Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

8 juni

Dag 160

En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagels, en mijn vinger steek in het teken der nagels, en mijn hand in Zijn zijde steek, ik zal geenszins geloven. En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, toen de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zei: Vrede zij u! Daarna zei Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

Johannes 20:24-29
---o--O--o---

Ik wil u iets vragen. God die een goede God is; hebt u opgemerkt bij de opstanding van de Here Jezus dat Petrus en enige vrouwen bij het graf waren en dat Petrus herkende dat de Heer uit de dood was opgestaan? Hij ging direct terug naar de discipelen en hij zei: “De Heer is opgestaan.” En de overigen begonnen de Heer te prijzen omdat ze wisten dat Hij verondersteld werd uit de dood op te staan. Dus: “ Herinneren jullie je niet wat Hij tegen ons heeft gezegd?” Zij begonnen te juichen omdat de Heer was verrezen.

In deze groep werden er twee gemist; een ervan werd Cleopas genoemd en de ander was zijn vriend. En zij waren onderweg naar Emmaüs, op weg naar huis en zeer bedroefd. Dit nieuws hadden ze nog niet vernomen. Dus terwijl zij onderweg waren, verscheen Jezus aan hen. En merk op dat Hij hun geen verhaaltjes ging vertellen maar het eerste waar Hij naartoe ging was terug naar het Woord; zei: “Dwazen, tragen van hart, weet u niet dat de profeten hebben gezegd, dat het Woord heeft gezegd, dat de Christus moest lijden om in Zijn heerlijkheid binnen te gaan?” Hij begon met het Woord. En Christus begint altijd bij het Woord, en blijft bij het Woord. Toen Hij Zichzelf aan hen bekend maakte door een teken, niet denkbeeldig, een teken dat Hij eerder voor hen hier op aarde had gedaan, waardoor het een Bijbels teken was, toen haastten ze zich terug en temidden van de mensen vonden ze een man genaamd Thomas.

“Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Ik moet eerst bebloede handen hebben voordat ik het geloof.” Hij was de eerste Pinksterman. “Ik moet een teken hebben. Ik moet een soort gevoel hebben, een sensatie.”

God is een goede God. Hij verscheen en zei: “Thomas, kom hier. Leg je handen hier in Mijn zij. Voel je Mij? Als je iets wilt voelen, hier is het Thomas. Voel Mij. Raak Mijn hand aan.”

En Thomas zei: “O, nu geloof ik.” Hij moest een gevoel hebben.

De anderen hoefden geen gevoel te hebben. Zij hadden geloof. Zij hadden geen sensatie nodig. Thomas had een bewijs nodig. Zij hadden geen bewijs nodig. Het geschreven Woord was geschreven en zij hadden geloof in het geschreven Woord. Niet om extra hard te zijn, broeder, maar dat is wat Phoenix nodig heeft: geloof in het geschreven Woord.

En Hij zei: “Thomas, nu heb je al de gevoelens en sensaties gehad, en je zegt dat je gelooft.” Hij heeft vele kinderen. Thomas heeft dat. Hij zei: “Nu geloof je. Hoeveel groter is hun beloning die nimmer hebben gezien of enige sensatie hebben gehad en toch geloven?” Ik wil aan die kant staan: de grotere beloning.


Aanhaling genomen uit de prediking: