Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

11 mei

Dag 132

Deze, gehoord hebbende, dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot Hem, en bad Hem, dat Hij zou komen, en zijn zoon gezond maken; want hij lag op sterven. Jezus dan zeide tot hem: Tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot Hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet, en boodschapten, zeggende: Uw kind leeft! Zo vrroeg hij dan van hen de ure, waarin het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem: Gisteren op de zevende ure verliet hem de koorts. De vader bekende dan, dat het in die ure was, waarin Jezus tot hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde zelf, en zijn gehele huis.

Johannes 4:47-53
---o--O--o---

Weet u dat elk ding dat u vanavond ziet, Gods Woord gematerialiseerd is? Weet u dat uw lichaam Gods Woord gematerialiseerd is? Weet u dat die bonen ginds Gods Woord gematerialiseerd zijn? Weet u dat dit beton Gods Woord gematerialiseerd is? Weet u dat deze hele aarde bestaat omdat God sprak en zei: “Laat er zijn,” en Hij geloofde Zijn eigen Woord en een aarde kwam in bestaan? Als het zo niet is, waar kwam het dan vandaan?

Wel, u zegt: “Het komt uit de zon.” Wel, wie sprak de zon in bestaan? Zie? Ieder ding is Gods Woord. De werelden werden door het Woord van God tot stand gebracht. De Bijbel zei dat. God sprak het en Hij geloofde Zijn eigen Woord en dat was het. Nu heeft God tot ons Zijn Woord gesproken. Geloof Hem eens en kijk wat er gebeurt. Dit is in de eerste plaats Zijn Woord, en ieder ander woord dat hier mee in tegenspraak is, is niet Gods Woord. Het moet uit deze Bijbel vandaan komen.

Nu, dit is Zijn Woord aan de volkeren. Nu, in navolging daarvan zet Hij in de gemeente sommigen tot apostelen, profeten, gaven van genezing en andere zaken. En wanneer een profeet of een ziener enig woord zou spreken en het zou niet overeen komen met deze Bijbel hier, met die houding zou komen, of tegengesteld aan het Woord, dan is het niet juist. Maar dit Woord van God komt eerst. En wat God op de tweede plaats zegt, dat is in de tweede plaats Zijn Woord tot het individu.

Enige tijd gelden zaten er twee vrouwen in de samenkomst. Een ervan had een maagkwaal. En toen sprak de Here, of ze op het podium was of in het gehoor ergens, dat weet ik niet meer. Hoe dan ook, het Woord ging uit: “ZO SPREEKT DE HERE, u bent genezen.” Vertelde haar te gaan eten waar ze maar trek in had. Let dan op wanneer Hij spreekt. Dat ben ik niet, maar ZO SPREEKT DE HERE. Dus de vrouw ging naar huis en probeerde te eten, en toen ze het deed leek het haar te doden. Ze was er heel naar van. Dat ging zo enige dagen door. En op een ochtend voelde ze iets koels door haar heen gaan; weken later. En ze begon te eten. Het was in orde.

Ze rende over straat om het aan haar buurvrouw te vertellen die een groot gezwel op haar keel had. En de Here had tot haar gesproken en gezegd dat: “Zij zou gezond worden, ZO SPREEKT DE HERE.” Toen ze er naar toe ging om haar te bezoeken, vond ze haar buurvrouw die uit alle macht stond te schreeuwen. Het gezwel had zojuist haar keel verlaten.

Wat was er dus gebeurd? Hier is wat het was. De engel des Heren die het Woord had gesproken, was door die buurt gekomen om Zijn Woord te bevestigen.


Aanhaling genomen uit de prediking: