Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Het gemeente tijdperk van Smyrna

Door William Marrion Branham

1 Meest heerlijke Vader, wij zijn vanavond zo blij te weten dat wij in ons wezen onsterfelijk leven hebben. Het leven van onze God verdeelde zich in tongen van vuur en zette zich op een ieder van hen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. O Vader, hoezeer danken wij U dat Gij Uzelf onder de gemeente verdeelde. Geen wonder dat onze Here zei: "Te dien dage zult gij weten dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij, Ik in u en gij in Mij", hoe de God des hemels onder Zijn volk woont! "Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar gij zult Mij zien want Ik zal met u zijn, zelfs in u tot de voleinding der wereld." Gedurende ieder tijdperk zou U hier zijn, dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid en wij zouden U kennen door de werken die U volvoert. "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven."

2 Here, dat te zien, de climax te zien van alle tijdperken; de tijd staat op het punt te eindigen en de eeuwigheid zet in. Vader God, wij zijn zo blij te weten dat wij heden in dat overblijfsel leven; we onderzoeken ons leven om te zien welk soort doelstellingen we hebben, de motieven die we hebben, en zien dat de Heilige Geest het heeft overgenomen. God, moge iedereen vanavond in Goddelijke tegenwoordigheid het besef hebben van deze gemeente-tijdperken waarin we leven en snel naar de Here Jezus vluchten, want het staat zo duidelijk geschreven dat: "De Naam des Heren is een machtige toren, de rechtvaardigen ijlen erin en zijn veilig."

3 O God, kom vanavond en zalf ons wezen, Here. Breng de dwalenden bijeen, o Heer, die zo in verwarring zijn; zie om naar de arme schapen, Heer, zij weten niet wat te geloven; van alle kanten komen de telefoontjes binnen van herders. Wij bidden Vader, dat zij tot die grote Herder van de kudde mogen horen, de Here Jezus, Zijn grote Geest die vanavond spreekt en zegt: "Kind van Mij, kom tot Mij en Ik zal u de Sabbat geven", de Rust die u verzegelt tot uw eeuwige bestemming. Niet om over de aarde heen en weer geslingerd te worden nu we de tijd ten einde zien lopen. Sta het toe, Vader. Spreek door de spreker en luister door de oren van hen die horen, want wij luisteren allemaal. In Jezus' Naam bidden wij. Amen. (U mag gaan zitten.)

4 Nu, vanavond bestuderen wij het tweede gemeente-tijdperk. Ik zie dat velen notities maken en dergelijke, en dat is de reden dat ik dit iedere keer duidelijk wil maken.

5 Het tweede gemeente-tijdperk werd het gemeente-tijdperk van Smyrna genoemd. En het vond plaats... het Smyrna-tijdperk begon op dezelfde tijd dat het Efeze-tijdperk eindigde. Het Efeze-tijdperk was van 55 na Christus tot 170 na Christus. Het Smyrna tijdperk begint in 170 en duurt tot 312. Deze kerk is een vervolgde kerk; degene die de kroon der martelaren draagt en de kerk van de verdrukking. En Gods belofte eraan, aan de uitverkoren gemeente daarin, was om haar de kroon des levens te geven.

6 Iedere gemeente had een ster die in Gods hand werd gehouden, die "de boodschapper" vertegenwoordigde voor dat gemeente-tijdperk. De beste aan wie ik kon denken betreffende de boodschapper in het Efeze-tijdperk (want de Bijbel vertelt niet wie zij zijn) was Paulus, omdat hij de gemeente te Efeze stichtte en de prediker was van dat gemeente-tijdperk, die het licht bracht aan de gemeente, die... Johannes bracht het vandaar verder. En daarna Polycarpus, en zo verder... Polycarpus, liever, ging ermee door.

7 Nu, voor het Smyrna-tijdperk, ik geloof met al de... dat ik in staat ben geweest deze te vinden en het was Irenaeüs. En nu wil ik u de reden geven waarom ik Irenaeüs koos in plaats van Polycarpus. De meeste geestelijken en Bijbelleraren geven er de voorkeur aan te denken dat die engel Polycarpus was. Het is waar dat Polycarpus een discipel van Johannes was. En Polycarpus bezegelde het, hij was een martelaar, zij doorboorden zijn hart en doodden hem. Maar... Hij was een groot man, een eerbaar man, een godvruchtig man, lieflijk. Ongetwijfeld een van de grootste Christenen die we ooit hebben gehad. En er was niets dat men tegen zijn leven zou kunnen zeggen.

8 De reden waarom ik Irenaeüs koos: omdat ik geloof dat Irenaeüs dichter bij de Schrift stond dan Polycarpus. Want Polycarpus neigde enigszins naar het Roomse idee van het opzetten van een organisatie. En Irenaeüs was er faliekant tegen, hij verwierp het volkomen. En toen, zoals we allen weten, kwam het belangrijke vraagstuk naar voren op het Concilie van Nicéa; een van de grote vraagstukken was of God drie was of één. En Irenaeüs koos ervoor dat God God was, dus slechts Eén.

9 Ik zou willen lezen uit "De vaderen voor Nicéa", deel 1, bladzijde 412, slechts een kleine aanhaling. Als u dat wilt aantekenen: deel 1 van "De vaderen voor Nicéa". En op bladzijde twaalf, het is de... Als u het deel wilt hebben, het is het laatste gedeelte van deel 3. U zou het hele stuk kunnen lezen; er zijn verschillende hoofdstukken van, of verschillende alinea's. Ik begin nu te lezen bij de laatste, ongeveer bij de laatste twintig, dertig verzen ervan. Ik zal niet alles lezen, maar slechts een deel ervan.

     "Al de andere uitdrukkingen verkondigen op soortgelijke wijze de titel van één en hetzelfde Wezen." (Ziet u, hij probeert te zeggen hoe zij Hem noemden: 'Vader, Zoon en Heilige Geest' en hij zei: "Dat zijn titels, geen namen, titels van één Wezen." Dat is precies wat wij vandaag nog onderwijzen.) "Zoals bijvoorbeeld", en dan staat er tussen haakjes, "(in het Engels), de Here van Kracht, de Here Vader van allen, Almachtig God, Allerhoogste, Schepper, de Maker en dergelijke. Deze zijn niet de namen en titels van verschillende opeenvolgende wezens maar van één en dezelfde," Amen! "door middel waarvan de ene God en Vader wordt [geopenbaard], Hij die al deze dingen [omvat] en alles het bestaan geeft... de weldaad van alles wat bestaat."

10 Irenaeüs zei: "Al deze titels gaan op in één Naam, onder één God en het zijn slechts titels van wat Hij was." Hij was de Roos van Saron. Dat was Hij. Dat is een titel. Hij was de Morgenster. Hij was Alpha. Hij was Oméga. Dat zijn titels van wat Hij was. Hij was Vader. Hij was Zoon. Hij was Heilige Geest. Maar er is één God. Eén God en Zijn Naam is Eén. En dat is één reden waarom ik dacht dat Irenaeüs hier correct was in zijn diagnose, of interpretatie van de Schrift.

11 Iets anders wat ik voor u zou willen lezen wordt gevonden in het boek: "Hoe geschiedde het?" En dit werd geschreven door geschiedkundigen. "Hoe geschiedde het?" door R.C. Hazelton, de geschiedschrijver van de vroegere kerken. En hier op pagina 180 staat: "De geestelijke gaven in Irenaeüs' tijd, 170 tot 202 na Christus." Nu, de reden waarom ik dit aanhaal is omdat het op de band komt, ziet u, en daarvan zal het overgenomen worden in boeken.

     "Het was in de tijd van Irenaeüs dat de meeste apostolische kerken in Frankrijk alle gaven van de Heilige Geest hadden." Dat kwam door zijn onderwijs, ziet u. "Irenaeüs' kerkleden te Lyon", dat is Lyon, Frankrijk, "spraken in tongen. Het was niet ongewoon dat iemand die dood was tot leven werd teruggebracht. Genezing was iets wat dagelijks voorviel in alle evangelische kerken, overal." Hoe Irenaeüs dat wist te onderwijzen! "Er gebeurden vaak wonderen. In feite waren deze kerken nimmer zonder een wonderbaarlijke manifestatie van Gods tegenwoordigheid, onder andere door visioenen, het onderbreken van de natuurelementen in een wonder, om de evangelische Christenen van die tijd eraan te herinneren dat zij tot Zijn geliefde discipelen behoorden. Maar uit de geschiedschrijvingen van het verleden kunnen wij geen enkel voorval ontdekken van het opwekken van de doden in de eerste Roomse kerk."

12 Dit zijn mensen die niet... ze zijn in geen van beide partijen geïnteresseerd, ze vertellen gewoon de waarheid. Het zijn geschiedschrijvers.

13 Om die reden geloof ik dat het Irenaeüs was omdat, ziet u, hij hetzelfde geloof had als Paulus en de discipelen die het hadden doorgegeven. Daarom geloof ik dat hij de engel was van de Smyrna-gemeente, want hij was... hij had dezelfde schriftuurlijke onderwijzingen; en dezelfde schriftuurlijke onderwijzingen op basis van Gods Woord zullen iedere keer dezelfde zaak naar voren brengen. Als u slechts eenvoudig Gods formule zult nemen en het tot de letter ten uitvoer zult brengen, ongeacht wat de kerken zeggen, als u het precies volgt op de manier waarop het staat, dan zal het dezelfde zaak produceren. En dat is wat Irenaeüs deed.

14 Nu, ik geloof dat Polycarpus een fijne man was, begrijp me goed; maar ik zeg dat hij teveel overhelde naar de kerkorganisatie, en... zoals de Nikolaïeten. Ze waren de kerk aan het organiseren en brachten een broederschap bijeen. Intellectueel zag het er goed uit, maar ziet u, de Geest gaat het intellect zover te boven dat het... u kunt zelfs niet juist denken ten opzichte van de Geest. "Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten", sprak God. "Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen." Er bestaat dus maar één manier om het te doen, dat is Hem precies te volgen volgens de blauwdruk. Dat is juist.

15 Nu, we zouden kunnen denken, als u van hier zou gaan... Als ik vanavond naar Chicago zou gaan, zou ik hier kunnen weggaan en een kompas halen en zeggen: "Laat eens zien, Chicago is precies die kant op. In orde, ik vertrek meteen." Ik zou Jeffersonville niet uitkomen. Zie? Ik moet een wegenkaart zien te krijgen. En het is... Er staat een weg op aangegeven die ik kan nemen om in zes of zeven uur autorijden in Chicago aan te komen, maar ik kan niet zomaar wegen afsnijden. Het vliegtuig kan niet eens rechtstreeks gaan, hij heeft een vliegroute op een bepaalde hoogte en dingen waarmee hij rekening moet houden bij het vliegen, bepaalde graden waarin hij moet blijven.

16 Er is een weg gemaakt en God heeft een weg. God heeft de weg voor Zijn gemeente, voor Zijn volk. En Hij heeft nooit de bedoeling gehad om haar te laten regeren door pausen, kardinalen, aartsbisschoppen of algemene opzieners. De Heilige Geest is de leraar van de gemeente van de levende God, om haar op te voeden. En al de heiligheid gaat niet naar een kardinaal of een priester om van hem een heilig man in de kerk te maken of zoiets. De leken zijn net zo goed... precies hetzelfde voor de Heilige Geest als iedere prediker, herder, diaken, beheerder, wat dies meer zij. Leken!

17 En de reden waarom zij het Nikolaïeten noemen... We spraken er gisteravond over en ontleedden het woord Nikolaïeten en namen het uit het Grieks. En N-i-k-o, Niko betekent "overwinnen of overheersen". Wat? N-i-k-o, Niko-laïeten, leken. "Om de leken te overwinnen", en ze te overheersen door hun een orde van mensen te geven, kerkleiders die hen zouden onderrichten en zouden... zij zouden hun besluiten samen vaststellen. Op die wijze werd het Concilie van Nicéa gehouden. Want velen kwamen tezamen en stelden een orde op tijdens het Concilie te Nicéa. We zullen niet... willen er niet teveel over spreken, want dat komt donderdagavond bij het Concilie van Nicéa.

18 Maar daar werd de Rooms-katholieke kerk gevormd, uit een groep mensen die bekeerlingen van Paulus waren en van Irenaeüs en Martinus, en zo verder. Zij waren bekeerde Christenen die van heidendom waren overgegaan tot Christendom, maar die de kerk wilden terugtrekken in een Oudtestamentische vorm van bedieningen, zoals het hebben van hogepriesters en apostolische opvolgingen, zoals de ene paus na de andere, na de andere. Als we door deze Bijbel heen konden gaan, zou u ontdekken dat dat precies de waarheid is en hoe God de zaak vanaf het allereerste begin veroordeelde; zoals in het tijdperk van gisteravond werd gezegd: "Ik haat het!" en de gemeente deed dat eveneens.

19 Het is nooit Gods bedoeling geweest dat de gemeente door mensen werd geleid. God leidt Zijn gemeente en Hij leidt haar door gaven van de Geest. De gaven van de Geest in de gemeente zijn er om de geest te corrigeren. Hij heeft vijf bedienende ambten in Zijn gemeente. De eerste daarvan zijn apostelen, of zendelingen. Apostelschap is de hoogste roeping die er is; apostel. Het woord zendeling betekent "iemand die wordt gezonden". Apostel betekent "een gezondene". Waarom ze ervoor hebben gekozen dit een zendeling te noemen, weet ik niet. Maar zij zijn apostelen. In orde. Apostelen, profeten, leraars, evangelisten, herders. Nu, dat zijn de uitverkoren ambten van God voor Zijn gemeente.

20 Dan zijn er in iedere lokale gemeente negen geestelijke gaven onder de mensen werkzaam, dat zijn kennis, wijsheid, gaven van genezing, wonderwerken, spreken in tongen, uitleg van tongen... Al deze dingen zijn in ieder lokaal lichaam aanwezig. En ieder persoon in de gemeente heeft een individuele bediening en die individuele bediening werkt samen met de rest van de bediening om het lichaam van Jezus Christus op te bouwen. En nimmer...

21 Nu onthoud dit; dat hier is... Ik zal vanavond deze lijnen tekenen. De eerste gemeente, Efeze; Smyrna, Pergamus, Thyatire, Sardis, Filadelfia, Laodicéa. Nu onthoud, als dit verdergaat, dat deze gemeente de volheid van de Geest had, maar aan het einde van het gemeente-tijdperk ontdekken we dat zij begonnen te minderen. De volgende gemeente werd nog wat minder, en nog een beetje minder; tot op deze, waar er nog maar een heel klein beetje over was. "U hebt enige dingen", zei Hij. O, als we tot dat tijdperk van Thyatire komen!

22 Nu, nadat dat was gekomen verwekte God een Duitser, genaamd Maarten Luther die de gemeente deed omkeren. Het begon weer een beetje toe te nemen, hij predikte rechtvaardiging; hier komt Maarten Luther aan en predikte rechtvaardiging. Daar komt John Wesley en predikte heiligmaking. Dan in dit tijdperk hier komen ze weer regelrecht terug tot de doop van de Heilige Geest met dezelfde tekenen en wonderen; komt regelrecht terug. Hier ging het uit gedurende de vijftienhonderd jaren van donkere middeleeuwen. Dat is de donkerste... of de langste gemeente-periode die we hebben in de gemeente-tijdperken. Dan is het hier waar het opnieuw begon met rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest. En in de Bijbel staat dat aan het einde van dit tijdperk deze kleine minderheid hier onderdrukt zal worden, omdat dezelfde pinkstergemeente zal beginnen dezelfde zaak te doen waarmee zij hier terug begonnen te gaan, de Nikolaïeten. (O God, laat mij mijn mond houden totdat ik daar aan toe kom.) Begrijpt u het? Maar ik kan dat zien. Kijk, totdat u het hier kunt zien. En ik zal u laten zien dat de boodschapper tot dit tijdperk denominaties zal haten. En nu hebben we een...

23 Als u nu opmerkt hoe groot het hier was en minder werd en tenslotte ging het helemaal uit. Toen begon het opnieuw. Luther bracht het terug: rechtvaardiging; heiliging; doop van de Heilige Geest. En dan precies bij de eindtijd slaat hij het weer neer totdat dit bijna geheel is uitgedoofd. Er is hier nog een heel klein stukje en dat is toen hij uitriep dat als Hij het werk niet inkort terwille van de uitverkorenen, geen vlees behouden zal worden. Zie? Daar bent u er, precies bij de eindtijd. Onthoud dat nu.

24 We beginnen nu aan dit gemeente-tijdperk van Smyrna. Eerst wil ik het uitleggen op een stuk papier dat ik heb. Het tweede tijdperk is Smyrna en ik geloof dat u het allemaal met me eens bent (dat hoop ik, of in ieder geval enigszins) dat Irenaeüs de ster was voor dat gemeente-tijdperk. Hij was Gods boodschapper omdat hij het land schudde tot in Frankrijk (Gaul) toe en hij stichtte gemeenten en elk ervan werd opgebouwd op de doop van de Heilige Geest, spreken in tongen, opwekken van doden, genezen van zieken, regens doen ophouden en het dagelijks doen van wonderen. Zij wisten dat de levende God onder de mensen leefde. Dat was de man van God, want Jezus zei: "Niemand kan..." Of de mensen zeiden: "Niemand kan deze werken doen tenzij God met hem is." Het was Nicodemus die dat tegen Jezus zei.

25 Een handelsstad, met handelsexport naar Lydia en naar het westen. De op twee na grootste stad in Azië, een grote havenstad. Stond bekend om haar rijkdom, tempels, gebouwen, scholen, medicijnen en wetenschap. Er woonden Joden in Smyrna en zij verkondigden het Evangelie aan de bewoners van Smyrna. Polycarpus was de eerste opziener van Smyrna. Polycarpus en andere getrouwvolle dienstknechten grondvestten het diepe geloof van God in de gelovigen te Smyrna. Vroegere kerkvaders gaven aan Smyrna onderwijzing over de waarheid.

     Het gemeente-tijdperk van Smyrna, de naam van de gemeente was Smyrna. Eigenlijk betekent Smyrna "bitterheid", mirre. Het wordt geassocieerd met dood, want zij waren stervende.

26 Een verdrukte gemeente, God noemde hen "verdrukt". God keek neer op hun verdrukkingen en gaf genade om het te verdragen. Hij keek neer op de moeiten en gaf hun de overwinning over de dood. Keek neer op hun armoede en gaf hun rijkdom in Hem. De gemeente van Smyrna ging door de vurige oven van beproevingen, maar was een lieflijke geur voor Hem. Nu dat is het overblijfsel, niet de oude Smyrna-kerk, ik spreek slechts over het overblijfsel. De grote verdrukking van tien dagen betekent: "tien jaar van de bloedigste vervolging."

27 Ik weet niet of ik deze naam kan spellen of uitspreken. Hij was de keizer in die tijd, ik geloof dat hij de bloedigste was van allen sinds Nero in 67, D-i-o-c-l-e-t-i-a-n-u-s, gedurende de jaren 303 tot 312 na Christus.

28 God vermaant Smyrna getrouw te zijn tot de dood, zoals Hij was. "En Ik zal u de kroon des levens geven, zoals de Vader Mij gegeven heeft." God beloofde aan de overwinnaar (in verdrukkingen) de overwinning over de tweede dood: "Vrees niet hen die het lichaam kunnen doden, maar Hem die de ziel kan vernietigen, die de ziel doodt." De mensen van Smyrna moesten volharden tot het einde: "Heb geen vrees voor mensen en u zal de kroon des levens worden gegeven." De vervolging van het Christendom in de tijdperken wordt getypeerd in de gemeente-tijdperken, van Smyrna, en is erg belangrijk. We zullen er zo dadelijk op ingaan, als de Here wil.

29 Als iemand van u iets mist van dit, terwijl... als ik het een beetje te snel opschrijf voor de rest van de klas, dan zullen we... u kunt het zeker, op ieder moment dat u wilt, van ons krijgen; we zullen blij zijn het aan u te geven. (Excuseer mij.)

30 We beginnen vanavond in het tweede hoofdstuk bij het achtste vers. Nu, waar lieten we Hem gisteravond achter? Hij was beslist... haatte dat Nikolaïtisme. Is dat juist? Wat deed God? Wat ontdekten we allereerst? De openbaring van Jezus Christus, Wie Hij is en wat Hij is. De volgende belangrijke zaak, we ontdekken dat Hij alles haat wat iets zal plaatsen dat over Zijn gemeente heerst buiten Hemzelf. Hij is een jaloers God.

31 Wat zou ik graag willen stoppen – want we hebben hier maar vier verzen – om iets kleins aan te halen. Hoevelen kunnen zich de goede profeet Samuël herinneren toen geheel Israël wilde handelen zoals de rest van de wereld? Herinnert u zich dat? En de profeet zei tegen hen: "Jullie zijn verkeerd!" Maar ze wilden handelen als de Filistijnen en zoals de overigen. Wel, dat is precies wat er gebeurde in dit eerste gemeente-tijdperk. Het is vreemd dat mensen niet willen dat God hen leidt. Ze willen volgen... Ze willen een man. Israël maakte de grootste fout die ze ooit maakte toen... Genade had voor hen reeds voorzien in een profeet, een leider, voorzag hun een lam als verzoening en voorzag hun van voedsel uit de hemel en alle goede dingen waar genade hun in voorzag en toch, in Exodus 19 wilden ze een wet. Ze wilden doctors in de Godgeleerdheid maken en enige mannen hebben, zij wilden er ook iets in te doen hebben.

32 De mens probeert altijd de Schepper die hem maakte te overtreffen en hij doet niets anders dan zichzelf doden. Zoals ik een paar zondagen geleden predikte over "Bastaard religie". En dat is het precies. Als u iets verbastert, kan het nooit meer... het is voorbij! Het is afgelopen, het kan niet meer terugkomen. Een muildier kan zich niet voortplanten en een ander muildier krijgen, omdat hij een muildier is; hij is een bastaard. Fijne maïs, je kunt van fijne bastaardmaïs geen oogst van fijne maïs telen. Het zal zelfs niet... Het zou kunnen opkomen maar het deugt helemaal niet. U kunt het niet. Alles wat bastaard is is waardeloos.

33 En een bastaardreligie is waardeloos! Zolang u probeert iets toe te voegen aan wat God heeft gezegd of iets te doen wat God niet wil dat u doet, dan is het bastaardreligie. Het mag er aardig uitzien. O, bastaardkoren zal het natuurlijke koren verslaan. Een oude muilezel zal harder werken dan twee paarden. Wel, dat is... Het gaat niet om werken, broeders, het is genade waardoor we zijn gered. "Wij zijn niet gered door werken, maar door genade." Dus dat zou... Ik hoop niet dat u denkt dat deze opmerkingen... U zit daar onder spanning en ik voel het hier boven. Begrijpt u? Want er zitten hier Presbyterianen, Methodisten en allerlei soorten binnen. Wij weten dat. Dus dat voel ik. En zo af en toe moet je jezelf wat ontspannen, om die spanning kwijt te raken.

34 Nu luister. Alles wat verbasterd is, is waardeloos. Je hebt het oorspronkelijke nodig, de wijze waarop God het heeft gemaakt, dan krijgt u iets wat echt is.

35 We zien dus dat deze gemeente van Israël... Toen zij onderweg waren, had God ze gevoed en voor ze gezorgd en van alles voor hen gedaan. En tenslotte keken ze naar de Filistijnen en de Amorieten en de verschillende anderen en zeiden: "Wij willen een koning! Zij hebben iets wat wij niet hebben!"

36 Dat is hetzelfde als wat de mensen vandaag doen. Zoals deze... Onze zusters zullen naar de televisie kijken en Gloria Swanson zien of zo iemand, een van die vrouwen met een bepaald soort jurk aan en ze kunnen het niet verdragen tot ze er zelf een hebben. Ziet u? Soms zie je vrouwen in de stad: "O, is dat niet beeldig?" Wat maakt het u uit wat zij wil dragen? Mensen zijn gewoon op die manier. Ik zei dat het de tijd is van nabootsing, iemand wil de ander nadoen. Neemt u de... Er zijn nu zoveel Elvis Presley's, ik vertel u, wagonladingen vol, want hij wordt populair in wereldse... vleselijke nabootsingen!

37 Dezelfde zaak hebben we in religie. Ik las de geschiedenis van Maarten Luther en ieder van u die kennis hebt van de geschiedenis weet dat. Ze zeiden dat het geen geheimzinnige zaak was dat Luther tegen de Katholieke kerk kon protesteren en het overleven, maar het grootste wonder was dat hij zijn hoofd boven al het fanatisme kon houden dat op zijn opwekking volgde en toch bij het Woord kon blijven. Dat is het wonder, hoe God hem zuiver en recht hield.

38 Ze kwamen dus naar deze Samuël toe. Ze zeiden: "Geef ons een pro... of geef ons een koning." En de Heer zei tegen hem dat Hij dat plan verwierp, precies zoals Hij hier organisatie verwierp.

39 Precies zoals Hij dat verwierp, verwerpt Hij organisatie. Hij verwerpt geen organisme, maar organisatie. Organismen, die moeten we hebben. Maar we hoeven geen organisatie te hebben, want het trekt gewoon grenzen: "Wij zijn Zus-en-zo." Bent u een Christen? "Ik ben een Methodist." Bent u een Christen? "Ik ben een Baptist." Dat betekent niets meer dan een varken in een stal. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Een Christen!

40 Op een avond vroeg ik aan een meisje op het podium: "Ben je een Christen?"

41 Ze zei: "Wel, ik geef u te verstaan dat ik iedere avond een kaarsje brand." Alsof dat iets te maken heeft met Christendom!

42 Een ander zei: "Wel, ik ben een Amerikaan. Zeker!" Wel, dat heeft er totaal niets mee te maken, niets. U bent een Christen omdat u tot een ander Koninkrijk behoort. Dat is juist. U behoort tot een ander Koninkrijk, boven.

43 Nu, wat deed Samuël? Precies hetzelfde als wat God hier deed. Samuël riep Israël bijeen, hij zei: "Luister nu naar mij. Ik wil u iets vragen. Is er ooit één keer geweest dat ik u iets heb verteld wat niet waar was?" Hij zei: "Ik ben Gods profeet onder u. Vertel me van één keer dat ik u ooit iets in de Naam des Heren heb verteld wat niet gebeurde." Dat zei Samuël tegen ze. Hij zei: "En heeft God u niet gevoed en voor u gezorgd en al deze dingen gedaan?" Hij zei: "U zondigt door te proberen te handelen zoals de andere volkeren."

44 "O...", zeiden ze.

45 Hij zei: "Ik wil u iets anders vragen. Heb ik u ooit geld afgetroggeld? Heb ik u ooit om een offerande gevraagd? Of heb ik u ooit iets verteld in de Naam des Heren wat niet geschiedde?"

46 Ze zeiden: "Nee. U hebt nooit geld van ons gevraagd, dat is waar. En u hebt ons nimmer iets verteld in de Naam des Heren wat niet gebeurde."

47 Hij zei: "Hoor mij dan! U zondigt door te proberen te handelen zoals de overigen." Maar ze wilden hoe dan ook een koning! Ongeacht of het goed of verkeerd was, ze wilden hun plan doorzetten.

48 Dat is dezelfde zaak die de gemeente hier in Efeze deed, ze namen de leer der Nikolaïeten aan. En toen zij dat deden gaf het de aanzet om heidendom en Christendom bij elkaar te voegen en het veroorzaakte vijftienhonderd jaar van donkere middeleeuwen. En toen Luther hen eruit trok, wat deden de Lutheranen anders (de tweede ronde) dan hetzelfde als wat zij daar in Efeze deden?! Exact.

49 Als u nu opmerkt, de kandelaar stond zo niet helemaal precies als dat. Ze begonnen op deze manier, het kwam op, kwam op. De hoogste vanaf waar Hij stond was deze hier. En het Christendom doofde geleidelijk uit zoals het ging vanaf waar Hij stond in de vorm van het kruis, zoals we Hem in het vierde hoofdstuk hebben gezien; in de vorm van het kruis zoals dit. En dit is Zijn rechterhand, dat was Zijn linkerhand. Nu, precies hier hield Hij Zijn hand op deze gemeente en op die gemeente. Hij was zowel Alpha als Omega en natuurlijk alles wat tussen deze twee in was, al de andere letters. Maar Hij zei speciaal: "Alpha en Omega." Had een regenboog boven Zijn hoofd die Zijn verbond was.

50 Als u nu opmerkt, het licht van Pinksteren – waar het begon – doofde geleidelijk uit. Deze mannen, Irenaeüs, Polycarpus, de overigen, verzegelden hun getuigenis met hun bloed, totdat het Christendom tenslotte in de donkerste dagen werd gedrukt.

51 Nu kijk, het eerste tijdperk aan de andere kant van dit grote uitsteeksel, kwam eraan met een beetje licht, meer licht, toen nog meer licht. Ziet u hoe het opnieuw begint te schijnen, tot die dag komend? Nu is er voorzegd, aan het eind van dit tijdperk hier, dat het zal komen tot Laodicéa, "lauwwarm". Hier is het. Wel, als deze zaak hen tot dit bracht, waarom zouden wij dat dan hier in Pinksteren willen hebben?

52 En u weet dat de Bijbel heeft gezegd: "Er zal een beest zijn." En wij weten dat dat het Roomse pausdom is. Dat is geheel juist. Dan zouden ze een beeld vormen naar dat beest. Wat is een beeld? Iets wat er op lijkt, zoals dat wordt gemaakt. En dat is de Raad van kerken en Pinksteren zit erin. Er zal een tijd komen dat u tot een organisatie moet behoren of u kunt uw deur niet open houden. Kijk of dat niet waar is! Daarom hameren we het erin. Jazeker. U zult zelfs niet... Ze zullen organiseren, ze zullen u zodanig vastzetten totdat zij proberen... zij u niet laten kopen of verkopen, tenzij u dat merkteken van die organisatie op u hebt. Het brengt het er regelrecht in.

53 Precies zoals in die dag, ze verbrandden hen, ze... Ik stond daar in die arena; huilde als een klein kind toen ik omhoog keek waar de gladiatoren in die oude arena hadden gezeten. Zag die dingen en wist dat velen van mijn Christenbroeders door leeuwen waren opgegeten en daar op de grond aan stukken gescheurd, en vrouwen en kleine kinderen en zo. En ik dacht, als zij allen stierven in geloof, zou ik hen dan nu laten vallen? Beslist niet, broeder! God, laat mij staan voor het geloof dat eenmaal de heiligen werd overgeleverd! Dan doet het er niet toe hoe impopulair...

54 Men wil altijd zeggen: "Wel,..." Niet lang geleden zei iemand... O! Hoeveel grote predikers op het veld hebben me opgebeld en gezegd: "Broeder Branham, als u daar niet mee ophoudt, zal iedere organisatie tegen u zijn."

55 "Wel", zei ik, "er zal er Eén zijn die dat niet is, dat is Degene die in de hemel is. Dat is Degene waar ik naar uitzie." Ziet u? Nu, ik houd van mensen in iedere organisatie. Zeker. Maar heb ik u ooit iets verteld wat de Here... in de Naam des Heren wat niet kwam te geschieden? Ziet u? Is alles wat gezegd en gedaan is juist? Heb ik ooit bij u gebedeld om geld? Blijf dan uit die organisaties vandaan! Blijf vrij staan in Christus, laat de Heilige Geest altijd in en uit de gemeente bewegen.

56 Het enige wat telt: krijg al deze kleine verschillen bij u vandaan. Kleine 'ismen' bij u, en eigenaardige gevoelentjes voor broeders en dergelijke dingen; schud het weg! Laat nooit een wortel van bitterheid in uw ziel komen. Als u dat doet, zal het u verkankeren. Juist. Blijf liefhebben! Het maakt me niet uit hoeveel mensen u haten, u hebt ze hoe dan ook lief. Als u dat niet kunt, hebt u nodig... u hebt niet... bent u niet verzegeld, u hebt nog een zwakke plek. Kom er dus op terug en krijg dat heel goed verzegeld met het bloed van Christus. Het zal u reinigen van alle wortels van bitterheid. Ja.

57 Maar we proberen het opnieuw. De Pinksterzegen viel ongeveer in 1906, ongeveer op die tijd. Er zit hier vanavond een prediker bij ons, een zendeling uit Tibet, een van... Ik zeg dit niet omdat hij aanwezig is. Ik hoop dat hij niet naar huis is gegaan. Ik denk dat hij nog hier is en wat zal spreken voor ons voordat ik van het podium afga. En die man herinnert zich het begin van Pinksteren. Er bestond geen enkele organisatie, iedereen had alles gemeenschappelijk. O, wat is het gemakkelijk om meteen daar de verkeerde stap te nemen, en wat lijkt dat goed voor de intellectuelen.

58 Kijk, weinig kon Israël vermoeden, toen ze daar op de oever stonden te juichen dat... Nu, u zegt: "Deze soort godsdienst is iets nieuws." Wel, het is de oudste die er is. Zeker. Zelfs voordat de wereld was gemaakt, waren ze aan het juichen en God prijzen. God zei dat, toen Hij aan Job vroeg waar hij was toen de morgensterren tezamen zongen en de zonen Gods van vreugde juichten. Dat was zelfs voordat de wereld was geschapen.

59 Maar kijk nu naar Israël, ze hadden wonderen gezien. Dat is het vroegere Pinksteren; Israël, het Pinksteren van die dag. Ze waren uit Egypte gevoerd, God had hen gezegend, ze allerlei grote tekenen en wonderen gegeven en hen bevrijd. En toen zij op die oever stonden en een pinkstersamenkomst hadden... Dat hadden zij! Nu luister. Mozes zong in de Geest en Mirjam nam een tamboerijn en rende langs de oever, slaande op de tamboerijn, dansend in de Geest; en de dochters van Israël volgden haar, dansend in de Geest. En als dat geen pinkstersamenkomst is, dan heb ik er nog nooit een gezien. Weinig konden zij vermoeden dat het beloofde land veertig jaar van hen verwijderd lag. Het was slechts ongeveer veertig mijl. Maar het zou ze veertig jaar kosten om veertig mijl te nemen, omdat ze de verkeerde zaak kozen. Ze kozen voor het hebben van een wet in plaats van de Heilige Geest om zich te laten leiden – de Vuurkolom – om hen erdoorheen te brengen en te leiden. Ze wilden er zelf iets in te doen hebben; ze wilden bepaalde priesters hebben en bepaalde waardigheidsbekleders, en wat theologie waarover je kon ruziën in plaats van gewoon door te trekken en de Heilige Geest hen te laten leiden. Ze waren in de Geest; God had in alles voorzien, maar zij moesten er ook iets in te doen hebben.

60 Zoals opnieuw met het verbasteren. Laat de koe met rust. Laat het paard met rust. Laat het voedsel met rust. Ze... De wetenschap beweerde in Reader's Digest – het artikel daar over – dat als zij blijven doorgaan het voedsel te verbasteren en de mensen het eten... Zoals kippen, ze hebben dat arme kuiken zo gekregen dat hij geen vleugels of poten meer heeft. En als hij gaat leggen, legt hij zichzelf dood; ze kunnen maar een jaar leven. En het vlees is zo zacht dat je het nauwelijks kunt eten. Mensen eten het, het bederft mensen. Dat is juist.

61 Wist u dat in de Verenigde Staten homosexualiteit het afgelopen jaar met veertig procent is toegenomen? En wist u dat de wetenschap beweert dat vrouwen breder worden in de schouders en smaller in de heupen en dat mannen smaller worden in de schouders en breder in de heupen? U eet bedorven zaad, u eet bedorven spul. Uw lichaam werd gemaakt om op de natuurlijke dingen te gedijen. En wat doet het? Het verandert zelfs de natuurlijke gang van mannen en vrouwen totdat Hollywood, zelfs onze regering en alles, vol bederf is. Wat is hij aan het doen? Ze brengen het op zichzelf terug door hun eigen boom van kennis; doden zichzelf.

62 Ga terug naar het begin! Laat de natuur met rust. Laat God met rust. Houd de gemeente in de Heilige Geest. God is er niet zo een als deze bisschoppen en pausen die... hun eigen leerstelling. Ga terug naar waar wij begonnen. Keer terug. Als Jezus zou terugkomen zouden ze zeggen: "Ik ben een Methodist."

63 Hij zou zeggen: "Van den beginne was het niet zo!"

64 "Ik ben Presbyteriaan."

65 "Van den beginne was het niet zo!" Wat was er in het begin? Een pinksterervaring van de doop met de Heilige Geest. Dat is de manier waarop het begon.

66 Maar kijk, wij moesten dat bederven. O, het maakt het mooier. Zeker. Die kleine kerk daar die danst en jubelt en de straat opgaat; mensen gooien stenen naar hen, maken lol over hen en zulke dingen. Dat ziet er niet mooi uit. Maar nu hebben we de grote "lofzangen" en de Apostolische Geloofsbelijdenis en o, doctor Dr., Ds., Drs., dubbel Dr. Zo-en-zo als onze voorganger. Komen naar voren en zeggen: "A–men", als een kalf met krampen en gaan zo door; al dergelijke dingen.

67 Excuseert u mij, ik bedoelde dat niet te zeggen. Vergeef mij, ik bedoelde dat zo niet gezegd te hebben. Ziet u? Ik bedoelde dat niet. Dat is niet passend voor een dienstknecht van God.

68 Maar kijk, zij allen, ik... het kwam zo in mijn gedachten, zie. Maar je staat daar en zegt al dat soort dingen, oefent het uit voor de... weet u, bijvoorbeeld: "Nee, nee, u zegt dat niet goed: 'A–men'." Ik houd van een goede oude pinkstersamenkomst waar de kracht van God valt en je schreeuwt, jubelt, God prijst en een geweldige tijd hebt. Dat is de manier waarop de Geest een houvast op de mensen krijgt. Maar wij... Je hoort bijna nergens meer een "Amen!", het is een "A–men". Maar dat is nu eenmaal waar we belanden, ziet u. Deze organisaties blijven precies...

69 Deden de... Bestond daar een profetie over? Herinnert u zich Paulus' profetie van gisteravond? "Ik weet dat na mijn heengaan verscheurende wolven bij u zullen binnenkomen en mannen van uw eigen klasse, uw... temidden van uw eigen gemeente (die Rooms-katholieke kerk die opkwam) zullen onder u opstaan en discipelen achter zich aantrekken." En we ontdekken dat Paulus' wolven Nikolaïeten worden.

70 Kijk hoe de Geest opnieuw tot de profeet spreekt: "In de laatste dagen zullen er zware tijden komen, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf."

     "Ik ben doctor Zo-en-zo, vertelt u mij daar nu niets over. Ik geef u te verstaan dat ik een Presbyteriaan ben. Halleluja!" Of: "Ik ben van Pinksteren." Wat maakt dat uit als u niet van nature pinksteren bent, de ervaring ervan? Jazeker. "Ik behoor tot de Vergadering." "Ik behoor tot de Kerk van God." Wel, wat betekent dàt voor God? U zou tot het Koninkrijk daarboven moeten behoren, zie. Zo is het.

71 Nu, zoals u ziet, zij... al deze dingen zijn een opeenhoping van amusement. Nu, er staat: "Ze zouden trots zijn, hoogmoedig, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God." O, ze kunnen niet op zondagavond naar de kerk gaan zolang er een goed televisie programma aan de gang is. O! Altijd... De kerken hebben zelfs balspelteams en soepmaaltijden en cricketpartijtjes, "en meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God, onverzoenlijk, lasteraars, onmatig en verachters van degenen die goed zijn." Dezen verachten die, zie. Dezen verachten die, drukken hen eruit. Verachters van degenen die goed zijn.

72 O, zegt u: "Dat zijn communisten, broeder." O nee. Nee, nee.

73 "Trots, hoogmoedig, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God; onverzoenlijk, lasteraars, onmatig, verachters van degenen die goed zijn, hebbende een vorm..." (Een denominationele ervaring, zie.) "... hebbende een vorm van godzaligheid, maar ontkennen de kracht ervan."

74 Hoe zou het zijn in deze dag? Kijk: "Hebbende een vorm van godzaligheid." Ga naar de kerk op zondag zo vroom als je kan en trek een korte broek aan op zondagmiddag, maai het grasveld en zet de 'Oertel 92' buiten. En de voorganger gaat naar buiten, rookt een sigaret en komt weer binnen. "Hebbende een vorm van godzaligheid!"

75 "Wel, voorganger, ze hebben daarginds een kerk en ze vertelden me dat daar onlangs een dame werd genezen van kan..."

76 "Onzin! De dagen van wonderen zijn voorbij."

77 "Wel, weet u dat? Ik was pas geleden in een kleine kerk, die kleine zendingspost op de hoek en daar was iemand die opstond en iets sprak, brab-..."

78 "O, lieverd! Hang toch nooit rond bij dergelijk gedoe. Die zijn niet goed wijs. O! Kom daar niet in de buurt. Dat zijn heilige rollers. Ga nooit..."

79 "Hebbende een vorm van godzaligheid en ontkennen de kracht ervan, keer u van hen af. Want dit is het soort dat van huis tot huis gaat en vrouwtjes inpalmt, gedreven door velerlei begeerten, die nooit tot erkentenis der waarheid kunnen komen." Dat is helemaal waar. Daar bent u er, de vrouwenvereniging, deze vereniging, die. De arme kerk heeft zoveel verenigingen dat het zelfs het Evangelie niet meer kan prediken. De voorganger krijgt maar twintig minuten en daarna moet hij over iets anders spreken. Ziet u? Als hij het niet doet zal de raad van diakenen hem erover onderhouden. Jazeker.

80 O broeder, wat moet een goede voorganger vandaag doen? Eenvoudig het beste wat hij kan, daar staan en de wilde takken afhakken, en laat de spaanders maar vallen waar ze willen; slinger het eruit. Dat is alles. Jazeker. Dat is juist. Spaar niemand, predik slechts het Woord en blijf er precies bij, hamer erop los. Als ze u in de gevangenis gooien, predik het in de gevangenis. Als ze u eruit zetten, predik waar u heengaat; blijf gewoon door prediken. Dat is juist. Nu, dat gebeurde er. Ziet u, ze doven u uit.

81 Nu komen we tot het gemeente-tijdperk van Smyrna. Het achtste vers:

     En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weer levend is geworden:

82 Ik wil dat u opmerkt dat iedere keer als Hij Zichzelf voorstelt aan een gemeente-tijdperk, Hij iets naar voren brengt van Zijn Goddelijkheid. Dat is het eerste wat Hij aan de gemeente probeert bekend te maken, dat het... Zijn Goddelijkheid. Hij is God! Ziet u het grote vraagstuk in het verleden, waar Irenaeüs en de anderen over redetwistten? Ze probeerden te zeggen dat God een kosmische drieëenheid is en dat het een God is in drie personen en God hiermee. Hij zei: "Zoiets bestaat niet! Het zijn titels van één Wezen, en dat is de almachtige God." Dat is juist. Dus u hebt geen... Ze hebben hoe dan ook... En hier in het begin introduceert God Zichzelf als een van Zijn verschijningen van God. U ziet dat Hij Zichzelf hier eerst introduceert: "Ik ben Degene die was en die is en komen zal. En Ik ben de Almachtige." Nu begint Hij regelrecht met het Smyrna-tijdperk.

83 Luister nu naar Hem: "Ik..."

     En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna:... (En we geloven dat dat Irenaeüs was.) Dit zegt de Eerste en de Laatste,... (Kijk, Hij introduceert Zichzelf: "Ik ben nu God van dit gemeente-tijdperk. Ik wil hier geen vier of vijf verschillende goden bij hebben. Ik ben God." Kijk, dat is het.) Die dood geweest is, en weer levend is geworden.

     Amen.

84 Nu, dat is de aanhef. Smyrna betekent "bitterheid" en komt van het woord mirre. De eerste gemeente, de eerste gemeente had haar eerste liefde verloren, de Efeze-gemeente. En deze gemeente was begonnen een "wortel van bitterheid" te krijgen, die in hen opkwam doordat deze gemeente, de hoofdkerk, het grootste gedeelte (de meerderheid) er steeds tegenin ging dat de Heilige Geest zou regeren in de gemeente; zij wilden er zelf regeren. Ze wilden een priesterschap oprichten, ze wilden handelen zoals de mensen in het Oude Testament deden. Ze wilden priesters. Ze... Als de heidense goden... Waar ze vandaan kwamen toen zij zich bekeerden, hadden ze priesters, enzovoort, van Jupiter en priesters van Venus, enzovoort. Ze wilden diezelfde zaak terugbrengen door deze mannen aan te stellen. Kijk, de hele zaak is heidens om mee te beginnen. Alle heidenen hebben deze priesters en dergelijke. Maar voor de gemeente van de levende God is het ondenkbaar. Christus is onze Priester, onze Hogepriester. Wij hebben een Hogepriester, ook een tafel waarvan wij eten.

85 In deze gemeente begon er een "wortel van bitterheid" op te komen. Waarom? Het was bitter tegen degenen die wilden doorgaan met de Heilige Geest. De liefde was verdwenen en ze probeerden het om te ruilen voor leerstellingen en denominaties, weggaand van het leiderschap van de Heilige Geest. Denk daaraan! Daardoor ontstond de bitterheid in hen. In orde.

86 Nu, de eerste gemeente... de bitterheid begon binnen te kruipen. In de tweede gemeente een beetje meer. En tenslotte kroop het er helemaal in omdat ze een "betere kerk" aan het maken waren; ze dachten dat ze dat deden. Precies daar hadden ze iets waardigs waardoor de Romeinse mensen konden binnenkomen. Waarom? Ze hadden een paus, ze hadden grote mannen, kardinalen, enzovoort. Ze waren mooi gekleed. Ze gingen weg bij al het lawaai en alles wat ze hadden; gingen erbij vandaan; heel stil. Het toonde dat ze stervende waren. Ze waren stervende. Dus ze werden waardig en ze maakten een beter lichaam. Het eerste wat daar toen gebeurde was, dat ze de hele zaak in een grote kerkelijke denominatie kregen, de Roomse Algemene kerk; de Rooms-katholieke kerk in de donkere middeleeuwen. Wel, ze hadden waardigheidsbekleders, ze hadden klasse.

87 O, het was veel mooier dan toen zij gewoon waren op straat te staan en moesten lopen in "schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, door midden gezaagd, bespot en uitgelachen", zoals Paulus zei in het elfde hoofdstuk van Hebreeën.

88 Wel, deze geweldig grote, fijngeklede kerk, met onderrokken aan en met al dat andere spul dat ze dragen. Ze zagen er beslist waardig uit: vader, eerwaarde, doctor; vader Zo-en-zo. O! Ze konden dat echt bestempelen als "niet goed wijs".

89 Maar, ziet u, het was een verbasterde zaak. Verbasterd! Er zat geen leven in. Ze konden niet meer terugkomen en dat is de reden waarom ze nimmermeer opstonden. De Lutherse opwekking stond nimmermeer op. De Wesley-opwekking stond nimmermeer op. De Nazarener-opwekking stond niet meer op. Evenmin zal de Pinksteropwekking opnieuw opstaan. Waarom? Omdat u haar doodde. U verbasterde haar met de wereld, met het Nikolaïeten-idee, liet niet de Heilige Geest Zijn gang gaan. Dat is waar. U verbastert de kerk en u kunt haar niet opnieuw voortbrengen. Als u voortbrengt, krijgt u meer Methodisten; Baptisten brengen voort en krijgen meer Baptisten; Katholieken brengen voort en krijgen meer Katholieken; je krijgt hetzelfde als wat je van de aar afpelt. Maar laat mij u iets vertellen; als de Heilige Geest terugkomt, brengt Hij een nieuwe geboorte en een nieuw leven, bekering. De doop van de Geest brengt de gemeente tot Zichzelf terug, plaatst er weer leven in.

90 Verbasterd graan heeft geen leven in zich. Als er nog leven in zit, is het bijna opgedroogd. Nu, dat hadden we daar in de donkere middeleeuwen: "Maar hetgeen gij hebt, houdt dat vast", zei Hij. Ze hadden het bijna uitgedoofd. Maar het zal zichzelf niet opnieuw voortbrengen.

91 Maar het lichaam van Jezus Christus is geen organisatie. Het lichaam van Jezus Christus is een mystiek lichaam, het is een lichaam van... en een Koninkrijk en dat geestelijke Koninkrijk is op aarde opgericht door Jezus Christus die de Koning is van dit Koninkrijk, de Hogepriester om offeranden te offeren voor de reizigers in dit Koninkrijk. Hij is de Profeet (het Woord) die de waarheid predikt en het licht van God in dit Koninkrijk brengt; en Hij is zowel Profeet, Priester als Koning in dit Koninkrijk. Hoe komen we in dit Koninkrijk? Door de denominatie? Door een brief? Door handen schudden? Maar: "door één Geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt", wat het mystieke lichaam van Jezus Christus is; en we zijn daarin gedoopt, niet door water, niet door besprenkeling, niet door gieten, niet door enige vorm van waterdoop, maar "door één Geest, Heilige Geest, zijn wij allen in één lichaam gedoopt". I Korinthe 12. Ja, wij zijn door één Geest, Heilige Geest, in dit lichaam gedoopt, daarna horen we nergens anders bij dan bij Christus. U bent van Christus. Het is een mystiek Koninkrijk van God dat is opgericht, waar we inkomen door de doop met de Heilige Geest. Daar houd ik van!

Er zijn mensen bijna overal
Wier harten zijn vol vuur,
Met het vuur dat viel op Pinksteren,
Dat maakte hen gans rein.
Het is brandend binnenin mijn hart,
O, glorie voor Zijn Naam!
'k Ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen."

'k Ben één van hen, 'k ben één van hen;
Ik ben blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen." Halleluja!
Eén van hen, 'k ben één van hen;
Nu ben 'k zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen."

Deze mensen zijn niet erg geleerd,

     (D.D.D., Ph.D.) ... zijn niet erg geleerd,

Noch wereldwijd beroemd;
Zij ontvingen toch hun Pinksteren,
Gedoopt in Jezus' Naam.
En vertellen nu toch overal:
"Zijn kracht is nog gelijk."
'k Ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen."

92 Bent u niet blij? Beslist. Gewoon één van hen, dat is alles.

93 Ik herinner me die keer toen ik door Memphis liep en die kleine, oude, gekleurde dame daar stond met voorover gebogen hoofd. Ze zei: "Goedemorgen, dominee."

94 Ik zei: "Hoe weet u dat ik een dominee ben?"

95 Ze zei: "De Heer vertelde me dat dominee door de straat zou komen, een bruine hoed zou dragen en een tas." Ze zei: "Ik wist dat u het was toen ik u zag aankomen." Ziet u? O, zij was één van hen. O, wat is God goed!

96 Ik geloof dat er iets... [Broeder Branham leest een briefje voor dat aan hem wordt gegeven: "Er wordt aangenomen dat het kleine meisje uit Bedford, waar u zondagavond voor hebt gebeden, zojuist is overleden. Dit kan niet... Alstublieft, bid ervoor." – Vert] Een klein meisje uit Bedford, waar we ... zij, hier zondagavond voor hebben gebeden, is zojuist gestorven, zeiden ze. Laten we bidden:

97 Here Jezus, ik bid dat op de een of andere manier, Heer, dat onze gebeden voor dat kind mogen doorkomen. Wij dragen het kleine ding aan U, onze Vader, God, op. En we denken aan deze mensen die hier waren en baden en gebed vroegen voor dat kleine meisje. Vader, God, ik vraag dat dit bericht niet zo zal zijn, Vader; wij weten het niet, maar ik bid dat U genade zult hebben en kracht zult geven, en wek het kleine ding op en laat het leven voor de glorie van God. In de Naam van Jezus Christus vragen wij dit. Amen. Moge de Here Jezus Zijn zegening eraan toevoegen.

98 Nu, een gemeente. De naam van de gemeente is verbonden met de natuur van haar karakter. Hebt u opgemerkt dat Smyrna 'bitter' betekent? En u zult opmerken dat iedere gemeente, dat de naam van de gemeente iets te maken heeft met het karakter van de gemeente. Ik zou hier iets kunnen zeggen, maar ik doe het maar niet, want u zou me verkeerd begrijpen.

99 Uw naam eveneens. U weet het misschien niet, maar het is wel zo. O ja. Nu, u zegt: "Dat is numerologie." Nee, dat is het niet. Toen Jakob werd geboren, noemden ze hem Jakob wat 'bedrieger' betekent; maar toen hij met de engel worstelde, veranderde God zijn naam in Israël, 'een prins'. Is dat waar? Saulus was "Saulus van Tarsus", een gemeen iemand; maar toen hij tot Jezus kwam, werd hij "Paulus" genoemd. Simons naam was 'Simon'; toen hij tot Jezus kwam, werd hij "Petrus" genoemd, 'een kleine steen'. O, jazeker. Uw naam staat in verbinding met wat u bent... Het drukt een stempel op uw karakter.

100 En deze gemeente werd Smyrna genoemd omdat ze stervende was. Smyrna betekent 'bitterheid'. Met andere woorden, er kwam een wortel van bitterheid op die haar verstikte, het werd gaandeweg bitter. Dat is waarmee zij lichamen balsemen, ziet u, met mirre. Het was mirre. Wierook was een zalfolie. Mirre wordt gebruikt om dode lichamen mee te zalven nadat ze die hebben gebalsemd, enzovoort. Het wordt geassocieerd met dood, en de gemeente was stervende.

101 En o, kunt u vandaag niet zien, vrienden, dat de grote Pinksterbeweging, die een paar jaar geleden leven had, kunt u niet zien dat het nu gezalfd is met mirre? Ziet u het? Dezelfde zalfolie die hier in deze gemeente was, is regelrecht doorgegaan en zalfde deze hier; ze sterven uit omdat ze terugkeren naar denominationele vodden en hun witte klederen – de heiligen – afleggen. Die kleine groep stond daarbuiten met een oorspronkelijke Heilige Geest, ze spraken in tongen en manifesteerden God. En, broeder, ze waren zo eerlijk en... o, als goud. Ze waren absoluut oorspronkelijk, je kon ze in alle opzichten vertrouwen. Nu weet je niet wat te vertrouwen of wie te vertrouwen. Er is iets gebeurd. Iets is gebeurd. Wat is het? Ze werden gezalfd met mirre, met bitterheid. Begonnen met een...

102 Wat had het veroorzaakt? Er ontstond een... er was een gemeente, de eerste werd 'Algemene Raad' genoemd. Daarna noemden ze het de Assemblies of God. Uit de Assemblies ontstond de Church of God. Vanuit de Church of God begon men met een schuin oogje te zeggen: "U bent van de Assemblies." De ander zei weer: "U bent van de Church of God." Vervolgens kwam daar weer de United Pentecostal Church of God uit voort over een geschilpunt. Vervolgens weet u, in plaats van het licht te aanvaarden en erin te wandelen, organiseerde men zich zodat men het licht niet kòn aannemen.

103 Toen aan de 'Assemblies of God' de doop in de Naam van "Jezus Christus" werd gebracht in plaats van "Vader, Zoon en Heilige Geest", hadden zij zichzelf al verankerd zodat zij het niet kònden veranderen. En ze weten dat het de waarheid is! Ik daag ieder van hen uit om met de Bijbel te bewijzen dat het niet juist is. Het is absoluut de waarheid. Maar wat kunnen ze doen? Ze kunnen het niet. Ziet u, ze zouden hun leerstelling moeten verbreken, dat kunnen ze niet.

104 Wat deed de Oneness["Eenheids"] toen? In plaats van het aan te nemen en voorwaarts te gaan, werden ze star: "Prijs God voor eeuwig! Wij hebben het licht en jullie hebben het niet. Wij zijn de..." Wat hebben ze gedaan? Ze organiseerden het. U kunt God niet organiseren. De Bijbel zegt zelfs dat God zonder vorm is. Nee, er is niets formeels aan God.

105 Nu, toen probeerden de Assemblies Hem te organiseren en ze maakten zichzelf de – de echte kerk. Toen kwam de Oneness erbij, probeerde de hunne te organiseren en zij "hadden meer licht". Dus wat deden zij? Ze bliezen het uit door hun eigen zelfzuchtige, bittere manier van doen. In plaats van het uit te geven met zout en lieflijkheid, probeerden zij de gemeenschap met de ander te verbreken, wilden niets met hen te maken hebben. Dat was de oorzaak. Het zou doorzetten. Vervolgens, weet u, kwam er een ander aan, zij hadden dit en daarom braken ze op. Een zei: "Hij komt op een wit paard." De ander zei: "Hij komt op een witte wolk. Prijs God, ik ga hier een organisatie beginnen." Ziet u hoe ze het doen? Het verspreidde mirre. Wat veroorzaakte het? Het sloot broederschap uit.

106 Er zouden vanavond heel wat vrouwen en mannen, die in de 'Assemblies of God' zijn, willen komen om te worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, omdat ze weten dat het Gods waarheid is. Als ze het zouden doen, zouden ze geëxcommuniceerd worden.

107 En heel wat van de Oneness... Nu, ik ben niet "Eenheids" ["Oneness"]. Ik geloof niet in de "eenheid" zoals zij. Ik geloof niet in Jezus zoals zij "Jezus" zeggen; er zijn veel Jezussen. Het is de Here Jezus Christus. Dat is juist. Nu, en ik... ik geloof dat de... verschil daarover met hen. Zij dopen in de Naam van Jezus, in de Naam van Jezus voor de wedergeboorte; door "gedoopt te zijn (wedergeboren) met de waterdoop brengt het Christus in u." Dat geloof ik niet. Ik geloof dat de wedergeboorte komt door het bloed van Jezus Christus door de Heilige Geest. Dat is waar. De doop is slechts een uitwendige daad van een inwendig werk van de wedergeboorte die heeft plaats gevonden. Dus daar ben ik het niet mee eens. Dat is in orde; maar zij zijn allemaal mijn broeders.

108 Toen ik pas uitging als een Baptistenprediker, kwamen ze naar me toe en zeiden: "Broeder Branham, kom bij ons, wij hebben het." "Wij hebben het hier."

109 Ik zei: "Geen van beiden, ik sta precies tussen de twee groepen in en zeg: 'Wij zijn broeders!' Het maakt mij niet uit wat; het kan me niet schelen of iemand het oneens is; dat kan me totaal niets schelen, hij is nog steeds mijn broeder."

110 Ik heb een broeder die van appeltaart houdt; ik houd het meest van kersentaart, maar daarom ga ik de vriendschap niet verbreken. Hij kan zijn appeltaart eten en ik eet mijn kersentaart. Ik doe er "melkschuim" op; als hij het niet wil, wel, dan doet hij het niet. Weet u wat... wat is het? Ze doen er opgeklopt spul op, weet u, "slagroom". Daar houd ik van. Ik word nu te oud om het te eten, maar het is een... Maar ik – ik... Daar houd ik van. Als hij het niet lekker vindt, dan hoeft hij het niet te eten. Dat is helemaal in orde, ik zal de mijne eten. Maar hij is nog steeds mijn broeder! Dat is juist.

111 Dus daar houd ik van, ik houd van gemeenschap. Maar wanneer we op deze manier grenzen trekken en zeggen: "Nee, dit is onze denominatie", en ze zijn niet genegen de ander de hand te schudden en te zeggen: "God zegene u, broeder!" O! Dat noem je broederschap. Als u dat niet doet, krijgt u die wortel van bitterheid precies zoals de mensen van Smyrna toen hadden, en u veroorzaakt dezelfde zaak. In orde, dus hun naam was "bitter".

112 De Nikolaïeten bleven hen uitdoven tot in de donkere middeleeuwen. Luthers tijdperk bracht de eerste stap van genade voort, er begon een klein licht te schijnen. Toen kwam daarna John Wesley met heiliging, het werd een beetje lichter. En toen kwam de doop van de Heilige Geest met de Pinkstermensen, die het geloof van de vaderen weer terugbracht. Maar ze konden het zo niet volhouden, dus moesten ze het organiseren en toen begonnen ze weer regelrecht terug te gaan in Nikolaïtisme. Geheel overeenkomstig wat de Bijbel zei dat ze zouden doen.

113 Nu moet ik oppassen, anders gebruik ik teveel tijd. Laten we naar het tweede vers gaan, of het... dat zou het achtste, negende vers zijn. In orde, nu de verdrukking, het negende vers.

     Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk),... (O!) Ik... (Hij spreekt nu tot de gemeente, de echte gemeente, niet de anderen; zij haatten deze daden der Nikolaïeten.) Ik weet de lastering van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

114 Ze waren aan het klagen. Zij verkeerden in armoede. Ze hadden alles wat zij hadden afgepakt. Ze hadden hun kleine kerk zoals deze gebouwd en omdat ze zo'n kleine groep waren, hadden zij hen eruit gewerkt; de grote kerk had hen eenvoudig weggevaagd. En Hij zei: "Ik weet het. Ik weet dat jullie elkaar op de hoek moeten ontmoeten, jullie komen samen in een straat of waar jullie maar kunnen." (Ik ben in de catacomben geweest waar ze moesten vergaderen; gingen onder de grond om bij elkaar te komen, en dergelijke.) "Ik weet uw verdrukking en Ik weet uw moeiten, enzovoort, wat dat betreft, maar u wordt door deze verdrukkingen rijk gemaakt." O! Vertel me, iedere keer als er een vervolging op de gemeente komt, wordt zij versterkt. Het versterkt de gemeente altijd in verdrukkingen. "Ik weet uw verdrukking, maar u bent rijk." Waarom? "U hebt zich aan Mij vastgehouden; u bent rijk. Maar uw verdrukkingen zullen u geen kwaad doen."

115 Nu, de... Zoals u kunt opmerken, hebben de Nikolaïeten nu voor zichzelf een synagoge. Zo staat het hier in de Bijbel. Hebt u het opgemerkt, hier in het negende vers?

     ... en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.[Engels: "de synagoge des satans" – Vert]

116 De ware gemeente werd eruit gewerkt. De Nikolaïeten hadden het overgenomen en de... ze hadden de mensen die de Heilige Geest hadden eruit gewerkt; daarom waren ze niet meer van nut voor hen. Als Smyrna in Azië slechts had geweten dat de dingen... dat die martelaarskronen op hen lagen te wachten, dan zou dat ze hebben geschokt. Ziet u? Nu, met andere woorden, als deze profetie was opgeschreven en verzonden en de gemeente zou deze te pakken hebben gekregen en zij zouden hebben begrepen dat zij degenen waren die een martelaarskroon zouden dragen, wel, dan zouden zij... wel, het zou ze dodelijk bevreesd hebben gemaakt. Ze zouden er voortdurend naar uitkijken. Het kwam niet in hun tijd. Misschien zou iemand dan zeggen: "Wel, weet je, weet je, ik vertel jullie dat die profeet het verkeerd had. Johannes was verkeerd, want hij... het gebeurde niet met ons hier in Smyrna." Waarom, het zou pas honderden jaren later gebeuren. Ziet u? Maar wanneer God iets spreekt moet het plaats vinden.

117 Daar verankeren wij ons geloof, precies daar op Gods Woord. God houdt iedere belofte. Ongeacht... Misschien denkt u dat het precies nu moet gebeuren, maar misschien is dat niet Gods tijd om het te laten gebeuren. Maar: "Mijn Woord zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar Ik zal volvoeren waartoe het was bestemd." God zal Zijn Woord altijd eren en in de tijd van Zijn eigen welbehagen zal er worden geoogst.

118 Dus deze mensen waren het niet, de eerste gemeente, maar in die gemeente bestonden de karakteristieken die later in de gemeente van Smyrna naar voren zouden komen. Dan moesten zij een martelaarskroon dragen, velen van hen zouden worden gedood.

     Laten we nu het tiende vers nemen, als we dit lezen:

     Vrees geen van de dingen, die gij lijden zult. (De synagoge van Satan.) Ziet, de duivel zal enigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Weest getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

119 O! Er werd hun gezegd niet bevreesd te zijn als zij werden opgeroepen om voor hun religie te sterven. Nu, zuster Wood, als u ergens bent, ik hoop dat dit u helpt. Onlangs vertelde zuster Wood mij dat ze nauwelijks kon begrijpen waarom sommigen wel konden worden bevrijd en anderen niet. Soms moet u weten... God vertelde deze mensen: "Weest nu niet bevreesd als Satan u daar gaat ingooien omdat deze opzet van de Nikolaïeten is gekomen; die gekomen zijn om u erin te gooien, want Ik laat u sterven voor Mijn zaak. Maar Ik zal u de kroon des levens geven op die dag." Dus weest niet...

120 Let nu op, Hij zei... Merk op als we dit tiende vers lezen. Laat mij het opnieuw lezen:

     Vrees geen van de dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Weest getrouw tot in... (Hebt u opgemerkt dat het niet "tot aan" is? Niet tot aan de dood, maar "tot in" de dood. Begrijpt u het?) Weest getrouw tot in de dood,... (En dat deden zij.)

121 Hij zei dat Satan... Hebt u opgemerkt wie Hij aanwees als degene die het deed? Nu, deze synagoge des satans waren de Nikolaïeten. Dat weten wij. Is het niet? Daar was het een organisatie, een priesterschap dat opkwam, hetgeen het lijden van deze mensen zou veroorzaken; en zij moesten aan het Evangelie getrouw zijn tot in de dood. Hebt u het opgemerkt in de ceremonie bij een huwelijk? Niet tot aan de dood ons scheidt, maar tot de dood ons scheidt. Ziet u? Nu tot aan en tot (in) is verschillend. Zij moesten aan Christus getrouw zijn tot (in) de dood. "Ga er regelrecht mee de dood in. Wees niet bevreesd, want Ik zal u een kroon geven."

122 Nu over deze "tien dagen" waar hier van gesproken wordt, de tien dagen. Een dag in de Bijbel vertegenwoordigt een jaar. En de tien dagen waren de laatste tien jaren van de regering van D-i-o-c-l-e-t-i-a-n-u-s, Diocletianus? Diocletianus. Diocletianus was de grote keizer die regeerde in de laatste... Wel, er waren verschillende keizers die regeerden tijdens het gemeente-tijdperk van Efeze. Ik geloof dat Nero er een van was. En deze Diocletianus hier was de laatste die regeerde in de laatste tien jaar, en hij was de bloedigste vervolger van hen allen. Hij voegde zich bij deze groep en ze vermoordden de Christenen en doodden hen, ze verbrandden hen, ze deden van alles, en het waren tien jaren van de bloedigste vervolging. Zijn tijd en zijn regering duurde van 302 tot 312. Het Smyrna-tijdperk eindigde daarmee dat Constantijn aan het bewind kwam. Constantijn trad aan in 312. Dat waren de tien dagen van verdrukking. Het begon met Nero en eindigde met Diocletianus. Het begon met Nero; het was ongeveer 64 na Christus toen Nero de troon besteeg.

123 Het elfde vers is een belofte. We zullen dit nemen voordat we sluiten:

     Die een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, zal door de tweede dood niet beschadigd worden.

124 Nu, ik moet hier iets zeggen, om... Als ik iets in mijn hart denk en het niet zeg, dan ben ik een huichelaar. Begrijpt u? Ik wil dat u hier in dit Schriftgedeelte iets opmerkt, en ik geloof dat het voor mij heel lang een van de grootste raadsels is geweest totdat ik het ontdekte. Laten we dat nu heel aandachtig lezen.

     Die een oor heeft,... (Met andere woorden: "het oor heeft om te horen"; kijk, het is open voor de Geest.) die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. (Nu kijk, deze zelfde zaak, deze verdrukking en alles, kwam... Ieder deel ervan gaat over naar elke gemeente, de gemeenten) ... de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint,... (In welke gemeente? Efeze? Ja. In orde. Smyrna? Ja, elk ervan.) Die overwint,... (in alle gemeenten) zal door de tweede dood niet beschadigd worden.

125 Wie in de Laodicéa gemeente overwint wàt? Die de Nikolaïeten overwint, de dingen van de wereld overwint, deze denominaties overwint, deze priesterschappen overwint, alles van de wereld overwint en wegdoet en Christus liefheeft. U zult van de tweede dood geen schade lijden. Waarom? Hij heeft eeuwig leven gekregen. Eeuwig leven kan niet sterven. Jezus zei: "Wie naar Mij hoort heeft eeuwig leven, zal nimmer sterven. Ik zal hem opwekken ten jongste dage."

126 Nu, er... U zult... Velen zijn het hier niet mee eens, maar ik wil dat u heel goed nadenkt voordat u uw beslissing neemt. Ziet u? Ik ga nu iets zeggen.

127 Daarom geloof ik niet dat er een eeuwige hel is. Er kan geen eeuwige hel zijn. Want als er een eeuwige hel was, dan was er altijd een eeuwige hel, omdat eeuwig... Er bestaat slechts één vorm van eeuwig leven en daar strijden wij allen voor. En als u voor eeuwig en altijd gaat branden, dan moet u een eeuwigdurende verbranding hebben, dan zou het God zijn die brandt. U kunt geen eeuwige hel hebben en de Bijbel zegt duidelijk dat de hel werd geschapen! En als hij werd geschapen is hij niet eeuwig. Alles wat eeuwig is werd nimmer geschapen; het was er altijd, het is eeuwig. In de Bijbel staat dat de hel werd geschapen voor de duivel en zijn engelen. De hel werd geschapen, hij is niet eeuwig. En ik geloof niet dat iemand eeuwig zal worden gestraft.

128 Ik geloof dat de Bijbel hier duidelijk stelt dat: "Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden." Nu: "dood". Het woord dood komt van het... betekent dit, het is "afscheiding". Als wij in zonde zijn afgescheiden van God, zijn wij reeds dood; de Bijbel zegt dat zo. Wij zijn van God vervreemd, wij zijn afgesneden, we zijn dood in zonden en overtredingen; wij zijn een vreemde voor God en voor Zijn onderdanen. En wanneer wij God ontvangen en eeuwig leven hebben, dan zijn wij Zijn kinderen en een deel van Hem.

129 Mijn kleine jongen, Jozef, is een deel van mij, ongeacht wat ik... wat hij ooit zou doen. Hij... ik zou... hij zou niet... Als ik een geweldig rijk man zou zijn en een grote erfenis zou hebben, hij zou... of hij zelfs iets zou erven; maar hij is nog steeds een zoon, hij is een deel van mij. Beslist, hij is een deel van mij. Nu, net zomin als ik mijzelf kan ontkennen, kan ik hem ontkennen, omdat hij een deel van mij is. De bloedtest zal aantonen dat hij van mij is. Zie?

130 En de Bloedtest toont aan of u van God bent of niet. Zie? U bent Gods kinderen en u hebt eeuwig leven. Maar de ziel die zondigt, die ziel zal worden afgescheiden. Is dat zo? Dan zal die niet meer bestaan. Kijk. Alles wat een begin had heeft een eind, omdat alles wat een begin had een schepping is. Maar God werd niet geschapen, Hij was altijd God. Nergens staat dat Hij werd geschapen. En de enige manier waarop wij ooit eeuwig leven kunnen hebben is om deel te zijn van die schepping. Glorie! O, als we dat konden zien! Ziet u wat de Heilige Geest voor u doet? Het is de Heilige Geest, de Schepper Zelf, God de Vader in de vorm van een Geest, genaamd "Heilige Geest", want Hij was op het lichaam genaamd Jezus, Zijn Zoon. Waarom Hij Jezus, het lichaam, schiep was omdat het moest sterven. God woonde in dit menselijke vlees en de bloedcel werd gebroken en het leven en de bloedcel kwamen terug.

131 Dat is de reden waarom de vroegere aanbidder in het Oude Testament niet kon weggaan... hij ging weg met dezelfde veroordeling als die hij had toen hij kwam. Maar in het Nieuwe Testament, in Hebreeën, staat: "De aanbidder, eenmaal gereinigd, heeft generlei besef meer van zonden."

132 In het Oude Testament brachten ze een lam; de aanbidder legde het neer, plaatste zijn handen erop; de priester sneed zijn keel door en hij voelde het bloeden en hoorde het blaten ervan. En het stierf en hij voelde zijn kleine lichaam stijf worden, en het was dood. Hij wist dat hij dat behoorde te zijn; het lam nam zijn plaats in. Deze priester nam het bloed, deed het op het altaar en de rook steeg op, en het was een gebed om vergeving voor de aanbidder... [Leeg gedeelte op de band – Vert] En dat dierlijke leven kon niet op een mens terugkomen en overeenstemmen met de menselijke geest omdat het een dierlijke geest is. Dierlijk leven en menselijk leven kunnen dat niet. Maar wanneer een... Om die reden ging hij weg met hetzelfde verlangen om te zondigen, dezelfde zaak. Kwam binnen omdat hij overspel had gepleegd, bracht zijn offer en ging naar buiten met dezelfde zaak in zijn gedachten. Dat is juist.

133 Maar wanneer de aanbidder... O gemeente van God, faal niet dit te zien! Als de aanbidder eenmaal waarachtig naar de Zoon van God is toegelopen en door geloof zijn handen op Hem heeft gelegd (o!) en Hem daar recht in Zijn gelaat aankijkt met dat speeksel dat in Zijn gezicht hangt, het bloed dat langs Zijn gezicht stroomt, de pijn voelt van: "Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?" O, broeder, als u ziet wat de prijs was om voor u te sterven en Wie het was, Immanuël, God die in uw plaats stierf...

134 Wat gebeurde er dan? Dan zal de aanbidder, als die bloedcel is gebroken in de Zoon van God... Wat maakte die bloedcel?

135 Wat bent u? U bent één kleine cel die van uw vader komt. Het vrouwelijke heeft de hemoglobine niet. De vrouw produceert alleen het eitje; de broedmachine, zij draagt het broedsel. Maar het bloed komt van de man, daarom krijgt het kind de naam van de vader. En de vrouw die een man trouwt, krijgt zijn naam, vanwege de kinderen; zij wordt een incubator voor het kind dat zij voor de man zal dragen. Maar zoals ik zei: een hen kan een ei leggen, maar als zij niet bij de haan is geweest, zal het legsel onvruchtbaar zijn.

136 Dan is dat de reden (zoals ik zei) dat wij vandaag zoveel oude, koude, formele kerken hebben. Ze namen dit Nikolaïetische idee over, kregen een heleboel nesten vol rotte eieren en ze zullen nooit uitkomen, omdat ze niet... Je kunt met ze doen wat je maar wilt; noem ze bisschoppen, diakenen en wat dies meer zij; ze zullen nimmer geloven in tekenen die de gelovigen volgen, omdat ze nimmer bij de Man, Jezus Christus, zijn geweest. Als ze eenmaal zouden worden bevrucht door die Man, met de kracht van God...

137 Toen die bloedcel daarginds op Golgotha werd verbroken en dat leven dat daarin was, kleine Jehova... O, het zou indruk moeten maken!

138 Weet u, iedereen kijkt uit naar een teken. Doen ze dat niet? Iedereen zegt: "O, laat me een teken zien." De Jood zei: "Laat me een teken zien."

139 Laat mij u een teken geven. God gaf u eenmaal een teken. Ze vroegen om een teken. Israël vroeg om een teken. Hij zei tegen de profeet: "Ik zal hun een eeuwig teken geven: een maagd zal zwanger worden. Een maagd zal zwanger worden en een Zoon voortbrengen." Amen. "Hij zal Immanuël worden genoemd, 'God met ons'." Het grootste teken dat ooit werd gegeven.

140 Terwijl God, de Schepper van hemel en aarde, het zonnestelsel maakte... Ga daar buiten bij Mount Palomar staan en kijk daar door die telescoop en je kunt honderdtwintig miljoen lichtjaren de ruimte in kijken. Zet dat om in mijlen. En daar voorbij zijn er nog meer manen, sterren en werelden, en Hij maakte ze allemaal. Blies ze gewoon van Zijn handen af zoals dat. Ja!

141 En die grote Schepper werd mijn Redder. Kwam neer tot een kleine bloedcel, niet door een man, maar kwam maagdelijk tot een vrouw; en nam deze kleine stuifmeelkorrel van de vrouw en vormde voor Zichzelf een kleine woning en woonde erin. O, het zou indruk moeten maken! Jehova! Jehova boven een mesthoop in een schuur, huilend. Jehova, in een voederbak met stro. Dat is een eeuwig teken; sommige van deze opgeblazen mensen! Jehova, God, een huilende baby (halleluja) in een stinkende stal. En dan denken wij dat we iemand zijn, steken onze neus in de lucht – als het zou regenen zou je verdrinken – en dan doorlopen en denken dat je iemand bent. En Jehova die daar in een stal ligt bovenop een mesthoop, huilend als een kleine... als iedere andere baby. Het zou indrukwekkend moeten zijn! Dat is het teken. God zei: "Ik zal u een immerdurend teken geven." Dat is een echt teken. Jehova die speelt als een jongen. Jehova! Jehova die in een werkplaats werkt, hout zaagt als een timmerman. Halleluja! O, o! Jehova die de voeten van vissers wast. "Ik zal u een teken geven."

142 "O, maar wij moeten de geestelijkheid hebben, weet u, met de gewaden en al de programma's, boorden, en..." Ziet u? O!

143 "Ik zal u een immerdurend teken geven." Jehova die in het gerechtshof staat met spuug op Zijn gezicht. Jehova in een lichaam naakt uitgestrekt tussen hemel en aarde. Hij verachtte de schande van het kruis. Wij hebben Hem daar uitgebeeld met een kleine lap om Hem heen. Dat werd natuurlijk door een beeldhouwer zo gedaan. Zij kleedden Hem helemaal uit, naakt, en maakten Hem te schande! O die troep huichelaars, als dat uur aanbreekt! Dit is de dag der mensen; de dag van de Here is komend. Jehova! Jehova, stervend, ja, en er gebeurde niets. Jehova die bad en er gebeurde niets. Dat is juist. Het zou treffend moeten zijn! Dat is een immerdurend teken. Dat is het teken dat alle mensen wilden weten. Toen stierf Hij; Jehova stierf. Toen begon de aarde te schudden. O!

144 Toen stond Hij op uit het graf en steeg omhoog. Jehova keerde terug in de vorm van de Heilige Geest om in Zijn gemeente te leven, onder Zijn volk. Glorie! Jehova die daar door hun kerk wandelt en de gedachten van hun harten onderscheidt. Jehova die de zieken geneest. Jehova die zodanig door lippen heen spreekt dat de man geen controle meer heeft over zichzelf. Jehova die in het Engels terugkomt en het vertaalt. U wilt een teken? Amen! Die Jehova komt neer naar een prostituée, richt haar op terwijl zij zo smerig is dat de honden zelfs niet naar haar zouden willen kijken, en wast haar wit als sneeuw en geeft haar een hart zo zuiver als een lelie. O! Jehova die een dronkaard neemt die daar in de steeg ligt met vliegenvuil rondom zijn mond en maakt dat hij het Evangelie predikt. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons!

145 Toen Hij op aarde was, ging Hij naar de geringste stad die er was en naar de armoedigste mensen die er waren en ze gaven Hem de slechtste naam die er was. Dat is waar. Ze behandelden Hem het slechtst en gaven Hem de slechtste naam die kon worden genoemd: "Beëlzebub", een duivel. Het minste wat zij Hem konden geven, gaven mensen Hem.

146 Maar God wekte Hem op en Hij gaf Hem een troon zo hoog dat Hij naar beneden moet kijken om de hemel te zien. Amen! Glorie! En Hij gaf Hem een naam boven iedere naam zowel in de hemel als op de aarde en alle families in de hemel en op aarde zijn naar Hem vernoemd. Zo dacht de mens over Hem; zó dacht God over Hem. O God, laten mijn gedachten zijn als de Uwe, Vader. Jazeker. O dierbare Naam!

147 Nu: "Een ieder die in Mij gelooft heeft eeuwig leven." Als er slechts één vorm van eeuwig leven is – en u krijgt het en wij zoeken ernaar door Jezus Christus – dan is dat Gods leven. Toen dus die bloedcel van de Zoon van God werd verbroken en die kleine Jehova die daar binnenin deze man, in het vat, genaamd Jezus, leefde (want in Hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk), als wij nu dat bloed aannemen voor de vergeving van onze zonden, dan komt die Geest, die niet op een mens was maar op God... Glorie! De Bijbel zei: "Het bloed van God."

148 Iemand zei: "Onthoud, zeg niets over de Joden want Hij was een Jood." Hij was geen Jood. Hij was net zomin Jood als heiden; Hij was God. Dat is juist. Hij was geschapen bloed. God maakte het speciaal. Het was het Zijne en door dat geschapen bloed aanvaarden wij het als onze vergeving, omdat Hij de dood voor ons stierf. Die bloedcel brak, waardoor die Heilige Geest vrijkomt om terug te keren op ons en nu zijn wij zonen en dochters van God door een geboorte van de Geest. Dan is het leven dat van God was, hetgeen geen begin had noch ooit een einde zal hebben, het mijne en het uwe door de genade van God in Jezus Christus. Daar bent u er.

149 We zullen nu even terugkomen op "de hel". Ik vertel u dat er niet kan zijn... Ik geloof in een brandende hel. Jazeker, de Bijbel spreekt daarover, de poel des vuurs. Maar dat kan geen immer... het kan niet eeuwig zijn. Het zou kunnen... De Bijbel spreekt er nergens over dat het eeuwig is; er staat een "eeuwigdurende" hel. Het spreekt niet over het woord eeuwig, het zegt een "eeuwigdurende" hel. Die is bereid voor de duivel en zijn engelen; een eeuwig durende hel, geen eeuwige. Nu, na... Misschien wordt die ziel daar vanwege zijn daden gedurende tien miljoen jaren gekweld, zover als ik weet. Ik weet niet wat eeuwigdurend voor God betekent. Het zou voor vijf minuten, het zou voor een miljoen jaren, het zou voor tien miljoen jaren kunnen zijn, maar er zal een tijd komen dat die ziel zal ophouden te bestaan.

150 Hier is wat de Bijbel heeft gezegd. Kijk:

     Die overwint, zal door de tweede dood niet beschadigd worden.

151 De eerste dood is scheiding van onze geliefden. Wij zullen in de tegenwoordigheid van God gaan, nimmer uit Zijn tegenwoordigheid. Ziet u? Als er nu een tweede dood is, dan moet dat de dood van de ziel zijn. Dan heeft hij die de wereld overwint, of de dingen van de wereld overwint, eeuwig leven en zal door de tweede dood niet beschadigd worden. Daar bent u er, eeuwig leven. Maar de zondaar... De Bijbel zei: "De vrouw die in wellust leeft is dood terwijl zij leeft." Klopt dat? "De ziel die zondigt zal zeker sterven." Wat is sterven? Volkomen "afgescheiden", "niet meer". Ziet u? Nu, het is afgesneden van het leven. Het is afgesneden, er is niets meer voor overgebleven. Hoe lang zal dat gaan duren? Het zal afnemen door hetzelfde proces waarmee het begon en het zal tot een plaats komen dat er niets meer van overgebleven is. Het zal eenvoudig terugkeren tot datgene waarvan het werd gemaakt.

152 We kunnen de cel nemen en de cel afbreken tot één cel, tot een andere cel totdat u bij de eerste cel zou uitkomen; als u bij die cel inbreekt krijgt u de chemicaliën van het bloed; u komt bij de verschillende chemicaliën van het bloed en dan komt u terecht bij een klein deeltje in die cel: dat is leven. Dat kunnen ze niet vinden. Daar weten ze niets over. Welnu, dat leven zal tenslotte tot een plaats komen dat het niet meer bestaat. Wat zijn de chemicaliën van dat leven? Ik geloof niet dat het enige chemicaliën heeft. Het zal geestelijk zijn.

153 Dan zal het daarin tenslotte volkomen worden afgescheiden en niet meer bestaan. Zo zei de Bijbel het: "De ziel die zondigt, die ziel zal sterven." "En degenen die hier in deze gemeente-tijdperken overwinnen zullen van de tweede dood geen schade lijden." Het lichaam sterft eerst, vervolgens sterft de ziel en zal niet meer bestaan. Ziet u? Gelooft u dat het de Bijbel is die dat zei?

154 Onthoud nu, als de hel eeuwig is, dan is de Bijbel verkeerd als er staat dat de hel werd geschapen. En als dan een man voor eeuwig zal moeten branden in de hel, dan moet hij eeuwig leven hebben om bewust te branden. Klopt dat? Wel, hoeveel vormen van eeuwig leven zijn er? Eén. Dat is juist, slechts één eeuwig leven.

155 Ga nu niet weg en zeg: "Broeder Branham gelooft niet in de hel." Broeder Branham gelooft wel in de hel. De Bijbel leert dat er een hel is. En zo zeker als er een plaats voor rust is, is er een plaats voor straf. En God zal er zeker voor zorgen dat een ziel wordt gestraft die tegen Hem zondigt. Als u Jezus Christus als uw Redder verwerpt, zult u er zeker voor worden gestraft. Maar er zal een tijd komen dat u er niet meer bent. Maar hoeveel miljoen jaren het zal duren voordat u daar naar terugkeert weet ik niet. Ik weet het niet. Maar op een dag...

156 U bent een tijdelijk wezen totdat u wederom geboren wordt, daarna bent u een eeuwig wezen. En de enige manier dat u dat kunt krijgen is door een deel van God in u te hebben dat eeuwig leven is. Kunt u dat zien? Beslist.

     Die een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

157 Ik heb Hem lief. U niet? Ik ben zo blij eeuwig leven te hebben. Dat beangstigt mij niet meer, omdat we nu eeuwig leven hebben. En ik weet dat en ik vertrouw erop dat iedereen het zal hebben, ieder van ons.

158 Irenaeüs, ja, ik had hier een aantekening over Irenaeüs, met: "lees de geschiedenis". De reden waarom Irenaeüs werd gekozen is omdat bij hem de tekenen volgden van de originele pinksterkerk.

159 Nu, als God... Hoevelen geloven dat de gemeente op Pinksteren begon? In orde. Hoevelen geloven dat God de gemeente bevestigde op Pinksteren? In orde, meneer. Als dat dan Gods eerste gemeente was en Hij dat een "gemeente" noemde en Hij is nu de Wijnstok, wij zijn de ranken, wat zal dat dan zijn als de Wijnstok ooit nog eens een rank voortbrengt? Pinksteren. Ja! Misschien niet als naam. We hebben nu Pinkster-namen, maar dat is niets meer dan Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Pinksterman. Dat betekent niets, zie, dat is slechts een naam. Maar zolang u een pinksterervaring in uw hart hebt, pinksteren in uw ziel, wat u eeuwig leven geeft, dan heeft God u beloofd dat u van de tweede dood beslist geen schade zult lijden. Dat betekent dat u eeuwig leven hebt en u kunt niet worden beschadigd door de tweede dood. U hebt...

160 "Bedroeft de Heilige Geest van God niet." Grief Hem niet (dingen doen die verkeerd zijn). Als u dat doet zult u ervoor betalen, omdat de Bijbel zei: "Grief niet de Heilige Geest van God waardoor u bent verzegeld tot de dag van uw verlossing." Is dat juist? "Grief niet de Heilige Geest."

161 O! Het zal een heerlijke dag zijn, op een morgen, te eniger tijd. Om u te laten zien dat de opstanding universeel zal zijn: "Er zullen er twee in een veld zijn en Ik zal er één nemen; en twee in een bed en Ik zal er één nemen." Kijk, het zal op één plaats nacht zijn en aan de andere kant van de aarde daglicht; die opname zal een universele opstanding zijn. De bazuin Gods zal schallen en ieder van deze, van deze kleine gemeente hier, hier, hier, en zelfs die kleine groep die hier doorheen ging, en hier, hier, hier zal eruit komen.

162 Toen die maagd, die maagd, toen zij in de zevende wake zag dat... Nu onthoud, er waren zeven maagden. Is dat juist? Ik bedoel, er gingen vijf maagden op weg... Tien maagden gingen op weg om de Heer te ontmoeten, vijf waren wijs en vijf waren dwaas. Is dat zo? Nu, in de waken, toch waren er zeven waken. En aan het einde van de zevende wake (sommigen sliepen vanaf deze wake, deze, deze, deze en die...) de zevende wake; toen ging er een stem uit: "Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet." En ze stonden op en trimden hun lampen. En al deze anderen vanaf hier stonden op. O, zal dat geen wonderbare tijd zijn!

163 Ik was gewend een liedje te zingen:

Het is een wonderbare tijd voor u,
Wat een wonderbare tijd voor mij;
Als wij ons allen gereed maken om Jezus onze Koning te ontmoeten,
Wat een wonderbare tijd zal dat zijn.

164 Laten we eens zien of we dat kunnen zingen:

Een wonderbare tijd voor u,
Een wonderbare tijd voor mij;
Als wij ons allen gereed maken om Jezus onze Koning te ontmoeten,
Wat een wonderbare tijd zal dat zijn. (Zal dat niet wonderbaar zijn?)

O, zal het daar niet wonderbaar zijn,
Geen lasten meer hebben te dragen?
Verheugd zingend met alle vreugdeklokken klinkend,
O, zal het daar niet wonderbaar zijn?

165 Hoevelen van u weten dat u zult thuiskomen? Hoevelen weten dat u die deur zult uitgaan? U weet het niet. Hoevelen weten dat als u die deur uitgaat u er ook weer in zult komen? Dat kunt u niet zeggen. Laat deze avond dus niet tevergeefs zijn; stel God niet teleur deze avond, want dit zou de laatste avond kunnen zijn dat u tijd of een kans zou kunnen krijgen. Wie bent u hoe dan ook? Waar bent u vandaan gekomen? Waar gaat u heen? Het enige boek in de wereld dat u kan vertellen wat het is, is deze gezegende oude Bijbel hier. Het is de Bijbel waar wij in geloven, dat is de God waarin wij geloven.

166 En als u niet in die bruid bent, in deze kleine minderheidsgroep, die zich helemaal hier bevindt vandaag, eruit gewerkt door leerstellingen en denominaties, enzovoort, als u niet in die kleine groep bent... Nu, u hoeft zich niet bij deze tabernakel te voegen, u hoeft zich nergens bij te voegen, u hoeft alleen maar geboren te worden in dat Koninkrijk. Als u uw gemeenschap wilt hebben in de Methodisten-, Baptisten- of Presbyteriaanse kerk, waar u dat ook wenst, dat is uw zaak. Ziet u, u hebt gemeenschap met een ieder die u wenst. Maar ik zal u één ding vertellen: als u wederom geboren bent, weet u: "soort zoekt soort..." O!

167 Iemand vroeg mij eens: "Broeder Branham, u zei tegen die mensen: 'Ga terug naar de Methodistenkerk.'"

168 Ik zei: "Zeker. Laten zij hen eruit gooien, dan hebben ze geen plaats om heen te gaan." Dan merkt u het wel.

169 Dat is in orde, ga terug, het zal niet voor lang zijn, ziet u. Het zal niet lang duren of ze zullen regelrecht weer terug zijn.

170 Weet u, eens was er de ark, de plaats van redding, Noach, toen er een grote vloed kwam. En Noach liet de raaf uit de ark gaan en hij vloog rond, krassend en om zich heen kijkend. Wel, hij was tevreden omdat hij een aaseter was om mee te beginnen. Hij kon van een oud dood karkas eten en z'n buik vol eten van deze muilezel en vervolgens naar dit oude schaap gaan en van hem z'n buik vol eten, en iets anders, omdat er allerlei dode karkassen in het rond lagen.

171 De raaf zal daar dus gewoon zitten en overal van eten: "Jongen, ik heb in m'n eentje een feestmaaltijd!" terwijl hij maar door kraste.

172 Maar toen ze de kleine duif naar buiten lieten, die was van een andere natuur. Die stank, hij kon het niet verdragen. "Bah!" Waarom? Een duif heeft helemaal geen gal; hij is de enige vogel die geen gal heeft. Hij kon het niet verteren, dus het enige wat hij kon doen was regelrecht teruggaan naar de ark en op de deur kloppen.

173 Ga rustig heen waar u maar wilt. Het enige wat ik u vraag is om binnen te komen in het Koninkrijk. Dan weet ik waar u heen zult gaan. U zult niet meer in staat zijn het te verdragen, broeder, u zult zeggen: "Ik ben de grens overgestoken, ik heb deze wereld achter mij gelaten." Jazeker. Zo is het beslist.

O, allen samen in de opperzaal
Zo biddend in Zijn Naam;
Door het dopen met de Heil'ge Geest
Kwam kracht op allemaal.
Nu, wat Hij deed voor hen die dag,
Zal Hij voor u hetzelfde doen.
'k Ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen." (Bent u dat niet?)

Eén van hen, 'k ben één van hen;
Ik ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen." Halleluja.
Eén van hen, 'k ben één van hen;
Ik ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen."

174 Hoevelen zijn daar vanavond blij om? O my!

Kom, mijn broeder, zoek die zegen,
Maakt uw hart van zonde vrij;
Vreugdeklokken zullen luiden,
En het houdt uw ziel in gloed.
O, 't is brandend binnenin mijn hart,
O, glorie voor Zijn naam!
'k Ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen."

'k Ben één van hen, 'k ben één van hen;
Ik ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen." Halleluja.
Eén van hen, 'k ben één van hen,
'k Ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen."

175 Nu wil ik dat u, terwijl wij dit volgende vers zingen, elkaar de hand schudt, dat u zich omkeert, al de Methodisten en Baptisten en Presbyterianen. Schud elkaar de hand en wees zelfs vriendelijk genoeg elkaars kauwgom te kauwen, als u kunt. Wees nu echt, echt vriendelijk, wees vriendschappelijk terwijl we dit zingen:

'k Ben één van hen, één van hen,
Ik ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen."
Eén van hen, één van hen,
'k Ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen."

Deze mensen zijn niet erg geleerd,
Noch wereldwijd beroemd;
Zij ontvingen toch hun Pinksteren,
Gedoopt in Jezus' Naam.
En vertellen nu toch overal:
"Zijn kracht is nog gelijk."
'k Ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen."

176 Weet u, laten we het nu echt zingen:

Eén van hen, één van hen,
Ik ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen." Halleluja.
Eén van hen, één van hen,
'k Ben zo blij, dat ik kan zeggen:
"Eén van hen."

177 Zoudt u gewillig zijn om een martelaar voor Hem te zijn en te worden gedood? Als het tot een plaats zou komen dat u de dood onder ogen moest zien of het terugnemen, zou u het dan onder ogen zien? Door genade, zeker. O God, het zou een genoegen zijn. Ja. Dat is de manier waarop ik wil gaan, precies in de preekstoel. Dat is juist. Ik dacht dat dat moest en dat het hier niet lang geleden in Duitsland zou plaats vinden. O, ze zouden door een nachttelescoop op me gaan schieten en Duitse soldaten holden om me heen en hielpen me zó daarachter. Ik dacht: "Wat zou het een wonderbare zaak zijn om precies hier op het veld te sterven voor mijn Heer." O my! Wat een wonderbare zaak.

178 Wel, laat me een liedje voor u zingen. Kan dat? Hebt u nog tijd voor een klein lied? In orde. Ik kan het niet zingen, ik zeg het op. O, ik heb altijd willen zingen. En een dezer dagen wanneer u daar boven in het paradijs bent aangekomen bij uw lieflijke grote woning, dan zullen daar helemaal aan het eind van de bossen Russel Creech en ik aan het jagen zijn, ziet u. Daar heel ver weg aan het eind van de bossen is een kleine hut waar broeder Neville over zingt: "Bouw voor mij een hut in de hoek, (ik dacht dat hij over mijn plek sprak...) in Glorieland." Als u een dezer morgens daarginds uw grote poort uitloopt en op die manier om u heen kijkt, dan hoort u daarginds heel ver weg in de hoek iemand zingen:

Verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid,
Dat een wrak zoals ik redde!

179 U zult zeggen: "Wel, prijs God, onze broeder Branham heeft het gehaald. Hij is daar, ik hoor hem nu zingen terwijl hij daar staat: 'Verbazingwekkende genade.'"

180 Het zal verbazingwekkende genade zijn die me daar bracht. Dat is juist.

Maar het druppelt van bloed, ja, (daarom predik ik dit)
Het druppelt van bloed;
Dit Heilige Geest Evangelie druppelt van bloed.
Het bloed van discipelen die stierven voor de waarheid,
Dit Heilige Geest Evangelie blijft druppelen van bloed.

De eerste die moest sterven voor dit plan van de Heilige Geest,
Was Johannes de Doper, maar hij stierf als een man.
Toen kwam de Here Jezus; zij kruisigden Hem,
Hij leerde dat de Geest de mensen van zonden zou redden.

Daar waren Petrus en Paulus en Johannes de openbaarder,
Zij gaven hun leven zodat dit Evangelie kon schijnen.
Zij mengden hun bloed, zoals de profeten van ouds,
Zodat het ware Woord van God oprecht kon worden verteld.

Er zijn zielen onder het altaar, (deze martelaren)
Roepend: "Hoe lang?"
Voordat de Heer hen zal straffen die verkeerd hebben gedaan. (Luister! Snel!)
Maar er zullen er nog meer komen die hun levensbloed zullen geven,
Voor dit Heilige Geest Evangelie en zijn karmozijnrode vloed.

Het druppelt van bloed, ja, het druppelt van bloed;
Dit Heilige Geest Evangelie druppelt van bloed.
Het bloed van discipelen die stierven voor de waarheid,
Dit Heilige Geest Evangelie blijft druppelen van bloed.

     (O, dat zal gebeuren.)

181 [Een zuster spreekt in een andere taal, een broeder geeft een uitlegging. Een broeder spreekt in een andere taal; leeg gedeelte op de band. Een zuster spreekt in een andere taal; een broeder geeft een uitlegging – Vert] Amen.

182 "Die een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt."

Ik min Hem...

     (Aanbid nu, kijk wat Hij zal doen. Als u Hem hiervoor nog nooit hebt liefgehad, zou u Hem nu willen liefhebben? Zou u willen opstaan en Hem erkennen, Hem als uw Redder aannemen?)

... mij, (God zegene u, broeder.)
En kocht...

     (Wil iemand anders gaan staan, zeggen: "Ik wil Hem nu, ik wil Hem liefhebben"?)

... redding op Golgotha's...

     (God zegene u, zuster. God zegene u daar achteraan, jongedame.)

Ik min Hem...

     (Die een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente zegt.)

... Hij mij eerst liefhad
En mijn verlossing betaalde
Op Golgotha's kruis.

183 Onze hemelse Vader, zoals U deze drie op hun voeten ziet staan, o God, zo bid ik U om genadig te zijn, o Eeuwige, en hun vergeving te schenken voor iedere zonde en redding, de Heilige Geest in hun leven zodat ze van de tweede dood geen schade zullen lijden. Zij beseffen vanavond, Here, zoals ze daar staan, dat iets op het punt staat te gebeuren. De Heilige Geest heeft gewaarschuwd. Om de Geest van God te zien vallen onder de mensen, het te zien werken precies in overeenstemming met de Schrift, precies de drie boodschappen en dan stopt het. O God, een boodschap aan iedereen.

184 Nu Vader, wij bidden U om genadig te zijn. Laat die dierbare Geest in ons midden blijven. Mogen wij het eerbiedigen, God; sta het toe. Neem deze zielen onder Uw hoede, Vader, zij zijn de vruchten van de boodschap vanavond en van de boodschap van de Heilige Geest die temidden van ons werd gesproken. En wij bidden, Vader, God, dat U met hen zult zijn al de dagen van hun leven. En mogen wij hen daar "in de wereld zonder einde" ontmoeten, gered door het bloed en de genade van Christus. Wij geven hen nu aan U, Vader, vul hen met Uw Heilige Geest. Want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

185 God zegene u, mijn broeders. Wie in de buurt is van deze mensen die stonden – Christenen – schud ze de hand als ze gaan zitten, geef hun... wens hun Gods voorspoed.

186 Ziet u hoe gehoorzaam de Heilige Geest is, hoe Hij het precies aan het einde doet? Ziet u? In de Bijbel staat: "Laten er van degenen die in tongen spreken twee zijn, niet meer dan drie", ziet u. Geen boodschap terwijl ik sprak; nadat alles voorbij was. Nu, op die wijze wordt het verondersteld te gaan, iedereen echt eerbiedig en luisterend naar wat de Geest zegt. Wat gebeurde er toen? Zondaren stonden op om zich te bekeren. O, bedenk. De Heilige Geest Zelf, maakte het niet... zelfs toepasselijk op het Woord; is gekomen en heeft het openbaar gemaakt.

187 Ik ken enigen van deze mensen die in tongen spreken, ik ken ze alle drie die spraken; en ik ken degenen die de uitleggingen gaven; ik weet dat hun leven voor God zondeloos is. Broeder Neville hier, onze herder, een Methodistenprediker; een Methodistenprediker die hier zit, ontving de Heilige Geest. Junie hier, broeder Jackson, nog een Methodistenprediker, ontving de Heilige Geest. Dat is waar, met een gave van tongen en uitleggingen.

188 En u hebt opgemerkt hoe de gemeente zich gedraagt, iedereen is eerbiedig als God spreekt. U ziet hoe Hij geheel overeenkomstig de Bijbel spreekt; ten eerste; als de boodschap niet helemaal juist overkomt, spreekt Hij het opnieuw uit, maar Hij spreekt niet meer dan drie keer, ziet u, zoals het daar in de Schrift staat. Kijk, Hij zal die boodschap geven en Hij zal het nooit meer in de war brengen, "want de geest der profeten is aan de profeet onderworpen." Alles luistert en stil...

189 Nu dat is de manier hoe de gemeente in orde zou moeten zijn. Nu, tot u mensen die misschien van buiten komen, die mij daarover hoorden spreken, op die manier zou het moeten zijn. Kijk de boodschap gaat voort. Ziet u de resultaten? Precies dan gebeurt het. Er gebeurt iets, precies als met onderscheiding of enige andere geest. Is Hij niet wonderbaar? O, ik ben zo blij om te weten dat dezelfde zaak die precies hier door Paulus werd ingesteld, niet is gestorven tot hier aan toe. Nog steeds dezelfde zaak. O, ik ben zo blij dat ik kan zeggen één van hen te zijn. Bent u dat niet? In orde.

190 Nu, morgenavond om zeven uur zullen we het tijdperk van Laodicéa nemen en dat is het huwelijk-tijdperk. Ik wil dat u komt als het mogelijk is. Ik heb het vanavond wat laat gemaakt, misschien omdat de Heilige Geest sprak, enzovoort. Maar toch is het nog vroeg, het is pas een minuut of twintig over negen. En gewoonlijk ben ik hier tot tien of elf uur, dus voor ons doen is dit echt vroeg. Verheugt u zich in de boodschap van de Heer? Doet u dat echt? Het voedt uw zielen.

191 God zegene u, mijn kinderen. Weet u, ik heb u lief met heel mijn hart. En soms wanneer de Geest een houvast op mij krijgt, snijdt het beide... Op die wijze is het Woord, het is zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Het snijdt als het komt en gaat; naar binnen, naar buiten; iedere kant op. Maar dat is wat ons besnijdt. Besnijdenis snijdt alleen het teveel aan vlees af, datgene wat we niet behoorden te hebben.

192 Nu wil ik dat u opmerkt. Hoorde u de Geest vanavond tijdens de uitlegging? "Stop die dwaasheid!" Dat besnijdt. Wees oprecht! We raken allemaal uit de pas, maar God weet hoe Hij de bulten van ons moet afschaven. Weet Hij dat niet? Dat doet Hij beslist. Ik ben er dankbaar voor. Bent u dat niet?

193 Ben jij de pianiste hier? Ik zie niet... is Teddy...? Ik zie hem hier nergens. Is dit... In orde, zuster, als je wilt. Is dat uw dochter, broeder Daulton? Schoondochter. Heel fijne kleine dame; ik ben zo blij dat u een Christen bent. In orde, wat is ons goede, oude slotlied? Laten we er een proberen voordat we die doen. Een ogenblik, zuster, voordat we 'Neem de Naam van Jezus mede' zingen.

194 Hoevelen kennen 'Vergeet het familiegebed niet'? Hoevelen bidden in uw gezin, uw familiegebeden? O, dat is goed. Laten we het eens proberen zoals in vroegere tijden.

Vergeet het familiegebed niet,
Jezus wil u daar ontmoeten;
Hij zal al uw lasten dragen,
O, vergeet het familiegebed niet.

195 Houdt u daarvan? Laten we het opnieuw proberen:

Vergeet het familiegebed niet,
Jezus wil u daar ontmoeten (U hebt nu een afspraak gemaakt);
Hij zal al uw lasten dragen,
O, vergeet het familiegebed niet.

196 [Een zuster zegt: "Broeder Branham, zou ik iets kunnen zeggen?" – Vert] Zeker, zuster...?... [De zuster begint te spreken. Leeg gedeelte op de band.] Zuster Nash, dat is heel fijn. O, als u alleen maar:

Als wij vertrouwen en nimmer twijfelen,
Zal Hij u zeker uitredden;
Breng alleen uw lasten bij de Heer,
En laat ze daar.

Laat ze daar, laat ze daar,
Breng uw lasten bij de Heer,
En laat ze daar.
Als wij vertrouwen en nimmer twijfelen,
Zal Hij u zeker uitredden;
Breng uw lasten bij de Heer,
En laat ze daar.

197 Houdt u niet van die oude liederen? O, ik... ik geloof dat die mannen hun pen oppakten en door de Heilige Geest werden geïnspireerd om dat op te schrijven.

198 Zoals blinde Fanny Crosby, toen deze wereldse mensen van die tijd probeerden haar wereldse liederen te laten maken, zeiden ze: "Wel, je zult een rijke vrouw worden."

199 Ze zei: "Ik heb mijn leven aan Christus opgedragen en al mijn talenten." Ze was blind, weet u. Zei: "Ik ben mijn leven en alles aan Christus verschuldigd." Ze zei...

200 Toen werden ze min of meer aan haar geërgerd omdat ze zo'n gelegenheid afsloeg. Zij verkocht haar geboorterechten niet zoals meneer Presley en anderen deden, maar zij behield haar oprechtheid. Dus zij... Ze gingen bij haar weg, zeiden: "Als u dan naar de hemel gaat – als er zo'n plaats bestaat – als u daar bent zoals hier dan zult u blind zijn." Ze zeiden: "Wat als u blind bent, hoe zou u Hem dan kennen?"

201 Ze zei: "Ik zal Hem kennen. Ik zal Hem kennen."

202 Ze zeiden: "Wat als u blind bent? Wat als u blind bent?"

203 Ze zei: "Ik zal voelen of er nagelafdrukken zijn." Toen keerde ze zich om, ze begon weg te lopen en ze zei:

Ik zal Hem kennen, ik zal Hem kennen,
En verlost aan Zijn zijde zal ik staan;
Ik zal Hem kennen, ik zal Hem kennen,
Aan de merktekenen van de nagels in Zijn handen.

204 O mijn Jezus, met deze vijf dierbare wonden die daarginds voor mij bloedden, hoe zou ik ooit die Dierbare kunnen verloochenen? Laat me sterven, laat me gaan naar de... Laat me welke weg ook gaan, maar laat me nooit die dierbare bloedende Persoon verloochenen die ginds voor mij stierf. Ja.

205 En als we vanavond weggaan, willen we 'De Naam van Jezus' meenemen. In orde, zuster. Gehoor, zullen we nu gaan staan.

Neem de Naam van Jezus mede,
Kind van kommer, zorg en smart;
Hij geeft u de ware vrede,
Draag die Naam steeds in uw hart.

Dierb're Naam (dierb're Naam),
O hoe zoet! (O hoe zoet),
Hoop der aard en 's hemels vreugd.
Dierb're Naam (dierb're Naam),
O hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels vreugd.

206 Terwijl we nu onze hoofden buigen en zachtjes zingen;

Wil op Jezus' Naam vertrouwen,
Val ootmoedig voor Hem neer,
Spoedig zult gij Hem aanschouwen,
Jezus, aller heren Heer.

Dierb're Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels vreugd;
Dierb're Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's hemels vreugd.

     [Broeder Neville sluit de dienst – Vert]