Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Vroege en spade regen

Door William Marrion Branham

1 Laten wij onze hoofden een ogenblik buigen voor gebed. Onze hemelse Vader, wij zijn U dankbaar dat we kunnen zeggen: "Vader", daar wij weten dat dit betekent dat wij zonen en dochters zijn. Wij zouden Uw zegeningen willen vragen over het verdere van de samenkomst vanavond; verkrijg de heerlijkheid voor Uzelf. Wij vragen het in Jezus' Naam. Amen. U kunt gaan zitten.

2 Nu, gisteravond hield ik u een beetje lang en het spijt me. Ik... Het lijkt of ik zoveel te zeggen heb en u bent ook zo'n prettig gehoor, dat het moeilijk is om het in een paar ogenblikken te zeggen.

     Nu, er is mij verscheidene malen gevraagd: "Broeder Branham, wanneer gaat u genezingsdiensten beginnen?" We hebben ze elke avond. We spreken nu over de genezing van de ziel, en dan zal het andere automatisch plaats vinden. Als wij de ziel in orde gebracht kunnen krijgen, dan kunnen we geloof hebben.

     Ik weet dat de akoestiek in dit gebouw tamelijk slecht is, maar ik ben er zeker van dat het vanavond beter is omdat het voor mij zo klinkt. Er is geen echo. Als elk van deze dingen in elkaars gezicht kijken wordt het wat moeilijk. Maar kunt u achteraan onder die ruimte vanavond beter horen daar beneden achteraan? Kunt u het daar achterin goed horen? Kunt u het niet horen? Hier achterin? Kunt u het redelijk goed horen daar beneden achterin de...? Goed, dat is fijn.

3 Nu, ik ga een aankondiging doen. Zo de Here wil, zaterdagavond, deze komende zaterdagavond, ik geloof dat niemand diensten heeft, zijn wij... We komen hier op bezoek. We willen niemands diensten storen omdat we snel en onverwacht zijn gekomen. En het duurt nog maar even voor we weer overzee gaan. We zijn hier gekomen om wat gemeenschap met de predikers te hebben en met de fijne mensen die in Phoenix zijn, onze dierbare vrienden waarmee wij verwachten de eeuwigheid door te brengen.

     Dus nu, zaterdagavond, zo de Here wil, zijn wij – zou ik graag die avond zo mogelijk nemen om een ouderwetse gebedsrij te hebben zoals wij die hadden de eerste keer dat ik naar Phoenix kwam. We zetten iedereen in de rij en blijven daar met hen totdat ik voor ze gebeden heb. Ik houd daarvan. En ik schoof het, geloof ik, vele malen op openbaringen en gaven. Nu zijn gaven niet iets wat u geneest. Gaven genezen niet. Gaven zijn een manier waarop u zich moet ontspannen en de enige manier waarop u ooit iets van God vindt, is hoe u zich kunt toewijden aan de Heilige Geest. Zo werken gaven.

4 Nu, ik wil dat u vanavond met mij opslaat... enkel over een kort onderwerp. Ik heb hier een kleine wekker op mijn horloge. Ik zal proberen hem goed in de gaten te houden. Nu, u zou het misschien niet horen, maar hij trilt op mijn arm om mij te laten weten dat het tijd is om op te houden. Dus zal ik proberen u vanavond zo mogelijk vroeg te laten uitgaan, en ook de rest van deze week.

     Ik geloof dat broeder David vandaag iets tegen mij zei om dinsdag zijn plaats in te nemen voor een vergadering van predikers. Het zou fijn zijn om predikers te ontmoeten, maar ik zou nooit de plaats van een leraar kunnen innemen omdat ik geen leraar ben. Maar ik zou graag alle predikers van Phoenix willen ontmoeten om gemeenschap te hebben, waar ik dan ook van plan ben te zijn; dinsdagmorgen.

5 Laten we nu het boek Zacharia, het veertiende hoofdstuk, opslaan. Vervolgens wil ik ook teruggaan naar Jesaja, het twaalfde hoofdstuk van Jesaja. Laten we een gedeelte van het Woord lezen. Ik bedoel eerst het veertiende hoofdstuk van Zacharia: Ik wil het zesde en zevende vers lezen. En als u het noteert, Zacharia 14, vers 6 en 7:

     En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostbare licht, en de dikke duisternis.

     Maar het zal een enige dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde van de avond, dat het licht zal wezen.

     En dan in Jesaja 21 is het, Jesaja 21:11 en 12.

     De last tegen Duma. Men roept tot mij uit Seïr: Wachter! wat is er van de nacht? Wachter! wat is er van de nacht?

     De wachter zeide: De morgenstond is gekomen, en het is nog nacht; wilt gij vragen, vraagt; keert weer, komt.

6 Het moet ongeveer bij het ondergaan van de zon zijn geweest. De zon ging onder in het westen en het was een ongewone dag geweest, een dag die was... het scheen een onzekere dag te zijn. Er waren zoveel dingen gaande geweest, waarschuwing na waarschuwing was er van de toren gekomen: "De vijand nadert." En toen de zon begon te dalen in het westen, weerkaatsten de avondlichten dat de dag op zijn einde liep. Dat is helemaal het beeld van deze huidige dag. De avondlichten schijnen en de dag is ver gedaald.

     En daar buiten op straat bij de openbare bron waar de mensen hun water halen, kan ik jonge vrouwen zien verschijnen, zoals het de gewoonte was in die dag om zich te verzamelen en water te halen voor de avond als de mannen van hun werk kwamen en moeder de maaltijd klaarmaakt. En als zij zich verzamelen en praten, zoals jonge dames dat kunnen, laten we dan even tussenbeide komen in hun gesprekken en deze vergelijken, die dag en deze dag in de avondlicht tijd.

7 Ik kan de jongedames horen spreken over een dans of een feestje waar ze naartoe zullen gaan en wat voor soort jurk ze zullen dragen en de nieuwe afspraak die ze hadden. En ik zou dat nauwelijks kunnen vergelijken met deze dag, omdat ik niet geloof dat wat zij vandaag dragen, voor hen in die tijd een jurk genoemd zou kunnen worden. Maar zij maakten zich gereed, erover sprekend hoe laat zij die avond het dansfeestje zouden hebben. En tenslotte moet één jongedame vrijuit hebben gesproken; ze zei: "Meisjes, hebben jullie die fanaticus uit de toren gehoord? Al die boodschappen die hij vandaag uit die toren kraamde? Die oude gek maakt mij zo boos, hij werkt op mijn zenuwen, en op moeder ook, zodat we gewoon ons haar zouden kunnen uittrekken; hij spreekt er altijd over dat wij te slecht zijn, dat God ons zal oordelen voor onze zonden. Alsof God niet zo goed is dat Hij ons niet zou oordelen. Wij zijn een godsdienstig volk. Wij zijn een godsdienstige natie, we staan bekend over de hele wereld als een godsdienstige natie."

     Laat mij hier de conversatie onderbreken. Een godsdienstige natie heeft niets te maken met God, het is een persoonlijke zaak. Het gaat om u. We worden een godsdienstige natie genoemd, maar goeie genade, het is verre van dat.

8 En zo kan ik hen horen doorgaan en zeggen: "Wel, ik hoorde papa gisteravond spreken dat ze vrij spoedig een bestuursvergadering zullen hebben en deze fanaticus die wij daarboven in de toren hebben, die ons altijd waarschuwt over dat onze zonden zo groot zijn, dat God een natie zal zenden die ons zal wegvagen... ik hoorde dat ze hem er de volgende bestuursvergadering uit zullen zetten. Ze zullen hem uit het bestuur zetten; hij is teveel een zonderling voor ons, moderne mensen, in deze dag. We kunnen zoiets gewoon niet hebben. Hij maakt dat wij allen overstuur raken door ons voor een oordeel te waarschuwen. Wij willen dat niet meer ondersteunen. Moeder zegt dat wanneer zij naar haar kaartavond gaat, je die oude torenman hoort uitroepen: 'Het is verkeerd om het te doen; het is verkeerd om het te doen. God zal het oordelen.' En moeder en papa hebben een grote invloed in de kerk. En op zekere dag zei de prediker, of de priesters spraken er over... En hij zei dat hij dacht dat die knaap niets anders dan een fanatiekeling was", omdat de priester een soort heerschappij had over de mensen, of als hij het niet deed, dat hij zijn plaats in de preekstoel zou verliezen. Ik ben zo blij om mannen van God te hebben die vrij zijn, die het Evangelie kunnen prediken zonder zich te bekommeren om de gevolgen en die geen banden hebben die hen binden. En ik ben blij te weten dat er mensen zijn die het aannemen wanneer het gepredikt wordt in zijn kracht.

9 Maar dit... Toen de avond verder ging, spraken de jonge vrouwen over wat er zou gaan plaats vinden. Toen vergaderden de jongemannen zich in de herberg en na een poosje, na gedronken te hebben en de moderne gang van zaken, zoals tegenwoordig op de rock-en-roll feesten, kwam de zonde op gang.

     Het is ergens vreemd dat als het donker wordt, de door demonen bezeten schepselen zich beginnen te bewegen. Ik zag hier enige tijd geleden in een tijdschrift, dat een filmster zei dat de nacht was gemaakt om in te leven. De nacht is gemaakt om te slapen! En als u zult opmerken, u mensen hier in de woestijn, dan zijn het uw slangen en schorpioenen en hagedissen die 's nachts gaan kruipen; nachtspinnen en ongedierte. Zij die des nachts rondsluipen zijn slecht. De nacht is zeer kwaad, omdat het duisternis is. Dankzij God is er een licht, zodat wij kunnen zien waar wij lopen. En mensen die in de duisternis lopen zijn blind, niet wetend waar zij gaan. Maar de kinderen van het licht weten het, omdat zij in het licht wandelen. En Jezus is dat Licht. "Ik ben het Licht, de Waarheid, het Leven en de Weg."

10 En in de kroeg, terwijl zij aan het spreken waren, kan ik na een poosje horen dat de dans stopt en de jazzband even ophoudt en dat iemand zegt: "Zeg, hoorde je die oude zonderling daarboven in de toren? Hij heeft weer gesproken. Hij maakt een enorm kabaal over het komend oordeel. We zullen opgeblazen worden of uitgeblazen worden of zoiets. Enige naties zullen komen en ons de baas worden. Weten zij niet dat wij het meest ontwikkelde volk ter wereld zijn? Weten zij niet dat wij beter toegerust zijn dan enige andere natie? We zouden iedereen kunnen verslaan die op komt dagen." En ze wisten niet dat de vijand al maar dichterbij aan het sluipen was. Geen wonder dat iedereen zenuwachtig is. Geen wonder dat de dag waarin wij leven, zo geducht is.

11 Enige tijd geleden keek ik op zekere dag naar een film van een leeuw die een lam besloop. En de kleine makker werd nerveus, hij kon de leeuw niet zien. Maar de leeuw kon het lam ruiken en hij lag daar en sloop dichter en dichter bij de kleine makker in het hoge gras. Maar het kleine lam zag de leeuw niet, maar hij had nog een ander zintuig dat hem scheen te vertellen of scheen te waarschuwen dat er gevaar nabij was. Dat is er vandaag met de natie aan de hand; dat is er vandaag met de wereld aan de hand, zelfs onder zondaars is er een onrust.

     Terwijl ik vandaag buiten aan het rondrijden was en ik van South Mountain kwam, ging ik naar de plaats waar ik gewend was om te bidden. Er is daar nu een bouwproject. En ik... Het is een goede zaak dat u nog wat cactusstekken in een reservaat hebt bewaard, want Arizona is verdwenen; dat is alles. Er is geen woestijn meer over zoals de oude goudzoeker... Ik stel mij voor dat er geen wilde ezel meer over is in de staat Arizona; of ze hebben hem ergens in een hok, als er al één is. Het is allemaal opgeofferd aan wegen. Het oosten is hier naartoe verhuisd. De beschaving is deze kant uitgereisd en overal waar zij komt verontreinigt zij het land. God... Ik had hier graag willen wonen toen het werkelijk Arizona was en ik heb wat van haar schoonheid gezien.

12 Toen ik nu hierheen kwam, vertel ik u, dat ik bijna drie of vier maal overreden was, terwijl de mensen door de straten schieten naar deze kant en die kant; terwijl zij in een "vijftig kilometer" zone, negentig of honderd kilometer per uur rijden, gewoon racend, terwijl de politie hen stopt om hen aan te houden. Ze gaan toch op dezelfde manier door. Waar gaan ze naartoe? Zij weten niet waar zij naartoe gaan. Ik vertel u, dat het de moeite loont om te weten waar u naartoe gaan. Ze zijn ergens naar op weg, maar zij weten niet waarheen.

     En broeder, er is een onzekere vrede overal. De naties zijn in onrust; de kerk weet niet wat zij moet doen; de mensen weten niet wat zij moeten doen. Er is onrust. Wat is er aan de hand? Het is het naderend oordeel. U kunt maar beter naar mij horen. Komende oordelen...

     We zouden in elke staat een Billy Graham kunnen plaatsen en dag en nacht een opwekking houden; het zal haar nooit meer terugbrengen; bedenk dat. Zeker niet. Ze is bestemd voor het oordeel; er is niet anders overgebleven. En dan vragen wij ons af waarom wij zo zenuwachtig zijn en van streek, waarom deze krankzinnigengestichten hier boven en in verschillende plaatsen zo vol zijn. Het is vanwege het drinken en de zonde en de zenuwachtigheid en de whisky en de rumoerige troep en het nachtleven terwijl men de Bijbel en God negeert. Nerveus, neurotisch, instortingen, de wereld is er vol van. De gevangenissen zijn overvol. Krankzinnigengestichten, zelfs de psychiaters moeten elkaar behandelen. En we vinden hen in de gestichten. Zo is het.

     En ik vernam onlangs van bepaalde filmsterren en zangers van deze rock-en-roll feesten dat één zeer bekende rock-en-roll ster voortdurend vier psychiaters bij zich moest hebben. Goeie genade, ik ben blij dat we een Psychiater hebben, de gezindheid van Jezus Christus, de kracht van God, de onderscheider van de gedachten van de ziel. Hij is het die de Christen volgt. Dat is onze vertroosting, dat is onze leider.

13 Dan vinden we ook deze onrust. Alles schijnt in een nerveuze onrust te zijn, het is... De tijd is ten einde, het oosten en het westen hebben elkaar ontmoet, is te voorschijn gekomen vanuit het oosten, totdat het in het westen is gekomen en het ontmoet heeft.

     Nu zegt de Bijbel in mijn Schriftlezing dat er een dag zou zijn bij de Here die dag noch nacht genoemd zou worden. Het zou een sombere dag zijn met net genoeg licht om te kunnen lopen. Dat is de dag waarin wij geleefd hebben sedert het begin. De zon gaat op in het oosten en gaat onder in het westen. Geen andere zon, dezelfde zon die opgaat in het oosten, gaat onder in het westen, en de beschaving is met de zon meegereisd.

     En nu, India was – of niet India, maar China was de oudste beschaving, de eerste waarvan melding gemaakt wordt. Nu zijn we hier terug bij de westkust waar het oosten en het westen elkaar ontmoet hebben. De beschaving is meegereisd. En gedurende de tijd in het oosten, toen de Heilige Geest voor het eerst werd uitgestort, was het op oosterse mensen. Nu, ik haal dit opnieuw aan, zodat u het niet zult vergeten. Zij hadden het eerste licht. De z-o-n schijnt eerst in het oosten en de Z-o-o-n scheen eerst in het oosten op de oosterse mensen.

     Nu, we hebben een sombere dag gehad. We hebben genoeg licht gehad om in te wandelen, genoeg om te geloven in de Here Jezus en gered te worden. We vormden kerken, een grote Lutherse kerk, de Methodisten-, Baptisten-, Presbyteriaanse kerk, al die grote kerken zijn gedurende deze tijd opgekomen, maar we hebben nooit precies een belofte gehad en een spade regen zoals geprofeteerd was dat we zouden hebben. In de laatste dagen zou er een spade regen zijn en de vroege regen en de spade regen zouden tezamen zijn. Nu, de eerste regen was in het oosten, de spade regen is in het westen. En in de spade regen zullen zowel vroege als late regen tezamen zijn.

14 En nu, de zon is overgekomen en heeft een somber licht gegeven vanwege de traagheid van begrip van het geloof der mensen. Jezus was de Zoon van God, zoals wij er vandaag over spraken. Hij was evenzeer de Zoon van God als Hij een mens was. Op dertigjarige leeftijd... We hebben geen verslag dat Hij iets deed totdat Hij dertig jaar oud was. Toen Hij in de Jordaan door Johannes gedoopt werd, kwam de Heilige Geest op hem zonder mate. In Hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij was Immanuël. God was in Hem. Waarom was God in Hem? Omdat Hij zondeloos geboren was en omdat Hij een wijze had waarop Hij Zichzelf aan God kon toewijden, en in Hem woonde alles van God.

     Nu, u en ik zouden niet meer van God in ons kunnen hebben dan wat wij van onszelf kunnen toewijden. Zoveel als wij blijven... Zoveel als Bill Branham zichzelf uit de weg kan krijgen, zal God binnenkomen. Maar zolang Bill Branham daar in is heeft God geen kans om binnen te komen. En hetzelfde met u. Het gaat er om onszelf uit de weg te krijgen, en dat we niet letten op de wijze waarop wij denken, dat we niet doen op de wijze waarop wíj denken, maar dat we Hèm ons denken laten doen. Laat Hem ons kijken doen, luisterend naar de Heilige Geest.

15 Nu, het is aan de overkant gekomen en het is in de avondtijd. Nu, de Bijbel beloofde ons dat het in de avondtijd licht zou zijn. Wat voor soort licht? Hetzelfde licht dat schijnt in het oosten, schijnt in het westen. Hetzelfde licht dat in de morgen schijnt, schijnt in de avond. Nu, we zijn de hele weg tot hier gekomen en in de avondtijd lengen de schaduwen. En we hebben licht gehad.

     Nu, ik wil dat u opmerkt, o, in het uur dat deze wachter gewaarschuwd had en de mensen had verteld over het komende oordeel, lachten zij hem echter uit en maakten gekheid over hem. En dan zien we in de Schriften, dat als een stad werd gebouwd, het eerste wat gebouwd werd de bescherming van die stad, namelijk de muur, was. En om dan zeker te zijn dat de stad beveiligd was, lieten zij op de muur een hele hoge toren bouwen, en er was dag en nacht een wachter in die toren. Vierentwintig uur de klok rond bewaakte hij het oosten, noorden, westen en zuiden. Omdat hij hoger is dan de overige mensen kan hij ver zien. Het is zijn plicht om de mensen te waarschuwen, daar hij komend oordeel kon zien, legers die naderden, spionnen die rondslopen, alles wat nader kwam. Het maakte niet uit wat het was, hij berichtte het aan de stad als hij een goede wachter was.

16 Ik wil hier iets zeggen en ik hoop dat u het op de juiste wijze vat. Wilt u mij vertellen dat zij een bijziende wachter in die toren zouden zetten als het leven van de stad van hem afhing? Zou hij... Zouden zij daarin een man plaatsen die half blind was? Zeker niet. Het zou de best ziende man zijn die ze konden vinden, die zij daarin zouden plaatsen.

     Zo ook God, als Hij Zijn stad bouwt, Zijn gemeente. Hij ommuurde haar met het bloed van Zijn eigen Zoon, Jezus Christus. En Hij plaatste er een toren in. En in deze toren... De Bijbel vergelijkt Zijn profeten met adelaars. Nu kan een arend hoger zweven dan elke andere vogel. Als een andere vogel probeert een arend te volgen zal hij sterven omdat hij – de arend – speciaal gebouwd is. Hij kan zo hoog gaan, dat als de havik hem zou proberen te volgen, de havik in de lucht uiteen zou vallen. Hij zou hem niet kunnen volgen; zijn veren zouden uitvallen in de lucht; hij zou uit elkaar spatten. Maar de arend is een speciale vogel. Nu, wat goed zou het hem doen om daar zo hoog de lucht in te gaan tenzij hij ver zou kunnen zien? Hij zou zichzelf verblinden. Maar zie, de natuur heeft de arend voorzien van een oog dat hij van zo hoog kan zien dat je nauwelijks de arend zelf ziet; sommigen hebben vleugels van een spanwijdte van drieëneenhalve meter. U kunt de arend nauwelijks met uw oog zien. Maar hij kan elk klein bewegend voorwerp op de grond zien. Nu, God vergeleek Zijn profeten, Zijn predikers, met arenden. Hij noemt Zichzelf "Jehova-Arend". Hij is Zelf een Arend.

17 Nu, God heeft gegeven – niet de mens – God heeft in de gemeente gegeven ten eerste apostelen, ten tweede profeten, leraars, herders, enzovoort. God plaatst hen in de kerk. Als God hen daarin plaatst, worden zij bekwaam gemaakt voor het karwei. God zou geen man in de toren plaatsen, in een dergelijke positie, die zei: "De dagen der wonderen zijn voorbij." God zou geen man in een dergelijke positie plaatsen als profeet of ziener, die zou zeggen dat Jezus Christus niet Dezelfde is gisteren, heden en voor immer, terwijl de Bijbel verklaart dat Hij het wel is. God zou geen man in een toren daar plaatsen die een slap Evangelie zou prediken en niet de waarheid zou vertellen en de mensen waarschuwen voor de komende toorn. Hij zou er een man inzetten die moedig zou zijn, die een geest zou hebben die het komende oordeel zou zien en ongeacht wat de mensen zeiden, hen in ieder geval zou waarschuwen, het ertegen uitroepen. Hij plaatst geen blinde profeten in Zijn toren. Hij plaatst profeten, predikers die het komende oordeel voorzien en de mensen waarschuwen om te vluchten.

18 Dat is hetzelfde als wat hier plaats vond. De torenwachter had de mensen de hele lange dag gewaarschuwd; hij zei: "Ik zie het stof."

     "Wel," zeiden ze, "niets, ik zie geen stof."

     "Wel, ik weet dat er een leger nadert." En zij gingen gewoon precies eender door. Dat is de wijze waarop zij doen, hetzelfde vandaag. Iedereen die een krant zou kunnen lezen, kan als hij enige geestelijke onderscheiding over zich heeft, zien dat wij aan het eind zijn. Het uur is hier, er is niets overgebleven dan de komst van de Here Jezus.

     Sommige mensen gaan uit en zeggen: "O, het zou misschien nog duizend jaar vanaf vandaag kunnen duren." Ik geloof dat niet. Ik geloof dat deze generatie de komst van de Here Jezus zal zien. Als deze generatie het niet ziet, wil ik prediken tot de jonge mensen, dat zij ernaar uit zullen zien in hun generatie. Ik geloof dat het in deze generatie zal zijn, omdat de vijgenboom ginds zijn takken doet uitspruiten en Jezus zei: "Die generatie zal niet voorbijgaan, totdat alles vervuld is." Israël heeft zichzelf hersteld; zij is een natie. Al de tekenen en wonderen die moesten plaats vinden in de laatste dagen, ze zijn hier. We moeten het uitroepen vanuit de toren, vanuit de hoge plaats waar God u in plaatst en de mensen waarschuwen. Maar zij – het schijnt of ze stomweg doorgaan, zoals zij dat in die tijd deden.

19 Toen zij daar allen aan het dansen waren en tekeer gingen als in een modern Pearl Harbour, terwijl zij dansten en jongedames van hun kleding ontdeden en hen door de straten lieten lopen, enzovoort, was daar plotseling een aanval. De vijand wacht tot de avondtijd komt. Hij houdt ervan in de nacht te komen. De grote aanvallen in onze legers vandaag zijn in de nacht. En dat is wat...

     U spreekt over het communisme. Het communisme is er voor één ding. We horen er zoveel over vandaag. Het communisme heeft één ding nodig, en de natie is er al mee ondermijnd, maar het wacht erop dat het weinige geestelijke dat wij hebben is uitgestorven, totdat het duisternis wordt in de kerk. Dat is de enige wijze waarop het kan toeslaan. Laten de Amerikanen die beweren Christenen te zijn op hun voeten gaan staan in de Naam van de Here, het uitroepen, en het communisme zou geen plaats hebben. Maar we verweven ons er juist mee en onze kerken zijn er zelfs vol van, zeker, overal. De hele zaak is verontreinigd, het hele lichaam is verontreinigd. Er is maar één gezond ding en maar één Fundament, dat is Jezus Christus. Op Jezus Christus, het is de enige Rots van verlossing waarvan ik weet. De enige weg ter ontsnapping is door Jezus Christus. Hij is het.

20 Nu, als we zien dat het uur nadert, is het een vreemde zaak dat zij plotseling gevangen werden, schijnbaar zonder waarschuwing. Zij werden gevangen genomen zonder waarschuwing aan te nemen. De wachter had gewaarschuwd en had gewaarschuwd en had gewaarschuwd, maar zij hadden hun vingers in hun oren gestoken en rondgelopen in hun eigen lusten. Plotseling toen het donker werd hadden de vreemdelingen hen beslopen en in een ogenblik werden zij afgeslacht en was het met hen gedaan. Zoals het grote thee- of whiskyfeest van Belsazar dat hij daar hield, en zoals Pearl Harbour en vele andere grote dronken braspartijen die we hebben gehad toen de vijanden inbraken.

     We zijn niet dronken... U hoeft niet dronken te zijn van wijn, het enige waar u vanavond dronken van hoeft te zijn, is van de dingen van de wereld. De kerk is dronken geworden van de dingen van de wereld. Ze brengen de dingen van de wereld rechtstreeks in de kerk; Bingo partijen, kaartspelen, dansen, zelfs rock-en-roll onderwijzen ze in de YMCA's en in de kerken. Dat is een schande. Ik mag dan de geschiedenis ingaan – als er een geschiedenis is – als een fanaticus, als een excentriekeling, maar in de dag van het oordeel kan ik staan en zeggen dat ik de mensen op aarde waarschuwde voor de komende toorn. En het is op handen. Het zou elk ogenblik kunnen gebeuren. U ziet hoe dichtbij de wereld is bij het instorten in de handen van de atoombommen. Maar toch moet de gemeente weg zijn voordat dit plaats vindt. Hoe dichtbij is de komst van de Here?

21 Het is een vreemde zaak dat onze Here, toen Hij hier op aarde was, meer onderwees over Zijn tweede komst dan over Zijn heengaan toen. Lees de Schriften, ontdek hoeveel Hij sprak over Zijn tweede komst. Meer dan tachtig procent van Zijn spreken was over Zijn tweede komst, niet wat toen was, Zijn offer en het weggaan, maar de tweede komst. Hij gaf de mensen waarschuwingen. Hij vreesde nooit om hen te waarschuwen. Laten we zien naar enige dingen die Hij deed.

     Als Jezus zoveel, tachtig procent van Zijn tijd, sprak over de tweede komst, dan betaamt het ons te luisteren om te zien wat Hij zei dat zou plaats vinden. Hij zei: "U zult horen van opstaan van volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, u zult horen van al deze dingen. En deze tempel zal afgebroken worden en niet één steen zal op de andere gelaten worden." Hij zei: "Maar dat is nog niet het einde." Hij gaat verder en vertelt hoe de dingen zouden plaats vinden. Maar helemaal aan het einde zei Hij: "Maar als u de vijgenboom ziet uitspruiten en al de andere bomen, dan weet u dat de zomer nabij is. Gelijkerwijs als u dit ziet, weet u dat het nu voor de deur staat, en waarlijk, Ik zeg u dat deze generatie niet zal voorbijgaan voordat alles vervuld is."

22 Kijk, de Baptisten hebben een opwekking, Billy Graham. De Katholieken hebben een opwekking. En de Methodisten hebben een opwekking, sommigen van hen en sommigen van de Baptisten. Pinksteren heeft een opwekking: Oral Roberts, enzovoort, grote mannen van God die in een opwekking zijn uitgegaan. En Israël heeft een opwekking. God handelt met de heidenen als individuen, met Israël als een natie.

     En Israël is voor de eerste keer in vijfentwintighonderd jaar weer hersteld tot Jeruzalem. O, mensen, laat dat niet over uw hoofd gaan. Dat is de vijgenboom die uitspruit. Deze generatie. Veertig jaar wordt verklaard een generatie te zijn. Het is al lang geleden voorbij, tien, twaalf jaar. Wij zijn in de laatste generatie.

     Let op wat Hij zei wat zou plaats vinden. Zoals het was in de dagen van Noach, ze zouden trouwen en ten huwelijk gegeven worden. Kijk naar de Reno, Nevada's en overal elders, zelfs in de bediening, men verlaat één vrouw en trouwt met de vrouw van de diaken, enzovoort, heen en weer, en men staat het toe in hun kerken. O, neemt de waarschuwing aan, mensen. "Ze zullen af en aan lopen en de kennis zal vermenigvuldigd worden." Het zal tot een tijd komen die de waarschuwing gaf dat de kerk zou komen tot een plaats, dat ze zou zijn: "opvliegend, hoogmoedig, liefhebbers van genot meer dan van God, verbondsbrekers, valse beschuldigers, zonder zelfbeheersing en verachters van hen die goed zijn, hebbende een vorm van godzaligheid." Men gaat naar de kerk; die vorm van godzaligheid.

     Ik zeg dit niet om een bepaalde kerk te noemen. Ieder van ons is schuldig. De Pinksterman is schuldig, de Presbyteriaan is schuldig, de Baptist is schuldig, allen zijn schuldig. "We hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid." Precies juist.

23 Een paar avonden – ongeveer twee avonden voordat ik hier kwam – ik geloof dat broeder Leo daar mij opbelde, of naar mij toekwam en mij vertelde: "Loop snel naar je moeder en zet onmiddellijk de radio aan." De Methodistenkerk in Indiana, een grote Methodistenkerk, was op de televisie terwijl zij een rock-en-roll feest hadden. En toen zij de crucifix, en dergelijke, inwikkelden en de prediker met zijn pij aan, zijn boord omgekeerd (ik zag het met mijn eigen ogen), en hij zei dit, toen de journalist hem vroeg: "Waarom gebeurt dit?" En hij zei: "De Methodistenkerk heeft het lang vergeten en zou het nooit verkeerd begrepen moeten hebben, de mooie kunst van rock-en-roll." O, het is een schande. John Wesley zou zich in zijn graf omkeren als hij dat wist. Die oude geheiligde moeders en vaders, die zich kleedden en leefden en handelden als heiligen en heengegaan zijn, het is een schande voor de naam van de Methodistenkerk. Niet alleen die, maar de Baptist, de Pinksterman en wij allen zijn schuldig. Het is een schande. Jezus zei dat dit zou plaats vinden in de eindtijd.

24 Hij zei nog iets: "Er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen." Ik las in uw Phoenix-krant, gisteren geloof ik dat het was, waar honderd maal honderden werden gedood. De golven zullen brullen, vreesaanjagende gezichten. Kijk naar de vloedgolf wat hij veroorzaakte. Kijk in Chicago niet lang geleden, toen de badende schoonheden op het strand werden weggevaagd door de grote vloedgolf; ze hebben tot nu toe nooit begrepen waar hij vandaan kwam. Ik ben vergeten hoeveel aardbevingen er elk uur in de wereld gebeuren. Het neemt steeds maar toe. Waarom? De oude korst wordt dun. De komst van de Here is op handen. De oordelen waarvan God gesproken heeft. Hij zei dat de mensen tot een plaats zouden komen dat zij weg zouden vallen, dat dikke duisternis de aarde bedekken zou. Als er geestelijke duisternis over de aarde komt, is het tijd voor de vijand om aan te vallen. Wij zijn in het uur: dikke duisternis.

25 Nu, let op. Het is tijd. Als wij deze dingen zien waarvan Jezus zei dat ze zouden plaats vinden, zie op naar Hem zoals ik gisteravond aanhaalde. "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen." Net vóór de vernietiging van Sodom werd Abraham, de gemeente, geestelijk, eruitgeroepen; ik mag dat misschien nog eens aanhalen... Hier stonden zij daar buiten op zichzelf, een hard leven, maar zij waren recht met God, stelden God op de eerste plaats. Lot genoot van de zonde voor een tijd, zoals de meeste mensen vandaag die zich Christenen noemen. "Als u de wereld liefhebt of de dingen van de wereld, is de liefde van God zelfs niet in u," zegt de Schrift.

     Deze dingen moesten plaats vinden. We hebben ze; ze zijn hier nu. We zien ze elke dag. Ga vanavond uit, de straat op; u zult het vanavond zien. Wel, het is duidelijk... Het handschrift is op de muur, op de straten, aan de hemelen, overal. Het einde is hier. We zijn in de eindtijd. Wordt niet verleid, vrienden. "God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait zal hij ook oogsten." Wij zijn in de eindtijd.

26 En dan zien wij deze vreselijke schouwspelen komen: aardbevingen, vloedgolven, afval, dikke duisternis, koppig, hoogmoedig, liefhebbers van genot. Nu, dat is alles voor de wereld. Daar wijst de wereld naar. Maar de gemeente heeft een ander teken. O, dat gezegende uitgeroepen teken... Hij beloofde dat er een spade regen in de gemeente zou zijn, de geestelijke gemeente. In de laatste dagen zou Hij zowel de vroege als de spade regen uitgieten. Bedenk, de vroege regen komt eerst; de spade regen komt ten tweede. Zowel de vroege als de spade regen in hetzelfde seizoen. Hij beloofde het. Nu, we zullen bezien wat die regens zijn.

27 Nu, als wij ontdekken dat Hij... De profeet zei: "Er zal een dag zijn die dag noch nacht zal zijn, maar in de avondtijd zal het licht zijn." Wat voor soort licht? Het licht van dezelfde zon die in het oosten begon zal in het westen schijnen in de laatste dag. Het laatste uur van de dag zal de zon hier schijnen, de Z-o-o-n zal hier schijnen.

     Nu, we hebben een tijd gehad, we hebben een klein avondlicht gehad, maar wat is de volgorde? Jesaja was volmaakt in de orde van de Schrift toen hij zei: "De morgen komt en de nacht ook." Hebt u dat opgemerkt? "De morgen komt en de nacht ook." De morgen komt: "Wachter, wat is er van de nacht?" Als wij deze dingen zien waarvan Jezus zei dat ze er zouden zijn – dat ze zouden geschieden in de laatste dagen en Hij voorspelde de laatste generatie en we zien het tastbaar: Israël in het natuurlijke, de natuurlijke tekenen, de wereld is aan het zinken, het atoomtijdperk, en het einde van het tijdperk, het einde van de tijd, en we zien het in het handschrift overal; het doet ons uitroepen: "Wachter, wat is er van de nacht?" We hebben een Wachter, een Wachter die het bolwerk van de heerlijkheid beklom. De Heilige Geest werd in kracht teruggezonden in mannen en vrouwen die God zouden geloven. Dat is de Wachter, de Heilige Geest die naar ons gezonden is als een Wachter die over ons waakt. Hij is onze Bewaker. De Heilige Geest werd gezonden om mensen te leiden, om de Wachter van onze ziel te zijn. Precies juist. De mens hoefde de ander niet te bewaken; het was de Heilige Geest die over ons waakt. Hij is onze Voogd, onze Leraar; de Heilige Geest is er om te onderwijzen. Dan roepen we uit naar de Heilige Geest, ziende naar deze dingen: "Wachter, wat is er van de nacht?"

     Hij zegt precies zoals Hij hier zei: "De morgen komt en de nacht ook." Wat is het? Let op hoe het nu plaats vindt.

28 Nu, Hij zei tot het natuurlijke, de mannen, wat zij konden zien. Nu, Hij zegt tot de gemeente dat er een spade regen zal zijn, dat de regen zal vallen in de laatste dagen. En we hebben een spade regen gehad. Herinner het u, maar in... Wat heeft er toen plaats gevonden? Eerst begint de dag aan te breken en dan voordat de dag aanbreekt, dan wordt het het donkerste moment van de hele nacht en dan breekt de dag door. Nu, begrijpt u dat? Let op in de morgen bij het aanbreken van de dag, het zal dan heel donker worden en vervolgens zal de dag aanbreken. Maar eerst is het dag, het breken van de dag, dan nacht en dan het aanbreken van de dag.

     Nu, let op wat Hij zei: "De morgen komt en de nacht ook." De duisternis, de kleine duisternis, net vóór de dag, wat gebeurt er in die tijd? We hebben het eerste kleine licht gehad; we zijn in dat licht gekomen. We zien de tekenen hier, de aardse tekenen. Er gebeuren allerlei dingen: aardbevingen, en mensen die zich afwenden, en de onzedelijkheid van de vrouwen en mannen, hoe zij zouden handelen en hoe die vrouwen zichzelf tot mannen zouden verderven en mannen die proberen zich tot vrouwen te verderven, beiden door het dragen van kleding. En de Bijbel zegt dat het een gruwel is dat een vrouw een kledingstuk aantrekt dat aan een man toebehoort. Al deze dingen, ze lopen erin met zo wijd mogelijk open ogen, struikelend in dikke duisternis. Mensen die zichzelf Christenen noemen, vrouwen, mannen, sigaretten rokend en drinkend en gaande naar cocktailfeestjes, shorts dragend, met afgeknipt haar, make-up dragend, manicure, wat het ook maar is op hun gezicht en men loopt zo gewoon door. Zo is het precies.

29 En u schreeuwt het uit en zegt: "Broeder Branham, u bent een ouderwetse vent." U zult zich dit op zekere dag herinneren. Wees op uw hoede. God richt Zijn toren op. Hij plaatst iemand daar bovenin. Uw herder zal het er tegen uitroepen, elk van jullie Volle Evangeliemannen of een Baptist of een Presbyteriaan of wie ook die vervuld is met de Heilige Geest zal het ertegen uitschreeuwen. Het maakt niet uit wie het is; hij is een man van God, zijn geest zal zijn als de Heilige Geest, omdat hij een deel is van de Heilige Geest. En de Heilige Geest schreef dit Woord en de Heilige Geest bevestigt dit Woord. Hij zorgt voor alles wat Hij beloofde. Zeker, het moet zo zijn. We zijn in de laatste dagen; we zijn in de eindtijd.

30 Let op, de morgen komt en de nacht ook. Nu, we hebben een grote opwekking gehad onder de Volle Evangelie mensen. Het is iets geweldigs geweest. We hebben genezingen zien doen, en tekenen en wonderen. Maar bedenk nu dat Hij zei: "De morgen komt maar de nacht ook." Nu is het begonnen weer donkerder te worden.

     Ik was hier ongeveer twaalf jaar geleden, wel, we konden de mensen zelfs nergens hier houden. Iedereen kwam van overal vandaan. Dat was de tijd dat mevrouw Waldrop, die daar zit... (Wel, ik geloof dat ik denk dat het mevrouw Waldrop is, die daar onder het licht zit. Ik kan daar alleen maar gestalten zien, niet al te goed.) toen zij teruggebracht werd uit de dood. Ik geloof met kanker in de longen of hart of zoiets. Grote tekenen en wonderen vonden plaats. De mensen verdrongen zich zo dat je niet bij de plaats kon komen. Toen we hier waren met broeder Garcia en in verschillende plaatsen en schoolgebouwen, overal...

31 Nu, ik bemerk, tezamen met mijn broeder Roberts, met broeder Hicks en vele andere grote mannen, dat het aan het minder worden is. Je kunt de mensen er niet uit krijgen. Predik meer dan twintig minuten, ze worden er ziek van. Ze vallen terug, er is iets verkeerd. Wat is het? De wekker ging af en u keerde zich om en zette de wekker af; u wilde nog wat langer slapen. De morgen komt maar de nacht komt eerst. Zet de wekker niet af, maar laat hem rinkelen. Spring op uw voeten, het is tijd om op te staan. Als de predikers waarschuwen voor de komst van God en het komen van de Zoon van God, zet de wekker niet af, probeer niet om hem stop te zetten, ga niet terug in de wereld en zeg: "Ik moet nog wat van de wereld zien." Jullie vijfendertigjarigen en jullie tieners, probeert dat niet. Spring op uw voeten, laat de wekker gaan. Dat is Gods Heilige Geest die u waarschuwt om te vluchten voor de toorn die komende is.

     Als u ziet dat de zieken worden genezen, de blinde ogen geopend, dove oren ontstopt... O, we hadden heel wat fanatisme dat ermee gepaard ging; dat gebeurt altijd. We hadden dat in elke samenkomst die er ooit geweest is; we hebben dat altijd. Kijk naar die...

     Ik las niet lang geleden over Maarten Luther. Er stond dat het geen groot raadsel was hoe Maarten Luther kon protesteren tegen de Katholieke kerk en zich eruit redde, maar het grootste raadsel was dat hij zijn hoofd boven al het fanatisme kon houden dat op de opwekking volgde en er toch uit kon komen. Dat is het. Houd je gedachten op Christus, je ogen op Golgotha, ga voorwaarts. Laat niets u terug in bed in slaap brengen. Zeg: "O, wel, kijk hier, dit gebeurde, dat gebeurde"; u hebt geen onderscheiding van de Geest. Zet uw wekker niet af, luister ernaar.

32 Herinnert u zich wat er net vóór het komen van de dag gebeurde? Als de donkere tijd komt, dan verschijnt de morgenster, en de helderste ster aan de hemel is de morgenster. O, mis dit nu niet. De morgenster verschijnt tussen die kleine lichtperiode en het echte aanbreken van de dag. Zodra het werkelijk donker wordt, net vóór het aanbreken van de dag, schijnt de morgenster op zijn helderst. Wat doet hij? Hij weerkaatst het licht van de opkomende zon. Begrijpt u het? Wat maakt...

     De wetenschap zegt dat de reden waarom het zo donker wordt, is omdat dat licht de duisternis samendrukt. Het hoopt zich tezamen op en dat maakt het donker; het is het aankomende licht. Wie is het Licht van de wereld? Jezus. O, niet de een of andere nieuwe Verenigde Naties, of een programma van de wereld, zet uw gedachten daar van af. Zet uw gedachten op de komst van Jezus. Wat is het? De Morgenster.

33 Laten we overgaan naar de Openbaring. Jezus Zelf zei: "Wie overwint, Ik zal hem geven de morgenster." De Bijbel zei dat. Wat is het? Een overwinnaar, één die de wereld heeft overwonnen, die zichzelf overwint, die hoogmoed overwint. "Ik zal hem de morgenster maken." Hoe gebeurt dat? "Ik zal hem beschijnen en hem daar opstellen, zodat Ik kan... door Mijn tegemoetkomende kracht zal Mijn eigen tegenwoordigheid (Halleluja!) in de duisternis weerkaatsen. Wie overwint zal Ik de morgenster geven." Waarvoor is de morgenster daar geplaatst? Om de komende zon te weerkaatsen. Wat is de morgenster? Het is de zon die er tegen aan schijnt, de aanwezigheid van het komen van de zon weerkaatsend. Hij staat het helderste aan de hemel. Het helderste aan de hemel moet vandaag zijn en is vandaag de prediker of de Christen of de Geest vervulde mens, die zo vervuld is met de Heilige Geest dat hij de wereld en alles in de steek heeft gelaten. En God weerkaatst Zijn licht, komend door hem, de wereld waarschuwend dat de naderende Z-o-o-n nabij is. O, wat een uur...

34 Tot slot zou ik dit willen zeggen: "Wachter, wat is er van de nacht?" De morgenster zal het weerkaatsen. De morgenster zal de zon weerkaatsen. Nu, ik roep tot ieder van u, morgensterren, zet uw lichten niet uit, zet de wekker niet af. Als u bevuild wordt en uw ogen dof worden van de dingen van de wereld, poets u schoon, morgensterren. Neem de zonde uit uw leven. Haal het ongeloof uit u weg, zodat de Zoon van God, die komen zal... dat u Zijn tegenwoordigheid kunt weerkaatsen. Weerkaats Jezus in uw buurt, al jullie morgensterren.

     Als een van Zijn wachters, als een van hen die Hij in de toren geplaatst heeft, zeg ik vanavond dit: de komende Zoon nadert. Hij weerkaatst Zijn komst...

35 De kleine bediening die Hij mij gegeven heeft... Wat was het laatste teken voor Sodom? Toen de Engel Zijn rug naar de tent keerde en vertelde wat Sara deed. Wat was het laatste teken voor Israël en voor Sodom? Wat was het laatste teken voor de Samaritaan? Hij was niet bij de heidenen. De heidenen is het nooit onderwezen. Nu hebt u tweeduizend jaar van onderricht gehad. Wat is er aan de hand? De spade en de vroege regen komen tezamen. De morgensterren zijn schoon gepoetst door het bloed van Jezus Christus.

     Ik hoorde vanmorgen ergens op een programma: ik was ergens om te eten of zo. Ik hoorde dat een vrouw enkele klokken had die zij luidde – u hebt het misschien gehoord. Ik geloof dat het op de televisie was. Ik hoorde het; ik zag het niet. Maar er was een programma dat de vrouw klokken had die zij liet luiden vanuit, o, kleine verschillende plaatsen die zij op een programma hadden. En één had het helderste geluid. Ze zei dat deze werd gemaakt van menselijk bloed. Die klok. O, mijn broeder, als er iets is wat het Evangelie vandaag zal luiden, is het wel het bloed van Jezus Christus dat in de Evangelieklokken gebracht is om het licht van de komst van de Zoon van God te luiden.

36 Let op de bediening van de Heilige Geest. Let er vandaag op. Wanneer zij terugkomt... De gemeente is langzamerhand minder geworden. Als zij... De eerste reformatie was Luther. We hadden een heel groot breed gedeelte. Rechtvaardiging door geloof. De kerk werd geschud. Toen kwam Wesley er aan, de tweede grote opwekking. Zij werd geschud tot heiligmaking. De kerk kwam in een minderheid, zeer in de minderheid. Daarna kwam Pinksteren, het herstel van de gaven. Het werd geschud tot nog maar een klein gedeelte, zoals bij een piramide die omhoog komt. Maar precies in de eindtijd, voordat de deksteen op de piramide kan komen, wat gebeurt er? Wat betekent het? Dan is de kerk werkelijk in de minderheid. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen, waar acht zielen door water gered werden.

     Nu, de komst van de Zoon des mensen, wat betekent het? De gemeente komt van rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest en nu komen zowel de vroege als de spade regen binnen en het komt zeer dicht bijeen, zoals de schaduw van mijn hand als hij dichterbij komt steeds donkerder en donkerder en donkerder wordt, tot het zo wordt dat hand en schaduw hetzelfde zijn.

37 De gemeente en al haar geestelijke gaven en lichten, enzovoort, en de grote tekenen die Hij heeft gegeven aan de gemeente om naar te kijken... Daar is de wereld: de vijgenboom spruit zijn knoppen uit. Er zijn aardbevingen in verscheidene plaatsen. Al deze andere gebeurtenissen zijn een teken aan de wand voor de wereld. Maar u ziet deze tekenen verschijnen. "De werken die Ik doe, zult gij ook doen. Een kleine tijd en de wereld ziet mij niet meer; toch zult gij Mij zien, want Ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde van de wereld." Deze grote tekenen verschijnen. Wat is er aan de hand? De Heilige Geest in de gemeente wordt zozeer gelijkend op Jezus tot de gemeente en de Geest zich tezamen zullen verenigen en de opstanding zal komen.

     Morgenlichten. O, gij sterren van de morgen. Zet uw wekker aan. Staat op en wast uw gezicht. Haalt de nacht uit uw ogen en laat het naderen van de Zoon van God krachtig uit u schijnen. Lange gebedsrijen hadden al lang geleden voorbij moeten zijn. De wonderen en werken van God zijn in deze dag zoveel groter dan die, dat dat een oude zaak is geworden, omdat we een vroege en spade regen tezamen hebben. Het is het uur. Gelooft u het? Laten we onze hoofden buigen.

38 O, hemelse Vader, we zijn nu in de eindtijd. We naderen dat grote uur van het komen van de Zoon van God. O, God, mogen dezen morgensterren hier... misschien zijn zij een paar dagen wat triest geweest... Ze geloven dat de opwekking aan het uitsterven is. Dat is precies wat U zei dat plaats zou vinden, dikke duisternis. Maar de morgenster zou het licht weerkaatsen. "Wie overwint zal Ik een morgenster geven." En ik bid, Vader, dat U ieder van ons vanavond overwinnaars laat zijn, overwinnaars van ongeloof, overwinnaars van alles binnenin onszelf, dat we onszelf mogen overwinnen, dat Christus in ons moge leven.

     Geef ons van Uw Geest vanavond, o Here. Al het prediken en alle dingen wij zeggen, velen zouden zich kunnen afvragen en zeggen: "O, ik weet het niet. Ik heb eerder horen prediken." Here, laat het daar niet bij blijven vanavond. Plaats de vroege en spade regen tezamen. De vroege regen, de regen die U op aarde bracht in Uw dagen. U zei dat het zou komen met de spade regen. Nu, de spade regen is al gevallen. Laat nu de vroege regen binnenkomen – wat U al gedaan hebt – de tekenen van de opstanding tonend, dat U dezelfde bent gisteren, heden en voor immer. In Christus' Naam vraag ik het. Amen.

39 Ik weet dat het hard aankomt. En broeder, zuster, ik sta hier niet te genieten als ik dat doe. Het enige waarin ik mij verheug, is in de gemeenschap van de Heilige Geest en uw geest die een deel is van de Heilige Geest, die Hem weer herkent. Ik voel het.

     Laten we nu een klein lied zingen. Ik weet niet wat ik moet doen. We hebben geen gebedskaarten uitgegeven. Ik heb geen dergelijke rij gehad; toch houd ik het af. Ik wil altaaroproepen. Is er iemand hier binnen die een zondaar is, zouden zij hun hand op willen steken en zeggen: "Broeder Branham, ik ben een zondaar en ik wil recht zijn met God vóór de komst van de Here Jezus." Is er iemand hier? Steek gewoon uw hand op en zeg: "Bid voor mij, broeder Branham. Ik wil Christus aannemen als mijn Redder." We zijn hier vanavond een klein groepje; ongeveer tweehonderd (of hoeveel het is, ik weet het niet) zitten hier. Ik ben slecht in het schatten van menigten, maar hoe dan ook, is er iemand die zou zijn...? We hebben geen 'op het gevoel werkende' altaaroproep nodig. Als u werkelijk... "Al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal komen en niemand kan komen tenzij Mijn Vader hem trekke." Dus, alstublieft. Voelt u een trek in uw hart? Ik vraag het u als een Christenbroeder. Als het zo is, sta op uw voeten en zeg: "Ik wil dat u voor mij bidt, broeder Branham." Wees... Ik probeer het licht van de komst van de Zoon van God te weerkaatsen. Ik spreek tot u als Zijn dienstknecht. Ik spreek...

40 Als er iemand is, is er dan een teruggevallene die zou willen zeggen: "Als u bidt, broeder Branham, gedenk mij." Dat u niet genoeg bent schoon gepoetst, u hebt zoveel van de wereld aan u dat God Zichzelf niet door u kan weerkaatsen. Eens leek het alsof u geroepen werd als een morgenster, maar u bent daar beneden in de rook geweest en het heeft uw licht helemaal beroet gemaakt. De Heilige Geest kan tegen u schijnen en toch bent u zo dof dat u zit en zegt: "Ik ben te vermoeid. Ik ben eerder in samenkomsten geweest. Ik weet het niet." O, wat een ellendig persoon bent u. O, laat het bloed van Jezus Christus uw ziel wassen, vriend, opdat u het licht van de Zoon van God moge weerkaatsen. Jong en oud, doet dat, wilt u? Laten we onze hoofden weer even een ogenblik buigen. Laten we een lied zingen.

Ik heb Hem lief. Ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij het eerst liefhad,
En mijn verlossing kocht aan het hout van Golgotha.

Ik heb Hem lief. Ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij het eerst liefhad,
En mijn verlossing kocht aan het houd van Golgotha.

     [Broeder Branham neuriet – Vert]

41 O, Vader God, beweeg in de rust van de Geest op onze harten. Ik heb hun die U niet kennen gevraagd zichzelf vanavond met U te vereenzelvigen als de morgensterren. Ik zou U nu willen vragen, Vader, dat U de mensen of de vreemdelingen in onze poorten zou willen laten weten dat U hier bent. Dit werd door U verordineerd. Het is gemakkelijk voor een mens om iets te spreken, maar als God niet staat achter wat hij zegt, Vader... Zoals Mozes van ouds: "Hoe zullen zij mij geloven?"

     En U gaf hem een teken om te verrichten en zei: "Hieraan zullen zij het weten." En U bent nog steeds God en het uur der bevrijding is aanstaande. Ik bid, God, dat de mensen uit het geestelijke Egypte en Sodom zullen komen. Moge het teken, dat aan Sodom gegeven werd, zoals U beloofde... Sodom, dat U dat teken voor hen vanavond wilt verrichten, zodat het bekend zal mogen zijn dat dit waarheid is en het uur op handen is. Ik beveel het alles bij U aan, Vader, terwijl ik mijzelf met dezen, mijn vrienden, mijn broeders en zusters, toewijd, als wij gemeenschap hebben in Jezus' Naam. Amen.

42 [Broeder Branham begint te neuriën – Vert]

Ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad...

     Laat iedereen nu heel rustig zijn. We roepen God aan om iets te doen. Ik kan een kleine vrouw zien, eenmaal daar in de Bijbel. Zij had Jezus de oceaan of het meer zien oversteken. En ze zei: "Als ik Zijn kleed kan aanraken zal ik gezond worden." Ze had gedurende een lange tijd een bloedvloeiing gehad. En ze zei: "Dat is een heilig man. Dat is de Zoon van God. Als ik Zijn kleed kan aanraken, zal ik genezen zijn." Ze drong door de schare heen totdat zij Zijn kleed kon aanraken.

     Hij keerde Zich om en zei: "Wie raakte Mij aan?" Niemand scheen zich bekend te maken, maar de kleine vrouw kon zich niet verbergen. Jezus keek om temidden van de mensen. Hij vertelde haar dat haar bloedvloeiing genezen was, omdat zij geloofd had.

43 Nathanaël... of Filippus ging heen en vond Nathanaël en bracht hem tot Jezus. En Hij zei tot hem: "Zie, een Israëliet waarin geen bedrog is."

     Hij zei: "Rabbi, vanwaar kent U mij?"

     Hij zei: "Eer Filippus u riep, toen u onder een boom was, zag Ik u"; een dag daarvoor, drieëntwintig kilometer om de berg heen.

     Hij zei: "Rabbi, U bent de Zoon van God."

44 Toen Hij naar Samaria ging, vertelde Hij de vrouw bij de bron over haar man. En ze zei: "Meneer, U moet een profeet zijn. Wij weten dat wanneer de Messias komt, Hij dit zal doen."

     Hij zei: "Ik ben het, die met u spreek."

     Ze ging weg en vertelde het aan de mensen in de stad. Ze zei: "Komt en ziet een Man die mij de dingen in mijn hart geopenbaard heeft; is dit niet de Messias?" Dat was Hij beslist.

     Nu, Hij beloofde... Hij zei: "Gaat niet naar de heidenen." Nu, Hij deed dit nooit voor de heidenen. Zie? Wij waren... De Angelsaksen waren heidenen in die dagen. Maar nu is onze tijd gekomen, de avondlichten zijn hier. "Wachter, wat is er van de nacht?" O, morgensterren...

45 Hoevelen hier binnen lijden, hebben in hun hart iets waarvan zij weten dat alleen God zou weten hoe het te openbaren, zou u dan even uw hand op willen steken en zeggen: "God, laat mij Uw kleed aanraken. Laat mij de zoom van Jezus Christus' kleed aanraken." Waar u ook bent, wie u ook bent.

     Daar ik ken... Ik kan maar twee mensen zien die ik direct ken. En dat is broeder Pat Tyler en deze kleine persoon hier uit... dat is een vriend uit de samenkomst van broeder Pat daar. In het gehoor zijn dat allen die ik op dit ogenblik kan zien die ik ken. Tenzij... Ik zag zuster Waldrop hier een poosje geleden, hier ergens. Zuster Hattie Waldrop, ik zag haar ergens in het gebouw; ja hier beneden. Zo ver ik weet zijn dat allen die ik vóór mij ken. Bidt u.

46 Zegt de Bijbel... Nu kijk, ik zou hier kunnen staan prediken; u hebt dat aldoor gehoord. Maar de Bijbel zegt dat in de laatste dagen, precies in deze tijd vóór de komst van de Here, er een geest op aarde zou komen, gesluierd in menselijk vlees, een man, zoals het was in Sodom, die in staat zou zijn om de gedachten van het hart te onderscheiden zoals die Engel daar deed, zoals het was in de dagen van Sodom. Hoevelen begrijpen dat, steekt even uw handen omhoog, dat u het begreep, weet u. Dat is het precies. Nu, Wie was dat? Dat was Christus in die man. Nu, Hij was een man. Hij was geen theofanie. Hij was geen mythe. Hij was geen mythe. Hij was een man. Hij at vlees, dronk melk en at brood.

     Nu, ik ben die Man niet. Maar de Geest van Jezus Christus is hier en u kunt die man zijn of wie Hij ook zou kiezen om die man te zijn waardoor Hij kan werken. Ik zal... "Wie overwint (zichzelf overwint, zijn eigen gedachten overwint, de wereld overwint, alle dingen overwint), hem zal Ik de morgenster geven om het licht te weerkaatsen." Welk licht? Het licht van de naderende Zoon.

47 Nu, als u een zwakheid hebt, leert de Bijbel... Ik zal deze predikers en u allen vragen: leert de Bijbel dat Jezus Christus juist nu onze Hogepriester is die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden? Zegt de Bijbel dat? Allen die dat geloven, steekt uw handen omhoog. Is dat juist, predikers? Nu, als Hij dezelfde Hogepriester is als die Hij toen was... alleen zit Zijn stoffelijk lichaam aan de rechterhand van de Vader God, maar Zijn Geest werkt hier in Zijn gemeente. Gelooft u dat? En de gemeente, de morgenster weerkaatst Zijn licht. Nu, wanneer schijnt die ster? Juist... Niet gedurende de nacht, net bij het daglicht, net vóór de dag. Die naderende zon brengt dat licht voort.

48 Nu, het is er nooit geweest sedert die tijd tot nu, omdat Jezus zei dat het er niet zou zijn. Dat is juist. Maar nu zijn wij hier. Nu, laat de God des hemels die dit werk schreef, laat de Zoon van God die stierf en weer opstond en Zijn altijd levende tegenwoordigheid, laat die Hogepriester, die de Zoon van God is, tot mij komen en spreken en mijn lichaam gebruiken, mijn lippen gebruiken, omdat de enige lippen die Hij heeft de uwe en de mijne zijn. Zie, Zijn lichaam zit aan de rechterhand van God, zal niet terugkeren. Als dat terugkeert is alles voorbij, maar Zijn Geest is hier aan het werk. Hij zei: "Ik ben de Wijnstok; gij zijt de ranken." De wijnstok draagt geen vrucht. Hij geeft alleen leven aan de rank om vrucht te dragen. Nu, hij zal dezelfde soort vrucht dragen als het leven wat in de wijnstok is. En als Jezus dezelfde is gisteren, heden en voor immer, zal het dat leven voortbrengen.

49 Nu, als Hij de Hogepriester is en u Zijn kleed kunt aanraken... U zou kunnen zeggen: "O, ik geloof dat ik Hem kan aanraken." Ja, ja, ik geloof... Nu, Hij handelde niet zo toen Hij hier was. Die vrouw raakte Zijn kleed aan en Hij keerde Zich om en riep haar. Is dat juist? Als Hij dezelfde Hogepriester is zal Hij op dezelfde wijze handelen, als Jezus dezelfde is gisteren, heden en voor immer. Nu, bidt u. Laat de God des hemels, onze dierbare hemelse Vader, geven dat... En als Hij het zal doen, hoevelen zullen er blij om zijn en Hem liefhebben? Steek gewoon uw hand op en zeg...

     Zie, we moeten iets hebben... Ik ben niet... Ik heb alleen maar gepredikt. Een paar avonden zullen wij hier op ingaan. Laat mij dit tot u zeggen, vrienden, deze bediening hier zal doorgaan, maar er is iets, en de mensen die mij kennen weten dat dit waarheid is, dat er een paar weken geleden iets gebeurde dat zo groot is, dat ik het zelfs niet wilde zeggen in het gehoor, maar er zijn mannen die hier zitten die het weten. Het is al gebeurd. Zo is het. Het is waar. Het is ver boven...

     Herinnert u zich dat toen ik de eerste keer kwam ik het u vertelde en sprak wat er zou komen? Die zaak gebeurde, toen kwam ik en vertelde over iets anders, deze onderscheiding zou komen en Hij zei... Nu, dat is aan het gebeuren. Nu, ik vertel u, dit is al gekomen. Het wacht slechts op het uur, net voor het aanbreken van de dag ginds. Het zal naderkomen en dan zal het einde zijn. Moge de Here zegenen.

     Bid nu en zeg: "O, Hogepriester van God, o, laat..." [Leeg gedeelte op de band – Vert]

50 Hier... u kunt misschien uw hoofden even een ogenblik opheffen. Ik dacht dat het die dame aan het einde was. Het is deze dame die hier zit. Zij bidt voor een kwaal die zij heeft; het is oedeem. Dat is juist. Ik ken u niet. God kent u. Maar daar bidt u over. Nu, u voelt een werkelijk vreemd, lieflijk gevoel om u heen. Is dat niet juist? Zou u even een ogenblik op uw voeten willen staan? Is dat waar wat ik zei? Het is de waarheid.

     Hier, wacht eventjes. Er is iets anders met deze vrouw. Ik zie haar overschaduwd. En zij was... De dood was over haar. Ja, u bent eerder in mijn samenkomsten geweest. U had toen kanker, en de kanker was in de longen. En ik bad voor u, en de tweede dag hoestte u de kanker uit uw mond en bent sindsdien gezond geweest. Dat is ZO SPREEKT DE HERE. Zijn deze dingen waar? Alstublieft. Goed. In orde, u kunt gaan zitten. U hebt waar u om vroeg. God zegene u. Hebt u slechts geloof in God. Nu, wie zou dat kunnen doen behalve Jezus Christus?

51 Hier, ik zie een kleine vrouw die hier recht voor mij zit. Zij is aan het bidden. Zij is iemand met een bezwaard hart. Ik ken haar niet. Ik weet niet of zij het zal krijgen of niet. Ja... Hier is haar naam. Haar naam is mevrouw Sand. Zij bidt voor een dochter die een geestelijke ziekte heeft. Gelooft u dat de Here Jezus die vrouw zal genezen? Als dat uw naam is en dat de waarheid is, sta op uw voeten, geloof met heel uw hart. Goed. Ik ken de vrouw niet. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien, zo ver ik weet. Maar wat betreft wat er gezegd werd, is dat de waarheid, dame? Als het zo is... Zie? In orde. Ga naar huis. Ik bid dat God u uw verlangen zal geven. Heb slechts geloof. Twijfel niet; geloof.

52 Hier is een man die hier recht tegenover zit. Hij is aan het bidden. Ik ken hem niet, heb hem nooit in mijn leven gezien. Maar dat Licht hangt boven hem. Er is zojuist in het laatste ogenblik iets gebeurd. De man heeft een last op zijn hart. Hij heeft iets aan zijn wervelkolom in zijn rug. Hij heeft ook een longziekte. En hij – ja, hij bidt ook voor een geestelijke ziekte, een dochter. Meneer Langfar, iets dergelijks. Zo is het, meneer. Sta op uw voeten en aanvaard het in de Naam van de Here Jezus. God zegene u, meneer.

     Ziet u wat er gebeurde? Van deze vrouw naar die man, beiden zijn aan het bidden voor dezelfde zaak, die boze geest... Nu bedenk, ik ken u niet, is het wel, meneer? Geen... Ik ken geen van u allen. Zo is het. Maar zie wat de Heilige Geest hier... Ziet u hoe die duivel probeerde om die verbinding te pakken te krijgen en te verbreken, maar de Heilige Geest pakte het precies daar op. Zodra u zag wat er met haar gebeurde, pakte u dezelfde zaak op. Als dat juist is, wuif dan zo met uw hand. De... Wie is... De man die werd geroepen. In orde, dat is het. Hoe... Ik lees niet zijn gedachten. Ik ken hem niet. Maar dat is precies de waarheid.

53 Ik kan niet genezen, maar u kunt uw leven nu niet verbergen. De Heilige Geest is hier. Het is een gave. Als u zult geloven met heel...

     Nu, ik zie hier een vrouw die bidt. Een moment; het Licht van de Heilige Geest, die Vuurkolom, is boven de vrouw. Wel, dat is een vreemde zaak. Zij heeft een last op haar hart. Zij bidt voor een andere vrouw en die vrouw heeft een ongehoorzame zoon waar zij voor bidt. Als u zult geloven met heel uw hart zal hij in orde komen.

     Een kleine vrouw die hier achteraan zit met haar hoofd gebogen, zij heeft een oogziekte waar zij voor bidt. Zij werd eens tevoren genezen in een van mijn samenkomsten; ik zie haar in de gebedsrij. Als u gelooft met uw hele hart kunt u hebben waar u om vraagt. Amen.

54 Daar achterin, u met – de dame... U maakt zich zorgen over zo... O, het is over een gebedsdoekje, een zakdoek die u hier boven hebt liggen, of hier boven gebracht hebt; en u wilt morgen vertrekken. U moet vertrekken. Dus moet u de zakdoek meenemen – deze zakdoeken voor die mensen waar u voor bad. Gelooft u dat zij genezen zullen worden? Als u gelooft met geheel uw hart kunt u het hebben. Amen.

55 Wat gebeurt er? De Heilige Geest. Wat is er met ú aan de hand? Gelooft u dat ik Gods profeet ben, Zijn dienstknecht, u die hier op dit veldbed ligt? Ik zou u niet kunnen genezen, dame. U bent ernstig ziek, zeer ziek, zieker dan men u verteld heeft. Maar als ik u zal vertellen wat uw kwaal is of waar het zich bevindt, zal het u God doen geloven en Hem aannemen als uw Genezer? Dat is de enige hoop die u hebt, het is door Christus. Het zit in uw bloed. Zo is het. Ernstig ook... Als ik u vertel wie u bent... Gelooft u dat ik zou weten wie u bent door de Heilige Geest? U hebt een contact met God. Als u het kunt geloven, mejuffrouw Smith, kunt u opstaan en naar huis gaan. Gelooft u het? Die zaak is waar, is het niet? Sta dan op uw voeten, neem uw bed op en ga naar huis en wees gezond gemaakt in de Naam van Jezus Christus. Hij zal u kracht geven. Sta op van daar en neem uw bed op en ga naar huis, geloof het. Gelooft u in de Here Jezus Christus? Wees niet bevreesd. Hij zal in de kracht voorzien als Hij... God begint te handelen op wat zij... In orde.

56 Gelooft u nu allen? Hoevelen van u hier binnen willen nu meteen genezen worden? Hoevelen geloven dat de Heilige Geest hier is? Is dat precies wat Hij zei dat zou gebeuren in de avondtijd? Het zal licht zijn. Wat voor soort licht? Dezelfde Hogepriester die kwam in het oosten, schijnt in het westen, dezelfde God, dezelfde kracht. "Wachter, wat is er van de nacht?" O, morgensterren, ieder van u die een gelovige is, steek uw hand op. Nu, leg uw handen op iemand naast u. Laat mij Zijn woorden voor u aanhalen. Laat mij u vertellen wat Hij zei: "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven; als..." Wie zei dat? Dezelfde die hier is, Dezelfde die Zichzelf bewijst. "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven; als zij handen op zieken leggen zullen zij genezen." Zijn er nog meer rolstoelen, bedden, veldbedden? Waar bevinden zij zich? Goed. Legt uw handen op elkander.

57 Onze hemelse Vader, wij brengen dit gehoor tot U als morgensterren om het geloof te weerkaatsen van Jezus Christus die zei: "Wat de Vader Mij ook laat zien, dat doe Ik." Zij leggen handen op elkander, geloven voor hun genezing. Laat hen nu op dit moment schijnen, Here, zoals de Heilige Geest nu schijnt en Zichzelf hier bewezen heeft. Hij is de Zoon die schijnt op de sterren. Mogen zij het licht ontvangen van de kracht van de opstanding van de Here Jezus en nu op dit moment genezen worden. Ik veroordeel elke ziekte in dit gebouw, in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. In de tegenwoordigheid van de engel van God, die hier nu is, veroordeel ik elke ziekte. O, jullie duivels, die proberen deze morgensterren vast te houden, die proberen hun leven op te roken... Zij staan op, vullen hun lampen en maken ze schoon, ze aanstekend met nieuw geloof. Mogen zij elke ziekte wegbranden. Moge het licht schijnen. Mogen zij opstaan en schijnen en hun licht schoonmaken. Reinig de schoorstenen, zodat het licht van hun getuigenis van de opstanding van Christus door moge schijnen.

     Satan, je bent verslagen. Je bent ontmaskerd. Wel, elk van hen met normaal menselijk verstand wist dat een mens dit niet kan doen. Daar is de kracht van de Heilige Geest voor nodig. En dat is Zijn belofte; dat is Zijn woord. En Hij heeft het vervuld en je bent verslagen, Satan, kom er uit, in de Naam van de Here Jezus. Ga uit deze mensen. Mogen zij heengaan en gezond zijn. Want ik vraag dat dit zo zal zijn, in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van God.

58 Gelooft u in Hem? Aanvaardt u Hem? Aanvaardt u uw genezing? Geef dan nooit een negatief getuigenis. De Heilige Geest die de belofte deed, de Christus die stierf, dezelfde Morgenster, dezelfde Vuurkolom die de kinderen van Israël leidde, Dezelfde die werkte door Jezus, Hij die terugkeerde naar God en Paulus blind sloeg, nog steeds als het grote Licht dat de kinderen van Israël volgde, op zijn weg naar Damas... Hetzelfde is hier vanavond en doet door menselijke lichamen precies wat Hij deed door menselijke lichamen die vlees en voedsel aten op de dag van Sodom, en Hij zei: "Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon van God." Dat is de Heilige Geest. Hij is hier, ontvang Hem. Hij is de uwe. U bent morgensterren. Wordt niet dronken door de dingen van de wereld. Wordt niet verstrooid door kleine dingen die plaats hebben gevonden. Stijgt u er boven uit en ontvangt Christus vanavond en weest genezen, ieder van u. Ik beveel u bij Hem aan, in de Naam van Christus, als ik de dienst overgeef aan de herder. God zegene u, broeder...?... Amen.