daarbuiten, en daar was een waterpomp, en zij zeiden: "Daar is denk ik wel genoeg water voor je om herdoopt te worden in Jezus' Naam."

67 Hoe dan ook, hij vertelde mij eens een verhaaltje. Hij zei dat toen die bepaalde mensen, bij wie hij en zijn vrouw verbleven... En hij had al zijn spullen bijeen verzameld in een oude, gammele vrachtwagen en was het stadje uitgereden. En zijn vrouw zei: "Weet je wat? Ik had wat water moeten drinken voordat ik uit die plaats wegging, ik heb erge dorst."

     "Wel," zei hij, "schat, daarginds is een brandkraan."

     Ze zei: "Wel, ga maar door tot je een betere plaats vindt." Ziet u? En hij ging wat verder en zei: "Daar is nog een brandkraan."

     Maar zij zei: "Wel, ga maar verder." Ziet u?

68 "Maar", zei hij, "toen zij het land in waren getrokken, was er geen pomp meer." En hij zei: "Zij vocht gewoon om een... om wat water te kunnen drinken. Na een tijdje zagen wij ver op het veld een oude plattelandspomp staan, ergens ver op het land, helemaal tussen een groep koeien; en zij was bang voor koeien. Maar", zei hij, "ze zei: 'Levi, ik móét gewoon wat drinken.'" Zodoende stopte hij de wagen. En hij zei dat hij de wagen maar amper gestopt had, of zij was er al uit en brak door de omheining. Zij moest water hebben. En als God zo werkelijk voor u wordt, als u zo dorstig bent, dat het óf God is óf u sterft, dat u het niet langer kunt uithouden, dan gaat er iets gebeuren. Het moet... Dan gaat u zaken doen met God. Dat is het moment wanneer het gaat gebeuren.

69 Nu, deze kwade geesten misleiden de mensen. En al... die geesten zijn te vaak zeer religieus. Nu, u zegt: "Bedoelt u religieus?" Jazeker! Zij onderwijzen zelfs de Schrift, de Bijbel. Dat doen zij zeker.

70 Nu, let op. Jezus kwam bij een groep mannen die heilige priesters waren; en zij hielden de wet nauwkeurig, en zij waren zeer, zeer religieus. En Jezus... En Johannes zei van hen: "Gij adderengebroedsels (dat zijn slangen), wie heeft jullie aangewezen te vluchten van de toekomende toorn?" Toen Jezus hen zag, zei Hij: "Gij zijt van uw vader de duivel." Dat was God Die dat zei. Zij waren zo religieus als ze maar konden zijn.

71 Onthoud dit, als... de duivel neemt zijn man, maar nooit zijn geest. God neemt Zijn man, maar nooit Zijn Geest. Zie? De Heilige Geest komt in uw leven en heiligt uw geest, leeft door u, en geeft u kracht om te leven. Maar als uw geest heengaat, wordt uw geest bij God bewaard; maar de Heilige Geest Die op u was, komt op iemand anders, en nog iemand, en nog...

72 Deze Geest Die op Elia was, kwam op Elisa in een dubbel deel; ongeveer zevenhonderd of achthonderd jaar later kwam het op Johannes de Doper, en liet hem handelen... Kijk hoe Elia... Kijk hoe Elia eruitzag: een grote, oude behaarde man, allemaal bakkebaarden, in schapenvacht gehuld, hij zag er uit als een pluizige worm, zijn gezicht zó naar voren, stampend liep hij daar met een stuk leren riem om zijn lendenen, zo om zijn lendenen gegord. Als u hem had... Als hij zich naar uw huis had begeven, had u gezegd: "O my! Roep snel de politie. Er staat zo'n vreemde kerel voor de deur." Maar dat was een profeet van de Here. Jazeker! En daarna, toen hij stierf, kwam een dubbel deel van zijn geest op Elisa; en vervolgens kwam het ongeveer achthonderd jaar later op Johannes de Doper en deed het Johannes precies zo handelen als zij, omdat het de geest van Elia was.

73 Nu, als de geest van Elia op Johannes, Johannes liet handelen als Elia, dan zal de Geest van God op u, u laten handelen als Jezus. Nu, daar is het waar u de Heilige Geest vindt. Zie? Dat is wat de Heilige Geest doet. Het maakt u zachtmoedig, nederig en het maakt u vergevingsgezind.

74 Zouden zij uw bakkebaarden uit uw gezicht kunnen trekken als u ze had, ze eruit trekken en u in het gezicht spugen, als u de macht had om een legioen engelen te roepen? Zou u dat kunnen doen uit liefde voor de mensen die u in het gezicht spuwen? Zou u dat kunnen? Als iemand naar u toe kwam lopen en zei: "Hé, jij huichelaar!" en u dan aan één kan van uw gezicht sloeg, zou u dan kunnen bidden voor hun vergeving? Nu, daar wordt u getest of u de Heilige Geest hebt of niet. Zie? Wanneer iemand soms iets kwaads zegt tegen een ander die beweert de Heilige Geest te hebben. "Ik zal haar wel krijgen, zelfs al is het op mijn laatste dag." Zie? Nu, daar kunt u bij uzelf nagaan omtrent uw Heilige Geest. Zie? "Zalig zijt gij wanneer mensen liegende allerlei kwaad van u spreken om Mijnentwil." Maar zet u het hun betaald? Nee! "Verheug u en wees zeer verblijd, want alzo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn." Zie?

75 Wanneer iemand iets kwaads over u zegt, zeg dan iets goeds terug. En als u niets goeds over hen kunt zeggen, zeg dan maar niets. Laat het maar gaan. Zie? En dan, wanneer u tot uzelf komt, bid voor hen.

76 Als er één ding in mijn leven is dat mij geholpen heeft te begrijpen dat de Heilige Geest daar die dag in mij kwam, is dat het wel geweest. Ik was een heethoofd, opvliegend, een Ier in hart en nieren. En steeds kon ik amper eten, omdat mijn mond altijd door iemand in elkaar geslagen was, omdat ik opsprong waar ik niet had moeten opspringen. Sommige van mijn tanden zijn nu gebroken en gevuld, omdat ik sprak waar ik eigenlijk mijn mond had moeten houden (ziet u?)... en ik zei dingen... Altijd was ik in moeilijkheden. En ik zei... Iemand zei eens tegen mij, mijn onderwijzeres op school, ze zei... Maar ik zei: "Juffrouw, ik kan het niet helpen." Ziet u, ik kwam altijd in moeilijkheden. En ik zei: "Ik kan het niet helpen." Arme, oude moeder Temple, zij is kortgeleden de heerlijkheid ingegaan. En zij zei: "Wel, kijk, lieverd." Zij nam mij op schoot en in haar armen en begon te huilen. De eerste keer dat zulke liefde aan mij betoond werd door iemand, een oude vrouw. Zij had geschreid over mij. Ze zei: "Billy, ik ga iets voor je doen, lieverd; ik zal je een stuk touw geven." En zij zei: "Als één van die jongens weer op je springt..."

77 Zij noemden mij toen 'notenkraker', omdat ik van Kentucky kwam, weet u, en ik was... ik was werkelijk erg slecht gekleed. Ook maakten zij gekheid over mijn haar, het was bijna net zo lang als nu, het hing helemaal over mijn gezicht. En ik had gewoon een verschrikkelijke tijd, weet u. En zij sloegen mij en rammelden mij af. Telkens als iemands humeur weer slechter werd, liepen zij om mij heen, grepen mij en sloegen mij tegen de grond. En dan kwam ik. Zie? En een... dus zo begon ik te vechten. En we kregen... we gaven hen... Ik had zelfs messengevechten en dat soort dingen.

78 Ik nam een Winchester-geweer en probeerde het te schieten, om het regelrecht in die vier of vijf jongens te jagen, omdat zij mij zo hadden afgeranseld dat ik nauwelijks meer kon staan. Ik zou hen allemaal hebben neergeschoten, als God er niet was geweest. Ik pakte de hulzen van de grond en stopte ze opnieuw in het geweer; ze schoten net zo goed als altijd. Zie? Ik zou waarschijnlijk een moordenaar van vijf mannen, ofwel vijf jongens, zijn geweest.

79 Ik was pas twaalf jaar oud, erg driftig! En de onderwijzeres zei: "Neem dat touwtje, Billy, en als je weer driftig wordt, stop dan gewoon en maak negen knopen in dat touwtje." Zei: "Wanneer je dat doet, dan breng je dat touwtje naar mij. Ik verzeker je dat je drift dan over is."

80 Ik zei: "Juffrouw Whalen, ik vind dat erg fijn van u." Ik zei: "Ik zal het proberen." Zie? (Of juffrouw Temple, ik zei juffrouw Whalen... Meneer Whalen was eens onderwijzer hier. Zie?) Zodoende stopte ik het touwtje in mijn broekzak. En ik was nog geen vijf minuten op de speelplaats of iemand gaf mij opdoffer. Wel, ik ging... ik begon ermee, weet u. Ik greep naar mijn touwtje en begon er één knoop in te maken... Ik gooide het touwtje weg, en daar ging ik. Zie? Ik kon het gewoon niet. Zie?

81 En ik zei: "Ik zou nooit een Christen kunnen zijn." Maar laat mij u vertellen, die avond daar beneden bij Ohio Avenue, toen de Heilige Geest in mij kwam, nam dat mijn drift weg. Het was over. Ik zei: "Ik zou het nooit kunnen. Ik zou nooit een Christen kunnen worden, omdat ik daar nooit overheen zou kunnen komen." Ik zei: "Er is iets in mij geboren." Ik zei: "Tjonge, mijn vader was een heethoofd en mijn moeder was een half Indiaanse, genoeg temperament om een cirkelzaag te bevechten." Ik zei: "Ik? O, ik... tjonge, iedereen die mij lastig valt die krijgt er van langs, dat is alles." Ik zei: "Al moet ik op een hoge ladder klimmen om ze te pakken te krijgen, ik zal het zeker doen." Zie?

82 Maar nu zou u mij ergens heen kunnen sleuren, mij door het slijk halen en slaan... Zie? Waarom? Niet ik! Wat probeer ik hier duidelijk te maken? Er gebeurde iets! Die oude kracht, die oude William Branham, stierf en Iemand anders kwam binnen. [Leeg gedeelte op de band – Vert] En het maakt dat ik medelijden heb met mijn vijand. Wanneer iemand iets verkeerd doet tegenover mij bid ik nooit tegen hem, maar ik bid vóór hem. Dat is waar de Heilige Geest mij onlangs 's avonds die test gaf in New England, voordat dit hier gebeurde. Toen dat... toen Hij kracht gaf en zei: "Spreek wat je maar wilt tegen die mensen." De manier waarop zij gehandeld hadden...

     En ik keek daar naar beneden en zei: "Ik vergeef u." Dat is precies wat Hij wilde. Zie? Vergeef uw vijanden. Zie? Dit zijn de geesten die u kwaad maken. Houd die geesten in de gaten.

83 Hier kwam iemand langs. Hij was daar in een grafkelder. Als iemand voorbijkwam, rende deze man naar buiten en overviel hem, zegt de Bijbel. Niemand... Hij was zo gevaarlijk dat niemand meer via die weg kon gaan. Maar op een dag kwam er een sterkere kracht voorbij. Hij was bezeten van haat, kwaadheid, duivelen, een legioen, die rondwandelde, een grote kerel. Men ging daarheen, nam een heel leger, en sloot hem in kettingen; en hij verbrak de kettingen. En de duivel was in hem. Daar was hij. Hij zou een... Hij zou een waar idool zijn geweest voor de Jeffersonville Hogeschool. Jazeker! Daar was hij, al deze grote... Of sommige van die tieners, weet u. "O, hij is een echte kerel." Ik heb mannen gezien die honderd kilo wogen, maar geen ons man in zich hadden. Dat is geen man, dat is een bruut. Zie?

84 Maar op een dag liep daar een iel gebogen Mannetje langs de weg, enigszins neergebogen (de Bijbel zegt dat er geen schoonheid aan Hem was, dat wij Hem zouden begeerd hebben; dertig jaar oud en hij leek wel vijftig), liep daar op een zekere dag langs. En hij rende Hem tegemoet en zei: "Ik zal die kleine Man wel eens even te grazen nemen." Maar, o my, toen hij die Ene ontmoette, viel hij voor Zijn voeten. En die duivelen hadden hem zo bezeten gemaakt... Nu kijk. Die dag... Hij was zo bezeten van de duivel...

85 Nu, dit, ik wil dit onder uw aandacht brengen. Hij was – die man was zo volkomen overgeleverd aan de duivel, dat de duivel zijn tong gebruikte om te spreken. Nu, u kunt zo volkomen aan God overgegeven zijn, dat God uw tong kan gebruiken om te spreken. Zo is het! Dat is waar ik aanspraak op maak. Iedere prediking die ik ooit predikte die van enige betekenis was, was wanneer ik mij had overgegeven en William Branham uit de weg had gekregen, en Christus het kon overnemen en begon te spreken. Zie? En Hij kan in een taal spreken.

86 Nu, merk op. Hij was zo bezeten door die boze geest en die geest had hem zo in zijn greep dat... Die demonen wisten dat hun tijd was gekomen, omdat zij Liefde hadden ontmoet. Zie? En zij zeiden: "Wij zullen hem uitproberen." En alle... Nu, merk op wat er gebeurde. Hij zei: "Wel, wij weten wie U bent. Waarom bent U in zo'n klein lichaam, als een kleine tenger uitziende man? Waarom komt U op deze wijze? Wij weten wie U bent. U bent de Heilige Israëls, en waarom bent U...?"

     Nu, let op! Als u niet gelooft dat er een toekomstige pijniging is voor demonen, luister naar hun eigen belijdenis: "Waarom komt Gij om ons te pijnigen voor dé tijd is aangebroken?" Zij weten dat er een toekomstige pijniging is. "Waarom komt Gij om ons te pijnigen voor dé tijd is aangebroken?" Zie?

     En Jezus zei: "Wat is uw naam?" Hij wist het, maar Hij wilde dat zij het zouden belijden.

     Zij zeiden: "Wij zijn Legioen, want wij zijn met velen." Zij zeiden: "Als U ons uit deze man drijft..."

87 Kijk, een kleine tengere Man als Jezus stond daar (zie?), en een man die bijna een leger een aframmeling kon geven; kettingen konden hem zelfs niet vasthouden. Ziet u, het zit niet in lichamelijke kracht. Dat telt niet. Het is de kracht van de Heilige Geest in uw leven wat telt. Zie?

88 Hij zei: "Pijnig ons niet voor de tijd aanbreekt; maar als U ons uitdrijft... (Kijk hoe gemeen ze waren, hoe boosaardig.) Als U ons uitdrijft, laat ons dan niet vrijuit de wereld ingaan, omdat het moeilijk te zeggen is of wij wel of niet in iemand anders kunnen trekken. Als U ons uitdrijft... Wij willen in iemand zijn; wij willen iets doen, wij willen meer kwaadheid doen." Dat is de duivel. "Ik zal het hem wel betaald zetten." [Broeder Branham maakt een gebaar van gemeenheid – Vert] Zie? Dat is de duivel. "Ik zal het hem betaald zetten." Zie? Onthoud gewoon, het is uw broeder die daar staat, maar het is de duivel op hem. Zie? "Laat ons iets gemeens doen. Wij kunnen deze Gadarenen hiervoor laten lijden", zou tot de voornaamste van hen gezegd kunnen zijn. "Laat ons in die kudde zwijnen mogen trekken."

89 Jezus zei: "Je kunt gaan, maar kom uit hem!" Amen. O my! Zo'n kleine iele Man sprak zo tot dat grote legioen van duivelen. "Kom uit hem! Jullie moeten hem verlaten." En zij trokken in die zwijnen en die kregen een bevlieging. Zij gaven die zwijnen een aanval en zij renden naar beneden naar de rivier en verdronken in het water. Zij verdronken zichzelf in de rivier, nietwaar?

90 Nu, toen zij dat deden... Natuurlijk gingen die duivelen uit ze, omdat het die zwijnen had gedood. Het had ze een bevlieging gegeven. Ze hadden een bevlieging net als ieder ander. Hebt u wel eens een persoon een woedeaanval zien krijgen? Wel, dat is... dat is het precies. Dat zijn gewoon deze demonen. Dat is wat er met ze gebeurde. Als u ooit iemand een driftaanval ziet krijgen, zeg dan: "O, uh-huh, nu weet ik wat er in Gadara gebeurde." Zie? Zo is het precies. Nog een paar erbij en zij maken hem helemaal krankzinnig, want de dokter zal u vertellen dat driftigheid de eerste fase van krankzinnigheid is. Dat is wat de Mayo-kliniek zegt, de eerste fase van krankzinnigheid.

91 Broeder Pat, dat mag dan wat ruw zijn geweest. Dat is naar mijn beste weten, gewoon onverwacht. In orde.

102 Romeinen, het zevende hoofdstuk, het vijfentwintigste vers.

92 Ik moet... Ik vergat... Ik heb dit laatst doorgenomen toen ik dit ontving, maar ik ben vergeten wat het is. Laat mij de vraag van deze dierbare persoon beantwoorden, als we kunnen. Romeinen 7:22. Goed. Of het vijfentwintigste vers. Pardon, Romeinen 7... Ik draaide twee bladzijden tegelijk om. Zie?

     Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.

     (Zo dat...) Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed... (met het... het gemoed) de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.

     Nu, wacht een moment. Ik heb dat niet goed gelezen.

     Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.
     Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed... (Ja, dat is juist) de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.

93 Goed. Dat is precies wat Paulus vele keren heeft gezegd. Als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Zie? Dat is precies wat u ook doet. Met uw geest, dat is uw hart. Zie? Nu, onthoud, u denkt niet met uw geest, evenmin ziet u met uw ogen, noch... U... u ziet met uw hart. Wist u dat? Wist u dat er in uw hart een andere persoon leeft naast uzelf? De wetenschap heeft dat pas ongeveer vier jaar geleden ontdekt, weet u. Er is een kleine plaats in het hart, waarvan zij zeggen dat de ziel erin leeft.

94 Hebt u ooit gehoord van het onderbewustzijn? U begint iets te doen en denkt: "O, dat krijg ik wel voorelkaar", maar uw onderbewustzijn vertelt u iets anders.

95 Men kan een leugendetector nemen... Ik zie mijn goede vriend, advocaat Robinson, achterin zitten. En ik weet niet of u ooit hebt zien doen of niet, maar ik heb het eens geprobeerd – ik liet het bij mij proberen over deze Engel van de Here hier. En zij plaatsen een leugendetector op u, en u probeert te bekennen naar uw beste weten, het beste wat u ervan kunt maken, gewoon zo mooi en gladjes mogelijk, dat u niet dit of dat hebt gedaan – een misdadiger. Die leugendetector zal op een gegeven moment gewoon terugslaan en bekendmaken dat u liegt, zie? Waarom? Het is de vibratie van uw zenuwen die zij op die leugendetector opvangen. Zie? Het verraadt u. Waarom is dat? De mens was niet gemaakt om te liegen in zijn oorspronkelijke staat. Het is de zonde en de duivel die op u is die maakt dat u liegt. Begrijpt u?

96 U werd niet gemaakt om te liegen. Dat is de reden dat u opnieuw moet leven, omdat u werd gemaakt, geschapen, om eeuwig te leven, altijd te leven. Maar kijk, zonde kwam binnen en bracht de dood met zich mee voor het lichaam. En dan, wanneer zonde binnenkomt en dood brengt tot het lichaam, dan moet het lichaam natuurlijk sterven. Maar het is... eeuwig leven kan daarin wonen, als deze geest in u veranderd is en u eeuwig leven hebt gekregen. God zal dat lichaam weer opwekken in de laatste dag. Hij zei dat Hij dat zou doen.

97 Dus met mijn geest, de geest... Hij zei op een andere plaats: "Ik geloof dat ik de gezindheid van Christus heb." Nu, in die gezindheid – met de gezindheid van Christus – dient u God. Zie? Met het innerlijke gedeelte (zie?), met het innerlijke deel dient u God. In dat onderbewustzijn, daarin ligt het geloof.

98 Ik wil u vragen. Waren er vele keren dat u die hier aanwezig bent... velen van u hebben tijden meegemaakt dat u gewoon wist dat er iets zou gaan gebeuren. Het zag ernaar uit dat het onmogelijk was, maar u wist zeker dat het zou gaan gebeuren. Hebt u dat ooit weleens gehad? Dat is dat geloof, dat onderbewustzijn in werking.

     Nu, als het hier een beetje te warm begint te worden, kunt u die knop daar wel iets lager draaien, als het een beetje te warm voor u wordt.

99 Nu, daar in dat onderbewustzijn (zie?), daar is het waar uw geest... Nu, Jezus zei: "Tenzij dat iemand wederom geboren wordt..." (Nee, dat is niet wat ik wilde.) "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien." Nu, u zou het Koninkrijk van God niet kunnen zien, omdat het Koninkrijk van God de Heilige Geest is. "Sommigen die hier staan, zullen de dood niet smaken, totdat zij het Koninkrijk zullen zien komen in kracht", zei Hij. Voorts zegt de Bijbel: "Het Koninkrijk van God is in u." Het is in u, de Heilige Geest, en u kunt dat niet met uw ogen zien. Dus zien betekent 'begrijpen'.

100 Hebt u ooit ergens naar gekeken, gewoon er regelrecht naar kijkend, en dan gezegd: "Wel, ik zie het gewoon niet"? Zie? "Ik zie het gewoon niet." U bedoelt dat u het niet begrijpt, zie. Zie? U begrijpt het niet. Zien betekent 'begrijpen'. Maar met uw ogen kunt u naar alles kijken, maar met datgene wat in u is, daar begrijpt u mee, daar ziet u mee. Zie? Met de ogen van God kijkt u...

101 En nu, houd dit nu in gedachten. Hier is een goeie, als u er klaar voor bent: de Christen kijkt naar dingen die hij niet met zijn ogen ziet (zie), want wij kijken naar het onzienlijke. Zie? Hoe kijkt u daarnaar? Met uw innerlijke ogen. U ziet het door geloof. En nu, om dat te bewijzen: de gehele christelijke wapenrusting bestaat uit onzichtbare kwaliteiten. Wat is de wapenrusting van een Christen? Iemand zegt: "Zien is geloven." Die persoon zou nooit een Christen kunnen zijn, omdat de wapenrusting van een Christen hiervan gemaakt is: van liefde. Hebt u het ooit gezien? U hebt het in actie gezien, maar u hebt liefde nooit gezien. Als u het kunt, ruk uw deel van liefde uit en laat me zien hoe het eruit ziet. Zie? Kijk, liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, goedheid, nederigheid, geloof, zachtmoedigheid (zie?); de gehele christelijke wapenrusting is onzichtbaar voor het natuurlijke oog, maar het wordt verstaan met het hart. Dat is het. Daar hebt u het.

102 Paulus zei toen: "Met mijn geest..." ("En ik heb de gezindheid van Christus...", zei hij.) Ziet u? "Ik dien God met mijn geest, maar mijn vlees..." (hoe zei hij dat precies daar aan het eind?) "... maar met het vlees de wet der zonde." Wat is het? Mijn vlees zegt vanavond: "Je bent te moe. Je keel doet teveel pijn. Je bent... je hebt vandaag op de tocht gestaan. Je moet vanavond niet naar de samenkomst gaan." Dat is de wet van het vlees. "Je kunt ze net zo goed opbellen en broeder Neville zeggen dat... Zend hem de vragen maar en vertel hem ze beantwoorden." Maar ziet u, ik heb beloofd dat ik het zou doen. Zie?

103 Nu, mijn geest, van binnen zegt de Heilige Geest: "Jij moet je belofte houden."

     Maar het vlees zegt: "Je bent te vermoeid." Zie?

104 Nu het vlees zegt: "Och, het is niet zo nodig, knap klein meisje, je bent de mooiste van de klas. Nu, besteed geen enkele aandacht aan die 'heilige roller' moeder van je of die fanatieke vader." Zie? "Je bent het knapste meisje van de school." "Je bent de knapste jongen, de best uitziende, het sterkst gebouwd. Je bent de populairste persoon van de stad." Ziet u? Dat... En u laat uw leden daaraan toegeven, en waar loopt het op uit? Je trekt altijd aan het kortste eind. Zie?

105 Paulus zei: "Mijn vlees wil zich altijd daaraan overgeven." Uw vlees ook. Zie? Maar de wet van de Geest van God in het hart overwint het vlees en maakt het lichaam gehoorzaam aan wat het hart zegt om te doen. Halleluja!

106 Kijk, als het dat dan doet voor een zondaar, zou dat dan ook niet werken voor ziekte? De wet van de Geest van God in het hart dat weet dat: "Door Zijn striemen is ons genezing geworden", zij houden vast met hun kracht om de ziekte in dat lichaam aan hen gehoorzaam te maken, omdat het een duivel is. Dat is het. Whew! Dat is geweldig rijk en diep, dat vertel ik u. Dat is het. Zie?

107 Nu, de wet van zonde en dood werkt in uw vlees, maar de wet van de Geest van leven werkt in uw hart. Dus uw hart, uw geest in uw hart zal uw lichaam gehoorzaam maken aan wat het zegt om te doen. Dat is precies de waarheid. Nu, dat is wat Paulus zei. Altijd het vlees. "Ik ben te vermoeid; ik kan het niet. Ik ben niet bekwaam; ik kan het niet doen." Ik zei tegen Loyce hier of Delores, of iemand die met mij over de Heilige Geest sprak, over iets dergelijks, ik zei: "Wat..."

     Het was Delores en ze zei: "Wat maakte dat ik mij zo voelde op het moment dat ik mij eigenlijk goed had moeten voelen?"

108 Ik zei: "De duivel. Hij zag dat je klaar was om het te ontvangen. Hij zei: 'Ik zal haar een kleine domper geven [Broeder Branham maakt een geluid om het te illustreren – Vert], weet u, een beetje over haar waaien, weet u, haar een beetje afkoelen.' Zie? Maar, o my, dat is wanneer je moet opstaan! Eis je van God gegeven rechten op." Dat is wat Paulus bedoelde (Zie? De... "Altijd als..."), toen hij zei: "Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij."

109 Ik zal u vertellen wat u moet doen. Dit heb ik opgemerkt, mijn vrouw en ik... En ik zal het snel doen, omdat ik nog maar enige minuten heb en ik heb nog enige belangrijke vragen hier. Ik wil u niet al te laat houden, maar ik wil uw vragen zo goed mogelijk behandelen.

110 Let op! Ik kan de ochtend beginnen en zeggen dat ik ga... Nu, de Here leidt mij om naar een bepaalde plaats te gaan voor een samenkomst, wel, broeder, let op alles wat er plaatsvindt. Of laat mij thuiskomen en er komt een of ander telefoontje van ver. Nu, ik moet voor de zieken bidden. Kleine Jozef zal boven op mijn nek klimmen. Sara wil mij een vraag stellen. Becky gaat op de piano spelen. Ik zeg: "Sssst." Ik gebaar met mijn hand: "Hé, ssst, ik moet... pappa moet voor een zieke bidden."

     "Wel, papa, kijk; Joe heeft dit gedaan..." Ziet u? Het begint meteen. En zodra het gebed geëindigd is, pakken zij hun speelgoed en zijn verder lief en rustig. Het is de duivel. Zeker.

111 En dan kom ik eraan en zeg: "Jozef, zoiets moet je niet doen." En weet u, voor je het weet heeft hij een gewoonte. En u zult bij uw kinderen merken dat zij u gaan voorliegen. Wel, dat is een leugengeest over dat kind. En er is maar één middel voor. De geweerstok is niet mijn idee, weet u, de geweerstok waarmee wij er vroeger van langs kregen, broeder Jesse. Als wij in de problemen waren gekomen, kregen wij er van langs met de laadstok van een oud geweer, een notenhouten stok, weet u, van die oude trompladers. Dat is niet de oplossing. Maar gebed drijft die kwade geest van die kinderen weg. Dat is juist. Gebed doet het.

112 Als kleine Martha met haar voet begint te stampen en rond gaat rennen en haar kleine neusje begint op te trekken, dan kunt u haar slaan tot zij geen kleren meer aanheeft: zij doet het hoe dan ook. Maar leg u slechts neer voor God en eis de ziel van dat kind op voor God. En blijf daar aan vasthouden. Ik geloof dat het het beste is wat ik weet. Jazeker! Dat is het beste middel dat ik weet: gebed.

     Nu, laten wij eens zien. Nu, de volgende vraag zegt hier:

103 Wat wordt bedoeld met uitverkiezing voordat de wereld begon; waar staat dat in de Bijbel? Uitverkiezing voordat de wereld begon?

113 Goed, mijn dierbare vriend, laten we Efeze, het eerste hoofdstuk, opslaan als slechts één plaats. Wij zullen hier denk ik niet heel veel tijd voor nemen, tenzij het geen bevredigend antwoord is. En laat ons hier beginnen met het lezen van het eerste hoofdstuk van Efeze.

114 Nu, het eerste wat ik wil zeggen is dit, dat uitverkiezing een slecht woord is voor een prediker om te gebruiken voor een ongetrainde samenkomst. Zie? Dat is zo. Ik gebruik het niet. Soms hier in de gemeente... Maar daar in de gehoorzalen, daar in de grote... Waar iedereen vanuit alle richtingen bij elkaar komt, ben ik daar voorzichtig mee. Ik gebruik altijd het woord voorkennis, omdat uitverkiezing alleen de voorkennis van God is. God Die oneindig is, wist alles door voorkennis, anders is Hij niet oneindig, zie. Zie? Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Dus door voorkennis kon Hij uitverkiezen. Dat is de reden waarom ik geloof dat God gewoon niet...

115 Net als de lucht die u inademt; ik ben het niet eens met de Jehova's Getuigen over de gedachte dat uw adem uw geest is. Dat kan niet zo zijn. Zie? Uw geest is in uw hart. Zie? En u had uw geest voordat u ooit op de wereld kwam. God vertelde Jeremia dat Hij hem kende en hem heiligde, en Hij maakte hem een profeet over het land – over de naties, voordat hij ook maar ontvangen was in zijn moeders schoot. Zie? Jeremia 1:4.

116 Nu, merk op. Wij zien dus dat al deze dingen voorkennis zijn. Zevenhonderdtwaalf jaar voordat Jezus werd geboren... voordat Johannes werd geboren, zag Jesaja hem in een visioen en zei dat hij de stem was van een roepende in de wildernis; zevenhonderdtwaalf jaar. Van de hof van Eden, Jezus Christus, voor de grondlegging der wereld...

117 Hallelu... Laten we dit lezen. Efeze 1, laten wij beginnen bij het eerste hoofdstuk... of het eerste vers.

     Paulus, een apostel...

     Nu, let op hoe hij dit adresseert. Ik houd van de wijze waarop Paulus dit doet. Ik houd van Paulus, u niet? O, hij was een wonderlijke dienstknecht van Christus. Nu, let op.

     Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus.

118 Merk op, dit is niet geadresseerd aan de wereld. Dit is niet gericht aan de buitenstaander. Dit is aan de gemeente die in Jezus Christus is (o, is dat niet lieflijk?), de gemeente in Jezus Christus. Dat is... Hoe komt u nu in Jezus Christus? Door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. Nu, hoe, hij... en hij richt dit aan Heilige Geest-vervulde mensen (zie?), niet aan de buitenwereld.

     Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
     Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus.

119 O my! Zou u niet in enige daarvan willen verkeren? Wel, wij verkeren er al in. Zeker! Dezelfde Heilige Geest. Hij zegt nu, terwijl u tezamen gezeten bent in hemelse gewesten in Christus Jezus, dat God ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen, zuster Rose. Ik geloof dat dat... Ik kon onlangs niet op uw naam komen. Ik geloof dat u in de gebedslijn was of zo. Ik herinner me dat ik later probeerde er op te komen en ik... maar uw naam is Rose Austin, is dat niet zo? Ik... U kwam hier altijd in de Tabernakel. Dat is het. Goed. Nu:

     Gezegend zij de God van onze Vader van... Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel... (Laat mij zien of ik dit goed lees... goed aanhaal.) Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus Jezus. (Tezamen vergaderd in hemelse gewesten in Christus Jezus.)
     Gelijk Hij... (Nu luister! Bent u er allemaal klaar voor?) Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de... (Ik heb tot u gepredikt...) ... voor de grondlegging der wereld,...

120 Nu zie, hij kan tot de gemeente spreken. Hij zou dat niet tot baby's hebben gezegd, maar hij spreekt tot een gemeente die al in Christus is. Nu, hij zou hier niet zomaar naar een gemeente kunnen gaan en zeggen: "Welnu... Dat..." Het is aan de uitverkorenen die in Christus zijn.

121 Nu, u zegt: "Wel, ik geloof dat ik in Christus ben." Als dat zo is, dan hebt u de Heilige Geest ontvangen, omdat dat de enige wijze is waarop u in Christus kunt komen. 1 Korinthe 12:13 (zie?). 1 Korinthe, het twaalfde hoofdstuk. Goed.

     Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt;... (Wat het lichaam van Christus is.)

     Nu! Dan zitten wij samen in harmonie in hemelse gewesten. Hm. De Heilige Geest werkt in ons midden, onderwijst ons, toont ons grote dingen en laat zaken geschieden. O, wat een plaats.

122 Hij zei: "Nu, u die als zodanig geroepen zijt, ik wil tot u spreken, u, de gekozenen: dat God ons koos in Hem voor de grondlegging der wereld." Denk daar eens over na. God koos ons in Hem voor de grondlegging der wereld.

     God wist voor de grondlegging der wereld dat ik vanavond zou spreken over ditzelfde onderwerp. Hij is oneindig. En voordat er een wereld was... O, whew. Ontvang de Heilige Geest nú. Het Woord zal het brengen. Zie? Dat is hoe het komt: "Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op hen."

123 Voordat er een wereld was, was het in Gods gedachten om u de Heilige Geest te geven, omdat Hij wist dat u het zou willen; en Hij koos u Zelf, omdat u verlangde... Hij koos u in Christus voordat u, of Jezus, of wie ook van u op aarde was. En Hij zond Jezus om te sterven, om de weg te bereiden, om de Heilige Geest te zenden en om u tot Hem te brengen. O, dat is gewoon... ik weet dat ik misschien... Dit is de gemeente, dus ik ben hier nu thuis. Zie? O, dat is zo rijk voor mij. Te bedenken dat het niet datgene is wat ik wilde; het waren niet mijn verlangens; het was niet mijn wil; het was niet mijn keuze; ik had er helemaal niets mee te maken. Maar voor de wereld ooit zijn begin had, zag God ons en zette Hij onze naam in het boek des levens van het Lam, voordat er zelfs een wereld was! Over God gesproken. Whew!

124 Ik stond daarginds waar die grote kijker... U kunt daar honderdtwintig miljoen lichtjaren in de ruimte zien. Toen ik keek en dat zag (ik heb niet door de kijker gekeken, maar ik heb de foto gezien die zij genomen hebben) kon ik niets anders doen dan mijn handen omhoog heffen, daar op die plek, en ik zei: "Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!" En nog voordat één van deze planeten draaide, (Halleluja) koos God ons in Jezus Christus. Nu, hoe groot zijt Gij. Jazeker!

125 Voordat er een wereld was, voordat er een planeet was, voordat er een zon was, voordat er een maan was, voordat er licht was, voordat er ook maar iets was, toen het nog God was, God en Zijn gedachten, kozen de eeuwige gedachten van God u door uitverkiezing, door voorkennis, wetende dat u op aarde zou zijn, wetende dat er zonde zou zijn.

126 Iemand zei: "Dan... waarom was er dan zonde?" Als er nooit zonde was geweest, zouden Zijn eigenschappen als Redder er nooit zijn geweest. Er moest een zondaar zijn, zodat Hij een Verlosser kon zijn. Er moest een zieke zijn, zodat Hij een Genezer kon zijn. Amen! Dat is het. Het moest zo zijn. Het was God Die het zag en het voorbestemde. De duivel doet zelfs niet aan de wedloop mee. O, hij is slechts een boomstronk aan de kant van de weg die God heeft gebruikt om kinderen tot Zich te brengen, die roepen: "Abba, Vader." Geen wonder dat op die dag de engelen zullen zingen! Wanneer wij de verlossingsverhalen zingen, zullen de engelen hun hoofd buigen; zij weten niet waarover wij praten. Zeker! Zij waren nooit verloren. Zij weten niet wat het is. Zij weten niet hoe goed wij ons voelen, te weten dat wij die eens zondaren waren en vervreemd van God, zonder hoop, zonder genade, zonder God in een wereld van corruptie, stervend, op weg naar een duivelse hel; en God boog zich neer, pakte ons op en verloste ons; en nu zijn wij boven de engelen geplaatst. Nú!

127 Wat is het dan? Een engel is een dienstknecht. Wij zijn zonen en dochters. Wie wordt het hoogst geacht, uw dienstknecht of uw zoon of dochter? O my! Het gebed van een heilige gaat een miljoen keer hoger dan dat van een engel (jazeker), omdat hij een zoon is. O, whew, dat is waar, mijn broeder en zuster.

128 U hebt geen... De gemeente, ik geloof niet dat wij ons aan deze kant van de eeuwigheid ooit zullen realiseren wat u bent, in welke positie God u geplaatst heeft, u met de Geest vervulde mensen. U bent zonen Gods. Wel, een engel is een dienstknecht. U bent een zoon. Een engel kan u alleen een boodschap brengen, maar ú moet handelen. Amen! U bent de acteur op het toneel. U bent de zoon. De engelen zijn dienstknechten om u de boodschap te brengen. Zei hier: "Ik bracht u deze boodschap om zo-en-zo te doen. Dit is van de Vader. Ik breng het aan u." Ja! Dat is alles. Amen! U bent zonen en dochters van God. Hij heeft ons voorbestemd. Nu, let even op.

     Gelijk Hij ons uitverkoren heeft... (Nu, wij hebben niet gekozen... Hoe kon ik Hem kiezen? Vierhonderd miljard, miljoen, miljard, triljard jaar geleden, hoe kon ik Hem gekozen hebben? Maar Hij koos mij. Amen! O, broeder Wood, dat is het. Zie?) ... ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig... (Nu, probeer niet uzelf zo te maken, omdat u dat niet kunt) en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde.

     O broeder, dat zal een vraag beantwoorden die ik hier zo-even heb gezien. Ergens heb ik hem gezien... O ja. U zei: "Hoe kan een mens erbovenuit leven, zo dicht bij God leven, dat hij zonder zonde zou zijn." Luister hiernaar:

     ... heilig... vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde.

129 Zijn liefde deed het. Zijn liefde betaalde voor mijn zonde. Zijn liefde heeft het weggenomen. Liefde is de sterkste kracht die er is. Neem een man die zijn vrouw werkelijk liefheeft, hij zou vrijwillig zijn leven voor haar geven. En broederlijke liefde...

130 Er was een man, een zekere man, hij komt zo nu en dan in deze gemeente, van het platteland. Ik was op bezoek in het huis van zijn broer, een poosje geleden. Hij zei: "Wat als er iets met broeder Bill zou gebeuren?" Hij zei: "Ik zou graag mijn borst uitsteken om een kogel voor hem op te vangen." Zie? Voor u sterven. Dat is liefde. Grotere liefde heeft niemand, dan die zijn leven wil neerleggen voor zijn broeder. Zie?

131 Liefde. Ons uitverkoren in liefde voor de grondlegging der wereld. Nu let op:

     Die ons te voren verordineerd heeft... (nu, daar is het woord "voorbestemd") Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil;

132 Wat vindt u hiervan, broeder Mike? Is dat niet wonderbaar? Hij had u lief. Hij had u lief voordat er een wereld was. Hij kende uw natuur; hij kende uw zwakheden; Hij kende uw gewoonten. Hij wist alles van u af en wat u zou gaan zijn. En vervolgens, toen Hij uitkeek over het grote heelal, zoals het was, zei Hij: "Ik kies u." En toen Hij dat deed, eer er ooit een sprankje licht was, toen was u eeuwig bij God. Wanneer u de Heilige Geest ontvangt, dan wordt u eeuwig, omdat u met God bent, u bent een deel van God. Kunt u begrijpen wat ik bedoel? U bent net zo eeuwig als God, omdat u bent...

133 Ik ben evenzeer Branham als dat mijn vader een Branham was, omdat ik bloed van een Branham ben. Ik ben een Branham met mijn vader, omdat ik uit mijn vader geboren ben. Ik ben een Branham met hem. U bent een Wood, omdat uw vader een Wood is. U bent net zoveel een Wood als Jim Wood; u bent gewoon Banks Wood. Amen! O my! U bent een Neville omdat uw vader een Neville was. U bent net zoveel Neville als dat hij een Neville was. Glorie! Wij zijn net zo eeuwig als God, omdat wij een deel van God zijn, zonen en dochters van God door eeuwig leven, en wij kunnen nooit vergaan. "Ik zal hen opwekken ten jongste dage."

134 Geen wonder toen zij daar op het punt stonden om Paulus te onthoofden... Hij moest die weg naar de dood bewandelen. Hij schreef die laatste brief aan Timotheüs en zei: "Ik heb de goede strijd gestreden; ik heb mijn loop beëindigd; ik heb het geloof behouden! Voorts is er een kroon voor mij weggelegd die de rechtvaardige Rechter mij zal geven op die dag, niet alleen voor mij, maar voor allen die Zijn verschijning hebben liefgehad."

     Toen zei de dood: "Ik kom je halen."

     Hij zei: "Waar is je prikkel?"

     Het graf zei: "Ik zal je krijgen!"

135 Hij zei: "Waar is je overwinning?" Hij had echter een voorbeeld: hij zag op het kruis van Golgotha en zei: "Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus." Dat is het. O, het moet emoties in beroering brengen; dat moet het gewoon.

136 Leven is... Het Woord gaat uit. Leven, het Woord-leven grijpt leven, en in een mens moet er iets zijn dat het uitroept. Weet u, iemand zei: "Billy, wat beweegt de mensen toch om op te staan en hun handen omhoog te steken, of te zeggen: 'Prijs de Here', of 'Amen'?" Let op wat de Bijbel zegt.

137 Paulus zegt: "Als wij in onbekende talen spraken, hoe moet de onwetende... Wanneer hij gezegend is... als hij gezegend was geweest, hoe zou hij 'Amen' kunnen zeggen?" Zie? U moet weten waarover u spreekt. Onbekende talen, tenzij het met een uitlegging of een openbaring is... Dan kunt u "Amen" zeggen, als u het kunt begrijpen. Hij weet wat hij zegt. Zie?

138 Nu. O my ! Kijk daarginds op die dag toen de vijand naar David oprukte. Hij gaf hun allen een kruikje wijn en een goed stuk vlees en brood. En toen de vijand er aankwam, wisten zij niet wat zij moesten doen; en zij verzamelden zich daar. En geheel Israël onder de besnijdenis verzamelde zich. (Nu, dit is onder de oude Joodse besnijdenis.) En zij hieven hun handen omhoog en zeiden: "God, Gij zijt onze God. Gij hebt ons beschermd. Gij bracht Mozes, de profeet, en Gij bracht de kinderen van Israël uit Egypte. Gij bracht hen door de woestijn. Toen zij daar gelegerd lagen, vreesde niemand hen aan te ra-... vreesde iedereen hen aan te raken; niemand naderde Uw erfdeel. Zij waren er bevreesd voor." Toch waren zij in de minderheid, maar iedereen hield zijn handen van hen af. Want al wat op hen afkwam, werd teruggestoten. Hij zei: "O, wat een groot God zijt Gij. En nu, Here, als wij gezondigd hebben... Hier zijn onze vrouwen; hier zijn onze kleine kinderen, en wij zijn in nood op dit ogenblik." Hij zei: "O, wat kunnen wij doen? De vijand komt eraan." Hij zei: "Wat kunnen we doen?"

139 En terwijl zij in gebed waren, viel de Geest op een van hen daar in het gehoor, en hij profeteerde: "ZO SPREEKT DE HERE: U zult niet strijden; sta stil. (Amen.) Ga naar beneden via een bepaalde weg, en ontmoet hen daar." En Hij bracht een verwarring onder hen teweeg en zij doodden elkander.

     Dat is het. Voorbestemd om gekozen te zijn in Christus Jezus vóór de grondlegging der wereld. Nu!

104 U zei dat een persoon zo dicht bij God kan leven dat hij niet kan zondigen terwijl hij hier op deze aarde is. Verklaar dan 1 Johannes 1:8–10.

140 Laten wij zien, 1 Johannes 1:8–10. Als ik een klein beetje meer tijd had gehad om te kijken naar deze... Ik had het; ik had het alleen niet meegenomen, vrienden. Ik probeerde weg te gaan... Wel, ik zal Johannes in een momentje vinden. Ik zal... Natuurlijk, het zal aan de andere kant van Hebreeën staan. In orde. 1 Johannes 1:8–10. 1 Johannes 1:8–10.

     Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo misleiden wij onszelf, en de Waarheid is in ons niet.
     Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
     Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn Woord is niet in ons.

141 Welnu, wacht mijn dierbare broeder. Sla nu meteen het derde hoofdstuk hier op en het negende vers. Dat staat in mijn Bijbel op dezelfde pagina. Het achtste vers om mee te beginnen:

     Die de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. (Precies waarover ik heb gesproken. Zie? Gods uitverkiezing, u kennende.)
     Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet; want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

142 Dat is precies wat het Woord zegt. Nu, als u hier goed oplet.

     Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn Woord is niet in ons.

     Nu, sommige mensen zeggen: "Welnu, hier is een goed klein meisje of een goede kleine jongen. Zij hebben nooit gezondigd om mee te beginnen." U bent in zonde geboren, gevormd in ongerechtigheid, leugensprekend in deze wereld gekomen. Wanneer u in deze wereld geboren wordt, bent u een leugenaar, bent u een dief, bent u alles wat er maar is, gewoon al de zonde. Niet een dief, want u hebt niet gestolen, maar u bent... u hebt... U bent geen leugenaar, want u hebt niet gelogen, maar die geest is in u als u geboren wordt, omdat u van de wereld bent. Dat is de reden dat u geen reformatie kunt hebben, om te hervormen; u moet sterven en geboren worden! En u kunt geen geboorte hebben zonder kruisiging. U kunt geen opstanding hebben; u moet gekruisigd zijn voor de dingen van de wereld om opgewekt te kunnen worden in Christus.

143 Als u vertrouwt op uw verstandelijke opvattingen enzovoort, zult u nooit geboren worden uit de Geest van God. U zult moeten vergeten, net als Paulus, alles wat hij ooit geleerd had en niets wetende onder u dan Christus Jezus, opnieuw geboren worden, wederom. O, als ik het hier tot u kon brengen. Zie? Het is een geboorte die een nieuwe schepping maakt. Het Griekse woord hiervoor, ik heb het onlangs opgezocht in een Grieks woordenboek, het woord geboorte betekent 'schepping'. Als er staat: "U bent een nieuw schepsel in Christus Jezus", staat daar het woord schepsel en dat is het woord schepping. U bent een nieuwe schepping, niet in de wereld, maar in Christus Jezus. U bent geworden een nieuwe...

144 Nu, u was in de wereld en u zei, o, weet u, de leuke dingen, de fijne kleren of iets aardigs. En o, religie is terzijde. Zie? "O, ik ga naar de kerk, zeker. Ik wil niet naar de hel gaan, maar weet u..." En de mooie bruine ogen van het meisje, of de golvende haren van de jongen, of... "Hij is erg..." Weet u, iets dergelijks, gewoon iets om de aandacht te trekken, of hij is wellustig, of hij drinkt of iets dergelijks. Dat is de wereld; u bent in de wereld. En de Bijbel zegt: "Als u de wereld liefhebt en de dingen van de wereld, dan is de liefde van God zelfs niet in u." Dus om dat uit u te krijgen, moet u sterven, móét u sterven, gekruisigd zijn en begraven, en opgestaan als een nieuwe schepping in Christus Jezus.

145 Nu, voordat u de Heilige Geest ontvangt, gelooft u tot eeuwig leven, maar u hebt geen eeuwig leven, totdat u de Heilige Geest ontvangt, omdat Hij eeuwig leven is. De Heilige Geest is God. Het is Gods leven in u. Dan hebt u eeuwig leven. Begrijpt u dat nu? Zie? Kijk! Zie? U gelooft tot.

146 Wacht, hier is een goed voorbeeld. U vrouwen, excuseer mij hiervoor als het een beetje plat klinkt (zie?) om het duidelijk te maken. Een moeder, het is leven... Maar nog steeds is die baby niet geboren. Maar als u die baby goed behandelt en de regels der natuur opvolgt, zal die baby normaal geboren worden. Maar als u niet alles toepast volgens de regels der natuur, en u een harde schok of een klap, of zoiets laat plaatsvinden, dan wordt het vernietigd (zie?); het zal de baby doden voordat hij geboren wordt.

147 Wel, dat is wat er aan de hand is. De beschadigingen komen van Satan. Satan neemt de vergiftige pijlen van de hel en probeert de gemeente die in barensweeën is te beschadigen. En voordat het ooit geboren is, doden zij het. Maar als u gewoon de Bijbel neemt het voedt op de... het babyvoedsel geeft, de moeder neemt vitaminen tot zich... Wel, dit is de beste Vitamine die ik ken, geestelijke vitaminen. Zie? Het bouwt u op.

148 Nu, de gemeente behoort geestelijke vitaminen te nemen; en de vitaminen zitten precies hierin, een heel boek vol. En u moet geestelijke vitaminen nemen, leren, en dat brengt de baby tot geboorte. Ziet u wat ik bedoel?

149 Nu, het kleine kereltje, als hij leven heeft... hij heeft leven, want de kleine cellen bewegen en trappen na ongeveer drie à vier maanden. En dan trapt en beweegt hij, maar hij is nog niet geboren. Maar zodra hij ter wereld wordt gebracht, houdt de dokter, moeder of iemand anders hem omhoog en [Broeder Branham klapt in zijn handen – Vert] geeft hem een kleine tik en: "Wha-a-a!" Of... Daar gaat hij (zie?) en dan begint hij te ademen. En zodra hij de levensadem inademt, wordt hij een levende ziel.

150 En dat is wat soms... U bent gereed om de Heilige Geest te ontvangen; u bent in barensweeën; u wilt verlost worden. Hoevelen zijn hier in die toestand op dit moment die de doop met de Heilige Geest willen, die werkelijk willen weten wat het is en erin willen komen. Wie wil de doop met de Heilige Geest? Steek uw hand omhoog. Zie? U bent in barensweeën, u wilt verlost worden. Wat u nodig hebt, is een kleine evangelieklap, een klein iets dat [Broeder Branham klapt in zijn handen – Vert] en u schreeuwt het uit: "Glorie!" En wanneer het gebeurt... Ik weet dat u denkt dat ik gek ben, maar wij hebben de gezindheid van Christus, wat hoe dan ook gek is voor de wereld. Iets van binnen schreeuwt; die Geest onderzoekt u. Dan blijft het maar komen.

151 Zoals ik tegen iemand zei dat het is zoals een oude verstopte pijp. En u steekt er een klein stukje ijzerdraad doorheen, en u pakt dat ijzerdraad beet en u duwt, duwt en duwt. En er is een grote hoeveelheid water dat probeert erdoor te vloeien. U duwt, duwt en duwt, u krijgt het er niet door, maar u weet dat daar iets zit. U kunt het voelen; het zit aan het einde. Dan na een poosje geeft u een harde duw en [Broeder Branham maakt een geluid van stromend water – Vert] daar gaat het water door de pijp. Dat is de wijze waarop het gaat. Dan blijft het water steeds maar komen. Dat is de wijze van de Heilige Geest. Zonde verstopt de pijp. U gaat zitten en zegt: "Ik ben een verlegen type...?... Weet u... Ik zou dat niet kunnen zeggen... Ik ben bang dat de mensen denken dat ik een heilige roller ben." Zie?

152 Nu, wanneer u dat zachte trekken voelt van de Geest... u wilt het meer dan het leven zelf, u wilt het meer dan uw eigen leven. Het betekent meer voor u: "Ik moet het hebben of ik sterf." Voor u het weet krijgt u ergens vat op. U denkt: "Dat is het, Here." U trekt de verstopping weg. Whew. Daar komt het! Verdwenen! O my! Vrij! O my! Het maakt mij niet uit of president Eisenhower daar zit, u zegt: "Glorie voor God" net als...

153 Petrus en degenen die zich omstreeks Pinksteren daar ergens schuilhielden, zeiden: "Kijk eens voorzichtig bij de deur en zie of er daarbuiten geen Joden komen."

     "Nee, ik zie er niet één."

     "Goed, wees heel stil, mannen. Ik vertel je, als zij ooit hierheen komen, zullen zij ons er uitgooien. Dat is gewoon alles wat... omdat..."

154 Zij zaten daar allemaal en plotseling kwam er een geluid van de hemel als een machtig ruisende wind. Het begon het hele huis waar zij zaten te vullen. Er begon iets te gebeuren. Zij gingen het huis uit, gooiden de deuren open, gingen de trap af en bewogen zich voort als een groep dronken mensen toen zij... van de Geest, al roepende en schreeuwende.

155 Men zei: "Deze mensen zijn dronken. Luister naar hen. Kijk naar die lafaard die uit de deur kijkt, degene die Jezus verloochende daarginds bij de kruisiging. Hij zei: 'Ik ken Hem zelfs niet.' Een kleine vrouw zei: 'Wel, uw spraak verraadt u. U bent één van hen.'" Zei: "Hij vloekte en zei: 'Ik ken Hem niet.'"

156 Maar toen die kurk eruit getrokken was en de Geest door hem heen begon te stromen, zei hij: "Gij mannen van Judéa, gij die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend en neem mijn woorden ter ore! (Amen.) Ik ben de aanvoerder. Dit zij u bekend; deze mensen zijn niet dronken..." (het opnemend voor zijn gemeente), "dezen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag; maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: 'Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees.'" Tjonge, wat een verschil! Whew! My! Ik weet dat u misschien denkt dat dit iets verschrikkelijks is, maar ik moet u laten zien wat de waarheid is. Blijf erbij!

157 Nu, zeker, u hebt eeuwig leven!

158 Nu, om dit te verklaren. Deze dag..."Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben,..." ("Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God."), "maken wij God tot een leugenaar." Hij zei dat u gezondigd hebt. Als u zegt dat u niet gezondigd hebt... ik heb...

159 "Ik werd geboren in de Baptistenkerk, Methodistenkerk, Pinksterkerk, Presbyteriaanse kerk; ik werd daarin geboren." Dat maakt geen enkel verschil, u moet daar weer uit geboren worden! Dat is juist. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar. En het Woord, dat de Waarheid is... Hoevelen weten dat het Woord de Waarheid is? "In den beginne was het Woord... en het Woord is vlees geworden, en het Woord..." "Heilig hen, Vader, door de Waarheid. Uw Woord is de Waarheid." En Hij was het Woord. Zie? En het Woord, ofwel Christus is niet in u... Hij was het Woord. Hoevelen van u weten dat? Zie? Goed.

160 Wij zullen het dan zo lezen: "Indien u zegt dat u niet gezondigd hebt, maakt u Hem tot een leugenaar en is Christus niet in ons." Zie? Zie? Nu, dat is... zie, als u zegt dat u gezondigd hebt... dat u niet gezondigd hebt, bent u verkeerd. U moet wederom geboren worden.

161 Nu, laten wij hier dit andere vers lezen. "Hij... Eenieder die uit God geboren is, doet geen zonde, doet geen zonde, want..."

162 Nu, wat is zonde? Wie zei dat, iemand? Ongeloof! Dat is wat de Bijbel zegt. Er is maar één zonde en dat is ongeloof. Dat is juist. "Hij die niet gelooft is reeds veroordeeld." Zie? Dus u... men zal zondigen.

163 Nu, als u zegt: "Welnu, wacht eens even. Ik geloof dat zij de Heilige Geest misschien op die wijze gekregen hebben in die dagen, maar ik geloof niet dat het zo is."

     "Maar broeder, de Bijbel zegt: 'De belofte is voor u en uw kinderen.'"

     "Ik weet het, maar..." U zondigt. U zondigt precies daar. U gelooft niet wat Gods Woord zegt.

164 "Jezus Christus, Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig."

     "Welnu, wij hebben geleerd dat..."

165 Het kan mij niet schelen wat u geleerd hebt. De Bijbel zei... Hij zei: "Laat ieder mensenwoord een leugen zijn en het Mijne waar." In orde.

     U zegt: "Wel, Hij... in principe is Hij Dezelfde, maar ik geloof niet... Bedoelt u dat Hij Dezelfde is?"

     "Ja, dezelfde dingen in de gemeente doende als toen Hij hier was."

166 "O, dat kan ik niet geloven." U zondigt! Zie? U zondigt. En diegene die uit God geboren is, van de Heilige Geest, zegt zulke dingen niet. En als hij zegt dat hij de Heilige Geest heeft en die dingen zegt, is dat het bewijs dat hij het niet heeft. Het kan mij niet schelen wat hij gedaan heeft. Als hij niet gelooft in Goddelijke genezing, niet gelooft in de kracht van de opstanding, niet gelooft in de uitstorting van de Heilige Geest op ons precies zoals in het eerste gemeentetijdperk, precies dezelfde God gisteren, vandaag en voor eeuwig – dezelfde dingen die de apostelen deden gebeuren nu, spreken in tongen, vreugde en al die andere dingen – als zij dat niet geloven, zijn zij niet uit God geboren. Want eenieder die uit God geboren is begaat dit soort zaken niet. Dat is hoe u kunt weten of zij uit God geboren zijn.

167 U loopt iemand tegemoet en zegt: "Doctor in de filosofie Zo-en-zo-en-zo, eerwaarde doctor Zus-en-zo (wat fijn is, ik wenste dat ik het had, die graden), maar is het zo dat Goddelijke genezing voortgebracht zou moeten worden in de gemeente, net zoals bij de apostelen?"

     "O nee, nee." Dan zondigt hij. Dan is hij een ongelovige. Zo is het!

168 U zegt: "Gelooft u dat wij de Heilige Geest ontvangen zoals zij? Ik las hier in de Bijbel in Handelingen 2, waar staat dat zij waren... en stortte de Heilige Geest uit en zij waggelden alsof zij dronken waren. En zij gingen naar buiten en spraken in de talen van die mensen en dergelijke; handelden als dronken mensen en de kerk dacht dat zij dronken waren. Wanneer wij vandaag de Heilige Geest ontvangen in de Baptistenkerk, of Baptisten, of Methodisten, of Presbyteriaans of wat voor een kerk ook... ik zie ons dat niet doen."

     "Wel, ik zeg je, mijn kind, dat was alleen voor die twaalf." Hij zondigt! Hij is niet geboren uit de Geest van God, want de Bijbel zegt: "Hij die uit de Geest van God geboren is, is niet ongelovig. Hij is een gelovige en hij kan niet..." Waarom? Waarom? O, hier is het. De Duif is in hem en leidt hem. Want de Geest van God is in hem en hij kan het niet verloochenen; hij kan het niet. Als het de Geest van God is, zal God Zijn eigen Woord niet verloochenen. Als ik mijn eigen woord ontken, dan word ik een leugenaar. En als... en als u zegt dat u de Geest van God hebt en het Woord van God ontkent, is óf God een leugenaar óf u bent een leugenaar, een van de twee. En de Bijbel zegt: "Laat ieder mensenwoord een leugen zijn en het Mijne de Waarheid." En een man die uit de Geest van God is geboren, kan niet het oneens zijn met Gods Woord; hij moet zeggen dat het waar is. Hij kan niet anders. Dit is het, dit is de Waarheid.

169 Luister, laat mij dit nog eens voorlezen.

     Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad...

170 Wat is het zaad van God? De belofte, Abraham had het zaad voor de... Wat is het Zaad nu? Christus! Is Christus het Zaad van God? Wiens Zaad is Hij dan als Hij het niet is? Goed, in orde. Hij is het Zaad van God.

171 Het Zaad van God blijft in hem. De Heilige Geest komt verblijf houden, niet van samenkomst tot samenkomst, maar voor eeuwig. Nu, als u dat wilt opschrijven, uw Schriftgedeelte hiervan is Efeze 4:30: "En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing." Het Zaad van God blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hij kan niet ongelovig zijn in Gods Woord.

172 Nu, als u iemand ziet die het oneens is met Gods Woord en zegt: "O, dat was voor een andere tijd", terwijl de belofte is aan wie ook maar wil laat hem komen, bedenk dan, dat hij een ongelovige is en niet uit God. Wij kunnen hier maar beter stoppen, nietwaar? Hoe laat is het? O my! Ik word gewoon... Ik wil hier zondag niet op terugkomen! Laat mij deze gewoon heel, heel, heel snel doornemen. Kan ik dat? Het is gewoon zo goed. Denkt u niet dat het goed is? O, het Woord van God. Goed.

     Broeder Branham, wat moet een persoon doen... Laat mij deze voor het laatst bewaren, deze maar.

105 Hoe zullen wij er uitzien in de opstanding?

173 Zoals wij waren toen wij naar beneden gingen. Precies, opstanding... Denk hier eens aan. Dit boek valt op de grond [broeder Branham laat een boek op de grond vallen – Vert] en ik neem dit boek, een ander boek, er voor in de plaats. Dat is geen opstanding. Opstanding is 'dezelfde omhoog brengen die naar beneden ging'. Was Jezus opgestaan? Kenden zij Hem? Stond Hij daar niet met hen, dezelfde Jezus? "En deze zelfde Jezus Die opgenomen is, zal op gelijke wijze weerkomen als waarop u Hem hebt zien gaan." De opstanding is precies zoals wanneer u sterft; dat is hoe u opstaat. U sterft als een mens in het vlees; u staat op als een mens in het vlees. Zo is het precies. Dus is de opstanding precies hetzelfde. Wij zouden er nog wel twee uur over kunnen spreken, maar we kunnen daar beter niet aan beginnen.

106 Verklaar Hebreeën 4:6 (vlug nu, we nemen deze heel snel) en vergelijk het met Hebreeën 10:26. (Hebreeën 6:4. Pardon) Hebreeën 6:4 en 10:26. Laten we kijken, 10:26. In orde, ik heb het hier precies. Zie?

     Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gaven gesmaakt hebben, en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn,
     En gesmaakt hebben het goede Woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw,
     En afvallig worden, die, zeg ik, weer te vernieuwen tot bekering, daar zij voor zichzelf de Zoon van God weer kruisigen en openlijk te schande maken.

174 Dat gaat zo door en vertelt wat het... Nu kijk. Ik heb dat gisteravond behandeld. Hoevelen waren hier aanwezig toen ik dat verklaarde? In orde, u weet dan wat het is. Zie, het zijn die grensgelovigen.

175 Hoevelen hebben daar in Deuteronomium 1 gelezen, waar de spionnen precies daar binnengingen en proefden van de dingen van Kanaän, en Kanaän is niet het type van het millennium. Hoevelen weten dat? Bedoelt u, maar één hand? Junie! Dat klopt. Kanaän is niet het type van het millennium, omdat zij in Kanaän oorlogen hadden, gevechten, moorden en al het andere. Het typeerde de Heilige... Kanaän is een type van de Heilige Geest. Egypte is de wereld waar zij uitkwamen. De woestijn is waar zij geheiligd werden, de uitgeroepen gemeente. Kanaän is waar zij zich vestigden met de Heilige Geest (zie, zie?), omdat zij nog steeds oorlogen hadden. En als u niet gelooft dat u oorlogen hebt, ontvang de Heilige Geest maar eens.

176 Wat doet u? Wat deden zij in Kanaän? Zij namen hun rechten in bezit. Glorie! Zij namen hun rechten in bezit. En zij konden hun rechten niet in bezit nemen tot zij in Kanaän aankwamen. Zij bezaten niets in de woestijn. Dus toen zij in Kanaän kwamen, toen hadden zij rechten. En wij hebben rechten. Wanneer u de Heilige Geest ontvangt, bent u in Kanaän. U moet er voor vechten! Voor iedere centimeter grond moet u vechten. Jazeker! Dat is de reden dat mensen zeggen: "Broeder Branham, bid vandaag voor mij. Ik..." Zie? Kom eens in Kanaän, broeder, en u realiseert zich waartoe u behoort. Let op, gebed laat zaken daar een aanvang nemen. Jazeker!

     Hij zei: "Kijk hier Satan, dit is van mij! Ik ben de eigenaar hiervan! God heeft het gezegd! Vertrek! (Dat is juist, zo is het.) Ga van mijn grond af."

     "Jouw grond?" zegt Satan.

     "Ik heb er een akte van. Ga weg! Weet je, ik zal je een bekendmaking sturen door de leiding van de Heilige Geest." Hij verdwijnt. Zeker, hij moet wel.

177 Nu, nou, zij die de hemelse gave gesmaakt hebben... Nu, let hierop... als wij opzettelijk zondigen... (Het tiende, dit is het zesentwintigste vers van het tiende hoofdstuk.)

     Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;

178 Nu, één ervan is waar u ervan gesmaakt hebt en het volgende is waar u het hebt ontvangen en de kennis ervan hebt gekregen. Dus als u zondigt... wat? Ongeloof... Nu, let op hoe ze allebei luiden. Zie? "Als u opzettelijk ongelovig bent, nadat u de kennis der waarheid ontvangen hebt..." Nu laat... Een momentje, laat mij het hier nemen.

     En afvallig worden, die, zeg ik, weer te vernieuwen tot bekering,...
     Want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben,... (ervan geproefd hebben, zie?) en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn,
     En gesmaakt hebben het goede Woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw,

179 En hij gaat hier verder en zegt dat als u opkomt zoals de doornstruik, terwijl de regen dikwijls op de aarde valt; als u opkomt zoals de doornstruik, de Heilige Geest valt en o my, het verblijdt u net zoveel als de anderen; maar in zoverre dat u uw schouders eronder zet en uitgaat en voor de Here werkt en er iets aan doet, nee, nee, dat kunt u niet. Zie? Dan laat dat zien dat de Geest van God niet in u is. Zie? Dan draait u zich er uiteindelijk volkomen uit. "Wier einde is om verbrand te worden."

180 Maar in dit geval, als wij niet geloven... Nu, wat is zonde? Ongeloof. Als het aan u bekendgemaakt is en u het willens en wetens de rug toekeert en zegt: "Ik wil er niets mee te doen hebben", nadat u het gezien hebt, zal het nooit opnieuw tot uw hart roepen. Het is met u afgelopen, dat is zo. U hebt... U hebt uw dag van genade weg gezondigd. Zie?

     Want zo wij willens zondigen, (nu, in mijn Bijbel is het hier gemarkeerd, waar het... Daar is een 'm' in de marge, waar staat: zonde – ongeloof – willens en wetens. Zie? Zie?) nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; (als u wegloopt en God willens en wetens afwijst nadat het allemaal zo goed voor u is gemaakt en God het u aangeboden heeft, zie?)
     Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden.
     Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen;
     Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? (O my!)

181 Wat zou het zijn? Een prediker, een voorganger, laat ons nemen... Omdat ik een prediker ben, laten we de prediker nemen. Loopt hier naar voren, hij komt het podium op en belijdt Christus, en zijn leven wordt zover gereinigd dat hij niet in overspel leeft en dat soort zaken; hij leeft een goed, rein leven, loopt hier naar boven, de genade van God is goed voor hem geweest; dan wandelt hij regelrecht voort in de kennis van de Heilige Geest (zie?) en daar ziet hij het, maar hij zegt: "Nu, wacht even, mijn kerk zou dat niet willen hebben." Uh-huh. "Dat kan ik niet doen. Zij zullen mij er uitzetten. De synode zal mij ontslaan. Op de volgende predikersvergadering zal ik eruit worden gezet." Er blijft geen slachtoffer meer over voor de zonde, omdat hij juist het bloed, dat hem heiligde en zover tot de kennis van de Waarheid had gebracht, als een onwaardig iets achtte en het onder zijn voeten vertrapte, nadat God hem stap voor stap zover tot de Heilige Geest geleid heeft.

182 U zegt: "O, nu wacht eens even, broeder Branham." Een momentje! Dat zal de geest van de antichrist doen. Hebt u de twee leiders van hen gadegeslagen? Wie was Judas Iskariot? De duivel! De Bijbel zegt dat hij de zoon van het verderf was. Wat is verderf? Hel. Hij was de zoon van de hel, kwam van de hel en ging terug naar de hel. En Jezus Christus was de Zoon van God, kwam van de hemel en ging weer terug naar de hemel. Toen zij beiden stierven aan het kruis... Judas...

     Wist u dat Judas aan een kruis stierf? Hoevelen weten dat? Hij stierf aan een boom. Jezus stierf ook aan een boom. Het was een omgehakte, dat was alles! "Vervloekt is hij die aan een boom sterft." En hij kwam van de hel. En let op wat... Zover als hij in de gemeente kon binnensluipen... Dat is even hoog als hij nu kan komen. Ziet u hoe misleidend hij kan zijn, hoe Judas komt? Wat was hij? Een kasbewaarder, een broeder, werkend in de gemeente, de penningmeester in de gemeente, die goed wandelde, in de Here Jezus Christus geloofde en gerechtvaardigd was... [Hier eindigt de band onvolledig – Vert]