Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

27 april

Dag 118

En het geschiedde in een van die dagen, als Hij in de tempel het volk leerde, en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters, en Schriftgeleerden, met de ouderlingen daarover kwamen, En spraken tot Hem zeggende: Zeg ons, door wat macht Gij deze dingen doet; of wie Hij is, Die U deze macht heeft gegeven? En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, en zegt Mij: De doop van Johannes, was die uit de hemel, of uit de mensen?

Lukas 20:1-4
---o--O--o---

Ik geloof dat het Gypsy Smith was die eens zei dat het grootste offer wat hij ooit had gekregen, afgezien van zijn redding, was dat alle mensen hem een liefde-offer hadden gegeven. En ze hadden het uit het diepste van hun hart gedaan. Velen van deze mensen zijn vanavond in de heerlijkheid en hun loon is bij hen, voor het helpen van deze wonderbare man van God. En hij zei iets treffends. Toen hij die avond begon weg te gaan bij het gehoor, stond er achter het gordijn een klein meisje, versleten kleren aan, en ze hield een klein ingepakt cadeautje in haar hand. En ze zei: “Meneer Smith, dit is alles wat ik heb, maar dit is mijn liefde-offer voor u.” En toen hij buiten kwam en het uitpakte, was het een lollie waar een beetje aan was gelikt. Maar ze had bedacht dat dit alles was wat ze kon geven.

Hij vertelde vaak hoe het hem had ontroerd. Dat is juist, het was alles wat ze had. Weet u, Degene die toezag hoe de weduwe haar twee pennies tienden die keer bracht, Hij zag ook die lollie, gelooft u ook niet? Dat deed Hij beslist; Hij ziet alles. Ongeacht hoe gering het is; Jezus zei: “Worden er geen twee musjes verkocht voor één stuiver?” En een stuiver is een vierde van een penny. Twee musjes, één stuiver, voor een vierde van een penny kun je twee musjes kopen; hoe gering. En Hij zei: “Er is er niet één, niet één van hen, geen enkele mus kan ter aarde vallen zonder dat uw Vader het weet.” Hij weet alles, nietwaar? Is het daarom niet wonderbaar om onze harten geheel voor Hem open te leggen?


Aanhaling genomen uit de prediking: