Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

24 januari

Dag 24

En die knecht nam tien kamelen van de kamelen van zijn heer, en toog heen; en al het goed zijns heren was in zijn hand; en hij maakte zich op, en trok heen naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. En hij deed de kamelen neerknielen buiten de stad, bij een waterput, des avondtijds, op de tijd, dat de putsters uitkwamen. En hij zeide: HEERE! God van mijn heer Abraham! doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. Zie, ik sta bij de waterfontein, en de dochters der mannen van deze stad zijn uitgaande om water te putten; Zo geschiede, dat die jonge dochter, tot welke ik zal zeggen: Neig toch uw kruik, dat ik drinke; en zij zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kamelen drenken; die zij, die Gij Uw knecht Izaäk toegewezen hebt, en dat ik daaraan bekenne, dat Gij weldadigheid bij mijn heer gedaan hebt.

Genesis 24:10-14
---o--O--o---

Nu, Isaäk was een type van Christus. Door Isaäk komt Christus. En dan was Rebekka een type van de gemeente, als u zult opmerken, de bruid. En Eliëzer vond Rebekka in de avondtijd. Het teken werd getoond in de avondtijd. Dat is de tijd waarin wij leven. Ik vertrouw erop dat u dit begrijpt.

Het was in de avondtijd dat Rebekka door de Geest geleid eraan kwam. Gelooft u dat? Hoe had ze anders moeten komen? Wellicht waren er al velen voor haar gekomen. Maar zij werd door de Geest geleid in de avondtijd. En Eliëzer, de boodschapper, de prediker, de ware dienstknecht van zijn meester, werd geleid in de avondtijd. En de trouwe dienstknecht had zijn geloofsbelijdenissen en dingen achter zich gelaten en had besloten God te gaan vertrouwen in de avondtijd.

Ik vraag me af waarom Rebekka kwam voordat de andere meisjes kwamen? Wist u dat Rebekka en Isaäk bloedverwanten waren? Neef en nicht. En de bruid van Jezus Christus is een bloedverwant van Hem: een door bloed gekochte bruid. Geen wonder dat ze door de Geest werd geleid; daar kwam een relatie bij elkaar. Er kwam een samen verenigen. Daarom denk ik dat vandaag de wederom geborenen, de met de Heilige Geest gevulde mensen met God zijn verbonden en door de Geest van God worden geleid. Daarom handelen ze zo eigenaardig voor de mensen. Ze hebben hun beslissingen genomen. Ze blijven voorttrekken ongeacht of de overigen wel of niet uittrekken, zij doen het hoe dan ook. Daar houd ik van.

Het maakt niet uit of deze gaat of die gaat, ik zal hoe dan ook gaan. Waarom? Het leven is in het bloed. En het leven is in de gemeente, de Christen die is wedergeboren door de Geest van God. Dat is de Geest des levens, bloedverwant met Christus. De Geest van Christus in het bloed van Christus leidt een kind van Christus, het zaad van Abraham. Daarom bewegen zij zich eigenaardig. Daarom denkt de wereld dat ze zo eigenaardig zijn.

En onthoud, Rebekka was zich er nauwelijks van bewust wat ze aan het doen was, toch drenkte ze hetzelfde dier, de kameel, die haar naar haar bruidegom zou brengen, naar haar echtgenoot, haar geliefde. En in de Bijbel vertegenwoordigt een lastdier altijd een kracht. Zoals het beest dat uit de zee opkwam in Openbaring, het was een kracht die onder de mensen opkwam.

En dit dier werd gedrenkt. Rebekka drenkte hetzelfde dier waarop ze wegreed, die haar wegbracht van haar plaats hier naar haar nieuwe huis, wat een type is van de gemeente vandaag, die dezelfde Heilige Geest bewatert en zegent die haar zal opnemen en haar naar haar nieuwe tehuis toe brengt.


Aanhaling genomen uit de prediking: