Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

29 mei

Dag 150

En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen den HEERE en tegen u gesproken hebben; bid de HEERE, dat Hij deze slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.

Numeri 21:5-9
---o--O--o---

Mozes was onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en zij konden zich op veel meer dingen en zaken laten voorstaan dan wij vandaag kunnen. Ze zouden onze doktoren honderden mijlen achter zich laten. Maar dokter Mozes had geen geneesmiddel voor die slangenbeet. Er kon niets worden gedaan. Daar waren ze dan, ver weg in de woestijn. En Mozes bad en God kwam tot hem en vertelde hem de remedie er voor. Daar houd ik van. Wat is Hij? God, Jehova-Jireh, de Here zal erin voorzien, een weg maken. Daar houd ik van.

Merk op, toen vertelde God Mozes, in dit type of symbool; zei: “Ga heen en maak een slang van koper en zet die op een staak.” Nu, de slang in een symbool betekent zonde. De slang vertegenwoordigde de slang die reeds vanaf de hof van Eden was veroordeeld: een dier dat was veranderd in een slang.

Nu, hij was geen reptiel. De Bijbel zei dat hij de listigste van alle dieren in het veld was. Hij was geen reptiel; hij was een dier. En hij veranderde tot een slang op zijn buik. En die slang vertegenwoordigde veroordeelde zonde. En van koper gemaakt betekent Goddelijk oordeel. Koper in de Bijbel betekent Goddelijk oordeel. Kijk, het volk zondigde omdat zij de profeet niet geloofden. Ze protesteerden tegen hem en tegen God. Ze hadden gezondigd en vanwege zonde hadden slangen hen gebeten en waren ze stervende.

En alle ziekten worden veroorzaakt door zonde. Dat is juist. Voordat we zonde hadden, hadden we geen ziekten. Maar ziekte is een attribuut van zonde. Ziekte kwam vanwege zonde; misschien niet door wat u hebt gedaan, maar hebt geërfd. Het zal drie of vier generaties volgen. Dat zei God. Merk op. Dus liet God Mozes dit teken oprichten voor Israël. En toen hij dat oprichtte was het voor ziekte en zonde; een meervoudige reden voor zowel ziekte als zonde. Jehova-Jireh voorzag in een teken dat voorstelde dat hun zonde vergeven was en dat er genezing was voor hun krankheden. Begrijpt u het? De slang vertegenwoordigde veroordeelde zonde.

En dan durft u mij te vertellen dat u Goddelijke genezing kunt ontkennen? Daar staat het in de Schrift. Jezus zei daar over: “Zoals Mozes de koperen slang verhoogde, zo moet de Zoon des mensen worden verhoogd;” voor zonde en ziekte. En Hij is vanavond hier. Hij is nog steeds verhoogd. En Hij werd in het graf gelegd en God richtte Hem op. En Zijn Geest is vanavond onder ons en verricht tekenen en wonderen.


Aanhaling genomen uit de prediking: