Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

23 mei

Dag 144

Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Johannes 10:27-30
---o--O--o---

Wanneer werd uw naam in het Boek des Levens gezet? Zoals ik gisteravond zei, de man die het lied schreef: “Er is een nieuwe naam in de heerlijkheid geschreven en het is de mijne, het is de mijne”, naar de betekenis had hij gelijk, maar Schriftuurlijk was hij verkeerd. Uw naam werd niet geschreven op de avond dat u tot Christus kwam. Jezus zei: “Al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal tot Mij komen. En niemand kan komen tenzij Mijn Vader hem trekt. Al wat tot Mij komt, zal Ik eeuwig leven geven en Ik zal hem ten jongste dage opwekken. Er is geen van hen verloren. Ik verlies niets omdat geen mens hem uit Mijn Vaders hand kan rukken Die hen aan Mij gaf.” Oh! Johannes 5:24: “Hij die Mijn Woorden hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nimmer in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven.” Daarom gelooft deze gemeente in de volharding van de heiligen, niet in de Baptisten vorm, niet in de Presbyteriaanse vorm, maar in de Bijbel vorm.

“Wel”, zegt u, “nu, broeder Branham, ik geloof eens genade, altijd genade.” Dat brengt veel schande. Maar wanneer een man of een vrouw geboren is uit de Geest van God, zijn de oude dingen voorbijgegaan, zijn alle dingen nieuw geworden en hij is geboren en gezegend door de eeuwige God. En zij kunnen evenmin vergaan als God Zelf kan vergaan.

Bedoelt u mij te zeggen, dat een God, een oneindig God, zou neerkomen en u Eeuwig Leven geven, wetend dat Hij u zou verliezen; u hier zou redden, wetend dat Hij u daar zou verliezen? Waar redde Hij u voor? Wel, Hij werkt tegen Zichzelf. Als Hij u eenmaal redde, bent u gered voor alle eeuwigheid. Geen demonen in de hel zouden u overstuur kunnen maken.

Nu, de oneindige God die het einde vanaf het begin kon vertellen, zou u hier deze week redden en dan weten dat u volgend jaar zou afvallen en u verliezen? Wel, waarvoor doet Hij zo’n werk? Dat zou dwaas zijn; ik zou dat niet doen. Als ik u vandaag tot mijn vriend maakte, wetend dat u morgen mijn vijand zou zijn, wel, ik zou het niet doen; ik zou u gewoon met rust laten. Ziet u? God maakt u vandaag tot Zijn dienstknecht omdat Hij weet en wist voor u ooit op aarde kwam toen Hij de calcium maakte die in uw lichaam ging, toen Hij het kosmisch licht maakte dat in u is, toen de petroleum en alles waaruit u gemaakt bent door God geschapen werd op aarde, kende Hij elke vezel van u en wat u zou doen.

“Wel, ik wandel maar liever voorzichtig vandaag; ik zou misschien kunnen terugvallen en morgen verloren zijn.” U was om te beginnen niet gered. U kunt opgewerkt zijn onder emoties. U kunt misschien denken dat u gered bent. U kunt zich misschien voelen alsof u gered bent. U kunt misschien geloven dat u gered bent. U kunt misschien tot de kerk toetreden. U kunt misschien een goede Baptist, Methodist of Pinkstermens zijn; dat heeft er niets mee te maken. Als u ooit werd gered, werd u gered voor de wereld ooit begon, toen God Jezus in Zijn gedachte zond om diegene te redden, van wie Hij zag dat die te redden was... Nu, Hij wil niet dat iemand verloren zou gaan. Hij wil niet, maar als Hij God is, dan wist Hij wie wel en wie niet verloren zou zijn. De Schrift zegt het. Daar hebt u het.


Aanhaling genomen uit de prediking: