Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Van den beginne was het niet zo

Door William Marrion Branham

1 Dank u, broeder Moore. Goedemorgen, mensen. Ik was echt blij vanmorgen hier weer te zijn en ik zou dit voor geen prijs hebben willen missen, toen ik de profetie van onze zuster hoorde en vanwege het voorrecht dat ik had gisteravond om broeder Kidson opnieuw te ontmoeten, een oud medewerker, een van mijn eerste medewerkers in de Pinksterbeweging. Hij was geloof ik degene die mij de eerste keer hier naar Shreveport bracht, broeder Kidson, jaren geleden toen ik de diensten hield in de oude tabernakel. Ik geloof dat gedurende die tijd de moeder van broeder Moore werd genezen van maagproblemen en de Here deed vele dingen.

2 U ziet dat dezelfde boodschap nog steeds doorgaat. We knoeien niet aan dat recept. We laten het gewoon op de manier waarop het is en nemen het in op de manier waarop het aan ons wordt gedoseerd. Ik waardeer deze Ierse broeder. We hebben beslist goede Ieren. Die zong: "Daar is balsem in Gilead", hetgeen volmaakt samenviel met gisteravond. Dit fijne koortje: David en broeder en zuster Moore, Anna Jean en de anderen; oh, het is zo wonderbaar om hier opnieuw met u gemeenschap te hebben.

     Terwijl we enige ogenblikken geleden in de kamer stonden, kwam er een interlokaal telefoongesprek binnen, van een man die ergens prediker was, wiens doktoren hem hadden opgegeven en niet wisten wat er met hem aan de hand was. Hij ging naar de telefoon en hij belde en op de een of andere manier kregen ze hem op het kantoor thuis aan de lijn. Men wist dat we op dit ogenblik in de tabernakel zouden zijn en precies op het moment terwijl wij daar binnen waren, broeder Kidson en ik, en broeder Moore en nog een paar broeders. Ik wist niet wie daar stond...

3 Maar hij wilde weten hoe het met hem zou aflopen, voor de Here; zou hij gaan sterven? En de Heilige Geest openbaarde daar in het kantoor, slechts een paar ogenblikken geleden, het verleden van de man en alles over hem en wat hij was, hoe hij was gekleed terwijl hij daar stond en wat er met hem aan de hand was en verklaarde hem genezen. Het leek of hij de hoorn van het toestel wilde afrukken, hoe de Here hem genas.

     O, zijn we niet blij dat we nog steeds dezelfde Here God hebben die nog steeds het einde weet vanaf het begin. En het is goed dat er balsem is in Gilead en er is een overvloed van. Er zijn daar dokters en wat de Heer nog meer voor ons heeft toebereid. Dus waarom zouden we naar iets anders gaan, wanneer God zo rijk heeft voorzien in iedere vreugde die we nodig hebben, en iedere zegening die we nodig hebben is te vinden in het huis van geloof bij de kinderen van God.

4 Waarom zouden we hierop teruggrijpen, of hierbij vandaan blijven en gaan roken om vreugde, drinken om vreugde? Deze dingen brengen slechts dood. Onze vreugde is de Heer. Daarom ben ik zo blij dat ik me daarin kan verheugen.

     Nu, op welke tijd laat u uw diensten eindigen? Half twaalf? [Broeder Moore antwoordt: "Half twee." – Vert] O, dat – dat... ik... Zolang zou u het niet met me uithouden. Ik ben zo blij om deze groep hier te zien. Ik zal het niet lang maken.

     Nu, vanavond om zes uur zullen de jongens gebedskaarten uitgeven en we zullen de normale gebedsrij hebben. Ik zal vanavond spreken, zo de Here wil, over iets betreffende Goddelijke genezing of iets dergelijks, omdat we deze dienst vanavond willen opdragen aan Goddelijke genezing.

5 Vanmorgen zaten Billy en ik in het restaurant te eten en we keken rond en hij zei: "Vader, kunt u bij de eerste ontmoeting zeggen of het Christenen zijn?"

     Ik zei: "Zeker."

     Hij zei: "Ziet u die man en zijn vrouw binnenkomen? Dat zijn Christenen."

     Ik zei: "Ja."

     En na enige ogenblikken kwam er iemand anders binnen. Hij zei: "Uh, nee."

     Ik zei: "Inderdaad." Dus na enige tijd kwam er iemand anders binnen; ik zei: "Hoe zit het daarmee?"

6 Hij zei: "Dat is zo." Je kunt een Christen er altijd uithalen. Natuurlijk zijn het vaak vrouwen zonder manicure, of hoe dat spul heet wat ze dragen, of niet dat, maar ik bedoel dat je het toch wel kunt zien. Ziet u? Ze zijn gewoon getekend. En een Christen heeft een atmosfeer, omdat hij toch een zoon en dochter van God is; hij is een schepper.

     Wie die kleine kerel ook was, die de zondagsschool hier vanmorgen onderwees, ik waardeer die boodschap beslist. Hij had gelijk. Ik waardeerde dat. Bent u de broeder? Wel, precies hier. Wel, dat was fijn. U moet vroeger een Baptist zijn geweest, omdat ik dat kon opmaken uit uw manier van spreken. Dat u... Wij... Het plaatste daar een bepaald merkteken op ons, maar we zijn dat gepasseerd. Ziet u? Dus... Nu, Baptistenbroeders, we zijn gewoon...?... voor elkaar maar ik kon...

7 Toen hij de uitspraak deed... Ik schreef het op een stukje papier. Ik zal het meenemen uit het kantoor; "twee almachtigen ontmoeten elkaar". Dat is waar. Als God en een gelovige elkaar ontmoeten zijn er twee almachtigen. Omdat God... Een mens is een deel van God; hij is een zoon van God. Zie? En hoe gering hij mag zijn, hij hoort bij het hele lichaam. Jezus zei in Markus 11:22: "Indien gij tot deze berg zegt: 'Word opgeheven' en niet twijfelt in uw hart, maar gelooft wat u hebt gezegd, kunt u... Het zal geschieden." Ziet u? Geloof datgene wat u hebt gezegd en een Christen is zo getekend dat er rondom hem een atmosfeer is.

8 Hebt u wel eens mensen ontmoet waar u gewoon van houdt om bij ze te zijn? En waarom hebt u dat? Zij scheppen die atmosfeer door hun leven, de manier waarop ze leven, de dingen waarover ze denken en de liefde die ze voor u hebben.

     U hebt mijn boodschap gehoord over de opossum, weet u wel, en over de bijen die me probeerden te steken; de stier die me probeerde te doden, dieren... Zie? Het zal maken dat... U schept een atmosfeer en dat is de atmosfeer waarin je moet zijn om voor de zieken te bidden. Begrijpt u? Het is dezelfde zaak. Het is liefde wat boze geesten uitdrijft.

     Ik wil zijn naam niet noemen. Het is een van de bekeerlingen die ik tot de Here leidde. Het was een ongelovige en hij reed over de...?... autoweg op een truck en hij zag mijn naam daar staan en hij zei: "Dat is fanatisme." Hij stopte dus en hij bevond zich in Canada, heel ver noordelijk bij Dawson Creek. Het was die avond zo koud. U mensen uit Louisiana zouden daarboven gestorven zijn, want ik vroor al bijna dood en nu heb ik overal de airconditioners aanstaan om te proberen het koel te houden, vanwege dit warme weer hier. En ik... Meneer? U houdt ervan. In orde. dus...

9 We gingen naar binnen – hij ging daar naar binnen die avond en Indianen en dergelijke. Toen zag hij de onderscheiding des Heren maar hij kende de Schrift niet. Hij liep naar buiten en kreeg een oude Indiaan te pakken, een oude vallenzetter en bracht hem naar binnen. En we hadden geen gebedskaarten uit kunnen geven. Dus duwde hij hem zo goed en zo kwaad als het ging naar het podium en tenslotte kreeg hij deze oude Indiaan daarboven en hij was van plan... Hij kende deze oude Indiaan; hij zei: "Die man neemt mensen die hem volgen." Zo dacht hij erover.

     Dus zette hij deze oude Indiaan op het podium. Zodra hij daarboven kwam vertelde de Heilige Geest hem wie hij was. Hij zei: "U woont op een zekere plaats en u bent een vallenzetter. U hebt vijf kinderen, drie ervan zijn jongens en twee meisjes." Zei: "Een ervan zit daar achteraan en studeert voor prediker. En u lijdt aan tbc."

     "Juist."

     En zei: "De man die u bracht is deze kleine man die hier zit met die-en-die naam." Zei: "Hij is wantrouwend." Dat was voldoende. Hij werd een dienstknecht van de Heer.

10 Niet lang geleden reisden we samen door het land en hij zei tegen mij: "Broeder Branham, u weet dat mijn vrouw hier niet in gelooft." En hij zei: "Iedere avond als ik naar de gemeente ga en thuiskom, begint ze me al uit te schelden zodra ik bij de deur kom." En hij zei: "Dan pak ik haar bij de hand, ze is klein, en ik houd haar vast en ik probeer die duivel uit te werpen zo hard als ik kan."

     Dat doet me denken aan uw boodschap vanmorgen, meneer. Zei: "Ik probeer die duivel uit te werpen en ik zei: 'Duivel, kom uit mijn vrouw! Duivel, kom uit mijn vrouw! Lieveling, je bent bezeten door de duivel. Kom eruit, duivel!'"

     "O", zei ik, "dat is fijn, broeder Fandler, maar je benadert het op de verkeerde manier."

     En hij zei: "Wel, hoe doet u het?"

11 Ik zei: "Als je thuiskomt, koop dan een doos bonbons voor haar. Geef het aan haar als je de deur binnenkomt. Sla je armen om haar heen." Ik zei: "Dat is de manier om een duivel uit te werpen." Liefde werpt vrees uit, is het niet? Liefde...

     Vrienden, de hele wereld snakt naar liefde. Dat is een van de belangrijkste dingen die we zozeer achterwege laten in onze pinksterzegen, liefde die het tezamen mengt; het cement dat maakt dat gaven en alle dingen van God volmaakt werken is liefde voor elkaar. "Hieraan zullen alle mensen weten dat gij Mijn discipelen zijt."

     Laten we nu voordat wij Zijn Woord benaderen onze hoofden buigen voor een ogenblik.

12 Almachtige en oneindige God, wij danken U deze morgen boven alle dingen voor Jezus, Uw Zoon, en voor Zijn liefde voor ons, omdat Hij in onze plaats stierf toen wij nog zondaren waren, ons terugbracht tot gemeenschap, terug tot het zoonschap door Zijn bloed.

     En wij bidden vanmorgen dat het Woord dat uitgaat ieder hart mag raken, mijn hart ook, Here. Bereid ons voor op de komst des Heren, zoals deze kleine dame zojuist heeft geprofeteerd dat Hij Zijn troon heeft verlaten en onderweg is. Dat geloven wij beslist, Here. Rebecca drenkte de kameel die haar zou meenemen om haar geliefde te ontmoeten, hoewel zij hem nog nooit had gezien, maar het was liefde op het eerste gezicht. Wij danken U, Here. Wij geloven dat wij... Als wij Hem zien, zal het liefde zijn omdat we weten dat Hij Degene was die voor ons stierf en ons verloste.

13 Dan, als we ons in dat grote gebied bevinden ergens tussen hier en de heerlijkheid, wanneer we Hem kronen tot Koning der koningen en Here der heren en engelen met gebogen hoofden staan, niet wetend wat wij aan het doen zijn... Zij waren nimmer verloren zoals wij. En als we de liederen zingen dat Hij ons verloste, wat zal dat een heerlijke tijd zijn. We zien uit naar die tijd. Mogen onze harten zijn toebereid.

     Heilig het Woord dat zal worden gelezen en moge het Geest en leven voor ons worden, opdat wij ons leven mogen corrigeren en leven voor Hem die voor ons stierf. Dit vragen wij in Jezus' Naam. Amen.

14 Sla met mij op gedurende een paar ogenblikken. Ik wil hier een klein stukje Schrift lezen om te zien of ik er voor de volgende vijftien tot twintig minuten enig verband uit kan halen en ik... Laten we opslaan in Mattheüs, het negentiende hoofdstuk om te lezen.

     En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok, en Hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judéa.

     En vele scharen volgden Hem en Hij genas hen aldaar.

     En er kwamen Farizeeën tot Hem om Hem te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen?

     Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt?

     En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn.

     Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

     Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar (daarmede) weg te zenden?

     Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest.

     Ik wil vanmorgen een klein onderwerp nemen, of tekst als we dat zo zouden kunnen noemen, van de tekst: "Van den beginne was het niet zo."

15 Toen Jezus hier op aarde kwam om Zijn aardse bezoek te brengen vanwege de verlossing die God had voorbeschikt, vond Hij in die dagen leraren die dingen leerden die geen waarheid inhielden.

     Ik vraag me af of Hij vandaag niet enige van dezelfde dingen zou aantreffen als Hij komt, dingen die niet waar waren. En Hij zei tegen hen – en de reden dat ik deze bepaalde tekst heb gekozen: "Van den beginne was het niet zo", is omdat we naar het begin terug moeten gaan om te ontdekken wat de echte waarheid ervan is. Er is, van alles wat we vandaag op aarde hebben, niets nieuws. Het begon in Genesis. Genesis is het zaadhoofdstuk.

16 Daarom, als God eenmaal iets doet of een beslissing neemt, zoals ik dikwijls heb aangehaald, dan moet Hij altijd bij Zijn beslissing blijven. Wat behoort dat ons geloof te verlichten! Ziet u? Als God iets zegt, alle hemelen en de aarde zullen voorbijgaan, maar dat kan niet voorbijgaan. Daarom zou het ons karakter moeten geven. Het zou ons geloof moeten geven om dat Woord te nemen dat Hij heeft gesproken en er met alles wat in ons leeft aan vast te houden, omdat Hij het niet kan veranderen. Het is waar.

     Nu, God maakte in het begin alle dingen. Hij maakte het eerst in zaadvorm. Het was een zaad en Hij zei in Genesis 1: "Laat ieder zaad voortbrengen naar zijn aard." En ik verbaas mij erover dat mensen altijd proberen te bederven wat God heeft gedaan, want de mens denkt in zijn gevallen staat dat hij iets beter kan doen dan dat zijn Schepper het deed in het begin. Hij probeert altijd iets om te keren wat God heeft gedaan en maakt het tot iets wat het niet is.

17 Ik heb daar pas geleden over gesproken in een prediking genaamd "Bastaardreligie". En de wetenschap, opererend op het gebied van de wetenschap – degenen die uitgaan van evolutie – hebben hun eigen wetenschappelijke tegenbewijzen, of bewijzen en weerleggen hun eigen evolutietheorie, omdat alles wat gekruist is zichzelf niet opnieuw kan voortbrengen. Daarom, als Hij een bepaald zaad maakte, moet het zo blijven. Als je het met iets anders kruist, kan het zichzelf niet voortplanten. Het eindigt zodra je het kruist. Een muilezel kan nooit meer een andere muilezel produceren en laat nooit iemand God de schuld geven voor het maken van een muildier. Hij heeft dat nooit gedaan. Dat is wat de mens heeft gedaan. Het is – het is een... Dat doet me nu dadelijk denken aan zijn natuur, wanneer je iets kruist bederf je zijn natuur.

18 Als je een paard neemt met een goede stamboom, dan zal dat paard een karakter hebben dat ermee overeenstemt. Hij is vriendelijk. Hij zal zijn hoofd omhoog houden en je kunt hem roepen. Hij zal zijn hoofd op je schouder leggen en hinniken, en je kunt hem laten... Als hij moet optreden in een show lijkt hij bijna menselijk. Hij kan... Hij heeft hoogstaande karaktertrekken en er is iets aan hem wat echt is.

     Je ziet dat een muildier nooit doen. Dat is gewoon een werkdier. Hij is heel goed in werken en niet in genade.

     Het doet me aan een heleboel mensen denken van tegenwoordig. Je... Ze doen allemaal werken en dat is alles. Zoals broeder Jack vanmorgen zei over de kerken, dat ze de bouwwerken hebben maar niet de... Het is net als... Je hebt een goede machine maar geen stoom erin. Je hebt een dynamo maar hij draait niet. Het belangrijkste in de machine is de stoom. Dat heeft de kerk nodig. Het bouwwerk staat er al.

     Neem een muilezel. Hij is het domste geval ter wereld omdat hij gekruist is en je kunt een muilezel roepen en hij zal daar gewoon blijven staan en die grote oren omhoog steken en je aankijken.

19 Weet u, ik... ik hoop dat dit niet heiligschennend klinkt, maar het doet me vandaag aan teveel mensen denken die een muildierreligie hebben, een verbasterde godsdienst. "Onze kerk, wij weten er alles over." En je kunt ze vertellen over de doop van de Heilige Geest en hun de formule geven om tot God te komen en ze zullen daar gewoon staan met hun oren omhoog en nimmer een beweging maken. Een goede bastaard brengt voort... "Mijn schapen horen Mijn stem"; ze weten wat waar is omdat ze van schapenvoedsel houden.

     Een bastaardzaad zoals maïs, je ziet dat het er mooi uitziet, omdat het een verbastering is. Ik zag laatst op een reclamebord: "bastaardmaïs". Wel, het is waardeloos. Weet u wat het doet? Gekruist vee geeft een betere koe. Gekruiste kippen... Ze hebben kippen nu zodanig gekruist dat de kip nauwelijks meer poten of vleugels heeft. Het bestaat geheel uit borst, maar het arme ding kan slechts een jaar leven en dan sterft hij. Hij is praktisch dood wanneer hij geboren wordt.

20 Maar mensen moeten eten, enzovoort, en leven dan op deze cellen die gekruist zijn. Wetenschap... In "Readers Digest" stond kortgeleden een artikel geschreven over dit onderwerp, dat binnen twintig jaar vanaf nu – als dat zo doorgaat – het menselijk ras zal ophouden. Vrouwen en mannen worden verdorven. Vrouwen worden breder in de schouders en smaller in de heupen. Mannen krijgen smallere schouders en bredere heupen. De vrouwen zullen niet in staat zijn een kind te krijgen als ze een cel eten die bedorven is.

     Kippen; en de samenstelling van deze kippen die u eet is zo papperig en zacht, dat de mensen ze niet meer willen. Wel, u bent... Ze doden zichzelf met hun eigen ideeën, omdat ze het proberen te bederven. We werden gemaakt om deze cellen van iets te eten op de wijze dat God ze heeft gemaakt.

     En er is ook een gekruiste kerk. Die is tegenwoordig mooier dan vroeger, heeft betere leden. De Pinkstergemeente, ze hebben fijnere gebouwen, fijnere kerkbanken, beter geschoolde predikers, enzovoort, maar ze hebben het gekruist.

21 Laten we teruggaan naar het echte eerste licht, de oude pinksterzegen en de kracht van de Heilige Geest terug in de gemeente. Ze schuiven tegenwoordig alles op de prediker. Het is niet de prediker. De Heilige Geest is er net zoveel voor de leken als voor de prediker. Hij heeft niet alle godsdienst. Ze hebben het er daar uitgelaten en ik ben er vandaag één van die gelooft dat we de Geest van God behoorden terug te krijgen in de gemeente, zodat we de gaven van de Geest kunnen hebben die met de zalving en kracht werkzaam zijn; maar vandaag vinden we mannen zoals in het begin van de gemeente-tijdperken, waar ik volgende week over zal spreken in mijn tabernakel thuis, om een klein commentaar te schrijven betreffende mijn eigen mening daarover...

22 Merk op dat het begon met de daden der Nikolaïeten. Na een tijd werd het een leer. Wel, het betekent eigenlijk dat ze alles van de Geest uit de samenkomst gehaald hebben en bisschoppen, opzieners en pausen hebben gemaakt. Plaatsten het allemaal in de preekstoel en de preekstoel werd intellectueel. Daar heb je weer een gekruiste kerk (zie?) onder intellectuelen. God, breng ons terug naar de Heilige Geest onder de mensen. Laat de zalving van de Geest onder de mensen bewegen, die boodschappen voortbrengt en kracht en manifestaties, ook als we op de straathoek moeten staan of ergens in een kippenhok of boerenschuur.

     We willen geen enkele van deze bastaardreligies die uit een seminarie komen. We willen dat het komt als een machtig ruisende wind van omhoog die het hele huis vult; niet slechts op één man, het gehele huis waar zij tezamen gezeten zijn. Bederven, dat is wat de mens ten tijde van onze Here Jezus deed. Dat probeert hij vandaag te doen: de dingen die origineel zijn nemen en ze met z'n eigen ideeën bederven en dan ruïneert hij zichzelf.

23 Ik zou de aanhangers van de evolutieleer dit willen vragen: Als u gekruist maïs niet terug kunt brengen tot het oorspronkelijke, hoe kunnen ze dan ooit de evolutie onderwijzen? God zei: "Laat ieder zaad voortbrengen naar zijn aard, ieder zaad naar zijn soort." En wanneer u dat zaad kruist is het gebeurd. Het kan niet verdergaan. Het moet weer teruggaan naar zijn oorsprong.

     Ik ben zo blij dat ik geloof dat God een Heilige Geest-zaad heeft geplant op de Pinksterdag, hetgeen verbasterde tot denominaties, maar na verloop van tijd keert het opnieuw terug tot zijn oorsprong, terug tot de echte Heilige Geest, terug tot de Evangelieboodschap, weer terug tot Handelingen 2, terug tot de formule, terug tot waar het mee begon.

     Er zal een dezer dagen een man opstaan die tegen deze dingen zal zijn en er tegen tekeer zal gaan zo hard als hij kan.

     Merk op. Terug naar de oorsprong; ga terug naar het begin. Jezus zei tegen hen: "Ga terug naar het begin om het te ontdekken. Van den beginne was het niet zo."

24 Wel, mensen zeggen: "Ik ben Presbyteriaan. Ik ben Methodist. Ik ben Baptist. Ik ben dit. Ik ben dat." Dat is in orde, maar laten we teruggaan naar het begin en zien waar vandaan het begon, zien wat het in het begin was. Op die manier richtte God Zijn gemeente op op de Pinksterdag. Op die wijze moet het altijd blijven. Als u er iets anders in vermengt, denominaties en al deze andere dingen en besprenkelen en al deze vormen en zaken, dan verbastert u het. U krijgt een kerk die er beter uitziet, maar er zit geen leven in. Het kan zichzelf niet opnieuw terugbrengen.

25 De opwekking die voortkwam in de dagen van Luther kon zichzelf niet opnieuw voortbrengen omdat ze het verbasterden. De dagen van Wesley, ze kunnen het niet opnieuw voortbrengen. Vertel me van een van hen die ooit zijn opgestaan nadat zij vielen. Wanneer zij de kerk verbasteren, valt het regelrecht terug. Het is voorbij. Het kan zichzelf niet opnieuw voortbrengen. Het kan leden binnenbrengen, een organisatie maken, maar het kan zichzelf niet opnieuw voortbrengen. Wat wij willen is iets wat zichzelf zal reproduceren, dat er zonen en dochters tot God kunnen worden gebracht. U kunt het niet via een theologische school. Het moet komen via de Heilige Geest van omhoog als een machtig ruisende wind, zoals het kwam in het begin.

     Bastaardreligie bederft dingen, verandert dingen, bederft mensen en toen Jezus in Zijn dagen kwam, zei Hij: "Tevergeefs aanbidt gij Mij, lerende de geboden der mensen." Wat deden zij? Ze hebben de geboden van God genomen en het verbasterd tot hun eigen ideeën en hebben het afgebroken, terwijl er staat: "Gij zult niet en gij zult dit, enzovoort", maar zij met hun tradities maakten de geboden van God zonder effect, omdat ze het hadden verbasterd.

26 Mensen vragen zich vandaag af hoe deze dingen gebeuren. Hoe kan een persoon staan en over het gehoor kijken en een man of vrouw eruit trekken en de zonden en dergelijke van de gemeente openbaren? Wat is er aan de hand? Waarom hebben alle kerken dit niet? Ze zijn verbasterd. Dat is juist.

     Er bestaat slechts één kerk en dat is geen denominatie. U kunt Gods kerk niet organiseren. Er bestaat één kerk en één lichaam. Dat lichaam is het mystieke lichaam van Jezus Christus hier op aarde en door één Geest zijn we allen in dat ene lichaam gedoopt, of we nu Methodisten, Baptisten of Katholieken zijn of wat dan ook.

     Ongeacht tot welke denominatie een man behoort, als hij op zijn kerk vertrouwt voor redding is hij verloren. Als een Katholiek op de Katholieke kerk vertrouwt om hem te redden is hij verloren. Als een Baptist op de Baptistenkerk vertrouwt voor redding is hij verloren. Als iemand van Pinksteren erop vertrouwt dat de Pinksterkerk hem redt is hij verloren; maar wanneer deze individuen op God vertrouwen en op Jezus Christus: "Door geloof zijt gij gered en dat niet uit werken maar uit genade."

27 Jezus vond in Zijn dagen ook leraren die dingen bedierven en Hij zei tegen hen dat in de... dat we in het begin hetzelfde zien als nu. Ze zeggen: "O ja, de Bijbel leert dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer, maar wij geloven niet dat Hij nog steeds wonderen doet. Wij geloven dat Jezus heeft gezegd: 'De werken die Ik doe zult gij eveneens doen', maar wij geloven dat die dingen zijn opgehouden met de apostelen." Ziet u wat u doet? U kruist het. U bederft het door iets te zeggen wat God niet zei.

     De Bijbel zegt: "Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer." Ik geloof dat dat de waarheid is. Ik geloof niet dat we daar ook maar enigszins mee zouden moeten rommelen. Zeg eenvoudig dat het zo is. Als u geen geloof hebt om er iets mee te doen, stop dan niet iemand anders die wel geloof heeft om ermee te handelen.

28 Ik heb altijd gezegd dat ik wenste dat ik geloof had om zoals Henoch met God naar huis te wandelen zonder dood, maar als ik dat soort geloof niet heb, wil ik beslist niemand in de weg staan die dat geloof wel heeft om zo te wandelen. Ik zou hem laten doorwandelen. Beslist, en ik zou bidden dat God mij genade en kracht zou willen geven om door te wandelen. Zeker.

     Toen Jezus kwam vond Hij de kerk in de toestand dat ze de kerk vertrouwden voor redding. Dat is dezelfde zaak die Hij vandaag vindt wanneer Hij komt in deze laatste dagen in de vorm van de Heilige Geest. Hij vindt dat de mensen op de kerk vertrouwen voor redding. Wat kregen de mensen ten tijde van Jezus toen ze naar de kerk kwamen, vertrouwend op redding? Ze kregen een hoeveelheid leerstellingen, door mensen gemaakte dogma's, die het Woord van God verdraaien tot een leerstelling.

29 Dat is dezelfde zaak die we vandaag hebben gekregen. Als de Heilige Geest hier is, de Persoon van de Heilige Geest die rondspeurt en de bruid van Christus opzoekt, wat krijgen we dan? Wat vindt Hij? Mensen die leerstellingen aannemen voor redding in plaats van terug te keren tot het oorspronkelijke daarvoor. U hebt een gebedenboek gekregen of een soort boek met bepaalde teksten: "Wat wij bepaalde mensen geloven van deze bepaalde zaak."

     Waarom neemt u een tekstboek? Gods Bijbel is het Tekstboek. Ga terug naar het begin. U neemt een handen schudden aan in plaats van de doop. U neemt sprenkelen aan in plaats van de waterdoop. U neemt vormen en leerstellingen, enzovoort, aan in plaats van de formule te nemen op de wijze waarop God het opschreef. Dat is de reden dat we tegenwoordig een dode bastaardkerk hebben, omdat het niets meer kan voortbrengen. Een Lutheraan kan een Lutheraan voortbrengen. Een Baptist kan een Baptist voortbrengen. Een Presbyteriaan kan een Presbyteriaan voortbrengen, maar God brengt een heilige voort wanneer Hij binnenkomt; de originele 'Heilige Geest-Pinksterzegen'.

30 Zij leefden in de verwachting dat de kerk hun redding zou brengen. Toen ontdekten ze dat ze zelfs niet de wortel van hun redding kenden toen Hij kwam, omdat ze bastaards waren. Ze keken naar hem als een stel muilezels. "Hú, wie ben jij? Onwettig geboren", zoals een oude balkende ezel ergens, weet u wel. Daarginds: "Dagen van wonderen zijn voorbij. Mozes deed dit en dat, maar wie is deze kerel? Hij behoort niet tot een van onze organisaties. Ach, het is telepathie, dat is alles. Hij is Beëlzebub, de duivel."

     Diezelfde zaak heeft zich opnieuw voltrokken. Ze kennen Christus niet in de kracht van Zijn opstanding. Ze kennen Hem door een leerstelling maar niet in de kracht van Zijn opstanding. Christus leeft in de persoon en als Hij vandaag zou komen en we hoorden mensen vertellen over de dingen die ze doen, dan zou Jezus eenvoudig zeggen: "Van den beginne was het niet zo."

     Wel, hij zou zeggen: "Here, ik werd besprenkeld in de heilige zus-en-zo kerk."

     Hij zou zeggen: "Van den beginne was het niet zo."

     "Wel, ik heb de prediker een hand gegeven en belijdenis gedaan."

     "Van den beginne was het niet zo."

31 In het begin wachtten zij totdat de kracht van omhoog gekomen was, een machtig ruisende wind die hun hele levensloop veranderde en hen in vlam zette met Iets dat de wereld het Evangelie bracht.

     Hoe kunnen wij het doen door middel van lezen, schrijven en rekenen? Jezus zei: "Gaat de gehele wereld in en predikt het Evangelie", niet onderwijs lezen, schrijven en rekenen. "Predikt het Evangelie." Wat is het Evangelie? Het Evangelie is kracht en demonstratie van de Heilige Geest. Volg de volgende woorden: "En deze tekenen zullen hen volgen die geloven."

32 Hoe zult u een man gaan onderwijzen hoe hij in tongen moet spreken? Hoe zult u een man gaan onderwijzen duivelen uit te werpen met kracht? Hoe zult u een man gaan onderwijzen deze tekenen te doen die Jezus sprak dat hij zou doen? Hoe zult u een man gaan onderwijzen om in staat te zijn op het podium te staan, ergens, en dingen te voorspellen die zullen gebeuren en dingen die er zijn geweest en nog zullen zijn? Hoe zult u hem dat gaan leren? Dat kunt u niet. Het is een gave van God. Als we daarbij vandaan raken, raken we in een verbasterde toestand. We zijn terug... We gaan slechts terug naar het begin; ieder zaad.

     Ik vraag me af. Ik zou de wetenschap dit willen zien beantwoorden. Als er zoiets als evolutie bestaat, en ze beweren dat het op een andere manier kon komen, waarom verschijnt er dan niets hogers dan een mens? We hebben geen soorten hoger dan een mens, omdat hij in het beeld van God is. Niets kan hoger gaan dan zijn Schepper. Ik zou willen dat ze die beantwoorden. Dat kunnen ze niet. Waarom? Het is de hoogste soort.

33 Waarom kunnen we niet iets produceren in onze ethiek en opleiding en onze grote seminaries wat datgene kan overtreffen wat zij hadden met Pinksteren? U kunt het niet omdat dat Gods manier is om het te doen. Er zal nimmer iets voortkomen dat de harten der mensen zo zal raken, dat het deze tekenen zal voortbrengen. U kunt de mensen daar niet in brengen door onderwijs. U zult nooit in staat zijn ze daarin te brengen door onderricht. Ze moeten erin geboren worden.

     Onze denominaties zijn dus verbasterd. We hebben de Heilige Geest nodig zodat het mystieke lichaam van Christus op aarde gevormd kan worden. Op die manier was het in het begin. Het reproduceert zichzelf en komt weer regelrecht terug tot het begin.

34 Tenslotte heeft God gedurende al deze jaren van denominaties Zijn gemeente weer teruggebracht naar de Heilige Geest. Ik ben zo blij daarin te zijn. Laat die oude zaden en wereldgelijkvormigheid uitsterven. Word een nieuwe schepping in Christus Jezus. We zitten vandaag tezamen in hemelse plaatsen in Christus Jezus. De Heilige Geest zuivert uit. O, ik ben daar zo blij om, dat Hij twijfel eruit zuivert, 'ismen' eruit zuivert, zonen van God in Zichzelf voortbrengt; niet het opnieuw voortbrengen van muilezels, het kruisend, maar het voortbrengen van zonen en dochters van God die niet naar het Woord kijken, hun oren omhoog steken en zeggen: "Wel, mijn moeder was Presbyteriaan."

     Dat is in orde, maar we hebben eerst van node zonen en dochters van God gemaakt te worden, het ongeloof en de geloofsbelijdenissen en dingen eruit te zuiveren en ons terug te brengen tot de originele zonen van God door de Heilige Geest. Dat is het precies. Dat is het proces waarin de gemeente zich vandaag bevindt.

35 De mensen van tegenwoordig zijn als in het verleden, ze verbasteren de kerk tot organisaties, tot geloofsbelijdenissen en verwarren de gedachten der mensen en dan zeggen ze: "Waar is God? Waar is de God van het Oude Testament? Waar is de Here Jezus die deze dingen beloofde?" Met die zaak werd Billy Graham niet lang geleden geconfronteerd door een Mohammedaan. "Waar is de God waarover u spreekt? U zei dat Hij de zieken genas. Ik zal dertig nemen en u neemt er dertig en laten we zien wat we ermee kunnen doen."

     O, wat we vandaag nodig hebben zijn getrouwvolle mannen, gevuld met de Heilige Geest, die het bewijs kunnen leveren. Dat is juist. God is nog steeds dezelfde God die met Elia was op de berg Karmel; Hij is vandaag nog dezelfde God.

36 We hebben een zuiver voortgebrachte Heilige Geest-godsdienst nodig, Heilige Geest-kracht. Waar is God? God is in Zijn gemeente. God is in Zijn Woord. God is in Zijn mensen. God is in Zijn universum. Hij is overal, maar wij kunnen Hem niet ergens in kruisen, want Hij laat Zich met niets kruisen. Hij is God en God alleen. U kunt Hem niet verbasteren in vijf of zes verschillende dingen en in vier of vijf verschillende goden. Hij is God en God alleen. Hij zal niet kruisen. Hij is God. U kunt niet maken dat heiligen voorspraak doen en zeggen: "Deze heilige deed dit en die heilige deed dat." Niets van dat alles. Er bestaat slechts één Middelaar tussen God en de mensen en dat is Christus Jezus; de enige Middelaar.

     Wat is er dan met de kerk aan de hand? Als Hij hier op aarde zou zijn, hetgeen Hij is, en we ontdekken dat de kerk vandaag in dezelfde toestand is als hoe Hij haar vond, lerende de geboden der mensen. Hij zei toen: "Van den beginne was het niet zo." Laten we nu ontdekken hoe het in het begin was.

37 Het doet me denken aan die bepaalde dag toen Jozef en Maria naar het feest waren opgegaan en ze op de terugweg waren en ze al drie dagen onderweg waren toen ze de Here Jezus misten. Ze wisten niet waar Hij was. Nu, drie dagen zonder dat ze wisten waar Hij was en we ontdekken dat ze naar Hem begonnen te zoeken. De kerk is al bijna tweeduizend jaar geleden weggegaan en weet niet waar Hij is. Sprekend over hun drie dagen... "O," zeiden ze, "misschien is Hij bij onze familie daar ergens." Dat is wat de kerk heeft gedacht. "O, Hij is hier ergens in de buurt. Als Hij niet bij ons Baptisten is zal Hij bij de Methodisten zijn en Hij... O, Hij is ergens in de buurt. Hij is bij enigen van onze familie. Weet je wel, vroeger hadden onze Methodistenvoorvaderen Hem en onze Lutherse voorvaderen..." Neem het niet zo licht op. Laten we Hem vinden. Waar is de God van de Bijbel? Waar is de God die deze beloften deed? Wie is Hij? Wat is Zijn Naam?

     Waarom kunnen we dezelfde dingen niet doen als die zij toen deden, als ze werden beloofd? Waarom is het niet hetzelfde?

38 Niet lang geleden was ik op eekhoorns aan het jagen. Ik had mijn geweer ingeschoten op vijfenveertig meter. Als ik het oog van de eekhoorn niet kan raken laat ik hem gaan. Als ik op een afstand van hem sta van zevenentwintig meter ga ik terug naar vijfenveertig. Om zeker te zijn dat ik hem krijg. Maar mijn geweer week af en ik stuurde hem terug naar de Winchester Company – een klein goedkoop geweer – en ze schreven me terug; er stond: "Eerwaarde Branham, dit geweer zal een afwijking vertonen van tweeëneenhalve centimeter op tweeëntwintig meter. Met een model punt vijfenzeventig Winchester zult u er nooit iets beters uithalen."

     Ik wist wel beter. Ik ben op de officiële schietbaan geweest op vijfenveertig meter en dreef er acht kogels achter elkaar in, en ik wist dat ze het mis hadden, ziet u? En daar stond ik. Ik had alles gedaan: de schroeven losgemaakt en weer aangedraaid, want een afwijking van een vijfduizendste zal het ginds op vijfenveertig meter tweeëneenhalve centimeter uit de richting brengen. En ik had het glas ingebed en de loop gesmeerd en alles gedaan wat ik maar wist om te doen. Ik wist dat hetzelfde geweer... Gene Goad die hier zit, mijn vriend, weet dat ik onlangs acht, negen kogels in hetzelfde gat schoot met dat geweer, maar de fabriek die hem maakte zei dat het ding alleen een groep raak schoot (dat is een serie, weet u wel, van schoten) van ongeveer tweeëneenhalve centimeter op tweeëntwintig meter en deze raakte de roos op vijfenveertig meter.

39 Ik zat onder de boom en daar waren broeder Woods en de overigen aan het knallen op eekhoorns, ze rakend waar ze maar wilden, achter, voor, overal. Het maakte ze niets uit als ze de eekhoorn maar raakten, ze hadden een geweldige tijd terwijl ik onder de boom zat. Ik begon te huilen en ik zei: "Here, waarom hebt U mij gemaakt als een klein nerveus wrak? Waarom hebt U mij zo gemaakt? Waarom kan ik daar niet heengaan en plezier hebben met jagen zoals zij en wil ik persé dit geweer in een superconditie hebben?"

     Ik wachtte daar ongeveer een half uur en lag voorover op mijn aangezicht en begon te huilen. De Heilige Geest kwam naar me toe en zei: "Ik heb je op die manier gemaakt met een doel. Dat is met een doel. Wanneer iemand iets zegt en het is niet precies wat het moet zijn, dan kun je dat niet uitstaan totdat het precies in de roos is. Het moet precies zo zijn, anders is het niet goed."

     Ik zei: "Ik begrijp het, Here." Zie?

40 Alleen kerkdenominaties bevredigen mij niet. Als de Schrift het een zegt en de kerk leert wat anders, dan werkt dat niet. Als Jezus Christus in de apostelen leefde en de tekenen deed zoals Hij deed toen Hij hier op aarde was, dan zal dat weer worden gedaan als we erop scherpstellen. We moeten scherpstellen. Het maakt me niet uit wat de kerk zegt dat het zal afwijken op deze of die manier en o, Vader, Zoon en Heilige Geest en al dat andere soort spul en al deze leerstellingen en dergelijke. "Zowel de ene als de andere manier is goed." Wat mij betreft is het niet goed.

     Als de apostelen de kern raakten, kunnen wij ook de kern raken als we scherpstellen met Gods Woord. Laat onze ervaring Zijn Woord raken. Zij deden het. Als zij het deden, waarom kunnen wij het dan niet? Als wij scherpstellen zal hetzelfde plaats vinden.

     O, de kerk zegt: "Zolang het raak is, zolang je bij een kerk hoort. Geef de herder een hand en zet je naam in het boek en zeg deze geloofsbelijdenis op, deze apostolische geloofsbelijdenis, want wat maakt het voor verschil?" Het maakt heel wat verschil uit.

41 De Heilige Geest stelt u in op Gods Woord. Jezus... Ze vermoedden dat Hij bij Zijn familie was. Op die manier hebben wij het vermoed. "O, Hij was bij Maarten Luther. Hij was bij John Wesley, John Smith, Calvijn en Alexander Campbell of zoiets. Hij was bij hen." Dat zal niet werken. Is Hij bij ons?

     Dus op een dag begonnen ze om zich heen te kijken. Weet u waar ze Hem vonden? Niet bij hun familie, niet bij hun organisatie, niet bij hun denominatie, bij wie zij vermoedden dat Hij was. Dat is wat wij hebben gedaan.

42 We hebben geprobeerd een opwekking te krijgen. Billy Graham heeft het land doorkruist. Jack Schuller, o, vele anderen hebben geprobeerd een opwekking te krijgen. Hoe zijn ze het aan het doen? Op verstandelijke basis, al de Baptisten tezamen brengend, al de Methodisten tezamen, Presbyterianen tezamen, ze tezamen brengend, organisaties vormend, leiders aanstellend, hun gelegenheid gevend om te spreken, hen aanmoedigend, enzovoort, om elkaar de hand te schudden; dat is in orde. Dat is goed.

     Zoals de kleurling zei toen hij watermeloen at; hij at er een stuk van. Men vroeg: "Hoe vond je dat, jongen?" Hij zei: "Dat was goed maar is er nog meer van?"

43 Op die manier gaat het vandaag. Om samen te komen en handen te schudden is fijn, maar er is nog iets meer van. Amen. Er bestaat daar meer van. Ongeacht hoeveel verstandelijke vermogens we bij elkaar krijgen, hoe we het ook doen, het leven is daar niet. We moeten teruggaan naar waar we Christus achterlieten.

     Martha – of Maria en Jozef gingen terug naar waar ze Hem achterlieten. Waar lieten ze Hem achter? Op het Pinksterfeest; niet in de Lutherse kerk, niet in de Methodistenkerk, niet bij de oprichting in Engeland, niet Calvijn, Knox, Finney. Die mannen waren fijn. We hebben Hem nimmer achtergelaten bij het begin van onze organisaties. We hebben Hem achtergelaten op het Pinksterfeest. Daar moet de kerk naar terug keren. Daar zult u Hem vinden, niet in uw kerk, niet in uw organisatie, niet in de godsdienst van uw moeder, in de godsdienst van uw vader; u zult Hem vinden op het Pinksterfeest.

44 Ik weet dat u denkt dat ik gek ben. Misschien gedraag ik me op die manier, maar ik voel me anders. Kijk broeder. Terug naar Pinksteren. We zijn nu al lang te ver weg gegaan. We hebben Pinksteren genomen en het georganiseerd en het georganiseerd en het georganiseerd en het georganiseerd; maakten deze denominatie, haarkloverijen hierover, daarover en over nog wat anders. Handen schudden is in orde, maar dat is niet genoeg. Laten we terugkeren naar het oorspronkelijke. Keer terug naar het begin. Keer terug naar waar we het hebben verlaten. Amen. Luister naar me. Ik spreek in de Naam des Heren: terug naar het begin.

     U zegt: "Ik ben een Methodist."

     "Zo was het niet in het begin."

     "Ik werd besprenkeld."

     "Zo was het niet in het begin."

     "Ik ben een Baptist."

     "Zo was het niet in het begin."

     "Ik ben Presbyteriaan."

     "Zo was het niet in het begin."

45 In het begin was het Pinksteren, geen organisatie maar een Pinksterervaring die het zaad van God naar beneden bracht door de Heilige Geest; liet mannen en vrouwen in tongen spreken en wankelen als dronken mensen, de Geest werkzaam in de gemeente, vergezeld van tekenen en wonderen. "Het was niet zo in het begin."

     U zegt: "Wel, ik behoor tot de grote heilige kerk."

     Dat was niet zo in het begin.

     "Ik behoor tot de heilige Roomsen."

     Het was niet zo in het begin.

     [Leeg gedeelte op de band – Vert] rank... Als het ooit nog eens een andere rank zal voortbrengen, zal het een Pinksterrank zijn. Het zal dezelfde vruchten hebben, dezelfde tekenen, dezelfde wonderen die de eerste rank voortbracht. U zegt: "Ik ben een Lutheraan."

     "Zo was het niet in het begin." U bent erin geënt en leeft op de Naam van de Here Jezus terwijl u die vruchten niet draagt. De tekenen van de gelovigen volgen u niet.

     "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven." En zij gingen voort, overal predikend en de Here werkte met hen mede door het Woord te bevestigen met tekenen die volgden. Als we iets anders hebben gekregen dan dat, dan "was het niet zo in het begin"; de manier waarop zij in het begin de Heilige Geest ontvingen, is de manier waarop wij het vandaag ontvangen.

46 U zegt: "Wel, ik weet... ik weet het niet. Ik heb... Ik geloof dat ik de Heilige Geest misschien heb ontvangen toen ik geloofde."

     "Zo was het niet in het begin." Zij geloofden en ontvingen daarna de Heilige Geest. Paulus zegt in Handelingen 19 tot die Baptisten daar die deze bekeerde jurist Apollos als prediker hadden; hij zei: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde?"

     Als u zegt dat u het ontving toen u geloofde, dan was dat niet zo in het begin.

     U zegt: "Ik werd besprenkeld en ik zeg..."

     "Het was niet zo bij het begin."

     "Ik voegde me bij..."

     Het was niet zo bij het begin. Ze voegden zich in het begin bij geen enkele kerk. In het begin werden ze in de kerk geboren en als dat... Dat is juist.

47 U wordt erin geboren en als deze Wijnstok ooit nog eens een rank voortbrengt, zal het zijn als een rank... Als de Wijnstok ooit nog eens een rank voortbrengt, zal het dezelfde soort rank zijn als waardoor Handelingen kon worden geschreven. Het zal dezelfde leer hebben. Het zal dezelfde kracht hebben. Het zal dezelfde tekenen tonen omdat het dezelfde soort gemeente zal zijn als die ze in het begin hadden.

     Laten we stoppen met onszelf te verbasteren. Laten we teruggaan naar het Woord zoals het in het begin was. Houdt u daarvan? Ik leef ervan.

     Laten we nu spreken tot Hem die dat schreef terwijl we onze hoofden buigen. Is er hier binnen iemand deze morgen die voelt alsof hij ergens in is vermengd geraakt en u zoudt willen dat de Heilige Geest vanmorgen door een geboorte binnenkomt?

48 Verbasteren was in het Oude Testament zo'n verschrikkelijke zaak. Hij zei: "Een bastaardkind zal gedurende tien generaties niet in de samenkomst des Heren mogen komen." Er bestaat niets om hem uit te zuiveren, slechts die zonde. Denk eens in. Tien generaties, vierhonderd jaar voordat een onwettig geboren kind ooit in het Koninkrijk van God kon komen. Er bestond geen serum om voor hem zorg te dragen. Hij moest wachten tot het door de familie was uitgezuiverd. Vierhonderd jaar voordat een onwettig geboren kind in de vergadering des Heren kon komen.

     Maar vandaag, sinds het Bloed van Jezus Christus is gestort en u vermengd bent geraakt met allerlei soorten ideeën – de Heilige Geest is vanmorgen hier om u terug te voeren naar het oorspronkelijke, u terug te brengen tot Pinksteren, u uit te zuiveren. En we zitten vanmorgen tezamen in hemelse plaatsen in Christus Jezus, laten de Heilige Geest werken... [Leeg gedeelte op de band – Vert] Wat is besnijden? Het afsnijden van het verbasterde, het teveel, de dingen van de wereld, de dingen van het gemeente-tijdperk, ons terugvoerend naar Pinksteren zoals het was in het begin.

49 Zoudt u graag deze ervaring willen ontvangen en een gebed op prijs stellen opdat u het zoudt ontvangen en terugkeren naar het begin om hetzelfde leven van Christus levend in u te hebben, dat de tekenen voortbrengt die Hij deed toen Hij op aarde was? Zoudt u uw handen willen opheffen voor gebed, voordat wij bidden? God zegene u. God zegene u; overal gaan handen omhoog.

     Genadevolle Vader, wij danken U vanmorgen voor Uw Woord. Het is scherp. Het is waar. Maar het is een zwaard en een goed zwaard is gescherpt en het is krachtig. Het is een onderscheider van de gedachten en bedoelingen van het hart. En wij danken U vanmorgen voor Uw Woord. Hoewel het snijdt, het besnijdt. Om die reden is het een zwaard. Het is om ons te besnijden van alle dingen van de wereld en om ons in gemeenschap te brengen met U als zonen en dochters van God die in hemelse plaatsen gezeten zijn in Christus Jezus.

50 God besliste voor de grondlegging der wereld dat wij heilig en onberispelijk voor Hem zouden zijn, levend in heiligheid in de sferen van zuiverheid, belijdend dat wij hier op aarde pelgrims zijn. Wij zijn vreemdelingen. Wij horen hier niet. Ons erfdeel is van boven. Wij zien uit naar die stad die komende is, wier Bouwer en Maker God is. Wij horen daar dagelijks en ieder uur over als de zegeningen van de Heilige Geest-regen op ons zijn terwijl wij tezamen zitten onder onderwijzing en U aanbidden.

     Wij bidden nu voor deze handen die werden opgestoken. God, dit is het uur der oprechtheid. Het is het uur waarin mensen op de aarde neerzien en vrees hen overvalt voor de dingen die komen gaan. Zij willen niet iets zoals een schot in het duister. Zij willen iets wat solide is. Zij willen iets wat echt is. En Vader, wanneer zij zien dat hun leven in iets is geënt en zij de vruchten niet dragen, de tekenen van de eerste Wijnstok niet in hen zijn... Ze hebben hun handen opgestoken. "Here, neem dit weg en laat mij komen door de echte Rank."

51 God, ik bid deze morgen dat de Heilige Geest hen opnieuw zal voortbrengen, hen terugbrengend van al hun twijfels dat Jezus geneest; de twijfels dat de Heilige Geest alleen maar opgewerkt fanatisme is zoals mensen dat zeggen; en laat alle twijfels weggaan en laat ze weten dat het de gezegende Here Jezus is in onze tegenwoordigheid. Hij bewijst Zichzelf.

     En open de ogen van de mensen. Laat ze niet leven zoals zij deden ten tijde van de apostelen, ten tijde van de profeten. Geen enkele profeet was bijna bij iemand bekend tot na zijn dood. Jezus stond niet bekend. Velen van de vroegere heiligen waren nimmer bekend. De boodschap gaat voorbij en ze missen het. Deze gemeente zal een dezer dagen worden opgenomen en worden weggenomen, dan zullen ze schreeuwen: "Geef mij van de olie." Maar dan is er niets meer te koop. Mogen zij het deze morgen niet missen, Heer, maar mogen zij U in nederigheid zoeken met geheel hun hart.

52 Vader, ik kan U niet tot hen brengen of hen tot U. Ik kan slechts spreken wat U hebt gezegd en het plan waarvan U hebt gesproken. "Wie Mijn Woorden zal horen en zal geloven in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven." Ik bid, God, dat ieder persoon hier binnen deze morgen, zonder de Heilige Geest, naar het begin mag teruggaan. Niet... Ze hoeven hun kerk niet te verlaten, maar eenvoudig teruggaan naar het begin en ingeënt worden, of niet geënt maar erin geboren. Een geënte wijnstok komt door denominatie en zal nooit standhouden. Ik bid dat zij in de Geest geboren zullen worden, in de Wijnstok, zoals het in het begin was.

     Ik draag ze aan U op, Vader. Ik bid dat U hen gedurende deze dag zult zegenen. Help ons. Heilig onze gedachten en harten. En als vanavond de gebedssamenkomst voor de zieken wordt gehouden, moge er dan onuitsprekelijke kracht in ons midden zijn. Mogen er harten zijn die zijn gereinigd door de Heilige Geest, alle twijfels en verwarring weggegaan. Jezus Christus leeft en Hij is nu bij ons. Sta het toe, Here.

53 Zegen deze gemeente. Zegen broeder Jack, zuster Moore en Anna Jean en Don, en alle andere medewerkers die hier bij hen horen. Broeder Lyle, broeder Brown en zovelen van hen, Vader, ik weet hun namen niet. Iedere prediker, broeder Kidson, alle andere predikers hier. Broeder Bootlayer en de velen die we niet kennen.

     Heer, zet onze zielen in vuur. God, laten we snel terugkeren. We spreken erover, maar spreken zal niet werken. Laten we teruggaan. "Wie weet goed te doen en het niet doet, dien is het zonde." Het is ongeloof. Zonde is ongeloof. We geloven het niet als we het zeggen en niet teruggaan. Laten we terugkeren naar het begin. Neem de boodschap op, Here, en werp het naar de mensen. Laat ons zien hoe de Heilige Geest opnieuw werkzaam is zoals Hij deed op de Pinksterdag.

     Hoor mijn gebed voor hen, Vader, in Jezus' Naam, bid ik. Amen. God zegene u en uw voorganger.