Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Bastaard religie

Door William Marrion Branham

1 Het is zo fijn om vanmorgen weer in de gemeente te zijn en die tijd van gemeenschap te hebben rondom deze geweldige uitingen van God. We hebben hier in de Tabernakel nooit haast, weet u. Wij nemen zo'n beetje de tijd, en soms wordt het een beetje vermoeiend voor degenen die moeten staan; en als het kan of mogelijk is, verwissel zo nu en dan van plaats met iemand.

2 De kinderen zouden graag wat dichterbij willen komen, ik denk dat we er hier nog een paar kunnen bergen; hier zijn nog twee zitplaatsen over, drie of vier hier op het podium, als iemand daar achteraan naar voren zou willen komen om wat prettiger te zitten, of als iemand een beetje schuchter is, het de eerste maal is dat hij in de kerk is, dan zouden enkele van de oudsten hier kunnen komen zitten. We zouden ze hier graag willen hebben zodat een ander hun zitplaats kan innemen. Sommigen van de diakenen of sommige predikers, enzovoort, die hier zouden willen komen, het kan een ander die staat, gelegenheid geven om te gaan zitten. En sommige mensen proberen nog steeds binnen te komen om te kijken of ze achterin een plekje kunnen vinden. Wanneer zij de paden al vol zien, gaan ze weer weg en missen...

3 Nu, hier is nog een extra zitplaats hier boven, vooraan, geloof ik. Is dat waar, jongedame? Hier is een zitplaats, hier vlak vooraan - hier precies. En ik zie broeder Wood opstaan en hier boven zijn er nog twee. Blijf gewoon deze richting opgaan. Nog twee, hier vooraan. Als iemand naar voren wil komen, er zijn een, twee, drie zitplaatsen leeg hier. Mogelijk vier op het podium. En als u boven wilt komen, wel, dan zullen er enkele zitplaatsen achterin leegkomen; want vaak komen de mensen binnen nadat de dienst begonnen is. Zij kijken vanuit de deuropening rond en gaan dan weer terug naar buiten en missen de dienst. Hier is er een, precies in het midden. Een, twee, drie, vier, vijf, dat zijn dan vijf lege plaatsen, hier vooraan. Kom snel hierheen, maak het u gemakkelijk en voelt u zich thuis.

4 De Here zegene u, broeder George. Ik ben blij je vanmorgen weer te zien. Terwijl men... Dat zal geweldig fijn zijn, zuster. Nu u, kleine dame, als zij... Daar verder is er één voor haar, precies daar, lieveling. Ga snel verder waar die man daar staat bij die... daar ja. Dat is fijn. Zit iedereen op zijn gemak dan voelt men zich beter. Men voelt zich in zoverre het gaat... Ik weet dat het hier niet al te comfortabel is, maar wij wensen u het beste zoveel als het in ons vermogen ligt.

5 We kijken nu uit naar de komende samenkomst; verwachten grote zegeningen in deze komende profetische samenkomst. Nu vanmorgen vertelde ik de mensen dat ik voor de zieken zou gaan bidden. En dit zal de laatste gelegenheid zijn die ik nu heb om te kunnen bidden voor de zieken in de gemeente tot na de samenkomst. Gedurende de tijd van de samenkomst willen we ons, indien we kunnen, zoveel mogelijk houden bij de profetische gedachtengang. Dan daarna, ik denk misschien voor Kerstmis, zou ik graag nog een klein aantal avonddiensten over Daniël willen houden, hier in de gemeente, daar ik misschien op de eerste van het jaar weer zal moeten vertrekken. Ik weet dat we niet al te veel tijd over hebben.

6 Wanneer nu iemand komt en reserveringen in motels, enzovoort, wenst te maken, hebben we dat nu geregeld, zodat we kunnen reserveren.

7 De heer Morris, die van keelkanker werd genezen, hij was een acrobaat, getrouwd met een familielid van Dr. Adair, mijn vriend hier in de stad... Men opereerde hem aan keelkanker en hij was stervende. En de Here leidde me naar zijn huis, zes, zeven jaar geleden, waar hij in het huis van zijn zuster lag te sterven, met kanker aan de keel. Ik ontmoette hem hier onlangs bij de kapper. Hij was aan het getuigen en zei: "Ik kon zelfs niet slikken", en hij zei, "vijf minuten later, nadat er voor mij gebeden was, at ik mijn warme maaltijd." "En", zei hij, "sindsdien heeft het nooit meer een spoor ervan getoond." Hij drijft nu het Wayfarer Motel. En hij heeft gezegd: "Billy, ik hoor dat je een samenkomst gaat houden en elk van je mensen die hier binnen wil komen, zal ik het goedkoopste tarief geven." Hij heeft hier een nieuw motel en geeft gezinstarieven, enzovoort. Ik nam zijn kaarten aan en deze liggen in het kantoor, enzovoort, en nadat deze reserveringen volgeboekt zijn kunnen we contact opnemen en nog andere plaatsen krijgen voor de laagste prijzen met de beste accommodatie die voor uw vrienden het meest geschikt is.

8 Natuurlijk zullen waarschijnlijk velen van u enkelen van hen in uw eigen huis opnemen. En dat is geweldig fijn als u voor iemand kunt zorgdragen. Het is wat gezelliger, net als thuis, weet u, wanneer u Christenen kunt hebben en gemeenschap hebben. Dan kunt u gezamenlijk de Schriftgedeelten nog eens doornemen. Ik wil graag dat ieder van u uw boek meebrengt; neem uw pen mee, omdat we betreffende de Zeven Gemeentetijdperken tijden, data en Schriftgedeelten zullen geven. De gemeentetijdperken - zeven laatste gemeentetijdperken en hoe zij elkaar opvolgen.

9 Het is een profetische boodschap. Eerst zal ik het prediken, dan komt het op de magnetische geluidsband, van daar af op schrift gesteld en dan wordt het hiervan op steno gezet en vervolgens in boekvorm uitgetypt. En het boek zal een commentaar worden van de Zeven Gemeentetijdperken. En als ik het niet belangrijk achtte en als ik het niet zeer nodig achtte zou ik zeker niet de tijd van de mensen nemen om het te zeggen; maar ik geloof dat het de laatste keer kan zijn dat wij het ooit zullen ontvangen, speciaal uit deze kerk. Dus laten wij er echt over in gebed zijn, echt biddende.

10 Volgende week zal ik naar Louisiana moeten gaan, weet u, voor de samenkomst daar. Ik ben in Shreveport, Louisiana vanaf de 24e tot de 27e - Shreveport, Louisiana bij broeder Moore. Dat is gewoon een normale evangelistische dienst. Dan keer ik hier op de 29e of de 30e terug en op 4 december beginnen we hier. Er zal een ochtendboodschap zijn.

11 Als ik met dat gemeentetijdperk op die avond niet zover kom als ik denk dat nodig is, zodat de mensen het volkomen begrijpen, dan ga ik de volgende morgen of de volgende middag gewoon verder, beëindig het hier in de Tabernakel en kom dan de volgende avond op het gemeentetijdperk terug, want ik wil er zeker van zijn dat alles over komt, omdat het belangrijk is.

12 We weten dat we in een zeer vreemde tijd leven. En we weten het door de wijze waarop de dingen zich ophopen. Nu wat dit betreft en wat ik zeg vanuit de Tabernakel (als hier vreemdelingen zijn), de reden waarom ik deze boodschappen, enzovoort, in de Tabernakel uitdraag en niet op het evangelisatie terrein, is omdat dit onze thuis basis is. Ik voel dat ik hier lering kan prediken zoals ik het zie, zoals ik het geloof.

13 Nu, dat brengt geen conflict met iemands godsdienst, zie? Wat men ook wil geloven, dat is goed. En nu is er vaak... Weet u, als wij vanmorgen allemaal een vingerafdruk lieten maken zou geen duim hier van ons eender lijken. Men beweert dat er geen twee neuzen precies hetzelfde zijn. Ik denk dat u allemaal wel blij bent dat de uwe niet op die van mij lijkt. Maar er zijn geen twee mensen die precies op elkaar lijken. Dus... twee dingen... Bedenk dus... Maar wij zullen allemaal toegeven en het ermee eens zijn dat wij de Here Jezus op die basis liefhebben.

14 Ik heb gezegd: "Indien een Roomskatholiek zich verlaat op de Katholieke kerk, (wat hun fundamentele leer is) als hij gelooft dat die Katholieke kerk hem zal redden, is hij verloren, maar als hij geloof heeft in Jezus Christus, Gods Zoon, en Hem vertrouwt voor verlossing, is hij gered." Indien een Methodist of een Pinksterman of een Baptist, als zij vertrouwen op hun kerk of organisatie voor hun redding, zijn zij verloren; maar als zij vertrouwen op Jezus Christus en Hem hebben aangenomen... want het is uw eigen persoonlijk geloof in Christus Jezus wat u redt; of u nu Baptist, Pinksterman, Lutheraan, Katholiek, Jood of wat nog meer bent, het gaat om uw persoonlijk geloof in Jezus Christus.

15 Dit komt ook op de geluidsband. Hij loopt op dit moment. Ik ben er zeker van dat iedereen dit duidelijk begrijpt. Maar wanneer iemand een leerstelling predikt, dan zult u bij uw eigen geloof moeten blijven. Doet u het niet, dan bent u een huichelaar. Als u iets zegt omdat iemand anders het zegt, en in uw hart gelooft u dat niet, dan bent u een huichelaar, omdat u iets zegt wat u niet gelooft. Ik zou liever een beetje bekritiseerd willen worden over dingen die ik wel geloof dan een huichelaar in Gods oog te zijn - door te proberen met iemand een compromis te sluiten.

16 En nu bij deze samenkomsten hier, kunt u wellicht met enkele van deze dingen enorm verschillen, maar vaar niet tegen mij uit, want ik heb u lief - en dat is waar. Welnu, ik denk dat ik het duidelijk zal stellen, dat ik geloof dat ieder van u - of u een Katholiek, Protestant of Jood bent, of wat u ook bent - als u vertrouwt op, en hebt aanvaard dat Christus uw persoonlijke Verlosser is, bent u gered; want door geloof zijn wij behouden en dat uit genade. Dus zullen onze kerken - zal onze voorliefde voor een kerk niet veel betekenen. Maar ik denk wat dit betreft, dat als u komt zonder vooroordeel, u zit daar gewoon, dat u zult uitvinden dat het diezelfde kerkdenominatie is die ons allemaal uit elkaar heeft gejaagd zoals we nu zijn. Dàt heeft de moeite gebracht. En als we het maar lieten zoals het was...

17 Nu ga ik hier iets neerleggen en ik... Ik wil graag een aanhaling geven. En ik ben er zeker van dat u hier in de Tabernakel, mijn vrienden, weet dat ik dit niet zeg om te zeggen: "Kijk, ik had het u gezegd!" Ik bedoel dat niet. Ik hoop dat ik nooit zover kom dat ik mij voor de mensen als een 'weetal' gedraag. Als ik ooit zo word, laat alstublieft iemand mij komen corrigeren en rechtzetten en zeggen: "Hé, een ogenblikje!" Ziet u? Zo wil ik niet zijn. Maar wanneer God iets zegt en het bewijst de waarheid te zijn, wil ik dat graag bekendmaken, omdat niet ik het was, die het zei, maar Hij.

18 En zoals ik verleden zondag zei, ik geloof dat het hier was, sta ik al achtentwintig jaar in deze preekstoel en ik heb nooit eenmaal over politiek gesproken, op generlei wijze, dan tot vorige zondag; en ik vertelde u mensen te bidden voordat u naar de stembus ging om te stemmen. Ik ging onlangs naar het huis van broeder Wright en ik denk dat hij een van de oudsten is - hij en broeder Roy Slaughter en een paar anderen die mij al die jaren gekend hebben - en broeder Wright wist nooit hoe ik stemde; hij wist nooit of ik Democraat of Republikein was en dat is een tweede "thuis" voor mij. [Broeder Wright zei, dat broeder Branham hem nooit vertelde hoe hij stemde, en broeder Wright nooit aan broeder Branham vertelde hoe híj stemde] Het is zo onbeduidend, dat is de reden, broeder Wright. [Broeder Wright spreekt weer] Dank u. Ik... Niemand wist hoe ik stemde; omdat beide partijen - geen van beide kan pochen.

19 Maar verleden week, de reden waarom ik mij op die manier uitdrukte, was omdat het meer inhield dan politiek. Ik zou u graag een profetie willen voorlezen die gegeven werd. Ik kreeg op... en tussen twee haakjes, meneer Mercier en velen van hen zullen enkele van die oude profetieën nemen, ze bijeen zoeken om ze een beetje na te zien, ze in volgorde van datum te leggen en ze op schrift te stellen. Ik zou graag enige dingen willen lezen, die ik voor u zou willen... Luister.

20 Ik wil u iets voorlezen:

     "1932 (luister hiernaar) toen ik onderweg was... of toen ik mij vanmorgen gereedmaakte om op weg naar de kerk te gaan, kreeg ik een visioen. Onze diensten worden aan Meigs Avenue gehouden in het oude weeshuis waar Charlie Kern woont, in een gedeelte van het gebouw." (Hij woont nu aan de overkant).

     En terwijl ik in dit visioen was, zag ik een paar vreselijke dingen plaatsvinden. Ik spreek dit in de Naam des Heren.

     De president, die nu President Franklin D. Roosevelt is, (vergeet niet dat dit achtentwintig jaar geleden is) zal de hele wereld tot oorlog brengen: en de nieuwe dictator van Italië, Mussolini, zal zijn eerste invasie in Ethiopië houden en hij zal Ethiopië innemen; maar dat zal zijn laatste zijn. Hij zal aan zijn einde komen.

     We zullen in oorlog komen met Duitsland. Let op Rusland! Nu, dat is... Communisme, Nazisme en Fascisme. Let op Rusland! Maar dat is niet het voornaamste om op te letten.

     "Er zal ook een kwade zaak gebeuren in dit land: men heeft de vrouwen toegestaan te stemmen. Dit is een vrouwen-natie en zij zal deze natie verontreinigen zoals Eva deed in Eden."

21 Ziet u nu waarom ik er zo op los hamer. Ik heb het ZO SPREEKT DE HERE gekregen.

     "Met haar stemmen zal zij de verkeerde persoon kiezen. De Amerikanen zullen een grote klap krijgen op een plaats die Duitsland zal bouwen, hetwelk een grote betonnen muur zal zijn (de Maginot Linie - elf jaar voordat hij gebouwd werd) maar tenslotte zullen zij de overwinnaars zijn."

     "Toen dan deze vrouwen de verkeerde persoon hielpen kiezen, zag ik een geweldige vrouw in de Verenigde Staten oprijzen - welgekleed en mooi, maar wreed in het hart. Ze zal deze natie of sturen of leiden tot verderf." Nu heb ik hier tussen haakjes gezet: "(Misschien de Katholieke kerk.)"

     "Ook de wetenschap zal toenemen, vooral op mechanisch gebied. De vorm van de auto's zal voortschrijden tot hij lijkt op een ei. Tenslotte zal men er een bouwen die geen stuur nodig heeft. (Ze hebben die nu.) Het zal worden bestuurd door een of andere kracht."

     "Toen zag ik de Verenigde Staten als één smeulende, verbrande plek. Dat zal tegen het einde zijn." Dan heb ik tussen haakjes geplaatst: "(Ik voorzeg dat dit plaats zal vinden...)" Bedenk nu, dat is wat de Here toonde, maar: "(Ik voorzeg dat dit voor 1977 zal plaatsvinden.)"

     "Ik heb het op deze voorzegging gebaseerd vanwege de aansnellende slachting die nu komt - hoe snel het zich voortbewoog, hoe lang het zal duren tot deze natie zijn plaats bereikt."

22 Nu, kijk wat er nu is gebeurd. President Franklin D. Roosevelt bracht Amerika naar Engelands "theevisite". Zo is het. Duitsland heeft het nooit op ons gemunt gehad; wij hadden het op hen gemunt. Het bracht de hele wereld in een oorlog; veroorzaakte een wereldoorlog. De Duitsers bouwden de Maginot linie, die daar... elke veteraan hier weet wat zij daar naar de Maginot linie bracht.

23 De vrouwen die het stemrecht hebben gekregen, kozen president Kennedy - de stem van de vrouwen. De verkeerde man, wat er tenslotte toe zal leiden dat de Verenigde Staten onder volledige controle van de Katholieke kerk zullen komen; dan komt de bom die haar zal laten exploderen.

24 Er zijn zeven dingen voorspeld en vijf ervan zijn reeds geschied. Dus kunt u zelf oordelen hoever we zijn. We zijn dichtbij het einde.

25 Indien die vijf dingen gebeurd zijn, zullen die andere twee stellig moeten geschieden. Het moet gewoon gebeuren.

26 Ik denk niet dat meneer Kennedy nu veel resultaat zal boeken, omdat hij een wonderbaarlijke president is om de anderen binnen te brengen om een toneel op te bouwen zoals ze in Engeland hebben, zoals ze in Mexico hebben gedaan, zoals ze overal elders ook gedaan hebben. En de Amerikaanse bevolking, zo onevenwichtig, niet geestelijk, ze zijn knap, maar te intelligent voor hun eigen bestwil. Intelligentie keert zich soms tegen u en heeft een averechts effect. Dus, men... (Ik zal hierover vanmorgen zo dadelijk prediken).

27 We ontdekken dus dat wij precies aan de rand staan... De reden dat ik dit gezegd heb... dat is de reden waarom ik dit onlangs zo scherp benadrukte, dat kwam hierdoor. Ja. Vrouwen-stemrecht dat deed...

28 Hebt u de verkiezingsbijeenkomsten op de televisie opgemerkt? Nixon vrijwel omgeven door enkel mannen. Maar al de vrouwen wilden Kennedy kussen, sprongen bovenop de auto's en al dat soort dingen, sprongen op en neer.

29 Laat me nu iets anders uitbrengen... Ik heb het hier niet uitgeschreven, maar het staat op de geluidsband (en dit is ook opgenomen). In 1956 te Chicago, Illinois, terwijl ik in de Lane Tech High School stond (zij waren daar) zei ik: "Dit jaar zal het keerpunt van Amerika zijn."

     Ik was juist van overzee teruggekeerd - ik weet niet waarom ik terugkwam; annuleerde mijn samenkomsten in Afrika en omgeving - keerde terug.

     Billy Graham - wat mysterieus - annuleerde de zijne. Tommy Osborn annuleerde de zijne. En wij doorkruisten allen de Verenigde Staten met samenkomsten. Ik zei: "Amerika zal dit jaar òf Christus ontvangen òf verwerpen." Daarna zei ik: "Toen zij in Indiana een tweeëntwintigjarige jongen tot rechter kozen", kwam de Geest des Heren op mij en ik zei: "Zij zullen tenslotte een president hebben als een van die kortgeknipte halfzachte playboy, beatnik-type presidenten - een galant man." Welnu, dit zijn profetieën van jaren geleden. Ziet u waar we aan toe zijn? Het is later dan we denken.

30 Dus ik denk dat deze boodschappen over die Zeven Gemeentetijdperken actueel zijn. Laten we in gebed en studie zijn. Nu, als u het er niet mee eens bent en zegt: "Ik denk dat broeder Branham het verkeerd heeft", hebt u recht dat te denken; maar voor we dat doen - voordat u dit doet, laten we onderzoeken wat de Here door de Schrift heeft gezegd. Kijk of... en dan de profetieën, die gegeven werden, over wat zou gebeuren... en kijk om te zien of ze uitkomen of niet.

31 Nu, het staat op de geluidsband, enzovoort. U weet dat het jaren geleden werd uitgesproken en hier is het nu geschied. Mussolini trok naar Ethiopië, heeft hij dat gedaan? Die arme kleurlingen daarginds hadden zeisen, zwaarden en stokken om te vechten tegen die moderne machinerieën; hij slachtte ze gewoon af - en kwam zo trots als een pauw terug; maar hij ging zijn ondergang tegemoet. Dat is juist.

32 En de Duitsers bouwden de Maginot linie en de Amerikanen kregen daar zware klappen, maar overwonnen tenslotte. Precies zo. U, veteranen-broeders weet dat - op de D-dag, enzovoort, en hoe ze binnenvielen.

33 En dan vindt u uit dat vrouwen stemrecht hebben gekregen en zij een president hebben gekozen die ze niet hadden moeten kiezen. Zie? Dat is die val.

34 Met het oog hierop naderen we nu deze volgende samenkomst, die aanstaande is. Weest in gebed en bidt nu echt dat God ons zal zegenen en ons begrip zal openen opdat wij zullen weten in welk uur wij leven.

35 Laten we nu onze hoofden buigen voor een woord van gebed.

     Onze genadevolle Heer, aan de ene kant doet het me beven als ik weet dat deze wereld zich in de eindtijd bevindt. Ik zou niet weten naar welk land te vluchten. Er is geen toevluchtsoord meer dan alleen naar omhoog te zien. Want ons is gezegd, wanneer deze dingen beginnen te gebeuren omhoog te zien, daar onze verlossing nabij is.

36 O God, ik bid voor deze huidige zondige wereld in haar toestand, als ik zie wat er allemaal gaande is. Ik bid Heer, dat U op een of andere wijze tot ieders hart wilt spreken, tot iedere prediker om in deze laatste dagen een vuurvlam te mogen zijn, om de Kerk van de levende God tot bekering te roepen en tot terugkering naar het geloof. Wij weten dat we leven in dat Laodicéa gemeentetijdperk, waarin de mensen lauw zouden zijn. Ik bid, Vader, dat U ons stevig laat vasthouden aan hetgeen wij hebben - Christus, terwijl we uitkijken naar de dag van Zijn verschijning.

37 Vergeef ons onze zonden, gelijk wij diegenen vergeven hebben die tegen ons gezondigd hebben. En wij weten nu Heer, als wij kijken naar de buitenwereld, weten we dat het moest gebeuren; er is geen manier om het tegen te houden. Ofschoon wij er tegenin spreken en er een stem tegen verheffen, nochtans weten we in ons hart dat het toch overeenkomstig Uw Woord zal geschieden. Want Gij hebt het gezegd. Maar in die dag van het oordeel, wanneer Gods grote magnetische geluidsband zal worden afgedraaid, willen wij onze stem tegen het verkeerde en voor het goede laten klinken.

38 Bemoedig ons vandaag met Uw tegenwoordigheid, Heer. Zegen al deze predikers hier en alle leken van de kerk, alle wedergeborenen over de wereld, de grote brandende fakkels die U over de radio hebt en buiten in de andere delen van de wereld, die het Evangelie prediken - zendelingen die honger lijden, mannen met hun vrouwen onder zware vervolgingen, nog steeds staande op hun post van plicht - God, zegen hen vandaag.

39 En in de kleine Tabernakel, geef ons van Uw zegeningen, Heer. Zalf ons. Zegen degenen die vanmorgen die prachtige liederen van Sion zongen die wij door de jaren heen koesterden in onze harten, wetende dat wij op een dag in de tegenwoordigheid van het Lam zullen staan en deze liederen zullen zingen. Zegen het Woord vandaag en zalf de boodschap, Heer; want wij vragen het in Jezus' Naam en terwille van zijn zaak. Amen.

40 Ik wil vanmorgen uw aandacht vragen voor enkele Schriftgedeelten, gevonden in het boek Genesis. En nu probeer ik snel verder te gaan met deze boodschap, zo de Here wil, daar we voor de zieken willen bidden en een doopdienst houden. Ik wil graag dat u het eerste boek van de Bijbel opslaat, het eerste hoofdstuk van Genesis.

     Laat ons lezen vanaf het negende vers:

     En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn kome; en het was alzo.

     En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was.

     En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo.

     En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was.

     Nu wil ik als tekst over dit onderwerp nemen: Veroordeling door vertegenwoordiging. En moge de Here Zijn zegen toevoegen aan Zijn Woord.

41 Twee of drie weken geleden doorkruiste ik de westerse staten en ik keek waar ik voorbij ging. Ik reed alleen en was op weg naar de Christelijke Zakenlieden om die in Idaho te ontmoeten. Ik was verbaasd toen ik lette op de aanplakborden, de reclame. U kunt nagenoeg rondkijken en zien wat er leeft in de gedachten van de mensen en wat er in hun hart schuilt. Zoals ik vaak gezegd heb: "Laat mij in iemands huis komen en laat me zien naar wat voor soort muziek zij luisteren; zien wat voor boeken zij lezen en wat voor liederen zij zingen, wat voor soort schilderijen er in hun huis hangen; dan kan ik u vrijwel vertellen wat de natuur van die persoon is. Het maakt niet uit hoe tegengesteld zij hieraan getuigen, het zijn de vruchten die bewijzen wat zij zijn."

42 En ik heb opgemerkt dat wij een geweldig wetenschappelijke natie zijn - wetenschappelijke wereld. En ik bemerkte op de reclameborden, vooral in het westerse Cornbelt en zo verder, een afbeelding van een man die een korenaar vasthield en bezig was het zaad te ontdoppen en zei: "Man, wat een koren is dat." En er stond onder: "Bastaardkoren."

43 Op de een of andere wijze, terwijl ik daar aan dacht en zo alleen verder reed - u kunt uw radio niet meer aanhouden (speciaal in streken waar... elk zendstation) door die rare 'boogie-woogie' muziek en al die troep, weet u, 'rock en roll' en u hebt gewoon geen... Tenzij u geluk hebt in te schakelen op het uur van het nieuws en weerbericht, daarna moet u hem weer uitdoen. Dus geloof ik dat de Here mij waarschijnlijk aan het helpen was en ik schreef achterop mijn wegenkaart 'bastaard' omdat iets mij trof toen ik ernaar keek. Zulke mooie, geweldig grote graankorrels! Ik dacht: "Dat is zo'n verschil met het koren dat wij gewend waren te verbouwen."

44 Alles wordt een bastaard (hybride). Maar wist u dat het niet goed is? Het heeft geen leven in zich. Het kan zich niet weer opnieuw voortplanten. U kunt geen bastaardkoren planten. Als u het doet, krijgt u enkel een klein, in de groei belemmerd gewas op het veld omdat het verbasterd is. Toen beklom ik de bergen en een van de gidsen die bij me was, was een kippenfokker, (hij fokte kippen) en verder diende hij als gids in de bergen voor tijdverdrijf - een zeer fijne man.

45 Toen hij vernam dat ik een prediker was, begon hij direct met mij te spreken over bastaard kippen. Terwijl hij dit deed, bracht dat mijn tekst, die ik op mijn wegenkaart geschreven had terug in herinnering: "bastaard". Terwijl wij zo in onze kampeerzakken in de sneeuw lagen, boven in de bergen, zei ik tegen hem: "Ik zou graag wat meer over dat soort kippen willen vernemen."

46 "Wel," zei hij, "de wetenschap heeft werkelijk iets geweldigs gedaan. Men heeft kippen met verschillende dingen geteeld tot men zover kwam dat er amper nog poten of vleugels aan de kippen zaten. Het is enkel borst. "Maar", zei hij, "het nadeel is nu dat de mensen het niet graag willen hebben, omdat het vlees te zacht is. De kip leeft slechts een jaar en sterft. Hij is bijna dood om mee te beginnen. Ziet u, het is 'verbastering'. Het is niet echt - niet goed.

47 De meeste mensen nu, die een heerlijke kippemaaltijd willen hebben gaan naar het platteland om een kip te kopen, die poten heeft om te kunnen krabben en vleugels om te kunnen vliegen; en dat is een kip zoals God hem maakte. Maar door het 'kruisen' van de kippen heeft men het gebracht tot enkel borst, en hij tuimelt rond en men moet ze op een rooster houden. Men kan ze niet buiten laten; hij kan dus niet krabben. Het kan zichzelf niet onderhouden. En het vlees is zo slecht, dat men het niet kan gebruiken; en als de kip fungeert als legkip, zullen haar eieren niet uitkomen. En dan nog iets, de kip legt zichzelf binnen een jaar dood. Ze leeft maar een jaar. Ik dacht: "Wel, dat is me een kip." "Verbasteren" - bederven wat God gemaakt heeft.

48 Dan hadden we daar een reeks muildieren voor onze bagage en ik heb opgemerkt dat de muilezel ook een hybride is. Verwijt God nooit het maken van een muilezel. God heeft daar nooit iets mee te maken gehad. Nee, het was de mens. De muilezel weet niet waar hij thuis hoort. Hij kan zich niet voortplanten. Hij is een bastaard. Hij weet niet wie zijn vader was of wie zijn moeder was, en hij kan niet meer voortplanten. Hij is gewoon een muilezel en op weg naar zijn ondergang, naar de dood. Het geeft niet hoeveel hij probeert naar zijn aard voort te brengen, hij kan het niet.

49 Dit alles is tegengesteld aan Gods Woord. God zei hier in Genesis 1:11: "Laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard", want het leven zit erin. Laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard. Maar de mens probeert te laten zien dat hij knapper is dan zijn Schepper. Hij wil bewijzen dat hij meer van deze dingen afweet dan God. Dus daarom probeert hij constant door wetenschap God te tonen dat hij er meer over weet dan Hij. En God laat hem gewoon doorgaan met zijn wetenschappelijk onderzoek; en zodoende doodt hij zichzelf. God staat hem toe zichzelf te doden door zijn eigen onwetendheid.

50 Mijn moeder zei vroeger altijd: "Geef de koe genoeg touw om zichzelf op te hangen." Ja, dat is waar en u laat gewoon.... God laat de mens gewoon doorgaan met zich op te hangen aan zijn eigen dwaasheid. U zult nooit slimmer dan God worden. God weet wat goed is. Maar de mens tracht door 'verbastering' een beter produkt te krijgen dan God schiep.

51 Toen God Zijn Gemeente schiep, schiep Hij een Pinkstergemeente. Dit was de oorspronkelijke! Een Pinkstergemeente gevuld met de Heilige Geest! - mannen en vrouwen geleid door de Geest van God! De mens kon daar niet vanaf blijven. Hij wilde de gemeente 'verbasteren'. Dus teelde hij de wereld erin - theologie, leerstellingen, denominaties. O zeker, het maakt een mooiere kerk. O jazeker, hoe heel anders vergeleken met de oorspronkelijke gemeente.

52 O, wij hebben grote gebouwen, bestudeerde dominees, een betere klasse mensen, de "vooraanstaanden", beter gekleed; die hun namen in het kerkregister laten schrijven en hun geld erin steken om het 'voornaam en hoog' te houden: zenden hun predikers naar de theologische hogeschool om hun wetenschap en theologie op te poetsen - en het brengt hen steeds verder weg van God.

53 Dat was in den beginne Gods plan niet. Hij heeft nooit één van hen naar een hogeschool gezonden. Hij zond hen naar een opperkamer om daar te wachten tot de Heilige Geest op hen kwam om predikers te worden die aangesteld zijn door de Here. Maar 'verbastering' bracht de kerk tot theologie - in plaats van geleid te worden door de Heilige Geest, teelde men bisschoppen erin, algemene opzieners; terwijl de Heilige Geest Gods oorspronkelijke Leider van de kerk is. Maar men verbasterde de kerk zoals men met de kip deed, en zoals men met de muilezel deed, zoals ze met al het andere deden - "verbasterden" het - maakten het anders; teelden de wereld erin, de dingen van de wereld - basketbalspelen, soepdiners, bingo spelen en allerlei dingen van de wereld. Het is waar dat het mooier is; het is een groter gebouw, een beschaafde klasse van mensen. Hun zingen kan wellicht ordelijker van toon, enzovoort, zijn dan dat van die ouderwetse Pinkstermensen met tamboerijn en gitaar, maar het heeft het zaad niet! Het heeft de goede klank niet! Zij hebben alles ervan wegverklaard: "Dit is beter dan dat was." Zoals zij met het verbasterde koren hebben geprobeerd - "Het is beter dan dat van vroeger." Het was niet beter! Het leven erin was niet beter. De buitenkant mag er beter uitgezien hebben, maar het leven was niet goed; en wij spreken over leven.

54 Het leven wordt niet goed door 'verbasteren'. God wil het zoals Hij het in het begin heeft gemaakt. Dus de kerk is verbasterd (hybride) geworden. Nu komt het zover dat de kerk meer op een college lijkt dan dat het een Pinksterzegen is. De geleerden zijn meer opvoeders dan predikers. Ze komen meer tot een plaats waar men geweldige geleerdheid wil verkrijgen: "Onze voorganger heeft een doctorsgraad", of zoiets dergelijks - een theologie; en ze kunnen zich niet voortplanten. Zo prachtig als het is, kunnen ze niet tot zichzelf komen. Zij kunnen zich niet verder voortplanten.

55 Probeer de Methodist met de Baptist te kruisen en kijk wat u hebt gekregen. U hebt een ergere afvallige gekregen dan u eerst had. Dat is waar. U hebt een 'dwerg' gekregen. Dat is zo. Als u hybride-koren plant zal het zo opkomen en geel worden. Er zit geen leven in. Dat is de reden dat het zich niet kan voortplanten; en zo is het vandaag met de kerk. Zij heeft geen enkel Leven in zich. Het heeft een hoop vertoning en een betere standing, zij roepen om beter graan; mooiere gebouwen, beter geschoolde predikers, maar zonder Leven erin om nieuw geboren baby's voort te brengen!

56 Het kan zich niet terugkruisen. Toen het graan voor het eerst geplant werd, kwamen ze de tweede keer en kruisten het. En weldra, weet u, kan het nooit meer terugkeren. Ik vraag elke geleerde met mij de geschiedenis door te nemen. Elke kerk die zijn oorspronkelijke grondslag verlaten heeft is nimmer in staat geweest zich opnieuw te herstellen. Toen God Luther zond en hij een opwekking had, bewoog hij de hele wereld; maar hij organiseerde het en kruiste het met de wereld, net zoals de Katholieke kerk. Toen hij dit deed, wat deed hij toen? Hij bracht een stel afvalligen voort, bastaards; en hij is nooit meer opgekomen en zal nooit meer opkomen.

57 John Wesley kwam vervolgens en deed hetzelfde - met de opwekking. Zodra hij, Asbury en de vroegere oprichters stierven, organiseerden zij het en vormden de Wesleyaanse Methodistenkerk; en ze stonden niet meer op, en zullen nooit meer opstaan.

58 De Anglicaanse kerk kwam precies zo voort uit Calvijn. Toen zij een opwekking hadden was het fijn. (Broeder Simpson uit Canada, heeft het nu in zijn zak). De Anglicaanse kerk, nu, zij zijn mee gaan doen (de predikers en ieder van hen) met drinken. Zij mengen hun bier met jenever en dergelijke midden in de kerk - houden feestjes en drinken. Wat is het? Het kan nooit meer tot het oorspronkelijke terugkeren omdat het met de wereld gekruist is. Het is verloren.

59 We spreken nu over de Anglicanen, de Methodist en de Baptist, maar de Pinkstermensen zijn hetzelfde!

60 Een paar jaar geleden hadden we een Pinksterkerk die in vuur en vlam stond; maar wat deden zij? Zij 'verbasterden' het - maakten er een denominatie van - brachten het terug in de wereld! Wat hebt u nu gekregen? Precies zoals God met de muilezel deed; zij bevindt zich nu op het hellende vlak van de duivel. Ze zal nooit weerkeren! Het is afgelopen. Ze is een denominatie geworden en te gronde gegaan en nu heeft men mooiere kerken.

61 O, de Pinkstermensen zaten gewoonlijk in een kleine zendingspost, op de hoek van een steeg; werden van het kastje naar de muur geschopt en de helft van de tijd zaten ze in de gevangenis vanwege het gejuich heel de avond. O, men heeft het absoluut moeilijk om er nu één te vinden! Wat is er gebeurd? Men verbasterde het. Zij maakten zich zoals de Baptisten; de Baptisten deden zoals de Methodisten, de Methodisten deden als de Lutheranen; Lutheranen deden zoals de Katholieken. Wat hebt u gekregen? Een hybride groep wilde ezels. Dat is waar.

62 Het meest onwetende dier dat ik ken is een muilezel. Hij heeft totaal geen persoonlijk gevoel. Hij zal tot het laatste uur van zijn dood balkend om u heen lopen om te proberen u te doden. Hij weet niets meer dan "vort" en "ho"! Hij heeft geen sentimenteel gevoel. Hij weet niet wie zijn pappa was, wie zijn mamma was, waar hij heengaat, of waar hij vandaan komt.

63 Zo is het ongeveer vandaag met heel wat mensen. Het is ongeveer hetzelfde. Hebt u ooit een muilezel gezien? Je kunt tegen hem praten en hij staat daar met uitgestoken oren; kijk naar dat lange gezicht en die uitstekende oren. Zo doen heel wat van die ezels. Dat is waar. Staan daar gewoon naar je te kijken en balken: "De dagen van wonderen zijn voorbij. Die goddelijke genezing en spreken in tongen en de Heilige Geest; zoiets bestaat er niet." Dat is waar - muilezel religie - hybride! Dat is alles wat hij weet! Hij kan nooit iets anders weten. Laat hem varen. Laat ons verdergaan met God!

64 Hybride; slechts een muilezel. Hij weet niet waar hij vandaan komt; hij heeft geen stamboom. Hij kan niet in het stamboek worden opgenomen, maar met een paard is het anders. Jazeker. Als u een paard neemt van een zuiver ras, opgenomen in het stamboek, hij is zo vriendelijk en prettig; hij houdt ervan om uit te gaan en trots rond te stappen, weet u, en keert terug, legt zijn hoofd op je schouder, hinnikt en gaat zo maar door; hij is een prachtig dier. Hij is trouw, zal aan uw zijde staan. Waarom? Hij weet dat hij papieren heeft om te tonen dat hij in het stamboek staat. Amen! Van hem staat beschreven dat hij een stamboom heeft. Zijn bloed is zuiver.

65 Zo is het met een wedergeboren heilige van God. U kunt hem vertellen dat Jezus Christus gisteren, heden en voor altijd dezelfde is. Hij zal schreeuwen: "Amen". Waarom? Hij staat in het stamboek. Zijn ervaring staat in de Bijbel geschreven. Hij is geboren uit het Bloed van Jezus Christus en hij is een stamboek-Christen. Glorie! Geen inteelt. Hij is oorspronkelijk. Teder, zachtaardig; u kunt hem iets leren.

66 Hij probeert te gehoorzamen. U kunt hem in de shows laten optreden en hem bijna als een menselijk wezen laten gedragen. Hij zal buigen, op zijn achterbenen staan, trots lopen, springen. U hebt een muilezel dat nooit zien doen. U ziet in de voorstelling geen enkele muilezel zo optreden omdat hij van aanvang de kwaliteit er niet voor heeft.

67 Dat is de reden waarom een wedergeboren Christen goddelijke genezing kan aannemen. Een wedergeboren Christen kan de Heilige Geest aannemen, omdat er iets in hem ligt - iets diep in hem dat hem de Geest van God doet geloven en daar het Woord van God laat bevestigen dat hij in het stamboek is opgenomen. Ja. Maar muilezels doen zo niet; zij kunnen het niet. Er is niets in hen om het ze te laten doen.

68 Nu wat deze 'verbastering' betreft. Weet u dat Eva de moeder van de 'verbastering' was? Zij kruiste het menselijk geslacht. Weet u, nadat zij deze kwade zaak gedaan had en... (Ik weet dat dit op de band komt dus zullen we het heel simpel voor hen houden, als u het wenst). Maar toen zij deze affaire met de slang had, die toen nog geen slang was, een reptiel... De Bijbel zei dat hij de listigste van alle dieren van het veld was. De wetenschap probeert nu de beenderen van een schepsel te vinden tussen een aap en een mens en zoekt dat bij het gekleurde ras, enzovoort. Ze zijn zo onwetend als het maar kan zijn. De slang was een man.

69 Het bloed van een dier zal zich niet mengen met het bloed van een mens. Beslist niet. Maar deze soort was er zo dicht bij dat hij het wel vermengde en Satan wist dat - een grote reus van een kerel.

70 Is het niet vreemd dat men daarna grote reuzen in het land vond? Ik wenste dat Josephus, de schrijver, daaraan zou hebben gedacht. Waar kwamen deze reuzen vandaan? Het zaad van de slang! De Bijbel zei dat Hij zou veroorzaken dat het zaad van de slang... het zaad van de slang, de slang had een zaad, en het zaad van de vrouw... maar we zullen dat maar liever met rust laten. Ze geloven het niet, dus zullen wij het heel simpel houden.

     Maar toen zij dat deed, bedierf zij de hele zaak.

71 Verdiept u zich nu alstublieft niet in die belachelijke zaak van een appelboom. Zoals ik menigmaal gezegd heb: "Als het eten van appels maakt dat de vrouwen beseffen dat ze naakt zijn, konden ze beter weer met de appels rondgaan", omdat het hoog tijd is. Ik zeg dit niet om grof te zijn, maar om mijn bewering te bewijzen dat het de waarheid is! Het waren geen appels. Laten we daar niet zo belachelijk over doen. Het was geen appelboom; maar laten we naar een andere boom kijken, zodat we het naar voren kunnen brengen om onze tekst te volbrengen.

72 Laten we het beschouwen als een boom van geloof; dat Eva genomen heeft van deze verboden boom van ongeloof. Dan kunnen wij de tekst uit laten komen. Het was geloof. Zij geloofde Gods Woord niet. God zei dat er een zekere bepaalde zaak zal gebeuren. Zij had het met rust moeten laten. Zij had het moeten geloven op de wijze zoals God het zei. Maar nee, Satan kwam langs met zijn theologie; en zij vermengde het en gaf het aan Adam en het veroorzaakte een bastaardgeloof. Dat is wat de kerk vandaag heeft (de zogenaamde kerk): een bastaardgeloof. Het is vermengd met vrees, twijfels, frustraties; als het waarachtig geloof was, zou het niet wankelen. Wanneer God iets zei, was het zo. Maar ziet u, zij vermengde het - nam wat God zei en wat Satan zei, roerde het stevig door elkaar en zei: "Hier is het."

73 Zo doen vele mensen vandaag. Zie, zij nemen wat de Bijbel zegt en wat de mensen zeggen - dat maakt een bastaardgeloof. En wanneer zij het doen, brengen zij het terug... O, het vormt een prachtige kerk. Zeker, maar er zit geen Leven in - het is dood! Een verbasterd geloof: "O, ik geloof dat God het was, ja, maar vandaag is Hij geen geneesheer meer." Dat is verbasterd geloof. "Ik geloof dat Hij de Heilige Geest aan de Pinkstermensen van vroeger daar op de Pinksterdag gaf, maar dat is vandaag niet voor ons." - Een verbasterd geloof! Door God veroordeeld. Verbasterd! Niet goed. Blijf er vandaan! Het is zondig. Het brengt twijfels binnen. "Misschien ga ik naar voren en wordt genezen. Misschien zal de Here mij genezen." Dat is bastaardgeloof. Het is niet goed. Dat is kerkgeloof. Wij willen Gods geloof. God heeft iets gezegd, en dat is de Waarheid; blijf erbij. Amen!

     O, ik wenste dat mijn woorden geschreven waren met een ijzeren pen: Blijf bij wat God heeft gezegd; Het is de Waarheid!

74 Verbasterd geloof. Lees in Hebreeën 13: "Jezus Christus, gisteren, vandaag en voor immer dezelfde." Dan komt het verbasterd geloof binnen: "Ja, in zekere zin is Hij gisteren heden en voor immer dezelfde; maar Hij kan niet heden genezen, want dat is buiten Zijn programma." Maar echt geloof zal zeggen: "Hij IS dezelfde!" Het is niet hybride. Het is niet helemaal verkerkelijkt met menselijke theologie - geen muilezel religie, mensenwoord en Gods Woord door elkaar gemengd.

75 Zoals de bedorven wijnstok - Jezus zei dat het zo niet was in den beginne. En het is zo niet in het begin. God wilde dat elk zaad voortbracht naar zijn aard. Maar wij kruisen alles; wij vernielen Gods programma.

76 Neemt u een bloem. Een viool, de oorspronkelijke bloem is blauw... of wit. Blijf ervan af en het zal terugkeren tot wit. U moet steeds doorgaan met kruisen. God maakt de dingen anders. Hij houdt van verschil. En 'verbasteren' is zo'n gevaarlijk en vervloekt iets, dat het Gods plan totaal bederft; het vernielt het menselijke ras.

77 God zei in Deuteronomium dat een bastaardkind zelfs niet in de gemeente toegelaten zou worden, in de samenkomst des Heren tot in het tiende geslacht. Zo erg is overspel - tien generaties. Tien keer veertig; vierhonderd jaar. Voor een bastaard.

78 Een vrouw die gehuwd is met een man, of een man gehuwd met een vrouw die de grenzen van de heilige huwelijkse staat zal overschrijden en een onwettig kind krijgt, diens nakomelingen zullen het Koninkrijk van de Here niet binnengaan tot en met het tiende geslacht. Deuteronomium 23:2.

79 Goed, een onwettig kind zal niet binnengaan, hij of zijn nakomelingen of diens nakomelingen of diens nakomelingen; zelfs al proberen zij als Ezau, wenende om een plaats te vinden, duurt het tien geslachten - veertig jaar is een geslacht. Kunt u zien dat deze verdoemde, corrupte wereld gereed is voor het oordeel? Zo zondig - vaneen scheiden, scheidt vaneen wat God heeft samengevoegd.

80 Een vrouw die onrein leeft tegenover haar echtgenoot; een echtgenoot die onrein leeft tegenover zijn vrouw, brengt een bastaardkind voort. O, een vrouw zou zeggen: "Is hij niet knap, een grote, forse, lange man." Dat is wellicht hetzelfde wat Eva dacht. Zij baarde een bastaardkind, en dat bastaardkind was Kaïn; en door Kaïn kwamen die reuzen. Het is altijd de vloek van de Here geweest - verbastering. Blijf erbij vandaan - bastaardreligie. Vermeng het niet.

81 Jezus zei: "Indien u het geloof als een mosterdzaad hebt..." Waarom hield Hij van een mosterdzaad? Kool en spinazie met elkaar vermengd brengt koolraap voort, maar mosterd zal zich met niets vermengen. Mosterd - oorspronkelijk mosterd! Je zal het niet kunnen verbasteren - het is mosterd. Zij die uit de Geest van God geboren zijn, zijn Gods zonen en dochters. Zij vermengen zich niet met de wereld. Zij zijn geen bastaards; zij blijven bij God; zij blijven bij Zijn programma; zij blijven bij Zijn Geest. Zij wensen niets van het verbasterde spul. Het maakt geen enkel verschil hoe voornaam en beschaafd de andere kerken eruit zien; hoe voornaam en beschaafd de samenkomst eruit ziet, hoe schitterend en wat voor geweldige bijeenkomsten zij hebben - dat lokt hen niet in het minst! Ik heb altijd van dit lied gehouden: "Leer mij Heer, te wachten, terwijl harten in vuur staan" - terwijl men grote gebouwen bouwt en geweldige dingen heeft.

Leer mij, Heer, te wachten,
terwijl harten in brand staan.
Laat me mijn trots vernederen en Uw Naam aanroepen.
Leer mij niet te steunen op wat anderen doen,
Maar te wachten in gebed op een antwoord van U.

Want zij die wachten op de Here,
zullen hun kracht vernieuwen;
Zij zullen opstijgen met vleugelen gelijk een arend.
Zij zullen lopen en niet moe worden;
als zij wandelen, niet mat worden.
O, leer mij, Heer; leer mij, Heer, te wachten.

82 Wordt niet meegesleept door dat bastaardgedoe. Het is niet juist. Het zal tenslotte tot zijn eind komen; het kan niet terugkeren. Wanneer het verbasterd is, is het afgelopen. Het kan zich nooit meer voortplanten. Als het gebeurt, is het een dwerg. Kijk wat Wesley's opwekking - (wanneer wij ons verdiepen in dat tijdperk van Filadelfia) wat een opwekking zij hadden! Kijk naar de volgende opwekking, en naar de volgende opwekking. Het blijft gewoon kleiner, kleiner, kleiner, kleiner worden tot heden toe, kijk waar we nu aan toe zijn!

83 Kijk hoe de Baptisten begonnen met John Smith. Kijk hoe het minder is geworden. Kijk naar de Pinkstermensen. Zij begonnen in 1906. Zij vermengden zich met de wereld; brachten de wereldse zaken en de wereldse leer binnen. Zij adopteerden een handdruk voor de Heilige Geest. Zij adopteerden besprenkelen voor de onderdompeling. Zij adopteerden voor de waterdoop in de Naam van Jezus Christus: Vader, Zoon en Heilige Geest - zoals de wereld. Zij adopteerden een handdruk om de Heilige Geest te ontvangen in plaats van het spreken in tongen met de kracht van God die erop volgt. Zij plaatsten goddelijke genezing in de kamer van de dokter in plaats van het gebed op uw knieën. Zij verbasteren zichzelf; en ze worden ieder jaar minder, als dwergen.

84 Die dingen staan niet in de Bijbel - die leerstellingen. Maar om populair te zijn, zich een kerk te vormen, om zich zoals ze nu zijn te scharen achter de Raad van Kerken, om zich erin te brengen en zich net eender te vormen als de rest van hen; zij deden dat en kwijnden weg. Steeds meer wegkwijnend.

85 De eerste generatie van Pinkstermensen stond in vuur. De tweede generatie begon uit te doven. Dat is nu. Let op wat de derde generatie zal brengen. Het zal niet helemaal uitdoven voor Jezus komt, omdat de gemeente van Laodicéa lauw was. Noch warm, noch heet; er was nog steeds een klein beetje van de zegen in achtergebleven. Zij waren in de war gebracht; de een hier, de ander daar en weer daarginds. Ze waren verward, niet helemaal koud, maar warm.

86 God zei tot de kerk in haar geheel: "Gij maakt Mij zelfs misselijk in Mijn maag. Aangezien Ik u de Heilige Geest heb gegeven en u het met de wereld kruiste en de dingen van de wereld liet binnensluipen, zal Ik de hele organisatie uit Mijn mond spuwen. Maar vrees niet kleine kudde die de geboden van God hebt bewaard, het is uw Vaders welbehagen u het Koninkrijk te geven." Blijf bij het Woord. Wat het Woord zegt, blijf erbij. Kruis het met geen enkel ding. Het maakt me niet uit welke bisschop, welke aartsbisschop, welke man er iets over zegt, blijf precies bij het Woord!

87 Zoals Petrus zei op de Pinksterdag: "Bekeert u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus." Op elke andere plaats in de Bijbel werd men gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Accepteer nooit Vader, Zoon en Heilige Geest daarvoor. Als u dit doet "verbastert" u zichzelf.

88 Toont u mij één plaats in de Bijbel waar iemand ooit werd gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Het staat er niet! Het is een door mensen gemaakte theologie die er ingeplant werd in de kerk, en een gelegenheid gaf voor een afgod - zoals die nu in de natie gekomen is.

89 Ik kan u aan de hand van de geschiedenis en de Bijbel bewijzen, dat ieder die in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest gedoopt is, in de Katholieke kerk is gedoopt - uit hun eigen catechismus. Men zei: "Zal een Protestant gered worden?" Men zei: "Enigen van hen hebben iets van onze leer aangenomen. Zij beweren de Bijbel te geloven. De Bijbel zei: 'Bekeert u en wordt gedoopt (wat Petrus deed op de Pinksterdag, enzovoort) in de Naam van Jezus Christus.' Hun Bijbel leert dat, maar zij accepteren onze leer." (Dat is Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is een catechismus). Het is geen Protestants dogma - het is een Katholiek dogma. Maar wij, als Pinkstermensen "kruisten" het met theologie die door mensen is gevormd.

90 Ziet u waar wij gestrand zijn? Geen wonder dat God geen opwekking kan zenden, Hij heeft niets om op te bouwen. Dan zal Hij individuen nemen en het op deze individuen bouwen en een Lam voor de wereld bekend maken. U blijft bij dat Woord.

91 Besprenkeling - wie heeft daar ooit van gehoord? Zij accepteren de waterdoop door onderdompeling, nemen het weg en veranderen het in besprenkeling.

92 Wie heeft ooit gehoord dat men de kerk wordt binnengebracht door het geven van de rechterhand van gemeenschap of door een attestatiebrief? Nonsens! Het is verbastering. We moeten allemaal via dezelfde weg komen.

93 Sommigen van hen zeggen: "Ik ben Methodist omdat moeder een Methodist is." Moeder kan misschien een Methodische Christin zijn geweest, maar dat maakt van u nog geen Christen. Ze kan misschien een Baptisten-Christin zijn geweest, maar dat maakt het van u nog niet.

94 Zoals ik vaak David du Plessis heb aangehaald, die zei dat God geen kleinkinderen heeft. God heeft geen kleinkinderen. God is geen grootvader. Nergens in de Bijbel staat dat God grootvader is. Dus hoe komt u aan die extreme drieëenheidsgedachte: God de Vader, één; God de Zoon, nog één; de Vader, vervolgens God de Heilige Geest. Dat maakt God een grootvader. God heeft geen kleinkinderen! God heeft zonen en dochters! Geen kleinkinderen. Zonen en dochters! Hij accepteert geen kleinkinderen! Ieder mens moet komen zoals de ander kwam. U moet een zoon of een dochter zijn. Dus ziet u wat verbasteren veroorzaakte? Slechts de gemeente. Wij waren allemaal veroordeeld door Eva, door verbastering. Dat is precies juist. Wij komen allemaal tot die plaats door Eva. Eva veroorzaakte dat het gehele menselijke ras viel. Zij en Adam waren één. Het begon bij de vrouw. Het zal eindigen met een vrouw.

95 [Leeg gedeelte op de band] Eén man in haar, genaamd een man van zonde. Men vergeeft zonden op aarde. Nemen het dogma en geven het aan de mensen en ze slikken het. De mensen der aarde, "de koningen", zei de Bijbel, "werden dronken gemaakt met de wijn van haar hoererij." Wat is haar hoererij? Haar ontrouw.

     Een vrouw die hoererij pleegt is ontrouw aan haar echtgenoot. Een kerk die hoererij pleegt predikt iets wat niet Gods Woord is. "Verbastert" de kerk.

96 Wat heeft ze gedaan? Zij bracht ook enkele dochters voort. Welnu, wie zijn de dochters van de Katholieke kerk? Waar kwam Luther vandaan en zo verder uit deze lijn? Deze denominaties en organisaties. Ziet u waar het binnenkwam? Maar de ware kerk van God zit tussen die alle verweven. Methodisten, Baptisten, Presbyterianen en zo maar door - de waarachtige Kerk, gekocht door het Bloed van God. Zoals dat rode koord waaraan de verspieders werden neergelaten. Zij waren erin vermengd, maar hun denominaties kunnen hen niet redden.

     "Bent u een Christen?"

     "Ik ben een Presbyteriaan."

     "Ik ben een Baptist."

     "Ik ben een Methodist."

     Dat betekent niets voor God. U bent een Christen wanneer u bent wedergeboren.

97 Zij veroorzaakte dit allemaal. Menigmaal heb ik mensen horen zeggen: "Dan, broeder Branham, omdat Adam en Eva dit kwaad gedaan hebben, het Woord van God kruisten en ons in deze toestand brachten, is God niet rechtvaardig als Hij mij veroordeelt. Ik heb er niets mee te maken gehad. Ik heb nooit gezondigd. Het was Adam die zondigde." De Bijbel zei: "Ik was in zonde geboren, gevormd in ongerechtigheid, leugen sprekend ter wereld gekomen." Dus iemand vertegenwoordigde mij.

98 O, hier is een gedachte (het zal u wel schokken). Iemand vertegenwoordigde u als een zondaar. Dat was degene die het Woord "kruiste". En als u vandaag verwacht dat de Pinkster-, de Methodisten- of Baptistenkerk u vertegenwoordigt, is het een verbasterd woord en wordt veroordeeld. U wordt veroordeeld omdat Adam u veroordeelt. Adam en Eva, die verenigd waren, namen de verbasterde korenvorm aan en veroordeelden de wereld.

     Dan zegt u: "Waarom moest God mij verantwoordelijk houden? Omdat één man mij vertegenwoordigde. En dan sterf ik omdat die man zondigde, dan ben ik een zondaar door vertegenwoordiging." Zo is het. U bent een zondaar door vertegenwoordiging. God houdt u niet verantwoordelijk omdat u een zondaar bent. Hij houdt u niet verantwoordelijk omdat u liegt en steelt en de dingen die u doet. Hij houdt u niet verantwoordelijk omdat u een zondaar bent. Hij houdt u verantwoordelijk omdat u uzelf niet helpt! Er is voor u een weg gebaand. U verwerpt de weg die God heeft voorgeschreven; daarvoor wordt u door God veroordeeld. Er is een weg van ontkoming!

     "Verbastering", "verbastering", o, wat vreselijk - "verbastering!" Ze verbasteren de mensen. Weet u, het is één grote smeltkroes...

99 Ik heb honderden dierbare kleurling-vrienden die wedergeboren Christenen zijn. Maar in deze gedachtengang van rassenscheiding, en dergelijke, waarover men spreekt over het kruisen van mensen... Vertel me welke zuivere, fijn beschaafde, fijne Christen-kleurlingvrouw zou wensen dat haar baby een mulat werd bij een blanke man? Zeker niet! Het is niet goed! Welke blanke vrouw zou wensen dat haar baby een mulat werd bij een gekleurde man? God maakte ons wat we zijn! Laten we blijven bij wat God ons maakte! Ik geloof dat dat goed is.

100 Toen hier niet lang geleden die grote rel ontstond in Shreveport, trad daar die oude kleurling-prediker naar voren; hij heeft een plekje in mijn hart gekregen. Hij zei: "Ik heb me nooit geschaamd omdat ik een kleurling ben. God maakte mij wat ik ben en ik ben er trots op. Maar vandaag schaam ik mij over de manier waarop u mensen zich gedraagt. De wijze waarop mijn eigen mensen zich gedragen maakt me beschaamd!"

101 O my! Wat zijn we aan het doen, vrienden? Mensen denken dat zij alles weten.

102 De mensen zouden beter af zijn als u ze gewoon zou laten zoals ze zijn, zoals God hen gemaakt heeft. Laat het bruine ras huwen met het bruine ras, laat het blanke ras trouwen met het blanke ras; het donkere ras, het gele ras en wat nog meer, houdt het zoals God hen maakte. Zoals een viooltje - God maakte het en het was wit, laat het wit blijven. Als het blauw, zwart, bruin is, wat voor bloem het ook is, laat het met rust. Als koren op een zekere manier verbouwd werd - gele maïs, mix het niet met witte maïs. Als u het wel vermengt, kan het zich niet meer terugkruisen.

103 Als een muilezel - of een 'jack' (mannetjesezel) van aanvang een 'jack en jenny' (mannetje en vrouwtje) was, laat hen dan zo. Kruis ze niet met paarden. U maakt een afvallige. Hybride. O, het is zo'n vloek! Ga terug naar waar God begon. Laat ons terugkeren naar het begin. Keer terug waar God ons heeft gebracht, wat wij verondersteld waren te zijn.

104 Ik zeg dit met eerbied. Ik zeg dit met achting. Ik ga naar Afrika. Maar weet u? Voor mijn dierbare kleurling-broeders en zusters, één van de grootste fouten die deze natie heeft gemaakt, maakte zij op 11 november, dit jaar. Dat was haar grote fatale vergissing.

105 Eén van de grootste vergissingen die het gekleurde ras ooit heeft gemaakt was daar in Louisiana, toen zij die avond voor Kennedy stemden en hem erin brachten. Feitelijk spuwden zij op dat kleed van Abraham Lincoln, waarmee het bloed van de Republikeinse Partij hen bevrijd had; en stemden op een Katholiek - waarvan Booth, Lincoln doodschoot en hij stierf voor het ras om ze te bevrijden, zodat ze geen slaven meer zouden zijn, en dan omkeren en stemmen voor een Democraat en een Katholiek bovendien. Zij brachten een van de grootste schandvlekken aan die ze ooit gemaakt hebben. Weet u waarom? De blanke man met zijn wetenschap heeft hen een heleboel reclamebluf gegeven. Dat is precies juist.

106 Ik ben zo blij dat velen van hen weten waar ze staan. Hetzelfde zou het zijn indien ik op Christus spuwde die mij genas en redde van een zondaar te zijn en ik voor het een of ander mij tegen Hem keerde; Hem mijn rug toekeerde en wegwandelde.

107 O, dit kruisen! Hoe kan de wereld zo nog langer doorgaan? Geen wonder dat het visioen van de Here hier zei dat ik het tenslotte tot een punt zag komen waar zij bestond uit één grote, smeulende hoop. Ze werd de lucht ingeblazen. We zijn erheen op weg, vrienden. Er is geen ontkomen aan. We moeten hiertoe komen; het onder ogen zien. "Verbastering".

108 U zegt: "Ik ben niet verantwoordelijk voor wat Eva daar deed." Eva deed het inderdaad! Zij vertegenwoordigde ons allemaal. Adam vertegenwoordigde ons als zondaren, en wij zijn zondaren. Hij vertegenwoordigde onze gevallen menselijke natuur die ons aftrekt van het Woord van God door het te verbasteren.

109 "O, ik weet dat God het gezegd heeft...., maar God begrijpt toch dat ik Presbyteriaan ben." "Ik ben Methodist." "Ik ben van Pinksteren, God begrijpt dat wel."

110 God begrijpt één ding; dat is het Bloed. Dat is al wat Hij begrijpt. Hij kent het Bloed. Hij kent geen kleurgrenzen. Hij kent geen rassengrenzen. Of een mens zwart is, blauw, wit, bruin of wat voor kleur hij ook heeft, God weet niets daarover. Het zijn zonen en dochters. Hij maakte hen als Zijn bloementuin. Hij houdt ervan naar ze te kijken zoals ze zijn. Laat hen zo blijven.

111 Eva begon met deze kwade zaak toen zij zich daar vermengde met die ander die bijna een man was, waardoor het zaad zou vermengen; want de slang had een zaad dat voort zou gaan met vermorzelen. (Ik neem de zaak nu van de kant van het geloof vanwege de zwakke Christenen die het niet begrijpen).

112 Laten we dan het geloof nemen. Laten we dan zeggen door geloof, door de voortplanting dan van geloof, zoals u zegt: "Broeder Branham..." dan bracht Eva haar theologie binnen; zij en Adam en probeerden zich te verontschuldigen de een ten opzichte van de ander en gaven elkaar de schuld. (Zoals men in het leger zegt: "De verantwoordelijkheid afschuiven.")

     "De vrouw die Gij mij gaf..."

     "De slang heeft mij verleid."

     "De slang bedroog mij." Hij heeft haar nooit een appel gegeven om te bedriegen. Iedereen met normaal verstand moest dit toch kunnen weten.

113 Maar "de slang bedroog mij" - deed iets oneerbaars. God vervloekte die zaak tot men geen been meer in een slang kan vinden die lijkt op een man. Zij zullen het nooit vinden. Ze zullen blijven doorgaan als een dwaas te graven. Dat is alles. Gods geheim ligt bij Hem. Dat is juist.

114 En het land was vol reuzen en Josephus zei dat... de grote geschiedschrijver... Kunt u zich voorstellen dat een historicus zoals Josephus zegt dat de zonen van God de dochteren der mensen aanzagen en zij zich van een engel in menselijk vlees persten - een historicus!

115 Als dat zo is, dan is Satan een schepper! Waar zijn we dan? Er is één Schepper! Dat is God! Satan verdraait alleen wat God heeft geschapen. Ongerechtigheid is enkel verdraaide gerechtigheid!

116 Het is wettig voor een man en een vrouw getrouwd te zijn, maar niet met een ander er vandoor te gaan. Zie, dat is verdraaiing.

117 Dood is bedorven leven; en een bedorven kerk is nagebootst van een originele.

118 Dus worden we allen geoordeeld als menselijke wezens onder vertegenwoordiging. Adam vertegenwoordigde ons voor God, als zondaars - ongelovig in Zijn Woord. Wij worden op die basis aangenomen. Ongelovigen van Zijn Woord.

119 "O ja, God zei dat, maar ik weet dat God een goede God is. Hij zal dat niet doen."

120 Ik hoor dat zo vaak. God is een goede God, maar God is een God van oordeel. God is een God van heiligheid. God is een God van rechtvaardigheid. God is een God van toorn. We zullen voor Hem staan wanneer Hij vertoornd is. De Bijbel zei het. Zijn tegenwoordigheid zal een verterend vuur zijn. Dat is juist. Probeer God niet naar uw eigen gevoel te beoordelen. Wij moeten God beoordelen naar Zijn Woord; wat Hij gezegd heeft. Loop niet te hard van stapel met:

     "Dit is een voorname kerk. Hij heeft heel wat stormen doorstaan en deze is het." Keer terug naar wat God gezegd heeft.

121 Wanneer ik voor Hem kom te staan wens ik onschuldig te worden bevonden aan het ooit geprobeerd te hebben één ding aan dat Woord toe te voegen of ervan af te nemen; ik wil het precies zoals het is. Onderwijs het volk en richt je er precies naar!

122 Als de Bijbel dit zegt, kan ik het niet helpen wat iemand anders zegt; ik moet precies daarbij blijven.

123 Voor voetwassing, zeggen ze (Pinksterbroeders): "O, broeder Branham, zo deden we het vroeger." Laten we het nòg doen, als we het eens gedaan hebben. Jezus deed het, voetwassing.

124 "O", zeggen ze, "het is ongezond. Mensen hebben voetschimmel." Het geeft niet wat ze hebben. Ze kunnen het in die dagen ook wel hebben gehad. Ja, ja, dat is waar, Gene. God is een Geneesheer. Ziet u, men probeert een weg te vinden om eronder uit te komen.

125 Net eender als men zegt: "O, ik zou niet uit hetzelfde glas willen drinken waar iemand anders uit gedronken heeft, tenzij het brandschoon gewassen is."

126 O my! Mijn broeder en zuster is mijn broeder en zuster. Amen! God is mijn bescherming als er iets verkeerd is! Ik vertrouw Hem! Laat ons terugkeren naar het Woord. Het maakt mij niet uit of hij gekleurd is, of wat hij ook is, of tot welke kerk hij behoort, als hij mijn broeder is, is hij mijn broeder! Ik zal de geboden van God uitvoeren.

127 Dat is de reden, vrienden, dat wanneer het op de waterdoop in de Naam van Jezus Christus aankomt, ik daarbij moet blijven. O, dat houdt mij weg van veel grote... van het zielen redden daarginds. Dat doet het zeker, wat dit ene geschilpunt betreft, vanwege het extreme drieëenheidsgeloof.

128 Jazeker geloof ik in de Vader, Zoon en Heilige Geest - als functies van God; niet als drie goden maar drie functies van dezelfde God. Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest, maar dat zijn titels van Zijn functie. Hij is God de Vader - zeker was Hij dat in den beginne. Hij is God de Zoon, werd vleesgemaakt op aarde. Hij is God, de Heilige Geest die in mij is; maar dezelfde God. God alleen, met drie functies. Eens kon Hij niet betast of aangeraakt worden; toen kwam Hij neer, werd vlees gemaakt, nam mijn zonden op zich en droeg mijn zonden. Toen Hij mij heiligde met Zijn eigen Bloed, toen kon de Heilige Geest binnenkomen en Hij en ik kunnen gemeenschap hebben zoals wij in Eden hadden; wij hadden elkaar lief.

129 Hij is mijn Vader; ik ben Zijn zoon. Niet drie goden; dezelfde God die mij schiep en mij liefhad en Zichzelf voor mij gaf. Hij is de God die in mij is; Zijn Naam was Jezus Christus toen Hij op aarde was. Er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor u gered moet worden.

130 Nu, als het u kwetst, mijn vrienden, kan ik er niets aan doen. Ik kwets liever mijn vriend dan mijn Vader. Hij is mijn Bloedverwant, mijn Vader, God. Zo zegt Zijn Woord het.

131 God heeft mij nooit iets laten 'verbasteren', met te zeggen: "De dagen van wonderen zijn voorbij." "O, Jezus doet niet hetzelfde." "O, dat kon wel telepathie zijn." "Dat was misschien gedachtenlezen." "Ik geloof niet dat wij in deze dagen profeten hebben." De Bijbel zei van wel! Ik geloof het! Wij kijken uit naar een gezalfde, zoals Johannes de Doper die tevoorschijn kwam om de eerste komst van Christus aan te kondigen, die de tweede komst van Christus komt aankondigen. Zoals Hij gedaan heeft, beloofde Hij het: om het geloof van de mensen terug te herstellen tot God.

132 Wat moest Johannes doen? Het geloof herstellen. Het geloof dat er eens was, het echte zaad daar in de Hof van Eden, om Gods Woord te nemen waar het verbasterd werd in "kerkelijkheid". Johannes komt het terugbrengen, (Halleluja!) om de natie te schudden voor dat de grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat is Johannes' opdracht - de gezalfde.

133 Merk eveneens op als u zegt: "Wel, waarom veroordeelt mij dat dan als Eva en Adam dat deden? Zij vertegenwoordigden mij als een zondaar. Ik kan het niet helpen."

134 Ja, maar broeder, op een dag was er Eén die terugkwam uit de Heerlijkheid. O, Hij is Degene waarover ik nu ongeveer twee minuten wil spreken. Eén kwam er van Glorie en werd stof. Eén kwam en nam de vorm van zondig vlees aan. Hij kwam ons eveneens vertegenwoordigen; en Satan probeerde Hem te verbasteren. Ja, dat probeerde hij. Overal was Satan daar om Hem te kruisen, maar Hij liet Zich niet kruisen. Hij nam het kruis en steeg op! Amen!

135 Satan kon Hem niet kruisen. Nee, nee. Hij was een ander beeld van Adam. Hij kwam van de Heerlijkheid om ons te vertegenwoordigen. Wat? "Wel", zei Adam, "als mijn vrouw dat zegt, denk ik dat het goed is."

     "Wel, ze zei dat ze een openbaring had en dit is de manier waarop het wordt verondersteld te zijn. Ik weet dat God het zo zegt, maar mijn vrouw zei..."

136 Zo gaat het vandaag met het plaatselijk kerklid: "O, ik weet dat de Bijbel dit zegt, maar mijn kerk zegt zo en zo."

137 O, u arme, diep ongelukkige huichelaar! Ziet u niet dat God zei: "Laat Mijn Woord waar zijn en elk mensenwoord een leugen?" Neem God op Zijn Woord! Het is Gods Woord. Het interesseert me niet wat mijn vrouw zegt, wat mijn kerk zegt; het is wat God zegt.

138 Dus, wanneer men degene die deze vrouw Eva inspireerde, ziet, toen hij Jezus ontmoette, staat er: "O ja, er staat geschreven, dat Hij de engelen aangaande U opdracht zal geven dat zij, opdat gij uw voet niet tegen een steen zult stoten, deze omhoog zullen tillen."

     "Ja", zei Hij, "en er staat eveneens geschreven..."

139 Hij kon Hem niet tot verbastering brengen. Hij was God, vleesgemaakt. Hij was mijn Redder en mijn God. Hij kon Hem niet kruisen!

140 Wat deed Hij toen? Hij omarmde het kruis. Op het kruis stierf Hij voor mij en voor u en voor de wereld, opdat Hij weer terug mocht herstellen tot God; wat? Zonen en dochteren. Zoals in de Hof van Eden voordat zij verward raakten in theologie.

141 O God, als de mensen dat maar konden zien! Als ik dat er maar bij de mensen in kon stampen! Jezus stierf opdat Hij mensen uit dit verbasterd, kerkelijk gedoe kon halen; zodat Hij uw gedachten en geloof aan wat mensen gezegd hebben, terug kon leiden naar wat God heeft gezegd.

     Geen hybride geloof: "Wel, misschien zijn de dagen van wonderen voorbij." "Wellicht zal dat niet gebeuren."

     O, broeder! God heeft gezegd dat het gebeurt en dat maakt het vast! Dat is voor altijd! God zei het!

142 Jezus stierf opdat Hij kon terugkruisen! O, halleluja! Alleen het Bloed kan dat doen. Alleen door de chemische stof van het Bloed van Jezus Christus kan een persoon die geen woord wil wijzigen wat God heeft gezegd, weer terug gekruist worden.

143 Eva toonde haar zwakke plek - de kerk; het liet zien wat zij deed. Ze zei: "Wel, misschien hebt u gelijk. Waarschijnlijk houdt God mij niet verantwoordelijk, omdat ik gewoon niet..." "Och, wat maakt het uit, als ik maar gedoopt ben!" "Welk verschil maakt het zo lang ik maar...?"

144 O, Eva! Weet u, dat laat zien dat u een andere planting nodig hebt. Dat toont dat er iets bij u terug moet keren om u tot een geloof te brengen, dat er van wat God gezegd heeft geen tittel of jota van Gods Woord zal voorbij gaan tot alles is vervuld. Laat ieder woord van een mens leugenachtig en het Zijne waarachtig zijn. Christus kwam opdat Hij door de Heilige Geest kon terugkruisen.

145 O broeder, terwijl wij nu tezamen zijn in hemelse gewesten in Christus Jezus; en de Heilige Geest op ons ademt terwijl wij hier zitten, en terugkruist, de nonsens van de theologie wegneemt, de rommel van de duivel wegneemt, dogma's, door mensen gemaakt, die een vorm van godsvrucht hebben maar de kracht ervan verloochenen - het terugkruist tot een zuiver geloof in God.

     Jezus zei:...

     Satan zei: "O, ik weet dat het geschreven staat, maar weet u er stond gij zult eten..."

     Jezus zei: "Er staat eveneens geschreven." "Er staat ook geschreven..."

146 "Ja, er staat geschreven dat Hij dit zal doen en U zult die veranderen; als U de Zoon van God bent, kunt U hier een wonder voor mij doen en deze stenen in brood veranderen. Laat me het u zien doen." Hij had de gedachten van Satan door. (Ziet u daar de scherpzinnigheid van God?)

     "Er staat geschreven dat de mens niet alleen van brood zal leven."

     Ziet u, Hij bleef direct bij het Woord. Hij versloeg Satan telkens direct met het Woord. Hij bleef bij het Woord.

147 En als Hij ons kwam terugkruisen tot zonen en dochters van God, zoals wij in den beginne waren, hoe kunnen wij dan bij het Woord vandaan gaan? Hoe kunnen we ooit iets bereiken, tenzij wij terugkeren naar het Woord?

148 O, ik hoop met deze band die uitgaat, dat de mensen die naar mij luisteren daarginds over de wereld, dat u beseft dat wij, als wij Christenen zijn, uit Christus geboren zijn. Dat wij terug zullen moeten keren tot het Woord. We zullen nooit in staat zijn de mensen er in op te voeden. We kunnen wel grote kerken bouwen, mijn broeders, in deze wereld... We kunnen wel bouwen en grote opleidingsprogramma's hebben, we hebben dat geprobeerd en het veroorzaakt afvalligen!

149 Waar komen de meeste misdadigers vandaan? Niet uit de ongeletterde klasse, maar uit de gestudeerde klasse; afkomstig uit de hogere standen - door opleiding.

150 Niet lang geleden stond ik naast de F.B.I. agent die naar de muur verwees en zei: "Ik waardeer uw prediking." Hij zei: "U zei dat het niet de arme klasse mensen is die dat veroorzaakt - een arme man die niet al te veel weet - zij zijn een beetje bevreesd om daarmee te spelen, maar het zijn die types die denken dat zij die andere misdadiger nog slimmer af kunnen zijn. Zij zien waar hij zijn fout maakte en proberen het beter."

151 Hij ging regelrecht naar het huis van bewaring en toonde alle jeugdmisdaad-gevallen die over de hele natie gedaan waren en tachtig procent of meer kwam uit aristocratische kringen - knap, schrander.

152 Kijk naar de beginne. Nu, het toonde dat het de zonen van Kaïn waren. Kijk naar Kaïns volk. Wat waren Kaïns nakomelingen? Volg hen die voortkwamen uit het geslacht van Kaïns familie. Wat waren zij? Zij waren schrandere geleerden, doctors, hooggeplaatste mensen; godsdienstige, voorname mensen. Zij vonden uit hoe ze verschillende metalen konden bewerken, hoe ze mooie gebouwen konden bouwen; zij waren geleerden. Waar kwamen de anderen uit voort? Pachters, boeren, schaapherders, enzovoort.

153 Ziet u dit. Kijk nu vandaag naar deze hoogmoedigen. Men heeft het in de kerk "ingeteeld" totdat de kerk geen arme, ongeletterde persoon, die de Here echt liefheeft, meer binnen wil laten komen en misschien zal de prediker iets zeggen en hij zegt: "Amen." Zij zullen hem de deur uitzetten. Ze willen hem niet in hun samenkomst, als hij zich niet helemaal goed kleedt en niet gekleed gaat zoals die van Jansen of iemand anders, ziet u. Men wenst ze daar niet als ze niet in een mooie auto kunnen rijden, maar in een roestige kar bij de kerk voorrijden.

154 Broeder! Broeder! O, kunt u dat niet zien. En velen van de mensen vandaag willen niet eens de kleurlingen in hun kerken verwelkomen! O God, wees zulke huichelaars genadig. Dat is waar! God, ik wil altijd, zo lang ik een kerk heb, de deuren open hebben voor elk die wil. Het maakt me niet uit of u in een kruiwagen komt, u komt maar. U komt maar. Het maakt mij niet uit of u een overall draagt. Ik zeg u één ding, als u in orde komt met God dan kan een overall naast een smokingpak zitten en ze zullen hun armen om elkaar heen slaan en elkaar "broeder" noemen. Dat zullen ze zeker. Zeker zullen ze dat.

155 Een katoenen jurk kan naast een zijden japon zitten en hun armen om elkaar heenslaan en "zuster" zeggen. Ja, het doet u iets! Het plant het terug.

156 En wat doen wij op het ogenblik? Zitten in hemelse gewesten in Christus Jezus; we nemen niet onze theologie maar laten de Heilige Geest ons terugplanten tot zonen en dochters van God.

157 Wat betekent het woord "besnijden" eigenlijk? Stefanus zei... Dat is juist, het overtollige vlees afsnijden - het overtollige afsnijden, het deel dat niet nodig is - besnijdenis, afgesneden worden.

158 Nu kon in het Oude Testament alleen wat mannelijk was besneden worden; het overtollige vlees werd weggesneden. Wat de Heilige Geest in de laatste dagen doet is het overtollige wegsnijden. Hij snijdt de theologie van de wereld weg; snijdt de door mensen gemaakte dogma's weg, snijdt alle ongeloof weg, snijdt alles weg.

     Stefanus zei: "O, gij onbesnedenen van hart en oren, waarom wederstaat gij altijd de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden zo doet gij." Zover is het vrienden.

159 U moet ervan afstappen om te zeggen... "Wel, nu hoorde ik de vorige avond een toespraak en er werd gezegd: 'Die goddelijke genezers kunt u maar beter in de gaten houden.'"

160 Het gaat niet om de goddelijke genezers. Ik heb ze ook in het oog gehouden, maar ik heb wel op het Woord van God gelet, wat het zei. Ik neem het Woord. Het Woord zei het, ziet u.

161 "Och, u moet oppassen met die mensen die geloven in het spreken in tongen, omdat dit voor een andere dag was. Het zijn alleen maar duivels."

     Wat zegt het Woord?... "Deze tekenen zullen de gelovigen volgen tot het einde der wereld... In Mijn Naam zullen ze duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zúllen zij spreken; op zieken de handen leggen en ze zullen herstellen" - Jezus' laatste opdracht aan Zijn Kerk.

162 Wat probeert de Heilige Geest vandaag te doen? Al dat ongeloof af te snijden: "Zij zullen handen op de zieken leggen en zij zullen herstellen", proberend de mensen terug te voeren naar het ongerepte Woord, waar God van zei dat het was zoals in Eden vóór er theologie aan was toegevoegd; om het terug te brengen en zoals het was in Eden toen de mens met God wandelde, en hij zei... als de boom hier niet goed stond, zou hij zeggen: "Word uitgerukt en hier geplant." Als de wind waaide, zei hij: "Kalm, wees stil", en het hield op. Wat hij maar wilde, hij had alle dieren onder zijn controle; alles op aarde was van hem; hij was God over de aarde. Hij had besturende kracht in zich.

163 Eén daalde uit de hemel neer in heel deze verontreiniging en bewees dat dit Gods plan was, want Hij was de Zoon van God. Wat deed Hij? Sterven, zodat wij terug konden komen en door de gerechtigheid van Zijn Bloed worden gezuiverd. Hij is het die ons vanmorgen vertegenwoordigt! Halleluja!

164 Welnu aan u die zegt dat het voor u verkeerd is om door Adam als een zondaar vertegenwoordigd te worden, wat zegt u ervan dat wij door vertegenwoordiging ook redding hebben? U kunt zich net zomin redden als dat u met uw jachtlaarzen over de maan zou kunnen springen. U kunt evenmin... U bent in zonde geboren; u bent een afvallige om mee te beginnen. Ieder van ons! En we konden onszelf niet helpen. En hoe zullen we ooit gered worden? Eén kwam ons vertegenwoordigen - Jezus. Hij kwam om ons voor God te vertegenwoordigen als zonen en dochters van God. En Hij zond Zijn Heilige Geest, zodat Hij nu broedt over de plaats en probeert ons terug te brengen tot geboorte, om... om te sterven aan onszelf en weer herboren te worden tot zonen en dochters van God; om God op Zijn Woord te nemen; om Gods Woord te geloven.

165 Welnu, als wij veroordeling gekregen hebben door vertegenwoordiging, hebben we ook... Waarom hebben wij veroordeling gekregen? Wegens verbastering - door de wereld in te planten bij de dingen van God. Zo hebben wij het gekregen. Hoe komen we ooit van die 'verbastering' af? Keer u af van dat hybride spul. Keer terug naar Gods Woord, wat de Waarheid is! Ieder mensenwoord is een leugen, wat God zegt is waar. Blijf erbij. Het plant u weer regelrecht terug. Er is een weg gebaand. Eén staat er vanmorgen voor de troon van God om u te vertegenwoordigen.

166 Uw vader en moeder vertegenwoordigden u als Adam en Eva. Jazeker. Toen u in de wereld geboren werd door heilige echtvereniging; het was door God verordineerd om kinderen voort te brengen. Nu bent u precies teruggekeerd tot hetzelfde punt waar u was in de Hof van Eden zoals Adam en Eva - u zonen en dochters van God.

167 U bent precies weergekeerd tot die twee bomen. Een ervan was de Boom der Kennis en de andere was de Boom des Levens. Wenst u nu de wetenschappelijke weg van 'verbastering' te gaan? Kijk waar u terecht komt. In wat voor een knoeiboel heeft de mens zichzelf gebracht met deze 'verbastering'? In wat voor een warboel heeft hij zichzelf door zijn eigen kennis gebracht? In plaats van gewoon een kind te zijn, dat nederig vertrouwt op God, probeert hij de wetenschap te nemen om atomen te splitsen. Kijk in welk een warboel hij zich op het ogenblik bevindt. God laat hem gewoon zichzelf vernietigen, dat is alles.

168 In den beginne vernietigde de mens zichzelf, scheidde zich van God af, van de gemeenschap, door de Boom der Kennis. Hij verliet de Boom des Levens om van de Boom der Kennis te eten.

169 Kom bij die verbasterde boom vandaan! Kom hier naar de oorspronkelijke vrucht die Leven in zich heeft. Eet van Hem. Jezus zei: "Ik ben het Brood des Levens dat van God uit de hemel kwam. Jullie vaderen aten wel manna in de woestijn", (niet met geloof gemengd) "aten manna in de woestijn en ze zijn allen gestorven. Maar Ik ben het Brood des Levens dat van God uit de hemel komt. Degene die dit Brood eet heeft Eeuwig Leven. Ik zal hem opwekken ten laatste dage. Hij zal nimmer vergaan; hij heeft Eeuwig Leven gekregen." Laten we vanmorgen tot die Boom terugkeren. Laten we ons afkeren van wat mensen zeggen. Laten we ons afkeren van wat kerken zeggen. Laten we terugkeren en de Bijbel nemen en de Bijbel geloven. We zijn nu te laat om weer ruzie te gaan maken. Ziet u?

170 We zullen nooit meer een grote organisatie zien oprijzen. Aan de hand van de gemeentetijdperken kan ik dit nu bewijzen. We zullen nooit een andere organisatie meer zien oprijzen. Het Laodicéa Gemeentetijdperk, het zijn gewoon Pinkstergroepen die zich organiseren, en het gaat bergafwaarts, steeds maar verder op die wijze. Maar grote opwekkingen zullen het land nooit meer treffen. Alleen enkelen die in de kerk zijn achtergebleven en nog binnen moeten komen zullen getrokken worden. Want de Bijbel zegt dat het gemeentetijdperk eindigt in een lauwe toestand. Zo is het. Dus moet het zo gaan worden.

171 Nu, tot iedereen. Laten we uit deze "kruising" vandaan komen; laten we naar de echte oorspronkelijke vrucht terugkeren. Laten we terugkomen tot de plaats waar God ons zonen en dochters van God maakte, vertrouwend op wat God heeft gezegd en neem niet het woord van de vrouw van "verbastering".

172 Ziet u hoe het natuurlijke en het geestelijke worden getypeerd? U ziet mijn visioenen hier uitgeschreven van hoe het zou zijn, hoe aan de vrouw stemrecht gegeven zou worden? Waardoor is deze natie te gronde gericht?

173 Nu, luister. U, Christinnen, bedoel ik niet. Vrouwen zijn de ruggegraat van elke natie. Breekt u het moederschap dan heeft u de natie meteen gebroken. Zo is het door de hele geschiedenis geweest. Wat zijn Amerikaanse vrouwen?

174 Eerst gingen wij naar Parijs voor de mode. Nu komt Parijs hierheen om de mode te krijgen voor hun vulgaire, vuile levenswijze - komen voor hun mode naar ons toe. Wat is er gebeurd? De duivel heeft onze vrouwen ontkleed. Zij trekken hun kleding uit. Ieder jaar trekken zij wat meer uit. Zij knippen hun haar af, waarvan God zegt dat het verkeerd is; dragen die kleine rare kledingstukken waarvan de Bijbel zegt dat het een gruwel voor God is wanneer een vrouw een kledingstuk aantrekt dat aan een man behoort; en nu kunt u niet eens meer zien of ze man of vrouw zijn.

175 Roken sigaretten! Bastaard, zo is het met recht - bastaard; zij weten zelfs niet of ze mannen of vrouwen zijn. Dat is waar. Je kunt nauwelijks zeggen tot welk geslacht ze behoren als je naar hen kijkt en naar hen luistert. Dat is waar, vrienden. Ik zeg dit niet over u, Christinnen. Mijn stem gaat uit naar vele naties. Het is een verbastering. Dit Amerika is veroordeeld.

176 En wat heeft zij, overeenkomstig het visioen, gedaan? Zij stemde op de verkeerde persoon. Ik weet niet hoe lang het zal duren voor zij tot haar einde komt, maar het zal eens zo zijn. ZO SPREEKT DE HERE! Het zal ten einde lopen.

177 Ze beweegt zich nu reeds bergafwaarts. Ze zal nooit meer terugkeren. Ze is verloren. Dat is waar. Sinds 1956 is zij verloren toen zij God veroordeelde en wegstuurde van de grote opwekkingsuren.

178 Het is nu tijd voor ons, geloof ik, om op dit ogenblik te eindigen en een gebedsrij voor de zieken te hebben.

     Gelooft u nu dat de duivel de mensen, de natie, verbasterd heeft? Gelooft u dat? Absoluut heeft hij dat gedaan. Verbastert de kerken tot we door mensen bewerkte dogma's worden in plaats van dienstknechten die Christus vrezen.

179 Ziet u waarom ik veroordeel en schud en, zo hard ik kan, sla tegen het verkeerde? Hoe kan ik iets anders doen wanneer hier het Woord het zegt en de Heilige Geest zegt: "Beweeg erin."

180 Ik zeg: "Here, ik predik en zij kleden zich nog eender. Zij doen nog steeds hetzelfde wat zij altijd gedaan hebben." "Predik het toch. Blijf gewoon doorgaan. Uw stem is op de band opgenomen." Op de oordeelsdag zullen er dan geen excuses zijn. Omdat u het hebt gehoord, zie. Zo is het. U hebt het gehoord.

181 Geloof komt door het horen; horen wat de kerk zegt? Dat klinkt niet goed, is het wel? HET HOREN VAN HET WOORD VAN GOD! Dat u terugbrengt tot een geloof in God.

182 Wanneer u vanmorgen komt, willen we bidden. En we willen bidden dat God u alles zal laten afleggen. Misschien zal deze kleine boodschap die "verbastering" van u afnemen, u terugbrengen tot een nederige dienstknecht die naar voren komt en zegt: "Ik geloof God." Ze hebben zich vaak afgevraagd...

183 Ik ga nu dit zeggen. Luister ernaar. Men zegt: "Broeder Branham, uw bediening met haar bovennatuurlijkheid is nergens ter wereld mee te vergelijken." Grote mannen; (ik zou hun namen kunnen noemen, als het niet terwille van deze band was) belden mij op om met hen mee te gaan! "Uw bediening is het enige wat de wereld zal redden." Waarom is dit niet ergens anders? Keer terug naar het Woord. God kan alleen bouwen op dat fundament. Wanneer ik dan zo definitief verkeerd ben in de manier waarop ik mensen doop, de wijze waarop ik spreek over de Heilige Geest en in de dingen die ik doe, waarom eert God dit dan? Waarom brengt het zoiets teweeg? Waarvoor is het? Ik zeg dit niet voor mijzelf, dat zou verkeerd zijn, maar ik probeer het te zeggen omdat ik op de Waarheid sta, het Woord en het Woord alleen.

184 Zich verheffen en grote dingen en grote gebouwen bouwen - dat betekent niets voor God. Totaal niet. Het gaat erom bij dat Woord te blijven. God die werkt in dat Woord, bevestigt dat Woord, vertoeft erbij - het teken van de levende God onder ons.

185 Wenst u zo te zijn? Wenst u dat al het wereldse van u afgewassen wordt? U, kleine kinderen, God zegene jullie. Ik verwacht de Eeuwigheid met u door te brengen. Ik verwacht op een dag daarginds in het grote Eden met u te zijn. En wanneer ik daar kom...

186 Ik had niet lang geleden een visioen (U hebt ervan gehoord) en ik keek daar en zag al die mensen daar en er waren miljoenen van hen. En ik zei: "Bedoelt U dat Hij naar mij toekomt?"

     Ze zeiden: "Ja, en dan keren wij met u terug."

     Ik zei: "Wel, moet elke voorganger daar zo staan?"

     "Jazeker."

     "Elke voorganger staat er gegrond op zijn bediening met zijn samenkomst?"

     Hij zei: "Jazeker." (Die Engel die met mij sprak zei dit).

     En ik zei: "Zal Paulus daar dan ook moeten staan?"

     "Paulus moet er staan met zijn generatie."

     Ik zei: "Dan weet ik dat ik in orde ben, omdat ik woord voor woord hetzelfde als hij gepredikt heb."

     En toen ik dat zei, schreeuwden miljoenen het uit: "Daar rusten wij op." Amen! Op dat Woord, dat Woord! Wat het ook was, dàt Woord!

187 Daarom heb ik de mensen gedrongen te komen, zoals het vanmorgen zal zijn voor sommigen van hen om weer overgedoopt te worden. Paulus deed het. Paulus ontmoette mensen die zo blij waren en vervuld met Gods goedheid, juichend en God prijzend en ze hadden een geweldige bijeenkomst. Hij zei: "Maar hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt?" (Handelingen 19)

     Ze zeiden: "We weten niet of er een Heilige Geest is." Ze zeiden met andere woorden: "We zijn gewoon Baptisten." Hun herder was een Baptistenprediker. Precies juist - een bekeerde advocaat, Baptistenprediker.

     Paulus zei: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt?"

     Ze zeiden: "Wij weten niet of er een Heilige Geest is?"

     Hij zei: "Hoe bent u dan gedoopt? Wat was uw doop?"

     "Op welke manier?"

     Ze zeiden: "We werden gedoopt door Johannes."

     "Dat werkt niet meer."

     Ze zeiden: "We waren door Johannes gedoopt."

188 Hij zei: "Johannes doopte slechts tot bekering." Net genoeg water om ze onder te houden - tot bekering; niet voor de vergeving van zonden, omdat het offer nog niet gedood was. Hij zei: "Tot bekering, en hij zei dat men moest geloven in Hem die komen zou" - geloven in Jezus Christus. En toen zij dit hoorden, liepen zij regelrecht het water in en werden overgedoopt in de Naam van Jezus Christus. Het was de Bijbel. En Paulus in Galaten 1:8 zei: "Indien een engel uit de hemel (luister nu waar ik op terug verwijs, dit bastaardspul, kom er vandaan)... Indien een engel uit de hemel een ander evangelie dan dit, wat ik u onderwezen heb, komt prediken, (Paulus die de mensen weer overdoopte) laat hem u een vloek zijn - laat staan een prediker, een bisschop of een paus of een priester. Indien een engel, een blinkende engel, uit de hemel neer zou dalen en iets zou zeggen, tegengesteld aan wat hij zei, laat hem vervloekt zijn."

189 Hoe gaan we ons hier tegen opstellen, vrienden? Nu, u zou gedoopt kunnen worden in de Naam van Jezus Christus terwijl uw hart net zo vuil is als het maar zijn kan. Dat redt u niet, maar het is een stap van rechtvaardigheid. U wordt door Jezus Christus gered, door uw geloof. Zo is het. Maar wanneer u tot die plaats komt en dit ziet, en het dan verwerpt, dan keert u terug.

190 Nog dit korte verhaal en dan sluit ik. Ik heb het misschien hier eerder verteld. Een veldprediker zei eens dat hij binnengeroepen werd bij een man die door een machinegeweer werd getroffen en hij was stervende. Hij zei: "Bent u een Christen?"

     Hij zei: "Dat was ik wel."

     "Bent u het geweest?" zei hij, "Waar hebt u Christus verlaten?"

     Hij zei: "Ik kan het me niet herinneren."

     Hij zei: "U kunt maar beter nadenken, omdat uw longen zich vullen met bloed. U kunt zich maar beter haasten, omdat u dwars door uw longen heen bent geschoten."

     Hij zei: "Ik weet het."

     Hij zei: "U bent stervende."

     Hij zei: "Ja."

     Hij zei: "En eens kende u Christus?"

     "Ja."

     Hij zei: "Nu denk snel na, omdat u geen... Kapitein, u hebt maar een klein beetje tijd om te denken. Denk scherp nu. Waar hebt u Christus verlaten?"

     Hij worstelde, worstelde, proberend te denken. Meteen kwam een glimlach over zijn gezicht. Hij zei: "Ik herinner het me, ik herinner het me."

191 Dat is wat u moet doen. Herinner u, wanneer u tegen een Waarheid van God ingaat, zult u Hem daar verlaten. U zult Hem daar verlaten. En het doet u geen goed om zo verder te gaan, omdat u hiernaar terug moet keren. U bevindt zich al die tijd op een omweg. Ik zeg niet dat u geen Christen bent, maar u neemt een omweg. Ze waren Israëlieten, maar waren niet allen gered. Dat is waar. U bevindt zich op dat moment op een omweg. U moet daarop terugkomen. En de kapitein zei: "Ik herinner het me." Hij zei: "Begin daar precies." Daar zult ú vanmorgen moeten starten, waar u van het pad afraakte.

192 Hij zei: "Nu leg ik mij ter ruste neer en ik bid de Heer mijn ziel te bewaren. Als ik moet sterven voor ik ontwaak, bid ik U, Heer, mijn ziel te nemen", en hij stierf. Hij verliet Christus toen hij een kind was. U kunt Hem bij de doop verlaten hebben; u kunt Hem bij de Heilige Geest verlaten hebben; u kunt Hem ergens anders verlaten hebben.

193 Waar u Hem ook verlaten hebt... Neem niet dit "hybride" kerkspul. Er is Eén vanmorgen die u vertegenwoordigt voor redding. U hoeft geen zondaar te zijn. U hoeft dat niet te zijn. U bent het, als u het bent. God houdt u niet verantwoordelijk omdat u een zondaar bent; Hij zal u vanaf nu in geen enkel opzicht verantwoordelijk houden, maar Hij zal u verantwoordelijk stellen als u dit verwerpt. Hij zal u niet verantwoordelijk stellen omdat u misschien in het verleden geen verschil kende in waterdoop, in het ontvangen van de Heilige Geest en de kracht van God. Hij zou u daarvoor wellicht niet verantwoordelijk stellen, u mocht het misschien niet eerder hebben gehoord; maar vanaf nu weet u beter. Keer terug naar het Woord. Keer naar God terug.

194 Laten we nu bidden en overdenkt u het, terwijl wij bidden.

     Heer, ik weet dat ik een sterveling ben en spoedig heen zal gaan, mijn dagen tellen af. Binnenkort zal ik tweeënvijftig jaar op deze aarde zijn. En ik wil getrouw zijn, Heer, ik wil getrouw zijn tot het einde. Over heel de wereld zijn vele, vele naties, mensen, kleuren, rassen; bij het zien van vele geloofsbelijdenissen en ziende hoe zij die vermengen en al hun verschillende kleine ruzies en frustraties, terwijl in die plaatsen vele ware kinderen zijn - vele mannen en vrouwen in die plaatsen, daarginds in dat verbasterde veld, die werkelijk daar niet willen zijn. Zij denken dat ze Gods wil doen.

195 Ik bid U vanmorgen, Vader, alle twijfel van mijn kleine groep hier vandaag weg te nemen en van degenen die naar de banden zullen luisteren, dat U alle door mensen gemaakte geloofsbelijdenissen wilt wegnemen; zoals Jezus, toen Hij de eerste keer kwam en hen dingen zag onderwijzen die van den beginne niet zo waren - van den beginne. Terwijl God het zuiver en onvervalst gemaakt had, maar de mens had Gods Woord genomen en het krachteloos gemaakt door het onderwijzen van geloofsbelijdenissen van mensen.

196 Vader, zo is het nu opnieuw bij de nabije komst van Jezus. Zoals de wijnstok; als de wijnstok een nieuwe rank voortbrengt en die rank was een Pinksterrank vervuld met de Heilige Geest en vruchten van tekenen en wonderen volgden die rank; als die wijnstok ooit nog een andere rank geeft, zal het dezelfde soort rank zijn. Wij weten dit, Vader, uit de natuur zelf. Maar we weten ook dat U elke vrucht die in die wijnstok behoort erin kunt enten, en het zal leven door de wijnstok.

197 We weten dat wij een sinaasappelboom kunnen nemen en citrusvruchten van verschillende soorten, zeven of acht, erop kunnen enten. We kunnen er citroenen inbrengen, het zal er precies in groeien omdat het een citrusvrucht is. Het zal grapefruit en vele andere laten groeien, mandarijnen en nog andere citrusvruchten. Maar als die boom weer een eigen tak voortbrengt, zal het een sinaasappel zijn, Heer. Hij zal zijn zoals de eerste was. En wij geloven dat in deze laatste dagen er een Gemeente zal zijn, die de vroege en late regen beide zal ontvangen. Het zal in dit Laodicéa tijdperk over de hele wereld verspreid worden. Het zal een Gemeente zijn die teruggeroepen wordt naar het oorspronkelijke geloof in God. Het zal een Gemeente zijn waar Jezus Christus in wandelt en die Hem manifesteert; het geroep van de Koning zal daarin zijn.

198 God, hoe startte U tijdperk na tijdperk, en hoe hebben ze die wijnstok genomen en heeft men daarin over geënt; en het bloeit daardoor onder de naam van Christendom, maar brengt nog altijd een leerstelling voort die in den beginne niet werd geleerd. O God, wat spijt ons dat, Heer. Wij weten niet wat te doen; maar vanmorgen bid ik dat U alles wat door de mens gemaakt is uit onze harten wilt wegnemen. Neem en plaats in onze harten, Heer, het ware Woord van God. Ik sta op het punt voor de zieken te bidden, Heer. Hoe kan ik daar naar beneden lopen met een twijfel in mijn gedachte dat God mijn gebed zal beantwoorden. Dan zou ik zelf een huichelaar zijn, Vader.

199 God, als daar een enkele twijfel in mijn hart is, wilt U het mij nu vergeven. Als daar iets is wat ik gedaan of gezegd heb, wat verkeerd is, vergeeft U mij. Laat mij treden in wat de Waarheid is. En, Vader, ik weet dat Uw Woord de Waarheid is, en ik tracht te staan op dat Woord. Ik werd 'gekruist', Heer, ginds terug, mijn afstamming door mijn generaties, zodat ik weet dat mijn gedachte in de war gebracht is, maar toch kan ik hierheen kijken en het Woord zien. Ik weet dat het de Waarheid is. Ik verlang daar te zijn, Heer. Ik houd mij vast aan dat anker ginds in de Rots. De stormen slingeren mij heen en weer in het rond, maar mijn anker houdt. Het is in Christus en in Zijn Woord. Ik geloof dat Uw Woord de Waarheid is.

200 Help mij, Heer, nooit ook maar iets ervan af te wijken, maar voort te gaan in goddelijke liefde, mijn armen om alle mensen heengeslagen, alle rassen, alle kleuren, alle geloofsbelijdenissen, alle denominaties om hen naar de Rots te trekken.

201 Sta het toe, Vader. Genees alle zieken en aangevochtenen. Breng hen vandaag tot dat type mensen terug uit die ouderwetse opwekking. Breng ze terug naar het oorspronkelijke Pinksteren. Breng hen terug naar de zegeningen. Breng hen terug zoals Pinksteren viel in drieëndertig na Christus. Geef hun de Pinksterzegeningen. Moge de kracht van God in de gemeente komen. Mogen er gaven van goddelijke genezing aan de gemeente worden gegeven. Mogen er sprekers in tongen en vertalers van tongen zijn. Mogen er gaven van profetie en allerlei verschillende manifestaties zijn - geen gemaakt geloof of trachten te geloven of gekunsteldheid. Moge het werkelijk origineel komen met het Woord. Het Woord van God bekend gemaakt - dingen profeterend, die zullen gebeuren.

202 U hebt in Uw Woord gezegd: "Indien er iemand onder u beweert of wordt verondersteld een profeet te zijn en wat hij gezegd heeft niet gebeurt, hoort hem niet. Maar indien het wel gebeurt luistert dan naar die profeet, want Ik ben met hem." God, geef ons dat soort profeten. Geef ons het echte soort, de echten die in tongen spreken, de echten die de juiste vertaling geven. Sta het toe, Vader. Genees de zieken en aangevochtenen en maak Uzelf aan ons bekend, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

Ik heb Hem lief,
Ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst heeft liefgehad
En mijn redding verwierf
Aan Golgotha's kruis.

     En nu, al u Methodistenzonen van God, Baptistenzonen van God; al u zonen en dochters van God, laat ons gewoon onze handen opheffen, onze ogen sluiten en dit voor Hem zingen en Hem aanbidden.

Ik heb Hem lief,
Ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst heeft liefgehad
En mijn redding verwierf
Aan Golgotha's kruis.